^ : - ^JH! 1 _ : .1. INSCHR. DAT.:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "^ : - ^JH! 1 _ : .1. INSCHR. DAT.:"

Transcriptie

1 v -.-i ^ : - ^JH!,"i ActiZ t.a.v. mevrouw J. de Vries Postbus RG Utrecht Datum: 1 augustus 2011 Betreft: OprichtingBFHI-raad 1 _ :.1. INSCHR.NO. DOS.NO. INSCHR. DAT.: TERBEH.AAN: KOPIEAAN eerlijk over ete J/ibp^»- ÏÖHIIL 'CPU-i»n\ 2 ^ U G ZÜ11 i ^> Geachte platformleden. Tijdens de platformvergadering van26 mei jl hebben we besloten tot de oprichting van de BFHI Raad. De samenstelling van debfhiraad was één van de gesprekspunten. Daarover zijn tijdens de vergadering nog enkele opmerkingen gemaakt en suggesties gedaan. Deze zijn meegenomen bij het uiteindelijk vaststellen van de samenstelling. De samenstelling is als volgt: FelixCohen, directeurvoedingscentrum Jolijn Betlem, bestuurslid Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen Hans van Goudoever, hoogleraar kindergeneeskunde AMC/VUMC vanuit de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde Myrte van Lonkhuijsen, voorzitter Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen HansReinold, raad van bestuur Careyn Kraamzorg, vanuit Actiz Ferdinand Strijthagen, directeur Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid Jan Bouke Wijbrandi, directeur UNICEF Nederland Daarnaast draagt de stichting Zorg voor Borstvoeding een vertegenwoordiger als adviseur voor. De leden zijn onafhankelijk. We gaan er tegel ijkertijd van uit dat de leden bij belangrijke punten waar nodig zorgen voor afstemming: met de organisaties waaraan zij zelf verbonden zijn én met de andere organisaties waarmee zij in de praktijk mee samenwerken. Dat betekent dat Hans Reinold waar nodig afstemt met Actiz, BTN en de beroepsvereniging van kraamverzorgenden, Myrte van Lonkhuijsen met vertegenwoordigers van borstvoedingorganisaties. Jan Bouke Wybrandi met de Stichting Zorg voor Borstvoeding, etc. Eisenhowerlaan 108 Postbus CK Den Haag T F KvK

2 Datum: 1 augustus 2011 Betreft: Oprichting BFHI-raad Het Voedingscentrum neemt het secretariaat op zich van de BFHI Raad. Afstemming van werkzaamheden zal o.a. plaatsvinden tijdens de vergaderingen van het Platform Borstvoeding. Het voornemen is de eerste vergadering van de BFHIRaad te laten plaatsvinden in de tweede helft van september. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik dat uiteraard graag. Met vriendelijke groet, Karen van Drongelen Secretaris Platform Borstvoeding (070) Bijlage: definitieve versie van het memo 'Oprichting BFHI Raad ter verankering van het Baby Friendly Hospital Initiative in Nederland'

3 unite for children Uflicef { Oprichting BFHI Raad ter verankering van het Baby Friendly Hospital Initiative in Nederland Van: UNICEF Nederland in overleg met de Stichting Zorg voor Borstvoeding en het Voedingscentrum vastgesteld door het Platform Borstvoeding Juni 2011

4 unite for children 1. Inleiding In 1991 hebben UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gezamenlijk het Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) gelanceerd. HetBFHIis gebaseerd op de overtuiging dat de gezondheidszorg een belangrijke rol speelt in de bescherming, bevordering en ondersteuning van borstvoeding. Wanneer zorginstellingen werken volgens de BFHI richtlijnen dan leidt dit tot hogere borstvoedingscijfers en betere gezondheid voor moeder en kind. In Nederland werkt de stichting Zorg voor Borstvoeding (ZvB) al15 jaar aande implementatie van het BFHI. ZvB certificeert daartoe instellingen die werken volgens debfhi richtlijnen. UNICEF en dewho gaan er vanuit dat de realisatie van het BFHI wordt gedragen door de overheid, zorginstellingen, NGO's en andere direct betrokkenen. Een breed draagvlak is noodzakelijk om het BFHI zo adequaat mogelijk in beleid en praktijk te verankeren.unicef en WHO doen landen daartoe concrete voorstellen voor het opzetten van een formele samenwerkingsstructuur. In Nederland is tot op hedengeen formele BFHI structuur gevormd. UNICEF Nederland heeft, mede als bestuurslid vanzorg voor Borstvoeding, nu het initiatief genomen om hierin te voorzien. Hiervoor zijn een aantal redenen: Draagvlak: het is voor implementatie van het BFHI wenselijk dat zoveel mogelijk partijen zich hieraan committeren; Duurzaamheid: met meer draagvlak wordt de implementatie van het BFHI minder afhankelijk van de inzet van alleen ZvB. Legitimiteit: het is noodzakelijk dat er een onafhankelijk orgaan toeziet op de implementatie van BFHI. In 2010 heeft UNICEF Nederland daarom een advies laten uitbrengen hoe de formele verankering vorm zou kunnen krijgen. Uit de inventarisatie die is gemaakt om tot dit advies te komen, bleek dat voor verankering breed draagvlak nodigisen dat deze wordt gevonden in het Platform Borstvoeding. Dit advies is besproken met het bestuur van Zorg voor Borstvoeding en het Voedingscentrum. Daarna is het advies is vertaald naar deze notitie die door de leden van het Platform Borstvoedingis vastgesteld. De opzet van deze notitie is als volgt: Paragraaf 2 geeft een korte samenvatting van de invoering van het BFHI in Nederland tot op heden; Paragraaf 3 beschrijft de formele structuur. Kern hiervan ishet oprichten van een BFHI Raad; Paragraaf 4 beschrijft de samenstelling van de BFHI Raad; Paragraaf 5 doet een voorstel voor de agenda vande BFHIRaad voor de eerste jaren. Voorsteh (richting BFHI Rr in Nederland p; 'na 1

5 unite forchildren Unicef * 2. Samenvatting stand van zaken BFHI De stand van zaken internationaal In 1991 startten de WHO en UNICEFhet Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) gericht op een optimale voeding voor baby's en jonge kinderen. Kern van het 8FHI zijn de tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding. Alle instellingen voor moeder- en kindzorg dienen er zorg voor te dragen: 1. dat zij een borstvoedingsbeleid op papier hebben, dat standaard bekend wordt gemaakt aan alle betrokken medewerkers. 2. dat alle betrokken medewerkers de vaardigheden aanleren, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van dat beleid. 3. dat alle zwangere vrouwen worden voorgelicht over de voordelen en de praktijk van borstvoeding geven. 4. dat moeders binnen een uur na de geboorte van hun kind worden geholpen met borstvoeding geven. 5. dat aan vrouwen wordt uitgelegd hoeze hun baby moeten aanleggen en hoe zij de melkproductie in stand kunnen houden, zelfs als de baby van de moeder moet worden gescheiden. 6. dat pasgeborenen geen andere voeding dan borstvoeding krijgen, noch extra vocht, tenzij op medische indicatie. 7. dat moederen kind dagen nacht bij elkaar op een kamer mogen blijven. 8. dat borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd. 9. dat aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen geen speen of fopspeen wordt gegeven. 10. dat zij contacten onderhouden met andere instellingen en disciplines over de begeleiding van borstvoeding en dat zij de ouders verwijzen naar borstvoedingorganisaties. Sinds 1991 ishet BFHI breed verankerd in het beleid van zowel UNICEF/WHOals vele lidstaten. Via WHA Resoluties ishet BFHI meermalen bekrachtigd. In 2002 werd door WHO en UNICEF de Global Strategy for Infant and Young Child Feeding (IYCF) gelanceerd waarin het BFHIis opgenomen. Dit leidde uiteindelijk tot het rapport 'Baby Friendly Hospital Initiative: Revised, Updated and Expanded for Integrated Care in 2009'. Hierin wordt landen aangeraden een nationale structuur voor toezicht op, en beleidsontwikkeling en ondersteuning bij het BFHI in te richten. De ontwikkeling van BFHI in Nederland Bij de start van het BFHI gingen UNICEF en WHO ervan uit dat de overheid samen met vertegenwoordigers uit de wetenschap, de gezondheidszorg, NGO's en andere betrokkenen samen het beleid zouden opstellen. In Nederland is dit niet gebeurd. Hier is gestart met de implementatie door de oprichting vande stichting Zorg voor Borstvoeding <ZvB). De overheid heeft enige jaren de Stichting ZvB gefinancierd en daarnaast het Voedingscentrum opdracht gegeven tot het voeren van een borstvoedingscampagne, waar het instellen van een platform om te komen tot meer afstemming en samenwerking rond het stimuleren van borstvoeding onderdeel van uit maakte. Bij de oprichting vanzvbis een brede Raad van Advies gevormd, die in 2001 isovergegaan in het Platform Borstvoeding. De kern van het werk van Zorg voor Borstvoeding ligt in het certificeren van zorginstellingen. Per 21 maart 2011 hebben 261 zorginstellingen het WHO/UNICEF certificaat. "Hl R

