Parkeren centrum Mill

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Parkeren centrum Mill"

Transcriptie

1 Gemeente Mill en Sint Hubert Parkeren centrum Mill Eindrapport

2 Gemeente Mill en Sint Hubert Parkeren centrum Mill Eindrapport Datum 3 april 2013 Kenmerk MSH008/Hnb/0076 Eerste versie

3 Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Gemeente Mill en Sint Hubert Titel rapport Parkeren centrum Mill Eindrapport Kenmerk MSH008/Hnb/0076 Datum publicatie 3 april 2013 Projectteam opdrachtgever(s) de heren A. de Kort, F. Verstegen en J. Ceelen Projectteam Goudappel Coffeng de heren J.G.G. Weppner en L.J.A. Heijnen Projectomschrijving In het centrum van Mill staan diverse ruimtelijke ontwikkelingen op stapel. Deze hebben invloed op de parkeersituatie. Dit rapport beschrijft de effecten en benodigde maartregelen voor een toekomstvaste parkeersituatie. Trefwoorden Parkeren, parkeerbalans, Mill

4 Inhoud Pagina 1 Inleiding Aanleiding Relatie met eerdere advisering Leeswijzer 4 2 Uitgangspunten Methode en aanpak parkeerbalans Uitgangspunten Advies 8 3 Parkeerbalans Markt e.o. (korte termijn) Toename parkeervraag Oplossingsrichtingen Conclusies en aanbevelingen 12 4 Parkeerbalans hele centrum (lange termijn) Parkeerbalans Oplossingsrichtingen Conclusies en aanbevelingen 15 5 Samenvattende conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen 18 Bijlagen 1 Parkeerbalans Markt e.o. 2 Overzichttekening toekomstig aanbod parkeerplaatsen centrum 3 Overzicht toekomstige functies parkeerbalans 4 Parkeerbalans hele centrum

5 1 Inleiding 1.1 Aanleiding In juni 2008 heeft de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert het Centrumplan Mill vastgesteld. Centrumplan Mill bestaat uit meerdere deelplannen (A t/m J, zie figuur 1.1). De ontwikkeling van die deelplannen gaat in fasen. De eerste ontwikkelingen zijn al ontwikkeld. In juni 2008 middels de sloop van de voormalige garage Vlaar en de tweede fase, waaronder de bouw van een Sociaal Cultureel Centrum Myllisweerd (SCC). Deze werd in april 2012 geopend. De gemeente is nu druk bezig met voorbereidingen te treffen (o.a. Masterplan en bestemmingsplan) voor de ontwikkelingen aan de Markt e.o. Aan Goudappel Coffeng BV is daarom gevraagd de parkeersituatie voor het gehele centrum en de parkeereffecten als gevolg van de ontwikkelingen van de Markt e.o. te actualiseren. 1.2 Relatie met eerdere advisering Goudappel Coffeng heeft in het verleden al meerdere keren de parkeersituatie in beeld gebracht. In januari 2007 is door RMB in het centrum en de schil van Mill een parkeertelling uitgevoerd. Goudappel Coffeng heeft in 2007 het totale centrumplan parkeerkundig getoetst. Daarnaast heeft Goudappel Coffeng in 2009 een aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de parkeerdruk en het parkeermotief in het centrum van Mill. Eén van de adviezen uit dit rapport is het instellen van een parkeerschijfzone geweest. Deze is inmiddels door de gemeente ingesteld op verschillende straten in het centrum. In 2009 heeft de gemeente op basis van de eerdere rapporten een parkeeradvies opgesteld specifiek voor de ontwikkeling van het SCC. Parkeren centrum Mill 1

6 Figuur 1.1: Deelplannen centrumplan Mill Parkeren centrum Mill 2

7 Figuur 1.2: Deelgebieden parkeersituatie centrum Mill Het voorliggende rapport is tweeledig. Allereerst kijken we naar de situatie op korte termijn wanneer de Markt e.o. (deelgebied 3, zie figuur 1.2) is ontwikkeld. Daarnaast beschouwen we de parkeersituatie voor het gehele centrum (lange termijn), inclusief deelgebied 5. De scope van dit onderzoek is daardoor groter dan eerdere onderzoeken. In de studie in 2007 is deelgebied 5 niet meegenomen. Nu 5 jaar later is het ook goed om dit deelgebied bij het onderzoek te betrekken. Voor het gehele centrum is nogmaals naar de toekomstige situatie gekeken door middel van het opstellen van een parkeerbalans voor diverse perioden. Dit is gedaan omdat de invulling en omvang van de toekomstige functies in de afgelopen jaren is gewijzigd. Tevens is kritisch gekeken naar de in 2007 en 2009 gehanteerde parkeernormen en overige uitgangspunten. Het verder verfijnen van de uitgangspunten heeft direct gevolgen voor de resultaten van de parkeerbalans. De gehanteerde uitgangspunten zijn beschreven in hoofdstuk 2. Parkeren centrum Mill 3

8 1.3 Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de uitgangspunten die gebruikt zijn bij het opstellen van de parkeerbalansen. Hoofdstuk 3 gaat in op de parkeersituatie op korte termijn wanneer de Markt e.o. (deelgebied 3) is ontwikkeld. In hoofdstuk 4 beschouwen we de parkeersituatie voor het gehele centrum (lange termijn). Het afsluitende hoofdstuk 5 bevat een samenvatting van de conclusies en de aanbevelingen Parkeren centrum Mill 4

9 2 Uitgangspunten 2.1 Methode en aanpak parkeerbalans Twee parkeerbalansen Om de toekomstige parkeervraag te berekenen zijn twee parkeerbalansen opgesteld. Voor de Markt e.o. is gekeken welke invloed de nieuwe ontwikkelingen hebben op de parkeersituatie op korte termijn. Door de bouw of sloop van functies wordt de huidige parkeervraag in het centrum op de openbare parkeerplaatsen respectievelijk hoger of juist lager. Voor de berekening van de parkeervraag is per functiesoort de omvang van deze functie in het centrum (bijvoorbeeld uitgedrukt in m 2 bvo of aantal woningen) bepaald. Aan elke functie is vervolgens een parkeerkencijfer (het aantal benodigde parkeerplaatsen per m 2 bvo of per woning) toegewezen. Het resultaat van deze parkeerbalans wordt verder beschreven in hoofdstuk 3. Voor de lange termijn is ook een parkeerbalans opgesteld voor het gehele centrum. Daarbij is een duurzame en toekomstvaste berekening gemaakt, welke kan dienen als ingroei-model om het werkelijk benodigde aantal parkeervoorzieningen op lange termijn (na realisatie van alle beoogde ruimtelijke ontwikkelingen) te bepalen. Naast de vervallen en nieuwe functies zijn ook alle bestaande functies binnen het gebied meegenomen. De parkeervraag van de bestaande functies wordt in dit scenario niet meer gerelateerd aan het eerder gehouden parkeeronderzoek, maar wordt net als voor de nieuwe functies gerelateerd aan de huidige parkeerkencijfers. De resultaten van deze parkeerbalans worden verder beschreven in hoofdstuk Uitgangspunten Hieronder worden een aantal uitgangspunten benoemd die van invloed zijn op het parkeerbeleid. Het vormen de knoppen waaraan gedraaid kan worden. Dit zijn de aspecten die uiteindelijk de keuze bepalen voor het kwaliteitsniveau van het parkeren. Parkeren centrum Mill 5

