8 Philip Daenens, CEO Alva Verse Vruchten nv Alva, stevig geworteld, in volle ontwikkeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "8 Philip Daenens, CEO Alva Verse Vruchten nv Alva, stevig geworteld, in volle ontwikkeling"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 2 Sectoranalyse België, land van groenten en fruit Contents 3 Sector analysis Belgium, land of fruit and vegetables 8 Philip Daenens, CEO Alva Verse Vruchten nv Alva, stevig geworteld, in volle ontwikkeling 16 Eden, een nieuw merk in het vierde gamma 19 FVPhouse brengt federaties samen 9 Philip Daenens, CEO Alva Verse Vruchten nv Alva, deeply rooted, under development 17 Eden, a new brand in the 4th range 19 FVPhouse brings federations together 22 Ook groenten en fruit verdienen een merk 28 Drie stemmen over voorverpakt vers 23 Fruit and vegetables deserve a quality mark 29 Three experts give their opinion on pre-packaged fresh 32 Adverteerdersindex 32 List of advertisers Inleiding door Ernst Delfos, uitgever In de winkelkar van de Belg, die vers hoog in het vaandel draagt, heeft het gebruiksklare vierde gamma inmiddels zijn plaats veroverd. Een voor de aanbieders belangrijk voordeel zijn de marketingmogelijkheden die de verpakking biedt, iets waar meer en meer gebruik van wordt gemaakt. Die en andere ontwikkelingen op het gebied van fruit en groenten zijn aanleiding voor het redactieteam van Food Insights om de branche uitgebreid te belichten. Het resultaat leest u nu. Een informatieve uitgave, die inzicht geeft in een snel veranderende markt. Foreword by Ernst Delfos, publisher In the supermarket trolleys of Belgian people, who put fresh high on their list of priorities, the ready-to-use 4th range has secured a spot. The marketing opportunities offered by the packaging are a major advantage for the providers, and they are making more and more use of it. These and other developments in the fruit and veg sector are reason enough for Food Insights editorial team to hold this sector under the spotlight. And you can read the results here. An informative edition which provides an understanding in a rapidly changing market. 1

2 Sectoranalyse België, land van groenten en fruit De voedingsindustrie is de grootste werkgever in België, en het belang ervan kan moeilijk overschat worden. Binnen die industrie is de sector van aardappelen, groenten en fruit een van de belangrijkste pijlers. Vooral het noorden van België heeft nog altijd het imago een echte groentetuin te zijn, maar moet hard werken om die positie te vrijwaren. Romain Cools heeft een goed zicht op de sector en analyseert met Veerle Van de Sypt de huidige situatie. Veerle Van de Sypt Romain Cools Romain Cools: Groenten en fruit spelen een cruciale rol in de voedingsindustrie, maar we zien wel dat de consumptie via gezinsaankopen daalt. Er zijn natuurlijk verschillen als je de aparte segmenten bekijkt, maar globaal is er minder verkoop. Het lijkt dus wel alsof de Belg minder groenten en fruit eet. Maar dat is niet noodzakelijk zo. Een belangrijk aspect is immers dat mensen bewuster met voeding omgaan en minder weggooien. Supermarkten, die goed zijn voor zo n tachtig procent van de verkochte groenten en fruit, spelen daar op in door bijvoorbeeld kleinere verpakkingen aan te bieden. Belg wil vers De verdeling van de Belgische consumptie tussen de verschillende productvormen is redelijk stabiel. De aandelen van vers, diepgevroren, conserven en het vierde gamma blijven de laatste jaren ongeveer gelijk. Het is ook duidelijk dat de Belg in de eerste plaats kiest voor verse groenten en fruit. Romain Cools: Dat imago lijkt bij ons heilig, hoewel studies aantonen dat bijvoorbeeld diepvries door de snelle en professionele verwerking soms in de feiten verser is en vitaminen beter bewaart. Maar ondanks die voorkeur voor vers, is er ook de merk waardige vaststelling dat Vlaanderen het grootste deel van de Europese diepvriesmarkt in groenten in handen heeft, terwijl de consumptie van diepgevroren groenten in België zowat de laagste in Europa is. Het gebruiksgemak van het vierde gamma groenten en fruit geniet ook van het voordeel van het verse imago. Nationalisme Een duidelijke en belangrijke trend in onze sector is een stijgende aandacht voor, laat ik het maar nationalisme noemen op voedingsgebied. Mensen krijgen meer aandacht voor lokaal vervaardigde producten. Je zou kunnen denken dat de transportkosten daar voor iets tussen zitten, maar dat is niet zo. Voor sommige producten ligt Brazilië in kostprijs immers dichter bij dan Zuid- Frankrijk. Het gaat meer over nationale trots. Ook in Vlaanderen pakken wij uit met producten van bij ons. De Europese wetgever discussieert momenteel over een wettelijke regeling om de melding van het land van herkomst te verplichten, ook voor voorgebakken frietjes of diepgevroren erwtjes. De keerzijde is wel dat daardoor het voornoemde nationalisme mogelijk een bedreiging vormt voor de belangrijke exportmarkten. Als je bedenkt dat Belgische Sector analysis Belgium, land of fruit and vegetables The food industry is the largest employer in Belgium, and its importance cannot be overstated. One of the main pillars within that industry is the potato, fruit and vegetable sector. Northern Belgium in particular is still known as a real vegetable garden but has to work hard to retain that position. Romain Cools has a clear understanding of the sector and analyses the current situation together with Veerle Van Sypt. Romain Cools: Fruit and vegetables play a crucial role in the food industry but we have seen a decline in consumption through family purchases. There are of course differences between the various segments, but a reduced amount is being sold overall. This would suggest that Belgians are eating less fruit and vegetables, but that isn t necessarily the case. An important factor could be that people are more aware of how they handle their food and are throwing less of it away. Supermarkets which account for about eighty percent of the fruit and vegetables sold have responded to this by providing products in smaller packages, for example. Belgians like it fresh The distribution of Belgian consumption between various product forms is fairly stable. The shares of fresh, frozen, canned and fourth range products have remained more or less the same in recent years. It is also clear that Belgians primarily buy fresh 2 3

3 diepvriesbedrijven maar liefst vijfentwintig percent van de in Europa geproduceerde diepvriesgroenten bij ons laten telen en invriezen, en dat bijna negentig percent daarvan uitgevoerd wordt, dan is het duidelijk dat die export cruciaal is voor onze bedrijven. Maar ook voor de versmarkt is de export van levensbelang. fruit and vegetables. Romain Cools: Buying fresh seems to be sacred here, even though studies have shown that freezing food can sometimes make it fresher and can preserve vitamins more effectively. But despite this preference for freshness, it has also been established that Flanders accounts for the largest share of the European frozen vegetables market, while the consumption of frozen vegetables in Belgium is amongst the lowest in Europe. The convenience of fourth range fruit and vegetables is also enhanced by its fresh image. Lekkers uit de tuin van Europa Het ruimste aanbod aan groenten en fruit? Duurzaam geteeld, uit de streek en bovenal hartveroverend lekker? Dat serveert BelOrta voor u. Laat het u smaken! Professionalisering en convergentie Een belangrijk aspect zijn de vele Europese regels die de sector de laatste jaren hebben beïnvloed. Veerle Van Der Sypt: Vijftien jaar geleden stelde de Europese Unie vast dat er in Europa een grote prijsvolatiliteit was voor groenten en fruit. Om dat te veranderen zette de EU stappen om de productie beter af te stemmen op de markt. Op die manier zouden er bijvoorbeeld geen tonnen tomaten meer moeten vernietigd worden, omdat ze niet verkocht geraakten. De wetten die volgden, maakten dat telers moesten samenwerken in coöperaties, met Europese financiële steun. In Vlaanderen zijn dat in de praktijk de veilingen. Zowel de Nationalism A clear and important trend in our industry is an increasing focus on let s call it nationalism in nutrition. People are paying more attention to locally manufactured products. You may think that transportation costs have something to do with that, but that s not the case. The cost price of some products is closer to that of Brazil than that of southern France. It s more about national pride. Flanders also has a lot of products grown by us. The European legislature is currently discussing legislation to make reporting the country of origin compulsory, even for pre-cooked chips or frozen peas. The downside to this is that this nationalism poses a threat to our major export markets. When you take into account the fact that Belgian companies get a whopping twenty-five percent of all frozen vegetables produced in Europe grown and frozen here, and that nearly ninety percent of this gets exported, it is clear that export is crucial for our companies. And exports are also of vital importance to the fresh market. Innovations by Flandria Professionalization and convergence An important factor here is the range of European rules which have influenced the sector in recent years. Veerle Van Der Sypt: Fifteen years ago, the European Union established that there was significant price volatility for fruit and vegetables in Europe. In order to change that, the EU took steps to align production more effectively with the market. This would, for example, avoid tonnes of tomatoes being destroyed because they were not getting sold. The laws that were subsequently introduced meant that farmers had to work together in cooperatives supported by European funding. In Flanders, this led to the establishment of the fruit and vegetable markets. Both the production and 5

4 productie als de groothandel in groenten en fruit werden de laatste jaren merkelijk professioneler en meer gecentraliseerd. wholesale of fruit and vegetables have become considerably more professional and more centralised in recent years. marinade! Voedselveiligheid Een laatste cruciaal aspect in onze sector is de voedselveiligheid, waarin België gelukkig een voortrekker is. Algemeen kan je stellen dat normen wereldwijd strenger worden omdat laboratoria steeds fijner kunnen meten en supermarkten soms verregaand inspelen op de eisen van klanten. In onze sector zijn het IKKB-certificaat van Vegaplan en de Globalgap-certificering (Good Agricultural Practices) belangrijk. Die laatste betreft regels die voornamelijk door de retail Food safety A final critical aspect of our business is food safety in which Belgium is fortunately a pioneer. As a general trend, global standards are becoming stricter because laboratories can conduct even more precise measurements and supermarkets are constantly striving to respond to customer demands. In our industry, the Vegaplan ICQM and Globalgap certificates (Good Agricultural Practices) are important. The latter contains rules that are mainly applied to retailers. Delisol goo.indd :43 best Europastraat Meer T F Great Fruit... and so Much More! ers zijn opgelegd. De Belgische plantaardige sector werkt sinds 2002, niet toevallig kort na de dioxinecrisis, via Vegaplan en de IKKB-standaard aan een methodologie om een integrale kwaliteitsbepaling te garanderen. Belangrijk daarbij is de validatie van het deel voedsel- en plantveiligheid door het Federale Voedselagentschap via de gids autocontrole primaire productie. Vegaplan gaat binnenkort zelfs een stapje verder dan Globalgap met de integratie vanaf 2014 van de nieuwste Europese regels rond het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (IPM, Integrated Pest Management), naast een luik duurzaamheid. Op die manier garanderen we mee dat België een voortrekkersrol blijft spelen. Dat is essentieel voor ons image en het succes van onze sector. Since 2002 and it s no coincidence that this was shortly after the Dioxin Affair the Belgian vegetable sector has been using the Vegaplan and ICQM standards to develop a standard methodology as a way of guaranteeing integral quality provision. It is important that the Federal Food Agency validates the food and plant safety sections by way of the guide on auto checking in primary production. From 2014 onwards, Vegaplan will be going one step further than Globalgap with the integration of the latest European regulations concerning the use of pesticides (IPM, Integrated Pest Management), as well as a section on sustainability. This allows us to contribute to ensuring that Belgium continues to play a leading role. This is essential for the image and success of our industry. SpecialFruit goo.indd :35 7

5 Philip Daenens, CEO Alva Verse Vruchten nv Alva, deeply rooted, under development Philip Daenens, CEO Alva Verse Vruchten nv Alva, stevig geworteld, in volle ontwikkeling Alva Verse Vruchten nv is a family business active in the distribution of fresh and fresh-cut fruit and vegetables, the socalled 4th range. From its two plants in Hasselt the company services a wide range of customers. This can be broken down more or less proportionally between retail on the one hand and food service (industrial kitchens, hospitality sector) on the other hand. At the start of 2013, Alva s owner, the Vanstraelen family, appointed Philip Daenens as CEO. As well as appointing an external CEO for the first time, a new Board of Directors was appointed. Their mission is to professionally carry on the company s time-honoured vision into the future. Alva Verse Vruchten nv is een familiebedrijf dat zich richt op de verdeling van verse en vers versneden groenten en fruit, het zogenaamde vierde gamma. Vanuit de twee vestigingen in Hasselt bedient het bedrijf een breed gamma aan klanten. Die kun je ongeveer evenredig verdelen tussen retail enerzijds en food service (grootkeukens, horeca) anderzijds. Begin 2013 heeft de eigenaar van Alva, de familie Vanstraelen, Philip Daenens aangesteld als CEO. Tegelijk met de aanwerving van een voor het eerst externe CEO is ook een nieuwe raad van bestuur samengesteld. Hun beider missie is om in de toekomst op een nog professionelere wijze de visie van het eerste uur te blijven uitdragen. Die visie kreeg vorm in 1946, toen de broers Vanstraelen overstapten van eigen teelt naar het verhandelen van groenten en fruit in Hasselt en omgeving. Na een lange periode van organische groei nam het bedrijf in 1977 een tweede vestiging in gebruik. De eenmanszaak herdoopte zich tot Alva, afgeleid van Albert Vanstraelen. Ook nadien bleef de onderneming voortdurend investeren zoals in een eigen logistiek systeem om de kwaliteitscontrole strak in handen te houden. De basisfilosofie bleef de klant zo vers mogelijke producten te leveren om de smaak van het veld op het bord te krijgen. En die basisfilosofie blijft onverkort van kracht, zo Philip Daenens. Zijn voornaamste doel is dan ook met behulp van intelligent beheer de waarden van de familie verder toe te passen. Verandering Philip Daenens: Dat wil echter niet zeggen dat we geen veranderingen zouden doorvoeren. Zoals in vele andere sectoren is er in Vlaanderen een duidelijke trend naar professionalisering en consolidatie. Onze sector is gebouwd op succesvolle familiebedrijven, maar die merken nu dat ze binnen die structuur op grenzen botsen. Om verder op een gezonde manier te blijven groeien, doen zij een beroep op externe expertise. Ook Alva heeft die stap gezet. Wij zijn vooral groot in Limburg bij de This vision was shaped in 1946, when the Vanstraelen brothers switched from their own cultivation to trading fruit and vegetables in Hasselt and the surrounding area. After a long period of organic growth, the company established a second plant in The one-man business was renamed Alva, based on Albert Vanstraelen. The company continued to invest in, for instance, its own logistics Philip Daenens system to keep a close control on the quality. The basic philosophy of supplying customers with the freshest products possible from the field to the plate remained. And this basic philosophy has remained unchanged, says Philip Daenens. His principal aim therefore is to continue applying the family s values through intelligent management. Change Philip Daenens: However, this does not mean we will not be implementing any changes. Like in many other sectors in Flanders there is a clear trend toward professionalisation and consolidation. Our sector is built on successful family businesses, but they realise now they are hitting boundaries in this structure. For continued healthy growth they are seeking external expertise. And Alva has made this step too. We are particularly big in the province of Limburg with smaller customers. That is our base, but to grow we mustn t be afraid to look further. Our company is supported on three pillars: logistics, wholesale and fresh-cut. And in all three there is room for improvement. 8 9

6 Fidafruit is gespecialiseerd in de verpakking, rijping en branding van alle types gedroogde vruchten zoals vijgen, dadels, pinda s, pistaches, enz en biedt haar producten aan onder verschillende types verpakkingen. De FIDAFRUIT producten worden verdeeld onder eigen merk of onder verdelersmerk op verzoek. Om aan haar klanten de best mogelijke kwaliteit te bieden is de fi rma FIDAFRUIT sinds juli 2006 BRC en ISO gecertificeerd. kleinere afnemers. Dat is onze basis, maar om te groeien moeten we verder durven kijken. Ons bedrijf steunt op drie pijlers: logistiek, grossierderij en de versnijding. En in alle drie is er ruimte voor verbetering. Lean & Green In de eerste twee domeinen zijn er de laatste jaren belangrijke investeringen gedaan. Zo hebben we een nieuwe verzendhal gebouwd en blijven we onze logistiek voortdurend innoveren. We trachten ook Lean and Green te zijn. Het blijft een grote uitdaging om het transport zo efficiënt mogelijk te organiseren en bijvoorbeeld lege ritten te vermijden. Wij zijn daar actief op zoek naar oplossingen. De uitbouw en uniformering van onze IT alsook de opleiding van ons personeel zijn andere aandachtspunten. Vierde gamma Ook in de versnijding, het vierde gamma, beweegt er een en ander. In onze productievestiging op twee kilometer van ons logistiek centrum hebben we belangrijke investeringen gedaan. Ook door de overname van de fruitsnijderij van de Truiense veiling, beschikken we over een volwaardig productieapparaat en klantenbestand. We hebben daarmee alle troeven in handen om sterk te staan in een jonge markt in volle ontwikkeling. Op dit moment is het vierde gamma goed voor een vijfde van onze omzet, maar er is ruimte om te groeien ook al gelet op het stijgende marktaandeel ervan. Mensen willen immers het beste van twee werelden: vers, maar toch snel. Lean & Green Major investments have been made in the first two areas these last years. A new shipping hall was built and we continue to bring our logistics to a higher level. We also try to be Lean and Green. It remains a big challenge to organise the transport as efficiently as possible and to avoid empty transports, for instance. We are actively looking for solutions in this area. The development and harmonisation of our IT systems as well as the training of our staff are other points of interest. 4th range Things are also changing in the fresh-cut sector, the so-called 4th range. We invested heavily in our production plant two kilometres from our logistics centre. And thanks to the take-over of the fresh fruit cutting department of the Truiense veiling, we now have a complete production apparatus and customer base. We now have all the strengths to grow in a young and developing market. Currently, the 4th range accounts for a fifth of our turnover, but there is room for growth in view of its increasing market share. People always want the best of both worlds: fresh, but quick. cooking time oriental snack FIDAFRUIT S.A. plaisir mix Eigen merk Wij hebben begin dit jaar een grondige marktanalyse gemaakt en de voornaamste conclusie was dat er talloze producten zijn, maar geen merk, geen gezicht. Daarom hebben wij Eden in het leven geroepen. Een merk dat een duidelijk verhaal vertelt en de basisfilosofie van Alva tot leven 11

7 Etivoet goo.indd :16 Flandria is hét Belgische kwaliteitslabel voor groenten en fruit, verdeeld door de belangrijkste veilingen. Het keurmerk garandeert duurzame teelt, kwaliteit én versheid en omvat meer dan 60 verschillende soorten groenten en fruit. Met Flandria-groenten en -fruit kiest u voor producten van heel dicht bij huis, geteeld door land- en tuinbouwers van bij ons. brengt (zie ook aansluitend artikel). Ook elders zoeken we verder naar innovatie om de kwaliteit en de rentabiliteit te optimaliseren. Zo kopen wij het merendeel van de producten aan via de veiling en dat zullen we ook blijven doen, maar als het de kwaliteit ten goede komt, kopen we ook rechtstreeks aan bij de teler. Hoe sneller van het veld op het bord, hoe beter. De veilingen doen goed werk, maar ook daar gaat de professionalisering verder Flexibel blijven De grootste uitdaging voor de nabije toekomst is de voortschrijdende consolidatie in de markt waarbinnen wij bewegen. In de retail is dat al ver gevorderd, maar in de food service staan we nog maar aan het begin. Dat zorgt voor veel veranderingen waarop wij flexibel moeten inspelen, waarbij we natuurlijk rekening moeten houden met de economische omstandigheden. Maar als er storm op komst is, zijn er mensen die muren bouwen en anderen die investeren in windmolens. Wij geloven in dat laatste. Op die manier willen we verder organisch groeien en ook de volgende 67 jaar het beste uit de grond op het bord brengen. We zijn in volle ontwikkeling, maar onze wortels, onze basis blijft ongewijzigd. Own brand At the start of the year we conducted an in-depth market analysis and the principal conclusion was that there are countless products, but no brand, no face. And that is why we launched Eden. A brand that tells a clear story and brings to life Alva s basic philosophy (see article). We also seek innovation to optimise quality and profitability elsewhere. The majority of the products are purchased by auction and we will continue to do this, but if it benefits the quality, we will buy directly from the grower. The sooner it gets from the field to your plate, the better. The auctions do great work, but here also the professionalization carries on. Remaining flexible The biggest challenge for the near future is the continuing consolidation in our market. In retail this is already very advanced, but in the food service we are only at the start. This causes many changes which we need to meet flexibly, and of course we need to take into account the economic circumstances. But if a storm is coming, some people build walls and others invest in windmills. We believe in the latter. And in this way we want to continue our organic growth and supply the best quality to people for the next 67 years. We are developing, but our roots, our foundation remain unchanged. Lava goo.indd :34 13

8 Het gekruide verhaal van Bell aroma Frans De Schutter Bieslook, dragon, basilicum of laurier kruiden die iedereen kent en zowat dagelijks gebruikt. Maar wat zegt duizendblad, lievevrouwbedstro of hyssop u? Weinig misschien, maar voor Armelle en John Van Laethem hebben ze geen geheimen meer. Vijftien jaar al richten ze zich met Bell aroma op de markt van de verse kruiden. Het assortiment van de Europese marktleider bestaat naast zo n 20 klassieke en 40 speciale verse kruiden eveneens uit eetbare bloemen en mini-groenten. IMPORT - FRUIT - GROENTEN N - PRIMEUR - EXPORT Aardappelcentrale nv Leugenberg 64 B-2180 Ekeren Tel. +32(0) Fax +32(0) BTW: BE Groothandel in geschilde aardappelen Galgestraat 9 B-8610 Kortemark 051/ Topprioriteit: kwaliteit Het is voor onze klanten uiterst belangrijk dat ze kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de producten die wij hen leveren. zegt John Van Laethem, zaakvoerder Bell aroma. Of het nu een groothandel is, een grootkeuken of een sterrenchef, onze klanten moeten meer dan 100% zeker zijn met een stabiel product aan de slag te kunnen. Het productgamma wordt geteeld onder de strengste criteria van oa HACCP en Global Gap, waardoor de voedselveiligheid gegarandeerd wordt. Bell aroma s professionele aanpak vertaalt zich eveneens in bijzonder hoge scores in de kwaliteitslabels IFS Logistics (99,74%) en IFS Broker (100%). Perfecte match Het streven naar optimale kwaliteit beperkt zich niet enkel tot het geleverde product. Het totaalplaatje moet kloppen. gaat John Van Laethem verder. Kennis van onze klanten ligt aan de basis van onze samenwerking. Wij willen mét hen meedenken zodat zij, op hun beurt, hun klanten tevreden kunnen stellen. Onze jarenlange samenwerking met Alva is daar een mooi voorbeeld van: een perfecte match tussen professionele partners. Innovatie Het succes van kookprogramma s en de hype rond kookboeken zorgden ervoor dat kruiden, mini-groenten en eetbare bloemen in vele keukens hun intrede deden. Uiteraard volgt de grootdistributie dit nauwgezet en wenst ze haar klanten op hun wenken te kunnen bedienen. Om in te spelen op de steeds veranderende marktbehoeften, moeten ook wij voortdurend innoveren. Dat doen we in overleg met adviseurs en topchefs. Enkel zo kunnen we een product aanbieden dat kwalitatief is én dat beantwoordt aan de nieuwste tendensen. Teughels n.v. << E.C.F.G. >> Werkhuizenkaai, 112/154 Mag. 63/ BRUSSEL Fax: IMPORT - FRUITS - LEGUMES - PRIMEURS - EXPORT BERNARD VANDENHEEDE-OUTTIER E-OUTTIE NV Kuipebosstraat 12 B-8880 St-Eloois-Winkel België T: F: Visiting address: REO Veiling Oostnieuwkerkesteenweg 101 B-8800 Roeselare België Europese erkenning voor Belgisch familiebedrijf Vanuit Vlezenbeek runnen Armelle en John Van Laethem hun familiebedrijf. Samen met hun goed opgeleid team wordt dagelijks een ruim assortiment aan verse kruiden, eetbare bloemen en mini- groenten verhandeld. Dankzij onze klanten gaan we echter ook de internationale toer op. besluit John Van Laethem. Zo vinden onze producten hun weg naar Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk. I