6 unite for children unlcef 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% tztzh in 111 i i ii kraam jgz ziekenhuis verlosk.praktijken Percentage van het bereik van gecertificeerde instellingen Dat betekent dat in 15 jaar veel is bereikt. Er is in de komende jaren nog veel winst te behalen bijde ziekenhuizen, JGZ en verloskundigenpraktijken. Ook zou het werken volgens de BFHI richtlijnen meer moeten worden verankerd in de kwaliteitssystemen vande zorg. In 2001 is het Platform Borstvoeding ingesteld door het Voedingscentrum in het kader van de borstvoedingscampagne. Het Platform is breed samengesteld en heeft vertegenwoordigers vanuit beroepsgroepen, NGO's, zorginstellingen ende overheid. Het Platform Borstvoeding heeft als inhoudelijk kader het Charter voor Borstvoeding dat door alle ledenvan het Platform is ondertekend. Dit Charter is in feite een vertaling van het WHO enunicef beleid inzake Infant and Young Child Feeding, internationale richtlijnen op het terrein van voeding voor baby's en jonge kinderen waartoe ook BFHI behoort. 3. De oprichting van een BFHI Raad De positie van de Nederlandse overheid WHO en UNICEF gaan ervan uit dat de overheid initiatiefnemer is bijde oprichting van een formele structuur. De Nederlandse overheid vindt dat de oprichting van een formele structuur een primaire verantwoordelijkheid is van veldpartijen. Het overheidsbeleid iser thans op gericht om erop toe te zien dat de kwaliteit van de zorg rondom borstvoeding alsmede een goede informatievoorziening naar burger en professional gewaarborgd zijn. De overheid blijft graag op de hoogte van de standpunten van op te richten structuur. Voorsteloprichting BFHI Raad in Nederland,pagina 3

7 unite forchildren Unicef' Het oprichten van een gespecialiseerde BFHi Raad De meest brede vertegenwoordiging van het veld relevant voor het BFHI is in Nederland het Platform Borstvoeding. Hierin participeren vertegenwoordigers van beroepsverenigingen en organisaties die direct of indirect betrokken zijn bij de zorg rond borstvoeding. Het Platform adviseert over de borstvoedingcampagne en is daarnaast gericht op afstemming en samenwerking tussen de deelnemers onderling. Dit is onder andere uitgemond in het Charter voor borstvoeding. Het Platform ontwikkelt en ondersteunt initiatieven om implementatie van het Charter voor Borstvoeding te versterken. Het Platform is dus het meestaangewezen orgaan om draagvlak voor een voorstel tot verankering van het BFHI in Nederland te bespreken en te verkrijgen. Het toezien op de uitvoering en de verankering van het BFHI in Nederland is een specifieke, inhoudelijke taak. Deze taak zou het best kunnen worden uitgevoerd door een gespecialiseerd orgaan met deskundigen uit het veld. Dit orgaan wordt de Nederlandse BFHIRaad genoemd. Doelstelling BFHI-Raad Bevorderen van de implementatie van het BHFI met alle betrokken partijen. Kerntaken BFHI Raad DeBFHIRaad krijgt als kerntaken: a. Uitzetten van beleidslijnen: wat moet er gebeuren om het BFHI zo goed mogelijk in de praktijk te implementeren? Wat gebeurt er al, en welk aanvullend beleid is noodzakelijk? b. Er op toezien dat er in Nederland wordt gecertificeerd volgens de internationale UNICEF/WHO kwaliteitscriteria en richtlijnen. Men delegeert de uitvoering naar gespecialiseerde organisaties die werken volgens de richtlijnen van WHO en UNICEF. Op dit moment is dat de Stichting Zorg voor Borstvoeding. De samenstelling en een voorstel vooreen agenda van debfhiraad staat uitgewerkt in paragraaf 4 en 5. DeBFHIRaad is een zelfstandig orgaan dat voortkomt uit het Platform Borstvoeding. DeBFHI Raad en het Platform Borstvoedingstemmen hun werk op elkaar af en wisselen waar nodig kennis en ervaringen uit. Het Platform en de BFHIRaad maken te zijner tijd nadere afspraken (over onder andere vorm en frequentie van de afstemming). Om de binding tussenbfhiraad en het Platform te benadrukken, vraagt de BFHI Raad bij de benoeming van nieuwe leden instemming bij het Platform. De positie van de stichting Zorg voor Borstvoeding t.o.v. de BFHi Raad De Stichting Zorg voor Borstvoeding isin Nederland vooralsnog de enige organisatie 1 die zorginstellingen certificeert en het BFHI certificaat afgeeft. ZvB stelt de BFHIRaad jaarlijks op de hoogte van haar plannen en resultaten en heeft een adviserende rol in de BFHI Raad. 'In principe kunnen ook andere instellingen certificeren op basis van de internationale richtlijnen. V -. iel- 'igbfhi R' in N - id 'r A

