The Hero s Journey. Reis van de Heldin. Verdien jij jouw geld met je passie? Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Amsterdam.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "The Hero s Journey. Reis van de Heldin. Verdien jij jouw geld met je passie? Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Amsterdam."

Transcriptie

1 Verdien jij jouw geld met je passie? Fotografe: Chantal Ehrhardt!""#$"%#&'((#&)*$+"#$'',+-&.*+%/%-&0(..')#,+-&1#+%2$#,+-&'/"#*,+-&2'.#,+-&+/3,%45#,+-& ',/3%"#/"#$-&67"72,'6#$-&,#%+2%1+#$-&37"#(%#,+-&.#*8#(.')#,+-&+"9(%+"#$-&#$&%#1#,##$& 1%#&7$1#,$##."&%$&1#&/,#'"%#5#&#/7$7.%#:&;#(6+&<'$$##,&47*<&2#)7=#$&>,76#++%#&$%#"& 1#&.##+"&",'1%"%7$#(#&%+-&1'$&%+&3#"&/*("%5#,#$&#$&('"#$&2,7#%#$&5'$&##$&+*//#+57((#& /,#'"%#5#&7$1#,$#.%$2&1%#&27#1&5#,1%#$"&47*<&17#(:& In De Reis van de Heldin #$&3#(1%$$#$&1%#&47*&=%4$&577,'62#2''$&.#"&5#,1%#$#$&5'$&2#(1&.#"&3*$&>'++%#:&A7#& 75#,<%$&4#&1#&+>#/%0#)#&*%"1'2%$2#$&1%#&,#/3"#,8,#%$#,+&"#2#$)7.#$&7>&3*$&>'1-&%$& 1#&(77>8''$&1%#&=#&<%((#$-&1%#&=7<#(&57(17#$%$2&2##6"&'(+&+*//#+57(&%+:& The Hero s Journey Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Amsterdam B,#'"%#5#&7$1#,$#.#,+&8#+/3%))#$&75#,&##$&''$"'(&5'',1%23#1#$&7.&.#"&3*$&>'++%#& 27#1&2#(1&"#&5#,1%#$#$:& Deze vaardigheden zijn: A7#&1#&(77>8''$&"#&)%#=#$&1%#&3#"&8#+"#&8%4&47*<&"'(#$"#$&>'+": C#'(%+"%+/3#&17#(#$&+"#((#$&177,&2#8,*%)&"#&.')#$&5'$&,#/3"#,8,#%$&"#/3$%#)#$: A7#&1#&5'()*%(#$&"#&5#,.%41#$&1%#&##$&/,#'"%#5#&7$1#,$#.%$2&,*%$#,#$: A7#&47*<&<#2&$'',&+*//#+&"#&>('5#%#$: A7#&##$&7$1#,$#.%$2+>('$&"#&/,#D,#$&<'$$##,&4%4&1#&7$1#,$#.%$2&8#$": A7#&2#1%+/%>(%$##,1&"#&=%4$&<'$$##,&4#&#%2#$&8''+&8#$": E'$$##,&4%4&##$&*%"(''")(#>&5%$1"&577,&47*<&/,#'"%5%"#%"-&%$&1#&57,.&5'$&##$&7$1#, $#.%$2-&1'$&=*(&4#&##$&5,%43#%1&7$"1#))#$&%$&47*<&<#,)#$1#&(#5#$&<'',&4%4&##$&3#(#& ('$2#&"%41&2#(*))%2&.##&)*$"&(#5#$:&F#&)*$"&47*<&>'++%#&57(2#$-&##$&8,%(4'$"#&(77>8''$& 7>87*<#$&#$&0$'$/%D(#&=#)#,3#%1&3#88#$&G&<'$$##,&4%4&<##"&<#()#&5'',1%23#1#$&"#& Reis van de Heldin Peter De Kuster

2 I am Amsterdam! - Peter de Kuster - Locatie: Amsterdamse bos Amber Celine Weijers Reis mee in een wereldstad en ontmoet creatieve heldinnen die hun geld verdienen met waar ze van houden. Zij zullen je inspireren om je eigen legende te creëren. Peter de Kuster Oprichter van De Reis van de Heldin

3 Inhoudsopgave Introductie Reis van de Heldin Jouw Verhaal 6 Hoofdstuk 1 De Creatieve Heldin 12 Quiz Er is geen goed antwoord! 18 Hoofdstuk 2 De Geweldige Karakteristieken van 28 Creatieve Heldinnen Hoofdstuk 3 Gemotiveerd om een Creatieve 34 Heldin te zijn Hoofdstuk 4 Jouw Reis van de Heldin 40 Hoofdstuk 5 Wat is jouw verhaal? 50 Hoofdstuk 6 Voor Liefde en Geld 58 Hoofdstuk 7 De Mythes van Creatieve Heldinnen 68 Hoofdstuk 8 Maak een Proefrit in Jouw Droombaan 78 Hoofdstuk 9 Het Leven is een Pitch! 88 Hoofdstuk 10 Ben Je Eigen Heldin 96 Hoofdstuk 11 Ontmoet Jouw Helden en Heldinnen 110 Hoofdstuk 12 De Tragische Creatieve Heldinnen 118 Epiloog De Kracht van Jouw Verhaal 144 Questionnaires Heldinnen van Amsterdam 152 Mijn grootste passie is verhalen vertellen. Vroeger wilde ik altijd zangeres of actrice worden, maar uiteindelijk doe je als journalist precies hetzelfde; je praat met mensen, leeft je in en verdiept je in kwesties. - Nikki Sterkenburg -

4 Hoofdstuk 11 Mijn grootste passie is ongetwijfeld architectuur. Het is kunst waar je mee, en in, leeft. Het spelen met volumen en ruimtes die sociale functies vervullen en tegelijk emoties geven. - Maria Elena Verbruggen-Fauci Mozes en Aaronkerk Ontmoet Jouw Helden en Heldinnen

5 Ontmoet Jouw Helden en Heldinnen Ik zou mijn beroep meer zakelijk willen houden, een beetje afstandelijk zijn. Maar het is mijn passie, dus ik kan nooit stoppen met denken, schetsen, ontwerpen... - Maria Elena Verbruggen-Fauci - 11 Ontmoet je eigen Helden en Heldinnen. A#"&5#,+/3%(&"*++#$&+*//#+57((#&/,#'"%#5#&3#(1%$$#$&#$&$%#"&+*//#+57((#&3#(1%$$#$&=%"& %$&3#"&'(&1'$&$%#"&%$&2#=#(+/3'>&=%4$&5'$&'$1#,#&/,#'"%#5#&3#(1#$&#$&3#(1%$$#$: A#"&%+&>,'/3"%2-&7><%$1#$1&#$&5#,+('5#$1&7.&.#$+#$&"#&5%$1#$&1%#&%$&47*&2#(75#$& #$&1%#&<%((#$&=%#$&1'"&3#"&27#1&.#"&47*&2''":&A#"&%+&3#"&"#2#$2%6&577,&47*<&%$$#,(%4)#& /,%"%/'+"#,:&L7.+&)*$&4#&$%#"&=%#$&37#&+>#/%''(&47*<&<#,)&#$&47*<&"'(#$"#$&=%4$&#$&3#8& 4#&1#&3#(1#$&#$&3#(1%$$#$&%$&47*<&7.2#5%$2&$71%2&7.&4#&"#&7$1#,+"#*$#$: Je hebt hun feedback nodig.!((#+&=#(6&.7#"#$&17#$&8#>#,)"&47*<&2,7#%&#$&47*<&(77>8''$:&control freaks <7,+"# (#$:&E'$$##,&4%4&5'$&>('$&8#$"&7.&'((#+&"#&+/3,%45#$-&"#&7$"<#,>#$-&"#&,#2%++#,#$-&"#& >,71*/#,#$-&"#&/7,,%2#,#$&#$&"#&>*8(%/#,#$-&1'$&.%+&4#&5##(&#$&8,'$1&4#&7>:&;#(6+&1#&.##+"&/,#'"%#5#&3#(1%$&)'$&.'',&7>&##$&>'',&>(''"+#$&"#2#(%4)#,"%41&=%4$:&I#('$2,%4)#,J& 4#&)*$"&'((##$&#K>#,"&=%4$&%$&##$&''$"'(&=')#$:&E'$$##,&4#&4#=#(6&5#,+$%>>#,"&=*((#$&5##(& 1%$2#"4#+&.%+&8#2%$$#$&"#&2''$: E'$$##,&47*<&3#(1#$&#$&3#(1%$$#$&%$&47*&2#(75#$&)*$$#$&=#&47*&875#$&4#=#(6&('"#$& *%"+"%42#$:&B,#'"%#5#&3#(1#$&#$&3#(1%$$#$&3#(>#$&#()'',:&M,&<7,1"&##$&#$#,2%#&2#>,7 1*/##,1&177,&/,#'"%#5#&.#$+#$&<'',''$&4#&4#=#(6&)*$"&7>('1#$-&=7$1#,&1'"&4#&%#"+& <#2$##."&5'$&%#.'$1:&?,78##,&=75##(&.72#(%4)&%$&1#&$'8%43#%1&"#&=%4$&5'$&/,#'"%#5#&.#$+#$-&.'')"&$%#"&*%"& <#()#&>,76#++%#&=#&3#88#$:&F#&57#("&4#&#$#,2%#)#,:&N#"&.#$+#$&*%"&47*<&#%2#$&>,76#+ +%#&7.2''$&)'$&77)&3#(>#$:&F#&)*$"&.%++/3%#$&1#&=')#$&75#,$#.#$&<'',&=%4&3#"&"#& 1,*)&577,&3#88#$-&$%#*<#&"#/3$%#)#$&(#,#$-&'$1#,#$&5%$1#$&7.&47*<&=')#$&75#,&"#& $#.#$&76&5#,'$"<77,1#(%4)3#1#$&"#&1#(#$:& 113

6 N#$"7,+&=%4$&4#&,##1+&577,2#2''$:&A*$&#,5',%$2&)'$&4',#$&5'$&47*<&(##,/*,5#&'Q'(#$:& ;%4&)*$$#$&47*&$%#*<#&%$=%/3"#$&2#5#$&#$&7>&5'()*%(#$&<%4=#$:&N%++/3%#$&)*$$#$&=#&4#& <#(&5#,8%$1#$&.#"&3*$&#%2#$&$#"<#,):&;#&.7#1%2#$&4#&''$&#$&+"#*$#$&47*&<'$$##,& =')#$&('+"%2&2''$:& M#$&.#$"7,&='(&4#&$%#"&'((##$&%$&1#&4*%+"#&,%/3"%$2&<%4=#$R&=#&)*$$#$&4#&3#(>#$&7.&3#"& (%/3"&"#&=%#$&''$&3#"&#%$1#&5'$&1#&"*$$#(&76&$%#*<#&>'1#$&#$&.72#(%4)3#1#$&"7$#$:&?'1#$&<'',&4%4&$72&$77%"&##,1#,&''$&2#1'/3"&3'1:& ;7#)&##$&.#$"7,&1%#&%#"+&2#.##$+/3'>>#(%4)+&3##6"&.#"&47*:&;71,'&4#&##$&.#$"7,&2# 57$1#$&3#8"&.7#"&4#&47*<&1##(&17#$:&M#$&.#$"7,&='(&3#(>#$-&4#&>#,+77$(%4)#&,#%+2%1+& =%4$&#$&47*&''$.7#1%2#$:&F%4&.7#"&"<##&1%$2#$&17#$J Het werk doen. O#&8#(7$%$2&5'$&##$&.#$"7,&%+&47*&"#&=%#$&+('2#$:&H''"&1%#&5'$&47*&$%#"&3#"&2#57#(&),%4 2#$&1'"&=%4&3*$&"%41&#$&#$#,2%#&''$&47*&5#,+>%((#$: Houd je mond en luister. N'')&''$"#)#$%$2#$:&!//#>"##,&1#&),%"%#)&#$&+*22#+"%#+&5'$&47*<&.#$"7,&#$&>,78##,& =#&"#&2#8,*%)#$-&=#(6+&<'$$##,&4#&3#"&#,&$%#"&'("%41&.##&##$+&8#$"&S#$&4#&=*("&3#"&#,& $%#"&'("%41&.##&##$+&=%4$T:&M#$&.#$"7,&%+&2##$&U71-&.'',&%#.'$1&1%#&47*<&>'1&,##1+& %+&577,2#2''$: Creative Heroes and their Mentors O#&2#+/3%#1#$%+&3##6"&,##1+&('"#$&=%#$&1'"&/,#'"%#5#&.#$+#$&(#*$1#$&7>&#$&>,704"& 3'11#$&5'$&3#"&3#88#$&5'$&##$&.#$"7,:&A%#,&=%4$&#$)#(#&577,8##(1#$&5'$&3#(1#$&#$& 3#(1%$$#$&#$&3*$&.#$"7,#$J Student Mentor & &!,%+"7"(#& & &?('"7 & & N7$#"& & & & N'$#" & & H#7$',17&1'&P%$/%& & P#,,7/3%7 & & O'$"#& & & & P%,2%( & & E7719&!((#$& & & A#.%$2<'9 & & & F7+#>3&B'.>8#(( ;7('$2&'(+&4%4&4#&7,#$-&72#$&#$&2##+"&7>#$37*1"-&=7('$2&'(+&4%4&8#,#%1&#$&%$&+"''"&8#$"& 7.& "#& (#,#$& 5'$& 5#,2%++%$2#$-& 1%#& 5'$& 47*& #$& '$1#,#$-& =*(& 4%4& 3#"& /7$/#>"& mentorschap helden en heldinnen demo s rolmodellen proefrit in jouw droombaan-& %$& 47*<& Nieuwmarkt Mijn idee van ultiem geluk is gezondheid en rust voor mijn familie. - Maria Elena Verbruggen-Fauci - Ik ben nooit voorbereid tegen de oneerlijkheid in de wereld. - Maria Elena Verbruggen-Fauci

7 Maria Elena Verbruggen-Fauci Architect MEF architects Wat is mijn grootste passie? O'"&%+&7$2#"<%46#(1&',/3%"#/"**,:&A#"&%+&)*$+"&<'',&4#&.##-&#$&%$-&(##6":&A#"&+>#(#$&.#"&57(*.#$&#$&,*%."#+&1%#&+7/%'(#&6*$/"%#+&5#,5*((#$&#$&"#2#(%4)&#.7"%#+&2#5#$: Wat is mijn idee van ultiem geluk? U#=7$13#%1&#$&,*+"&577,&.%4$&6'.%(%#:&['"**,(%4)&77)&.##,&.77%#&5%(('\+& #$&'$1#,#&2#87*<#$&"#&7$"<#,>#$&#$&$%#*<#&*%"1'2%$2#$&''$2''$: Wat is mijn grootste angst? M#$=''.3#%1:&O'"&%+&=#)#,&1#&$%#*<#&=%#)"#&5'$&1#=#&"%41: Waar houd ik het meest van aan mijn werk? C#('"%#+&"#&+"#((#$&"*++#$&2#87*<#$&#$&3#"&('$1+/3'>&#,7.3##$:& ;71'"&=%4&%$"#,'2#,#$&'(+76&=#&'("%41&'(&8%4&#()'',&3#88#$&2#377,1: Wat is mijn minst aantrekkelijke eigenschap? ]$8#<*+"&+"'',&%)&$72&<#(&##$+&$'',&.#$+#$&1%#&.%4$&%$"#,#++#&7><#))#$:&W$&,#'(% "#%"&%+&3#"&##$&.'$%#,&7.&3#$&"#&8#+"*1#,#$&#$&"#&'$'(9+#,#$:& Wat is mijn grootste valkuil? W)&8#$&$77%"&577,8#,#%1&"#2#$&1#&7$##,(%4)3#%1&%$&1#&<#,#(1: Wanneer zou ik liegen? ]5#,&1#&>,%4+&5'$&.%4$&)(#1%$2&#$&.%4$&W"'(%''$+#&+/37#$#$-&577,'(&3%#,&%$&[#1#,('$1:& W$&W"'(%D&8#$&%)&<'"&##,(%4)#,&.#"&.%4$&5,%#$1%$$#$: Welk rolmodel heeft de grootste invloed op mij gehad? O'"&%+&.%4$&5'1#,:&A%4&%+&77)&',/3%"#/"&#$&=%4$&<#,)&%+&'("%41&3##(&6'+/%$#,#$1&577,&.%4& 2#<##+":&W)&8#$&%$&=%4$&7$"<#,>+"*1%7&7>2#2,7#%1&<'',&77)&5'')&8#)#$1#&',/3%"#/ "#$&75#,&1#&5(7#,&)<'.#$&7.&.#"&3#.&75#,&>,74#/"#$&"#&1%+/*++%D,#$: Waar houd ik het minst van aan mijn werk? P##(&.#$+#$&1#$)#$&1'"&=%4&=#(6&',/3%"#/"&=%4$-&=71,'&=%4&##$&>'',&"%41+/3,%6"#$&177, 8('1#,#$:&W)&3#8&#,&##$&3#)#(&''$&'(+&%#.'$1&$'',&.%4$&2#,#'(%+##,1#&>,74#/"#$&)%4)"& Waar en wanneer was ik het meest gelukkig met mijn werk? V<##&4'',&2#(#1#$&3#8&%)&.%4$&#%2#$&5%(('&7$"<7,>#$&#$&1'',&3#8&%)&5##(&5'$&2#$7"#$& 5'$'6&3#"&/7$/#>"&"7"&1#&1#"'%(+&5'$&3#"&%$"#,%#*,-&1#&)(#*,#$&#$&.'"#,%'(#$&/7.8%$' "%#+:&A#"&+>#(#$&.#"&/7$",'+"#$&7.&3',.7$%#&%$&1#&1%5#,+%"#%"&"#&/,#D,#$&%+&<'"&%)&3#"& (#*)+"#&5'$&.%4$&<#,)&5%$1: Wat zou ik aan mezelf willen veranderen? W)&=7*&.%4$&8#,7#>&.##,&=')#(%4)&<%((#$&37*1#$-&##$&8##"4#&'6+"'$1#(%4)&=%4$:&N'',& 3#"&%+&.%4$&>'++%#-&1*+&%)&)'$&$77%"&+"7>>#$&.#"&1#$)#$-&+/3#"+#$-&7$"<#,>#$::: Wat is mijn grootste professionele prestatie? W)&3#8&''$&3#"&2,77"+"#&U7(6&'$1&L>'&C#+7,"&7>&L%/%(%D&2#<#,)":&A%#,&=%4$&"<##&27(6 8'$#$&''$&=##&2#,#'(%+##,1-&5#,+/3%((#$1#&+77,"#$&+*%"#+-&37"#()'.#,+-&,#+"'*,'$"+-& "3#,.#$:::&I#('$2,%4)#&#,5',%$2X Welk beroep zou ik hebben in een volgend leven? W)&37*&5'$&+/3%(1#,#$&#$&77)&5'$&+/3,%45#$-&<'"&8#%1#&"<##&5#,+/3%((#$1#&#K>,#++%#+& 5'$&/,#'"%5%"#%"&=%4$-&.'',&%)&<7,1&+"##1+&5#,(#%1"&177,&Y:::3#"&)*$1%2#&#$&>,'/3"%2#& +>#(&5'$&57(*.#+&7$1#,&3#"&(%/3"Z:&O*+&"7/3&<##,&',/3%"#/":& Wat is de plek waar ik de beste ideeën krijg, in Amsterdam?!.+"#,1'.&%+&##$&+/3%""#,#$1#&+"'1-&3##(&,7.'$"%+/3&.#"&1#&2,'/3"#$&#$&'((#&8,*2 2#$:&N'',&.*+#'&=%4$&.%4$&(%#5#(%$2+>(#))#$&<'',&%)&177,&.%4$&5,%4#&%$"#,>,#"'"%#+&#$& 2#57#(#$+&1%#&1#&)*$+"&7>,7#>"-&5##(&%$+>%,'"%#&),%42: Wat is mijn favoriete plek om te eten en te drinken, in Amsterdam? W)&8#$&2#)&7>&+*+3%:&Mangetsu&''$&1#&Amstelveenseweg&%+&##$&3##,(%4)&F'>'$+#&,#+ "'*,'$"4#X Wat is mijn favoriete hotel, in Amsterdam? Andaz Hyatt hotel ''$&1#&Prinsengracht-&<'"&##$&7$"<#,>&5'$&N',/#(&E'$1#,+&%+:& O'',&3##6"&3%4&1#&#++#$"%#&5'$&!.+"#,1'.&#$&[#1#,('$1&+'.#$2#8,'/3"-&7>&=%4$& 2#$%'(#&#$&'.*+'$"#&.'$%#,: Met wie zou ik in de toekomst graag willen werken?!8+7(**"&.#"&c#$=7&?%'$7-&5'$<#2#&=%4$&>7d"%+/3#&''$>')&5'$&',/3%"#/"**,:!,/3%"#/"&=%4$&%+&#/3"&##$&'57$"**,&.#"&7><%$1#$1#&6'+#+&#$&/,#'"%#5#&.7.#$"#$-& <'',8%4&3#"&,#+*("''"&>'+&"#577,+/3%4$&#$&"7"&+"'$1&)7."-&$'&5##(&7$1#,=7#)-&+"*1%#& #$&#K>#,%.#$"#$: Naar welk project, in de nabije toekomst, kijk ik uit? M#$&>'',&2,7"#&5%(('\+&%$&1#&7.2#5%$2&5'$&!.+"#,1'.&#$&$'',&1#&,#'(%+'"%#&5'$&##$& V3#,.'(#&/#$"#,&.#"&(*K#&+*%"#+&%$&L%/%(%D-&<'',&%)&'(&.##&8#=%2&8#$:&

8 Reis van de Heldin Ook verkrijgbaar: Antwerpen Berlijn Brussel Breda Eindhoven Florence Hollywood Italië Londen Maastricht Madrid Milaan München Nederland New York Nijmegen Rome Rotterdam Sevilla Tilburg Utrecht Venetië Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen April 2014 Amsterdam Nu te koop Volg ons Camilla Hendriks MediaShapes

The Hero s Journey. Reis van de Heldin. Verdien jij jouw geld met je passie? Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Nederland - Augustus 2014 Week 31

The Hero s Journey. Reis van de Heldin. Verdien jij jouw geld met je passie? Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Nederland - Augustus 2014 Week 31 The Hero s Journey Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Nederland - Augustus 2014 Week 31 Verdien jij jouw geld met je passie? Reis van de Heldin Nederland Deze vaardigheden zijn: Reis van de Heldin Peter

Nadere informatie

De Reis van de Heldin

De Reis van de Heldin Verdien jij jouw geld met je passie? Attentie alle kunstenaars, musici, filmmakers, designers, acteurs, gamers, schrijvers, architecten, fotografen, reisgidsen, hoteliers, meubelmakers, stylisten, en iedereen

Nadere informatie

De Reis van de Heldin

De Reis van de Heldin De Reis van de Heldin Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Juli 2016 Nr. 1D Verdien jij jouw geld met je passie? Attentie alle kunstenaars, musici, filmmakers, designers, acteurs, gamers, schrijvers, architecten,

Nadere informatie

Gratis online Zelf-liefde test! www.lifestyling.me

Gratis online Zelf-liefde test! www.lifestyling.me Gratis online Zelf-liefde test! www.lifestyling.me De Zelf-liefde test bestaat uit een tiental vragen op een aantal belangrijke thema s in je leven: Zelfbeeld Relaties Werk Het leven Print de Zelf-liefde

Nadere informatie

De Reis van de Heldin

De Reis van de Heldin De Reis van de Heldin Verdien jij jouw geld met je passie? Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Nederland - Juni 2015 Nr. 1A Attentie alle kunstenaars, musici, filmmakers, designers, acteurs, gamers, schrijvers,

Nadere informatie

De Reis van de Heldin

De Reis van de Heldin De Reis van de Heldin Verdien jij jouw geld met je passie? Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Nederland - December 2014 Nr. 2D Attentie alle kunstenaars, musici, filmmakers, designers, acteurs, gamers,

Nadere informatie

Ik ben een Man van de Cijfers

Ik ben een Man van de Cijfers De Reis van de Actuaris Ik ben een Man van de Cijfers Cijfers zijn belangrijk maar niet op de manier die jij wellicht verwacht. Is het mogelijk dat we te veel nadruk plaatsen op het belang van cijfers

Nadere informatie

COPYRIGHT. De Reis van de Held. The Hero s Journey. Verdien jij jouw geld met je passie?

COPYRIGHT. De Reis van de Held. The Hero s Journey. Verdien jij jouw geld met je passie? Verdien jij jouw geld met je passie? Attentie alle kunstenaars, musici, filmmakers, designers, acteurs, gamers, schrijvers, architecten, fotografen, reisgidsen, hoteliers, meubelmakers, stylisten, en iedereen

Nadere informatie

De Reis van de Heldin

De Reis van de Heldin De Reis van de Heldin Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen België - Juni 2015 Nr. 1D Verdien jij jouw geld met je passie? Attentie alle kunstenaars, musici, filmmakers, designers, acteurs, gamers, schrijvers,

Nadere informatie

De Reis van de Heldin

De Reis van de Heldin De Reis van de Heldin Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen April 2015 Nr. 1I Verdien jij jouw geld met je passie? Attentie alle kunstenaars, musici, filmmakers, designers, acteurs, gamers, schrijvers, architecten,

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

De Reis van de Heldin

De Reis van de Heldin Verdien jij jouw geld met je passie? Attentie alle kunstenaars, musici, filmmakers, designers, acteurs, gamers, schrijvers, architecten, fotografen, reisgidsen, hoteliers, meubelmakers, stylisten, en iedereen

Nadere informatie

Het Giving Back studentenprogramma is een ontwikkelingsgericht programma met een mentorschap en interessante workshops gericht op jouw ontwikkeling.

Het Giving Back studentenprogramma is een ontwikkelingsgericht programma met een mentorschap en interessante workshops gericht op jouw ontwikkeling. Succes inspireert! Ben jij (binnenkort) HBO/WO student en is voor jou alleen de sky the limit? Heb jij ambitie en talent, en wil je leren nog krachtiger te worden om je ambitie daadwerkelijk waar te maken?

Nadere informatie

De mooiste steden. De keuze van de Reisgids

De mooiste steden. De keuze van de Reisgids De mooiste steden De keuze van de Reisgids Mooiste steden.indb 3 Copyright 2011 Consumentenbond, Den Haag Auteursrechten op tekst, tabellen en illustraties voorbehouden Inlichtingen Consumentenbond De

Nadere informatie

H.A.N.G. PLEKKEN. Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI

H.A.N.G. PLEKKEN. Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI H.A.N.G. PLEKKEN Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI Binnenkort ga je met je klas op bezoek bij het Nederlands Architectuur instituut (NAi). Daar zal je het programma H.A.N.G. plekken volgen.

Nadere informatie

De Reis van de Heldin

De Reis van de Heldin De Reis van de Heldin Verdien jij jouw geld met je passie? Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen April 2015 Nr. 2A Attentie alle kunstenaars, musici, filmmakers, designers, acteurs, gamers, schrijvers, architecten,

Nadere informatie

The Hero s Journey. De Reis van de Heldin. Verdien jij jouw geld met je passie? Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Nederland - November 2014 Nr.

The Hero s Journey. De Reis van de Heldin. Verdien jij jouw geld met je passie? Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Nederland - November 2014 Nr. Verdien jij jouw geld met je passie? Attentie alle kunstenaars, musici, filmmakers, designers, acteurs, gamers, schrijvers, architecten, fotografen, reisgidsen, hoteliers, meubelmakers, stylisten, en iedereen

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

Overzicht sessies ouders Overzicht sessie kinderen Sessie 1 Introductie Sessie 2 Het verhaal en de veiligheid Sessie 3 Veiligheid en tips

Overzicht sessies ouders Overzicht sessie kinderen Sessie 1 Introductie Sessie 2 Het verhaal en de veiligheid Sessie 3 Veiligheid en tips Overzicht sessies ouders Overzicht sessie kinderen Sessie 1 Introductie Stap 1: Welkom en introductie Stap 2: Introductie van de werkboeken Stap 3: Uitleg doel van de groep Stap 4: Waarom beginnen ouders

Nadere informatie

Meer weten over Move?

Meer weten over Move? Meer weten over Move? Hoe laat je kinderen ontdekken dat ze de wereld kunnen veranderen? Kinderen kunnen meer dan ze denken. Dat moeten ze wel eerst ervaren. Helaas is dat niet voor alle kinderen vanzelfsprekend.

Nadere informatie

In 7 stappen terug in je kracht na een Relatie breuk!

In 7 stappen terug in je kracht na een Relatie breuk! E-Book wordt aangeboden door CatharinaSmeding.com! In 7 stappen terug in je kracht na een Relatie breuk! Catharina Smeding Tip: print dit e-book uit voor optimaal resultaat! Let op! Je mag niets aan dit

Nadere informatie

Module Overvloed en rijkdom omarmen

Module Overvloed en rijkdom omarmen Module Overvloed en rijkdom omarmen In deze module gaan we nog wat dieper in op jouw relatie met geld en het ontvangen van overvloed. Veel coaches, therapeuten en trainers werken heel hard maar verdienen

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Horwath HTL Hotel Event 2013. De Kunst van Hotels

Horwath HTL Hotel Event 2013. De Kunst van Hotels Horwath HTL Hotel Event 2013 De Kunst van Hotels Programma Opening door Karin van Gilst, Stedelijk Museum Presentatie Ewout Hoogendoorn, Horwath HTL Presentatie Bart Lukaszewicz, Houthoff Buruma Presentatie

Nadere informatie

Bijlage HAVO. aardrijkskunde. tijdvak 1. Bronnenboekje. 800023-1-050b

Bijlage HAVO. aardrijkskunde. tijdvak 1. Bronnenboekje. 800023-1-050b Bijlage HAVO 2008 tijdvak 1 aardrijkskunde Bronnenboekje 800023-1-050b Migratie en vervoer Opgave 1 Emigratie uit Afrika bron 1 Top 3 van populairste landen van gewenste bestemming Landen van Populairste

Nadere informatie

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium Beste achtstegroeper, Welkom bij het Utrechts Stedelijk Gymnasium! Het USG is een overzichtelijke, goede, fijne school voor slimme leerlingen, die veel

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 5 Juni/Juli 2014 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar:

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw theoretische leerweg

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw theoretische leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw theoretische leerweg Op vijf bladzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de leerlingen gevraagd.

Nadere informatie

BLPA Curriculum. - Waarom we ons op romantisch vlak voelen aangetrokken tot iets wat we zelf niet zijn.

BLPA Curriculum. - Waarom we ons op romantisch vlak voelen aangetrokken tot iets wat we zelf niet zijn. BLPA Curriculum Module #1 - Waarom we ons op romantisch vlak voelen aangetrokken tot iets wat we zelf niet zijn. - Waarom we niet in een gelijkwaardige wereld leven, wanneer het op mannelijke of vrouwelijke

Nadere informatie

Succes: jouw eigen formule Oefeningen Opgedragen aan iedereen die bereid is om te groeien

Succes: jouw eigen formule Oefeningen Opgedragen aan iedereen die bereid is om te groeien Succes: jouw eigen formule Oefeningen Opgedragen aan iedereen die bereid is om te groeien Praktijk Sterre Groenendijk Je bent welkom om dit ebook naar anderen te sturen, mits je het in zijn geheel stuurt

Nadere informatie

http://www.pimphilip.com/dutch/#home dutch

http://www.pimphilip.com/dutch/#home dutch 24 3 2016 Dutch Pim Philip D U T C H E N G L I S H Pim Philip verzorgt persoonlijke en zakelijke reizen & events in New York. Het zijn op maat gesneden ontdekkingstochten langs onverwachte plekken, afgestemd

Nadere informatie

8 Stappen naar Succes

8 Stappen naar Succes 8 Stappen naar Succes Ik ga je een geheim vertellen; Al meer dan 4 jaar was ik zelfstandig Trainer en ik heb geworsteld en gezocht naar; Focus Mijn missie Wie is mijn doelgroep? Hoe kan ik een stabiel

Nadere informatie

Hoe lang duurt geluk?

Hoe lang duurt geluk? Hoe lang duurt geluk? Op dit moment ben ik gelukkig. Na veel pech ben ik dan eindelijk een vrolijke schrijver. Mijn roman is goed gelukt. En ik verdien er veel geld mee. En ik heb ook nog eens een mooie,

Nadere informatie

De langzaam brandende lont van al wat mogelijk is, wordt ontstoken door verbeelding Emily Dickinson

De langzaam brandende lont van al wat mogelijk is, wordt ontstoken door verbeelding Emily Dickinson Hoe ve r k o o p jij jo u w pr o d u c t of di e n s t. Voorbeeld: ik ben gespecialiseerd in herenmodefoto s en heb al vele bedrijven als zzp-er succesvol mogen ondersteunen met het optimaliseren van de

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Het Studenten Uitgaven Onderzoek is in mei 2014 afgenomen bij 886 respondenten met een leeftijd van 17-25 jaar. De studenten volgen een HBO- of

Het Studenten Uitgaven Onderzoek is in mei 2014 afgenomen bij 886 respondenten met een leeftijd van 17-25 jaar. De studenten volgen een HBO- of Het Studenten Uitgaven Onderzoek is in mei 2014 afgenomen bij 886 respondenten met een leeftijd van 17-25 jaar. De studenten volgen een HBO- of WO-opleiding in één van de twaalf grootste studentensteden

Nadere informatie

The Hero s Journey. Reis van de Heldin. Verdien jij jouw geld met je passie? Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Amsterdam - Mei 2014.

