The Hero s Journey. Reis van de Heldin. Verdien jij jouw geld met je passie? Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Amsterdam.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "The Hero s Journey. Reis van de Heldin. Verdien jij jouw geld met je passie? Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Amsterdam."

Transcriptie

1 Verdien jij jouw geld met je passie? Fotografe: Chantal Ehrhardt!""#$"%#&'((#&)*$+"#$'',+-&.*+%/%-&0(..')#,+-&1#+%2$#,+-&'/"#*,+-&2'.#,+-&+/3,%45#,+-& ',/3%"#/"#$-&67"72,'6#$-&,#%+2%1+#$-&37"#(%#,+-&.#*8#(.')#,+-&+"9(%+"#$-&#$&%#1#,##$& 1%#&7$1#,$##."&%$&1#&/,#'"%#5#&#/7$7.%#:&;#(6+&<'$$##,&47*<&2#)7=#$&>,76#++%#&$%#"& 1#&.##+"&",'1%"%7$#(#&%+-&1'$&%+&3#"&/*("%5#,#$&#$&('"#$&2,7#%#$&5'$&##$&+*//#+57((#& /,#'"%#5#&7$1#,$#.%$2&1%#&27#1&5#,1%#$"&47*<&17#(:& In De Reis van de Heldin #$&3#(1%$$#$&1%#&47*&=%4$&577,'62#2''$&.#"&5#,1%#$#$&5'$&2#(1&.#"&3*$&>'++%#:&A7#& 75#,<%$&4#&1#&+>#/%0#)#&*%"1'2%$2#$&1%#&,#/3"#,8,#%$#,+&"#2#$)7.#$&7>&3*$&>'1-&%$& 1#&(77>8''$&1%#&=#&<%((#$-&1%#&=7<#(&57(17#$%$2&2##6"&'(+&+*//#+57(&%+:& The Hero s Journey Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Amsterdam B,#'"%#5#&7$1#,$#.#,+&8#+/3%))#$&75#,&##$&''$"'(&5'',1%23#1#$&7.&.#"&3*$&>'++%#& 27#1&2#(1&"#&5#,1%#$#$:& Deze vaardigheden zijn: A7#&1#&(77>8''$&"#&)%#=#$&1%#&3#"&8#+"#&8%4&47*<&"'(#$"#$&>'+": C#'(%+"%+/3#&17#(#$&+"#((#$&177,&2#8,*%)&"#&.')#$&5'$&,#/3"#,8,#%$&"#/3$%#)#$: A7#&1#&5'()*%(#$&"#&5#,.%41#$&1%#&##$&/,#'"%#5#&7$1#,$#.%$2&,*%$#,#$: A7#&47*<&<#2&$'',&+*//#+&"#&>('5#%#$: A7#&##$&7$1#,$#.%$2+>('$&"#&/,#D,#$&<'$$##,&4%4&1#&7$1#,$#.%$2&8#$": A7#&2#1%+/%>(%$##,1&"#&=%4$&<'$$##,&4#&#%2#$&8''+&8#$": E'$$##,&4%4&##$&*%"(''")(#>&5%$1"&577,&47*<&/,#'"%5%"#%"-&%$&1#&57,.&5'$&##$&7$1#, $#.%$2-&1'$&=*(&4#&##$&5,%43#%1&7$"1#))#$&%$&47*<&<#,)#$1#&(#5#$&<'',&4%4&##$&3#(#& ('$2#&"%41&2#(*))%2&.##&)*$"&(#5#$:&F#&)*$"&47*<&>'++%#&57(2#$-&##$&8,%(4'$"#&(77>8''$& 7>87*<#$&#$&0$'$/%D(#&=#)#,3#%1&3#88#$&G&<'$$##,&4%4&<##"&<#()#&5'',1%23#1#$&"#& Reis van de Heldin Peter De Kuster

2 I am Amsterdam! - Peter de Kuster - Locatie: Amsterdamse bos Amber Celine Weijers Reis mee in een wereldstad en ontmoet creatieve heldinnen die hun geld verdienen met waar ze van houden. Zij zullen je inspireren om je eigen legende te creëren. Peter de Kuster Oprichter van De Reis van de Heldin

3 Inhoudsopgave Introductie Reis van de Heldin Jouw Verhaal 6 Hoofdstuk 1 De Creatieve Heldin 12 Quiz Er is geen goed antwoord! 18 Hoofdstuk 2 De Geweldige Karakteristieken van 28 Creatieve Heldinnen Hoofdstuk 3 Gemotiveerd om een Creatieve 34 Heldin te zijn Hoofdstuk 4 Jouw Reis van de Heldin 40 Hoofdstuk 5 Wat is jouw verhaal? 50 Hoofdstuk 6 Voor Liefde en Geld 58 Hoofdstuk 7 De Mythes van Creatieve Heldinnen 68 Hoofdstuk 8 Maak een Proefrit in Jouw Droombaan 78 Hoofdstuk 9 Het Leven is een Pitch! 88 Hoofdstuk 10 Ben Je Eigen Heldin 96 Hoofdstuk 11 Ontmoet Jouw Helden en Heldinnen 110 Hoofdstuk 12 De Tragische Creatieve Heldinnen 118 Epiloog De Kracht van Jouw Verhaal 144 Questionnaires Heldinnen van Amsterdam 152 Mijn grootste passie is verhalen vertellen. Vroeger wilde ik altijd zangeres of actrice worden, maar uiteindelijk doe je als journalist precies hetzelfde; je praat met mensen, leeft je in en verdiept je in kwesties. - Nikki Sterkenburg -

4 Hoofdstuk 11 Mijn grootste passie is ongetwijfeld architectuur. Het is kunst waar je mee, en in, leeft. Het spelen met volumen en ruimtes die sociale functies vervullen en tegelijk emoties geven. - Maria Elena Verbruggen-Fauci Mozes en Aaronkerk Ontmoet Jouw Helden en Heldinnen

