^ : - ^JH! 1 _ : .1. INSCHR. DAT.:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "^ : - ^JH! 1 _ : .1. INSCHR. DAT.:"

Transcriptie

1 v -.-i ^ : - ^JH!,"i ActiZ t.a.v. mevrouw J. de Vries Postbus RG Utrecht Datum: 1 augustus 2011 Betreft: OprichtingBFHI-raad 1 _ :.1. INSCHR.NO. DOS.NO. INSCHR. DAT.: TERBEH.AAN: KOPIEAAN eerlijk over ete J/ibp^»- ÏÖHIIL 'CPU-i»n\ 2 ^ U G ZÜ11 i ^> Geachte platformleden. Tijdens de platformvergadering van26 mei jl hebben we besloten tot de oprichting van de BFHI Raad. De samenstelling van debfhiraad was één van de gesprekspunten. Daarover zijn tijdens de vergadering nog enkele opmerkingen gemaakt en suggesties gedaan. Deze zijn meegenomen bij het uiteindelijk vaststellen van de samenstelling. De samenstelling is als volgt: FelixCohen, directeurvoedingscentrum Jolijn Betlem, bestuurslid Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen Hans van Goudoever, hoogleraar kindergeneeskunde AMC/VUMC vanuit de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde Myrte van Lonkhuijsen, voorzitter Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen HansReinold, raad van bestuur Careyn Kraamzorg, vanuit Actiz Ferdinand Strijthagen, directeur Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid Jan Bouke Wijbrandi, directeur UNICEF Nederland Daarnaast draagt de stichting Zorg voor Borstvoeding een vertegenwoordiger als adviseur voor. De leden zijn onafhankelijk. We gaan er tegel ijkertijd van uit dat de leden bij belangrijke punten waar nodig zorgen voor afstemming: met de organisaties waaraan zij zelf verbonden zijn én met de andere organisaties waarmee zij in de praktijk mee samenwerken. Dat betekent dat Hans Reinold waar nodig afstemt met Actiz, BTN en de beroepsvereniging van kraamverzorgenden, Myrte van Lonkhuijsen met vertegenwoordigers van borstvoedingorganisaties. Jan Bouke Wybrandi met de Stichting Zorg voor Borstvoeding, etc. Eisenhowerlaan 108 Postbus CK Den Haag T F KvK

2 Datum: 1 augustus 2011 Betreft: Oprichting BFHI-raad Het Voedingscentrum neemt het secretariaat op zich van de BFHI Raad. Afstemming van werkzaamheden zal o.a. plaatsvinden tijdens de vergaderingen van het Platform Borstvoeding. Het voornemen is de eerste vergadering van de BFHIRaad te laten plaatsvinden in de tweede helft van september. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik dat uiteraard graag. Met vriendelijke groet, Karen van Drongelen Secretaris Platform Borstvoeding (070) Bijlage: definitieve versie van het memo 'Oprichting BFHI Raad ter verankering van het Baby Friendly Hospital Initiative in Nederland'

3 unite for children Uflicef { Oprichting BFHI Raad ter verankering van het Baby Friendly Hospital Initiative in Nederland Van: UNICEF Nederland in overleg met de Stichting Zorg voor Borstvoeding en het Voedingscentrum vastgesteld door het Platform Borstvoeding Juni 2011

4 unite for children 1. Inleiding In 1991 hebben UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gezamenlijk het Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) gelanceerd. HetBFHIis gebaseerd op de overtuiging dat de gezondheidszorg een belangrijke rol speelt in de bescherming, bevordering en ondersteuning van borstvoeding. Wanneer zorginstellingen werken volgens de BFHI richtlijnen dan leidt dit tot hogere borstvoedingscijfers en betere gezondheid voor moeder en kind. In Nederland werkt de stichting Zorg voor Borstvoeding (ZvB) al15 jaar aande implementatie van het BFHI. ZvB certificeert daartoe instellingen die werken volgens debfhi richtlijnen. UNICEF en dewho gaan er vanuit dat de realisatie van het BFHI wordt gedragen door de overheid, zorginstellingen, NGO's en andere direct betrokkenen. Een breed draagvlak is noodzakelijk om het BFHI zo adequaat mogelijk in beleid en praktijk te verankeren.unicef en WHO doen landen daartoe concrete voorstellen voor het opzetten van een formele samenwerkingsstructuur. In Nederland is tot op hedengeen formele BFHI structuur gevormd. UNICEF Nederland heeft, mede als bestuurslid vanzorg voor Borstvoeding, nu het initiatief genomen om hierin te voorzien. Hiervoor zijn een aantal redenen: Draagvlak: het is voor implementatie van het BFHI wenselijk dat zoveel mogelijk partijen zich hieraan committeren; Duurzaamheid: met meer draagvlak wordt de implementatie van het BFHI minder afhankelijk van de inzet van alleen ZvB. Legitimiteit: het is noodzakelijk dat er een onafhankelijk orgaan toeziet op de implementatie van BFHI. In 2010 heeft UNICEF Nederland daarom een advies laten uitbrengen hoe de formele verankering vorm zou kunnen krijgen. Uit de inventarisatie die is gemaakt om tot dit advies te komen, bleek dat voor verankering breed draagvlak nodigisen dat deze wordt gevonden in het Platform Borstvoeding. Dit advies is besproken met het bestuur van Zorg voor Borstvoeding en het Voedingscentrum. Daarna is het advies is vertaald naar deze notitie die door de leden van het Platform Borstvoedingis vastgesteld. De opzet van deze notitie is als volgt: Paragraaf 2 geeft een korte samenvatting van de invoering van het BFHI in Nederland tot op heden; Paragraaf 3 beschrijft de formele structuur. Kern hiervan ishet oprichten van een BFHI Raad; Paragraaf 4 beschrijft de samenstelling van de BFHI Raad; Paragraaf 5 doet een voorstel voor de agenda vande BFHIRaad voor de eerste jaren. Voorsteh (richting BFHI Rr in Nederland p; 'na 1