10 Parkeerschijfzone heeft beperkte invloed op parkeervraag De gemeente heeft recentelijk een parkeerschijfzone ingevoerd. De eerste bevindingen vanuit zowel de winkeliers als de gemeente zijn positief. De gemeente heeft gevraagd of de parkeerschijfzone ook invloed heeft op de parkeervraag. Dit effect is maar zeer beperkt en moeilijk uit te drukken in kencijfers of percentages. Daarvoor zou aanvullend onderzoek gedaan moeten worden, maar dit is ons inziens vooralsnog niet noodzakelijk. Wel is het zo dat een betere verdeling over de parkeerplaatsen is ontstaan. De langparkeerders staan niet meer voor de winkels geparkeerd en de bezoekers aan de winkels kunnen weer voor de deur parkeren. Aangenomen mag worden dat er door invoering van de parkeerschijfzone op een groot deel van de parkeerplaatsen in het centrum, nu op de meeste momenten, meer vrije parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Parkeerkencijfers - minimale CROW kencijfers Voor de parkeerbalans van het gebied rondom de Markt is gebruik gemaakt van de parkeerkencijfers van het CROW. Daarbij is gebruik gemaakt van de meest actuele kencijfers uit oktober 2012 (CROW Publicatie 317: Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie). Deze landelijk erkende ervaringscijfers geven een bandbreedte weer van de parkeervraag per functie. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt tussen de stedelijkheid van de gemeente (Mill heeft de categorie niet- stedelijk ) en de ligging van de functies in Mill (in het centrum). De gehanteerde parkeerkencijfers in 2007 en 2009 zorgen voor een hoog kwaliteitsniveau en sommige van de destijds gehanteerde kencijfers zijn ten opzichte van de landelijk gangbare kencijfers relatief hoog. Dit hoge kwaliteitsniveau is terug te vinden in het feit dat bezoekers, werknemers en bewoners aan het centrum vrijwel altijd (ook op piekmomenten) en zonder al te veel zoektijd en loopafstanden een vrije parkeerplaats vinden. Parkeervoorzieningen zijn echter zeer kostbaar, wat een zorgvuldige overweging van het kwaliteitsniveau voor het parkeren vraagt. Daarnaast zijn in de thans bekende plannen meer functies in het centrumplan opgenomen, hetgeen ook om een nieuwe afweging vraagt. Dit betekent echter niet dat er te weinig parkeerplaatsen gerealiseerd mogen worden, maar dat bijvoorbeeld geaccepteerd wordt dat bezoekers en bewoners in centrumgebieden iets langer mogen zoeken naar een vrije parkeerplaats en dat werknemers iets verder weg kunnen parkeren. Wij hebben daarom een nieuw scenario doorgerekend, waarbij volledig voldaan wordt aan de landelijk gangbare kencijfers van het CROW 1, maar waarbij het kwaliteitsniveau lager ligt dan de uitgangspunten uit In tabel 2.1 zijn beide reeksen parkeerkencijfers opgenomen. In de parkeerbalans is nu uitgegaan van de minimale parkeerkencijfers. Dit past ook beter bij de functie van het centrum van Mill. Dit is namelijk een echt boodschappencentrum met een concentratie van supermarkten. Dit impliceert dat de bezoekduur daardoor relatief kort is, waardoor er een hoge mate van efficiëntie is in het gebruik van de parkeerplaatsen. Met de aanwezigheid van de parkeerschijfzone in het gebied wordt dit versterkt. 1 Volgens CROW publicatie 317, kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, oktober Parkeren centrum Mill 6

11 kencijfers conform onderzoek 2007 minimale kencijfers CROW 2 Detailhandel 4,25 3,2 (100 m 2 bvo) Supermarkt 4,5 3,2 (100 m 2 bvo) appartementen (vervallen) 1,1 1,1 (per woning) appartementen (nieuw) 1,5 1,1 (per woning) grondgebonden woning (vervallen) 1,1 1,1 (per woning) grondgebonden woning (nieuw) 1,5 1,1 (per woning) Zorgwoning/PG-woning 1,2 0,8 (per woning) Kantoren 1,7 1,6 (100 m 2 bvo) Bibliotheek 0,55 0,2 (100 m 2 bvo) sociaal Cultureel Centrum 2,25 2,2 (100 m 2 bvo) Horeca (cafetaria, café) 1,85 5,0 (100 m 2 bvo) Tabel 2.1: Gehanteerde parkeerkencijfers (conform onderzoek 2007 en minimale kencijfers CROW) Maatgevend moment De voorgaande studies zijn gebaseerd op het in 2007 gehouden parkeeronderzoek. Daarbij is de koopavond niet in beeld gebracht. Deze actuele voorliggende studie gaat, zoals eerder genoemd uit van de parkeerkencijfers en aanwezigheidspercentages. Daaruit blijkt dat op basis van de meest recente invulling van functies de parkeervraag op koopavond maatgevend is. In de voorgaande studies is de woensdagochtend tijdens de weekmarkt als maatgevend moment beschouwd. Dit heeft ermee te maken dat tijdens de weekmarkt de parkeerplaatsen (75 parkeerplaatsen) op de Markt niet beschikbaar zijn en dat er daardoor per saldo minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Voor een eenduidig beeld en ter vergelijking met de eerdere studies zijn beide momenten in deze studie nader beschouwd. Waarneming ter plaatse wijst uit dat in de huidige situatie gevoelsmatig de zaterdag en woensdagochtend tijdens de weekmarkt de hoogste parkeervraag heeft. Het kan dat dit in de praktijk enigszins afwijkt van de theorie. Echter, op basis van de theoretische kencijfers wijkt de parkeervraag voor de koopavond nauwelijks af van die van de zaterdag. In dit rapport wordt uitgegaan van de koopavond als periode met de hoogste theoretische parkeervraag. 2 Conform CROW kencijfers - Publicatie 317- Stedelijke zone Mill is centrum en Stedelijkheidsgraad Mill is niet stedelijk. Parkeren centrum Mill 7

12 2.3 Advies Dit voorliggende rapport is gebaseerd op nieuwe inzichten. Sinds 2009 is het voorgenomen programma gewijzigd. Tevens is deze studie niet meer gebaseerd op normering van het oude parkeeronderzoek, maar juist op meer toekomstvaste parkeerkencijfers. Dit betekent dat de uitkomsten ook niet een op een hetzelfde zijn als die uit voorgaande studies. Maar het betekent niet dat er een totaal ander beeld van de parkeersituatie is ontstaan. Juist niet, door kritisch de uitgangspunten tegen het licht te houden ontstaat een parkeeradvies dat past in deze tijd. Mede daardoor en door de invoering van de parkeerschijfzone adviseren wij om de minimale parkeerkencijfers van het CROW toe te passen bij de ontwikkeling van het centrum van Mill. (Het centrum van Mill is namelijk een echt boodschappencentrum met een concentratie van supermarkten). De bezoekduur is daardoor relatief kort, waardoor er een hoge mate van efficiëntie is in het gebruik van de parkeerplaatsen. Daar waar het nodig en mogelijk is kan overgewogen worden extra parkeerplaatsen te realiseren. Door de parkeersituatie bij elke volgende ontwikkeling in het centrumplan te monitoren kan het benodigd aantal parkeerplaatsen op basis van actuele bezettingsgegevens worden bijgesteld. Om de verschillen met voorgaande studies inzichtelijk te maken is de parkeervraag voor beide kencijferreeksen opgesteld. Parkeren centrum Mill 8

13 3 Parkeerbalans Markt e.o. (korte termijn) 3.1 Toename parkeervraag Het deelgebied Markt e.o. wordt nu als eerste herontwikkeld. Dat betekent dat de invulling en omvang van functies wijzigen. Op basis van de functiewijzigingen is de parkeerbalans voor de Markt e.o. opgesteld. De parkeerbalans is opgesteld voor de vervallen- en nieuwe functies (zie tabel 3.1). Hierdoor ontstaat een beeld van de parkeereffecten die de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen hebben op de parkeervraag in deelgebied 3. De toename van de parkeervraag als gevolg van de nieuwe functies moet bij voorkeur op korte termijn in de directe nabijheid gecompenseerd worden. Parkeren centrum Mill 9

14 Parkeervraag op maatgevend moment (koopavond) 3 Gecorrigeerd met aanwezigheidspercentages omvang op basis van kencijfers 2007 op basis van minimale kencijfers CROW vervallen functies - rabobank winkels Maasland appartementen Maasland subtotaal nieuwe functies - supermarkt (incl. 2 dagwinkels) uitbreiding AH rabobank winkels Maasland appartementen Raboblok appartementen Maasland subtotaal saldo vervallen en nieuwe functies Tabel 3.1: Parkeerbehoefte van nieuwe functies op openbare parkeerplaatsen In bijlage 1 is de gehele berekening van de parkeervraag opgenomen. Daarbij zijn ook de gehanteerde aanwezigheidspercentages te herleiden en de private parkeerplaatsen opgenomen. Als gevolg van veranderingen in het programma neemt de parkeervraag rondom de Markt op een maatgevend moment (koopavond) met 107 parkeerplaatsen toe. Op woensdagochtend tijdens de weekmarkt neemt de parkeervraag toe met 50 parkeerplaatsen (zie bijlage 1). 3.2 Oplossingsrichtingen Om de extra parkeervraag op te vangen zijn er een aantal oplossingsrichtingen mogelijk: realisatie extra parkeerplaatsen via definitief ontwerp; gebruik van gedeelte van langsparkeerplaatsen aan de Stationsstraat; realisatie extra tijdelijke parkeerplaatsen tijdens bouwfase. 3 4 Hierbij is rekening gehouden met het parkeren op eigen terrein (zie bijlage 1) Bij de Rabobank zijn 33 parkeerplaatsen op eigen terrein. Deze voorzien in de huidige situatie in voldoende mate in de parkeervraag. Parkeren centrum Mill 10