5 Ontmoet Jouw Helden en Heldinnen Ik zou mijn beroep meer zakelijk willen houden, een beetje afstandelijk zijn. Maar het is mijn passie, dus ik kan nooit stoppen met denken, schetsen, ontwerpen... - Maria Elena Verbruggen-Fauci - 11 Ontmoet je eigen Helden en Heldinnen. A#"&5#,+/3%(&"*++#$&+*//#+57((#&/,#'"%#5#&3#(1%$$#$&#$&$%#"&+*//#+57((#&3#(1%$$#$&=%"& %$&3#"&'(&1'$&$%#"&%$&2#=#(+/3'>&=%4$&5'$&'$1#,#&/,#'"%#5#&3#(1#$&#$&3#(1%$$#$: A#"&%+&>,'/3"%2-&7><%$1#$1&#$&5#,+('5#$1&7.&.#$+#$&"#&5%$1#$&1%#&%$&47*&2#(75#$& #$&1%#&<%((#$&=%#$&1'"&3#"&27#1&.#"&47*&2''":&A#"&%+&3#"&"#2#$2%6&577,&47*<&%$$#,(%4)#& /,%"%/'+"#,:&L7.+&)*$&4#&$%#"&=%#$&37#&+>#/%''(&47*<&<#,)&#$&47*<&"'(#$"#$&=%4$&#$&3#8& 4#&1#&3#(1#$&#$&3#(1%$$#$&%$&47*<&7.2#5%$2&$71%2&7.&4#&"#&7$1#,+"#*$#$: Je hebt hun feedback nodig.!((#+&=#(6&.7#"#$&17#$&8#>#,)"&47*<&2,7#%&#$&47*<&(77>8''$:&control freaks <7,+"# (#$:&E'$$##,&4%4&5'$&>('$&8#$"&7.&'((#+&"#&+/3,%45#$-&"#&7$"<#,>#$-&"#&,#2%++#,#$-&"#& >,71*/#,#$-&"#&/7,,%2#,#$&#$&"#&>*8(%/#,#$-&1'$&.%+&4#&5##(&#$&8,'$1&4#&7>:&;#(6+&1#&.##+"&/,#'"%#5#&3#(1%$&)'$&.'',&7>&##$&>'',&>(''"+#$&"#2#(%4)#,"%41&=%4$:&I#('$2,%4)#,J& 4#&)*$"&'((##$&#K>#,"&=%4$&%$&##$&''$"'(&=')#$:&E'$$##,&4#&4#=#(6&5#,+$%>>#,"&=*((#$&5##(& 1%$2#"4#+&.%+&8#2%$$#$&"#&2''$: E'$$##,&47*<&3#(1#$&#$&3#(1%$$#$&%$&47*&2#(75#$&)*$$#$&=#&47*&875#$&4#=#(6&('"#$& *%"+"%42#$:&B,#'"%#5#&3#(1#$&#$&3#(1%$$#$&3#(>#$&#()'',:&M,&<7,1"&##$&#$#,2%#&2#>,7 1*/##,1&177,&/,#'"%#5#&.#$+#$&<'',''$&4#&4#=#(6&)*$"&7>('1#$-&=7$1#,&1'"&4#&%#"+& <#2$##."&5'$&%#.'$1:&?,78##,&=75##(&.72#(%4)&%$&1#&$'8%43#%1&"#&=%4$&5'$&/,#'"%#5#&.#$+#$-&.'')"&$%#"&*%"& <#()#&>,76#++%#&=#&3#88#$:&F#&57#("&4#&#$#,2%#)#,:&N#"&.#$+#$&*%"&47*<&#%2#$&>,76#+ +%#&7.2''$&)'$&77)&3#(>#$:&F#&)*$"&.%++/3%#$&1#&=')#$&75#,$#.#$&<'',&=%4&3#"&"#& 1,*)&577,&3#88#$-&$%#*<#&"#/3$%#)#$&(#,#$-&'$1#,#$&5%$1#$&7.&47*<&=')#$&75#,&"#& $#.#$&76&5#,'$"<77,1#(%4)3#1#$&"#&1#(#$:& 113

6 N#$"7,+&=%4$&4#&,##1+&577,2#2''$:&A*$&#,5',%$2&)'$&4',#$&5'$&47*<&(##,/*,5#&'Q'(#$:& ;%4&)*$$#$&47*&$%#*<#&%$=%/3"#$&2#5#$&#$&7>&5'()*%(#$&<%4=#$:&N%++/3%#$&)*$$#$&=#&4#& <#(&5#,8%$1#$&.#"&3*$&#%2#$&$#"<#,):&;#&.7#1%2#$&4#&''$&#$&+"#*$#$&47*&<'$$##,& =')#$&('+"%2&2''$:& M#$&.#$"7,&='(&4#&$%#"&'((##$&%$&1#&4*%+"#&,%/3"%$2&<%4=#$R&=#&)*$$#$&4#&3#(>#$&7.&3#"& (%/3"&"#&=%#$&''$&3#"&#%$1#&5'$&1#&"*$$#(&76&$%#*<#&>'1#$&#$&.72#(%4)3#1#$&"7$#$:&?'1#$&<'',&4%4&$72&$77%"&##,1#,&''$&2#1'/3"&3'1:& ;7#)&##$&.#$"7,&1%#&%#"+&2#.##$+/3'>>#(%4)+&3##6"&.#"&47*:&;71,'&4#&##$&.#$"7,&2# 57$1#$&3#8"&.7#"&4#&47*<&1##(&17#$:&M#$&.#$"7,&='(&3#(>#$-&4#&>#,+77$(%4)#&,#%+2%1+& =%4$&#$&47*&''$.7#1%2#$:&F%4&.7#"&"<##&1%$2#$&17#$J Het werk doen. O#&8#(7$%$2&5'$&##$&.#$"7,&%+&47*&"#&=%#$&+('2#$:&H''"&1%#&5'$&47*&$%#"&3#"&2#57#(&),%4 2#$&1'"&=%4&3*$&"%41&#$&#$#,2%#&''$&47*&5#,+>%((#$: Houd je mond en luister. N'')&''$"#)#$%$2#$:&!//#>"##,&1#&),%"%#)&#$&+*22#+"%#+&5'$&47*<&.#$"7,&#$&>,78##,& =#&"#&2#8,*%)#$-&=#(6+&<'$$##,&4#&3#"&#,&$%#"&'("%41&.##&##$+&8#$"&S#$&4#&=*("&3#"&#,& $%#"&'("%41&.##&##$+&=%4$T:&M#$&.#$"7,&%+&2##$&U71-&.'',&%#.'$1&1%#&47*<&>'1&,##1+& %+&577,2#2''$: Creative Heroes and their Mentors O#&2#+/3%#1#$%+&3##6"&,##1+&('"#$&=%#$&1'"&/,#'"%#5#&.#$+#$&(#*$1#$&7>&#$&>,704"& 3'11#$&5'$&3#"&3#88#$&5'$&##$&.#$"7,:&A%#,&=%4$&#$)#(#&577,8##(1#$&5'$&3#(1#$&#$& 3#(1%$$#$&#$&3*$&.#$"7,#$J Student Mentor & &!,%+"7"(#& & &?('"7 & & N7$#"& & & & N'$#" & & H#7$',17&1'&P%$/%& & P#,,7/3%7 & & O'$"#& & & & P%,2%( & & E7719&!((#$& & & A#.%$2<'9 & & & F7+#>3&B'.>8#(( ;7('$2&'(+&4%4&4#&7,#$-&72#$&#$&2##+"&7>#$37*1"-&=7('$2&'(+&4%4&8#,#%1&#$&%$&+"''"&8#$"& 7.& "#& (#,#$& 5'$& 5#,2%++%$2#$-& 1%#& 5'$& 47*& #$& '$1#,#$-& =*(& 4%4& 3#"& /7$/#>"& mentorschap helden en heldinnen demo s rolmodellen proefrit in jouw droombaan-& %$& 47*<& Nieuwmarkt Mijn idee van ultiem geluk is gezondheid en rust voor mijn familie. - Maria Elena Verbruggen-Fauci - Ik ben nooit voorbereid tegen de oneerlijkheid in de wereld. - Maria Elena Verbruggen-Fauci

7 Maria Elena Verbruggen-Fauci Architect MEF architects Wat is mijn grootste passie? O'"&%+&7$2#"<%46#(1&',/3%"#/"**,:&A#"&%+&)*$+"&<'',&4#&.##-&#$&%$-&(##6":&A#"&+>#(#$&.#"&57(*.#$&#$&,*%."#+&1%#&+7/%'(#&6*$/"%#+&5#,5*((#$&#$&"#2#(%4)&#.7"%#+&2#5#$: Wat is mijn idee van ultiem geluk? U#=7$13#%1&#$&,*+"&577,&.%4$&6'.%(%#:&['"**,(%4)&77)&.##,&.77%#&5%(('\+& #$&'$1#,#&2#87*<#$&"#&7$"<#,>#$&#$&$%#*<#&*%"1'2%$2#$&''$2''$: Wat is mijn grootste angst? M#$=''.3#%1:&O'"&%+&=#)#,&1#&$%#*<#&=%#)"#&5'$&1#=#&"%41: Waar houd ik het meest van aan mijn werk? C#('"%#+&"#&+"#((#$&"*++#$&2#87*<#$&#$&3#"&('$1+/3'>&#,7.3##$:& ;71'"&=%4&%$"#,'2#,#$&'(+76&=#&'("%41&'(&8%4&#()'',&3#88#$&2#377,1: Wat is mijn minst aantrekkelijke eigenschap? ]$8#<*+"&+"'',&%)&$72&<#(&##$+&$'',&.#$+#$&1%#&.%4$&%$"#,#++#&7><#))#$:&W$&,#'(% "#%"&%+&3#"&##$&.'$%#,&7.&3#$&"#&8#+"*1#,#$&#$&"#&'$'(9+#,#$:& Wat is mijn grootste valkuil? W)&8#$&$77%"&577,8#,#%1&"#2#$&1#&7$##,(%4)3#%1&%$&1#&<#,#(1: Wanneer zou ik liegen? ]5#,&1#&>,%4+&5'$&.%4$&)(#1%$2&#$&.%4$&W"'(%''$+#&+/37#$#$-&577,'(&3%#,&%$&[#1#,('$1:& W$&W"'(%D&8#$&%)&<'"&##,(%4)#,&.#"&.%4$&5,%#$1%$$#$: Welk rolmodel heeft de grootste invloed op mij gehad? O'"&%+&.%4$&5'1#,:&A%4&%+&77)&',/3%"#/"&#$&=%4$&<#,)&%+&'("%41&3##(&6'+/%$#,#$1&577,&.%4& 2#<##+":&W)&8#$&%$&=%4$&7$"<#,>+"*1%7&7>2#2,7#%1&<'',&77)&5'')&8#)#$1#&',/3%"#/ "#$&75#,&1#&5(7#,&)<'.#$&7.&.#"&3#.&75#,&>,74#/"#$&"#&1%+/*++%D,#$: Waar houd ik het minst van aan mijn werk? P##(&.#$+#$&1#$)#$&1'"&=%4&=#(6&',/3%"#/"&=%4$-&=71,'&=%4&##$&>'',&"%41+/3,%6"#$&177, 8('1#,#$:&W)&3#8&#,&##$&3#)#(&''$&'(+&%#.'$1&$'',&.%4$&2#,#'(%+##,1#&>,74#/"#$&)%4)"& Waar en wanneer was ik het meest gelukkig met mijn werk? V<##&4'',&2#(#1#$&3#8&%)&.%4$&#%2#$&5%(('&7$"<7,>#$&#$&1'',&3#8&%)&5##(&5'$&2#$7"#$& 5'$'6&3#"&/7$/#>"&"7"&1#&1#"'%(+&5'$&3#"&%$"#,%#*,-&1#&)(#*,#$&#$&.'"#,%'(#$&/7.8%$' "%#+:&A#"&+>#(#$&.#"&/7$",'+"#$&7.&3',.7$%#&%$&1#&1%5#,+%"#%"&"#&/,#D,#$&%+&<'"&%)&3#"& (#*)+"#&5'$&.%4$&<#,)&5%$1: Wat zou ik aan mezelf willen veranderen? W)&=7*&.%4$&8#,7#>&.##,&=')#(%4)&<%((#$&37*1#$-&##$&8##"4#&'6+"'$1#(%4)&=%4$:&N'',& 3#"&%+&.%4$&>'++%#-&1*+&%)&)'$&$77%"&+"7>>#$&.#"&1#$)#$-&+/3#"+#$-&7$"<#,>#$::: Wat is mijn grootste professionele prestatie? W)&3#8&''$&3#"&2,77"+"#&U7(6&'$1&L>'&C#+7,"&7>&L%/%(%D&2#<#,)":&A%#,&=%4$&"<##&27(6 8'$#$&''$&=##&2#,#'(%+##,1-&5#,+/3%((#$1#&+77,"#$&+*%"#+-&37"#()'.#,+-&,#+"'*,'$"+-& "3#,.#$:::&I#('$2,%4)#&#,5',%$2X Welk beroep zou ik hebben in een volgend leven? W)&37*&5'$&+/3%(1#,#$&#$&77)&5'$&+/3,%45#$-&<'"&8#%1#&"<##&5#,+/3%((#$1#&#K>,#++%#+& 5'$&/,#'"%5%"#%"&=%4$-&.'',&%)&<7,1&+"##1+&5#,(#%1"&177,&Y:::3#"&)*$1%2#&#$&>,'/3"%2#& +>#(&5'$&57(*.#+&7$1#,&3#"&(%/3"Z:&O*+&"7/3&<##,&',/3%"#/":& Wat is de plek waar ik de beste ideeën krijg, in Amsterdam?!.+"#,1'.&%+&##$&+/3%""#,#$1#&+"'1-&3##(&,7.'$"%+/3&.#"&1#&2,'/3"#$&#$&'((#&8,*2 2#$:&N'',&.*+#'&=%4$&.%4$&(%#5#(%$2+>(#))#$&<'',&%)&177,&.%4$&5,%4#&%$"#,>,#"'"%#+&#$& 2#57#(#$+&1%#&1#&)*$+"&7>,7#>"-&5##(&%$+>%,'"%#&),%42: Wat is mijn favoriete plek om te eten en te drinken, in Amsterdam? W)&8#$&2#)&7>&+*+3%:&Mangetsu&''$&1#&Amstelveenseweg&%+&##$&3##,(%4)&F'>'$+#&,#+ "'*,'$"4#X Wat is mijn favoriete hotel, in Amsterdam? Andaz Hyatt hotel ''$&1#&Prinsengracht-&<'"&##$&7$"<#,>&5'$&N',/#(&E'$1#,+&%+:& O'',&3##6"&3%4&1#&#++#$"%#&5'$&!.+"#,1'.&#$&[#1#,('$1&+'.#$2#8,'/3"-&7>&=%4$& 2#$%'(#&#$&'.*+'$"#&.'$%#,: Met wie zou ik in de toekomst graag willen werken?!8+7(**"&.#"&c#$=7&?%'$7-&5'$<#2#&=%4$&>7d"%+/3#&''$>')&5'$&',/3%"#/"**,:!,/3%"#/"&=%4$&%+&#/3"&##$&'57$"**,&.#"&7><%$1#$1#&6'+#+&#$&/,#'"%#5#&.7.#$"#$-& <'',8%4&3#"&,#+*("''"&>'+&"#577,+/3%4$&#$&"7"&+"'$1&)7."-&$'&5##(&7$1#,=7#)-&+"*1%#& #$&#K>#,%.#$"#$: Naar welk project, in de nabije toekomst, kijk ik uit? M#$&>'',&2,7"#&5%(('\+&%$&1#&7.2#5%$2&5'$&!.+"#,1'.&#$&$'',&1#&,#'(%+'"%#&5'$&##$& V3#,.'(#&/#$"#,&.#"&(*K#&+*%"#+&%$&L%/%(%D-&<'',&%)&'(&.##&8#=%2&8#$:&