9 Eden, een nieuw merk in het vierde gamma Na een uitgebreid marktonderzoek in de Benelux, waarbij Alva onder andere honderden pakjes met voorgesneden groenten en fruit van concurrenten onderzocht, was een van de belangrijkste conclusies dat er totaal geen marketinglijn zit in de markt van het vierde gamma. Er zijn geen of nauwelijks echte merken en de aanbieders maken weinig gebruik van de communicatiemogelijkheden die de verpakking biedt. Die bevinding combineerde het bedrijf met het besef dat Alva enkel lokaal bekend is. Een en ander leidde tot de geboorte van het merk Eden. Eden, a new brand in the 4th range Bij de creatie van Eden is Alva niet over één nacht ijs gegaan. CEO Philip Daenens benadrukt daarbij dat het bedrijf bewust veel zelf heeft gedaan, met eigen medewerkers, aangevuld met freelancers: Ik heb in het verleden voor grote voedingsconcerns gewerkt en ik weet dat de dingen bij reclamebureaus al eens durven aanslepen. Soms kom je met gezond verstand, een helder concept en wat lef zelf heel ver. En waarom ook niet? Het idee achter Eden lag hier voor het rapen. Het is het eerlijke verhaal dat Alva sinds de oprichting vertelt: het beste van Moeder Aarde bij de klant brengen, maar dan vers versneden. Onze baseline was dus snel gevonden. Communicatie Met Eden willen we terug naar de basis. Er is de knipoog naar de Tuin van Eden en het woord zelf is passend en internationaal acceptabel. We wilden ook een frisse en hedendaagse uitstraling en daarom hebben we geïnvesteerd in een frisse, mooi ogende website mét inhoud. Ook de nieuwe media komen ruim aan bod. Op de verpakking staat een QR-code die je naar onze website brengt. Dat is niet enkel hip, het is ook informatief. Met al die ingrepen willen we het hart van onze eindconsumenten veroveren, want die zijn niet zo trouw meer aan vaste verkoopskanalen. We moeten dus in de eerste plaats hen overtuigen om voor Eden te kiezen. Giovanni Communiceren doen we op inhoud. Het leveren van continue kwaliteit, gemak en service en een uitmuntende smaak zijn dagelijkse uitdagingen. Cruciaal is ook innovatie. Op het niveau van verpakkingen spelen we in op de verschillende noden en gebruiksmomenten van kok en consument. Zo vechten we meteen tegen het weggooien van voeding, want ook dat is Eden. Voorts evalueren we de mogelijkheden in het aanbod van bijvoorbeeld verse maaltijdslaatjes, naast andere ultraverse innovaties. We doen dat vaak in samenwerking met experts, zoals chef-kok Giovanni Oosters. Eden is nog maar enkele maanden gelanceerd, maar de eerste reacties bij onze eindklanten zijn veelbelovend! After extensive market research in the Benelux by Alva, which included the testing of hundreds of packets of fresh-cut fruit and vegetables belonging to the competition, one of the main conclusions was the lack of any marketing line in the 4th range market. There are no or very few brands and the providers make little use of the communication opportunities offered by the packaging. The company combined this conclusion with the fact that Alva is only known locally. All this resulted in the launch of a new brand Eden. Alva thought long and hard before Eden was created. CEO Philip Daenens underlined that the company purposely carried out a lot of the work itself, by its own employees, supplemented by freelancers: I have worked with big food concerns in the past and I know that advertising agencies tend to let things drag. Sometimes all you need is common sense, a good concept and guts. And why not? The idea behind Eden was there for the taking. It is Alva s honest and time-honoured story: bring the best of Mother Earth to the customer, freshly cut and packaged. Our base line was not a problem. Communication With Eden we wanted to go back to basics. There is an allusion to the Garden of Eden and the word itself is fitting and internationally acceptable. We also wanted to create a fresh and contemporary feel which is why we invested in a fresh, bright website with content. New media have also been incorporated. A QR code can be found on the packaging which takes you to our website. This is not only very cool, it is also informative. The aim of all this was to win the hearts of our end consumers, because they are not loyal to a fixed sales channels. In other words, we first had to convince them to choose Eden. Giovanni Communication is all about content. Providing continuous quality, convenience, service and excellent taste are every day challenges. Innovation is also crucial. In terms of packaging we meet the different needs and usage requirements of chefs and consumers. At the same time we re also doing something about the amount of food that is thrown away, because this is something else Eden stands for. We also evaluate the opportunities in the offer of, for instance, fresh meal-sized salads, in addition to other ultra-fresh innovations. We often do this in co-operation with experts, such as chef Giovanni Oosters. Eden was only launched a couple of months ago, but the initial feedback of our end customers is promising! 16 17

10 Groentenverwerking BLADEL / Groentenverwerking BLADEL / Combifris B.V. is de specialist op het gebied van bewerking en handel in snijklare groenten. Wij zijn toeleverancier voor groentensnijderijen in diverse Europese landen, die als eindgebruikers de versmarkt of Retail bedienen. Door het gehele traject van inkoop van producten tot uitlevering van het eindproduct zelf te controleren, bereiken een hoog kwaliteits niveau. Al 14 jaar zijn we de specialist in het bewerken van wortelen in diverse varianten, naar mate het klantenbestand uitbreidde kwam er ook een toe nemende vraag voor diverse andere snijklare producten. Door selectie van diverse gespecialiseerde toeleveranciers is er een basis assortiment ontstaan waarmee we nagenoeg elke aanvraag kunnen voldoen. VOORDELEN: De bestelde hoeveelheid is de hoeveelheid die u kunt verwerken, geen afval, geen extra arbeid. Een optimale houdbaarheidstijd, dit omdat meerdere malen per week vers aangeleverd kan worden, voor een groot gedeelte van Europa geld, s morgens voor 10 uur besteld, s nachts of de volgende morgen in huis. Door inkoop en transport te combineren bereiken we een effi ciënte manier om onze klanten op een prijs interessante manier te voorzien van een kwalitatief hoogwaardig direct verwerkbaar product. Photo: Frank Croes voor VLAM FVPhouse brings federations together The fruit and vegetable sector is changing rapidly. Professional associations are being forced to adapt in order to respond to those changes. The association FVPhouse was created in early 2013 to allow optimal exploitation of the synergies between Belgapom, Vegebe and Fresh Trade Belgium. At the same time, this brand new association is looking to achieve more and trying to give evolving segments a proper voice. Groentenverwerking Bladel / Combifris BV, al jaren lang toeleverancier van Alva verse vruchten!! Zwartakkers PB Bladel Nederland T. +31(0) F. +31(0) Combifris goo.indd :51 FVPhouse brengt federaties samen De sector van groenten en fruit is sterk in beweging. Om op die veranderingen in te kunnen spelen, passen de beroepsfederaties zich noodgedwongen aan. De vzw FVPhouse werd begin 2013 in het leven geroepen om de synergieën tussen Belgapom, Vegebe en Fresh Trade Belgium optimaal te benutten. Tegelijk kijkt de kersverse vzw verder en tracht de zich ontwikkelende segmenten een juiste stem te geven. Directeur Romain Cools ziet drie belangrijke taken voor FVPhouse: In de eerste plaats zijn wij een backoffice voor de drie federaties waaruit we zijn gegroeid. Wij combineren diensten waarvan die drie organisaties de vruchten kunnen plukken. De tweede pijler zijn onze doorgedreven opleidingen. Wij hebben een Qfor-certificaat en trachten de werknemers en bedrijfsleiders binnen onze sector een kennisvoorsprong te geven. En tot slot is ook onze jongerenwerking belangrijk. Onze leden zijn vaak familiebedrijven waar zonen en dochters het roer overnemen, maar ouders hebben het vaak moeilijk om hen de Director Romain Cools believes that FVPhouse has three vital tasks: Firstly, we act as a back office for the three federations from which we have grown. We combine services from which these three organisations can reap the benefits. The second pillar is the continuous training we provide. We have a Qfor certificate and try to give employees and managers within our industry a head start in terms of knowledge. And finally, our work with young people is also important. Our members include a lot of family businesses in which sons and daughters take over, but parents often find it difficult to give them the space they need to fully develop. Young FVP was established to provide upcoming generations with a professional network and to bring them into contact with their peers. After all, they are our hope for the future. Fourth range Within that broad conglomerate of federations, a place is being sought for the young Photo: Frank Croes voor VLAM VanLier goo.indd :35 19