15 Realisatie extra parkeerplaatsen via definitief ontwerp In het Masterplan van de Markt e.o. zijn in het definitief ontwerp 104 extra parkeerplaatsen opgenomen: 72 parkeerplaatsen op de Markt (in totaal worden er 142 parkeerplaatsen op de Markt gerealiseerd. Daarvan zijn er 75 op woensdag door de weekmarkt niet beschikbaar). 12 plaatsen in de Burgemeester Verstraatenlaan. 10 plaatsen in de Stationstraat. 6 plaatsen in de Julianastraat. Daarnaast worden in de Julianastraat 4 private parkeerplaatsen toegevoegd voor werknemers van een supermarkt. De 104 extra parkeerplaatsen zorgen op een koopavond voor de compensatie van bijna alle parkeerplaatsen in de toenemende parkeerbehoefte. Drie parkeerplaatsen vanuit de extra vraag worden door deze toevoeging nog niet gecompenseerd (extra vraag is 107, aanbod is 104). Tijdens de weekmarkt worden de extra parkeervraag volledig gecompenseerd. In bijlage 2 is een overzichtstekening opgenomen van het toekomstig aantal parkeerplaatsen in het Masterplan. Gebruik van gedeelte van langsparkeerplaatsen aan Stationsstraat Tijdens koopavonden is er voldoende parkeergelegenheid op korte loopafstand beschikbaar in de Stationsstraat om te kunnen gebruiken. Deze kunnen worden gebruikt door bezoekers aan deelgebied 3. Realisatie extra tijdelijke parkeerplaatsen tijdens de bouwfase De gemeente wil met geplande sloopwerkzaamheden van diverse panden in de nabijheid van de Markt voor de korte termijn tijdelijk extra parkeerplaatsen realiseren. Deze parkeerplaatsen zijn dus prima geschikt voor bezoekers aan en werknemers van het centrum. Verder zijn de parkeerplaatsen achter de concertzaal voorlopig beschikbaar voor het tijdelijk parkeren. Door deze bovengenoemde oplossingsrichtingen worden alle extra benodigde parkeerplaatsen gecompenseerd. Parkeren centrum Mill 11

16 3.3 Conclusies en aanbevelingen Het Masterplan Markt e.o. voorziet in voldoende parkeervoorzieningen. Voor de piekmomenten kan in de toekomst uitgeweken worden naar de vrije parkeerplaatsen in de Stationsstraat. Daarnaast wil de gemeente met geplande sloopwerkzaamheden van diverse panden in de nabijheid van de Markt voor de korte termijn tijdens de bouwfase tijdelijk extra parkeerplaatsen realiseren. Parkeren centrum Mill 12

17 4 Parkeerbalans hele centrum (lange termijn) 4.1 Parkeerbalans Voor de lange termijn is een parkeerbalans opgesteld voor het hele centrum (inclusief deelgebied 5, zie figuur 1.3). Daarbij zijn zowel de bestaande als nieuwe functies gerelateerd aan de parkeerkencijfers voor nieuwe functies (zie tabel 2.1). Ook het parkeeraanbod is geactualiseerd (op basis van paragraaf 3.2), op woensdagochtend is het aanbod lager door de weekmarkt. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de toekomstige functies die als input voor de parkeerbalans hebben gediend. In bijlage 4 is het totale overzicht van de parkeerbalans opgenomen. Uit de parkeerbalans van het hele centrum blijkt er op de lange termijn op koopavonden een tekort aan parkeerplaatsen te zijn (65 parkeerplaatsen tekort volgens theoretische benadering). Deze theoretische benadering sluit niet aan bij de huidige praktijk. Theoretisch is er altijd te weinig parkeerruimte geweest, maar in de praktijk is dit niet eerder naar voren gekomen. Tijdens de weekmarkt is er een overschot van 82 parkeerplaatsen (zie tabel 4.1). vraag aanbod saldo deelgebied koopavond woensdagochtend koopavond woensdagochtend koopavond woensdagochtend totaal Tabel 4.1: Parkeerbalans hele centrum op basis van minimale parkeerkencijfers CROW De parkeervraag concentreert zich in de toekomst vooral rondom de winkels in deelgebied 3. Het centrum van Mill is relatief klein, waardoor de loopafstanden ook beperkt zijn. Daardoor mag worden aangenomen dat parkeervoorzieningen door het hele centrum worden gebruikt. Het is dan ook niet zo dat toekomstige tekorten moeten worden opgevangen in het deelgebied zelf. Om de tekorten te minimaliseren wordt geadviseerd om in of op zo kort mogelijke afstand van het centrum extra parkeerplaatsen te realiseren. Parkeren centrum Mill 13

18 Andere uitkomsten dan studie uit 2007 De resultaten van deze parkeerstudie wijken af van die uit In 2007 was de verwachting dat er geen tekorten op zouden treden. Nu in 2012 lijkt dit wel het geval. De verklaring hiervoor is te vinden dat de uitgangspunten in de tussentijd zijn gewijzigd: Het programma is gewijzigd en deelgebied 5 is nu meegenomen; Er is gerekend met CROW kencijfers (theorie). Destijds was een parkeeronderzoek de basis (praktijk); Het aanbod aan parkeerplaatsen is afgenomen (in 2007 werd bijvoorbeeld uitgegaan van 207 parkeerplaatsen op de Markt, nu blijken 142 parkeerplaatsen toepaspaar). De CROW kencijfers zijn veranderd, waarbij enkele cijfers naar boven zijn afgestemd. 4.2 Oplossingsrichtingen Geconstateerd is dat er op lange termijn, na realisatie van alle ruimtelijke ontwikkelingen, een tekort is van 65 parkeerplaatsen ontstaat (in de koopavondsituatie). Om in de toekomst het overige tekort op te kunnen vangen zijn de volgende oplossingsrichtingen denkbaar: extra parkeervoorzieningen binnen het plangebied; locaties in de schil van het centrum; zoeklocaties op afstand voor lang parkeren. Extra parkeervoorzieningen binnen het plangebied Bij voorkeur wordt in het centrum ruimte gezocht naar extra parkeervoorzieningen (dicht bij voorzieningen). Bij iedere ruimtelijke ontwikkeling moet bekeken of extra parkeervoorzieningen binnen de plannen gerealiseerd kunnen worden. Locaties in de schil van het centrum In de schil van het centrum (loopafstanden tot 300 meter) zijn in de huidige situatie parkeerplaatsen beschikbaar. Daarbij wordt de parkeerdruk uitgesmeerd wordt over een groter gebied. Concrete locaties (36 parkeerplaatsen) zijn: naast Karstraat 4: 6 bestaande plaatsen; extra parkeerplaatsen Pastoor Maasstraat: 24 nieuwe plaatsen (komen na realisatie van Brede school weer beschikbaar); langsparkeerplaatsen in Stationsstraat: 6 plaatsen. Zoeklocaties op afstand voor langparkeren De 36 parkeerplaatsen zijn niet voldoende om het tekort op te vangen. Er moet nog 29 parkeerplaatsen extra capaciteit gevonden worden. Extra capaciteit voor de langparkeerders (werknemers) kan gevonden worden op specifieke locaties op grotere afstand van het centrum. De loopafstand is in dat geval een aandachtspunt, aangezien er tussen deze parkeerlocaties en het centrum nog andere parkeerplaatsen in de aangrenzende woonstaten liggen. Om te voorkomen dat langparkeerders na enige tijd toch weer in het centrum of in de schil parkeren is regulering mogelijkerwijs noodzakelijk. Locaties die hiervoor onder ander in aanmerking voor komen zijn: Parkeren centrum Mill 14

19 sporthal De Looierij: 40 plaatsen (zie hierna); omgeving De Wissel: 26 plaatsen; tegenover Beerseweg 7: 28 plaatsen (10 plaatsen zijn in particulier bezit (in de beeldvorming zijn deze openbaar). Gebruik parkeerplaatsen sporthal de Looierij Bij sporthal de Looierij liggen circa 40 parkeerplaatsen die beperkt worden gebruikt. Op deze parkeerplaatsen is dubbelgebruik mogelijk (ingeschat wordt dat circa 25% van de parkeerplaatsen beschikbaar is voor dubbelgebruik). De gemeente wil het gebruik van deze parkeerplaatsen stimuleren. De parkeerplaatsen liggen op circa 400 meter afstand. Deze afstand wil de gemeente in de toekomst verkleinen door een voetgangersverbinding naast de sporthal te creëren. De loopafstand wordt daardoor met zo n 80 tot 100 meter ingekort. Deze parkeerplaatsen zijn niet geschikt voor bezoekers aan het centrum. Werknemers kunnen van deze parkeerplaatsen gebruik maken, al blijft de loopafstand aanzienlijk. De kans dat werknemers op parkeerplaatsen op kortere loopafstand naar het centrum dan de sporthal zullen parkeren is aanzienlijk. ingekorte looproute Figuur 4.1: Looproutes tussen sporthal Looierij en centrum 4.3 Conclusies en aanbevelingen Voor de lange termijn lijkt het erop dat er een sluitende parkeerbalans gerealiseerd kan worden. Voor het tekort van 65 parkeerplaatsen zijn in de schil 3 concrete locaties beschikbaar met in totaal 36 parkeerplaatsen. Voor de overige 29 parkeerplaatsen zijn op de zoeklocaties nabij het centrum oplossing gevonden. Andere oplossingsrichtingen zijn op locaties op grotere afstand van het centrum. Om deze locaties te laten slagen en om extra parkeerdruk in aangrenzende Parkeren centrum Mill 15

20 woonstraten te voorkomen is aanvullende parkeerregulering mogelijk een wenselijk instrument. Deze parkeerplaatsen worden echter bij voorkeur in het centrumgebied opgelost om zo het straatparkeren in de schil zoveel mogelijk te ontlasten. Geadviseerd wordt de komende jaren te zoeken naar mogelijkheden voor het uitbreiden van parkeervoorzieningen en de parkeerregulering te beperken tot de parkeerschijfzone. Parkeren centrum Mill 16

21 5 Samenvattende conclusies en aanbevelingen Om de toekomstige parkeervraag te berekenen zijn twee parkeerbalansen opgesteld. Voor de Markt e.o. is gekeken welke invloed de nieuwe ontwikkelingen hebben op de parkeersituatie op korte termijn. Voor de lange termijn is een parkeerbalans opgesteld voor het gehele centrum. Daarbij is een duurzame en toekomstvaste berekening gemaakt, welke kan dienen als ingroeimodel voor het benodigd aantal parkeervoorzieningen op lange termijn (na realisatie van alle beoogde ruimtelijke ontwikkelingen). Naast de vervallen en nieuwe functies zijn daarbij ook alle bestaande functies binnen het gebied meegenomen. 5.1 Conclusies Recentelijk is er een parkeerschijfzone in het centrum ingevoerd. De gemeente heeft gevraagd of de parkeerschijfzone ook invloed heeft op de parkeervraag. Dit effect is maar zeer beperkt en moeilijk uit te drukken in kencijfers of percentages. De gehanteerde parkeerkencijfers uit 2007 zorgen voor een hoog kwaliteitsniveau en sommige kencijfers zijn ten opzichte van de landelijk gangbare kencijfers relatief hoog. Dit hoge kwaliteitsniveau is terug te vinden in het feit dat bezoekers, werknemers en bewoners aan het centrum vrijwel altijd (ook op piekmomenten) en zonder al te veel zoektijd en loopafstanden een vrije parkeerplaats vinden. Parkeervoorzieningen zijn echter zeer kostbaar, wat een zorgvuldige overweging van het kwaliteitsniveau voor het parkeren vraagt. Daarnaast zijn in de thans bekende plannen meer functies in het centrumplan opgenomen, hetgeen ook om een nieuwe afweging vraagt. Goudappel Coffeng ziet ook dat om ruimtelijke ontwikkelingen financieel haalbaar te maken dat sindsdien het kwaliteitsniveau in verschillende gemeenten voor het parkeren daarop wordt aangescherpt. Parkeren centrum Mill 17

22 De voorgaande studies zijn gebaseerd op het in 2007 gehouden parkeeronderzoek. Daarbij is de koopavond niet in beeld gebracht. Deze actuele studie gaat, zoals eerder genoemd, uit van de actuele parkeerkencijfers 5 en aanwezigheidspercentages. Daaruit blijkt dat op basis van de meest actuele invulling van functies de parkeervraag op koopavond maatgevend is. Voor een eenduidig beeld en ter vergelijking met de eerdere studies zijn beide momenten in deze studie nader beschouwd. Als gevolg van veranderingen in het programma van het Masterplan Markt e.o. neemt de parkeervraag op een maatgevend moment (koopavond) met 50 tot 107 parkeerplaatsen voor respectievelijk de woensdagochtend en koopavond toe. Voor de lange termijn lijkt het erop dat er een sluitende parkeerbalans gerealiseerd kan worden. Voor het tekort 65 parkeerplaatsen zijn in de schil 3 concrete locaties beschikbaar met in totaal 36 parkeerplaatsen in de schil van het centrum. Voor 29 parkeerplaatsen zijn op de zoeklocaties oplossingen mogelijk. 5.2 Aanbevelingen Sinds de laatste studie uit 2009 is het voorgenomen programma gewijzigd. Het voorliggende rapport is niet meer gebaseerd op het vijf jaar oude parkeeronderzoek, maar juist op meer toekomstvaste parkeerkencijfers. Dit heeft invloed op de uitkomsten, maar niet op het beeld van de parkeersituatie. Juist niet, door kritisch de uitgangspunten tegen het licht te houden ontstaat een parkeeradvies die past in deze tijd. Mede daardoor, en door de invoering van de parkeerschijfzone denken wij dat de minimale parkeerkencijfers van het CROW beter passen bij de ontwikkeling van het centrum van Mill. Wij adviseren dan ook om uit te gaan van deze kencijfers. Het Masterplan Markt e.o. voorziet in voldoende parkeervoorzieningen. Voor de piekmomenten kan in de toekomst uitgeweken worden naar de vrije parkeerplaatsen in de Stationsstraat. Daarnaast wil de gemeente met geplande sloopwerkzaamheden van diverse panden in de nabijheid van de Markt voor de korte termijn tijdens de bouwfase tijdelijk extra parkeerplaatsen realiseren. Het centrum van Mill is relatief klein, waardoor de loopafstanden beperkt zijn. Aangenomen mag worden dat parkeervoorzieningen door het hele centrum worden gebruikt. Het is dan ook niet zo dat toekomstige tekorten opgevangen moeten worden in het deelgebied zelf. Geadviseerd wordt om in of op zo kort mogelijke afstand van het centrum extra parkeerplaatsen te realiseren. Voor de lange termijn wordt gezorgd voor een sluitende parkeerbalans. Voor het tekort aan parkeervoorzieningen wordt bij de centrumontwikkelingen concreet invulling gevonden. Bij voorkeur wordt dit tekort in het centrumgebied opgelost om zo het straatparkeren in de schil zoveel mogelijk te ontlasten. De praktijk heeft uitgewezen dat er nog geen parkeertekorten zijn. Door de parkeersituatie regelmatig in de praktijk te monitoren kan het benodigd aantal parkeerplaatsen op basis van actuele bezettingsgegevens naar boven of beneden worden bijgesteld. 5 CROW publicatie 317: kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, oktober Diverse kencijfers zijn naar boven bijgesteld. Parkeren centrum Mill 18

23 Bijlage 1 Parkeerbalans Markt e.o. Parkeren centrum Mill B1-1

24 Parkeren centrum Mill B1-2

25 Bijlage 2 Overzichttekening toekomstig aanbod parkeerplaatsen centrum Parkeren centrum Mill B2-1

26 Bijlage 3 Overzicht toekomstige functies parkeerbalans deelgebied functie omvang eenheid 3 Deelgebied Markt Raboblok - winkels/supermarkt m 2 bvo Raboblok - kantoor 257 m 2 bvo Raboblok - appartementen 18 woning Maaslandblok - winkels m 2 bvo Maaslandblok - appartementen 21 woning Maaslandblok - AH m 2 bvo Kruidvat/blokkerblok m 2 bvo Blokkerblok - kantoor 350 m 2 bvo Gremmenblok - winkel 426 m 2 bvo Woning 1 woning 5 Deelgebied Kerk Kerk 200 zitplaatsen Woningen 3 woning Appartementen 5 woning Dagwinkels 900 m 2 bvo Daghoreca 500 m 2 bvo Snackbar 300 m 2 bvo Kapper 50 m 2 bvo 7 Deelgebied Gemeentehuis Gemeente huis m 2 bvo SCC m 2 bvo Bibliotheek 700 m 2 bvo Woningen 8 woning Kantoor Vlaar 250 m 2 bvo Appartementen Vlaar 5 woning Winkels Kerkstraat 460 m 2 bvo Appartementen Kerkstraat 10 woning Café Kerkstraat 250 m 2 bvo Toonzaal Kerkstraat 400 m 2 bvo Restaurant Kerkstraat 195 m 2 bvo 9 Deelgebied Bibliotheek/ Woonhof Huurwoningen 18 woning Koopappartementen 17 woning Verkoopwoningen 4 woning Parkeren centrum Mill B3-1

27 Bijlage 4 Parkeerbalans hele centrum Parkeren centrum Mill B4-1

28 Parkeren centrum Mill B4-2

29 Vestiging Eindhoven Flight Forum DC Eindhoven T (040) F (040)

Verkeersanalyse winkelcentrum Sterrenburg Dordrecht

Verkeersanalyse winkelcentrum Sterrenburg Dordrecht Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeerkundige onderbouwing bestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat, Amsterdam

Parkeerkundige onderbouwing bestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat, Amsterdam Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Parkeerbalans centrumgebied Epe 2 juli 2013 - nadere onderbouwing - Gemeente Epe 1. Inleiding In het centrum van Epe worden mede

Nadere informatie

Verkeersaspecten ontwikkeling Geldermalsen

Verkeersaspecten ontwikkeling Geldermalsen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeerbalans Markt en omgeving. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1702

1 Inleiding. Parkeerbalans Markt en omgeving. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1702 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeerbalans ontwikkeling woontoren Bètaplein

Parkeerbalans ontwikkeling woontoren Bètaplein Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bestemmingsplan Makado. Onderdeel verkeer

Bestemmingsplan Makado. Onderdeel verkeer Bestemmingsplan Makado Onderdeel verkeer Bestemmingsplan Makado Onderdeel verkeer Datum 13 mei 2014 Kenmerk FIM005/Mnr/0014.01 Eerste versie 18 februari 2013 www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeerbalans ontwikkeling ROC Leiden. Figuur 1.1: Bestemmingsplanlocatie indicatief (bron ondergrond: Bing Maps)

1 Inleiding. Parkeerbalans ontwikkeling ROC Leiden. Figuur 1.1: Bestemmingsplanlocatie indicatief (bron ondergrond: Bing Maps) Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Kencijfers. Parkeer- en verkeerssituatie Woonzorgboerderij Blomhoeve. Woonkracht 10. notitie

1 Inleiding. 2 Kencijfers. Parkeer- en verkeerssituatie Woonzorgboerderij Blomhoeve. Woonkracht 10. notitie Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Datum 26 oktober 2013 Kenmerk BLM002/Mdm/0007 Eerste versie 24 september

Nadere informatie

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Datum 8 januari 2015 Kenmerk SRO014/Bkd/0028.01 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Datum: 18-08-2014 Versie: Definitief Inleiding De apotheek Hazenkamp en het Gezondheidscentrum Hazenkamp, beide gevestigd

Nadere informatie

Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos'

Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos' AM Noord Holland Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos' Datum 16 november 2009 Kenmerk AMW027/Rta/0088 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Het zorgcentrum Het Overbos in Heemstede wordt volledig

Nadere informatie

inzake Parkeren In Morgenstond Midden tussen Hoogeveenlaan-Leyweg te

inzake Parkeren In Morgenstond Midden tussen Hoogeveenlaan-Leyweg te MEMO Datum : 19 april 2011 Aan : en Rechtbank Den Haag Sector Bestuursrecht Onderwerp Reactie op aanvullend verweer van de gemeente Den Haag d.d. 8 april 2011 inzake Parkeren In Morgenstond Midden tussen

Nadere informatie

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling Gemeente Waterland Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam Datum 5 november 2009 Kenmerk WTL017/Adr/0171 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Achter de Bernhardlaan ligt tussen de bebouwing

Nadere informatie

1 Inleiding. Weesperzijde 1501. Figuur 1.1: Locatie perceel Weesperzijde 150 te Amsterdam. Beapart NV. 20 augustus 2012 LXC001/Bkd

1 Inleiding. Weesperzijde 1501. Figuur 1.1: Locatie perceel Weesperzijde 150 te Amsterdam. Beapart NV. 20 augustus 2012 LXC001/Bkd Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeervraag 'project Duinhoek

Parkeervraag 'project Duinhoek Exploitatiemaatschappij De Quack BV Parkeervraag 'project Duinhoek Datum 25 augustus 2008 Kenmerk EDQ002/Khr/0007 Eerste versie 20 augustus 2008 1 Inleiding Exploitatiemaatschappij De Quack BV, eigenaar

Nadere informatie

Onderbouwing parkeereis verpleeghuis Leiden

Onderbouwing parkeereis verpleeghuis Leiden Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Parkeren, algemeen. Centrum Lopik, parkeerberekening. Dynamivast Planontwikkeling BV. Notitie

1 Inleiding. 2 Parkeren, algemeen. Centrum Lopik, parkeerberekening. Dynamivast Planontwikkeling BV. Notitie Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeren Dorpshart Leimuiden. Gemeente Kaag en Braassem

Parkeren Dorpshart Leimuiden. Gemeente Kaag en Braassem Gemeente Kaag en Braassem SPARK Nieuwstraat 4 2266 AD Leidschendam T. 070 3177005 F. 070 3178066 www.spark-parkeren.nl 24 februari 2010 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Situatiebeschrijving...

Nadere informatie

PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS

PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS PARKEERVOORZIENING HOF VAN HOLLAND HILVERSUM PARKEERBALANS Adviesbureau Omega Groevenbeeklaan 6 3881 LP Putten The Netherlands t. +31 (0)341 27 97 74 (office) m. +31 (0)6 145 169 96 e. info@schaikomega.com

Nadere informatie

Wim Bijl (Veenstede Vastgoedontwikkeling BV) Hans Godefrooij

Wim Bijl (Veenstede Vastgoedontwikkeling BV) Hans Godefrooij Memo Aan: Van: CC: Wim Bijl (Veenstede Vastgoedontwikkeling BV) Hans Godefrooij Datum: 21 oktober 2014 Betreft: CONCEPT Parkeerbalans uitbreiding winkelcentrum Zuidplashof Waddinxveen (projectnummer: 140254)

Nadere informatie

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN AAN: VAN: VAN RIEZEN EN PARTNERS P. KROEZE ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN DATUM: 12 MEI 2014 Vraagstelling Het voormalige kantoorpand van Shell aan de Oostduinlaan 75

Nadere informatie

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013 PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN Eindrapport d.d. 8 mei 2013 1 2 Inhoud 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Uitgangspunten 3 2 HUIDIGE PARKEERSITUATIE 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Huidige parkeercapaciteit

Nadere informatie

1 Onderbouwing carsharing deelplan 2B

1 Onderbouwing carsharing deelplan 2B Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

: Parkeren Inter Chalet Horst. Memo. Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers. Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a.

: Parkeren Inter Chalet Horst. Memo. Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers. Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a. Memo : Parkeren Inter Chalet Horst Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers Ter attentie van Projectnummer : Pieter Maessen : 211x05595 Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a.

Nadere informatie

Kapelle. Woonzorgcomplex Wemeldinge. Parkeeronderzoek 130183.009393.00 27-11-2013. ing. W.K. Swolfs. auteur(s):

Kapelle. Woonzorgcomplex Wemeldinge. Parkeeronderzoek 130183.009393.00 27-11-2013. ing. W.K. Swolfs. auteur(s): Kapelle Woonzorgcomplex Wemeldinge Parkeeronderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 130183.009393.00 27-11-2013 projectleider: ing. J.A. van Broekhoven opdrachtgever: PMB Marsaki b.v. auteur(s):

Nadere informatie

Memo. M. van Kordelaar. M. Corsel

Memo. M. van Kordelaar. M. Corsel Memo Aan: M. van Kordelaar CC: Van: M. Corsel Datum: 22 september 2015 Pagina: 1 van 4 Betreft: Prins Hendriklaan 28-30 Inleiding Op de Prins Hendriklaan 28-30 vindt een ontwikkeling plaats. In de bestaande

Nadere informatie

PARKEERBALANS BUITENCENTRUM VELUWE NOORD

PARKEERBALANS BUITENCENTRUM VELUWE NOORD PARKEERBALANS BUITENCENTRUM VELUWE NOORD STAATSBOSBEHEER BUITENZAKEN 22 januari 2014 076527874:0.2 Definitief D01011.000809.01000 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Leeswijzer... 3

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeers- en parkeeranalyse Botsholsedijk 30a. Aanleiding. Vraagstelling. Leeswijzer. Museum De Ronde Venen

1 Inleiding. Verkeers- en parkeeranalyse Botsholsedijk 30a. Aanleiding. Vraagstelling. Leeswijzer. Museum De Ronde Venen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 1 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Expertsessie Parkeren. Expertsessie Parkeren. 31 mei 2016

Expertsessie Parkeren. Expertsessie Parkeren. 31 mei 2016 1 Expertsessie Parkeren Expertsessie Parkeren 31 mei 2016 2 Even voorstellen Daniëlle Roelands-Fransen Danny van Beusekom Laura van der Meulen Aukje van de Reijt 3 Wat gaan we doen? Thema's: Parkeernormen

Nadere informatie

1 Inleiding. Ontwikkeling multifunctioneel pand, hoek Verkeersweg - Hoofdweg. Figuur 1.1: Ligging van de ontwikkellocatie.

1 Inleiding. Ontwikkeling multifunctioneel pand, hoek Verkeersweg - Hoofdweg. Figuur 1.1: Ligging van de ontwikkellocatie. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE PARKEERBALANS

TOELICHTING OP DE PARKEERBALANS TOELICHTING OP DE PARKEERBALANS De parkeerbalans is een verhouding tussen de parkeervraag en het parkeeraanbod. In deze notitie is aangegeven welke uitgangspunten zijn gehanteerd voor het bepalen van de

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Initiatief. Verkeerstoets Tetterodegebouw. Afima BV. Actualisering verkeersproductie en attractie en parkeren

1 Inleiding. 2 Initiatief. Verkeerstoets Tetterodegebouw. Afima BV. Actualisering verkeersproductie en attractie en parkeren Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

1,7 parkeerplaats per 100 m 2 b.v.o.

1,7 parkeerplaats per 100 m 2 b.v.o. BESTEMMINGSPLAN NOORDERHAVEN PARKEERNORMEN In tabel 1 is per functie een parkeernorm opgenomen. De parkeernormen zijn gebaseerd op de landelijke parkeerkencijfers die door het kenniscentrum CROW uit (literatuur)onderzoek

Nadere informatie

Parkeerbalans. Hotelontwikkling. De Smid Epse

Parkeerbalans. Hotelontwikkling. De Smid Epse Parkeerbalans Hotelontwikkling De Smid Epse 1. INLEIDING is voornemens om langs de Deventerweg, ter plaatse van het huidige restaurant De Smid een hotelontwikkeling tot stand te brengen. In deze notitie

Nadere informatie

Notitie Gemeentelijk parkeerbeleid

Notitie Gemeentelijk parkeerbeleid Notitie Gemeentelijk parkeerbeleid Afdeling Beheer Openbare Ruimte Michael Woerden Februari 2008 pagina 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Belang parkeren 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Inhoud notitie 3 2 Huidig

Nadere informatie

1 Inleiding/vraagstelling

1 Inleiding/vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten (Bijdragenr. 71) Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten Sjoerd Stienstra (ir. Sj. Stienstra Adviesbureau stedelijk verkeer BV) Samenvatting: Parkeerkentallen geven slechts een globale benadering van

Nadere informatie

NOTITIE PARKEREN AALBURG, WERKENDAM EN WOUDRICHEM

NOTITIE PARKEREN AALBURG, WERKENDAM EN WOUDRICHEM NOTITIE PARKEREN AALBURG, WERKENDAM EN WOUDRICHEM NOTITIE PARKEREN AALBURG, WERKENDAM EN WOUDRICHEM Vastgesteld: college Aalburg Datum: In opdracht van: Gemeente Woudrichem Gemeente Aalburg Gemeente Werkendam

Nadere informatie

Parkeernormen in bestemmingsplannen

Parkeernormen in bestemmingsplannen Parkeernormen in bestemmingsplannen 1 Inleiding Bij het opstellen van bestemmingsplannen en de bouwverordening worden parkeernormen gehanteerd als norm voor het minimum aantal te realiseren parkeerplaatsen

Nadere informatie

R-MRM/2015/492 NOTA PARKEERNORMEN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december 2014. (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015)

R-MRM/2015/492 NOTA PARKEERNORMEN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december 2014. (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) R-MRM/2015/492 NOTA PARKEERNORMEN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER 2 december 2014 (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Uitgangspunten... 3 Algemeen... 3 Autoparkeren...

Nadere informatie

ISO 9001 gecertificeerd. Van: Opgesteld door: Gecontroleerd door: E. van Heerde F. van Leusen E. van Heerde

ISO 9001 gecertificeerd. Van: Opgesteld door: Gecontroleerd door: E. van Heerde F. van Leusen E. van Heerde MEMO Onderwerp: omschrijving ISO 9001 gecertificeerd Kampen, Projectomschrijving: 16 maart 2015 Parkeeradvies Nebi moskee, Bolwerk 12, Kampen Van: Opgesteld door: Gecontroleerd door: E. van Heerde F. van

Nadere informatie

Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen. gemeente. Alphen aan den Rijn

Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen. gemeente. Alphen aan den Rijn Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen 2014 gemeente Alphen aan den Rijn 1 Inhoud Nut en noodzaak-... 3 1. Inleiding.... 3 2. Uitgangspunten.... 3 3. Aanleiding... 4 A. Parkeervoorzieningen auto...

Nadere informatie

Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand. 5 januari 2016

Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand. 5 januari 2016 Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand 5 januari 2016 Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand Vastgesteld door de gemeenteraad op 2016 Contactpersoon Loon op Zand: A. van der Lee Tekst en advies: Adviesbureau Met

Nadere informatie

Ten slotte wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de fietsparkeerbehoefte.

Ten slotte wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de fietsparkeerbehoefte. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. Ontwikkeling Winthonlaan 4-6 4. te Utrecht. 2.1 Toelichting programma. BJZ.nu bestemmingsplannen

1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. Ontwikkeling Winthonlaan 4-6 4. te Utrecht. 2.1 Toelichting programma. BJZ.nu bestemmingsplannen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Achtergrond In Cadzand-Bad (gemeente Sluis) worden de volgende ontwikkelingen voorbereid:

Achtergrond In Cadzand-Bad (gemeente Sluis) worden de volgende ontwikkelingen voorbereid: NOTITIE Project Onderdeel Verkeer: Bepalen aantal parkeerplaatsen en toets onderzoeken bestemmingsplan Code N001 def Datum 21 maart 2012 Achtergrond In Cadzand-Bad (gemeente Sluis) worden de volgende ontwikkelingen

Nadere informatie

bal : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar

bal : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar bal Memo : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Spoorlaan Groesbeek Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar Het voornemen bestaat om de

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Rapportage maart-2014 / DO okt 2014 28 oktober 2014 versie 4 1 Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del opdrachtgever Gemeente Rozendaal

Nadere informatie

Nota Parkeernormen MET GRAUMANS BAARN, NOTA PARKEERNORMEN , 11 novenber

Nota Parkeernormen MET GRAUMANS BAARN, NOTA PARKEERNORMEN , 11 novenber Nota Parkeernormen 2014-2019 MET GRAUMANS BAARN, NOTA PARKEERNORMEN 2014-2019, 11 novenber 2014 1 MET GRAUMANS BAARN, NOTA PARKEERNORMEN 2014-2019, 11 november 2014 2 MET GRAUMANS BAARN, NOTA PARKEERNORMEN

Nadere informatie

Parkeerkundige onderbouwing auto + fiets BP Bijenkorf

Parkeerkundige onderbouwing auto + fiets BP Bijenkorf Parkeerkundige onderbouwing auto + fiets BP Bijenkorf Voorgeschiedenis Het oorspronkelijke bestemmingsplan Bijenkorf ging uit van een berekening van de parkeerbehoefte volgens de op dat moment geldende

Nadere informatie

a voor l/erkeer en Ac/fomof/se//no Woningbouw Harmelen Advies voor het aantal te realiseren parkeerplaatsen

a voor l/erkeer en Ac/fomof/se//no Woningbouw Harmelen Advies voor het aantal te realiseren parkeerplaatsen a voor l/erkeer en Ac/fomof/se//no Woningbouw Harmelen Advies voor het aantal te realiseren parkeerplaatsen Bureau voor Verkee> er Automonse 'ina Merodelaan 20 4824 BK BREDA t (076)549 83 14 f (076)549

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914

Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914 Betreft Berekening en beoordeling van verkeersgeneratie en parkeerberekening zuidelijke bouwstrook Wageningen Campus (De Goor) 1 Inleiding

Nadere informatie

Parkeerbalans_bestemmingsplan_def[1] versie ontwerp bestemmingsplan april 2011

Parkeerbalans_bestemmingsplan_def[1] versie ontwerp bestemmingsplan april 2011 Parkeerbalans_bestemmingsplan_def[1] versie ontwerp bestemmingsplan april 211 versie gebaseerd op huidige stand van het plan volgens normering gemeente Leusden EXCLUSIEF Hamersveld: Voorziet volledig in

Nadere informatie

1 Inleiding. Reëel parkeer. arkeerkencijfer. 1.1 Aanleiding en vraag. Van Riezen & Partners. 24 april 2014 VRP023/Nbc/0090.

1 Inleiding. Reëel parkeer. arkeerkencijfer. 1.1 Aanleiding en vraag. Van Riezen & Partners. 24 april 2014 VRP023/Nbc/0090. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Van : Mw. ing. M.M. Kooijman Paraaf :

Van : Mw. ing. M.M. Kooijman Paraaf : Memo Datum : 18 september 2012 Bestemd voor : Staetendam Invest B.V. Van : Mw. ing. M.M. Kooijman Paraaf : Projectnummer : 20100157-00 Betreft : Parkeerbalans Leisure Centre Inleiding De toekomstige ontwikkeling

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing parkeernormen bestemmingsplan Stadscentrum 2008-2009

Beleidsregels ontheffing parkeernormen bestemmingsplan Stadscentrum 2008-2009 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de Algemene wet bestuursrecht en het bestemmingsplan Stadscentrum 2008; overwegende dat de raad

Nadere informatie

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Gemeentelijke parkeernorm Toepassing groeimodel Verdelen parkeerdruk Conclusie

Gemeentelijke parkeernorm Toepassing groeimodel Verdelen parkeerdruk Conclusie Memo Aan: Bob Konings Van: Bas Kippers Datum: 12 september 2012 Kenmerk: 12ini02306 Onderwerp: Parkeerbalans Fabrieksterrein in het Industriepark Gemeentelijke parkeernorm Het Fabrieksterrein (bijlage

Nadere informatie

Onderwerp randvoorwaarden en uitgangspunten hoek Tilburgseweg / Kalverstraat

Onderwerp randvoorwaarden en uitgangspunten hoek Tilburgseweg / Kalverstraat Raadsvoorstel Ingevuld besluit Agendapunt: 07 Onderwerp randvoorwaarden en uitgangspunten hoek Tilburgseweg / Kalverstraat Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 27 september 2013 29

Nadere informatie

Parkeerbehoefte Sociaal Medisch Centrum De Vijzeltuin Enkhuizen

Parkeerbehoefte Sociaal Medisch Centrum De Vijzeltuin Enkhuizen Parkeerbehoefte Sociaal Medisch Centrum De Vijzeltuin Enkhuizen ECORYS Transport en Mobiliteit Rob Jeuring Amsterdam, 3 september 2010 Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen, 03-09-2010 1 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Nota parkeernormen Gemeente Lansingerland

Nota parkeernormen Gemeente Lansingerland Nota parkeernormen Gemeente Lansingerland projectnummer 26830.00.00 opdrachtgever Gemeente Lansingerland contactpersoon Dhr. R. van Noortwijk projectleiding Dhr. P. Veenbrink corsa nr. T14.06812 SOAB Breda,

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeernormering ontwikkeling Brittenstein. Rijnhart Wonen. notitie. 28 augustus 2012 RHW010/Bes/0025

1 Inleiding. Parkeernormering ontwikkeling Brittenstein. Rijnhart Wonen. notitie. 28 augustus 2012 RHW010/Bes/0025 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Opdrachtgever: M.J. de Nijs Care ECORYS Transport en Mobiliteit Amsterdam, 23 september 2011 ECORYS Transport en Mobiliteit Rhijnspoorplein 28 1018 TX Amsterdam

Nadere informatie

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2 Gemeente Etten-Leur Parkeeronderzoek Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2 Gerwin Foesenek 24-11-2014 Inhoudsopgave 1) Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraag... 3 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA. woningbouwplan Koningshof Zwijndrecht. Zienswijzennota woningbouwplan Koningshof te Zwijndrecht Maart 2016 Blad

ZIENSWIJZENNOTA. woningbouwplan Koningshof Zwijndrecht. Zienswijzennota woningbouwplan Koningshof te Zwijndrecht Maart 2016 Blad ZIENSWIJZENNOTA woningbouwplan Koningshof Zwijndrecht 1. Inleiding In de voorliggende zienswijzennota wordt de zienswijze behandeld die is ingediend naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerp

Nadere informatie

TOEKOMSTIGE PARKEERSITUATIE CENTRUMGEBIED PAPENDRECHT

TOEKOMSTIGE PARKEERSITUATIE CENTRUMGEBIED PAPENDRECHT TOEKOMSTIGE PARKEERSITUATIE CENTRUMGEBIED PAPENDRECHT I. Inleiding Over de parkeersituatie die in het nieuwe centrumgebied zal ontstaan en de oplossing daarvan bestaat binnen de gemeenteraad in de huidige

Nadere informatie

Uitbreiding Tobroco. Toets parkeren en verkeersafwikkeling. Architectenbureau Drijvers Oisterwijk b.v.

Uitbreiding Tobroco. Toets parkeren en verkeersafwikkeling. Architectenbureau Drijvers Oisterwijk b.v. Uitbreiding Tobroco Toets parkeren en verkeersafwikkeling Architectenbureau Drijvers Oisterwijk b.v. Colofon Titel: Auteurs(s): Opdrachtgever: Projectnaam: Uitbreiding Tobroco Eline Swinkels Architectenbureau

Nadere informatie

Montfoort, 17 juli PARKEERBALANS EN VERKEERSTOETS Varianten basisscholencomplex Montfoort

Montfoort, 17 juli PARKEERBALANS EN VERKEERSTOETS Varianten basisscholencomplex Montfoort Montfoort, 17 juli 2015 PARKEERBALANS EN VERKEERSTOETS Varianten basisscholencomplex Montfoort INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraagstelling... 4 1.3 Doelstelling parkeerbalans

Nadere informatie

Kwaliteit openbare ruimte bedrijventerreinen Oss Leidraad beoordelen van verzoeken en klachten van ondernemers

Kwaliteit openbare ruimte bedrijventerreinen Oss Leidraad beoordelen van verzoeken en klachten van ondernemers Kwaliteit openbare ruimte bedrijventerreinen Oss Leidraad beoordelen van verzoeken en klachten van ondernemers Gemeente Oss Afdeling Beheer Openbare Ruimte Definitief Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Beschouwing aantal bezoekers en parkeren sluis en kleinschalige horeca te Junne

Beschouwing aantal bezoekers en parkeren sluis en kleinschalige horeca te Junne Notitie Contactpersoon Paul Lammers Datum 15 september 2016 Kenmerk N004-1234853PTL-wga-V03-NL Beschouwing aantal bezoekers en parkeren sluis en kleinschalige horeca te Junne 1 Inleiding In opdracht van

Nadere informatie

Analyse parkeerbehoefte ten behoeve van bestemmingsplan

Analyse parkeerbehoefte ten behoeve van bestemmingsplan Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 56 DC Eindhoven T +31 (0)0 666 222 F +31 (0)0 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus 161

Nadere informatie

Parkeerbeleidsnota Gemert-Bakel

Parkeerbeleidsnota Gemert-Bakel 2013 Parkeerbeleidsnota Gemert-Bakel Versie 4 Definitief Vastgesteld door de gemeenteraad van Gemeente Gemert-Bakel 21-11-2013 Inhoud 1. Inleiding... 1 1.1 Algemeen... 1 1.2 Visie... 1 2. Beleid in hoofdlijnen...