5 unite forchildren Unicef * 2. Samenvatting stand van zaken BFHI De stand van zaken internationaal In 1991 startten de WHO en UNICEFhet Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) gericht op een optimale voeding voor baby's en jonge kinderen. Kern van het 8FHI zijn de tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding. Alle instellingen voor moeder- en kindzorg dienen er zorg voor te dragen: 1. dat zij een borstvoedingsbeleid op papier hebben, dat standaard bekend wordt gemaakt aan alle betrokken medewerkers. 2. dat alle betrokken medewerkers de vaardigheden aanleren, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van dat beleid. 3. dat alle zwangere vrouwen worden voorgelicht over de voordelen en de praktijk van borstvoeding geven. 4. dat moeders binnen een uur na de geboorte van hun kind worden geholpen met borstvoeding geven. 5. dat aan vrouwen wordt uitgelegd hoeze hun baby moeten aanleggen en hoe zij de melkproductie in stand kunnen houden, zelfs als de baby van de moeder moet worden gescheiden. 6. dat pasgeborenen geen andere voeding dan borstvoeding krijgen, noch extra vocht, tenzij op medische indicatie. 7. dat moederen kind dagen nacht bij elkaar op een kamer mogen blijven. 8. dat borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd. 9. dat aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen geen speen of fopspeen wordt gegeven. 10. dat zij contacten onderhouden met andere instellingen en disciplines over de begeleiding van borstvoeding en dat zij de ouders verwijzen naar borstvoedingorganisaties. Sinds 1991 ishet BFHI breed verankerd in het beleid van zowel UNICEF/WHOals vele lidstaten. Via WHA Resoluties ishet BFHI meermalen bekrachtigd. In 2002 werd door WHO en UNICEF de Global Strategy for Infant and Young Child Feeding (IYCF) gelanceerd waarin het BFHIis opgenomen. Dit leidde uiteindelijk tot het rapport 'Baby Friendly Hospital Initiative: Revised, Updated and Expanded for Integrated Care in 2009'. Hierin wordt landen aangeraden een nationale structuur voor toezicht op, en beleidsontwikkeling en ondersteuning bij het BFHI in te richten. De ontwikkeling van BFHI in Nederland Bij de start van het BFHI gingen UNICEF en WHO ervan uit dat de overheid samen met vertegenwoordigers uit de wetenschap, de gezondheidszorg, NGO's en andere betrokkenen samen het beleid zouden opstellen. In Nederland is dit niet gebeurd. Hier is gestart met de implementatie door de oprichting vande stichting Zorg voor Borstvoeding <ZvB). De overheid heeft enige jaren de Stichting ZvB gefinancierd en daarnaast het Voedingscentrum opdracht gegeven tot het voeren van een borstvoedingscampagne, waar het instellen van een platform om te komen tot meer afstemming en samenwerking rond het stimuleren van borstvoeding onderdeel van uit maakte. Bij de oprichting vanzvbis een brede Raad van Advies gevormd, die in 2001 isovergegaan in het Platform Borstvoeding. De kern van het werk van Zorg voor Borstvoeding ligt in het certificeren van zorginstellingen. Per 21 maart 2011 hebben 261 zorginstellingen het WHO/UNICEF certificaat. "Hl R

6 unite for children unlcef 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% tztzh in 111 i i ii kraam jgz ziekenhuis verlosk.praktijken Percentage van het bereik van gecertificeerde instellingen Dat betekent dat in 15 jaar veel is bereikt. Er is in de komende jaren nog veel winst te behalen bijde ziekenhuizen, JGZ en verloskundigenpraktijken. Ook zou het werken volgens de BFHI richtlijnen meer moeten worden verankerd in de kwaliteitssystemen vande zorg. In 2001 is het Platform Borstvoeding ingesteld door het Voedingscentrum in het kader van de borstvoedingscampagne. Het Platform is breed samengesteld en heeft vertegenwoordigers vanuit beroepsgroepen, NGO's, zorginstellingen ende overheid. Het Platform Borstvoeding heeft als inhoudelijk kader het Charter voor Borstvoeding dat door alle ledenvan het Platform is ondertekend. Dit Charter is in feite een vertaling van het WHO enunicef beleid inzake Infant and Young Child Feeding, internationale richtlijnen op het terrein van voeding voor baby's en jonge kinderen waartoe ook BFHI behoort. 3. De oprichting van een BFHI Raad De positie van de Nederlandse overheid WHO en UNICEF gaan ervan uit dat de overheid initiatiefnemer is bijde oprichting van een formele structuur. De Nederlandse overheid vindt dat de oprichting van een formele structuur een primaire verantwoordelijkheid is van veldpartijen. Het overheidsbeleid iser thans op gericht om erop toe te zien dat de kwaliteit van de zorg rondom borstvoeding alsmede een goede informatievoorziening naar burger en professional gewaarborgd zijn. De overheid blijft graag op de hoogte van de standpunten van op te richten structuur. Voorsteloprichting BFHI Raad in Nederland,pagina 3

