Sociale Zaken. Zorgkosten en de collectieve zorgverzekering. Nieuwsbrief. nummer 3, november 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale Zaken. Zorgkosten en de collectieve zorgverzekering. Nieuwsbrief. www.rijswijk.nl. nummer 3, november 2012"

Transcriptie

1 nummer 3, november In deze uitgave o.a.: > Veranderingen in de zorgverzekering in 2013 > Speciale regelingen voor gezinnen met kinderen > Wet inburgering verandert > Vergoeding Kinderopvang verandert > Strengere regels bij schending inlichtingenplicht > Nieuwe coördinator Rijswijks Werkcentrum Zorgkosten en de collectieve zorgverzekering De gemeente Rijswijk heeft een collectieve zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid voor inwoners van Rijswijk met een laag inkomen (maximaal 110% van de bijstandsnorm). Deelnemers kunnen naast de basisverzekering kiezen uit twee aanvullende verzekeringen, de AV-Gemeente Standaard en de AV-Gemeente Top. Deelname aan de AV-Gemeente Standaard is gratis. Voor de AV- Gemeente Top is een eigen bijdrage verschuldigd. De premie voor de basisverzekering moet u zelf betalen. Aanvullende verzekering dekt meeste zorgkosten Het is belangrijk een goede aanvullende verzekering te hebben. Veel zorgkosten worden namelijk niet vergoed door de basisverzekering, maar wel door de aanvullende verzekering. Vergoedingen die alleen in de aanvullende verzekering zitten zijn bijvoorbeeld de bril, fysiotherapie en de tandarts. Goed verzekerd tegen een aantrekkelijke prijs In principe worden alle noodzakelijke medische kosten vergoed via de AWBZ of de zorgverzekering, alleen in heel bijzondere gevallen kunt u 1

2 vervolg van pagina 1 bijzondere bijstand krijgen voor medische kosten. De collectieve verzekering van de gemeente is daarom een goede regeling, u bent goed verzekerd tegen een aantrekkelijke prijs. Premie In 2013 bedraagt de premie voor de basisverzekering 106,45 per maand voor personen vanaf 18 jaar. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. Meld u aan voor 1 januari 2013 Als u nog niet meedoet aan de collectieve verzekering van de gemeente, kunt u zich binnenkort aanmelden. U moet zich dan voor 1 januari 2013 aanmelden. Dat kan met het aanmeldingsformulier dat in deze krant is bijgevoegd. Het formulier is ook te downloaden vanaf onze website Veranderingen in de zorgverzekering in 2013 eigen risico: huisarts, verloskunde, kraamzorg, hulpmiddelen in bruikleen, na-controles van nier- of leverdonoren, ketenzorg. Compensatie 2e lijns GGZ Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is gericht op psychische en psychosociale problemen die te ingewikkeld zijn voor de eerstelijns psychologische hulp. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een aantal aandoeningen tegelijk. De hulpverlener is doorgaans een specialist, zoals een psychiater, psychotherapeut of klinisch psycholoog. Vanaf 2013 krijgen verzekerden met een inkomen dat niet meer is dan 110% van de bijstandsnorm een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage voor de behandeling. Dit betekent dat deze verzekerden hun eigen bijdrage van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) automatisch terugkrijgen. Verplicht eigen risico In 2013 is het bedrag van het verplicht eigen risico 350,00 (dit was 220,00 in 2012). Het verplicht eigen risico is het bedrag dat u moet betalen voordat u een vergoeding krijgt. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering. Voor de zorg die uw aanvullende verzekering vergoedt, heeft u geen eigen risico. De hoogte van het verplicht eigen risico bepaalt de overheid. De volgende zorg valt niet onder het Experiment mondzorg stopgezet in 2013 In 2012 waren de tarieven in de mondzorg vrij. Tandartsen mochten zelf bepalen wat ze voor hun diensten rekenden. In 2013 wordt dat teruggedraaid naar de situatie zoals die was in De overheid stelt weer wettelijke maximum tarieven in. Dat betekent dat deze tarieven bij elke tandarts, mondhygiënist of orthodontist hetzelfde zijn. 2

