Innovatiegericht inkopen: De overheid als opdrachtgever van innovatieve oplossingen Voortgang en toekomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Innovatiegericht inkopen: De overheid als opdrachtgever van innovatieve oplossingen Voortgang en toekomst"

Transcriptie

1 Innovatiegericht inkopen: De overheid als opdrachtgever van innovatieve oplossingen Voortgang en toekomst Mei 2010 Samenvatting Het programma Innovatiegericht Inkopen, voorheen launching customer, is onderdeel van Nederland Ondernemend Innovatieland. In dit document wordt gerapporteerd over voortgang en resultaten van dit project in 2010 en aanbevelingen gedaan voor de toekomst. Jaarlijks koopt de overheid voor ongeveer 70 miljard euro in, waarvan 15 miljard rijksoverheid en 55 miljard regionale overheid. Innovatiegerichte inkopen zijn inkopen die leiden tot innovatieve oplossingen, dat kunnen zijn producten, diensten of (onderdelen van) werken. Daarbij gaat het om de eerste commerciële toepassing van een innovatie. Dergelijke inkopen vergroten de marktkansen van een innovatief product of proces, terwijl de mogelijkheden van de overheid om een effectief product, dienst of werk te kopen verbeterd worden. In december 2008 nam de Tweede Kamer een motie aan met de oproep aan de regering (1) prestatie-indicatoren in de begroting voor 2010 op te nemen voor launching customer en voor innovatief aanbesteden en (2) ernaar te streven in keer launching customer te zijn en 10 keer innovatief aan te besteden. Doelstelling van deze motie was het innovatiegericht inkopen door de overheid te bevorderen. Op 21 november 2009 heeft de Minister van Economische Zaken een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met de invulling van de motie Aptroot/Besselink. Conform uw besluit op basis van de voortgangsrapportage 2009, heeft de Minister gekozen voor het vervangen van het begrip launching customer door innovatiegericht inkopen, dat een completer beeld geeft van op innovatie gerichte inkopen. In haar brief aan de Tweede Kamer ( nr. 162, zie bijlage 1) presenteert de Minister van Economische Zaken 20 voorbeelden innovatiegericht inkopen, geselecteerd uit een groter aantal inkopen. Tevens rapporteert zij over de uitwerking van de rijksbrede indicator innovatiegerichte aanbestedingen : het aantal op innovatiegerichte aanbestedingen bij de rijksoverheid. De indicator zal worden gemeten door middel van een enquête. Opzet van deze enquête en de metingmethodiek zijn gereed. Met de gegevens over 2009 zal binnenkort een proefmeting worden gedaan. In 2010 is, conform uw advies, gekozen voor een streefwaarde van 20. In afwachting van de 0-meting wordt voorgesteld om deze streefwaarde te handhaven in In de vorige rapportage heb ik u toegezegd om innovatiegericht inkopen verder te concretiseren. Vanaf 2008 is dit gedaan door middel van activiteiten gericht op het vergroten van kennis, kunde en bewustwording bij inkopers en behoeftestellers (projectleiders, managers). Dit is in 2009 uitgebouwd via het expertisecentrum aanbesteden PIANOo met onder andere een website, virtuele groepen, themagerichte bijeenkomsten in Den Haag, een aantal artikelen en een viertal samenhangende handleidingen. Om het interdepartementale karakter te versterken, is een klankbordgroep Innovatiegericht Inkopen geformeerd die tot nu toe vijfmaal bijeen is geweest. Het is niet gelukt om het projectteam uit te breiden met medewerkers van andere departementen. Wel zijn samenwerkingsrelaties ontwikkeld met brancheorganisaties, regionale overheden en initiatieven in de bouw die het inkopen van reeds bestaande innovaties bevorderen.

2 Eerder heb ik u aangegeven dat meer samenhang noodzakelijk was tussen de projecten innovatiegericht inkopen en SBIR, gericht op de precommerciële fase. Dit is ook bevestigd in de SBIR evaluatie. Daarom is besloten een gezamenlijk ambassadeursnetwerk voor beide programma s in te richten, dat in juni 2010 van start zal gaan. Het netwerk komt ongeveer drie maal per jaar bijeen, bij voorkeur gekoppeld aan bijeenkomsten op verschillende plaatsen in Nederland. Innovatiegericht Inkopen en SBIR richten zich op de maatschappelijke vraagstukken van overheidsopdrachtgevers, veelal verbonden met algemene thema s zoals duurzaamheid en vergrijzing. Daarbij wordt naar verbinding gezocht met de marktzijde, via internationaal genoemde groeimarkten ( de lead markets ) en de innovatieprogramma s, zoals bijvoorbeeld Point One. In juli 2010 zullen wij Rijkswaterstaat, dat haar nieuwe innovatiestrategie ontwikkelt, in contact brengen met de resultaten van het Point One programma. Verder wordt aangesloten op de duurzame innovatieprojecten in het kader van duurzaam inkopen. In 2010 zullen in ieder geval twee bijeenkomsten over maatschappelijke vraagstukken in Amsterdam en Eindhoven georganiseerd worden. De bijeenkomst in Amsterdam zal in het teken van duurzame bouw en energie staan. Internationaal participeren vertegenwoordigers van Innovatiegericht Inkopen en SBIR in het uitbreiden van het EU netwerk en instrumentarium. Binnen de EU zijn concrete plannen voor het ontwikkelen van Europese SBIR s. DG InfSo ontwikkelt een tender op het gebied van Healthcare, Thuiszorg en Photonica. Onderzocht wordt of ook andere instrumenten op het gebied van innovatiegericht inkopen ontwikkeld kunnen worden. Op basis van de ervaringen en lessen uit het expertisenetwerk zijn een aantal valkuilen en succesfactoren bij het inkopen van innovatieve oplossingen op een rij gezet. Daaruit wordt geconcludeerd dat: beleidsvorming op zowel innovatie- als inkoopgebied belangrijk zijn voor het slagen van innovatiegericht inkopen Innovatiegerichte inkoop niet altijd budgettair neutraal kan zijn, omdat de lasten uitgaan voor de lusten. Innovatiegericht inkopen een behoorlijke inspanning en deskundigheid vereist. Juist maatschappelijke vraagstukken, zoals duurzaamheid en vergrijzing zich goed lenen voor het inkopen van innovatieve oplossingen. Vaak voldoen bestaande oplossingen niet. Mede op basis daarvan bevelen wij aan om een kwantitatieve doelstelling vast te stellen voor het besteden van een deel van het inkoopvolume aan het ontwikkelen en inkopen van innovaties op de geselecteerde maatschappelijke thema s; en om in samenwerking met het expertisecentrum PIANOo op deze thema s op basis van marktonderzoek (functionele) vraagspecificaties en gunningcriteria in formats te ontwikkelen. Onderzocht kan worden of een combinatie met een garantiefaciliteit of een inkoopsubsidie een positieve bijdrage kan leveren. Dit op basis van ervaringen met andere programma s. Voorstel Voorgesteld wordt aan de Programmaraad KenI om: In te stemmen met de streefwaarde van 20 voor de indicator in 2011, dit in afwachting van de 0-meting Zoals afgesproken in de voortgangsrapportage 2009 te ondersteunen bij het uitbreiden van het team Innovatiegericht Inkopen met 3 teamleden, ieder voor 0,3 fte. Deze teamleden zijn afkomstig uit de voor innovatiegerichte inkoop relevante departementen en zullen op projectbasis hun bijdrage leveren. In te stemmen met het voorstel instrumentarium innovatiegericht inkopen en SBIR voor het komend kabinet. Deze uitwerking is gebaseerd op de bespreking van een de voortgangsrapportage in het MTOI van het Ministerie van Economische Zaken.

3 1. Activiteiten op basis van de rapportage 2009 Achtergrond Jaarlijks koopt de overheid ongeveer 70 miljard euro in, waarvan 15 miljard door de rijksoverheid en 55 miljard door de regionale overheid. Door innovaties in te kopen stimuleert de rijksoverheid de innovatiekracht van het bedrijfsleven. De ontwikkeling van prototypes en innovatieve oplossingen kan voor 100% gefinancierd worden, omdat bij correcte toepassing van de aanbestedingsregels geen sprake is van staatssteun. Het inkopen van innovatieve oplossingen is van groot belang voor de effectiviteit en efficiency van de overheid. Door het inkopen van innovaties, zeker op de belangrijke maatschappelijke vraagstukken, zal de overheid effectiever en efficiënter worden. Dit geldt in sterkere mate op die gebieden, waar de overheid een dominante positie heeft. Denk daarbij aan grote werken en Defensie. Dit zijn ook de gebieden waar de rijksoverheid al de meeste aandacht besteed aan het inkopen van innovatieve oplossingen. Tweede Kamerbrief Innovatiegericht Inkopen In haar brief van 20 november 2009 heeft de Minister van Economische Zaken antwoord gegeven op de motie Aptroot/Besselink ( nr. 127, zie bijlage 1) uit 18 december 2008 waarin verzocht is: om in de begroting 2010 prestatie-indicatoren op te nemen voor launching customer en innovatief aanbesteden. in 2009 ernaar te streven tenminste tien keer innovatief aan te besteden en tien keer launching customer te zijn. In haar uitwerking van indicator en presentatie van de voorbeelden heeft de Minister van Economische Zaken conform uw besluit in de voortgangsrapportage 2009 het begrip innovatiegericht inkopen gehanteerd. Uit een groter aantal voorbeelden heeft de Minister 20 voorbeelden innovatiegericht inkopen bij verschillende overheidspartijen geselecteerd. In 12 daarvan trad de overheid op als launching customer. Bij veel voorbeelden was sprake van een duurzame innovatie. Deze brief zal naar alle waarschijnlijkheid aan de orde komen tijdens de behandeling van het jaarverslag van EZ bij de begrotingsbehandeling 2011 in oktober Breder draagvlak project innovatiegericht inkopen en ambassadeursnetwerk Conform uw wens is het interdepartementale karakter van het project innovatiegericht inkopen versterkt. Een interdepartementale klankbordgroep is ingesteld met vertegenwoordigers van LNV, RWS, VROM, DGOBR van Binnenlandse zaken, verantwoordelijk voor categoriemanagement en Agentschap NL. Deze klankbordgroep is vijfmaal bijeen geweest. Het is helaas nog niet gelukt om het projectteam innovatiegericht inkopen uit te breiden met leden van andere departementen. Graag ontvang ik de ondersteuning van de Programmaraad KenI bij het uitbreiden van het team met 3 teamleden, ieder voor 0,3 fte. Bij voorkeur komen de teamleden uit de aanbestedende diensten waarvoor Innovatiegericht Inkopen belangrijk is. Om SBIR en Innovatiegericht Inkopen een impuls te geven, is een gezamenlijk ambassadeursnetwerk opgericht. Het ambassadeursnetwerk is een actief en levend netwerk. Daarbij kunnen de ambassadeurs bij inkopende overheden de rol van de overheid als aanjager van innovatie over het voetlicht te brengen. Ook kunnen ze de

4 overheid wijzen op het belang van vraaggerichte instrumenten, zoals SBIR en innovatiegericht inkopen. Het ambassadeursnetwerk zal formeel worden geïnstalleerd tijdens een feestelijke startbijeenkomst op 14 juni Expertisenetwerk PIANOo Bij het expertisenetwerk PIANOo is een virtueel netwerk ingericht met website en virtuele groepen. Verschillende themagerichte bijeenkomsten zijn georganiseerd rond aanbestedingsthema s, zoals concurrentiegerichte dialoog, risicomanagement en intellectueel eigendom. Gesprekken zijn gevoerd met vertegenwoordigers van verschillende overheidsorganisaties. Mede op basis hiervan is voorlichtingsmateriaal ontwikkeld, zoals animaties met overheidsvoorbeelden en het in samenwerking met de vakgroep inkoopmanagement van PIANOo ontwikkelen van brochures over de rol van de inkoper en het stimuleren van innovatieve oplossingen tijdens verschillende fases in het inkoopproces. Uitgewerkt wordt hoe bestaande innovaties een kans kunnen krijgen in het aanbestedingstraject. Daarbij wordt ook samengewerkt in de werkgroep Eigen Initiatief Vernieuwingsplatform Bouw. In ontwikkeling is een format voor het specificeren en vooral ook gunnen van innovatieve oplossingen. Op dit moment is duurzaamheid de belangrijkste drijfveer voor innovatie bij de overheid. Dit blijkt ook uit de voorbeelden die de Minister van Economische Zaken aan de Tweede Kamer heeft gepresenteerd. In haar voortgangsrapportage over 100% duurzaam inkopen uit juni 2009 heeft ook de Minister van VROM aangegeven ruimte te willen bieden voor het tot stand brengen van gezamenlijke, grootschaliger innovatieve initiatieven. In aansluiting op bijvoorbeeld de voorbeelden uit de 1001 klimaatoplossingen van FME- CWM. Het expertisecentrum PIANOo is aangesloten op de activiteiten van VROM om inkoop van dezer innovaties te stimuleren. Ook worden workshops innovatiegericht inkopen gegeven op conferenties duurzaam inkopen en is het expertisecentrum betrokken bij Samenwerking SBIR en Innovatiegericht Inkopen De ruimere definitie van het project Innovatiegericht Inkopen heeft het mogelijk gemaakt om het werkveld te verbreden en de gewenste samenwerking met SBIR te versterken. Beide instrumenten verdienen een sterkere plaats in het inkoopgedrag van de overheid, zeker in het licht van maatschappelijke doelstellingen zoals het duurzamer maken van onze samenleving. SBIR en Innovatiegericht Inkopen zijn complementair. SBIR geeft mogelijkheden om de markt te stimuleren door aanbesteding van onderzoek en ontwikkeling. Daarmee worden de mogelijkheden om innovaties in te kopen verruimd. Voor het uitbouwen van innovatiegericht inkopen is het waardevol om in de fase voor daadwerkelijke inkoop markten te stimuleren en te prikkelen tot innovatie. Naast de prijsvraag en het uitvragen van innovaties in het aanbestedingstraject, is SBIR is een succesvol instrument hiervoor. Gedurende de afgelopen jaren hebben 28 tenders plaatsgevonden met een totaalbudget van 71,5 miljoen. Voor het SBIR instrument is het belangrijk dat de ontwikkelde innovaties daadwerkelijk ook worden ingekocht. Dit kan, zoals ook uit de evaluatie van SBIR blijkt, versterkt worden door:

5 Bij het formuleren van SBIR-tenders zoveel mogelijk inkopende partijen te betrekken en rekening te houden met de opdrachten, die overheden de komende jaren zullen uitzetten. De aanwezigheid van een innovatiestrategie is hierbij uitermate nuttig. Rijkswaterstaat is de eerste organisatie die een innovatiestrategie voor haar grote aanbestedingsprojecten ontwikkelt. Te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de via SBIR ontwikkelde prototypes in te kopen. Hoe kan de (Europese) aanbesteding het beste worden ingericht. Samen met PIANOo expertisecentrum aanbesteden kan vanuit het project Innovatiegericht Inkopen gezocht worden naar: Het zo vroeg mogelijk betrekken van aanbestedende partijen bij mogelijke SBIR tenders op bepaalde gebieden. Het laten uitvoeren van marktonderzoek en markanalyses op bepaalde gebieden, uitmondend in een (format voor) vraagspecificatie door overheidspartijen. Dit kan een specificatie voor een SBIR zijn, maar ook voor een directe inkoop. In het Lead Market-Initiative (LMI) heeft de EU nieuwe groeimarkten geïdentificeerd. Een tender is uitgevoerd voor een aantal netwerkprojecten, waar ook Nederlandse organisaties zoals PIANOo aan deelnemen. Vanuit deze groeimarkten en andere overheidsspeerpunten in innovatieprogramma s kan de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven groeien. Dit verhoogt de kans dat overheden de specificaties van deze innovaties zullen verwerken in hun aanbestedingen. Soms is dit pas mogelijk na verandering in wetgeving en standaards. Concrete projecten worden in gang gezet door de Maatschappelijke Innovatieversneller, een samenwerkingsverband tussen SBIR, Innovatiegericht Inkopen en het Lead Market Initiatief in Nederland. In samenwerking met SBIR worden bijeenkomsten op verschillende plaatsen in het land georganiseerd. De eerste bijeenkomst zal op 9 september in Amsterdam plaatsvinden met als onderwerp duurzaam wonen, werken en transport. In vervolgbijeenkomsten zullen op specifieke thema s marktontmoetingen plaatsvinden tussen overheden en marktpartijen. Samenwerking binnen de EU Nederland wordt samen met Zweden, Het Verenigd Koninkrijk en Finland als koploper gezien op het gebied van innovatiegericht inkopen. Aandacht krijgen vooral de Nederlandse SBIR, de ontwikkeling van de indicator innovatiegericht inkopen, de instrumenten op het gebied van risico management en het virtuele internationale inkoop netwerk. Gewerkt wordt aan een Europese SBIR en andere instrumenten op het gebied van innovatiegericht inkopen. Gedacht wordt over het invoeren van een streefwaarde van 2 % van het totale inkoopbudget aan innovatie. Daarnaast worden er vanuit het Lead Market Initiatief inkoopnetwerken op groeithema s in Europa ontwikkeld. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van het internationale virtuele netwerk van PIANOo, EU Public Procurement. 2. Indicator Innovatiegericht Inkopen Na goedkeuring van de opzet van de indicator door de interdepartementale Programmaraad Kennis en Innovatie evenals de ICIA in juni 2009, is de rijksbrede indicator innovatiegericht aanbesteden in de EZ begroting voor 2010 opgenomen en