7 unite forchildren Unicef' Het oprichten van een gespecialiseerde BFHi Raad De meest brede vertegenwoordiging van het veld relevant voor het BFHI is in Nederland het Platform Borstvoeding. Hierin participeren vertegenwoordigers van beroepsverenigingen en organisaties die direct of indirect betrokken zijn bij de zorg rond borstvoeding. Het Platform adviseert over de borstvoedingcampagne en is daarnaast gericht op afstemming en samenwerking tussen de deelnemers onderling. Dit is onder andere uitgemond in het Charter voor borstvoeding. Het Platform ontwikkelt en ondersteunt initiatieven om implementatie van het Charter voor Borstvoeding te versterken. Het Platform is dus het meestaangewezen orgaan om draagvlak voor een voorstel tot verankering van het BFHI in Nederland te bespreken en te verkrijgen. Het toezien op de uitvoering en de verankering van het BFHI in Nederland is een specifieke, inhoudelijke taak. Deze taak zou het best kunnen worden uitgevoerd door een gespecialiseerd orgaan met deskundigen uit het veld. Dit orgaan wordt de Nederlandse BFHIRaad genoemd. Doelstelling BFHI-Raad Bevorderen van de implementatie van het BHFI met alle betrokken partijen. Kerntaken BFHI Raad DeBFHIRaad krijgt als kerntaken: a. Uitzetten van beleidslijnen: wat moet er gebeuren om het BFHI zo goed mogelijk in de praktijk te implementeren? Wat gebeurt er al, en welk aanvullend beleid is noodzakelijk? b. Er op toezien dat er in Nederland wordt gecertificeerd volgens de internationale UNICEF/WHO kwaliteitscriteria en richtlijnen. Men delegeert de uitvoering naar gespecialiseerde organisaties die werken volgens de richtlijnen van WHO en UNICEF. Op dit moment is dat de Stichting Zorg voor Borstvoeding. De samenstelling en een voorstel vooreen agenda van debfhiraad staat uitgewerkt in paragraaf 4 en 5. DeBFHIRaad is een zelfstandig orgaan dat voortkomt uit het Platform Borstvoeding. DeBFHI Raad en het Platform Borstvoedingstemmen hun werk op elkaar af en wisselen waar nodig kennis en ervaringen uit. Het Platform en de BFHIRaad maken te zijner tijd nadere afspraken (over onder andere vorm en frequentie van de afstemming). Om de binding tussenbfhiraad en het Platform te benadrukken, vraagt de BFHI Raad bij de benoeming van nieuwe leden instemming bij het Platform. De positie van de stichting Zorg voor Borstvoeding t.o.v. de BFHi Raad De Stichting Zorg voor Borstvoeding isin Nederland vooralsnog de enige organisatie 1 die zorginstellingen certificeert en het BFHI certificaat afgeeft. ZvB stelt de BFHIRaad jaarlijks op de hoogte van haar plannen en resultaten en heeft een adviserende rol in de BFHI Raad. 'In principe kunnen ook andere instellingen certificeren op basis van de internationale richtlijnen. V -. iel- 'igbfhi R' in N - id 'r A

8 unite for children 4. SamenstellingBFHI Raad Het uitgangspunt is dat debfhiraad een orgaanis met mensen met grote deskundigheid op het terrein van borstvoeding, voeding, gezondheid en ontwikkeling van jonge kinderen. Zij hebben gezag bij hun achterban. Besluiten en standpunten van de BFHI Raad zijn daarmee gezaghebbend en van groot belang voor veldpartijen en beleidsmakers. Indeze paragraaf wordt een voorstel gedaan voor de samenstelling van de BFHI Raad. Profiel van de leden Inhoudelijk profiel Alle leden onderschrijven hetwho/unicef beleid op het terrein van IYCF en het Charter voor Borstvoeding; Zij onderschrijven de missie van de BFHI Raad: uitvoering en verankering van het BFHI in Nederland en zullen toezien op de kwaliteit. Onafhankelijk De leden zijn voorgedragen door hun achterban, hebben gezag bij hun achterban, maar zijn niet de belangenbehartiger van de achterban inde BFHI Raad; Beslissingen van debfhiraad dragen zij uit naar de eigen achterban. Autoriteit Gezamenlijk hebben de leden autoriteit om beslissingen van de BFHIRaad met gezag te kunnen uitdragen naar andere partijen. Beschikbaarheid DeBFHIRaad vergadert in de eerste periode 1 maal per 2-3 maanden. Als de definitieve agenda is gevormd kan dit verminderen {naar bijvoorbeeld 1 maal per 6 maanden); Daarnaast zijn hebben de leden tijd beschikbaar voor het voorbereiden van de vergadering, het in gesprek treden met beleidsinstellingen en het (laten) opzetten van projecten die bijdragen aan de realisatie vande doelstellingen en deagenda van de Raad; De beschikbare tijd bedraagt derhalve 1 dagdeel per maand inde opstartfase, daarna minder. Organisaties en mensen Alle organisaties die iemand afvaardigen naar de BFHIRaad zijnook lid van het Platform Borstvoeding. De voorzitter is onafhankelijk (komt uit de achterban van het Platform maar zit niet in de Raad namens een belangengroep maar als gezaghebbende boven de partijen). Het uiteindelijke aantal leden moet niet te groot zijn (maximaal 7 + adviseur). De voorlopige samenstelling is: Karin Bemelmans, manager projecten) / Felix Cohen, directeur Voedingscentrum Jolijn Betlem, bestuurslid Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen Hans van Goudoever, hoogleraar kindergeneeskunde AMC/VUMC vanuit de Nederlandse Verenigingvan Kindergeneeskunde Myrte van Lonkhuijsen, voorzitter Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen Hans Reinold,raadvan bestuur Careyn Kraamzorg, vanuit Actiz Ferdinand Strijthagen, directeur Nederlandse Centrum voor Jeugdgezondheid Voorstel oprichting BFHI Raad in Nederland, pagina 5

