Financiële resultaten van goededoelenorganisaties in Nederland. Verslag Fondsenwerving Centraal Bureau Fondsenwerving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële resultaten van goededoelenorganisaties in Nederland. Verslag Fondsenwerving Centraal Bureau Fondsenwerving"

Transcriptie

1 Financiële resultaten van goededoelenorganisaties in Nederland 2008 Verslag Fondsenwerving Centraal Bureau Fondsenwerving

2 Financiële resultaten van goededoelenorganisaties in Nederland Verslag Fondsenwerving Centraal Bureau Fondsenwerving

3 Colofon De Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een door de Raad voor Accreditatie erkende instelling met certificerende bevoegdheid (registratienummer C130). Het CBF voldoet aan de accreditatiecriteria voor certificatie-instellingen voor productcertificatie zoals vastgelegd in EN en ISO/IEC Guide 65. Het CBF beoordeelt fondsenwervende instellingen en kansspelbegunstigde organisaties. Bij de beoordeling wordt gebruik gemaakt van keurmerkcriteria opgenomen in het Reglement CBF-Keur. Aan beoordeelde instellingen die voldoen aan de keurmerkcriteria wordt een keurmerk afgegeven, het CBF-Keur. Het CBF verstaat onder een fondsenwervende instelling: Een naar Nederlands recht opgerichte stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die voor realisering van charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere het algemeen nut beogende doelstellingen door middel van fondsenwerving een beroep doet op de publieke offervaardigheid. Onder fondsenwerving wordt verstaan dat de aldus verkregen gelden vrijwillig zijn afgestaan, geen of geen evenredige tegenprestatie vormen voor geleverde goederen of diensten en dat er geen rechten voor zorg of hulp aan kunnen worden ontleend. Het CBF verstaat onder een kansspelbegunstigde organisatie: Een naar Nederlands recht opgerichte stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die voor realisering van charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere het algemeen nut beogende doelstellingen gelden verkrijgt van een kansspelvergunninghouder zoals bedoeld in de Wet op de Kansspelen en die niet tevens een fondsenwervende instelling is. Het CBF verricht beoordelingen in het kader van: het CBF-Keur voor goede doelen, bestemd voor fondsenwervende instellingen die langer dan drie jaar als zodanig actief zijn en voor kansspelbegunstigde organisaties; het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen, bestemd voor instellingen waarvan de som der baten niet groter is dan per jaar; de Verklaring van geen bezwaar, bedoeld voor startende instellingen; kledinginzamelende instellingen, met het oog op gemeentelijke collectevergunningen. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze brochure, aanvaardt de redactie geen aansprakelijkheid. Gegevens mogen geheel of gedeeltelijk worden overgenomen met bronvermelding en mededeling aan het CBF. Het CBF ontvangt graag een exemplaar van de desbetreffende publicatie. Bestelling van een exemplaar van Financiële resultaten van goededoelenorganisaties in Nederland 2008, Verslag Fondsenwerving CBF kan door overmaking van 25 op ING Bank van het CBF te Amsterdam onder vermelding van naam, adres en woonplaats. Voor informatie: Centraal Bureau Fondsenwerving Anthony Fokkerweg CM Amsterdam Telefoon Fax ISBN/EAN: , Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) Voorwoord Het laatste kwartaal van het verslagjaar 2008 kenmerkte zich door een wereldwijde financiële crisis die ook veel goededoelenorganisaties raakte. Het waren niet zozeer de baten uit eigen fondsenwerving die terugliepen, maar het waren de onzekere vooruitzichten die veel directies en besturen noopten om beleid en programma s bij te stellen. Enerzijds moest rekening gehouden worden met extra noden en anderzijds met minder inkomsten. Evenmin als anderen kan het CBF op basis van de cijfers over 2008 voorspellen wat de toekomst zal brengen. Cijfers en trends uit het verleden kunnen wel worden gebruikt om lessen te trekken voor de toekomst. Bij de presentatie in december 2008 van het Verslag Fondsenwerving over 2007 werd een analyse gegeven van de ontwikkeling van de baten uit eigen fondsenwerving vanaf 1965 zoals die geregistreerd zijn door het CBF. De belangrijkste boodschap was dat er op basis van de gegevens uit het verleden geen reden is voor de sector als geheel om bestedingen aan de doelstellingen overhaast te beperken. De diversiteit van inkomstenbronnen en de aanwezige reserves bieden voor de sector voldoende basis om bestedingen overeind te houden. Op basis van de analyses uit het verleden is eind 2008 gemeld dat op termijn van een à twee jaar rekening gehouden moet worden met een stagnatie van inkomsten. De cijfers over 2008 en de indicaties over 2009 bevestigen dit beeld. De sector moet zich voor 2010 instellen op afvlakking of zelfs een lichte daling van de traditionele groei in inkomsten. De totale kosten van werving baten en de kosten beheer en administratie zijn procentueel ten opzichte van de inkomsten nagenoeg gelijk gebleven. Kostenreductie is voor goededoelenorganisaties altijd van belang maar zeker in tijden van stagnatie is kostenreductie belangrijk om zoveel mogelijk fondsen te kunnen besteden aan de doelstellingen. Kostenreductie en samenwerking om gezamenlijk meer inkomsten te verwerven hebben extra prioriteit in de komende tijden. Het algemene beeld is niet voor elke afzonderlijke instelling van toepassing. Daarom zal het bestuur van iedere organisatie zijn beleid afstemmen op de specifieke omstandigheden. De gegevens en trends voor de sector als geheel kunnen echter wel gebruikt worden als ondersteunende informatie. Een onderwerp dat dit jaar aandacht krijgt in dit Verslag is de fondsenwerving via nieuwe media. Het is een nog nieuwe ontwikkeling en het ontbreekt dan ook nog aan standaarden en historische gegevens maar in dit Verslag willen we een aanvang maken met het bespreken van dit nieuwe fenomeen van fondsenwerving. De traditionele manier van fondsenwerving via huis-aan-huiscollecten staat dit jaar extra in de belangstelling vanwege het 60-jarig bestaan van het collecterooster. Sinds 1949 stelt het CBF dit rooster jaarlijks op advies van de Stichting Collecteplan vast. Sindsdien wordt in de verslagen van het CBF uitgebreid gerapporteerd over de collecteopbrengsten. Deze blijven al jaren op een vergelijkbaar niveau en zijn in financiële termen voor de sector als geheel niet van heel groot belang, aangezien zij nu 4,8% uitmaken van de totale baten uit eigen fondsenwerving. Collecteren is met name interessant vanwege de positieve uitstraling voor de sector van de goede doelen. De honderdduizenden collectanten zijn niet alleen interessant voor de inkomsten van de collecterende instelling, maar zij zijn ook goodwillambassadeurs voor de sector als geheel. Ambassadeurs die extra belangrijk zijn nu in de samenleving het wantrouwen het vaak wint van vertrouwen. Dit Verslag Fondsenwerving biedt opnieuw een schat aan informatie die ook via de website van het CBF toegankelijk wordt gemaakt voor een breed publiek. Het voordeel van de website is dat deze steeds aangevuld wordt met gegevens, ook van instellingen die niet worden vermeld in dit Verslag. Instellingen die niet zijn opgenomen in dit Verslag kunnen de gegevens op vrijwillige basis aanbieden aan het CBF ter bevordering van de transparantie van de eigen organisatie. We raden u aan te raadplegen voor de actuele gegevens van de sector. Drs. A.J.J. Kemps Directeur 3

4 INHOUDSOPGAVE Deel I Resultaten goede doelen 1. INLEIDING 8 Doelstelling en taken 8 Disclaimer 9 2. DE INFORMATIEBRONNEN 9 Gegevens van goededoelenorganisaties 9 Accountantsverklaringen 10 Longitudinaal onderzoek en homogene groep achtergronden en ontwikkelingen 12 Menselijke factor 12 Ontwikkeling van de baten uit eigen fondsenwerving vanaf 1965 tot en met Nieuwe media RESULTATEN ALGEMEEN BEELD: bestedingen aan de doelstellingen stijgen in 2008, inkomsten en kosten stabiliseren 15 4 Bestedingen 15 Baten uit eigen fondsenwerving 15 5 Overige inkomsten 20 Som der baten 20 Kosten fondsenwerving 21 Kosten beheer en administratie BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING 23 Collecten 23 Mailingacties 23 Nalatenschappen 26 Giften en schenkingen, donaties, contributies 26 Kosten eigen fondsenwerving OVERIGE INKOMSTEN 31 Baten uit acties van derden 31 Subsidies overheden 33 Baten uit beleggingen BESTEDINGEN 37 Beschikbaar en besteed RESERVES EN FONDSEN 40

5 Deel II Overzichten Deel I: Resultaten goede doelen 1.1 Overzicht baten en lasten van 836 instellingen in 2008 gegroepeerd naar doel Overzicht baten en lasten van 836 instellingen in 2008 gegroepeerd naar bestemming Tienjaarsoverzicht van instellingen die in 2008 meer dan tien miljoen euro aan baten uit eigen fondsenwerving hebben verantwoord Tienjaarsoverzicht baten uit eigen fondsenwerving Collecteplaninstellingen Ontwikkelingen (beeld over de afgelopen tien jaar) Collecten Mailingacties Nalatenschappen Giften en schenkingen, donaties en contributies Eigen loterijen, prijsvragen en overige acties Baten uit acties van derden Subsidies overheden Baten uit beleggingen 72 6 Deel III Bijlagen 7 1. Overzicht baten en lasten van 836 instellingen in Gedetailleerd overzicht baten uit eigen fondsenwerving van 809 instellingen in Resultaat van gezamenlijke hulpacties vanaf Kansspelbegunstigden Reserves en fondsen per van 275 keurmerkhouders 170

6 Deel I: Resultaten goede doelen 1. INLEIDING Dit Verslag Fondsenwerving bevat de financiële gegevens die op Gegevens van goededoelenorganisaties vrijwillige basis aan het CBF zijn verstrekt door 836 goededoelenorganisaties. Over 2008 zijn in dit Verslag gegevens van 836 goededoelenorga- Daarbij zijn 250 enquêteformulieren en 586 jaarverslagen/ nisaties opgenomen. Dit zijn 95 instellingen minder dan in jaarrekeningen over het jaar 2008 gebruikt. Vanwege de nieuwe Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Het verslagjaar 2008 is in het algemeen door de sector goed afgesloten. Instellingen (Richtlijn 650) zijn er veel extra gegevens met terug- Het totale resultaat van 2008 viel weliswaar tegen, door de werkende kracht ingevoerd. Het CBF moest zich daarom strikt verantwoording van de ongerealiseerde koersverliezen van enkele In 2008 heeft het CBF een begin gemaakt met de verwerking van aan de deadline van 1 oktober houden om op tijd alle gegevens grote instellingen, maar de bestedingen aan de doelstellingen de collecteopbrengsten via een speciale internetapplicatie waar alle Disclaimer goed te kunnen verwerken. De tientallen rapportages die na 1 namen ten opzichte van voorgaande jaren toe. In totaal werd er voor gemeenten toegang toe hebben. Collecteopbrengsten worden per De instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de verslaggeving en oktober zijn ontvangen, worden wel opgenomen op de website een bedrag van ruim 2,9 miljard besteed aan de doelstellingen, het gemeente op de website van het CBF gepubliceerd. Burgers en collectanten leveren deze cijfers op vrijwillige basis aan bij het CBF. Het CBF van het CBF maar zijn niet verwerkt in de analyses van dit Verslag hoogste bedrag in de afgelopen 10 jaren. kunnen via deze website inzage hebben in de opbrengsten verklaart met nadruk dat de overname van de gegevens niet inhoudt Fondsenwerving De financiële gegevens zijn gebaseerd op de modellen opgenomen van de collecten. De transparantie over deze traditionele techniek dat het CBF met de presentatie van de cijfers instemt. Dat geldt Om de financiële resultaten van fondsenwervende instellingen en in de herziene Richtlijn Fondsenwervende Instellingen (Richtlijn 650, van fondsenwering is hiermee versterkt, wat ook van belang is voor met name voor de instellingen die niet beschikken over het CBF- kansspelbegunstigden op uniforme wijze te kunnen verwerken, is herzien 2007) die vanaf het verslagjaar 2008 geldt. de positieve uitstraling van de sector als geheel. Actuele gegevens Keur voor goede doelen, het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen de methodiek van uniforme verslaggeving voor fondsenwervende Een belangrijke wijziging ten opzichte van de eerdere Richtlijn 650 is over de collecten treft u aan op of de Verklaring van geen bezwaar en evenmin voorzien zijn van instellingen van groot belang. Dankzij de speciale Richtlijn 650 van de introductie van de kosten beheer en administratie en de verantwoording gemeenten. een goedkeurende accountantsverklaring. de Raad voor de Jaarverslaggeving is dit in Nederland mogelijk voor 8 van de brutowinst van verkoop artikelen onder de baten grote en kleine fondsenwervende instellingen. Ook instellingen die 9 uit eigen fondsenwerving. Kosten van beheer en administratie zijn die kosten die de organisatie maakt in het kader van de (interne) beheersing en administratievoering en die niet worden toegerekend aan de doelstelling of de werving van baten. De wijzigingen zijn waar mogelijk doorgevoerd in de financiële gegevens van 2007 en hebben gevolgen voor de interpretatie van de gegevens over de afgelopen tien jaar. Door de bovengenoemde aanpassingen hebben instellingen maar ook het bureau van het CBF dit jaar extra veel werk gehad bij het opstellen en verwerken van jaarrekeningen/jaarverslagen. Het CBF heeft er voor gekozen om de uiterste datum van inzameling van de financiële gegevens te vervroegen, met als gevolg dat iets minder instellingen hun cijfers beschikbaar konden stellen. In 2007 betrof het 931 instellingen en over 2008 zijn het 836 instellingen waarvan de gegevens zijn verwerkt. Het algemene beeld van de trends in de sector is hierdoor niet verstoord maar voorzichtigheid is geboden om conclusies te trekken uit specifieke situaties. Op de website van het CBF kunt u de gegevens vinden van de instellingen die na de uiterste inleverdatum nog hun gegevens hebben ingeleverd. Dit jaar is er binnen het hoofdstuk de menselijke factor speciaal aandacht gegeven aan de man-vrouwverhouding bij directies en besturen c.q. toezichthouders van de keurmerkhouders en gecertificeerde kleinere instellingen. Het CBF is voornemens dit de komende jaren te continueren zodat ook over dit aspect van diversiteitsbeleid transparant wordt gerapporteerd en ontwikkelingstrends duidelijk worden. Doelstelling en taken Samen met de sector wil het CBF zich ook het komend jaar inzetten om op eerlijke wijze het publiek te informeren over de werving en de besteding van de fondsen. Het CBF rekent het tot haar taak erop toe te zien dat de goededoelenorganisaties het publiek juist informeren. Immers, de centrale doelstelling van het CBF is te bevorderen dat in Nederland fondsenwerving en besteding verantwoord plaatsvinden. Het CBF richt zich in haar toezicht op fondsenwervende instellingen die het algemeen nut beogen. Sinds medio 2003 vallen daar ook organisaties onder die geld ontvangen van de goededoelenloterijen. De goededoelenorganisaties bewegen zich op uiteenlopende gebieden, zoals internationale hulp, natuur en milieu, gezondheid en welzijn. Het CBF is bij ruim 40% van de bevolking bekend vanwege het CBF-Keur als keurmerk voor goede doelen. Medio 2009 heeft het CBF-bestuur ingestemd met de uitbreiding van het toezicht door middel van het speciale CBF-Certificaat voor kleine goede doelen. Instellingen die minder dan aan jaarlijkse inkomsten hebben en aan de criteria voor het CBF-Certificaat voldoen, kunnen na een positieve beoordeling het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen toegekend krijgen. Naast het beoordelen van instellingen in het kader van het CBF-Keur voor goede doelen en het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen heeft het CBF de taak om informatie en advies te verlenen aan het publiek over fondsenwerving door goededoelenorganisaties. Ten slotte heeft het CBF de statutaire taak om binnen haar mogelijkheden toe te zien op verantwoorde fondsenwerving en besteding. Klachten worden in dat verband behandeld en indien er aanleiding voor is worden waarschuwingen gepubliceerd op de website. Voor wat betreft de grotere instellingen beoordeelt het CBF in grote lijnen of gegevens ontbreken, of dat ze onvoldoende corresponderen met eerdere, of anderszins ter beschikking staande gegevens. Nader contact met de instelling of raadpleging van jaarverslagen kan dan tot aanpassing leiden, in een streven tot een zo goed mogelijk beeld te komen. 2. DE INFORMATIEBRONNEN geen jaarverslag of jaarrekening publiceren worden door het CBF gevraagd hun cijfers beschikbaar te stellen op basis een vragenlijst gebaseerd op de Richtlijn. Over het verslagjaar 2008 zijn de cijfers van 836 instellingen verwerkt waarvan 586 op basis van jaarverslagen en jaarrekeningen, hetgeen overeenkomt met 70%. De gegevens van de overige 250 instellingen zijn gebaseerd op door de instelling ingevulde vragenlijsten. In een beperkt aantal gevallen is volstaan met voorlopige cijfers en een enkele organisatie werkt met een gebroken boekjaar. Dat levert voor de weergave van het individuele en totale beeld geen bijzondere vertekening op. Vorig jaar waren er 931 instellingen opgenomen in de publicatie en 1070 op de website. Op dit moment worden op de website van het CBF gegevens van 1274 instellingen vermeld. Daarbij wordt vermeld of de instelling beoordeeld is door het CBF voor het CBF-Keur voor goede doelen, het nieuwe CBF-Certificaat voor kleine goede doelen of de Verklaring van geen bezwaar. In het geval het CBF een instelling niet heeft beoordeeld staat dit ook vermeld. De 836 goededoelenorganisaties opgenomen in deze publicatie bestaan uit fondsenwervende instellingen en kansspelbegunstigden. Gezamenlijk hebben ze 3,2 miljard aan baten ontvangen. De homo-

7 deel I: resultaten GoEdE doelen gene groep die het CBF hanteert om trendmatige analyses op te baseren, bestaat uit 220 instellingen waarvan de cijfers over tien jaar gepresenteerd worden. Onder de noemer Baten uit acties van derden in de kolom Baten in Bijlage 1 zijn de bijdragen opgenomen die kansspelbegunstigde organisaties van de goededoelenloterijen ontvangen. In Bijlage 4 worden de uitkeringen van de Nationale Postcode Loterij, de Sponsor Bingo Loterij, de BankGiroLoterij en De Lotto aan goededoelenorganisaties gepresenteerd. De betrouwbaarheid van de gegevens opgenomen in dit Verslag is hoog te noemen. Dit blijkt uit het hoge percentage van 72,2% (2007: 69,3%) van de jaarrekeningen dat is voorzien van een accountantsverklaring. Deze jaarrekeningen voorzien van een accountantsverklaring betreffen gezamenlijk 97,3% (2007: 96,6%) van alle geregistreerde bestedingen en 96,9% (2007: 96,3%) betreft een goedkeurende accountantsverklaring. Bij twee kleinere instellingen betreft het een oordeelonthouding en bij 46 instellingen betreft het een beoordelings- of een samenstellingsverklaring. Evenals voorgaande jaren is opvallend dat de vier grote accountantskantoren Deloitte, Ernst & Young, KPMG en PwC verhoudingsgewijs belangrijk zijn met 72,2% van de controle van het totale bedrag aan bestedingen opgenomen in deze publicatie. Het betreft met name de grotere instellingen. In totaal is 44,8% van de afgegeven goedkeurende accountantsverklaringen afkomstig van de Big Four. De dominantie van deze vier accountantskantoren is met name aanwezig in de sector van de internationale hulp. Slechts 4,3% van de afgegeven goedkeurende verklaringen aan kleine instellingen, dat wil zeggen instellingen met minder dan aan bestedingen, is verstrekt door de grote vier accountantskantoren. Longitudiaal onderzoek en homogene groep De meerwaarde van dit Verslag is ten dele dat met het gevarieerde cijfermateriaal de ontwikkeling van de fondsenwerving en besteding over een reeks van jaren kan worden weergegeven. Voor de vergelijkbaarheid worden van organisaties die voor het eerst worden opgenomen ook de cijfers vermeld van voorgaande jaren. Dit lukt niet altijd. De nieuwkomers zijn vaak kleinschalige fondsenwervers, soms met relatief grote bedragen aan overige inkomsten, met name subsidies en overige inkomsten zoals entreegelden van musea. Er zijn diverse complicerende factoren, want niet elk jaar is sprake van dezelfde groep waarover het CBF kan rapporteren. Zo komen er niet alleen instellingen bij, er vallen ook instellingen af en niet alle organisaties leveren elk jaar de cijfers bijtijds aan. De instellingen die later aanleveren worden wel vermeld op de website van het CBF, die hierdoor meer gegevens bevat dan vermeld in deze publicatie. Vanwege de complicaties van wisselende instellingen, hanteert het CBF het begrip homogene groep. Dat zijn over organisaties waarvan gedurende tien jaar achtereen cijfers beschikbaar zijn. Accountantsverklaringen Zoals blijkt uit Overzicht 2.3 in Deel II van dit verslag wordt 95% van Ontvangen jaarrekeningen met een goedkeurende accountantsverklaring ingedeeld naar sector het totaalbedrag aan geregistreerde baten uit eigen fondsenwerving Goedkeurende accountantsverklaringen door 28% van de instellingen verworven. Dit betreft 224 instellingen Aantal jaarrekeningen met een goedkeurende afgegeven door de vier grote accountantsverklaring accountantskantoren in % die ieder meer dan ontvangen. De overige geregistreerde Verdeling naar sectoren instellingen werven ieder minder dan voor een totaal Internationale hulp ,0% 45,2% 44,0% van 62 miljoen. Gezondheid ,5% 45,7% 46,3% 10 Vooral wat betreft fondsenwerving is deze methode extra inzicht- Welzijn ,0% 45,2% 45,8% 11 verschaffend, omdat het meerjarig effect van de eigen inspanningen daarin tot uiting komt. Ook voor grillig verlopende categorieën zoals nalatenschappen is de homogene groep van belang om inzicht te verschaffen. Accountantscontrole Ontvangen jaarrekeningen met een accountantsverklaring Aantal verklaringen bestedingen in % van het totaal van de bestedingen van alle instellingen Soort verklaring Goedkeurende accountantsverklaring ,3% 96,3% 96,9% Oordeelonthouding ,0% 0,1% 0,0% Verklaring met voorbehoud ,2% 0,0% 0,0% Beoordelingsverklaring ,0% 0,1% 0,2% Samenstellingsverklaring ,1% 0,2% 0,2% Ontvangen jaarverslagen/jaarrekeningen ,6% 96,6% 97,3% Natuur en Milieu ,6% 45,5% 42,6% Bestedingen uit de jaarrekeningen met een goedkeurende accountantsverklaring ,9% 45,4% 44,8% in % van het totaal van de bestedingen afgegeven door de vier grote accountantskantoren in % van het totaal van de bestedingen Verdeling naar sectoren van alle instellingen van alle instellingen Internationale hulp 96,9% 96,6% 97,0% 71,2% 87,1% 86,6% Gezondheid 94,3% 93,3% 95,0% 82,0% 81,8% 78,2% Welzijn 93,7% 96,2% 96,6% 53,1% 50,9% 51,7% Natuur en Milieu 95,3% 98,4% 99,0% 83,8% 80,1% 77,1% 95,3% 96,3% 96,9% 68,5% 73,4% 72,2% Aantal jaarrekeningen met een goedkeurende accountantsverklaring in % van totaal ontvangen Goedkeurende accountantsverklaringen Verdeling naar grootte in bestedingen jaarrekeningen afgegeven door de vier grote accountantskantoren in % ,5 miljoen of meer 97,6% 100,0% 100,0% 73,8% 79,5% 73,9% 2,5 miljoen tot 12,5 miljoen 93,1% 98,0% 95,4% 65,5% 68,0% 60,2% 0,5 miljoen tot 2,5 miljoen 80,4% 82,9% 79,2% 39,7% 37,7% 30,9% tot 0,5 miljoen 24,1% 18,6% 20,3% 6,2% 4,8% 4,3% 45,7% 39,3% 44,9% 46,9% 45,4% 44,8%

8 deel I: resultaten GoEdE doelen 3. ACHTErGroNdEN EN ontwikkelingen Menselijke factor De inspanningen van de goededoelenorganisaties komen niet alleen tot uiting in de fondsenwerving maar bovenal in de bestedingen van de fondsen. De werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers en betaalde medewerkers. Op grond van de 586 verwerkte jaarverslagen en jaarrekeningen over 2008 registreert het CBF dat 148 instellingen expliciet melding maken van de inzet van vrijwilligers. Dit betreft meestal collectanten. Collectanten kunnen zich voor meerdere instellingen inzetten en zodoende dubbel vermeld worden. De betrokkenheid blijkt ook uit de belangeloze inzet van 814 leden in 88 adviesraden. In de sector Gezondheid zijn er 16 wetenschappelijke raden en 26 adviesraden die ondersteuning bieden. Bij 80 instellingen wordt expliciet melding gemaakt van een Comité van Aanbeveling, waarbij in totaal 969 personen betrokken zijn. totaal zijn hierbij bestuurders en toezichthouders betrokken waarvan 674 (27%) vrouwen en (73%) mannen. Er is een beperkte differentiatie in deze verdeling als we dat uitsplitsen naar besturen, raden van toezicht en statutaire directies. Bij 68 (20%) van deze 332 instellingen is er sprake van een bezoldigde statutaire directie die tevens het bestuur vormt. Dit betreft 87 bestuurders, zodat de 68 statutaire directies gemiddeld uit 1,3 personen bestaan waarvan 35% vrouwen. Op deze bezoldigde statutaire directies wordt altijd door een onbezoldigde raad toezicht gehouden. Van de 332 door het CBF beoordeelde instellingen zijn er 81 instellingen (24%) met een raad van toezicht, bestaande uit 561 onbezoldigde toezichthouders waarvan 152 vrouwen (27%) en 409 (73%) mannen. Van de 332 beoordeelde instellingen zijn er 264 (80%) met een onbezoldigd bestuur van gemiddeld 7 bestuursleden. Van deze vrijwillige bestuursleden zijn 492 vrouw (27%) en (73%) man. een vrouw. Uit de nadere analyse blijkt dat de man vrouwverdeling bij de instellingen met totale baten (exclusief beleggingsresultaat) tot ongeveer gelijk is, maar dat bij de grotere instellingen meer mannelijke directieleden zijn aangesteld. Bij de instellingen die meer dan 12,5 miljoen aan baten (exclusief beleggingsresultaat) hebben ontvangen in 2008 zijn 63 directieleden aangesteld, waarvan 19% vrouw is en 81% man. Uit de ontvangen 586 jaarverslagen en jaarrekeningen over 2008 blijkt dat 270 instellingen fulltime-equivalenten (fte s) aan betaalde medewerkers in dienst hebben. Dit komt overeen met 46,8 fte gemiddeld. De gemiddelde personeelskosten per fte bedragen Uitgesplitst naar de diverse soorten instellingen krijgen we het beeld zoals weergegeven in figuur 1. De geregistreerde gemiddelde brutodirectiesalarissen zijn in 2008 ten opzichte van 2007 met 4,5% gestegen. In 2008 blijkt dat gemiddeld aan brutosalariskosten is besteed. Voor de vier secto- Van de 332 beoordeelde instellingen zijn er 73 (22%) zonder 200 Er zijn aanvullende gegevens beschikbaar over de menselijke factor betaalde directie. Dit betreft met name de kleinere instellingen. Bij 12 van de 332 instellingen die het CBF-Keur, het CBF-Certificaat voor de overige 259 instellingen zijn 297 directieleden aangesteld met ren uitgesplitst is dit: Natuur en Milieu , Welzijn , 13 kleine goede doelen of de Verklaring van geen bezwaar hebben. In een gemiddelde van 1,2 personen. 30% van de 297 directieleden is 0 Samenstelling besturen en directie van 332 instellingen die door het CBF zijn beoordeeld Internationale hulp en Gezondheid De totale gemiddelde salariskosten inclusief pensioenen en onkostenvergoedingen zijn veelal hoger. In miljoenen euro s man vrouw totaal 264 instellingen met een onbezoldigd bestuur instellingen waarvan het bestuur bestaat uit een bezoldigde directie instellingen met een raad van toezicht Totaal % 27% 100% man vrouw totaal 191 instellingen met directieleden instellingen met directieleden met bestuursverantwoordelijkheid Totaal % 30% 100% De 297 directieleden ingedeeld naar grootte totale baten (exclusief beleggingsresultaat) man vrouw totaal 12,5 miljoen of meer 51 81% 12 19% % 2,5 miljoen tot 12,5 miljoen 75 67% 37 33% % 0,5 miljoen tot 2,5 miljoen 68 70% 29 30% % tot 0,5 miljoen 13 52% 12 48% % Totaal % 90 30% % Het ziekteverzuimpercentage is in de jaarverslagen van een beperkt aantal instellingen opgenomen. In 2008 waren dit 88 instellingen en in instellingen. Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage over 2008 was 4,8% en over 2007 eveneens 4,8%. Ontwikkeling van de baten uit eigen fondsenwerving vanaf 1965 tot en met 2008 De baten uit eigen fondsenwerving zoals het CBF die jaarlijks registreert, vertonen sinds 1965 een opgaande lijn met stagnatie of daling in drie periodes. In de eerste periode, , is er een gemiddelde groei van 8 miljoen. Omstreeks 1975 constateren we een daling, waarna de lijn vanaf 1976 weer stevig stijgt. De tweede periode van 1976 tot 1984 stijgt jaarlijks gemiddeld met 25 miljoen,, gevolgd door een daling in 1985 en Van 1987 tot 1998 nemen de jaarlijkse inkomsten met gemiddeld 35 miljoen toe en in de periode 1999 tot en met 2008 is de toename zelfs gemiddeld meer dan 50 miljoen per jaar. Het jaar 2003 gaf een eenmalige dip die verklaard kan worden vanuit de sterk schommelende inkomsten uit nalatenschappen die in de daaropvolgende jaren gecompenseerd werden door versterkte groei bij andere inkomstenbronnen. Verdeeld over de sectoren aantal waarnemingen personeelskosten fte s gemiddeld per fte Internationale hulp Gezondheid Welzijn Natuur en Milieu Totaal Figuur 1

9 Deel I: Resultaten goede doelen Ondanks de financiële crisis in het laatste kwartaal is 2008 wel een goed jaar geweest voor de baten uit eigen fondsenwerving. Bij de presentatie van het voorgaande Verslag Fondsenwerving op 16 december 2008 gaf dr. R. Bekkers, verbonden aan de werkgroep Filantropische Studies van de Vrije Universiteit in Amsterdam, een nadere analyse van deze cijferreeksen uit het verleden. Op basis van zijn onderzoek gaf hij aan dat de gevolgen van een financiële crisis met vertraging doorwerken. Op basis van de huidige informatie houdt het CBF rekening met een stagnatie in de groei van de afgelopen jaren en met een krimp voor Nieuwe media Goededoelenorganisaties maken steeds vaker gebruik van nieuwe media, in het bijzonder internet en mobiele telefonie, om fondsen te werven. In 2008 zijn diverse speciale websites opgestart om de interactie tussen donateurs en goededoelenorganisaties te bevorderen Fondsenwerving is daarbij een onderdeel maar het gaat veelal om gebruik te maken van sociale netwerken op internet. 14 We onderscheiden drie, elkaar aanvullende, hoofdfasen in deze ont- is gedoneerd. Zij die betrokken zijn bij de uitvoering van het project 2008 ten opzichte van 2007 uitkwam op 2,7%, (Zie de tabel op 15 wikkeling: informeren, doneren en interactie. Deze ontwikkelingen zijn van belang voor de fondsenwerving en liggen in het verlengde van algemene ontwikkelingen op het gebied van internet. De fondsenwerving via nieuwe media is in 2008 nog beperkt wat betreft de totale bedragen die hiermee gemoeid zijn en goede statistieken ontbreken. Het is volgens experts het begin van wat er kan gebeuren en daarom is dit aanleiding om in deze publicatie hier ook aandacht aan te besteden. De eerste fase, vanaf de jaren negentig, bestaat eruit dat goededoelenorganisaties informatie publiceren op websites. De informatie over de eigen organisatie staat centraal. Er ontstaan speciale databanken en websites met diverse doelstellingen en kwaliteiten waar bezoekers informatie over meerdere goededoelenorganisaties kunnen raadplegen. Vanaf 2000 gaan instellingen in toenemende mate gebruik maken van internet om ook informatie te geven over activiteiten en projecten. Via betaalmodules worden bezoekers van websites de gelegenheid geboden steun te verlenen. Voor een goededoelenorganisatie betekent dit bijvoorbeeld het verkopen van artikelen via een webwinkel of het ontvangen van schenkingen via Ideal. De grotere fondsenwervende instellingen hebben hier inmiddels al ruime ervaring mee opgedaan. In deze tweede fase ontstaan ook de eerste donatieplatforms zoals Geefgratis.nl en diverse diensten die fondsenwerving willen faciliteren, zoals veilingen en verkoop van producten waarbij een gedeelte naar het goede doel gaat. Instellingen publiceren daarbij soms informatie over specifieke projecten waaraan gedoneerd kan worden. Een rapportage van MSI-Advanced Customer Insights over een in augustus 2009 uitgevoerd online-onderzoek meldt dat online overmaken en collecteren als aanzienlijk prettiger wordt ervaren door mensen dan via machtigingen of acceptgirokaarten. Sinds ongeveer 2006 kunnen we spreken van de derde fase van interactie. Deze fase staat ook wel bekend als Web 2.0. waarbij sociale netwerken een belangrijke rol vervullen. Mensen kunnen zelf publiceren en informatie actief delen met kennissen via internet. Goede voorbeelden hiervan zijn Youtube, Facebook en Hyves. In de goededoelensector zijn hiervan ook voorbeelden bekend. Dit zijn ondermeer de websiteapplicaties van GeefSamen, Yoco, Nabuur, Net4Kids en de 1procentclub. Aan donateurs wordt vaak inzicht gegeven hoeveel geld er nodig is voor een project en hoeveel er al kunnen zelf informatie hierover verstrekken aan de donateurs. Via internet en sociale netwerken worden (potentiële) donateurs en projecten op interactieve wijze met elkaar in contact gebracht. De goededoelenorganisaties zelf treden soms meer op de achtergrond en faciliteren de mobilisatie van donateurs. Van de instellingen wordt verwacht dat zij meer inspelen op technologische en sociale mogelijkheden, zoals de verspreiding van widgets via sociale (internet) netwerken en het doneren via mobiele telefonie. De wensen en eigen projecten van belanghebbenden komen meer centraal te staan in plaats van het aanbod van projecten van de instellingen. Opvallend is dat veel van deze nieuwe initiatieven op internet gemeen hebben dat er voor concrete projecten wordt geworven en dat de persoonlijke benadering en het stimuleren van betrokkenheid groot zijn. De ontwikkelingskosten van dergelijke platforms verschillen sterk. In het algemeen wordt, al dan niet terecht, de indruk gegeven dat de gehele donatie ten goede komt aan het betreffende goede doel. De verwachting is dat fondsenwerving via de nieuwe media een sterke vlucht zal nemen, met name als er aansluiting gevonden wordt met andere maatschappelijke actoren en trends. Ontwikkeling van fondsenwerving en nieuwe media Informatie Doneren Interactie Informatie van goededoelenorganisaties publiceren op websites en databases Donatieplatforms SMS-diensten Webwinkel Sociale netwerken en betrokkenheid donateurs 4. Resultaten 4.1. Algemeen beeld: Bestedingen aan de doelstellingen stijgen in 2008, inkomsten en kosten stabiliseren Het totaalbeeld van de baten en lasten over de afgelopen tien jaar is inzichtelijk gemaakt op de volgende pagina s. Bestedingen In 2008 constateren we een stijging van 2,3% ten opzichte van 2007 met een totaalbedrag aan geregistreerde bestedingen van 2,944 miljard, hetgeen het hoogste bedrag is dat in enig jaar is uitgegeven door de fondsenwervende instellingen aan de doelstellingen. Dit is verheugend om te constateren, omdat in 2007 de bestedingen aan de doelstellingen nog licht daalden met 0,9% ten opzichte van het voorgaande jaar. (Zie de tabel op pagina 17.) Bij de homogene groep zien we dat de stijging van de bestedingen in pagina 19.) Dit is een mooi resultaat, dat de goededoelenorganisaties gezamenlijk konden realiseren dankzij de toegenomen giften en subsidies. Het bestedingspercentage als zijnde het percentage van de bestedingen ten opzichte van de som der baten en het resultaat verkopen van artikelen, kwam in 2008 uit op 91,2%. Dit was aanzienlijk beter dan in 2007, toen dit percentage uitkwam op 86,4%. Bij de homogene groep zien we het bestedingspercentage in 2008 ten opzichte van 2007 verbeteren met 4,2%: van 86,6% tot 90,8%. We kunnen dus constateren dat in 2008 de bestedingen aan de doelstellingen weer toenamen en het hoge bedrag van 2,944 miljard bereikten. Samenvattend is dit een goed resultaat geweest voor Baten uit eigen fondsenwerving De totale baten uit eigen fondsenwerving in 2008 door het CBF geregistreerd, bedroegen 1,315 miljard. (Zie de tabel op pagina 16.) Dit is 2,1% meer dan het voorgaande jaar, ook al betreft het minder geregistreerde instellingen dan het voorgaande jaar. De gemiddelde stijging over de afgelopen tien jaar bedroeg 6,4%. Als we de vergelijkende cijfers nemen bij de homogene groep zien we dat de groei 4,3% bedraagt, namelijk van 1,065 miljard naar 1,112 miljard aan baten uit eigen fondsenwerving. (lees verder op pagina 20)

10 deel I: resultaten GoEdE doelen ToTAAlBEEld VAN de BATEN EN lasten over de AFGEloPEN TIEN jaar ToTAAlBEEld IN ProCENTEN TEN opzichte VAN VoorGAANd jaar Aantal instellingen: Aantal instellingen: (in miljoenen euro s) BATEN UIT EIGEN FoNdSENwErVING Collecten 51,5 53,1 54,5 56,6 56,6 54,6 55,7 63,0 65,2 64,0 Mailingacties 91,3 85,2 83,8 96,6 91,1 98,7 101,5 97,9 85,7 74,8 Nalatenschappen 213,0 238,3 230,6 208,4 189,8 189,7 182,4 222,7 242,5 245,2 Giften en schenkingen, donaties en contributies 434,9 483,2 512,5 541,4 554,9 582,6 641,0 704,1 810,2 849,8 Eigen loterijen, prijsvragen en overige acties 24,3 25,9 25,1 27,9 28,9 32,8 37,0 37,8 84,7 81,3 Totaal baten uit eigen fondsenwerving 815,0 885,7 906,5 930,9 921,3 958, , , , ,1 overige INkoMSTEN Baten uit gezamenlijke acties 86,4 16,1 17,8 12,1 17,7 34,6 247,4 44,0 26,3 18,3 Baten uit acties van derden 144,0 149,7 176,3 251,9 262,0 313,1 333,4 354,3 371,1 380,1 Subsisidies van overheden 532,9 558,1 647,2 694,4 792,0 861, , , , ,0 Baten uit beleggingen 133,8 88,1 6,6-86,4 88,8 106,2 165,3 90,5 83,0-95,1 Overige baten 47,7 58,9 67,7 74,2 81,7 132,3 196,9 229,5 289,4 289,6 Totaal overige inkomsten 944,8 870,9 915,6 946, , , , , , ,9 16 Overige baten 56,9% 23,5% 14,9% 9,6% 10,1% 61,9% 48,8% 16,6% 26,1% 0,1% 26,9% 17 Som der baten 1.759, , , , , , , , , ,0 Resultaat verkopen 19,8 21,1 19,1 18,6 15,3 14,3 18,0 19,2 0,6 Gemiddeld over de afgelopen jaar BATEN UIT EIGEN FoNdSENwErVING Collecten 6,0% 3,1% 2,6% 3,9% 0,0% -3,5% 2,0% 13,1% 3,5% -1,8% 2,9% Mailingacties -2,5% -6,7% -1,6% 15,3% -5,7% 8,3% 2,8% -3,5% -12,5% -12,7% -1,9% Nalatenschappen 48,2% 11,9% -3,2% -9,6% -8,9% -0,1% -3,8% 22,1% 8,9% 1,1% 6,7% Giften en schenkingen, donaties en contributies 7,9% 11,1% 6,1% 5,6% 2,5% 5,0% 10,0% 9,8% 15,1% 4,9% 7,8% Eigen loterijen, prijsvragen en overige acties -0,8% 6,6% -3,1% 11,2% 3,6% 13,5% 12,8% 2,2% 124,1% -4,0% 16,6% Totaal baten uit eigen fondsenwerving 14,2% 8,7% 2,3% 2,7% -1,0% 4,0% 6,2% 10,6% 14,5% 2,1% 6,4% overige INkoMSTEN Baten uit gezamenlijke acties 157,9% -81,4% 10,6% -32,0% 46,3% 95,5% 615,0% -82,2% -40,2% -30,4% 65,9% Baten uit acties van derden 7,5% 4,0% 17,8% 42,9% 4,0% 19,5% 6,5% 6,3% 4,7% 2,4% 11,6% Subsisidies van overheden 13,1% 4,7% 16,0% 7,3% 14,1% 8,8% 21,3% 18,8% 2,5% 3,6% 11,0% Baten uit beleggingen -0,7% -34,2% -92,5% ,1% -202,8% 19,6% 55,6% -45,3% -8,3% -214,6% -193,2% Totaal overige inkomsten 17,5% -7,8% 5,1% 3,3% 31,3% 16,5% 37,3% -1,4% 4,2% -6,4% 10,0% Besteed aan de doelstellingen 1.526, , , , , , , , , ,6 wervingskosten BATEN Kosten eigen fondsenwerving 108,5 117,9 128,6 139,6 138,4 153,7 161,7 172,2 190,0 191,1 Kosten gezamenlijke acties 0,0 0,6 0,5 Kosten acties van derden 0,4 8,8 10,0 Kosten verkrijging subsidies overheden 0,9 5,4 6,3 Kosten van beleggingen 0,0 0,2 4,7 5,5 Totaal kosten van werving baten 108,5 117,9 128,6 139,6 138,4 153,7 161,7 173,7 209,5 213,4 kosten BEHEEr EN AdMINISTrATIE 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 13,1 129,6 138,7 SoM der lasten 1.635, , , , , , , , , ,7 resultaat 144,2 25,8-8,3-105,2 79,1 105,6 221,3 14,1 115,0-69,7 kengetallen Kosten eigen fondsenwerving in % van de baten uit eigen fondsenwerving 13,3% 13,3% 14,2% 15,0% 15,0% 16,0% 15,9% 15,3% 14,7% 14,5% Bestedingpercentage in % van de som der baten en resultaat verkopen 85,8% 91,9% 93,5% 98,2% 90,0% 89,3% 87,3% 93,5% 86,4% 91,2% SoM der BATEN 16,0% -0,2% 3,7% 3,0% 15,3% 11,2% 24,9% 2,6% 8,0% -3,1% 8,1% resultaat VErkoPEN -17,5% 6,6% -9,5% -2,6% -17,7% -6,5% 25,9% 6,7% BESTEEd AAN de doelstellingen 17,5% 7,0% 5,3% 8,2% 5,4% 10,2% 22,2% 10,0% -0,9% 2,3% 8,7% wervingskosten BATEN Kosten eigen fondsenwerving 5,9% 8,7% 9,1% 8,6% -0,9% 11,1% 5,2% 6,5% 10,3% 0,6% 6,5% Kosten gezamenlijke acties -16,7% Kosten acties van derden 13,6% Kosten verkrijging subsidies overheden 16,7% Kosten van beleggingen 17,0% Totaal kosten van werving baten 5,9% 8,7% 9,1% 8,6% -0,9% 11,1% 5,2% 7,4% 20,6% 1,9% 7,7% kosten BEHEEr EN AdMINISTrATIE 7,0% SoM der lasten 16,6% 7,1% 5,6% 8,2% 4,9% 10,2% 21,0% 10,3% 4,1% 2,5% 9,1%