8 Reis van de Heldin Ook verkrijgbaar: Antwerpen Berlijn Brussel Breda Eindhoven Florence Hollywood Italië Londen Maastricht Madrid Milaan München Nederland New York Nijmegen Rome Rotterdam Sevilla Tilburg Utrecht Venetië Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen April 2014 Amsterdam Nu te koop Volg ons Camilla Hendriks MediaShapes

The Hero s Journey. Reis van de Heldin. Verdien jij jouw geld met je passie? Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Nederland - Augustus 2014 Week 31

The Hero s Journey. Reis van de Heldin. Verdien jij jouw geld met je passie? Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Nederland - Augustus 2014 Week 31 The Hero s Journey Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Nederland - Augustus 2014 Week 31 Verdien jij jouw geld met je passie? Reis van de Heldin Nederland Deze vaardigheden zijn: Reis van de Heldin Peter

Nadere informatie

De Reis van de Heldin

De Reis van de Heldin Verdien jij jouw geld met je passie? Attentie alle kunstenaars, musici, filmmakers, designers, acteurs, gamers, schrijvers, architecten, fotografen, reisgidsen, hoteliers, meubelmakers, stylisten, en iedereen

Nadere informatie

De Reis van de Heldin

De Reis van de Heldin De Reis van de Heldin Verdien jij jouw geld met je passie? Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Nederland - Juni 2015 Nr. 1A Attentie alle kunstenaars, musici, filmmakers, designers, acteurs, gamers, schrijvers,

Nadere informatie

Ik ben een Man van de Cijfers

Ik ben een Man van de Cijfers De Reis van de Actuaris Ik ben een Man van de Cijfers Cijfers zijn belangrijk maar niet op de manier die jij wellicht verwacht. Is het mogelijk dat we te veel nadruk plaatsen op het belang van cijfers

Nadere informatie

De Reis van de Heldin

De Reis van de Heldin De Reis van de Heldin Verdien jij jouw geld met je passie? Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Nederland - December 2014 Nr. 2D Attentie alle kunstenaars, musici, filmmakers, designers, acteurs, gamers,

Nadere informatie

COPYRIGHT. De Reis van de Held. The Hero s Journey. Verdien jij jouw geld met je passie?

COPYRIGHT. De Reis van de Held. The Hero s Journey. Verdien jij jouw geld met je passie? Verdien jij jouw geld met je passie? Attentie alle kunstenaars, musici, filmmakers, designers, acteurs, gamers, schrijvers, architecten, fotografen, reisgidsen, hoteliers, meubelmakers, stylisten, en iedereen

Nadere informatie

Gratis online Zelf-liefde test! www.lifestyling.me

Gratis online Zelf-liefde test! www.lifestyling.me Gratis online Zelf-liefde test! www.lifestyling.me De Zelf-liefde test bestaat uit een tiental vragen op een aantal belangrijke thema s in je leven: Zelfbeeld Relaties Werk Het leven Print de Zelf-liefde

Nadere informatie

De mooiste steden. De keuze van de Reisgids

De mooiste steden. De keuze van de Reisgids De mooiste steden De keuze van de Reisgids Mooiste steden.indb 3 Copyright 2011 Consumentenbond, Den Haag Auteursrechten op tekst, tabellen en illustraties voorbehouden Inlichtingen Consumentenbond De

Nadere informatie

De Reis van de Heldin

De Reis van de Heldin De Reis van de Heldin Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen April 2015 Nr. 1I Verdien jij jouw geld met je passie? Attentie alle kunstenaars, musici, filmmakers, designers, acteurs, gamers, schrijvers, architecten,

Nadere informatie

Het Giving Back studentenprogramma is een ontwikkelingsgericht programma met een mentorschap en interessante workshops gericht op jouw ontwikkeling.

Het Giving Back studentenprogramma is een ontwikkelingsgericht programma met een mentorschap en interessante workshops gericht op jouw ontwikkeling. Succes inspireert! Ben jij (binnenkort) HBO/WO student en is voor jou alleen de sky the limit? Heb jij ambitie en talent, en wil je leren nog krachtiger te worden om je ambitie daadwerkelijk waar te maken?

Nadere informatie

De Reis van de Heldin

De Reis van de Heldin De Reis van de Heldin Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen België - Juni 2015 Nr. 1D Verdien jij jouw geld met je passie? Attentie alle kunstenaars, musici, filmmakers, designers, acteurs, gamers, schrijvers,

Nadere informatie

Horwath HTL Hotel Event 2013. De Kunst van Hotels

Horwath HTL Hotel Event 2013. De Kunst van Hotels Horwath HTL Hotel Event 2013 De Kunst van Hotels Programma Opening door Karin van Gilst, Stedelijk Museum Presentatie Ewout Hoogendoorn, Horwath HTL Presentatie Bart Lukaszewicz, Houthoff Buruma Presentatie

Nadere informatie

Bijlage HAVO. aardrijkskunde. tijdvak 1. Bronnenboekje. 800023-1-050b

Bijlage HAVO. aardrijkskunde. tijdvak 1. Bronnenboekje. 800023-1-050b Bijlage HAVO 2008 tijdvak 1 aardrijkskunde Bronnenboekje 800023-1-050b Migratie en vervoer Opgave 1 Emigratie uit Afrika bron 1 Top 3 van populairste landen van gewenste bestemming Landen van Populairste

Nadere informatie

BLPA Curriculum. - Waarom we ons op romantisch vlak voelen aangetrokken tot iets wat we zelf niet zijn.

BLPA Curriculum. - Waarom we ons op romantisch vlak voelen aangetrokken tot iets wat we zelf niet zijn. BLPA Curriculum Module #1 - Waarom we ons op romantisch vlak voelen aangetrokken tot iets wat we zelf niet zijn. - Waarom we niet in een gelijkwaardige wereld leven, wanneer het op mannelijke of vrouwelijke

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

H.A.N.G. PLEKKEN. Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI

H.A.N.G. PLEKKEN. Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI H.A.N.G. PLEKKEN Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI Binnenkort ga je met je klas op bezoek bij het Nederlands Architectuur instituut (NAi). Daar zal je het programma H.A.N.G. plekken volgen.

Nadere informatie

De Reis van de Heldin

De Reis van de Heldin Verdien jij jouw geld met je passie? Attentie alle kunstenaars, musici, filmmakers, designers, acteurs, gamers, schrijvers, architecten, fotografen, reisgidsen, hoteliers, meubelmakers, stylisten, en iedereen

Nadere informatie

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium Beste achtstegroeper, Welkom bij het Utrechts Stedelijk Gymnasium! Het USG is een overzichtelijke, goede, fijne school voor slimme leerlingen, die veel

Nadere informatie

Opdracht bij een bedrijfsbezoek door leerlingen Een aantrekkelijk bedrijfsbezoek speurtocht door het bedrijf

Opdracht bij een bedrijfsbezoek door leerlingen Een aantrekkelijk bedrijfsbezoek speurtocht door het bedrijf Opdracht bij een bedrijfsbezoek door leerlingen Een aantrekkelijk bedrijfsbezoek speurtocht door het bedrijf Introductie Er gebeuren allerlei activiteiten binnen een technisch bedrijf. Meer dan we ons

Nadere informatie

Overzicht sessies ouders Overzicht sessie kinderen Sessie 1 Introductie Sessie 2 Het verhaal en de veiligheid Sessie 3 Veiligheid en tips

Overzicht sessies ouders Overzicht sessie kinderen Sessie 1 Introductie Sessie 2 Het verhaal en de veiligheid Sessie 3 Veiligheid en tips Overzicht sessies ouders Overzicht sessie kinderen Sessie 1 Introductie Stap 1: Welkom en introductie Stap 2: Introductie van de werkboeken Stap 3: Uitleg doel van de groep Stap 4: Waarom beginnen ouders

Nadere informatie

De Reis van de Heldin

De Reis van de Heldin De Reis van de Heldin Verdien jij jouw geld met je passie? Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen April 2015 Nr. 2A Attentie alle kunstenaars, musici, filmmakers, designers, acteurs, gamers, schrijvers, architecten,

Nadere informatie

http://www.pimphilip.com/dutch/#home dutch

http://www.pimphilip.com/dutch/#home dutch 24 3 2016 Dutch Pim Philip D U T C H E N G L I S H Pim Philip verzorgt persoonlijke en zakelijke reizen & events in New York. Het zijn op maat gesneden ontdekkingstochten langs onverwachte plekken, afgestemd

Nadere informatie

De langzaam brandende lont van al wat mogelijk is, wordt ontstoken door verbeelding Emily Dickinson

De langzaam brandende lont van al wat mogelijk is, wordt ontstoken door verbeelding Emily Dickinson Hoe ve r k o o p jij jo u w pr o d u c t of di e n s t. Voorbeeld: ik ben gespecialiseerd in herenmodefoto s en heb al vele bedrijven als zzp-er succesvol mogen ondersteunen met het optimaliseren van de

Nadere informatie

Toelating en selectie Selectiecriteria Elke afstudeerrichting hanteert bij de selectie de volgende concrete criteria:

Toelating en selectie Selectiecriteria Elke afstudeerrichting hanteert bij de selectie de volgende concrete criteria: Toelating en selectie Selectiecriteria Elke afstudeerrichting hanteert bij de selectie de volgende concrete criteria: Regie Documentaire Weet in een door de student zelf gemaakte film al basaal te boeien

Nadere informatie

Maatschappelijke vorming

Maatschappelijke vorming toelichting Hoe kan de school de leerling helpen om zich te ontwikkelen tot een actieve, verantwoordelijke en sociale burger? Een belangrijke taak van de school is om leerlingen voor te bereiden op hun

Nadere informatie

The Hero s Journey. De Reis van de Heldin. Verdien jij jouw geld met je passie? Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Nederland - November 2014 Nr.

The Hero s Journey. De Reis van de Heldin. Verdien jij jouw geld met je passie? Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Nederland - November 2014 Nr. Verdien jij jouw geld met je passie? Attentie alle kunstenaars, musici, filmmakers, designers, acteurs, gamers, schrijvers, architecten, fotografen, reisgidsen, hoteliers, meubelmakers, stylisten, en iedereen

Nadere informatie

Bedrijfsuitjes, teambuilding & City Events FRANCHISE 2011

Bedrijfsuitjes, teambuilding & City Events FRANCHISE 2011 Bedrijfsuitjes, teambuilding & City Events FRANCHISE 2011 MISTER ROTTERDAM FRANCHISE 2011 Dit verhaal gaat over: en Lees verder over wie wij zijn, wat we doen, waar we naar toe willen, hoe we dat gaan

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

The Hero s Journey. Reis van de Heldin. Verdien jij jouw geld met je passie? Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Amsterdam - Mei 2014.

The Hero s Journey. Reis van de Heldin. Verdien jij jouw geld met je passie? Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Amsterdam - Mei 2014. The Hero s Journey Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Amsterdam - Mei 2014 Foto: Daphne Damiaans Verdien jij jouw geld met je passie? Attentie alle kunstenaars, musici, filmmakers, designers, acteurs,

Nadere informatie

Tien tips voor een geweldige relatie

Tien tips voor een geweldige relatie Tien tips voor een geweldige relatie In het begin van een relatie is het spannend en weet je elkaar te vermaken en te prikkelen. Als je wat langer met elkaar bent, kunnen er problemen ontstaan of kan het

Nadere informatie

Algemene informatie. Beste aanstaande student,

Algemene informatie. Beste aanstaande student, Algemene informatie Beste aanstaande student, Ter voorbereiding op het gesprek vragen we je een korte enquête in te vullen. Met het invullen bevestig je tegelijk je komst naar het kennismakingsgesprek,

Nadere informatie

Hoe lang duurt geluk?

Hoe lang duurt geluk? Hoe lang duurt geluk? Op dit moment ben ik gelukkig. Na veel pech ben ik dan eindelijk een vrolijke schrijver. Mijn roman is goed gelukt. En ik verdien er veel geld mee. En ik heb ook nog eens een mooie,

Nadere informatie

CHRISTINE OTTEN, Tussen Country en Westen

CHRISTINE OTTEN, Tussen Country en Westen CHRISTINE OTTEN, Tussen Country en Westen Haar autobiografische roman Om adem te kunnen halen is onlangs verschenen en speelt zich grotendeels af in Deventer, waar zij tot haar 18de woonde. Vanaf maart

Nadere informatie

Vanjezelfhouden.nl 1

Vanjezelfhouden.nl 1 1 Kan jij van jezelf houden? Dit ontwerp komt eigenlijk altijd weer ter sprake. Ik verbaas mij erover hoeveel mensen er zijn die dit lastig vinden om te implementeren in hun leven. Veel mensen willen graag

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

S.M.A.R.T. update. Statistics. Market Analysis. Research. Trends.

