heeft inmiddels ingestemd met de voordrachten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "heeft inmiddels ingestemd met de voordrachten."

Transcriptie

1 BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN AAN DE AANDEELHOUDERS BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DJAARREKENING e Raad van Commissarissen biedt u de jaarrekening 2000 ter goedkeuring aan. In onze vergadering van 1 maart 2001 werd de jaarrekening vastgesteld en werd het verslag van de Raad van Bestuur besproken. Het dividend over 2000 is bepaald op EUR 2,25 per aandeel. Het slotdividend bedraagt EUR 1,43 per aandeel. VERGADERINGEN RAAD VAN COMMISSARISSEN De Raad van Commissarissen heeft in 2000 zeven keer vergaderd. Als voornaamste onderwerpen kwamen aan de orde het Meerjarenplan , de jaarcijfers 1999, de kwartaalcijfers 2000, de acquisities van ReliaStar, Aetna Financial Services en Aetna International, alsmede de herstructurering van de investment-banking-activiteiten. Voorts is onder meer gesproken over het management-developmentbeleid, het merkenbeleid, corporate governance, het dividendbeleid, de waarderingsgrondslagen en de verkoop van bedrijfsonderdelen. Het onderwerp corporate governance spitste zich met name toe op de ontwikkelingen in Nederland en in Europees verband met betrekking tot de wens aandeelhouders c.q. certificaathouders meer zeggenschap te geven. Verschillende managers gaven presentaties over de ontwikkeling van hun bedrijfsonderdeel, waardoor de commissarissen goed op de hoogte blijven van de invulling van de strategie. Bovendien krijgt de Raad van Commissarissen zo een beeld van toekomstige kandidaten voor functies op de hoogste managementniveaus. De jaarlijkse bijeenkomst van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur met de Centrale Ondernemingsraad vond plaats rond het thema economische groei. COMMISSIES UIT DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Het Audit Committee kwam driemaal bijeen, waarbij de jaarcijfers, de halfjaarcijfers, het voorzieningenbeleid, het dividendbeleid en de waarderingsgrondslagen uitvoerig werden besproken. De Honereringsen Benoemingscommissie vergaderde tweemaal, onder andere over de samenstelling van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, het management-developmentbeleid en de beloning van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. SAMENSTELLING RAAD VAN COMMISSARISSEN De heer Van Royen trad na een periode van zes jaar per 2 mei 2000 af als commissaris. Per dezelfde datum werd de heer Tietmeyer, voormalig president van de Deutsche Bundesbank, tot commissaris benoemd. De heer Van der Lugt werd in de Aandeelhoudersvergadering van 2 mei 2000 met ingang van 18 april 2001 tot commissaris benoemd. De heer Van der Lugt was voorzitter van de Raad van Bestuur en ging per 1 juni 2000 met pensioen. Bij het afscheid van de heer Van Royen en de benoemingen van de heren Tietmeyer en Van der Lugt werd al stilgestaan in het vorige jaarverslag. Tijdens de Aandeelhoudersvergadering van 17 april 2001 treedt de heer Verhagen af als commissaris wegens het bereiken van de leeftijd van 72 jaar. Mevrouw Luella Goldberg wordt voorgedragen als nieuwe commissaris per 17 april Zij is Amerikaanse en was commissaris van de door ING overgenomen Amerikaanse verzekeraar ReliaStar. De heer Timmer is aftredend en wordt voor herbenoeming voorgedragen. De Centrale Ondernemingsraad heeft inmiddels ingestemd met de voordrachten. 20

2 BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE RAAD VAN COMMIS- SARISSEN IS VAN MENING DAT ING OP EEN HEEL GOED JAAR KAN TERUGZIEN SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR Per 2 mei 2000 heeft de heer Kist het voorzitterschap van de Raad van Bestuur overgenomen van de heer Van der Lugt. Hiervan werd al melding gemaakt in het vorige jaarverslag. Dat gold ook voor de benoemingen van de heren Hubbell en Robins tot lid van de Raad van Bestuur per 2 mei Per 4 december 2000 trad de heer Robins af in verband met de reorganisatie van de investment-banking-activiteiten. De Raad van Commissarissen zegt hem, mede namens de Raad van Bestuur, graag dank voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van met name ING Barings in de afgelopen jaren. De Raad van Commissarissen zal in zijn nieuwe samenstelling uit 13 leden bestaan. Tijdens de Aandeelhoudersvergadering van 2002 zullen de heren Berghuis en Kamminga aftreden. Zij zullen niet herbenoembaar zijn gezien het feit dat zij dan langer dan 12 jaar deel hebben uitgemaakt van de Raad van Commissarissen. Voorts zijn mevrouw Van den Berghe en de heren Herkströter, Ververs, De Meester en Stekelenburg in 2002 aftredend. AFSCHEID VAN DE HEER G. VERHAGEN Tijdens de Aandeelhoudersvergadering van 17 april 2001 zal de heer G. Verhagen afscheid nemen als commissaris van ING Groep. De heer Verhagen is sinds 1991 aan ING verbonden, tot 1994 als commissaris van ING Bank, TEN SLOTTE De Raad van Commissarissen is van mening dat ING op een heel goed jaar kan terugzien. Naast de uitstekende resultaten werden belangrijke strategische stappen gezet, waaronder de acquisitie van twee grote Amerikaanse verzekeringsbedrijven. De verhoging van de financiële doelstellingen was een belangrijk besluit om tot een grotere doelmatigheid en daardoor hoger rendement te komen. In dat kader passen ook de herstructurering van de investment-banking-activiteiten en de verkoop van sommige bedrijfsonderdelen. De Raad van Commissarissen spreekt graag zijn waardering uit jegens de Raad van Bestuur en de inmiddels meer dan medewerkers voor hun grote inzet en de behaalde resultaten in het afgelopen jaar. vanaf dat jaar als lid van de Raad van Commissarissen van ING Groep en sinds mei 1996 tevens als vice-voorzitter. In 1994 werd hij daarnaast lid van het Audit Committee, waarvan hij in 1995 voorzitter werd. De heer Verhagen heeft zich vanaf het begin een zeer betrokken commissaris getoond, die met groot gezag sprak en in het bijzonder op het terrein van financiële verslaglegging een uitermate belangrijke inbreng had. Ook vanwege zijn hartelijke persoonlijkheid zal hij zeer worden gemist. Onze grote dank gaat uit naar de heer Verhagen voor de wijze waarop hij zich gedurende tien jaar in verschillende functies voor ING heeft ingezet. Amsterdam, 1 maart 2001 DE RAAD VAN COMMISSARISSEN van boven naar beneden, van links naar rechts C.A.J. HERKSTRÖ TER voorzitter G. VERHAGEN vice-voorzitter M. VERVERS vice-voorzitter L.A.A. VAN DEN BERGHE J.W. BERGHUIS P.F. VAN DER HEIJDEN A.G. JACOBS J. KAMMINGA P.J.A. BARON DE MEESTER J. STEKELENBURG De Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur H. TIETMEYER J.D. TIMMER JAARVERSLAG 2000 ING GROEP 21

3 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR STRATEGIE EN VOORUITZICHTEN MISSIE: ING WIL EEN KLANTGERICHTE, VOORAANSTAANDE, WERELDWIJD ACTIEVE, INNOVATIEVE EN KOSTENEFFICIËNTE FINANCIËLE DIENSTVERLENER ZIJN, DIE HAAR KLANTEN DIENSTEN AANBIEDT VIA HET DISTRIBUTIEKANAAL VAN HUN KEUZE, IN MARKTEN WAARIN ING VOOR HAAR AANDEELHOUDERS WAARDE KAN CREËREN. Na jaren van snelle uitbreiding via acquisities zal de nadruk in de komende jaren liggen op optimale klanttevredenheid, het vasthouden van de sterke punten van ING, het verwezenlijken van verplichte synergie, operational excellence en kostenbeheersing. STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN De Europese strategie van ING voor de particuliere markt is gebaseerd op de click-call-face-formule. Click voor informatie over rekeningen, producten en transacties via internet; call voor informatie en transacties via voice-response-systemen en call-centres; face voor persoonlijk contact met tussenpersonen, accountmanagers en/of productspecialisten. De wens van de klant staat daarbij centraal. De zakelijke markt, inclusief investment banking: wereldwijde Het leveren van producten en diensten van topkwaliteit De eerste prioriteit van ING is het voldoen aan de behoeften van de 50 miljoen klanten wereldwijd door het aanbieden van producten van topkwaliteit en een uitstekende dienstverlening. Klanten zijn kritischer en veeleisender geworden. Mede dankzij de ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie kunnen zij in toenemende mate het aanbod van diverse aanbieders met elkaar vergelijken om de beste oplossing voor hun individuele behoeften op financieel gebied te verkrijgen. Daarom zal in de komende jaren de nadruk liggen op het vergroten van de klanttevredenheid. ING is goed gepositioneerd om aan de behoeften van particuliere, zakelijke en institutionele klanten te voldoen. De nadruk van ING op het vormen, beheren en beschermen van vermogen past uitstekend in de huidige overgang van publieke naar private pensioen- en verzekeringsregelingen. Het realiseren van verplichte synergie Synergie is een van de belangrijkste drijfveren voor het verbeteren van de dienstverlening en het verlagen van de kosten. ING is met haar gediversifieerde financiële dienstverlening in een nieuwe fase gekomen: het realiseren van synergie is niet langer vrijwillig, maar verplicht. Er zijn nog talrijke synergiemogelijkheden, zowel in de commercie (batensynergie) als in de bedrijfsvoering (kostensynergie). dienstverlening bieden aan de klanten van ING via een breed assortiment van financiële diensten Voor de zakelijke markt, met inbegrip van investment banking, ligt de prioriteit bij het hergroeperen van de bancaire activiteiten van ING (ING Barings, ING Bank, BBL, BHF-Bank en hun dochterbedrijven) tot één geïntegreerde Europese organisatie die corporate en investment-banking-diensten biedt aan de zakelijke klanten van ING. Financiële en aandelenmarkten: één geïntegreerde Financial Markets-organisatie die een specifiek assortiment van diensten aanbiedt De herstructurering van ING Barings leidt tot de samenvoeging van de activiteiten van het voormalige Financial Markets en Equity Markets in één bedrijfsonderdeel, te weten Financial Markets. De voornaamste activiteiten zijn het verkopen, verhandelen en distribueren van aandelen en schuldpapier, buitenlandse valuta, treasury, geldmarktproducten en derivaten. Operations/IT: het realiseren van operational excellence en synergie Bij Operations/IT ligt de nadruk op het ontwikkelen van een pan-europese visie voor Operations/IT, aansluitend bij het wereldwijde ING-beleid. Belangrijke prioriteiten zijn het verhogen van het gebruikersgemak en het verminderen van kosten. EUROPA NOORD- EN ZUID-AMERIKA De particuliere markt: het verwerven van een vooraanstaande positie op het gebied van vermogensvorming en beheer voor particuliere klanten in landen waar ING voldoende schaalgrootte kan bereiken Het opzetten van één organisatie voor gediversifieerde financiële dienstverlening met meer nadruk op de wensen van de klant 22

4 STRATEGIE EN VOORUITZICHTEN In de Verenigde Staten zal ING haar bedrijven stroomlijnen tot één gediversifieerde financiële dienstverlener die de wensen van de klant centraal stelt. De grootste uitdaging voor ING Americas in de komende twee jaar is het succesvol integreren van de activiteiten van ING, ReliaStar en Aetna. Het doel van deze herstructurering is schaalgrootte te creëren op het gebied van productontwikkeling en distributiemogelijkheden, waarbij de nadruk ligt op vermogensbeheer. ING zal voorts haar bestaande portefeuille in de Verenigde Staten optimaliseren. Ook in Mexico en Latijns Amerika ligt de uitdaging in het integreren van Aetna en ING, het per kernland herstructureren van de gecombineerde bedrijven en tegelijkertijd tussenpersonen en klanten betere producten en diensten bieden. In Canada wil ING de schadeverzekeringsactiviteiten versterken door de contacten met het intermediair te intensiveren en de kostenmarges te verlagen. Daarnaast zet ING de expansie van ING Direct voort. De Groep zal beleggingsfondsen en producten van ING Direct ook aanbieden via de distributiekanalen van de verzekeringsbedrijven. AZIË PACIFIC Het positioneren van ING als de toonaangevende aanbieder van financiële diensten in Australië, Japan, Korea, Taiwan en Hongkong, en het ontwikkelen van greenfields in China en India De belangrijkste strategische prioriteit voor ING Azië/Pacific is groei te realiseren in de vijf kernlanden, bij voorkeur op het gebied van vermogensvorming. De ING- en Aetna-bedrijven zullen worden geïntegreerd door het opzetten van een gemeenschappelijke organisatie die optimaal gebruik maakt van ieders sterke punten. Daarnaast zal het ING-merk worden geïntroduceerd. Een andere topprioriteit is het ontwikkelen van greenfields in China en India. ING beziet momenteel haar portefeuille in de gehele regio Azië/Pacific. Dit kan inhouden dat activiteiten worden afgestoten ten faveure van investeringen in meer belovende markten. en moet de bijdrage aan de Groepswinst stijgen naar 25% in Dit plan zal worden gerealiseerd door een combinatie van acquisities en autonome groei. Wat relatiebeheer voor groepsmaatschappijen betreft, zal ING Investment Management de ING-verzekeringsbedrijven de best mogelijke dienstverlening tegen de laagste kosten blijven aanbieden. Op het terrein van institutioneel vermogensbeheer zullen IIM, nu samen met BBL Asset Management, en Baring Asset Management hun positie in de ontwikkelde markten in Europa, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Japan uitbreiden. De Amerikaanse activiteiten op het gebied van beleggingsfondsen profiteren van de door ReliaStar en Aetna geboden extra distributiekanalen en omvang. ING mikt op een plaats in de Amerikaanse top 10. In Europa streeft ING Asset Management naar een plaats in de top 5 op het gebied van beleggingsfondsen door zich te richten op de netwerken van eigen agenten in de thuismarkten en door het verder ontwikkelen van distributie door derden in de overige Europese markten. Voor wat betreft de gespecialiseerde activiteiten vastgoed, private banking en participaties (Parcom en Baring Private Equity Partners) en alternative assets (ING Furman Selz Asset Management) ligt de nadruk op autonome groei en het consolideren van de sterke positie van ING in deze specifieke marktsegmenten. ING DIRECT Het ontwikkelen van ING Direct tot een toonaangevende directe aanbieder van financiële diensten voor de particuliere markt ING Direct heeft bewezen dat het een succesvol callcentre/internetbedrijf kan opbouwen. Al meer dan 50% van het transactieverkeer verloopt via internet. Het doel is de bestaande activiteiten uit te breiden, in ontwikkelde markten waar mogelijk nieuwe bedrijven op te zetten en aandeelhouderswaarde te creëren. E-BUSINESS ASSET MANAGEMENT Behoren tot de wereldwijde top 10 van vermogensbeheerders op basis van uitstekende beleggingsresultaten Door de acquisities in de VS heeft ING haar ambitie vervuld de top 10 van grootste actieve vermogensbeheerders ter wereld te bereiken. Om deze positie te behouden, heeft ING Asset Management een ambitieus groeiplan opgesteld. Volgens dit plan moet het door de Groep beheerde vermogen stijgen tot EUR 1 biljoen in het jaar 2005 Het transformeren van ING tot een onderneming die volledig is ingericht voor e-business De e-strategie van ING is een groot gedeelte van de diensten en activiteiten van ING via internet beschikbaar te stellen. In het afgelopen jaar heeft ING laten zien dat zij hiermee nieuwe klanten kan aantrekken, de dienstverlening aan bestaande klanten kan verbeteren, de baten per klant kan verhogen (cross-selling) en tegelijkertijd de kosten per klant of activiteit kan verlagen. Voor ING is e-business een normale manier van zaken doen, die zich voortdurend ontwikkelt. JAARVERSLAG 2000 ING GROEP 23

5 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR E-business is meer dan e-commerce (verkoop): ING besteedt ook veel aandacht aan e-working (intern) en e-procurement (inkoop). Naar verwachting zullen in 2003 de initiatieven op het gebied van e- business meer dan zeven miljoen e-klanten hebben aangetrokken (inclusief ING Direct), zowel bestaande als nieuwe. OVERIGE STRATEGISCHE PRIORITEITEN Bereiken van operational excellence Om de concurrentiepositie van ING in stand te houden en te verbeteren, is het van vitaal belang dat de Groep op alle niveaus naar operational excellence streeft en de schaalgrootte en breedte van de dienstverlening van alle bedrijfsonderdelen, regio s en bestuurlijke centra weet te benutten. Hoewel vele operationele besluiten op decentraal niveau genomen blijven worden, zal de nadruk steeds meer komen te liggen op centraal aangestuurde inspanningen om kosten te verlagen en de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen. Na de oprichting van een IT-bedrijfsonderdeel op groepsniveau zijn verschillende projecten gestart om op groepsniveau de efficiency te verbeteren, zoals een project gericht op een wereldwijde structuur voor communicatie- en datacentra, standaardisatie van soft- en hardware en gezamenlijke inkoop. Het opbouwen van een wereldwijd ING-merk ING zal in toenemende mate profiteren van het gebruik van één INGmerk en heeft initiatieven gestart om dit doel te bereiken. ING dient transparantie en samenhang te bewerkstelligen en de inhoud van de ING-waarden, zoals vertrouwen, klantgerichtheid en ondernemerschap, uit te dragen. Een sterk merk is een kritische succesfactor in een mondiale economie, ook voor e-business. Alle labels zullen in principe een naamswijziging ondergaan, tenzij de ING-leeuw geen toegevoegde waarde heeft. In sommige markten wordt gekozen voor de combinatie van het lokaal sterke merk en de ING-naam. Het creëren van één ING-cultuur Een gemeenschappelijke en duidelijke bedrijfscultuur is een eerste vereiste om de strategische en financiële doelstellingen van de Groep te realiseren, met name nu het aantal medewerkers sterk is uitgebreid door de acquisities. In 2000 werd een grote voorlichtingscampagne gehouden en een uitgebreid trainingspakket opgesteld om de ING Business Principles binnen de gehele Groep in te voeren. Het ING-gevoel onder huidige en toekomstige medewerkers zal voortdurend worden gestimuleerd. Een cultuurverandering van werken (op het niveau van een individueel bedrijfsonderdeel) naar (verplicht) samenwerken is in gang gezet. FINANCIËLE DOELSTELLINGEN Besloten is de financiële doelstellingen met ingang van 2001 te verhogen. Winstgevendheid: operationeel nettorendement op het eigen vermogen van ten minste 18%. Deze doelstelling is inclusief gerealiseerde verkoopwinsten op zakelijke waarden en het hefboomeffect op groepsniveau, maar exclusief het effect van recente acquisities. Voor de ING-bedrijfsonderdelen betekent dit een rendementsdoelstelling op het eigen vermogen van 12%. Het disconteringsopercentage voor het berekenen van embedded value wordt per land gedifferentieerd. Voor de bancaire activiteiten als geheel wordt een RAROC (risk-adjusted return on capital) van 18,5% voor belastingen nagestreefd. Winstgroei: een jaarlijkse autonome groei van de operationele nettowinst per aandeel met ten minste 12%. Deze doelstelling is exclusief acquisities en betekent een verdubbeling van de operationele nettowinst per aandeel in maximaal zes jaar. Meer efficiency: dalende kostenratio s voor het verzekeringsbedrijf en voor het bankbedrijf een efficiencyratio (kosten-batenratio) die daalt tot onder 70%. VOORUITZICHTEN De economische omstandigheden zijn de afgelopen twee jaar gunstig geweest en hebben een positief effect gehad op de goede resultaten van ING. De Raad van Bestuur is van mening dat het economische klimaat in de komende jaren wat minder rooskleurig kan zijn. De Raad heeft er niettemin vertrouwen in dat de Groep goed is gepositioneerd en in staat zal zijn haar voorspoedige ontwikkeling te continueren in een meer uitdagend economisch klimaat door het consistent doorvoeren van de strategie die gericht is op het vormen, beheren en beschermen van vermogen. De nadruk in 2001 zal liggen op het realiseren van synergie door het benutten van de sterke punten van de recente acquisities. Zo vroeg in het jaar en gezien de onzekere economische vooruitzichten en de volatiele financiële markten, zijn de verwachtingen voor 2001 nog onzeker. De Raad van Bestuur is echter van mening dat ING in 2001 haar nieuwe doelstelling van een autonome groei van de operationele nettowinst per aandeel met ten minste 12% zal halen. * 24

6 FINANCIËLE HOOFDPUNTEN ING GROEP FINANCIËLE HOOFDPUNTEN HOOFDPUNTEN OPERATIONELE NETTOWINST STIJGT MET 24% TOT EUR MILJOEN DIVIDEND STIJGT MET 38% TOT EUR 2,25 PER AANDEEL BEHEERD VERMOGEN OVERSCHRIJDT EUR 500 MILJARD ISTERKE RESULTATEN n 2000 is de operationele nettowinst toegenomen met 24,1% tot EUR miljoen. De nettowinst, inclusief niet-operationele posten steeg met 143,5% tot EUR miljoen. De uitkeerbare nettowinst (inclusief EUR 834 miljoen uit de verkoop van de participatie in CCF) bedroeg EUR miljoen, tegenover EUR miljoen in 1999 (+38,6%). Vergeleken met eind 1999 steeg het balanstotaal met 31,9% tot EUR 650,2 miljard. Het eigen vermogen daalde tot EUR 25,3 miljard (-26,9%), vooral door de afschrijving van goodwill in verband met de acquisitie van Relia- Star en Aetna. Het eigen vermogen per aandeel daalde met 27,2% van EUR 35,81 eind 1999 tot EUR 26,08 eind Het operationele nettorendement op het eigen vermogen van ING Groep steeg van 10,3% over 1999 tot 12,2% over Het rendement op het Een grotere vraag met het oog op de komende wijziging in belastingwetgeving leidde tot een verschuiving van verzekeringen tegen periodieke premies naar koopsommen. De verwerving van een aantal collectieve pensioencontracten leverde eveneens een belangrijke bijdrage aan de groei. Het levenresultaat steeg met EUR 181 miljoen (+21,1%) tot EUR miljoen. Tegenover hogere verkoopwinsten op zakelijke waarden stonden lagere rente-, sterfte- en arbeidsongeschiktheidsresultaten. In 1999 werd het levenresultaat positief beïnvloed door bijzondere dividendopbrengsten uit beleggingen. Door een sterke premiegroei bij Inkomen/ Ongevallen steeg het premie-inkomen uit schadeverzekering in Nederland met 6,9% naar EUR miljoen. Het schaderesultaat daalde met EUR 30 miljoen (-18,9%) tot EUR 129 miljoen. Het premie-inkomen Leven in België steeg met 17,4% tot EUR 964 miljoen, vooral door hogere verkopen van individuele en collectieve beleggingsverzekeringen. Het levenresultaat toonde een uitstekende stijging met eigen vermogen van het bankbedrijf was 12,0% (11,4% in 1999) en van de verzekeringsactiviteiten 9,8% (8,5% in 1999). EUR 14 miljoen tot EUR 47 miljoen, OPERATIONEEL RESULTAAT VOOR BELASTINGEN PER BESTUURLIJK DIVIDEND Over 2000 wordt een dividend per (certificaat van een) gewoon aandeel voorgesteld van EUR 2,25, een stijging van 38% ten opzichte van het dividend over Na het interimdividend van EUR 0,82 bedraagt het slotdividend EUR 1,43. Het slotdividend is inclusief het buitengewone dividend van EUR 0,38 in verband met de winst op de verkoop van de CCF-aandelen. Het slotdividend zal geheel in contanten worden betaald. OPERATIONEEL RESULTAAT VOOR BELASTINGEN PER ACTIVITEIT in miljoenen euro's CENTRUM in miljoenen euro's VERZEKERINGSACTIVITEITEN Zowel traditionele als beleggingsverzekeringen droegen bij aan de groei ING Europa 74% van het premie-inkomen uit levensverzekering. De autonome groei van het ING Americas 11% 612 premie-inkomen uit schadeverzekering met 6% is bevredigend aangezien Levensverzekering 29% ING Azië/Pacific 4% 225 een groot deel van de portefeuille bestaat uit zaken in volwassen markten. Schadeverzekering 5% 262 ING CIB 5% 280 Verzekering algemeen 21% ING AM 6% 324 BENELUX Bancaire activiteiten 45% Overig 62 Het premie-inkomen Leven in Nederland steeg met 13,6% tot EUR Totaal Totaal miljoen. Het individuele levenbedrijf behaalde een sterke premiegroei. JAARVERSLAG 2000 ING GROEP 25

7 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR vooral door hogere beleggings- en sterfteresultaten. Het schaderesultaat in België ging ook sterk vooruit, namelijk van EUR 7 miljoen in 1999 tot EUR 18 miljoen in NOORD-AMERIKA Het premie-inkomen van het levensverzekeringsbedrijf in Noord-Amerika steeg met 57,6% tot EUR miljoen. Deze groei was te danken aan de consolidatie van ReliaStar per 1 september, autonome groei en de sterkere Amerikaanse dollar. Het premie-inkomen van ReliaStar bedroeg EUR PREMIE-INKOMEN EN RESULTATEN TEN VERZEKERINGSACTIVITEITEN in miljoenen euro s %MUTATIE PREMIE-INKOMEN %MUTATIE AUTONOOM 1 Levensverzekering ,4 +15,9 Schadeverzekering ,7 +6,1 Totaal ,9 +14,4 OPERATIONEEL RESULTAAT VOOR BELASTINGEN Levensverzekering ,1 Schadeverzekering ,0 Verzekering algemeen ,1 Totaal ,8 1. Exclusief de invloed van acquisities, desinvesteringen en wijzigingen in valutakoersen miljoen. De autonome premiegroei was 28,6% (22,7% exclusief beleggingsverzekeringen met gegarandeerde uitkering). Vooral de verkoop van lijfrenten met een vaste uitkering (+64%) als gevolg van de hogere rentestand, en lijfrentes met een variabele uitkering (+24%) toonden een gezonde groei. De verkoop van het Canadese bedrijf NN Financial in 1999 had een negatieve invloed op het premie-inkomen van EUR 481 miljoen. Het levenresultaat verbeterde met 49,1% van EUR 291 miljoen in 1999 tot EUR 434 miljoen in Zowel traditionele levenproducten als lijfrenten met vaste en variabele uitkeringen droegen bij aan de verbetering. De resultaten uit levensherverzekering waren teleurstellend vanwege ongunstige sterfteresultaten. De bijdrage van ReliaStar aan het levenresultaat was EUR 166 miljoen. In het levenresultaat over 1999 was tevens het resultaat van NN Financial (EUR 33 miljoen) begrepen. Het premie-inkomen uit schadeverzekering steeg autonoom met 8,1% tot EUR miljoen. Hogere verkopen in de branches Brand en Motor en de acquisitie van een aantal verzekeringsportefeuilles in Canada werden deels tenietgedaan door de desinvestering van Medical Risk Solutions in de Verenigde Staten. Het CEES MAAS: Nederland 25% België 4% Overig Europa 5% Noord-Amerika 51% Zuid-Amerika 1% Azië 6% Australië 8% Overig Totaal schaderesultaat steeg met EUR 57 miljoen tot EUR 112 miljoen met een combined ratio van 100% (1999: 102%). Hogere verkoopwinsten op zakelijke waarden droegen hieraan bij. Vooral de resultaten uit Motor en Ziektekosten verbeterden sterk. "Onze aandeelhouders kunnen AUSTRALIË zeer tevreden zijn over de resultaten van ING in We lische bedrijf in lijn te brengen met Om het verslagjaar van het Austra- hebben onze nieuwe financiële het verslagjaar van ING Groep, zijn doelstellingen ruimschoots behaald en de koers van ons aan- resultaat van ING Groep over er vijf kwartalen opgenomen in het deel steeg sterk, ook in vergelijking met de relevante indices lastingwetgeving hebben geleid tot Wijzigingen in de Australische be- en die van onze concurrenten." een verschuiving van levensverzekeringen naar beleggingsproducten. Exclusief het effect van de vijf kwartalen leidde dit tot een daling van de levenpremies in lokale valuta met 39,4% tot EUR miljoen. Het levenresultaat steeg met 66,0% van EUR 50 miljoen tot EUR 83 miljoen door hogere marges op een gestegen beheerd vermogen. Het beheerd vermogen nam toe met 23,2% tot EUR 14,6 miljard. GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN Het premie-inkomen schade daalde BRUTO PREMIE-INKOMEN in lokale valuta met 5% tot EUR 328 in miljoenen euro's miljoen. Het schaderesultaat verbeterde van een verlies van EUR 17 miljoen naar een verlies van EUR 4 miljoen, vooral door verbeterde resultaten uit Inkomen/Ongevallen en Motor. Het resultaat Brand daalde doordat de vanwege de hagelstorm in Sydney al hoge schadelast in 1999 nog werd overtroffen door een aantal grote schadeclaims in (EX-)GREENFIELDS Het premie-inkomen van de (ex-) greenfields liet een gezonde stijging van 45,2% tot EUR miljoen zien. Alle bedrijfsonderdelen, behalve in Italië, droegen bij aan die groei. Het premie-inkomen in Korea schoot omhoog met 238%. De autonome premiegroei met 14,0% van 26

8 FINANCIËLE HOOFDPUNTEN het Japanse bedrijf weerspiegelt het voortgaande herstel. Het resultaat van de (ex-)greenfields van EUR 106 miljoen was meer dan twee maal zo hoog als in Dit is hoofdzakelijk te danken aan betere resultaten in Centraal- en Zuid-Europa. Het resultaat in Japan steeg van EUR 8 miljoen in 1999 tot EUR 14 miljoen ondanks een bijdrage van EUR 11 miljoen aan een fonds dat door de verzekeringsbranche is ingesteld om polishouders te beschermen. Het resultaat in Korea toonde ook een gezonde stijging. Het operationele resultaat voor belastingen steeg sterk met 31,5%, voornamelijk door substantieel hogere provisies (effectenprovisies +36,6% en beheervergoedingen +49,1%), een sterk gestegen resultaat uit financiële transacties en een aanmerkelijk lagere post Waardeveranderingen vorderingen bankbedrijf. Het goede resultaat van ING Europa had een grote invloed (+ EUR 444 miljoen of +27%). De bijdrage van BHF-Bank, geconsolideerd per 1 oktober 1999, was EUR 232 miljoen (1999: EUR 136 miljoen). Alle bedrijfsonderdelen van ING Europa droegen bij aan de sterke groei, terwijl de stijging van het operationeel resultaat het hoogst was bij de BBL (+27,8%, hogere provisies en een hoger resultaat uit financiële transacties) en de Nederlandse bankbedrijven (+18,2%). RESULTATENREKENING TENREKENING BANCAIRE ACTIVITEITEN VERZEKERING ALGEMEEN Het resultaat uit verzekering algemeen steeg met 25,1% tot EUR miljoen, vooral door winsten op de desinvesteringen van NN Financial in Canada en Medical Risk Solutions in de VS, de winst uit de gedeeltelijke verkoop van het levenbedrijf in Korea aan de joint-venturepartner en hogere vergoedingen voor vermogensbeheer in Italië en Australië. EMBEDDED VALUE LEVENS- ReliaStar leverde een bijdrage van VERZEKERINGSBEDRIJF EUR 17 miljoen aan het resultaat verzekering algemeen. Per ultimo 2000 bedraagt de totale embedded value van BEDRIJFSLASTEN het levensverzekeringsbedrijf, exclusief ReliaStar en De bedrijfslasten van het verzekeringsbedrijf stegen met 33,1%. Aetna, EUR 18,8 miljard Zonder invloed van wijzigingen in (1999: EUR 21,1 miljard). Dit valutakoersen en wijzigingen in de bedrag is de som van de samenstelling van de Groep was de waarde van de huidige portefeuille (2000: EUR 13,0 mil- stijging 17,1%. De personeelskosten namen autonoom met 15,8% toe. jard, 1999: EUR 12,0 miljard) De totale stijging van de overige en het vrije vermogen (2000: kosten was 34,8%. De autonome EUR 5,8 miljard, 1999: EUR 9,1 toename was 17,9%. Het positieve miljard). De waarde van de in verschil tussen de (geschoonde) 2000 gesloten levensverzekeringspolissen is EUR 246 premiegroei en de (geschoonde) kostengroei van de leven- en schadebedrijven was 2,3 %-punten. Dit was miljoen). Hiervan is ongeveer miljoen (1999: EUR 252 net boven de doelstelling van 2% in een derde afkomstig van de verband met de sterke premiegroei in (ex-) greenfields alle regio s, behalve Australië. BANCAIRE ACTIVITEITEN RESULTAAT VOOR BELASTINGEN in miljoenen euro s %MUTATIE Renteresultaat ,4 Opbrengst uit effecten en deelnemingen ,7 Provisies ,1 Resultaat uit financiële transacties ,1 Andere baten ,9 Totaal baten ,4 Personeelslasten ,3 Overige bedrijfslasten ,2 Totale bedrijfslasten ,5 Overige rentelasten ,0 Waardeveranderingen vorderingen bankbedrijf ,0 Totale lasten ,2 Operationeel resultaat voor belastingen ,5 Efficiencyratio (excl. ING Direct) 73,6% 72,1% Het resultaat voor belastingen van het Bestuurlijk Centrum Corporate & Investment Banking (CIB) nam toe met EUR 63 miljoen tot EUR 280 miljoen in 2000, voornamelijk vanwege een lagere post Waardeveranderingen vorderingen bankbedrijf. Hoewel het resultaat over het gehele jaar verbeterde ten opzichte van 1999, is het van kwartaal op kwartaal drastisch verslechterd. Over het vierde kwartaal werd een verlies geboekt van EUR 58 miljoen. De achteruitgang was in hoofdzaak te wijten aan minder gunstige marktomstandigheden en toegenomen concurrentie, hetgeen leidde tot winsterosie en gestegen personeelslasten. Zoals eerder bekendgemaakt, heeft ING besloten ING Barings te integreren in ING Europa. Het Bestuurlijk Centrum Corporate & Investment Banking is opgeheven. Binnen ING Europa is een organisatie opgezet die de grootzakelijke activiteiten alsmede de geld- en kapitaalmarktactiviteiten omvat van ING Barings, ING Bank, BBL, BHF-Bank en hun dochterondernemingen. Het totaal aan maatregelen zal naar schatting een jaarlijkse kostenbesparing opleveren van EUR 500 miljoen met ingang van JAARVERSLAG 2000 ING GROEP 27

JAARVERSLAG ING GROEP 2001 NAAR EEN WERELDWIJD ING-MERK

JAARVERSLAG ING GROEP 2001 NAAR EEN WERELDWIJD ING-MERK JAARVERSLAG ING GROEP 2001 NAAR EEN WERELDWIJD ING-MERK INHOUD HOOFDPUNTEN 2001...3 TIEN JAAR KERNCIJFERS...4 BERICHT VAN DE VOORZITTER...6 PROFIEL...8 NAAR EEN WERELDWIJD ING-MERK...9 ORGANISATIESTRUCTUUR

Nadere informatie

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen 2007 ING Groep Jaarverslag Aangescherpte strategie om groei te versnellen In dit verslag 1.1 Ons profiel Management 2 Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Aandeelhoudersinformatie

Nadere informatie

ING Groep. Jaarverslag. Slagvaardige bedrijfsvoering in een turbulente tijd

ING Groep. Jaarverslag. Slagvaardige bedrijfsvoering in een turbulente tijd ING Groep Jaarverslag 2008 Slagvaardige bedrijfsvoering in een turbulente tijd In dit verslag 1.1 Ons profiel Samenstelling van de Raden 2 Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Brief aan onze stakeholders 6

Nadere informatie

Jaaroverzicht Fortis 1999

Jaaroverzicht Fortis 1999 Jaaroverzicht Fortis 1999 Mijlpalen Met kleine en grote stappen hebben we in de loop der jaren dichtbij huis en wereldwijd vele mijlpalen bereikt. Door bundeling van kennis en uitwisseling van succesvolle

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2006. Local knowledge. Global power. Donald J. Shepard, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

JAAROVERZICHT 2006. Local knowledge. Global power. Donald J. Shepard, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR JAAROVERZICHT Op vrijwel elke markt waar ook ter wereld is er sprake van een groeiende behoefte aan een breder aanbod van pensioenproducten. Daarom zijn we van mening dat wij ons op het juiste moment op

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics ING Groep Jaarverslag 2009 Back to Basics 1.1 Ons profiel In dit verslag 1.1 Ons profiel Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Het aandeel ING 8 1.2 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2007. Focus op groei

Financieel Jaarverslag 2007. Focus op groei Financieel Jaarverslag 2007 Focus op groei Jaarverslag 2007 SNS REAAL SNS REAAL N.V. Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht Telefoon 030-29 15 200 www.snsreaal.nl Concern Communicatie Telefoon 030-29

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven ING Groep Jaarverslag 2012 Verandering vormgeven > Continue focus op klantgerichtheid en duurzaamheid > Onderliggende nettowinst over 2012 EUR 2.603 miljoen, in een uitdagend klimaat > Kapitaal-, financierings-

Nadere informatie

VERTROUWEN VOOR HET LEVEN OPBOUWEN

VERTROUWEN VOOR HET LEVEN OPBOUWEN on 5/28/2010 at 5:26 PM VERTROUWEN VOOR HET LEVEN OPBOUWEN JAAROVERZICHT 2009 LEVENSVERZEKERINGEN PENSIOENEN BELEGGINGEN OVER AEGON Wereldwijd vertrouwen miljoenen mensen op AEGON om hun financiële toekomst

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. ABN AMRO Holding N.V.

Jaarverslag 2003. ABN AMRO Holding N.V. Jaarverslag 2003 ABN AMRO Holding N.V. Profiel ABN AMRO is een vooraanstaande internationale bank met een rijke historie die teruggaat tot 1824; is, gemeten naar kernvermogen, de elfde Europese bank en

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. De waarde van eenvoud

Jaarverslag 2009. De waarde van eenvoud Jaarverslag 2009 De waarde van eenvoud Profiel SNS REAAL is een financiële dienstverlener op het gebied van bankieren en verzekeren die zich vooral richt op de Nederlandse retailmarkt, inclusief het midden-

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2006. Merk in beweging

Financieel Jaarverslag 2006. Merk in beweging Financieel Jaarverslag 2006 Merk in beweging Jaarverslag 2006 SNS REAAL SNS REAAL N.V. Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht Telefoon 030-29 15 200 www.snsreaal.nl Concern Communicatie Telefoon 030-29

Nadere informatie

Allianz Nederland Groep. Jaarverslag 2007

Allianz Nederland Groep. Jaarverslag 2007 a l l i a n z n e d e r l a n d g r o e p 1 5 07 Allianz Nederland Groep Jaarverslag Inhoud 1 Kerncijfers 3 Allianz Nederland 5 Voorwoord Verslag van de groepsdirectie 6 Allianz Nederland in 10 Schadeverzekering

Nadere informatie

DNB SOLVABILITEIT VERZEKERINGSACTIVITEITEN. Sterke DNB-solvabiliteit van de verzekeringsactiviteiten komt uit op 195% (396% onder IFRS)

DNB SOLVABILITEIT VERZEKERINGSACTIVITEITEN. Sterke DNB-solvabiliteit van de verzekeringsactiviteiten komt uit op 195% (396% onder IFRS) NETTO RESULTAAT 2010-225miljoen Exclusief property finance neemt de nettowinst toe met 56% tot 368 miljoen. DNB SOLVABILITEIT VERZEKERINGSACTIVITEITEN 195 % Sterke DNB-solvabiliteit van de verzekeringsactiviteiten

Nadere informatie

Van Lanschot nv Jaarverslag 2005

Van Lanschot nv Jaarverslag 2005 Van Lanschot nv Jaarverslag 2005 Van Lanschot nv Hooge Steenweg 29 5211 jn s-hertogenbosch Postbus 1021 5200 hc s-hertogenbosch Telefoon (073) 548 35 48 Fax (073) 548 36 48 Telex 50641 vanlanschot@vanlanschot.com

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2010. Vormgeven aan onze toekomst

ING Groep Jaarverslag 2010. Vormgeven aan onze toekomst ING Groep Jaarverslag 2010 Vormgeven aan onze toekomst > ING boekt onderliggende nettowinst over 2010 van EUR 3.893 miljoen > Operationele splitsing Bank en Verzekeringen in 2010 afgerond > Belangrijkste

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V.

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Profiel ABN AMRO is een vooraanstaande internationale bank met een rijke historie die teruggaat tot 1824 is, gemeten naar kernvermogen, de elfde Europese bank en

Nadere informatie

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd 20 10 Jaarverslag 7 april 2011 Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Bestuur.... 1 1.1 Delta Lloyd Groep in 2010... 1 1.2 Kerncijfers... 4 1.3 Segmenten.... 5 1.3.1 Leven...

Nadere informatie

Local knowledge. Global power. JAARVERSLAG 2005

Local knowledge. Global power. JAARVERSLAG 2005 Local knowledge. Global power. JAARVERSLAG 2005 PROFIEL AEGON GROEP AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een belangrijke aanbieder van beleggingsproducten. We stimuleren

Nadere informatie

Samenvatting 2013. 3 April 2014

Samenvatting 2013. 3 April 2014 Samenvatting 2013 3 April 2014 Inhoudsopgave 1. Verslag van de Raad van Bestuur 3 1.1. Profiel 4 1.2. Uitgelicht 6 1.3. Bericht van de bestuursvoorzitter 7 1.4. Aan onze aandeelhouders 10 1.4.1. Ontwikkelingen

Nadere informatie

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Kerncijfers jaar jaar jaar jaar jaar (Bedragen in miljoenen euro s) 2009 2008 2007 Balansgegevens Balanstotaal 10.847,4 11.055,4 11.009,5 10.934,1 10.118,8 Kredieten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep Jaarverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 6 Financiële ontwikkelingen 8 Strategie 19 Coöperatie en governance 23 Duurzaamheid 28 Brede dienstverlening in Nederland

Nadere informatie

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V.

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V. Dexia Bank Nederland Jaarverslag 2002 Dexia Bank Nederland N.V. 1 Inhoudsopgave 3 Vijf jaar kerncijfers 4 Profiel Dexia Bank Nederland 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Profiel. staat genoteerd aan de beurs van onder meer Amsterdam, Londen en New York.

Profiel. staat genoteerd aan de beurs van onder meer Amsterdam, Londen en New York. Profiel ABN AMRO stelt zich ten doel waarde te creëren voor haar klanten. In het relatiebeheer gaan wij steeds uit van de behoeften aan financiële diensten van de door ons geselecteerde klantengroepen.

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. 5 april 2012

Jaarverslag 2011. 5 april 2012 Jaarverslag 2011 5 april 2012 Verslag Raad van Bestuur 1 Verslag Raad van Bestuur Kritisch op het juiste moment Delta Lloyd Groep heeft opnieuw laten zien goed in te kunnen spelen op volatiele markten.

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Samen sterker

Jaarverslag 2008. Samen sterker Jaarverslag 2008 Samen sterker Profiel SNS REAAL is een Nederlandse financiële instelling die zich vooral richt op de Nederlandse retailmarkt, inclusief het midden- en kleinbedrijf. Het aanbod bestaat

Nadere informatie

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Profiel ASR Nederland is de twee na grootste verzekeraar in Nederland met een omzet van 4,9 miljard in 2009. Onze bijna 4.500 medewerkers zetten zich in voor

Nadere informatie

Rabobank Groep Jaarverslag 2005

Rabobank Groep Jaarverslag 2005 Rabobank Groep Jaarverslag 2005 2 Inhoudsopgave Kerngegevens 10 jaar 3 Profiel Rabobank Groep 6 Voorwoord 7 Bestuurders en toezichthouders Rabobank Nederland 10 Verslag raad van commissarissen Rabobank

Nadere informatie

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV Fortis Bank - Jaarrekening 2008 Jaarverslag 2008 Fortis Bank SA/NV Fortis Bank Jaarverslag 2008 Fortis Bank Jaarverslag 2008 Inleiding 2008 was een uitermate uitdagend jaar voor Fortis Bank. De bank zag

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. 5 april 2012

Jaarverslag 2011. 5 april 2012 Jaarverslag 2011 5 april 2012 Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Bestuur 1.1 Kerncijfers 1.2 Delta Lloyd in 2011 1.3 Resultaten 1.4 Segmenten 1.4.1 Leven 1.4.2 Schade 1.4.3 Bank 1.4.4 Asset Management 1.4.5

Nadere informatie