Financiële resultaten van goededoelenorganisaties in Nederland. Verslag Fondsenwerving Centraal Bureau Fondsenwerving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële resultaten van goededoelenorganisaties in Nederland. Verslag Fondsenwerving Centraal Bureau Fondsenwerving"

Transcriptie

1 Financiële resultaten van goededoelenorganisaties in Nederland 2008 Verslag Fondsenwerving Centraal Bureau Fondsenwerving

2 Financiële resultaten van goededoelenorganisaties in Nederland Verslag Fondsenwerving Centraal Bureau Fondsenwerving

3 Colofon De Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een door de Raad voor Accreditatie erkende instelling met certificerende bevoegdheid (registratienummer C130). Het CBF voldoet aan de accreditatiecriteria voor certificatie-instellingen voor productcertificatie zoals vastgelegd in EN en ISO/IEC Guide 65. Het CBF beoordeelt fondsenwervende instellingen en kansspelbegunstigde organisaties. Bij de beoordeling wordt gebruik gemaakt van keurmerkcriteria opgenomen in het Reglement CBF-Keur. Aan beoordeelde instellingen die voldoen aan de keurmerkcriteria wordt een keurmerk afgegeven, het CBF-Keur. Het CBF verstaat onder een fondsenwervende instelling: Een naar Nederlands recht opgerichte stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die voor realisering van charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere het algemeen nut beogende doelstellingen door middel van fondsenwerving een beroep doet op de publieke offervaardigheid. Onder fondsenwerving wordt verstaan dat de aldus verkregen gelden vrijwillig zijn afgestaan, geen of geen evenredige tegenprestatie vormen voor geleverde goederen of diensten en dat er geen rechten voor zorg of hulp aan kunnen worden ontleend. Het CBF verstaat onder een kansspelbegunstigde organisatie: Een naar Nederlands recht opgerichte stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die voor realisering van charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere het algemeen nut beogende doelstellingen gelden verkrijgt van een kansspelvergunninghouder zoals bedoeld in de Wet op de Kansspelen en die niet tevens een fondsenwervende instelling is. Het CBF verricht beoordelingen in het kader van: het CBF-Keur voor goede doelen, bestemd voor fondsenwervende instellingen die langer dan drie jaar als zodanig actief zijn en voor kansspelbegunstigde organisaties; het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen, bestemd voor instellingen waarvan de som der baten niet groter is dan per jaar; de Verklaring van geen bezwaar, bedoeld voor startende instellingen; kledinginzamelende instellingen, met het oog op gemeentelijke collectevergunningen. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze brochure, aanvaardt de redactie geen aansprakelijkheid. Gegevens mogen geheel of gedeeltelijk worden overgenomen met bronvermelding en mededeling aan het CBF. Het CBF ontvangt graag een exemplaar van de desbetreffende publicatie. Bestelling van een exemplaar van Financiële resultaten van goededoelenorganisaties in Nederland 2008, Verslag Fondsenwerving CBF kan door overmaking van 25 op ING Bank van het CBF te Amsterdam onder vermelding van naam, adres en woonplaats. Voor informatie: Centraal Bureau Fondsenwerving Anthony Fokkerweg CM Amsterdam Telefoon Fax ISBN/EAN: , Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) Voorwoord Het laatste kwartaal van het verslagjaar 2008 kenmerkte zich door een wereldwijde financiële crisis die ook veel goededoelenorganisaties raakte. Het waren niet zozeer de baten uit eigen fondsenwerving die terugliepen, maar het waren de onzekere vooruitzichten die veel directies en besturen noopten om beleid en programma s bij te stellen. Enerzijds moest rekening gehouden worden met extra noden en anderzijds met minder inkomsten. Evenmin als anderen kan het CBF op basis van de cijfers over 2008 voorspellen wat de toekomst zal brengen. Cijfers en trends uit het verleden kunnen wel worden gebruikt om lessen te trekken voor de toekomst. Bij de presentatie in december 2008 van het Verslag Fondsenwerving over 2007 werd een analyse gegeven van de ontwikkeling van de baten uit eigen fondsenwerving vanaf 1965 zoals die geregistreerd zijn door het CBF. De belangrijkste boodschap was dat er op basis van de gegevens uit het verleden geen reden is voor de sector als geheel om bestedingen aan de doelstellingen overhaast te beperken. De diversiteit van inkomstenbronnen en de aanwezige reserves bieden voor de sector voldoende basis om bestedingen overeind te houden. Op basis van de analyses uit het verleden is eind 2008 gemeld dat op termijn van een à twee jaar rekening gehouden moet worden met een stagnatie van inkomsten. De cijfers over 2008 en de indicaties over 2009 bevestigen dit beeld. De sector moet zich voor 2010 instellen op afvlakking of zelfs een lichte daling van de traditionele groei in inkomsten. De totale kosten van werving baten en de kosten beheer en administratie zijn procentueel ten opzichte van de inkomsten nagenoeg gelijk gebleven. Kostenreductie is voor goededoelenorganisaties altijd van belang maar zeker in tijden van stagnatie is kostenreductie belangrijk om zoveel mogelijk fondsen te kunnen besteden aan de doelstellingen. Kostenreductie en samenwerking om gezamenlijk meer inkomsten te verwerven hebben extra prioriteit in de komende tijden. Het algemene beeld is niet voor elke afzonderlijke instelling van toepassing. Daarom zal het bestuur van iedere organisatie zijn beleid afstemmen op de specifieke omstandigheden. De gegevens en trends voor de sector als geheel kunnen echter wel gebruikt worden als ondersteunende informatie. Een onderwerp dat dit jaar aandacht krijgt in dit Verslag is de fondsenwerving via nieuwe media. Het is een nog nieuwe ontwikkeling en het ontbreekt dan ook nog aan standaarden en historische gegevens maar in dit Verslag willen we een aanvang maken met het bespreken van dit nieuwe fenomeen van fondsenwerving. De traditionele manier van fondsenwerving via huis-aan-huiscollecten staat dit jaar extra in de belangstelling vanwege het 60-jarig bestaan van het collecterooster. Sinds 1949 stelt het CBF dit rooster jaarlijks op advies van de Stichting Collecteplan vast. Sindsdien wordt in de verslagen van het CBF uitgebreid gerapporteerd over de collecteopbrengsten. Deze blijven al jaren op een vergelijkbaar niveau en zijn in financiële termen voor de sector als geheel niet van heel groot belang, aangezien zij nu 4,8% uitmaken van de totale baten uit eigen fondsenwerving. Collecteren is met name interessant vanwege de positieve uitstraling voor de sector van de goede doelen. De honderdduizenden collectanten zijn niet alleen interessant voor de inkomsten van de collecterende instelling, maar zij zijn ook goodwillambassadeurs voor de sector als geheel. Ambassadeurs die extra belangrijk zijn nu in de samenleving het wantrouwen het vaak wint van vertrouwen. Dit Verslag Fondsenwerving biedt opnieuw een schat aan informatie die ook via de website van het CBF toegankelijk wordt gemaakt voor een breed publiek. Het voordeel van de website is dat deze steeds aangevuld wordt met gegevens, ook van instellingen die niet worden vermeld in dit Verslag. Instellingen die niet zijn opgenomen in dit Verslag kunnen de gegevens op vrijwillige basis aanbieden aan het CBF ter bevordering van de transparantie van de eigen organisatie. We raden u aan te raadplegen voor de actuele gegevens van de sector. Drs. A.J.J. Kemps Directeur 3

