The Hero s Journey. Reis van de Heldin. Verdien jij jouw geld met je passie? Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Amsterdam.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "The Hero s Journey. Reis van de Heldin. Verdien jij jouw geld met je passie? Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Amsterdam."

Transcriptie

1 Verdien jij jouw geld met je passie? Fotografe: Chantal Ehrhardt!""#$"%#&'((#&)*$+"#$'',+-&.*+%/%-&0(..')#,+-&1#+%2$#,+-&'/"#*,+-&2'.#,+-&+/3,%45#,+-& ',/3%"#/"#$-&67"72,'6#$-&,#%+2%1+#$-&37"#(%#,+-&.#*8#(.')#,+-&+"9(%+"#$-&#$&%#1#,##$& 1%#&7$1#,$##."&%$&1#&/,#'"%#5#&#/7$7.%#:&;#(6+&<'$$##,&47*<&2#)7=#$&>,76#++%#&$%#"& 1#&.##+"&",'1%"%7$#(#&%+-&1'$&%+&3#"&/*("%5#,#$&#$&('"#$&2,7#%#$&5'$&##$&+*//#+57((#& /,#'"%#5#&7$1#,$#.%$2&1%#&27#1&5#,1%#$"&47*<&17#(:& In De Reis van de Heldin #$&3#(1%$$#$&1%#&47*&=%4$&577,'62#2''$&.#"&5#,1%#$#$&5'$&2#(1&.#"&3*$&>'++%#:&A7#& 75#,<%$&4#&1#&+>#/%0#)#&*%"1'2%$2#$&1%#&,#/3"#,8,#%$#,+&"#2#$)7.#$&7>&3*$&>'1-&%$& 1#&(77>8''$&1%#&=#&<%((#$-&1%#&=7<#(&57(17#$%$2&2##6"&'(+&+*//#+57(&%+:& The Hero s Journey Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Amsterdam B,#'"%#5#&7$1#,$#.#,+&8#+/3%))#$&75#,&##$&''$"'(&5'',1%23#1#$&7.&.#"&3*$&>'++%#& 27#1&2#(1&"#&5#,1%#$#$:& Deze vaardigheden zijn: A7#&1#&(77>8''$&"#&)%#=#$&1%#&3#"&8#+"#&8%4&47*<&"'(#$"#$&>'+": C#'(%+"%+/3#&17#(#$&+"#((#$&177,&2#8,*%)&"#&.')#$&5'$&,#/3"#,8,#%$&"#/3$%#)#$: A7#&1#&5'()*%(#$&"#&5#,.%41#$&1%#&##$&/,#'"%#5#&7$1#,$#.%$2&,*%$#,#$: A7#&47*<&<#2&$'',&+*//#+&"#&>('5#%#$: A7#&##$&7$1#,$#.%$2+>('$&"#&/,#D,#$&<'$$##,&4%4&1#&7$1#,$#.%$2&8#$": A7#&2#1%+/%>(%$##,1&"#&=%4$&<'$$##,&4#&#%2#$&8''+&8#$": E'$$##,&4%4&##$&*%"(''")(#>&5%$1"&577,&47*<&/,#'"%5%"#%"-&%$&1#&57,.&5'$&##$&7$1#, $#.%$2-&1'$&=*(&4#&##$&5,%43#%1&7$"1#))#$&%$&47*<&<#,)#$1#&(#5#$&<'',&4%4&##$&3#(#& ('$2#&"%41&2#(*))%2&.##&)*$"&(#5#$:&F#&)*$"&47*<&>'++%#&57(2#$-&##$&8,%(4'$"#&(77>8''$& 7>87*<#$&#$&0$'$/%D(#&=#)#,3#%1&3#88#$&G&<'$$##,&4%4&<##"&<#()#&5'',1%23#1#$&"#& Reis van de Heldin Peter De Kuster

2 I am Amsterdam! - Peter de Kuster - Locatie: Amsterdamse bos Amber Celine Weijers Reis mee in een wereldstad en ontmoet creatieve heldinnen die hun geld verdienen met waar ze van houden. Zij zullen je inspireren om je eigen legende te creëren. Peter de Kuster Oprichter van De Reis van de Heldin

3 Inhoudsopgave Introductie Reis van de Heldin Jouw Verhaal 6 Hoofdstuk 1 De Creatieve Heldin 12 Quiz Er is geen goed antwoord! 18 Hoofdstuk 2 De Geweldige Karakteristieken van 28 Creatieve Heldinnen Hoofdstuk 3 Gemotiveerd om een Creatieve 34 Heldin te zijn Hoofdstuk 4 Jouw Reis van de Heldin 40 Hoofdstuk 5 Wat is jouw verhaal? 50 Hoofdstuk 6 Voor Liefde en Geld 58 Hoofdstuk 7 De Mythes van Creatieve Heldinnen 68 Hoofdstuk 8 Maak een Proefrit in Jouw Droombaan 78 Hoofdstuk 9 Het Leven is een Pitch! 88 Hoofdstuk 10 Ben Je Eigen Heldin 96 Hoofdstuk 11 Ontmoet Jouw Helden en Heldinnen 110 Hoofdstuk 12 De Tragische Creatieve Heldinnen 118 Epiloog De Kracht van Jouw Verhaal 144 Questionnaires Heldinnen van Amsterdam 152 Mijn grootste passie is verhalen vertellen. Vroeger wilde ik altijd zangeres of actrice worden, maar uiteindelijk doe je als journalist precies hetzelfde; je praat met mensen, leeft je in en verdiept je in kwesties. - Nikki Sterkenburg -

4 Hoofdstuk 11 Mijn grootste passie is ongetwijfeld architectuur. Het is kunst waar je mee, en in, leeft. Het spelen met volumen en ruimtes die sociale functies vervullen en tegelijk emoties geven. - Maria Elena Verbruggen-Fauci Mozes en Aaronkerk Ontmoet Jouw Helden en Heldinnen

5 Ontmoet Jouw Helden en Heldinnen Ik zou mijn beroep meer zakelijk willen houden, een beetje afstandelijk zijn. Maar het is mijn passie, dus ik kan nooit stoppen met denken, schetsen, ontwerpen... - Maria Elena Verbruggen-Fauci - 11 Ontmoet je eigen Helden en Heldinnen. A#"&5#,+/3%(&"*++#$&+*//#+57((#&/,#'"%#5#&3#(1%$$#$&#$&$%#"&+*//#+57((#&3#(1%$$#$&=%"& %$&3#"&'(&1'$&$%#"&%$&2#=#(+/3'>&=%4$&5'$&'$1#,#&/,#'"%#5#&3#(1#$&#$&3#(1%$$#$: A#"&%+&>,'/3"%2-&7><%$1#$1&#$&5#,+('5#$1&7.&.#$+#$&"#&5%$1#$&1%#&%$&47*&2#(75#$& #$&1%#&<%((#$&=%#$&1'"&3#"&27#1&.#"&47*&2''":&A#"&%+&3#"&"#2#$2%6&577,&47*<&%$$#,(%4)#& /,%"%/'+"#,:&L7.+&)*$&4#&$%#"&=%#$&37#&+>#/%''(&47*<&<#,)&#$&47*<&"'(#$"#$&=%4$&#$&3#8& 4#&1#&3#(1#$&#$&3#(1%$$#$&%$&47*<&7.2#5%$2&$71%2&7.&4#&"#&7$1#,+"#*$#$: Je hebt hun feedback nodig.!((#+&=#(6&.7#"#$&17#$&8#>#,)"&47*<&2,7#%&#$&47*<&(77>8''$:&control freaks <7,+"# (#$:&E'$$##,&4%4&5'$&>('$&8#$"&7.&'((#+&"#&+/3,%45#$-&"#&7$"<#,>#$-&"#&,#2%++#,#$-&"#& >,71*/#,#$-&"#&/7,,%2#,#$&#$&"#&>*8(%/#,#$-&1'$&.%+&4#&5##(&#$&8,'$1&4#&7>:&;#(6+&1#&.##+"&/,#'"%#5#&3#(1%$&)'$&.'',&7>&##$&>'',&>(''"+#$&"#2#(%4)#,"%41&=%4$:&I#('$2,%4)#,J& 4#&)*$"&'((##$&#K>#,"&=%4$&%$&##$&''$"'(&=')#$:&E'$$##,&4#&4#=#(6&5#,+$%>>#,"&=*((#$&5##(& 1%$2#"4#+&.%+&8#2%$$#$&"#&2''$: E'$$##,&47*<&3#(1#$&#$&3#(1%$$#$&%$&47*&2#(75#$&)*$$#$&=#&47*&875#$&4#=#(6&('"#$& *%"+"%42#$:&B,#'"%#5#&3#(1#$&#$&3#(1%$$#$&3#(>#$&#()'',:&M,&<7,1"&##$&#$#,2%#&2#>,7 1*/##,1&177,&/,#'"%#5#&.#$+#$&<'',''$&4#&4#=#(6&)*$"&7>('1#$-&=7$1#,&1'"&4#&%#"+& <#2$##."&5'$&%#.'$1:&?,78##,&=75##(&.72#(%4)&%$&1#&$'8%43#%1&"#&=%4$&5'$&/,#'"%#5#&.#$+#$-&.'')"&$%#"&*%"& <#()#&>,76#++%#&=#&3#88#$:&F#&57#("&4#&#$#,2%#)#,:&N#"&.#$+#$&*%"&47*<&#%2#$&>,76#+ +%#&7.2''$&)'$&77)&3#(>#$:&F#&)*$"&.%++/3%#$&1#&=')#$&75#,$#.#$&<'',&=%4&3#"&"#& 1,*)&577,&3#88#$-&$%#*<#&"#/3$%#)#$&(#,#$-&'$1#,#$&5%$1#$&7.&47*<&=')#$&75#,&"#& $#.#$&76&5#,'$"<77,1#(%4)3#1#$&"#&1#(#$:& 113

