The Hero s Journey. Reis van de Heldin. Verdien jij jouw geld met je passie? Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Amsterdam.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "The Hero s Journey. Reis van de Heldin. Verdien jij jouw geld met je passie? Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Amsterdam."

Transcriptie

1 Verdien jij jouw geld met je passie? Fotografe: Chantal Ehrhardt!""#$"%#&'((#&)*$+"#$'',+-&.*+%/%-&0(..')#,+-&1#+%2$#,+-&'/"#*,+-&2'.#,+-&+/3,%45#,+-& ',/3%"#/"#$-&67"72,'6#$-&,#%+2%1+#$-&37"#(%#,+-&.#*8#(.')#,+-&+"9(%+"#$-&#$&%#1#,##$& 1%#&7$1#,$##."&%$&1#&/,#'"%#5#&#/7$7.%#:&;#(6+&<'$$##,&47*<&2#)7=#$&>,76#++%#&$%#"& 1#&.##+"&",'1%"%7$#(#&%+-&1'$&%+&3#"&/*("%5#,#$&#$&('"#$&2,7#%#$&5'$&##$&+*//#+57((#& /,#'"%#5#&7$1#,$#.%$2&1%#&27#1&5#,1%#$"&47*<&17#(:& In De Reis van de Heldin #$&3#(1%$$#$&1%#&47*&=%4$&577,'62#2''$&.#"&5#,1%#$#$&5'$&2#(1&.#"&3*$&>'++%#:&A7#& 75#,<%$&4#&1#&+>#/%0#)#&*%"1'2%$2#$&1%#&,#/3"#,8,#%$#,+&"#2#$)7.#$&7>&3*$&>'1-&%$& 1#&(77>8''$&1%#&=#&<%((#$-&1%#&=7<#(&57(17#$%$2&2##6"&'(+&+*//#+57(&%+:& The Hero s Journey Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Amsterdam B,#'"%#5#&7$1#,$#.#,+&8#+/3%))#$&75#,&##$&''$"'(&5'',1%23#1#$&7.&.#"&3*$&>'++%#& 27#1&2#(1&"#&5#,1%#$#$:& Deze vaardigheden zijn: A7#&1#&(77>8''$&"#&)%#=#$&1%#&3#"&8#+"#&8%4&47*<&"'(#$"#$&>'+": C#'(%+"%+/3#&17#(#$&+"#((#$&177,&2#8,*%)&"#&.')#$&5'$&,#/3"#,8,#%$&"#/3$%#)#$: A7#&1#&5'()*%(#$&"#&5#,.%41#$&1%#&##$&/,#'"%#5#&7$1#,$#.%$2&,*%$#,#$: A7#&47*<&<#2&$'',&+*//#+&"#&>('5#%#$: A7#&##$&7$1#,$#.%$2+>('$&"#&/,#D,#$&<'$$##,&4%4&1#&7$1#,$#.%$2&8#$": A7#&2#1%+/%>(%$##,1&"#&=%4$&<'$$##,&4#&#%2#$&8''+&8#$": E'$$##,&4%4&##$&*%"(''")(#>&5%$1"&577,&47*<&/,#'"%5%"#%"-&%$&1#&57,.&5'$&##$&7$1#, $#.%$2-&1'$&=*(&4#&##$&5,%43#%1&7$"1#))#$&%$&47*<&<#,)#$1#&(#5#$&<'',&4%4&##$&3#(#& ('$2#&"%41&2#(*))%2&.##&)*$"&(#5#$:&F#&)*$"&47*<&>'++%#&57(2#$-&##$&8,%(4'$"#&(77>8''$& 7>87*<#$&#$&0$'$/%D(#&=#)#,3#%1&3#88#$&G&<'$$##,&4%4&<##"&<#()#&5'',1%23#1#$&"#& Reis van de Heldin Peter De Kuster

2 I am Amsterdam! - Peter de Kuster - Locatie: Amsterdamse bos Amber Celine Weijers Reis mee in een wereldstad en ontmoet creatieve heldinnen die hun geld verdienen met waar ze van houden. Zij zullen je inspireren om je eigen legende te creëren. Peter de Kuster Oprichter van De Reis van de Heldin

3 Inhoudsopgave Introductie Reis van de Heldin Jouw Verhaal 6 Hoofdstuk 1 De Creatieve Heldin 12 Quiz Er is geen goed antwoord! 18 Hoofdstuk 2 De Geweldige Karakteristieken van 28 Creatieve Heldinnen Hoofdstuk 3 Gemotiveerd om een Creatieve 34 Heldin te zijn Hoofdstuk 4 Jouw Reis van de Heldin 40 Hoofdstuk 5 Wat is jouw verhaal? 50 Hoofdstuk 6 Voor Liefde en Geld 58 Hoofdstuk 7 De Mythes van Creatieve Heldinnen 68 Hoofdstuk 8 Maak een Proefrit in Jouw Droombaan 78 Hoofdstuk 9 Het Leven is een Pitch! 88 Hoofdstuk 10 Ben Je Eigen Heldin 96 Hoofdstuk 11 Ontmoet Jouw Helden en Heldinnen 110 Hoofdstuk 12 De Tragische Creatieve Heldinnen 118 Epiloog De Kracht van Jouw Verhaal 144 Questionnaires Heldinnen van Amsterdam 152 Mijn grootste passie is verhalen vertellen. Vroeger wilde ik altijd zangeres of actrice worden, maar uiteindelijk doe je als journalist precies hetzelfde; je praat met mensen, leeft je in en verdiept je in kwesties. - Nikki Sterkenburg -

4 Hoofdstuk 11 Mijn grootste passie is ongetwijfeld architectuur. Het is kunst waar je mee, en in, leeft. Het spelen met volumen en ruimtes die sociale functies vervullen en tegelijk emoties geven. - Maria Elena Verbruggen-Fauci Mozes en Aaronkerk Ontmoet Jouw Helden en Heldinnen