S.M.A.R.T. update. Statistics. Market Analysis. Research. Trends. S.M.A.R.T. update Statistics. Market Analysis. Research. Trends. Ontwikkeling musea, attracties & schiphol 2013, 2014 tm ytd april 2015 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 2013 2014 2015 0,0% -5,0%

Nadere informatie

Succes: jouw eigen formule Oefeningen Opgedragen aan iedereen die bereid is om te groeien

Succes: jouw eigen formule Oefeningen Opgedragen aan iedereen die bereid is om te groeien Succes: jouw eigen formule Oefeningen Opgedragen aan iedereen die bereid is om te groeien Praktijk Sterre Groenendijk Je bent welkom om dit ebook naar anderen te sturen, mits je het in zijn geheel stuurt

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Namens Max: Tops: Tips: soms had je een beetje een houding van dat komt wel, probeer volgend project daar op te letten.

Namens Max: Tops: Tips: soms had je een beetje een houding van dat komt wel, probeer volgend project daar op te letten. 360 graden feedback Hieronder wordt door ieder groepslid een feedback gegeven op al zijn groepsgenoten. Zo kan iedereen zijn mening geven op de werkhouding van de betreffende persoon. Feedback van de groep

Nadere informatie

C. 3 Wat wil ik Wat is je ambitie/drive; jouw motivatie en interesse

C. 3 Wat wil ik Wat is je ambitie/drive; jouw motivatie en interesse C. 3 Wat wil ik Wat is je ambitie/drive; jouw motivatie en interesse en ook: wil ik werken, of door naar een (passende) hbo-opleiding? Optie 1: Een vraag die ieder mens zich vroeg of laat stelt: wat wil

Nadere informatie

Het Studenten Uitgaven Onderzoek is in mei 2014 afgenomen bij 886 respondenten met een leeftijd van 17-25 jaar. De studenten volgen een HBO- of

Het Studenten Uitgaven Onderzoek is in mei 2014 afgenomen bij 886 respondenten met een leeftijd van 17-25 jaar. De studenten volgen een HBO- of Het Studenten Uitgaven Onderzoek is in mei 2014 afgenomen bij 886 respondenten met een leeftijd van 17-25 jaar. De studenten volgen een HBO- of WO-opleiding in één van de twaalf grootste studentensteden

Nadere informatie

Stelling II. Creativiteit is de belangrijkste eigenschap voor innovatie.

Stelling II. Creativiteit is de belangrijkste eigenschap voor innovatie. Toon Jansen * New Urban Creatives Almere * 12 maart 2014 Stelling I Creativiteit is de belangrijkste eigenschap voor innovatie. Stelling II Door het beschikbaar stellen van goedkope/betaalbare woon- en

Nadere informatie

4. Kernwoorden zijn bijvoorbeeld: postkaart, verkeerd bezorgd, oorlog, achterneven, zus.

4. Kernwoorden zijn bijvoorbeeld: postkaart, verkeerd bezorgd, oorlog, achterneven, zus. Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 2 Oefening 1 1. C 2. A 3. D 4. Kernwoorden zijn bijvoorbeeld: Valentijnsdag, Valentijnskaart, stel, schoorsteenmantel, café 5. - Oefening 2 1. Lauren

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw theoretische leerweg

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw theoretische leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw theoretische leerweg Op vijf bladzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de leerlingen gevraagd.

Nadere informatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Weet jij in welke opzichten jij en je partner een prima relatie hebben en in welke opzichten je nog wat kunt verbeteren? Na het doen van de test en het lezen van de resultaten,

Nadere informatie

Introductie 1. Waarvoor hebben de studenten een mentor nodig? 2. Wie kan mentor worden? Iemand die:

Introductie 1. Waarvoor hebben de studenten een mentor nodig? 2. Wie kan mentor worden? Iemand die: Mentor informatie Introductie Het Mentoringprogramma is voor studenten die een begeleidingsvraag hebben. Deze begeleidingsvraag kan zeer divers van aard zijn en heeft te maken met schoolse-, persoonlijke

Nadere informatie

Coachend Leidinggeven. Zo werk je prettiger!

Coachend Leidinggeven. Zo werk je prettiger! Coachend Leidinggeven Zo werk je prettiger! Wensen voor een gezonde onderneming Directies grotere betrokkenheid medewerkers bij het bedrijf kwaliteiten van de mensen aan bod laten komen beter met klanten

Nadere informatie

8 Stappen naar Succes

8 Stappen naar Succes 8 Stappen naar Succes Ik ga je een geheim vertellen; Al meer dan 4 jaar was ik zelfstandig Trainer en ik heb geworsteld en gezocht naar; Focus Mijn missie Wie is mijn doelgroep? Hoe kan ik een stabiel

Nadere informatie

Is jouw doel om ze te overtuigen ook in Nederland te komen wonen? Nee hoor; ik ga ze gewoon kennis laten maken; verder niets.

Is jouw doel om ze te overtuigen ook in Nederland te komen wonen? Nee hoor; ik ga ze gewoon kennis laten maken; verder niets. Een stedentrip is wat Giga (28) het liefste doet tijdens zijn vakanties: het lijstje van steden die hij dit jaar nog gaat bezoeken is enorm; Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Antwerpen, Brugge, Gent, Praag,

Nadere informatie

JOU leden enquête. Beste leden,

JOU leden enquête. Beste leden, JOU leden enquête Beste leden, In de periode december 2014 en januari 2015 hebben jullie een enquête kunnen invullen met diverse vragen over de vereniging Jong Onroerend goed Utrecht. Hieronder treffen

Nadere informatie

A c e! Z e l f t e s t O m g a a n m e t w e e r s t a n d

A c e! Z e l f t e s t O m g a a n m e t w e e r s t a n d Training Coaching Consulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bosch Rotterdam Zwolle Utrecht Arnhem Amersfoort Breda Eindhoven Maastricht Brussel Antwerpen A c e! Z e l f t e s t O m g a a n m

Nadere informatie

Peter de Kuster. Verdien jij jouw geld met je passie? Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen September 2015 Nr. 1J. Deze vaardigheden zijn:

Peter de Kuster. Verdien jij jouw geld met je passie? Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen September 2015 Nr. 1J. Deze vaardigheden zijn: Verdien jij jouw geld met je passie? Attentie alle kunstenaars, musici, filmmakers, designers, acteurs, gamers, schrijvers, architecten, fotografen, reisgidsen, hoteliers, meubelmakers, stylisten, en iedereen

Nadere informatie

De Energiemaatschappij

De Energiemaatschappij De Energiemaatschappij Energie. Geen mens kan zonder Energie geeft warmte, comfort, kracht om te groeien en te ontwikkelen. Nieuwe perspectieven te ontdekken, kansen te benutten. En dat is precies wat

Nadere informatie

Ons economische zelf. Over leven in een verdeelde wereld en hoe we samen ongedwongen naar huis kunnen gaan

Ons economische zelf. Over leven in een verdeelde wereld en hoe we samen ongedwongen naar huis kunnen gaan Ons economische zelf Over leven in een verdeelde wereld en hoe we samen ongedwongen naar huis kunnen gaan Plaatjes invoegen Contrast tussen overvloed en gebrek Contrast tussen genieten van materie en uitbuiten

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Productcatalogus AIRO Visie

Productcatalogus AIRO Visie Productcatalogus AIRO Visie Bedrijven Agogiek Inspireren Reflecteren Ontwikkelen 1 www.airovisie.nl Indeling Inleiding..pagina 3 Groepsdynamica pagina 4 Proactiviteit..pagina 5 Omgaan met emoties.. pagina

Nadere informatie

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren!

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren! Gelukkig zijn kun je leren! Gelukskoffercoaching Missie GELUKKIG ZIJN KUN JE LEREN Gelukskoffercoaching wil kinderen op jonge leeftijd positief ondersteunen in hun individuele emotionele ontwikkeling.

Nadere informatie

Lorem Ipsum. Ben je in de leeftijd van. Win actie. 15 tot 18. Win een coachtraject t.w.v. 1000,00,- jaar?

Lorem Ipsum. Ben je in de leeftijd van. Win actie. 15 tot 18. Win een coachtraject t.w.v. 1000,00,- jaar? Ben je in de leeftijd van 15 tot 18 jaar? Win actie Win een coachtraject t.w.v. 1000,00,- 2 We vragen 100% toewijding Ben je er klaar voor om je eetstoornis te verslaan? Wil jij je 100% inzetten? En wil

Nadere informatie

Daag jij je team wel voldoende uit? Workshop Thijs Boogert

Daag jij je team wel voldoende uit? Workshop Thijs Boogert Daag jij je team wel voldoende uit? Workshop Thijs Boogert Agenda Wat gaan we doen vandaag? Even voorstellen Het leerdoel Noodzaak van luisteren De vraagtechniek Taalpatronen en uitdagingen Ervaren Discussie

Nadere informatie

De Ander als. Passie & Ambitie. voor Professie. Martine Noordegraaf Lector Jeugd en Gezin

De Ander als. Passie & Ambitie. voor Professie. Martine Noordegraaf Lector Jeugd en Gezin De Ander als Passie & Ambitie voor Professie Martine Noordegraaf Lector Jeugd en Gezin Passie en Ambitie Passie: sterk gevoel van liefde, overgave, hartstocht, lijdensverhaal van Christus Ambitie: betere

Nadere informatie

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Vraag 1 Hoe heb je zielsliefde ontdekt, en ontdekte je zielsliefde het ook op dat moment? Ik ontmoette haar op mijn werk in de rookruimte. We konden

Nadere informatie

Hoo f d s t u k 1: Wat doet een ontwerper? Interview Bas Bakker (debetekenaar) Interview Hedwyg van Groenendaal (Prezi University)

Hoo f d s t u k 1: Wat doet een ontwerper? Interview Bas Bakker (debetekenaar) Interview Hedwyg van Groenendaal (Prezi University) Creatieve Helden Inh o u d s o p g a v e Inl e i d i n g Hoo f d s t u k 1: Wat doet een ontwerper? Interview Bas Bakker (debetekenaar) Interview Hedwyg van Groenendaal (Prezi University) Hoo f d s t u

Nadere informatie

Minicursus Verbindend Communiceren. Geschreven door: Jan van Koert

Minicursus Verbindend Communiceren. Geschreven door: Jan van Koert Minicursus Verbindend Communiceren Geschreven door: Jan van Koert Geweldloze communicatie is een wijze van communiceren die leidt tot gehoord en verstaan worden. Met helderheid, zonder beschuldigen en

Nadere informatie

30 oktober 27 november 29 januari 26 februari 26 maart 30 april 28 mei

30 oktober 27 november 29 januari 26 februari 26 maart 30 april 28 mei 2014-2015 Aan de keukentafel 30 oktober 27 november 29 januari 26 februari 26 maart 30 april 28 mei Allemaal filosoferen we af en toe over de vraag Hoe willen wij leven?. Dagelijks door ons af te vragen

Nadere informatie

Ben jij een ondernemende samenwerker?

Ben jij een ondernemende samenwerker? Ben jij een ondernemende samenwerker? P1 Ben jij een ondernemende samenwerker? En zoek je het goede gezelschap van een groeiende formule? Jij wilt je eigen onderneming starten. Het liefst in een formule

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

Scouting Frederik Hendrik. Programmaboekje Welpen Januari t/m Juli 2016. Jubileumjaar FH70

Scouting Frederik Hendrik. Programmaboekje Welpen Januari t/m Juli 2016. Jubileumjaar FH70 Scouting Frederik Hendrik Programmaboekje Welpen Januari t/m Juli 2016 Jubileumjaar FH70 Hoi allemaal! Het tweede deel van het scouting seizoen is weer begonnen. Dit programmaboekje is voor januari 2016

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Jonkerbosplein 52 Etage1 Nijmegen 1 per maand

Huur kantoorruimte op Jonkerbosplein 52 Etage1 Nijmegen 1 per maand Huur kantoorruimte op Jonkerbosplein 52 Etage1 Nijmegen 1 per maand Aanbiedende partij: Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaardij B.V. Email: s.roelofs@s-t.nl Telefoon: 024 3651010 Website: http://www.stmakelaars.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 5 Juni/Juli 2014 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar:

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

De 3 beste manieren om je diensten high-end te maken zodat je veel hogere prijzen kunt vragen. verdienen

De 3 beste manieren om je diensten high-end te maken zodat je veel hogere prijzen kunt vragen. verdienen 21 Tips om meer te verdienen en minder te werken Veel coaches, trainers en adviseurs verdienen weinig maar werken toch heel hard. 21 Ze werken 1-op-1 Tips en op uur-factuurbasis met klanten. Als ze niet

Nadere informatie

Horse Sense Redefined

Horse Sense Redefined Horse Sense Redefined (Herdefiniëring van gezond paardengevoel en verstand) 2-daagse EAPD Introductie Cursus In de EAPD - persoonlijke ontwikkeling met behulp van het paard laat Chris zijn studenten zien

Nadere informatie

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel?

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Blad 1 van 20 Hoe goed ben jij momenteel? Iedereen kan zijn leiderschapsvaardigheden aanzienlijk verbeteren met een beetje denkwerk en oefening. Met deze test krijg je

Nadere informatie

Dit wordt jouw jaar!

Dit wordt jouw jaar! 5_p{4# ' a {5#' 9 u} {3 {w C 61# ',E 9 QÓ«é«J øh º H f' {3 iæ+ 1'sB 9 w A' 9E )1_jdA' ad@ Ê( f_ `B 9#' - FtA' b_d A' QÓ«é«J øh º H Haalbaarheid en effectiviteit van gedragsgerichte dual system-interventies

Nadere informatie

Wie? Bart Veldhuizen. Basisschool, havo & hbo (small business en Retail management) Bedrijf: Spot-Art (sinds 2010)

Wie? Bart Veldhuizen. Basisschool, havo & hbo (small business en Retail management) Bedrijf: Spot-Art (sinds 2010) Wie? Bart Veldhuizen Basisschool, havo & hbo (small business en Retail management) Bedrijf: Spot-Art (sinds 2010) Bart weet al op jonge leeftijd wat hij later wil worden: Ondernemer. Op de middelbare schooltijd

Nadere informatie

Bijlage 1 Thema 1. De helppagina van een tijdschrift

Bijlage 1 Thema 1. De helppagina van een tijdschrift 98 De helppagina van een tijdschrift Bijlage 1 Thema 1 Ik ben een meisje van 10 jaar en zit in groep 6. Wij zijn in nieuwe groepjes gezet en nu zit ik tegenover een meisje waar ik me heel erg aan erger.