8 unite for children 4. SamenstellingBFHI Raad Het uitgangspunt is dat debfhiraad een orgaanis met mensen met grote deskundigheid op het terrein van borstvoeding, voeding, gezondheid en ontwikkeling van jonge kinderen. Zij hebben gezag bij hun achterban. Besluiten en standpunten van de BFHI Raad zijn daarmee gezaghebbend en van groot belang voor veldpartijen en beleidsmakers. Indeze paragraaf wordt een voorstel gedaan voor de samenstelling van de BFHI Raad. Profiel van de leden Inhoudelijk profiel Alle leden onderschrijven hetwho/unicef beleid op het terrein van IYCF en het Charter voor Borstvoeding; Zij onderschrijven de missie van de BFHI Raad: uitvoering en verankering van het BFHI in Nederland en zullen toezien op de kwaliteit. Onafhankelijk De leden zijn voorgedragen door hun achterban, hebben gezag bij hun achterban, maar zijn niet de belangenbehartiger van de achterban inde BFHI Raad; Beslissingen van debfhiraad dragen zij uit naar de eigen achterban. Autoriteit Gezamenlijk hebben de leden autoriteit om beslissingen van de BFHIRaad met gezag te kunnen uitdragen naar andere partijen. Beschikbaarheid DeBFHIRaad vergadert in de eerste periode 1 maal per 2-3 maanden. Als de definitieve agenda is gevormd kan dit verminderen {naar bijvoorbeeld 1 maal per 6 maanden); Daarnaast zijn hebben de leden tijd beschikbaar voor het voorbereiden van de vergadering, het in gesprek treden met beleidsinstellingen en het (laten) opzetten van projecten die bijdragen aan de realisatie vande doelstellingen en deagenda van de Raad; De beschikbare tijd bedraagt derhalve 1 dagdeel per maand inde opstartfase, daarna minder. Organisaties en mensen Alle organisaties die iemand afvaardigen naar de BFHIRaad zijnook lid van het Platform Borstvoeding. De voorzitter is onafhankelijk (komt uit de achterban van het Platform maar zit niet in de Raad namens een belangengroep maar als gezaghebbende boven de partijen). Het uiteindelijke aantal leden moet niet te groot zijn (maximaal 7 + adviseur). De voorlopige samenstelling is: Karin Bemelmans, manager projecten) / Felix Cohen, directeur Voedingscentrum Jolijn Betlem, bestuurslid Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen Hans van Goudoever, hoogleraar kindergeneeskunde AMC/VUMC vanuit de Nederlandse Verenigingvan Kindergeneeskunde Myrte van Lonkhuijsen, voorzitter Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen Hans Reinold,raadvan bestuur Careyn Kraamzorg, vanuit Actiz Ferdinand Strijthagen, directeur Nederlandse Centrum voor Jeugdgezondheid Voorstel oprichting BFHI Raad in Nederland, pagina 5