9 unite forchildren Unicof j - Jan Bouke Wijbrandi, directeur UNICEF Nederland DeRaad kiest uit haar midden een voorzitter. Advies functie: Een vertegenwoordiger vanuit de stichting ZvB. Zittingsduur De leden van de BFHIRaad hebben een zittingstermijn van 3 jaar. Deze kan met één termijn worden verlengd. Bij de start van de BFHIRaad wordt een schema opgesteld waardoor het aftreden van leden door de tijd verspreid verloopt. 5.Voorstel agenda BFHI Raad Zoals beschreven in paragraaf 3 heeft de BFHIRaad twee kerntaken. Deze zijn: a. Uitzetten van beleidslijnen: wat moet er gebeuren om BFHI zo goed mogelijk in de praktijk te implementeren? Wat gebeurt er al, en welk aanvullend beleid is noodzakelijk? b. Er op toezien dat er in Nederland wordt gecertificeerd volgens de internationale UNICEF/WHO kwaliteitscriteria en richtlijnen. Voor de eerste kerntaak is het wenselijk dat er een voorzet wordt gegeven. Zokan debfhi raad, met de bestaande kennis van vooral Zorg voor Borstvoeding direct bepalen op welke wijze zij een bijdrage kan leveren aan het versterken van de implementatie van BFHI in Nederland. Voor de tweede kerntaak iseen nadere voorzet op dit moment niet nodig omdat de StichtingZvB werkt volgens de internationale WHO/UNICEF richtlijnen en vastgestelde protocollen gebaseerd op de kennis en ervaring die de afgelopen periode is opgebouwd.debfhiraad zal vooral een reactie moeten geven als er vanuit het veld vragen, opmerkingen of klachten worden aangedragen, die het mandaat vanzvb overschrijden. Om de implementatie te versterken zijn er activiteiten op twee terreinen gewenst: Beleidsmatig: verankeren van het BFHI in kwaliteitsystemen in de zorg Ondersteunend: mogelijk aanvullende activiteiten ter bevordering van het certificeren van instellingen Een belangrijk kader voor kwaliteitsontwikkeling en verankering in de zorg is het programma Zichtbare Zorg van de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ).DeBFHIRaad kan daarom met de verschillende sectoren (kraamzorg, verloskundigen, ziekenhuizen en jeugdgezondheidszorg) bekijken of dit programma handvatten voor de BFHIRaad biedt om de implementatie te verankeren. Waar nodig worden ook andere invalshoeken besproken. Belangrijk aspect daarbij is de groeiende consensus in Nederland over het belang van borstvoeding, (de gezondheidsvoordelen op korte én langere termijn voor kind en moeder) en van een goede ondersteuning van vrouwen om borstvoeding te kunnen blijven geven.de multidisciplinaire richtlijn borstvoeding die naar verwachting in 2011 wordt vastgesteld ishier een voorbeeld van.deze richtlijn kan een extra handvat van de BFHIRaad zijn in haar gesprekken met andere partijen.

10 unite for children UOJCef' Bijlage Relevante literatuur Websites van WHO en UNICEF, achtergrond van BFHI Charter voor borstvoeding Publicaties: Baby-Friendly Hospital Initiative, Revised, Updated, and Expanded for Integrated Care, section 1, Background and Implementation, UNICEF/WHO New York 2009; Global Strategy on Infant andyoung Child Feeding, WHO/UNICEF, Geneva Website van de Stichting Zorg voor Borstvoeding (www.zorgvoorborstvoeding.nl} met alle relevante informatie over: Het BFHI in Nederland: de 10 stappen en de 7 vuistregels voor de jeugdgezondheidszorg; Het verwerven van het certificaat De gecertificeerde instellingen. Klachtenregelingen, etc; Daarnaast geven de jaarverslagen van de stichting ZvB nadere informatie over de stand van zaken betreffende certificering in Nederland. Website en publicaties betreffende het programma Zichtbare Zorg (ZiZo) van de Inspectie staan op Websites van specifieke, vergelijkbare landen: de site van het New Zealand Breastfeeding Authority de site van UNICEF UK, Baby Friendly Initiative de site van het Breastfeeding Committee for Canada, The National Authority for the WHO/UNICEF Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) in Canada - " ig BFHI P" in Nederland, pagina 7

Model plan-van-aanpak voor verbetering van het borstvoedingsbeleid met als uitgangspunt de Tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding

Model plan-van-aanpak voor verbetering van het borstvoedingsbeleid met als uitgangspunt de Tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding Model plan-van-aanpak voor verbetering van het borstvoedingsbeleid met als uitgangspunt de Tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding Zorg voor borstvoeding certificering Postbus 2047 2930

Nadere informatie

Model plan-van-aanpak voor verbetering van het borstvoedingsbeleid van de verloskundige praktijk

Model plan-van-aanpak voor verbetering van het borstvoedingsbeleid van de verloskundige praktijk Model plan-van-aanpak voor verbetering van het borstvoedingsbeleid van de verloskundige praktijk met als uitgangspunt de Tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding Zorg voor borstvoeding certificering

Nadere informatie

Charter voor borstvoeding

Charter voor borstvoeding Charter voor borstvoeding Borstvoeding draagt bij aan: de gezondheid van kind en moeder verkleining van sociaal-economische gezondheidsverschillen besparing in de kosten voor de gezondheidszorg Enkele

Nadere informatie

checklist borstvoeding

checklist borstvoeding checklist borstvoeding Inleiding U gaat binnenkort bevallen, of u bent bevallen en verblijft samen met uw kind in het OLVG (op de kraam- of kinderafdeling). U heeft besloten borstvoeding te gaan geven.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Criteria en Interne Beoordeling voor de verloskundige praktijk

Criteria en Interne Beoordeling voor de verloskundige praktijk Criteria en Interne Beoordeling voor de verloskundige praktijk 1 Inhoud 1. De weg naar het certificaat 'Zorg voor Borstvoeding 2 2. Het borstvoedingbeleid 7 3. De Internationale Criteria voor 'Zorg voor

Nadere informatie

CHARTER VOOR BORSTVOEDING

CHARTER VOOR BORSTVOEDING CHARTER VOOR BORSTVOEDING Borstvoeding draagt bij aan: de gezondheid van kind en moeder verkleining van sociaal-economische gezondheidsverschillen besparing in de kosten voor de gezondheidszorg en is onderdeel

Nadere informatie

Criteria en Interne Beoordeling voor de kraamzorg

Criteria en Interne Beoordeling voor de kraamzorg Criteria en Interne Beoordeling voor de kraamzorg Inhoud 1. De weg naar het certificaat 'Zorg voor Borstvoeding'... 4 Inleiding... 4 Het belang van een goede start... 6 Borstvoedingscijfers... 6 Reclame

Nadere informatie

Criteria en Interne Beoordeling voor de kraamzorg

Criteria en Interne Beoordeling voor de kraamzorg Criteria en Interne Beoordeling voor de kraamzorg Inhoud 1. De weg naar het certificaat 'Zorg voor Borstvoeding'... 4 Inleiding... 4 Het belang van een goede start... 6 Borstvoedingscijfers... 6 Reclame

Nadere informatie

Borstvoedingsbeleid verloskundig collectief Noordwest Twente

Borstvoedingsbeleid verloskundig collectief Noordwest Twente Borstvoedingsbeleid verloskundig collectief Noordwest Twente Inhoudsopgave Inleiding pag. 2 Borstvoedingsbeleid pag. 3 De 10 vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding pag. 3 Uitwerking van de

Nadere informatie

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind!

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen verder, samen beter! Iedere vrouw heeft recht op professionele geboortezorg die haar en haar gezin in het proces van kinderwens, zwangerschap,

Nadere informatie

Peiling Melkvoeding van Zuigelingen 2005: Borstvoeding in Nederland en relatie met certificering door stichting Zorg voor Borstvoeding

Peiling Melkvoeding van Zuigelingen 2005: Borstvoeding in Nederland en relatie met certificering door stichting Zorg voor Borstvoeding TNO-rapport KvL/JPB 2006.017 Peiling Melkvoeding van Zuigelingen 2005: Borstvoeding in Nederland en relatie met certificering door stichting Zorg voor Borstvoeding Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE

Nadere informatie

Een gids voor organisaties die geaccrediteerd willen worden of opgaan voor recertificering in 2017 of later.

Een gids voor organisaties die geaccrediteerd willen worden of opgaan voor recertificering in 2017 of later. Stappenplan van de huidige tien vuistregels en zeven stappen naar de nieuwe standaarden voor het Baby Friendly Nederland WHO-UNICEF Keurmerk Een gids voor organisaties die geaccrediteerd willen worden

Nadere informatie

Borstvoeding in het TweeSteden ziekenhuis

Borstvoeding in het TweeSteden ziekenhuis Borstvoeding in het TweeSteden ziekenhuis Het TweeSteden ziekenhuis wil kwalitatief goede zorg bieden ten aanzien van de borstvoeding. U kunt rekenen op de juiste begeleiding bij het aanleggen en het kolven.

Nadere informatie

Scholingsplan en draaiboek symposium Borstvoeding Verbindt Regio Maasland/Uden-Veghel & Land van Cuijk januari 2015

Scholingsplan en draaiboek symposium Borstvoeding Verbindt Regio Maasland/Uden-Veghel & Land van Cuijk januari 2015 Scholingsplan en draaiboek symposium Borstvoeding Verbindt Regio Maasland/Uden-Veghel & Land van Cuijk januari 2015 AANLEIDING Op initiatief van het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Maasland/Uden-Veghel

Nadere informatie

AZ Sint-Lucas, een hart voor borstvoeding

AZ Sint-Lucas, een hart voor borstvoeding AZ Sint-Lucas, een hart voor borstvoeding Betrouwbare zorg betekent voor een babyvriendelijk ziekenhuis dat 1. het een beleid heeft over zuigelingenvoeding volgens de internationale borstvoedingsrichtlijnen

Nadere informatie

Participatie van cliënten laat nog te wensen over. Dit geldt ook voor de eenduidige voorlichting aan (aanstaande) zwangeren en hun partners.

Participatie van cliënten laat nog te wensen over. Dit geldt ook voor de eenduidige voorlichting aan (aanstaande) zwangeren en hun partners. VSV s op koers 83% van de VSV s heeft een gezamenlijke visie opgesteld, waarbij moeder en kind centraal staan. Dat blijkt uit een inventarisatie die het CPZ samen met ActiZ heeft laten doen. Centrale vraagstelling

Nadere informatie

KNOV-Visie. Voeding van de pasgeborene. Utrecht 2015

KNOV-Visie. Voeding van de pasgeborene. Utrecht 2015 1 5 KNOV-Visie Voeding van de pasgeborene Utrecht 015 6 1 7 8 9 10 11 1 1 1 15 16 17 18 19 0 1 5 6 7 8 9 0 1 5 6 7 8 9 0 CLIËNTE De cliënte en haar partner maken een geïnformeerde keuze over de voeding

Nadere informatie

Borstvoedingsbeleid MC Zuiderzee

Borstvoedingsbeleid MC Zuiderzee Borstvoedingsbeleid MC Zuiderzee Afdeling verloskunde Patiënteninformatie Borstvoedingsbeleid MC Zuiderzee Inhoudsopgave: 1 Inleiding 2 Vuistregels 3 Vragen 4 Nog even op een rijtje 1 Inleiding Deze folder

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681 meppel.nl Raadsvoorstel Agendapunt: VII/9. Meppel, 2 juni 2015 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681 Onderwerp: Invoering Model Raad van Toezicht Stichting Promes Voorgesteld besluit 1. In te stemmen

Nadere informatie

Borstvoeding op de afdeling Neonatologie

Borstvoeding op de afdeling Neonatologie Borstvoeding op de afdeling Neonatologie Inhoudsopgave Pagina De tien vuistregels van de WHO en Unicef 3 Borstvoeding voor de premature pasgeborenen 5 Het aanleggen van premature, dysmature of zieke pasgeborenen

Nadere informatie

Verpleegkundige Adviesraad BNMVV

Verpleegkundige Adviesraad BNMVV 2005-01/14 Verpleegkundige Adviesraad BNMVV Reglement Pagina 1 van5 Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 DMG De Directie Militaire Gezondheidszorg (DMG) ondersteunt de hoofddirecteur

Nadere informatie

Charter Gezonde Voeding 0-4 jaar

Charter Gezonde Voeding 0-4 jaar Charter Gezonde Voeding 0-4 jaar Inleiding Dit charter is opgesteld door de volgende leden: NVK TNO VNFKD Voedingscentrum RIVM MVO de ketenorganisatie voor oliën en vetten NZO GroentenFruit Huis NVD Universiteit

Nadere informatie

Op zowel de kraamafdeling als de kinderafdeling wordt gewerkt volgens de Tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding.

Op zowel de kraamafdeling als de kinderafdeling wordt gewerkt volgens de Tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding. Borstvoeding Inleiding Van harte gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens de zwangerschap (of misschien al daarvoor) maakt u een keuze welke voeding u uw kindje wilt geven; borst- of flesvoeding. Hiervoor

Nadere informatie

Bescherming, bevordering en ondersteuning van borstvoeding in Europa: een Blauwdruk voor actie

Bescherming, bevordering en ondersteuning van borstvoeding in Europa: een Blauwdruk voor actie European Commission Directorate Public Health and Risk Assessment IRCCS Burlo Garofolo Trieste, Italy Unit for Health Services Research and International Health WHO Collaborating Centre for Maternal and

Nadere informatie

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Klachtenregeling Het bevoegd gezag STAIJ; Gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende Klachtenregeling vast. Hoofdstuk

Nadere informatie

Bescherming, bevordering en ondersteuning van borstvoeding in Europa: een Blauwdruk voor actie

Bescherming, bevordering en ondersteuning van borstvoeding in Europa: een Blauwdruk voor actie European Commission Directorate Public Health and Risk Assessment IRCCS Burlo Garofolo Trieste, Italy Unit for Health Services Research and International Health WHO Collaborating Centre for Maternal and

Nadere informatie

Uittreksel van de nieuwe Baby Friendly Nederland Standaarden voor Verloskundige Praktijken

Uittreksel van de nieuwe Baby Friendly Nederland Standaarden voor Verloskundige Praktijken Uittreksel van de nieuwe Baby Friendly Nederland Standaarden voor Verloskundige Praktijken Indicatoren Standaard 1 - Beleid, scholing, prenatale informatie en ketenzorg De tekst in licht grijs is niet

Nadere informatie

3. Vertegenwoordiging a) De samenstelling van het stedelijk overleg keten geboortezorg is gebaseerd op de regio Amsterdam.

3. Vertegenwoordiging a) De samenstelling van het stedelijk overleg keten geboortezorg is gebaseerd op de regio Amsterdam. De partijen die dit samenwerkingsverband vormen, vormen samen een zorgketen voor geboortezorg in Amsterdam. De zorgketen gaat uit van samenwerking tussen de volgende ketenpartners: verloskundigen, kraamzorg,

Nadere informatie

VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN

VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN Leeswijzer voorbeeld reglement verantwoordingsorgaan Met onder meer dit voorbeeld document geeft OPF invulling aan de Services voor de aangesloten ondernemingspensioenfondsen.

Nadere informatie

Peiling Melkvoeding van Zuigelingen 2007:

Peiling Melkvoeding van Zuigelingen 2007: TNO-rapport KvL/P&Z 2007.104 Peiling Melkvoeding van Zuigelingen 2007: Borstvoeding in Nederland en relatie met certificering door stichting Zorg voor Borstvoeding Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus

Nadere informatie

Werkplan 2013. Werkgroep Ketenpartners 1 e lijns Kindzorg. Werkgroep:

Werkplan 2013. Werkgroep Ketenpartners 1 e lijns Kindzorg. Werkgroep: Werkplan 2013 Werkgroep Ketenpartners 1 e lijns Kindzorg Werkgroep: Kring Verloskundigen Den Haag Karen Bost, praktijk Femme Carola Keijsper, praktijk Anno Myriam van de Pas, praktijk OTIS Kraamschakel

Nadere informatie

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017 AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Werkplan 2017 (behorende bij begroting 2016) Datum: 9 juni 2016 Agendapunt: 11 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2015 Werkplan Osteoporose

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

Welke voeding gaat u uw baby geven?

Welke voeding gaat u uw baby geven? Welke voeding gaat u uw baby geven? Inleiding Nu u zwanger bent, heeft u veel keuzes te maken. Zo gaat u bijvoorbeeld kiezen welke voeding u aan uw baby gaat geven. De beste voeding voor uw baby is borstvoeding.

Nadere informatie

Model plan-van-aanpak voor verbetering van het borstvoedingsbeleid

Model plan-van-aanpak voor verbetering van het borstvoedingsbeleid Model plan-van-aanpak voor verbetering van het borstvoedingsbeleid met als uitgangspunt de Zeven stappen voor ondersteuning van de borstvoeding in de Jeugdgezondheidszorg stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

BORSTVOEDING TIJDENS DE KRAAMZORG - EN DAARNA? PRESENTATIE OVER BORSTVOEDINGSBELEID DAG VOOR DE KRAAMZORG - 9 SEPTEMBER 2014 MARTINA SCHIPPERS, IBCLC

BORSTVOEDING TIJDENS DE KRAAMZORG - EN DAARNA? PRESENTATIE OVER BORSTVOEDINGSBELEID DAG VOOR DE KRAAMZORG - 9 SEPTEMBER 2014 MARTINA SCHIPPERS, IBCLC BORSTVOEDING TIJDENS DE KRAAMZORG - EN DAARNA? PRESENTATIE OVER BORSTVOEDINGSBELEID DAG VOOR DE KRAAMZORG - 9 SEPTEMBER 2014 MARTINA SCHIPPERS, IBCLC INHOUD 1. BORSTVOEDINGSBELEID: HOE IS HET ONTSTAAN?

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol CBP-IGZ

Samenwerkingsprotocol CBP-IGZ Samenwerkingsprotocol CBP-IGZ Afspraken tussen het College bescherming persoonsgegevens en de Inspectie voor de gezondheidszorg over de wijze van samenwerking bij het toezicht op de naleving van de bepalingen

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF

PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF 1. Inleiding Stichting IJsselgraaf is een middelgrote stichting met 19 openbare basisscholen in de gemeenten Bronkhorst, Doetinchem en Doesburg.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 9 oktober 2014 Betreft beantwoording Kamervragen

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 9 oktober 2014 Betreft beantwoording Kamervragen > Retouradres: Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN NA/60009382 ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN Profielschets Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken 1 Algemeen 1.1 Leidend voor het functioneren van de Adviesgroep Bestuurlijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 279 Zorg rond zwangerschap en geboorte Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling.

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Rapport Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Auteurs: F.J.M. van Leerdam 1 K. Kooijman 2 F. Öry 1 M. Landweer 3 1: TNO Preventie en Gezondheid Postbus

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting MONTON

KLACHTENREGELING Stichting MONTON KLACHTENREGELING Stichting MONTON Het bevoegd gezag van de Stichting MONTON gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende

Nadere informatie

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en. Uniforme technische standaarden

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en. Uniforme technische standaarden CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en COMITÉ REGLEMENT VAN ONDERZOEK WERKGROEP REGLEMENT VAN ONDERZOEK GEMEENSCHAPPELIJKE WERKGROEP

Nadere informatie

Klachtenregeling St.-Jozefmavo

Klachtenregeling St.-Jozefmavo Klachtenregeling St.-Jozefmavo Inhoud 1 Aanhef pagina 2 2 Begripsbepalingen 3 3 Behandeling van de klachten 4 4 Slotbepalingen 9 5 Schema klachtenprocedure 10 6 Klachtroutes 11 1 klachtenregeling St.-Jozefmavo

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Ontslagbrochure borstvoeding

Ontslagbrochure borstvoeding man, vrouw en kind info voor de ouders Naar huis... Ontslagbrochure borstvoeding UZ Gent, Materniteit Borstvoeding 1 Het borstvoedingsbeleid in het UZ Gent 1.1 De 10 vuistregels Op onze materniteit wordt

Nadere informatie

info voor de ouders man, vrouw en kind Naar huis... Ontslagbrochure borstvoeding

info voor de ouders man, vrouw en kind Naar huis... Ontslagbrochure borstvoeding info voor de ouders man, vrouw en kind Naar huis... Ontslagbrochure 01. Borstvoedingsbeleid in het UZ Gent De 10 vuistregels Op onze materniteit wordt begeleid aan de hand van de 10 vuistregels voor het

Nadere informatie

WEGWIJZER BORSTVOEDING

WEGWIJZER BORSTVOEDING CLIENTENBROCHURE WEGWIJZER BORSTVOEDING Geachte cliënt, Met borstvoeding geeft u uw baby de beste start. De samenstelling en de beschermende eigenschappen van moedermelk spelen een belangrijke rol bij

Nadere informatie

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een klachtenregeling voor elk

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Menzis COA Administratie B.V. Postbus 405 6700 AK Wageningen t 088 112 21 20 f 088 112 21 31 e zorginkoop@rzasielzoekers.nl www.rzasielzoekers.nl Datum Behandeld door Zorginkoop MCA Ons kenmerk MCA-Kraam2015

Nadere informatie

Verslag subsidieperiode juni 2012 t/m april 2014. 1. Inleiding 3. 2. Doelstellingen 4

Verslag subsidieperiode juni 2012 t/m april 2014. 1. Inleiding 3. 2. Doelstellingen 4 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstellingen 4 3. Opdracht 5 3.1 Uitvoering van de opdrachten 3.2 Uitvoering van aanvullende onderwerpen 4. Organisatie 10 4.1 Bestuur 4.2 Dagelijkse leiding 4.3 Freelancers

Nadere informatie

Zwanger, bevallen en je baby. Cursusaanbod

Zwanger, bevallen en je baby. Cursusaanbod Zwanger, bevallen en je baby Cursusaanbod Zwanger, bevallen en je baby Gefeliciteerd met je zwangerschap. Als je zwanger bent verandert er veel in je lichaam, maar ook in je leven. Het is een leuke en

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân gelet op: - artikel 24 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; - artikel 17 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Afdeling Moeder en Kind. Neonatologie

Afdeling Moeder en Kind. Neonatologie Afdeling Moeder en Kind Neonatologie U en uw kind worden opgenomen op afdeling Moeder en Kind (2b) in een couveusesuite als uw kind na de geboorte extra zorg nodig heeft. Dit kan komen doordat een kind

Nadere informatie

Competentieprofiel MZ Opleider. Competentieprofiel voor mz-opleider.

Competentieprofiel MZ Opleider. Competentieprofiel voor mz-opleider. Competentieprofiel MZ Opleider Dit is een verkorte versie van het document dat is vastgesteld door de ledenvergaderingen van BVMP en BVMZ. In de volledige versie zijn enkele bijlagen toegevoegd, deze worden

Nadere informatie

Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland T.a.v. de Raad van bestuur Postbus HB Tiel

Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland T.a.v. de Raad van bestuur Postbus HB Tiel > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland T.a.v. de Raad van bestuur Postbus 6063 4000 HB Tiel Datum 8 juli 2014 Onderwerp reactie Toezichtonderzoek

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht OMS, NVZ St. Jacobsstraat 16 3511 OS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 2014

Jaarverslag 2013 2014 Secretariaat gevestigd p/a Gerard ter Borchstraat 51 4703NL Roosendaal e-mail mr@dekameleonkpo.nl Jaarverslag 2013 2014 Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad De Kameleon Pagina 1 van 6 INHOUD 1.Voorwoord

Nadere informatie

Beleid zuigelingenvoeding

Beleid zuigelingenvoeding Beleid zuigelingenvoeding Kliniek Sint-Jan juli 2007 Beleid zuigelingenvoeding in de Kliniek Sint-Jan Uitgeschreven op 07/07/2007. Op te volgen door alle gezondheidswerkers die instaan voor de moeder-

Nadere informatie

Klachtenregeling Bonaventuracollege

Klachtenregeling Bonaventuracollege Klachtenregeling Bonaventuracollege Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder een : a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie

Borstvoedingspaspoort

Borstvoedingspaspoort Borstvoedingspaspoort Voor u ligt het borstvoedingspaspoort Een document waarmee wij willen proberen om de borstvoedingsperiode voor u en uw kind zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit paspoort zorgt

Nadere informatie

Functieprofiel Programmamedewerker voor: Programma Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor het zieke kind in de eigen omgeving

Functieprofiel Programmamedewerker voor: Programma Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor het zieke kind in de eigen omgeving Functieprofiel Programmamedewerker voor: Programma Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor het zieke kind in de eigen omgeving Functieprofielen programma Implementatie MKS Inleiding Het rapport Samen

Nadere informatie

Eerst even de stand van zaken in de GGZ sector.