Nadere informatie

Wijs Worden. werkboek. deel 1 DAMON

Wijs Worden. werkboek. deel 1 DAMON Wijs Worden werkboek deel 1 DAMON WW wb deel 1 mei2009.indd 1 5/25/09 10:33:45 AM Hoofdstuk 1 Over wat echt belangrijk is Paragraaf 1 Inleiding Opdracht 1, p.8 Hieronder staan twaalf standpunten over wat

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Vliegwiel voor bedrijvigheid

Vliegwiel voor bedrijvigheid Vliegwiel voor bedrijvigheid Ondernemen en netwerken Zaken doen, innoveren, sporten het kan allemaal op AEROPARC, Bundeling van krachten Bij AEROPARC gaat het om ontmoeten en netwerken. Crown Ontmoeten

Nadere informatie

RELATIE COACH OPLEIDING WEEKEND 2016

RELATIE COACH OPLEIDING WEEKEND 2016 RELATIE COACH OPLEIDING WEEKEND 2016 Health Balance Group Generaal Eisenhowerweg 4, 5056 CR Berkel-Enschot, Nederland T: +31 6 11424494 - I: www.healthbalance.nu - E: info@healthbalance.nu Voorwoord Je

Nadere informatie

Voor iedereen een passende bureaustoel

Voor iedereen een passende bureaustoel Bureaustoelen stof 32 Voor iedereen een passende bureaustoel Duisburg 2 bureaustoel 299,- (meerprijs voetkruis chroom 35,-) NPR-Norm Bureaustoelen Berlijn van de rugleuning, zitneigverstelling, armleggers

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Werkblad 33A. lengte. 1 Welke auto past in de garage? Auto b. Auto d. 185 cm. 199 cm Auto c. Auto a. 2,2 m 225 cm. 160 cm. 209 cm.

Werkblad 33A. lengte. 1 Welke auto past in de garage? Auto b. Auto d. 185 cm. 199 cm Auto c. Auto a. 2,2 m 225 cm. 160 cm. 209 cm. lengte Werkblad 33A 1 Welke auto past in de garage? Auto b Auto d Auto a 199 cm Auto c 185 cm 2,2 m 225 cm 155 cm 209 cm 160 cm Antwoord: Auto.. c 1,5 m 145 cm 140 cm 2 Hoeveel meter zijn de wandelingen

Nadere informatie

Verhaal van verandering

Verhaal van verandering Belgische Ashoka Fellow Ashoka : Kun je ons iets vertellen over je familie en waar je bent opgegroeid? Ingrid : Ik ben opgegroeid in Antwerpen, een belangrijke stad in Vlaanderen, België. Ik heb een oudere

Nadere informatie

Mediatraining Presenteren in de media

Mediatraining Presenteren in de media Mediatraining Presenteren in de media Nooit meer bang voor journalisten Ik weet echt hoe ik hen moet en mag benaderen. Ik heb zelf veel meer de regie dan ik dacht! Spies&Spreken Glasfabriek, Daalsedwarsweg

Nadere informatie

Spreek tot de verbeelding

Spreek tot de verbeelding De beste training; spreken met PowerPoints Unieke training pakt alle aspecten voor inspirerende presentaties Voor wie - sprekers - Directeuren - Managers - Adviseurs - jou Wat - Presenteren van plannen

Nadere informatie

Ik woon in Grave, in de provincie Noord Brabant, een stadje 15 km ten zuiden van Nijmegen.

Ik woon in Grave, in de provincie Noord Brabant, een stadje 15 km ten zuiden van Nijmegen. Hallo allemaal. Ik ben Huub Steinmann. Ik woon in Grave, in de provincie Noord Brabant, een stadje 15 km ten zuiden van Nijmegen. Ik ben geboren in 1960 in Gennep in Noord Limburg. Ik ben getrouwd. Wij

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Lesbrief bij Ouders in het wild. Liesbeth Groenhuijsen

Lesbrief bij Ouders in het wild. Liesbeth Groenhuijsen Lesbrief bij Ouders in het wild Liesbeth Groenhuijsen Voor groep 7 en 8 Inhoud van deze lesbrief - Thema s in het boek - Lesopzet - Doel van de les - Uitwerking - Bijlage: opdrachtenblad Thema s in het

Nadere informatie

Verbindingsactietraining

Verbindingsactietraining Verbindingsactietraining Vaardigheden Open vragen stellen Luisteren Samenvatten Doorvragen Herformuleren Lichaamstaal laten zien Afkoelen Stappen Werkafspraken Vertellen Voelen Willen Samen Oplossen Afspraken

Nadere informatie

Masterclass Presenteren

Masterclass Presenteren Masterclass Presenteren Wil jij ook zo graag een hele goede en inspirerende spreker zijn? Volg dan deze Masterclass en vergroot en verdiep je presentatievaardigheden. In een kleine, exclusieve groep van

Nadere informatie

soms EverydayFriday iedere dag geluk is maakbaar!! we verzuren! is een kritische succesfactor de kracht van dromen kan voelen als een vrijdag

soms EverydayFriday iedere dag geluk is maakbaar!! we verzuren! is een kritische succesfactor de kracht van dromen kan voelen als een vrijdag EverydayFriday BUSINESS de kracht van dromen investeren in dromen, is een kritische succesfactor we verzuren! iedere dag kan voelen als een vrijdag geluk is maakbaar!! soms is een tweede keuze beter waar

Nadere informatie

Met Travel Builders naar een betere klantreis. Geen dikke map. Stuur uw klanten op reis met een App! Nieuwe kansen

Met Travel Builders naar een betere klantreis. Geen dikke map. Stuur uw klanten op reis met een App! Nieuwe kansen Met Travel Builders naar een betere klantreis Geen dikke map. Stuur uw klanten op reis met een App! Travel Builders neemt reisorganisaties mee op reis. Naast de prachtige reizen die u als reisorganisatie

Nadere informatie

Pitchen kun je leren Elevator Pitch Canvas - Lips&Ears

Pitchen kun je leren Elevator Pitch Canvas - Lips&Ears Pitchen kun je leren Elevator Pitch Canvas - Lips&Ears Hoe is jouw bedrijf ontstaan? Wat verkoopt je bedrijf? Waarom doet je bedrijf wat het doet? ACHTERGROND WAT WAAROM Wie is je doelgroep? Welk probleem

Nadere informatie

Gevaarlijke liefde. Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Ik geloof dat hij Ramon heet!

Gevaarlijke liefde. Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Ik geloof dat hij Ramon heet! Gevaarlijke liefde Gevaarlijke liefde In de pauze Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Als je verliefd wordt ben je in de wolken. Tegelijk voel je je

Nadere informatie