Nadere informatie

Vragen gesteld naar aanleiding van Nieuwsbrief 2

Vragen gesteld naar aanleiding van Nieuwsbrief 2 Vragen gesteld naar aanleiding van Nieuwsbrief 2 1. Wat zijn de juridisch technische redenen om het plangebied uit te breiden en de grenzen te leggen zoals ze in de bijgaande tekening op blz. 2 met blauw

Nadere informatie

Notitie parkeren Frans Klooster.

Notitie parkeren Frans Klooster. Notitie parkeren Frans Klooster. Inleiding. De locatie van het Frans Klooster, gelegen op de hoek Heinseweg/Walramstraat, wordt herontwikkeld tot een Hotel gekoeld aan een Centrum voor Chinese geneeskunde

Nadere informatie

Hoogte van de parkeernormen

Hoogte van de parkeernormen Inleiding Het aantal parkeerplaatsen dat ten behoeve van een te ontwikkelen functie of gebied dient te worden gerealiseerd, wordt bepaald aan de hand van parkeernormen. Een parkeernorm geeft het aantal

Nadere informatie

B&W-voorstel. 1) Status

B&W-voorstel. 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie voormalig kantoor Brabants Dagblad aan het Emmaplein naar 56 woonstudio s en 550 m2 kantoorruimte. 1) Status Het voorstel heeft betrekking

Nadere informatie

: Quick Scan verkeerskundige aspecten permanente bewoning bungalowpark Stille Wille Oirschot

: Quick Scan verkeerskundige aspecten permanente bewoning bungalowpark Stille Wille Oirschot bal Memo : Quick Scan verkeerskundige aspecten permanente bewoning bungalowpark Stille Wille Oirschot Datum : 27 januari 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x08052 Opgesteld door : Arjan ter Haar

Nadere informatie

Notitie. Punt 7 van het document Bespreekpunten werkvergadering Raad

Notitie. Punt 7 van het document Bespreekpunten werkvergadering Raad Notitie Aan: Van: - Gemeente Loenen - Handelsmaatschappij Spruijt Breukelen B.V. SAB Amsterdam BV, Contactpersoon: dhr. E. de Bos datum: 22-03-2010 betreft: Parkeren op locatie Kroon in Loenen aan de Vecht

Nadere informatie

SECOND OPINION PARKEERONDERZOEK WSZ LIESSEL

SECOND OPINION PARKEERONDERZOEK WSZ LIESSEL SECOND OPINION PARKEERONDERZOEK WSZ LIESSEL BERGOPWAARTS@BOW Project Second Opinion Parkeeronderzoek WSZ Liessel Opdrachtgever Bergopwaarts@BOW Contactpersoon Opdrachtnemer Advin B.V., regio Zuidoost Postbus

Nadere informatie

: Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond

: Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond Vergadering 3 december 2013 Gemeenteraad Onderwerp : Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond B&W vergadering : 12 november 2013 Dienst / afdeling : SB.ROV Aan de gemeenteraad, In het

Nadere informatie

Parkeerbeleid. Juli 2014

Parkeerbeleid. Juli 2014 Parkeerbeleid Juli 2014 Colofon Een product van de gemeente Waddinxveen Tekst: Rick Luimes Foto s: Rick Luimes Parkeerbeleid Versie: 10 juni 2014 Vastgesteld door de gemeenteraad: 9 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nieuwe parkeerregels; hoe krijg ik mijn bestemmingsplan Raad van State-proof?

Nieuwe parkeerregels; hoe krijg ik mijn bestemmingsplan Raad van State-proof? Nieuwe parkeerregels; hoe krijg ik mijn bestemmingsplan Raad van State-proof? Verslag expertsessie Parkeren 31 mei 2016 Voorwoord Bouwverordening niet langer place to be voor parkeerregels Moeten alle

Nadere informatie

Parkeernormennota. - naar integraal parkeerbeleid - Gemeente Heerde

Parkeernormennota. - naar integraal parkeerbeleid - Gemeente Heerde Parkeernormennota - naar integraal parkeerbeleid - Gemeente Heerde hde-123 5 oktober 2012 Parkeernormennota - naar integraal parkeerbeleid - Gemeente Heerde projectnummer: hde-040 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

M e m o. Aan De leden van de raad. 12 april 2011. Van Het college/wethouder B. Emmens

M e m o. Aan De leden van de raad. 12 april 2011. Van Het college/wethouder B. Emmens Team Stedenbouw en Verkeer Aan De leden van de raad Datum 12 april 2011 Van Het college/wethouder B. Emmens Onderwerp Stand van zaken Integraal parkeerbehoefteonderzoek Buytenpark Inleiding Op 31 januari

Nadere informatie

Nota Parkeernormen. Concept versie bij collegebesluit van 8 november Concept versie bij Raadsbesluit van 22 december 2011

Nota Parkeernormen. Concept versie bij collegebesluit van 8 november Concept versie bij Raadsbesluit van 22 december 2011 Nota Parkeeren Concept versie bij collegebesluit van 8 november 2011 Concept versie bij Raadsbesluit van 22 december 2011 Deze nota vervangt paragraaf 3.2 van het Integraal Parkeerbeleidsplan 2006 Gemeente

Nadere informatie

Concept versie bij collegebesluit van 8 november 2011. Concept versie bij Raadsbesluit van 22 december 2011

Concept versie bij collegebesluit van 8 november 2011. Concept versie bij Raadsbesluit van 22 december 2011 78 Bijlage 5 Nota Parkeeren Concept versie bij collegebesluit van 8 november 2011 Concept versie bij Raadsbesluit van 22 december 2011 Deze nota vervangt paragraag 3.2 van het Integraal Parkeerbeleidsplan

Nadere informatie

Viodomes. Toetsing bouwplan Nieuw Mariënpark Actualisatie

Viodomes. Toetsing bouwplan Nieuw Mariënpark Actualisatie Viodomes Toetsing bouwplan Nieuw Mariënpark Actualisatie Viodomes Toetsing bouwplan Nieuw Mariënpark Actualisatie Datum 4 april 2011 Kenmerk VID001/Bkc/0003 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011

PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011 PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011 In opdracht van de Stichting Plaswijckpark uitgevoerd door: 1. INLEIDING Het Plaswijckpark is een familiepark in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek

Nadere informatie

Centrumplan Oosterhaar

Centrumplan Oosterhaar Centrumplan Oosterhaar Verkeerskundige aspecten Gemeente Haren Grontmij Nederland B.V. Haren, 8 oktober 2010 Verantwoording Titel : Centrumplan Oosterhaar Subtitel : Verkeerskundige aspecten Projectnummer

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020

Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020 Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020 Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020 Vastgesteld door B&W in december 2013 INHOUDSOPGAVE Het parkeerbeleid 2013-2020 is 26 september

Nadere informatie

PARKEERBELEID ANNO 2007

PARKEERBELEID ANNO 2007 PARKEERBELEID ANNO 2007 Dag van Verkeer en Mobiliteit 12.00-12.45 uur WWW.XTNT.NL 1 november 2007 INHOUD 1. Parkeerdrukte in woonwijken: parkeercapaciteit uitbreiden of andere maatregelen toepassen? 2.

Nadere informatie

Verkeerscirculatie en parkeerbalans 20100157-00 Staetendam Invest B.V. 28 juni 2010 Breda blad 1

Verkeerscirculatie en parkeerbalans 20100157-00 Staetendam Invest B.V. 28 juni 2010 Breda blad 1 Breda blad 1 INHOUD blz. 1 INLEIDING 2 2 VERKEERSCIRCULATIE OP EIGEN TERREIN 3 2.1 Kemerken interne verkeerscirculatie 3 2.2 Toetsing interne verkeerscirculatie 3 2.3 Conclusie 4 3 PARKEERBALANS 5 3.1

Nadere informatie

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2 1. Inleiding De gemeente Lingewaard is voornemens om de begraafplaats De Hoeve in Huissen uit te breiden. Tevens zijn er plannen om een crematorium te bouwen op deze locatie. Voor beide plannen zijn reeds

Nadere informatie