Onderzoeksjaarverslag 2012 faculteit Managementwetenschappen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksjaarverslag 2012 faculteit Managementwetenschappen"

Transcriptie

1 Onderzoeksjaarverslag 2012 faculteit Managementwetenschappen Prof. dr. Marjolein Caniëls Dr. Monique Veld Maart 2013

2 Inhoudsopgave Samenvatting 1 1. Onderzoeksbeleid en speerpunten van de faculteit Managementwetenschappen 2 2. Wetenschappelijk personeel en onderzoekscapaciteit 4 3. Promotieonderzoeken en oraties 6 4. Wetenschappelijke publicaties 8 5. Samenwerkingspartners onderzoek 9 6. Tweede-/derdegeldstroomprojecten Overig: Deelname aan interne en externe promotiecommissies Deelname aan visitatiecommissies Redactielidmaatschappen tijdschriften Prijzen / awards Bijdragen aan congressen en symposia Mediaoptredens 18 Bijlage 1: Overzicht lopende promotieonderzoeken (2012) 19 Bijlage 2: Wetenschappelijke publicaties 2012 (ISI journals, double blind peer reviewed) 22 Bijlage 3: Wetenschappelijke publicaties 2012 (double blind peer reviewed, not ISI listed) 24 Bijlage 4: International books and book chapters 2012 (peer reviewed) 26 Bijlage 5: Vakpublicaties en populaire publicaties 28 Bijlage 6: Overzicht congrespapers MW-medewerkers gepresenteerd tijdens een congres (2012) 33

3 Samenvatting De faculteit Managementwetenschappen (MW) hecht groot belang aan het verrichten van wetenschappelijk onderzoek dat uitmondt in (erkende) wetenschappelijke publicaties. Het afgelopen jaar is het onderzoeksbeleid bij de faculteit dan ook actief gecontinueerd. De resultaten worden in dit jaarverslag vermeld. De belangrijkste prestatie-indicator op het gebied van wetenschappelijk onderzoek is de ISI 1 -norm. Volgens de norm moet het aantal internationale wetenschappelijke publicaties overeenstemmen met de tijd die wordt besteed aan onderzoek, dat wil zeggen dat er een wetenschappelijke output van drie publicaties per FTE op jaarbasis wordt verwacht. Ook in 2012 voldoet de wetenschappelijke output van de faculteit Managementwetenschappen aan deze ISI-norm. De belangrijkste resultaten van het jaar 2012 op onderzoeksgebied kunnen als volgt worden samengevat: in 2012 publiceerden MW-medewerkers 54 wetenschappelijke publicaties. in 2012 rondden 2 MW-promovendi en 3 buitenpromovendi hun promotietraject succesvol af en vonden er één oratie en één afscheidsrede plaats. in 2012 zijn 69 vakpublicaties geschreven. in totaal zijn 67 congresbijdragen geweest op wetenschappelijke congressen. in november organiseerde de PhD-school haar tweede onderzoekscongres, in samenwerking met Nyenrode. in totaal had de faculteit meer dan zestig PhD-studenten. Prof. dr. Marjolein Caniëls Dr. Monique Veld Faculteit Managementwetenschappen 1 ISI staat voor Institute for Scientific Information 1

4 1. Onderzoeksbeleid en speerpunten van de faculteit Managementwetenschappen Net als in de afgelopen jaren is het onderzoeksbeleid gericht op het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en het bevorderen van een onderzoeksklimaat. Onderzoek is de drijvende kracht achter wetenschappelijk onderwijs en onderwijsvernieuwing. Synergie tussen onderzoek en onderwijs is een belangrijk speerpunt in dit verband. Externe erkenning door het bedrijfsleven (valorisatie) en de wetenschappelijke wereld (accreditatie) zijn nodig voor de continuïteit en de kwaliteit van het werk binnen de faculteit. De faculteit heeft een actief onderzoeksbeleid gevoerd sinds In de jaren daarvoor werd in zeer beperkte mate wetenschappelijk onderzoek gedaan en richtinggevend beleid op dit gebied ontbrak. Die situatie werd steeds meer als onwenselijk beschouwd; ook al gezien de accreditatie-eis dat wetenschappelijk onderwijs moet worden verzorgd door docenten die zelf ook wetenschappelijk onderzoek doen. Inhoudelijk gezien richt het onderzoek van de faculteit Managementwetenschappen zich op diverse aspecten van het managen van organisaties. Onder andere wordt aandacht besteed aan kennismanagement, human resource management, en het managen van relaties tussen organisaties. Centrale thema s in het onderzoek van de faculteit zijn: 1. Lerende organisaties en kennismanagement We bestuderen hoe organisatieleren en kennismanagement bijdraagt aan continue processen van verbetering en innovatie in een organisatie, en hoe dit op zijn beurt invloed uitoefent op de sociale, ecologische en economische prestaties van de organisatie. Onderzoek wordt gedaan naar hoe bedrijven kenniswerkers kunnen aantrekken en welke rol hierbij wordt gespeeld door de geboden mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling binnen het bedrijf. Het gaat daarbij niet alleen om acquisitie van formele kennis in opleidingstrajecten, maar ook om de ontwikkeling van dynamische kennis in informele leerprocessen. Ook wordt onderzocht onder welke voorwaarden mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling van medewerkers kunnen bijdragen aan de algehele prestaties van een organisatie. Naast voorwaarden op het niveau van medewerkers wordt ook onderzoek verricht naar hoe sturing en beheersing binnen organisaties vorm wordt gegeven, en verandert. Onderzocht wordt welke sociale, bedrijfseconomische en psychologische factoren hierbij van belang zijn. 2. Samenwerkend leren en innoveren Onderzoek binnen dit thema concentreert zich op de verschillende aspecten van relatiemanagement en leren in de waardeketen. Management van de waardeketen (supply chain management) omvat de planning en het management van alle activiteiten die te maken hebben met inkoop, het toevoegen van waarde, verkoop en logistieke voorziening naar de klant. Het omvat ook activiteiten die leiden tot samenwerkend leren en innoveren met partners uit de keten. Dit kunnen toeleveranciers zijn, maar ook dienstenverstrekkers of klanten. Leerprocessen die plaatsvinden in de interactie tussen schakels in de keten zijn een drijvende kracht achter de ontwikkeling van een succesvolle waardeketen. In dit thema is er 2

5 in het bijzonder aandacht voor leren van klanten, toeleveranciers en dienstenverstrekkers, en samenwerkend leren en innoveren. Er wordt onderzoek verricht naar factoren die samenwerkend leren en innoveren stimuleren of belemmeren, zoals vertrouwen, machtsverhoudingen en relationele normen. Ook samenwerkingsprocessen in strategische allianties worden bestudeerd. Het gedragmatige aspect van management en processen van accounting en control-verandering in en tussen organisaties staat hierin centraal. 3. Duurzame regionale ontwikkeling en lerende regio s Leren doet zich vooral voor in dynamische, met elkaar interacterende netwerken van organisaties die wel worden aangeduid als lerende steden, lerende regio s of zelfs lerende naties. Het belangrijkste inzicht is dat netwerken van mensen en organisaties de bron zijn van de processen die levenlang-leren aandrijven en onderhouden (bijvoorbeeld innovatie, kennisvalorisatie). Studies binnen dit thema beogen beleidsadviezen te geven over duurzame (regionale) ontwikkeling en de rol die hierin wordt gespeeld door leerprocessen. In het bijzonder is er aandacht voor de leerprocessen die plaatsvinden in de interactie tussen overheidsorganisaties, zoals universiteiten en regionale overheidsinstellingen, en bedrijven. We onderzoeken onder meer methoden en technieken die steden en regio s kunnen helpen om zich te ontwikkelen tot lerende steden en lerende regio s; en de wijze waarop lerende steden en lerende regio s bijdragen aan de ontwikkeling van de kennismaatschappij; en manieren waarmee overheidsinstellingen organisatieleren kunnen bevorderen, met als doel het verbeteren van sociale, ecologische en economische ontwikkeling (People, Planet, Profit-dimensies van duurzame ontwikkeling). Het onderzoeksbeleid is in steeds sterkere mate verweven met het personeelsbeleid van onze faculteit door thans niet-publicerende wetenschappelijke medewerkers uit te dagen en de kans te bieden om voorstellen te doen voor het verrichten van onderzoek. Er is daarnaast speciale aandacht voor kwaliteitsverbetering, met name doordat de faculteit de focus legt op ISI-publicaties. Wetenschappelijk onderzoek wordt gefaciliteerd door het toekennen van onderzoekstijd aan wetenschappelijkestafmedewerkers die daadwerkelijk onderzoek (gaan) doen. Medewerkers met onderzoekstijd kunnen momenteel 20% van hun aanstellingstijd besteden aan onderzoek. Voor promovendi is dat 40% van hun tijd en voor (full time) aio s is dat 80%. Ook zijn er faciliteiten op het gebied van congresbezoek. Er is een budget beschikbaar voor wetenschappelijke staf om congressen, workshops en seminars te bezoeken onder de voorwaarde dat er sprake is van een geaccepteerd artikel, dan wel een invitatie op persoonlijke titel om een paper te presenteren. Op deze manier wordt gestimuleerd dat meer en kwalitatief goed onderzoek wordt verricht, de resultaten daarvan zo breed mogelijk worden verspreid en uiteindelijk gepubliceerd (in ISI-tijdschriften). Daarbij verkrijgen medewerkers ervaring en verwerven kennis, krijgen zij toegang tot belangrijke netwerken en verwerven bovendien externe erkenning. De faculteit bevordert de samenwerking tussen onderzoekers door het houden van maandelijkse onderzoeksbijeenkomsten waarin onderzoekers hun onderzoek presenteren. Ook worden jaarlijks congressen en workshops georganiseerd ten behoeve van de aio s voor en door de wetenschappelijke staf. Het beleid van de faculteit is er ook op gericht om het aantal gepromoveerde WP-ers (wetenschappelijk personeel) te verhogen. Niet-gepromoveerde docenten worden onder bepaalde voorwaarden in staat 3

6 gesteld promotieonderzoek te verrichten. Van nieuw aan te trekken wetenschappelijk personeel wordt geëist dat ze (zo goed als) gepromoveerd zijn. Het beleid is verder gericht op het aantrekken en begeleiden van aio s en het verder uitbouwen van bekendheid en positie van de PhD-school in de markt voor buitenpromovendi. Van medewerkers met (20%) onderzoekstijd wordt verwacht dat ze in vijf jaar tijd minimaal 3 peer-reviewed publicaties realiseren in wetenschappelijke journals met een ISI-rating die minimaal 1,0 bedraagt. Interne en externe samenwerking met collega-onderzoekers wordt daarbij gestimuleerd en inmiddels veelvuldig toegepast. Een bijzonder speerpunt betreft het scriptiebeleid, dat begeleiders stimuleert om samen met studenten van de (betere) masterthesis tot een erkende wetenschappelijke publicatie te komen. Samen publiceren met studenten op basis van hun afstudeeronderzoek binnen de MSc in Management-opleiding is een waardevol en nuttig aspect binnen het onderzoeksbeleid van de faculteit. In de afgelopen jaren heeft dit beleid succes gehad en geleid tot diverse publicaties. Wetenschappelijke publicaties vormen het onderzoekshart van de faculteit. Uit deze harde kern vloeien verschillende gerelateerde activiteiten voort. Activiteiten die de externe erkenning waarborgen door het onderzoek te verbinden aan maatschappelijke vraagstukken, maar ook erkenning door externe wetenschappelijke partijen. De faculteit heeft duidelijke ambities op onderzoeksgebied en streeft een brede erkenning na van haar onderzoeksprestaties. Het onderzoeksbeleid vormt daarbij de hoeksteen van het (beoogde) succes. Vanuit de faculteit werd in 2012 door diverse onderzoekers samengewerkt met internationale en nationale samenwerkingspartners in Europese universiteiten en business schools. Zo zijn er door medewerkers van de faculteit, in samenwerking met andere Europese universiteiten, diverse wetenschappelijke seminars en congressen georganiseerd. Ook in 2012 is het onderzoeksbeleid op actieve wijze gecontinueerd. In dit jaarverslag wordt vooral ingegaan op de input (personeel en capaciteit) en de output (erkenning en publicaties) van het onderzoeksbeleid. 2. Wetenschappelijk personeel en onderzoekscapaciteit De faculteit Managementwetenschappen heeft in 2012 in totaal 13,87 fte ingezet voor wetenschappelijk onderzoek. Medewerkers werken en doen onderzoek vanuit een vakgroep. Eind 2012 waren dat de volgende groepen: - Governance, Finance & Control (GFC) - Marketing en Supply Chain Management (MSCM) - Organisatie (ORG) - Proces- en projectmanagement (PPM) - Strategie en General Management (SGM) - Een algemene groep: voornamelijk hoogleraren met een nulaanstelling. De verdeling van onderzoekstijd (in fte s) ultimo december 2012 is in tabel 1 weergegeven. 4

7 Tabel 1: Onderzoekers bij de faculteit MW, uitgesplitst per vakgroep (2012) Vakgroep: Functie: Omvang aanstelling Onderzoekscapaciteit (fte) (fte) Governance, Finance & Control (GFC): 7,25 3,88 (53,5%) Mw. dr. T.K. Börner Dhr. S.R. Changoer MSc Dhr. dr. B. Janssen Mevr. S. Florentin MSc Dhr. dr. P.E. Kamminga Prof. dr. A.C.N. van de Ven Dhr. prof. dr. B.H.J. Verstegen Dhr. T.M. van Zanten MSc Dhr. prof. dr. M. Ezzamel (visiting prof) Onderzoeker AIO UHD AIO UD UD 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,4 0,85 1,0 nulaanstelling 1,0 0,8 0,4 0,8 0,2 0,08 0,4 0,2 nulaanstelling Marketing en Supply Chain Management 10,46 6,67 (64,6%) (MSCM): Mw. prof. dr. M.C.J. Caniëls 1,0 0,9 Dhr. dr. C.J. Gelderman UHD 1,0 0,2 Dhr. dr. P.W.Th. Ghijsen UHD 1,0 0,2 Dhr. prof. dr. ir. H.R. Krikke 0,16 0,04 Mw. ing. J.H.M. Manders MSc AIO 0,2 0,2 Mw. C. Neghina MSc AIO 1,0 0,8 Dhr. W.M. Ooms MSc AIO 1,0 0,8 Mw. M. Schenkel MSc AIO 1,0 0,8 Dhr. dr. J. Schijns UD 0,6 0,12 Dhr. prof. dr. J. Semeijn 0,5 0,1 Dhr. Quan Zhu MSc AIO 1,0 0,8 Mw. K. Kronenberg ( , uit dienst) Onderzoeker 1,0 1,0 Dhr. M. Velthuis MSc, ( , uit dienst) AIO 1,0 0,8 Organisatie (ORG): 6,7 1,46 (21,8%) Dhr. prof. dr. N. Groot Mw. prof. dr. B. van der Heijden Dhr. prof. dr. T. Homan Dhr. dr. W.E. Jurg Dhr. prof. dr. G.J.G. Kluijtmans Dr. H. de Man Mw. dr. ir. C.M.J.H. Savelsbergh Mw. dr. J.H. Semeijn Dhr. prof. dr. G.A.C. Smid Mw. prof. dr. T. van Vuuren Mw. dr. M.F.A. Veld UD UHD UD UD UD 0,4 nulaanstelling 0,8 1,0 0,5 1,0 0,8 0,8 0,2 0,2 1,0 0,08 nulaanstelling 0,16 0,2 0,1 0,12 0,16 0,2 0,2 0,04 0,2 Proces- en projectmanagement (PPM): 4,0 0,84 (21%) Mw. ir. E.A.M. Cuijpers Dhr. ir. G.L.S.G. Janssens Dhr. prof. dr. R.J. Kusters Dhr. dr. ir. H. Martin Dhr. dr. ir. W.G.M.M. Rutten UD Docent UHD UD 0,8 0,8 0,8 1,0 0,6 0,16 0,2 0,16 0,2 0,12 Strategie en General Management (SGM): Dhr. prof. dr. H. Aardema Dhr. prof. dr. E.C. Curfs Dhr. dr. F.H.T. de Langen 1,9 0,56 (29,5%) UHD 0,3 0,6 1,0 0,06 0,3 0,2 Algemeen / niet in vakgroep: 2,5 0,46 (18,4%) Dhr. prof. dr. G.M.H. Mertens Dhr. prof. dr. H.M.J. van den Bosch Dhr. prof. dr. ir. F. Heemstra (nulaanstelling, uit dienst) Dhr. prof. dr. A. Herst (nulaanstelling) Dhr. prof. dr. C. Jepma (nulaanstelling) Dhr. prof. dr. A.F.A. Korsten (nulaanstelling) Decaan 1,0 0,5 nulaanstelling nulaanstelling nulaanstelling nulaanstelling 1,0 0,2 0,1 nulaanstelling nulaanstelling nulaanstelling nulaanstelling 0,16 5