11 deel I: resultaten GoEdE doelen ToTAAlBEEld HoMoGENE GroEP VAN 220 INSTEllINGEN ToTAAlBEEld HoMoGENE GroEP VAN 220 INSTEllINGEN IN ProCENTEN TEN opzichte VAN VoorGAANd jaar Gemiddeld over de (in miljoenen euro s) afgelopen BATEN UIT EIGEN FoNdSENwErVING jaar Collecten 51,4 51,9 53,0 55,2 54,8 52,8 53,7 60,7 62,6 61,7 BATEN UIT EIGEN FoNdSENwErVING Mailingacties 84,1 78,2 80,0 85,5 83,9 87,9 86,1 81,8 73,0 62,5 Collecten 6,2% 1,0% 2,1% 4,2% -0,7% -3,6% 1,7% 13,0% 3,1% -1,4% 2,6% Nalatenschappen 209,0 232,7 224,7 200,0 172,9 178,3 173,5 209,4 228,9 233,7 Mailingacties 12,1% -7,0% 2,3% 6,9% -1,9% 4,8% -2,0% -5,0% -10,8% -14,4% -1,5% Giften en schenkingen, donaties en contributies 416,8 454,8 471,7 486,9 489,0 511,1 546,7 583,2 641,8 696,0 Nalatenschappen 47,9% 11,3% -3,4% -11,0% -13,6% 3,1% -2,7% 20,7% 9,3% 2,1% 6,4% Eigen loterijen, prijsvragen en overige acties 20,7 22,1 21,6 23,2 23,1 28,4 28,5 30,3 58,9 57,6 Giften en schenkingen, donaties en contributies 5,1% 9,1% 3,7% 3,2% 0,4% 4,5% 7,0% 6,7% 10,0% 8,4% 5,8% Totaal baten uit eigen fondsenwerving 782,0 839,7 851,0 850,8 823,7 858,5 888,5 965, , ,5 Eigen loterijen, prijsvragen en overige acties 6,3% 6,8% -2,3% 7,4% -0,4% 22,9% 0,4% 6,3% 94,4% -2,2% 14,0% Totaal baten uit eigen fondsenwerving 14,4% 7,4% 1,3% -0,0% -3,2% 4,2% 3,5% 8,7% 10,3% 4,3% 5,1% overige INkoMSTEN Baten uit gezamenlijke acties 85,9 15,8 17,7 11,8 17,4 34,1 246,7 33,4 18,7 10,4 overige INkoMSTEN Baten uit acties van derden 143,0 147,4 169,0 191,5 186,7 198,2 206,5 200,9 221,5 223,9 Baten uit gezamenlijke acties 158,0% -81,6% 12,0% -33,3% 47,5% 96,0% 623,5% -86,5% -44,0% -44,4% 64,7% Subsisidies van overheden 514,9 527,9 592,5 610,3 684,8 714,0 791,0 835,5 880,7 905,3 Baten uit acties van derden 7,2% 3,1% 14,7% 13,3% -2,5% 6,2% 4,2% -2,7% 10,3% 1,1% 5,5% Baten uit beleggingen 130,2 84,1 3,5-68,4 70,1 79,5 127,5 65,4 55,0-59,6 Subsisidies van overheden 11,1% 2,5% 12,2% 3,0% 12,2% 4,3% 10,8% 5,6% 5,4% 2,8% 7,0% Overige baten 40,5 52,0 53,2 59,2 64,2 98,2 134,2 131,9 127,9 134,8 Baten uit beleggingen -0,8% -35,4% -95,8% ,3% -202,5% 13,4% 60,4% -48,7% -15,9% -208,4% -258,8% Totaal overige inkomsten 914,5 827,2 835,9 804, , , , , , ,8 Overige baten 45,7% 28,4% 2,3% 11,3% 8,4% 53,0% 36,7% -1,7% -3,0% 5,4% 18,6% Som der baten 1.696, , , , , , , , , ,3 Totaal overige inkomsten 15,9% -9,6% 1,1% -3,8% 27,2% 9,9% 34,0% -15,9% 2,9% -6,8% 5,5% Resultaat verkopen 16,2 16,9 15,0 15,1 12,3 10,9 11,5 11,8 SoM der BATEN 15,2% -1,8% 1,2% -1,9% 11,6% 7,3% 20,8% -6,8% 6,1% -1,8% 5,0% Besteed aan de doelstellingen 1.468, , , , , , , , , ,9 wervingskosten BATEN Kosten eigen fondsenwerving 104,9 112,9 120,4 127,7 127,8 140,3 145,3 154,2 160,9 164,5 Kosten gezamenlijke acties 0,3 0,5 Kosten acties van derden 0,3 4,0 5,2 Kosten verkrijging subsidies overheden 0,6 4,6 4,3 Kosten van beleggingen 0,1 3,7 5,2 Totaal kosten van werving baten 104,9 112,9 120,4 127,7 127,8 140,3 145,3 155,2 173,5 179,7 kosten BEHEEr EN AdMINISTrATIE 7,9 80,2 85,5 SoM der lasten 1.573, , , , , , , , , ,1 resultaat 139,5 12,6-26,5-97,4 30,7 63,9 163,7-14,1 64,0-51,8 resultaat VErkoPEN -14,3% 4,3% -11,2% 0,7% -18,5% -11,4% 5,5% 2,6% BESTEEd AAN de doelstellingen 16,6% 6,1% 3,2% 2,0% 3,7% 5,2% 17,3% -0,0% -2,0% 2,7% 5,5% wervingskosten BATEN Kosten eigen fondsenwerving 6,9% 7,6% 6,6% 6,1% 0,1% 9,8% 3,6% 6,1% 4,3% 2,2% 5,3% Kosten gezamenlijke acties 66,7% Kosten acties van derden 30,0% Kosten verkrijging subsidies overheden -6,5% Kosten van beleggingen 40,5% Totaal kosten van werving baten 6,9% 7,6% 6,6% 6,1% 0,1% 9,8% 3,6% 6,8% 11,8% 3,6% 6,3% kosten BEHEEr EN AdMINISTrATIE 6,5% SoM der lasten 15,9% 6,2% 3,4% 2,3% 3,4% 5,5% 16,3% 0,8% 2,2% 2,9% 5,9% kengetallen Kosten eigen fondsenwerving in % van de baten uit eigen fondsenwerving 13,4% 13,4% 14,1% 15,0% 15,5% 16,3% 16,4% 16,0% 15,1% 14,8% Bestedingpercentage in % van de som der baten en resultaat verkopen 85,7% 92,5% 94,5% 98,2% 91,5% 89,8% 87,2% 93,4% 86,6% 90,8%

12 deel I: resultaten GoEdE doelen De gemiddelde groei over de afgelopen tien jaar bij de homogene groep bedroeg 5,1%. Opmerkelijk is dat de gunstige inkomstenontwikkeling in 2008 aanwezig is bij de uit (middel)grotere instellingen die meer dan 2,5 miljoen aan baten uit eigen fondsenwerving hebben. De instellingen met minder dan 2,5 miljoen hebben in 2008 ten opzichte van 2007 een daling aan baten uit eigen fondsenwerving gemeld (zie tabel). Overige inkomsten De overige inkomsten bij de geregistreerde instellingen zijn ten opzichte van 2007 met 6,4% gedaald tot 1,911 miljard in De groep overige inkomsten steeg de afgelopen tien jaar gemiddeld met 10%. De negatieve resultaten van beleggingen zijn een belangrijke oorzaak van de daling in deze categorie ten opzichte van De belangrijke inkomstenbron subsidies steeg in 2008 nog 3,6% ten opzichte van het voorgaande jaar, zodat het totale resultaat van deze categorie nog positief is. In de analyse van de totale overige inkomsten zien we bij de homogene groep dezelfde trend, namelijk een daling van 6,8% ten opzichte van Voor de periode van tien jaar constateren we een gemiddelde stijging van 5,5%. Som der baten Het totaal aan geregistreerde baten over 2008 bedraagt 3,226 miljard. De tienjaarperiode kent een jaarlijkse gemiddelde stijging van 8,1%. Bij de homogene groep is het totaal aan baten 1,8% gedaald, waarbij het tienjaargemiddelde uitkomt op 5,5% jaarlijkse stijging. Het algemene beeld schetsend zien we dat de fondsenwerving en de belangrijke rubriek van subsidies nog een opgaande lijn tonen maar dat die voor een deel teniet wordt gedaan door een omslag van positieve baten in negatieve resultaten uit beleggingen. Dit beïnvloedt het totale beeld nadelig zodat we in totaal kunnen spreken over stabilisatie van de inkomsten. BATEN UIT EIGEN FoNdSENwErVING EN overige INkoMSTEN (IN MIljoENEN EUro S) ontwikkeling BATEN EN kosten EIGEN FoNdSENwErVING VAN EEN HoMoGENE GroEP VAN 220 INSTEllINGEN NAAr GrooTTE IN ProCENTEN TEN opzichte VAN VoorGAANd jaar Gemiddeld over de aantal afgelopen instellingen jaar ontwikkeling BATEN UIT EIGEN FoNdSENwErVING 12,5 miljoen of meer 25 9,8% 6,6% -0,3% -1,9% -3,2% 2,4% 3,4% 6,2% 11,0% 6,2% 4,0% 2,5 miljoen tot 12,5 miljoen 57 19,8% 14,2% 1,6% 0,6% -0,5% 7,9% 4,4% 16,1% 7,0% 4,5% 7,6% 0,5 miljoen tot 2,5 miljoen 58 29,1% 11,3% 11,5% 2,3% -3,6% 7,4% 4,2% 4,3% 16,9% -6,2% 7,7% tot 0,5 miljoen 80 90,6% -46,2% 19,9% 57,6% -27,6% 1,5% -12,2% 8,6% 9,4% -14,0% 8,8% Totaal ,5% 7,4% 1,3% -0,0% -3,2% 4,2% 3,5% 8,7% 10,3% 4,3% 5,1% overige inkomsten baten uit eigen fondsenwerving ontwikkeling kosten EIGEN FoNdSENwErVING 12,5 miljoen of meer 25 1,6% 8,8% 6,8% 5,0% 1,9% 11,2% 1,8% 6,1% 4,3% 0,1% 4,8% 2,5 miljoen tot 12,5 miljoen 57 20,4% 3,3% 6,2% 10,5% -3,5% 6,1% 8,4% 7,5% 3,8% 9,6% 7,2% 0,5 miljoen tot 2,5 miljoen 58 12,7% 13,4% 6,6% 0,8% -3,3% 9,8% 8,1% 0,7% 3,8% -0,7% 5,2% tot 0,5 miljoen 80 20,6% -1,6% 2,5% 16,9% -6,8% 11,0% -26,4% 19,3% 28,0% -22,1% 4,1% Totaal 220 6,9% 7,7% 6,6% 6,1% 0,0% 9,8% 3,6% 6,1% 4,3% 2,3% 5,3% Kosten fondsenwerving De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft in 2007 de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen herzien, geldend vanaf verslagjaar De kosten voor de werving van baten worden daarbij gespecificeerd naar de diverse inkomstenbronnen zoals eigen fondsenwerving, maar ook kosten voor het verkrijgen van subsidies en de kosten van beleggingen. Ook is een belangrijke aanpassing dat kosten beheer en administratie apart moeten worden vermeld. Deze aanpassingen in de verslaggeving zijn van toepassing op de cijfers zoals die door het CBF in dit Verslag Fondsenwerving voor de jaren 2007 en 2008 zijn gepresenteerd. Over de 836 geregistreerde instellingen is het totaal aan kosten voor de eigen fondsenwerving in 2008 ten opzichte van 2007 gestegen

13 deel I: resultaten GoEdE doelen met 0,6% tot 191 miljoen. Over de tienjaarperiode is dit gemiddeld jaarlijks gestegen met 6,5%. Indien we dit analyseren voor de beter te vergelijken homogene groep is er in 2008 ten opzichte van 2007 een lichte stijging in de kosten eigen fondsenwerving van 2,2%. Over de tienjaarperiode is dat een jaarlijks gemiddelde toename van 5,3% geweest. Het gemiddelde percentage van de kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van de baten uit eigen fondsenwerving was in ,5%, hetgeen een lichte daling was ten opzichte van voorgaande jaren. De ontwikkeling van het relatief lage kostenpercentage eigen fondsenwerving vergt wel enige toelichting. Uitgaande van de homogene groep constateren we gemiddeld een jaarlijkse toename van de TwINTIG GrooTSTE INSTEllINGEN 5,3% van de kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2008 was dit een laag percentage, namelijk 2,3% ten opzichte van De introductie van de kosten van beheer en administratie, kosten gezamelijke acties, kosten acties van derden en kosten verkrijging subsidies overheden heeft geleid tot een specifiekere toerekening van de kosten dan voorgaande jaren. Som der baten Kosten beheer en administratie Door de nieuwe Richtlijn 650 kunnen we apart rapporteren over de kosten beheer en administratie. Dit zijn die kosten die de organisatie maakt in het kader van de (interne) beheersing en administratievoering. In 2008 is door de 836 geregistreerde instellingen 138,7 miljoen hieraan uitgegeven, hetgeen 7,0% meer is dan in Bij de homogene groep zien we dat dit 6,5% is. Omdat historische gegevens voor deze rubriek ontbreken, kunnen we nog geen langjarige vergelijkingscijfers geven tussen verschillende groepen instellingen. Het percentage aan baten uit eigen fondsenwerving neemt in de afgelopen jaren toe. In 2005 is het percentage baten uit eigen fondsenwerving lager dan andere jaren. Dit is voornamelijk veroorzaakt door de nationale inzameling voor de actie Help de slachtoffers aardbeving Azië (tsunami). (Zie figuur 2). In dit overzicht ontbreken de cijfers van de Stichting ICCO, Vereniging NOC/NSF, Stichting Doen en Stichting Van Gogh Museum wegens het ontbreken van cijfers uit het verleden. 4.2 BATEN UIT EIGEN FoNdSENwErVING Collecten Er zijn honderdduizenden vrijwilligers die met de bekende collectebus in 2008 voor een stabiele bron van inkomsten zorgden voor 1 Leger des Heils Fondsenwerving, St Oxfam Novib, Stichting Cordaid, Stichting Artsen zonder Grenzen, Vereniging HIVOS, Stichting KWF Kankerbestrijding, Stichting Natuurmonumenten in Nederland, Vereniging tot Behoud van Rode Kruis, Vereniging Het Nederlandse Unicef, Stichting Nederlands Comité Plan Nederland, Stichting Wereld Natuur Fonds - Nederland, Stichting Het VluchtelingenWerk Nederland, Vereniging Hartstichting, Nederlandse Kerk in Actie, onderdeel van de Dienstenorganisatie van de PKN Dierenbescherming, Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Woord en Daad, Stichting Reformatorische Hulpaktie Amnesty International, Afdeling Nederland, Vereniging Terre des Hommes, Stichting ZOA-Vluchtelingenzorg, Stichting Figuur 2 Totaal Verhouding baten uit eigen fondsenwerving t.o.v. overige inkomsten 34/66 29/71 33/67 35/65 37/63 de 25 fondsen verenigd in de Stichting Collecteplan (SCP) en voor verschillende andere instellingen. De collecteopbrengsten werden in 2008 door de verantwoordelijke gemeenteambtenaren gepubliceerd op de speciale website gemeenten. Het publiek en de collectanten kunnen hier zien wat een collecte per gemeente heeft opgebracht. Het collecteren door landelijke fondsen gebeurt overeenkomstig een collecterooster dat in 2009 voor de 60 e keer is vastgesteld door het CBF op advies van de SCP. Op 3 december 2009 wordt een speciaal rapport gepubliceerd over 60 jaar collecteren met aanbevelingen voor de toekomst. Na jaren van beperkte groei is er in 2008 een lichte daling in de opbrengsten te constateren. Deze lichte daling is niet significant aangezien er ook minder instellingen dan in voorgaande jaren gegevens hebben aangeleverd. Toch zien we ook in de homogene groep een lichte daling. Gemeten over de tienjaarperiode is er een lichte jaarlijkse groei te melden. Evenals voorgaande jaren zijn het vooral de gezondheidsfondsen die collecteren. De collecte-opbrengsten worden onder andere gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en preventieve voorlichting. In 2008 bleef de Top 10 aangevoerd worden door KWF Kankerbestrijding en wisselden de Hartstichting en de Nierstichting onderling in de rangorde. De overige instellingen bleven in dezelfde volgorde staan, zodat we kunnen spreken van een sterke mate van stabiliteit in de collecte-inkomsten bij de diverse fondsen. Zie voor verdere gegevens Deel II, Overzicht 3.1. De ontwikkeling van de collecte-inkomsten ziet u op pagina 24. Top 10 Collecten over 10-jaarsperiode 1 KWF Kankerbestrijding, Stichting 2 Nierstichting Nederland 3 Hartstichting, Nederlandse 4 Reumafonds 5 Astma Fonds Longstichting 6 Brandwonden Stichting, Nederlandse 7 Rode Kruis, Vereniging Het Nederlandse 8 Cordaid, Stichting 9 Diabetes Fonds, Stichting 10 Jantje Beton, Stichting Mailingacties De schriftelijke donatieverzoeken aan nieuwe groepen potentiële gevers worden in deze categorie geregistreerd. In de praktijk van de verslaggeving is er niet altijd een helder onderscheid tussen eenmalige mailingresultaten en de giften die terugkerend zijn. Voorzichtigheid is geboden bij het trekken van conclusies. De teruglopende opbrengsten ten opzichte van kosten van mailingacties en de meer strikte richtlijnen voor het gebruik van adresbestanden zijn voor instellingen wellicht aanleiding geweest om minder gebruik te maken van deze fondsenwervende methode. Zie ook Deel II, Overzicht 3.2. (lees verder op pagina 26)

14 deel I: resultaten GoEdE doelen ProCENTUElE ontwikkeling CollECTEN 15% 12,5% 10% 7,5% 5% 2,5% 0% -2,5% ProCENTUElE ontwikkeling MAIlINGACTIES 18% 15% 12% 9% 6% 3% 0% -3% -6% -9% -12% -15% -5,0% ontwikkeling in totaal ontwikkeling in totaal ,5% ontwikkeling Top10-instellingen ontwikkeling Top10-instellingen ontwikkeling homogene groep -10% ontwikkeling homogene groep de ontwikkeling VAN de CollECTE-INkoMSTEN over de AFGEloPEN TIEN jaren Gemiddeld over de afgelopen (in duizenden euro s) jaar Baten Aantal instellingen Ontwikkeling in totaal 6,1% 3,0% 2,7% 3,7% 0,2% -3,5% 1,9% 13,1% 3,5% -1,8% 2,9% de ontwikkeling VAN de MAIlINGACTIES over de AFGEloPEN TIEN jaren Gemiddeld over de afgelopen (in duizenden euro s) jaar Baten Aantal instellingen Ontwikkeling in totaal 11,7% -6,8% -1,5% 15,3% -5,8% 8,4% 2,9% -3,6% -12,4% -12,7% -0,5% Top 10-instellingen over 10-jaarsperiode Ontwikkeling Top 10-instellingen 5,2% 4,3% 2,1% 4,9% -2,5% -5,2% 2,1% 3,8% 2,8% -0,2% 1,7% Top 10-instellingen over 10-jaarsperiode Ontwikkeling Top 10-instellingen 17,6% -5,2% -3,1% 4,4% -0,7% 3,5% 2,7% 15,2% -7,8% -1,1% 2,6% Homogene groep (45 instellingen) Ontwikkeling homogene groep 6,3% 1,6% 1,1% 4,7% -2,3% -4,8% 0,6% 3,1% 1,1% -0,6% 1,1% Homogene groep (48 instellingen) Ontwikkeling homogene groep 14,6% -5,2% 0,0% 8,6% -0,6% 1,3% -0,6% 8,3% -3,9% -4,3% 1,8%

15 deel I: resultaten GoEdE doelen Top 10 Mailingacties over 10-jaarsperiode 1 Edukans, Stichting 2 Nierstichting Nederland 3 Unicef, Stichting Nederlands Comité 4 Parkinson Fonds, Stichting Internationaal 5 Leger des Heils Fondsenwerving, Stichting 6 Kerk in Actie, onderdeel van de Dienstenorganisatie van de PKN 7 Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WCRF NL), Stichting 8 Zending over Grenzen, Stichting 9 Zonnebloem, Nationale Vereniging De 10 Dorcas Hulp Nederland, Stichting Nalatenschappen Met 245 miljoen was 2008 het jaar met de meeste geregistreerde % baten uit nalatenschappen ooit. Sinds 2005 is er bij nalatenschappen -5% sprake van een stevige groei, die vergelijkbaar is met eind jaren -10% negentig. Deze categorie inkomsten vertoont van jaar tot jaar, ook Top 10 Nalatenschappen over 10-jaarsperiode -15% per instelling gemeten, grote schommelingen omdat het begunstigen 1 KWF Kankerbestrijding, Stichting -20% 26 bij uiterste wil wordt gedaan door een relatief klein aantal 2 Rode Kruis, Vereniging Het Nederlandse ontwikkeling in totaal personen. Vergeleken met andere wervingscategorieën zijn dit meestal grote tot zeer grote bedragen. Van de 836 geregistreerde instellingen in 2008 ontvingen er 221 nalatenschappen, variërend van 107 door de Stichting Morgenland-Zending tot ruim 38 miljoen door KWF Kankerbestrijding. Ook dit betrof het hoogste bedrag geregistreerd door het CBF aan jaarinkomsten uit nalatenschappen door een fondsenwervende instelling. In 2008 ontvingen 46 instellingen meer dan 1 miljoen, waarvan 14 meer dan 5 miljoen. De Top 10 kent meestal - in wisselende volgorde - dezelfde instellingen, waarbij in 2008 Terre des Hommes opvallend grote ontvangsten registreerde. Het Prinses Beatrix Fonds en Amnesty International staan net onder de Top 10. Zij ontvingen in 2008 ieder ruim 5 miljoen, hetgeen veel meer is dan zij in voorgaande jaren ontvingen. Opmerkelijk is dat in 2008 minder instellingen fondsen uit nalatenschappen ontvingen vergeleken met 2006 en Zie voor verdere gegevens Deel II, Overzicht 3.3. De ontwikkeling van de nalatenschappen ziet u in figuur 3. NAlATENSCHAPPEN in miljoenen euro s Hartstichting, Nederlandse 4 Dierenbescherming, Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren 5 Cordaid, Stichting 6 Leger des Heils Fondsenwerving, Stichting 7 Artsen zonder Grenzen, Vereniging 8 Terre des Hommes, Stichting 9 Wereld Natuur Fonds - Nederland, Stichting Het 10 Unicef, Stichting Nederlands Comité Giften en schenkingen, donaties, contributies Deze categorie vormt de kern van de wervingsresultaten. Dit is in feite een verzamelrubriek van de vier in de aanhef genoemde methoden die gemeenschappelijk hebben dat de bijdragen afkomstig zijn van donateurs en leden waarmee als het goed is in de loop der tijd een vaste binding is opgebouwd. Met 850 miljoen is dit, zowel in omvang als in continuïteit, de belangrijkste categorie voor de sector. ProCENTUElE ontwikkeling NAlATENSCHAPPEN ontwikkeling Top10-instellingen ontwikkeling homogene groep 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% de ontwikkeling VAN de NAlATENSCHAPPEN over de AFGEloPEN TIEN jaren Gemiddeld over de afgelopen (in duizenden euro s) jaar Baten Aantal instellingen Ontwikkeling in totaal 48,3% 11,9% -3,2% -9,7% -8,9% -0,0% -3,8% 22,0% 8,9% 1,1% 6,7% Top 10-instellingen over 10-jaarsperiode Ontwikkeling Top 10-instellingen 27,8% 23,8% -17,3% -3,6% -9,4% 2,8% 7,4% 3,2% 16,0% 8,8% 6,0% Homogene groep (110 instellingen) Ontwikkeling homogene groep 48,0% 11,1% -3,5% -12,0% -8,8% -1,6% -3,1% 18,4% 10,4% 2,9% 6,2% Figuur 3

16 deel I: resultaten GoEdE doelen Een positieve interactie tussen goededoelenorganisaties en donateurs c.q. leden vormt de basis voor de inkomsten van de sector. De analyse van de homogene groep, die tevens de grotere instellingen betreft, is de beste basis voor het zicht op de structurele ontwikkeling over een periode van tien jaar. De homogene groep bestaat hier uit 166 instellingen die 80% van de inkomsten vertegenwoordigen. Opmerkelijk is dat sinds 2005 een groeipercentage wordt gerealiseerd dat hoger is dan het tienjaarsgemiddelde. De opgaande lijn van de afgelopen jaren in deze belangrijke categorie biedt een stevige basis. In 2008 waren er 19 instellingen die meer dan 10 miljoen ontvingen; dit betreft in de afgelopen vijf jaar ongeveer dezelfde organisaties. Wel is men vaak stevig gegroeid. Zie ook Deel II, Overzicht 3.4. De ontwikkeling van de giften en schenkingen, donaties en contributies ziet u in figuur 4. Top 10 Giften en schenkingen, donaties en contributies over 10-jaarsperiode 1 KWF Kankerbestrijding, Stichting 2 Plan Nederland, Stichting 3 Unicef, Stichting Nederlands Comité 4 Wereld Natuur Fonds - Nederland, Stichting Het 5 Artsen zonder Grenzen, Vereniging 6 Oxfam Novib, Stichting 7 Cordaid, Stichting 8 Natuurmonumenten in Nederland, Vereniging tot Behoud van 9 Hartstichting, Nederlandse 10 Rode Kruis, Vereniging Het Nederlandse Kosten eigen fondsenwerving De trend van jaarlijks toegenomen kosten fondsenwerving is teruggebracht tot een niveau van stabilisatie en bij de Top 10-instellingen zelfs een lichte daling in kosten. In totaal is er in 2008 door de 836 geregistreerde instellingen 191 miljoen uitgegeven om 1,315 mil- Ook de Top 10-instellingen zijn, met een enkele tussentijdse wisseling, 28 grotendeels gelijk gebleven maar zijn wel wat betreft omvang meer jard te werven aan baten uit eigen fondsenwerving. Dit komt over- ontwikkeling Top10-instellingen naar elkaar toe gegroeid. Plan Nederland is in de analyse van tien jaar 29 veel gedaald. De meeste andere instellingen uit de Top 10 hebben zich ontwikkeling homogene groep gestabiliseerd of zijn gestegen. KWF Kankerbestrijding is nu de grootste instelling met ruim 35 miljoen en Unicef, het Wereld Natuur Fonds, Artsen zonder Grenzen en Cordaid zijn als grote organisaties ook stevig gegroeid. In de groep van 9 instellingen tussen 10 tot 19 miljoen zijn Woord en Daad, Amnesty International, SOS- Kinderdorpen, Liliane Fonds en Zonnebloem ook stevig gegroeid. de ontwikkeling VAN de GIFTEN EN SCHENkINGEN, donaties EN CoNTrIBUTIES over de AFGEloPEN TIEN jaren De bovengemiddelde procentuele groei van de afgelopen drie jaar Gemiddeld in de homogene groep en bij de Top 10-instellingen geeft aan dat er over de een aanzienlijke toename aan inkomsten wordt verkregen. afgelopen een met 14,5% kosten eigen fondsenwerving. Voor de homogene groep komt dit kostenpercentage uit op 14,8%. Het gemiddelde kostenpercentage voor 2007 is 14,7% en in ,3%. Er is dus een gestage daling. Hierbij moet worden aangetekend dat de instellingen ook apart kosten beheer en administratie hebben moet opgeven voor de kosten die niet direct konden worden toegerekend aan fondsenwerving of bestedingen aan de doelstellingen. Dit geeft een vertekening ten opzichte van de vergelijking van het kostenpercentage met voorgaande jaren toen de kosten beheer en administratie toegerekend moesten worden aan werving van fondsen of bestedingen aan de doelstelling. Dit komt doordat men in 2008 verplicht was om de nieuwe Richtlijn Fondsenwervende Instellingen toe te passen; in 2007 was de toepassing van de nieuwe Richtlijn op vrijwillige basis. De vergelijkende cijfers met 2009 zullen relevant zijn om een analyse van een trend te kunnen geven. Op dit moment is voorzichtigheid geboden bij het trekken van conclusies. De ontwikkeling van de kosten eigen fondsenwerving ziet u in figuur 5. ProCENTUElE ontwikkeling GIFTEN EN SCHENkINGEN, donaties EN CoNTrIBUTIES ontwikkeling in totaal 17% 15% 13% 11% 9% 7% 5% 3% 1% -1% -3% -5% (in duizenden euro s) jaar Baten Aantal instellingen Ontwikkeling in totaal 4,8% 11,1% 6,1% 5,6% 2,5% 5,0% 10,0% 9,8% 15,1% 4,9% 7,5% Top 10-instellingen over 10-jaarsperiode Ontwikkeling Top 10-instellingen -1,7% 0,0% -1,8% -1,9% -4,1% -0,2% 1,9% 13,3% 7,9% 8,3% 2,2% Homogene groep (166 instellingen) Ontwikkeling homogene groep 4,7% 8,9% 2,9% 2,9% 0,1% 4,9% 6,5% 6,1% 10,6% 8,7% 5,6% Figuur 4

17 deel I: resultaten GoEdE doelen ProCENTUElE ontwikkeling kosten EIGEN FoNdSENwErVING 12,5% 4.3 overige INkoMSTEN Het is van belang om ook andere bronnen van inkomsten, anders dan de eigen wervingsresultaten, te analyseren voor het totaalbeeld % Dit betreft met name subsidies en acties van derden waaronder de belangrijke inkomsten van de kansspelorganisaties, zoals de Nationale Postcode Loterij, BankGiroLoterij en de Sponsor Bingo ,5% Loterij. Van belang is hierbij op te merken dat de meeste van de bij het CBF geregistreerde goededoelenorganisaties geen subsidies noch loterijgelden ontvangen. Zij die met name subsidie ontvangen, % zijn hiervan vaak sterk afhankelijk. Het aantal instellingen dat bijdragen 900 ontvangt van de goededoelenloterijen is de laatste jaren toege ,5% nomen en er is meer spreiding van activiteiten die hiermee worden 600 gefinancierd. Opvallend is dat, in tegenstelling tot bij de subsidies, de bijdragen van de kansspelen grotendeels ongebonden zijn. De goededoelenorganisaties kunnen hiermee ook meer innovatieve en 0% enigszins meer risicovolle projecten financieren. Voor de meeste, veelal kleinere, instellingen is de eigen fondsenwerving de belangrijkste Baten uit acties van derden 30 ontwikkeling in totaal inkomstenbron. Naast ontvangsten van puzzelacties en prijsvragen in dag- en week- 31 ontwikkeling Top10-instellingen ontwikkeling homogene groep -2,5% de ontwikkeling VAN de kosten EIGEN FoNdSENwErVING over de AFGEloPEN TIEN jaren Figuur 5 Gemiddeld over de afgelopen (in duizenden euro s) jaar Kosten Aantal instellingen Ontwikkeling in totaal 9,1% 8,7% 9,1% 8,5% -0,8% 11,1% 5,2% 6,5% 10,4% 0,6% 6,8% Top 10-instellingen over 10-jaarsperiode Ontwikkeling Top 10-instellingen 2,3% 6,5% 11,3% 6,2% 10,8% 10,5% 2,0% 10,6% 10,5% -2,2% 6,9% Homogene groep (160 instellingen) Ontwikkeling homogene groep 5,0% 7,2% 6,6% 5,9% 0,3% 9,9% 3,4% 6,1% 4,1% 1,8% 5,0% In 2008 zijn er geen gezamenlijke grote hulpacties uitgevoerd zodat we sinds de grote tsunami-hulpactie van 2004/2005 voortgaande dalende inkomsten constateren. Helaas zijn er wel noodsituaties en rampen geweest maar deze waren geen aanleiding voor grootschalige nationale acties. In het geval dat er wel een initiatief genomen werd, kon dit niet rekenen op grote publieke steun. Instellingen hebben meer de voorkeur gegeven aan afzonderlijke acties dan aan het gezamenlijk optreden. In 2008 is er slechts 18 miljoen aan baten uit gezamenlijke acties geregistreerd. Dit is ongeveer het niveau van de jaren 2000 tot en met Onder deze rubriek overige inkomsten worden ook de baten en verliezen van de beleggingen verantwoord. Deze vertonen door de jaren heen een sterk wisselend verloop. In 2008 werken de koersverliezen sterk door op het resultaat van de overige inkomsten. Werd in 2007 nog een koerswinst van 83 miljoen genoteerd, in 2008 was er een verlies van 95 miljoen bij de geregistreerde instellingen gezamenlijk. De neergaande lijn zou gecorrigeerd voor de momentgebonden koersverliezen een iets opgaande lijn laten zien. Immers, de belangrijkste categorieën subsidies en baten uit acties derden laten, evenals voorgaande jaren, een groei zien. overige INkoMSTEN in miljoenen euro s bladen worden hierin bijdragen van andere fondsenwervende instellingen verantwoord, maar bovenal de uitkeringen van goededoelenloterijen. Een gestage groei, met een uitschieter in 2002, is bereikt in de afgelopen jaren. Ook het aantal begunstigde instellingen steeg: in 2003 waren het 155 instellingen en in 2008 reeds 267 instellingen die fondsen ontvingen van acties van derden. De inkomsten in deze categorie komen zowel in 2003 als in 2008 overeen met 29% van het bedrag dat de geregistreerde instellingen gezamenlijk zelf hebben geworven. In de literatuur van fondsenwerving wordt erop gewezen dat er door samenwerkingsverbanden met andere instellingen groeimogelijkheden zijn. De ontwikkeling van de baten uit acties van derden ziet u in figuur 6. De Top 10-instellingen zijn gelijk aan het afgelopen jaar en er zijn beperkte wisselingen in de onderlinge volgorde. Met name Artsen zonder Grenzen is erin geslaagd stevig te groeien in deze categorie, van 15,5 miljoen naar 18,9 miljoen. De stichting DOEN staat bovenaan in De stichting is niet opgenomen in de Top 10 aangezien het CBF niet beschikt over cijfers van de afgelopen tien jaar. Dit geldt eveneens voor NOC*NSF. Stichting DOEN ontvangt fondsen van de goededoelenloterijen om te verdelen naar kleinere goe-

18 deel I: resultaten GoEdE doelen ProCENTUElE ontwikkeling BATEN UIT ACTIES VAN derden 45% 40% 35% dedoelenorganisaties die geen vaste beneficiant zijn van de kansspelen. Op deze wijze zijn er vele initiatieven die gesteund worden. Het Prins Bernard Cultuurfonds en het Oranje Fonds ontvangen ook aanzienlijke bedragen die zij op hun beurt herverdelen onder kleinere organisaties en initiatieven in de samenleving. Zij zijn daarmee een belangrijke peiler om kleinere fondsen en een breed scala aan particuliere gaan werven. Met name in de cultuursector is dit waarneembaar. Hierdoor steeg vooral in 2007 het aantal instellingen en de omvang van de subsidies die bij het CBF staan geregistreerd. De afgelopen tien jaar zijn het met name de ontwikkelingsorganisaties en in mindere mate de grotere welzijnsinstellingen die wat betreft subsidies zijn gegroeid omdat zij diensten voor de overheid uitvoeren. Op 30% initiatieven te ondersteunen. De Top 10 besteedt 131 miljoen basis van de trendgegevens en de berichten uit de sector moe- van de baten uit acties van derden. ten we rekening houden met een stabilisering, en vanaf 2011 met 25% 20% Zie voor verdere gegevens Deel II, Overzicht 3.6. een daling van de subsidies. Zie voor verdere gegevens Deel II, Overzicht % 10% 5% Top 10 Baten uit acties van derden over 10-jaarsperiode 1 Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting 2 Artsen zonder Grenzen, Vereniging 3 Wereld Natuur Fonds - Nederland, Stichting Het SUBSIdIES VAN overheden in miljoenen euro s 0% -5% 4 Unicef, Stichting Nederlands Comité 5 Oxfam Novib, Stichting Natuurmonumenten in Nederland, Vereniging tot Behoud van % 7 VluchtelingenWerk Nederland, Vereniging ontwikkeling in totaal Rode Kruis, Vereniging Het Nederlandse Amnesty International, Afdeling Nederland, Vereniging 950 ontwikkeling Top10-instellingen 10 Vluchteling, Stichting 33 ontwikkeling homogene groep de ontwikkeling VAN de BATEN UIT ACTIES VAN derden over de AFGEloPEN TIEN jaren Figuur 6 Gemiddeld over de afgelopen (in duizenden euro s) jaar Baten Aantal instellingen Ontwikkeling in totaal 7,4% 4,0% 17,8% 42,9% 4,0% 19,5% 6,5% 6,3% 4,8% 2,4% 11,5% Top 10-instellingen over 10-jaarsperiode Ontwikkeling Top 10-instellingen 3,5% 2,3% 11,9% 5,5% -6,2% 8,6% -6,1% 0,8% 6,5% 4,9% 3,2% Homogene groep (57 instellingen) Ontwikkeling homogene groep 9,3% 1,4% 14,6% 6,5% -2,0% 5,9% 1,2% -2,9% 6,8% 3,4% 4,4% Subsidies overheden Deze belangrijke bron van inkomsten is wat betreft omvang in het totaal de afgelopen jaren vergelijkbaar met het totaal aan baten uit eigen fondsenwerving. De ontwikkelingsorganisatie ICCO ontving in miljoen aan subsidie maar is niet opgenomen in deze analyse vanwege het ontbreken van cijfers bij het CBF van de periode voor In de trendgegevens en analyse zou deze grote instelling een sterk vertekend beeld veroorzaken als de inkomsten van ICCO voor slechts enkele jaren zouden worden opgenomen. De Top 10-instellingen nemen 55% van het totale uitgekeerde subsidiebedrag voor hun rekening in In 2003 was dit nog 73%. De Top-10 is gedurende tien jaar gemiddeld met 7% gestegen in deze categorie. De homogene groep is een fractie méér gestegen, nl. met gemiddeld 8,2%. De verschuiving van 73% naar 55% is relatief, want ook de Top-10 ontvangt vandaag de dag meer subsidies dan voorheen. Er zijn steeds meer instellingen die subsidies ontvangen en er zijn er meer die zich bij het CBF laten registreren omdat zij ook fondsen ontvangen van goededoelenloterijen of fondsen zijn De ontwikkeling van de baten uit subsidies van overheden ziet u in figuur 7.

19 deel I: resultaten GoEdE doelen ProCENTUElE ontwikkeling SUBSIdIES VAN overheden 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% Top 10 Subsidies overheden over 10-jaarsperiode 1 Leger des Heils Fondsenwerving, Stichting 2 Oxfam Novib, Stichting 3 Cordaid, Stichting 4 HIVOS, Stichting 5 Natuurmonumenten in Nederland, Vereniging tot Behoud van 6 VluchtelingenWerk Nederland, Vereniging 7 Rode Kruis, Vereniging Het Nederlandse 8 Plan Nederland, Stichting 9 ZOA-Vluchtelingenzorg, Stichting 10 Artsen zonder Grenzen, Vereniging koersverliezen afgesloten vanwege de financiële crisis die de gehele samenleving heeft getroffen. Opgemerkt wordt dat de verliezen pas geëffectueerd worden bij verkoop van de beleggingsportefeuille. Het beheer van de reserves dient zorgvuldig en transparant plaats te vinden waarbij het uitgangspunt dient te zijn de instandhouding van de waarde van de hoofdsom. BATEN UIT BElEGGINGEN in miljoenen euro s 8% Baten uit beleggingen 160 6% Het verslagjaar 2008 wordt getekend door cijfers over beleggingsresultaten 140 4% die gemakkelijk misverstanden kunnen ver % oorzaken. Jaarlijks wordt door het CBF gewaarschuwd tegen 100 0% onjuiste, te positieve conclusies en dit jaar moeten we waarschuwen 80-2% tegen te negatieve conclusies. Immers, de Richtlijn ontwikkeling in totaal Fondsenwervende instellingen schrijft voor dat ongerealiseerde ontwikkeling Top10-instellingen ontwikkeling homogene groep de ontwikkeling VAN de BATEN UIT SUBSIdIES VAN overheden over de AFGEloPEN TIEN jaren Gemiddeld over de afgelopen (in duizenden euro s) jaar Baten Aantal instellingen Ontwikkeling in totaal 13,1% 4,7% 16,0% 7,3% 14,1% 8,8% 21,3% 18,8% 2,5% 3,6% 11,0% Top 10-instellingen over 10-jaarsperiode Ontwikkeling Top 10-instellingen 20,5% 4,0% 10,3% 3,0% 9,7% 2,9% 10,3% 3,2% 4,3% 2,1% 7,0% Homogene groep (54 instellingen) Ontwikkeling homogene groep 22,7% -1,9% 15,9% 2,5% 12,3% 5,8% 9,7% 5,1% 6,3% 3,4% 8,2% koersresultaten bij het opstellen van de jaarrekening in de staat van baten en lasten tot uiting dienen te komen. Naast de ongerealiseerde koersresultaten worden ook de gerealiseerde koersresultaten, dividend, rente en huuropbrengst verantwoord onder de baten uit beleggingen. Opgemerkt moet worden dat instellingen sterk verschillen wat betreft het type projecten dat men financiert en het daarmee samenhangende financiële beleid dat men voert. Een instelling die een jarenlange verplichting aangaat vanwege bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek heeft een andere verantwoordelijkheid betreffende het beheer van daarvoor beschikbare fondsen dan een instelling die regelmatige subsidies ontvangt en die op korte termijn besteedt aan projecten in uitvoering. Aangezien beleggingen veelal voor de langere termijn worden aangehouden en niet op kortere termijn liquide gemaakt hoeven te worden, moet voorzichtig worden omgegaan bij het analyseren van de gegevens. Er zijn vanzelfsprekend grote verschillen tussen enerzijds louter fondsenwervende instellingen en anderzijds vermogensfondsen die daarnaast ook fondsen werven. Vooral de vermogensfondsen hebben het verslagjaar 2008 veelal met aanzienlijke ongerealiseerde Uit de analyse van de jaarrekeningen blijkt dat de goededoelenorganisaties in het algemeen voorzichtig omgaan met de fondsen die men in beheer heeft. 485 instellingen verantwoordden een positief beleggingsresultaat en 103 instellingen een negatief resultaat, uiteenlopend van 31 negatief tot 21 miljoen negatief. Op basis van de gegevens over 2008 constateren we dat er grote verschillen zijn wat betreft resultaten tussen instellingen. In totaal is er 95 miljoen verlies verantwoord onder de baten uit beleggingen in 2008; in 2007 was er een plus van 83 miljoen. In 2005 was er een piekjaar met 165 miljoen aan baten uit beleggingen. Figuur 7

20 deel I: resultaten GoEdE doelen Het gemiddelde over een periode van 10 jaar komt uit op een positief beleggingsresultaat van 58 miljoen. Het totaal van de Top 10 in 2008 met positieve beleggingsresultaten komt uit op 16 miljoen. Zie voor verdere gegevens Deel II, Overzicht 3.8. De ontwikkeling van de baten uit beleggingen laat over de afgelopen tien jaren het volgende beeld zien: Gemiddeld over de 4.4 BESTEdINGEN Beschikbaar en besteed In 2008 is 2,944 miljard besteed aan goede doelen. Dit is het hoogste bedrag dat het CBF ooit heeft geregistreerd. In 2007 was dat 66,5 miljoen minder. De 836 geregistreerde instellingen hebben gezamenlijk 69,7 miljoen onttrokken aan de reserves en fondsen om de bestedingen in 2008 te kunnen laten toenemen. Daarvan zijn er 345 instellingen die samen 207,6 miljoen hebben onttrokken, terwijl 478 instellingen 137,9 miljoen hebben toegevoegd aan de reserves en fondsen. De lichte toename in bestedingen is gelijk verdeeld over de diverse sectoren van goededoelenorganisaties. De afgelopen jaren daalde de Internationale hulp en nam Welzijn toe als bestedingscategorie. In 2008 deden zich geen significante verschillen voor ten opzichte van Op basis van de analyse van de jaarverslagen is Internationale hulp met 1% gedaald maar blijft met 38% het belangrijkste doel van alle bestedingen. Welzijn is met 1% gestegen tot 34% en is de tweede bestedingscategorie. Natuur en Milieu bleef stabiel met 15% en Gezondheid steeg 1% tot 13% van de bestedingen. afgelopen Beschikbaar en besteed in miljoenen euro s (in duizenden euro s) jaar De bestedingen kunnen ook ingedeeld worden in diverse categorieën Baten activiteiten die worden gefinancierd. Structurele en noodhulp Aantal instellingen is verreweg het belangrijkste met 57%, gevolgd door 11,4 % van de uitgaven voor de aankoop en het beheer van onder andere natuurgebieden Top 10-instellingen over 10-jaarsperiode en kunstcollecties. De categorie voorlichting in het kader van educatie en bewustwording daalt de afgelopen jaren enigszins, tot 37 Homogene groep (54 instellingen) ,5%. Voorlichting in het kader van preventie is nu 3,5% en wetenschappelijk onderzoek is 4,3% van de uitgaven. We kunnen spreken van een stabiel patroon in de bestedingen ten behoeve van de doelstellingen Top 10 Baten uit beleggingen over 10-jaarsperiode 1 KWF Kankerbestrijding, Stichting Voor de bestedingsvorm naar doelcategorie zie de tabellen op pagina 2 Ronald McDonald Kinderfonds, Stichting Kanker Instituut - A. van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Stichting Terre des Hommes, Stichting 5 Astma Fonds Longstichting beschikbaar voor doel besteed aan doel 6 Leprastichting 7 Nierstichting Nederland 8 Rode Kruis, Vereniging Het Nederlandse De analyse beschikbaar voor de doelstelling versus bestedingen over 9 Plan Nederland, Stichting de afgelopen tien jaar vindt u in figuur Greenpeace Nederland, Stichting

6 Inhoud. 5 Voorwoord. 7 Sectoronderzoek. 16 Goede doelen over welzijn en samenleving. 25 Vijf goede doelen in het kort

6 Inhoud. 5 Voorwoord. 7 Sectoronderzoek. 16 Goede doelen over welzijn en samenleving. 25 Vijf goede doelen in het kort 6 Goede Doelen Rapport» Algemeen» Inhoud Inhoud 5 Voorwoord 6 Inhoud 7 Sectoronderzoek 16 Goede doelen over welzijn en samenleving 21 Werken aan welzijn in 2006 25 Vijf goede doelen in het kort Goede Doelen

Nadere informatie

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1 René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl Sinds giften aan culturele instellingen fiscaal gezien aantrekkelijker zijn geworden,

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Welzijn Wajir Wilnis

Jaarrekening Stichting Welzijn Wajir Wilnis Jaarrekening 20 Stichting Welzijn Wajir Wilnis Stichting Welzijn Wajir Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 3 december Staat van baten en lasten Algemene toelichting Grondslagen voor de waardering van

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Samay Den Haag

Jaarrekening Stichting Samay Den Haag Jaarrekening 2016 Stichting Samay Den Haag Stichting Samay Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten Algemene toelichting Grondslagen voor de waardering van activa en

Nadere informatie

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft sinds 2008 nieuwe richtlijnen vastgesteld voor jaarverslagen van fondsenwervende instellingen, de zogenaamde RJ650. Deze richtlijnen

Nadere informatie

DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN

DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Kien Het Nederlandse Donateurspanel METING JUNI 2017 In dit rapport leest u de laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek.

Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. Meting juni 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Het vertrouwen

Nadere informatie

FEITEN& CIJFERS GOEDE DOELEN 2014

FEITEN& CIJFERS GOEDE DOELEN 2014 FEITEN& CIJFERS GOEDE DOELEN 2014 GOEDE DOELEN FEITEN & CIJFERS 2014 1 FEITEN& CIJFERS GOEDE DOELEN 2014 Inhoud VFI Brancheorganisatie van goede doelen De ruim 120 organisaties die aangesloten zijn bij

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord 5. 2. INKomstEN 8 3. BEstEdINGEN 14 4. GoEdE doelen ALs werkgever 19 5. onderzoek NAAr twintig GrotE VFI-LEdEN 21

INHOUD. Voorwoord 5. 2. INKomstEN 8 3. BEstEdINGEN 14 4. GoEdE doelen ALs werkgever 19 5. onderzoek NAAr twintig GrotE VFI-LEdEN 21 GOEDE DOELEN RAPPORT 2013 INHOUD Voorwoord 5 1. onderzoek 6 2. INKomstEN 8 3. BEstEdINGEN 14 4. GoEdE doelen ALs werkgever 19 5. onderzoek NAAr twintig GrotE VFI-LEdEN 21 BIJLAGE: cijfers GoEdE doelen

Nadere informatie

Startles Fondsenwerving en Collecte

Startles Fondsenwerving en Collecte Startles Fondsenwerving en Collecte voor maatschappijleer, economie voor middenbouw vmbo, havo, vwo 2 Inleiding U gaat een les geven over het thema fondsenwerving en collecte bij het Nederlandse Rode Kruis.

Nadere informatie

Feiten & cijfe goede doele 2015

Feiten & cijfe goede doele 2015 Feiten & cijfe goede doele 2015 Inhoud Feiten & cijfers over goede doelen 4 Bestedingen aan maatschappelijke doelen 8 Steun uit de samenleving 14 Inkomsten 18 Eigen fondsenwerving 20 Goede doelen als werkgever

Nadere informatie

Geven in Nederland 2007

Geven in Nederland 2007 Geven in Nederland 2007 Geven in Nederland 2007. Giften, nalatenschappen, sponsoring en vrijwilligerswerk. Prof.dr. Th.N.M. Schuyt, drs. B.M. Gouwenberg, dr. R.H.F.P. Bekkers, dr. M.M. Meijer, drs. P.

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Accountants kunnen prima rapporteren over het jaarverslag van goede doelen organisaties

Accountants kunnen prima rapporteren over het jaarverslag van goede doelen organisaties Accountants kunnen prima rapporteren over het jaarverslag van goede doelen organisaties Gert-Peter den Hollander Samenvatting Voor goededoelenorganisaties (en andere organisaties zonder winststreven) is

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

Meting september 2014

Meting september 2014 Meting september 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. VERTROUWEN IN GOEDE DOELEN STIJGT OOK IN 3E

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden stichting BookDifferent voor deelnemende organisaties/goede doelen

Algemene Voorwaarden stichting BookDifferent voor deelnemende organisaties/goede doelen Algemene Voorwaarden stichting BookDifferent voor deelnemende organisaties/goede doelen Artikel 1. Definities 1. Accomodatie Elk hotel, gasthuis of andere accommodatie, welke via BookDifferent kan worden

Nadere informatie

Apv Roerdalen Nadere regels collecteren. Bijlage 12

Apv Roerdalen Nadere regels collecteren. Bijlage 12 Apv Roerdalen 2016 Nadere regels collecteren Bijlage 12 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 1 Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen... 1 Artikel 1:2 Afbakening... 1 HOOFDSTUK 2 COLLECTEREN EN

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

Verslag opinieonderzoek validatiestelsel

Verslag opinieonderzoek validatiestelsel Verslag opinieonderzoek validatiestelsel René Bekkers, Filantropische Studies Vrije Universiteit Amsterdam 29 september 2016 * In Geven in Nederland 2017 zijn op verzoek en in overleg met het Centraal

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Help het Doel De Horst 4 3911 SZ RHENEN JAARREKENING 2015. RAPPORT Inzake jaarrekening 2015 27-6-2016-1

Aan het bestuur van Stichting Help het Doel De Horst 4 3911 SZ RHENEN JAARREKENING 2015. RAPPORT Inzake jaarrekening 2015 27-6-2016-1 Aan het bestuur van Stichting Help het Doel De Horst 4 3911 SZ JAARREKENING 2015 RAPPORT Inzake jaarrekening 2015 27-6-2016-1 JAARVERSLAG 2015 INHOUD Rapport Paginanummer 1 Samenstellingsverklaring 4 2

Nadere informatie

Bisschop Bluyssen Fonds

Bisschop Bluyssen Fonds INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Missie en doelstellingen 3. Visie en ambitie 4. Interne ontwikkelingen en organisatie 5. Externe ontwikkelingen en activiteiten 6. Kansen en bedreigingen 7. Strategische keuzes

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan Datum: 1 januari 2016 Stichting Goede Doelen Week Budel Wollenhoekstraat 7 6021 JJ Budel info@goededoelenweekbudel.nl/ www.goededoelenweekbudel.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Jaarverslag 2011 Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Postadres: Postbus 277 1970 AG IJmuiden Telefoon: 06-22840270 Fax 084-7289657 Email: info@stichting-matthias.nl Opgericht

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

Meting december 2013 DONATEURSVERTROUWEN WEER IN DE LIFT

Meting december 2013 DONATEURSVERTROUWEN WEER IN DE LIFT Meting ember 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEURSVERTROUWEN WEER IN DE LIFT Nederland stelt het werk van goede doelen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Begroting 2014. Stichting de Vleugeltjes

Financieel jaarverslag 2013. Begroting 2014. Stichting de Vleugeltjes Financieel jaarverslag 2013 & Begroting 2014 Stichting de Vleugeltjes Stichting de Vleugeltjes Pagina 1 van 6 Algemeen Inleiding De Stichting draagt de naam Stichting de Vleugeltjes en is opgericht op

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016

Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016 Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016 Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds is opgericht op 15 december 2016. In onderstaand plan legt het bestuur van de Stichting het beleid van

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014 Mama Alice

Financieel jaarverslag 2014 Mama Alice Financieel jaarverslag 2014 Mama Alice Kansarme kinderen krijgen een betere toekomst Iedere Euro geïnvesteerd in onderwijs levert het 10 tot 15 voudige op in de economie van Peru Financiën Deze jaarrekening

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Help het Doel 2015. 1. Inleiding... 2. 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3

Beleidsplan Stichting Help het Doel 2015. 1. Inleiding... 2. 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3 3. Beheer van de verkregen middelen... 4 4. Besteding van verkregen middelen... 5 5. Nawoord... 5 1 1. Inleiding Stichting Help

Nadere informatie

STICHTING EEN HELPENDE HAND

STICHTING EEN HELPENDE HAND STICHTING EEN HELPENDE HAND Berkstraat 21 2565 MR Den Haag Nederland NL03 ASNB 0854 6928 43 - NL76 INGB 0006 8919 57 Telefoon 070-365 6168 Telefax 070-365 2311 E-mail: info@sehh.nl Web: www.sehh.nl Beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014

Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014 Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Werkzaamheden... 3 3. Werving van gelden... 4 4. Beheer van gelden... 5 5. Besteding van gelden... 6 Stichting

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Stichting Genetische Hartspierziekte PLN. Periode 2015

BELEIDSPLAN. Stichting Genetische Hartspierziekte PLN. Periode 2015 BELEIDSPLAN Stichting Genetische Hartspierziekte PLN Periode 2015 Stichting Genetische Hartspierziekte PLN Postbus 66 1775 ZH MIDDENMEER RSIN/fiscaal nummer: 8518 79 950 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177.

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177. BALANS (na resultaatbestemming) 31 december 31 december Ref. ACTIVA Materiële vaste activa 1 0 0 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318

Nadere informatie

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION CONCEPT VIII. JAARREKENING 2011 STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION Inhoudsopgave * Algemene Toelichting blz. 1 * Balans per 31-12-2011 blz. 2 * Staat van Baten en Lasten over 2011 blz. 3 * Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Platform Bestuurlijke Informatie

Stichting Platform Bestuurlijke Informatie Stichting Platform Bestuurlijke Informatie Arnhem Jaarrekening 2012 Pagina 1 van 9 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten over 2012 Toelichting op de balans en de staat van

Nadere informatie

Samenvatting van de belangrijkste bevindingen

Samenvatting van de belangrijkste bevindingen Geven in Nederland 2011 Prof. Dr. Th.N.M. Schuyt, Drs. B.M. Gouwenberg & Dr. R.H.F.P. Bekkers. (Red. 2011). Geven in Nederland: Giften, Nalatenschappen, Sponsoring en Vrijwilligerswerk. Amsterdam: Reed

Nadere informatie

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER,

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, Meting juni 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl 80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, AL ZIEN MINDER

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer Beleidsplan Stichting Gelukskoffer 2011-2015 Stichting Gelukskoffer te Amersfoort Bezoekadres: Printerweg 16, 3821 AD Amersfoort Handelsregisternummer 32169581 Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Werkzaamheden

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Verslag bestuur 2. Balans per 31 december 2012 3. Staat van baten en lasten over 2012 4. Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 5. Controleverklaring 1 STICHTING VRIENDEN

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Beleidsplan. Everybody Needs Somebody. Datum:

Beleidsplan. Everybody Needs Somebody. Datum: Beleidsplan Everybody Needs Somebody Datum: 16-10-2017 Het beleidsplan geeft inzicht in de missie, doelstelling en strategie en de hieruit voortvloeiende taken van Stichting Button4life. Een overzicht

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Help het Doel Inleiding Activiteiten voor de werving van middelen... 3

Beleidsplan Stichting Help het Doel Inleiding Activiteiten voor de werving van middelen... 3 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3 3. Beheer van de verkregen middelen... 4 4. Besteding van verkregen middelen... 5 5. Nawoord... 6 1 1. Inleiding Stichting Help

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan wordt ingegaan op de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en het financieel beheer van Stichting Dier&Recht.

Nadere informatie

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-27 7 februari 2002 9.30 uur Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig De reeks van jaren met een gunstige arbeidsmarkt is in 2001 voortgezet. De groei van de

Nadere informatie

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015 Stichting Stéphanos Jaarrapport 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina A Balans per 31 december 2015 3 B Staat van baten en lasten over 2015 4 C Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 D Toelichting op de

Nadere informatie

Ingangsdatum De ontwerp-richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven en ontwerp-richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties worden van kracht voor

Ingangsdatum De ontwerp-richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven en ontwerp-richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties worden van kracht voor RJ-Uiting 2017-13: Ontwerp-richtlijn 640 (en RJk C1 (Kleine)) Organisaties-zonderwinststreven en Ontwerp-richtlijn 650 (en RJk C2 (Kleine)) Fondsenwervende organisaties Algemeen In de jaareditie 2017 van

Nadere informatie

DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STABIEL

DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STABIEL Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Kien Het Nederlandse Donateurspanel METING SEPTEMBER 2017 In dit rapport leest u de laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Groenendijk- Clemens

Beleidsplan Stichting Groenendijk- Clemens Beleidsplan Stichting Groenendijk- Clemens Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. Werkzaamheden... 2 3.1 Activiteiten... 2 3.2 Activiteiten in de toekomst... 3 4. Criteria voor donaties...

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

STICHTING BLINDENHULP

STICHTING BLINDENHULP STICHTING BLINDENHULP JAARVERSLAG 2014 Doelstelling van de stichting De stichting stelt zich krachtens haar statuten ten doel: a. het verlenen van hulp aan visueel gehandicapten, ongeacht gezindte of leeftijd;

Nadere informatie

Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan. Opzet van het beleidsplan

Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan. Opzet van het beleidsplan Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan Om te kunnen worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (hierna: ANBI) dient de instelling onder andere te beschikken over een actueel beleidsplan.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Eco Village Development

Beleidsplan Stichting Eco Village Development Beleidsplan Stichting Eco Village Development Juni 2013 Inleiding!... 2 Strategie!... 2 Kernprincipes en uitgangspunten!... 2 Missie!... 2 Werkzaamheden!... 3 Beleid!... 3 Toekomstige projecten en investeringen!...

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2013 9 mei 2014-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2013 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2013 8 Staat van baten en lasten over 2013 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

Stichting Angelus Custos

Stichting Angelus Custos Stichting Angelus Custos te Zeist Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag 2 Bestuur Stichting Angelus Custos 3 Jaarrekening Balans per 31 December 2012 4 Staat van baten en lasten over 2012 5 Grondslagen

Nadere informatie

VERTROUWEN NEEMT TOE EN LOYALITEIT WORDT BELANGRIJKER

VERTROUWEN NEEMT TOE EN LOYALITEIT WORDT BELANGRIJKER Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Kien Het Nederlandse Donateurspanel METING MAART 2015 VERTROUWEN NEEMT TOE EN LOYALITEIT WORDT BELANGRIJKER

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Swim to Fight Cancer s-hertogenbosch

Jaarrekening 2014. Stichting Swim to Fight Cancer s-hertogenbosch Jaarrekening 2014 Stichting Swim to Fight Cancer s-hertogenbosch Inhoudsopgave Jaarverslag bestuur 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 8 Staat van Baten en Lasten 2014 9 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Bestuursverslag 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen (Amstelveenfonds)

Nadere informatie

Stichting Projecten Zuid-Afrika. Jaarrekening 2011

Stichting Projecten Zuid-Afrika. Jaarrekening 2011 Stichting Projecten Zuid-Afrika Jaarrekening 2011 Inhoud 1. Bestuursverslag...3 2. Jaarrekening...4 2.1 Balans per 31 december 2011...4 2.2 Staat van Baten en Lasten 2011...5 2.3 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2020. Stichting Compas

Beleidsplan 2015-2020. Stichting Compas Beleidsplan 2015-2020 Stichting Compas Gepubliceerd op 15 oktober 2015 Voorwoord Stichting Compas is in 2005 opgericht. Na een vliegende start te hebben gemaakt zijn de activiteiten van de stichting met

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de werving van structurele donateurs onder de grootste goededoelenorganisaties in Nederland

Ontwikkelingen in de werving van structurele donateurs onder de grootste goededoelenorganisaties in Nederland Ontwikkelingen in de werving van structurele donateurs onder de grootste goededoelenorganisaties in Nederland René Bekkers Filantropische Studies VU Amsterdam 20 december 2011 Colofon Dit rapport is geschreven

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Jaarrapport 2014 Stichting Fonds Familie in de Buurt te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Inhoudsopgave blad Opdracht 2 Algemeen 3 Beoordelingsverklaring

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Historische Commissie voor de Leidse Universiteit te Leiden

JAARREKENING Stichting Historische Commissie voor de Leidse Universiteit te Leiden JAARREKENING 2014 Stichting Historische Commissie voor de Leidse Universiteit te Leiden Jaarrekening 2014 1 / 11 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans 31 december 2014 6 Staat van baten en

Nadere informatie

Stichting Inspire2liveMusic

Stichting Inspire2liveMusic Stichting Inspire2liveMusic te Hendrik Ido Ambacht Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken 2012 Stichting Inspire2liveMusic 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2012 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Page 1 Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Jaarrekening 2009 Balans per 31 december 2009 4 Staat van baten en lasten over 2009 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

1. Doelstelling van de stichting 3

1. Doelstelling van de stichting 3 JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave 1. Doelstelling van de stichting 3 2. Verslag over het boekjaar 2012 4 Bestuur 4 Resultaat 4 Uitkeringen 4 Erfstellingen, legaten en giften 5 Slotopmerking 5 3. Jaarrekening

Nadere informatie

DONATEURSVERTROUWEN ONVERANDERD

DONATEURSVERTROUWEN ONVERANDERD Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Kien Het Nederlandse Donateurspanel METING JUNI 16 DONATEURSVERTROUWEN ONVERANDERD Het tweede kwartaal

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan Beleidsplan 2015 Mensen met een passie voor 4x4 steunen mensen in Bosnië Kerkstraat 30 6675 BS Valburg Tel: 0488-431422 Mobiel: 06-53885361 Fax: 0488-431883 Mail: info@stichting4wdsupportingbosnia.nl 1

Nadere informatie

Uitgebreide verantwoordingsverklaring horende bij Jaarverslag Stichting MS Research 2015

Uitgebreide verantwoordingsverklaring horende bij Jaarverslag Stichting MS Research 2015 Uitgebreide verantwoordingsverklaring horende bij Jaarverslag Stichting MS Research 2015 Verantwoordelijkheden directie De directie is verantwoordelijk voor: Het voorbereiden en het uitvoeren van de besluiten

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN 2015 2018 Stichting Haarwensen Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht 0297-745300 www.haarwensen.nl info@haarwensen.nl KvK 34290369 Inleiding In dit beleidsplan beschrijft Stichting

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Sophia. Jaarrekening 2015

Stichting Vrienden van het Sophia. Jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van het Sophia INHOUDSOPGAVE BALANS PER 31 DECEMBER 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 4 TOELICHTING 5 1. ALGEMEEN 5 2. BALANS 6 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 8 CONTROLEVERKLARING ACCOUNTANT

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Aanvraag procedure Keurmerk Goede Doelen. 30 juni 2009 Den Haag

Voorlichtingsbijeenkomst Aanvraag procedure Keurmerk Goede Doelen. 30 juni 2009 Den Haag Voorlichtingsbijeenkomst Aanvraag procedure Keurmerk Goede Doelen 30 juni 2009 Den Haag 1 Welkom! Programma 09.15 uur Inloop en koffie 09.30 uur Introductie en achtergrond (Peter Helmer) 09.35 uur Waarom

Nadere informatie

Rapport. inzake. de jaarrekening 2012 van. Stichting Morgenlandzending

Rapport. inzake. de jaarrekening 2012 van. Stichting Morgenlandzending Rapport inzake de jaarrekening 2012 van Stichting Morgenlandzending Inhoudsopgave Aanbiedingsbrief 3 Samenstellingsverklaring 5 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Animal Care Lipe Des Presstraat 18H 1075NZ Amsterdam. Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer

Stichting Animal Care Lipe Des Presstraat 18H 1075NZ Amsterdam. Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer Stichting Animal Care Lipe Des Presstraat 18H 1075NZ Amsterdam Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64292797 RSIN: 855602867 Beleidsplan Ten behoeve van zwerfdieren

Nadere informatie

Beleidsplan 2017 Stichting Groenendijk- Clemens

Beleidsplan 2017 Stichting Groenendijk- Clemens Beleidsplan 2017 Stichting Groenendijk- Clemens Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 3 3. Werkzaamheden... 3 4. Criteria voor donaties... 4 5. Begunstigde doelen... 5 6. Werving van gelden... 5

Nadere informatie

Begroting Vastgesteld door het Curatorium WNM in de vergadering van 15 december

Begroting Vastgesteld door het Curatorium WNM in de vergadering van 15 december Begroting 2016 Vastgesteld door het Curatorium WNM in de vergadering van 15 december 2015-1 - Inhoud pagina Inhoud... 2 Toelichting... 3 Begroting 2016... 5 1. Staat van baten en lasten 2. Toelichtingen

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Strikt Vertrouwelijk Accountantsrapport 2012 CMTC-OVM Bitterschoten 15 3831 PC LEUSDEN. Kenmerk : 0350 Datum: 28 mei 2013

Strikt Vertrouwelijk Accountantsrapport 2012 CMTC-OVM Bitterschoten 15 3831 PC LEUSDEN. Kenmerk : 0350 Datum: 28 mei 2013 accountants I belastingadviseurs maatschapsleden Rob Vink AA Els Erkens AA Strikt Vertrouwelijk Accountantsrapport 2012 CMTC-OVM Bitterschoten 15 3831 PC LEUSDEN Kenmerk : 0350 Datum: 28 mei 2013 VIER

Nadere informatie

Stichting van Tuikwerd Fonds

Stichting van Tuikwerd Fonds Stichting van Tuikwerd Fonds JAARREKENING 2015 Stichting van Tuikwerd Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02087587 1 Inhoudsopgave pagina

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Versie 1 mei 2012 1

Beleidsnotitie. Versie 1 mei 2012 1 Beleidsnotitie Versie 1 mei 2012 1 1. Het Ziekenhuis St Jansdal Het Christelijk Algemeen Ziekenhuis Noordwest-Veluwe (het St Jansdal Ziekenhuis) is een middelgroot ziekenhuis in Harderwijk waar meer dan

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2014 van uw

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Provision, Bleskensgraaf

Jaarverslag 2014 Stichting Provision, Bleskensgraaf Stichting Provision BLESKENSGRAAF Rapport inzake de jaarverslaggeving 2014 J A A R R E K E N I N G Jaarverslag 2014 A C T I V I T E I T E N V E R S L A G Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA A JAARREKENING

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda JAARREKENING 2013 Vastgesteld d.d. 4 september 2014 Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda Postbus 1135 4801 BC Breda Kamer van Koophandel Breda nr. 20128984 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Historie 3. Doelstelling van het fonds 4. Maatschappelijke omgeving 5. Activiteiten 6. Het bestuur 7. Adviescommissie Projecten 8. Beleidsplan van de stichting

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Propositie Fondsenwerving

Propositie Fondsenwerving Propositie Fondsenwerving Auteur: Onno Ebbens Leeuwarden, 20 juni 2011 Versie 2.0 Onno Ebbens is partner bij CrossOver Holding en heeft zich gespecialiseerd in de optimalisatie van klantcontacten in traditionele

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

Besluitenlijst van de kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland gehouden op vrijdag 21 juni 2013.

Besluitenlijst van de kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland gehouden op vrijdag 21 juni 2013. Besluitenlijst van de kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland gehouden op vrijdag 21 juni 2013. A. Jaarrekening 2012 Stichting Kerkelijk Geldbeheer (VA 13-03) 1. Het jaarverslag 2012 van de

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / /

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / / Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel. 0342-471355 / 06-10170034 / e-mail: fred.bakema@gmail.com Rapport inzake de financiële jaarstukken 2016 Voor u ligt het door de penningmeester

Nadere informatie