11 ruimte geven om zich volop te ontwikkelen. Young FVP is erop gericht die aanstormende generaties een professioneel netwerk te bieden en hen in contact te brengen met sectorgenoten. Zij zijn immers onze wissel op de toekomst. Vierde gamma Binnen dat ruime conglomeraat van federaties wordt op dit moment gezocht naar een plaats voor de jonge sector van de versnijderijen, het zogenaamde vierde gamma. Historisch zit dat gamma binnen Vegebe. Maar Vegebe is eigenlijk ontstaan uit de in Vlaanderen heel belangrijke diepvriessector. Later kwam daar ook de kleinere sector van de groenteconserven bij. Het vierde gamma zit nu eigenlijk wat geprangd tussen die twee domeinen en heeft er niet altijd veel affiniteit mee. Op heel wat vlakken leunt het vierde gamma zelfs dichter aan bij de traditionele vershandel, want het gaat om echt verse producten die in de winkels ook op die manier worden aangeboden. Daarom bespreken een aantal spelers op dit moment met elkaar hoe ze een aparte entiteit binnen Fresh Trade Belgium kunnen opzetten om de specifieke belangen van de versnijderijen het best te behartigen. Romain Cools: Er is wel nog een hele weg af te leggen, want er zijn veel kleine spelers in die sector en er is heel wat verloop omdat de complexiteit vaak onderschat wordt. Ook de neuzen staan nog niet overal in dezelfde richting. Maar dat gaan we ten gronde bekijken vanaf november en hopelijk kunnen we snel van start gaan met een eigen werking voor die jonge sector. sector of ready-to-cook vegetable factories, the so-called fourth range. Historically, this category of vegetables has fallen under Vegebe s remit. But Vegebe actually originated from the frozen sector, which is very important in Flanders and later added the smaller sector of vegetable preserves. The fourth range is now actually caught between these two domains and does not have much affinity with either. In many respects the fourth range is more closely aligned with the traditional fresh market, because it involves fresh products which are also offered in stores. That s why a number of players are currently discussing the possibilities of setting up a separate entity within Fresh Trade Belgium to see how they can best represent the specific interests of those producing ready-tocook vegetables. Romain Cools: We still have a long way to go because there are a lot of small players in the sector and a lot of turnover because its complexity is often underestimated. And not everyone is on the same page. But we will be looking at that in detail from November onwards and hopefully we can start a separate group to support this young sector. Photo: Frank Croes voor VLAM 21

12 Ook groenten en fruit verdienen een merk VLAM staat voor Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw. Het is een organisatie die zich bezighoudt met marktonderzoek naar en promotie van Vlaamse agrarische producten in binnen- als buitenland. Zijn inkomsten haalt VLAM uit een bijdragesysteem door de belanghebbenden per sector, aangevuld met subsidies. Het centrum heeft al heel wat succesvolle campagnes gevoerd. De slogan Lekker van bij ons bijvoorbeeld is een begrip geworden. Luc Van Bellgem is senior marketingadviseur bij Vlam en hij heeft heel wat ervaring met de marketing van generische producten zoals groenten en fruit. Fruit and vegetables deserve a quality mark producenten en handelaars geraakten al wat ze op de markt brachten gemakkelijk kwijt en hadden bijgevolg geen behoefte aan marketing. Nu is dat anders. Door een toestroom van producten uit het buitenland en verbeterde kweektechnieken is er wel overschot en dringt marketing zich nadrukkelijker op. Komt daar nog bij dat consumenten mondiger worden en eisen beginnen stellen op het gebied van service en communicatie. VLAM is the Flemish Centre for Agricultural and Fishery Marketing (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing). As an organisation, it deals with market research into and the promotion of Flemish agricultural products, both at home and abroad. VLAM s revenues come from a contribution system involving the stakeholders in each sector which is supplemented by grants. The centre has already conducted several successful campaigns. The slogan Lekker van bij ons ( Delicious home-grown products ) for example has become a household name. Luc Van Bellegem is a senior marketing consultant for VLAM and has a lot of experience in marketing generic products such as fruits and vegetables. Luc Van Bellgem Van Bellegem: De marketing van groenten en fruit is een heel jong fenomeen. Er zijn een paar uitzonderingen die de regel tegenspreken, zoals Chiquita voor bananen of meer recent Pink Lady voor appels, maar in vergelijking met andere sectoren zijn sterke merken een uitzondering voor groenten en fruit. Dat heeft twee belangrijke redenen. Enerzijds is het een sector die daar nooit veel budget voor had en anderzijds kon hij lang genieten van een vraagmarkt. Immers, de meeste Duurzame merknaam Het succesvol aanprijzen van generische producten is bovendien niet evident. Groenten en fruiten komen niet uit een fabriek waar je constante kwaliteit en productie relatief gemakkelijk kunt garanderen. De vergankelijkheid van de producten maakt het heel moeilijk om klanten een constante eigenschap aan te bieden. Een fles Coca Cola of reep Milka zien er altijd gelijk uit, smaken hetzelfde en zijn niet onderhevig aan seizoensschommelingen. Maar afhankelijk van het jaargetijde smaakt een appel of aardbei wel heel anders, zijn ze overvloedig aanwezig of net moeilijk verkrijgbaar en navenant goedkoop of duur. Dat maakt het lastig. Er is best al vaak geprobeerd marketing rond seizoensproducten te orga Van Bellegem: Marketing fruit and vegetables is a very recent phenomenon. There are a few exceptions to the rule such as Chiquita bananas or, more recently, Pink Lady apples, but compared to other sectors, strong brands are an exception in the world of fruit and vegetables. There are two main reasons for this. First, this sector has never had much budget to devote to such activities and second, it was always able to rely on market demand. After all, most producers and traders were easily able to sell whatever they put on the market and so didn t need to market their products. Now that s changed. An influx of products from abroad and improved farming techniques have created a surplus and marketing is becoming increasingly necessary. As well as that, consumers are becoming more empowered and starting to make more demands in terms of service and communication. Sustainable brand Successfully promoting generic products is not always easy. Fruit and vegetables do not come from factories where you can guarantee consistent quality and production relatively easily. The transience of products makes it very difficult to offer customers constant features. A bottle of Coca Cola or bar of Milka chocolate always 22 23

13 De firma Agripom/Warnez is gespecialiseerd in het telen, wassen, uitlezen en verpakken van aardappelen voor supermarkten en horeca. Dit uit zich in de kennis op het vlak van: variëteiten en hun culinaire eigenschappen (Pomtaste en Pomvit) kwaliteitssystemen (BIO, GLOBALGAP, HACCP, BRC, GMP,...) verpakkingen van 300g tot 25kg teelt en bewaring efficiënte productieflow duurzaam ondernemen category management geschilde aardappelen (Pomfresh) GET POTATOED! niseren, maar door het tijdelijke karakter ben je te kort aanwezig om echte zichtbaarheid te creëren. Je kunt anderzijds de seizoensgedachte an sich wel uitspelen, want daar hebben mensen op dit moment oren naar. Zo zijn Mechelse asperges een begrip op zich, maar een duurzame merknaam is nog iets helemaal anders. look identical, taste the same and are not subject to seasonal fluctuations. But depending on the season, an apple or strawberry may taste very different, be abundantly available or difficult to obtain and thus correspondingly cheap or expensive. That complicates things. Various marketing activities have been tried out GET POTATOED WARNEZ WARNEZ NV, Marialoopsesteenweg 2L, B-8700 Tielt, Tel.: +32 (0) Warnez goo.indd :05 Proef al onze smaken 600 ton verse en gezonde groenten en fruit. Dat is de dagelijkse aanvoer op de REO Veiling Roeselare, een grote Belgische telerscoöperatie. De REO Veiling verhandelt meer dan 60 verschillende groente- en fruitsoorten die met passie en vakkennis geteeld worden door actieve producenten. Hun producten met een onberispelijke kwaliteit vinden in optimale omstandigheden hun weg naar de consument. Transparante voedselveiligheid, smaakvolle versheid en duurzame ontwikkelingen komen daarbij op de eerste plaats. REO Oostnieuwkerksesteenweg 101 B-8800 Roeselare Tel +32 (0) Fax +32 (0) Consumptiemoment De huidige zoektocht naar authentieke, lokale producten kun je wel uitspelen. Wij trachten dat te vangen in een meer algemene benadering, via zogenaamde labels. Lekker van bij ons is dan een heel brede benaming, net zoals All day long. Met die campagne willen we bijvoorbeeld jongeren aanspreken en wijzen op andere dan de vastgeroeste consumptiemomenten voor groenten, zoals tijdens de lunch of het avondeten. Fruit wordt al langer gezien als een gezond tussendoortje, maar ook groenten passen perfect in die context. Via cijfers van het onderzoeksbureau GFK, dat voortdurend vijfduizend gezinnen volgt, weten we dat die campagnes effect hebben bij de beoogde doelgroepen. Flandria Meer specifieke productmarketing kan wel via labels zoals Flandria voor groenten of Meesterlyck voor ham. Groenten of fruit onder dat label genieten dan collectief van de troeven die met dat label geassocieerd worden: van bij ons, duurzaam, weinig transport en gezond. Het Flandrialabel is in die context een succesverhaal, met een for seasonal products but, due to their temporary nature, their presence is too short-lived to create genuine visibility. On the other hand, you can play the season card because people do see something in that. For example, asparagus from Mechelen is a concept in itself, but a sustainable brand is something completely different. Consumption time You have to play into the current quest for authentic local products. We are trying to capture that as part of a more general approach through so-called labels. Lekker van bij ons is a very broad description, just like All day long. We want to use this campaign to appeal to young people and show them different ways of enjoying vegetables, other than traditional consumption times such as during lunch or dinner. Fruit has been regarded as a healthy snack for some time, but vegetables can also fall into that category. Figures from research firm GFK which constantly monitors five thousand families, have shown us that these campaigns have an effect on the intended target groups. REO goo.indd :27 25

14 YOUR PARTNER FOR BELGIAN TOP FRUIT Fully licensed partner of: ook met onze soep * krijg je de smaak te pakken! * maar ook met onze salades, pasta s, woks... Tongersesteenweg Sint-Truiden Tel Haspengouw goo.indd :03 Als producent van ready made maaltijden zijn we steeds op zoek naar vernieuwende concepten. Versheid is daarbij ons vertrekpunt. Smaak, gezondheid en gebruiksgemak het doel. Wat we allemaal maken? Pasta-salades, salade-bowls, wokgerechten en nu ook soepen. Neen! Geen gewone soep, maar eentje met een grote plus voor de wereldse recepten, de knapperige groentjes en de snelheid waarmee je een heuse maaltijdsoep op tafel tovert. Wie wil proeven laat het ons weten. De smaak krijgt je sowieso te pakken. De Rabbit-producten worden zowel onder eigen merknaam als via de grote retailers in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland verkocht. Meer info vindt u op maar bellen gaat sneller. Hans Decroos t. +32 (0) stabiele zeer hoge bekendheid. Ondertussen komt bijna negentig procent van de groenten uit Vlaanderen onder dat label op de markt. Dat succes is te verklaren door het feit dat de veilingen het label in handen hebben. Er is de laatste tijd een merkbare consolidatie bij die veilingen en hun investeringen in kwaliteitscontrole en marketing zijn ernstig toegenomen. Vierde en vijfde gamma Maar toch blijft het moeilijk generische producten in bulkverpakkingen een echt gezicht te geven. Vaak is een klein stickertje, zoals bij de appelsoorten Pink Lady of Kanzi, al wat je kunt doen. In het vierde gamma is dat echter anders en daar schuilen mogelijkheden. Van Bellegem: In dat vierde gamma wordt er eigenlijk een toegevoegde waarde gecreëerd. Mensen appreciëren de aangeboden luxe van snel iets lekkers en vers te bereiden. We zien ook dat die zogenaamde convenience-segmenten groeien. Dat is beperkt bij diepvries en iets duidelijker in het vierde en vijfde gamma (geblancheerde of voorgekookte en vacuümverpakte groenten). De toegevoegde waarde van die producten en de verpakking biedt ook veel meer mogelijkheden tot communicatie met de klant. Maar tot nog toe wordt daar eigenlijk niet zo heel veel gebruik van gemaakt. Eigenlijk staat de marketing van groenten en fruit nog steeds in zijn kinderschoenen. En vermits de producenten van het vierde gamma vaak ook traditionele grossiers zijn, moeten ze die stap dikwijls nog zetten en nieuwe inzichten ontwikkelen. Maar ongetwijfeld zal dat snel gebeuren. Flandria More specific product marketing can be achieved using labels such as Flandria for vegetables or Meesterlyck for ham. Fruit or vegetables with that same label can then benefit from the positive characteristics associated with that label: home-grown, sustainable, requiring very little transportation and healthy. In that sense, the Flandria label is a success story, with a stable and very good reputation. Almost ninety percent of vegetables from Flanders are put on the market with that label nowadays. This success is due to the fact that the label is controlled by the fruit and vegetables markets. There has recently been significant consolidation in those markets and their investments in quality control and marketing have significantly increased. Fourth and fifth range Yet it remains difficult to give generic products a genuine face in bulk packaging. You often can do little more than affix a small sticker, like the Pink Lady or Kanzi apple varieties. The fourth range is different, however, and there are other hidden opportunities. Van Bellegem: That fourth range actually creates added value. People appreciate the added luxury of preparing something delicious and fresh in no time at all. We are also seeing that the so-called convenience segment is expanding. Growth is limited in frozen products and is a little more evident in the fourth and fifth ranges (parboiled or pre-cooked and vacuumpacked vegetables). The added value of those products and their packaging also offer many more opportunities to communicate with the customer. But so far, not much use has been made of that. In fact, marketing fruit and vegetables is still in its infancy. And since the producers of fourth range products are often traditional wholesalers, they still need to take that step and develop new insights. But no doubt that will happen soon. the taste of fresh Rabbit goo.indd :26 27

15 Colruyt Wat vinden de afnemers van het vierde gamma over voorverpakt vers? En welke consumenten koopt de producten? Food Insights sprak met twee managers uit de retailsector en een chef-kok van een grootkeuken. Three experts give their opinion on pre-packaged fresh Drie stemmen over voorverpakt vers How do the buyers of the 4th range feel about pre-packaged fresh? And which consumers buy the products? Food Insights spoke to two managers in the retail sector and a chef in an industrial kitchen. 1. Sven Van De Voorde category manager Groenten en Fruit bij Delhaize Delhaize is een retailer die traditioneel sterk inzet op kwaliteit en gebruiksgemak. Het vierde gamma is voor de grootgrutter dan ook een belangrijk onderdeel van de verse groenten en fruit. Sven Van De Voorde: Wij weten dat klanten die kiezen voor het vierde gamma anders zijn dan de kopers van vers. Zij zijn in de eerste plaats geïnteresseerd in handige, verse producten en de prijs speelt geen doorslaggevende rol. Wij gaan dus voornamelijk op zoek naar kwaliteit en stellen daarom zeer hoge eisen aan onze leveranciers. Zo verplichten wij hen om producten doelbewust zes uur uit de koudeketen te halen. Als producten dat goed doorkomen, kunnen ze tegen een stootje en zullen ze ook goed houdbaar blijven als de klant de koudeketen niet helemaal kan respecteren. Qua innovatie verwachten wij nog veel van het vijfde gamma en alternatieve verpakkingen. De grootste groeimogelijkheden liggen nu bij zaken als wokmixen en stoofcombinaties. Ook het aanbieden van monoporties, naast 1. Sven Van De Voorde Fruit and Vegetables category manager at Delhaize Delhaize is a retailer which traditionally goes very much for quality and user-friendliness. The 4th range is thus an important component of fresh fruit and veg for the supermarket chain. Sven Van De Voorde: We realise that customers who opt for the 4th range are not the same as buyers of fresh produce. In the first place, they are interested in handy, fresh produce and the price is not a decisive factor. This means we chiefly look for quality and therefore set very high demands for our suppliers. For instance, we oblige them to purposefully take products out of the cold chain for six hours. If the products can handle this, it means they are robust and will keep if the customer is unable to fully respect the cold chain. In terms of innovation we expect a lot of the 5th range and alternative packaging. The biggest growth now lies in wok mixes and stew combinations. Mono-portions, in addition to family packs and large ziplock packs can also draw extra customers to this sector. 2. Dirk De Bondt chef at Woonzorgcentrum Sint-Mathildis, Boechout Dirk De Bondt runs the industrial kitchen of Woonzorgcentrum Sint-Mathildis, where he cooks meals for 125 elderly people. The kitchen receives fresh fruit and veg supplies once a week. The team also uses a lot of frozen produce. It does not use the 4th range much. De Bondt: Because we are only supplied once a week, the storage life of the 4th range is a problem. These products only stay fresh for a couple of days which is not long enough. And I also have my doubts about the long route 28 29

16 verpakkingen voor het gezin en grootverpakkingen met zipsluitingen kan extra klanten lokken naar dit segment. Mechelsebaan Duffel België Tel: 0032/ Fax: 0032/ Straight from the Belgian Fruit Valley NEW! SWEET SENSATION red, juicy, sweet and aromatic available from October to January NEW! JOLY RED beautiful, intense red and extremely sweet NOW AVAILABLE JONAGOLD & JONAGORED the perfect snack, sweetsour, crispy and juicy NOW AVAILABLE GREENSTAR bright green, crispy, acid flavor, no discoloring after slicing Widepack is gespecialiseerd in flexibel verpakkingsmateriaal, waaronder BOPP folies. Speciaal voor de groentenversnijderijen leveren we tal van antimistfolies, bedrukt tot 8 kleuren en eventueel voorzien van laserperforatie. Tevens beschikken wij over alle nodige certifi caten, BRC en ISO en kunnen wij u steeds migratietesten bezorgen. Contactpersoon België: Dhr. Denis Bernaerts (mob: 0032/ ) Contactpersoon Nederland: Dhr. Ferd Dogterom (mob: 0031/ ) WidePack goo.indd :57 NOW AVAILABLE GOLDEN REINDERS deliciously crunchy NEW! BELGICA carmine red with a nostalgic flavor available from September to October NEW! CHERRIES electronic sorting and hydrocooling division to guarantee perfect quality NOW AVAILABLE CONFERENCE our number 1 pear, crunchy, sweet and juicy, BFV is leader in Europe ALSO AVAILABLE Doyenné du Comice Durondeau Alexandre Lucas Boskoop Braeburn Elsanta Charlotte Portola Kordia Regina Sweetheart Leek 2. Dirk De Bondt chef-kok in het Woonzorgcentrum Sint-Mathildis, Boechout Dirk de Bondt runt de grootkeuken van het Woonzorgcentrum Sint-Mathildis, waar hij de maaltijden voorziet voor 125 bejaarden. De keuken wordt één keer per week bevoorraad met verse groenten en fruit. Daarnaast werkt het team veel met diepvries. Op het vierde gamma doen zij nauwelijks of geen beroep. De Bondt: Omdat we maar één keer per week worden bevoorraad, is de houdbaarheid van het vierde gamma een probleem. Die producten blijven maar enkele dagen vers en dat is niet lang genoeg. Bovendien stel ik mij vragen bij de lange weg die de versneden groenten moeten afleggen voor ze uiteindelijk bij ons komen. Mijn ervaring met diepvries is beter; ook de bewaring is flexibeler. Bovendien moeten wij voor heel wat van onze bejaarden de groenten echt ciseleren omdat ze die anders niet veilig kunnen eten. De versnijdingen van het vierde gamma zijn dan vaak niet fijn genoeg. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor broodsalades. Wij maken die zelf omdat stukjes kip of krab in de bereide salades vaak te groot zijn om te behappen door onze bewoners. 3. Thierry Favier aankoopverantwoordelijke vierde gamma bij Colruyt De kwaliteit van het vierde gamma is volgens Thierry Favier de laatste jaren fel verbeterd: De snijderijen selecteren rassen die specifiek voor het vierde gamma geschikt zijn, zoals ijsbergsla met lossere bladeren of vollegrondsla met stevige bladeren. Essentieel voor het behoud van de kwaliteit is het bewaren van de koudeketen en een dagelijkse levering. Opmerkelijk is ook dat het vierde gamma een apart cliënteel heeft. In de vooravond verkopen wij veel meer vers versneden dan tijdens de rest van de dag. Sommige klanten ontdekken dat het vierde gamma ook goedkoper kan zijn: alle soepingrediënten in één zakje bespaart geld. Opmerkelijk is ook dat we in Wallonië veel meer sla verkopen en in Vlaanderen meer aardappelen en andere groenten. De typisch Franse gewoonte om sla te eten voor of bij de maaltijd speelt daarin een rol. fresh-cut vegetables need to take before they end up here. My experience with frozen products is better; and the storage is more flexible. And for many of the old people here we really have to cut the vegetables very finely, if not they can t eat them. Often the 4th range is simply not fine enough. This also applies to sandwich spreads for instance. We make them ourselves because the bits of chicken or crab in ready-made spreads are often too big for our residents. 3. Thierry Favier purchase manager 4th range at Colruyt Thierry Favier believes the quality of the 4th range has improved greatly over the last years: Types are selected which are perfectly suitable for the 4th range, such as iceberg lettuce with looser leaves or open field lettuce with stronger leaves. Essential for preserving the quality is the cold chain storage and daily delivery. Remarkably, the 4th range also has its own clientele. In the evening we sell much more fresh-cut produce than during the rest of the day. Some customers also discover the 4th range works out cheaper sometimes: buying all the soup ingredients in one bag saves money. It is also strange that in Wallonia we sell more lettuce and in Flanders more potatoes and other vegetables. The typical French habit to eat salad before or with a meal must play a part in this. Fruitveiling goo.indd :13 31

17 Adverteerdersindex/ List of advertisers Aardappelcentrale nv 14 Aviko bv 14 Belgische Fruitveiling 30 BelOrta 4 Groenteverwerking BLADEL/Combifris B.V. 18 Flandria 12 EtiVoet 12 Fidafruit S.A. 10 Champignons Hansen C.V.B.A. 14 Veiling Haspengouw 26 Van Laethem (Bell aroma) 15 Insights is een uitgave van Insights is published by Goo Media T +32 (0) I Directie Director Ernst Delfos Realisatie en coördinatie Realisation and coordination Peter Molenaar Janneke Rancuret Willeke van de Ree Milco Sprink Productie production Renate Claassens Ellen van Vliet Vormgeving Design Marinka Peeters Tekstproductie Editing FokZ Communications bvba Van Lier nv (Papillon) 18 Gebr. de Mooij Amsterdam b.v. 20 Quik H. & Zonen b.v. Quickly Best-sellers b.v. Cover 02 Rabbit nv 26 Alva Verse Vruchten n.v. T +32 (0) I REO Veiling 24 SF SpecialFruit 6 Sud n Sol (Delisol) 6 Teughels E.C.F.G. 14 Bernard Vandenheede Outtier bvba (Brillante) 14 Goo Media december 2013 Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht kunnen uitgever en auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele onjuistheden of onvolledigheden. No part of this publication may be reproduced or publicised in any form by print, photocopy, microfilm or any other means without written permission from the publisher. Whilst every care has been taken in compiling this publication to ensure the accuracy of the content, the publisher and authors cannot be held responsible for the consequences of any errors or omissions. ISSN: Verduyn 4 Warnez NV 24 WidePack 30 Deze uitgave is CO 2 neutraal geproduceerd This publication is produced CO 2 neutral 32

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Unit 14: Brand Development & Promotion

Unit 14: Brand Development & Promotion Unit 14: Brand Development & Promotion Complete unit Task 1: Definition about Marketing Communications Kotler: 1 Task 1: Branding Mix: Task 1: Kotler & Armstrong 2012: 2 Task 1: Nieuwe denken anno 2015:

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Duiding Strafuitvoering (Larcier

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Over dit formulier About this form Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

C - de totale constante kosten. N - de normale bezetting in stuks

C - de totale constante kosten. N - de normale bezetting in stuks STANDAARDKOSTPRIJS Een bedrijf moet een verkoopprijs bepalen om zijn producten te kunnen verkopen. De klant moet vooraf weten welke prijs betaald moet worden voor het aangeboden product. De standaardkostprijs

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Press release Statistics Netherlands

Press release Statistics Netherlands Press release PR00-277 8-12-2000 9:30 AM Inflation rate in November levelling out Consumer prices in November were up 3.0% on November last year. The inflation rate is therefore 0.1% lower than last month,

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Rooted plant plugs tailor-made. Bedrijfsprofiel Company profile

Rooted plant plugs tailor-made. Bedrijfsprofiel Company profile Rooted plant plugs tailor-made Bedrijfsprofiel Company profile Rooted plant plugs tailor-made Uw leverancier bij uitstek Stekbedrijf Bergs in Heythuysen vermeerdert een uitgebreid assortiment planten voor

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

BiSL - Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene druk (Dutch Edition)

BiSL - Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene druk (Dutch Edition) BiSL - Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene druk (Dutch Edition) Remko van der Pols & Ralph Donatz & Frank van Outvorst Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Stars FILE 7 STARS BK 2

Stars FILE 7 STARS BK 2 Stars FILE 7 STARS BK 2 Of course you have seen X-Factor, The Voice or Got Talent on TV or via the Internet. What is your favourite act? Do you like the dancing performances or would you rather listen

Nadere informatie

New trends in MarCom jobs : what's the future?

New trends in MarCom jobs : what's the future? New trends in MarCom jobs : what's the future? Why, what and how? 1 Changes & Trends in MarCom 2 MarCom professionals are fully aware of facing radical changes in their jobs Changes in the MarCom job in

Nadere informatie

Tim Akkerman - Head of Mobile

Tim Akkerman - Head of Mobile Tim Akkerman - Head of Mobile Emesa is the largest e-commerce company for searching, comparing and booking travel and leisure packages in the following categories: Holidays - Other accommodations - Hotels

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

01/ M-Way. cables

01/ M-Way. cables 01/ 2015 M-Way cables M-WaY Cables There are many ways to connect devices and speakers together but only few will connect you to the music. My Way of connecting is just one of many but proved it self over

Nadere informatie

7 Habits of Innovation Leaders. Yellow Cats 16 oktober 2014

7 Habits of Innovation Leaders. Yellow Cats 16 oktober 2014 7 Habits of Innovation Leaders Yellow Cats 16 oktober 2014 Het tijdperk van de CM(T)O CMG Partners 2014 The CMO redefined Egon Zehnder 2014 Lack of Vision or Urgency? Lack of Vision or Urgency?? 7 Habits

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Every day we see them during the commercial break: the best products in the world. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011. 28 april 2011

Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011. 28 april 2011 Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011 28 april 2011 CENTR Marketing Workshop April 2011 - Helsinki 2 Agenda Campaign 2010: Goal Campaign Results & Learnings Market research: Goal Outcome Learnings

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Titel, samenvatting en biografie Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Samenvatting: Nieuwe projecten nemen toe in complexiteit: afhankelijkheden tussen software componenten,

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Heb je vragen of geef je mening en reactie op deze presentatie via

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2016

Nieuwsbrief december 2016 Nieuwsbrief december 2016 Jong geleerd, oud gedaan Leuk om een verrassing te krijgen zo vlak voor Sinterklaas. Wij hadden Putu Ari en Komang gevraagd om een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief over

Nadere informatie

2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander

2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander 2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander HOI 2.0 introduction Importance HOI currency Future print = HOI 2.0 HOI 2.0 Print: Décomplexation/more simple Digital: New set-up Core values HOI Accountability

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld.

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld. S H E E T M E T A L p a r t s a n d a s s e m b l i e s I n t r o d u c t i e Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de

Nadere informatie

Next-Generation Youth Care If we knew what we are doing, we wouldn t call it innovation!

Next-Generation Youth Care If we knew what we are doing, we wouldn t call it innovation! Next-Generation Youth Care If we knew what we are doing, we wouldn t call it innovation! Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University Internationaal Instituut voor

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

right place, right time

right place, right time right place, right time PND: constructie èn industriële verhuizingen Combinatie van twee disciplines maakt PND tot de ideale partner Het verhaal achter de succesformule van PND is eenvoudig. Van oorsprong

Nadere informatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Dexia & social media Frank Van ssche, Head of Brand & Project Office, Communicatie Gent, 28/04/2011 Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Quotes Social media isn't (just) about the media,

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

Puurs Logistics Centre. 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis. build your future+

Puurs Logistics Centre. 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis. build your future+ Puurs Logistics Centre 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis build your future+ Puurs Logistics Centre Brabantstraat 2, 2870 Puurs Puurs Logistics Centre Brabantstraat

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Read this story in English. My personal story. I: But you are planning to built up a professional career? As an independent or employee?

Read this story in English. My personal story. I: But you are planning to built up a professional career? As an independent or employee? My personal story Netherlands 23 Female Primary Topic: PROFESSIONAL CAREER Topics: IDENTITY Year: 2010 age appearance/physical beauty career path competences promotion/selection reconciliation private/professional

Nadere informatie

Nederlandse consument blijft een traditionele shopper

Nederlandse consument blijft een traditionele shopper Nederlandse consument blijft een traditionele shopper De ; slechts 29% van alle consumenten doet het merendeel van zijn aankopen versus 56% in de Waar heb je jouw aankopen gedaan? 1% 4 7 (e.g catalogue)

Nadere informatie

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING COALITIE GEMEENTE AMSTERDAM RANDSTAD GOOD HOTEL AMSTERDAM PREFERRED PARTNER PROGRAM Create Beauty, Do Good WHY Create Beauty, Do Good 2009 2012 2014

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

Reading comprehension: The Tropical Rainforest

Reading comprehension: The Tropical Rainforest Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Patricia Termeer 05 februari 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/71971 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

Op het potje Potty training

Op het potje Potty training Op het potje Potty training Wat is zindelijkheid? Je kind is zindelijk als het: - niet meer in zijn broek plast. - overdag droog is. - zelf op het potje of het toilet gaat zitten wanneer het moet plassen.

Nadere informatie

Zo wordt u natuurlijk nóóit een omnichannel organisatie!

Zo wordt u natuurlijk nóóit een omnichannel organisatie! In samenwerking met: Zo wordt u natuurlijk nóóit een omnichannel organisatie! Shopping 2020 #Predicting the future Shopping 2020 1 "Who the hell wants to hear actors talk? H. M. Warner, Warner Brothers,

Nadere informatie