4 INHOUDSOPGAVE Deel I Resultaten goede doelen 1. INLEIDING 8 Doelstelling en taken 8 Disclaimer 9 2. DE INFORMATIEBRONNEN 9 Gegevens van goededoelenorganisaties 9 Accountantsverklaringen 10 Longitudinaal onderzoek en homogene groep achtergronden en ontwikkelingen 12 Menselijke factor 12 Ontwikkeling van de baten uit eigen fondsenwerving vanaf 1965 tot en met Nieuwe media RESULTATEN ALGEMEEN BEELD: bestedingen aan de doelstellingen stijgen in 2008, inkomsten en kosten stabiliseren 15 4 Bestedingen 15 Baten uit eigen fondsenwerving 15 5 Overige inkomsten 20 Som der baten 20 Kosten fondsenwerving 21 Kosten beheer en administratie BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING 23 Collecten 23 Mailingacties 23 Nalatenschappen 26 Giften en schenkingen, donaties, contributies 26 Kosten eigen fondsenwerving OVERIGE INKOMSTEN 31 Baten uit acties van derden 31 Subsidies overheden 33 Baten uit beleggingen BESTEDINGEN 37 Beschikbaar en besteed RESERVES EN FONDSEN 40

5 Deel II Overzichten Deel I: Resultaten goede doelen 1.1 Overzicht baten en lasten van 836 instellingen in 2008 gegroepeerd naar doel Overzicht baten en lasten van 836 instellingen in 2008 gegroepeerd naar bestemming Tienjaarsoverzicht van instellingen die in 2008 meer dan tien miljoen euro aan baten uit eigen fondsenwerving hebben verantwoord Tienjaarsoverzicht baten uit eigen fondsenwerving Collecteplaninstellingen Ontwikkelingen (beeld over de afgelopen tien jaar) Collecten Mailingacties Nalatenschappen Giften en schenkingen, donaties en contributies Eigen loterijen, prijsvragen en overige acties Baten uit acties van derden Subsidies overheden Baten uit beleggingen 72 6 Deel III Bijlagen 7 1. Overzicht baten en lasten van 836 instellingen in Gedetailleerd overzicht baten uit eigen fondsenwerving van 809 instellingen in Resultaat van gezamenlijke hulpacties vanaf Kansspelbegunstigden Reserves en fondsen per van 275 keurmerkhouders 170

6 Deel I: Resultaten goede doelen 1. INLEIDING Dit Verslag Fondsenwerving bevat de financiële gegevens die op Gegevens van goededoelenorganisaties vrijwillige basis aan het CBF zijn verstrekt door 836 goededoelenorganisaties. Over 2008 zijn in dit Verslag gegevens van 836 goededoelenorga- Daarbij zijn 250 enquêteformulieren en 586 jaarverslagen/ nisaties opgenomen. Dit zijn 95 instellingen minder dan in jaarrekeningen over het jaar 2008 gebruikt. Vanwege de nieuwe Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Het verslagjaar 2008 is in het algemeen door de sector goed afgesloten. Instellingen (Richtlijn 650) zijn er veel extra gegevens met terug- Het totale resultaat van 2008 viel weliswaar tegen, door de werkende kracht ingevoerd. Het CBF moest zich daarom strikt verantwoording van de ongerealiseerde koersverliezen van enkele In 2008 heeft het CBF een begin gemaakt met de verwerking van aan de deadline van 1 oktober houden om op tijd alle gegevens grote instellingen, maar de bestedingen aan de doelstellingen de collecteopbrengsten via een speciale internetapplicatie waar alle Disclaimer goed te kunnen verwerken. De tientallen rapportages die na 1 namen ten opzichte van voorgaande jaren toe. In totaal werd er voor gemeenten toegang toe hebben. Collecteopbrengsten worden per De instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de verslaggeving en oktober zijn ontvangen, worden wel opgenomen op de website een bedrag van ruim 2,9 miljard besteed aan de doelstellingen, het gemeente op de website van het CBF gepubliceerd. Burgers en collectanten leveren deze cijfers op vrijwillige basis aan bij het CBF. Het CBF van het CBF maar zijn niet verwerkt in de analyses van dit Verslag hoogste bedrag in de afgelopen 10 jaren. kunnen via deze website inzage hebben in de opbrengsten verklaart met nadruk dat de overname van de gegevens niet inhoudt Fondsenwerving De financiële gegevens zijn gebaseerd op de modellen opgenomen van de collecten. De transparantie over deze traditionele techniek dat het CBF met de presentatie van de cijfers instemt. Dat geldt Om de financiële resultaten van fondsenwervende instellingen en in de herziene Richtlijn Fondsenwervende Instellingen (Richtlijn 650, van fondsenwering is hiermee versterkt, wat ook van belang is voor met name voor de instellingen die niet beschikken over het CBF- kansspelbegunstigden op uniforme wijze te kunnen verwerken, is herzien 2007) die vanaf het verslagjaar 2008 geldt. de positieve uitstraling van de sector als geheel. Actuele gegevens Keur voor goede doelen, het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen de methodiek van uniforme verslaggeving voor fondsenwervende Een belangrijke wijziging ten opzichte van de eerdere Richtlijn 650 is over de collecten treft u aan op of de Verklaring van geen bezwaar en evenmin voorzien zijn van instellingen van groot belang. Dankzij de speciale Richtlijn 650 van de introductie van de kosten beheer en administratie en de verantwoording gemeenten. een goedkeurende accountantsverklaring. de Raad voor de Jaarverslaggeving is dit in Nederland mogelijk voor 8 van de brutowinst van verkoop artikelen onder de baten grote en kleine fondsenwervende instellingen. Ook instellingen die 9 uit eigen fondsenwerving. Kosten van beheer en administratie zijn die kosten die de organisatie maakt in het kader van de (interne) beheersing en administratievoering en die niet worden toegerekend aan de doelstelling of de werving van baten. De wijzigingen zijn waar mogelijk doorgevoerd in de financiële gegevens van 2007 en hebben gevolgen voor de interpretatie van de gegevens over de afgelopen tien jaar. Door de bovengenoemde aanpassingen hebben instellingen maar ook het bureau van het CBF dit jaar extra veel werk gehad bij het opstellen en verwerken van jaarrekeningen/jaarverslagen. Het CBF heeft er voor gekozen om de uiterste datum van inzameling van de financiële gegevens te vervroegen, met als gevolg dat iets minder instellingen hun cijfers beschikbaar konden stellen. In 2007 betrof het 931 instellingen en over 2008 zijn het 836 instellingen waarvan de gegevens zijn verwerkt. Het algemene beeld van de trends in de sector is hierdoor niet verstoord maar voorzichtigheid is geboden om conclusies te trekken uit specifieke situaties. Op de website van het CBF kunt u de gegevens vinden van de instellingen die na de uiterste inleverdatum nog hun gegevens hebben ingeleverd. Dit jaar is er binnen het hoofdstuk de menselijke factor speciaal aandacht gegeven aan de man-vrouwverhouding bij directies en besturen c.q. toezichthouders van de keurmerkhouders en gecertificeerde kleinere instellingen. Het CBF is voornemens dit de komende jaren te continueren zodat ook over dit aspect van diversiteitsbeleid transparant wordt gerapporteerd en ontwikkelingstrends duidelijk worden. Doelstelling en taken Samen met de sector wil het CBF zich ook het komend jaar inzetten om op eerlijke wijze het publiek te informeren over de werving en de besteding van de fondsen. Het CBF rekent het tot haar taak erop toe te zien dat de goededoelenorganisaties het publiek juist informeren. Immers, de centrale doelstelling van het CBF is te bevorderen dat in Nederland fondsenwerving en besteding verantwoord plaatsvinden. Het CBF richt zich in haar toezicht op fondsenwervende instellingen die het algemeen nut beogen. Sinds medio 2003 vallen daar ook organisaties onder die geld ontvangen van de goededoelenloterijen. De goededoelenorganisaties bewegen zich op uiteenlopende gebieden, zoals internationale hulp, natuur en milieu, gezondheid en welzijn. Het CBF is bij ruim 40% van de bevolking bekend vanwege het CBF-Keur als keurmerk voor goede doelen. Medio 2009 heeft het CBF-bestuur ingestemd met de uitbreiding van het toezicht door middel van het speciale CBF-Certificaat voor kleine goede doelen. Instellingen die minder dan aan jaarlijkse inkomsten hebben en aan de criteria voor het CBF-Certificaat voldoen, kunnen na een positieve beoordeling het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen toegekend krijgen. Naast het beoordelen van instellingen in het kader van het CBF-Keur voor goede doelen en het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen heeft het CBF de taak om informatie en advies te verlenen aan het publiek over fondsenwerving door goededoelenorganisaties. Ten slotte heeft het CBF de statutaire taak om binnen haar mogelijkheden toe te zien op verantwoorde fondsenwerving en besteding. Klachten worden in dat verband behandeld en indien er aanleiding voor is worden waarschuwingen gepubliceerd op de website. Voor wat betreft de grotere instellingen beoordeelt het CBF in grote lijnen of gegevens ontbreken, of dat ze onvoldoende corresponderen met eerdere, of anderszins ter beschikking staande gegevens. Nader contact met de instelling of raadpleging van jaarverslagen kan dan tot aanpassing leiden, in een streven tot een zo goed mogelijk beeld te komen. 2. DE INFORMATIEBRONNEN geen jaarverslag of jaarrekening publiceren worden door het CBF gevraagd hun cijfers beschikbaar te stellen op basis een vragenlijst gebaseerd op de Richtlijn. Over het verslagjaar 2008 zijn de cijfers van 836 instellingen verwerkt waarvan 586 op basis van jaarverslagen en jaarrekeningen, hetgeen overeenkomt met 70%. De gegevens van de overige 250 instellingen zijn gebaseerd op door de instelling ingevulde vragenlijsten. In een beperkt aantal gevallen is volstaan met voorlopige cijfers en een enkele organisatie werkt met een gebroken boekjaar. Dat levert voor de weergave van het individuele en totale beeld geen bijzondere vertekening op. Vorig jaar waren er 931 instellingen opgenomen in de publicatie en 1070 op de website. Op dit moment worden op de website van het CBF gegevens van 1274 instellingen vermeld. Daarbij wordt vermeld of de instelling beoordeeld is door het CBF voor het CBF-Keur voor goede doelen, het nieuwe CBF-Certificaat voor kleine goede doelen of de Verklaring van geen bezwaar. In het geval het CBF een instelling niet heeft beoordeeld staat dit ook vermeld. De 836 goededoelenorganisaties opgenomen in deze publicatie bestaan uit fondsenwervende instellingen en kansspelbegunstigden. Gezamenlijk hebben ze 3,2 miljard aan baten ontvangen. De homo-

7 deel I: resultaten GoEdE doelen gene groep die het CBF hanteert om trendmatige analyses op te baseren, bestaat uit 220 instellingen waarvan de cijfers over tien jaar gepresenteerd worden. Onder de noemer Baten uit acties van derden in de kolom Baten in Bijlage 1 zijn de bijdragen opgenomen die kansspelbegunstigde organisaties van de goededoelenloterijen ontvangen. In Bijlage 4 worden de uitkeringen van de Nationale Postcode Loterij, de Sponsor Bingo Loterij, de BankGiroLoterij en De Lotto aan goededoelenorganisaties gepresenteerd. De betrouwbaarheid van de gegevens opgenomen in dit Verslag is hoog te noemen. Dit blijkt uit het hoge percentage van 72,2% (2007: 69,3%) van de jaarrekeningen dat is voorzien van een accountantsverklaring. Deze jaarrekeningen voorzien van een accountantsverklaring betreffen gezamenlijk 97,3% (2007: 96,6%) van alle geregistreerde bestedingen en 96,9% (2007: 96,3%) betreft een goedkeurende accountantsverklaring. Bij twee kleinere instellingen betreft het een oordeelonthouding en bij 46 instellingen betreft het een beoordelings- of een samenstellingsverklaring. Evenals voorgaande jaren is opvallend dat de vier grote accountantskantoren Deloitte, Ernst & Young, KPMG en PwC verhoudingsgewijs belangrijk zijn met 72,2% van de controle van het totale bedrag aan bestedingen opgenomen in deze publicatie. Het betreft met name de grotere instellingen. In totaal is 44,8% van de afgegeven goedkeurende accountantsverklaringen afkomstig van de Big Four. De dominantie van deze vier accountantskantoren is met name aanwezig in de sector van de internationale hulp. Slechts 4,3% van de afgegeven goedkeurende verklaringen aan kleine instellingen, dat wil zeggen instellingen met minder dan aan bestedingen, is verstrekt door de grote vier accountantskantoren. Longitudiaal onderzoek en homogene groep De meerwaarde van dit Verslag is ten dele dat met het gevarieerde cijfermateriaal de ontwikkeling van de fondsenwerving en besteding over een reeks van jaren kan worden weergegeven. Voor de vergelijkbaarheid worden van organisaties die voor het eerst worden opgenomen ook de cijfers vermeld van voorgaande jaren. Dit lukt niet altijd. De nieuwkomers zijn vaak kleinschalige fondsenwervers, soms met relatief grote bedragen aan overige inkomsten, met name subsidies en overige inkomsten zoals entreegelden van musea. Er zijn diverse complicerende factoren, want niet elk jaar is sprake van dezelfde groep waarover het CBF kan rapporteren. Zo komen er niet alleen instellingen bij, er vallen ook instellingen af en niet alle organisaties leveren elk jaar de cijfers bijtijds aan. De instellingen die later aanleveren worden wel vermeld op de website van het CBF, die hierdoor meer gegevens bevat dan vermeld in deze publicatie. Vanwege de complicaties van wisselende instellingen, hanteert het CBF het begrip homogene groep. Dat zijn over organisaties waarvan gedurende tien jaar achtereen cijfers beschikbaar zijn. Accountantsverklaringen Zoals blijkt uit Overzicht 2.3 in Deel II van dit verslag wordt 95% van Ontvangen jaarrekeningen met een goedkeurende accountantsverklaring ingedeeld naar sector het totaalbedrag aan geregistreerde baten uit eigen fondsenwerving Goedkeurende accountantsverklaringen door 28% van de instellingen verworven. Dit betreft 224 instellingen Aantal jaarrekeningen met een goedkeurende afgegeven door de vier grote accountantsverklaring accountantskantoren in % die ieder meer dan ontvangen. De overige geregistreerde Verdeling naar sectoren instellingen werven ieder minder dan voor een totaal Internationale hulp ,0% 45,2% 44,0% van 62 miljoen. Gezondheid ,5% 45,7% 46,3% 10 Vooral wat betreft fondsenwerving is deze methode extra inzicht- Welzijn ,0% 45,2% 45,8% 11 verschaffend, omdat het meerjarig effect van de eigen inspanningen daarin tot uiting komt. Ook voor grillig verlopende categorieën zoals nalatenschappen is de homogene groep van belang om inzicht te verschaffen. Accountantscontrole Ontvangen jaarrekeningen met een accountantsverklaring Aantal verklaringen bestedingen in % van het totaal van de bestedingen van alle instellingen Soort verklaring Goedkeurende accountantsverklaring ,3% 96,3% 96,9% Oordeelonthouding ,0% 0,1% 0,0% Verklaring met voorbehoud ,2% 0,0% 0,0% Beoordelingsverklaring ,0% 0,1% 0,2% Samenstellingsverklaring ,1% 0,2% 0,2% Ontvangen jaarverslagen/jaarrekeningen ,6% 96,6% 97,3% Natuur en Milieu ,6% 45,5% 42,6% Bestedingen uit de jaarrekeningen met een goedkeurende accountantsverklaring ,9% 45,4% 44,8% in % van het totaal van de bestedingen afgegeven door de vier grote accountantskantoren in % van het totaal van de bestedingen Verdeling naar sectoren van alle instellingen van alle instellingen Internationale hulp 96,9% 96,6% 97,0% 71,2% 87,1% 86,6% Gezondheid 94,3% 93,3% 95,0% 82,0% 81,8% 78,2% Welzijn 93,7% 96,2% 96,6% 53,1% 50,9% 51,7% Natuur en Milieu 95,3% 98,4% 99,0% 83,8% 80,1% 77,1% 95,3% 96,3% 96,9% 68,5% 73,4% 72,2% Aantal jaarrekeningen met een goedkeurende accountantsverklaring in % van totaal ontvangen Goedkeurende accountantsverklaringen Verdeling naar grootte in bestedingen jaarrekeningen afgegeven door de vier grote accountantskantoren in % ,5 miljoen of meer 97,6% 100,0% 100,0% 73,8% 79,5% 73,9% 2,5 miljoen tot 12,5 miljoen 93,1% 98,0% 95,4% 65,5% 68,0% 60,2% 0,5 miljoen tot 2,5 miljoen 80,4% 82,9% 79,2% 39,7% 37,7% 30,9% tot 0,5 miljoen 24,1% 18,6% 20,3% 6,2% 4,8% 4,3% 45,7% 39,3% 44,9% 46,9% 45,4% 44,8%

8 deel I: resultaten GoEdE doelen 3. ACHTErGroNdEN EN ontwikkelingen Menselijke factor De inspanningen van de goededoelenorganisaties komen niet alleen tot uiting in de fondsenwerving maar bovenal in de bestedingen van de fondsen. De werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers en betaalde medewerkers. Op grond van de 586 verwerkte jaarverslagen en jaarrekeningen over 2008 registreert het CBF dat 148 instellingen expliciet melding maken van de inzet van vrijwilligers. Dit betreft meestal collectanten. Collectanten kunnen zich voor meerdere instellingen inzetten en zodoende dubbel vermeld worden. De betrokkenheid blijkt ook uit de belangeloze inzet van 814 leden in 88 adviesraden. In de sector Gezondheid zijn er 16 wetenschappelijke raden en 26 adviesraden die ondersteuning bieden. Bij 80 instellingen wordt expliciet melding gemaakt van een Comité van Aanbeveling, waarbij in totaal 969 personen betrokken zijn. totaal zijn hierbij bestuurders en toezichthouders betrokken waarvan 674 (27%) vrouwen en (73%) mannen. Er is een beperkte differentiatie in deze verdeling als we dat uitsplitsen naar besturen, raden van toezicht en statutaire directies. Bij 68 (20%) van deze 332 instellingen is er sprake van een bezoldigde statutaire directie die tevens het bestuur vormt. Dit betreft 87 bestuurders, zodat de 68 statutaire directies gemiddeld uit 1,3 personen bestaan waarvan 35% vrouwen. Op deze bezoldigde statutaire directies wordt altijd door een onbezoldigde raad toezicht gehouden. Van de 332 door het CBF beoordeelde instellingen zijn er 81 instellingen (24%) met een raad van toezicht, bestaande uit 561 onbezoldigde toezichthouders waarvan 152 vrouwen (27%) en 409 (73%) mannen. Van de 332 beoordeelde instellingen zijn er 264 (80%) met een onbezoldigd bestuur van gemiddeld 7 bestuursleden. Van deze vrijwillige bestuursleden zijn 492 vrouw (27%) en (73%) man. een vrouw. Uit de nadere analyse blijkt dat de man vrouwverdeling bij de instellingen met totale baten (exclusief beleggingsresultaat) tot ongeveer gelijk is, maar dat bij de grotere instellingen meer mannelijke directieleden zijn aangesteld. Bij de instellingen die meer dan 12,5 miljoen aan baten (exclusief beleggingsresultaat) hebben ontvangen in 2008 zijn 63 directieleden aangesteld, waarvan 19% vrouw is en 81% man. Uit de ontvangen 586 jaarverslagen en jaarrekeningen over 2008 blijkt dat 270 instellingen fulltime-equivalenten (fte s) aan betaalde medewerkers in dienst hebben. Dit komt overeen met 46,8 fte gemiddeld. De gemiddelde personeelskosten per fte bedragen Uitgesplitst naar de diverse soorten instellingen krijgen we het beeld zoals weergegeven in figuur 1. De geregistreerde gemiddelde brutodirectiesalarissen zijn in 2008 ten opzichte van 2007 met 4,5% gestegen. In 2008 blijkt dat gemiddeld aan brutosalariskosten is besteed. Voor de vier secto- Van de 332 beoordeelde instellingen zijn er 73 (22%) zonder 200 Er zijn aanvullende gegevens beschikbaar over de menselijke factor betaalde directie. Dit betreft met name de kleinere instellingen. Bij 12 van de 332 instellingen die het CBF-Keur, het CBF-Certificaat voor de overige 259 instellingen zijn 297 directieleden aangesteld met ren uitgesplitst is dit: Natuur en Milieu , Welzijn , 13 kleine goede doelen of de Verklaring van geen bezwaar hebben. In een gemiddelde van 1,2 personen. 30% van de 297 directieleden is 0 Samenstelling besturen en directie van 332 instellingen die door het CBF zijn beoordeeld Internationale hulp en Gezondheid De totale gemiddelde salariskosten inclusief pensioenen en onkostenvergoedingen zijn veelal hoger. In miljoenen euro s man vrouw totaal 264 instellingen met een onbezoldigd bestuur instellingen waarvan het bestuur bestaat uit een bezoldigde directie instellingen met een raad van toezicht Totaal % 27% 100% man vrouw totaal 191 instellingen met directieleden instellingen met directieleden met bestuursverantwoordelijkheid Totaal % 30% 100% De 297 directieleden ingedeeld naar grootte totale baten (exclusief beleggingsresultaat) man vrouw totaal 12,5 miljoen of meer 51 81% 12 19% % 2,5 miljoen tot 12,5 miljoen 75 67% 37 33% % 0,5 miljoen tot 2,5 miljoen 68 70% 29 30% % tot 0,5 miljoen 13 52% 12 48% % Totaal % 90 30% % Het ziekteverzuimpercentage is in de jaarverslagen van een beperkt aantal instellingen opgenomen. In 2008 waren dit 88 instellingen en in instellingen. Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage over 2008 was 4,8% en over 2007 eveneens 4,8%. Ontwikkeling van de baten uit eigen fondsenwerving vanaf 1965 tot en met 2008 De baten uit eigen fondsenwerving zoals het CBF die jaarlijks registreert, vertonen sinds 1965 een opgaande lijn met stagnatie of daling in drie periodes. In de eerste periode, , is er een gemiddelde groei van 8 miljoen. Omstreeks 1975 constateren we een daling, waarna de lijn vanaf 1976 weer stevig stijgt. De tweede periode van 1976 tot 1984 stijgt jaarlijks gemiddeld met 25 miljoen,, gevolgd door een daling in 1985 en Van 1987 tot 1998 nemen de jaarlijkse inkomsten met gemiddeld 35 miljoen toe en in de periode 1999 tot en met 2008 is de toename zelfs gemiddeld meer dan 50 miljoen per jaar. Het jaar 2003 gaf een eenmalige dip die verklaard kan worden vanuit de sterk schommelende inkomsten uit nalatenschappen die in de daaropvolgende jaren gecompenseerd werden door versterkte groei bij andere inkomstenbronnen. Verdeeld over de sectoren aantal waarnemingen personeelskosten fte s gemiddeld per fte Internationale hulp Gezondheid Welzijn Natuur en Milieu Totaal Figuur 1

9 Deel I: Resultaten goede doelen Ondanks de financiële crisis in het laatste kwartaal is 2008 wel een goed jaar geweest voor de baten uit eigen fondsenwerving. Bij de presentatie van het voorgaande Verslag Fondsenwerving op 16 december 2008 gaf dr. R. Bekkers, verbonden aan de werkgroep Filantropische Studies van de Vrije Universiteit in Amsterdam, een nadere analyse van deze cijferreeksen uit het verleden. Op basis van zijn onderzoek gaf hij aan dat de gevolgen van een financiële crisis met vertraging doorwerken. Op basis van de huidige informatie houdt het CBF rekening met een stagnatie in de groei van de afgelopen jaren en met een krimp voor Nieuwe media Goededoelenorganisaties maken steeds vaker gebruik van nieuwe media, in het bijzonder internet en mobiele telefonie, om fondsen te werven. In 2008 zijn diverse speciale websites opgestart om de interactie tussen donateurs en goededoelenorganisaties te bevorderen Fondsenwerving is daarbij een onderdeel maar het gaat veelal om gebruik te maken van sociale netwerken op internet. 14 We onderscheiden drie, elkaar aanvullende, hoofdfasen in deze ont- is gedoneerd. Zij die betrokken zijn bij de uitvoering van het project 2008 ten opzichte van 2007 uitkwam op 2,7%, (Zie de tabel op 15 wikkeling: informeren, doneren en interactie. Deze ontwikkelingen zijn van belang voor de fondsenwerving en liggen in het verlengde van algemene ontwikkelingen op het gebied van internet. De fondsenwerving via nieuwe media is in 2008 nog beperkt wat betreft de totale bedragen die hiermee gemoeid zijn en goede statistieken ontbreken. Het is volgens experts het begin van wat er kan gebeuren en daarom is dit aanleiding om in deze publicatie hier ook aandacht aan te besteden. De eerste fase, vanaf de jaren negentig, bestaat eruit dat goededoelenorganisaties informatie publiceren op websites. De informatie over de eigen organisatie staat centraal. Er ontstaan speciale databanken en websites met diverse doelstellingen en kwaliteiten waar bezoekers informatie over meerdere goededoelenorganisaties kunnen raadplegen. Vanaf 2000 gaan instellingen in toenemende mate gebruik maken van internet om ook informatie te geven over activiteiten en projecten. Via betaalmodules worden bezoekers van websites de gelegenheid geboden steun te verlenen. Voor een goededoelenorganisatie betekent dit bijvoorbeeld het verkopen van artikelen via een webwinkel of het ontvangen van schenkingen via Ideal. De grotere fondsenwervende instellingen hebben hier inmiddels al ruime ervaring mee opgedaan. In deze tweede fase ontstaan ook de eerste donatieplatforms zoals Geefgratis.nl en diverse diensten die fondsenwerving willen faciliteren, zoals veilingen en verkoop van producten waarbij een gedeelte naar het goede doel gaat. Instellingen publiceren daarbij soms informatie over specifieke projecten waaraan gedoneerd kan worden. Een rapportage van MSI-Advanced Customer Insights over een in augustus 2009 uitgevoerd online-onderzoek meldt dat online overmaken en collecteren als aanzienlijk prettiger wordt ervaren door mensen dan via machtigingen of acceptgirokaarten. Sinds ongeveer 2006 kunnen we spreken van de derde fase van interactie. Deze fase staat ook wel bekend als Web 2.0. waarbij sociale netwerken een belangrijke rol vervullen. Mensen kunnen zelf publiceren en informatie actief delen met kennissen via internet. Goede voorbeelden hiervan zijn Youtube, Facebook en Hyves. In de goededoelensector zijn hiervan ook voorbeelden bekend. Dit zijn ondermeer de websiteapplicaties van GeefSamen, Yoco, Nabuur, Net4Kids en de 1procentclub. Aan donateurs wordt vaak inzicht gegeven hoeveel geld er nodig is voor een project en hoeveel er al kunnen zelf informatie hierover verstrekken aan de donateurs. Via internet en sociale netwerken worden (potentiële) donateurs en projecten op interactieve wijze met elkaar in contact gebracht. De goededoelenorganisaties zelf treden soms meer op de achtergrond en faciliteren de mobilisatie van donateurs. Van de instellingen wordt verwacht dat zij meer inspelen op technologische en sociale mogelijkheden, zoals de verspreiding van widgets via sociale (internet) netwerken en het doneren via mobiele telefonie. De wensen en eigen projecten van belanghebbenden komen meer centraal te staan in plaats van het aanbod van projecten van de instellingen. Opvallend is dat veel van deze nieuwe initiatieven op internet gemeen hebben dat er voor concrete projecten wordt geworven en dat de persoonlijke benadering en het stimuleren van betrokkenheid groot zijn. De ontwikkelingskosten van dergelijke platforms verschillen sterk. In het algemeen wordt, al dan niet terecht, de indruk gegeven dat de gehele donatie ten goede komt aan het betreffende goede doel. De verwachting is dat fondsenwerving via de nieuwe media een sterke vlucht zal nemen, met name als er aansluiting gevonden wordt met andere maatschappelijke actoren en trends. Ontwikkeling van fondsenwerving en nieuwe media Informatie Doneren Interactie Informatie van goededoelenorganisaties publiceren op websites en databases Donatieplatforms SMS-diensten Webwinkel Sociale netwerken en betrokkenheid donateurs 4. Resultaten 4.1. Algemeen beeld: Bestedingen aan de doelstellingen stijgen in 2008, inkomsten en kosten stabiliseren Het totaalbeeld van de baten en lasten over de afgelopen tien jaar is inzichtelijk gemaakt op de volgende pagina s. Bestedingen In 2008 constateren we een stijging van 2,3% ten opzichte van 2007 met een totaalbedrag aan geregistreerde bestedingen van 2,944 miljard, hetgeen het hoogste bedrag is dat in enig jaar is uitgegeven door de fondsenwervende instellingen aan de doelstellingen. Dit is verheugend om te constateren, omdat in 2007 de bestedingen aan de doelstellingen nog licht daalden met 0,9% ten opzichte van het voorgaande jaar. (Zie de tabel op pagina 17.) Bij de homogene groep zien we dat de stijging van de bestedingen in pagina 19.) Dit is een mooi resultaat, dat de goededoelenorganisaties gezamenlijk konden realiseren dankzij de toegenomen giften en subsidies. Het bestedingspercentage als zijnde het percentage van de bestedingen ten opzichte van de som der baten en het resultaat verkopen van artikelen, kwam in 2008 uit op 91,2%. Dit was aanzienlijk beter dan in 2007, toen dit percentage uitkwam op 86,4%. Bij de homogene groep zien we het bestedingspercentage in 2008 ten opzichte van 2007 verbeteren met 4,2%: van 86,6% tot 90,8%. We kunnen dus constateren dat in 2008 de bestedingen aan de doelstellingen weer toenamen en het hoge bedrag van 2,944 miljard bereikten. Samenvattend is dit een goed resultaat geweest voor Baten uit eigen fondsenwerving De totale baten uit eigen fondsenwerving in 2008 door het CBF geregistreerd, bedroegen 1,315 miljard. (Zie de tabel op pagina 16.) Dit is 2,1% meer dan het voorgaande jaar, ook al betreft het minder geregistreerde instellingen dan het voorgaande jaar. De gemiddelde stijging over de afgelopen tien jaar bedroeg 6,4%. Als we de vergelijkende cijfers nemen bij de homogene groep zien we dat de groei 4,3% bedraagt, namelijk van 1,065 miljard naar 1,112 miljard aan baten uit eigen fondsenwerving. (lees verder op pagina 20)

verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU

verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU Fondsenwerving Jaarverslag 2012 inhoudsopgave jaarverslag 2012 Bestuursverantwoording 3

Nadere informatie

verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU

verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU Fondsenwerving Jaarverslag 2013 inhoudsopgave jaarverslag 2013 Voorwoord 3 Bestuursverslag

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de werving van structurele donateurs onder de grootste goededoelenorganisaties in Nederland

Ontwikkelingen in de werving van structurele donateurs onder de grootste goededoelenorganisaties in Nederland Ontwikkelingen in de werving van structurele donateurs onder de grootste goededoelenorganisaties in Nederland René Bekkers Filantropische Studies VU Amsterdam 20 december 2011 Colofon Dit rapport is geschreven

Nadere informatie

Eigen vermogen bij fondsenwervende instellingen?

Eigen vermogen bij fondsenwervende instellingen? Eigen vermogen bij fondsenwervende instellingen? I I I I NIVRA-Nijenrode doctoraal Infonnation Management Afstudeerrichting Accountancy P.J.M. Weustink: Studentnummer: 903019 Eerste examinator: L.H. Stonn

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord 5. 2. InkomstEN 8 3. BESTEDINGEN 14. BIJLAGE: cijfers goede doelen 2012 22 BIJLAGE: Deelnemers onderzoek 2012 24

INHOUD. Voorwoord 5. 2. InkomstEN 8 3. BESTEDINGEN 14. BIJLAGE: cijfers goede doelen 2012 22 BIJLAGE: Deelnemers onderzoek 2012 24 goede doelen rapport 2013 INHOUD Voorwoord 5 1. ONDERZOEK 6 2. InkomstEN 8 3. BESTEDINGEN 14 4. GOEDE DOELEN ALS WERKGEVEr 19 5. ONDERZOEK NAAR TWINTIG GROTE VFI-LEDEN 21 BIJLAGE: cijfers goede doelen

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Jaarverslag 2011-2012

Jaarverslag 2011-2012 Jaarverslag 2011-2012 Vanaf de diagnose is borstkanker een blijvend onderdeel van je leven; het is aan jou om te bepalen welke plek het krijgt. FOTO: MARCO SWEERING Op de cover staat Annabelle Birnie.

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 1 0 3 Jaarverslag 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Over Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 8 Wat hebben we

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Als je hele leven uit topprestaties bestaat, kun je wel wat sponsors gebruiken

Jaarverslag 2010. Als je hele leven uit topprestaties bestaat, kun je wel wat sponsors gebruiken Jaarverslag 2010 Als je hele leven uit topprestaties bestaat, 1 kun je wel wat sponsors gebruiken Voorwoord In 2010 bestond Fonds Gehandicaptensport 35 jaar. Tijdens het Nationaal Gala voor de Gehandicaptensport

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Geven in Nederland 2015

Geven in Nederland 2015 Geven in Nederland 2015 FM.indd 1 3/31/15 12:11:10 PM FM.indd 2 3/31/15 12:11:10 PM Geven in Nederland 2015 Giften, Nalatenschappen, Sponsoring en Vrijwilligerswerk Prof. dr. René Bekkers, prof. dr. Theo

Nadere informatie

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Utrecht, Juni 2010 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een themaonderzoek naar beleggen en belenen in het primair onderwijs

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Duurzaam beleggen bij charitatieve instellingen

Duurzaam beleggen bij charitatieve instellingen Duurzaam beleggen bij charitatieve instellingen Duurzaam beleggen bij charitatieve instellingen Marcel Jeucken Dutch Sustainability Research Anna Pot Robert Smallegange ING Investment Management Maart

Nadere informatie

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 jaarverslag 2012-2013 Pink Ribbon 3 Voor wie doen we ons werk? Ook afgelopen jaar hebben we weer veel mensen ontmoet. Mensen met mooie, bijzondere en emotionele

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Tweeënveertig vragen aan het Prins Bernhard Cultuurfonds. Informatie over organisatie, financiën en fondsenwerving

Tweeënveertig vragen aan het Prins Bernhard Cultuurfonds. Informatie over organisatie, financiën en fondsenwerving Tweeënveertig vragen aan het Prins Bernhard Cultuurfonds Informatie over organisatie, financiën en fondsenwerving maart 2006 Voorwoord Bij het Prins Bernhard Cultuurfonds komen regelmatig vragen van donateurs

Nadere informatie

Monitoring Commissie. Rapport monitoring boekjaar 2013. Januari 2015 secretariaat: Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. www.mccg.nl

Monitoring Commissie. Rapport monitoring boekjaar 2013. Januari 2015 secretariaat: Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. www.mccg.nl Monitoring Commissie Rapport monitoring boekjaar 2013 Januari 2015 secretariaat: Postbus 20401, 2500 EK Den Haag www.mccg.nl PAGINA 2 Monitoring Commissie Corporate Governance Code Rapport boekjaar 2013

Nadere informatie

Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht

Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht Inhoud Hoofdstuk 1 Dient u naar de beurs te gaan? 3 Hoofdstuk 2 Timing 10 Hoofdstuk 3 Uw Team 12 Hoofdstuk 4 Planning alvorens u naar de beurs

Nadere informatie

D u u r z a a m B e l e g g e n C h a r i t a t i e v e I n s t e l l i n g e n e n C o n g r e g a t i e s

D u u r z a a m B e l e g g e n C h a r i t a t i e v e I n s t e l l i n g e n e n C o n g r e g a t i e s R a p p o r t E n q u ê t e : D u u r z a a m B e l e g g e n C h a r i t a t i e v e I n s t e l l i n g e n e n C o n g r e g a t i e s V e r e n i g i n g e n e n s t i c h t i n g e n D e s k J u l

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6 Jaarverslag 2006 Een beetje bijzonder In een aantal opzichten is het Waarborgfonds Motorverkeer een bijzonder bedrijf in verzekeringsland. Zo hebben we geen eigen verzekerden en geen winstoogmerk. En soms

Nadere informatie

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz Ver huld Vastgoed Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen C.C. Arendz Elk systeem kan succesvol zijn als de betrokken mensen bekwaam en integer zijn en verantwoording willen afleggen

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood Jaarverslag 2013 Grip op de Toekomst Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood 26 mei 2014 COLOFON DIT JAARVERSLAG IS EEN UITGAVE VAN Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood TEKST EN REDACTIE Sam s Kledingactie

Nadere informatie

Monitoring Commissie. vierde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code

Monitoring Commissie. vierde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code Monitoring Commissie vierde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code December 2012 secretariaat: Postbus 20401, 2500 EK Den Haag www.mccg.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3

Nadere informatie

Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg

Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) T.A.Wiegers oktober 2006 Bezoekadres: Lange Voorhout 13 2514

Nadere informatie

Sociale werkvoorziening in Zaanstad

Sociale werkvoorziening in Zaanstad Sociale werkvoorziening in Zaanstad september 2006 Rekenkamer Zaanstad Rekenkamer Zaanstad Sociale werkvoorziening in Zaanstad september 2006 Rekenkamer Zaanstad Voorwoord Werken in een reguliere baan

Nadere informatie