CPD Jubileumuitgave 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CPD Jubileumuitgave 2009"

Transcriptie

1 CPD Jubileumuitgave

2 Significant feliciteert CPD! De inkoopfunctie blijven ontwikkelen, een Significante uitdaging... Mijn uitdaging Mijn naam is Ruud Plu en ik werk als director binnen Significant. Samen met een groot aantal collega s adviseren wij al bijna 20 jaar publieke en private organisaties over hun bedrijfsvoering in het algemeen en inkoopvraagstukken in het bijzonder. Ik vind het steeds weer de uitdaging om te ontdekken hoe ik de klant écht kan helpen. Dat die klant steeds professioneler wordt, vind ik een goede ontwikkeling. De mens centraal NEVI CPD heeft als doel inkoopprofessionals zich verder te laten ontwikkelen op het gebied van persoonlijke groei, kennisontwikkeling en inkoopinnovatie. Dit sluit nauw aan bij de kernstellingen van Significant waarop onze dienstverlening is gebaseerd. Wij werken alleen met excellente professionals die in staat zijn hoge verwachtingen te overtreffen. Zo werken we aan de verdere ontwikkeling van de inkoopfunctie en bereiken we samen met onze klanten innovatieve inkoopoplossingen. Vanuit onze persoonlijke betrokkenheid stellen wij de vragen die anderen niet durven te stellen en beschikken we over het analytisch vermogen om complexe zaken eenvoudig te maken. Door het delen van kennis en ervaring helpen we onze klanten onze klanten steeds weer een stukje verder. Je kunt wel zeggen dat kennisontwikkeling en -overdracht in ons DNA zit. Graag ondersteunen wij ook de komende jaren onze opdrachtgevers om zich nog verder te ontwikkelen tot slagvaardige inkoopprofessionals. Meer weten? Bel of mail Ruud Plu Excellente professionals Solide en oprechte adviezen Daad bij het woord op eigen wijze

3 VOORWOORD Wim Dressel CPD jubileumuitgave 2009 NEVI CPD: een must voor de moderne inkoopprofessional Onder het motto Geef kleur aan je loopbaan heeft de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) het NEVI CPD programma gelanceerd op haar Jaarcongres in november Een initiatief om inkoopprofessionals te stimuleren om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, competenties en groei. De Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement staat meer dan vijftig jaar pal voor de professionalisering van het inkoopproces en de professional, zowel binnen het bedrijfsleven als bij de overheid. NEVI is uitgegroeid tot hét netwerk van en voor (inkoop)professionals en telt ruim leden. Het NEVI Netwerk omvat diverse kringen, platforms en secties, biedt (vak)opleidingen, trainingen en seminars, en organiseert uiteenlopende activiteiten, variërend van ronde tafelsessies tot vakcongressen. Het NEVI CPD programma maakt een bijzonder onderdeel uit van de activiteiten van NEVI. Het inkoopvak is sterk aan verandering onderhevig. De dynamiek is enorm. Er heeft een belangrijke herwaardering van inkoop plaatsgevonden. De betrokkenheid van inkoop bij de realisatie van de strategische organisatiedoelstellingen wordt steeds groter. Meer en meer goed opgeleide mensen stromen het inkoopvak binnen. Van de moderne inkoper wordt verwacht dat hij of zij naast de vakinhoudelijke vaardigheden ook steeds meer sociale vaardigheden en competenties heeft. Enerzijds vraagt dit van de inkoopprofessional een open oog voor de nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied. De moderne inkoper zal zich bij voortduring bezig moeten houden met kennisontwikkeling en inkoopinnovatie. Immers het vak verandert. Daarnaast heeft de moderne inkoper een andere rol binnen de organisatie. Er wordt samengewerkt in multidisciplinaire teams en hij moet inzicht hebben in de doelstellingen van en de andere disciplines binnen de organisatie. De moderne inkoper kan de rol hebben van adviseur en regisseur. Dit vraagt om andere vaardigheden en competenties die zich met name richten op samenwerking en inlevingsvermogen en op een bedrijfskundige aanpak, gericht op de relevante integrale bedrijfsprocessen. Het NEVI CPD programma biedt leden van NEVI de kans om blijvend te leren en elkaar te stimuleren. In de vijf jaar van haar bestaan heeft NEVI CPD aangetoond een uitstekend platform te bieden voor de inkoopprofessional die voorop staat in de ontwikkeling van het vakgebied. De kwaliteit van de bijeenkomsten en de bijdragen van de deelnemers laten dit zien. Ik ben er van overtuigd dat NEVI CPD ook in de toekomst een levendig en onmisbaar platform is binnen de NEVI familie. Ik verwacht dan ook dat steeds meer inkopers zich ook als CPD-er zullen aanmelden. Wim Dressel Voorzitter NEVI 3

4 Op weg naar de volgende top! Op 26 november 2004 is tijdens het NEVI Jaarcongres in de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam onder het motto Geef kleur aan je loopbaan het NEVI CPD-programma gelanceerd. Onder het voorzitterschap van Arjan van Weele heeft inkopend Nederland daar voor het eerst kennisgemaakt met dit nieuwe initiatief van NEVI. Het doet mij deugd dat ik als medeoprichter, voorzitter en actief CPD er een bijdrage mag leveren aan dit boek dat volledig in het teken staat van het eerste lustrum van NEVI CPD. Het verleden Inkoop maakt een ongekende snelle ontwikkeling door en dit stelt hoge eisen aan persoonlijke- en sociale vaardigheden van de inkoopprofessional. Wil je als inkoopprofessional mee in deze ontwikkelingen dan moet je de regie zelf in handen nemen. Voor veel inkoopprofessionals is het niet langer toereikend zich uitsluitend vakinhoudelijk te ontwikkelen. Een groeiende groep inkoopprofessionals zoekt naar verdieping en persoonlijke ontwikkeling. Continue bezig zijn met je eigen ontwikkeling, zowel vakmatig als persoonlijk, maakt je als persoon sterker maar nog meer als inkoopprofessional. Dit heeft NEVI in 2004 doen besluiten om NEVI CPD als een education permanente programma op te richten. Een ambitieus programma waarin de deelnemers zich persoonlijk ten doel stellen zich actief in te zetten voor het inkoopvak en zichzelf én het inkoopvak op een proactieve wijze verder te ontwikkelen. De deelnemers delen daartoe op actieve wijze hun persoonlijke kennis en kunde met de werkenden en belangstellenden binnen het inkoopvak. Na het startschot in Rotterdam is het bestuur van NEVI CPD voortvarend van start gegaan: voor de promotie werden een aantal ambassadeurs benoemd, in de vakbladen werd volop over het nieuwe initiatief van NEVI geschreven, alle kringen werden bezocht, de leden van de accreditatiecommissie gingen aan de slag en al snel hadden de eerste deelnemers zich aangemeld. Ondanks dit mooie begin is NEVI CPD niet in staat gebleken haar ambitieuze doelstellingen waar te maken. Hiervoor zijn een aantal redenen te noemen maar de belangrijkste is toch wel dat NEVI CPD zich naar buiten toe te weinig heeft gemanifesteerd. Onbekend maakt onbemind geldt ook voor NEVI CPD. Dit betekent overigens niet dat er geen vooruitgang is geboekt. Naast een behoorlijk aantal aansprekende evenementen, die goed worden bezocht, telt NEVI CPD vandaag de dag zo n 160 deelnemers. Een deel, wordt steeds kleiner, is vanaf de start betrokken maar de laatste twee jaren hebben wij veel nieuwe deelnemers mogen verwelkomen en dat is een positieve ontwikkeling. Het heden Het huidige bestuur heeft het afgelopen jaar gebruikt om terug te blikken maar vooral na te 4

5 denken over de toekomst en de verdere invulling van het programma. Hiervoor hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van alle suggesties, ideeën maar ook de tekortkomingen die wij ontvingen naar aanleiding van het CPD Only Congres en de enquête die is uitgezet zowel binnen als buiten NEVI CPD. Dit alles heeft geresulteerd in een nieuwe missie met kennisontwikkeling, persoonlijke groei en inkoopinnovatie als belangrijkste pijlers. Er is geen sprake meer van een programma maar van een exclusief ontwikkel- en ontmoetingsplatform waar inkoopprofessionals voldoende kansen, mogelijkheden en ondersteuning krijgen om zichzelf te blijven ontwikkelen. NEVI CPD wil hiermee een zichtbare en actieve bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van het inkoopvak en haar visie en ambities vertalen naar alle onderdelen van NEVI, het kennisnetwerk voor inkoop en supply management, maar ook buiten NEVI gaan wij ons in de toekomst meer manifesteren. Uit veel onderzoeken en studies op ons vakgebied kan worden geconcludeerd dat het aantal inkoopprofessionals dat op strategisch hun vak uitoefent in de komende jaren alleen maar zal toenemen. Deze ontwikkeling betekent dat de doelgroep voor NEVI CPD ook groeit. Met een actieve benadering in combinatie met een grotere naamsbekendheid moet het mogelijk zijn om meer inkoopcollega s in de toekomst te mogen verwelkomen. De toekomst Voor inkopend Nederland staan alle lichten op groen. Steeds meer bedrijven en publieke organisaties ervaren vandaag de dag de meerwaarde van inkoop. Dat is positief maar we moeten ons er niet op blindstaren in de zin van dat we er al zijn. Zitting nemen in een directie en meepraten over de toekomst van een organisatie zal het nodige van ons gaan vragen. Daar hoeven we niet voor weg te lopen maar we moeten het ons wel realiseren. Een meer strategische rol vereist naast vakinhoudelijke kennis, dat blijft belangrijk, leiderschapskwaliteiten. Niet het bekende rijtje vaardigheden die je voorbij ziet komen, het bekende schaap met vijf poten, maar het vermogen waarmee de inkoopprofessional zich kan aanpassen aan de situatie, zal bepalend zijn voor het succes. Een crisissituatie vraagt nu eenmaal een andere aanpak dan bijvoorbeeld het overnemen van een concurrent of het starten van een nieuwe activiteit. Degenen die deze slag maken, verdienen naar mijn mening het predicaat van inkoopprofessional. Deze inkoopprofessionals gaan het verschil maken tussen waar we nu als inkoop staan en wat we willen bereiken. NEVI CPD heeft met de ingeslagen weg een platform gecreëerd waar deze inkoopprofessionals elkaar kunnen ontmoeten, van elkaar kunnen leren, kennis kunnen ontwikkelen en deze ervaringen kunnen uitdragen naar de omgeving waarin men werkzaam is. Ook NEVI als kennisnetwerk voor inkoop en supply management gaat profiteren van de 5

6 stappen die nu door NEVI CPD worden gezet. Daarnaast biedt NEVI CPD universiteiten en hogescholen de mogelijkheid om een brug te slaan tussen theorie en praktijk. Het actief benaderen van vergelijkbare initiatieven in het buitenland is een doelstelling voor de komende jaren. Daarnaast zal samenwerking worden gezocht met functiegebieden waar de inkoopprofessional in zijn of haar dagelijks werk steeds meer mee te maken krijgt. Het klinkt ambitieus en dat is het ook! NEVI CPD heeft nog een lange weg te gaan, de eindbestemming is min of meer bekend maar er veel wegen om het gekozen doel te bereiken. Afsluiting Bij de oprichting van NEVI CPD heeft Katja Staartjes, die als eerste Nederlandse vrouw de Mount Everest heeft beklommen, een onuitwisbare indruk op mij achtergelaten. In haar boek TOP Inspiratie: van droom tot succes inspireert Katja de lezer dromen om te zetten in concrete doelen en die vervolgens te realiseren. Met een drietal passages uit haar boek wil ik mijn bijdrage afsluiten. Ontwikkeling is in mijn leven een kernpunt, zowel op het persoonlijke vlak als in de organisaties waar ik werk. Resultaatgerichtheid en vooruitgang boeken zijn mijn belangrijkste drijfveren. Of dat nu een stap hoger, verder of opzij is. Je kunt altijd blijven groeien. Je kunt je talenten ontwikkelen, nieuwe vaardigheden aanleren of je richten op het versterken van je zwakke kanten. Ongetwijfeld zijn er nieuwe dromen die daarop aansluiten. Verder dromen en het bepalen van een nieuw doel zorgt voor stimulerende perspectieven. Idealen zijn inspirerend: blijf daarom altijd dromen! Namens het bestuur van NEVI CPD wil ik een ieder die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van het jubileumboek en de organisatie van het congres hartelijk danken. Gert van Beek Voorzitter NEVI CPD 6

7 Van het NRI naar de 1e 100 deelnemers aan het NEVI-CPD programma. In 2003 was het toenmalig NRI (Nederlands Register voor Inkopers) met ca 450 leden, in een fase gekomen waarin het bestuur, onder leiding van de toenmalig voorzitter Philip van Beek, ondersteund door de leden zich afvroeg wat de toegevoegde waarde van het NRI voor haar leden was. Het bestuur was van mening dat het NRI meer moest zijn dan alleen maar een re-actieve groep van inkopers. Het bestuur en de leden hebben de moed getoond dit niet alleen ter discussie te stellen maar ook een zeer intensieve discussie daarover aan te gaan. Dit alles resulteerde in de acceptatie van een voorstel om het NRI op te heffen onder voorwaarde dat er een alternatief voor in de plaats kwam. Er werd een zeer actieve werkgroep geformeerd om hieraan gestalte te geven. Deze werkgroep bestond uit: Gert van Beek; Philip van Beek; Hans Beneker; Robert de Boer; Robert Duinstee; Wim van Eck; Andries Feikema; Toine Jochems en Hans Schwarte. Na een intensieve discussie kwam al snel het idee naar voren om een actieve club van inkopers te gaan vormen waarbij het Engelse CIPS model als basis genomen werd. Men kwam tot de navolgende missie van het NEVI-CPD: Het NEVI-CPD is een education permanente programma waarin de deelnemers zich persoonlijk ten doel hebben gesteld zich actief in te blijven zetten voor het inkoopvak en zichzelf en het vak op een proactieve wijze verder te ontwikkelen. De deelnemers delen daartoe op een actieve wijze hun persoonlijke kennis en kunde met de werkenden en belangstellenden binnen het inkoopvak. De deelnemers onderscheiden zich van anderen in het inkoopvak door het uitvoeren van dit programma, wat geborgd wordt door het keurmerk Member of NEVI-CPD. Ook werden een aantal kernpunten vastgelegd: Doelstellingen: Het bevorderen en het (verder) ontwikkelen van het education permanente programma ; Het laten uitvoeren van het programma door de deelnemers; Het borgen van het programma door het ontwikkelen en instand houden van een keurmerk, Het organiseren van activiteiten en het stimuleren en faciliteren van de door de deelnemers zelf te organiseren activiteiten; Het aandragen van ideeën en het zorg dragen voor activiteiten binnen de NEVI op kwalitatief hoog niveau voor en door de deelnemers. Ook een doelstelling was: er naar te streven dat in 2007 in personeelswerving advertenties de kwalificatie, NEVI-CPD, gewoonte geworden is. Het kwantitatieve korte temrijn doel was om binnen 12 maanden > 100 deelnemers te hebben en binnen 3 jaar 450 deelnemers. Doelgroep: De proactieve inkoper die op het strategische en tactische niveau actief is in het inkoopvakgebied. Keurmerk: Er wordt een keurmerk ingevoerd: Member of NEVI-CPD. 7

8 Deelname: Er wordt een (her)inschrijving proces ontwikkeld waarbij registratie van de toelating resp. de herinschrijving door een onafhankelijk orgaan gaat geschieden. Om deelnemer te kunnen worden dient de kandidaat aan te tonen dat hij/zij voldoet aan de vereisten voor (her) inschrijving gericht op opleiding en ervaring. Vooral wordt veel aandacht geschonken aan de actieve opstelling in het inkoopvakgebied. Er wordt een puntensystematiek ontwikkeld waarbij de basis van de Engelse zustervereniging CIPS genomen wordt. De deelnemers moeten in een bepaalde periode op bepaalde gebieden punten behalen om hun deelname aan programma te (her)bevestigen. In het voorjaar van 2004 werd het NEVI-CPD plan van aanpak geïntroduceerd aan de NRI leden. Dit kreeg een positieve respons en het NRI werd daarmede definitief opgeheven. Ook werd in de beginfase een zeer intensief contact gelegd met de toenmalige voorzitter van NEVI, Jan Snijder, waarbij NEVI zich bereid toonde om het initiatief niet alleen van de gedachte maar ook financieel te ondersteunen. Met het programma NEVI-CPD ging NEVI een belangrijke invulling geven aan haar doelstellingen om de inkoopfunctie te professionaliseren. Het programma is namelijk gericht op de persoon van de inkoper zelf. Het NEVI-CPD programma biedt de leden van NEVI professionalisering voor de individuele bestaande inkoper en hem of haar de uitdaging zich voortdurend bij te scholen en op de hoogte te stellen van nieuwe ontwikkelingen. Het NEVI-CPD programma is ook een voortdurend proces om leden van NEVI actief te krijgen en te houden binnen het NEVI Netwerk. Met de doelstelling van 100 NEVI-CPD deelnemers in het eerste jaar tot 450 NEVI-CPD deelnemers in 2008 werd er dus niet alleen een kwantitatieve maar vooral een kwalitatieve injectie gegeven aan het netwerk. Otto van Dijk werd door NEVI als portefeuille houder aangesteld. In het voorjaar van 2004 werd, door het NEVI-DB het plan van aanpak met een positieve aanbeveling ter definitieve besluitvorming voorgelegd aan het NEVI-AB. Het werd dienovereenkomstig goedgekeurd. De publieke start was gepland op de NEVI Algemene Leden Vergadering van het najaar Naast de werkgroepleden werd ook op vrijwillige basis veel ondersteuning en inzet zowel in de opstart als in het verdere vervolg gegeven ook door andere collega s bijvoorbeeld: Bart Vos: Jos Moonen; Hans Schurgers; Klaas Wijma; Duco Boonstra; Mireille Offenberg; Annelies Soede; Karin Andela; Angelique van Sluijs; Henk Oosterbeek; Gabrielle Wezenbeek. Speciaal genoemd moet worden, zonder de anderen tekort te doen, de accreditatie commissie bestaande: Ben Raven; Andries Feikema; Robert Duinstee; Peter Bellekom; Gert van Beek en Han de Rooij. Deze accreditatie commissie heeft vooral veel werk verzet om te komen tot een werkbare (her)inschrijvingsmethodiek. Het 1e bestuur van NEVI-CPD bestond uit: De voorzitter, Hans Schwarte, Toine Jochems, 8

9 Wim van Eck en Harry Eken. Dezen gingen aan de slag om op de NEVI ALV van het najaar 2004 de 1e 50 leden te mogen begroeten. Er werd door het bestuur ondersteund door diverse commissies en andere vrijwilligers zeer enthousiast verder gebouwd aan de promotie, de organisatie, de inhoud en de positie van het NEVI-CPD in inkopend Nederland. De website werd gebouwd. Leaflets en ander promotiemateriaal werd ontwikkeld. Een direct mail actie werd gehouden. De publiciteit werd gezocht via het Tijdschrift voor Inkoop en Logistiek en Facility Management. Een promotie tour werd gehouden langs de grotere inkoopadviesbureaus. Binnen het NEVI netwerk werd ook het NEVI-CPD uitgebreid gepromoot, onder andere op kringbijeenkomsten en op de ALV. Ook is getracht veel aandacht te schenken aan het in gang zetten van activiteiten voor en door de deelnemers. Jammer genoeg is dat niet goed van de grond gekomen. Ideeën waren er volop maar de aandacht ging in deze fase voornamelijk naar de opbouw van het NEVI-CPD. De mijlpaal van 100 deelnemers werd per eind 2005 ruimschoots gehaald. Daarmee werd de eerste fase van de introductie van het NEVI-CPD met succes afgesloten. In de volgende fase moest het programma verder uitgebouwd gaan worden. Hierbij diende ook een verdere invulling gegeven te worden aan het, vooral inhoudelijk, bereiken van de doelgroepen van het NEVI CPD programma. Het bestuur heeft toen besloten dat in deze volgende fase een nieuwe ploeg bestuurders aan de slag moest gaan. Het eerste bestuur van NEVI CPD werd per 31 maart 2006 gedechargeerd. Een nieuw bestuur werd gezocht dat de ruimte moest hebben om richting te geven aan de nieuwe fase. Het oude bestuur heeft waar mogelijk en wenselijk ook in deze overgang haar bijdrage gegeven. Als medeoprichter en eerste voorzitter van NEVI-CPD ben ik iedereen zeer erkentelijk voor de tijd en energie die gestoken is in deze zware pioniersfase. Mede daardoor heeft NEVI-CPD de eerste mijlpaal kunnen halen. Hans Schwarte Medeoprichter en eerste voorzitter NEVI-CPD 9

10 Onze focus is helder; inkoop logistiek en operations. Supply Chain, dat is hét vakgebied waar wij gespecialiseerd in zijn; voor ons bestaande uit de disciplines inkoop, logistiek en operations. Het is een vakgebied dat soms vanuit de afzondelijke disciplines benaderd wordt, maar steeds vaker vanuit een integraal of ontschot karakter, vanuit de supply chain. Supply chain: daar waar we ons in thuis voelen, waar we verstand van hebben en zeker ook een mening over hebben. Onze benchmarkonderzoeken voor de publieke markt (www.bestofpublicprocurement.nl) en de private markt (www.bestofsupplychain.com) zijn daar uitstekende voorbeelden van. Wij ondersteunen organisaties in zowel de publieke als de private sector, bij vraagstukken op het gebied van inkoop, logistiek en operations. Of integraal, op het gebied van de supply chain. We maken heel bewust een onderscheid tussen de publieke en de private sector. Onderscheid in wat we doen en hoe we het doen, omdat er overeenkomsten zijn, maar wel degelijk ook verschillen. Er zijn soms andere vragen. We doen soms andere projecten. Maar we voelen ons in beide sectoren echt thuis. Onze klanten zien dat en waarderen dat. Ga voor meer informatie over onze referenties en onze vacatures naar www. dpasupplychain.nl. Of maak direct een afspraak voor nadere kennismaking door te bellen naar We komen graag naar u toe. Detachering Business Consultancy Project Consultancy Werving & Selectie Traineeship

11 Inkoop slimmer ondernemend organiseren Succesvol bijdragen met leveranciers aan realisatie organisatiedoelstellingen Jacques J.A.M. Reijniers Gebaseerd op de resultaten van een aanzienlijk aantal onderzoeken en de prestaties van verschillende succesvolle organisaties, is het inmiddels evident dat leveranciers een beleids- en concurrentieonderscheidende bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Helaas wordt nog steeds ervaren dat inkoop onvoldoende aansluiting heeft op het executive management niveau en te veel wordt gezien als een operationele uitvoerende en dienstverlenende activiteit. Daardoor worden de kansen die leveranciers kunnen bieden voor de organisatie in zowel de private als publieke sector onvoldoende benut. Inkoop is nog te veel een verwaarloosde winstbron, zowel aan de kosten- als aan de opbrengstenkant. Een intensief veranderingsproces binnen organisaties én ondernemend leiderschap van inkoopchefs zijn voorwaarden voor succes. Ook buiten de inkoopdiscipline zelf ligt een innovatieve kans en dat is een grootse uitdaging. Strategische meerwaarde door leverancier Betalingen ( inkoop is alles waar een factuur tegenover staat 1 ) aan externe leveranciers vormen een steeds groter aandeel van de begroting van organisaties in de publieke sector en de omzetwaarde in de private sector: om een veelheid van redenen wordt er steeds meer uitbesteed. Ook de afhankelijkheid van de prestaties door deze leveranciers voor het functioneren van organisaties wordt daardoor groter. Kleinere voorraden en just in time leveringen vragen een ongestoord logistiek proces. Inkoop is in dit verband geen doel op zichzelf, maar dient als schakel tussen de organisatie en de leveranciersmarkt - bij te dragen aan de realisatie van de strategische doelstellingen van de organisatie. Inkoop als een strategische meerwaarde voor organisaties. Om de operationele prestaties van leveranciers intern te kunnen waarborgen is een professioneel inkoopproces noodzakelijk en een voorwaarde. De strategische meerwaarde-stem van de inkoper wordt echter nog onvoldoende gehoord en inkopers krijgen onvoldoende medewerking vanuit de organisatie waar dit relevant kan zijn. Ook de inkoopprofessional zal hierbij een essentiële rol dienen te vervullen! Inkoop is zich thans echter aan het ontworstelen uit de vergetelheid als vergeten winstbron. Deze winst beperkt zich overigens niet tot de directe financiële voordelen (transactie/ factuurkosten en proceskosten), maar ook ter versterking van de realisatie van marktpositie en beleidsdoelstellingen (zoals flexibiliteit van levering van producten, versnelde productinnovatie, versterking productstandarisatie, bevorderen duurzaamheid). Er voltrekt zich in vele organisaties een ontwikkelingsproces door inkoop van uitsluitend prijsinkopen naar het initiëren en ontwikkelen van een toegevoegde waarde voor de organisatie met behulp van leveranciers. Er dient inzicht te bestaan in de inkoopdoelstellingen in functie van de beleidsdoelstellingen van de organisatie. Voor het vernieuwingstraject en de impact op de bestaande organisatie maakt het bijvoorbeeld groot verschil uit of de beleidsprioriteit ligt op kostenbesparing óf op het minimaliseren van het aantal juridische procedures tengevolge van aanbestedingsfouten 1 Inzicht en overzicht. De uitdagingen van Beslsiskunde en Inkoopmanagement, J. Telgen, oratie Universiteit Twente,

12 óf op het verhogen van de kwaliteit van de leveranciersprestaties óf het sneller introduceren van nieuwe producten om de concurrentie voor te zijn. Het resultaat leidt tot een urgentiegraad die als eerste voorwaarde voor het succesvol kunnen realiseren van een professionaliseringsvernieuwing. Kotter geeft het bepalen van de urgentiegraad voor de start van een vernieuwing als absolute voorwaarde voor succes. Het executive management zal de genoemde inkoopdoelstellingen als bijdrage leverend aan de beleidsdoelstellingen formeel moeten accorderen en als referentiekader te gebruiken voor het volgen van het vernieuwingsproces. Anders gesteld: wat zijn de consequenties voor het organisatieresultaat indien de inkoopdoelstellingen niet worden gerealiseerd? Om dit alles succesvol te kunnen realiseren is het doorbreken van de impasse om gehoor te vinden bij en aangesloten te raken op het executive management niveau van belang. Vernieuwen en verbeteren vraagt namelijk het kunnen doorvoeren van veranderingen m.b.t. processen, organisatie, procedures en systemen. De daarvoor benodigde investeringen, besluitvorming en implementatie (managen van weerstanden) vragen juist de voorwaardelijke ondersteuning van het executive management. Om dit te kunnen bereiken is een aantoonbare directe relatie met en bijdrage levering aan de oplossing van hun strategische vraagstukken nodig. Deze hoogdringendheid leidt ontegenzeglijk tot hun commitment. De agenda van het executive management als uitgangspunt De externe ontwikkelingen leiden voor vele organisaties in de private sector tot versnelling van productontwikkelingen, toename van wereldwijde concurrentie, continue druk op kosten (zeker in deze crisistijd) en permanent zoeken naar onderscheidende meerwaarde om de eigen positie de versterken in de markt. De publieke sector heeft bijvoorbeeld te maken met steeds stringenter wordende wet- en regelgeving, duurzaamheidsdoelstellingen en ook de permanente aandacht voor kosten. Dit zijn dé agendapunten voor vele organisaties op executive management niveau. De strategische vraag is hierbij steeds opnieuw: Kunnen we deze genoemde doelstellingen alleen realiseren of kunnen we dit succesvoller met derden bereiken?. Met andere woorden: Zelf doen of uitbesteden?, een strategische keuze. Vervolgens komt het thema operationele realisatie aan de orde. De betrokkenheid van en door externe leveranciers leidt voor de organisatie tot het werkveld van inkoop. De financiële belangen en daarbij behorende prestatierisico s voor de interne gebruikers nemen daardoor ook steeds meer toe. De inkoper vormt in dit proces een essentiële regisseur voor het optimaal afwegen van de aanzienlijke verscheidenheid van belangen door de even zovele participanten. De inkoper vormt hierbij de intermediair tussen de eigen organisatie en de leverancier. Inkoop is van de gehele organisatie: de noodzaak van inkoopmarketing Het inkoopproces is niet alleen voorbehouden aan de inkoper (ongeacht waar deze organisatorisch is gepositioneerd). Tijdens de verschillende fasen van het inkoopproces zijn een veelheid van participanten betrokken. Tevens is inkoop meer dan uitsluitend een operatio- 12

13 neel administratief proces. Zoals reeds gememoreerd in de vorige paragraaf is een inkadering in het beleid essentieel. De participanten komen uit verschillende disciplines, bijvoorbeeld behoeftestellers en budgethouders (veelal vakinhoudelijke productdeskundigen), controllers, juristen, beleidsmakers, publiciteitsmedewerkers, politici, gebruikers, leveranciers alsmede aanbestedingsdeskundigen, leveranciers en inkopers. Ieder van deze participanten heeft haar eigen specifieke doelstellingen. Al deze verschillende inzichten dienen ten finale te resulteren in hét ene einddoel van het inkoopproces: een tijdige levering door een leverancier van het juiste product of dienst, op tijd geleverd, tegen een aanvaardbare prijs, voldoend aan de duurzaamheidscriteria en voldoend aan de voorwaarden van rechtmatigheid, doelmatigheid en transparantie: voorwaar geen eenvoudige opgave. Het is daarom van belang te weten wie de dirigent cq regisseur is van dit gehele inkoopproces en wat de finale doelstelling dient te zijn. Het is een complex proces waar een adequate afweging van alle genoemde aspecten dient plaats te vinden. Voor iedere organisatie en voor iedere categorie producten kan dit verschillend zijn. Om deze complexiteit te kunnen managen is het noodzakelijk dat iedere discipline (zowel op het niveau van bestuurders, directie als alle relevante functionele gebieden) bekend is met de meerwaarde van inkoop cq leveranciers voor het realiseren van hun eigen doelstellingen. Het zorgvuldig marketing bedrijven van inkoop en de rol van de leveranciers is hierbij essentieel. Dit kan het meest praktisch plaatsvinden door dit per discipline te realiseren in een workshop of tijdens de voorbereiding en uitvoering van een individueel inkoopproces. Hierbij dient het accent niet te liggen op de inkooptechnische operationele aspecten, maar op de doelstellingen van de participerende discipline (bijvoorbeeld: Ik moet mijn doel realiseren met zo weinig mogelijk operationele mensen. Een kans voor inkoop om daar een creatieve bijdrage aan te leveren). Deze benadering is omgekeerd aan de veelal vigerende werkwijze: uitvoeren wat een behoeftesteller vraagt! Van aanbesteden naar inkopen in de publieke sector: een vernieuwende stap Helaas ligt de prioriteit bij vele organisaties in de publieke sector momenteel bij het contracteren van leveranciers op het voldoen aan de aanbestedingsregelgeving. De inkoper besteedt daardoor buitengewoon veel aandacht aan het voldoen aan deze regelgeving. Op zich geen probleem: regelgeving dient nageleefd te worden. De interne proceskosten zijn daarbij overigens evident! Echter, inkopen is meer dan aanbesteden. In de vorige paragraaf is dit nader toegelicht. Inkoop wordt binnen de publieke sector helaas nog te veel in één adem genoemd met aanbesteden. Aanbesteden is echter een deel van het integrale inkoopproces. Het échte inkopen is vergelijkbaar met het échte verkopen. Inkoop is derhalve de spiegel van verkoop, in vele opzichten. Aan de overkant van de inkoper staat altijd de verkoper. De inkoopdiscipline vervult een aanvullende rol om een optimaal resultaat tussen behoeftesteller en leveranciers te bereiken, dit in het belang van de gehele organisatie. Een aantal voorbeelden zijn: bevorderen van synergievoordelen tussen verschillende behoeftestellers (transactie- én proceskostenvoordeel), nagaan of unieke specificaties noodza- 13

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Liefde. klantcontact. eerste. op het. Kwaliteit van de dienstverlening omhoog, kosten omlaag en. vooruit naar de kerntaak in de corporatiesector

Liefde. klantcontact. eerste. op het. Kwaliteit van de dienstverlening omhoog, kosten omlaag en. vooruit naar de kerntaak in de corporatiesector Liefde op het eerste klantcontact Kwaliteit van de dienstverlening omhoog, kosten omlaag en vooruit naar de kerntaak in de corporatiesector Inhoudsopgave 1. Nieuwe tijden vragen nieuwe vormen van samenwerking

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

D E K R A C H T V A N O R G A N I S E R E N! D E K R A C H T V A N O R G A N I S E R E N!

D E K R A C H T V A N O R G A N I S E R E N! D E K R A C H T V A N O R G A N I S E R E N! NEVI Contract- managementdag 2013 1 Voorwoord 2 Contractmanagement wordt volwassen Eén van de belangrijkste trends in 2013 is volgens inkoopmagazine Deal! dat contractmanagement volwassen wordt ( Contract

Nadere informatie

Competent Leidinggeven

Competent Leidinggeven 2 Competent Leidinggeven Praktijkgids voor resultaten met anderen Leidinggeven is steeds meer iets van en voor iedereen geworden. In onze netwerkmaatschappij spelen we allemaal wel eens een leidinggevende

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/september 2010 Een handboek voor de diverse werkvloer DIVERSITEIT INCLUSIEF: HR DOSSIER Effectief Bereik de juiste

Nadere informatie

MARCOM Magazine.NL. komt eraan!

MARCOM Magazine.NL. komt eraan! MARCOM Magazine.NL komt eraan! H É T C A R R I È R E M A G A Z I N E V O O R S A L E S - & M A R K E T I N G P R O F E S S I O N A L S! J U L I 2 0 0 9 4 In gesprek met Judith Koekenbier, Managing Director

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

AMBASSADEURSCHAP ALS MOTOR VOOR MVO-IMPLEMENTATIE

AMBASSADEURSCHAP ALS MOTOR VOOR MVO-IMPLEMENTATIE AMBASSADEURSCHAP ALS MOTOR VOOR MVO-IMPLEMENTATIE Een effectief concept om MVO versneld te verankeren Charlotte Extercatte Working Paper nr. 28 in de serie Duurzaam Organiseren Doen! Nijmegen School of

Nadere informatie

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Welvaartsgroei door het stimuleren van innovatief duurzaam ondernemen in het Curaçaose MKB Onderzoeksteam: Dr. J.A. (Jimme) Keizer Prof.dr. L.H.J. (Leo)

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont

De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont Utrecht, juli 2014 Whitepaper van House of Performance De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Inleiding Organisatieadviesbureau

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

10 jaar Masterclass Kennismanagement

10 jaar Masterclass Kennismanagement 10 jaar Masterclass Kennismanagement Colofon ISBN: 9789051795592 2007 de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen en DNV-CIBIT, Bilthoven Samenstelling: de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen

Nadere informatie

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg voorkant Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Karlijn Lammers Dineke Woonink Robert Nieuwland Cok

Nadere informatie

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap De toegevoegde waarde van leiderschap op het bereiken van ondernemingsdoelstellingen Cursist: Maarten Hopman Docent: Mevrouw van t Geloof-Witte Cursistnummer:

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2007

Maatschappelijk Jaarverslag 2007 Maatschappelijk Jaarverslag 2007 Kiezen voor ondernemerschap 2007 was het jaar van de keuzes. En vooral: het uitwerken van die keuzes. Met de voornaamstekeuze debesteprivatebank van Nederland en België

Nadere informatie

Inkoop en contractmanagement

Inkoop en contractmanagement Inkoop en contractmanagement Gratis rapport met waardevolle vakinformatie voor facility managers facilitaire inkoop, duurzaam inkopen - pag. 1/26 Contractmanagement is een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering,

Nadere informatie

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste 4 vijfen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tachtig ste boekjaar 2014 1 2 Bericht van de raad van commissarissen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

E-book Efficiënt ondernemen met Social Media. Door Richard van Hooijdonk. facebook.com/marketingmonday

E-book Efficiënt ondernemen met Social Media. Door Richard van Hooijdonk. facebook.com/marketingmonday Efficiënt ondernemen met Social Media Door Richard van Hooijdonk facebook.com/marketingmonday Executive Summary De wereld om ons heen verandert in rap tempo. De opkomst en ontwikkeling van nieuwe, interactieve

Nadere informatie

INSPIRERENDE VISIES. marketing voor en door marketeers. Jan van Wijk. Uitgave van Het Marketinggenootschap in samenwerking met Avans Hogeschool

INSPIRERENDE VISIES. marketing voor en door marketeers. Jan van Wijk. Uitgave van Het Marketinggenootschap in samenwerking met Avans Hogeschool INSPIRERENDE VISIES 2 INSPIRERENDE VISIES marketing voor en door marketeers Jan van Wijk Uitgave van Het Marketinggenootschap in samenwerking met Avans Hogeschool 3 Voor meer informatie kunt u contact

Nadere informatie