6 verder ontwikkeld. De definitie van de indicator is het aantal innovatiegerichte aanbestedingen. De streefwaarde voor 2010 is 20 innovatiegericht aanbestedingen voor de hele rijksoverheid. Bij het meten van de indicator is het van belang om te onderzoeken in hoeverre binnen het aanbestedingsproces ruimte aan de markt wordt gegeven om met innovatieve oplossingen te komen en in hoeverre aanbestedingen hebben geleid tot het inkopen van innovatieve oplossingen. Voor de operationalisering van de Indicator is het begrip innovatiegericht aanbesteden uitgesplitst in verschillende kenmerken. Bijvoorbeeld het kenmerk: Zijn de gunningcriteria in een aanbestedingsprocedure opgesteld met het doel inschrijvers te belonen voor innovatieve oplossingen? Is dit bij een concrete aanbesteding het geval, dan wordt dit beschouwd als een uitingsvorm van innovatiegericht aanbesteden. Voor iedere aanbestedende dienst wordt onderzocht welke plaats innovatiegericht inkopen heeft in beleid en de praktijk. Ook wordt gevraagd naar voorbeelden van het inkopen van innovatieve oplossingen. Dat wil zeggen: De eerste commerciële toepassing van een product, dienst of werk in een bepaalde markt in Nederland. Daarbij kan het gaan om radicale en incrementele innovatie. Dit zijn de showcases die de eigen en andere aanbestedende diensten kunnen stimuleren. Met de gegevens over het jaar 2009 zal met behulp van een elektronische enquête een proefmeting gedaan worden, zodat de indicator en de bijbehorende meetsystematiek getest kunnen worden. De Centrale Directeuren Inkoop zullen een actieve rol spelen bij het laten invullen van deze enquête. De meting richt zich op een steekproef van de Europese aanbestedingen die zijn uitgevoerd door deze aanbestedende diensten. Een Europese aanbesteding is altijd gepubliceerd op de Europese TED-database. Bij de nulmeting (uitvoering in juni 2010) worden Europese aanbestedingen meegenomen die zijn afgerond in Op deze manier wordt gewaarborgd dat het onderzoek een actueel beeld geeft van uitgevoerde aanbestedingen. In de bijlage 2 is de werkwijze en de planning van de proefmeting opgenomen. In bijlage 3 is de concept vragenlijst opgenomen. Uit de eerdere inventarisatie van voorbeeldprojecten bleek dat een aantal van 20 voorbeelden innovatiegericht inkopen zonder enige moeite gehaald kan worden. In 2010 hebben we een streefwaarde van 20 voorbeelden opgenomen. Voorgesteld wordt om voor 2011 de streefwaarde te handhaven op 20. Jaarlijks worden bijna 900 aanbestedingen gedaan bij de rijksoverheid, dat is derhalve een aandeel van 0,23% van het totaal aantal aanbestedingen. In Europees verband wordt onderzocht of het haalbaar is om een streefpercentage te ontwikkeling voor het deel van het inkoopvolume dat besteed zou moeten worden aan het laten ontwikkelen of inkopen van innovaties. Gedacht wordt aan een streefwaarde van 2%. Dat is aanzienlijk meer dan de huidige streefwaarde in aantallen 4. Resultaten en ervaringen in project innovatiegericht inkopen Resultaten innovatiegericht inkopen Innovatiegericht Inkopen is zowel voor de inkoopwereld als het innovatiebeleid niet het belangrijkste onderwerp: Inkoop is primair gericht op professioneel aanbesteden, waarbij op dit moment de stap gemaakt wordt van het rechtmatig inkopen voor de laagste prijs naar doelmatig

7 inkopen van het kwalitatief beste product. Steeds vaker wordt ingezien dat contact met de markt noodzakelijk is voor het verkrijgen van de beste kwaliteit en goede verhoudingen, die het aantal rechtszaken kunnen terugdringen. De stap naar het inkopen van innovatie is zeker nog niet gemaakt. Binnen het innovatiebeleid zijn er veel meer instrumenten aan de aanbodzijde dan de vraagzijde. Het subsidie-instrumentarium is in Nederland en heel Europa ten opzicht van het vraaggerichte instrumentarium oververtegenwoordigd. Dat maakt het voor Innovatiegericht Inkopen lastig om in een jaar grote stappen te maken. Temeer daar een financieel instrumentarium en concrete doelstellingen ontbreken. Toch zijn er in het afgelopen jaar een aantal resultaten bereikt. Hieronder volgt een korte schets van de resultaten: Een groeiend netwerk met behoeftestellers en inkopers, die gebruik maken van onze activiteiten. Een grotere bekendheid van kansen en mogelijkheden bij meerdere overheidspartijen door artikelen in verschillende tijdschriften zoals Cobouw, Forte en Construction Insights, gesprekken en presentaties bij verschillende overheidsorganisaties. Samenwerkingsactiviteiten met branche-organisaties, Syntens en regionale partijen, onder meer resulterend in inkopersbijeenkomsten en marktontmoetingen op maatschappelijke thema s op initiatief van SBIR en Innovatiegericht Inkopen. Intensivering van de samenwerking met SBIR en Lead Markets die geresulteerd heeft in het tot stand brengen van samenwerking tussen bedrijven en overheidsinstellingen. Een goed voorbeeld is de marktontmoeting tussen Point One en Rijkswaterstaat die binnenkort plaatsvindt. De innovatiestrategie van Rijkswaterstaat biedt daarvoor een prima uitgangspunt. Handleidingen, zoals de vier publicaties innovatiegericht inkopen in samenwerking met de vakgroep inkoopmanagement, de metrokaart innovatiegericht inkopen en de module innovatiegericht inkopen in de procesbeschrijving professioneel aanbesteden van PIANOo. Een ontwikkelde indicator Innovatiegericht Inkopen die gereed is voor proefmeting. Een zestigtal voorbeelden innovatiegericht inkopen, waarvan een deel opgenomen is in de Tweede Kamerbrief. Deze voorbeelden zijn geanalyseerd en op basis daarvan zijn succes- en faalfactoren in beeld gebracht. Dit is een basis voor vervolgacties. Ondersteuning bij het stimuleren van innovatieve oplossingen in tenders, bijvoorbeeld op het gebied van beschermende kleding en schoonmaak. Onze ervaringen op basis van deze resultaten zijn: Gezien de toenemende belangstelling vanuit de overheid, blijft het van belang om bewustwordingsactiviteiten te continueren. Dit bewustwordingsproces kan versterkt worden door een rijksbrede streefwaarde innovatiegericht inkopen. In de voorfase kan vanuit Innovatiegericht Inkopen vooral de verkenning van de markt gestimuleerd worden, bij de aanbesteding gaat het om professionaliseren van het traject zelf. Daarnaast is het van belang om de organisatorische inbedding in aanbestedende diensten te verbeteren. Met name maatschappelijke vraagstukken, zoals duurzaamheid, lenen zich uitstekend voor het inkopen van innovatieve oplossingen. Het gericht stimuleren, begeleiden en ontwikkelen van projecten op dit gebied levert direct resultaat op. Bovendien ontstaan zo de voorbeelden voor de toekomst. Op dit vlak kunnen SBIR en Innovatiegericht Inkopen uitstekend samenwerken. Daarbij gesteund door innovatieprogramma s. Innovatiegericht Inkopen en SBIR hebben een overlap, maar zullen altijd eigenstandige activiteiten hebben. Niet iedere inkoop heeft een SBIR nodig, niet alle SBIR prototypes zullen van belang zijn voor de overheid als inkopende partij.

8 Valkuilen en succesfactoren innovatiegericht inkopen met het oog op de toekomst Op basis van interviews met inkopers en behoeftestellers, de voorbeelden, die voor de Tweede Kamerbrief zijn verzameld, de ervaringen uit bijeenkomsten en de virtuele discussies, hebben we een inventarisatie gemaakt van de belemmeringen en de succesfactoren. In onderstaande tabel zijn de valkuilen en succesfactoren voor innovatiegericht inkopen opgenomen. Belemmeringen Veel betrokken partijen in inkoopproces en weinig samenwerking Op winst gerichte, grote bedrijven Een aantal loketten voor ondernemers met eigen initiatieven, die niet het volledige speelveld van de overheid overzien. Vooral belangrijk voor MKB bedrijven Risicomijdende opdrachtgevers Ontbreken samenwerking verschillende disciplines overheid bij belangrijke inkopen. Mede daardoor veel aandacht voor rechtmatigheid bij het uitvoeren van aanbestedingen. Doelmatigheid is onderbelicht. Uiteenlopende doelstellingen van verschillende betrokkenen worden niet samengebracht Niet op alle terreinen is innovatie noodzaak: daardoor is innovatie meestal geen belangrijk aandachtspunt bij inkooptrajecten In een aantal sectoren worden zaken gedaan met een beperkt aantal, vaak grote martkpartijen. Deze marktpartijen zijn meestal niet gericht op het ontwikkelen van innovatie. Inkoop wordt gezien als aanbestedingsproces, pas bij begin aanbesteding contact vaak inkoop en daadwerkelijke opdrachtgever. Te weinig aandacht voor een zorgvuldig voortraject en overkoepelend beleid voor meerdere aanbestedingen Te weinig aandacht voor een goed voortraject, waarin Nagedacht wordt over de ruwe vraagstelling gelijkwaardig gecommuniceerd wordt met de markt. Daarvoor is marktkennis vereist, te verkrijgen via markonderzoek en marktanalyse. De marktanalyse gebruikt wordt voor het bepalen of het stimuleren van de Succesfactoren Een structurele en rijksbrede brugfunctie tussen ondernemers en overheidsopdrachtgevers Inkopers met inhoudelijke deskundigheid, die regierol vervullen in inkoopproces en al in een vroeg stadium betrokken zijn Samenwerking in inkoopteams door verschillende disciplines (juristen, inkopers, behoeftestellers) Maatschappelijke vraagstukken, zoals duurzaamheid en vergrijzing maken innovatie op veel terreinen noodzakelijk Met SBIR worden innovatieve bedrijven in staat gesteld om nieuwe prototypes te ontwikkelen. Daarmee kunnen bestaande markten opengbroken. Overkoepelend beleid voor meerdere aanbestedingen: Innovatiestrategie voor aanbestedingen (grote) projecten in de komende jaren Inkoopbeleid met spelregels voor aanbestedingen die niet uitsluitend op rechtmatigheid gericht zijn Samenwerking met marktpartijen Het lef en de deskundigheid om met marktpartijen samen te werken en gecalculeerde risico s te bespreken en te verdelen Een weloverwogen keuze voor SBIR of prijsvraag met het oog op het stimuleren van markten en het verbeteren van de inkoopopties

