Binnenwandsysteemfabrikanten rechten rug Interior wall system manufacturers are gradually recovering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Binnenwandsysteemfabrikanten rechten rug Interior wall system manufacturers are gradually recovering"

Transcriptie

1 Binnenwandsysteemfabrikanten rechten rug Interior wall system manufacturers are gradually recovering Maars: Marktleider én trendsetter Maars: Market leader and trendsetter Digitalisering stuurt interieur Digitization shapes our interiors

2 Inhoud Contents 2 NEBIFA: sterke punten binnenwandsystemen meer benadrukken Focus op de eindklant 3 NEBIFA: Emphasize the added value of interior wall systems Focus on the end customer 7 Na jaren van diepe crisis is sprake van stabilisatie markt Binnenwandsysteemfabrikanten rechten rug 7 After years of financial turmoil the market seems to be stabilising Interior wall system manufacturers are gradually recovering 10 Maars verlegt de blik meer en meer naar het buitenland Marktleider én trendsetter 11 Maars is shifting its focus more and more towards foreign markets Market leader and trendsetter 16 Architect Evelien Koekkoek (BNI): techniek verandert manier van denken Digitalisering stuurt interieur 17 Architect Evelien Koekkoek (BNI): Technology is altering our way of thinking Digitization shapes our interiors Inleiding door Ernst Delfos, uitgever Foreword by Ernst Delfos, publisher Je zou zeggen van wel. Vrij traditioneel eigenlijk zo n net opgemaakte advertentie. Maar in weze gaat het hier niet om. Wij vinden dat het gaat om het grote positionerende merkidee. Dat zo sterk is dat het geschikt is voor welke uitrol dan ook. Van internetbanners tot commercials. Van brochures tot internetsites. Dat is waar we bij LIFT goed in zijn. Zoals we dat ook al jaren voor Maars doen. Met ouderwetse bevlogenheid en gedrevenheid. Het grote voordeel is wel dat we alle disciplines onder een dak hebben. Met de daarbij behorende specialisten. Bel Peter Renema voor een afspraak: (Dan heeft deze advertentie toch nog effect gehad.) De fabrikanten van binnenwandsystemen hebben zware jaren achter de rug. De recessie in de bouw trok een enorme wissel op de sector, die vooral hard werd geraakt door de crisis in de utiliteitsbouw. Na het dieptepunt in 2013 lijkt nu sprake van stabilisatie. De bedrijven hebben de blik weer op de toekomst gericht. Volgens brancheorganisatie NEFIBA ligt de focus op nieuwe groeimarkten zoals het stijgende gebruik van cleanrooms in de industrie en op kansen in de kantorenmarkt. Deze ontwikkelingen zijn aanleiding voor het redactieteam van Insights om deze branche uitgebreid te belichten. Het resultaat leest u nu. Een informatieve uitgave, die inzicht geeft in een snel veranderende markt. The manufacturers of interior wall systems have been through a few difficult years. The recession in the construction industry had a major impact on the sector, which was mainly hit by the downturn in non-residential construction. Following the low point in 2013, the situation now seems to be stabilising. Companies have again started looking to the future. According to sector organisation NEFIBA, the focus is on new growth markets such as the rising use of clean rooms in the industry and to opportunities in the office market. These developments have prompted the Insights editorial team to take a closer look at this sector. Here is what they have learned. This is an informative issue that provides insight into a rapidly changing market. 1

3 Photo: Verwol Projektafbouw Project: Corio Utrecht Architect: OTH Architecten Amsterdam Photgrapher: Jac Reyer Photo: Plan Effect Photo: Intermontage Leurink /Björn Kiezenberg NEBIFA: Emphasize the added value of interior wall systems Focus on the end customer NEBIFA: sterke punten binnenwandsystemen meer benadrukken Focus op de eindklant Sector organization NEBIFA is causing quite a stir. According to Sector Manager Leo Oosterveen, there is still too little awareness among owners and end users in the real estate and office market about the added value of prefinished and movable interior wall systems, such as lower total cost of ownership, flexibility, sustainability and comfort (noise reduction). Brancheorganisatie NEBIFA roert de trom. Volgens branchemanager Leo Oosterveen is bij eigenaren en eindgebruikers in de vastgoed- en kantorenmarkt nog te weinig bekend over de toegevoegde waarde van vooraf afgewerkte en verplaatsbare binnenwandsystemen, zoals een lager total cost of ownership, flexibiliteit, duurzaamheid en comfort (geluiddemping). NEBIFA (Nederlandse Binnenwandsysteem Fabrikanten) is een van de oudste brancheorganisaties onder de vlag van Koninklijke Metaalunie, dat midden jaren negentig begon met het bundelen van de belangen van lidbedrijven die in dezelfde sector(en) opereerden. Sinds de crisis in de bouw toesloeg, daalde het (tot dan altijd stabiele) ledenaantal van twaalf naar negen. Na 2008 kwamen de klappen, zegt Oosterveen. En afgelopen jaar was alle rek eruit. Toen vielen drie van onze leden om. Hoewel nog altijd sprake is van moeilijke tijden, lijkt het echte somberen voorbij, constateert de branchemanager. Net als de bedrijven zelf kijkt ook NEBIFA weer nadrukkelijker naar de toekomst, naar de periode na de crisis. De markt is herverdeeld en oogt weliswaar nog mager, maar toont zich stabiel. Het is natuurlijk geen grote sector, maar wel een die potentie heeft. Binnenwandsystemen zorgen voor flexibiliteit, voor vermindering van de milieubelasting en voor hoog comfort. Daardoor zijn er volop kansen. Onmiskenbaar, zegt Oosterveen. Duurzaamheid Vooral bij het herinrichten en verbouwen van gebouwen is nog steeds werk aan de winkel, waarbij de flexibiliteit en duurzaamheid van binnenwandsystemen van groot belang is. Verplaatsbare binnenwanden hoeven niet te worden gesloopt, omdat ze in een nieuwe inrichting kunnen worden herplaatst. Daardoor is er minder afval door sloop en hoeft er ook nog eens minder te worden geproduceerd, met dubbele milieuwinst als gevolg. Door de flexibiliteit, de vermindering van de milieubelasting en het hoge comfort zijn er volop kansen Hoewel producenten van binnenwandsystemen zich volop oriënteren op nieuwe, potentiële groeimarkten, blijft de kantorenmarkt volgens Oosterveen ook in de toekomst de hoofdmoot in het opdrachtenpakket vormen. In de utiliteitsbouw hebben de lidbedrijven als tussenstation steevast te maken met architecten, bouwkundigen en aannemers. Dat maakt het soms lastig in contact te komen met de gebouweigenaar of de eindgebruiker, terwijl dat in de ogen van de branchemanager juist essentieel is om de toegevoegde waarde van de systemen onder de aandacht te kunnen brengen. De NEBIFA-leden kunnen bijvoorbeeld door de resultaten van door de branche uitgevoerde flankerende geluidstesten van glasconstructies behulpzaam zijn bij het ontwerp, omdat de geluiddempingseffecten van constructies bekend zijn. Leo Oosterveen NEBIFA is one of the oldest sector organizations under the flag of the Royal Metal Union that began in the mid-nineties to unite the interests of member companies that operate in the same industry(ies). Since the downturn in construction hit, the number of members (always stable until then) has decreased from twelve to nine. The difficulties arose after 2008, says Oosterveen. And last year we reached the limit. We lost three of our members at that time. While times are still difficult, there is room for cautious optimism, claims the sector manager. Like the companies themselves, NEBIFA is also more emphatically looking to the future, to the period after the downturn. The market has been redistributed and admittedly still appears meagre, but is showing itself to be stable. Naturally it is not a large industry, but is one that has potential. Interior wall systems provide flexibility, reduction of environmental impact and a high level of comfort. For these reasons there are ample opportunities, that s for sure, says Oosterveen. There are ample opportunities due to their flexibility, reduction of environmental impact and high level of comfort Sustainability There is still work to be done, mainly regarding refurbishment and renovation of buildings, where the flexibility and sustainability of interior wall systems are important factors. Since they can be reconfigured into another arrangement, movable interior walls do not have to be torn down. There is consequently less waste from dismantling and also less must be produced, resulting in a double environmental gain. While manufacturers of interior wall systems fully orient their work toward new, potential growth markets, according to Oosterveen, the office market will continue to form the bulk of the package, also in future. In non-residential construction, the member companies invariably have to work with architects, construction engineers and contractors as intermediate stops. This sometimes makes it difficult to come into contact with building owners or end users while, in the eyes of the sector manager, precisely this is essential to be able to call attention to the added value of the systems. NEBIFA members, for example, can be helpful in the design of glass constructions because they know about the noise reducing effects of the constructions due to the results of the accompanying sound tests conducted by the sector. Total cost of ownership It is partly for this reason, Oosterveen says, that NEBIFA wishes to start up theme groups for each market segment at the sector level. Then you create the possibility, independent of specific projects and outside of business deals, to talk about specific applications. At the same time, it becomes possible to enter into dialogue with real estate owners about matters such as the total cost of owner ship. We truly have a 2 3