3 Speciale regelingen voor gezinnen met kinderen Gezinnen met kinderen hebben vaak te maken met allerlei extra kosten die soms moeilijk zijn op te vangen. De gemeente Rijswijk heeft daarom een aantal regelingen speciaal voor gezinnen met kinderen en een laag inkomen. Zo kunt u een bijdrage vragen voor de schoolkosten op basis- en voortgezet onderwijs en kunnen kinderen die voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan een computer aanvragen. Nieuw dit jaar is een vergoeding voor sportkleding voor kinderen die lid zijn van een sportvereniging. Voor alle regelingen voor kinderen geldt dat het gezinsinkomen niet hoger mag zijn dan 110% van de bijstandsnorm. Als u nog geen gebruik heeft gemaakt van deze regelingen en u denkt wel aan de voorwaarden te voldoen, dan kunt u gebruik maken van de bijgevoegde aanvraagformulieren. Deze kunt u in de bijgevoegde antwoordenvelop met bewijsstukken terug sturen aan de afdeling Sociale Zaken. De formulieren zijn ook te downloaden op Wet inburgering verandert De Wet inburgering verandert vanaf 1 januari Vanaf die datum moeten mensen die zich blijvend in Nederland willen vestigen en daarvoor ook een verblijfsvergunning krijgen, hun verplichte inburgering zelf regelen en betalen. Dit geldt ook voor asielmigranten. De gemeente mag dan geen inburgeringscursus meer aanbieden. Iemand die na 1 januari 2013 verplicht moet inburgeren, maar die het niet direct zelf kan betalen, heeft de mogelijkheid om een lening af te sluiten bij de dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze lening moet afbetaald worden nadat de inburgering is afgerond. bepaalde tijd. Diegenen die vóór 1 januari 2013 al verplicht zijn om zelf in te burgeren of een cursus volgen die zij hebben aangeboden gekregen van de gemeente, kunnen tot 1 januari 2015 het huidige examen maken. Ook het examen zal worden aangepast. Hoger opgeleide nieuwkomers kunnen gebruik maken van een examen dat beter bij hun kennis en mogelijkheden past. Het blijft mogelijk om het inburgeringsexamen op het minimaal vereiste taalniveau af te leggen. Het niet halen van het inburgeringsexamen kan in bepaalde gevallen leiden tot intrekking van de reguliere verblijfsvergunning 3 3

4 Zet je Ooievaarspas in voor een culturele cursus bij Trias Trias is het centrum voor de kunsten in Rijswijk. Bij Trias kun je cursussen muziek, dans, theater, beeldend en nieuwe media volgen. Wil je leren saxofoon spelen of is hiphop meer jouw ding; bij Trias kun je zowel jaarcursussen als korte cursussen volgen op allerlei verschillende gebieden. En als je een Ooievaarspas hebt kun je deze ook nog eens inzetten voor een culturele cursus! Want kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen bij Trias met de Ooievaarspas één cursus volgen per cursusjaar van maximaal 300,-. Ben je ouder dan 17 dan kom je ook nog in aanmerking voor korting met de Ooievaarspas. Je krijgt 50 % korting op één cursus per cursusjaar met een maximum van 150,-. Kom jouw talent ontdekken bij Trias! Kijk voor ons aanbod op Vergoeding Kinderopvang verandert Heeft u kinderopvang en kreeg u een vergoeding via de gemeente, bijvoorbeeld omdat u een uitkering WWB heeft of een inburgeringscursus van de gemeente volgt, dan gaat er voor u iets belangrijks veranderen! Vanaf 1 januari 2013 verandert de uitbetaling van de vergoeding kinderopvang. Alle vergoedingen gaan dan via de Belastingdienst verlopen. U moet voor 1 januari 2013 een aanvraag bij de Belastingdienst indienen als u in 2013 ook een vergoeding in de kosten voor kinderopvang wilt hebben. Verklaring re-integratie De Belastingdienst controleert bij de gemeente of u daadwerkelijk bezig bent met een re-integratietraject. Voor u de aanvaag bij de Belastingdienst indient, moet u aan uw casemanager een verklaring vragen, waar in staat of u met een re-integratietraject bezig bent. Deze verklaring moet u inleveren bij de Belastingdienst. Voor inburgeraars die een inburgeringscursus volgen gaat DUO (dienst Uitvoering Onderwijs) de informatie aan de Belastingdienst verstrekken. Wat vergoedt de gemeente nog wel: A. Voor mensen die een re-integratietraject volgen en voor alleenstaande ouders van 16 en 17 jaar die nog naar school gaan vergoedt de gemeente Rijswijk een deel van de eigen bijdrage die ouders moeten betalen. Voor het kind met de meeste uren kinderopvang vergoedt de gemeente 4,5% van de eigen bijdrage. Voor het 2 e en volgende kinderen 3,5%. Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen, kunt u vanaf 1 december 2012 een aanvraagformulier downloaden op de gemeentelijke website of aanvragen bij de afdeling Sociale Zaken. B. De regeling waarbij op grond van een sociaal-medische indicatie van de ouder(s) of het kind een vergoeding in de kosten kinderopvang wordt verstrekt, blijft onveranderd. 4

5 Schuldhulpverlening Vanaf 1 juli dit jaar is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening van kracht. Als gevolg hiervan zijn de beleidsregels voor schuldhulpverlening veranderd. De nieuwe beleidsregels zijn ingegaan op 1 oktober. U kunt ze vinden op de website van de gemeente Rijswijk of opvragen bij de balie van Sociale Zaken. Op dit moment is de gemeente Rijswijk druk bezig om met alle betrokken partijen de schuldhulpverlening opnieuw vorm te geven. Het resultaat daarvan moet rond 1 januari duidelijk worden. In de volgende klantenkrant leest u hier meer over. Strengere regels bij schending inlichtingenplicht Wanneer u een uitkering ontvangt heeft u rechten en plichten. De gemeente Rijswijk is alert op fraude. Als u zich niet aan de afspraken houdt, volgen er sancties. Vanaf januari 2013 veranderen de regels wanneer u de inlichtingenplicht niet of niet behoorlijk nakomt. Nu wordt hiervoor een maatregel opgelegd (een inhouding op de uitkering). Vanaf volgend jaar is de gemeente verplicht een boete op te leggen. Het kabinet heeft de boetebedragen flink verhoogd. Zeker wanneer er sprake is van een herhaling van de fraude loopt de boete hoog op. Bij het vaststellen van de hoogte van de boete wordt net als nu gekeken of er bewust gefraudeerd is of niet (mate van verwijtbaarheid). Terugbetaling verplicht Naast de boete moet ook het bedrag dat u ten onrechte aan uitkering heeft ontvangen helemaal worden terugbetaald. Het kabinet past per 2013 ook de regels over de terugvordering aan. Zo mogen er geen lage bedragen meer worden kwijtgescholden en wordt er over een langere periode teruggevorderd dan nu het geval is. Huisbezoek De regels voor het afleggen van een huisbezoek veranderen ook. Als er onduidelijkheid bestaat over uw leefsituatie, bijvoorbeeld over de vraag of u in de opgegeven gemeente woont en of u alleen of samenwoont, dan kan net als nu een aanbod voor een huisbezoek worden gedaan om daar duidelijkheid over te krijgen. Als dit bezoek wordt geweigerd en de benodigde informatie wordt niet op een andere manier verstrekt, en er zijn ook geen andere mogelijkheden om de ontbrekende inlichtingen te vergaren, dan kan de rechtmatigheid van een uitkering niet worden vastgesteld. In de nieuwe wet heeft een weigering van huisbezoek dan gevolgen voor de uitkering. Dit kan betekenen dat u een lagere uitkering ontvangt. Wat verandert er voor u? Zolang u uw afspraken met Sociale Zaken nakomt en de wijzigingen in bijvoorbeeld uw woon-, leef of inkomenssituatie tijdig doorgeeft, verandert er niets. Als u een uitkering WWB, IOAW of IOAZ ontvangt, krijgt u in januari van de gemeente een informatiebrief over de veranderingen. De precieze regels voor het schenden van de inlichtingenplicht en de terugvordering worden nog door de gemeente vastgesteld. Hierna kunt u de regels vinden op de website van de gemeente 5