9 Belemmeringen markt noodzakelijk is via SBIR of andere methoden zoals de prijsvraag Succesfactoren De tijd nemen voor het voortraject De lasten gaan vaak voor de baten uit. Inkopen innovatieve oplossing vereist meer inzet en soms ook een voorinvestering. In Nederland hebben we een goed uitgewerkt innovatiesysteem vanuit de aanbodzijde, de vraagzijde is nog onderbelicht. Prikkels aan de vraagzijde zijn echter wel nodig om innovatiegericht inkopen verder te brengen. Specifieke regelgeving, vaak technisch gespecificeerd maakt het onmogelijk om nieuwe oplossingen zonder meer in te kopen Ieder inspanning in het voortraject wordt teniet gedaan als de aanbesteding zelf niet professioneel wordt aangepakt. Soms wordt het voortraject door andere partijen uitgevoerd dan de daadwerkelijke aanbesteding (voortraject door de innovatieafdeling, aanbesteding door inkopers of behoeftestellers) SBIR heeft in enkele jaren tijd aantoonbare successen opgeleverd. Voor dit instrument is toenemende belangstelling in Nederland en Europa. Middelen om de investering in de eerste fase af te dekken. Goede prikkels voor inkopers en projectleiders om resultaten op langere termijn, in de beheersfase, te bereiken.. Op basis innovatiestrategie, voor meerdere projecten regelgeving aanpassen en minder specifiek maken Transparantie Reactie van geïnteresseerde marktpartijen verwerken in de uiteindelijke uitvraag Goed beeld van wat kan en mag! De juiste specificatie in combinatie met gunningcriteria Samenvattend is de conclusie dat de volgende zaken cruciaal zijn: Realiseren dat beleidsvorming op innovatie- en inkoopgebied belangrijk zijn voor het slagen van innovatiegericht inkopen. Op het moment dat niet uitsluitend per aanbesteding een strategie wordt uitgestippeld, is het mogelijk om meer aandacht aan het voortraject te geven en de mogelijkheden van het aanbesteden van onderzoek en ontwikkeling van SBIR beter vorm te geven. Dan komt SBIR ook binnen bereik van alle overheidslagen. Innovatiegerichte inkoop kan niet altijd budgettair neutraal uitgevoerd worden, zeker niet in de eerste fase. De lasten gaan voor de lusten uit. Dit vraagt om financiële instrumenten zoals een garantiefaciliteit of een subsidie aan inkopende overheden. Innovatiegericht inkopen vereist een behoorlijke inspanning en deskundigheid. Niet iedere inkopende organisatie is in staat om een goed voortraject met veel aandacht voor vraagspecificatie en marktanalyses uit te voeren, die gevolgd wordt door een professionele aanbesteding. Betere samenwerking tussen verschillende disciplines met een regierol voor de disciplines inkoop of innovatie is van belang. Het zorgvuldig kiezen van de trajecten, die innovatie nodig hebben. Juist maatschappelijke vraagstukken, zoals duurzaamheid en vergrijzing lenen zich goed voor het inkopen van innovatieve oplossingen. Vaak voldoen de staande oplossingen niet.

10 5. Aanbevelingen voor de toekomst Voorstel voor project Innovatiegericht Inkopen In een apart document is aan u voorgesteld om de directie Kennis en Innovatie de komende maanden gefaseerd af te bouwen. Aan MTOI en Programmaraad Kennis en Innovatie is gevraagd om zich uit te spreken over de opties voor verankering van de individuele dossiers, waaronder SBIR en Innovatiegericht Inkopen. Het waarborgen van het interdepartementale karakter is uitermate belangrijk. Deels is dit gerealiseerd via de interdepartementale klankbordgroep Innovatiegericht Inkopen. Het is echter ook belangrijk om het team te versterken met medewerkers van andere departementen. Daarbij stel ik voor om de Programmaraad Kennis en Innovatie te verzoeken om te ondersteunen bij het uitbreiden van het team innovatiegericht inkopen met 3 teamleden, ieder voor 0,3 fte. Deze teamleden kunnen op projectbasis deelnemen. Uitwerking voorstel generieke instrumenten voor het komend kabinet 1. Een kwantitatieve doelstelling voor het besteden van een deel van het inkoopvolume aan het ontwikkelen en inkopen van innovaties op de geselecteerde maatschappelijke thema s van een volgend kabinet. Op basis van marktonderzoek en marktanalyse worden in samenwerking met de aanbestedende diensten van de rijksoverheid een aantal pilots uitgevoerd met SBIR, het aanbesteden van ontwikkelingen, en het inkopen van innovatieve oplossingen. 2. In combinatie zijn prikkels nodig om het inkoopgedrag van de overheid te beïnvloeden. Onderzocht zou moeten worden a. Wat de ervaringen zijn met de Innowator Garantie 1 en wat dit zou kunnen betekenen voor het stimuleren van het inkopen van innovaties op geselecteerde thema s. Het gaat dan om een garantiefaciliteit waarbij risico s voor leveranciers en inkopers (deels) worden weggenomen; b. Wat de ervaringen zijn met programma s, zoals het Programma Groene Technologieën waarin inkopende overheden een subsidie ontvangen om het verschil te overbruggen tussen een investering in een conservatieve en een innovatieve oplossing. Bij een positieve evaluatie kunnen deze instrumenten in een volgend kabinet overwogen worden. 3. In samenwerking met het expertisecentrum PIANOo op deze thema s op basis van marktonderzoek (functionele) vraagspecificaties en gunningcriteria in formats ontwikkelen. Aanbestedende diensten kunnen deze formats verplicht stellen. 4. Op dit moment zijn er verschillende loketten voor eigen initiatieven, te weten Idee VROM, Idee V&W en het EZ/IPE/koplopersloket. Naast de eigen initiatieven (winstoogmerk) komen daar ook de maatschappelijke initiatieven (geen winstoogmerk) binnen. Voor een betere synergie en efficiency, is het van belang om enerzijds het onderscheid tussen 1) eigen initiatieven en 2) maatschappelijk initiatieven zichtbaar te maken en anderzijds de verbindingen tussen deze loketten te verstevigen en het concept ook te verbreden naar andere departementen zoals VWS en BZK. Wat betreft de maatschappelijk initiatieven hebben BZK, VROM, SZW, LNV, OCW en VenW zich verenigd in het OMI (Ondersteuning Maatschappelijke Initiatieven). Wat betreft de eigen initiatieven 1 Zie x.asp

11 vervullen VROM/RGD, VenW/RWS en EZ/IPE/Koploperloket een brugfunctie tussen ondernemers en de aanbestedende diensten. Deze brugfunctie zou verstevigd kunnen worden en verbreed naar andere departementen zoals VWS en BZK. Aan zowel MKB als bouwondernemingen kan ondersteuning verleend worden tot het doen van succesvolle aanbiedingen aan inkopende overheden.

12 Bijlage 2, Werkwijze en planning indicator Toelichting op de werkwijze van de meting met behulp van de enquête Vragenlijsten indicator invullen Aan de eindverantwoordelijken van ieder aanbestedende dienst wordt een uitnodigingsbrief gestuurd, waarin gevraagd wordt een aantal algemene vragen te beantwoorden en vervolgens enkele medewerkers aan te wijzen die de specifieke vragenlijsten per aanbesteding invullen. Aan de eindverantwoordelijken voor de aanbestedingen wordt een uitnodigingsbrief gestuurd met unieke login codes voor de medewerkers die de vragenlijsten voor de 5 laatste aanbestedingen invullen. De betreffende medewerkers staan in de cc. Zowel de eindverantwoordelijke als de betreffende medewerkers ontvangen van het onderzoeksbureau tweemaal een herinnering als de vragenlijst niet is ingevuld. Indien respondenten, ondanks herinneringen niet antwoorden, zal PIANOo telefonisch contact Voor respondenten zal een telefoonnummer ter beschikking gesteld voor het beantwoorden van vragen. Het onderzoeksbureau maakt een kort script met antwoorden op mogelijke vragen die een respondent aan de helpdesk zou kunnen stellen Verwerking en rapportage gegevens 121 Research verwerkt de vragenlijsten en levert een geschoonde SPSS data base met resultaten aan. Het databestand vormt de basis voor verwerking en rapportage. Iedere aanbestedende dienst ontvangt een korte rapportage van maximaal 1 A4, met de scores en enkele andere gegevens. Op het niveau van de rijksoverheid zal een rapportage ontwikkeld worden met een rijksbrede score. Deze score zal ook kwalitatief geanalyseerd worden. De score met de gegevens 2009 zal niet aan de Tweede Kamer gestuurd worden. Voorbereiden meting 2010 In het laatste kwartaal 2010 zal de vragenlijst + resultaten geëvalueerd worden, zodat wij volledig voorbereid zijn op de echte meting in Planning meting indicator In onderstaande tabel is een planning voor het totale traject opgenomen Nr Activiteit Planning 1. Expertsessie 17 mei Digitaliseren enquête Eind mei Uitzetten enquête met Begin juni 2010 formele brief 4. Zorgen voor follow-up Juni 2010 enquête 5. Verwerken gegevens Juni en juli Analyseren gegevens Juli en augustus Opstellen adviezen September generiek rapport 8. Maken wijzigingsvoorstellen meetinstrumentarium Oktober 2010

13 Bijlage 3: Vragenlijst Indicator Algemene vragen per aanbestedende dienst Deze vragen worden door elke aanbestedende dienst in het onderzoek slechts eenmaal beantwoord. De antwoorden op deze vragen tellen niet mee in de eindscore van een aanbestedende dienst, maar dienen een beeld te geven van de mate waarin innovatiegericht aanbesteden leeft binnen de aanbestedende dienst. Deze vragen worden dan ook gesteld aan de eindeverantwoordelijke binnen de aanbestedende dienst. Nr. Vraag Antwoorden 1 Is in het inkoopbeleid of de innovatiestrategie van uw organisatie de doelstelling opgenomen om via aanbestedingen het verkrijgen van innovatieve oplossingen te stimuleren? Zo ja, kunt u een korte omschrijving geven van de op innovatie gerichte elementen in uw innovatiestrategie en inkoopbeleid 2 In hoeverre zijn innovatieve oplossingen nodig om vraagstukken binnen uw organisatie op te lossen? Welke rol kunnen aanbestedingen daarin spelen? 2 Op welke manier wordt er binnen uw organisatie binnen aanbestedingen ruimte geboden aan innovatieve oplossingen? 4 Zijn er het afgelopen jaar (2009) aanbestedingen gedaan die geleid hebben tot het aanbieden van innovatieve oplossingen? Zijn op dit moment lopende projecten waarin innovatieve oplossingen ontwikkeld worden/ingekocht zijn op basis van een aanbesteding? Zo ja, kunt u een korte omschrijving hiervan geven. Tabel 2: Vragenlijst algemene vragen over innovatiegericht aanbesteden per aanbestedende dienst Specifieke vragen per aanbesteding In deze lijst worden aanbestedingspecifieke vragen gesteld. Deze vragenlijst wordt meerdere keren ingevuld per aanbestedende dienst voor de geselecteerde aanbestedingen. De betrokken inkopers bij de betreffende aanbestedingen zullen onderstaande vragenlijst invullen. Indien gewenst kan de aanbestedende dienst één of meerdere show cases aandragen voor innovatiegericht aanbesteden door middel van het invullen van onderstaande lijst voor die extra aanbesteding(-en) en het aanleveren van de bijbehorende aanbestedingsdocumenten.

14 Bijlage 4: Notitie met voorstel innovatiegericht inkopen en SBIR aan de formateur van het volgende kabinet Voorstel Innovatiegericht Inkopen en SBIR Belang voor het uitlokken van innovatie via inkoop Jaarlijks koopt de overheid ongeveer 70 miljard euro in, waarvan 15 miljard door de rijksoverheid en 55 miljard door de regionale overheid. Door innovaties in te kopen stimuleert de rijksoverheid de innovatiekracht van het bedrijfsleven. De ontwikkeling van prototypes en innovatieve oplossingen kunnen voor 100% gefinancierd worden, omdat de staatssteunregels niet gelden voor inkopen. Het inkopen van innovatieve oplossingen is ook van groot belang voor de effectiviteit en efficiency van de overheid. Door het inkopen van innovaties, zeker op de belangrijke maatschappelijke vraagstukken, zal de overheid effectiever en efficiënter worden. Dit geldt in sterkere mate op die gebieden, waar de overheid een grote speler is. Denk daarbij aan Rijkswaterstaat en Defensie, schoonmaak en ICT. Op enkele gebieden besteedt de rijksoverheid al veel aandacht aan het inkopen van innovatieve oplossingen. Uit onze ervaringen met Innovatiegericht Inkopen en SBIR blijkt dat: beleidsvorming op zowel innovatie- als inkoopgebied belangrijk zijn voor het slagen van innovatiegericht inkopen Innovatiegerichte inkoop niet altijd budgettair neutraal kan zijn, omdat de lasten uitgaan voor de lusten. Prikkels in het inkoopsysteem zijn noodzakelijk. Innovatiegericht inkopen een behoorlijke inspanning en deskundigheid vereist. Juist maatschappelijke vraagstukken, zoals duurzaamheid en vergrijzing zich goed lenen voor het inkopen van innovatieve oplossingen. Vaak voldoen bestaande oplossingen niet. Voorstel 1. Een kwantitatieve doelstelling voor het besteden van een deel van het inkoopvolume aan het ontwikkelen en inkopen van innovaties op de geselecteerde maatschappelijke thema s van een volgend kabinet. Op basis van marktonderzoek en marktanalyse worden in samenwerking met de aanbestedende diensten van de rijksoverheid een aantal pilots uitgevoerd met SBIR, het aanbesteden van ontwikkelingen, en het inkopen van innovatieve oplossingen. 2. In combinatie zijn prikkels nodig om het inkoopgedrag van de overheid te beïnvloeden op innovatiegerichtheid. Onderzocht zou moeten worden: a. Wat de ervaringen zijn met de Innowator Garantie 2 en wat dit zou kunnen betekenen voor het stimuleren van het inkopen van innovaties op geselecteerde thema s. Het gaat dan om een garantiefaciliteit waarbij risico s voor leveranciers en inkopers (deels) worden weggenomen; b. Wat de ervaringen zijn met programma s, zoals het Programma Groene Technologieën waarin inkopende overheden een subsidie ontvangen om het verschil te overbruggen tussen een investering in een conservatieve en een innovatieve oplossing. Bij een positieve evaluatie kunnen deze instrumenten in een volgend kabinet overwogen worden. 2 Zie x.asp

15 3. In samenwerking met het expertisecentrum PIANOo op deze thema s op basis van marktonderzoek (functionele) vraagspecificaties en gunningcriteria in formats ontwikkelen. Aanbestedende diensten kunnen deze formats verplicht stellen. 4. Op dit moment zijn er verschillende loketten voor eigen initiatieven, te weten Idee VROM, Idee V&W en het EZ/IPE/koplopersloket. Naast de eigen initiatieven (winstoogmerk) komen daar ook de maatschappelijke initiatieven (geen winstoogmerk) binnen. Voor een betere synergie en efficiency, is het van belang om enerzijds het onderscheid tussen 1) eigen initiatieven en 2) maatschappelijk initiatieven zichtbaar te maken en anderzijds de verbindingen tussen deze loketten te verstevigen en het concept ook te verbreden naar andere departementen zoals VWS en BZK. Wat betreft de maatschappelijk initiatieven hebben BZK, VROM, SZW, LNV, OCW en VenW zich verenigd in het OMI (Ondersteuning Maatschappelijke Initiatieven). Wat betreft de eigen initiatieven vervullen VROM/RGD, VenW/RWS en EZ/IPE/Koploperloket een brugfunctie tussen ondernemers en de aanbestedende diensten. Deze brugfunctie zou verstevigd kunnen worden en verbreed naar andere departementen zoals VWS en BZK. Aan zowel MKB als bouwondernemingen kan ondersteuning verleend worden tot het doen van succesvolle aanbiedingen aan inkopende overheden..

Innovatiegericht Inkopen

Innovatiegericht Inkopen WORKSHOP 7 Innovatiegericht Inkopen Marieke van Putten, PIANOo Andrea Wijnants, Ministerie I&M 21 juni 2011 Workshop 1 Het Nieuwe Werken Inhoud Wat is innovatiegericht inkopen bij de overheid? Wat doet

Nadere informatie

Innovatiegericht inkopen / SBIR Ruimtevaart

Innovatiegericht inkopen / SBIR Ruimtevaart Innovatiegericht inkopen / SBIR Ruimtevaart De achtergrond van innovatiegericht inkopen De huidige aanpak van innovatiegericht inkopen nam een aanvang in 2009 met de brief van toenmalig minister van Economische

Nadere informatie

PIANOo INKOOP- EN AANBESTEDINGSKENNIS DELEN BIJ DE OVERHEID

PIANOo INKOOP- EN AANBESTEDINGSKENNIS DELEN BIJ DE OVERHEID PIANOo INKOOP- EN AANBESTEDINGSKENNIS DELEN BIJ DE OVERHEID PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden heeft als taak het inkopen en aanbesteden bij alle overheden te professionaliseren. Met oog voor rechtmatigheid

Nadere informatie

Quickscan. Een overzicht van openbare inkoopcijfers van de Rijksoverheid. Significant B.V. Eva Hoffmann. 22 februari 2010

Quickscan. Een overzicht van openbare inkoopcijfers van de Rijksoverheid. Significant B.V. Eva Hoffmann. 22 februari 2010 Quickscan Een overzicht van openbare inkoopcijfers van de Rijksoverheid Significant B.V. 22 februari 2010 Eva Hoffmann Achtergrond en aanleiding De projectgroep Innovatiegericht Inkopen van het ministerie

Nadere informatie

Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Gemeente Zaanstad. Juli 2017

Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Gemeente Zaanstad. Juli 2017 Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Gemeente Zaanstad Juli 2017 Aanleiding Zaanstad wil zo maatschappelijk verantwoord inkopen als mogelijk. De gemeente kijkt bij inkoop naar belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

Innovatiegericht inkopen + EMVI

Innovatiegericht inkopen + EMVI Innovatiegericht inkopen + EMVI Bermgras Beter Benutten Henk Wijnen INNOVATIEGERICHT INKOPEN + EMVI Handreikingen Tips Inkoopproces Webinars BERMGRAS BETER BENUTTEN 2 WAAROM INNOVATIE? Bijdragen aan oplossingen

Nadere informatie

De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen.

De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen. Plan van Aanpak De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen. In het naar aanleiding van dit onderzoek uitgebrachte rapport

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd)

Raadsvoorstel (gewijzigd) Raadsvoorstel (gewijzigd) BARCODE STICKER Nr. 2009-049 Houten, 16 november 2009 Onderwerp: Actualisering Inkoop- en aanbestedingsbeleid Beslispunten: Onderstaande kaderstellende aspecten rondom het aangepaste

Nadere informatie

Inzicht in samenwerking tussen Defensie en de Nederlandse industrie

Inzicht in samenwerking tussen Defensie en de Nederlandse industrie Inzicht in samenwerking tussen Defensie en de Nederlandse industrie Amersfoort, 12 april 2016 Themaconferentie 2016 zaken doen met Defensie CLAS/Materieellogistiek Commando René Braam, MBA Sr. Logistiek

Nadere informatie

Inkoopbeleid Gemeente Montfoort

Inkoopbeleid Gemeente Montfoort Inkoopbeleid Gemeente Montfoort 3 december 2013 Martien Vromans 1 Agenda Voorstellen Werkwijze Gemeente Montfoort Inkoopbeleid Gemeente Montfoort Inkoopproces Vragen? 2 WIE BEN IK? Martien Vromans Directeur

Nadere informatie

Overzicht gespreksonderwerpen uit de afgelopen IP-vergaderingen

Overzicht gespreksonderwerpen uit de afgelopen IP-vergaderingen Bijlage 1 Overzicht gespreksonderwerpen uit de afgelopen IP-vergaderingen Vergadering van 7 juli Sociale innovatie Gesproken over sociale innovatie. Er is een eerste gesprek geweest tussen leden van de

Nadere informatie

Innovatiegericht Inkopen in de praktijk

Innovatiegericht Inkopen in de praktijk Innovatiegericht Inkopen in de praktijk Carla Dekker Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 10 december 2014 Inhoud Wat is innovatiegericht inkopen? Hoe doe je dat? Voorbeelden. Wat kan het programma Inkoop

Nadere informatie

Hoe krijgen innovaties een kans?...

Hoe krijgen innovaties een kans?... Hoe krijgen innovaties een kans?... Inkoop Innovatie Urgent Meer doen met minder geld. De prestatiedruk van de Nederlandse overheid is groot en de verwachtingen zijn hoog. Het kabinet spant zich in om

Nadere informatie

Aanbesteden van innovaties - de SBIR route -

Aanbesteden van innovaties - de SBIR route - Aanbesteden van innovaties - de SBIR route - Carla Dekker Projectleider SBIR Agentschap NL NL Innovatie Bijeenkomst 'Innovatie kopen? Er kan meer!' 9 september 2010 in Amsterdam Agentschap NL We voeren

Nadere informatie

Verzilveren perspectief op groene groei Voortzetting, aanscherping en opschaling Green Deal aanpak

Verzilveren perspectief op groene groei Voortzetting, aanscherping en opschaling Green Deal aanpak Verzilveren perspectief op groene groei Voortzetting, aanscherping en opschaling Green Deal aanpak Utrecht, 7 juni 2016 Van: Green Deal Board Aan: Minister van Economische Zaken, de heer H.G.J. Kamp Minister

Nadere informatie

In deze notitie zullen de uitkomsten van de enquête evaluatie BIM Loket 1 uiteen gezet worden.

In deze notitie zullen de uitkomsten van de enquête evaluatie BIM Loket 1 uiteen gezet worden. Fi Advies Fleurike Krijgsman Weltevredenstraat 16 3531 XS UTRECHT M: info@fi-advies.nl M: +31 (0) 6 24 71 29 05 IBAN: NL66KNAB0722076320 K.v.K.: 62608118 Zelfevaluatie BIM Loket t.b.v. bestuur BIM Loket

Nadere informatie

Overheid als opdrachtgever voor innovatie Invulling motie Aptroot, Besselink. juni 2009. Samenvatting

Overheid als opdrachtgever voor innovatie Invulling motie Aptroot, Besselink. juni 2009. Samenvatting Overheid als opdrachtgever voor innovatie Invulling motie Aptroot, Besselink juni 2009 Samenvatting Sinds 2003 loopt het interdepartementale project launching customer, dat geresulteerd heeft in het verzamelen

Nadere informatie

Kennismaking??? en Verwachtingen? Dienst Uitvoering Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en PIANOo Ministerie van Economische Zak

Kennismaking??? en Verwachtingen? Dienst Uitvoering Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en PIANOo Ministerie van Economische Zak Omgaan met externe onderzoekers 23 maart 2011 School voor de Toekomst, s-hertogenbosch Kennismaking??? en Verwachtingen? Dienst Uitvoering Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en PIANOo

Nadere informatie

Inkoop en aanbesteden, geen spanningsveld! Goed organiseren i.p.v. procederen: een kans

Inkoop en aanbesteden, geen spanningsveld! Goed organiseren i.p.v. procederen: een kans Inkoop en aanbesteden, geen spanningsveld! Goed organiseren i.p.v. procederen: een kans Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA PIANOo-congres 2009 Utrecht, 4 juni 2009 Agenda Introductie Strategisch

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Bijlage(n) 1 Datum

Nadere informatie

Meer duurzaamheid in de GWW: Laat je inspireren en leer van elkaar!

Meer duurzaamheid in de GWW: Laat je inspireren en leer van elkaar! Meer duurzaamheid in de GWW: Laat je inspireren en leer van elkaar! Lie Chahboun 14 april 2015 Programmabureau Duurzaam GWW RVO.nl Wie heeft (nog) Duurzaam Inkopen beleid? Wie koopt 100% duurzaam in? Wie

Nadere informatie

Graafschap College Welkom!

Graafschap College Welkom! Welkom! Even voorstellen: Lianne te Winkel, inkoopadviseur bij het Graafschap College Jean-Paul Roegies, inkoopadviseur bij InkoopMeesters in het kort Verzorgt jaarlijks (beroeps)opleidingen voor circa

Nadere informatie

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016 Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk 1100041811 d.d. 3 maart 2016 Interne bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht Email: concerninkoop@utrecht.nl

Nadere informatie

InnoTeP 2013. Innovatie als wereldgerecht Een kijkje in onze keuken

InnoTeP 2013. Innovatie als wereldgerecht Een kijkje in onze keuken InnoTeP 2013 Innovatie als wereldgerecht Een kijkje in onze keuken Fredo Schotanus, Jan-Pieter Papenhuijzen & Alexander Degenkamp 27 september 2013 Inhoud 3. 1. 2. Inhoud Pagina 2 van 17 Introductie Innovatie

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Auteurs: Bettina Blok, Frieda den Heyer Goedgekeurd door: Karin Cornet Datum: 14.06.2017 Versie: 0.2 Actieplan: MVI - MVS Pagina 1 Aanleiding Meerdere gemeenten,

Nadere informatie

Duurzaam inkopen, gewoon doen!

Duurzaam inkopen, gewoon doen! Duurzaam inkopen, gewoon doen! Duurzaam Inkopen, 27 januari 2010 ir. Mark Hoogbergen Adviseur Agenda 1 Introductie 4 Criteria 2 Waarom 5 Aan de slag 3 Doelstelling > Menu extra s Agentschap NL Als het

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Datum 20 januari 2015 Betreft Beantwoording vragen over kostenefficiënte en lastenluwe toepassing van aanbestedingsregels

Datum 20 januari 2015 Betreft Beantwoording vragen over kostenefficiënte en lastenluwe toepassing van aanbestedingsregels > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Directie en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

NAP innovatie programma, de analyse

NAP innovatie programma, de analyse NAP innovatie programma, de analyse Inleiding Tijdens de NAP-Contactbijeenkomst op 23 mei jl. zijn de resultaten gepresenteerd van het Programmateam Innovatie. Tijdens deze interactieve presentatie is

Nadere informatie

Voortgangsmemo. Betreft: Update Banenafspraak sector Overheid & Onderwijs periode juni - Van: Hans Spigt (aanjager banenafspraak)

Voortgangsmemo. Betreft: Update Banenafspraak sector Overheid & Onderwijs periode juni - Van: Hans Spigt (aanjager banenafspraak) Voortgangsmemo Van: Hans Spigt (aanjager banenafspraak) Aan: minister van BZK en staatssecretaris van SZW Betreft: Update Banenafspraak sector Overheid & Onderwijs periode juni - september 2016. Datum:

Nadere informatie

Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk d.d. 18 mei 2017

Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk d.d. 18 mei 2017 Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk 17.017200 d.d. 18 mei 2017 Bezoekadres Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn Inhoudsopgave 1 Marktonderzoek ICT Strategische

Nadere informatie

Kies voor de kansen!'

Kies voor de kansen!' Workshop aanbesteden Kies voor de kansen!' Het inkopersperspectief belicht Drs. Joep Steffes Purmerend 25 september 2009 Ter introductie Drs. Joep Steffes Ondernemende MKB-er, medeoprichter en voorheen

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Versie 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 3 3. ETHISCHE UITGANGSPUNTEN & DUURZAAMHEID 3 4. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN

Nadere informatie

Verbeterplan inkoopfunctie

Verbeterplan inkoopfunctie Verbeterplan inkoopfunctie Artikel 213a onderzoek team control Gemeente Goeree-Overflakkee Team Inkoop April 2017 In het kader van het periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 februari 2015 Autoriteit woningcorporaties

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 februari 2015 Autoriteit woningcorporaties De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van BZK www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft Autoriteit woningcorporaties Inleiding

Nadere informatie

Jordie van Berkel-Schoonen Inkoopmanager ICT Essent

Jordie van Berkel-Schoonen Inkoopmanager ICT Essent Innovatief aanbesteden Jaarcongres Pianoo Jordie van Berkel-Schoonen Inkoopmanager ICT Essent Inhoudsopgave Welkom en voorstellen Wat is innovatief aanbesteden? I-model Wat is nu (juni 2009) innovatief?

Nadere informatie

Innovatief aanbesteden Jaarcongres Pianoo

Innovatief aanbesteden Jaarcongres Pianoo Innovatief aanbesteden Jaarcongres Pianoo Jordie van Berkel-Schoonen Inkoopmanager ICT Essent Inhoudsopgave Welkom en voorstellen Wat is innovatief aanbesteden? I-model Wat is nu (juni 2009) innovatief?

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Beleidsevaluatie art. 217a Provinciewet van het programma Leefbaarheid@Brabant 2012-2015 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van de beleidsevaluatie

Nadere informatie

Managementsamenvatting adviesrapport

Managementsamenvatting adviesrapport Managementsamenvatting adviesrapport Onderzoek succesfactoren, knelpunten en ondersteuningsbehoeften van Nederlandse Gemeenten rond MVO-stimulering, verduurzaming van de bedrijfsvoering en duurzaam inkopen

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag. Externe inhuur 1. INLEIDING

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag. Externe inhuur 1. INLEIDING De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Inlichtingen José Nelis T 426 7566 F Uw kenmerk Onderwerp Eterne inhuur 1 van 9 Aantal bijlagen 1 Bezoekadres Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Actieplan MVI

Actieplan MVI e Actieplan MVI 2017-2021 Voor iedereen geldt: gewoon doen! Uitvoering van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Inhoudsopgave Geen inhoudsopgavegegevens gevonden. Geen inhoudsopgavegegevens gevonden. Bijlage:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 200 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN

Nadere informatie

===========================================================================

=========================================================================== Bijlage: behorende bij de nieuwe Nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Hilversum 2011-2015 Betreft: Overzicht op welke wijze de aanbevelingen van de rekenkamercommissie Hilversum (18-08-2009) in

Nadere informatie

WAT HEEFT U NODIG OM MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD IN TE KOPEN? RESULTATEN BEHOEFTE-INVENTARISATIE MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN

WAT HEEFT U NODIG OM MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD IN TE KOPEN? RESULTATEN BEHOEFTE-INVENTARISATIE MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN WAT HEEFT U NODIG OM MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD IN TE KOPEN? RESULTATEN BEHOEFTE-INVENTARISATIE MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN 1 PIANOo en NEVI hebben onderzoek gedaan naar de toepassing en randvoorwaarden

Nadere informatie

Europese aanbesteding netwerkapparatuur en diensten

Europese aanbesteding netwerkapparatuur en diensten Europese aanbesteding netwerkapparatuur en diensten Agenda Voorstellen Aanleiding van de aanbesteding Scope IGEA Deelnemende ROC s Ondersteuning Beginselen Europees aanbesteden Aanbestedingsstrategie Planning

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst SBIR s terugdringen ammoniak uitstoot

Voorlichtingsbijeenkomst SBIR s terugdringen ammoniak uitstoot Voorlichtingsbijeenkomst SBIR s terugdringen ammoniak uitstoot innovatieve oplossingen gezocht vanuit het MKB Mark Hoogbergen Projectleider SBIR Agentschap NL Informatiebijeenkomst SBIR terugdringing ammoniak

Nadere informatie

Zaken doen met de gemeente Oldambt

Zaken doen met de gemeente Oldambt Zaken doen met de gemeente Oldambt een nieuw inkoopbeleid Inkoopteam Oldambt Esther Pontjodikromo-Gol 30-09-2016 Waar gaan we het wel en niet over hebben? Wel: Inkoopbeleid en toegankelijkheid regionaal

Nadere informatie

Van bestellen naar inkopen

Van bestellen naar inkopen Van bestellen naar inkopen onderzoek naar de inkoopfunctie bij de gemeente Doetinchem verkorte versie Onderzoeksgegevens, bevindingen en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Doetinchem oktober 2005

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA Den Haag. Datum Advies over Duurzaam Inkopen. Geachte Voorzitter,

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA Den Haag. Datum Advies over Duurzaam Inkopen. Geachte Voorzitter, > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Broodje Politiek Lokaal en Sociaal aanbesteden wat kan - wat mag. Gaby Hoof Senior adviseur TenderCoach

Broodje Politiek Lokaal en Sociaal aanbesteden wat kan - wat mag. Gaby Hoof Senior adviseur TenderCoach Broodje Politiek Lokaal en Sociaal aanbesteden wat kan - wat mag Gaby Hoof Senior adviseur TenderCoach Introductie TenderCoach Adviseren, coachen en trainen ondernemers: Begeleiding van ondernemers bij

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Wat hebben we bereikt? Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Stand van zaken per 1 juli Behoort bij brief met kenmerk - 50651 Voortgangsrapportage Rechtmatigheid, juli 1 FASE 1 WET EN REGELGEVING

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2005/16502

Raadsvoorstel 2005/16502 Raadsvoorstel 2005/16502 Plan van aanpak Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gemeente Portefeuillehouder M. Steffens-van de Water/ H. Tuning Steller J. Sinke Collegevergadering 21 juni 2005 Raadsvergadering

Nadere informatie

Kantoorartikelen & Computersupplies. Meerwaarde inkoopbeleid voor low-interest producten, zoals Kantoorartikelen en Computersupplies??

Kantoorartikelen & Computersupplies. Meerwaarde inkoopbeleid voor low-interest producten, zoals Kantoorartikelen en Computersupplies?? Kantoorartikelen & Computersupplies Meerwaarde inkoopbeleid voor low-interest producten, zoals Kantoorartikelen en Computersupplies?? Agenda 1. Voorstellen 2. Categoriemanagement Rijksoverheid 3. Categoriemanagement

Nadere informatie

30501 Regels voor het gunnen van overheidsopdrachten door aanbestedende diensten en opdrachten door speciale-sectorbedrijven (Aanbestedingswet)

30501 Regels voor het gunnen van overheidsopdrachten door aanbestedende diensten en opdrachten door speciale-sectorbedrijven (Aanbestedingswet) 32440 Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..) 30501 Regels voor het gunnen van overheidsopdrachten door aanbestedende diensten en opdrachten door speciale-sectorbedrijven (Aanbestedingswet)

Nadere informatie

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner Memo Aan deelnemers diner-debat Eye Kopie aan Contactpersoon Rik van Terwisga Datum 8 januari 2015 Onderwerp Vervolg Debat-diner "Watersysteem van de Toekomst" Watersysteem van de Toekomst: vervolg

Nadere informatie

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2017 (hoofdstuk XIII) van het Ministerie van Economische Zaken

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2017 (hoofdstuk XIII) van het Ministerie van Economische Zaken BEZORGEN Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070-342 43 44 E voorlichting@rekenkamer.nl W www.rekenkamer.nl D A T U

Nadere informatie

Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente).

Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). presentatie 30 mei 2016 regionale marktdag Stedendriehoek Jan Teunis Hartgers inkoopadviseur, team inkoop gemeente Apeldoorn Inkoopplatform Stedendriehoek

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2016-2017 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2017 Revisie:

Nadere informatie

Het Grote Aanbestedingswet Congres Utrecht / 14 maart 2013 / Cilly Jansen / Architectuur Lokaal

Het Grote Aanbestedingswet Congres Utrecht / 14 maart 2013 / Cilly Jansen / Architectuur Lokaal Het Grote Aanbestedingswet Congres Utrecht / 14 maart 2013 / Cilly Jansen / Architectuur Lokaal kenniscentrum bouwcultuur verbinding cultuur-/architectuur-/bouwbeleid verbeteren (publiek) opdrachtgeverschap

Nadere informatie

Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet. Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0

Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet. Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken? 1. Aanleiding

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Duurzaam Inkopen in Nederland Inspiratie voor de Belgische overheden? Take Padding

Duurzaam Inkopen in Nederland Inspiratie voor de Belgische overheden? Take Padding Duurzaam Inkopen in Nederland Inspiratie voor de Belgische overheden? Conferentie duurzame aankopen Brussel Programmatorische federale overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling Take Padding 1 december 2011

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis. Nummer: 9d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 10 december 2013 Aanleiding

Nadere informatie

Ontstaan Maatwerkaanpak Winkelambacht

Ontstaan Maatwerkaanpak Winkelambacht Spreektekst Patrick van Domburg Maatwerkevent Ontstaan Maatwerkaanpak Winkelambacht - De ANKO heeft als brancheorganisatie voor de kappers het rapport Nulmeting regeldruk bij Kapsalons uitgebracht. - Dit

Nadere informatie

Categoriemanagement Uitzendkrachten Rijksoverheid

Categoriemanagement Uitzendkrachten Rijksoverheid Categoriemanagement Uitzendkrachten Rijksoverheid Inspiratiedag Externe Inhuur Sociale Verzekeringsbank Jolanda Molenaar Onderwerpen Wat is categoriemanagement?; Kracht van categoriemanagement; Speelveld

Nadere informatie

Programma Inkoop Innovatie Urgent Een ondernemender houding van de overheid

Programma Inkoop Innovatie Urgent Een ondernemender houding van de overheid Ministerie van Economische Zaken Plan van aanpak Programma Inkoop Innovatie Urgent Een ondernemender houding van de overheid SAMEN INNOVATIEVE OPLOSSINGEN BEDENKEN Inkoopvolume van Nederland is 57,5 miljard

Nadere informatie

Kunnen inkopers besparen met marktplaatsen?

Kunnen inkopers besparen met marktplaatsen? WORKSHOP 10 Kunnen inkopers besparen met marktplaatsen? Drs. Roderick Timmermans MMO, Het NIC Drs. W. (Wolter) van der Vlist, Agentschap NL 21 juni 2011 Workshop 1 Het Nieuwe Werken Agenda Kennismaking

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Turfmarkt 147 2511

Nadere informatie

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage.

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. 1 Inleiding Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. De ALV van de afdeling ZuidWest heeft in de vergadering van 30 mei 2012 unaniem besloten tot het aanstellen van een tweetal betaalde afdelingsmanagers.

Nadere informatie

Versie:1.1 Datum: 3-3-2015. Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Versie:1.1 Datum: 3-3-2015. Inkoop- en aanbestedingsbeleid Versie:1.1 Datum: 3-3-2015 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Inhoud 1. Inleiding...2 1.1 Context...2 1.2 Doelstellingen...2 1.3 Risicomanagement...2 1.4 Reikwijdte...3 2. Organisatorische uitgangspunten...3

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPZET 1000-BANENPLAN REKENKAMER LEEUWARDEN DECEMBER 2016

ONDERZOEKSOPZET 1000-BANENPLAN REKENKAMER LEEUWARDEN DECEMBER 2016 ONDERZOEKSOPZET 1000-BANENPLAN REKENKAMER LEEUWARDEN DECEMBER 2016 Inleiding In maart 2016 wordt in het document 'Midterm Review Collegeprogramma Iedereen is Leeuwarden 2014-2018' een tussentijdse stand

Nadere informatie

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 1. Inleiding Op 15 december 2011 heeft de gemeenteraad besloten om de Beleidsnotitie Voorschoolse educatie, Bundelen van Krachten

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2015 Revisie:

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 Nr. 124 LIJST VAN VRAGEN EN

Nadere informatie

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Ministerie van VROM Kennisplein Omgevingsvergunning Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag Interne postcode IPC 660 http://omgevingsvergunning.vrom.nl

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: A. Buwalda AFDELING: AJZ PORTEFEUILLEHOUDER: M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /2012 Dokkum, 21-03-2013 ONDERWERP: inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

In het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer op 11 december 2008 heb ik de Kamer een tweetal toezeggingen gedaan:

In het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer op 11 december 2008 heb ik de Kamer een tweetal toezeggingen gedaan: De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Faciliteiten-, Huisvestingen Inkoopbeleid Rijk Schedeldoekshaven 200 2511 K Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.minbzk.nl Contactpersoon Hans

Nadere informatie

Datum: 7 september 2009 Onderwerp: uitvraag nieuwe regionale fietsverbindingen voor woon-werkverkeer

Datum: 7 september 2009 Onderwerp: uitvraag nieuwe regionale fietsverbindingen voor woon-werkverkeer a > Retouradres Postbus 2090 2500 EX Den Haag adreslijst Plesmanweg -6 Postbus 2090 2500 EX Den Haag T +3 70 35 67 F +3 70 35 7467 www.verkeerenwaterstaat.nl Contactpersoon drs. A.J. Zinn T 070-35688 :

Nadere informatie

EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN. Diederik Heij

EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN. Diederik Heij EUROPESE SUBSIDIE EN AANBESTEDEN Diederik Heij INHOUD PRESENTATIE 1. Wat is PIANOo? 2. Wat is aanbesteden? 3. Waar moet u als subsidieaanvrager op letten bij het aanbesteden? PIANOo (opgericht n.a.v. bouwfraude)

Nadere informatie

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Haaren

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Haaren Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Haaren Kenmerk: Bizob2012MVI Opdrachtgever: Gemeente Haaren Versie: 2.1 Datum: 14 januari 2014 Status: Definitief Inleiding De gemeente spant zich continu

Nadere informatie

Aanbestedingen winnen en klanten behouden

Aanbestedingen winnen en klanten behouden Aanbestedingen winnen en klanten behouden Duurzaamheid als onderscheidend vermogen Scherpenzeel, 12 december 2014 Alexander Reuvers Agenda Opening & introductie Aanbesteden (30 minuten) Eerste workshop

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

agendapunt B.04 Aan Verenigde Vergadering HANDLEIDING PLANNING & CONTROLCYCLUS 2011

agendapunt B.04 Aan Verenigde Vergadering HANDLEIDING PLANNING & CONTROLCYCLUS 2011 agendapunt B.04 913787 Aan Verenigde Vergadering HANDLEIDING PLANNING & CONTROLCYCLUS 2011 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 25-11-2010 In te stemmen met de Handleiding Planning & Controlcyclus 2011,

Nadere informatie

Startnota Gebruikersoverleg Functiegebouw Rijk

Startnota Gebruikersoverleg Functiegebouw Rijk Startnota Gebruikersoverleg Functiegebouw Rijk Versie 1.0 Datum 23 november 2012 Status Besproken in het GO-FGR op 22 november 2012 Aangepast 23 september 2014 (werkwijze) Inhoud Inleiding 1 Doel, Reikwijdte

Nadere informatie

FACTSHEET: Rijksbrede inkoopanalyse (concept, mei 2008)

FACTSHEET: Rijksbrede inkoopanalyse (concept, mei 2008) FACTSHEET: Rijksbrede inkoopanalyse (concept, mei 2008) De Chief Procurement Officer - met zijn staf, het Regiebureau Inkoop Rijksoverheidheeft als opdracht de professionalisering van de inkoop binnen

Nadere informatie

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd 1 oktober 2013 (revisie) Versie 2.3 1e Amstelveense Montessorischool Michelina Hoogeveen, Irene Simonis, Frank Versloot Inhoudsopgave Inleiding, doelen en uitgangspunten

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek 1 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek Hoofdstuk 1 Inleiding Bij het inkopen en aanbesteden door de overheid worden publieke gelden aangewend. Hierop rust de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen (050) Voortgang en borging Kansen in Kaart J.Y. Bruining De leden van de raad van de gemeente Groningen (050) 367 62 68-6537682 - Geachte heer, mevrouw, In deze brief informeren wij u over de voortgang in het

Nadere informatie

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg Nieuwsflits Inhoud Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg 1. Adviesrapport bureau HHM is openbaar gemaakt Pagina 1 2. Conclusies en advies HHM voor toekomst Pagina 1 3. Kamerbrief

Nadere informatie

5 oktober Voor de digitale economie

5 oktober Voor de digitale economie 5 oktober 2017 Voor de digitale economie Op donderdag 5 oktober 2017 organiseert Nederland ICT voor het Expertisecentrum Organisatie & Personeel een ICT Markttoets over de vernieuwing van de Carrière Sites

Nadere informatie

mr. Madeleine Broersen juridisch adviseur Eylem Koseoglu senior kennismanager Europese aanbestedingen en overheidsinkoop

mr. Madeleine Broersen juridisch adviseur Eylem Koseoglu senior kennismanager Europese aanbestedingen en overheidsinkoop mr. Madeleine Broersen juridisch adviseur Eylem Koseoglu senior kennismanager Europese aanbestedingen en overheidsinkoop Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen Maart 2014 3 nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 117 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 november

Nadere informatie

Benoeming aanbestedingsambassadeur en rapportage Nalevingsmeting Europees Aanbesteden 2008

Benoeming aanbestedingsambassadeur en rapportage Nalevingsmeting Europees Aanbesteden 2008 > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio Partijen: De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen,

Nadere informatie