4 Nofisol heeft beproevingen laten uitvoeren volgens EN en al haar geluidschotten laten classificeren c.q. beoordelen op brandwerende eigenschappen op basis van het Europese classificatie systeem met als toepassingsgebied boven alle beproefde lichte scheidingswanden. Dit is mede mogelijk gemaakt door de door Nofisol uitgedachte universele wandaansluiting bestaande uit een afgehangen bandraster gevuld met 2x12,5 mm gipskarton stroken. Met trots kunnen wij u dan ook melden dat nu alle Nofisol schotten zijn beoordeeld * voor het juiste toepassingsgebied, namelijk boven lichte scheidingswanden! In opdracht van Nofisol heeft Peutz een rapportage opgesteld met de titel Toepassingsgebied brandwerendheid van Nofisol brandschotten (Expert Judgement) teneinde helder en inzichtelijk te maken wat het exacte toepassingsgebied als brandschot is van de Nofisol geluidschotten. Daarnaast heeft Peutz, in opdracht van Nofisol, een Leeswijzer bij Rapporten opgesteld om duidelijk te maken hoe de diverse rapportages gelezen dienen te worden. Beide publicaties kunt u bij ons aanvragen of via onze website * Voor beperkende voorwaarden, zie Nofisol Europe BV Everdenberg 9-d 4902 TT Oosterhout (NB) YOUR GLASS.OUR WORLD. SYSTEMS SILENCE Tel: (0) Nofisol goo.indd :08 Goed in onbegrensde glasoplossingen voor het interieur Total cost of ownership NEBIFA wil mede om die reden per marktsegment op brancheniveau themagroepen in het leven roepen, zegt Oosterveen. Dan creëer je de mogelijkheid los van concrete projecten en buiten zakelijke verbanden om over specifieke toepassingen te praten. Tegelijkertijd wordt het mogelijk met vastgoedeigenaren in gesprek te gaan over zaken als total cost of ownership. Wij hebben op dat punt écht een boodschap. Een verplaatsbaar binnenwandsysteem lijkt duurder dan een gipsplaat, maar over de totale levensduur gezien in prijs vele malen aantrekkelijker. Die moet op de bouwplaats op maat worden gemaakt, worden neergezet, gestuukt, geschilderd, van een plint worden voorzien en afgewerkt. Bovendien is van mogelijk hergebruik geen sprake. Een binnenwand is totaal prefab. Je zet hem neer en je kunt inrichten. En als het nodig is de indeling weer veranderen. Maar juist op dat punt vinden de traditioneel denkende bouw en de industrieel georiënteerde binnenwandsysteemfabrikanten elkaar nog relatief moeilijk, constateert Oosterveen. Terwijl er alle reden is veel meer samen op te trekken. NEBIFA gaat daarom nadrukkelijker aan de weg timmeren. De NEBIFA-leden hebben de beschikking over geluidstesten waaruit blijkt dat ze een aanzienlijke rol kunnen spelen bij het terugdringen van akoestische problemen in kantoortuinen, zonder dat dit ten koste gaat van de transparantie. Daarna zit onder meer een publiciteitscampagne rond duurzaamheid en de life cycle costs van binnenwandsystemen in de pen. We gaan de toegevoegde waarde meer over het voetlicht brengen, zegt Oosterveen. Onbekend maakt onbemind. En met name bij eindgebruikers is nog veel te weinig bekend wat verplaatsbare binnenwanden bijdragen aan meer duurzaamheid, comfort en een lager total cost of ownership. Photo: BIA Systeemwanden message on that issue. A movable interior wall system seems more expensive than drywall, but considered across the total lifetime, it is less expensive several times over. Drywall constructions have to be made to size at the construction site, installed, plastered, painted, fitted with skirting and finished. Furthermore, there is no possibility for reuse. An interior wall is entirely prefab. You install it and start furnishing. And if necessary, you can change the arrangement again. But it is precisely on this point that traditionally minded construction and industrially oriented interior wall system manufacturers have difficulty agreeing, claims Oosterveen. Whereas there is every reason to work together. NEBIFA is therefore going to continue to try to make progress. NEBIFA members have sound tests about movable walls at their disposal, from which it appears that they can play a substantial role in reducing acoustic issues in office gardens, at no cost to transparency. Furthermore, a publicity campaign on the sustainability and life cycle costs of interior wall systems is also in the works. We are going to focus more on added value, says Oosterveen. Unknown is unloved. And particularly among end users, there is still too little known about how movable interior walls contribute to greater sustainability, comfort, and a lower total cost of ownership. SYSTEMS STRUCTURE NEBIFA-leden NEBIFA members SYSTEMS CLIP-IN GLASSOLUTIONS Interior Lindeboomseweg 53, Amersfoort T +31(0) E I Voor de milieuprestatiecertificering van gebouwen hebben onze producten een levenscyclusanalyse ondergaan. EPD-rapporten op aanvraag. BIA Systeemwanden (www.bia-systeemwanden.nl) Intermontage Leurink (www.intermontage.nl) Interieur Systeem Bergeijk (www.iswandenplafond.nl) Plan Effect (www.planeffect.nl) Sepawand (www.sepawand.nl) Sypla International (www.sypla.nl) Techno Wand (www.technowand) Verwol Projektafbouw (www.verwol.nl) WandenService (www.wandenservice.nl) BIA Systeemwanden (www.bia-systeemwanden.nl) Intermontage Leurink (www.intermontage.nl) Interieur Systeem Bergeijk (www.iswandenplafond.nl) Plan Effect (www.planeffect.nl) Sepawand (www.sepawand.nl) Sypla International (www.sypla.nl) Techno Wand (www.technowand) Verwol Projektafbouw (www.verwol.nl) WandenService (www.wandenservice.nl) Glassolutions goo.indd :29 5

5 Na jaren van diepe crisis is sprake van stabilisatie markt Binnenwandsysteemfabrikanten rechten rug Photo: Intermontage Leurink / Björn Kiezenberg Perforated metal made to measure individual and fast SCHÄFER Lochbleche GmbH & Co. KG Pfannenbergstraße 1 D Neunkirchen/Siegerland Tel. +49 (0) 2735/ Fax +49 (0) 2735/ Perforating from coil to coil Perforated metal to customer specification Perforated metal from stock Machining service Schaefer goo.indd :05 Bart van Rijn (1978) en Ronald Breen (1977) zijn als studievrienden in 1997 van start gegaan met een groenvoorzieningsbedrijf onder de naam Baron Groot Groen VOF. Al snel werd de naam gewijzigd in Baron Dienstverlening BV. Met circa 50 medewerkers kwam de nadruk te liggen op het uitvoeren van bouwondersteunende diensten. Denk hierbij aan transporteren van bouwmateriaal op de werkplek (intern transport), plafonds demonteren, stempels weghalen, bouwhekken plaatsen, keukens monteren, sloopwerk enz.. De groei van Baron is gerealiseerd door met opdrachtgevers mee te denken en bij problemen met concrete oplossingen te komen. In 2013 is Rianne van de Pol (1991) het leidinggevende team komen versterken. Zij is verantwoordelijk voor de (opleverings-) schoonmaak. Baron is dus een relatief jong bedrijf maar nog steeds no-nonsense, even enthousiast als 17 jaar geleden en het gaat niet snel een uitdaging uit de weg! Het doel is om opdrachtgevers een lagere kostprijs te bieden waarbij het motto blijft Wie betaalt die bepaalt!. POSTBUS AE ERMELO T De Nederlandse fabrikanten van binnenwandsystemen rechten de rug na een periode van recessie die de sector ongekend hard trof. Nadat de branche in topjaar 2008 nog recordomzetten boekte, verdampten de winsten de jaren erna in hoog tempo door een sterk kelderende vraag. Inmiddels lijkt na het absolute dieptepunt in 2013 sprake van een stabiliserende markt. Sinds 2009 speelde vooral de sterke relatie met de bouwsector de fabrikanten van binnenwandsystemen parten. Zo was op de kantorenmarkt, de grootste afzetmarkt voor binnenwandsystemen, sprake van een driedubbele dip. Niet alleen zat het conjunctureel tegen, ook viel de nieuwbouw vrijwel stil door het overaanbod van bestaande kantoren. Daarnaast was sprake van een trend naar minder wanden: in bestaande werkomgevingen groeide het aantal open kantoortuinen hand over hand. De fabrikanten van binnenwandsystemen vormen in Nederland een niche. Brancheorganisatie NEBIFA noteerde tot 2013 een twaalftal lidbedrijven, waarvan er anno 2014 als gevolg van faillissementen nog negen van over zijn. Zij bieden directe werkgelegenheid aan zo n 400 tot 450 mensen. De producenten richten zich voor het overgrote deel (70 80 procent) op de Nederlandse markt en juist daar was het de afgelopen jaren moeilijk het hoofd boven water gehouden. Krimpend Inmiddels lijkt nieuw perspectief te ontstaan. Zo heeft de economische crisis in de afgelopen jaren geleid tot krimpende organisaties, waardoor met name vanuit de verbouw van bestaande kantoren nieuwe werkstromen zijn ontstaan. Daarnaast maakt de bouwsector mede gedreven After years of financial turmoil the market seems to be stabilising Interior wall system manufacturers are gradually recovering Dutch manufacturers of interior wall systems are gradually recovering from a period of recession that had an unprecedented impact on the industry. After the sector booked record turnovers in the top year of 2008, profits rapidly evaporated in the subsequent years due to a sharp decline in demand. In the meantime, it seems after the absolute low point in 2013 that the market is stabilising. Since 2009, particularly the close relation with the construction industry has caused difficulties for manufacturers of interior wall systems. For instance, there was a triple dip in the office market the largest market for interior wall systems. Not only was the economic situation unfavourable, but new construction also more or less came to a standstill due to the excess supply of existing offices. Additionally, there was a trend toward fewer walls: the number of open landscape offices increased steadily in the current work environment. The manufacturers of interior wall systems form a niche market in the Netherlands. Sector organization NEBIFA listed twelve member companies until 2013, of which only nine still remain in 2014 as a result of bankruptcies. They provide direct employment to some 400 to 450 people. The Baron goo.indd :30 7

6 SUCCES BEGINT MET WEDERZIJDS VERTROUWEN Ontlakken, Chemisch voorbehandelen, Maskeren. door het groeiende tekort aan vaklieden en het gebrek aan nieuwe instroom de komende jaren gestaag een slag naar meer industrialisatie en prefab, zo is de verwachting. manufacturers focus predominantly (70-80 percent) on the Dutch market and it is precisely there that it was difficult to keep one s head above water in recent years. Shrinking In the meantime a new perspective seems to have arisen. For instance, the economic downturn over the last few years has led to shrinking organizations, whereby new workflows have been created, in particular the renovation of existing offices. In addition, it is expected that the construction sector motivated in part by the growing shortage of specialists and the lack of new inflow will be gradually moving toward more industrialization and prefab in the coming years. Meer informatie? Ga naar of neem contact op met Gert van Roekel RA, telefoon , voor een afspraak op ons kantoor aan de Rubensstraat 145 in Ede. BDO goo.indd C&T 14:38 goo.indd :08 Uw betrouwbare partner in metaalbewerking en coating METAAL Co-engineering De-coilen Profileren CNC kanten Zetten Lassen Puntlassen Automatischstansen Poedercoaten Assemblage ULAMO Riezenweg 1, 7071 PR Ulft, Nederland COATING Chemische voorbehandeling Mechanische voorbehandeling Poedercoaten Transport Opslag Gecertificeerde processen Standaard korte levertijden Chroomvrije voorbehandeling Lengtes tot 16 meter Multimetaal Assemblage T E I exclusief agent EPSI Photo: Plan Effect Ingewijden zien met name in die laatste ontwikkeling op termijn (nieuwe) kansen voor de binnenwandsystemen, die veel meer dan de traditionele gips- of gasbetonwand tegemoet komen aan de principes van slim bouwen. Binnenwandsystemen zijn vooraf geëngineerd, worden modulair opgeleverd en voldoen aan de just-in-time principes die in de industrie scherp worden gehanteerd. Bovendien zijn ze eenvoudig verplaatsbaar, wat in de aan flexibiliteit hechtende zakelijke markt in toenemende mate als een pre geldt. De markt voor binnenwandsystemen stoelt niet op grote volumes, maar op een samenspel van creativiteit, innovatie, efficiency en een hoge servicegraad Kansrijk De markt voor binnenwandsystemen stoelt niet op grote volumes, maar op een samenspel van creativiteit, innovatie, efficiency en een hoge servicegraad. Onderzoek heeft uitgewezen dat de traditionele gips- of gasbetonwand het in total cost of ownership moet afleggen tegen de flexibel verplaatsbare wand, die ook beter presteert op het gebied van milieubelasting. In een markt die in toenemende mate kostenbewust is, lijkt het binnenwandsysteem zoals brancheorganisatie NEBIFA het omschrijft ruim voldoende potentie te hebben en gestaag aan concurrentiekracht te winnen. The market for interior wall systems does not rely on large volumes, but rather on the interplay of creativity, innovation, efficiency and a high service level Insiders in particular see in this latter development (new) opportunities in the long term for interior wall systems, which, much more so than the traditional drywall or aerated concrete wall, meet the principles of smart construction. Interior wall systems are engineered in advance, are delivered modularly and meet the just-intime principles that are strictly applied in the industry. Furthermore, they are easily movable, which is increasingly seen as a prerequisite in a business market that adheres to flexibility. Promising The market for interior wall systems does not rely on large volumes, but rather on the interplay of creativity, innovation, efficiency and a high service level. Research has shown that the traditional drywall or aerated concrete wall is falling behind in total cost of ownership compared to the flexible movable wall, which also performs better with regard to environmental impact. In a market that is increasingly cost-conscious, the interior wall system appears to have as sector organization NEBIFA describes it amply sufficient potential and is gradually becoming more competitive. Ulamo goo.indd Loko 14:46 goo.indd :23 9

7 Maars is shifting its focus more and more towards foreign markets Market leader and trendsetter Maars verlegt de blik meer en meer naar het buitenland Marktleider én trendsetter Het gaat binnenwandproducent Maars in Harderwijk voor de wind. Na een dip in 2012 heeft het bedrijf de rug gerecht en kijkt het vol vertrouwen naar de toekomst. In 2013 lanceerde het de all-glass look productlijn lalinea en sleepte het de grootste order uit haar bestaan in de wacht. Dit jaar zag een volle dochter in de Verenigde Staten het levenslicht. Maars, the Harderwijk producer of interior walls and partitions is again strongly sailing before the winds. Following a temporary lull in 2012, the company has regained its momentum and can look towards the future with great confidence. In 2013, it launched the all-glass look product line lalinea and managed to land the largest order in its existence. It has also opened a wholly-owned subsidiary in the United States. Maars. Het is zonder twijfel een van de pareltjes van de Nederlandse industriële maakwereld. De geschiedenis van het oer-hollandse bedrijf gaat terug naar 1946, toen oprichter L. Maars in een Amsterdams grachtenpand startte met de fabricage van TL-verlichtingsarmaturen. In 1960 verhuisde de uit zijn jasje groeiende onderneming naar Harderwijk en niet veel later breidde Maars het portfolio uit met systeemplafonds, (Styeline) systeemwanden en klimaatbeheersystemen. Meer en meer wordt bekend over de stimulerende werking van de ruimte waarin mensen verblijven Het samenspel tussen licht, lucht, wanden en plafonds leidde een nieuwe periode van succes in, als gevolg waarvan Maars de eerste exportactiviteiten ondernam. Het bedrijf floreerde, maar in de jaren negentig tekende als in zoveel bedrijfstakken de noodzaak tot specialisatie zich af. In 2001 werd Maars Lichtsystemen via een management buy-out verzelfstandigd. De plafondactiviteiten werden verkocht aan de firma Saint Gobain. Vanaf dat moment concentreerde Maars zich volledig op de productie en verkoop van systeemwanden. Sleutel Daarin heeft het zich ontwikkeld tot onbetwist internationaal marktleider, met aan de basis de jarenlange ervaring in combinatie met een indrukwekkend innovatief vermogen. Maars profileerde zich met succes als ontwikkelaar en leverancier van systemen waarin esthetiek en performance samengaan. Anno 2014 biedt het daardoor standaard- én maatwerkoplossingen voor bijvoorbeeld kantoorgebouwen, luchthavens, fabrieken, bioscopen, winkels en hotels. Ook in de publieke sector heeft het bedrijf een sterke positie opgebouwd, met toepassingen voor onder meer ziekenhuizen, universiteiten en scholen. Van de omzet komt driekwart uit export. Innovatie is de pijler onder het bedrijf, vernieuwing de meest in het oog springende succesfactor. Een van de belangrijkste voorbeelden in dit verband is het Maars Living Walls-concept: door toepassing van hightech en intelligente oplossingen en door akoestiek, lucht, licht, geluid, kleur en beeld in de systeemwanden te integreren, creëerde het bedrijf de mogelijkheid een leef- en werkomgeving tot stand te brengen die mensen inspireert, die zorgt dat zij zich thuis en veilig voelen en waarin zij maximaal presteren. Fascinatie Het Living Walls-concept is ontstaan uit wat Maars zelf de groeiende fascinatie binnen het bedrijf voor de geweldige invloed die de omgeving kan hebben op de mens noemt. Meer en meer wordt bekend over de stimulerende werking van Maars without doubt one of the pearls in the crown of the industrial products world. The history of this quintessential Dutch company dates back to 1946 when founder L. Maars, in a canal-side building in Amsterdam, started the production of TL lighting fixtures. In 1960, the rapidly expanding firm relocated to Harderwijk and, shortly thereafter, enlarged its product portfolio with ceiling systems, (Styeline) wall and partition systems, and climate control systems. The interplay between light, air, walls, and ceilings signalled the start of a new successful period, following which Maars embarked on its first export activities. The firm flourished but during the nineties, as in so many business branches, there arose the need for specialisation. In 2001, Maars Lighting Systems became independent and self-contained via a management buy-out. The ceiling operations were sold to the firm Saint Gobain. As of that time, Maars has concentrated its activities entirely on the production and sale of wall systems. Key Within that sector, the company expanded and developed into the incontestable international market leader, founded on long years of experience enhanced by an impressive capacity for innovation. Maars profiled itself as designer and supplier of systems that combined aesthetics with high performance. Thus, in the year 2014, it is offering both standard and customtailored solutions for, for instance, office buildings, air terminals, factories, movie theatres, stores, and hotels. The firm has been able to develop a strong position also in the public sector, with applications for, amongst others, hospitals, universities, and school buildings. Export accounts for three-quarters of its sales. Innovation is the pillar under the business, renewal the most conspicuous success factor. One of the most significant examples in this respect is the Maars Living Walls concept: by applying high-tech and smart solutions, and through the integration of acoustics, air, light, sound, colour, and imagery into the wall systems, the firm has made it possible to create a living and working environment that inspires people, making them feel at home and safe and where they are able to perform to optimum capacity. An increasing understanding is being gained about the stimulating function of the space in which people live and work Fascination The Living Walls concept was created out of what Maars itself calls the growing fascination within the firm for the enormous impact that the environment can exert on people. An increasing understanding is being gained about the stimulating function of the space in which people live and work, states the firm on its own website. Can an area within a hospital contribute to a patient s recovery? Can wall systems evoke positive feelings or 10 11

8 Na vier maanden is het Mekka project tot een goed einde gekomen. De gemaakte deuren, wanden en raamkozijnen worden gebruikt voor nieuwe huisvesting aan overheidspersoneel dat in Mekka de jaarlijkse moslimbedevaart in goede banen moet leiden. Wij zijn er trots op een bijdrage te hebben mogen leveren aan dit project. Om het project succesvol te laten verlopen heeft een vijfkoppig team zes dagen in de week, 24 uur per dag nauw samengewerkt met medewerkers van Maars. Het begon met een intensieve werving- en selectieprocedure. Alleen de beste vakkrachten werden geselecteerd en met succes, want zo zegt Harry van der Stede, sectorleider van Maars: Eén van de uitdagingen was het realiseren van een verdubbeling van de pro ductiecapaciteit in een relatief korte periode. Door een jarenlange samenwerking wist Covebo wat Maars nodig had en konden zij snel goede vakkrachten leveren. In de eerste week waren het 10 Covebo werkt uur aan Mekka project uitzendkrachten, maar dit groeide uit tot 120 uitzendkrachten. Totaal is er door hen uur werk verzet, zijn er 17 extra woningen gehuurd en 72 fietsen aangeschaft. De samenwerking heeft ons een hoop ervaring en een nog hechtere samenwerking dan voorheen opgeleverd. Harry van der Stede: De intensieve samenwerking heeft onder andere bijgedragen aan het succesvol afronden van het Mekka project. Hiervoor verdient Covebo een groot compliment Covebo Uitzendgroep Marie curiestraat BW Harderwijk T +31 (0) F +31 (0) E I de ruimte waarin mensen verblijven, aldus het bedrijf op de eigen website. Kan een ruimte in het ziekenhuis bijdragen aan herstel? Kunnen systeemwanden positiviteit oproepen of leerprestaties verbeteren? Living Walls staat symbool voor een schat aan mogelijkheden die systeemwanden aan mensen bieden om zich één met hun omgeving te voelen en het beste uit zichzelf te halen. De innovatiedrang heeft van Maars een onbetwiste trendsetter gemaakt. Maar dat ook dit geen absolute garantie voor succes is, ondervond het bedrijf enkele jaren geleden. Als gevolg van de aanhoudende malaise in de bouwsector kwam Maars in improve study performance? Living Walls is a symbol for a host of possibilities that wall systems offer to people to inspire them to feel one with their environment and to make them perform at their best. This urge for innovation has turned Maars into an incontestable trendsetter. Nevertheless, some years ago the firm was made aware that even this is no absolute guarantee for success. Following the lingering downturn in the construction sector, Maars in 2011 encountered heavy weather which, one year later, forced the company into a re-organisation that cost almost 30 collaborators their job. A necessary evil, as Chief Executive Officer Menno de Vries Covebo goo.indd :05 Al sinds 1967 een vertrouwd gezicht binnen de muren van Maars Mondriaan, Leidschenveen Barajas Airport, Madrid 2011 in zwaar weer terecht, wat het bedrijf een jaar later noopte tot een reorganisatie die bijna 30 mensen hun baan kostte. Een noodzakelijk kwaad, noemde chief executive officer Menno de Vries de ingreep eerder dit jaar in dagblad De Stentor. Maar hoe pijnlijk ook, de maatregel legde mede de basis onder het herstel. Dat kwam misschien wel eerder dan verwacht. In 2013 sleepte Maars de grootste order uit zijn bestaan binnen: de levering van systeemwanden voor 36 gebouwen in Mekka, met een opdrachtwaarde van meer dan 15 miljoen euro. De order voor een belangrijk deel voortgevloeid uit het sterke (verkoop)netwerk in het Midden-Oosten waarin Maars jarenlang investeerde werd uitgevoerd in een inmiddels afgeslankte vaste organisatie, aangevuld met een groot aantal flexkrachten. De uitvoering was er een volgens het model dat De Vries voor labelled the action earlier this year in the newspaper De Stentor. Yet, painful as it was, the measure taken also lay the groundwork for the firm s recovery. This recovery happened rather sooner than expected. In 2013, Maars landed the tallest order in its existence: the delivery of wall systems for 36 building in Mecca, for a contract value exceeding 15 million Euro. The order to a significant degree the result of the strong (sales)network within the Middle East in which Maars had already for many years made considerable investments was executed by a solid, in the meantime slimmed down, organisation, complemented by a large number of flex personnel. The execution was one in harmony with the model that De Vries had already visualized when he joined the company, as he explained in De Stentor: When we landed the Mecca contract, we VanStijn goo.indd Wanpla 08:00 goo.indd :02 13

9 ogen had toen hij aantrad bij het bedrijf, zo liet hij weten in De Stentor: Toen we de Mekka-opdracht kregen, hebben we ruim 130 tijdelijke krachten in dienst genomen, ingewerkt en begeleid door onze vaste mensen. spanplafonds Akoestiek goo.indd GustavKauls 08:10 goo.indd :19 Maars official dealer in Romania and Bulgaria GUSTAV KAULS Door hinges MADE IN GERMANY GUSTAV KAULS is a family business founded in 1920 and since that time we deliver high quality standard and heavy duty hinges and receiving elements for wodden, steel, aluminium and glas doors as well as frames up to load capacities of 400 kg. Beside standard hinges and receiving elements we further deliver custom-made products for special requirements. Our products are exclusively MADE IN GERMANY and CE-certified (including smoke and fire protection) based on EN With our high quality standard and custom made products as well as our process and logistic quality we achieve customers satisfaction. Als onderdeel van de wereldwijde groeistrategie wil Maars in Noord-Amerika een dominante marktpositie opbouwen Groeistrategie Even maakte Maars zich nog ernstige zorgen, toen Saoedi-Arabië in mei met een algehele Nederlandse boycot dreigde vanwege de anti-islamsticker van Geert Wilders. Die zaak liep echter met een sisser af en inmiddels staat het bedrijf er in alle opzichten weer goed op. Afgelopen voorjaar maakte Maars bekend via een nieuwe dochteronderneming de stap naar de Amerikaanse markt te wagen. Het bedrijf is een prominente rol toebedeeld in een van de belangrijkste ambities van dit moment: het opbouwen van een dominante positie in Noord-Amerika. Dat streven is onderdeel van de wereldwijde groeistrategie van Maars, dat de blik meer en meer naar het buitenland verlegt. Een van de belangrijkste eerste wapenfeiten van de dochteronderneming was de presentatie van de toplijn lalinea voor de Amerikaanse markt tijdens de NeoCon-beurs in Chicago in juni dit jaar. engaged more than 130 interim workers that were integrated into our system with guidance and assistance from our fulltime collaborators. Growth strategy There was a moment of serious concern for Maars when Saudi Arabia in May threatened a full boycott of Dutch products because of Geert Wilders anti-islam sticker. However, that episode petered out without serious consequences and, in the meanwhile, the firm s overall outlook has again become very positive. This past spring, Maars announced its daring step into the American market via the formation of a new subsidiary company. The firm has been assigned a prominent role in one of the most ambitious programmes at this time: the developing of a dominant position in North America. That pursuit is part of Maars worldwide growth strategy that is shifting its focus more and more towards foreign markets. One of the most important achievements of the subsidiary has been the presentation of the top line lalinea to the American market during the NeoCon Trade Fair in Chicago in June of this year. We can provide the ideal solution for any interior design project. OFFICE NOVA CONCEPT is the promoter of innovative concepts for integrated solutions for offices and public spaces. We provide systems and products with fast and clean installation, allowing the creation of work and leisure spaces that meet the requirements of comfort and ergonomics, functionality and design in an optimum price - quality equilibrium. We are active on the Romanian and Bulgarian construction market and we assemble Maars Partitioning Systems in Poland, Norway, Bulgaria and Romania. Bucharest, 3rd District, 94th Theodor Sperantia St Air freight and Ocean freight Gateway to Europe concept Customs clearance Fully custom bonded warehouse (Rotterdam) TAPA-A certified warehouse with direct access to platform (Schiphol) AEO EDI booking portal Warehouse Management System Consolidations Rhenus Air & Ocean Seattleweg ND Pernis Rotterdam T E De nieuwe lijn bevestigt de positie van Maars als trendsetter. Met de all glass look, ontwikkeld in nauwe samenwerking met een architectenbureau, voegt het bedrijf een nieuwe dimensie toe aan het eigen productportfolio. Na de lovende reacties bij de introductie in 2013 volgde in juli het nieuws dat de toplijn vanwege het innovatieve aluminium bevestigingsprincipe (dat glaspanelen tot 100 kilogram kan dragen) is genomineerd voor de European Aluminium Awards Op 7 oktober hoort Maars in Düsseldorf of het na de nominatie ook de trofee krijgt toegekend. As part of its worldwide growth strategy, Maars wants to develop a dominant market position in North America The new line confirms Maars position as trendsetter. With the all glass look, developed in close collaboration with an architectural firm, the company is adding a new dimension to its own product portfolio. The enthusiastic reception during the introduction in 2013 was followed in July by the news that the top line, because of its innovative aluminium installation concept (which can carry glass panels of up to 100 kg) has been nominated for the European Aluminium Awards On 7 October in Düsseldorf, Maars will know if, after the nomination, the firm will also be awarded the grand prize. Nova goo.indd Rhenus 10:31 goo.indd :08 15

10 Architect Evelien Koekkoek (BNI): techniek verandert manier van denken Digitalisering stuurt interieur change. Desks were conceived because we had to have a fixed place to put our typewriters. That was also the case with the PC. However, as of the arrival of the ipad, it has become immediately noticeable how the dependency on a fixed work station is reduced and how people are performing their tasks with ever greater flexibility. That trend will only increase. Creating added value to the space invariably remains the starting principle De voortgaande automatisering en digitalisering gaat de komende jaren sterke invloed uitoefenen op werk- en leefomgevingen. Innovatie en flexibiliteit voeren daarbij de boventoon, zegt bestuurslid Evelien Koekkoek van de Beroepsvereniging Nederlandse Interieurarchitecten (BNI). De techniek verandert de traditionele manier van denken in hoog tempo. Een voorbeeld: het bureau. Kantoren staan er vol mee. Maar hoe lang nog? Op dit moment zijn ze in veel gevallen nog nodig, zegt Evelien Koekkoek. Maar je ziet absoluut een kentering. Bureaus zijn ooit bedacht omdat we met onze typemachine moesten kunnen werken. Dat bleef zo met de pc. Maar sinds de komst van de ipad zie je ineens hoe de afhankelijkheid van een vaste werkplek afneemt en hoe mensen steeds flexibeler hun werk doen. Dat gaat alleen maar toenemen. In die transitie zijn veel ondernemingen momenteel zoekende, merkt Evelien Koekkoek, behalve BNI-bestuurslid actief als zelfstandig interieurarchitect. Stromingen zoals Het Nieuwe Werken en Activity Based Werken (met multinationals als Google en Microsoft Evelien Koekkoek als belangrijke pioniers) hebben volgens haar veel losgemaakt en de basis gelegd voor nieuwe trends. Daarin maken traditionele kantoortuinen zonder aan transparantie in te boeten bijvoorbeeld steeds meer plaats voor meer taakgerelateerde werkomgevingen, waarin akoestische problemen en geluid voor minder hinder zorgen. Tegelijkertijd blijft de hang naar flexibiliteit bestaan. De toegevoegde waarde voor de ruimte is altijd het uitgangspunt Aanpassen Veel ondernemingen willen mee met de ontwikkelingen, zegt Koekkoek, maar in de praktijk zien we dat ze het interieur binnen een aantal jaren relatief eenvoudig weer willen kunnen aanpassen als de praktijksituatie daarom vraagt. Ze zijn voortdurend bezig met de vraag of de inrichting van de organisatie nog wel strookt met de manier van werken en willen daarin bewegingsvrijheid houden. Dat heeft soms ook te maken met kostenbeheersing. Ze zien hoe alles in beweging is. Architect Evelien Koekkoek (BNI): Technology is altering our way of thinking Digitization shapes our interiors The ever progressing trends in automation and digitization will during the coming years exert a strong influence on the workplace and living environments. In the process, innovation and flexibility are paramount factors, says Evelien Koekkoek, a Board member of the Association of Dutch Interior Architects (BNI). Technology is very rapidly altering the traditional mode of thinking. An example: the writing desk. Most offices have a desk. But for how long still? At this moment, desks are generally still needed, explains Evelien Koekkoek, but you can t miss noticing a Photo: Itai Cohen During this period of transition, many companies are currently looking for suitable solutions, remarks Evelien Koekkoek, who besides being a BNI Board member is also active as an independent interior architect. Trends such as New Ways of Working and Activity Based Working (with multinationals such as Google and Microsoft being important pioneers) have, in her opinion, opened up new avenues and laid the groundwork for new trends wherein, for instance, conventional office space, without relinquishing transparency, reserves increasingly more room for more task-related work environments wherein acoustic problems and noises create less of a hindrance. At the same time, the drive and orientation towards flexibility continues. Adaptation Many companies are keen to jump on the development bandwagon, says Koekkoek, but in practice we note that, within a few years, they want to be able to re-adapt the interior in a relatively uncomplicated way should the practical situation demand it. They are continuously preoccupied with the question whether the set-up and the organisation of the business remain in synch with the working methodology and they wish to preserve room to manoeuvre within it. Sometimes, this also has to do with cost control. They note how everything is in flux. This dynamic is not likely to change, at least not for the time being, such is her firm conviction. There is question of interaction. Businesses continue to automate, leading to the elimination of jobs and shifting workers into different functions, resulting in a need for a different lay-out of the work floor and, consequently, a different interior organisation. One notices the progression of this development and I expect that, as a result of ever increasing digitization, we will witness a further acceleration 16 17

11 Glas in zijn mooiste vorm. In de moderne architectuur zijn er legio mogelijkheden voor mulit-functioneel glas. Of het nu Veiligheids-, Brandwerende en/of Gebogen glas betreft. Wij produceren voor elke toepassing het juiste glas. Hero-Glas Veredelungs GmbH Industriestr. 1 D Dersum Tel Fax: Mail: Hero goo.indd Intervracht 13:21 goo.indd :09 focus op innovatieve en klantgerichte oplossingen Op zoek naar een flexibele en betrouwbare oplossing voor uw transport en/of logistieke activiteiten? Bel voor een afspraak! E I Alles uit handen, behalve de controle. Ploeger Logistics Intervracht Nederland BV is een internationaal expeditiebedrijf, gevestigd in Didam. Ons motto is: Stel de wens van de klant centraal. Onze opdrachtgevers zijn bedrijven in binnen en buitenland die importeren e/o exporteren. Ons kantoor is gevestigd in Didam op het Industrieterrein Kollenburg. In Duiven beschikken wij over ruim 2000m 2 op- en overslag ruimte. Onze jarenlange relaties waarderen onze expertise in douanezaken en de snelle, flexibele en concurrerende afhandeling van intercontinentale zendingen die door de lucht of over zee vervoerd dienen te worden. Met name onze eigen zeevracht groupage diensten van en naar de USA en vanuit China hebben in de afgelopen 15 jaar een gerenommeerde reputatie in de regio weten te veroveren. tel: In die dynamiek komt voorlopig geen verandering, is haar stellige overtuiging. Er is sprake van een wisselwerking. Bedrijven gaan steeds verder met automatisering. Dat leidt ertoe dat functies vervallen en dat mensen andere taken krijgen, met als gevolg dat de behoefte ontstaat aan een andere indeling van de werkvloer en daarmee ook aan een ander interieur. Je ziet dat die ontwikkeling doorzet en mijn verwachting is dat daarin door de toenemende digitalisering de komende jaren een verdere versnelling intreedt. De techniek verandert de traditionele manier van denken in hoog tempo. Integratie Koekkoek voorziet in dit verband ook een verdergaande integratie van technologie en interieurs. Producenten en leveranciers van componenten zoals systeemwanden kunnen daarvan meeprofiteren, zolang ze maar langs de juiste route innoveren, zegt zij. Systeemwanden komen in de basis al tegemoet aan de hang naar flexibiliteit. Ze maken de herindeling of het splitsen van ruimtes relatief eenvoudig. Bovendien zijn er met de glazen wanden zoals die tegenwoordig worden gemaakt veel fraaie oplossingen denkbaar. Maar veel hangt af van de match tussen opdrachtgever en leverancier. Innovaties moeten bovendien functioneel zijn en geen gadgetachtig karakter krijgen. De toegevoegde waarde voor de ruimte is altijd het uitgangspunt. Bureaus zijn ooit bedacht omdat we met onze typemachine moesten kunnen werken Dat neemt niet weg dat er talloze fascinerende mogelijkheden in het verschiet liggen, zeker waar indeling en inrichting samenvloeien met technologie. Veel van wat we vroeger science fiction noemden is technologisch gezien al binnen handbereik. En daarmee zijn hele gave dingen mogelijk, zegt Evelien Koekkoek. Wanden met geïntegreerde ipads of touch screens, die dienen als computers: dan heb je het over innovatie van de werkruimte die is gekoppeld aan functionaliteit. Het is inspirerend en vernieuwend tegelijk. Ik weet zeker dat we wat dat betreft een heel interessante tijd tegemoet gaan. De ontwikkelingen gaan veel sneller dan we denken. of this trend in the coming years. Technology is very rapidly altering the traditional mode of thinking. Desks were conceived because we had to have a fixed place to put our typewriters Integration Koekkoek also anticipates in this respect a continuing integration of technology and interiors. Manufacturers and suppliers of components such as wall systems will also profit from this, as long as their innovations are on the right track, she says. In a basic sense, wall systems already meet demands for flexibility. They are turning the re-arrangement or the division of spaces into a relatively simple process. Furthermore, one can conceive of an array of very attractive solutions using the glass wall systems as they are currently being produced. But a lot depends on the match between the principal and the supplier. Innovations must also be functional and steer clear of the label of mere gadgetry. Creating added value for the space invariably remains the starting principle. This is not to gainsay the fact that the future holds countless fascinating possibilities, certainly in the area where the division and lay-out of space converges with technology. Much of what was in the past seen as science fiction is technologically already within our capabilities. And this makes a lot of great things possible, says Evelien Koekkoek. Walls with integrated ipads or touch screens that serve as computers: there you are talking about innovation of the work space that is coupled to functionality. It is inspiring and innovative at the same time. I am fully convinced that for what concerns the possibilities in this field we are entering upon a very interesting time. The innovations are happening much faster than we realize. Ploeger goo.indd VandenBergGlas 13:51 goo.indd :41 19

12 Drinkwatersector staat voor grote uitdagingen id i Pidpa evolueert volop van drinkwater- naar integraal waterbedrijf Subtiele verschillen maken water geschikt voor verschillende doeleinden Let the market run its course Shell Pernis looking ahead confidently NOx emissions trading meets inglorious demise Nederland d wordt labland The Netherlands becomes a labland Omron: koppeling via één platform leidt tot meer efficiency Omron: link by way of one platform leads to greater efficiency Aandacht voor opleiding broodnodig Focus on training desperately needed Ketenintegratie must om faalkosten te verminderen Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello: Meerwaarde aan voor- en achterzijde van bouwproces Nederland d Topzorgland We moeten samen de troep opruimen Sustainable chemical innovation improves the worldtweesteden ziekenhuis Tilburg: Kwaliteit en veiligheid patiënt gaan boven alles We moeten naar échte vraagsturing in de zorg OCI Nitrogen: fertilizer and melamine: the best of both worlds Collaboration with companies is essential Gunco BV: blik op het oosten Gunco BV: looking east Wachten op het keerpunt Waiting for the turning point Maars en Bevar gaan prima samen Ook iets te vertellen? Banken terughoudend met financiering mkb Banks reluctant to provide credit to SMEs In Insights geven beslissers in het bedrijfsleven hun visie op ontwikkelingen in hun sector. De interviews bieden inzicht in de business, de spelers en hun best practices. De specialist én logistieke partner voor uw bevestigingsmateriaal en C-delen. Ook uw ervaringen delen met de lezers van Insights? Bel of mail ons voor informatie. Een Batenburg Techniek onderneming Vakblad Insights Uitgeverij Goo Media T +31 (0) E I Bevar goo.indd IS 1-4.indd 09: :33 Insights is een uitgave van Insights is published by Goo Media T +31 (0) I Directie Director Ernst Delfos Realisatie en coördinatie Realisation and coordination Nima Larkani Peter Molenaar Janneke Rancuret Willeke van de Ree Milco Sprink Productie production Renate Claassens Ellen van Vliet Vormgeving Design Marinka Peeters Tekstproductie Editing Bak & Bakker cs journalisten Goo Media oktober 2014 Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht kunnen uitgever en auteurs geen aan sprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele onjuistheden of onvolledigheden. No part of this publication may be reproduced or publicised in any form by print, photocopy, microfilm or any other means without written permission from the publisher. Whilst every care has been taken in compiling this publication to ensure the accuracy of the content, the publisher and authors cannot be held responsible for the consequences of any errors or omissions. ISSN: Deze uitgave kwam tot stand dankzij de medewerking van: This publication was realised with the cooperation of: Akoestiek Montage Brabant b.v. Baron Dienstverlening B.V. BDO Audit & Assurances B.V. Van den Berg Glas Bevar C&T Technics B.V. Covebo Projecten B.V. Glassolutions Interior Hero Fire GmbH Intervracht Nederland BV Gustav Kauls GmbH & Co. KG Lift Geïntegreerde Communicatie BV LOKO IT specialisten Nofisol Europe b.v. Nova Concept SRL Ploeger logistics Harderwijk B.V. Rhenus Air & Ocean SCHäFER Lochbleche GmbH & Co.KG. Van Stijn Rijnwoude BV Ulamo WANPLA KAMPEN BV 20

13

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld.

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld. S H E E T M E T A L p a r t s a n d a s s e m b l i e s I n t r o d u c t i e Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst De Levende Gevel Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst A letter from nature Dear., Our life knows no boundaries, we live together. You live in me and I live in you! I not only

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Titel, samenvatting en biografie Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Samenvatting: Nieuwe projecten nemen toe in complexiteit: afhankelijkheden tussen software componenten,

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN Make a smart move+ STRATEGISCHE LOCATIE,, A326 AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER 25.500 m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR WIJCHEN LOGISTICS CENTRE MODERNE LOGISTIEKE BEDRIJFSRUIMTE

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse De Digitale Transformatie en de impact op IT Capgemini Edwin Leinse 40+ countries and 120+ nationalities (As of December 31, 2015) North America 16 034 Latin America 9 363 Europe 62 301 Middle-East & Africa

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

01/ M-Way. cables

01/ M-Way. cables 01/ 2015 M-Way cables M-WaY Cables There are many ways to connect devices and speakers together but only few will connect you to the music. My Way of connecting is just one of many but proved it self over

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013

AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013 AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013 Een bestaand kantoorgebouw op het Schinkel terrein In Amsterdam wordt nieuw leven ingeblazen als bedrijfsverzamelgebouw.

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 1. 7. ---- 3. ---- 4. ---------- 6. 5. 2. ---- 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5.

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Concept development. Haga Hospital. 17 september 2015

Concept development. Haga Hospital. 17 september 2015 Concept development Haga Hospital 17 september 2015 Marije Talstra 2015 Healthcare consultant at fluent 2003-2015 Healthcare consultant at Twynstra Gudde TUDelft, real estate & housing, urban planning

Nadere informatie

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES Pieter Ballon, imec-smit, VUB PUBLIC Smart cities are places where information technology is combined with infrastructure, architecture, everyday objects and even our

Nadere informatie

Stars FILE 7 STARS BK 2

Stars FILE 7 STARS BK 2 Stars FILE 7 STARS BK 2 Of course you have seen X-Factor, The Voice or Got Talent on TV or via the Internet. What is your favourite act? Do you like the dancing performances or would you rather listen

Nadere informatie

Schenker Logistics Nederland Fit for the Future. DB Schenker Logistics Nederland EIC Dag van de Logistiek

Schenker Logistics Nederland Fit for the Future. DB Schenker Logistics Nederland EIC Dag van de Logistiek Schenker Logistics Nederland Fit for the Future DB Schenker Logistics Nederland EIC Dag van de Logistiek Paul Boers 6 november 2011 Introductie Schenker Logistics Nederland Fit for the future De wereld

Nadere informatie

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 2. ---- 1. ---- 3. ---- 7. ---------- 5. 4. 6. 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5. Power

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Kees den Blanken Cogen Nederland Driebergen, Dinsdag 3 juni 2014 Kees.denblanken@cogen.nl Renewables genereren alle stroom (in Nederland in

Nadere informatie

LED LIGHTING FOR COLD STORAGE

LED LIGHTING FOR COLD STORAGE LED LIGHTING FOR COLD STORAGE Madrid, October 16 Maarten de Graaf Didyouknowthat? It takes 0.65KWh of air conditioning energy to cool down every 1 kwh of lighting heat. Didyouknowthat? Meaning that youernergybillforlightingis

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

New trends in MarCom jobs : what's the future?

New trends in MarCom jobs : what's the future? New trends in MarCom jobs : what's the future? Why, what and how? 1 Changes & Trends in MarCom 2 MarCom professionals are fully aware of facing radical changes in their jobs Changes in the MarCom job in

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Reading comprehension: The Tropical Rainforest

Reading comprehension: The Tropical Rainforest Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Patricia Termeer 05 februari 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/71971 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

TULP & PIET BOON.

TULP & PIET BOON. 1 TULP & PIET BOON Het verhaal TULP TULP, Het verhaal van passie voor vuur. Genieten van mooie momenten, bij haarden met pure ontwerpen. Geloven in tijdloze ontwerpen. En altijd gaan voor vuur zoals vuur

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

7 Habits of Innovation Leaders. Yellow Cats 16 oktober 2014

7 Habits of Innovation Leaders. Yellow Cats 16 oktober 2014 7 Habits of Innovation Leaders Yellow Cats 16 oktober 2014 Het tijdperk van de CM(T)O CMG Partners 2014 The CMO redefined Egon Zehnder 2014 Lack of Vision or Urgency? Lack of Vision or Urgency?? 7 Habits

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

right place, right time

right place, right time right place, right time PND: constructie èn industriële verhuizingen Combinatie van twee disciplines maakt PND tot de ideale partner Het verhaal achter de succesformule van PND is eenvoudig. Van oorsprong

Nadere informatie

Puurs Logistics Centre. 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis. build your future+

Puurs Logistics Centre. 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis. build your future+ Puurs Logistics Centre 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis build your future+ Puurs Logistics Centre Brabantstraat 2, 2870 Puurs Puurs Logistics Centre Brabantstraat

Nadere informatie

2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander

2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander 2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander HOI 2.0 introduction Importance HOI currency Future print = HOI 2.0 HOI 2.0 Print: Décomplexation/more simple Digital: New set-up Core values HOI Accountability

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Krimpen ad IJsel 10-01-2016 Verdoold Installatiebedrijf Voorwoord Ik heb dit rapport geschreven naar aanleiding van een communicatieopdracht

Nadere informatie

Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs

Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs Elena Cavagnaro, lector in service studies MLI & SEN 2013 09 06 1 9/6/2013 Agenda Even voorstellen Wereldbeelden Welk beeld hebben we van de wereld

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Toekomst

A2 Workshops Grammatica Toekomst Bestuderen Future Simple Normaal Hoe maak je de Future Simple? We beginnen met een rijtje voorbeelden. I will stay You will stay He will stay She will stay He will stay It will stay We will stay You will

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Read this story in English. My personal story. I: But you are planning to built up a professional career? As an independent or employee?

Read this story in English. My personal story. I: But you are planning to built up a professional career? As an independent or employee? My personal story Netherlands 23 Female Primary Topic: PROFESSIONAL CAREER Topics: IDENTITY Year: 2010 age appearance/physical beauty career path competences promotion/selection reconciliation private/professional

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

ROTTERDAM CLIMATE INITIATIVE

ROTTERDAM CLIMATE INITIATIVE ROTTERDAM CLIMATE INITIATIVE Fred Akerboom January 29th 2014 Het Rotterdam Climate Initiative is het klimaatprogramma van de gemeente Rotterdam, Deltalinqs, DCMR Milieudienst Rijnmond en Havenbedrijf Rotterdam

Nadere informatie

Tim Akkerman - Head of Mobile

Tim Akkerman - Head of Mobile Tim Akkerman - Head of Mobile Emesa is the largest e-commerce company for searching, comparing and booking travel and leisure packages in the following categories: Holidays - Other accommodations - Hotels

Nadere informatie

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina)

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina) NATUREALLY Commissioned work for the hospital of Enschede (MST) 2016 Transparent print and coloured backlight. 450 x 800 cm, Geert Mul 2016 (Nederlandse tekst onderaan de pagina) The work of art called

Nadere informatie

Rooted plant plugs tailor-made. Bedrijfsprofiel Company profile

Rooted plant plugs tailor-made. Bedrijfsprofiel Company profile Rooted plant plugs tailor-made Bedrijfsprofiel Company profile Rooted plant plugs tailor-made Uw leverancier bij uitstek Stekbedrijf Bergs in Heythuysen vermeerdert een uitgebreid assortiment planten voor

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

ESOMAR PAPER: Four simple strategies: 25% more ROI for newspaper advertisement

ESOMAR PAPER: Four simple strategies: 25% more ROI for newspaper advertisement ESOMAR PAPER: Four simple strategies: 25% more ROI for newspaper advertisement Learnings from 2011 case for: Erdee Media Group Cebuco, Amsterdam BY Martin Leeflang (Validators) Esomar Paper Augustus 2011

Nadere informatie