Binnenwandsysteemfabrikanten rechten rug Interior wall system manufacturers are gradually recovering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Binnenwandsysteemfabrikanten rechten rug Interior wall system manufacturers are gradually recovering"

Transcriptie

1 Binnenwandsysteemfabrikanten rechten rug Interior wall system manufacturers are gradually recovering Maars: Marktleider én trendsetter Maars: Market leader and trendsetter Digitalisering stuurt interieur Digitization shapes our interiors

2 Inhoud Contents 2 NEBIFA: sterke punten binnenwandsystemen meer benadrukken Focus op de eindklant 3 NEBIFA: Emphasize the added value of interior wall systems Focus on the end customer 7 Na jaren van diepe crisis is sprake van stabilisatie markt Binnenwandsysteemfabrikanten rechten rug 7 After years of financial turmoil the market seems to be stabilising Interior wall system manufacturers are gradually recovering 10 Maars verlegt de blik meer en meer naar het buitenland Marktleider én trendsetter 11 Maars is shifting its focus more and more towards foreign markets Market leader and trendsetter 16 Architect Evelien Koekkoek (BNI): techniek verandert manier van denken Digitalisering stuurt interieur 17 Architect Evelien Koekkoek (BNI): Technology is altering our way of thinking Digitization shapes our interiors Inleiding door Ernst Delfos, uitgever Foreword by Ernst Delfos, publisher Je zou zeggen van wel. Vrij traditioneel eigenlijk zo n net opgemaakte advertentie. Maar in weze gaat het hier niet om. Wij vinden dat het gaat om het grote positionerende merkidee. Dat zo sterk is dat het geschikt is voor welke uitrol dan ook. Van internetbanners tot commercials. Van brochures tot internetsites. Dat is waar we bij LIFT goed in zijn. Zoals we dat ook al jaren voor Maars doen. Met ouderwetse bevlogenheid en gedrevenheid. Het grote voordeel is wel dat we alle disciplines onder een dak hebben. Met de daarbij behorende specialisten. Bel Peter Renema voor een afspraak: (Dan heeft deze advertentie toch nog effect gehad.) De fabrikanten van binnenwandsystemen hebben zware jaren achter de rug. De recessie in de bouw trok een enorme wissel op de sector, die vooral hard werd geraakt door de crisis in de utiliteitsbouw. Na het dieptepunt in 2013 lijkt nu sprake van stabilisatie. De bedrijven hebben de blik weer op de toekomst gericht. Volgens brancheorganisatie NEFIBA ligt de focus op nieuwe groeimarkten zoals het stijgende gebruik van cleanrooms in de industrie en op kansen in de kantorenmarkt. Deze ontwikkelingen zijn aanleiding voor het redactieteam van Insights om deze branche uitgebreid te belichten. Het resultaat leest u nu. Een informatieve uitgave, die inzicht geeft in een snel veranderende markt. The manufacturers of interior wall systems have been through a few difficult years. The recession in the construction industry had a major impact on the sector, which was mainly hit by the downturn in non-residential construction. Following the low point in 2013, the situation now seems to be stabilising. Companies have again started looking to the future. According to sector organisation NEFIBA, the focus is on new growth markets such as the rising use of clean rooms in the industry and to opportunities in the office market. These developments have prompted the Insights editorial team to take a closer look at this sector. Here is what they have learned. This is an informative issue that provides insight into a rapidly changing market. 1

3 Photo: Verwol Projektafbouw Project: Corio Utrecht Architect: OTH Architecten Amsterdam Photgrapher: Jac Reyer Photo: Plan Effect Photo: Intermontage Leurink /Björn Kiezenberg NEBIFA: Emphasize the added value of interior wall systems Focus on the end customer NEBIFA: sterke punten binnenwandsystemen meer benadrukken Focus op de eindklant Sector organization NEBIFA is causing quite a stir. According to Sector Manager Leo Oosterveen, there is still too little awareness among owners and end users in the real estate and office market about the added value of prefinished and movable interior wall systems, such as lower total cost of ownership, flexibility, sustainability and comfort (noise reduction). Brancheorganisatie NEBIFA roert de trom. Volgens branchemanager Leo Oosterveen is bij eigenaren en eindgebruikers in de vastgoed- en kantorenmarkt nog te weinig bekend over de toegevoegde waarde van vooraf afgewerkte en verplaatsbare binnenwandsystemen, zoals een lager total cost of ownership, flexibiliteit, duurzaamheid en comfort (geluiddemping). NEBIFA (Nederlandse Binnenwandsysteem Fabrikanten) is een van de oudste brancheorganisaties onder de vlag van Koninklijke Metaalunie, dat midden jaren negentig begon met het bundelen van de belangen van lidbedrijven die in dezelfde sector(en) opereerden. Sinds de crisis in de bouw toesloeg, daalde het (tot dan altijd stabiele) ledenaantal van twaalf naar negen. Na 2008 kwamen de klappen, zegt Oosterveen. En afgelopen jaar was alle rek eruit. Toen vielen drie van onze leden om. Hoewel nog altijd sprake is van moeilijke tijden, lijkt het echte somberen voorbij, constateert de branchemanager. Net als de bedrijven zelf kijkt ook NEBIFA weer nadrukkelijker naar de toekomst, naar de periode na de crisis. De markt is herverdeeld en oogt weliswaar nog mager, maar toont zich stabiel. Het is natuurlijk geen grote sector, maar wel een die potentie heeft. Binnenwandsystemen zorgen voor flexibiliteit, voor vermindering van de milieubelasting en voor hoog comfort. Daardoor zijn er volop kansen. Onmiskenbaar, zegt Oosterveen. Duurzaamheid Vooral bij het herinrichten en verbouwen van gebouwen is nog steeds werk aan de winkel, waarbij de flexibiliteit en duurzaamheid van binnenwandsystemen van groot belang is. Verplaatsbare binnenwanden hoeven niet te worden gesloopt, omdat ze in een nieuwe inrichting kunnen worden herplaatst. Daardoor is er minder afval door sloop en hoeft er ook nog eens minder te worden geproduceerd, met dubbele milieuwinst als gevolg. Door de flexibiliteit, de vermindering van de milieubelasting en het hoge comfort zijn er volop kansen Hoewel producenten van binnenwandsystemen zich volop oriënteren op nieuwe, potentiële groeimarkten, blijft de kantorenmarkt volgens Oosterveen ook in de toekomst de hoofdmoot in het opdrachtenpakket vormen. In de utiliteitsbouw hebben de lidbedrijven als tussenstation steevast te maken met architecten, bouwkundigen en aannemers. Dat maakt het soms lastig in contact te komen met de gebouweigenaar of de eindgebruiker, terwijl dat in de ogen van de branchemanager juist essentieel is om de toegevoegde waarde van de systemen onder de aandacht te kunnen brengen. De NEBIFA-leden kunnen bijvoorbeeld door de resultaten van door de branche uitgevoerde flankerende geluidstesten van glasconstructies behulpzaam zijn bij het ontwerp, omdat de geluiddempingseffecten van constructies bekend zijn. Leo Oosterveen NEBIFA is one of the oldest sector organizations under the flag of the Royal Metal Union that began in the mid-nineties to unite the interests of member companies that operate in the same industry(ies). Since the downturn in construction hit, the number of members (always stable until then) has decreased from twelve to nine. The difficulties arose after 2008, says Oosterveen. And last year we reached the limit. We lost three of our members at that time. While times are still difficult, there is room for cautious optimism, claims the sector manager. Like the companies themselves, NEBIFA is also more emphatically looking to the future, to the period after the downturn. The market has been redistributed and admittedly still appears meagre, but is showing itself to be stable. Naturally it is not a large industry, but is one that has potential. Interior wall systems provide flexibility, reduction of environmental impact and a high level of comfort. For these reasons there are ample opportunities, that s for sure, says Oosterveen. There are ample opportunities due to their flexibility, reduction of environmental impact and high level of comfort Sustainability There is still work to be done, mainly regarding refurbishment and renovation of buildings, where the flexibility and sustainability of interior wall systems are important factors. Since they can be reconfigured into another arrangement, movable interior walls do not have to be torn down. There is consequently less waste from dismantling and also less must be produced, resulting in a double environmental gain. While manufacturers of interior wall systems fully orient their work toward new, potential growth markets, according to Oosterveen, the office market will continue to form the bulk of the package, also in future. In non-residential construction, the member companies invariably have to work with architects, construction engineers and contractors as intermediate stops. This sometimes makes it difficult to come into contact with building owners or end users while, in the eyes of the sector manager, precisely this is essential to be able to call attention to the added value of the systems. NEBIFA members, for example, can be helpful in the design of glass constructions because they know about the noise reducing effects of the constructions due to the results of the accompanying sound tests conducted by the sector. Total cost of ownership It is partly for this reason, Oosterveen says, that NEBIFA wishes to start up theme groups for each market segment at the sector level. Then you create the possibility, independent of specific projects and outside of business deals, to talk about specific applications. At the same time, it becomes possible to enter into dialogue with real estate owners about matters such as the total cost of owner ship. We truly have a 2 3

4 Nofisol heeft beproevingen laten uitvoeren volgens EN en al haar geluidschotten laten classificeren c.q. beoordelen op brandwerende eigenschappen op basis van het Europese classificatie systeem met als toepassingsgebied boven alle beproefde lichte scheidingswanden. Dit is mede mogelijk gemaakt door de door Nofisol uitgedachte universele wandaansluiting bestaande uit een afgehangen bandraster gevuld met 2x12,5 mm gipskarton stroken. Met trots kunnen wij u dan ook melden dat nu alle Nofisol schotten zijn beoordeeld * voor het juiste toepassingsgebied, namelijk boven lichte scheidingswanden! In opdracht van Nofisol heeft Peutz een rapportage opgesteld met de titel Toepassingsgebied brandwerendheid van Nofisol brandschotten (Expert Judgement) teneinde helder en inzichtelijk te maken wat het exacte toepassingsgebied als brandschot is van de Nofisol geluidschotten. Daarnaast heeft Peutz, in opdracht van Nofisol, een Leeswijzer bij Rapporten opgesteld om duidelijk te maken hoe de diverse rapportages gelezen dienen te worden. Beide publicaties kunt u bij ons aanvragen of via onze website * Voor beperkende voorwaarden, zie Nofisol Europe BV Everdenberg 9-d 4902 TT Oosterhout (NB) YOUR GLASS.OUR WORLD. SYSTEMS SILENCE Tel: (0) Nofisol goo.indd :08 Goed in onbegrensde glasoplossingen voor het interieur Total cost of ownership NEBIFA wil mede om die reden per marktsegment op brancheniveau themagroepen in het leven roepen, zegt Oosterveen. Dan creëer je de mogelijkheid los van concrete projecten en buiten zakelijke verbanden om over specifieke toepassingen te praten. Tegelijkertijd wordt het mogelijk met vastgoedeigenaren in gesprek te gaan over zaken als total cost of ownership. Wij hebben op dat punt écht een boodschap. Een verplaatsbaar binnenwandsysteem lijkt duurder dan een gipsplaat, maar over de totale levensduur gezien in prijs vele malen aantrekkelijker. Die moet op de bouwplaats op maat worden gemaakt, worden neergezet, gestuukt, geschilderd, van een plint worden voorzien en afgewerkt. Bovendien is van mogelijk hergebruik geen sprake. Een binnenwand is totaal prefab. Je zet hem neer en je kunt inrichten. En als het nodig is de indeling weer veranderen. Maar juist op dat punt vinden de traditioneel denkende bouw en de industrieel georiënteerde binnenwandsysteemfabrikanten elkaar nog relatief moeilijk, constateert Oosterveen. Terwijl er alle reden is veel meer samen op te trekken. NEBIFA gaat daarom nadrukkelijker aan de weg timmeren. De NEBIFA-leden hebben de beschikking over geluidstesten waaruit blijkt dat ze een aanzienlijke rol kunnen spelen bij het terugdringen van akoestische problemen in kantoortuinen, zonder dat dit ten koste gaat van de transparantie. Daarna zit onder meer een publiciteitscampagne rond duurzaamheid en de life cycle costs van binnenwandsystemen in de pen. We gaan de toegevoegde waarde meer over het voetlicht brengen, zegt Oosterveen. Onbekend maakt onbemind. En met name bij eindgebruikers is nog veel te weinig bekend wat verplaatsbare binnenwanden bijdragen aan meer duurzaamheid, comfort en een lager total cost of ownership. Photo: BIA Systeemwanden message on that issue. A movable interior wall system seems more expensive than drywall, but considered across the total lifetime, it is less expensive several times over. Drywall constructions have to be made to size at the construction site, installed, plastered, painted, fitted with skirting and finished. Furthermore, there is no possibility for reuse. An interior wall is entirely prefab. You install it and start furnishing. And if necessary, you can change the arrangement again. But it is precisely on this point that traditionally minded construction and industrially oriented interior wall system manufacturers have difficulty agreeing, claims Oosterveen. Whereas there is every reason to work together. NEBIFA is therefore going to continue to try to make progress. NEBIFA members have sound tests about movable walls at their disposal, from which it appears that they can play a substantial role in reducing acoustic issues in office gardens, at no cost to transparency. Furthermore, a publicity campaign on the sustainability and life cycle costs of interior wall systems is also in the works. We are going to focus more on added value, says Oosterveen. Unknown is unloved. And particularly among end users, there is still too little known about how movable interior walls contribute to greater sustainability, comfort, and a lower total cost of ownership. SYSTEMS STRUCTURE NEBIFA-leden NEBIFA members SYSTEMS CLIP-IN GLASSOLUTIONS Interior Lindeboomseweg 53, Amersfoort T +31(0) E I Voor de milieuprestatiecertificering van gebouwen hebben onze producten een levenscyclusanalyse ondergaan. EPD-rapporten op aanvraag. BIA Systeemwanden (www.bia-systeemwanden.nl) Intermontage Leurink (www.intermontage.nl) Interieur Systeem Bergeijk (www.iswandenplafond.nl) Plan Effect (www.planeffect.nl) Sepawand (www.sepawand.nl) Sypla International (www.sypla.nl) Techno Wand (www.technowand) Verwol Projektafbouw (www.verwol.nl) WandenService (www.wandenservice.nl) BIA Systeemwanden (www.bia-systeemwanden.nl) Intermontage Leurink (www.intermontage.nl) Interieur Systeem Bergeijk (www.iswandenplafond.nl) Plan Effect (www.planeffect.nl) Sepawand (www.sepawand.nl) Sypla International (www.sypla.nl) Techno Wand (www.technowand) Verwol Projektafbouw (www.verwol.nl) WandenService (www.wandenservice.nl) Glassolutions goo.indd :29 5