6 Nieuwe coördinator Rijswijks Werkcentrum Bob de Jong zet zich actief in voor werkzoekenden Hoewel nog maar kort werkzaam bij het Rijswijks Werkcentrum (RWC), voelt Bob de Jong zich al aardig thuis aan de Steenplaetsstraat. De sociaal bewogen Rotterdammer (46) heeft een opleiding als politicoloog, waarna hij ruime ervaring heeft opgedaan in de re-integratiewereld, onder andere als coördinator van diverse werkgelegenheidsprojecten. Zijn eerste stappen in het nog jonge centrum omschrijft hij als bijzonder. Het is een supermooi gebouw met een leuke combinatie van diensten voor iedereen die werk zoekt. Juist die ene plek waar je als werkzoekende komt, is voor Bob zeer inspirerend. Je kunt je als coördinator tegen veel zaken aanbemoeien. Dat is heel positief. Het draait er immers om mensen aan het werk te helpen en perspectief te bieden. Dat je wat voor hen mag en kunt doen. Bob staat op het standpunt dat werkzoekenden met een uitkering best wat mogen doen voor hun uitkering. Als gemeente mag je wat van hen verwachten. Je mag van ze vragen dat ze zich volledig, vanuit de eigen verantwoordelijkheid, inspannen om aan het werk te gaan. Tegelijkertijd: de gemeente moet ook wel wat te bieden hebben. Nou, dat hebben we. En dat doen we op verschillende manieren. Via ondersteuning in vele soorten en maten, van de aanwezigheid in het werkcentrum van een uitzendbureau tot mogelijkheden om te leren en van persoonlijke coaching tot groepstrainingen. Fotografie: Erwin Dijkgraaf 6

7 Actief op zoek naar werk Hoe actiever de werkzoekende hoe groter de kans op een baan. Maar, gooi je er bewust met de pet naar, dan zijn de consequenties ook voor jou. Het kan zelfs leiden tot gevolgen voor de uitkering. Van de 1100 mensen met wie trajecten lopen, hebben er 1000 een uitkering. We verdelen de mensen, het klinkt misschien niet erg netjes, in categorieën. De afstand die ze hebben tot de arbeidsmarkt hangt onder meer af van hun werkervaring, en hoe lang ze al geen werk hebben. Dit bepaalt de categorie waarin men wordt geplaatst. Hier stemmen wij onze activiteiten op af en kunnen we maatwerk leveren. In Rijswijk kennen we, relatief gezien, wat beter opgeleide mensen. Dat betekent dat we van hen ook mogen vragen vooral zelf actief te zijn. De gemeente is dan meer een regisseur; begeleidt mensen naar (tijdelijk) werk of zorgt dat ze aan de slag kunnen om werkervaring op te doen, vertelt Bob. Bedrijven benaderen Eén van de zaken waarop het RWC zich meer gaat richten is het benaderen van bedrijven, organisaties en instellingen in Rijswijk met het verzoek plek te bieden aan werkzoekenden. We netwerken mogelijk nog te weinig. Wij zouden het liefst zien dat er meer werkervaringsplaatsen bij komen, door ons ook wel oriëntatieplaatsen genoemd. Bob weet dat veel ondernemers in hun achterhoofd hebben dat die gratis extra handjes erg prettig zijn, terecht, maar dat de insteek wel moet zijn dat de mensen op de werkvloer ook concreet wat bijleren. Werkmakelaar Bob gelooft ook in de functie van werkmakelaar. Dat is een medewerker van het RWC die op zoek gaat naar betaald werk. Werkervaring opdoen en actief bezig zijn is voor werkzoekenden een belangrijke voorwaarde, om een goede kandidaat te zijn voor de werkmakelaar. Om dat te bereiken wordt vanuit het werkcentrum meer nadrukkelijk de buitenwereld gezocht. Wij willen bijvoorbeeld vaker langsgaan bij de BBR (Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk) om daar ondernemers enthousiast te maken om meer werkzoekenden een kans te geven, ook al is het voor een jaartje. Maar ik begrijp heel goed dat de economie wel wat moet aantrekken. Toch ben ik niet pessimistisch. Neem alleen al het probleem van vergrijzing. Zeker in de zorg zijn handen aan het bed nodig. Daarom zijn we nu bezig met een traject richting zorg, samen met Delft, Midden-Delfland en de gemeente Westland. Onlangs hadden we op onze Dag van de Zorg een bijeenkomst waar in totaal 80 werklozen op af kwamen, van wie er 30 uit Rijswijk! Nu maar hopen dat zij, onder begeleiding en met trainingen in het vooruitzicht, een baan krijgen. Informatie voor WW-ers Een ander initiatief van het werkcentrum dat Bob enorm ziet zitten, zijn de bijeenkomsten op het werkcentrum voor mensen in de WW, die op het punt staan hun WW-uitkering te moeten inruilen voor de bijstand. Bob: Samen met de gemeente Delft en het UWV informeren we hen nauwgezet over de mogelijkheden en de onmogelijkheden op de arbeidsmarkt. En, uiteraard, op onze werkwijze, op wat wij voor hen kunnen betekenen en wat we van hen verwachten. Dit alles in de hoop dat deze mensen alsnog een baan vinden zodat ik ze nooit meer hoef te zien; ze geen WWB uitkering hoeven aan te vragen. Zo voorkomen wij nieuwe instroom in de WWB en kunnen ook deze mensen weer volledig meedraaien in onze maatschappij. Gratis lid van de bibliotheek Goed nieuws voor de houders van de Ooievaarspas! Bent u in het bezit van een geldige Ooievaarspas? Dan is het abonnement bij de Bibliotheek aan de Vliet ook in 2013 gratis. Bent u nog geen lid van de bibliotheek? Dan betaalt u slechts eenmalig 2,50 inschrijfgeld en kunt u zonder verdere kosten gebruikmaken van de bibliotheek. Om lid te worden hebt u een geldige Ooievaarspas en een legitimatie nodig. Lid zijn van de bibliotheek loont Als lid van de Bibliotheek aan de Vliet kunt u gratis boeken*, tijdschriften, cd s*en dvd s/blu rays* lenen (* met uitzondering van de nieuwste Toptitels). Een ander voordeel van uw lidmaatschap is dat u met korting deel kunt nemen aan de activiteiten van de bibliotheek zoals cursussen, workshops, lezingen of filmvoorstellingen. Voordeel met je biebpas Kijk ook eens op de landelijke website Dit is een website boordevol met acties en voordeel voor bibliotheekleden. Op vertoon van uw bibliotheekpas krijgt u korting of iets extra s bij alle aangesloten attracties/bedrijven. de Bibliotheek aan de Vliet De Bibliotheek aan de Vliet heeft 5 locaties: Leidschendam, Fluitpolderplein 12 De Ottoburg*, Esdoornstraat 3b;* deze vestiging sluit per Rijswijk, Generaal Eisenhowerplein 101 Stompwijk, Zusterdijk 21 Voorburg, Koningin Julianalaan 257 Graag tot ziens bij de Bibliotheek aan de Vliet! (070)

8 Interessant op internet Weet hoe het zit Bijna iedereen in Nederland heeft te maken met sociale wetgeving. Bijvoorbeeld als u een uitkering of AOW-pensioen ontvangt. Dan krijgt u ook te maken met de regels die bij de sociale wetgeving horen. Bijvoorbeeld over wat u wanneer moet melden bij uw gemeente, uitkering- of uitvoeringsinstantie. Maar ook rond arbeidsvoorwaarden, belastingen en veilig en gezond werken. Niet iedereen kent deze regels. Daarom helpt weet hoe het zit.nl u aan de juiste informatie in uw situatie. Adviesraad Sociale Zaken Frauderen is oneerlijk COLUMN Jan Holierhoek, Voorzitter Adviesraad Sociale Zaken In deze klantenkrant wordt onder meer aandacht besteed aan de aanscherping van de handhaving van de fraudebestrijding op de uitvoering van de sociale wetgeving. Dit onderwerp deed me als wielerliefhebber direct denken aan de verwerpelijke praktijken van Lance Armstrong tijdens zijn wielerloopbaan. Volgens officiële instanties heeft hij zich schuldig gemaakt aan stelselmatige dopingfraude. Terecht zijn hem zijn zeven tourzeges ontnomen en zal hij het gewonnen prijzengeld moeten terugbetalen. De bestaande dopingcontroles in de sport blijken ontoereikend en zullen moeten worden aangescherpt. Zijn frauduleus handelen schaadt de maatschappij, is oneerlijk en moet daarom bestreden worden... en niet alleen in de sport! Fraude komt helaas nog veel voor binnen onze samenleving. Blijkbaar ook bij de uitvoering van de sociale wetgeving. Daarom legt de landelijke overheid gemeenten nu stringentere regels op ter bestrijding van sociale fraude. Gemeenten krijgen minder beleidsvrijheid op het gebied van de handhaving van de fraudebestrijding. Met de aanscherping van deze handhaving worden sociale fraudeurs in de toekomst eerder en harder aangepakt. Boetes kunnen worden opgelegd en onrechtmatig verkregen uitkeringen teruggevorderd. Want ook hier geldt dat sociale fraude de maatschappij schaadt, oneerlijk is en dus bestreden moet worden. Colofon Dit is een uitgave van de gemeente Rijswijk, Sociale Zaken Stadhuis, Bogaardplein 15 Postbus 5303, 2280 HH Rijswijk Telefoon (070) Openingstijden: maandag t/m vrijdag van tot uur Telefonisch spreekuur: werkdagen van tot uur Telefoon (070) Spreekuur voor nieuwe cliënten: volgens afspraak Redactie: Melissa Elsink Heeft u suggesties voor de inhoud? Vormgeving: Optima Forma bv, Voorburg Druk: OBT bv, Den Haag Oplage:

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt.

Nadere informatie

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie.

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie. Inhoud Algemeen Deze informatiemap ontvangen alle klanten van de gemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond de gemeentelijke uitkerings- en re-integratieregelingen uitvoert:

Nadere informatie

WWB (Wet werk en bijstand)

WWB (Wet werk en bijstand) WWB (Wet werk en bijstand) www.utrecht.nl/bijstandsuitkering Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Inhoud Liever werk dan bijstand 3 Uw rechten en uw plichten 4 Als u een uitkering aanvraagt 5

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Ede - Wageningen Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Informatie voor klanten met een WWB-uitkering Jaargang 12, nummer 2 Gemeente Ede, september 2014 2 Wijzigingen WWB 2015 5 Vraag uw vergoedingen digitaal

Nadere informatie

Inkomen Nieuwe wet kan gevolgen voor u hebben! 4 Collectieve zorgverzekering 4 Bijstandsuitkering en beslaglegging 5

Inkomen Nieuwe wet kan gevolgen voor u hebben! 4 Collectieve zorgverzekering 4 Bijstandsuitkering en beslaglegging 5 November 2011 Naam Adres Woonplaats In deze nieuwsbrief hebben we u weer veel te melden. Sinds kort is er bijvoorbeeld een nieuwe ontmoetingsruimte, speciaal voor u. We bieden u daar trainingen, zoals

Nadere informatie

Sociale Zaken. Info. Verplicht naar school tot je 27e. Borger-Odoorn Coevorden Emmen. Bijstandsfraude wordt steeds vaker opgespoord

Sociale Zaken. Info. Verplicht naar school tot je 27e. Borger-Odoorn Coevorden Emmen. Bijstandsfraude wordt steeds vaker opgespoord Sociale Zaken Info Nr. 3, jaargang 2012 Verplicht naar school tot je 27e Bijstandsfraude wordt steeds vaker opgespoord Meedoen naar vermogen Heeft u recht op langdurigheidstoeslag? Open Bedrijvendag Emmen

Nadere informatie

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie

Zorg, werk en inkomen

Zorg, werk en inkomen voorzieningengids Zorg, werk en inkomen OKTOBER 2010 voorzieningengids Zorg, werk en inkomen VOORWOORD Iedereen doet mee! Het beleid in onze gemeente is erop gericht dat iedereen meedoet in onze lokale

Nadere informatie

Sociale Zaken. Info. Werkervaring opdoen bij nieuwe Meedoen webshop. Borger-Odoorn Coevorden Emmen. Collectief verzekeren via uw gemeente

Sociale Zaken. Info. Werkervaring opdoen bij nieuwe Meedoen webshop. Borger-Odoorn Coevorden Emmen. Collectief verzekeren via uw gemeente Sociale Zaken Info Nr. 3, jaargang 2013 Werkervaring opdoen bij nieuwe Meedoen webshop Collectief verzekeren via uw gemeente Van de Cliëntenraad Wwb Actieplan Jeugdwerkloosheid Aanvragen beslagvrije voet

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

INFO AAN DE SLAG ALS BUURTVROUW IN CRABBEHOF EN WIELWIJK MIJNSDD: NIEUWE DIGITALE SERVICE VANUIT DE BIJSTAND AAN HET WERK!

INFO AAN DE SLAG ALS BUURTVROUW IN CRABBEHOF EN WIELWIJK MIJNSDD: NIEUWE DIGITALE SERVICE VANUIT DE BIJSTAND AAN HET WERK! Met deze krant informeren wij u over ontwikkelingen en veranderingen op het gebied van werk en uitkeringen en schuldhulpverlening. AAN DE SLAG ALS BUURTVROUW IN CRABBEHOF EN WIELWIJK oktober 2013 INFO

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg 09/2013 KANSBRIEF

Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg 09/2013 KANSBRIEF Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg KANSBRIEF Kansen in crisistijd De gevolgen van de economische crisis en de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden voor steeds meer mensen voelbaar. En die bezuinigingen

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering zelfstandigen Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

MAAK GEBRUIK VAN DE COMPUTERS BIJ WIL

MAAK GEBRUIK VAN DE COMPUTERS BIJ WIL ACTUEEL U-pas De gemeenten Houten, IJsselstein en Nieuwegein hebben het contract met de U-pas met een jaar verlengd. Per 1 juli gaat dit nieuwe contract in en dit loopt tot 1 juli 2015. U krijgt vanzelf

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Online trainingen over solliciteren en social media 2 Hoe stelt u een goed cv op? 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Online trainingen over solliciteren en social media 2 Hoe stelt u een goed cv op? 2 Oktober 2014 Voorwoord Solliciteren is een baan. Deze stelling horen we binnen de gemeente regelmatig terug van klanten en daar kunnen we ons zeker bij aansluiten. Effectief solliciteren kost tijd en vergt

Nadere informatie

Hulp bij werk, inkomen of zorg

Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen en zorg 1 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 1 Op zoek naar werk 3 Een uitkering om te leven en wonen 5 De gemeente wil graag dat iedereen fijn in Oosterhout

Nadere informatie

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s JONG en een kind Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s Ik vind het spannend om zwanger te zijn. Maar wat moet je veel regelen! Hoe moet het met school, kunnen we straks ergens

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen.

Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen. Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van ondersteunende regelingen. Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede

Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede Huishoudinkomenstoets afgeschaft Studie in plaats van uitkering voor jongeren Huishoudinkomenstoets afgeschaft Per 1 januari 2012 is de gewijzigde Wet werk en bijstand

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2012

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2012 CZ Zorgverzekeringen Collectief 2012 1 Alles voor betere zorg Als u een behandeling nodig hebt, dan wilt u natuurlijk de best mogelijke zorg. Maar het is niet altijd vanzelfsprekend dat u ook de beste

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie