Onderzoeksjaarverslag 2012 faculteit Managementwetenschappen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksjaarverslag 2012 faculteit Managementwetenschappen"

Transcriptie

1 Onderzoeksjaarverslag 2012 faculteit Managementwetenschappen Prof. dr. Marjolein Caniëls Dr. Monique Veld Maart 2013

2 Inhoudsopgave Samenvatting 1 1. Onderzoeksbeleid en speerpunten van de faculteit Managementwetenschappen 2 2. Wetenschappelijk personeel en onderzoekscapaciteit 4 3. Promotieonderzoeken en oraties 6 4. Wetenschappelijke publicaties 8 5. Samenwerkingspartners onderzoek 9 6. Tweede-/derdegeldstroomprojecten Overig: Deelname aan interne en externe promotiecommissies Deelname aan visitatiecommissies Redactielidmaatschappen tijdschriften Prijzen / awards Bijdragen aan congressen en symposia Mediaoptredens 18 Bijlage 1: Overzicht lopende promotieonderzoeken (2012) 19 Bijlage 2: Wetenschappelijke publicaties 2012 (ISI journals, double blind peer reviewed) 22 Bijlage 3: Wetenschappelijke publicaties 2012 (double blind peer reviewed, not ISI listed) 24 Bijlage 4: International books and book chapters 2012 (peer reviewed) 26 Bijlage 5: Vakpublicaties en populaire publicaties 28 Bijlage 6: Overzicht congrespapers MW-medewerkers gepresenteerd tijdens een congres (2012) 33

3 Samenvatting De faculteit Managementwetenschappen (MW) hecht groot belang aan het verrichten van wetenschappelijk onderzoek dat uitmondt in (erkende) wetenschappelijke publicaties. Het afgelopen jaar is het onderzoeksbeleid bij de faculteit dan ook actief gecontinueerd. De resultaten worden in dit jaarverslag vermeld. De belangrijkste prestatie-indicator op het gebied van wetenschappelijk onderzoek is de ISI 1 -norm. Volgens de norm moet het aantal internationale wetenschappelijke publicaties overeenstemmen met de tijd die wordt besteed aan onderzoek, dat wil zeggen dat er een wetenschappelijke output van drie publicaties per FTE op jaarbasis wordt verwacht. Ook in 2012 voldoet de wetenschappelijke output van de faculteit Managementwetenschappen aan deze ISI-norm. De belangrijkste resultaten van het jaar 2012 op onderzoeksgebied kunnen als volgt worden samengevat: in 2012 publiceerden MW-medewerkers 54 wetenschappelijke publicaties. in 2012 rondden 2 MW-promovendi en 3 buitenpromovendi hun promotietraject succesvol af en vonden er één oratie en één afscheidsrede plaats. in 2012 zijn 69 vakpublicaties geschreven. in totaal zijn 67 congresbijdragen geweest op wetenschappelijke congressen. in november organiseerde de PhD-school haar tweede onderzoekscongres, in samenwerking met Nyenrode. in totaal had de faculteit meer dan zestig PhD-studenten. Prof. dr. Marjolein Caniëls Dr. Monique Veld Faculteit Managementwetenschappen 1 ISI staat voor Institute for Scientific Information 1

4 1. Onderzoeksbeleid en speerpunten van de faculteit Managementwetenschappen Net als in de afgelopen jaren is het onderzoeksbeleid gericht op het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en het bevorderen van een onderzoeksklimaat. Onderzoek is de drijvende kracht achter wetenschappelijk onderwijs en onderwijsvernieuwing. Synergie tussen onderzoek en onderwijs is een belangrijk speerpunt in dit verband. Externe erkenning door het bedrijfsleven (valorisatie) en de wetenschappelijke wereld (accreditatie) zijn nodig voor de continuïteit en de kwaliteit van het werk binnen de faculteit. De faculteit heeft een actief onderzoeksbeleid gevoerd sinds In de jaren daarvoor werd in zeer beperkte mate wetenschappelijk onderzoek gedaan en richtinggevend beleid op dit gebied ontbrak. Die situatie werd steeds meer als onwenselijk beschouwd; ook al gezien de accreditatie-eis dat wetenschappelijk onderwijs moet worden verzorgd door docenten die zelf ook wetenschappelijk onderzoek doen. Inhoudelijk gezien richt het onderzoek van de faculteit Managementwetenschappen zich op diverse aspecten van het managen van organisaties. Onder andere wordt aandacht besteed aan kennismanagement, human resource management, en het managen van relaties tussen organisaties. Centrale thema s in het onderzoek van de faculteit zijn: 1. Lerende organisaties en kennismanagement We bestuderen hoe organisatieleren en kennismanagement bijdraagt aan continue processen van verbetering en innovatie in een organisatie, en hoe dit op zijn beurt invloed uitoefent op de sociale, ecologische en economische prestaties van de organisatie. Onderzoek wordt gedaan naar hoe bedrijven kenniswerkers kunnen aantrekken en welke rol hierbij wordt gespeeld door de geboden mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling binnen het bedrijf. Het gaat daarbij niet alleen om acquisitie van formele kennis in opleidingstrajecten, maar ook om de ontwikkeling van dynamische kennis in informele leerprocessen. Ook wordt onderzocht onder welke voorwaarden mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling van medewerkers kunnen bijdragen aan de algehele prestaties van een organisatie. Naast voorwaarden op het niveau van medewerkers wordt ook onderzoek verricht naar hoe sturing en beheersing binnen organisaties vorm wordt gegeven, en verandert. Onderzocht wordt welke sociale, bedrijfseconomische en psychologische factoren hierbij van belang zijn. 2. Samenwerkend leren en innoveren Onderzoek binnen dit thema concentreert zich op de verschillende aspecten van relatiemanagement en leren in de waardeketen. Management van de waardeketen (supply chain management) omvat de planning en het management van alle activiteiten die te maken hebben met inkoop, het toevoegen van waarde, verkoop en logistieke voorziening naar de klant. Het omvat ook activiteiten die leiden tot samenwerkend leren en innoveren met partners uit de keten. Dit kunnen toeleveranciers zijn, maar ook dienstenverstrekkers of klanten. Leerprocessen die plaatsvinden in de interactie tussen schakels in de keten zijn een drijvende kracht achter de ontwikkeling van een succesvolle waardeketen. In dit thema is er 2

5 in het bijzonder aandacht voor leren van klanten, toeleveranciers en dienstenverstrekkers, en samenwerkend leren en innoveren. Er wordt onderzoek verricht naar factoren die samenwerkend leren en innoveren stimuleren of belemmeren, zoals vertrouwen, machtsverhoudingen en relationele normen. Ook samenwerkingsprocessen in strategische allianties worden bestudeerd. Het gedragmatige aspect van management en processen van accounting en control-verandering in en tussen organisaties staat hierin centraal. 3. Duurzame regionale ontwikkeling en lerende regio s Leren doet zich vooral voor in dynamische, met elkaar interacterende netwerken van organisaties die wel worden aangeduid als lerende steden, lerende regio s of zelfs lerende naties. Het belangrijkste inzicht is dat netwerken van mensen en organisaties de bron zijn van de processen die levenlang-leren aandrijven en onderhouden (bijvoorbeeld innovatie, kennisvalorisatie). Studies binnen dit thema beogen beleidsadviezen te geven over duurzame (regionale) ontwikkeling en de rol die hierin wordt gespeeld door leerprocessen. In het bijzonder is er aandacht voor de leerprocessen die plaatsvinden in de interactie tussen overheidsorganisaties, zoals universiteiten en regionale overheidsinstellingen, en bedrijven. We onderzoeken onder meer methoden en technieken die steden en regio s kunnen helpen om zich te ontwikkelen tot lerende steden en lerende regio s; en de wijze waarop lerende steden en lerende regio s bijdragen aan de ontwikkeling van de kennismaatschappij; en manieren waarmee overheidsinstellingen organisatieleren kunnen bevorderen, met als doel het verbeteren van sociale, ecologische en economische ontwikkeling (People, Planet, Profit-dimensies van duurzame ontwikkeling). Het onderzoeksbeleid is in steeds sterkere mate verweven met het personeelsbeleid van onze faculteit door thans niet-publicerende wetenschappelijke medewerkers uit te dagen en de kans te bieden om voorstellen te doen voor het verrichten van onderzoek. Er is daarnaast speciale aandacht voor kwaliteitsverbetering, met name doordat de faculteit de focus legt op ISI-publicaties. Wetenschappelijk onderzoek wordt gefaciliteerd door het toekennen van onderzoekstijd aan wetenschappelijkestafmedewerkers die daadwerkelijk onderzoek (gaan) doen. Medewerkers met onderzoekstijd kunnen momenteel 20% van hun aanstellingstijd besteden aan onderzoek. Voor promovendi is dat 40% van hun tijd en voor (full time) aio s is dat 80%. Ook zijn er faciliteiten op het gebied van congresbezoek. Er is een budget beschikbaar voor wetenschappelijke staf om congressen, workshops en seminars te bezoeken onder de voorwaarde dat er sprake is van een geaccepteerd artikel, dan wel een invitatie op persoonlijke titel om een paper te presenteren. Op deze manier wordt gestimuleerd dat meer en kwalitatief goed onderzoek wordt verricht, de resultaten daarvan zo breed mogelijk worden verspreid en uiteindelijk gepubliceerd (in ISI-tijdschriften). Daarbij verkrijgen medewerkers ervaring en verwerven kennis, krijgen zij toegang tot belangrijke netwerken en verwerven bovendien externe erkenning. De faculteit bevordert de samenwerking tussen onderzoekers door het houden van maandelijkse onderzoeksbijeenkomsten waarin onderzoekers hun onderzoek presenteren. Ook worden jaarlijks congressen en workshops georganiseerd ten behoeve van de aio s voor en door de wetenschappelijke staf. Het beleid van de faculteit is er ook op gericht om het aantal gepromoveerde WP-ers (wetenschappelijk personeel) te verhogen. Niet-gepromoveerde docenten worden onder bepaalde voorwaarden in staat 3

6 gesteld promotieonderzoek te verrichten. Van nieuw aan te trekken wetenschappelijk personeel wordt geëist dat ze (zo goed als) gepromoveerd zijn. Het beleid is verder gericht op het aantrekken en begeleiden van aio s en het verder uitbouwen van bekendheid en positie van de PhD-school in de markt voor buitenpromovendi. Van medewerkers met (20%) onderzoekstijd wordt verwacht dat ze in vijf jaar tijd minimaal 3 peer-reviewed publicaties realiseren in wetenschappelijke journals met een ISI-rating die minimaal 1,0 bedraagt. Interne en externe samenwerking met collega-onderzoekers wordt daarbij gestimuleerd en inmiddels veelvuldig toegepast. Een bijzonder speerpunt betreft het scriptiebeleid, dat begeleiders stimuleert om samen met studenten van de (betere) masterthesis tot een erkende wetenschappelijke publicatie te komen. Samen publiceren met studenten op basis van hun afstudeeronderzoek binnen de MSc in Management-opleiding is een waardevol en nuttig aspect binnen het onderzoeksbeleid van de faculteit. In de afgelopen jaren heeft dit beleid succes gehad en geleid tot diverse publicaties. Wetenschappelijke publicaties vormen het onderzoekshart van de faculteit. Uit deze harde kern vloeien verschillende gerelateerde activiteiten voort. Activiteiten die de externe erkenning waarborgen door het onderzoek te verbinden aan maatschappelijke vraagstukken, maar ook erkenning door externe wetenschappelijke partijen. De faculteit heeft duidelijke ambities op onderzoeksgebied en streeft een brede erkenning na van haar onderzoeksprestaties. Het onderzoeksbeleid vormt daarbij de hoeksteen van het (beoogde) succes. Vanuit de faculteit werd in 2012 door diverse onderzoekers samengewerkt met internationale en nationale samenwerkingspartners in Europese universiteiten en business schools. Zo zijn er door medewerkers van de faculteit, in samenwerking met andere Europese universiteiten, diverse wetenschappelijke seminars en congressen georganiseerd. Ook in 2012 is het onderzoeksbeleid op actieve wijze gecontinueerd. In dit jaarverslag wordt vooral ingegaan op de input (personeel en capaciteit) en de output (erkenning en publicaties) van het onderzoeksbeleid. 2. Wetenschappelijk personeel en onderzoekscapaciteit De faculteit Managementwetenschappen heeft in 2012 in totaal 13,87 fte ingezet voor wetenschappelijk onderzoek. Medewerkers werken en doen onderzoek vanuit een vakgroep. Eind 2012 waren dat de volgende groepen: - Governance, Finance & Control (GFC) - Marketing en Supply Chain Management (MSCM) - Organisatie (ORG) - Proces- en projectmanagement (PPM) - Strategie en General Management (SGM) - Een algemene groep: voornamelijk hoogleraren met een nulaanstelling. De verdeling van onderzoekstijd (in fte s) ultimo december 2012 is in tabel 1 weergegeven. 4

7 Tabel 1: Onderzoekers bij de faculteit MW, uitgesplitst per vakgroep (2012) Vakgroep: Functie: Omvang aanstelling Onderzoekscapaciteit (fte) (fte) Governance, Finance & Control (GFC): 7,25 3,88 (53,5%) Mw. dr. T.K. Börner Dhr. S.R. Changoer MSc Dhr. dr. B. Janssen Mevr. S. Florentin MSc Dhr. dr. P.E. Kamminga Prof. dr. A.C.N. van de Ven Dhr. prof. dr. B.H.J. Verstegen Dhr. T.M. van Zanten MSc Dhr. prof. dr. M. Ezzamel (visiting prof) Onderzoeker AIO UHD AIO UD UD 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,4 0,85 1,0 nulaanstelling 1,0 0,8 0,4 0,8 0,2 0,08 0,4 0,2 nulaanstelling Marketing en Supply Chain Management 10,46 6,67 (64,6%) (MSCM): Mw. prof. dr. M.C.J. Caniëls 1,0 0,9 Dhr. dr. C.J. Gelderman UHD 1,0 0,2 Dhr. dr. P.W.Th. Ghijsen UHD 1,0 0,2 Dhr. prof. dr. ir. H.R. Krikke 0,16 0,04 Mw. ing. J.H.M. Manders MSc AIO 0,2 0,2 Mw. C. Neghina MSc AIO 1,0 0,8 Dhr. W.M. Ooms MSc AIO 1,0 0,8 Mw. M. Schenkel MSc AIO 1,0 0,8 Dhr. dr. J. Schijns UD 0,6 0,12 Dhr. prof. dr. J. Semeijn 0,5 0,1 Dhr. Quan Zhu MSc AIO 1,0 0,8 Mw. K. Kronenberg ( , uit dienst) Onderzoeker 1,0 1,0 Dhr. M. Velthuis MSc, ( , uit dienst) AIO 1,0 0,8 Organisatie (ORG): 6,7 1,46 (21,8%) Dhr. prof. dr. N. Groot Mw. prof. dr. B. van der Heijden Dhr. prof. dr. T. Homan Dhr. dr. W.E. Jurg Dhr. prof. dr. G.J.G. Kluijtmans Dr. H. de Man Mw. dr. ir. C.M.J.H. Savelsbergh Mw. dr. J.H. Semeijn Dhr. prof. dr. G.A.C. Smid Mw. prof. dr. T. van Vuuren Mw. dr. M.F.A. Veld UD UHD UD UD UD 0,4 nulaanstelling 0,8 1,0 0,5 1,0 0,8 0,8 0,2 0,2 1,0 0,08 nulaanstelling 0,16 0,2 0,1 0,12 0,16 0,2 0,2 0,04 0,2 Proces- en projectmanagement (PPM): 4,0 0,84 (21%) Mw. ir. E.A.M. Cuijpers Dhr. ir. G.L.S.G. Janssens Dhr. prof. dr. R.J. Kusters Dhr. dr. ir. H. Martin Dhr. dr. ir. W.G.M.M. Rutten UD Docent UHD UD 0,8 0,8 0,8 1,0 0,6 0,16 0,2 0,16 0,2 0,12 Strategie en General Management (SGM): Dhr. prof. dr. H. Aardema Dhr. prof. dr. E.C. Curfs Dhr. dr. F.H.T. de Langen 1,9 0,56 (29,5%) UHD 0,3 0,6 1,0 0,06 0,3 0,2 Algemeen / niet in vakgroep: 2,5 0,46 (18,4%) Dhr. prof. dr. G.M.H. Mertens Dhr. prof. dr. H.M.J. van den Bosch Dhr. prof. dr. ir. F. Heemstra (nulaanstelling, uit dienst) Dhr. prof. dr. A. Herst (nulaanstelling) Dhr. prof. dr. C. Jepma (nulaanstelling) Dhr. prof. dr. A.F.A. Korsten (nulaanstelling) Decaan 1,0 0,5 nulaanstelling nulaanstelling nulaanstelling nulaanstelling 1,0 0,2 0,1 nulaanstelling nulaanstelling nulaanstelling nulaanstelling 0,16 5

8 Dhr. prof. dr. R.S.J. Tuninga Dhr. prof. dr. J. Ulijn (nulaanstelling) Dhr. prof. dr. R.J. in t Veld (nulaanstelling) Dhr. prof. dr. B. de Wit (nulaanstelling) nulaanstelling nulaanstelling nulaanstelling nulaanstelling nulaanstelling nulaanstelling TOTAAL FACULTEIT 32,81 13,87 (42,3%) Het is van belang dat het aantal gepromoveerden onder de WP-medewerkers stijgt. Tabel 2 laat het huidige percentage gepromoveerden per sectie zien over de afgelopen 3 jaar. Van het wetenschappelijk personeel was ultimo ,3% gepromoveerd. Tabel 2: Gepromoveerden per team (december 2012) AV/ALG GCA OSHRM VCI GFC PPM ORG MSCM SGM ALG Totaal Ratio gepromoveerden/ totaal (aantal 52,9% 35,7% 57,1% 59,1% 52,9% 35,7% 57,1% 59,1% 52,2% medewerkers) 2010 Ratio gepromoveerden/ totaal (aantal 64,7% 35,7% 50,0% 52,0% 64,7% 35,7% 50,0% 52,0% 50,7% medewerkers) 2011 Ratio gepromoveerden/ totaal (aantal medewerkers) ,7% 42,9% 62,5% 46,1% 22,2% 100% 49,3% 3. Promotieonderzoeken en oraties Binnen de faculteit zijn er diverse promotieonderzoeken gaande. In totaal zijn 8 interne promovendi actief bezig met hun onderzoek, en 57 externe promovendi. Zowel een groot deel van de externe promovendi als de interne promovendi is aangesloten bij de PhD school van de faculteit. In bijlage 1 staat een volledig overzicht gegeven van alle lopende promotieonderzoeken. In 2012 rondden twee MW-aio s, te weten Tjandra Börner en Dianne Hofenk, hun promotietraject succesvol af. Hetzelfde gold voor drie MW-buitenpromovendi: Klaas Abma, Marco Plasier en Gert van Brussel. Daarnaast hield Gerhard Smid op 1 februari 2012 zijn inaugurele rede, getiteld Goed werk vraagt om goed besturen, ter aanvaarding van zijn ambt als bijzonder hoogleraar Management, in het bijzonder professionalisering. Tabel 3: Afgeronde promotietrajecten in 2012 Promovendus Titel promotieonderzoek Promotor Promotiedatum Klaas Abma (buitenpromovendus) Tjandra Börner (MW-promovendus) Marco Plasier (buitenpromovendus) Beoordelen van gemeenten Prof. dr. A.F.A. Korsten 13 januari 2012 How do DTCs affect the behavior of medical specialists: closing the gap between academic research and practice Marktgerichte professionele dienstverleners Prof. dr. B. Verstegen 28 juni 2012 Prof. dr. R.S.J. Tuninga 29 juni 2012 Gert van Brussel (buitenpromovendus) De creatie van Ruimte met Stijl: de ontwikkeling van intrapreneurship als een loopbaanperspectief voor senior professionals Prof. dr. J.M. Ulijn 31 augustus

9 Dianne Hofenk (MW-promovendus) Making a better world: carrier, retailer and consumer support for sustainability initiatives in the context of urban distribution and retailing Prof. dr. J. Semeijn 19 oktober

10 4. Wetenschappelijke publicaties Het onderzoeksbeleid is erop gericht om het aantal double blind peer reviewed wetenschappelijke publicaties in (inter)nationale tijdschriften en boeken te vergroten. Er wordt met name op gestuurd om te publiceren in wetenschappelijke tijdschriften die op de ISI-lijst staan. In 2012 zijn door MW-medewerkers in totaal 54 wetenschappelijke publicaties afgeleverd, waarvan 19 in ISI listed journals. Een overzicht van de publicaties kunt u terugvinden in de bijlagen 2, 3 en 4. Voor de volledigheid zijn in bijlage 4 alle (vak)publicaties weergegeven die niet in een internationaal tijdschrift of boek werden gepubliceerd, of die een beperkt review-proces hebben ondergaan. Tabel 4: Kengetallenonderzoek PUBLICATIES WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES 2012 Publicaties in wetenschappelijke tijdschriften (ISI) Publicaties in wetenschappelijke tijdschriften (niet-isi, wel double blind peer 21 reviewed) Boeken / boekbijdragen bij internationale wetenschappelijke uitgevers (peer 14 reviewed) 2012 Totaal wetenschappelijke publicaties 54 VAKPUBLICATIES / POPULAIR 2012 Aantal vakpublicaties 2012* 69 Aantal congrespapers PERSONEEL Aantal oraties Onderzoek (fte) beschikbaar in ,87 Aantal promoties interne promovendi Aantal promoties externe promovendi Percentage gepromoveerden/totaal_wp (aantal medewerkers) ,3% * Dit zijn nationale publicaties, vakpublicaties, boekbesprekingen, publicaties in congres-proceedings, rapporten, tekstboeken, columns, commentaren en krantenartikelen. 8

11 Tabel 5: Overzicht kengetallenonderzoek Aantal promoties eigen mdw Aantal buitenpromovendi Aantal oraties Aantal wetenschappelijke publicaties (double-blind peer reviewed) Aantal vakpublicaties* Aantal congrespapers * Dit zijn nationale publicaties, vakpublicaties, boekbesprekingen, publicaties in congres-proceedings, rapporten, tekstboeken, columns, commentaren en krantenartikelen. 5. Samenwerkingspartners onderzoek Vanuit de faculteit wordt er door diverse onderzoekers samengewerkt met internationale en nationale samenwerkingspartners. In tabel 6 wordt hiervan een overzicht gegeven. 9

12 Tabel 6: Overzicht nationale en internationale samenwerkingspartners Samenwerkingspartners onderzoek Medewerker nationaal internationaal Dhr. prof. dr. G.A.C. Smid (ORG) Mw. dr. J.H. Semeijn (ORG) Mw. prof. dr. T. van Vuuren (ORG) Mw. dr. M.F.A. Veld (ORG). SiOO / Utrecht Hogeschool Utrecht Tergooi-ziekenhuizen hooglerarennetwerk op het gebied van action research (School voor Onderzoekskunde in Actie i.o.) Sofokles project: samenwerking met Universiteit Maastricht, Radboud Universiteit Nijmegen & TU Delft Prof. dr. Karen van Dam (OU) Dr. Dorien Kooij (Universiteit van Tilburg) Dr. Annet de Lange (Radboud Universiteit Nijmegen) Prof. dr. Beatrice van der Heijden (Radboud Universiteit Nijmegen) Dr. Marieke den Ouden (Utrecht Universiteit), Prof. dr. Andries de Grip (Maastricht Universiteit) People Management Centre (Tilburg University) STZ ziekenhuizen: P&O-netwerk Prof. dr. Paul Boselie (USBO) Tilburg University: Op individuele basis nationale en internationale samenwerking voor symposia/seminars (op congressen), papers en voor PhD-trajecten Malcolm Fisk, Christine Broughan of Coventry University, Verenigd Koninkrijk Vele andere partners van de volgende instituten: Advisory, Conciliation and Arbitration Council, VK Age Platform Europe, België Aegean University, Griekenland Centre for Science, Society and Citizenship, Italië Cyprus University of Technology, Cyprus European Association of Service Providers for Disabled People, België Interdisciplinary Centre for Comparative Research in the Social Sciences, Oostenrijk Latvia University, Litouwen University of Limerick, Ierland University of Valencia, Spanje University of Ulster, Ierland World Health Organisation, Zwitserland University of Zaragoza, Spanje People Performance and Healthcare Research Group: samenwerkingsverband met het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (EUR), het departement HR studies (Tilburg University), King s College Londen 10

13 Mw. dr. ir. C.M.J.H. Savelsbergh (ORG) Dhr. prof. dr. T. Homan (ORG) Dhr. prof. dr. N. Groot (ORG) Mw. prof. dr. B. van der Heijden (ORG) - Dr. Karina van de Voorde - Prof. dr. Marc van Veldhoven - Judith van den Broek, MSc Slingeland ziekenhuis, Doetinchem UvA Amsterdam Radboud Universiteit Nijmegen Tilburg University Brandweer Nederland (action research-project verander- en ontwikkeltraject van de hele Nederlandse brandweer) Synthetron Nederland (uitvoering en begeleiding onderzoek met de door Thijs Homan ontwikkelde ChangeMirrormethode) Prof. dr. Mark Vermeulen, University of Tilburg, Tias Nimbas Dr. Rob Zuijderhoudt Dr. René Brohm. Dr. Jos Roemer Dr. Mathilde Visser, Nederlandse Spoorwegen Dr. Floor Basten, Campus Orleon, Nijmegen De meeste van de partners werken als (2nd) supervisor of als inleider in het PhD complexity-programma van de OU MW. Dr. Annet de Lange, Radboud Universiteit Nijmegen, the Netherlands Dr. Maria Peeters, Utrecht University, the Netherlands Prof. Eva Demerouti, Eindhoven University of Technology, the Netherlands Prof. Arnold Bakker, Erasmus University, the Netherlands Dr. Marjan Gorgievski, Erasmus University, the Netherlands Prof. Wilmar Schaufeli, Utrecht University, the Netherlands Dr. Hans Heerkens, University of Twente, the Netherlands Dr. Sandra Brouwer, Universitair Medisch Centrum Groningen, the Netherlands Prof. dr. Doug Griffin, University of Hertfordshire Prof. dr. Chris Mowles, University of Hertfordshire. Director of the Management and Complexity Centre Prof. dr. Henry Larsen, University of Southern Denmark, Sønderborg. DaCapo Theatre Dr. Stig Johannessen, Business School Oslo and 1st Supervisor Complexity Program PhD School OU NL Dr. Donald MacCLean, University of Glasgow Dr. Michael Monaghan, University College Dublin Dr. Farhad Dalal, Founder member of The South Devon Psychotherapy and Counseling Services. Until recent Fellow at the University of Hertfordshire s Business School Dr. Tone Merethe Aasen, research manager NTNU Samfunnsforskning AS, department Studio Apertura, Trondheim, Norway Prof. Dora Scholarios, University of Strathclyde, Scotland Prof. Aslaug Mikkelsen, Stavanger University, Norway Prof. Jean Pralong, Rouen Business School, France Dr. Caroline Ruiler, University of Rennes, France Prof. Ans de Vos, Antwerp Management School, Belgium Dr. Christine Brown Mahoney, Minnesota State University, USA Prof. Hans de Witte, Dr. Nele de Cuyper, Dr. Anja van den Broeck, Catholic University of Leuven, Belgium 11

14 Dhr. dr. W.E. Jurg (ORG) Dr. Dorien Kooij, Tilburg University, the Netherlands Dr. Matthijs Bal, Erasmus University, the Netherlands Leden vakgroep Organisatie OU Leden faculteit Managementwetenschappen, RUN Prof. dr. L.I.A. de Caluwé, hoogleraar advieskunde aan de VU en senior partner Twynstra Gudde Dr. C. Horvath, Assistant Professor Brand management at Radboud University Dr. ir. NG Migchels - Assistant Professor of Marketing at the Nijmegen School of Management Dr. E. Peelen, ex professor Marketing Nyenrode en senior partner bij ICSB Dr. J. Ouwersloot, associate professor of Marketing, Universiteit Maastricht Dr. H.J. Riezebos, ex UD marketing Erasmus Universiteit Rotterdam en algemeen directeur van eurib / European Institute for Brand Management Dr. J. Thölke, Lector Innovatie van Leren in Organisaties bij Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Dr. P.T. van den Berg, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences Dr. K. V. Petrides Reader in Psychology and Psychometrics at University College London Dhr. dr. H. de Man (ORG) International Association for Chinese Management Research Dhr. dr. P.W.Th. Ghijsen (MSCM) Mw. prof. dr. M.C.J. Caniëls (MSCM) Dhr. dr. C.J. Gelderman (MSCM) Dhr. dr. J. Schijns (MSCM) Dhr. prof. dr. J. Semeijn (MSCM) TUE, RUN, MU, EUR, UU, TUT, RUG Samenwerkingsverband met Cendris/PostNL en haar partners MU (Lieven Quintens, Simon Bartczek) RUN (Allard van Riel, Marcel van Birgelen) IPSERA IBEC EIRASS AoM Gent Leuven Vlerick Management School RWTH Aachen Netwerken: EAWOP, ISPIM, EDINEB, RSA, IPSERA, EURAM, CIM, OLKC, DSI IPSERA 12

15 Mw. C. Neghina MSc (MSCM) Dhr. W.M. Ooms MSc (MSCM) Mw. M. Schenkel MSc (MSCM) RUN Dr. Claudia Werker (co-promotor; TU Delft en RWTH Aachen), Prof. Dr. John Bell (Philips Research / RUN) Dr. Robert Kok (RUN) Erwin van der Laan (Erasmus Universiteit) Dutch Institute for Advanced Logistics (DINALOG) Several national and international companies (brand owners). Dhr. prof. dr. R.J. Kusters (PPM) TU Eindhoven KWD Resultaatmanagement TU Budapest KU Leuven Dhr. dr. ir. H. Martin (PPM) KU Leuven Mw. dr. T.K. Börner (GFC) Dhr. prof. dr. B. Verstegen (GFC) Research Center on Accounting and Control Change (RACC), samenwerkingsverband met Radboud Universiteit Nijmegen en Universiteit van Amsterdam. Het RACC werkt nauw samen met de vakgroep accounting van de Rijksuniversiteit Groningen. Het RACC bestaat uit ongeveer 30 onderzoekers, waarvan 5 hoogleraren en 10 promovendi. Research Center on Accounting and Control Change (RACC) RU Nijmegen, prof. dr. E. Vosselman Universiteit van Amsterdam, prof. dr. B. O Dwyer Rijksuniversiteit Groningen, prof. dr. P. van Veen-Dirks Vrije Universiteit, prof. dr. E. Vosselman Cardiff Business School, prof. dr. M. Ezzamel Dhr. prof. dr. M. Ezzamel (GFC) Dhr. dr. P.E. Kamminga (GFC) Visiting professor, Radboud University, Nijmegen, Guest Professor, Xiamen University, China, June Visiting Professor, University of International Business and Economics, Beijing, China, June Prof. dr. Jeltje van der Meer-Kooistra (RUG) Dr. Ben Crom (RUG) Dhr. prof. dr. E.C. Curfs (SGM) Nivel: met name met dr. J. de Jong, prof. dr. P. Groenewegen, prof. dr. D. de Bakker en prof. dr. R. Friele, drs. R. Bes 13

16 6. Tweede-/derdegeldstroomprojecten Tabel 7: Tweedegeldstroomprojecten Aangevraagd door: Titel project Gehonoreerde bedragen Betaald door Van Vuuren, T., Emans, B., Caniëls, M.C.J. en J. Semeijn (2012) Healthy aging at work PhD proposal Hanze Hogeschool Groningen NeLLL Faculty of Management Sciences (OUNL) Totaal Mw. dr. J.H. Semeijn Sofokles-project (totaal bedrag: Sofokles (Europese Mw. prof. dr. T. van Vuuren Denktank ) subsidie) Mw. prof. dr. B. van der Heijden Employability Mw. M. Schenkel MSc The PhD is financed by NELLL; Additionele financiering via Dinalog Tabel 8: Derdegeldstroomprojecten Betrokken medewerkers Project Gehonoreerde bedragen Dhr. prof. dr. G.A.C. Smid Promotievouchers Betaald door: Hogeschool Utrecht; onderzoek drs. R. Coppoolse onderwijsinnovatie Tergooi-ziekenhuizen, onderzoek drs. J. Knol, besturing van ziekenhuizen Voucher ter waarde van 0,6 fte Voucher ter waarde van 0,6 fte Sia-Raal subsidie onderzoek front-line leadership, onderzoek drs. Lalleman Mw. prof. dr. T. van Vuuren Dhr. prof. dr. T. Homan Mw. prof. dr. B. van der Heijden Dhr. prof. dr. E.C. Curfs 'Realising the Asset of Longevity in Europe' proposal for Call of European Commission: Cooperation Programme / Theme 8 / Socioeconomic Sciences and Humanities (SSH), FP7-SSH Brandweer Nederland (action research project verander- en ontwikkeltraject van de hele Nederlandse brandweer NsVP (De Nederlandse Stichting voor Psychotechniek) startsubsidie voor oprichting NSvP Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid ouder wordende werknemers Onderzoek in opdracht van Goudsbloem, Gouda (loopt tot september 2013) Niet gehonoreerd

17 7. Overig 7.1 Deelname aan interne en externe promotiecommissies Tabel 9: Deelname interne en externe promotiecommissies Promotie Alexander Cole, Copenhagen Business School, Copenhagen Mw. prof. dr. M.C.J. Caniëls (2012). Titel: Distant Neighbours Collective Learning Beyond the Cluster Rory Sie, Open Universiteit, Heerlen (2012). Titel: Coalitions in Mw. prof. dr. M.C.J. Caniëls Cooperation Networks: Social Network Analysis and Game Intern Theory to enhance Cooperation Networks Dianne Hofenk, Faculty of Management Science, Open Universiteit Heerlen (2012). Titel: Making a better world: Carrier, retailer, and consumer support for sustainability initiatives in the context of urban distribution and retailing Sarah Horn, Maastricht University, Maastricht (2012). Titel: Competitor recruitment: Theory and practice-based explorations Mw. prof. dr. M.C.J. Caniëls Chairman Dhr. prof. dr. J. Semeijn Intern, promotor Mw. prof. dr. M.C.J. Caniëls Extern Hawa Petro Tundui (Tanzania). Titel: Gender and Small Business Growth in Tanzania: The Role of Habitus, PhD. University of Groningen, 23 Feb Honorine Illa (Burkina Fasso). Titel: Etudes des styles de Managmnet au Burkina Fasso et au Sénégal: à la recherché des spécificités d un Système de management Africain PhD. University of Groningen, 23 Feb Gert van Brussel, Open Universiteit; Titel: Creating Space with Style: Developing Intrapreneurship as a career perspective for senior professionals: A study in Dutch nonprofit organisations, 31 Aug Nina Belei-Bisping (UM) Charlotte Rolef (UM) Ron Wolbink (2012) Radboud University Nijmegen, the Netherlands. Titel: De coach, de begeleider van de laatste mens? Dhr. prof. dr. J. Ulijn Extern Dhr. prof. dr. J. Ulijn Extern Dhr. prof. dr. J. Ulijn Intern, promotor Dhr. prof. dr. G.A.C. Smid Intern Dhr. dr. F.H.T. de Langen Intern Dhr. prof. dr. J. Semeijn Extern, promotor Dhr. prof. dr. J. Semeijn Extern, promotor Mw. prof. dr. B. van der Heijden Examiner PhD Committee Cécile Delcourt (2012) Radboud Universiteit. Titel: The role of customer perceived employee emotional competence in service encounters. Tjandra Börner, Open Universiteit Heerlen (2012). Titel: How do DTCs affect the behavior of medical specialists: closing the gap between academic research and practice. Math de Vaan, Universiteit Nyenrode Nicoline Mulder, Technische Universiteit Eindhoven Sjoerd van den Heuvel, Universiteit van Tilburg MSM Mw. Megahed Dhr. Zinsmeister Radboud Universiteit Ben Tiggelaar, Titel: The core of the matter Mw. prof. dr. B. van der Heijden Examiner PhD Committee Prof. dr. B. Verstegen Promotor Dhr. prof. dr. T. Homan Intern Dhr. prof. dr. T. Homan Dhr. prof. dr. T. Homan Mw. prof. dr. T. van Vuuren Extern Dhr. prof. dr. G.J.G. Kluijtmans Extern Dhr. prof. dr. G.J.G. Kluijtmans Extern Dhr. dr. H. de Man Extern 15

18 Jana Samalikova, TU Eindhoven (2012); Titel: Process Mining Application in Software Process Assessment Muhammad Kaleem Zahir ul Hassan, Radboud Universiteit Nijmegen (2012); Titel: Governance change in facilities management: Institutional and interfirm perspectives Marijn van Daelen, Universiteit van Tilburg (2012), Titel: Risk Management and Corporate Governance: Match between the legal framework and practice Dhr. prof. dr. R.J. Kusters Extern, promotor Prof. dr. B. Verstegen Extern Prof. dr. A.C.N. van de Ven RA Extern Prof. dr. A.C.N. van de Ven RA Extern 7.2 Deelname aan visitatiecommissies In 2012 hebben 4 medewerkers deelgenomen aan visitatiecommissies voor onderwijs / onderzoek. - Dhr. dr. J. Schijns: Via Hobeon deelgenomen aan visitaties voor NCOI en Philipse Business School (School for Customer Management). - Mw. prof. dr. B. van der Heijden: Lid Visitatiecommissie Opleidingen Psychologie Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel, Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR). - Prof. dr. H. van den Bosch: Visitaties opleidingen toegepaste economie in Vlaanderen, van september 2011 december 2012, en Visitatie Liberal Arts colleges en opleidingen in Nederland, april 2012 september Prof. dr. A.C.N. van de Ven RA: lid visitatiecommissie: o UNA bachelor Accountancy & Controlling, Master Controlling, Master Accountancy, o Nyenrode - bachelor Accountancy & Controlling, Master Controlling, Master Accountancy. 7.3 Redactielidmaatschappen tijdschriften In onderstaande tabel staan alle tijdschriften vermeld waarin één of meerdere faculteitsleden deelnemen aan de redactie. Tabel 10: Overzicht redactielidmaatschappen Tijdschrift Accounting, Auditing and Accountability Journal Accounting and Finance Accounting, Accountability and Performance Career Development International. Creativity and Innovation Management Ergonomia European Journal of Work and Organizational Psychology Financial Accountability and Management Gedrag en Organisatie Human Resource Development International International Journal of Accounting International Journal of Training and Development International Management Literature Review Journal of Business Finance and Accounting Journal of Personnel Psychology Medewerker (rol) Dhr. prof. dr. M. Ezzamel (Editiorial board member) Dhr. prof. dr. M. Ezzamel (Editiorial board member) Dhr. prof. dr. M. Ezzamel (Editiorial board member) Mw. prof. dr. B. van der Heijden (Editiorial board member) Mw. prof. dr. M.C.J. Caniëls (Editiorial board member) Mw. prof. dr. B. van der Heijden (Editiorial board member) Mw. prof. dr. B. van der Heijden (associate editor) Dhr. prof. dr. M. Ezzamel (Editiorial board member) Mw. prof. dr. B. van der Heijden (Editiorial board member) Mw. prof. dr. B. van der Heijden (Editiorial board member) Dhr. prof. dr. M. Ezzamel (Editiorial board member) Mw. prof. dr. B. van der Heijden (Special issue Editor: Continuing Professional Development) Mw. prof. dr. B. van der Heijden (Editiorial board member) Dhr. prof. dr. M. Ezzamel (Editiorial board member) Mw. prof. dr. B. van der Heijden (Editiorial board member) 16

19 Journal of Managerial Psychology LoopbaanVisie, onafhankelijk vakblad voor de loopbaanprofessional Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, gebiedsredactie Management Accounting M&O Tijdschrift voor Management en Organisatie Organization Scandinavian Journal of Work, Environment & Health SAM: Advanced Management Journal. Systemic Practice and Action Research The Review of Accounting and Finance Tijdschrift voor HRM Tijdschrift voor Bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde Mw. prof. dr. B. van der Heijden (Special issue editor: 'Facilitating age diversity in organizations ) Mw. prof. dr. B. van der Heijden (redactieadviesraad) Mw. dr. J.H. Semeijn (redactieadviesraad) Dhr. prof. dr. B.H.J. Verstegen (board member) Dhr. prof. dr. G.A.C. Smid (voorzitter redactie) Dhr.dr. H. de Man (editorial board member, special issue editor: Management, organisatie en ons brein ) Dhr. prof. dr. M. Ezzamel (Editiorial board member) Mw. prof. dr. T. van Vuuren (Editiorial board member) Mw. prof. dr. B. van der Heijden (Editiorial board member) Mw. prof. dr. B. van der Heijden (International Advisory Committee) Dhr. prof. dr. M. Ezzamel (Editiorial board member) Mw. prof. dr. B. van der Heijden (Editorial Advisory Board) Dhr. prof. dr. G.J.G. Kluijtmans (Editiorial board member) Mw. dr. J.H. Semeijn (Special issue editor: beweeglijk blijven met HRM ) Mw. prof. dr. T. van Vuuren (Advisory Board) 7.4 Prijzen / awards In 2012 is er één prijs toegekend aan een MW-medewerker: - Prof. dr. J. Semeijn, heeft samen met S. Barczek en L. Quintens een award gekregen voor Best PhD proposal. 7.5 Bijdragen aan congressen en symposia In 2012 zijn in totaal 65 congrespapers van MW-medewerkers gepresenteerd op (inter)nationale congressen. Een overzicht van deze papers is te vinden in bijlage 6. Daarnaast zijn er vanuit de faculteit diverse wetenschappelijke seminars en congressen georganiseerd, in samenwerking met andere universiteiten: - 4 th Annual Seminar Improving People Performance in Healthcare, georganiseerd door faculteit MW in samenwerking met de Universiteit van Tilburg, Erasmus Universiteit, King s College in Londen en Dublin City University / datum: / locatie: Erasmus Universiteit Rotterdam. Diverse (inter)nationale gastsprekers vanuit HRM (in de zorg) vakgebied (zowel wetenschap als praktijk). - 2 nd International PhD conference / georganiseerd door faculteit MW in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit / datum: / locatie: Nyenrode Business Universiteit Breukelen. Diverse (inter)nationale gastsprekers uit vakgebied managementwetenschappen. - Beweeglijk blijven met HRM, the last(ing) dance (afscheidsseminar Frits Kluijtmans) / georganiseerd door faculteit MW / datum: / locatie: Open Universiteit, Heerlen. Diverse gastsprekers vanuit HRM-vakgebied (zowel wetenschap als praktijk). 17

20 - IPSERA 2012 Naples, mede georganiseerd door IPSERA (International Purchasing and Supply Education and Research Association) node faculteit MW / UM datum: 1-4 April 2012 / locatie: University of Naples, Naples, Italy. Conferentie met bijdragen vanuit een multidisciplinair netwerk en forum van wetenschappers en praktijkmensen. 7.6 Mediaoptredens Geschreven media: - Helmond, F. van, Emile Roemer en het populisme over Europa. Eindhovens Dagblad, 23. August Helmond, F. van, Europa is ten diepste een sociaal project. Eindhovens Dagblad, 7. September Helmond, F. van, Europa niet oorzaak maar antwoord op crisis. Eindhovens Dagblad, 17. Oktober Homan, T., (2012), Verandering in organisaties ontstaan door ideëensex, Interview ISS Facility Services, Nr. 3 Januari, 2012, pp Jurg, W. Interviews in Dagblad van het Noorden, 5 april 2012, Second Sight, april 2011, Tijdschrift voor marketing, juli Semeijn, J. (2012), UN Primetime over Green Week (Venlo), oktober Smid, G. (2012). Bemoei je er nou mee. - Interview over het aansturen van professionals. Interviews in zorgmagazine, Sprank (divosa Directeuren van de Sociale Dienst in Nederland), Modulair. - Veld, M. (2012). Goed werkgeverschap en kwaliteit in ziekenhuizen. Interview door wetenschapsjournalist Maarten Evenblij, in Vijfentwintig jaar Human Resource Studies: een veelzijdig perspectief. - Van Vuuren, T. (2012). Vitaliteitsmanagement: versterk je medewerker. Interview in Financieel dagblad, september Van Vuuren, T. (2012). Alles draait om wisselwerking tussen praktijk en theorie. Interview in Kader Primair (Maandelijkse uitgave van de Algemene Vereniging van Schoolleider). Februari Mediaoptredens: - Van Vuuren, T. (2012). Interview op BNR nieuwsradio, 17 oktober Van der Heijden, B.I.J.M. (2012). Interviews voor KRO, NCRV, Radio 1, Omroep Gelderland. 18

Wetenschappelijk jaarverslag 2009 Faculteit Managementwetenschappen

Wetenschappelijk jaarverslag 2009 Faculteit Managementwetenschappen Wetenschappelijk jaarverslag 2009 Faculteit Managementwetenschappen Onderzoekscommissie MW Februari 2010 Samenvatting Het onderzoeksbeleid van de faculteit Managementwetenschappen heeft ook dit jaar weer

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Missie en doelstellingen

1. Inleiding. 2. Missie en doelstellingen 1. Inleiding Het lectoraat International Business and Communication is gestart in mei 2008 met de aanstelling van de verantwoordelijk lector. Begin 2009 zijn de eerste kenniskringleden aangesteld en zijn

Nadere informatie

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen 2013 2014 Inhoud 03 Voorwoord 05 Studeren aan de Open Universiteit 07 Studiefacilteiten 09 Faculteit Managementwetenschappen (MW) 12 Wetenschappelijke

Nadere informatie

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015 studiegids BSc bedrijfskunde bachelor 2014 2015 Beste bachelor Bedrijfskunde in NSE 2014 Beste bachelor Bedrijfskunde in Keuzegids Universiteiten 2014 Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Lectoraat International Relationship Management

Jaarverslag 2013. Lectoraat International Relationship Management Jaarverslag 2013 Lectoraat International Relationship Management 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Missie en doelstellingen 4 2.1 Kennisontwikkeling 5 2.2 Kennisuitwisseling 5 2.3 Curriculumontwikkeling 5 2.4

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Lectoraat International Business and Communication

Jaarverslag 2012. Lectoraat International Business and Communication Jaarverslag 2012 Lectoraat International Business and Communication 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Missie en doelstellingen 4 2.1 Kennisontwikkeling 5 2.2 Kennisuitwisseling 5 2.3 Curriculumontwikkeling 5

Nadere informatie

Bedrijfskundig onderzoek in Nederland

Bedrijfskundig onderzoek in Nederland Bedrijfskundig onderzoek in Nederland EEN EERSTE INVENTARISATIE VAN DE TOP-30 In Nederland is bedrijfskunde in vergelijking met andere disciplines een relatief jonge discipline met een zeer hoge instroom

Nadere informatie

lectoren/ ProFeSSorS

lectoren/ ProFeSSorS lectoren/ PROFESSORS lectoren/ professors Voorwoord/ preface 9 1. Hogeschool utrecht/ HU university of applied sciences 13 Lectoraat Kenniscirculatie/ Strategy, Innovation and Entrepreneurship Research

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand van zaken

Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand van zaken Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand van zaken Overzicht van determinanten, interventies en meetinstrumenten vanuit verschillende perspectieven Auteurs: Sandra Brouwer 1, Annet de Lange

Nadere informatie

Jaarverslag Onderzoek

Jaarverslag Onderzoek Rapport 12 Jaarverslag Onderzoek RdMC 2009 Rob Martens Sjef Stijnen Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum Open Universiteit Open Universiteit rdmc.ou.nl rdmc.ou.nl Rapport 12 Jaarverslag Onderzoek

Nadere informatie

Postinitiële wo-master Bedrijfskunde in Deeltijd Universiteit van Amsterdam. 30 januari 2012. NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding

Postinitiële wo-master Bedrijfskunde in Deeltijd Universiteit van Amsterdam. 30 januari 2012. NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding Postinitiële wo-master Bedrijfskunde in Deeltijd Universiteit van Amsterdam 30 januari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van

Nadere informatie

Multi-stakeholder innovatie in militaire logistiek

Multi-stakeholder innovatie in militaire logistiek Multi-stakeholder innovatie in militaire logistiek Paul C. van Fenema Nederlandse Defensie Academie Faculteit Militaire Wetenschappen 1 april 2014 Multi-stakeholder innovatie in militaire logistiek Rede

Nadere informatie

Inhoud Algemeen Onderzoek Onderwijs Advieswerkzaamheden 28 Bedrijfsvoering Financiën Jaarrekening Bijlagen

Inhoud Algemeen Onderzoek Onderwijs Advieswerkzaamheden 28 Bedrijfsvoering Financiën Jaarrekening Bijlagen Leeswijzer Het ITC - International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation - legt met dit jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid in het jaar 2007. Deze verantwoording

Nadere informatie

8 Human Resource beleid, duurzame inzetbaarheid en oudere werknemers

8 Human Resource beleid, duurzame inzetbaarheid en oudere werknemers 8 Human Resource beleid, duurzame inzetbaarheid en oudere werknemers Dorien Kooij, Josje Dikkers, Paul Jansen en Judith van den Broek Gezien de sterke vergrijzing van Westerse samenlevingen (o.a. OECD,

Nadere informatie

Opleidingen over diensteninnovatie: Een inventarisatie

Opleidingen over diensteninnovatie: Een inventarisatie Opleidingen over diensteninnovatie: Een inventarisatie (First draft) 1 juli 2009 DOOR: PROF.DR. FRANK KWAKMAN FABIAN SPAARGAREN MSC registratie nr.: 2009.01.01 Disclaimer De conclusies uit dit rapport

Nadere informatie

Tilburg University Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Tilburg University Postbus 90153 5000 LE Tilburg T 013-466 9111 www.tilburguniversity.

Tilburg University Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Tilburg University Postbus 90153 5000 LE Tilburg T 013-466 9111 www.tilburguniversity. Jaarverslag 2012 Colofon Juni 2013, Tilburg University Samenstelling: Afdeling Strategy and Policy en Afdeling Financial Administration Productie: Communications and Marketing Opmaak en Drukwerk: PrismaPrint

Nadere informatie

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011

Nadere informatie

Evaluatie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009

Evaluatie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009 Evaluatie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009 Inhoud Deel 1 Zelfstudie Erasmus School of Law Deel 2 Onderzoeksprogramma s Erasmus School of Law A. Het Domein van de rechter B. Lex Mercatoria C. Rechten

Nadere informatie

Utrecht Sustainability Institute. Jaarverslag 2014

Utrecht Sustainability Institute. Jaarverslag 2014 Utrecht Sustainability Institute Jaarverslag 2014 Utrecht, 22 januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van het Utrecht Sustainability Institute (USI) over 2014, een jaar dat we hebben afgesloten

Nadere informatie

Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008. Masters Accountancy en Management Control. Accounting

Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008. Masters Accountancy en Management Control. Accounting Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008 Masters Accountancy en Management Control Accounting UVT-1-11.indd 1 16-04-2007 15:10:48 Contents Introduction Inleiding 3 Introduction 4 Tilburg

Nadere informatie

Productiviteitsverbetering van kenniswerkers: mission (im)possible?

Productiviteitsverbetering van kenniswerkers: mission (im)possible? Productiviteitsverbetering van kenniswerkers: mission (im)possible? Frank Lekanne Deprez Frank Lekanne Deprez zet de kenniswerker in het middelpunt. Kenniswerkers leiden, economisch en statistisch gezien,

Nadere informatie

Exser Toolbox: Tools en methoden voor diensteninnovatie (een eerste inventarisatie)

Exser Toolbox: Tools en methoden voor diensteninnovatie (een eerste inventarisatie) Exser Toolbox: Tools en methoden voor diensteninnovatie (een eerste inventarisatie) 2 november 2009 DOOR: RUUD SMEULDERS FABIAN SPAARGAREN BIBI SCHMIDT registratie nr.: 2009.02.02 Disclaimer De conclusies

Nadere informatie

Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod

Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod April 2010 PROF.DR. FRANK KWAKMAN PROF. DR. IR. BART NIEUWENHUIS FABIAN SPAARGAREN MSC registratie nr.: 10.01.02

Nadere informatie

OPENHEID VAN ORGANISATIES EN DE DIGITALE ARCHITECTUUR: OVERLEVEN OF HET VERSCHIL MAKEN

OPENHEID VAN ORGANISATIES EN DE DIGITALE ARCHITECTUUR: OVERLEVEN OF HET VERSCHIL MAKEN OPENHEID VAN ORGANISATIES EN DE DIGITALE ARCHITECTUUR: OVERLEVEN OF HET VERSCHIL MAKEN OPENBARE LES 27 MAART 2009 DR. IR. JOHAN VERSENDAAL LECTORAAT/ EXTENDED ENTERPRISE STUDIES ING. WIEBE WIERSEMA LECTORAAT/

Nadere informatie

innovation for life Meerjaren Speunruerkprogramma 201 1-201 4 Voortgangsrapport age 20 13 VP Sociale lnnovatie (P207) Functie ( Handtekeníng

innovation for life Meerjaren Speunruerkprogramma 201 1-201 4 Voortgangsrapport age 20 13 VP Sociale lnnovatie (P207) Functie ( Handtekeníng innovation for life TNO-rapport TNO 2014 R10281 Meerjaren Speunruerkprogramma 201 1-201 4 Voortgangsrapport age 20 13 VP Sociale lnnovatie (P207) Gezond Leven Utrechtseweg 48 3704 HE Zeist Postbus 360

Nadere informatie

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen 2012 2013 Studeren aan de faculteit Managementwetenschappen Deze studiegids geeft een overzicht van alle producten van de faculteit Managementwetenschappen,

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Master of Business Administration. Herbeoordeling standaard 3 Gerealiseerde eindkwalificaties

LOI Hogeschool. Master of Business Administration. Herbeoordeling standaard 3 Gerealiseerde eindkwalificaties LOI Hogeschool Master of Business Administration Herbeoordeling standaard 3 Gerealiseerde eindkwalificaties Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 2/26 NQA LOI Hogeschool: herbeoordeling Master

Nadere informatie

jaarverslag en jaarrekening 2010

jaarverslag en jaarrekening 2010 jaarverslag en jaarrekening 21 Voorwoord Het jaar 21 is in meerdere opzichten een goed jaar voor de Open Universiteit. Door de opening van een vertegenwoordiging in Almere beschikt de Open Universiteit

Nadere informatie

Disability Studies en aanverwante initiatieven in Nederland

Disability Studies en aanverwante initiatieven in Nederland Disability Studies en aanverwante initiatieven in Nederland Een inventarisatie A.C. van Wijnen met medewerking van J.C. Kool 2 Startnotitie Disability Studies Inhoud 4 Inleiding 9 1. Disability Studies,

Nadere informatie

Utrecht Sustainability Institute. Jaarverslag 2013

Utrecht Sustainability Institute. Jaarverslag 2013 Utrecht Sustainability Institute Jaarverslag 2013 Utrecht, 21 januari 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van het Utrecht Sustainability Institute. Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt

Nadere informatie