Eerst even de stand van zaken in de GGZ sector. Rosmalen 22 april 2013 HB/220413/01 College voor Zorgverzekeringen T.a.v. Mw. mr. J.M. van Diggelen Postbus 320 1110 AH in Diemen Betreft: Reactie VOGGZ op CVZ rapport Geneeskundige GGZ deel 2 Geachte

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Reglement voor de raden van advies. Ons Middelbaar Onderwijs

Reglement voor de raden van advies. Ons Middelbaar Onderwijs Reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs 2011. Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Sites voor de intramurale fysiotherapie

Sites voor de intramurale fysiotherapie Sites voor de intramurale fysiotherapie In bijgaand document een overzicht van sites waarop informatie is te vinden over onderwerpen die van belang kunnen zijn voor de intramuraal werkende fysiotherapeut.

Nadere informatie

VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN. (versie 3 april 2007)

VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN. (versie 3 april 2007) VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN (versie 3 april 2007) Leeswijzer voorbeeld reglement verantwoordingsorgaan Met onder meer dit voorbeeld document geeft OPF invulling aan de Services voor de aangesloten

Nadere informatie

Bevallen in het CWZ Kraamsuites. Voor een ziekenhuisbevalling in een huiselijke sfeer

Bevallen in het CWZ Kraamsuites. Voor een ziekenhuisbevalling in een huiselijke sfeer Bevallen in het CWZ Kraamsuites Voor een ziekenhuisbevalling in een huiselijke sfeer 2 Waarom bevallen in het ziekenhuis? Een bevalling is een bijzondere gebeurtenis. Veel vrouwen bevallen het liefst thuis

Nadere informatie

regie in eigen hand b. krachtenbundeling verspreiden van kennis stimuleren van onderzoek en ontwikkeling

regie in eigen hand b. krachtenbundeling verspreiden van kennis stimuleren van onderzoek en ontwikkeling Artikel 1. Visie (1) 1.1 De Parkinson Vereniging ontwikkelt zich tot een onmisbare professionele steun voor en door mensen die zelf of in hun directe omgeving te maken hebben met de ziekte van Parkinson

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

ONDERWIJSPR1MAIR. Gemeente Montfoort T.a.v. de leden van de Raad Kasteelplein 5 3417 JG MONTFOORT 03 sep 2015/1101

ONDERWIJSPR1MAIR. Gemeente Montfoort T.a.v. de leden van de Raad Kasteelplein 5 3417 JG MONTFOORT 03 sep 2015/1101 ONDERWIJSPR1MAIR Gemeente Montfoort T.a.v. de leden van de Raad Kasteelplein 5 3417 JG MONTFOORT 03 sep 2015/1101 Bergambacht, 31 augustus 2015 Betreft: verzoek tot herbenoeming lid Raad van Toezicht Geachte

Nadere informatie

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen 9 september 2014 Reglement verantwoordingsorgaan SPD 1 van 7 Artikel 1. Definities Bestuur: Deelnemer: Pensioengerechtigde: Intern

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 april 2014 Betreft Beroep en opleiding verpleegkundige

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 april 2014 Betreft Beroep en opleiding verpleegkundige > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

5. Stichting De Korre Deestraat 3, 4458 AJ s -Heer Arendskerke Administratienr. 41312 Dit betreft het bestuur van o.a. VSO De Wingerd in Terneuzen.

5. Stichting De Korre Deestraat 3, 4458 AJ s -Heer Arendskerke Administratienr. 41312 Dit betreft het bestuur van o.a. VSO De Wingerd in Terneuzen. Organisatie van het samenwerkingsverband De Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen is opgericht op 11 oktober 2013 en heeft haar statutaire zetel in de gemeente Terneuzen.

Nadere informatie

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen In principe willen we geen van deze drie begrippen toepassen in onze scholen. Begrippen: Time out: Een time out is een korte onderbreking van de lestijd, waarbij

Nadere informatie

Borstvoeding. borstvoeding. Geachte (aanstaande) ouders,

Borstvoeding. borstvoeding. Geachte (aanstaande) ouders, Borstvoeding Geachte (aanstaande) ouders, U heeft één van de delen van de serie GroeiGids in handen. De GroeiGids bestaat uit zeven handzame boekjes: Kinderwens Zwanger Borstvoeding Kraam 0-4 jaar 4-12

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. aangepast: 01 januari 2013. Begripsomschrijvingen

KLACHTENREGELING. aangepast: 01 januari 2013. Begripsomschrijvingen KLACHTENREGELING aangepast: 01 januari 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a) Cliënt natuurlijke persoon aan

Nadere informatie

Versie 28 februari 2007. Samenvatting communicatie op basis van ISO 14001 1

Versie 28 februari 2007. Samenvatting communicatie op basis van ISO 14001 1 Samenvatting communicatie op basis van ISO 14001 Samenvatting communicatie op basis van ISO 14001 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieuprestaties

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Bestuurder voor 0,5 WTF

FUNCTIEPROFIEL. Bestuurder voor 0,5 WTF FUNCTIEPROFIEL Bestuurder voor 0,5 WTF VITUS ZUID is een nieuwe organisatie die met ingang van 1 augustus 2015, het bevoegd gezag wordt van een van de vier instellingen voor Cluster 2 onderwijs in Nederland.

Nadere informatie