8 Dhr. prof. dr. R.S.J. Tuninga Dhr. prof. dr. J. Ulijn (nulaanstelling) Dhr. prof. dr. R.J. in t Veld (nulaanstelling) Dhr. prof. dr. B. de Wit (nulaanstelling) nulaanstelling nulaanstelling nulaanstelling nulaanstelling nulaanstelling nulaanstelling TOTAAL FACULTEIT 32,81 13,87 (42,3%) Het is van belang dat het aantal gepromoveerden onder de WP-medewerkers stijgt. Tabel 2 laat het huidige percentage gepromoveerden per sectie zien over de afgelopen 3 jaar. Van het wetenschappelijk personeel was ultimo ,3% gepromoveerd. Tabel 2: Gepromoveerden per team (december 2012) AV/ALG GCA OSHRM VCI GFC PPM ORG MSCM SGM ALG Totaal Ratio gepromoveerden/ totaal (aantal 52,9% 35,7% 57,1% 59,1% 52,9% 35,7% 57,1% 59,1% 52,2% medewerkers) 2010 Ratio gepromoveerden/ totaal (aantal 64,7% 35,7% 50,0% 52,0% 64,7% 35,7% 50,0% 52,0% 50,7% medewerkers) 2011 Ratio gepromoveerden/ totaal (aantal medewerkers) ,7% 42,9% 62,5% 46,1% 22,2% 100% 49,3% 3. Promotieonderzoeken en oraties Binnen de faculteit zijn er diverse promotieonderzoeken gaande. In totaal zijn 8 interne promovendi actief bezig met hun onderzoek, en 57 externe promovendi. Zowel een groot deel van de externe promovendi als de interne promovendi is aangesloten bij de PhD school van de faculteit. In bijlage 1 staat een volledig overzicht gegeven van alle lopende promotieonderzoeken. In 2012 rondden twee MW-aio s, te weten Tjandra Börner en Dianne Hofenk, hun promotietraject succesvol af. Hetzelfde gold voor drie MW-buitenpromovendi: Klaas Abma, Marco Plasier en Gert van Brussel. Daarnaast hield Gerhard Smid op 1 februari 2012 zijn inaugurele rede, getiteld Goed werk vraagt om goed besturen, ter aanvaarding van zijn ambt als bijzonder hoogleraar Management, in het bijzonder professionalisering. Tabel 3: Afgeronde promotietrajecten in 2012 Promovendus Titel promotieonderzoek Promotor Promotiedatum Klaas Abma (buitenpromovendus) Tjandra Börner (MW-promovendus) Marco Plasier (buitenpromovendus) Beoordelen van gemeenten Prof. dr. A.F.A. Korsten 13 januari 2012 How do DTCs affect the behavior of medical specialists: closing the gap between academic research and practice Marktgerichte professionele dienstverleners Prof. dr. B. Verstegen 28 juni 2012 Prof. dr. R.S.J. Tuninga 29 juni 2012 Gert van Brussel (buitenpromovendus) De creatie van Ruimte met Stijl: de ontwikkeling van intrapreneurship als een loopbaanperspectief voor senior professionals Prof. dr. J.M. Ulijn 31 augustus

9 Dianne Hofenk (MW-promovendus) Making a better world: carrier, retailer and consumer support for sustainability initiatives in the context of urban distribution and retailing Prof. dr. J. Semeijn 19 oktober

10 4. Wetenschappelijke publicaties Het onderzoeksbeleid is erop gericht om het aantal double blind peer reviewed wetenschappelijke publicaties in (inter)nationale tijdschriften en boeken te vergroten. Er wordt met name op gestuurd om te publiceren in wetenschappelijke tijdschriften die op de ISI-lijst staan. In 2012 zijn door MW-medewerkers in totaal 54 wetenschappelijke publicaties afgeleverd, waarvan 19 in ISI listed journals. Een overzicht van de publicaties kunt u terugvinden in de bijlagen 2, 3 en 4. Voor de volledigheid zijn in bijlage 4 alle (vak)publicaties weergegeven die niet in een internationaal tijdschrift of boek werden gepubliceerd, of die een beperkt review-proces hebben ondergaan. Tabel 4: Kengetallenonderzoek PUBLICATIES WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES 2012 Publicaties in wetenschappelijke tijdschriften (ISI) Publicaties in wetenschappelijke tijdschriften (niet-isi, wel double blind peer 21 reviewed) Boeken / boekbijdragen bij internationale wetenschappelijke uitgevers (peer 14 reviewed) 2012 Totaal wetenschappelijke publicaties 54 VAKPUBLICATIES / POPULAIR 2012 Aantal vakpublicaties 2012* 69 Aantal congrespapers PERSONEEL Aantal oraties Onderzoek (fte) beschikbaar in ,87 Aantal promoties interne promovendi Aantal promoties externe promovendi Percentage gepromoveerden/totaal_wp (aantal medewerkers) ,3% * Dit zijn nationale publicaties, vakpublicaties, boekbesprekingen, publicaties in congres-proceedings, rapporten, tekstboeken, columns, commentaren en krantenartikelen. 8

11 Tabel 5: Overzicht kengetallenonderzoek Aantal promoties eigen mdw Aantal buitenpromovendi Aantal oraties Aantal wetenschappelijke publicaties (double-blind peer reviewed) Aantal vakpublicaties* Aantal congrespapers * Dit zijn nationale publicaties, vakpublicaties, boekbesprekingen, publicaties in congres-proceedings, rapporten, tekstboeken, columns, commentaren en krantenartikelen. 5. Samenwerkingspartners onderzoek Vanuit de faculteit wordt er door diverse onderzoekers samengewerkt met internationale en nationale samenwerkingspartners. In tabel 6 wordt hiervan een overzicht gegeven. 9

12 Tabel 6: Overzicht nationale en internationale samenwerkingspartners Samenwerkingspartners onderzoek Medewerker nationaal internationaal Dhr. prof. dr. G.A.C. Smid (ORG) Mw. dr. J.H. Semeijn (ORG) Mw. prof. dr. T. van Vuuren (ORG) Mw. dr. M.F.A. Veld (ORG). SiOO / Utrecht Hogeschool Utrecht Tergooi-ziekenhuizen hooglerarennetwerk op het gebied van action research (School voor Onderzoekskunde in Actie i.o.) Sofokles project: samenwerking met Universiteit Maastricht, Radboud Universiteit Nijmegen & TU Delft Prof. dr. Karen van Dam (OU) Dr. Dorien Kooij (Universiteit van Tilburg) Dr. Annet de Lange (Radboud Universiteit Nijmegen) Prof. dr. Beatrice van der Heijden (Radboud Universiteit Nijmegen) Dr. Marieke den Ouden (Utrecht Universiteit), Prof. dr. Andries de Grip (Maastricht Universiteit) People Management Centre (Tilburg University) STZ ziekenhuizen: P&O-netwerk Prof. dr. Paul Boselie (USBO) Tilburg University: Op individuele basis nationale en internationale samenwerking voor symposia/seminars (op congressen), papers en voor PhD-trajecten Malcolm Fisk, Christine Broughan of Coventry University, Verenigd Koninkrijk Vele andere partners van de volgende instituten: Advisory, Conciliation and Arbitration Council, VK Age Platform Europe, België Aegean University, Griekenland Centre for Science, Society and Citizenship, Italië Cyprus University of Technology, Cyprus European Association of Service Providers for Disabled People, België Interdisciplinary Centre for Comparative Research in the Social Sciences, Oostenrijk Latvia University, Litouwen University of Limerick, Ierland University of Valencia, Spanje University of Ulster, Ierland World Health Organisation, Zwitserland University of Zaragoza, Spanje People Performance and Healthcare Research Group: samenwerkingsverband met het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (EUR), het departement HR studies (Tilburg University), King s College Londen 10

13 Mw. dr. ir. C.M.J.H. Savelsbergh (ORG) Dhr. prof. dr. T. Homan (ORG) Dhr. prof. dr. N. Groot (ORG) Mw. prof. dr. B. van der Heijden (ORG) - Dr. Karina van de Voorde - Prof. dr. Marc van Veldhoven - Judith van den Broek, MSc Slingeland ziekenhuis, Doetinchem UvA Amsterdam Radboud Universiteit Nijmegen Tilburg University Brandweer Nederland (action research-project verander- en ontwikkeltraject van de hele Nederlandse brandweer) Synthetron Nederland (uitvoering en begeleiding onderzoek met de door Thijs Homan ontwikkelde ChangeMirrormethode) Prof. dr. Mark Vermeulen, University of Tilburg, Tias Nimbas Dr. Rob Zuijderhoudt Dr. René Brohm. Dr. Jos Roemer Dr. Mathilde Visser, Nederlandse Spoorwegen Dr. Floor Basten, Campus Orleon, Nijmegen De meeste van de partners werken als (2nd) supervisor of als inleider in het PhD complexity-programma van de OU MW. Dr. Annet de Lange, Radboud Universiteit Nijmegen, the Netherlands Dr. Maria Peeters, Utrecht University, the Netherlands Prof. Eva Demerouti, Eindhoven University of Technology, the Netherlands Prof. Arnold Bakker, Erasmus University, the Netherlands Dr. Marjan Gorgievski, Erasmus University, the Netherlands Prof. Wilmar Schaufeli, Utrecht University, the Netherlands Dr. Hans Heerkens, University of Twente, the Netherlands Dr. Sandra Brouwer, Universitair Medisch Centrum Groningen, the Netherlands Prof. dr. Doug Griffin, University of Hertfordshire Prof. dr. Chris Mowles, University of Hertfordshire. Director of the Management and Complexity Centre Prof. dr. Henry Larsen, University of Southern Denmark, Sønderborg. DaCapo Theatre Dr. Stig Johannessen, Business School Oslo and 1st Supervisor Complexity Program PhD School OU NL Dr. Donald MacCLean, University of Glasgow Dr. Michael Monaghan, University College Dublin Dr. Farhad Dalal, Founder member of The South Devon Psychotherapy and Counseling Services. Until recent Fellow at the University of Hertfordshire s Business School Dr. Tone Merethe Aasen, research manager NTNU Samfunnsforskning AS, department Studio Apertura, Trondheim, Norway Prof. Dora Scholarios, University of Strathclyde, Scotland Prof. Aslaug Mikkelsen, Stavanger University, Norway Prof. Jean Pralong, Rouen Business School, France Dr. Caroline Ruiler, University of Rennes, France Prof. Ans de Vos, Antwerp Management School, Belgium Dr. Christine Brown Mahoney, Minnesota State University, USA Prof. Hans de Witte, Dr. Nele de Cuyper, Dr. Anja van den Broeck, Catholic University of Leuven, Belgium 11

14 Dhr. dr. W.E. Jurg (ORG) Dr. Dorien Kooij, Tilburg University, the Netherlands Dr. Matthijs Bal, Erasmus University, the Netherlands Leden vakgroep Organisatie OU Leden faculteit Managementwetenschappen, RUN Prof. dr. L.I.A. de Caluwé, hoogleraar advieskunde aan de VU en senior partner Twynstra Gudde Dr. C. Horvath, Assistant Professor Brand management at Radboud University Dr. ir. NG Migchels - Assistant Professor of Marketing at the Nijmegen School of Management Dr. E. Peelen, ex professor Marketing Nyenrode en senior partner bij ICSB Dr. J. Ouwersloot, associate professor of Marketing, Universiteit Maastricht Dr. H.J. Riezebos, ex UD marketing Erasmus Universiteit Rotterdam en algemeen directeur van eurib / European Institute for Brand Management Dr. J. Thölke, Lector Innovatie van Leren in Organisaties bij Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Dr. P.T. van den Berg, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences Dr. K. V. Petrides Reader in Psychology and Psychometrics at University College London Dhr. dr. H. de Man (ORG) International Association for Chinese Management Research Dhr. dr. P.W.Th. Ghijsen (MSCM) Mw. prof. dr. M.C.J. Caniëls (MSCM) Dhr. dr. C.J. Gelderman (MSCM) Dhr. dr. J. Schijns (MSCM) Dhr. prof. dr. J. Semeijn (MSCM) TUE, RUN, MU, EUR, UU, TUT, RUG Samenwerkingsverband met Cendris/PostNL en haar partners MU (Lieven Quintens, Simon Bartczek) RUN (Allard van Riel, Marcel van Birgelen) IPSERA IBEC EIRASS AoM Gent Leuven Vlerick Management School RWTH Aachen Netwerken: EAWOP, ISPIM, EDINEB, RSA, IPSERA, EURAM, CIM, OLKC, DSI IPSERA 12

15 Mw. C. Neghina MSc (MSCM) Dhr. W.M. Ooms MSc (MSCM) Mw. M. Schenkel MSc (MSCM) RUN Dr. Claudia Werker (co-promotor; TU Delft en RWTH Aachen), Prof. Dr. John Bell (Philips Research / RUN) Dr. Robert Kok (RUN) Erwin van der Laan (Erasmus Universiteit) Dutch Institute for Advanced Logistics (DINALOG) Several national and international companies (brand owners). Dhr. prof. dr. R.J. Kusters (PPM) TU Eindhoven KWD Resultaatmanagement TU Budapest KU Leuven Dhr. dr. ir. H. Martin (PPM) KU Leuven Mw. dr. T.K. Börner (GFC) Dhr. prof. dr. B. Verstegen (GFC) Research Center on Accounting and Control Change (RACC), samenwerkingsverband met Radboud Universiteit Nijmegen en Universiteit van Amsterdam. Het RACC werkt nauw samen met de vakgroep accounting van de Rijksuniversiteit Groningen. Het RACC bestaat uit ongeveer 30 onderzoekers, waarvan 5 hoogleraren en 10 promovendi. Research Center on Accounting and Control Change (RACC) RU Nijmegen, prof. dr. E. Vosselman Universiteit van Amsterdam, prof. dr. B. O Dwyer Rijksuniversiteit Groningen, prof. dr. P. van Veen-Dirks Vrije Universiteit, prof. dr. E. Vosselman Cardiff Business School, prof. dr. M. Ezzamel Dhr. prof. dr. M. Ezzamel (GFC) Dhr. dr. P.E. Kamminga (GFC) Visiting professor, Radboud University, Nijmegen, Guest Professor, Xiamen University, China, June Visiting Professor, University of International Business and Economics, Beijing, China, June Prof. dr. Jeltje van der Meer-Kooistra (RUG) Dr. Ben Crom (RUG) Dhr. prof. dr. E.C. Curfs (SGM) Nivel: met name met dr. J. de Jong, prof. dr. P. Groenewegen, prof. dr. D. de Bakker en prof. dr. R. Friele, drs. R. Bes 13

16 6. Tweede-/derdegeldstroomprojecten Tabel 7: Tweedegeldstroomprojecten Aangevraagd door: Titel project Gehonoreerde bedragen Betaald door Van Vuuren, T., Emans, B., Caniëls, M.C.J. en J. Semeijn (2012) Healthy aging at work PhD proposal Hanze Hogeschool Groningen NeLLL Faculty of Management Sciences (OUNL) Totaal Mw. dr. J.H. Semeijn Sofokles-project (totaal bedrag: Sofokles (Europese Mw. prof. dr. T. van Vuuren Denktank ) subsidie) Mw. prof. dr. B. van der Heijden Employability Mw. M. Schenkel MSc The PhD is financed by NELLL; Additionele financiering via Dinalog Tabel 8: Derdegeldstroomprojecten Betrokken medewerkers Project Gehonoreerde bedragen Dhr. prof. dr. G.A.C. Smid Promotievouchers Betaald door: Hogeschool Utrecht; onderzoek drs. R. Coppoolse onderwijsinnovatie Tergooi-ziekenhuizen, onderzoek drs. J. Knol, besturing van ziekenhuizen Voucher ter waarde van 0,6 fte Voucher ter waarde van 0,6 fte Sia-Raal subsidie onderzoek front-line leadership, onderzoek drs. Lalleman Mw. prof. dr. T. van Vuuren Dhr. prof. dr. T. Homan Mw. prof. dr. B. van der Heijden Dhr. prof. dr. E.C. Curfs 'Realising the Asset of Longevity in Europe' proposal for Call of European Commission: Cooperation Programme / Theme 8 / Socioeconomic Sciences and Humanities (SSH), FP7-SSH Brandweer Nederland (action research project verander- en ontwikkeltraject van de hele Nederlandse brandweer NsVP (De Nederlandse Stichting voor Psychotechniek) startsubsidie voor oprichting NSvP Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid ouder wordende werknemers Onderzoek in opdracht van Goudsbloem, Gouda (loopt tot september 2013) Niet gehonoreerd

17 7. Overig 7.1 Deelname aan interne en externe promotiecommissies Tabel 9: Deelname interne en externe promotiecommissies Promotie Alexander Cole, Copenhagen Business School, Copenhagen Mw. prof. dr. M.C.J. Caniëls (2012). Titel: Distant Neighbours Collective Learning Beyond the Cluster Rory Sie, Open Universiteit, Heerlen (2012). Titel: Coalitions in Mw. prof. dr. M.C.J. Caniëls Cooperation Networks: Social Network Analysis and Game Intern Theory to enhance Cooperation Networks Dianne Hofenk, Faculty of Management Science, Open Universiteit Heerlen (2012). Titel: Making a better world: Carrier, retailer, and consumer support for sustainability initiatives in the context of urban distribution and retailing Sarah Horn, Maastricht University, Maastricht (2012). Titel: Competitor recruitment: Theory and practice-based explorations Mw. prof. dr. M.C.J. Caniëls Chairman Dhr. prof. dr. J. Semeijn Intern, promotor Mw. prof. dr. M.C.J. Caniëls Extern Hawa Petro Tundui (Tanzania). Titel: Gender and Small Business Growth in Tanzania: The Role of Habitus, PhD. University of Groningen, 23 Feb Honorine Illa (Burkina Fasso). Titel: Etudes des styles de Managmnet au Burkina Fasso et au Sénégal: à la recherché des spécificités d un Système de management Africain PhD. University of Groningen, 23 Feb Gert van Brussel, Open Universiteit; Titel: Creating Space with Style: Developing Intrapreneurship as a career perspective for senior professionals: A study in Dutch nonprofit organisations, 31 Aug Nina Belei-Bisping (UM) Charlotte Rolef (UM) Ron Wolbink (2012) Radboud University Nijmegen, the Netherlands. Titel: De coach, de begeleider van de laatste mens? Dhr. prof. dr. J. Ulijn Extern Dhr. prof. dr. J. Ulijn Extern Dhr. prof. dr. J. Ulijn Intern, promotor Dhr. prof. dr. G.A.C. Smid Intern Dhr. dr. F.H.T. de Langen Intern Dhr. prof. dr. J. Semeijn Extern, promotor Dhr. prof. dr. J. Semeijn Extern, promotor Mw. prof. dr. B. van der Heijden Examiner PhD Committee Cécile Delcourt (2012) Radboud Universiteit. Titel: The role of customer perceived employee emotional competence in service encounters. Tjandra Börner, Open Universiteit Heerlen (2012). Titel: How do DTCs affect the behavior of medical specialists: closing the gap between academic research and practice. Math de Vaan, Universiteit Nyenrode Nicoline Mulder, Technische Universiteit Eindhoven Sjoerd van den Heuvel, Universiteit van Tilburg MSM Mw. Megahed Dhr. Zinsmeister Radboud Universiteit Ben Tiggelaar, Titel: The core of the matter Mw. prof. dr. B. van der Heijden Examiner PhD Committee Prof. dr. B. Verstegen Promotor Dhr. prof. dr. T. Homan Intern Dhr. prof. dr. T. Homan Dhr. prof. dr. T. Homan Mw. prof. dr. T. van Vuuren Extern Dhr. prof. dr. G.J.G. Kluijtmans Extern Dhr. prof. dr. G.J.G. Kluijtmans Extern Dhr. dr. H. de Man Extern 15

18 Jana Samalikova, TU Eindhoven (2012); Titel: Process Mining Application in Software Process Assessment Muhammad Kaleem Zahir ul Hassan, Radboud Universiteit Nijmegen (2012); Titel: Governance change in facilities management: Institutional and interfirm perspectives Marijn van Daelen, Universiteit van Tilburg (2012), Titel: Risk Management and Corporate Governance: Match between the legal framework and practice Dhr. prof. dr. R.J. Kusters Extern, promotor Prof. dr. B. Verstegen Extern Prof. dr. A.C.N. van de Ven RA Extern Prof. dr. A.C.N. van de Ven RA Extern 7.2 Deelname aan visitatiecommissies In 2012 hebben 4 medewerkers deelgenomen aan visitatiecommissies voor onderwijs / onderzoek. - Dhr. dr. J. Schijns: Via Hobeon deelgenomen aan visitaties voor NCOI en Philipse Business School (School for Customer Management). - Mw. prof. dr. B. van der Heijden: Lid Visitatiecommissie Opleidingen Psychologie Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel, Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR). - Prof. dr. H. van den Bosch: Visitaties opleidingen toegepaste economie in Vlaanderen, van september 2011 december 2012, en Visitatie Liberal Arts colleges en opleidingen in Nederland, april 2012 september Prof. dr. A.C.N. van de Ven RA: lid visitatiecommissie: o UNA bachelor Accountancy & Controlling, Master Controlling, Master Accountancy, o Nyenrode - bachelor Accountancy & Controlling, Master Controlling, Master Accountancy. 7.3 Redactielidmaatschappen tijdschriften In onderstaande tabel staan alle tijdschriften vermeld waarin één of meerdere faculteitsleden deelnemen aan de redactie. Tabel 10: Overzicht redactielidmaatschappen Tijdschrift Accounting, Auditing and Accountability Journal Accounting and Finance Accounting, Accountability and Performance Career Development International. Creativity and Innovation Management Ergonomia European Journal of Work and Organizational Psychology Financial Accountability and Management Gedrag en Organisatie Human Resource Development International International Journal of Accounting International Journal of Training and Development International Management Literature Review Journal of Business Finance and Accounting Journal of Personnel Psychology Medewerker (rol) Dhr. prof. dr. M. Ezzamel (Editiorial board member) Dhr. prof. dr. M. Ezzamel (Editiorial board member) Dhr. prof. dr. M. Ezzamel (Editiorial board member) Mw. prof. dr. B. van der Heijden (Editiorial board member) Mw. prof. dr. M.C.J. Caniëls (Editiorial board member) Mw. prof. dr. B. van der Heijden (Editiorial board member) Mw. prof. dr. B. van der Heijden (associate editor) Dhr. prof. dr. M. Ezzamel (Editiorial board member) Mw. prof. dr. B. van der Heijden (Editiorial board member) Mw. prof. dr. B. van der Heijden (Editiorial board member) Dhr. prof. dr. M. Ezzamel (Editiorial board member) Mw. prof. dr. B. van der Heijden (Special issue Editor: Continuing Professional Development) Mw. prof. dr. B. van der Heijden (Editiorial board member) Dhr. prof. dr. M. Ezzamel (Editiorial board member) Mw. prof. dr. B. van der Heijden (Editiorial board member) 16

19 Journal of Managerial Psychology LoopbaanVisie, onafhankelijk vakblad voor de loopbaanprofessional Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, gebiedsredactie Management Accounting M&O Tijdschrift voor Management en Organisatie Organization Scandinavian Journal of Work, Environment & Health SAM: Advanced Management Journal. Systemic Practice and Action Research The Review of Accounting and Finance Tijdschrift voor HRM Tijdschrift voor Bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde Mw. prof. dr. B. van der Heijden (Special issue editor: 'Facilitating age diversity in organizations ) Mw. prof. dr. B. van der Heijden (redactieadviesraad) Mw. dr. J.H. Semeijn (redactieadviesraad) Dhr. prof. dr. B.H.J. Verstegen (board member) Dhr. prof. dr. G.A.C. Smid (voorzitter redactie) Dhr.dr. H. de Man (editorial board member, special issue editor: Management, organisatie en ons brein ) Dhr. prof. dr. M. Ezzamel (Editiorial board member) Mw. prof. dr. T. van Vuuren (Editiorial board member) Mw. prof. dr. B. van der Heijden (Editiorial board member) Mw. prof. dr. B. van der Heijden (International Advisory Committee) Dhr. prof. dr. M. Ezzamel (Editiorial board member) Mw. prof. dr. B. van der Heijden (Editorial Advisory Board) Dhr. prof. dr. G.J.G. Kluijtmans (Editiorial board member) Mw. dr. J.H. Semeijn (Special issue editor: beweeglijk blijven met HRM ) Mw. prof. dr. T. van Vuuren (Advisory Board) 7.4 Prijzen / awards In 2012 is er één prijs toegekend aan een MW-medewerker: - Prof. dr. J. Semeijn, heeft samen met S. Barczek en L. Quintens een award gekregen voor Best PhD proposal. 7.5 Bijdragen aan congressen en symposia In 2012 zijn in totaal 65 congrespapers van MW-medewerkers gepresenteerd op (inter)nationale congressen. Een overzicht van deze papers is te vinden in bijlage 6. Daarnaast zijn er vanuit de faculteit diverse wetenschappelijke seminars en congressen georganiseerd, in samenwerking met andere universiteiten: - 4 th Annual Seminar Improving People Performance in Healthcare, georganiseerd door faculteit MW in samenwerking met de Universiteit van Tilburg, Erasmus Universiteit, King s College in Londen en Dublin City University / datum: / locatie: Erasmus Universiteit Rotterdam. Diverse (inter)nationale gastsprekers vanuit HRM (in de zorg) vakgebied (zowel wetenschap als praktijk). - 2 nd International PhD conference / georganiseerd door faculteit MW in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit / datum: / locatie: Nyenrode Business Universiteit Breukelen. Diverse (inter)nationale gastsprekers uit vakgebied managementwetenschappen. - Beweeglijk blijven met HRM, the last(ing) dance (afscheidsseminar Frits Kluijtmans) / georganiseerd door faculteit MW / datum: / locatie: Open Universiteit, Heerlen. Diverse gastsprekers vanuit HRM-vakgebied (zowel wetenschap als praktijk). 17

20 - IPSERA 2012 Naples, mede georganiseerd door IPSERA (International Purchasing and Supply Education and Research Association) node faculteit MW / UM datum: 1-4 April 2012 / locatie: University of Naples, Naples, Italy. Conferentie met bijdragen vanuit een multidisciplinair netwerk en forum van wetenschappers en praktijkmensen. 7.6 Mediaoptredens Geschreven media: - Helmond, F. van, Emile Roemer en het populisme over Europa. Eindhovens Dagblad, 23. August Helmond, F. van, Europa is ten diepste een sociaal project. Eindhovens Dagblad, 7. September Helmond, F. van, Europa niet oorzaak maar antwoord op crisis. Eindhovens Dagblad, 17. Oktober Homan, T., (2012), Verandering in organisaties ontstaan door ideëensex, Interview ISS Facility Services, Nr. 3 Januari, 2012, pp Jurg, W. Interviews in Dagblad van het Noorden, 5 april 2012, Second Sight, april 2011, Tijdschrift voor marketing, juli Semeijn, J. (2012), UN Primetime over Green Week (Venlo), oktober Smid, G. (2012). Bemoei je er nou mee. - Interview over het aansturen van professionals. Interviews in zorgmagazine, Sprank (divosa Directeuren van de Sociale Dienst in Nederland), Modulair. - Veld, M. (2012). Goed werkgeverschap en kwaliteit in ziekenhuizen. Interview door wetenschapsjournalist Maarten Evenblij, in Vijfentwintig jaar Human Resource Studies: een veelzijdig perspectief. - Van Vuuren, T. (2012). Vitaliteitsmanagement: versterk je medewerker. Interview in Financieel dagblad, september Van Vuuren, T. (2012). Alles draait om wisselwerking tussen praktijk en theorie. Interview in Kader Primair (Maandelijkse uitgave van de Algemene Vereniging van Schoolleider). Februari Mediaoptredens: - Van Vuuren, T. (2012). Interview op BNR nieuwsradio, 17 oktober Van der Heijden, B.I.J.M. (2012). Interviews voor KRO, NCRV, Radio 1, Omroep Gelderland. 18

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij MINOR Vrijheid om te kiezen (3 vakken) - gebruik hem! Enkele voorbeeldpakketten voor PEW-ers 1. Organisatie(verandering) Marijke Braakman 2. Economische

Nadere informatie

Transvorm Actueel. en de zorg verandert mee. Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers?

Transvorm Actueel. en de zorg verandert mee. Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers? Transvorm Actueel en de zorg verandert mee Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers? Woensdag 17 december 2015 Dr. Monique Veld E-mail: monique.veld@ou.nl

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit. 21PB - Universiteit Leiden. Rotterdam

21PE - Erasmus Universiteit. 21PB - Universiteit Leiden. Rotterdam DATUM 15-08-2016 AANTAL PER OPLEIDING ONGEWOGEN Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 60120 - M Health Sciences (research) Voltijd 55 - - - - 60 - - - - Gezondheidszorg 60278

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Bedrijfskunde Nijmegen Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Veel keuzemogelijkheden als je een universitaire bedrijfskundige opleiding wil volgen UvA: Business Administration VU: Bedrijfskunde,

Nadere informatie

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com Best? New practice industry-university cooperation Chemelot InSciTe www.chemelot-inscite.com Aanleiding / Externe ontwikkelingen Wetenschappelijke competitie neemt toe; universiteit moet zich op sterktes

Nadere informatie

Relevant publications/relevante publicaties

Relevant publications/relevante publicaties Relevant publications/relevante publicaties Journal articles/tijdschrift artikelen Willems, J., Ehlen, C. G. (2005). Visie op en implementatie van Vraaggestuurd Competentiegericht Maatwerkonderwijs. Tijdschrift

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

Marjo Maas: fysiotherapeut / docent / onderzoeker Peer assessment De impact van peer assessment op het klinische redeneren en het klinisch handelen van fysiotherapeuten in opleiding en fysiotherapeuten

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 19 - - - - - - - - 42-60066 - M Strategic Management Voltijd 9 - - - - - - - - 21-60079 -

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 26 - - - - - - - - 45-60066 - M Strategic Management Voltijd 14 - - - - - - - - 24-60079 -

Nadere informatie

DEFINITIE EN INTEGRATIE VAN COMPETENTIES VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

DEFINITIE EN INTEGRATIE VAN COMPETENTIES VOOR DUURZAME ONTWIKKELING DEFINITIE EN INTEGRATIE VAN COMPETENTIES VOOR DUURZAME ONTWIKKELING Wim Lambrechts Ecocampus Policy Seminar, Antwerpen, 13 december 2012 Responsibility Emotional Intelligence System Orientation Future

Nadere informatie

1. De persoonlijke kanten van het burgemeesterschap, in: Muller, E.R. en J. de Vries (red.), De burgemeester, Kluwer, Deventer, 2014, hoofdstuk 12.

1. De persoonlijke kanten van het burgemeesterschap, in: Muller, E.R. en J. de Vries (red.), De burgemeester, Kluwer, Deventer, 2014, hoofdstuk 12. Output over 2014 Prof.dr. A. (Arno) F.A. Korsten Versie 20 dec. 2014 Honorair hoogleraar Bestuurskunde van de lagere overheden, aan de Universiteit Maastricht (Fac. Rechtsgeleerdheid) + Emeritus hoogleraar

Nadere informatie

Speerpuntendebat AMC 2009

Speerpuntendebat AMC 2009 Speerpuntendebat AMC 2009 Panel: John Stavenuiter Vz. 1. Lex Besselink 2. Ben Spiering 3. Gigi van Rhee 4. Simon Roberts 5. Bert Verplancke 6. Jules Verlaan Lex Besselink Director at Program Office World

Nadere informatie

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Psychologie 2 Pedagogische opleidingen 3 Sociale

Nadere informatie

Center for Organisation Development in Hospitals

Center for Organisation Development in Hospitals instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Center for Organisation Development in Hospitals Het Center for Organisation Development in Hospitals is een samenwerkingsverband van het instituut Beleid

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 44 - - - - - - - - 76-60066 - M Strategic Management Voltijd 32 - - - - - - - - 37-60079 -

Nadere informatie

CURSUS STRATEGISCH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT VOOR DOCENTEN HRM AAN NEDERLANDSE HOGESCHOLEN

CURSUS STRATEGISCH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT VOOR DOCENTEN HRM AAN NEDERLANDSE HOGESCHOLEN CURSUS STRATEGISCH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT VOOR DOCENTEN HRM AAN NEDERLANDSE HOGESCHOLEN Faculteit Recht, Economie, Bestuur & Organisatie (REBO) Departement Bestuurs- & Organisatiewetenschap (USBO) Universiteit

Nadere informatie

NEVI INKOOPDAG 2012. Inkoop verandert! Verandert u mee? www.nevi-inkoopdag.nl

NEVI INKOOPDAG 2012. Inkoop verandert! Verandert u mee? www.nevi-inkoopdag.nl NEVI INKOOPDAG 2012 Inkoop verandert! Verandert u mee? Welkom Bijna 300 deelnemers!! Sinds 2008 niet meer zo druk geweest! INKOOP VERANDERT! VERANDERT U MEE? Corporate Social Responsibility Sustainable

Nadere informatie

HET WERK EN DE LEERBEHOEFTEN VAN LERARENOPLEIDERS

HET WERK EN DE LEERBEHOEFTEN VAN LERARENOPLEIDERS HET WERK EN DE LEERBEHOEFTEN VAN LERARENOPLEIDERS VELONCONGRES 2017 J.J.DENGERINK@VU.NL 1 LERARENOPLEIDERS UIT Noorwegen NTNU Trondheim Engeland UEL London Schotland U Aberdeen Ierland U Limerick Vlaanderen

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2015 Young Professionals

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2015 Young Professionals Arthur van Lohuijzen De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2015 Young Professionals Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Master Trainer/adviseur, Trimension Caroline

Nadere informatie

Openbaar bestuur op expeditie

Openbaar bestuur op expeditie Dit boek is geschreven ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. A.F.A. Korsten als hoogleraar Bedrijfs- en bestuurswetenschappen, in het bijzonder Bestuurskunde, aan de Open Universiteit Nederland.

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

De kenniswerker. Prof. Dr. Joseph Kessels. Leuven 31 mei 2010

De kenniswerker. Prof. Dr. Joseph Kessels. Leuven 31 mei 2010 De kenniswerker Prof. Dr. Joseph Kessels Leuven 31 mei 2010 Is werken in de 21 ste eeuw een vorm van leren? Het karakter van het werk verandert: Van routine naar probleemoplossing Van volgend naar anticiperend

Nadere informatie

De campus van de toekomst is een stad

De campus van de toekomst is een stad De campus van de toekomst is een stad Alexandra den Heijer universitair docent TU Delft Faculteit Bouwkunde, projectteam BK city BNA Gebouw van het Jaar 2011 regio Noord donderdag 31 maart 2011 :::;3'%'

Nadere informatie

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Stef Weijers, Lector Logistiek en Allianties, HAN 31 januari 2013 Anno 2012 In Logistiek is 15% van de bedrijven wel

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Senior Controller Drs. RA RC

Curriculum Vitae. Interim Senior Controller Drs. RA RC Curriculum Vitae Interim Senior Controller Drs. RA RC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: 06-52376775 E- mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer K159 Aantal jaren ervaring

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

Haal er uit, wat er in zit!

Haal er uit, wat er in zit! De Resource Based View als basis voor Optimalisatie van de IT Waardeketen Haal er uit, wat er in zit! Apeldoorn, 21 Januari 2008 Ralph Hofman Partner BlinkLane Consulting 2 Agenda Introductie BlinkLane

Nadere informatie

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION AND ORGANISATIONAL DEVELOPMENT SAVE THE DATE 5 JUNI 14:00-17:30 RSM Open Programmes UITNODIGING 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT

Nadere informatie

General management and leadership. Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals

General management and leadership. Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals General management and leadership Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals Details Cursusduur 5 dagen Datum en locatie 27, 28, 29, 30 november 2017, 1 december 2017 - Tilburg Tijd 10:30-19:30,

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Een kwaliteitsfunctionaris faciliteert practice development

Een kwaliteitsfunctionaris faciliteert practice development Een kwaliteitsfunctionaris faciliteert practice development Dr. Shaun Cardiff Programmaleider Professionele Ontwikkeling Lectoraat Persoonsgerichte & Evidence Based Praktijkvoering in Zorg & Welzijn Opbouw:

Nadere informatie

Freese, C., Nauta, A., & Van der Heijden, B. (Eds.) (2012). Redactioneel themanummer: I- deals en Employability. Tijdschrift voor HRM, 4-13.

Freese, C., Nauta, A., & Van der Heijden, B. (Eds.) (2012). Redactioneel themanummer: I- deals en Employability. Tijdschrift voor HRM, 4-13. National Journal Articles 2012 Huiskamp, R., van der Heijden, B., de Lange, W., & Nauta, A. (2012). Het ultieme doel van personeelsmanagement. In: A. Kampermann, W. de Lange (Eds.), Beweeglijk blijven

Nadere informatie

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Persbericht Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Belang van managementonderzoek In een onlangs verschenen rapport*) van de Rijksuniversiteit Leiden is de kwaliteit

Nadere informatie

Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012

Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012 Platform Mobiliteit.NU als Smart Business Network Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012 Menu 1. Het platform Mobiliteit.NU als Smart Business Network 2. New

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen De periode nader bekeken

Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen De periode nader bekeken Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen De periode 2006-2011 nader bekeken Jos Beishuizen Diana Dolmans Jan van Driel Iwan Wopereis Jeroen van Merriënboer Onderwijs Research Dagen 2012,

Nadere informatie

HÜLYA TÜRKSEVER, FINN WYNSTRA 1 TIM ROBBE, JAN TELGEN 2 GERRIT ROOKS, REGIEN SUMO, ARJAN VAN WEELE 3 WENDY VAN DER VALK 4

HÜLYA TÜRKSEVER, FINN WYNSTRA 1 TIM ROBBE, JAN TELGEN 2 GERRIT ROOKS, REGIEN SUMO, ARJAN VAN WEELE 3 WENDY VAN DER VALK 4 HÜLYA TÜRKSEVER, FINN WYNSTRA 1 TIM ROBBE, JAN TELGEN 2 GERRIT ROOKS, REGIEN SUMO, ARJAN VAN WEELE 3 WENDY VAN DER VALK 4 1 ERASMUS UNIVERSITY 2 UNIVERSITY TWENTE 3 EINDHOVEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 4

Nadere informatie

Internationalisaring vraagt om MEER FLAMENCO FORUM

Internationalisaring vraagt om MEER FLAMENCO FORUM Internationalisaring vraagt om MEER FLAMENCO FORUM Jeanine Gregersen Samenvatting Context : werkdefinities en twee stellingen Focus op interculturele competentie Implicaties voor instellingen Moot court

Nadere informatie

In het kader van de aanvullende beoordeling zullen van de volgende opleidingen afstudeerscripties worden beoordeeld:

In het kader van de aanvullende beoordeling zullen van de volgende opleidingen afstudeerscripties worden beoordeeld: Verslag van een aanvullende beoordeling van zes opleidingen op het gebied van de bedrijfskunde die worden verzorgd door de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen Aanleiding

Nadere informatie

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Welkom bij het programmaonderdeel: Smart Cities Optimaliseren van

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Minor voorlichting Organisatiewetenschappen. 13 Maart 2017

Minor voorlichting Organisatiewetenschappen. 13 Maart 2017 Minor voorlichting Organisatiewetenschappen r.j.g.jansen@tilburguniversity.edu 13 Maart 2017 Minor voorlichting Organisatiewetenschappen A. Werkzame leven na OW B. Toegang tot masters C. Vragen Werkzame

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 FEBRUARI 2016 (13:15-16:00) Meeloopdag International

Nadere informatie

Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming

Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming faculteit economie en bedrijfskunde center for operational excellence 18-05-2016 1 18-05-2016 1 Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming Durk-Jouke van der

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Stage/afstuderen/onderzoeksproject/overig Aantal studenten School(s) & locatie(s)

Stage/afstuderen/onderzoeksproject/overig Aantal studenten School(s) & locatie(s) Naam lectoraat: elearning Ingevuld door: Guus Wijngaards en zijn kernteam Periode rapportage: mei t/m augustus 2010 (triaal 3 2009-2010) 1: Relatie onderzoek en onderwijs Doel: Inzicht krijgen in onderwijsactiviteiten

Nadere informatie

De nieuwe artsopleiding aan de Universiteit Gent

De nieuwe artsopleiding aan de Universiteit Gent De nieuwe artsopleiding aan de Universiteit Gent Prof. Jan De Maeseneer Voorzitter Opleidingscommissie Geneeskunde Prof. Alain Verstraete P-lijn 3 bachelor Lynn Ryssaert Blok Gezondheid en Maatschappij

Nadere informatie

European frameworks for VET

European frameworks for VET European frameworks for VET VLOR Brussels, 4 June 2014 Carlo Scatoli Vocational Training and Adult Learning 2002 The Copenhagen Declaration 30 November 2002 Strengthen the European dimension Improve transparency,

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

Strategisch management en vertrouwen

Strategisch management en vertrouwen Strategisch management en vertrouwen Niels van der Weerdt PhD Dept. Strategic Management Rotterdam School of Management, Erasmus University Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie Strategisch management

Nadere informatie

OER/TER ADDENDA ( )

OER/TER ADDENDA ( ) OER/TER ADDENDA (21-11-2017) Regarding: Teaching and Examination Regulations Master s degree programmes The new text: p. 170 Programme: Executive Master of Finance and Control/EMFC Year: 2 sem course title

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK 4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK Resultaten praktijkgericht onderzoek Kennisvalorisatie Jaarverslag 2010 Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences 66 4 Praktijkgericht onderzoek De Hanzehogeschool

Nadere informatie

1. Ambitie, doelstellingen, acties

1. Ambitie, doelstellingen, acties 1. Ambitie, doelstellingen, acties Van Nederlandse distributie naar Nederlandse ketenregie Uitvoering van het Nationaal Innovatieprogramma Logistiek en Supply Chain Management 1 Agri-Food Chemie Hightech

Nadere informatie

Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety

Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety Uitgave in de RGOc-reeks, nummer 12 Copyright 2006 Peter C.A.M. den Boer, Groningen Cognitive self-therapy. A contribution

Nadere informatie

Organizational Change Driven by Vision & Courage

Organizational Change Driven by Vision & Courage Organizational Change Driven by Vision & Courage Breda, 26 Maart 2013 12 Juni 2006 H R U P D A T E H O T L I N E : ++ 4 1 2 1 6 1 8 6 1 1 8 2 Why do we need to change? All affiliates have full fledged

Nadere informatie

MINOREN EN MASTERS SBI:

MINOREN EN MASTERS SBI: MINOREN EN MASTERS SBI: Hier volgt een overzicht van de minoren en masters die SBI ers onder andere kunnen kiezen. Dit overzicht is niet bindend maar kan je wel een goede houvast bieden. Een groot deel

Nadere informatie

Methodology for Workplace Innovation in Long-term Care

Methodology for Workplace Innovation in Long-term Care Methodology for Workplace Innovation in Long-term Care Research Centre for Social Innovation Utrecht University of Applied Science, Netherlands Anneke Offereins, MA Istanbul, 4 October 2013 Inaugural International

Nadere informatie

Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties. Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl

Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties. Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl Samenvatting Elf Japanse top-onderzoeksuniversiteiten spraken tijdens zijn bezoek aan

Nadere informatie

Hoe meet je prestatie op het werk?

Hoe meet je prestatie op het werk? Body@Work retraite 26-10- 10, TNO Leiden Hoe meet je prestatie op het werk? Project team: Drs. Linda Koopmans (TNO/VUmc) Dr. Claire Bernaards (TNO) Dr. Vincent Hildebrandt (TNO) Prof. Dr. Riekie de Vet

Nadere informatie

Beta s rol in toekomstige PhD programma s

Beta s rol in toekomstige PhD programma s Sessie Lunteren, over Verleden, heden en toekomst van het PhD onderwijs Beta s rol in toekomstige PhD programma s Geert-Jan van Houtum Wetenschappelijk directeur van Onderzoeksschool Beta voor Operations

Nadere informatie

KALENDER 2014 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY

KALENDER 2014 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY ACADEMY KALENDER 2014 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY 2014 Nieuw in 2014: RF6: Software Reliability Yellow Belt Design for Six Sigma Advanced Statistics Course ACADEMY 2014 is toonaangevend wanneer het gaat

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

geïntegreerde bankverzekeraar voor hoofdzakelijk retail-, privatebanking-, kmo- en midcapcliënten

geïntegreerde bankverzekeraar voor hoofdzakelijk retail-, privatebanking-, kmo- en midcapcliënten Successie Management & Talent management in KBC Groep Studiedag Loopbaanplanning bij de Politie 20 november 2013 Luc Goovaerts, Corporate Competence Manager, KBC KBC even voorstellen... geïntegreerde bankverzekeraar

Nadere informatie

Expert meeting 27 januari 2016 Drs. Ingrid Augustin, bestuurder CIRO+ BV

Expert meeting 27 januari 2016 Drs. Ingrid Augustin, bestuurder CIRO+ BV Expert meeting 27 januari 2016 Drs. Ingrid Augustin, bestuurder CIRO+ BV Het geïntegreerd en gepersonaliseerd diagnosticeren en behandelen van patiënten met hoog complexe chronische ziekten, in het bijzonder

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

BSc Tourism. De volgende presentatie start hier om 9:30 uur

BSc Tourism. De volgende presentatie start hier om 9:30 uur BSc Tourism De volgende presentatie start hier om 9:30 uur waarom? academische studie van toerisme Toerisme in cijfers Toerisme in cijfers Toerisme in cijfers Nederland 35 miljard bestedingen 3% Bruto

Nadere informatie

Profileren met open en online onderwijs

Profileren met open en online onderwijs Profileren met open en online onderwijs Keuze MOOC platform - op weg naar succes Ulrike Wild, WageningenUR If we will speak of MOOCs over 5 years, we don't know. But there will be a legacy and lasting

Nadere informatie

Bridging companies & University college towards co-creation & co-innovation

Bridging companies & University college towards co-creation & co-innovation Bridging companies & University college towards co-creation & co-innovation Eurashe conference 17 april 2015 Hogeschool PXL Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt www.pxl.be - www.pxl.be/facebook University

Nadere informatie

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2014 Young Professionals

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2014 Young Professionals De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2014 Young Professionals Birte Nelen Functie: Beleidsadviseur bij Abvakabo FNV Studie: Algemene Sociale Wetenschappen, Bachelor Bestuur en Beleid (USBO), Master Hester

Nadere informatie

Onderwijs en Kennisoverdracht

Onderwijs en Kennisoverdracht Onderwijs en Kennisoverdracht Ontwikkelingen in de duurzame landbouw in Suriname Prof. Tiny van Boekel, Decaan voor Onderwijs/Vice-rector, Wageningen University & Research Centre, NL Inhoud lezing Ontwikkelingen

Nadere informatie

Prof. dr. Erik Beulen

Prof. dr. Erik Beulen Het beheren van outsourcingsrelaties Hoe maak je het uitbestedingstraject succesvol? Prof. dr. Erik Beulen hoogleraar Global Sourcing aan de Universiteit Tilburg senior manager Accenture 1 Hoe maak je

Nadere informatie

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

Drempels en succesfactoren bij de opzet van een onderzoeksnetwerk

Drempels en succesfactoren bij de opzet van een onderzoeksnetwerk Drempels en succesfactoren bij de opzet van een onderzoeksnetwerk Instituut voor Briljante Mislukkingen Paul Iske Professor Open Innovation, Universiteit van Maastricht 3 NOVEMBER 2017 INTRODUCTIE Het

Nadere informatie

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E VALUE ENGINEERING: THE GAME! Involvement Process for Technical Projects Feedback/Learning/Knowledge Management Involvem ment Business Process Engineering Estimating Project Director Detailed Engineering

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

Boekenlijst 1e master HIRB

Boekenlijst 1e master HIRB Vak Professor Cursusmateriaal Keuze/ Plichtvakken Energietechnologie & - economie D'Haeseleer W. toledo Management Controle en kostenbeheersing Roodhooft F. Anthony R.N. en Govindarajan V. 2007. Management

Nadere informatie

Boekenlijst 1e master TEW

Boekenlijst 1e master TEW Vak Professor Cursusmateriaal Keuze/verplicht Plichtvakken Strategisch management Cassiman B. Tekstbundel Ekonomika verplicht Majoren Major 1: International Business, Strategie en innovatie International

Nadere informatie

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership Transformeer naar een data gedreven organisatie Strategy & Big Data Analytics Leadership Details Cursusduur 4 dagen Datum en locatie 2, 3, 13, 14 november 2017 - Tilburg Tijd 09:00-18:00, 09:00-16:30,

Nadere informatie

Ketenregisseur: hoe managet u het. schaap met de vijf poten? Technology meets Business. dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos

Ketenregisseur: hoe managet u het. schaap met de vijf poten? Technology meets Business. dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos Ketenregisseur: hoe managet u het schaap met de vijf poten? Technology meets Business dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos Inhoud Grote resultaten middels een unieke aanpak Bewezen resultaten in de industriële praktijk

Nadere informatie

Dialoog sessies Met Prof. Aukje Nauta

Dialoog sessies Met Prof. Aukje Nauta Met Prof. Aukje Nauta Prof. Aukje Nauta UvA, kroonlid SER Partner factor vijf Associé en tijdstip 12 juni 2014 organiseert de deelnemers in een dialoogsessie in gesprek met Prof. Aukje Nauta,, partner

Nadere informatie

Kennismanagement en innovatie. Gorinchem, 13 december 2011

Kennismanagement en innovatie. Gorinchem, 13 december 2011 Kennismanagement en innovatie Hans Berends (TU Eindhoven) Gorinchem, 13 december 2011 Innovation, Technology Entrepreneurship & Marketing Group School of Industrial Engineering (TU/e) Research: one of

Nadere informatie

CHARTER. Netherlands Academy of Philanthropy

CHARTER. Netherlands Academy of Philanthropy CHARTER Netherlands Academy of Philanthropy De Netherlands Academy of Philanthropy De Netherlands Academy of Philanthropy (NAP) is een samenwerkingsverband tussen de Maatschappelijke Alliantie en hoogleraren

Nadere informatie

DRS HÜLYA TÜRKSEVER PROF DR FINN WYNSTRA ARNOUT KROOK DEPARTMENT OF MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION PURCHASING AND SUPPLY MANAGEMENT

DRS HÜLYA TÜRKSEVER PROF DR FINN WYNSTRA ARNOUT KROOK DEPARTMENT OF MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION PURCHASING AND SUPPLY MANAGEMENT DEPARTMENT OF MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION DRS HÜLYA TÜRKSEVER PROF DR FINN WYNSTRA PURCHASING AND SUPPLY MANAGEMENT ARNOUT KROOK NEDERLANDSE SPOORWEGEN CONCERN INKOOP NRS SEMINAR UTRECHT, 24

Nadere informatie

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren Katrien Struyven Ervaringen Wie heeft pogingen ondernomen of reeds een artikel geschreven? Hoe heb je dit ervaren? Wie heeft er reeds deelgenomen

Nadere informatie

NVB Strategie-implementatie en verandering

NVB Strategie-implementatie en verandering NVB Strategie-implementatie en verandering Dr. Jeroen van der Velden Associate professor Strategy alignment Co-director Strategy center Nyenrode Business Universiteit Dr. Jeroen van der Velden Associate

Nadere informatie

The Governance of Adaptation to Climate Change

The Governance of Adaptation to Climate Change The Governance of Adaptation to Climate Change Consortium governance of climate adaptation Samenstelling consortium Wageningen Universiteit Vrije Universiteit Erasmus Universiteit Universiteit Utrecht

Nadere informatie

Global challenges in PPP : cross-sectoral and cross-disciplinary solutions?

Global challenges in PPP : cross-sectoral and cross-disciplinary solutions? Global challenges in PPP : cross-sectoral and cross-disciplinary solutions? 6-7 november 2013 (Hof van Liere, Antwerpen) Geachte mevrouw, Geachte heer, Op wereldwijde schaal zijn overheidsinstanties op

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing

Nadere informatie

Kennismanagement. Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen.

Kennismanagement. Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen. Kennismanagement Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen. Tony Wegewijs, Business Learning Consultant (voorheen Heineken) AGENDA DE HEINEKEN

Nadere informatie

Wageningen University & Research. Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus

Wageningen University & Research. Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus Wageningen University & Research Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus 2017 Het begon in 1918 Van Landbouwhogeschool tot University & Research of the Life Sciences 1960s:

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 18-7-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 670 528

Nadere informatie