1 mei Beste relaties,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 mei 2005. Beste relaties,"

Transcriptie

1 Beste relaties, Een beleggingscategorie die de afgelopen jaren uitstekend heeft gepresteerd is onroerend goed. Niet alleen de prijzen van onze woningen zijn sterk in waarde gestegen, ook beleggingen in onroerend goedfondsen hebben de belegger geen windeieren gelegd. De vraag is, kan dit zo doorgaan? In mijn eerste nieuwsbrief heb ik aangegeven dat, zodra er meer dan gemiddeld geld richting een bepaalde sector of beleggingscategorie stroomt, de kans aanzienlijk is dat de toekomstige rendementen achter gaan blijven. Het aardige is dat er onlangs een rapport van de Autoriteit Financiële Markten is verschenen met als titel Onroerend goed cv s en maatschappijen. Wat doet de AFM zoal? Haar hoofdtaak is toezicht te houden op alle financiële partijen in Nederland, dat wil zeggen op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. Deze nieuwsbrief behandelt beleggen in onroerend goed in het algemeen en de belegging in een onroerend goed cv in het bijzonder, mede aan de hand van de kritiek van de AFM. Voor mijn klanten lees ik geregeld prospectussen van verschillende aanbieders. Tot nu toe valt het mij op dat de initiatiefnemer het volledige risico doorstoot naar de participant. Daar is op zich niet mis mee, echter als er winst wordt gemaakt doordat er bijvoorbeeld een pand met winst wordt verkocht, dan strijkt de initiatiefnemer vaak toch nog een leuk gedeelte van de winst op. Feitelijk zit de belegger (te vaak) aan de verkeerde kant. De markt voor onroerend goedbeleggingen Onroerend goedbeleggingen behoren tot de meest verbreide vorm van beleggen. Een groot deel van de wereldbevolking mag zich onroerend goedbelegger noemen via het bezit van zijn eigen huis en/of een stukje grond. Buiten het bezit voor eigen gebruik vormt onroerend goed een belangrijke beleggingscategorie. Pensioenfondsen, banken, verzekeraars, bedrijven, overheden en particulieren zijn grote beleggers en investeerders in onroerend goed. Voor veel institutionele beleggers is onroerend goed een vermogenscategorie die bijdraagt aan de diversifi catie van de totale beleggingsportefeuille en daarmee aan de verlaging van het beleggingsrisico. Ook de particuliere beleggers mengen zich op de markt voor onroerend goedbeleggingen. Soms doen zij dit vanuit hetzelfde oogpunt als de professionele beleggers, namelijk risicoverlaging van de totale beleggingsportefeuille. In toenemende mate doen zij dit echter omdat zij verwachten dat het rendement op onroerend goed hoger zal zijn dan op andere vermogenscategorieën, in casu aandelen en obligaties. Hierdoor zijn de laatste jaren vooral de beleggingen via CV s in zwang geraakt. Directe onroerend goedbeleggingen Het overgrote deel van de beleggingen in onroerend goed is direct. Directe onroerend goedbeleggingen betreffen beleggingen in woningen, kantoren, winkels, parkeergarages, recreatieparken en grond. De belegger is de juridische eigenaar van deze objecten. Buiten het bezit van de eigen woning door particulieren, is het grootste deel van de directe beleggingen afkomstig van professionele beleggers. Ultimo 2002 hadden institutionele beleggers ongeveer 62 miljard euro aan directe onroerend goedbeleggingen uitstaan in Nederland. Indirecte onroerend goedbeleggingen Indirecte onroerend goedbeleggingen betreffen deelnemingsrechten in zowel Nederlandse als buitenlandse onroerend goedbeleggingsinstellingen. Voor de particuliere belegger is deze manier van beleggen traditiegetrouw het belangrijkst, maar ook hier zijn de institutionele partijen de grootste beleggers. Ultimo 2002 hadden zij voor ongeveer 28 miljard euro op deze wijze belegd. Bij indirecte beleggingen valt een onderscheid te maken tussen de beursgenoteerde beleggingsinstellingen en fund of funds. Fund of funds zijn beleggingsinstellingen die beleggen in andere beleggingsinstellingen. Deze fondsen zijn in opkomst sinds Het eigen vermogen van deze ongeveer 15 aan de Nederlandse beursgenoteerde fondsen steeg van 1995 tot 2001 van ongeveer 158 miljoen euro tot 1,4 miljard euro. De beursgenoteerde beleggingsmaatschappijen zijn echter het grootst van omvang Lange tijd is het zo geweest dat de koersen van de meeste beursgenoteerde beleggingsinstellingen die in onroerend goed beleggen, aanzienlijk lager waren dan hun intrinsieke waarde. De discount op de intrinsieke

2 waarde bedroeg in enkele gevallen zelfs 25%. Het laatste jaar is er echter veel vraag van professionele beleggers naar onroerend goedbeleggingen. Onder invloed van achterblijvende rendementen van de aandelenbeleggingen en de dalende rente, worden beleggingen in alternatives, waaronder onroerend goed, relatief aantrekkelijker. Dit heeft er mede toe geleidt dat de koersen van de meeste nog aan de beurs genoteerde fondsen in korte tijd sterk zijn opgelopen en de discounts op de intrinsieke waarde grotendeels zijn verdwenen. De beurs heeft tevens met enkele overnames te maken gehad waarbij grote professionele beleggers alle deelnemingsrechten van beleggingsinstellingen overnamen van de zittende beleggers, waarbij de instelling van de beurs verdween. De totale beurswaarde van onroerend goedbeleggingsinstellingen is per saldo dan ook gedaald. Daarnaast is er een groeiend deel van de markt voor onroerend goedbeleggingen dat geheel buiten de beurs om gaat. Hiervan zijn de onroerend goed-cv s de meest in het oog springende exponenten. Wat zijn nu de risico s dat beleggen in onroerend goed met zich meebrengt: Liquiditeit is gering of afwezig Een bijzonder kenmerk van onroerend goed is het niet liquide karakter ervan. De verhandeling van een onroerend goedobject is in het algemeen een proces dat tijd in beslag neemt. Een kantorenpand is niet van het ene moment op het andere moment verkocht. Het verhandelingsproces behelst ondermeer taxatie door een makelaar, onderhandeling over de prijs, eventueel de overname van het huurcontract, contact met de f iscus omtrent de belastingen, afstemming met financiers en dergelijke. In het algemeen betekent beleggen in onroerend goed dus dat een belegger niet van het ene op het andere moment van zijn onroerend goed afkan. Bij beursgenoteerde onroerend goedbeleggingsinstellingen heeft dit gebrek aan verhandel- baarheid herhaaldelijk tot problemen geleid. Tot aan het begin van de jaren negentig hadden de meeste genoteerde fondsen een open-end karakter. Bij vraag konden zij onbeperkt nieuwe deelnemingsrechten uitgeven en bij aanbod namen zij deelnemingsrechten in. In het begin van de jaren negentig sloeg er een grote crisis toe op de onroerend goedmarkt, waardoor beleggers enorme hoeveelheden deelnemingsrechten aanboden en beleggingsinstellingen al snel onvoldoende liquiditeiten bleken te hebben om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. Het afstoten van de panden kon niet op stel en sprong worden gerealiseerd. Veel beleggingsinstellingen kozen dan ook om als closed-end instelling verder te gaan, wat inhield dat zij zich niet langer verplichtten tot het uitgeven en innemen van deelnemingsrechten. De waarde van onroerend goed is moeilijk vast te stellen Het vaststellen van de waarde van onroerend goed is moeilijk. Voor het vaststellen van de waarde is meestal een uitvoerig proces verbonden van bestudering van de technische gegevens van het object, de kwaliteit van de locatie en een inschatting van de toekomstige ontwikkeling van de huurinkomsten. Taxaties van makelaars kunnen ver uiteenlopen, al naar gelang de berekeningsmethode en de inschatting van de specif ieke kenmerken van het onroerend goedobject. Sinds het midden van de jaren negentig is er enige hulp van de ROZ/IPD-index, die een gemiddelde waardeontwikkeling op basis van 85% van de commercieel-onroerend goedportefeuille van de professionele beleggers weergeeft. Correctie voor de specif ieke objecten is hiermee nog altijd zeer moeilijk. De meeste onroerend goedbeleggingsinstellingen waarderen hun objecten op basis van marktwaarde. Deze is gebaseerd op de waarde die het object in de vrije verkoop zou opbrengen. De handel van beursgenoteerde onroerend goedbeleggingsinstellingen geschiedt meestal niet op basis van deze waarde, maar op basis van vraag en aanbod. Sinds de beëindiging van de open-end structuur begin jaren negentig zijn de beurskoersen van de onroerend goedbeleggingsinstellingen in het algemeen achter gebleven bij de door de instellingen opgegeven intrinsieke waarde. In feite waardeert de markt de onroerend goed- portefeuille van de beleggingsinstellingen op het bedrag dat zij zou opbrengen bij executie (executiewaarde). Overigens moet worden opgemerkt dat de afgelopen maanden vrijwel alle genoteerde onroerend goedbeleggingsinstellingen hun discount hebben weggewerkt onder invloed van de enorme marktvraag naar onroerend goedbeleggingen. Onroerend goed behoort tot de best presterende beleggingscategorieën op de beurs in 2004.

3 Er is doorgaans sprake van relatief grote objectspecifieke risico s Het risico van de geringe liquiditeit en de moeilijke waardebepaling geldt voor CV s in hoge mate. Het grootst is dit risico bij CV s die beleggen in commercieel onroerend goed en vaak slechts één of enkele panden in bezit hebben. Indien aan het einde van de looptijd geen koper kan worden gevonden voor het onroerend goedobject tegen de marktwaarde bij vrije verkoop, dan zullen de participanten voor het dilemma komen te staan van afwachten tot zich een goede koper aandient of verkopen tegen executiewaarde. In het eerste geval draaien de participanten op voor doorlopende kosten en een mogelijk vertrek van de huurder als diens huurcontract afloopt, waarmee de waarde van het pand aanzienlijk zal dalen. In het tweede geval incasseren zij een behoorlijk verlies bij verkoop, waarmee mogelijk de rendementen uit de voorgaande jaren teniet worden gedaan. Een ander risico is dat de waarde van commercieel onroerend goed grotendeels wordt bepaald door de kasstromen die het object genereert, ofwel de huuropbrengsten. Een goede huurder levert een stabiel rendement op voor de belegger waardoor het een aantrekkelijk beleggingsobject is. Vaak worden de huren aangepast aan het consumentenprijsindexcijfer van het CBS. Bij vertrek van de huurder vallen de inkomsten volledig weg. Tegelijkertijd vermindert daardoor de waarde van het object aanzienlijk. Het aantrekken van een nieuwe huurder vergt daarbij aanpassingen in het pand, en in de huidige markt van overaanbod, ook nog eens huurvrije perioden en gratis kantoorinrichting waarvoor extra investeringen noodzakelijk zijn. Bij CV s die in woningen beleggen geldt overigens veeleer het omgekeerde: vertrek van de huurder betekent de mogelijkheid van uitponden, wat normaal gesproken extra rendement oplevert. (Nederlandse) marktrisico s Relatief lage huurprijzen Opvallend is dat de Nederlandse markt voor commercieel onroerend goed (dus niet de eigen woningen, maar de kantoren- en winkelsector) historisch gezien gekenmerkt wordt door relatief lage huurprijzen die zich in de loop van de tijd weinig ontwikkelen. De huurprijzen bewogen zich in de vorm van een zaagtand: tijdens de duur van het huurcontract lopen de huren gestaag op (gelijk aan het CPI), maar als de huurder vertrekt zakt de huur weer terug naar het beginniveau om nieuwe huurders te interesseren. Een uitzondering hierop vormen de late jaren negentig. De economische hausse zorgde voor een onverwacht grote vraag, wat leidde tot stijging van de prijzen. Historische leegstandrecords De stijging van de prijzen leidde tot een ander bekend conjunctureel fenomeen in de onroerend goedmarkt: de varkenscyclus. Deze is het gevolg van een keten van marktreacties: de vraag naar kantoren neemt toe en er ontstaat schaarste. De huurprijzen gaan omhoog, waarop de markt reageert door veel nieuwe projecten te ontwikkelen. De oplevering van een kantorenpand wordt echter vertraagd door de bouwtijd, de aanlooptijd die daaraan noodzakelijkerwijs voorafgaat in verband met de verwerving van de grond, het verkrijgen van vergunningen en de ontwikkeling van de bouwplannen van de architect. Daardoor duurt het ongeveer twee jaar voordat het eerste nieuw gebouwde aanbod op de markt komt. Gedurende deze periode worden de aanbodtekorten gevoeld en wordt er volop ontwikkeld. Als het totaal ontwikkelde aanbod vervolgens op de markt komt, is er al snel sprake van een aanbodoverschot met leegstand als gevolg. Daardoor nemen de marges af, wordt er weer minder ontwikkeld en vinden de leegstaande panden hun weg naar huurders, waarna de cyclus weer opnieuw begint. Tijdens de economische hausse van de late jaren negentig heeft de varkenscyclus harder dan ooit toegeslagen. Het vraagoverschot was hoger dan ooit, dankzij de krachtige economische groei. Geholpen door de zeer sterk dalende rente, hebben ontwikkelaars meer dan ooit op risico gebouwd. Dit leidde tot een historisch ongekende leegstand in de jaren 2002, 2003 en 2004, die nog steeds oploopt. Op dit moment staat ongeveer 5 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg. Ook is er sprake van dalende huurprijzen. Verder proberen aanbieders huurders te lokken en te behouden met behulp van huurvrije perioden, gratis kantoorinrichting en dergelijke.

4 Tot slot krijgt de belegger in een onroerend goed-cv te maken met een aantal specif ieke risico s. Deze risico s worden hierna kort toegelicht. Lock-in risico Een belegging in een onroerend goed CV betekent het vastzetten van vermogen voor een lange tijd. Tijdens de looptijd die gemiddeld tussen de 7 en 10 jaar ligt, is het niet of nauwelijks mogelijk om tussentijds uit te stappen. Meestal dienen alle andere participanten akkoord gaan met het van de hand doen van een participatie. Dit impliceert dat de participant bij een wijziging van de omstandigheden in de onroerend goedmarkt, in het beheer of in de persoonlijke voorkeuren van de participant, zijn belegging niet te gelde kan maken. Een belegger die wil deelnemen moet dus in principe geld gebruiken dat hij voor deze periode niet nodig heeft voor zijn normale uitgaven. Ondernemingsrisico s Hoewel de belegger in een onroerend goed-cv niet rechtstreeks betrokken is bij het management en het beheer van het onroerend goedobject, deelt hij wel in de risico s daarvan. De kwaliteit van de huurders en de huurcontracten is bijna nooit te garanderen. Huurders kunnen vertrekken tijdens de duur van een contract, kunnen failliet gaan waardoor de huurovereenkomst eindigt, of kunnen een eventuele optie op verlenging niet uitoefenen. In een aantal gevallen worden er helemaal geen liquiditeiten aangehouden om bij eventuele leegstand de vaste kosten en noodzakelijke extra investeringen voor het aantrekken van een nieuwe huurder te kunnen betalen. Net als een echte onderneming worden onroerend goed-cv s deels gefinancierd met vreemd vermogen. Voor een deel gebeurt dit tegen variabele rente. Bij renteverhoging kunnen de rendementen gedrukt worden door het hefboomeffect en zelfs tot aan- zienlijke verliezen leiden. Een aantal aanbieders van CV s heeft zich ingedekt met rentecaps om dit risico te beperken. Dit leidt echter tot een hoger kostenniveau. Het renterisico zoals besproken in het vorige punt is de laatste jaren toegenomen. Jaar in jaar uit stijgt de inleg en geïnvesteerde vermogens in CV s maar tevens valt op dat de geïnvesteerde vermogens sneller stijgen dan de inleg. Het lijkt erop dat de lage rentestanden van de afgelopen jaren ertoe heeft geleid dat het percentage vreemd vermogen in CV s is toegenomen en daarmee tevens de rentegevoeligheid. De huur ter mijn valt vaak ongeveer samen met looptijd van de CV: als de huurder weggaat bij het einde van zijn contract, levert de verkoop zeer weinig op want een kantoor- of winkelpand dat leeg staat is veel minder waard dan met huurders. Er bestaat een groot tijdsrisico: het verkoopmoment bij CV s ligt meestal vast, tenzij de beleggers/vennoten anders beslissen. Als dit verkoopmoment midden in een negatief deel van de varkenscyclus plaatsvindt, dan bestaat het risico met aanzien- lijke verliezen geconfronteerd te worden. Afwaarderingen van meer dan 50% zijn mogelijk (vb. begin jaren negentig Groot-Brittannië, Spanje, Verenigde Staten); als de huurder zich terugtrekt en het pand in onverhuurde staat moet worden verkocht is de waarde een fractie van de situatie in verhuurde staat. Spreidingrisico Een onroerend goed-cv in commercieel onroerend goed kent in het algemeen geen of een slechte risicospreiding van de onroerend-goedportefeuille: vaak wordt er in één of enkele gebouwen of projecten geïnvesteerd met één of enkele huurders. Als de locatie- voorkeuren veranderen of de huurder vertrekt, kan het project leeg komen te staan en onverhuurbaar blijken. Integriteitsrisico s De huidige situatie op de onroerend goedmarkt met de historisch leegstandrecords zorgen voor een enorm aanbod. Magere rendementen op aandelen en obligaties leiden tot hernieuwde aandacht voor onroerend goed door professionele en particuliere beleggers. Dit heeft voor grote druk op marktpartijen gezorgd om aanbod van onroerend goed te creëren voor particuliere partijen. Naast gespecialiseerde en gerespecteerde aanbieders van CV s zijn de laatste tijd steeds nieuwe spelers actief. Marktkenners signaleren al geruime tijd in de pers en in gesprekken met de AFM wildgroei van allerhande aanbieders. Volgens deze marktkenners is bij een aantal aanbieders van CV s het belang van de belegger ondergeschikt aan het op de markt

5 zetten van de CV en het incasseren van de vergoedingen. Zij wijzen in dit verband op de toenemende aanschaf door CV s van kwalitatief minder goed onroerend goed tegen te hoge prijzen. Tropenrisico s Soms bestaan er tropenrisico s bij CV s door investeringen in onduidelijke buitenlandse projecten. Beleggen in vakantiehuisjes in een exotisch land klinkt interessant, maar is heel moeilijk controleerbaar voor de participant. Tevens ontbreekt het de particulier, veel meer dan in Nederland, ten enen male aan mogelijkheden om alle juridische en f iscale risico s in het buitenland in te schatten. Het kan zijn dat er kosten worden opgevoerd die mogelijk niet worden gemaakt. Zo bestaat er anekdotisch bewijs voor het onterecht in rekening brengen bij de beleggers van een CV van overdrachtsbelasting in het buitenland, waar bij naspeuring volgens de federale en regionale belastingwetgeving van het desbetreffende land geen sprake van bleek te zijn. Conclusie Concluderend moet worden gesteld dat de risico s voor de belegger in onroerend goed-cv s aanzienlijk zijn, in ieder geval groter en diverser dan bij andere beleggingsvormen in onroerend goed. Een gedeelte van de risico s van CV s is niet gebruikelijk voor beleggingsinstellingen maar behoren eerder bij ondernemingen. Het feit een groot deel van het totale fondsvermogen wordt gef inancierd met vreemd vermogen verhoogt het risicoprof iel duidelijk. Daarbij komt dat CV s die in commercieel onroerend goed beleggen nauwelijks spreiding van de portefeuille kennen zoals bij onroerend goedbeleggingsinstellingen gebruikelijk is. Ook is het slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk om participaties te verhandelen waardoor de flexibiliteit voor de belegger zeer gering is. Als een belegger wil investeren in een onroerend goed-cv dan moet hij er zeker van zijn dat hij het geld gedurende de looptijd van de CV ook niet nodig heeft. Het feit dat de belegger aansprakelijk is voor de verliezen voortkomend uit de CV (en in sommige gevallen ook voor schulden en verplichtingen aan derden), vereist dat hij een goed inzicht moet hebben in het te voeren beleid door de onroerend goed CV. Ten slotte zijn de risico s van belangenverstrengeling aanzienlijk. Dergelijke risico s worden mede veroorzaakt doordat de vergoedingen van de aanbieders hoog zijn en grotendeels al kunnen worden geïncasseerd op het moment van het in de markt zetten van de CV. De f inanciële prikkel voor de beheerder tot prestaties na het incasseringsmoment is niet groot. De belangrijkste bevindingen uit deze verkenning bevindingen die overigens niet geheel nieuw zijn voor de AFM en kenners van de onroerend goedmarkt kunnen als volgt worden samengevat. Op het gebied van informatieverstrekking zijn duidelijke verbeteringen te realiseren Particuliere beleggers treden in groten getale toe tot de markt voor onroerend goed-cv s. De verhouding tussen de kennis van deze beleggers en aanbieders is scheef. De informatieverstrekking kan op een aantal onderdelen beter: De uitgangspunten waarop de rendementsberekeningen zijn gebaseerd worden doorgaans wel genoemd maar onvoldoende onderbouwd in het prospectus. Hierdoor is het moeilijk om het realiteitsgehalte van de prognoses te toetsen; Daar waar het directe rendement doorgaans is gebaseerd op realistische aannames kan dat niet worden gezegd van het indirecte rendement. Verouderingstoeslagen en de waardeverminderende invloed van aflopende huurcontracten bij het einde van de looptijd worden meestal niet meegenomen in de prognose. Aannames met betrekking tot het verkoopresultaat aan het einde van de looptijd van de CV kunnen in grote mate bepalend voor het wel of niet realiseren van de bovengemiddelde rendementen die beleggers vaak in het vooruitzicht worden gesteld; De waardebepaling van het onroerend goed bij inbreng is meestal niet controleerbaar. Er worden vrijwel nooit panden ter referentie getoond en ook huurprijzen van vergelijkbare objecten worden in weinig gevallen gegeven. Daarmee mist de belegger essentiële informatie voor een afgewogen beleggingsbeslissing; De verstrekte informatie over de huurders en de huurcontracten is niet in alle gevallen gedetailleerd genoeg om een goede inschatting te maken van het risico van leegstand (gegevens over de hoogte van een eventuele afkoopsom ontbreken bijvoorbeeld vaak).

6 De doorlopende informatievoorziening zoals halfjaar- en jaarverslagen worden niet altijd verstrekt en valt ook niet onder toezicht van de AFM. Anekdotisch bewijs duidt op een verhoogd integriteitrisico in deze markt Er zijn indicaties dat in deze markt sprake is van een verhoogd integriteitrisico. Harde bewijzen over malaf ide aanbieders zijn in het kader van dit onderzoek niet verkregen. Anekdotisch bewijs toont wel aan dat de belangen van beleggers op verschillende manieren kunnen worden geschaad: - ABC-tjes van de initiatoren of gelieerde partijen van CV s; - Belangenconflicten; - Te hoge waarderingen; - Het realiteitsgehalte van de geprognosticeerde rendementen is soms discutabel.

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen Door de samenwerking met Direct Wonen kan Annexum particuliere beleggers de mogelijkheid bieden om in woningen te investeren. Middels uw deelname in Woningfonds Apeldoorn CV belegt u in drie woontorens

Nadere informatie

9. Financiele aspecten

9. Financiele aspecten 9. Financiele aspecten ANNEXUM 9.1 Rendement Het beleid van het Fonds en de Beheerder is gericht op het behalen van een optimale opbrengst uit de verhuur en de verkoop van de vastgoedportefeuille. De kansen

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 18 januari 25 Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

Supermarktvastgoed op waarde geschat. Beleggen in supermarktvastgoed

Supermarktvastgoed op waarde geschat. Beleggen in supermarktvastgoed Supermarktvastgoed op waarde geschat Beleggen in supermarktvastgoed 20 mei 2011 Onderwerpen Wie is Annexum Waarom beleggen in supermarktvastgoed? Hoe beleggen in (supermarkt)vastgoed? Welke beleggingsvormen

Nadere informatie

Gemengde verwachtingen institutionele beleggers over vastgoed

Gemengde verwachtingen institutionele beleggers over vastgoed Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Macro-economische Statistieken en Publicaties 3 november 24 Gemengde verwachtingen institutionele beleggers over vastgoed Drs. J.L. Gebraad De Stichting Leerstoel

Nadere informatie

Beleggingrisico s. Rendement en risico

Beleggingrisico s. Rendement en risico Beleggingsrisico s Beleggingrisico s Onderstaand tref je de omschrijving aan van de belangrijkste beleggingsrisico s die samenhangen met jouw keuze voor een portefeuilleprofiel. Je neemt een belangrijke

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. VastNed Retail nv is een Nederlands vastgoedbeleggingsfonds dat met gelden

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV 2 e EMISSIE Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV biedt beleggers de mogelijkheid om certificaten van aandelen te verwerven in Bouwfonds Office Value Fund NV. Waarom Bouwfonds

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen.

Nadere informatie

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen Uw optimale mix van verzekeren en beleggen 2 Het voordeel van beleggen Wilt u graag geld achter de hand hebben om bijvoorbeeld een reis te maken of als aanvulling op het pensioen? Dan kunt u natuurlijk

Nadere informatie

Maandbeleggen. Ook met een klein bedrag. Geen aankoopkosten. Betere spreiding. Flexibel. Van punt tot punt sneller naar je doel

Maandbeleggen. Ook met een klein bedrag. Geen aankoopkosten. Betere spreiding. Flexibel. Van punt tot punt sneller naar je doel Maandbeleggen Van punt tot punt sneller naar je doel Ook met een klein bedrag Geen aankoopkosten Betere spreiding Flexibel Elke maand dichter bij je doel Je legt geld opzij voor later. Om een onvergetelijke

Nadere informatie

Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur.

Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur. Postbus 7817 1008 AA Amsterdam www.stichtinghomburgbonds.nl SAMENVATTING NEWCO In deze memo informeren wij u over het volgende onderwerp: Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur.

Nadere informatie

Portefeuilleprofielen

Portefeuilleprofielen Portefeuilleprofielen Rood BANDBREEDTE van de portefeuille Laatste update: 1 oktober 2015 ROOD Minimum Maximum Tactisch Aandelen 80,00% 100,00% 95,00% Obligaties 0,00% 15,00% 0,00% Onroerend Goed 0,00%

Nadere informatie

AFM checklist beleggen in vastgoed

AFM checklist beleggen in vastgoed AFM checklist beleggen in vastgoed Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - De belegging... 3 Is er een prospectus en/of financiële bijsluiter beschikbaar voor deze belegging?... 3 Valt de belegging onder het toezicht

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

Investeer nu in drie woontorens te Apeldoorn

Investeer nu in drie woontorens te Apeldoorn Woningfonds Apeldoorn Aankondiging oktober 2010 Woningfonds Apeldoorn is een initiatief van Annexum Investeer nu in drie woontorens te Apeldoorn Aankondiging Woningfonds Apeldoorn Woningfonds Apeldoorn

Nadere informatie

Commerciële vastgoedmarkt in zwaar weer

Commerciële vastgoedmarkt in zwaar weer Commerciële markt in zwaar weer Wereldwijd is dit jaar een omslag opgetreden op de markt voor commercieel. Het aantal transacties is sterk gekrompen en in veel landen zijn de prijzen gedaald, in de meeste

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 9 Beleggersmarkt 2011 9.1 Veranderend investeringsgedrag: vastgoed met weinig risico Klik hier direct door naar regionale ontwikkelingen > Veranderend investeringsgedrag:

Nadere informatie

8 april 2015. Pagina 1 van 5

8 april 2015. Pagina 1 van 5 8 april 2015. Pagina 1 van 5 Secerno Health Care Real Estate Fund. De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning is per 1 januari 2015 in werking getreden. Met deze wetgeving wordt beoogd de zorgbehoevende

Nadere informatie

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Randstad heeft medio februari 2014 moeten besluiten tot het doorvoeren van een pijnlijke maatregel. Om de

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I VOORAANKONDIGING Haerzathe Short-Term Fund I OBLIGATIE HAERZATHE SHORT - TERM FUND I B.V. Obligatielening Haerzathe Short-Term Fund I B.V. Na de succesvolle plaatsing van de obligatieleningen Haerzathe

Nadere informatie

HET RENDEMENT. De aankoopprijs en huurinkomsten geven een Bruto Aanvangsrendement (BAR = huuropbrengst/totale aankoopprijs) van 5.42%.

HET RENDEMENT. De aankoopprijs en huurinkomsten geven een Bruto Aanvangsrendement (BAR = huuropbrengst/totale aankoopprijs) van 5.42%. HET RENDEMENT 23-5-2015 www.hetrendement.be Bart@hetrendement.be 0476/941477 BTW-BE 0598.805.645 IBAN BE77 1430 9238 6642 Ezelstraat 71, 8000 Brugge De woning staat te koop voor 630.000 bij vastgoed Acasa,

Nadere informatie

GARANTIEFONDS VAST RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID

GARANTIEFONDS VAST RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID GARANTIEFONDS VAST RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN MEERDERVOORT GARANTIEFONDS Investeren met unieke zekerheid U wilt uw vermogen op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Hieronder worden de kenmerken van diverse vormen van effecten besproken en de daaraan verbonden specifieke risico s. Bij alle vormen van

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. 2007: VERDER HERSTEL RESULTATEN. - Huuropbrengst + 19,6 % (van 9,1 naar 10,8 miljoen) - Bezetting gebouw van 63% naar 81,5% - Resultaat van 8.276.000 naar 12.643.000

Nadere informatie

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Noord CV Financieel overzicht 2009 Geachte participanten, Met genoegen presenteren wij u

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen Publicatiedatum CBS-website: 1 oktober 27 Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27 Verklaring der tekens. =

Nadere informatie

WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017

WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 Risico s voor borgstelsel nemen toe Corporaties nemen maatregelen om de financiële conti - nuïteit te waarborgen. Dit is het gevolg van de overheidsmaatregelen

Nadere informatie

GARANTIEFONDS 4 % VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID

GARANTIEFONDS 4 % VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID GARANTIEFONDS 4 % RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN MEERDERVOORT GARANTIEFONDS Investeren met unieke zekerheid U wilt uw vermogen op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

Halfjaarrekening 30 juni 2009

Halfjaarrekening 30 juni 2009 Halfjaarrekening 30 juni 2009 Groothandelsgebouwen N.V., Rotterdam 2009 Groothandelsgebouwen N.V. Stationsplein 45, unit A2.191, Rotterdam Postbus 29057, 3001 GB Rotterdam Telefoon: (010) 240 34 34 Fax:

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE Maart 214 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G.A. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

Supermarkt Beleggingsfonds Mei 2013

Supermarkt Beleggingsfonds Mei 2013 Dia 1 Supermarkt Beleggingsfonds Mei 2013 Dia 2 Inhoud presentatie 1. Opzet nieuw supermarktfonds 2. De Belegging 3. Supermarkten in Nederland 4. Locaties: Albert Heijn te Maasland Plus in Pernis Lidl

Nadere informatie

DE NIEUWE HYPOTHEEK VOOR ONDERNEMENDE MENSEN

DE NIEUWE HYPOTHEEK VOOR ONDERNEMENDE MENSEN DE NIEUWE HYPOTHEEK VOOR ONDERNEMENDE MENSEN DE NIEUWE HYPOTHEEK VOOR ONDERNEMENDE MENSEN Genia Financieringen is een nieuwe naam in de financiële wereld. De kans is daarmee groot, dat u ons nog niet kent.

Nadere informatie

Kenmerken en risico s financiële instrumenten

Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. Deze Bijlage geeft een niet-limitatieve, algemene beschrijving

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Investeer nu in een duurzame toekomst.

Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer in de groei van Bij werkt uw geld aan een duurzame samenleving waarin levenskwaliteit centraal staat. U kunt daaraan bijdragen door certificaten van aandelen

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Woningmaatschap XLI. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Woningmaatschap XLI. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Woningmaatschap XLI Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk onderzoek

Nadere informatie

Samenwerking Leopold&Kroes BV en Synvest m.b.t. beleggingsrechtlijfrente

Samenwerking Leopold&Kroes BV en Synvest m.b.t. beleggingsrechtlijfrente WELKOM Samenwerking Leopold&Kroes BV en Synvest m.b.t. beleggingsrechtlijfrente Leopold&Kroes BV verzorgt: presentaties aanstellen van financiële bemiddelaars offertes overdrachten van kapitaal vraagbaak

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers stijgen naar 1,7 biljoen euro halverwege 2012

Beleggingen institutionele beleggers stijgen naar 1,7 biljoen euro halverwege 2012 11 Beleggingen institutionele beleggers stijgen naar 1,7 biljoen euro halverwege 212 J.L. Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 16-11-211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * =

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Claude Debussylaan

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management)

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën Euronext.liffe Inleiding Optiestrategieën Vooraf De inhoud van dit document is uitsluitend educatief van karakter. Voor advies dient u contact op te nemen met uw bank of broker. Het is verstandig alvorens

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2009 - II

Eindexamen m&o havo 2009 - II Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 4 tot en met 8. Beleggingsvereniging De Toekomst heeft als doel door middel van scholing, advies en het uitwisselen van ervaringen er toe bij te dragen

Nadere informatie

Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging VBI Winkelfonds NV

Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging VBI Winkelfonds NV VBI Winkel Fonds Aankondiging mei 2011 is een initiatief van Annexum Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging Beleggen in een gespreide winkelportefeuille. Beleg in winkels voor de dagelijkse

Nadere informatie

paraaf 1 paraaf 2 Cliëntprofiel

paraaf 1 paraaf 2 Cliëntprofiel Cliëntprofiel Personalia Voornaam Achternaam Dhr./Mevr. Dhr./Mevr. Adres Postcode woonplaats Land Burgerlijke staat * doorhalen wat niet van toepassing is alleenstaand gescheiden, weduw(e)naar gehuwd wel/niet*

Nadere informatie

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte Research Kantorenvisie Regio Amsterdam Januari 2010 40% minder opname kantoorruimte De negatieve economische ontwikkelingen in Nederland in 2009 hebben bijgedragen aan een terugval in de opname van kantoorruimte

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Beleggen in stenen is vast goed

Beleggen in stenen is vast goed Met extra aandacht: Beleggen in stenen is vast goed U heeft ze vast wel eens gezien. Zeer mooi vormgegeven folders en flyers van beleggingen in vastgoed. U wordt dan mede-eigenaar van mooie winkelpanden

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010 11 Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in John Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 3-11-211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

PERSBERICHT Buitengewoon goed 2005 voor Nieuwe Steen Investments

PERSBERICHT Buitengewoon goed 2005 voor Nieuwe Steen Investments PERSBERICHT Buitengewoon goed 2005 voor Nieuwe Steen Investments Dividend blijft koning! HOORN - Nieuwe Steen Investments N.V. heeft over 2005 prima resultaten geboekt. Het directe resultaat per gemiddeld

Nadere informatie

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Krachtens de Wet op het Financieel Toezicht ( Wft ) voorgeschreven productinformatie over het MeesPierson Vastgoedfonds II CV ( het Fonds ). Over de

Nadere informatie

Wanneer gaat het fout met de financieringshefboom?

Wanneer gaat het fout met de financieringshefboom? Wanneer gaat het fout met de financieringshefboom? In tijden dat de verwachtingen voor toekomstige vrije geldstromen ieder jaar uitkomen werkt de financieringshefboom in het voordeel van de eigen vermogen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

ER Capital Vastgoedfonds III BV

ER Capital Vastgoedfonds III BV ER Capital Vastgoedfonds III BV Halfjaarverslag 2010 September 2010 Profiel & strategie ER Capital Vastgoedfonds III BV heeft een pand met drie huurders te Veenendaal in haar bezit. Alle drie de huurders

Nadere informatie

Grond Obligatie Fonds I B.V. Brochure

Grond Obligatie Fonds I B.V. Brochure Grond Obligatie Fonds I B.V. Brochure INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 GROND IN HET ALGEMEEN 2 GROND OBLIGATIE FONDS I B.V. 3 INITIATIEFNEMER EN BEHEERDER 4 DOEL VAN HET FONDS 5 RENDEMENT 6 ZEKERHEIDSSTELLING

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Gaat u beleggen? Publieksfolder

Gaat u beleggen? Publieksfolder Gaat u beleggen? Publieksfolder Gaat u beleggen? U wilt meer weten over beleggen. Misschien belegt u al een tijdje in effecten, bijvoorbeeld in aandelen, obligaties of opties. Of misschien denkt u er over

Nadere informatie

Vooraankondiging. vastgoedfonds

Vooraankondiging. vastgoedfonds Vooraankondiging vastgoedfonds Vooraankondiging Nieuwe emissie: B&S Vastgoed XVIII CV Beleggen in B&S Vastgoed XVIII CV Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV heeft het initiatief genomen tot de Emissie

Nadere informatie

S&V Reflector. Dienen de pensioenfondsen hun langlopende swaps te verkopen? Een risicomanagement discussie

S&V Reflector. Dienen de pensioenfondsen hun langlopende swaps te verkopen? Een risicomanagement discussie S&V Reflector Dienen de pensioenfondsen hun langlopende swaps te verkopen? Een risicomanagement discussie Juni 2011 Sprenkels & Verschuren wil met dit document haar bijdrage leveren aan een verantwoord

Nadere informatie

De opmars van zorgvastgoed

De opmars van zorgvastgoed De opmars van zorgvastgoed september 2014 www.dtz.nl Duidelijk. DTZ Zadelhoff De opmars van zorgvastgoed Met een gemiddeld aandeel van 56% van het totale investeringsvolume, lag de nadruk op de beleggingsmarkt

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V.

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V. KWARTAALRAPPORTAGE Q4 2017 SUPER WINKEL FONDS N.V. 12 JANUARI 2018 Inhoud 1. Management samenvatting... 2 2. Financiële rapportage: 4 e kwartaal 2017... 3 3. Verklarende begrippen en definities... 4 Disclaimer:

Nadere informatie

Lening 50.000 aan Rijkenvoorde Gelderland Beheer B.V.

Lening 50.000 aan Rijkenvoorde Gelderland Beheer B.V. Lening 50.000 aan Rijkenvoorde Gelderland Beheer B.V. SAMENVATTING Carolien Koenrades en Harold Huizing (stille vennoot) zijn samen indirect aandeelhouder van Rijkenvoorde Gelderland Beheer B.V. (RGB).

Nadere informatie

Vermogensbeheerder particulier - Beleggingsproducten

Vermogensbeheerder particulier - Beleggingsproducten Vermogensbeheerder particulier - Beleggingsproducten Beschrijving De vermogensbeheerders van Van Tornhout & Partners bespreken allerlei producten met hun cliënten. Hierna volgen vijf situaties waarin verschillende

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

Kruis in onderstaande tabel aan hoeveel uw netto vermogen, uw liquide netto vermogen en uw totale vermogen bedraagt.

Kruis in onderstaande tabel aan hoeveel uw netto vermogen, uw liquide netto vermogen en uw totale vermogen bedraagt. Vaststellen beleggersprofiel Met de volgende vragen probeert Stichting Obligatiebeheer Noordenwind inzicht te krijgen in uw financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid ten

Nadere informatie

1e Plaats. Ik wil eenmalig een extra inleg doen van

1e Plaats. Ik wil eenmalig een extra inleg doen van enmix Hypotheek wijzigen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Telefoonnummer 1g Rekeningnummer/IBAN (Zie Mijn ING en/of uw Afschrift)

Nadere informatie

Woning in plaats van winkel: een financiele beschouwing

Woning in plaats van winkel: een financiele beschouwing Woning in plaats van winkel: een financiele beschouwing 04 February 2013 De transformatie van winkelstraten financieel beschouwd De snelle groei van online winkelen, de filialisering van winkelcentra,

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 3 2 Balans per 30

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds Beleggingsmaatschappij Grondfonds Aankondiging maart 2011 Beleggingsmaatschappij Grondfonds is een initiatief van Annexum Deze aankondiging bevat een beknopte weergave van het aanbod en kan daardoor niet

Nadere informatie

HET RENDEMENT. De woning staat te koop voor 289.900 bij vastgoed Acasa, Brugge (www.immoacasa.be)

HET RENDEMENT. De woning staat te koop voor 289.900 bij vastgoed Acasa, Brugge (www.immoacasa.be) HET RENDEMENT 20-5-2015 www.hetrendement.be Bart@hetrendement.be 0476/941477 BTW-BE 0598.805.645 IBAN BE77 1430 9238 6642 Bidderstraat 71, 8000 Brugge De woning staat te koop voor 289.900 bij vastgoed

Nadere informatie

Het beleggingssysteem van Second Stage

Het beleggingssysteem van Second Stage Het beleggingssysteem van Second Stage Hoewel we regelmatig maar dan op zeer beperkte schaal (niet meer dan vijf procent van het kapitaal) - zeer kortlopende transacties doen, op geanticipeerde koersbewegingen

Nadere informatie