5 Na jaren van diepe crisis is sprake van stabilisatie markt Binnenwandsysteemfabrikanten rechten rug Photo: Intermontage Leurink / Björn Kiezenberg Perforated metal made to measure individual and fast SCHÄFER Lochbleche GmbH & Co. KG Pfannenbergstraße 1 D Neunkirchen/Siegerland Tel. +49 (0) 2735/ Fax +49 (0) 2735/ Perforating from coil to coil Perforated metal to customer specification Perforated metal from stock Machining service Schaefer goo.indd :05 Bart van Rijn (1978) en Ronald Breen (1977) zijn als studievrienden in 1997 van start gegaan met een groenvoorzieningsbedrijf onder de naam Baron Groot Groen VOF. Al snel werd de naam gewijzigd in Baron Dienstverlening BV. Met circa 50 medewerkers kwam de nadruk te liggen op het uitvoeren van bouwondersteunende diensten. Denk hierbij aan transporteren van bouwmateriaal op de werkplek (intern transport), plafonds demonteren, stempels weghalen, bouwhekken plaatsen, keukens monteren, sloopwerk enz.. De groei van Baron is gerealiseerd door met opdrachtgevers mee te denken en bij problemen met concrete oplossingen te komen. In 2013 is Rianne van de Pol (1991) het leidinggevende team komen versterken. Zij is verantwoordelijk voor de (opleverings-) schoonmaak. Baron is dus een relatief jong bedrijf maar nog steeds no-nonsense, even enthousiast als 17 jaar geleden en het gaat niet snel een uitdaging uit de weg! Het doel is om opdrachtgevers een lagere kostprijs te bieden waarbij het motto blijft Wie betaalt die bepaalt!. POSTBUS AE ERMELO T De Nederlandse fabrikanten van binnenwandsystemen rechten de rug na een periode van recessie die de sector ongekend hard trof. Nadat de branche in topjaar 2008 nog recordomzetten boekte, verdampten de winsten de jaren erna in hoog tempo door een sterk kelderende vraag. Inmiddels lijkt na het absolute dieptepunt in 2013 sprake van een stabiliserende markt. Sinds 2009 speelde vooral de sterke relatie met de bouwsector de fabrikanten van binnenwandsystemen parten. Zo was op de kantorenmarkt, de grootste afzetmarkt voor binnenwandsystemen, sprake van een driedubbele dip. Niet alleen zat het conjunctureel tegen, ook viel de nieuwbouw vrijwel stil door het overaanbod van bestaande kantoren. Daarnaast was sprake van een trend naar minder wanden: in bestaande werkomgevingen groeide het aantal open kantoortuinen hand over hand. De fabrikanten van binnenwandsystemen vormen in Nederland een niche. Brancheorganisatie NEBIFA noteerde tot 2013 een twaalftal lidbedrijven, waarvan er anno 2014 als gevolg van faillissementen nog negen van over zijn. Zij bieden directe werkgelegenheid aan zo n 400 tot 450 mensen. De producenten richten zich voor het overgrote deel (70 80 procent) op de Nederlandse markt en juist daar was het de afgelopen jaren moeilijk het hoofd boven water gehouden. Krimpend Inmiddels lijkt nieuw perspectief te ontstaan. Zo heeft de economische crisis in de afgelopen jaren geleid tot krimpende organisaties, waardoor met name vanuit de verbouw van bestaande kantoren nieuwe werkstromen zijn ontstaan. Daarnaast maakt de bouwsector mede gedreven After years of financial turmoil the market seems to be stabilising Interior wall system manufacturers are gradually recovering Dutch manufacturers of interior wall systems are gradually recovering from a period of recession that had an unprecedented impact on the industry. After the sector booked record turnovers in the top year of 2008, profits rapidly evaporated in the subsequent years due to a sharp decline in demand. In the meantime, it seems after the absolute low point in 2013 that the market is stabilising. Since 2009, particularly the close relation with the construction industry has caused difficulties for manufacturers of interior wall systems. For instance, there was a triple dip in the office market the largest market for interior wall systems. Not only was the economic situation unfavourable, but new construction also more or less came to a standstill due to the excess supply of existing offices. Additionally, there was a trend toward fewer walls: the number of open landscape offices increased steadily in the current work environment. The manufacturers of interior wall systems form a niche market in the Netherlands. Sector organization NEBIFA listed twelve member companies until 2013, of which only nine still remain in 2014 as a result of bankruptcies. They provide direct employment to some 400 to 450 people. The Baron goo.indd :30 7

6 SUCCES BEGINT MET WEDERZIJDS VERTROUWEN Ontlakken, Chemisch voorbehandelen, Maskeren. door het groeiende tekort aan vaklieden en het gebrek aan nieuwe instroom de komende jaren gestaag een slag naar meer industrialisatie en prefab, zo is de verwachting. manufacturers focus predominantly (70-80 percent) on the Dutch market and it is precisely there that it was difficult to keep one s head above water in recent years. Shrinking In the meantime a new perspective seems to have arisen. For instance, the economic downturn over the last few years has led to shrinking organizations, whereby new workflows have been created, in particular the renovation of existing offices. In addition, it is expected that the construction sector motivated in part by the growing shortage of specialists and the lack of new inflow will be gradually moving toward more industrialization and prefab in the coming years. Meer informatie? Ga naar of neem contact op met Gert van Roekel RA, telefoon , voor een afspraak op ons kantoor aan de Rubensstraat 145 in Ede. BDO goo.indd C&T 14:38 goo.indd :08 Uw betrouwbare partner in metaalbewerking en coating METAAL Co-engineering De-coilen Profileren CNC kanten Zetten Lassen Puntlassen Automatischstansen Poedercoaten Assemblage ULAMO Riezenweg 1, 7071 PR Ulft, Nederland COATING Chemische voorbehandeling Mechanische voorbehandeling Poedercoaten Transport Opslag Gecertificeerde processen Standaard korte levertijden Chroomvrije voorbehandeling Lengtes tot 16 meter Multimetaal Assemblage T E I exclusief agent EPSI Photo: Plan Effect Ingewijden zien met name in die laatste ontwikkeling op termijn (nieuwe) kansen voor de binnenwandsystemen, die veel meer dan de traditionele gips- of gasbetonwand tegemoet komen aan de principes van slim bouwen. Binnenwandsystemen zijn vooraf geëngineerd, worden modulair opgeleverd en voldoen aan de just-in-time principes die in de industrie scherp worden gehanteerd. Bovendien zijn ze eenvoudig verplaatsbaar, wat in de aan flexibiliteit hechtende zakelijke markt in toenemende mate als een pre geldt. De markt voor binnenwandsystemen stoelt niet op grote volumes, maar op een samenspel van creativiteit, innovatie, efficiency en een hoge servicegraad Kansrijk De markt voor binnenwandsystemen stoelt niet op grote volumes, maar op een samenspel van creativiteit, innovatie, efficiency en een hoge servicegraad. Onderzoek heeft uitgewezen dat de traditionele gips- of gasbetonwand het in total cost of ownership moet afleggen tegen de flexibel verplaatsbare wand, die ook beter presteert op het gebied van milieubelasting. In een markt die in toenemende mate kostenbewust is, lijkt het binnenwandsysteem zoals brancheorganisatie NEBIFA het omschrijft ruim voldoende potentie te hebben en gestaag aan concurrentiekracht te winnen. The market for interior wall systems does not rely on large volumes, but rather on the interplay of creativity, innovation, efficiency and a high service level Insiders in particular see in this latter development (new) opportunities in the long term for interior wall systems, which, much more so than the traditional drywall or aerated concrete wall, meet the principles of smart construction. Interior wall systems are engineered in advance, are delivered modularly and meet the just-intime principles that are strictly applied in the industry. Furthermore, they are easily movable, which is increasingly seen as a prerequisite in a business market that adheres to flexibility. Promising The market for interior wall systems does not rely on large volumes, but rather on the interplay of creativity, innovation, efficiency and a high service level. Research has shown that the traditional drywall or aerated concrete wall is falling behind in total cost of ownership compared to the flexible movable wall, which also performs better with regard to environmental impact. In a market that is increasingly cost-conscious, the interior wall system appears to have as sector organization NEBIFA describes it amply sufficient potential and is gradually becoming more competitive. Ulamo goo.indd Loko 14:46 goo.indd :23 9

7 Maars is shifting its focus more and more towards foreign markets Market leader and trendsetter Maars verlegt de blik meer en meer naar het buitenland Marktleider én trendsetter Het gaat binnenwandproducent Maars in Harderwijk voor de wind. Na een dip in 2012 heeft het bedrijf de rug gerecht en kijkt het vol vertrouwen naar de toekomst. In 2013 lanceerde het de all-glass look productlijn lalinea en sleepte het de grootste order uit haar bestaan in de wacht. Dit jaar zag een volle dochter in de Verenigde Staten het levenslicht. Maars, the Harderwijk producer of interior walls and partitions is again strongly sailing before the winds. Following a temporary lull in 2012, the company has regained its momentum and can look towards the future with great confidence. In 2013, it launched the all-glass look product line lalinea and managed to land the largest order in its existence. It has also opened a wholly-owned subsidiary in the United States. Maars. Het is zonder twijfel een van de pareltjes van de Nederlandse industriële maakwereld. De geschiedenis van het oer-hollandse bedrijf gaat terug naar 1946, toen oprichter L. Maars in een Amsterdams grachtenpand startte met de fabricage van TL-verlichtingsarmaturen. In 1960 verhuisde de uit zijn jasje groeiende onderneming naar Harderwijk en niet veel later breidde Maars het portfolio uit met systeemplafonds, (Styeline) systeemwanden en klimaatbeheersystemen. Meer en meer wordt bekend over de stimulerende werking van de ruimte waarin mensen verblijven Het samenspel tussen licht, lucht, wanden en plafonds leidde een nieuwe periode van succes in, als gevolg waarvan Maars de eerste exportactiviteiten ondernam. Het bedrijf floreerde, maar in de jaren negentig tekende als in zoveel bedrijfstakken de noodzaak tot specialisatie zich af. In 2001 werd Maars Lichtsystemen via een management buy-out verzelfstandigd. De plafondactiviteiten werden verkocht aan de firma Saint Gobain. Vanaf dat moment concentreerde Maars zich volledig op de productie en verkoop van systeemwanden. Sleutel Daarin heeft het zich ontwikkeld tot onbetwist internationaal marktleider, met aan de basis de jarenlange ervaring in combinatie met een indrukwekkend innovatief vermogen. Maars profileerde zich met succes als ontwikkelaar en leverancier van systemen waarin esthetiek en performance samengaan. Anno 2014 biedt het daardoor standaard- én maatwerkoplossingen voor bijvoorbeeld kantoorgebouwen, luchthavens, fabrieken, bioscopen, winkels en hotels. Ook in de publieke sector heeft het bedrijf een sterke positie opgebouwd, met toepassingen voor onder meer ziekenhuizen, universiteiten en scholen. Van de omzet komt driekwart uit export. Innovatie is de pijler onder het bedrijf, vernieuwing de meest in het oog springende succesfactor. Een van de belangrijkste voorbeelden in dit verband is het Maars Living Walls-concept: door toepassing van hightech en intelligente oplossingen en door akoestiek, lucht, licht, geluid, kleur en beeld in de systeemwanden te integreren, creëerde het bedrijf de mogelijkheid een leef- en werkomgeving tot stand te brengen die mensen inspireert, die zorgt dat zij zich thuis en veilig voelen en waarin zij maximaal presteren. Fascinatie Het Living Walls-concept is ontstaan uit wat Maars zelf de groeiende fascinatie binnen het bedrijf voor de geweldige invloed die de omgeving kan hebben op de mens noemt. Meer en meer wordt bekend over de stimulerende werking van Maars without doubt one of the pearls in the crown of the industrial products world. The history of this quintessential Dutch company dates back to 1946 when founder L. Maars, in a canal-side building in Amsterdam, started the production of TL lighting fixtures. In 1960, the rapidly expanding firm relocated to Harderwijk and, shortly thereafter, enlarged its product portfolio with ceiling systems, (Styeline) wall and partition systems, and climate control systems. The interplay between light, air, walls, and ceilings signalled the start of a new successful period, following which Maars embarked on its first export activities. The firm flourished but during the nineties, as in so many business branches, there arose the need for specialisation. In 2001, Maars Lighting Systems became independent and self-contained via a management buy-out. The ceiling operations were sold to the firm Saint Gobain. As of that time, Maars has concentrated its activities entirely on the production and sale of wall systems. Key Within that sector, the company expanded and developed into the incontestable international market leader, founded on long years of experience enhanced by an impressive capacity for innovation. Maars profiled itself as designer and supplier of systems that combined aesthetics with high performance. Thus, in the year 2014, it is offering both standard and customtailored solutions for, for instance, office buildings, air terminals, factories, movie theatres, stores, and hotels. The firm has been able to develop a strong position also in the public sector, with applications for, amongst others, hospitals, universities, and school buildings. Export accounts for three-quarters of its sales. Innovation is the pillar under the business, renewal the most conspicuous success factor. One of the most significant examples in this respect is the Maars Living Walls concept: by applying high-tech and smart solutions, and through the integration of acoustics, air, light, sound, colour, and imagery into the wall systems, the firm has made it possible to create a living and working environment that inspires people, making them feel at home and safe and where they are able to perform to optimum capacity. An increasing understanding is being gained about the stimulating function of the space in which people live and work Fascination The Living Walls concept was created out of what Maars itself calls the growing fascination within the firm for the enormous impact that the environment can exert on people. An increasing understanding is being gained about the stimulating function of the space in which people live and work, states the firm on its own website. Can an area within a hospital contribute to a patient s recovery? Can wall systems evoke positive feelings or 10 11