The Hero s Journey. Reis van de Heldin. Verdien jij jouw geld met je passie? Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Amsterdam - Mei 2014. The Hero s Journey Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Amsterdam - Mei 2014 Foto: Daphne Damiaans Verdien jij jouw geld met je passie? Attentie alle kunstenaars, musici, filmmakers, designers, acteurs,

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

A c e! Z e l f t e s t O m g a a n m e t w e e r s t a n d

A c e! Z e l f t e s t O m g a a n m e t w e e r s t a n d Training Coaching Consulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bosch Rotterdam Zwolle Utrecht Arnhem Amersfoort Breda Eindhoven Maastricht Brussel Antwerpen A c e! Z e l f t e s t O m g a a n m

Nadere informatie

De Ander als. Passie & Ambitie. voor Professie. Martine Noordegraaf Lector Jeugd en Gezin

De Ander als. Passie & Ambitie. voor Professie. Martine Noordegraaf Lector Jeugd en Gezin De Ander als Passie & Ambitie voor Professie Martine Noordegraaf Lector Jeugd en Gezin Passie en Ambitie Passie: sterk gevoel van liefde, overgave, hartstocht, lijdensverhaal van Christus Ambitie: betere

Nadere informatie

Minicursus Verbindend Communiceren. Geschreven door: Jan van Koert

Minicursus Verbindend Communiceren. Geschreven door: Jan van Koert Minicursus Verbindend Communiceren Geschreven door: Jan van Koert Geweldloze communicatie is een wijze van communiceren die leidt tot gehoord en verstaan worden. Met helderheid, zonder beschuldigen en

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Daag jij je team wel voldoende uit? Workshop Thijs Boogert

Daag jij je team wel voldoende uit? Workshop Thijs Boogert Daag jij je team wel voldoende uit? Workshop Thijs Boogert Agenda Wat gaan we doen vandaag? Even voorstellen Het leerdoel Noodzaak van luisteren De vraagtechniek Taalpatronen en uitdagingen Ervaren Discussie

Nadere informatie

Opdracht bij een bedrijfsbezoek door leerlingen Een aantrekkelijk bedrijfsbezoek speurtocht door het bedrijf

Opdracht bij een bedrijfsbezoek door leerlingen Een aantrekkelijk bedrijfsbezoek speurtocht door het bedrijf Opdracht bij een bedrijfsbezoek door leerlingen Een aantrekkelijk bedrijfsbezoek speurtocht door het bedrijf Introductie Er gebeuren allerlei activiteiten binnen een technisch bedrijf. Meer dan we ons

Nadere informatie

Het Ultieme Coachpraktijk Raamwerk. Ontdek de drie belangrijkste fundamenten om snel je praktijk op te starten of uit te bouwen.

Het Ultieme Coachpraktijk Raamwerk. Ontdek de drie belangrijkste fundamenten om snel je praktijk op te starten of uit te bouwen. Het Ultieme Coachpraktijk Raamwerk Ontdek de drie belangrijkste fundamenten om snel je praktijk op te starten of uit te bouwen made with Inhoudsopgave 1. De piketpaaltjes methode 2. Uitwerking en praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Vanjezelfhouden.nl 1

Vanjezelfhouden.nl 1 1 Kan jij van jezelf houden? Dit ontwerp komt eigenlijk altijd weer ter sprake. Ik verbaas mij erover hoeveel mensen er zijn die dit lastig vinden om te implementeren in hun leven. Veel mensen willen graag

Nadere informatie

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren!

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren! Gelukkig zijn kun je leren! Gelukskoffercoaching Missie GELUKKIG ZIJN KUN JE LEREN Gelukskoffercoaching wil kinderen op jonge leeftijd positief ondersteunen in hun individuele emotionele ontwikkeling.

Nadere informatie

Algemene informatie. Beste aanstaande student,

Algemene informatie. Beste aanstaande student, Algemene informatie Beste aanstaande student, Ter voorbereiding op het gesprek vragen we je een korte enquête in te vullen. Met het invullen bevestig je tegelijk je komst naar het kennismakingsgesprek,

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

5. Overtuigingen. Gelijk of geluk? Carola van Bemmelen Food & Lifestylecoaching. Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen

5. Overtuigingen. Gelijk of geluk? Carola van Bemmelen Food & Lifestylecoaching. Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen 5. Overtuigingen Jouw leven op dit moment weerspiegelt exact jouw overtuigingen Een overtuiging is een gedachte die je hebt aangenomen als waarheid doordat ie herhaaldelijk is bevestigd. Het is niet meer

Nadere informatie

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Vraag 1 Hoe heb je zielsliefde ontdekt, en ontdekte je zielsliefde het ook op dat moment? Ik ontmoette haar op mijn werk in de rookruimte. We konden

Nadere informatie

Edith Helwegen. Afstemdagboek Pagina 1

Edith Helwegen. Afstemdagboek  Pagina 1 Edith Helwegen Afstemdagboek www.edithhelwegen.nl Pagina 1 Jij bent de creator van je eigen leven. Jij bepaalt wie je bent, wat je zegt, hoe je reageert, wat jouw gedachten zijn en voor een groot gedeelte

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Luisteren: muziek (A2 nr. 3)

Luisteren: muziek (A2 nr. 3) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U

Nadere informatie

C. 3 Wat wil ik Wat is je ambitie/drive; jouw motivatie en interesse

C. 3 Wat wil ik Wat is je ambitie/drive; jouw motivatie en interesse C. 3 Wat wil ik Wat is je ambitie/drive; jouw motivatie en interesse en ook: wil ik werken, of door naar een (passende) hbo-opleiding? Optie 1: Een vraag die ieder mens zich vroeg of laat stelt: wat wil

Nadere informatie

Je eigen verhaal is uw instrument. (2016) 3BA & Cie Tartaren - Heldendaden Heldendaden- LUCA Drama & Compagnie Tartaren

Je eigen verhaal is uw instrument. (2016) 3BA & Cie Tartaren - Heldendaden Heldendaden- LUCA Drama & Compagnie Tartaren (2016) 3BA & Cie Tartaren - Heldendaden Heldendaden- LUCA Drama & Compagnie Tartaren Op 21, 23 en 24 maart 2016 speelden Cie Tartaren en de derdejaars LUCA Drama Heldendaden in OPEK. Coaching: Wim Oris

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Wijs Worden. werkboek. deel 1 DAMON

Wijs Worden. werkboek. deel 1 DAMON Wijs Worden werkboek deel 1 DAMON WW wb deel 1 mei2009.indd 1 5/25/09 10:33:45 AM Hoofdstuk 1 Over wat echt belangrijk is Paragraaf 1 Inleiding Opdracht 1, p.8 Hieronder staan twaalf standpunten over wat

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Lorem Ipsum. Ben je in de leeftijd van. Win actie. 15 tot 18. Win een coachtraject t.w.v. 1000,00,- jaar?

Lorem Ipsum. Ben je in de leeftijd van. Win actie. 15 tot 18. Win een coachtraject t.w.v. 1000,00,- jaar? Ben je in de leeftijd van 15 tot 18 jaar? Win actie Win een coachtraject t.w.v. 1000,00,- 2 We vragen 100% toewijding Ben je er klaar voor om je eetstoornis te verslaan? Wil jij je 100% inzetten? En wil

Nadere informatie

Mediatraining Presenteren in de media

Mediatraining Presenteren in de media Mediatraining Presenteren in de media Nooit meer bang voor journalisten Ik weet echt hoe ik hen moet en mag benaderen. Ik heb zelf veel meer de regie dan ik dacht! Spies&Spreken Glasfabriek, Daalsedwarsweg

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Toelating en selectie Selectiecriteria Elke afstudeerrichting hanteert bij de selectie de volgende concrete criteria:

Toelating en selectie Selectiecriteria Elke afstudeerrichting hanteert bij de selectie de volgende concrete criteria: Toelating en selectie Selectiecriteria Elke afstudeerrichting hanteert bij de selectie de volgende concrete criteria: Regie Documentaire Weet in een door de student zelf gemaakte film al basaal te boeien

Nadere informatie

Introductie 1. Waarvoor hebben de studenten een mentor nodig? 2. Wie kan mentor worden? Iemand die:

Introductie 1. Waarvoor hebben de studenten een mentor nodig? 2. Wie kan mentor worden? Iemand die: Mentor informatie Introductie Het Mentoringprogramma is voor studenten die een begeleidingsvraag hebben. Deze begeleidingsvraag kan zeer divers van aard zijn en heeft te maken met schoolse-, persoonlijke

Nadere informatie

RELATIE COACH OPLEIDING WEEKEND 2016

RELATIE COACH OPLEIDING WEEKEND 2016 RELATIE COACH OPLEIDING WEEKEND 2016 Health Balance Group Generaal Eisenhowerweg 4, 5056 CR Berkel-Enschot, Nederland T: +31 6 11424494 - I: www.healthbalance.nu - E: info@healthbalance.nu Voorwoord Je

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel?

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Blad 1 van 20 Hoe goed ben jij momenteel? Iedereen kan zijn leiderschapsvaardigheden aanzienlijk verbeteren met een beetje denkwerk en oefening. Met deze test krijg je

Nadere informatie

30 oktober 27 november 29 januari 26 februari 26 maart 30 april 28 mei

30 oktober 27 november 29 januari 26 februari 26 maart 30 april 28 mei 2014-2015 Aan de keukentafel 30 oktober 27 november 29 januari 26 februari 26 maart 30 april 28 mei Allemaal filosoferen we af en toe over de vraag Hoe willen wij leven?. Dagelijks door ons af te vragen

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

- 21 INSPIRERENDE QUOTES VOOR LEERKRACHTEN -

- 21 INSPIRERENDE QUOTES VOOR LEERKRACHTEN - Beste collega, Ik houd van quotes. Zoals je misschien wel weet, plaats ik dagelijks waardevolle tips, verhalen, video s en quotes op mijn Facebookpagina: www.fb.com/positiefleren.nl Ik merk dat ik veel

Nadere informatie

Effectmeting onder leerlingen en leraren 2014-2015

Effectmeting onder leerlingen en leraren 2014-2015 Effectmeting onder leerlingen en leraren 2014-2015 Gegevens meting leraren Respons : 45 leraren, 21 mannen & 24 vrouwen Scholen : Blariacum College (Venlo) Summa College (Eindhoven) Vakcollege Tilburg

Nadere informatie

ik? Houd je spreekbeurt over GGNet

ik? Houd je spreekbeurt over GGNet ik? Houd je spreekbeurt over GGNet 1 Houd je spreekbeurt over GGNet Krijg je zelf hulp van GGNet Jeugd? Of je vader/moeder/broer(tje)/zus(je) of iemand anders die je kent? Werkt één van je ouders bij GGNet?

Nadere informatie

Peter de Kuster. Verdien jij jouw geld met je passie? Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen September 2015 Nr. 1J. Deze vaardigheden zijn:

Peter de Kuster. Verdien jij jouw geld met je passie? Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen September 2015 Nr. 1J. Deze vaardigheden zijn: Verdien jij jouw geld met je passie? Attentie alle kunstenaars, musici, filmmakers, designers, acteurs, gamers, schrijvers, architecten, fotografen, reisgidsen, hoteliers, meubelmakers, stylisten, en iedereen

Nadere informatie

Geen tapas maar shapas het is Sherryweek

Geen tapas maar shapas het is Sherryweek Geen tapas maar shapas het is Sherryweek Inderdaad geen tapas, maar shapas het is Internationale sherryweek, zoals je in mijn oktober dagboek al kon lezen ben ik in oktober aangeschoven bij een taps lunch,

Nadere informatie

Bedrijfsuitjes, teambuilding & City Events FRANCHISE 2011

Bedrijfsuitjes, teambuilding & City Events FRANCHISE 2011 Bedrijfsuitjes, teambuilding & City Events FRANCHISE 2011 MISTER ROTTERDAM FRANCHISE 2011 Dit verhaal gaat over: en Lees verder over wie wij zijn, wat we doen, waar we naar toe willen, hoe we dat gaan

Nadere informatie

Ik woon in Grave, in de provincie Noord Brabant, een stadje 15 km ten zuiden van Nijmegen.

Ik woon in Grave, in de provincie Noord Brabant, een stadje 15 km ten zuiden van Nijmegen. Hallo allemaal. Ik ben Huub Steinmann. Ik woon in Grave, in de provincie Noord Brabant, een stadje 15 km ten zuiden van Nijmegen. Ik ben geboren in 1960 in Gennep in Noord Limburg. Ik ben getrouwd. Wij

Nadere informatie

Autobiotic Selfie Art Media & Me. Saskia freeke Sonja van vuure Martin lacet John hennequin

Autobiotic Selfie Art Media & Me. Saskia freeke Sonja van vuure Martin lacet John hennequin Autobiotic Selfie Art Media & Me Saskia freeke Sonja van vuure Martin lacet John hennequin Alice Steneker, G&I1D 20-11-2015 In de 2 jaar tijd voordat ik op deze opleiding kwam had ik enorm wat slechte

Nadere informatie

De Tantrische Weg. Een lezing en introductieweekend van de Tantrische Weg onder leiding van Theo de Klein en Sandhya Wessels

De Tantrische Weg. Een lezing en introductieweekend van de Tantrische Weg onder leiding van Theo de Klein en Sandhya Wessels De Tantrische Weg Een lezing en introductieweekend van de Tantrische Weg onder leiding van Theo de Klein en Sandhya Wessels Tantra is het pad van intimiteit met jezelf. Intimiteit met jezelf is in hoge

Nadere informatie

Persoonlijke competenties Sociale competenties Leer (school) competenties

Persoonlijke competenties Sociale competenties Leer (school) competenties Reader TOP-dagen 2014-2015 In het onderwijs is het steeds vanzelfsprekender dat je ieder jaar meer kunt en weet. Je bent druk bezig met het leren van de vakken. Maar je ontwikkelt ook competenties. In

Nadere informatie

Productcatalogus AIRO Visie

Productcatalogus AIRO Visie Productcatalogus AIRO Visie Bedrijven Agogiek Inspireren Reflecteren Ontwikkelen 1 www.airovisie.nl Indeling Inleiding..pagina 3 Groepsdynamica pagina 4 Proactiviteit..pagina 5 Omgaan met emoties.. pagina

Nadere informatie

JOU leden enquête. Beste leden,

JOU leden enquête. Beste leden, JOU leden enquête Beste leden, In de periode december 2014 en januari 2015 hebben jullie een enquête kunnen invullen met diverse vragen over de vereniging Jong Onroerend goed Utrecht. Hieronder treffen

Nadere informatie

Fernando Halman CommunicateTour

Fernando Halman CommunicateTour FERNANDO HALMAN Rotterdam RAH! We nodig je uit voor de unieke seminar van Fernando Halman waarbij hij zijn krachtige boodschap levert aan hogescholen en universiteiten. Colourful Business presents Fernando

Nadere informatie

Maatschappelijke vorming

Maatschappelijke vorming toelichting Hoe kan de school de leerling helpen om zich te ontwikkelen tot een actieve, verantwoordelijke en sociale burger? Een belangrijke taak van de school is om leerlingen voor te bereiden op hun

Nadere informatie

Vragenlijst voor minorstudenten

Vragenlijst voor minorstudenten Vragenlijst voor minorstudenten Digitale toetsing en beoordeling in de universitaire lerarenopleiding Intro Het komende studiejaar besteden opleiders van alle universitaire lerarenopleidingen speciale

Nadere informatie

Piet Voorbeeld MIJN PROFIEL. Voornaam. Achternaam. Dienst. Schaal Tot schaal 8. Piet. Voorbeeld. Stadswerken

Piet Voorbeeld MIJN PROFIEL. Voornaam. Achternaam. Dienst. Schaal Tot schaal 8. Piet. Voorbeeld. Stadswerken MIJN PROFIEL Voornaam Piet Achternaam Voorbeeld Dienst Stadswerken Schaal Tot schaal 8 1 DIT BEN IK Wanneer heb je een goede werkdag gehad? Waarom? Als ik alles gedaan heb dat ik wilde doen en er ook onverwachte

Nadere informatie

Is jouw doel om ze te overtuigen ook in Nederland te komen wonen? Nee hoor; ik ga ze gewoon kennis laten maken; verder niets.

Is jouw doel om ze te overtuigen ook in Nederland te komen wonen? Nee hoor; ik ga ze gewoon kennis laten maken; verder niets. Een stedentrip is wat Giga (28) het liefste doet tijdens zijn vakanties: het lijstje van steden die hij dit jaar nog gaat bezoeken is enorm; Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Antwerpen, Brugge, Gent, Praag,

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

De Reis van de Heldin

De Reis van de Heldin Verdien jij jouw geld met je passie? Attentie alle kunstenaars, musici, filmmakers, designers, acteurs, gamers, schrijvers, architecten, fotografen, reisgidsen, hoteliers, meubelmakers, stylisten, en iedereen

Nadere informatie

Dream Discover Do. Visual/Creative Essay. Mijn identiteit. Eva Borsje CMD - Visual Design Marion de Rijk

Dream Discover Do. Visual/Creative Essay. Mijn identiteit. Eva Borsje CMD - Visual Design Marion de Rijk Dream Discover Do Visual/Creative Essay Mijn identiteit Eva Borsje 1562560 CMD - Visual Design Marion de Rijk 1 Inhoudsopgave Introductie 3 Mijn Brand Identity 4 Mijn Visual Identity 7 Conclusie 10 2 Introductie

Nadere informatie

Ons economische zelf. Over leven in een verdeelde wereld en hoe we samen ongedwongen naar huis kunnen gaan

Ons economische zelf. Over leven in een verdeelde wereld en hoe we samen ongedwongen naar huis kunnen gaan Ons economische zelf Over leven in een verdeelde wereld en hoe we samen ongedwongen naar huis kunnen gaan Plaatjes invoegen Contrast tussen overvloed en gebrek Contrast tussen genieten van materie en uitbuiten

Nadere informatie

Zeg het voort. Werkboek

Zeg het voort. Werkboek Zeg het voort Werkboek In het werkboek Zeg het voort komen verschillende soorten oefeningen voor. De onderstaande plaatjes maken duidelijk om welke oefeningen het gaat. Deze les gaan we... Speel het spel

Nadere informatie

KINDCENTRUM VROONDAAL SMOELENBOEK

KINDCENTRUM VROONDAAL SMOELENBOEK KINDCENTRUM VROONDAAL SMOELENBOEK je d r o w r a a d! n a v r e z j i w Judy Menger Directeur Kindcentrum Vroondaal Meester Jelle Ik ben meester Jelle en werk als adjunct-directeur op deze school. Ik ben

Nadere informatie

De Nederlandse geschiedenis vanuit een onverwachte hoek. Willem van Oranje

De Nederlandse geschiedenis vanuit een onverwachte hoek. Willem van Oranje De Nederlandse geschiedenis vanuit een onverwachte hoek Willem van Oranje Willem van Oranje Wij brengen een muzikaal theaterstuk over prins Willem van Oranje. Tijdens deze familievoorstelling blikt de

Nadere informatie

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE MENTOR

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE MENTOR Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DEEL 4 DISCIPLE MENTOR In Gen 1, 2 en 3 lezen we direct hoe God denkt over de mens. Hij laat zien wie we zijn, waar we voor gemaakt zijn en wat onze bestemming in het

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Tien tips voor een geweldige relatie

Tien tips voor een geweldige relatie Tien tips voor een geweldige relatie In het begin van een relatie is het spannend en weet je elkaar te vermaken en te prikkelen. Als je wat langer met elkaar bent, kunnen er problemen ontstaan of kan het

Nadere informatie

Voorbereidende les. Basisonderwijs. Educatieteam

Voorbereidende les. Basisonderwijs. Educatieteam Basisonderwijs Voorbereidende les (1) Introductie (2) Huiswerkopdracht (3) Bijlage 1 (4) Bijlage 2 Educatieteam Het educatie team bestaat uit jonge, gemotiveerde en bevlogen medewerkers die dichtbij de

Nadere informatie

NETWERKEN een manier van leven. Door Marty Tuk

NETWERKEN een manier van leven. Door Marty Tuk NETWERKEN een manier van leven Door Marty Tuk Netwerken Know How + Know Who = succes Die kennis nam ik mee naar huis Wat is BESTE! In de landen waar we het meest succesvol waren hadden we het beste netwerk

Nadere informatie