Douanegoederen via GLS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Douanegoederen via GLS"

Transcriptie

1 Douanegoederen via GLS Exportrichtlijnen voor internationale verzendingen We raden u aan onze exportrichtlijnen zorgvuldig door te lezen. Vrachtbrieven Voor verzendingen van goederen binnen de Europese Unie hoeft u geen douanepapieren voor te leggen. Er geldt een uitzondering voor vrachtzendingen naar Cyprus en Malta. Verder hebt u ook een speciale vrachtbrief nodig voor verzendingen naar zg. vrije zones binnen de EU (waaronder de Canarische Eilanden en de Kanaaleilanden) en voor de export naar landen of territoria met eigen douanewetgeving (zoals Gibraltar, San Marino, Andorra enz.). Niet-toegestane toegestane zendingen Zie onze algemene voorwaarden voor informatie over goederen die door GLS niet voor vervoer worden aangenomen. Leveringsvoorwaarden voor douanegebieden (bvb Noorwegen, Zwitserland) Delivery Term 10 DDP: Franco inclusief rechten en BTW De verzender betaalt alle bijbehorende kosten. Er zijn geen kosten voor de ontvanger. Delivery Term 20 DAP: Franco exclusief rechten, onbelast De verzender betaalt de vrachtkosten en de uitvoeraangifte. De ontvanger betaalt alle andere kosten. Delivery Term 30 DDP, VAT unpaid: Franco inclusief rechten, onbelast De verzender betaalt de vrachtkosten, invoerrechten, in- en uitvoeraangifte. De ontvanger betaalt de BTW. Delivery Term 40 DAP, Cleared: Franco exclusief rechten, zonder douanerechten en onbelast De verzender betaalt de vrachtkosten, de in- en uitvoeraangifte. De ontvanger betaalt de invoerrechten en BTW. Delivery Term 50 DDP: Franco vrij van rechten en BTW De verzender betaalt enkel een administratieve kost. Er zijn geen kosten voor de ontvanger.

2 Uitvoerdocumenten Handelsfacturen Zorg ervoor dat iedere zending naar ontvangers in lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie (Zwitserland, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) en derde landen is voorzien van de handelsfactuur in drievoud, afgedrukt op authentiek briefpapier. Om ervoor te zorgen dat de douane-inklaring vlekkeloos verloopt verzoeken wij u onze exportrichtlijnen na te leven en op de handelsfactuur de volgende gegevens te vermelden: Naam en adres van de verzender Naam, adres, telefoonnummer van de ontvanger en BTW nummer Afleveradres, indien afwijkend van het factuuradres Factuurdatum, -nummer en plaats Beschrijving van de aard en hoeveelheid van de goederen, incl. het desbetreffende douanetariefnummer en de waarde per item Waarde van de goederen (met valuta-aanduiding). Indien de zending geen commerciële waarde heeft, dient een pro formafactuur te worden opgemaakt. Leveringsvoorwaarden Gewicht (bruto/netto) Oorsprongsverklaring met land van herkomst Bedrijfsstempel en handtekening Voor goederen afkomstig uit Derde Landen (USA, Japan, China, en alle andere NIET-Europese landen) hoeft enkel de oorsprong op de factuur vermeld te worden en niet de oorsprongsverklaring. Bijkomende info: 1. Sinds 1 mei 2006 gelden de afkortingen EG en EC niet meer in de oorsprongsverklaring. De afkorting EG staat nu voor goederen afkomstig uit Egypte en de afkorting EC voor Ecuador. Mogen wij u vragen de afkorting CE (Europese Gemeenschap) te gebruiken of nog beter en correcter de code van het betreffende land. 2. Voor Euro Business Parcel mag de faktuur in het Frans, Duits of Engels opgemaakt worden. 3. Voor GlobalExpressParcel moet de faktuur in het Engels en in viervoud opgemaakt worden.