6 N#$"7,+&=%4$&4#&,##1+&577,2#2''$:&A*$&#,5',%$2&)'$&4',#$&5'$&47*<&(##,/*,5#&'Q'(#$:& ;%4&)*$$#$&47*&$%#*<#&%$=%/3"#$&2#5#$&#$&7>&5'()*%(#$&<%4=#$:&N%++/3%#$&)*$$#$&=#&4#& <#(&5#,8%$1#$&.#"&3*$&#%2#$&$#"<#,):&;#&.7#1%2#$&4#&''$&#$&+"#*$#$&47*&<'$$##,& =')#$&('+"%2&2''$:& M#$&.#$"7,&='(&4#&$%#"&'((##$&%$&1#&4*%+"#&,%/3"%$2&<%4=#$R&=#&)*$$#$&4#&3#(>#$&7.&3#"& (%/3"&"#&=%#$&''$&3#"&#%$1#&5'$&1#&"*$$#(&76&$%#*<#&>'1#$&#$&.72#(%4)3#1#$&"7$#$:&?'1#$&<'',&4%4&$72&$77%"&##,1#,&''$&2#1'/3"&3'1:& ;7#)&##$&.#$"7,&1%#&%#"+&2#.##$+/3'>>#(%4)+&3##6"&.#"&47*:&;71,'&4#&##$&.#$"7,&2# 57$1#$&3#8"&.7#"&4#&47*<&1##(&17#$:&M#$&.#$"7,&='(&3#(>#$-&4#&>#,+77$(%4)#&,#%+2%1+& =%4$&#$&47*&''$.7#1%2#$:&F%4&.7#"&"<##&1%$2#$&17#$J Het werk doen. O#&8#(7$%$2&5'$&##$&.#$"7,&%+&47*&"#&=%#$&+('2#$:&H''"&1%#&5'$&47*&$%#"&3#"&2#57#(&),%4 2#$&1'"&=%4&3*$&"%41&#$&#$#,2%#&''$&47*&5#,+>%((#$: Houd je mond en luister. N'')&''$"#)#$%$2#$:&!//#>"##,&1#&),%"%#)&#$&+*22#+"%#+&5'$&47*<&.#$"7,&#$&>,78##,& =#&"#&2#8,*%)#$-&=#(6+&<'$$##,&4#&3#"&#,&$%#"&'("%41&.##&##$+&8#$"&S#$&4#&=*("&3#"&#,& $%#"&'("%41&.##&##$+&=%4$T:&M#$&.#$"7,&%+&2##$&U71-&.'',&%#.'$1&1%#&47*<&>'1&,##1+& %+&577,2#2''$: Creative Heroes and their Mentors O#&2#+/3%#1#$%+&3##6"&,##1+&('"#$&=%#$&1'"&/,#'"%#5#&.#$+#$&(#*$1#$&7>&#$&>,704"& 3'11#$&5'$&3#"&3#88#$&5'$&##$&.#$"7,:&A%#,&=%4$&#$)#(#&577,8##(1#$&5'$&3#(1#$&#$& 3#(1%$$#$&#$&3*$&.#$"7,#$J Student Mentor & &!,%+"7"(#& & &?('"7 & & N7$#"& & & & N'$#" & & H#7$',17&1'&P%$/%& & P#,,7/3%7 & & O'$"#& & & & P%,2%( & & E7719&!((#$& & & A#.%$2<'9 & & & F7+#>3&B'.>8#(( ;7('$2&'(+&4%4&4#&7,#$-&72#$&#$&2##+"&7>#$37*1"-&=7('$2&'(+&4%4&8#,#%1&#$&%$&+"''"&8#$"& 7.& "#& (#,#$& 5'$& 5#,2%++%$2#$-& 1%#& 5'$& 47*& #$& '$1#,#$-& =*(& 4%4& 3#"& /7$/#>"& mentorschap helden en heldinnen demo s rolmodellen proefrit in jouw droombaan-& %$& 47*<& Nieuwmarkt Mijn idee van ultiem geluk is gezondheid en rust voor mijn familie. - Maria Elena Verbruggen-Fauci - Ik ben nooit voorbereid tegen de oneerlijkheid in de wereld. - Maria Elena Verbruggen-Fauci

7 Maria Elena Verbruggen-Fauci Architect MEF architects Wat is mijn grootste passie? O'"&%+&7$2#"<%46#(1&',/3%"#/"**,:&A#"&%+&)*$+"&<'',&4#&.##-&#$&%$-&(##6":&A#"&+>#(#$&.#"&57(*.#$&#$&,*%."#+&1%#&+7/%'(#&6*$/"%#+&5#,5*((#$&#$&"#2#(%4)&#.7"%#+&2#5#$: Wat is mijn idee van ultiem geluk? U#=7$13#%1&#$&,*+"&577,&.%4$&6'.%(%#:&['"**,(%4)&77)&.##,&.77%#&5%(('\+& #$&'$1#,#&2#87*<#$&"#&7$"<#,>#$&#$&$%#*<#&*%"1'2%$2#$&''$2''$: Wat is mijn grootste angst? M#$=''.3#%1:&O'"&%+&=#)#,&1#&$%#*<#&=%#)"#&5'$&1#=#&"%41: Waar houd ik het meest van aan mijn werk? C#('"%#+&"#&+"#((#$&"*++#$&2#87*<#$&#$&3#"&('$1+/3'>&#,7.3##$:& ;71'"&=%4&%$"#,'2#,#$&'(+76&=#&'("%41&'(&8%4&#()'',&3#88#$&2#377,1: Wat is mijn minst aantrekkelijke eigenschap? ]$8#<*+"&+"'',&%)&$72&<#(&##$+&$'',&.#$+#$&1%#&.%4$&%$"#,#++#&7><#))#$:&W$&,#'(% "#%"&%+&3#"&##$&.'$%#,&7.&3#$&"#&8#+"*1#,#$&#$&"#&'$'(9+#,#$:& Wat is mijn grootste valkuil? W)&8#$&$77%"&577,8#,#%1&"#2#$&1#&7$##,(%4)3#%1&%$&1#&<#,#(1: Wanneer zou ik liegen? ]5#,&1#&>,%4+&5'$&.%4$&)(#1%$2&#$&.%4$&W"'(%''$+#&+/37#$#$-&577,'(&3%#,&%$&[#1#,('$1:& W$&W"'(%D&8#$&%)&<'"&##,(%4)#,&.#"&.%4$&5,%#$1%$$#$: Welk rolmodel heeft de grootste invloed op mij gehad? O'"&%+&.%4$&5'1#,:&A%4&%+&77)&',/3%"#/"&#$&=%4$&<#,)&%+&'("%41&3##(&6'+/%$#,#$1&577,&.%4& 2#<##+":&W)&8#$&%$&=%4$&7$"<#,>+"*1%7&7>2#2,7#%1&<'',&77)&5'')&8#)#$1#&',/3%"#/ "#$&75#,&1#&5(7#,&)<'.#$&7.&.#"&3#.&75#,&>,74#/"#$&"#&1%+/*++%D,#$: Waar houd ik het minst van aan mijn werk? P##(&.#$+#$&1#$)#$&1'"&=%4&=#(6&',/3%"#/"&=%4$-&=71,'&=%4&##$&>'',&"%41+/3,%6"#$&177, 8('1#,#$:&W)&3#8&#,&##$&3#)#(&''$&'(+&%#.'$1&$'',&.%4$&2#,#'(%+##,1#&>,74#/"#$&)%4)"& Waar en wanneer was ik het meest gelukkig met mijn werk? V<##&4'',&2#(#1#$&3#8&%)&.%4$&#%2#$&5%(('&7$"<7,>#$&#$&1'',&3#8&%)&5##(&5'$&2#$7"#$& 5'$'6&3#"&/7$/#>"&"7"&1#&1#"'%(+&5'$&3#"&%$"#,%#*,-&1#&)(#*,#$&#$&.'"#,%'(#$&/7.8%$' "%#+:&A#"&+>#(#$&.#"&/7$",'+"#$&7.&3',.7$%#&%$&1#&1%5#,+%"#%"&"#&/,#D,#$&%+&<'"&%)&3#"& (#*)+"#&5'$&.