5 Ontmoet Jouw Helden en Heldinnen Ik zou mijn beroep meer zakelijk willen houden, een beetje afstandelijk zijn. Maar het is mijn passie, dus ik kan nooit stoppen met denken, schetsen, ontwerpen... - Maria Elena Verbruggen-Fauci - 11 Ontmoet je eigen Helden en Heldinnen. A#"&5#,+/3%(&"*++#$&+*//#+57((#&/,#'"%#5#&3#(1%$$#$&#$&$%#"&+*//#+57((#&3#(1%$$#$&=%"& %$&3#"&'(&1'$&$%#"&%$&2#=#(+/3'>&=%4$&5'$&'$1#,#&/,#'"%#5#&3#(1#$&#$&3#(1%$$#$: A#"&%+&>,'/3"%2-&7><%$1#$1&#$&5#,+('5#$1&7.&.#$+#$&"#&5%$1#$&1%#&%$&47*&2#(75#$& #$&1%#&<%((#$&=%#$&1'"&3#"&27#1&.#"&47*&2''":&A#"&%+&3#"&"#2#$2%6&577,&47*<&%$$#,(%4)#& /,%"%/'+"#,:&L7.+&)*$&4#&$%#"&=%#$&37#&+>#/%''(&47*<&<#,)&#$&47*<&"'(#$"#$&=%4$&#$&3#8& 4#&1#&3#(1#$&#$&3#(1%$$#$&%$&47*<&7.2#5%$2&$71%2&7.&4#&"#&7$1#,+"#*$#$: Je hebt hun feedback nodig.!((#+&=#(6&.7#"#$&17#$&8#>#,)"&47*<&2,7#%&#$&47*<&(77>8''$:&control freaks <7,+"# (#$:&E'$$##,&4%4&5'$&>('$&8#$"&7.&'((#+&"#&+/3,%45#$-&"#&7$"<#,>#$-&"#&,#2%++#,#$-&"#& >,71*/#,#$-&"#&/7,,%2#,#$&#$&"#&>*8(%/#,#$-&1'$&.%+&4#&5##(&#$&8,'$1&4#&7>:&;#(6+&1#&.##+"&/,#'"%#5#&3#(1%$&)'$&.'',&7>&##$&>'',&>(''"+#$&"#2#(%4)#,"%41&=%4$:&I#('$2,%4)#,J& 4#&)*$"&'((##$&#K>#,"&=%4$&%$&##$&''$"'(&=')#$:&E'$$##,&4#&4#=#(6&5#,+$%>>#,"&=*((#$&5##(& 1%$2#"4#+&.%+&8#2%$$#$&"#&2''$: E'$$##,&47*<&3#(1#$&#$&3#(1%$$#$&%$&47*&2#(75#$&)*$$#$&=#&47*&875#$&4#=#(6&('"#$& *%"+"%42#$:&B,#'"%#5#&3#(1#$&#$&3#(1%$$#$&3#(>#$&#()'',:&M,&<7,1"&##$&#$#,2%#&2#>,7 1*/##,1&177,&/,#'"%#5#&.#$+#$&<'',''$&4#&4#=#(6&)*$"&7>('1#$-&=7$1#,&1'"&4#&%#"+& <#2$##."&5'$&%#.'$1:&?,78##,&=75##(&.72#(%4)&%$&1#&$'8%43#%1&"#&=%4$&5'$&/,#'"%#5#&.#$+#$-&.'')"&$%#"&*%"& <#()#&>,76#++%#&=#&3#88#$:&F#&57#("&4#&#$#,2%#)#,:&N#"&.#$+#$&*%"&47*<&#%2#$&>,76#+ +%#&7.2''$&)'$&77)&3#(>#$:&F#&)*$"&.%++/3%#$&1#&=')#$&75#,$#.#$&<'',&=%4&3#"&"#& 1,*)&577,&3#88#$-&$%#*<#&"#/3$%#)#$&(#,#$-&'$1#,#$&5%$1#$&7.&47*<&=')#$&75#,&"#& $#.#$&76&5#,'$"<77,1#(%4)3#1#$&"#&1#(#$:& 113

6 N#$"7,+&=%4$&4#&,##1+&577,2#2''$:&A*$&#,5',%$2&)'$&4',#$&5'$&47*<&(##,/*,5#&'Q'(#$:& ;%4&)*$$#$&47*&$%#*<#&%$=%/3"#$&2#5#$&#$&7>&5'()*%(#$&<%4=#$:&N%++/3%#$&)*$$#$&=#&4#& <#(&5#,8%$1#$&.#"&3*$&#%2#$&$#"<#,):&;#&.7#1%2#$&4#&''$&#$&+"#*$#$&47*&<'$$##,& =')#$&('+"%2&2''$:& M#$&.#$"7,&='(&4#&$%#"&'((##$&%$&1#&4*%+"#&,%/3"%$2&<%4=#$R&=#&)*$$#$&4#&3#(>#$&7.&3#"& (%/3"&"#&=%#$&''$&3#"&#%$1#&5'$&1#&"*$$#(&76&$%#*<#&>'1#$&#$&.72#(%4)3#1#$&"7$#$:&?'1#$&<'',&4%4&$72&$77%"&##,1#,&''$&2#1'/3"&3'1:& ;7#)&##$&.#$"7,&1%#&%#"+&2#.##$+/3'>>#(%4)+&3##6"&.#"&47*:&;71,'&4#&##$&.#$"7,&2# 57$1#$&3#8"&.7#"&4#&47*<&1##(&17#$:&M#$&.#$"7,&='(&3#(>#$-&4#&>#,+77$(%4)#&,#%+2%1+& =%4$&#$&47*&''$.7#1%2#$:&F%4&.7#"&"<##&1%$2#$&17#$J Het werk doen. O#&8#(7$%$2&5'$&##$&.#$"7,&%+&47*&"#&=%#$&+('2#$:&H''"&1%#&5'$&47*&$%#"&3#"&2#57#(&),%4 2#$&1'"&=%4&3*$&"%41&#$&#$#,2%#&''$&47*&5#,+>%((#$: Houd je mond en luister. N'')&''$"#)#$%$2#$:&!//#>"##,&1#&),%"%#)&#$&+*22#+"%#+&5'$&47*<&.#$"7,&#$&>,78##,& =#&"#&2#8,*%)#$-&=#(6+&<'$$##,&4#&3#"&#,&$%#"&'("%41&.##&##$+&8#$"&S#$&4#&=*("&3#"&#,& $%#"&'("%41&.##&##$+&=%4$T:&M#$&.#$"7,&%+&2##$&U71-&.'',&%#.'$1&1%#&47*<&>'1&,##1+& %+&577,2#2''$: Creative Heroes and their Mentors O#&2#+/3%#1#$%+&3##6"&,##1+&('"#$&=%#$&1'"&/,#'"%#5#&.#$+#$&(#*$1#$&7>&#$&>,704"& 3'11#$&5'$&3#"&3#88#$&5'$&##$&.#$"7,:&A%#,&=%4$&#$)#(#&577,8##(1#$&5'$&3#(1#$&#$& 3#(1%$$#$&#$&3*$&.#$"7,#$J Student Mentor & &!,%+"7"(#& & &?('"7 & & N7$#"& & & & N'$#" & & H#7$',17&1'&P%$/%& & P#,,7/3%7 & & O'$"#& & & & P%,2%( & & E7719&!((#$& & & A#.%$2<'9 & & & F7+#>3&B'.>8#(( ;7('$2&'(+&4%4&4#&7,#$-&72#$&#$&2##+"&7>#$37*1"-&=7('$2&'(+&4%4&8#,#%1&#$&%$&+"''"&8#$"& 7.& "#& (#,#$& 5'$& 5#,2%++%$2#$-& 1%#& 5'$& 47*& #$& '$1#,#$-& =*(& 4%4& 3#"& /7$/#>"& mentorschap helden en heldinnen demo s rolmodellen proefrit in jouw droombaan-& %$& 47*<& Nieuwmarkt Mijn idee van ultiem geluk is gezondheid en rust voor mijn familie. - Maria Elena Verbruggen-Fauci - Ik ben nooit voorbereid tegen de oneerlijkheid in de wereld. - Maria Elena Verbruggen-Fauci