3 Voor Zwitserland en Noorwegen: Origineel faktuur (kopie ook goed) Oorsprongsformule moet op de faktuur staan indien de oorsprong van de goederen van een EEG, een EVA of een VISEGRAD land is. Indien dit niet het geval is, moet er op de faktuur gewoon het land van oorsprong vermeld worden De oorsprongsformule moet afgestempeld en getekend worden Een waarde van de goederen moet altijd vermeld worden. Indien dit geen commerciële waarde heeft moet er een bedrag gezet worden onder de naam "Customs Value". Indien de waarde van de goederen hoger is dan 6000 euro, moet een EUR1 certificaat bijgevoegd worden Voor Turkije: Hetzelfde als hierboven, maar de faktuur moet origineel zijn Een "A.TR" document moet er altijd bij zijn. Dit document wordt opgemaakt aan de hand van de douanedocumenten door GLS. Voor de San Marino, Canarische eilanden, Andorra, Ceuta en Melilla: Origineel faktuur Telefoonnummer en BTW-nr van de bestemmeling Pro forma factuur Voor goederen zonder commerciële waarde (bijv. niet-handelsgoederen, monsters en geschenken) en voor gratisse zendingen kan een pro forma factuur worden gegeven. Alle handelsfacturen en pro forma facturen dienen dezelfde gevens te bevatten. Daarnaast dient de waarde van de zending te worden aangegeven, bijv. door de vermelding "monster of geschenk (al naar gelang van toepassing) alleen douanewaarde".

4 Certificaat van oorsprong (CE) Voor (geconsolideerde) parcelzendingen (waarbij de waarde van 1 parcel niet meer dan EUR mag bedragen, behalve voor de parcels met een All Risk/Add On -verzekering ( voor meer info hieromtrent zie art. 3.1 van onze algemene voorwaarden) of voor freightzendingen, met een waarde tot 6.000,- volstaat een certificaat van oorsprong (CE), die op de factuur vermeld dient te worden. De verplichte tekst van het certificaat luidt als volgt: The exporter of the products (authorized exporter, customs authorization number) covered by this document declared that except where otherwise clearly indicated, these products are of.. preferential origin. Oorsprongsverklaring: De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning. ) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van. preferentiële oorsprong zijn. Handtekening Declaration of origin: The exporter of the products covered by this document (customs authorization n ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of.. preferential origin. Signature Ursprungserklärung: Der Ausführer (ermächtigter Ausführer ; Bewilligungs-nr...) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklërt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigten... Ursprungswaren sind. Unterschrift Déclaration d origin: L exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n ) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l origine préférentielle.. Signature

5 Indien de exporteur geen toegelaten entiteit is, dient het origineel van het certificaat van oorsprong te worden getekend (inclusief tekst en bedrijfsstempel!). Het EUR 1-certificaat 1 (certificaat voor goederenvervoer) er) Het EUR 1-certificaat is nodig voor zendingen van goederen die uit de EU afkomstig zijn en een totaalbedrag van 6.000,- overstijgen. Dit certificaat wordt opgemaakt aan de hand van de douanedocumenten door GLS. Er geldt een uitzondering voor "toegelaten" exporteurs. Voor deze categorie volstaat het Certificaat van de Oorsprong met vermelding van het toekenningsnummer. Bewijs van Oorsprong Voor zendingen waarvan de waarde de onderste inklaringslimiet overschrijdt dient een bewijs van oorsprong te worden overlegd. Hiermee levert u het bewijs dat uw goederen binnen de EU of in een EVA-lidstaat zijn vervaardigd. Als u een certificaat van oorsprong kunt voorleggen, zijn er geen douanerechten verschuldigd (voor EVA-zendingen) of geldt een lager tarief (derde landen). Kunt u geen certificaat van oorsprong voorleggen, dat dient u dit duidelijk op de factuur te vermelden.

6 Envois douanier via GLS Guide des exportation pour des envois internationaux Lisez attentivement notre guide des exportations. Documents d expédition Pour l'expédition des marchandises dans les Etats de la Communauté européenne des papiers de douane ne sont pas nécessaires. A l'exception des expéditions de fret aérien vers Chypre et Malte. En outre, vous avez besoin des documents d'expédition spéciaux pour les zones franches de l'ue (ex. les îles Canaries, les îles Anglo-Normandes,..) ou pour l'export vers des territoires ayant une réglementation spécifique (Gibraltar, Saint-Marin, Andorre ), les colis doivent être accompagnés de documents douaniers. Marchandises exclues du transport Veuillez consulter nos conditions générales sur les biens exclus du transport par GLS. Conditions de livraison Conditions de livraison 10 DDP: Libre de chargement, sans douane ni taxe l expéditeur paye le chargement et le dédouanement et le destinataire ne couvre aucun frais Conditions de livraison 20 DAP: Libre de chargement, sans douane ni taxe - l'expéditeur paie le fret et la déclaration d'exportation. Le destinataire supporte tous les autres coûts. Conditions de livraison à terme 30 DDP, TVA impayée: Libre de chargement, sans taxe - l'expéditeur paie les frais de chargement, la douane et les frais d'importation. Le destinataire supporte les impôts en découlant. Conditions de livraison à terme 40 DAP, compensé: Libre de chargement, sans douane ni taxe l expéditeur paye le chargement et le dédouanement et le destinataire couvre les frais de douane, d importation et les taxes. Conditions de livraison 50 DDP : Libre de chargement, douane payé et "acquitté" - l'expéditeur paie les droits de douane et de chargement( exportation et d'importation), le destinataire supporte aucun frais. Ainsi, les dépenses de dédouanement et/ou le temps de dédouanement sont réduites pour les États de l'aele ou les autres pays. Ce délai de livraison est pour les expéditions de faible valeur ou de documents d'expédition (veuillez tenir compte des limites individuels des valeurs du pays).

7 Guide des exportations pour les envois de colis vers les Etats AELE et les autres pays Facture commerciale Veillez à ce que l'original de la facture commerciale figure bien sur du papier à lettre (pour les Etats AELE et les autres pays). Celle-ci doit être accompagnée de 4 copies. Afin de garantir un dédouanement fluide, veuillez suivre nos recommandations. La facture commerciale doit comporter les éléments suivants pour passer la douane sans encombres : Nom et adresse de l expéditeur Nom, numéro de téléphone et adresse du destinataire, ainsi que son numéro de TVA Adresse de livraison, si celle-ci diffère de l adresse de facturation Date, numéro et lieu de la facture Description et quantité des biens avec le tarif douanier et leurs valeurs Valeur des marchandises (en indiquant la devise). Si l envoi n a pas de valeur commerciale, une facture pro forma doit être établie. Conditions de livraison Poids (brut/net) Pays d origine / Déclaration d origine Cachet de l entreprise, date et signature Pour des marchandises en provenance des Pays Tiers (Etats-Unis, Japon, Chine et tous les autres pays non Européens) seule l origine doit être mentionnée sur la facture et non la déclaration d origine. Information supplémentaire: 1. Depuis le 1er Mai 2006 les abréviations EG et EC ne sont plus utilisées dans la déclaration d origine. L abréviation EG est maintenant utilisée pour des marchandises en provenance d Egypte et l abréviation EC pour des marchandises en provenance d Equateur. Veuillez utiliser l abréviation CE (Union Européenne) ou pour être plus correct, le code du pays concerné. 2. Pour des marchandises EuroBusinessParcel la facture peut être rédigée en Français, en Allemand ou en Anglais. 3. Pour des marchandises GlobalExpressParcel la facture doit être rédigée en Anglais et en quatre exemplaires.

8 Pour la Suisse et la Norvège: Facture original (copie est OK) La formule d'origine doit être mentionnée sur la facture, si la marchandise est d'origine CEE, ou d'un pays AELE ou VISEGRAD. Si cela n'est pas le cas, seul le pays d'origine doit être mentionné sur la facture. La formule d origine doit être cachetée et signée. La valeur de la marchandise doit être mentionnée. Un montant sous le nom "Customs Value"doit être mis sur la facture si la marchandise n'a pas de valeur commerciale. Si le montant de la marchandise est plus de 6000 euro, un certificat EUR 1 doit être joint à la facture. Pour la Turquie: La même chose qu'au-dessus, mais la facture doit être originale. Un document "A.TR" doit être joint à la facture. Ce document est rédigé sur base des documents de douane par notre service de douane GLS. Pour San Marino, les îles Canarie, Andorre, Ceuta et Melilla: Facture originale Le n de téléphone et le n de TVA du destinataire Facture Pro forma Une facture pro forma (pdf) peut être utilisé pour des marchandises qui n'ont pas une valeur commerciale, ex. des produits non destinés à la revente, des échantillons, des cadeaux et des envois gratuits. Toutes les informations nécessaires pour une facture commerciale doivent nécessairement être inclues dans la facture pro forma. En outre, une déclaration de la valeur doit être faite, ex. une note indiquant "échantillon ou cadeau - valeur en douane uniquement".

9 Déclaration d origine (UE) Pour les envois de parcels (consolidés) (où la valeur ne peut pas dépassée EUR, à l'exception des parcels couverts par une assurance All Risk/Add-On - pour plus d'info voir art. 3.1 de nos conditions générales) ou pour les envois de freight, d une valeur maximale de 6.000, la déclaration d origine (UE) suffit et doit apparaître sur la facture. Le texte obligatoire est le suivant : Declaration of origin The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of...preferential origin." Déclaration d origin L exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n ) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l origine préférentielle.. Signature Oorsprongsverklaring De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning. ) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van. preferentiële oorsprong zijn. Handtekening Ursprungserklärung Der Ausführer (ermächtigter Ausführer ; Bewilligungs-nr...) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklërt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigten... Ursprungswaren sind. Unterschrift L original de la déclaration d origine doit être signé (cachet de l entreprise et texte complet), si l exportateur n est pas une personne autorisée.

10 L EUR 1 (Certificat de transport de marchandises) L EUR 1 (certificat de transport de marchandises) est demandé lorsque la valeur des marchandises dépasse ; ce certificat est rédigé sur base des documents de douane par notre service de douane GLS. En ce qui concerne les «transporteurs autorisés», la déclaration d origine avec le numéro de reconnaissance suffit. Merci d utiliser un A.TR pour les envois à destination de la Turquie. Un mandat peut aussi faire l affaire. Preuve d origine Si vous dépassez la limité de valeur, vous devez délivrer une preuve, prouvant que les marchandises ont été produits dans les Etats AELE ou dans l Union Européenne. Avec ce document, vous ne payerez pas de frais de douane (AELE) ou bien des frais de douane moindre (3 pays). Si jamais, la preuve d origine ne peut être délivrée, n oubliez pas de l indiquer sur la facture.

met ALDI TALK avec ALDI TALK Handleiding Manuel d utilisation GEWOON goedkoop bellen Téléphoner AVANTAGEUSEMENT

met ALDI TALK avec ALDI TALK Handleiding Manuel d utilisation GEWOON goedkoop bellen Téléphoner AVANTAGEUSEMENT Mobiel Prepaid bellen en internetten Téléphonie et Internet Mobile Prépayé GEWOON goedkoop bellen met ALDI TALK Téléphoner AVANTAGEUSEMENT avec ALDI TALK Flexibel, eenvoudig, voordelig. Flexible, simple,

Nadere informatie

Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE Direction générale de la Régulation

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 11.07.2007 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 11.07.2007 BELGISCH STAATSBLAD 37849 Mode de calcul Art. 3. Pour déterminer le nombre de chèques-repas qui doivent être octroyés, le nombre d heures de travail que le travailleur a effectivement fourni au cours du trimestre est divisé

Nadere informatie

ARRÊTÉ ROYAL DU 15 FÉVRIER 2005 KONINKLIJK BESLUIT 15 FEBRUARI 2005

ARRÊTÉ ROYAL DU 15 FÉVRIER 2005 KONINKLIJK BESLUIT 15 FEBRUARI 2005 ARRÊTÉ ROYAL DU 15 FÉVRIER 2005 KONINKLIJK BESLUIT 15 FEBRUARI 2005 15 FEVRIER 2005. - Arrêté royal relatif à 15 FEBRUARI 2005. - Koninklijk besluit l'exercice de la profession de comptable betreffende

Nadere informatie

Type wedstrijd Verschillende soorten prijzen te winnen: instant win -prijzen en een maandelijkse trekking waarbij een maandprijs is te winnen.

Type wedstrijd Verschillende soorten prijzen te winnen: instant win -prijzen en een maandelijkse trekking waarbij een maandprijs is te winnen. Volledig reglement van de wedstrijd 'Win! Marlene!' Aangekondigd door: VOG Gen.landw.Ges. Jakobistraße 1 A I 39018 Terlan / Italien BTW-nummer IT00122310212 - Terlano BZ Italië Officiële vertegenwoordiger:

Nadere informatie

Terms of sale ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN. Toepasbaarheid. Offertes. Aanvaarding. Levering eigendomsoverdracht

Terms of sale ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN. Toepasbaarheid. Offertes. Aanvaarding. Levering eigendomsoverdracht Terms of sale Verkoopsvoorwaarden Conditions de vente ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN Toepasbaarheid De hiernavolgende algemene verkoopvoorwaarden maken noodzakelijk deel uit van ieder koopcontract, behoudens

Nadere informatie

12 NOVEMBER 2012 12 NOVEMBRE 2012

12 NOVEMBER 2012 12 NOVEMBRE 2012 12 NOVEMBER 2012 12 NOVEMBRE 2012 KONINKLIJK BESLUIT MET BETREKKING TOT BEPAALDE OPENBARE INSTELLINGEN VOOR COLLECTIEVE BELEGGING ARRÊTÉ ROYAL RELATIF A CERTAINS ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF PUBLICS

Nadere informatie

AIG Online questions fréquemment posées (FAQ s) AIG Online Frequently Asked Questions (FAQ s) AIG Online Veelgestelde Vragen (FAQ S)

AIG Online questions fréquemment posées (FAQ s) AIG Online Frequently Asked Questions (FAQ s) AIG Online Veelgestelde Vragen (FAQ S) AIG Online questions fréquemment posées (FAQ s) AIG Online Frequently Asked Questions (FAQ s) AIG Online Veelgestelde Vragen (FAQ S) AIG Online questions fréquemment posées (FAQ s) AIG Online questions

Nadere informatie

12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs. 12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs. 12 APRIL 1965. - Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers. CHAPITRE 1 er. Champ d'application HOOFDSTUK

Nadere informatie

WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006

WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIQUE FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER TEXTE COORDONNE AU 15/05/2014 GECOORDINEERDE TEKST

Nadere informatie

20 DECEMBER 1995 20 DECEMBRE 1995

20 DECEMBER 1995 20 DECEMBRE 1995 20 DECEMBER 1995 20 DECEMBRE 1995 Koninklijk besluit betreffende de buitenlandse beleggingsondernemingen Arrêté royal relatif aux entreprises d investissement étrangères (Belgisch Staatsblad, 6 januari

Nadere informatie

Ptest test testpp. 1/9 fdsq. de Overeenkomst ontstaan. CC Heftrucks bvba

Ptest test testpp. 1/9 fdsq. de Overeenkomst ontstaan. CC Heftrucks bvba de Overeenkomst ontstaan. CC Heftrucks bvba ALGEMENE VERKOOP- & VERHUURVOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasbaarheid 1.1. Behoudens andersluidend uitdrukkelijk beding wordt de rechtsverhouding

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53170 BELGISCH STAATSBLAD 29.08.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

Nadere informatie

ROYAUME DE BELGIQUE. -------- KONINKRIJK BELGIE ------- Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu --------

ROYAUME DE BELGIQUE. -------- KONINKRIJK BELGIE ------- Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu -------- 1 KONINKRIJK BELGIE ------- Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu -------- 25 MAART 1964 Wet op de geneesmiddelen (B.S. 17 april 1964). --------- Wijzigingen : - Errata B.S. 6 mei 1964. - Wet 16

Nadere informatie

LOI DU 5 DECEMBRE 1968 SUR LES CONVEN- TIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET LES COM- MISSIONS PARITAIRES (MB du 15.1.1969)

LOI DU 5 DECEMBRE 1968 SUR LES CONVEN- TIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET LES COM- MISSIONS PARITAIRES (MB du 15.1.1969) LOI DU 5 DECEMBRE 1968 SUR LES CONVEN- TIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET LES COM- MISSIONS PARITAIRES (MB du 15.1.1969) WET VAN 5 DECEMBER 1968 BETREFFENDE DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN EN DE PARITAIRE

Nadere informatie

11 JANUARI 1993 11 JANVIER 1993

11 JANUARI 1993 11 JANVIER 1993 11 JANUARI 1993 11 JANVIER 1993 [Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme] Opschrift vervangen bij artikel 2 van de wet

Nadere informatie

2 de Deposito- en Consignatiekas; 3 de Post voor haar financiële postdiensten; 4 de kredietinstellingen naar Belgisch recht als bedoeld in

2 de Deposito- en Consignatiekas; 3 de Post voor haar financiële postdiensten; 4 de kredietinstellingen naar Belgisch recht als bedoeld in Loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (telle que modifiée par la loi du 18 janvier 2010

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI

GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI 1 FR-15 INTRODUKTIE De Alecto FR-15 is een PMR-446 Portofoon. Met deze portofoon is het mogelijk om gratis onderling te communiceren alswel te communiceren met andere (Alecto)

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. modifiant le Code civil en ce qui concerne la copropriété

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. modifiant le Code civil en ce qui concerne la copropriété DOC 53 1538/001 DOC 53 1538/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1 er juin 2011 1 juni 2011 PROPOSITION DE LOI modifiant le Code civil en ce qui concerne

Nadere informatie

ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIË ******* ******* Arrêté Royal du 20 juillet 2001 portant

ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIË ******* ******* Arrêté Royal du 20 juillet 2001 portant ROYAUME DE BELGIQUE ******* KONINKRIJK BELGIË ******* Arrêté Royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger

Nadere informatie

GEBR UIKSAANWIJZING MODE D EMPL O I MPA-10

GEBR UIKSAANWIJZING MODE D EMPL O I MPA-10 GEBR UIKSAANWIJZING MODE D EMPL O I MPA-10 MOBIELE VERSTERKER Systèm e de SO NO RISATION 1 Inhoudsopgave FUNCTIES... 3 VOOR GEBRUIK... 4 Accu... 4 INSTELLINGEN VERSTERKER Power schakelaar... 5 Mastervolume...

Nadere informatie

Directoraat-generaal Luchtvaart CIRCULAIRE GDF-11 TRA/TSA. Direction générale Transport aérien. Datum: 13 augustus 2010 Date: 13 août 2010

Directoraat-generaal Luchtvaart CIRCULAIRE GDF-11 TRA/TSA. Direction générale Transport aérien. Datum: 13 augustus 2010 Date: 13 août 2010 KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE FOD Mobiliteit en Vervoer SPF Mobilité et Transports Directoraat-generaal Luchtvaart CIRCULAIRE GDF-11 TRA/TSA Direction générale Transport aérien Datum: 13 augustus

Nadere informatie

Posttarieven. Per januari 2015

Posttarieven. Per januari 2015 Posttarieven Per januari 2015 Posttarieven per 1 januari 2015 Inhoud Losse post Algemene informatie 3 Tarieven brieven en kaarten 5 Tarieven pakketten 6 Tarieven pakketten via Online Verzendservice 7 Tarieven

Nadere informatie

Binnenverlichting voor M6-rijtuigen Eclairage intérieur pour voitures M6

Binnenverlichting voor M6-rijtuigen Eclairage intérieur pour voitures M6 Binnenverlichting voor M6-rijtuigen Eclairage intérieur pour voitures M6 6097 6098 6099 voor één rijtuig A, B of BD pour une voiture A, B ou BD voor één stuurrijtuig pour une voiture pilote voor een set

Nadere informatie

SPELREGELS REGLES DU JEU. 8+ 20 min. 2 F

SPELREGELS REGLES DU JEU. 8+ 20 min. 2 F NL 8+ 20 min. 2 F SPELREGELS REGLES DU JEU 17675_Stratego_j_rules.indd 1 09-05-12 14:47 Stratego Junior bestaat uit twee verschillende spellen. Het eerste spel heet Stratego Zoektocht; het tweede Stratego

Nadere informatie

WET VAN 20 JULI 1991 HOUDENDE SOCIALE EN DIVERSE BEPALINGEN LOI DU 20 JUILLET 1991 PORTANT DES DISPOSITIONS SOCIALES ET DIVERSES

WET VAN 20 JULI 1991 HOUDENDE SOCIALE EN DIVERSE BEPALINGEN LOI DU 20 JUILLET 1991 PORTANT DES DISPOSITIONS SOCIALES ET DIVERSES Versie van 11.09.2007 (B.S. van 01.08.1991) WET VAN 20 JULI 1991 HOUDENDE SOCIALE EN DIVERSE BEPALINGEN LOI DU 20 JUILLET 1991 PORTANT DES DISPOSITIONS SOCIALES ET DIVERSES HOOFDSTUK II.- Toepassing van

Nadere informatie

Regeerakkoord Accord de Gouvernement 9 oktober 2014 9 octobre 2014

Regeerakkoord Accord de Gouvernement 9 oktober 2014 9 octobre 2014 Regeerakkoord Accord de Gouvernement 9 oktober 2014 9 octobre 2014 2 De partners van de federale regeringsmeerderheid zijn van mening dat de verschillende bestuursniveaus die de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Een nieuw logo maakt de lente niet.

Een nieuw logo maakt de lente niet. 39 KRITISCH ESSAY Een nieuw logo maakt de lente niet. Toegegeven, de titel van deze beschouwing klinkt als een oneliner en wellicht niet de sterkste die je zou kunnen bedenken. Zeker niet nu de herfst

Nadere informatie

Instructieboekje Manuel d'instructions EUROM. HK10 15 30-40 Heteluchtkanon op gas (propaan/butaan) Canon à air chaud au gaz (propane ou butane)

Instructieboekje Manuel d'instructions EUROM. HK10 15 30-40 Heteluchtkanon op gas (propaan/butaan) Canon à air chaud au gaz (propane ou butane) Instructieboekje Manuel d'instructions EUROM HK10 15 30-40 Heteluchtkanon op gas (propaan/butaan) Canon à air chaud au gaz (propane ou butane) 3 Hartelijk dank! Hartelijk dank dat u voor een EUROM HK-gaskanon

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING VERSIE 28 05 2013

MEMORIE VAN TOELICHTING VERSIE 28 05 2013 MEMORIE VAN TOELICHTING EXPOSE DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Avec ce projet de loi, notre pays entame la réforme de la justice. Après vingt ans d'études, de débats et de conseils, le temps est venu de

Nadere informatie