%4$&<#,)&5%$1: Wat zou ik aan mezelf willen veranderen? W)&=7*&.%4$&8#,7#>&.##,&=')#(%4)&<%((#$&37*1#$-&##$&8##"4#&'6+"'$1#(%4)&=%4$:&N'',& 3#"&%+&.%4$&>'++%#-&1*+&%)&)'$&$77%"&+"7>>#$&.#"&1#$)#$-&+/3#"+#$-&7$"<#,>#$::: Wat is mijn grootste professionele prestatie? W)&3#8&''$&3#"&2,77"+"#&U7(6&'$1&L>'&C#+7,"&7>&L%/%(%D&2#<#,)":&A%#,&=%4$&"<##&27(6 8'$#$&''$&=##&2#,#'(%+##,1-&5#,+/3%((#$1#&+77,"#$&+*%"#+-&37"#()'.#,+-&,#+"'*,'$"+-& "3#,.#$:::&I#('$2,%4)#&#,5',%$2X Welk beroep zou ik hebben in een volgend leven? W)&37*&5'$&+/3%(1#,#$&#$&77)&5'$&+/3,%45#$-&<'"&8#%1#&"<##&5#,+/3%((#$1#&#K>,#++%#+& 5'$&/,#'"%5%"#%"&=%4$-&.'',&%)&<7,1&+"##1+&5#,(#%1"&177,&Y:::3#"&)*$1%2#&#$&>,'/3"%2#& +>#(&5'$&57(*.#+&7$1#,&3#"&(%/3"Z:&O*+&"7/3&<##,&',/3%"#/":& Wat is de plek waar ik de beste ideeën krijg, in Amsterdam?!.+"#,1'.&%+&##$&+/3%""#,#$1#&+"'1-&3##(&,7.'$"%+/3&.#"&1#&2,'/3"#$&#$&'((#&8,*2 2#$:&N'',&.*+#'&=%4$&.%4$&(%#5#(%$2+>(#))#$&<'',&%)&177,&.%4$&5,%4#&%$"#,>,#"'"%#+&#$& 2#57#(#$+&1%#&1#&)*$+"&7>,7#>"-&5##(&%$+>%,'"%#&),%42: Wat is mijn favoriete plek om te eten en te drinken, in Amsterdam? W)&8#$&2#)&7>&+*+3%:&Mangetsu&''$&1#&Amstelveenseweg&%+&##$&3##,(%4)&F'>'$+#&,#+ "'*,'$"4#X Wat is mijn favoriete hotel, in Amsterdam? Andaz Hyatt hotel ''$&1#&Prinsengracht-&<'"&##$&7$"<#,>&5'$&N',/#(&E'$1#,+&%+:& O'',&3##6"&3%4&1#&#++#$"%#&5'$&!.+"#,1'.&#$&[#1#,('$1&+'.#$2#8,'/3"-&7>&=%4$& 2#$%'(#&#$&'.*+'$"#&.'$%#,: Met wie zou ik in de toekomst graag willen werken?!8+7(**"&.#"&c#$=7&?%'$7-&5'$<#2#&=%4$&>7d"%+/3#&''$>')&5'$&',/3%"#/"**,:!,/3%"#/"&=%4$&%+&#/3"&##$&'57$"**,&.#"&7><%$1#$1#&6'+#+&#$&/,#'"%#5#&.7.#$"#$-& <'',8%4&3#"&,#+*("''"&>'+&"#577,+/3%4$&#$&"7"&+"'$1&)7."-&$'&5##(&7$1#,=7#)-&+"*1%#& #$&#K>#,%.#$"#$: Naar welk project, in de nabije toekomst, kijk ik uit? M#$&>'',&2,7"#&5%(('\+&%$&1#&7.2#5%$2&5'$&!.+"#,1'.&#$&$'',&1#&,#'(%+'"%#&5'$&##$& V3#,.'(#&/#$"#,&.#"&(*K#&+*%"#+&%$&L%/%(%D-&<'',&%)&'(&.##&8#=%2&8#$:&