9 unite forchildren Unicof j - Jan Bouke Wijbrandi, directeur UNICEF Nederland DeRaad kiest uit haar midden een voorzitter. Advies functie: Een vertegenwoordiger vanuit de stichting ZvB. Zittingsduur De leden van de BFHIRaad hebben een zittingstermijn van 3 jaar. Deze kan met één termijn worden verlengd. Bij de start van de BFHIRaad wordt een schema opgesteld waardoor het aftreden van leden door de tijd verspreid verloopt. 5.Voorstel agenda BFHI Raad Zoals beschreven in paragraaf 3 heeft de BFHIRaad twee kerntaken. Deze zijn: a. Uitzetten van beleidslijnen: wat moet er gebeuren om BFHI zo goed mogelijk in de praktijk te implementeren? Wat gebeurt er al, en welk aanvullend beleid is noodzakelijk? b. Er op toezien dat er in Nederland wordt gecertificeerd volgens de internationale UNICEF/WHO kwaliteitscriteria en richtlijnen. Voor de eerste kerntaak is het wenselijk dat er een voorzet wordt gegeven. Zokan debfhi raad, met de bestaande kennis van vooral Zorg voor Borstvoeding direct bepalen op welke wijze zij een bijdrage kan leveren aan het versterken van de implementatie van BFHI in Nederland. Voor de tweede kerntaak iseen nadere voorzet op dit moment niet nodig omdat de StichtingZvB werkt volgens de internationale WHO/UNICEF richtlijnen en vastgestelde protocollen gebaseerd op de kennis en ervaring die de afgelopen periode is opgebouwd.debfhiraad zal vooral een reactie moeten geven als er vanuit het veld vragen, opmerkingen of klachten worden aangedragen, die het mandaat vanzvb overschrijden. Om de implementatie te versterken zijn er activiteiten op twee terreinen gewenst: Beleidsmatig: verankeren van het BFHI in kwaliteitsystemen in de zorg Ondersteunend: mogelijk aanvullende activiteiten ter bevordering van het certificeren van instellingen Een belangrijk kader voor kwaliteitsontwikkeling en verankering in de zorg is het programma Zichtbare Zorg van de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ).DeBFHIRaad kan daarom met de verschillende sectoren (kraamzorg, verloskundigen, ziekenhuizen en jeugdgezondheidszorg) bekijken of dit programma handvatten voor de BFHIRaad biedt om de implementatie te verankeren. Waar nodig worden ook andere invalshoeken besproken. Belangrijk aspect daarbij is de groeiende consensus in Nederland over het belang van borstvoeding, (de gezondheidsvoordelen op korte én langere termijn voor kind en moeder) en van een goede ondersteuning van vrouwen om borstvoeding te kunnen blijven geven.de multidisciplinaire richtlijn borstvoeding die naar verwachting in 2011 wordt vastgesteld ishier een voorbeeld van.deze richtlijn kan een extra handvat van de BFHIRaad zijn in haar gesprekken met andere partijen.

10 unite for children UOJCef' Bijlage Relevante literatuur Websites van WHO en UNICEF, achtergrond van BFHI Charter voor borstvoeding Publicaties: Baby-Friendly Hospital Initiative, Revised, Updated, and Expanded for Integrated Care, section 1, Background and Implementation, UNICEF/WHO New York 2009; Global Strategy on Infant andyoung Child Feeding, WHO/UNICEF, Geneva Website van de Stichting Zorg voor Borstvoeding (www.zorgvoorborstvoeding.nl} met alle relevante informatie over: Het BFHI in Nederland: de 10 stappen en de 7 vuistregels voor de jeugdgezondheidszorg; Het verwerven van het certificaat De gecertificeerde instellingen. Klachtenregelingen, etc; Daarnaast geven de jaarverslagen van de stichting ZvB nadere informatie over de stand van zaken betreffende certificering in Nederland. Website en publicaties betreffende het programma Zichtbare Zorg (ZiZo) van de Inspectie staan op Websites van specifieke, vergelijkbare landen: de site van het New Zealand Breastfeeding Authority de site van UNICEF UK, Baby Friendly Initiative de site van het Breastfeeding Committee for Canada, The National Authority for the WHO/UNICEF Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) in Canada - " ig BFHI P" in Nederland, pagina 7

Criteria en Interne Beoordeling voor de kraamzorg

Criteria en Interne Beoordeling voor de kraamzorg Criteria en Interne Beoordeling voor de kraamzorg Inhoud 1. De weg naar het certificaat 'Zorg voor Borstvoeding'... 4 Inleiding... 4 Het belang van een goede start... 6 Borstvoedingscijfers... 6 Reclame

Nadere informatie

Bescherming, bevordering en ondersteuning van borstvoeding in Europa: een Blauwdruk voor actie

Bescherming, bevordering en ondersteuning van borstvoeding in Europa: een Blauwdruk voor actie European Commission Directorate Public Health and Risk Assessment IRCCS Burlo Garofolo Trieste, Italy Unit for Health Services Research and International Health WHO Collaborating Centre for Maternal and

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 1 Inhoudsopgave 1. 3 2. Missie, visie, doelstellingen en positionering 4 2.1 Missie, visie en doelstellingen 2.2 Positionering 3. Organisatie(structuur) ` 6 3.1 Bestuur 3.2 Dagelijkse leiding 3.3 Freelancers

Nadere informatie

Governance Standard Business Reporting-NL

Governance Standard Business Reporting-NL Governance Standard Business Reporting-NL Governance SBR, bijlage a: Charters SBR-Gremia 1 Inhoud 1. De betekenis van Standard Business Reporting... 3 2. Ontwikkeling Governance... 3 3. Status SBR... 4

Nadere informatie

KENNIS VAN GEZONDHEIDSWERKERS ROND

KENNIS VAN GEZONDHEIDSWERKERS ROND KENNIS VAN GEZONDHEIDSWERKERS ROND BORSTVOEDING Wat ze vandaag (al?) weten en morgen (nog?) moeten leren, om overmorgen voedende moeders succesvol te begeleiden Jill Adams, socioloog en auteur Anne Dedry,

Nadere informatie

Verbetering nodig in de samenwerking tussen kraamzorg en JGZ voor verantwoorde geboortezorg. Utrecht, juni 2014

Verbetering nodig in de samenwerking tussen kraamzorg en JGZ voor verantwoorde geboortezorg. Utrecht, juni 2014 Verbetering nodig in de samenwerking tussen kraamzorg en JGZ voor verantwoorde geboortezorg Utrecht, juni 2014 Verbetering nodig in de samenwerking tussen kraamzorg en JGZ voor verantwoorde geboortezorg

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag CZ-CB-U-2831796 16 jul. 08. Onderwerp Bijlage(n) Uw brief ketenzorg zwangerschap en geboorte

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag CZ-CB-U-2831796 16 jul. 08. Onderwerp Bijlage(n) Uw brief ketenzorg zwangerschap en geboorte De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 16 jul. 08 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief ketenzorg zwangerschap

Nadere informatie

NVLF-Richtlijn Logopedische Verslaglegging

NVLF-Richtlijn Logopedische Verslaglegging NVLF-Richtlijn Logopedische Verslaglegging Verantwoording en toelichting November 2009 NVLF, 2009 1 Inhoud Inleiding... 3 A. WET- EN REGELGEVING... 5 A.1. Wet- en regelgeving...5 A.2. Vast te leggen gegevens

Nadere informatie

DEFINITIEF CONCEPT. Het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg. Definitief concept. Maaike Veenvliet Linda Nijeboer INDICATIESTELLING KRAAMZORG

DEFINITIEF CONCEPT. Het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg. Definitief concept. Maaike Veenvliet Linda Nijeboer INDICATIESTELLING KRAAMZORG INDICATIESTELLING KRAAMZORG Het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg Definitief concept COMPLIANCE CONSULT, 20 JUNI 2005 Maaike Veenvliet Linda Nijeboer SAMENVATTING Inleiding en vraagstelling Er is op

Nadere informatie

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen p.m. juni 2014 Inhoudsopgave blz. 0. Algemeen 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Peiling Melkvoeding van Zuigelingen 2005: Borstvoeding in Nederland en relatie met certificering door stichting Zorg voor Borstvoeding

Peiling Melkvoeding van Zuigelingen 2005: Borstvoeding in Nederland en relatie met certificering door stichting Zorg voor Borstvoeding TNO-rapport KvL/JPB 2006.017 Peiling Melkvoeding van Zuigelingen 2005: Borstvoeding in Nederland en relatie met certificering door stichting Zorg voor Borstvoeding Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE

Nadere informatie

Borgen van de kwaliteit van EVC-trajecten.

Borgen van de kwaliteit van EVC-trajecten. Borgen van de kwaliteit van EVC-trajecten. Advies aan het Kenniscentrum EVC. Hans Koole, november 2009 Hans Koole B.V. Bruggenbouwer Onderwijs Bedrijfsleven Inhoudsopgave Managementsamenvatting 1. Inleiding

Nadere informatie

De ondersteuningsplanraad komt eraan

De ondersteuningsplanraad komt eraan PO passend onderwijs en zorg De ondersteuningsplanraad komt eraan Aanbevelingen voor de inrichting Hessel de Boer Véronique Janssen Simone Kessels Kees van Rooijen De ondersteunings planraad komt eraan

Nadere informatie

College Perinatale Zorg. Plan van aanpak

College Perinatale Zorg. Plan van aanpak College Perinatale Zorg Plan van aanpak Inhoud pagina 1. Aanleiding 1 2. Initiatief van alle betrokken partijen en het Ministerie 2 3. Missie en Visie 3 4. Doelstellingen 5 5. Wat betekent dit? 5 6. Werkorganisatie

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Verslag van de visitatie van het College voor zorgverzekeringen

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Verslag van de visitatie van het College voor zorgverzekeringen Verslag van de visitatie van het College voor zorgverzekeringen Maart 2007 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Werkwijze 2 1.3 Opzet rapportage 3 2 Algemene observaties 4 2.1 Inleiding 4

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2004

IMPACT JAARVERSLAG 2004 IMPACT JAARVERSLAG 2004 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2005 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave 0 Woord vooraf... 5 1 Hoe ontstond Impact?...

Nadere informatie

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding advies 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

Kennissynthese Kraamzorg

Kennissynthese Kraamzorg TNO-rapport TNO/CH 2013 R11093 Kennissynthese Kraamzorg Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg 56 2333 AL Leiden Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 88 866 90 00 F +31 88 866 06 10 infodesk@tno.nl

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003

IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003 IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: mei 2004 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf...3 1 Hoe ontstond Impact?...5

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE. Datum 24 maart 2015 Betreft Buitenhof oproep advies kraamzorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE. Datum 24 maart 2015 Betreft Buitenhof oproep advies kraamzorg > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE 0530.2015006196 Zorginstituut Nederland Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus

Nadere informatie

Plan van aanpak Ouderbetrokkenheid. gemeente Heerlen

Plan van aanpak Ouderbetrokkenheid. gemeente Heerlen Plan van aanpak Ouderbetrokkenheid gemeente Heerlen Plan van aanpak Ouderbetrokkenheid gemeente Heerlen Opdrachtgever: gemeente Heerlen Utrecht, december 2012 Oberon en Cedin Expertisepunt Ouderbetrokkenheid

Nadere informatie

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Drie adviezen over onderwijsbestuur: degelijk onderwijsbestuur, doortastend onderwijstoezicht en duurzame onderwijsrelaties Nr. 20060353/877, oktober

Nadere informatie

2011 Jaarverslag nvab 1

2011 Jaarverslag nvab 1 Jaarverslag 2011 nvab 1 Jaarverslag NVAB 2011 Vastgesteld ALV 4 april 2012 Voorwoord Samenvatting Inleiding Hoofdstuk 1. Verenigingsaangelegenheden Algemene ledenvergadering Bestuurlijke vernieuwing Communicatie

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS

IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS Landelijk Kennis & Adviescentrum psychosociale zorg na rampen www.impact-kenniscentrum.nl VOORWOORD... 3 1. IMPACT... 5 1.1 Landelijk Kennis & adviescentrum...

Nadere informatie

SAMENVAT TING MONIT OR KRAAMZORG. De werking van het landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg in de praktijk

SAMENVAT TING MONIT OR KRAAMZORG. De werking van het landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg in de praktijk 1 INLEIDING SAMENVAT TING MONIT OR KRAAMZORG De werking van het landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg in de praktijk behorend bij nieuwsbrief 9, november 2007 Het rapport Monitor Kraamzorg geeft de resultaten

Nadere informatie

Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland

Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland Werkgroep Versterking Brandweeronderwijs d.d. 18 juni 2012 Harry Bovens en Heide Gramser Inhoud Oplegnotitie 1. Managementsamenvatting 3 2. Wat het voor

Nadere informatie

Toelichting bij Leidraden College Perinatale Zorg

Toelichting bij Leidraden College Perinatale Zorg Toelichting bij Leidraden College Perinatale Zorg Het College Perinatale Zorg (CPZ) voert de aanbevelingen van het Advies van de Stuurgroep zwangerschap en geboorte uit 1, aangevuld met de meest recente

Nadere informatie