8 Na vier maanden is het Mekka project tot een goed einde gekomen. De gemaakte deuren, wanden en raamkozijnen worden gebruikt voor nieuwe huisvesting aan overheidspersoneel dat in Mekka de jaarlijkse moslimbedevaart in goede banen moet leiden. Wij zijn er trots op een bijdrage te hebben mogen leveren aan dit project. Om het project succesvol te laten verlopen heeft een vijfkoppig team zes dagen in de week, 24 uur per dag nauw samengewerkt met medewerkers van Maars. Het begon met een intensieve werving- en selectieprocedure. Alleen de beste vakkrachten werden geselecteerd en met succes, want zo zegt Harry van der Stede, sectorleider van Maars: Eén van de uitdagingen was het realiseren van een verdubbeling van de pro ductiecapaciteit in een relatief korte periode. Door een jarenlange samenwerking wist Covebo wat Maars nodig had en konden zij snel goede vakkrachten leveren. In de eerste week waren het 10 Covebo werkt uur aan Mekka project uitzendkrachten, maar dit groeide uit tot 120 uitzendkrachten. Totaal is er door hen uur werk verzet, zijn er 17 extra woningen gehuurd en 72 fietsen aangeschaft. De samenwerking heeft ons een hoop ervaring en een nog hechtere samenwerking dan voorheen opgeleverd. Harry van der Stede: De intensieve samenwerking heeft onder andere bijgedragen aan het succesvol afronden van het Mekka project. Hiervoor verdient Covebo een groot compliment Covebo Uitzendgroep Marie curiestraat BW Harderwijk T +31 (0) F +31 (0) E I de ruimte waarin mensen verblijven, aldus het bedrijf op de eigen website. Kan een ruimte in het ziekenhuis bijdragen aan herstel? Kunnen systeemwanden positiviteit oproepen of leerprestaties verbeteren? Living Walls staat symbool voor een schat aan mogelijkheden die systeemwanden aan mensen bieden om zich één met hun omgeving te voelen en het beste uit zichzelf te halen. De innovatiedrang heeft van Maars een onbetwiste trendsetter gemaakt. Maar dat ook dit geen absolute garantie voor succes is, ondervond het bedrijf enkele jaren geleden. Als gevolg van de aanhoudende malaise in de bouwsector kwam Maars in improve study performance? Living Walls is a symbol for a host of possibilities that wall systems offer to people to inspire them to feel one with their environment and to make them perform at their best. This urge for innovation has turned Maars into an incontestable trendsetter. Nevertheless, some years ago the firm was made aware that even this is no absolute guarantee for success. Following the lingering downturn in the construction sector, Maars in 2011 encountered heavy weather which, one year later, forced the company into a re-organisation that cost almost 30 collaborators their job. A necessary evil, as Chief Executive Officer Menno de Vries Covebo goo.indd :05 Al sinds 1967 een vertrouwd gezicht binnen de muren van Maars Mondriaan, Leidschenveen Barajas Airport, Madrid 2011 in zwaar weer terecht, wat het bedrijf een jaar later noopte tot een reorganisatie die bijna 30 mensen hun baan kostte. Een noodzakelijk kwaad, noemde chief executive officer Menno de Vries de ingreep eerder dit jaar in dagblad De Stentor. Maar hoe pijnlijk ook, de maatregel legde mede de basis onder het herstel. Dat kwam misschien wel eerder dan verwacht. In 2013 sleepte Maars de grootste order uit zijn bestaan binnen: de levering van systeemwanden voor 36 gebouwen in Mekka, met een opdrachtwaarde van meer dan 15 miljoen euro. De order voor een belangrijk deel voortgevloeid uit het sterke (verkoop)netwerk in het Midden-Oosten waarin Maars jarenlang investeerde werd uitgevoerd in een inmiddels afgeslankte vaste organisatie, aangevuld met een groot aantal flexkrachten. De uitvoering was er een volgens het model dat De Vries voor labelled the action earlier this year in the newspaper De Stentor. Yet, painful as it was, the measure taken also lay the groundwork for the firm s recovery. This recovery happened rather sooner than expected. In 2013, Maars landed the tallest order in its existence: the delivery of wall systems for 36 building in Mecca, for a contract value exceeding 15 million Euro. The order to a significant degree the result of the strong (sales)network within the Middle East in which Maars had already for many years made considerable investments was executed by a solid, in the meantime slimmed down, organisation, complemented by a large number of flex personnel. The execution was one in harmony with the model that De Vries had already visualized when he joined the company, as he explained in De Stentor: When we landed the Mecca contract, we VanStijn goo.indd Wanpla 08:00 goo.indd :02 13

9 ogen had toen hij aantrad bij het bedrijf, zo liet hij weten in De Stentor: Toen we de Mekka-opdracht kregen, hebben we ruim 130 tijdelijke krachten in dienst genomen, ingewerkt en begeleid door onze vaste mensen. spanplafonds Akoestiek goo.indd GustavKauls 08:10 goo.indd :19 Maars official dealer in Romania and Bulgaria GUSTAV KAULS Door hinges MADE IN GERMANY GUSTAV KAULS is a family business founded in 1920 and since that time we deliver high quality standard and heavy duty hinges and receiving elements for wodden, steel, aluminium and glas doors as well as frames up to load capacities of 400 kg. Beside standard hinges and receiving elements we further deliver custom-made products for special requirements. Our products are exclusively MADE IN GERMANY and CE-certified (including smoke and fire protection) based on EN With our high quality standard and custom made products as well as our process and logistic quality we achieve customers satisfaction. Als onderdeel van de wereldwijde groeistrategie wil Maars in Noord-Amerika een dominante marktpositie opbouwen Groeistrategie Even maakte Maars zich nog ernstige zorgen, toen Saoedi-Arabië in mei met een algehele Nederlandse boycot dreigde vanwege de anti-islamsticker van Geert Wilders. Die zaak liep echter met een sisser af en inmiddels staat het bedrijf er in alle opzichten weer goed op. Afgelopen voorjaar maakte Maars bekend via een nieuwe dochteronderneming de stap naar de Amerikaanse markt te wagen. Het bedrijf is een prominente rol toebedeeld in een van de belangrijkste ambities van dit moment: het opbouwen van een dominante positie in Noord-Amerika. Dat streven is onderdeel van de wereldwijde groeistrategie van Maars, dat de blik meer en meer naar het buitenland verlegt. Een van de belangrijkste eerste wapenfeiten van de dochteronderneming was de presentatie van de toplijn lalinea voor de Amerikaanse markt tijdens de NeoCon-beurs in Chicago in juni dit jaar. engaged more than 130 interim workers that were integrated into our system with guidance and assistance from our fulltime collaborators. Growth strategy There was a moment of serious concern for Maars when Saudi Arabia in May threatened a full boycott of Dutch products because of Geert Wilders anti-islam sticker. However, that episode petered out without serious consequences and, in the meanwhile, the firm s overall outlook has again become very positive. This past spring, Maars announced its daring step into the American market via the formation of a new subsidiary company. The firm has been assigned a prominent role in one of the most ambitious programmes at this time: the developing of a dominant position in North America. That pursuit is part of Maars worldwide growth strategy that is shifting its focus more and more towards foreign markets. One of the most important achievements of the subsidiary has been the presentation of the top line lalinea to the American market during the NeoCon Trade Fair in Chicago in June of this year. We can provide the ideal solution for any interior design project. OFFICE NOVA CONCEPT is the promoter of innovative concepts for integrated solutions for offices and public spaces. We provide systems and products with fast and clean installation, allowing the creation of work and leisure spaces that meet the requirements of comfort and ergonomics, functionality and design in an optimum price - quality equilibrium. We are active on the Romanian and Bulgarian construction market and we assemble Maars Partitioning Systems in Poland, Norway, Bulgaria and Romania. Bucharest, 3rd District, 94th Theodor Sperantia St Air freight and Ocean freight Gateway to Europe concept Customs clearance Fully custom bonded warehouse (Rotterdam) TAPA-A certified warehouse with direct access to platform (Schiphol) AEO EDI booking portal Warehouse Management System Consolidations Rhenus Air & Ocean Seattleweg ND Pernis Rotterdam T E De nieuwe lijn bevestigt de positie van Maars als trendsetter. Met de all glass look, ontwikkeld in nauwe samenwerking met een architectenbureau, voegt het bedrijf een nieuwe dimensie toe aan het eigen productportfolio. Na de lovende reacties bij de introductie in 2013 volgde in juli het nieuws dat de toplijn vanwege het innovatieve aluminium bevestigingsprincipe (dat glaspanelen tot 100 kilogram kan dragen) is genomineerd voor de European Aluminium Awards Op 7 oktober hoort Maars in Düsseldorf of het na de nominatie ook de trofee krijgt toegekend. As part of its worldwide growth strategy, Maars wants to develop a dominant market position in North America The new line confirms Maars position as trendsetter. With the all glass look, developed in close collaboration with an architectural firm, the company is adding a new dimension to its own product portfolio. The enthusiastic reception during the introduction in 2013 was followed in July by the news that the top line, because of its innovative aluminium installation concept (which can carry glass panels of up to 100 kg) has been nominated for the European Aluminium Awards On 7 October in Düsseldorf, Maars will know if, after the nomination, the firm will also be awarded the grand prize. Nova goo.indd Rhenus 10:31 goo.indd :08 15

10 Architect Evelien Koekkoek (BNI): techniek verandert manier van denken Digitalisering stuurt interieur change. Desks were conceived because we had to have a fixed place to put our typewriters. That was also the case with the PC. However, as of the arrival of the ipad, it has become immediately noticeable how the dependency on a fixed work station is reduced and how people are performing their tasks with ever greater flexibility. That trend will only increase. Creating added value to the space invariably remains the starting principle De voortgaande automatisering en digitalisering gaat de komende jaren sterke invloed uitoefenen op werk- en leefomgevingen. Innovatie en flexibiliteit voeren daarbij de boventoon, zegt bestuurslid Evelien Koekkoek van de Beroepsvereniging Nederlandse Interieurarchitecten (BNI). De techniek verandert de traditionele manier van denken in hoog tempo. Een voorbeeld: het bureau. Kantoren staan er vol mee. Maar hoe lang nog? Op dit moment zijn ze in veel gevallen nog nodig, zegt Evelien Koekkoek. Maar je ziet absoluut een kentering. Bureaus zijn ooit bedacht omdat we met onze typemachine moesten kunnen werken. Dat bleef zo met de pc. Maar sinds de komst van de ipad zie je ineens hoe de afhankelijkheid van een vaste werkplek afneemt en hoe mensen steeds flexibeler hun werk doen. Dat gaat alleen maar toenemen. In die transitie zijn veel ondernemingen momenteel zoekende, merkt Evelien Koekkoek, behalve BNI-bestuurslid actief als zelfstandig interieurarchitect. Stromingen zoals Het Nieuwe Werken en Activity Based Werken (met multinationals als Google en Microsoft Evelien Koekkoek als belangrijke pioniers) hebben volgens haar veel losgemaakt en de basis gelegd voor nieuwe trends. Daarin maken traditionele kantoortuinen zonder aan transparantie in te boeten bijvoorbeeld steeds meer plaats voor meer taakgerelateerde werkomgevingen, waarin akoestische problemen en geluid voor minder hinder zorgen. Tegelijkertijd blijft de hang naar flexibiliteit bestaan. De toegevoegde waarde voor de ruimte is altijd het uitgangspunt Aanpassen Veel ondernemingen willen mee met de ontwikkelingen, zegt Koekkoek, maar in de praktijk zien we dat ze het interieur binnen een aantal jaren relatief eenvoudig weer willen kunnen aanpassen als de praktijksituatie daarom vraagt. Ze zijn voortdurend bezig met de vraag of de inrichting van de organisatie nog wel strookt met de manier van werken en willen daarin bewegingsvrijheid houden. Dat heeft soms ook te maken met kostenbeheersing. Ze zien hoe alles in beweging is. Architect Evelien Koekkoek (BNI): Technology is altering our way of thinking Digitization shapes our interiors The ever progressing trends in automation and digitization will during the coming years exert a strong influence on the workplace and living environments. In the process, innovation and flexibility are paramount factors, says Evelien Koekkoek, a Board member of the Association of Dutch Interior Architects (BNI). Technology is very rapidly altering the traditional mode of thinking. An example: the writing desk. Most offices have a desk. But for how long still? At this moment, desks are generally still needed, explains Evelien Koekkoek, but you can t miss noticing a Photo: Itai Cohen During this period of transition, many companies are currently looking for suitable solutions, remarks Evelien Koekkoek, who besides being a BNI Board member is also active as an independent interior architect. Trends such as New Ways of Working and Activity Based Working (with multinationals such as Google and Microsoft being important pioneers) have, in her opinion, opened up new avenues and laid the groundwork for new trends wherein, for instance, conventional office space, without relinquishing transparency, reserves increasingly more room for more task-related work environments wherein acoustic problems and noises create less of a hindrance. At the same time, the drive and orientation towards flexibility continues. Adaptation Many companies are keen to jump on the development bandwagon, says Koekkoek, but in practice we note that, within a few years, they want to be able to re-adapt the interior in a relatively uncomplicated way should the practical situation demand it. They are continuously preoccupied with the question whether the set-up and the organisation of the business remain in synch with the working methodology and they wish to preserve room to manoeuvre within it. Sometimes, this also has to do with cost control. They note how everything is in flux. This dynamic is not likely to change, at least not for the time being, such is her firm conviction. There is question of interaction. Businesses continue to automate, leading to the elimination of jobs and shifting workers into different functions, resulting in a need for a different lay-out of the work floor and, consequently, a different interior organisation. One notices the progression of this development and I expect that, as a result of ever increasing digitization, we will witness a further acceleration 16 17

11 Glas in zijn mooiste vorm. In de moderne architectuur zijn er legio mogelijkheden voor mulit-functioneel glas. Of het nu Veiligheids-, Brandwerende en/of Gebogen glas betreft. Wij produceren voor elke toepassing het juiste glas. Hero-Glas Veredelungs GmbH Industriestr. 1 D Dersum Tel Fax: Mail: Hero goo.indd Intervracht 13:21 goo.indd :09 focus op innovatieve en klantgerichte oplossingen Op zoek naar een flexibele en betrouwbare oplossing voor uw transport en/of logistieke activiteiten? Bel voor een afspraak! E I Alles uit handen, behalve de controle. Ploeger Logistics Intervracht Nederland BV is een internationaal expeditiebedrijf, gevestigd in Didam. Ons motto is: Stel de wens van de klant centraal. Onze opdrachtgevers zijn bedrijven in binnen en buitenland die importeren e/o exporteren. Ons kantoor is gevestigd in Didam op het Industrieterrein Kollenburg. In Duiven beschikken wij over ruim 2000m 2 op- en overslag ruimte. Onze jarenlange relaties waarderen onze expertise in douanezaken en de snelle, flexibele en concurrerende afhandeling van intercontinentale zendingen die door de lucht of over zee vervoerd dienen te worden. Met name onze eigen zeevracht groupage diensten van en naar de USA en vanuit China hebben in de afgelopen 15 jaar een gerenommeerde reputatie in de regio weten te veroveren. tel: In die dynamiek komt voorlopig geen verandering, is haar stellige overtuiging. Er is sprake van een wisselwerking. Bedrijven gaan steeds verder met automatisering. Dat leidt ertoe dat functies vervallen en dat mensen andere taken krijgen, met als gevolg dat de behoefte ontstaat aan een andere indeling van de werkvloer en daarmee ook aan een ander interieur. Je ziet dat die ontwikkeling doorzet en mijn verwachting is dat daarin door de toenemende digitalisering de komende jaren een verdere versnelling intreedt. De techniek verandert de traditionele manier van denken in hoog tempo. Integratie Koekkoek voorziet in dit verband ook een verdergaande integratie van technologie en interieurs. Producenten en leveranciers van componenten zoals systeemwanden kunnen daarvan meeprofiteren, zolang ze maar langs de juiste route innoveren, zegt zij. Systeemwanden komen in de basis al tegemoet aan de hang naar flexibiliteit. Ze maken de herindeling of het splitsen van ruimtes relatief eenvoudig. Bovendien zijn er met de glazen wanden zoals die tegenwoordig worden gemaakt veel fraaie oplossingen denkbaar. Maar veel hangt af van de match tussen opdrachtgever en leverancier. Innovaties moeten bovendien functioneel zijn en geen gadgetachtig karakter krijgen. De toegevoegde waarde voor de ruimte is altijd het uitgangspunt. Bureaus zijn ooit bedacht omdat we met onze typemachine moesten kunnen werken Dat neemt niet weg dat er talloze fascinerende mogelijkheden in het verschiet liggen, zeker waar indeling en inrichting samenvloeien met technologie. Veel van wat we vroeger science fiction noemden is technologisch gezien al binnen handbereik. En daarmee zijn hele gave dingen mogelijk, zegt Evelien Koekkoek. Wanden met geïntegreerde ipads of touch screens, die dienen als computers: dan heb je het over innovatie van de werkruimte die is gekoppeld aan functionaliteit. Het is inspirerend en vernieuwend tegelijk. Ik weet zeker dat we wat dat betreft een heel interessante tijd tegemoet gaan. De ontwikkelingen gaan veel sneller dan we denken. of this trend in the coming years. Technology is very rapidly altering the traditional mode of thinking. Desks were conceived because we had to have a fixed place to put our typewriters Integration Koekkoek also anticipates in this respect a continuing integration of technology and interiors. Manufacturers and suppliers of components such as wall systems will also profit from this, as long as their innovations are on the right track, she says. In a basic sense, wall systems already meet demands for flexibility. They are turning the re-arrangement or the division of spaces into a relatively simple process. Furthermore, one can conceive of an array of very attractive solutions using the glass wall systems as they are currently being produced. But a lot depends on the match between the principal and the supplier. Innovations must also be functional and steer clear of the label of mere gadgetry. Creating added value for the space invariably remains the starting principle. This is not to gainsay the fact that the future holds countless fascinating possibilities, certainly in the area where the division and lay-out of space converges with technology. Much of what was in the past seen as science fiction is technologically already within our capabilities. And this makes a lot of great things possible, says Evelien Koekkoek. Walls with integrated ipads or touch screens that serve as computers: there you are talking about innovation of the work space that is coupled to functionality. It is inspiring and innovative at the same time. I am fully convinced that for what concerns the possibilities in this field we are entering upon a very interesting time. The innovations are happening much faster than we realize. Ploeger goo.indd VandenBergGlas 13:51 goo.indd :41 19

12 Drinkwatersector staat voor grote uitdagingen id i Pidpa evolueert volop van drinkwater- naar integraal waterbedrijf Subtiele verschillen maken water geschikt voor verschillende doeleinden Let the market run its course Shell Pernis looking ahead confidently NOx emissions trading meets inglorious demise Nederland d wordt labland The Netherlands becomes a labland Omron: koppeling via één platform leidt tot meer efficiency Omron: link by way of one platform leads to greater efficiency Aandacht voor opleiding broodnodig Focus on training desperately needed Ketenintegratie must om faalkosten te verminderen Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello: Meerwaarde aan voor- en achterzijde van bouwproces Nederland d Topzorgland We moeten samen de troep opruimen Sustainable chemical innovation improves the worldtweesteden ziekenhuis Tilburg: Kwaliteit en veiligheid patiënt gaan boven alles We moeten naar échte vraagsturing in de zorg OCI Nitrogen: fertilizer and melamine: the best of both worlds Collaboration with companies is essential Gunco BV: blik op het oosten Gunco BV: looking east Wachten op het keerpunt Waiting for the turning point Maars en Bevar gaan prima samen Ook iets te vertellen? Banken terughoudend met financiering mkb Banks reluctant to provide credit to SMEs In Insights geven beslissers in het bedrijfsleven hun visie op ontwikkelingen in hun sector. De interviews bieden inzicht in de business, de spelers en hun best practices. De specialist én logistieke partner voor uw bevestigingsmateriaal en C-delen. Ook uw ervaringen delen met de lezers van Insights? Bel of mail ons voor informatie. Een Batenburg Techniek onderneming Vakblad Insights Uitgeverij Goo Media T +31 (0) E I Bevar goo.indd IS 1-4.indd 09: :33 Insights is een uitgave van Insights is published by Goo Media T +31 (0) I Directie Director Ernst Delfos Realisatie en coördinatie Realisation and coordination Nima Larkani Peter Molenaar Janneke Rancuret Willeke van de Ree Milco Sprink Productie production Renate Claassens Ellen van Vliet Vormgeving Design Marinka Peeters Tekstproductie Editing Bak & Bakker cs journalisten Goo Media oktober 2014 Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht kunnen uitgever en auteurs geen aan sprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele onjuistheden of onvolledigheden. No part of this publication may be reproduced or publicised in any form by print, photocopy, microfilm or any other means without written permission from the publisher. Whilst every care has been taken in compiling this publication to ensure the accuracy of the content, the publisher and authors cannot be held responsible for the consequences of any errors or omissions. ISSN: Deze uitgave kwam tot stand dankzij de medewerking van: This publication was realised with the cooperation of: Akoestiek Montage Brabant b.v. Baron Dienstverlening B.V. BDO Audit & Assurances B.V. Van den Berg Glas Bevar C&T Technics B.V. Covebo Projecten B.V. Glassolutions Interior Hero Fire GmbH Intervracht Nederland BV Gustav Kauls GmbH & Co. KG Lift Geïntegreerde Communicatie BV LOKO IT specialisten Nofisol Europe b.v. Nova Concept SRL Ploeger logistics Harderwijk B.V. Rhenus Air & Ocean SCHäFER Lochbleche GmbH & Co.KG. Van Stijn Rijnwoude BV Ulamo WANPLA KAMPEN BV 20