8 Reis van de Heldin Ook verkrijgbaar: Antwerpen Berlijn Brussel Breda Eindhoven Florence Hollywood Italië Londen Maastricht Madrid Milaan München Nederland New York Nijmegen Rome Rotterdam Sevilla Tilburg Utrecht Venetië Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen April 2014 Amsterdam Nu te koop Volg ons Camilla Hendriks MediaShapes

The Hero s Journey. Reis van de Heldin. Verdien jij jouw geld met je passie? Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Amsterdam - Mei 2014.

The Hero s Journey. Reis van de Heldin. Verdien jij jouw geld met je passie? Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Amsterdam - Mei 2014. The Hero s Journey Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Amsterdam - Mei 2014 Foto: Daphne Damiaans Verdien jij jouw geld met je passie? Attentie alle kunstenaars, musici, filmmakers, designers, acteurs,

Nadere informatie

H.A.N.G. PLEKKEN. Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI

H.A.N.G. PLEKKEN. Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI H.A.N.G. PLEKKEN Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI Binnenkort ga je met je klas op bezoek bij het Nederlands Architectuur instituut (NAi). Daar zal je het programma H.A.N.G. plekken volgen.

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

KAARTEN 1-3: GROOTSHEID: KAARTEN 4-6: KEUZES Het doen van Groots Werk vraagt jou een aantal keuzes te maken. Waar focus je op?

KAARTEN 1-3: GROOTSHEID: KAARTEN 4-6: KEUZES Het doen van Groots Werk vraagt jou een aantal keuzes te maken. Waar focus je op? KAARTEN 1-3: GROOTSHEID: KAARTEN 4-6: KEUZES Het doen van vraagt jou een aantal keuzes te maken. Waar focus je op? KAARTEN 7-9: MOGELIJKHEDEN Breid jouw gevoel voor wat jouw zou kunnen zijn uit KAARTEN

Nadere informatie

Wijs Worden. werkboek. deel 1 DAMON

Wijs Worden. werkboek. deel 1 DAMON Wijs Worden werkboek deel 1 DAMON WW wb deel 1 mei2009.indd 1 5/25/09 10:33:45 AM Hoofdstuk 1 Over wat echt belangrijk is Paragraaf 1 Inleiding Opdracht 1, p.8 Hieronder staan twaalf standpunten over wat

Nadere informatie

De logo s heb ik zelf gemaakt.

De logo s heb ik zelf gemaakt. Voorwoord: Mijn tijdschrift gaat vooral over YouTube, want dat is een van mijn grootste hobby s. Ook zit er veel van mijn persoonlijkheid in. Voor deze opdracht heb ik vooral naar mezelf gekeken en het

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

De Energiemaatschappij

De Energiemaatschappij De Energiemaatschappij Energie. Geen mens kan zonder Energie geeft warmte, comfort, kracht om te groeien en te ontwikkelen. Nieuwe perspectieven te ontdekken, kansen te benutten. En dat is precies wat

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Wat doe je op een dag? Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tij

Wat doe je op een dag? Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tij Wat doe je op een dag? Belangrijke informatie d Tij T d Tij ijd T Ti Ti Tij ijd Ti ijd T jd T d Ti ijd T ijd d ijd T Tij T Ti ijd T jd Ti Tij jd ijd d AS007 Kies infow. tijd.indd 1 25-05-12 10:31 Hoeveel

Nadere informatie

WAAROM DIT BOEKJE? RESPECT

WAAROM DIT BOEKJE? RESPECT WAAROM DIT BOEKJE? Dit boekje gaat over pesten op het werk. Iemand kan bijvoorbeeld gepest worden door een collega. Of door de baas. PESTEN OF PLAGEN? Pesten is wat anders dan plagen. Iedereen maakt wel

Nadere informatie

Zou het zo simpel zijn? Zonnehuizen investeren in zorggemeenschap.

Zou het zo simpel zijn? Zonnehuizen investeren in zorggemeenschap. Zou het zo simpel zijn? Zonnehuizen investeren in zorggemeenschap. Zorggemeenschap. Wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Wanneer we het hebben over een gemeenschap als samenleving, dan weet iedereen precies

Nadere informatie

Weer loop ik door de draaideur van het Lucasziekenhuis.

Weer loop ik door de draaideur van het Lucasziekenhuis. 1 Weer loop ik door de draaideur van het Lucasziekenhuis. Dat is nu al de derde keer in een paar dagen. We moeten vandaag op de eerste verdieping zijn, kamer 105. Mevrouw dr. W.H.F. Scheltema, internist,

Nadere informatie

LUPUS: HOE GA JE ER MEE OM? Workshop voor de Lupus Patiënten Groep op zaterdag 7 november 2009 door Ditta van Dijk, MSc.

LUPUS: HOE GA JE ER MEE OM? Workshop voor de Lupus Patiënten Groep op zaterdag 7 november 2009 door Ditta van Dijk, MSc. LUPUS: HOE GA JE ER MEE OM? Workshop voor de Lupus Patiënten Groep op zaterdag 7 november 2009 door Ditta van Dijk, MSc. Twee thema s Ik, mijn ziekte en de buitenwereld Piekeren De oplossingsgerichte methode

Nadere informatie

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bosch Rotterdam Zwolle Utrecht Arnhem Amersfoort Breda Eindhoven Maastricht Brussel Antwerpen Ace! E-book

Nadere informatie

Minicursus Verbindend Communiceren. Geschreven door: Jan van Koert

Minicursus Verbindend Communiceren. Geschreven door: Jan van Koert Minicursus Verbindend Communiceren Geschreven door: Jan van Koert Geweldloze communicatie is een wijze van communiceren die leidt tot gehoord en verstaan worden. Met helderheid, zonder beschuldigen en

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur 1 Les één Welkom bij deze e-cursus waarin we je zullen laten zien hoe jij groter kunt worden en je problemen kleiner! Zijn er

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Onderzoek Stemmen vanaf je 16e?

Onderzoek Stemmen vanaf je 16e? Onderzoek Stemmen vanaf je 16e? 07-06-2012 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 mei tot 7 juni 2012, deden 2452 jongeren mee. Hiervan zijn 520 jongeren 16 of 17 jaar. De uitslag

Nadere informatie

Het bepalen van je waarden: Stap voor stap

Het bepalen van je waarden: Stap voor stap Het bepalen van je waarden: Stap voor stap Het Demartini Waardebepaling Proces TM is een multi-step proces waarin je je antwoorden blijft verfijnen tot je hiërarchie van waarden uiteindelijk glashelder

Nadere informatie

Als je ouders uit elkaar

Als je ouders uit elkaar Als je ouders uit elkaar gaan Je ouders gaan Als je ouders uit elkaar gaan, moeten er moeilijke beslissingen worden genomen. Want bij wie ga jij dan wonen? En hoe vaak zie je dan je vader of moeder nog?

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

YOU are the most powerful tool for change

YOU are the most powerful tool for change YOU are the most powerful tool for change Leer hoe jij als leider zelf het meest effectieve instrument bent bij het doorvoeren van inspirerende en duurzame veranderingen. Changery Leadership Program Leiderschap

Nadere informatie

Rijk op pensioen met vastgoed

Rijk op pensioen met vastgoed Rijk op pensioen met vastgoed HOE GELD VERDIENEN MET VASTGOED Stel je financiële toekomst veilig. Investeer in vastgoed door Imed Baatout Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Stel je financiële toekomst veilig Hoofdstuk

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B2 nr. 1)

Luisteren: muziek (B2 nr. 1) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U

Nadere informatie

Wat een kopje illy koffie mij leerde over geluk.

Wat een kopje illy koffie mij leerde over geluk. Wat een kopje illy koffie mij leerde over geluk. Bereik een Fablife in 7 levels. 2014 Fablife VOF 1 Anastasia - Left outside alone And I wonder if you know How it really feels To be left outside alone

Nadere informatie

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 5: grip op geld Les 2: waarde

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 5: grip op geld Les 2: waarde Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen Week 5: grip op geld Les 2: waarde Pen en papier? Kosten versus waarde Hoe zou het zijn om echt het geld te verdienen wat past bij de waarde die je levert? Om niet

Nadere informatie