7 Maria Elena Verbruggen-Fauci Architect MEF architects Wat is mijn grootste passie? O'"&%+&7$2#"<%46#(1&',/3%"#/"**,:&A#"&%+&)*$+"&<'',&4#&.##-&#$&%$-&(##6":&A#"&+>#(#$&.#"&57(*.#$&#$&,*%."#+&1%#&+7/%'(#&6*$/"%#+&5#,5*((#$&#$&"#2#(%4)&#.7"%#+&2#5#$: Wat is mijn idee van ultiem geluk? U#=7$13#%1&#$&,*+"&577,&.%4$&6'.%(%#:&['"**,(%4)&77)&.##,&.77%#&5%(('\+& #$&'$1#,#&2#87*<#$&"#&7$"<#,>#$&#$&$%#*<#&*%"1'2%$2#$&''$2''$: Wat is mijn grootste angst? M#$=''.3#%1:&O'"&%+&=#)#,&1#&$%#*<#&=%#)"#&5'$&1#=#&"%41: Waar houd ik het meest van aan mijn werk? C#('"%#+&"#&+"#((#$&"*++#$&2#87*<#$&#$&3#"&('$1+/3'>&#,7.3##$:& ;71'"&=%4&%$"#,'2#,#$&'(+76&=#&'("%41&'(&8%4&#()'',&3#88#$&2#377,1: Wat is mijn minst aantrekkelijke eigenschap? ]$8#<*+"&+"'',&%)&$72&<#(&##$+&$'',&.#$+#$&1%#&.%4$&%$"#,#++#&7><#))#$:&W$&,#'(% "#%"&%+&3#"&##$&.'$%#,&7.&3#$&"#&8#+"*1#,#$&#$&"#&'$'(9+#,#$:& Wat is mijn grootste valkuil? W)&8#$&$77%"&577,8#,#%1&"#2#$&1#&7$##,(%4)3#%1&%$&1#&<#,#(1: Wanneer zou ik liegen? ]5#,&1#&>,%4+&5'$&.%4$&)(#1%$2&#$&.%4$&W"'(%''$+#&+/37#$#$-&577,'(&3%#,&%$&[#1#,('$1:& W$&W"'(%D&8#$&%)&<'"&##,(%4)#,&.#"&.%4$&5,%#$1%$$#$: Welk rolmodel heeft de grootste invloed op mij gehad? O'"&%+&.%4$&5'1#,:&A%4&%+&77)&',/3%"#/"&#$&=%4$&<#,)&%+&'("%41&3##(&6'+/%$#,#$1&577,&.%4& 2#<##+":&W)&8#$&%$&=%4$&7$"<#,>+"*1%7&7>2#2,7#%1&<'',&77)&5'')&8#)#$1#&',/3%"#/ "#$&75#,&1#&5(7#,&)<'.#$&7.&.#"&3#.&75#,&>,74#/"#$&"#&1%+/*++%D,#$: Waar houd ik het minst van aan mijn werk? P##(&.#$+#$&1#$)#$&1'"&=%4&=#(6&',/3%"#/"&=%4$-&=71,'&=%4&##$&>'',&"%41+/3,%6"#$&177, 8('1#,#$:&W)&3#8&#,&##$&3#)#(&''$&'(+&%#.'$1&$'',&.%4$&2#,#'(%+##,1#&>,74#/"#$&)%4)"& Waar en wanneer was ik het meest gelukkig met mijn werk? V<##&4'',&2#(#1#$&3#8&%)&.%4$&#%2#$&5%(('&7$"<7,>#$&#$&1'',&3#8&%)&5##(&5'$&2#$7"#$& 5'$'6&3#"&/7$/#>"&"7"&1#&1#"'%(+&5'$&3#"&%$"#,%#*,-&1#&)(#*,#$&#$&.'"#,%'(#$&/7.8%$' "%#+:&A#"&+>#(#$&.#"&/7$",'+"#$&7.&3',.7$%#&%$&1#&1%5#,+%"#%"&"#&/,#D,#$&%+&<'"&%)&3#"& (#*)+"#&5'$&.%4$&<#,)&5%$1: Wat zou ik aan mezelf willen veranderen? W)&=7*&.%4$&8#,7#>&.##,&=')#(%4)&<%((#$&37*1#$-&##$&8##"4#&'6+"'$1#(%4)&=%4$:&N'',& 3#"&%+&.%4$&>'++%#-&1*+&%)&)'$&$77%"&+"7>>#$&.#"&1#$)#$-&+/3#"+#$-&7$"<#,>#$::: Wat is mijn grootste professionele prestatie? W)&3#8&''$&3#"&2,77"+"#&U7(6&'$1&L>'&C#+7,"&7>&L%/%(%D&2#<#,)":&A%#,&=%4$&"<##&27(6 8'$#$&''$&=##&2#,#'(%+##,1-&5#,+/3%((#$1#&+77,"#$&+*%"#+-&37"#()'.#,+-&,#+"'*,'$"+-& "3#,.#$:::&I#('$2,%4)#&#,5',%$2X Welk beroep zou ik hebben in een volgend leven? W)&37*&5'$&+/3%(1#,#$&#$&77)&5'$&+/3,%45#$-&<'"&8#%1#&"<##&5#,+/3%((#$1#&#K>,#++%#+& 5'$&/,#'"%5%"#%"&=%4$-&.'',&%)&<7,1&+"##1+&5#,(#%1"&177,&Y:::3#"&)*$1%2#&#$&>,'/3"%2#& +>#(&5'$&57(*.#+&7$1#,&3#"&(%/3"Z:&O*+&"7/3&<##,&',/3%"#/":& Wat is de plek waar ik de beste ideeën krijg, in Amsterdam?!.+"#,1'.&%+&##$&+/3%""#,#$1#&+"'1-&3##(&,7.'$"%+/3&.#"&1#&2,'/3"#$&#$&'((#&8,*2 2#$:&N'',&.*+#'&=%4$&.%4$&(%#5#(%$2+>(#))#$&<'',&%)&177,&.%4$&5,%4#&%$"#,>,#"'"%#+&#$& 2#57#(#$+&1%#&1#&)*$+"&7>,7#>"-&5##(&%$+>%,'"%#&),%42: Wat is mijn favoriete plek om te eten en te drinken, in Amsterdam? W)&8#$&2#)&7>&+*+3%:&Mangetsu&''$&1#&Amstelveenseweg&%+&##$&3##,(%4)&F'>'$+#&,#+ "'*,'$"4#X Wat is mijn favoriete hotel, in Amsterdam? Andaz Hyatt hotel ''$&1#&Prinsengracht-&<'"&##$&7$"<#,>&5'$&N',/#(&E'$1#,+&%+:& O'',&3##6"&3%4&1#&#++#$"%#&5'$&!.+"#,1'.&#$&[#1#,('$1&+'.#$2#8,'/3"-&7>&=%4$& 2#$%'(#&#$&'.*+'$"#&.'$%#,: Met wie zou ik in de toekomst graag willen werken?!8+7(**"&.#"&c#$=7&?%'$7-&5'$<#2#&=%4$&>7d"%+/3#&''$>')&5'$&',/3%"#/"**,:!,/3%"#/"&=%4$&%+&#/3"&##$&'57$"**,&.#"&7><%$1#$1#&6'+#+&#$&/,#'"%#5#&.7.#$"#$-& <'',8%4&3#"&,#+*("''"&>'+&"#577,+/3%4$&#$&"7"&+"'$1&)7."-&$'&5##(&7$1#,=7#)-&+"*1%#& #$&#K>#,%.#$"#$: Naar welk project, in de nabije toekomst, kijk ik uit? M#$&>'',&2,7"#&5%(('\+&%$&1#&7.2#5%$2&5'$&!.+"#,1'.&#$&$'',&1#&,#'(%+'"%#&5'$&##$& V3#,.'(#&/#$"#,&.#"&(*K#&+*%"#+&%$&L%/%(%D-&<'',&%)&'(&.##&8#=%2&8#$:&

8 Reis van de Heldin Ook verkrijgbaar: Antwerpen Berlijn Brussel Breda Eindhoven Florence Hollywood Italië Londen Maastricht Madrid Milaan München Nederland New York Nijmegen Rome Rotterdam Sevilla Tilburg Utrecht Venetië Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen April 2014 Amsterdam Nu te koop Volg ons Camilla Hendriks MediaShapes

The Hero s Journey. Reis van de Heldin. Verdien jij jouw geld met je passie? Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Nederland - Augustus 2014 Week 31

The Hero s Journey. Reis van de Heldin. Verdien jij jouw geld met je passie? Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Nederland - Augustus 2014 Week 31 The Hero s Journey Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Nederland - Augustus 2014 Week 31 Verdien jij jouw geld met je passie? Reis van de Heldin Nederland Deze vaardigheden zijn: Reis van de Heldin Peter

Nadere informatie

De Reis van de Heldin

De Reis van de Heldin Verdien jij jouw geld met je passie? Attentie alle kunstenaars, musici, filmmakers, designers, acteurs, gamers, schrijvers, architecten, fotografen, reisgidsen, hoteliers, meubelmakers, stylisten, en iedereen

Nadere informatie

De Reis van de Heldin

De Reis van de Heldin De Reis van de Heldin Verdien jij jouw geld met je passie? Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Nederland - Juni 2015 Nr. 1A Attentie alle kunstenaars, musici, filmmakers, designers, acteurs, gamers, schrijvers,

Nadere informatie

De mooiste steden. De keuze van de Reisgids

De mooiste steden. De keuze van de Reisgids De mooiste steden De keuze van de Reisgids Mooiste steden.indb 3 Copyright 2011 Consumentenbond, Den Haag Auteursrechten op tekst, tabellen en illustraties voorbehouden Inlichtingen Consumentenbond De

Nadere informatie

De Reis van de Heldin

De Reis van de Heldin De Reis van de Heldin Verdien jij jouw geld met je passie? Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Nederland - December 2014 Nr. 2D Attentie alle kunstenaars, musici, filmmakers, designers, acteurs, gamers,

Nadere informatie

De Reis van de Heldin

De Reis van de Heldin De Reis van de Heldin Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen België - Juni 2015 Nr. 1D Verdien jij jouw geld met je passie? Attentie alle kunstenaars, musici, filmmakers, designers, acteurs, gamers, schrijvers,

Nadere informatie

COPYRIGHT. De Reis van de Held. The Hero s Journey. Verdien jij jouw geld met je passie?

COPYRIGHT. De Reis van de Held. The Hero s Journey. Verdien jij jouw geld met je passie? Verdien jij jouw geld met je passie? Attentie alle kunstenaars, musici, filmmakers, designers, acteurs, gamers, schrijvers, architecten, fotografen, reisgidsen, hoteliers, meubelmakers, stylisten, en iedereen

Nadere informatie

Ik ben een Man van de Cijfers

Ik ben een Man van de Cijfers De Reis van de Actuaris Ik ben een Man van de Cijfers Cijfers zijn belangrijk maar niet op de manier die jij wellicht verwacht. Is het mogelijk dat we te veel nadruk plaatsen op het belang van cijfers

Nadere informatie

Horwath HTL Hotel Event 2013. De Kunst van Hotels

Horwath HTL Hotel Event 2013. De Kunst van Hotels Horwath HTL Hotel Event 2013 De Kunst van Hotels Programma Opening door Karin van Gilst, Stedelijk Museum Presentatie Ewout Hoogendoorn, Horwath HTL Presentatie Bart Lukaszewicz, Houthoff Buruma Presentatie

Nadere informatie

Bijlage HAVO. aardrijkskunde. tijdvak 1. Bronnenboekje. 800023-1-050b

Bijlage HAVO. aardrijkskunde. tijdvak 1. Bronnenboekje. 800023-1-050b Bijlage HAVO 2008 tijdvak 1 aardrijkskunde Bronnenboekje 800023-1-050b Migratie en vervoer Opgave 1 Emigratie uit Afrika bron 1 Top 3 van populairste landen van gewenste bestemming Landen van Populairste

Nadere informatie

Gratis online Zelf-liefde test! www.lifestyling.me

Gratis online Zelf-liefde test! www.lifestyling.me Gratis online Zelf-liefde test! www.lifestyling.me De Zelf-liefde test bestaat uit een tiental vragen op een aantal belangrijke thema s in je leven: Zelfbeeld Relaties Werk Het leven Print de Zelf-liefde

Nadere informatie

De Reis van de Heldin

De Reis van de Heldin De Reis van de Heldin Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen April 2015 Nr. 1I Verdien jij jouw geld met je passie? Attentie alle kunstenaars, musici, filmmakers, designers, acteurs, gamers, schrijvers, architecten,

Nadere informatie

H.A.N.G. PLEKKEN. Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI

H.A.N.G. PLEKKEN. Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI H.A.N.G. PLEKKEN Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI Binnenkort ga je met je klas op bezoek bij het Nederlands Architectuur instituut (NAi). Daar zal je het programma H.A.N.G. plekken volgen.

Nadere informatie

Het Giving Back studentenprogramma is een ontwikkelingsgericht programma met een mentorschap en interessante workshops gericht op jouw ontwikkeling.

Het Giving Back studentenprogramma is een ontwikkelingsgericht programma met een mentorschap en interessante workshops gericht op jouw ontwikkeling. Succes inspireert! Ben jij (binnenkort) HBO/WO student en is voor jou alleen de sky the limit? Heb jij ambitie en talent, en wil je leren nog krachtiger te worden om je ambitie daadwerkelijk waar te maken?

Nadere informatie

De Reis van de Heldin

De Reis van de Heldin Verdien jij jouw geld met je passie? Attentie alle kunstenaars, musici, filmmakers, designers, acteurs, gamers, schrijvers, architecten, fotografen, reisgidsen, hoteliers, meubelmakers, stylisten, en iedereen

Nadere informatie

Overzicht sessies ouders Overzicht sessie kinderen Sessie 1 Introductie Sessie 2 Het verhaal en de veiligheid Sessie 3 Veiligheid en tips

Overzicht sessies ouders Overzicht sessie kinderen Sessie 1 Introductie Sessie 2 Het verhaal en de veiligheid Sessie 3 Veiligheid en tips Overzicht sessies ouders Overzicht sessie kinderen Sessie 1 Introductie Stap 1: Welkom en introductie Stap 2: Introductie van de werkboeken Stap 3: Uitleg doel van de groep Stap 4: Waarom beginnen ouders

Nadere informatie

De langzaam brandende lont van al wat mogelijk is, wordt ontstoken door verbeelding Emily Dickinson

De langzaam brandende lont van al wat mogelijk is, wordt ontstoken door verbeelding Emily Dickinson Hoe ve r k o o p jij jo u w pr o d u c t of di e n s t. Voorbeeld: ik ben gespecialiseerd in herenmodefoto s en heb al vele bedrijven als zzp-er succesvol mogen ondersteunen met het optimaliseren van de

Nadere informatie

De Reis van de Heldin

De Reis van de Heldin De Reis van de Heldin Verdien jij jouw geld met je passie? Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen April 2015 Nr. 2A Attentie alle kunstenaars, musici, filmmakers, designers, acteurs, gamers, schrijvers, architecten,

Nadere informatie

The Hero s Journey. De Reis van de Heldin. Verdien jij jouw geld met je passie? Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Nederland - November 2014 Nr.

The Hero s Journey. De Reis van de Heldin. Verdien jij jouw geld met je passie? Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Nederland - November 2014 Nr. Verdien jij jouw geld met je passie? Attentie alle kunstenaars, musici, filmmakers, designers, acteurs, gamers, schrijvers, architecten, fotografen, reisgidsen, hoteliers, meubelmakers, stylisten, en iedereen

Nadere informatie

Algemene informatie. Beste aanstaande student,

Algemene informatie. Beste aanstaande student, Algemene informatie Beste aanstaande student, Ter voorbereiding op het gesprek vragen we je een korte enquête in te vullen. Met het invullen bevestig je tegelijk je komst naar het kennismakingsgesprek,

Nadere informatie

CHRISTINE OTTEN, Tussen Country en Westen

CHRISTINE OTTEN, Tussen Country en Westen CHRISTINE OTTEN, Tussen Country en Westen Haar autobiografische roman Om adem te kunnen halen is onlangs verschenen en speelt zich grotendeels af in Deventer, waar zij tot haar 18de woonde. Vanaf maart

Nadere informatie

S.M.A.R.T. update. Statistics. Market Analysis. Research. Trends.

S.M.A.R.T. update. Statistics. Market Analysis. Research. Trends. S.M.A.R.T. update Statistics. Market Analysis. Research. Trends. Ontwikkeling musea, attracties & schiphol 2013, 2014 tm ytd april 2015 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 2013 2014 2015 0,0% -5,0%

Nadere informatie

4. Kernwoorden zijn bijvoorbeeld: postkaart, verkeerd bezorgd, oorlog, achterneven, zus.

4. Kernwoorden zijn bijvoorbeeld: postkaart, verkeerd bezorgd, oorlog, achterneven, zus. Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 2 Oefening 1 1. C 2. A 3. D 4. Kernwoorden zijn bijvoorbeeld: Valentijnsdag, Valentijnskaart, stel, schoorsteenmantel, café 5. - Oefening 2 1. Lauren

Nadere informatie

Stelling II. Creativiteit is de belangrijkste eigenschap voor innovatie.

Stelling II. Creativiteit is de belangrijkste eigenschap voor innovatie. Toon Jansen * New Urban Creatives Almere * 12 maart 2014 Stelling I Creativiteit is de belangrijkste eigenschap voor innovatie. Stelling II Door het beschikbaar stellen van goedkope/betaalbare woon- en

Nadere informatie

Bedrijfsuitjes, teambuilding & City Events FRANCHISE 2011

Bedrijfsuitjes, teambuilding & City Events FRANCHISE 2011 Bedrijfsuitjes, teambuilding & City Events FRANCHISE 2011 MISTER ROTTERDAM FRANCHISE 2011 Dit verhaal gaat over: en Lees verder over wie wij zijn, wat we doen, waar we naar toe willen, hoe we dat gaan

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Het Studenten Uitgaven Onderzoek is in mei 2014 afgenomen bij 886 respondenten met een leeftijd van 17-25 jaar. De studenten volgen een HBO- of

Het Studenten Uitgaven Onderzoek is in mei 2014 afgenomen bij 886 respondenten met een leeftijd van 17-25 jaar. De studenten volgen een HBO- of Het Studenten Uitgaven Onderzoek is in mei 2014 afgenomen bij 886 respondenten met een leeftijd van 17-25 jaar. De studenten volgen een HBO- of WO-opleiding in één van de twaalf grootste studentensteden

Nadere informatie

Toelating en selectie Selectiecriteria Elke afstudeerrichting hanteert bij de selectie de volgende concrete criteria:

Toelating en selectie Selectiecriteria Elke afstudeerrichting hanteert bij de selectie de volgende concrete criteria: Toelating en selectie Selectiecriteria Elke afstudeerrichting hanteert bij de selectie de volgende concrete criteria: Regie Documentaire Weet in een door de student zelf gemaakte film al basaal te boeien

Nadere informatie

JOU leden enquête. Beste leden,

JOU leden enquête. Beste leden, JOU leden enquête Beste leden, In de periode december 2014 en januari 2015 hebben jullie een enquête kunnen invullen met diverse vragen over de vereniging Jong Onroerend goed Utrecht. Hieronder treffen

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

De Energiemaatschappij

De Energiemaatschappij De Energiemaatschappij Energie. Geen mens kan zonder Energie geeft warmte, comfort, kracht om te groeien en te ontwikkelen. Nieuwe perspectieven te ontdekken, kansen te benutten. En dat is precies wat

Nadere informatie

Hoe lang duurt geluk?

Hoe lang duurt geluk? Hoe lang duurt geluk? Op dit moment ben ik gelukkig. Na veel pech ben ik dan eindelijk een vrolijke schrijver. Mijn roman is goed gelukt. En ik verdien er veel geld mee. En ik heb ook nog eens een mooie,

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

The Hero s Journey. Reis van de Heldin. Verdien jij jouw geld met je passie? Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Amsterdam - Mei 2014.

The Hero s Journey. Reis van de Heldin. Verdien jij jouw geld met je passie? Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Amsterdam - Mei 2014. The Hero s Journey Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Amsterdam - Mei 2014 Foto: Daphne Damiaans Verdien jij jouw geld met je passie? Attentie alle kunstenaars, musici, filmmakers, designers, acteurs,

Nadere informatie

Daag jij je team wel voldoende uit? Workshop Thijs Boogert

Daag jij je team wel voldoende uit? Workshop Thijs Boogert Daag jij je team wel voldoende uit? Workshop Thijs Boogert Agenda Wat gaan we doen vandaag? Even voorstellen Het leerdoel Noodzaak van luisteren De vraagtechniek Taalpatronen en uitdagingen Ervaren Discussie

Nadere informatie

Peter de Kuster. Verdien jij jouw geld met je passie? Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen September 2015 Nr. 1J. Deze vaardigheden zijn:

Peter de Kuster. Verdien jij jouw geld met je passie? Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen September 2015 Nr. 1J. Deze vaardigheden zijn: Verdien jij jouw geld met je passie? Attentie alle kunstenaars, musici, filmmakers, designers, acteurs, gamers, schrijvers, architecten, fotografen, reisgidsen, hoteliers, meubelmakers, stylisten, en iedereen

Nadere informatie

Maatschappelijke vorming

Maatschappelijke vorming toelichting Hoe kan de school de leerling helpen om zich te ontwikkelen tot een actieve, verantwoordelijke en sociale burger? Een belangrijke taak van de school is om leerlingen voor te bereiden op hun

Nadere informatie

Minicursus Verbindend Communiceren. Geschreven door: Jan van Koert

Minicursus Verbindend Communiceren. Geschreven door: Jan van Koert Minicursus Verbindend Communiceren Geschreven door: Jan van Koert Geweldloze communicatie is een wijze van communiceren die leidt tot gehoord en verstaan worden. Met helderheid, zonder beschuldigen en

Nadere informatie

Scouting Frederik Hendrik. Programmaboekje Welpen Januari t/m Juli 2016. Jubileumjaar FH70

Scouting Frederik Hendrik. Programmaboekje Welpen Januari t/m Juli 2016. Jubileumjaar FH70 Scouting Frederik Hendrik Programmaboekje Welpen Januari t/m Juli 2016 Jubileumjaar FH70 Hoi allemaal! Het tweede deel van het scouting seizoen is weer begonnen. Dit programmaboekje is voor januari 2016

Nadere informatie

30 oktober 27 november 29 januari 26 februari 26 maart 30 april 28 mei

30 oktober 27 november 29 januari 26 februari 26 maart 30 april 28 mei 2014-2015 Aan de keukentafel 30 oktober 27 november 29 januari 26 februari 26 maart 30 april 28 mei Allemaal filosoferen we af en toe over de vraag Hoe willen wij leven?. Dagelijks door ons af te vragen

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 5 Juni/Juli 2014 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar:

Nadere informatie

Succes: jouw eigen formule Oefeningen Opgedragen aan iedereen die bereid is om te groeien

Succes: jouw eigen formule Oefeningen Opgedragen aan iedereen die bereid is om te groeien Succes: jouw eigen formule Oefeningen Opgedragen aan iedereen die bereid is om te groeien Praktijk Sterre Groenendijk Je bent welkom om dit ebook naar anderen te sturen, mits je het in zijn geheel stuurt

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Jonkerbosplein 52 Etage1 Nijmegen 1 per maand

Huur kantoorruimte op Jonkerbosplein 52 Etage1 Nijmegen 1 per maand Huur kantoorruimte op Jonkerbosplein 52 Etage1 Nijmegen 1 per maand Aanbiedende partij: Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaardij B.V. Email: s.roelofs@s-t.nl Telefoon: 024 3651010 Website: http://www.stmakelaars.nl

Nadere informatie

Wie? Bart Veldhuizen. Basisschool, havo & hbo (small business en Retail management) Bedrijf: Spot-Art (sinds 2010)

Wie? Bart Veldhuizen. Basisschool, havo & hbo (small business en Retail management) Bedrijf: Spot-Art (sinds 2010) Wie? Bart Veldhuizen Basisschool, havo & hbo (small business en Retail management) Bedrijf: Spot-Art (sinds 2010) Bart weet al op jonge leeftijd wat hij later wil worden: Ondernemer. Op de middelbare schooltijd

Nadere informatie

Coachend Leidinggeven. Zo werk je prettiger!

Coachend Leidinggeven. Zo werk je prettiger! Coachend Leidinggeven Zo werk je prettiger! Wensen voor een gezonde onderneming Directies grotere betrokkenheid medewerkers bij het bedrijf kwaliteiten van de mensen aan bod laten komen beter met klanten

Nadere informatie

Vliegwiel voor bedrijvigheid

Vliegwiel voor bedrijvigheid Vliegwiel voor bedrijvigheid Ondernemen en netwerken Zaken doen, innoveren, sporten het kan allemaal op AEROPARC, Bundeling van krachten Bij AEROPARC gaat het om ontmoeten en netwerken. Crown Ontmoeten

Nadere informatie

Introductie 1. Waarvoor hebben de studenten een mentor nodig? 2. Wie kan mentor worden? Iemand die:

Introductie 1. Waarvoor hebben de studenten een mentor nodig? 2. Wie kan mentor worden? Iemand die: Mentor informatie Introductie Het Mentoringprogramma is voor studenten die een begeleidingsvraag hebben. Deze begeleidingsvraag kan zeer divers van aard zijn en heeft te maken met schoolse-, persoonlijke

Nadere informatie

Mediatraining Presenteren in de media

Mediatraining Presenteren in de media Mediatraining Presenteren in de media Nooit meer bang voor journalisten Ik weet echt hoe ik hen moet en mag benaderen. Ik heb zelf veel meer de regie dan ik dacht! Spies&Spreken Glasfabriek, Daalsedwarsweg

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Voor iedereen een passende bureaustoel

Voor iedereen een passende bureaustoel Bureaustoelen stof 32 Voor iedereen een passende bureaustoel Duisburg 2 bureaustoel 299,- (meerprijs voetkruis chroom 35,-) NPR-Norm Bureaustoelen Berlijn van de rugleuning, zitneigverstelling, armleggers

Nadere informatie

Verhaal van verandering

Verhaal van verandering Belgische Ashoka Fellow Ashoka : Kun je ons iets vertellen over je familie en waar je bent opgegroeid? Ingrid : Ik ben opgegroeid in Antwerpen, een belangrijke stad in Vlaanderen, België. Ik heb een oudere

Nadere informatie

Met Travel Builders naar een betere klantreis. Geen dikke map. Stuur uw klanten op reis met een App! Nieuwe kansen

Met Travel Builders naar een betere klantreis. Geen dikke map. Stuur uw klanten op reis met een App! Nieuwe kansen Met Travel Builders naar een betere klantreis Geen dikke map. Stuur uw klanten op reis met een App! Travel Builders neemt reisorganisaties mee op reis. Naast de prachtige reizen die u als reisorganisatie

Nadere informatie

soms EverydayFriday iedere dag geluk is maakbaar!! we verzuren! is een kritische succesfactor de kracht van dromen kan voelen als een vrijdag

soms EverydayFriday iedere dag geluk is maakbaar!! we verzuren! is een kritische succesfactor de kracht van dromen kan voelen als een vrijdag EverydayFriday BUSINESS de kracht van dromen investeren in dromen, is een kritische succesfactor we verzuren! iedere dag kan voelen als een vrijdag geluk is maakbaar!! soms is een tweede keuze beter waar

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Facts & Figures. Januari 2011

Facts & Figures. Januari 2011 Facts & Figures Januari 2011 Wat is culturele hoofdstad? Elk jaar twee Europese Culturele Hoofdsteden Europese titel sinds 1985 (Athene) Doel: versnellen maatschappelijke ontwikkeling steden en regio Voorwaarde:

Nadere informatie

Tien tips voor een geweldige relatie

Tien tips voor een geweldige relatie Tien tips voor een geweldige relatie In het begin van een relatie is het spannend en weet je elkaar te vermaken en te prikkelen. Als je wat langer met elkaar bent, kunnen er problemen ontstaan of kan het

Nadere informatie

DESTINATION MANAGEMENT COMPANY

DESTINATION MANAGEMENT COMPANY DESTINATION MANAGEMENT COMPANY Full Service Event Planning bedrijf Corporate reizen en Incentive events Conferenties, seminars en congressen DE VERENIGDE STATEN... THE AMERICAN DREAM! U ontvangt een offerteaanvraag...

Nadere informatie

Hidden Profit.! Optimal Hotel Performance!

Hidden Profit.! Optimal Hotel Performance! Creatieve Omzet! Verantwoorde Kostenbesparingen! Een Uitdagende Economische Realiteit.! Loopt u voorop en groeit uw marktaandeel! of staat u achter en verliest u terrein?! Royal Bank of Scotland klaar!

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap

Persoonlijk Leiderschap Persoonlijk Leiderschap 10-DAAGS PROGRAMMA Een effectieve, krachtige, opleiding om het beste uit jezelf en daarmee ook uit anderen te halen Door Berry de Boer en Edwin Luijendijk 2 Persoonlijk leiderschap

Nadere informatie

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES ONDERWIJSMAGAZIJN VOOR LOB VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo VRAGEN BIJ ONTDEK COMPETENTIES JE PASSIE MOTIEVEN INLEIDING In LOB-trainingen en tijdens gesprekken met

Nadere informatie

8 Stappen naar Succes

8 Stappen naar Succes 8 Stappen naar Succes Ik ga je een geheim vertellen; Al meer dan 4 jaar was ik zelfstandig Trainer en ik heb geworsteld en gezocht naar; Focus Mijn missie Wie is mijn doelgroep? Hoe kan ik een stabiel

Nadere informatie

Ons economische zelf. Over leven in een verdeelde wereld en hoe we samen ongedwongen naar huis kunnen gaan

Ons economische zelf. Over leven in een verdeelde wereld en hoe we samen ongedwongen naar huis kunnen gaan Ons economische zelf Over leven in een verdeelde wereld en hoe we samen ongedwongen naar huis kunnen gaan Plaatjes invoegen Contrast tussen overvloed en gebrek Contrast tussen genieten van materie en uitbuiten

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

LVC3 Expertise Taakgroep Mytyl-tyltyl

LVC3 Expertise Taakgroep Mytyl-tyltyl Mytylschool Eindhoven Brin nummer: 16SO Toledolaan 4 5629 CC EINDHOVEN Toledolaan 4 5629 CC EINDHOVEN Theo Goossens (040) 241 81 81 t.goossens@ssoe.nl Emiliusschool Tyltyl Brin nummer: 01PA Nieuwstraat

Nadere informatie

KIDmail 25. www.kidpartners.nl. Januari 2013

KIDmail 25. www.kidpartners.nl. Januari 2013 www.kidpartners.nl KIDmail 25 Januari 2013 Allereerst willen wij jou een stralend 2013 wensen met de onderstaande doodle. Je kunt zelf invullen waar jouw ster het komend jaar gaat stralen. We hebben het

Nadere informatie

Productcatalogus AIRO Visie

Productcatalogus AIRO Visie Productcatalogus AIRO Visie Bedrijven Agogiek Inspireren Reflecteren Ontwikkelen 1 www.airovisie.nl Indeling Inleiding..pagina 3 Groepsdynamica pagina 4 Proactiviteit..pagina 5 Omgaan met emoties.. pagina

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Luisteren: muziek (A2 nr. 3)

Luisteren: muziek (A2 nr. 3) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U

Nadere informatie

Werkboek bijeenkomst 3: Mediaproducties

Werkboek bijeenkomst 3: Mediaproducties Minor Wereldvakken Onderdeel Mediawijsheid Werkboek bijeenkomst 3: Mediaproducties Opdracht 1: Wikikids.nl Opdracht 2: Plint poster Opdracht 3: Khan Academy Opdracht 4: Klokhuis Game Studio Opdracht 5:

Nadere informatie

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren!

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren! Gelukkig zijn kun je leren! Gelukskoffercoaching Missie GELUKKIG ZIJN KUN JE LEREN Gelukskoffercoaching wil kinderen op jonge leeftijd positief ondersteunen in hun individuele emotionele ontwikkeling.

Nadere informatie

Namens Max: Tops: Tips: soms had je een beetje een houding van dat komt wel, probeer volgend project daar op te letten.

Namens Max: Tops: Tips: soms had je een beetje een houding van dat komt wel, probeer volgend project daar op te letten. 360 graden feedback Hieronder wordt door ieder groepslid een feedback gegeven op al zijn groepsgenoten. Zo kan iedereen zijn mening geven op de werkhouding van de betreffende persoon. Feedback van de groep

Nadere informatie

AL 15 JAAR DE WEDSTRIJD IN KUNST VOOR IEDEREEN VAN 13 TOT 19 JAAR

AL 15 JAAR DE WEDSTRIJD IN KUNST VOOR IEDEREEN VAN 13 TOT 19 JAAR AL 15 JAAR DE WEDSTRIJD IN KUNST VOOR IEDEREEN VAN 13 TOT 19 JAAR FILM MODE BEELDEND DJ TXT DANS PERFORMANCE MUZIEK FOTO SCHRIJF NU IN! WWW.KUNSTBENDE.BE Kunstbende? Een chaotische meute? Een zootje artiesten?

Nadere informatie

Code opleiding 56829 Internationaal en Europees Recht

Code opleiding 56829 Internationaal en Europees Recht OPLEIDINGEN MET DECENTRALE SELECTIE 2013-2014 WO Naam instelling: Universiteit Leiden Code instelling: 21PB Percentage 16% www.aanstaande-studenten.leidenuniv.nl Naam instelling: Universiteit Leiden Code

Nadere informatie

Zeg het voort. Werkboek

Zeg het voort. Werkboek Zeg het voort Werkboek In het werkboek Zeg het voort komen verschillende soorten oefeningen voor. De onderstaande plaatjes maken duidelijk om welke oefeningen het gaat. Deze les gaan we... Speel het spel

Nadere informatie

Op niveau 2 en 3 heeft de NOBCO (Nederlandse Orde van BeroepsCoaches) deze training 5 PE punten toegekend.

Op niveau 2 en 3 heeft de NOBCO (Nederlandse Orde van BeroepsCoaches) deze training 5 PE punten toegekend. Module 1 Coaching, kanker & vermoeidheid Vermoeidheid bij kanker is misschien wel de meest voorkomende klacht van mensen die kanker hebben (gehad). 80-90% van de patiënten herkent vermoeidheid gedurende

Nadere informatie

De Tantrische Weg. Een lezing en introductieweekend van de Tantrische Weg onder leiding van Theo de Klein en Sandhya Wessels

De Tantrische Weg. Een lezing en introductieweekend van de Tantrische Weg onder leiding van Theo de Klein en Sandhya Wessels De Tantrische Weg Een lezing en introductieweekend van de Tantrische Weg onder leiding van Theo de Klein en Sandhya Wessels Tantra is het pad van intimiteit met jezelf. Intimiteit met jezelf is in hoge

Nadere informatie

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Vraag 1 Hoe heb je zielsliefde ontdekt, en ontdekte je zielsliefde het ook op dat moment? Ik ontmoette haar op mijn werk in de rookruimte. We konden

Nadere informatie

M.A.J. Groothuizen. Plaatsingslijst

M.A.J. Groothuizen. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief M.A.J. Groothuizen Archiefnummer: 670 Archiefnaam: GRMA Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1907-1990 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

wat is het? Dit doe ik door een combinatie van sprekende foto s met een bijpassende tekst, die de situatie op een authentieke manier omschrijven.

wat is het? Dit doe ik door een combinatie van sprekende foto s met een bijpassende tekst, die de situatie op een authentieke manier omschrijven. Met visual storytelling voeg ik een andere dimensie toe aan verhalen vertellen én fotografie. Ik geef een (levens)event niet alleen een gezicht, maar ook een stem en breng hiermee het ware en pure gevoel

Nadere informatie

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES Hieronder volgt een overzicht van de aantallen posters en flyers in de meest gevraagde steden alsmede de tarieven die we hiervoor hanteren. We zijn

Nadere informatie

Kerstspecial x Adfactor

Kerstspecial x Adfactor Kerstspecial x Adfactor Inhoudsopgave Introductie Overweging Adfactor Doelgroepen Food Home & Deco Fashion & Lifestyle Native advertising mogelijkheden Display advertising mogelijkheden Introductie De

Nadere informatie

schooljaar 2015/2016 Utrechts Stedelijk Gymnasium

schooljaar 2015/2016 Utrechts Stedelijk Gymnasium schooljaar 2015/2016 Utrechts Stedelijk Gymnasium Beste achtstegroeper, Welkom bij het Utrechts Stedelijk Gymnasium! Het USG is een overzichtelijke, goede, fijne school voor slimme leerlingen, die veel

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

De 3 beste manieren om je diensten high-end te maken zodat je veel hogere prijzen kunt vragen. verdienen

De 3 beste manieren om je diensten high-end te maken zodat je veel hogere prijzen kunt vragen. verdienen 21 Tips om meer te verdienen en minder te werken Veel coaches, trainers en adviseurs verdienen weinig maar werken toch heel hard. 21 Ze werken 1-op-1 Tips en op uur-factuurbasis met klanten. Als ze niet

Nadere informatie

Soms gebeurt er wel eens iets wat jij niet wilt. Dit noemen wij onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg mag alleen als jij in gevaar bent, of als jouw

Soms gebeurt er wel eens iets wat jij niet wilt. Dit noemen wij onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg mag alleen als jij in gevaar bent, of als jouw Soms gebeurt er wel eens iets wat jij niet wilt. Dit noemen wij onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg mag alleen als jij in gevaar bent, of als jouw gedrag gevaarlijk is voor andere mensen. Dit mag nooit

Nadere informatie

Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie

Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht Een stevige basis voor cultuurparticipatie inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Schoolabonnement 7 2 Kunstprojecten voor alle groepen 9 3 Kunsteducatieproject voor

Nadere informatie

RELATIE COACH OPLEIDING WEEKEND 2016

RELATIE COACH OPLEIDING WEEKEND 2016 RELATIE COACH OPLEIDING WEEKEND 2016 Health Balance Group Generaal Eisenhowerweg 4, 5056 CR Berkel-Enschot, Nederland T: +31 6 11424494 - I: www.healthbalance.nu - E: info@healthbalance.nu Voorwoord Je

Nadere informatie

Counseling opleiding, lesmaand 11

Counseling opleiding, lesmaand 11 Counseling opleiding, lesmaand 11 Inhoudsopgave Les 11 Dramatiseren Dramatiseren als conflicteerder Dramatiseren als techniek Wat is dramatiseren? Wanneer gebruik je het dramatiseren als techniek? Waarom

Nadere informatie

Mentor Datum Groep Aantal lln

Mentor Datum Groep Aantal lln Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder Student(e) Klas Stageschool Plaats Rachel van der Pijl P14EhvADT De Springplank. Eindhoven

Nadere informatie

In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling

In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling 1. Aandachtspunten voor een gesprek met ouders i.v.m. een vermoeden van kindermishandeling: Als je je zorgen maakt over een

Nadere informatie

Je motivatie vormt de basis om dingen te veranderen.

Je motivatie vormt de basis om dingen te veranderen. Je motivatie vormt de basis om dingen te veranderen. Om iets te bereiken moet je actie ondernemen. Je moet vanuit jezelf iets doen. Om iets te doen moet je gemotiveerd zijn. Je zou dus kunnen stellen dat

Nadere informatie

Dit wordt jouw jaar!

Dit wordt jouw jaar! 5_p{4# ' a {5#' 9 u} {3 {w C 61# ',E 9 QÓ«é«J øh º H f' {3 iæ+ 1'sB 9 w A' 9E )1_jdA' ad@ Ê( f_ `B 9#' - FtA' b_d A' QÓ«é«J øh º H Haalbaarheid en effectiviteit van gedragsgerichte dual system-interventies

Nadere informatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Weet jij in welke opzichten jij en je partner een prima relatie hebben en in welke opzichten je nog wat kunt verbeteren? Na het doen van de test en het lezen van de resultaten,

Nadere informatie

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 2: je bedrijf op orde Les 1: van missie naar business

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 2: je bedrijf op orde Les 1: van missie naar business Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen Week 2: je bedrijf op orde Les 1: van missie naar business Pen en papier? Het begint met een missie Dit is een korte maar wel heel belangrijke les over de rol van

Nadere informatie

Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid

Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid Waar ideeën en activiteiten rond ziel en zakelijkheid samenkomen op een prachtige plek, vanuit een geïnspireerd netwerk 7-daagse training: Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid Duurzaam en waardevol leiderschap

Nadere informatie

Understanding Design WG04! Begrijpen wat ontwerpen is > Gericht vragen

Understanding Design WG04! Begrijpen wat ontwerpen is > Gericht vragen Understanding Design WG04! Begrijpen wat ontwerpen is > Gericht vragen WG 04: woorden en woorden verbeelden Oefening woorden: interview Oefening: karakteristiek tekenen Oefening: woorden verbeelden Feedback

Nadere informatie

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel?

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Blad 1 van 20 Hoe goed ben jij momenteel? Iedereen kan zijn leiderschapsvaardigheden aanzienlijk verbeteren met een beetje denkwerk en oefening. Met deze test krijg je

Nadere informatie