13

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Logistieke kosten naar beneden brengen Decreasing logistical costs

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon! Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2019 2010 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives 2010 2011 2010 2011 TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives

Nadere informatie

ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY

ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY februari 2011 18 th volume edition 2 ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY RALPH THURM PETER EIMERS ANS KOLK BRENDAN O DWYER PIETER VAN T HOFF & BAREND VAN BERGEN NOREENA HERTZ

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT Aluchemie MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT 2009 Inhoud Contents ALUCHEMIE Voorwoord / Introduction 3 Productie / Production 4 HSEQ 7 Customer Services 12 Milieu / Environment 14 Afvalmanagement

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

Positive outlook Dutch warehousing market

Positive outlook Dutch warehousing market Dutch Warehousing Market Bulletin - 2010 Positive outlook Dutch warehousing market Limited quality product has driven down prime industrial yields across all logistic hot spots Intention of the Dutch government

Nadere informatie

Duurzaam en biologisch sterk in opkomst Sustainable and organic products going from strength to strength

Duurzaam en biologisch sterk in opkomst Sustainable and organic products going from strength to strength Duurzaam en biologisch sterk in opkomst Sustainable and organic products going from strength to strength OSP Zakelijke Horeca: Als cateraar hebben we zorg voor mens en milieu OSP Zakelijke Horeca: As a

Nadere informatie

TIAS studiereis Toronto - April 2015

TIAS studiereis Toronto - April 2015 TIAS studiereis Toronto - April 2015 Tilburg, juni 2015 Als onderdeel van de module internationale oriëntatie zijn de deelnemers aan de MRE opleiding in april afgereisd naar Toronto, Canada. De TIAS MRE

Nadere informatie

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development SCHOUTEN & NELISSEN INTRODUCES SCHOUTEN GLOBAL A PERFECT FIT SCHOUTEN GLOBAL AND THE VOLVO

Nadere informatie

Ondernemerschap Het product

Ondernemerschap Het product 2 Ondernemerschap Het product Ondernemerschap Het product In 2009 waren er, na het crisisjaar 2008, tekenen van opleving zichtbaar. Beetje bij beetje kwam het vertrouwen terug en werd ogenschijnlijk in

Nadere informatie

Vernieuwing in productontwikkeling

Vernieuwing in productontwikkeling Vernieuwing in productontwikkeling strategie voor de toekomst Redactie: ir. Arie Korbijn STT 62 Vernieuwing in productontwikkeling De Stichting Toekomstbeeld der Techniek is in 1968 opgericht door het

Nadere informatie

Trust. Verslag. Innovation Lecture 2006. 19 oktober 2006. 19 oktober 2006

Trust. Verslag. Innovation Lecture 2006. 19 oktober 2006. 19 oktober 2006 Trust Making innovation work Verslag Innovation Lecture 2006 1 19 oktober 2006 Jorma Ollila (Shell en Nokia): Innovatief ondernemen vraagt ook politiek elan Wie op 19 oktober alleen wat flarden uit de

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

de Forensisch accountant legt fraude en corruptie bloot Het feest op de financiële markten is definitief voorbij

de Forensisch accountant legt fraude en corruptie bloot Het feest op de financiële markten is definitief voorbij faces Y. 1 4 #. 0 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested

Nadere informatie

Herfst 2010. Revolutie of evolutie? Grote effecten leiden tot grote veranderingen. Hoe komen bedrijven zonder kleerscheuren uit de recessie?

Herfst 2010. Revolutie of evolutie? Grote effecten leiden tot grote veranderingen. Hoe komen bedrijven zonder kleerscheuren uit de recessie? eureka Nummer Herfst 00 www.eurekapub.nl HET MAGAZINE VOOR PROFESSIONELE GOEDERENSTROOM BEHEERSING Revolutie of evolutie? Grote effecten leiden tot grote veranderingen. Hoe komen bedrijven zonder kleerscheuren

Nadere informatie

HILTON HOTEL SCHIPHOL

HILTON HOTEL SCHIPHOL The Plein (Square) 1 THE PLEIN (SQUARE) The Plein is the heart of Schiphol CBD, where everything comes together. Connecting the business district with the Terminal, its meeting spaces, attractive facilities

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2009

Bedrijfsjuristen Monitor 2009 Bedrijfsjuristen Monitor 2009 1 Een initiatief van inhoud Voorwoord 4 Management summary 6 9 FRANK ELDERSON, interview PROFIEL VAN DE BEDRIJFSJURIST, onderzoek 12 16 BEDRIJFSJURIST MEER DAN EEN ADVISEUR,

Nadere informatie

LUXEMBOURG. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

LUXEMBOURG. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press LUXEMBOURG supplement distributed with www.brusselspress.com Inhoud Content American Chamber of Commerce 4 Central Bank 5 Banking/Finance/Consulting Stock Exchange 6 Banca Lombarda International

Nadere informatie

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN Vraag en aanbod in relatie tot elkaar gebracht Master thesis J.A.J. (Judith) Wintraecken In het kader van de master Real Estate Management & Development

Nadere informatie

Internationalisering internal audit

Internationalisering internal audit Magazine voor internal en operational auditors nummer 1 maart 2007 thema: Internationalisering internal audit Something completely different: Auditing at Avery Dennison Internal audit bij Ahold: van politieman

Nadere informatie

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report Jaarverslag Delfluent 2005 Annual report Voorwoord Foreword Voorwoord Foreword Inhoud Voor u ligt het jaarverslag 2005 van Delfluent. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland, werken wij een

Nadere informatie

Intelligent agents for behavioural change. Blik op de toekomst van onze elektriciteitsvoorziening

Intelligent agents for behavioural change. Blik op de toekomst van onze elektriciteitsvoorziening Jaargang 11, juni 2015 Magazine van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Intelligent agents for behavioural change Blik op de toekomst van onze elektriciteitsvoorziening Rekenen aan de

Nadere informatie

interview cio van het jaar Vroegtijdig projecten beëindigen crowdsourcing interview met ns.ego Weblog

interview cio van het jaar Vroegtijdig projecten beëindigen crowdsourcing interview met ns.ego Weblog interview cio van het jaar Vroegtijdig projecten beëindigen crowdsourcing interview met ns.ego Weblog Jaargang 9 - Editie 2 - april 2010 INHOUDSOPGAVE interview cio van het jaar Interview met Arjen Dorland,

Nadere informatie

Dutch Capital Markets Outlook 2012. Guidance and perspective

Dutch Capital Markets Outlook 2012. Guidance and perspective Dutch Capital Markets Outlook 2012 Guidance and perspective 2 Advance Dutch Capital Markets Outlook 2012 Advance Dutch Capital Markets Outlook 2012 3 Voorwoord Foreword Jones Lang LaSalle en ABN AMRO presenteren

Nadere informatie

EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report

EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report Powerful solutions in energy conversion Kengetallen (x1000) Key Figures (x1000) 2002 2001 2000 1999 1998 Omzet 37.522 37.221 10.277 9.446 9.057 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie