Kansen en dilemma s rond Centra voor Jeugd en Gezin

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kansen en dilemma s rond Centra voor Jeugd en Gezin"

Transcriptie

1 Kenmerkend voor het lokale jeugdbeleid zijn een versnipperd aanbod van opvoedingsondersteuning en een gebrekkige samenhang in de jeugdgezondheidszorg. Alleen het consultatiebureau is herkenbaar en laagdrempelig en bereikt de meeste ouders. Maar het is de vraag of die ouders daar altijd voldoende opvoedhulp krijgen. Bovendien richt het consultatiebureau zich op ouders met kinderen tot 4 jaar. Voor ouders van oudere kinderen is het een stuk lastiger om goede opvoedhulp te vinden. En dat terwijl veel ouders opvoeden een zware klus vinden. Uit meerder onderzoeken blijkt dat ongeveer de helft van de ouders niet weet waar ze advies kunnen vragen (Snijders, 2006). Bij de vorming van de bureaus jeugdzorg was de bedoeling dat zij het lokale aanbod aan lichte pedagogische hulp zouden bundelen en toegankelijk maken. Van die plannen is weinig terechtgekomen. Bufoto: Wiesje Peels De discussiepunten: doelgroep, taken, samenhang en visie Kansen en dilemma s rond Centra voor Jeugd en Gezin Door Bert Prinsen en Joanka Prakken In heel Nederland moeten Centra voor Jeugd en Gezin komen, stelt het nieuwe kabinet. Die moeten zorgen voor meer samenhang in het jeugdbeleid en een nieuwe laagdrempelige voorziening op wijkniveau waar ouders, jongeren en professionals terechtkunnen met al hun vragen over opvoeden en opgroeien. De plannen van het kabinet krijgen veel bijval, maar roepen ook discussie en vragen op bij overheden, brancheverenigingen, beroepsverenigingen, instellingen en beroepskrachten. Het debat draait om vier belangrijke onderwerpen: de doelgroep, de taken en functies, de samenhang met andere voorzieningen en de inhoudelijke visie die aan de vorming van de centra ten grondslag ligt. 35

2 Bert Prinsen en Joanka Prakken 36 reau jeugdzorg is er nu vooral voor indicatiestelling en verwijzing naar geïndiceerde zorg. Daar gaat een ouder of een jeugdige heen met echte problemen, niet met vragen over de opvoeding. Ouders willen het liefst hulp dichtbij huis zonder dat ze direct het stigma krijgen dat het slecht met hen gaat. Met vragen over de opvoeding gaan ze daarom vaak nog steeds naar de huisarts. Goede opvoedingsondersteuning die op een herkenbare plek voor iedereen toegankelijk is, voorkomt dat er te makkelijk een beroep wordt gedaan op geïndiceerde zorg of dat relatief lichte opvoedingsproblemen verergeren, waardoor later zwaardere en duurdere vormen van hulp nodig zijn. De bedoeling is dat de Centra voor Jeugd en Gezin in deze lacune voorzien en de eerste lijn versterken. Voorwaarde is dat zij zich niet beperken tot signaleren, doorverwijzen en coördineren maar zich ontpoppen tot dé ondersteuners van het gezin en direct de opvoedhulp verlenen waaraan behoefte is. Dit initiatief voor lokale centra sluit goed aan bij de recente aanbeveling van de Raad van Europa to recognize the importance of parental responsibilities and the need to provide parents with enough support to help them fulfill their responsibilities, waarin de Raad pleit voor local centres and services providing parents with information and assistance (Raad van Europa, 2006). Trendsetter Het idee om op wijkniveau een eerstelijnsvoorziening te ontwikkelen voor ouders en jeugdigen ontstond in Amsterdam, dat zo n vijf jaar geleden begon om voor elk stadsdeel een Ouder- en KindCentrum (OKC) op te zetten. Het consultatiebureau werd uitgebouwd tot een OKC waarbinnen verloskundigen, kraam- en consultatiebureaus, de schoolgezondheidszorg, opvoedsteunpunten en het stadsdeel samenwerkten om de schotten tussen de voorzieningen te slechten en opvoed- en opgroeihulp toegankelijk te maken voor alle gezinnen in de buurt. Het OKC stemt intern de zorg af en onderhoudt structureel contact met relevante instellingen in de buurt. In Amsterdam zeggen ze dat het OKC voor ouders functioneert als de spin in het web van zorg, voorlichting, signalering en verwijzing (Van Woudenberg, 2005). Trendsetter Amsterdam vindt elders in het land navolging. De voorlopers van het Centrum voor Jeugd en Gezin heten in Rotterdam JONG, in Apeldoorn JOED, in Almere OKé-punt en in wat andere vorm in Eindhoven Spilcentrum.

3 Kansen en dilemma s rond Centra voor Jeugd en Gezin De voorlopers Ouder- en KindCentrum Amsterdam In Amsterdam beschikt ieder stadsdeel over een Ouder- en KindCentrum. Het is een samenwerkingsverband van onder meer verloskundigen, kraam- en consultatiebureaus, de schoolgezondheidszorg, opvoedpunten en het stadsdeel. Die zijn niet noodzakelijkerwijs op hetzelfde adres gehuisvest. Er is goede onderlinge afstemming van de zorg voor de kinderen. Het OKC onderhoudt contacten met de peuterspeelzaal, de kinderopvang, de voorschool en de basisschool. Het OKC is bestemd voor alle ouders van zwangerschap tot puberteit die informatie of advies willen over de opvoeding. Het OKC wordt gezien als de spin in het web van zorg, voorlichting, signalering, ondersteuning en verwijzing (Bron: gemeente Amsterdam). JONG Rotterdam JONG is een laagdrempelige, goed bereikbare plek in de wijk waar jeugd tot 19 jaar en ouders terechtkunnen voor advies, informatie en ondersteuning gericht op gezondheid en opvoeding. Ook beroepskrachten die belast zijn met de zorg voor en opvoeding van kinderen zijn welkom. In JONG bundelen de GGD Rotterdam Rijnmond, het consultatiebureau en bureau jeugdzorg hun krachten. Er is bovendien een hechte relatie met scholen, maatschappelijk werk, jongerenwerk en de jeugd-ggz. Op korte termijn beschikt elke deelgemeente over een JONG (Bron: Stadskrant Rotterdam). Spilcentrum Eindhoven De naam Spilcentrum is afgeleid van Spelen, Integreren en Leren. Basisonderwijs, peuterwerk en kinderopvang vormen het uitgangspunt van een Spilcentrum. Uitbreiding is mogelijk met andere functies, zoals het consultatiebureau, de jeugdgezondheidszorg, het maatschappelijk werk en de volwasseneneducatie. In Eindhoven worden circa vijftig Spilcentra gerealiseerd, met als opdracht de ontwikkelingskansen voor 0- tot 12-jarigen te optimaliseren. Ieder centrum heeft een eigen identiteit, afgestemd op de vraag van ouders en kinderen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft in Eindhoven de positie van netwerkorganisatie op stadsniveau. (Bron: Spilcentrum De Regenboog). 37 Joed Apeldoorn Jeugdgezondheidszorg onder één dak Joed is een laagdrempelig en herkenbaar centrum voor jeugdgezondheidszorg waar ouders en verzorgers in Apeldoorn hun vragen kunnen stellen over de gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van hun kind tot 19 jaar. Het Joed is een samenwerking van thuiszorgorganisatie Vérian en GGD Gelre-IJssel vanuit één locatie onder regie van de gemeente Apeldoorn. Bij het Joed werken arts, diëtist, dok-

4 Bert Prinsen en Joanka Prakken tersassistent, consultatiebureauassistent, lactatiekundige, logopedist, (ortho)pedagoog, verpleegkundige en verloskundige. (Bron: Joed). OKé-punt Almere Het OKé-punt geeft ouders en jongeren informatie en persoonlijk advies over opgroeien en opvoeden, evenals opvoedcursussen. Een zorgcoördinator voorziet in de afstemming van zorg als er bij een gezin meer dan één hulpverlener over de vloer komt. OKé vormt de kern van een samenwerkingsverband van jeugdgezondheidszorg, jeugd-ggz, GGD, bureau jeugdzorg, onderwijs, Zorggroep Almere, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buurtcentra (Bron: OKé-punt; VNG). 38 De ontwikkelingen in de praktijk staan niet op zichzelf. Zo deed Operatie Jong in zijn sturingsadvies Koersen op het Kind (2006) de aanbeveling om in heel Nederland Centra voor Jeugd en Gezin te realiseren met als opdracht de gemeentelijke taken op het terrein van preventief jeugdbeleid te bundelen en meer samenhang te brengen tussen jeugdbeleid, jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg. Toenmalig VWS-staatssecretaris Clémence Ross-van Dorp sloot zich daarbij aan. In een brief aan de Tweede Kamer stelde zij op 26 oktober 2006 voor de functies op het terrein van algemene en preventieve gezondheidszorg en jeugdbeleid onder te brengen in Centra voor Jeugd en Gezin. Het gaat dan om het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg, de vijf gemeentelijke functies op het gebied van opvoedingsondersteuning informatie en advies, signalering, toeleiding naar hulp, (licht) pedagogische hulp en coördinatie van zorg en soms verloskundige zorg. Er is nog geen blauwdruk voor de inrichting van de Centra voor Jeugd en Gezin; de initiatieven in de praktijk vormen het uitgangspunt. Gekozen is voor een functioneel (groei)model (Mulder, 2007) waarin de door staatssecretaris Ross aangewezen functies uitgebreid kunnen worden op basis van lokale behoeften. Om goed aan te sluiten bij ervaringen in de praktijk heeft VWS onder het motto Opvoeden in de Buurt een bestuursakkoord gesloten met Almere, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en de bijbehorende provincies en stadsregio s. Tussen 2006 en 2008 ontvangen deze gemeenten 32,5 miljoen euro voor hulp aan gezinnen. In ruil daarvoor stellen zij de kennis en ervaring ter beschikking die ze opdoen met de samenwerking en bundeling van taken op lokaal niveau.

5 Kansen en dilemma s rond Centra voor Jeugd en Gezin Discussiepunt 1: de doelgroep Met de oprichting van Centra voor Jeugd en Gezin is het nog niet vanzelfsprekend dat ouders om hulp vragen, al erkennen steeds meer ouders, onder invloed van de populaire opvoedprogramma s op tv, dat ze problemen hebben met de opvoeding. De Centra voor Jeugd en Gezin moeten net zo n vertrouwde plek worden als de huisartsenpraktijk en het consultatiebureau. Maar om welke ouders en kinderen gaat het eigenlijk? Op dit moment gaat de discussie vooral over ouders met jonge kinderen. Dat komt wellicht doordat het Centrum voor Jeugd en Gezin door velen gezien wordt als een soort uitbreiding van het consultatiebureau. Het programmaministerie voor Jeugd en Gezin kiest echter vooralsnog als doelgroep alle jeugdigen van -9 maanden tot 23 jaar, hun ouders en beroepskrachten die met jeugd werken. Die brede doelgroep roept meteen een aantal vragen op. Zo voorziet de jeugdgezondheidszorg de ruggengraat van de nieuwe centra niet in prenatale zorg. Via welke kanalen kan het centrum zwangere vrouwen bereiken? Via verloskundigen en de kraamzorg? En aan de andere kant van het leeftijdspectrum: hoe bereikt het centrum de 12-plussers? Daar waar ouders komen, haken jongeren immers vaak af. Is het raadzaam om de Kindertelefoon en JongerenInformatiePunten bij de centra onder te brengen? Of ligt het meer voor de hand om op scholen een voorpost in te richten, of in ieder geval nauw samen te werken met de in het onderwijs opererende Zorg- en Adviesteams? Kan internet helpen die brede doelgroep te bereiken? Tot slot zijn er nog de jongeren ouder dan 19 jaar. De jeugdgezondheidszorg en de jeugdzorg hebben geen of een zeer beperkte wettelijke basis om deze groep te bedienen. Op die leeftijd hebben jongeren vooral behoefte aan hulp bij het vinden van vervolgonderwijs, werk en huisvesting. Mogelijke aanknopingspunten zijn instellingen die verantwoordelijk zijn voor dit soort trajecten en de ggz voor volwassenen. 39 Discussiepunt 2: de taken en functies Volgens het regeerakkoord van het vierde kabinet Balkenende moet het Centrum voor Jeugd en Gezin zo veel mogelijk medische, sociale en educatieve ondersteuning voor ouders en kinderen organiseren. Als uitgangspunt voor de vormgeving van het nieuwe centrum wordt veelal een bestaande voorziening in de wijk of de gemeente

6 Bert Prinsen en Joanka Prakken 40 naar voren geschoven. Vaak gaat het dan om een consultatiebureau dat een nauwe samenwerkingsrelatie aangaat met andere voorzieningen, al dan niet onder één dak. Door de keuze voor een functioneel groeimodel met als kern de vijf gemeentelijke functies en het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg krijgen de gemeenten de ruimte om de nieuwe centra naar eigen inzicht in te richten. Hierdoor is de discussie over functies, taken en verantwoordelijkheden in alle hevigheid losgebarsten. Weinig debat is er over het feit dat het centrum de trekker moet zijn van het Elektronische Kinddossier en de daaraan gekoppelde verwijsindex. Bij het Elektronisch Kinddossier gaat het om een ictvoorziening waarin de jeugdgezondheidszorg en in de toekomst mogelijk ook andere instanties hun gegevens over de gezondheid en het welzijn van een jeugdige opslaan. Op basis van die gegevens geeft de verwijsindex een signaal als een kind speciale aandacht behoeft. Iedereen is het erover eens dat deze voorzieningen belangrijke voorwaarden zijn voor het functioneren van de Centra voor Jeugd en Gezin. De meningen zijn echter verdeeld als het gaat om de taken en disciplines die verder in het centrum ondergebracht moeten worden. Zo pleitten de zogeheten Gideonsgemeenten ervoor om taken van bureau jeugdzorg over te hevelen naar het Centrum voor Jeugd en Gezin (Gideonsgemeenten, 2006). Het centrum zou een netwerkorganisatie moeten zijn, verankerd in het veld van lokale basisvoorzieningen met als ruggengraat de jeugdgezondheidszorg. De indicatiestelling, het melden van kindermishandeling en de toegang tot de jeugdzorg zouden daarin geïntegreerd moeten worden. Daarnaast zou ook de uitvoering van jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen tot de kerntaken moeten behoren. Ook de Inventgroep pleit ervoor de toegang tot geïndiceerde jeugdzorg deels te integreren in de Centra voor Jeugd en Gezin (Hermanns, Öry en Schrijvers, 2005). Daarnaast zou van hieruit onderlinge steun tussen ouders en andere opvoeders georganiseerd moeten worden en zouden het gemeentebestuur, scholen en andere instanties advies moeten krijgen over opvoed- en opgroeihulp. De brancheorganisaties ActiZ en GGD Nederland willen dat het centrum werk maakt van primaire preventie op collectief niveau screening, monitoring, pedagogisch en gezondheidsbeleid, opvoedingsondersteuning voor alle ouders, een sluitend signaleringssysteem organiseert, en directe verwijzingsmogelijkheden en doorzettingsmacht heeft (Actiz en GGD Nederland, 2007). De MOgroep ziet jeugdwerkers als de ogen en de oren van de buurt en het Centrum voor Jeugd en Gezin als een plek waar ieder-

7 Kansen en dilemma s rond Centra voor Jeugd en Gezin een direct een antwoord, informatie, voorlichting of advies krijgt over opvoeden en opgroeien (MOgroep, 2007a). Om dat laatste te realiseren is bij ieder CJG een coördinator nodig voor opvoedingsondersteuning en hulpverlening. Dat betekent 700 extra banen: 30 miljoen euro per jaar. Voorts ziet de MOgroep voor het centrum vooral een netwerktaak weggelegd, zodat investeringen in de opbouw van taken en functies van bestaande voorzieningen niet verloren gaan (MOgroep, 2007b). Discussiepunt 3: de relatie met andere voorzieningen In het verlengde van de taken en functies ligt het derde onderwerp van debat. Als de Centra voor Jeugd en Gezin naast medische ook sociale en educatieve zorg bieden aan ouders met kinderen tot 23 jaar, hoe verhoudt deze voorziening zich dan tot andere instanties en initiatieven? De centra hebben een taak bij het signaleren van bijvoorbeeld taalachterstanden en het verwijzen naar voor- en vroegschoolse educatie (VWS, 2006). Het onderbrengen van kinderopvang in deze centra, zoals in Groot-Brittannië gebeurt, ligt niet voor de hand in Nederland, met zijn grotere scheiding tussen educatief en zorgbeleid en de barrières in de financiering (Kalthoff en Pennings, 2007). Maar hoe werk je dan wel samen met de kinderopvang en het onderwijs? De school kan een belangrijke partner zijn om met name 12-plussers te bereiken. Maar hoe verhouden de centra zich tot de Zorg- en Adviesteams in het onderwijs? Als het aan het kabinet ligt, komt er een dekkende structuur van Zorg- en Adviesteams rond alle scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Deze interdisciplinaire teams, waarin onder andere school, maatschappelijk werk, leerplicht en jeugdzorg participeren, signaleren problemen bij kinderen en interveniëren waar nodig. Zorg- en Adviesteams en Centra voor Jeugd en Gezin geven beide inhoud aan gemeentelijke taken op het terrein van jeugdbeleid. Hoe voorkom je dat deze zorgstructuren elkaar overlappen en zorg je ervoor dat ze elkaar juist aanvullen en versterken? Dan is er nog de discussie over de verwijzing naar gespecialiseerde zorg. Voormalig commissaris jeugd- en jongerenbeleid Steven van Eijck pleit in zijn Sturingsadvies Koersen op het kind voor een zo kort en zo weinig belastend mogelijke toeleiding naar specialistische voorzieningen. Hij wil het Centrum voor Jeugd en Gezin verantwoordelijk maken voor de toeleiding en de geïntegreerde indicatiestelling, met een warme overdracht als gevolg. Betekent dit in de 41

8 Bert Prinsen en Joanka Prakken praktijk dat bureau jeugdzorg een voorpost krijgt in het centrum? Raakt bureau jeugdzorg taken kwijt en moet het zich als zorgkantoor toeleggen op het controleren en evalueren dat verwijzing en zorgverlening zorgvuldig, efficiënt en effectief verlopen? Of betekent het, zoals de VNG voor de lange termijn propageert, overbrenging van de jeugdzorg naar het gemeentelijk domein en de integrale indicatiestelling in het Centrum voor Jeugd & Gezin voor het gehele backoffice van de keten (VNG, 2007). De MOgroep pleit er juist voor een stelselwijziging achterwege te laten en geen taken van bureau jeugdzorg naar het Centrum voor Jeugd en Gezin over te hevelen (MOgroep, 2007b). Daartegenover doet de wens van onder meer de Gideonsgemeenten om taken van bureau jeugdzorg in de centra op te nemen en daarmee ook onder verantwoordelijkheid van de gemeenten te brengen, de discussie over nut en noodzaak van een stelselwijziging oplaaien. Het huidige kabinet ziet daar, gezien de uitspraken van minister André Rouvoet in de pers, vooralsnog geen brood in. 42 Discussiepunt 4: het inhoudelijk fundament Wat opvalt in de discussie over doelgroep, functies en positionering van het Centrum voor Jeugd en Gezin is dat die zich toespitst op de vraag welke functies en domeinen in het geding zijn. Een visie op jeugd en opvoeden, zoals onder anderen bepleit door Hermanns (2007), lijkt te ontbreken. Vragen als: Gaat het om het steunen, stimuleren en sturen van kinderen of willen we vooral de problemen van kinderen en ouders voorkomen en helpen oplossen? (Nederlands Jeugdinstituut, 2007) worden te vaak impliciet beantwoord. Een visie kan de leidraad bieden voor het inrichten van de centra. Daartoe moet er antwoord komen op een aantal vragen. Wat is het voornaamste doel van het centrum? Welke doelgroep dient het daarvoor te bereiken? Welke functies dient het te organiseren om het doel te bereiken? Als het de bedoeling is ouders en kinderen te informeren en te ondersteunen bij het opvoeden en opgroeien, dan hebben ouders baat bij steun om de sociale, lichamelijke en cognitieve ontwikkeling van hun kind in een pedagogisch verantwoorde leefomgeving te bevorderen. En jongeren hebben dan baat bij informatie en hulp bij de vragen en problemen die zij tegenkomen op allerlei leefgebieden. De Centra voor Jeugd en Gezin zouden vooral basale zorg moeten bieden die erop gericht is jeugdigen zo veel mogelijk in hun eigen leefomgeving te laten opgroeien en uitval te voorkomen. Het gaat dan

9 Kansen en dilemma s rond Centra voor Jeugd en Gezin om zorg die zo vroeg, zo dichtbij, zo licht en zo kort als mogelijk en zo intensief als noodzakelijk verleend wordt, voor álle kinderen en álle ouders. De vragen en behoeften van gezinnen zouden bepalend moeten zijn voor de invulling van de centra. Het perspectief en de belangen van ouders en kinderen dreigen in de discussie naar de achtergrond te verschuiven. Soms lijkt het alsof de Centra voor Jeugd en Gezin een optelsom worden van bestaande voorzieningen binnen een zorgketen met als het even tegenzit nieuwe schotten en extra schakels. Dat kan niet de bedoeling zijn. Om de Centra voor Jeugd en Gezin in staat te stellen de ambitie van laagdrempelige voorziening waar te maken, moeten ze de kans krijgen een frisse start te maken. Op grond van inhoudelijke criteria en vraagsturing moet vastgesteld worden welke taken, competenties, verantwoordelijkheden en daarbij behorende beroepskrachten nodig zijn om de nieuwe instelling goed toe te rusten en slagvaardig te maken. Veel vragen Duidelijk is dat er rond de nieuwe centra nog veel belangrijke vragen beantwoord moeten worden. Dan gaat het niet alleen over de vorm: waar de één denkt aan een gebouw, ziet een ander een netwerk of een loket en spreken sommigen van een virtuele voorziening. Waar sommigen één nieuwe voorziening zien ontstaan, verwachten anderen de uitbouw van het consultatiebureau, het wijkcentrum of een andere plek waar ouders en kinderen nu al vaak komen. Voorkomen moet worden dat er een nieuw schakelstation ontstaat naar achterliggende hulp, want daar zit niemand op te wachten. De Centra voor Jeugd en Gezin moeten laagdrempelig en flexibel blijven, zodat ze hun belofte kunnen waarmaken en direct hulp op maat kunnen bieden aan alle kinderen van -9 maanden tot 23 jaar en alle ouders. Dat kan een eenmalig advies zijn, een cursus of een verwijzing naar een intensiever traject. Daarbij is ook aandacht nodig voor professionalisering en voor de kwaliteit van interventies. De nu beschikbare opvoedhulp is niet alleen versnipperd over verschillende voorzieningen, maar aanbieders werken ook langs elkaar heen. Of een bepaalde aanpak helpt, wordt vaak niet onderzocht. Om de vele ambities waar te maken die het Centrum voor Jeugd en Gezin nu krijgt toebedeeld, zijn investeringen nodig in opvoedingsondersteuning die werkt en die goed aansluit bij het gezin en de ontwikkeling van kinderen. De centra moeten straks beschikken over voldoende capaciteit, pedagogische know 43

10 Bert Prinsen en Joanka Prakken how, bewezen effectieve programma s denk aan interventies als Triple P, PMTO, Stevig Ouderschap, VoorZorg, Home Start, het Elektronisch Kinddossier en een digitale verwijsindex. In samenhang met voldoende capaciteit voor de Zorg- en Adviesteams en de gemeentelijke regie becijferde de VNG de kosten daarvoor op 345 miljoen euro wat overigens nog steeds een fractie blijft van het totale Nederlandse zorgbudget (Verhaar, Van Dijk, en Van Westering, 2006). Spil 44 Het Centrum voor Jeugd en Gezin kan uitgroeien tot de spil van het lokale jeugdbeleid en bijdragen aan een lokale infrastructuur waarin onderwijs, opvang, opvoeding en vorming meer in onderlinge samenhang functioneren. Als het centrum de opdracht krijgt om de pedagogische kwaliteit van de leefomgeving van kinderen en jongeren te versterken, is dat een uitgelezen kans om de verantwoordelijkheid voor de opvoeding niet alleen bij het gezin neer te leggen maar ook de school en de buurt daar een nadrukkelijke rol in te geven. Meer dan tot nu toe wordt de opvoeding van kinderen dan een collectieve verantwoordelijkheid. De participatiegedachte van de Wmo, die het meedoen van alle burgers aan de samenleving voorop stelt, kan hierin een leidend principe vormen door een appèl te doen op alle ouders en kinderen. Noch in het beleid noch in de praktijk heeft die participatie tot nu toe - wijkgerichte strategieën als Communities that Care en Opvoeden en opgroeien in de wijk uitgezonderd (Ince en anderen, 2004) veel gestalte gekregen. Het zal van het kabinet, de gemeenten en alle instellingen en beroepskrachten nog fikse inspanningen en investeringen vragen voordat vraagsturing gerealiseerd is. Tot slot een blik op de toekomst. Wat kunnen op langere termijn de effecten van de Centra voor Jeugd en Gezin zijn? Neemt de druk op de geïndiceerde zorg, en daarmee de wachtlijsten voor de jeugdzorg, af? Lukt het de nieuwe centra de pedagogische kwaliteiten van ouders te bevorderen? Zijn ze dé ondersteuner van het gezin? Is opvoedhulp over een jaar of vijf inderdaad net zo vanzelfsprekend als een bezoek aan de huisarts? Het antwoord zou kunnen komen van een visionaire, vraaggestuurde invulling van de Centra voor Jeugd en Gezin, met een heldere doelgroep, een duidelijk takenpakket en goed ingebed in de totale educatieve en zorginfrastructuur. Laat het debat daarvoor het werk doen.

11 Kansen en dilemma s rond Centra voor Jeugd en Gezin Verder lezen Actiz en GGD Nederland (2007). Concept actieverklaring: Actiz en GGD Nederland gaan voor Centra Jeugd en Gezin. Utrecht. Gideonsgemeenten (2006). Opvoed- en opgroeiondersteuning als lokale basisvoorziening.k.de Wit (red.). Den Bosch, KPC. Hermanns, J. (2007). Opvoeden en opgroeien: een visie achter het beleid. In: Lieshout, P.A.H. van, Meij, M.S.S. van der, Pree, J.C.I. de (red.). Bouwstenen voor betrokken jeugdbeleid, p Amsterdam, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. ISBN Te downloaden via > Publicaties > Recente publicaties. Hermanns, J., Öry, F. en Schrijvers, G. (2005). Helpen bij opgroeien en opvoeden: eerder, sneller en beter. Utrecht, Julius Centrum van de Universiteit Utrecht. Ince, D., Beumer, M., Jonkman, H. en Vergeer, M. (2004). Veelbelovend en effectief. Overzicht van preventieprojecten en -programma s in de domeinen gezin, school, kinderen en jongeren, wijk. Utrecht, NIZW. Te downloaden via > Producten > Publicaties bestellen en downloaden. Kalthoff, H. en Pennings, T. (2007). Ontwikkelingsstimulering in multifunctionele voorzieningen. Utrecht, Nederlands Jeugdinstituut. Gratis te bestellen via MOgroep (2007a). Samen over jeugd. Over preventief jeugdwerk en jeugdzorg. Utrecht, MOgroep. MOgroep (2007b). Reactie MOgroep op Regeerakkoord Utrecht, MOgroep. Mulder, E. (2007). De koers van het jeugdbeleid. Centra voor Jeugd en Gezin en bundeling van geldstromen. Jeugdbeleid, nr. 1, pagina Nederlands Jeugdinstituut (2007). Opvoeden doet er toe. De visie van het Nederlands Jeugdinstituut op opvoeden en opvoedingsondersteuning. Utrecht, NJi. Te lezen op > Thema s > Opvoedingsondersteuning > Achtergronden > Wat is opvoedingsondersteuning?. Operatie JONG (2006). Koersen op het kind. Den Haag, Projectbureau Operatie JONG. Te downloaden via > Downloads. Raad van Europa. (2006). Recommendation on policy to support positive parenting. Recommendation 19 uit Straatsburg, Raad van Europa. Snijders, J. (2006). Ouders en hun behoeften aan opvoedingsondersteuning. Utrecht, NIZW Jeugd. Te downloaden via > Publicaties > Opvoedingsondersteuning. Verhaar, K., Dijk, M. van en Westering, Y. van (2006). Investeringen in Jong, deel 1. Quickscan naar de meerkosten die zijn verbonden aan een actieve invulling van de vijf gemeentelijke functies van opvoed- en opgroeihulp voorafgaand aan de jeugdzorg. Den Haag, SGBO. Te downloaden via > Wat doen wij > Maatschappelijke ontwikkeling. VNG (2007). Jeugd in het centrum. VNG-visie op het Centrum voor Jeugd & Gezin, vastgesteld in het bestuur van de VNG op 8 maart Den Haag, Vereniging Nederlandse Gemeenten. VWS (2006). Opvoeden in de buurt. Den Haag, ministerie van VWS. Woudenberg, A. van (2005). Vroeg begonnen, veel gewonnen. Succesvolle structuren: het Ouder- Kind-Centrum. Amsterdam, GGD Amsterdam. 45 Bert Prinsen houdt zich bij het Nederlands Jeugdinstituut / NJi bezig met de thema s opvoedingsondersteuning en de vijf pedagogische functies van gemeenten. Joanka Prakken is stafmedewerker communicatie van het NJi.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Centrum voor Jeugd en Gezin Centrum voor Jeugd en Gezin De rol van het CJG in het toekomstige stelsel van zorg voor jeugd Yvonne Westering, Nji Stan van Haaren, Nji Jaarcongres VNG Divosa 29 november 2012 Huidige jeugdstelsel (vereenvoudigd)

Nadere informatie

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten Stelselherziening Jeugdzorg Standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten 12 april 2011 I. Aanleiding Een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is de stelselherziening

Nadere informatie

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd Centrale helpdesk voor gemeenten Samenwerken voor de jeugd Inhoud Woord vooraf 3 1. Meer preventie en meer opvoedondersteuning 5 Centrum voor Jeugd en Gezin 5 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 6 Digitaal

Nadere informatie

Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing

Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut 18 januari 2012 te Den Bosch t.vanyperen@nji.nl / s.vanhaaren@nji.nl Waarom de stelselwijziging? 1.

Nadere informatie

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings

Nadere informatie

Centra voor Jeugd en Gezin in Nederland

Centra voor Jeugd en Gezin in Nederland Centra voor Jeugd en Gezin in Nederland Caroline Vink Nederlands Jeugdinstituut 28-02-2012 Inleiding: De ontwikkeling van de CJGs in Nederland Stelselwijziging De positie van het CJG in het nieuwe stelsel

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners?

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Passend onderwijs Zorg- en adviesteams Integraal indiceren Centrum voor jeugd en gezin De lokale

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Pilot ITJ Eindhoven

Achtergrondinformatie Pilot ITJ Eindhoven Bijlage Conclusies en aandachtspunten van Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ) naar aanleiding van de zelfevaluatie door de gemeente van het actieplan Versterking Ketenregie SPILcentra Eindhoven (29 april

Nadere informatie

Ontwerp CJG Doetinchem 24-8-2009 Pagina 1 van 12

Ontwerp CJG Doetinchem 24-8-2009 Pagina 1 van 12 CONCEPT Ontwerp Centrum voor Jeugd en Gezin Doetinchem Inleiding Hoewel het met de meeste kinderen, jongeren en gezinnen in Nederland over het algemeen goed gaat en er goede basisvoorzieningen zijn om

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad, Dienst Sociaal Domein Bert Enderink Telefoon 0642795950 Fax (036) E-mail aenderink@almere.nl Aan de raad van de gemeente Almere Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 539

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Een geslaagde transformatie & transitie? Vanaf januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het preventieve en curatieve jeugdbeleid. Hieronder

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

Evaluatie Centrum Jeugd en Gezin 2011

Evaluatie Centrum Jeugd en Gezin 2011 Evaluatie Centrum Jeugd en Gezin 2011 Inleiding In januari 2011 is in de gemeente Goirle het Centum Jeugd en Gezin (CJG) geopend. Het CJG is bedoeld voor iedereen met vragen over opvoeden of opgroeien.

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs Enkele feiten en cijfers 100.000 gezinnen 143.000 jeugdigen tot 18 jaar 67.000 jongeren 18 23 jaar Totaal budget

Nadere informatie

Investeren in opvoeden en opgroeien loont!

Investeren in opvoeden en opgroeien loont! Investeren in opvoeden en opgroeien loont! Kosteneffectiviteit van de preventie van pedagogische, psychosociale en psychosomatische problematiek door de jeugdgezondheidszorg Investeren in opvoeden en opgroeien

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Naam Pieter Dekkers Ton Edelbroek Datum 5 december 2012 Opbouw presentatie 1. Introductie workshopleiders 2. Probleemschets 3. Passend Onderwijs en Transitie Jeugdzorg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 313 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met wijzigingen

Nadere informatie

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl Vrije Tijd 2012- Optimale ontmoetings- en De jeugd faciliteren om elkaar te ontwikkelingsmogelijkheden voor ontmoeten in de eigen omgeving kinderen en jeugdigen zodat zij hun sociale netwerken opbouwen

Nadere informatie

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Wat is de jeugdzorg Alle ondersteuning, zorg voor jeugdigen op het gebied van opvoeden en opgroeien Preventie, licht ondersteuning tot zeer zware specialistische

Nadere informatie

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Inleiding Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Als portefeuillehouder Jeugd, zorg en welzijn in Amsterdam Nieuwe West wil ik heel bewust agenderen dat de groep jongeren of jongvolwassenen

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam . OCW Aanval op de uitval, RMC, plusvoorziening: 320 mln Onderwijsachterstanden-beleid (incl VVE): 249 mln SO, VSO, rugzakjes, praktijk ond en leerwegonder

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model Convenant uitvoering Boxtels model Impuls kwaliteit VVE beleid Boxtel 6 juli 2011 Aanleiding en doelstelling bestuurlijk convenant Met ingang van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie krijgt

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht

Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht Jij in @risk Wat betekent dit? Jij staat sinds kort in @risk, de verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht. Waarom is dat? Wat betekent dit? En wat gebeurt er met

Nadere informatie

Kaderstellende notitie. De basis voor andere jeugdzorg dichtbij, in samenhang, effectief

Kaderstellende notitie. De basis voor andere jeugdzorg dichtbij, in samenhang, effectief Kaderstellende notitie De basis voor andere jeugdzorg dichtbij, in samenhang, effectief Colofon De basis voor andere jeugdzorg in de Kempen Teksten en samenstelling: S. Kuijpers, gemeente Bergeijk M. Jacobs

Nadere informatie

Ontwikkelingsstimulering in multifunctionele voorzieningen

Ontwikkelingsstimulering in multifunctionele voorzieningen Ontwikkelingsstimulering in multifunctionele voorzieningen Hilde Kalthoff Toon Pennings Ontwikkelingsstimulering in multifunctionele voorzieningen 2007 Nederlands Jeugdinstituut / NJi Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd Transitiebureau Jeugd September 2013 Stand van zaken jeugdwet en landelijke ontwikkelingen 2 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet Het gebeurt per 1 januari

Nadere informatie

De kracht van pedagogisch adviseren

De kracht van pedagogisch adviseren De kracht van pedagogisch adviseren Colofon Uitgever: Datum uitgave: december 2010 Eindredactie: Rieneke de Groot, Monique Albeda & Geeske Hoogenboezem Bezoekadres: Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN Gouda

Nadere informatie

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Versie 1, april 2015 SIGRA Netwerk Jeugd GGZ INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling 2. Psychische aandoeningen bij de jeugd in cijfers 3. Jeugd GGZ binnen

Nadere informatie

Wat werkt bij het bevorderen van een positieve ontwikkeling?

Wat werkt bij het bevorderen van een positieve ontwikkeling? Marja Valkestijn, Deniz Ince & Willeke Daamen Wat werkt bij het bevorderen van een positieve ontwikkeling? De top tien beschermende factoren en handvatten voor jeugdbeleid Samenvatting Inleiding De transformatie

Nadere informatie

Netwerkcafé 17 november 2014 Centrum Jeugd en Gezin gemeente De Bilt

Netwerkcafé 17 november 2014 Centrum Jeugd en Gezin gemeente De Bilt Netwerkcafé 17 november 2014 Centrum Jeugd en Gezin gemeente De Bilt Voorstellen Jolanda Verkade Advies dwars door de 3 decentralisaties Passie en specialisatie is het Jeugddomein 15 jaar managementervaring

Nadere informatie

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Inleiding Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jeugdigen. Hieronder vallen de jeugd-ggz

Nadere informatie

Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle

Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle Maart 2010 Deze notitie is bedoeld om het college en de raadscommissie Welzijn te informeren over de ontwikkelingen van het CJG in Goirle.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Hulp aan kinderen in (echt)scheidingssituaties

Nadere informatie

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173 Inhoud Inleiding 7 Deel 1: Theorie 1. Kindermishandeling in het kort 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Aard en omvang 13 1.3 Het ontstaan van mishandeling en verwaarlozing 18 1.4 Gevolgen van kindermishandeling

Nadere informatie

KADERSTELLENDE NOTITIE VAN DE GEMEENTE OIRSCHOT

KADERSTELLENDE NOTITIE VAN DE GEMEENTE OIRSCHOT KADERSTELLENDE NOTITIE VAN DE GEMEENTE OIRSCHOT De basis voor andere jeugdzorg dichtbij, in samenhang, effectief Vastgesteld door de gemeenteraad van Oirschot op 23 april 2013 Kaderstellende notitie.doc\

Nadere informatie

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen André Schoorl Programma stelselherziening jeugd Aanleiding Conclusies Parlementaire werkgroep 2011: - Huidige stelsel is versnipperd - Samenwerking rond gezinnen schiet

Nadere informatie

De GroeiGids implementatie-checklist: hulp bij implementatie

De GroeiGids implementatie-checklist: hulp bij implementatie De GroeiGids implementatie-checklist: hulp bij implementatie Uw organisatie wil graag overstappen op de GroeiGids: een mooie stap naar eenduidige voorlichting. Maar hoe zorgt u ervoor dat iedereen in de

Nadere informatie

Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam

Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam Decentralisaties Versterken zelfredzaamheid Wet werken naar Vermogen Jongere met ondertoezichtstelling en verstandelijke beperking Jongere met gedragsproblemen

Nadere informatie

Regiemodel Jeugdhulp 2015

Regiemodel Jeugdhulp 2015 Regiemodel Jeugdhulp 2015 Visie op de inrichting van een nieuw stelsel voor jeugdhulp na de decentralisatie versie 1 november 2012 Registratienr. 12.0013899 1 INLEIDING... 2 1.1 Schets van de opbouw van

Nadere informatie

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders COACH JE KIND ouders worden zelfredzame opvoeders 1 Eigen Kracht Iedere ouder heeft wel eens vragen over het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. De meeste ouders weten waar ze terecht kunnen, zowel

Nadere informatie

De lokale educatieve Agenda. Hoe ver zijn we? Joke ten Berge

De lokale educatieve Agenda. Hoe ver zijn we? Joke ten Berge De lokale educatieve Agenda. Hoe ver zijn we? Joke Kruiter Joke ten Berge Oberon VNG Deze presentatie Kennismaken Stand van zaken LEA Voorbeelden LEA in een plattelandsgemeente LEA in de G4 VVE in de LEA

Nadere informatie

Investeren in jeugdgezondheidszorg loont! Meer gelukkige en gezonde kinderen

Investeren in jeugdgezondheidszorg loont! Meer gelukkige en gezonde kinderen Investeren in jeugdgezondheidszorg loont! Meer gelukkige en gezonde kinderen Meer gelukkige en gezonde kinderen is het hart van het werkveld van de jgz-organisatie 1. Een goed ontwikkelde, op preventie

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014

Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014 Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014 1. Inleiding Kinderen ontplooien zich later beter in onderwijs en maatschappij als hun start goed is. Als een kind in de voor- of vroegschoolse

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

(*) waar opvoedpunt staat vermeld in onderstaande tekst wordt tevens de speel-o-theek en Home Start bedoeld

(*) waar opvoedpunt staat vermeld in onderstaande tekst wordt tevens de speel-o-theek en Home Start bedoeld Verslag Verantwoording subsidiebeschikking eerste helft 2013 Naam : Stichting IJsterk Het Pedagogium Stadsdeel : West (Z. Abram) Aanbod : Opvoedpunt, speel-o-theek en Home Start (*) Periode : januari t/m

Nadere informatie

Bijlage 1 Uitwerking per subgroep

Bijlage 1 Uitwerking per subgroep Bijlage 1 Uitwerking per subgroep Subthema 1: Zelf zoeken naar informatie en oplossingen Bij dit thema gaat het om het optimaal faciliteren van inwoners om de vragen die zij hebben op het gebied van het

Nadere informatie

Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten

Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten Naar een integraal onderdeel van een samenhangend aanbod voor opvang & ontwikkeling van het Houtense jonge kind. Het bestuur en directie van de Peuterspeelzaal Houten

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

Centra voor Jeugd en Gezin en regierol gemeente

Centra voor Jeugd en Gezin en regierol gemeente Centra voor Jeugd en Gezin en regierol gemeente Centra voor Jeugd en Gezin en regierol gemeente Deze beleidsbrief is op 16 november 2007 aan de Tweede Kamer gezonden Centra voor Jeugd en Gezin en regierol

Nadere informatie

School en CJG: pedagogische

School en CJG: pedagogische School en CJG: pedagogische partners Workshop 1 Congres Een wereld te winnen. Kwaliteit in de zorg voor alle jeugd 10 november 2011 Ahmed El Aslouni Hans Bellaart Marjan de Gruijter Berend Meijer Programma

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt

Nadere informatie

Positief Opvoeden, Triple P in de transitie stelsel jeugd

Positief Opvoeden, Triple P in de transitie stelsel jeugd Positief Opvoeden, Triple P in de transitie stelsel jeugd Jacqueline van Rijn Jolyn Berns www.nji.nl Marion van Bommel Sandra Hollander Oktober 2013 Triple P Triple P is een evidence based opvoedondersteuningsprogramma,

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid

Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid Het gemeentelijke beleid is in beweging. De decentralisaties in het sociale domein brengen nieuwe taken voor gemeenten met zich mee én bieden ruimte om de zaken

Nadere informatie

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Concept; versie 20130121 Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel 2013 Partijen, a. Gemeente Krimpen aan den IJssel, rechtsgeldig

Nadere informatie

VVE en Careyn in Dordrecht

VVE en Careyn in Dordrecht VVE en Careyn in Dordrecht Even voorstellen: Careyn is een thuiszorgorganisatie en levert diensten in een groot gedeelte van ons land. In ons werkgebied wonen 1,7 mln inwoners. In Dordrecht is Careyn alleen

Nadere informatie

VISIE OP HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN IN DE GEMEENTE BRUMMEN

VISIE OP HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN IN DE GEMEENTE BRUMMEN VISIE OP HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN IN DE GEMEENTE BRUMMEN Projectteam CJG Oktober 2009 INT09.0212: visie op het Centrum voor Jeugd en Gezin in de gemeente Brummen vastgesteld bij raadsbesluit RB09.0044

Nadere informatie

Landelijk professioneel kader uitvoering Basispakket JGZ

Landelijk professioneel kader uitvoering Basispakket JGZ Landelijk professioneel kader uitvoering Basispakket JGZ Inleiding Om beter te kunnen aansluiten bij wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen, is per 1 januari het nieuwe basispakket

Nadere informatie

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG PRIMAIR ONDERWIJS HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG WAAROM DE TRANSFORMATIE? Het zorgstelsel in Nederland is in de loop der jaren complex en duur geworden. Bovendien

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Landelijk professioneel kader uitvoering Basispakket JGZ

Landelijk professioneel kader uitvoering Basispakket JGZ Landelijk professioneel kader uitvoering Basispakket JGZ Inleiding ondersteunt JGZ-organisaties bij de implementatie In 2015 wordt het nieuwe Basispakket JGZ van kracht. van het Basispakket JGZ. Het past

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

Uw kind ook onze zorg

Uw kind ook onze zorg Uw kind ook onze zorg Veelzijdig in zorg Jeugdgezondheidszorg Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten. In elke levensfase kunt u op Vérian vertrouwen. Thuis en in uw

Nadere informatie

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG WAAROM DE TRANSFORMATIE? Het zorgstelsel in Nederland is in de loop der jaren complex en duur geworden. Bovendien krijgen mensen

Nadere informatie

Naar integrale jeugdzorg

Naar integrale jeugdzorg Naar integrale jeugdzorg Naar integrale jeugdzorg Inleiding 4 Doel van de jeugdzorg 5 Uitgangspunten 5 Vertaling naar de praktijk 6 Randvoorwaarden 9 3 Inleiding Vrijwel alle facetten van de jeugdzorg

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

Zorg in en om de AOC s. Een tussenstand van de samenwerking tussen kinderopvang en jeugdzorg

Zorg in en om de AOC s. Een tussenstand van de samenwerking tussen kinderopvang en jeugdzorg Zorg in en om de AOC s Een tussenstand van de samenwerking tussen kinderopvang en jeugdzorg Zorg in en om de AOC s 1 Inleiding Deze brochure is bedoeld voor de mbo afdelingen van de AOC s (het groene beroepsonderwijs).

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Informatie over Thuisbegeleiding Thuisbegeleiding biedt hulp aan multiproblemgezinnen en risicogezinnen, en aan volwassenen met psychiatrische

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

De thuissituatie. Het centrum voor jeugd en gezin

De thuissituatie. Het centrum voor jeugd en gezin De thuissituatie De meeste kinderen groeien op in een regulier gezin met een vader en een moeder. Maar door een toename van echtscheidingen en nieuwe relaties groeit ook een aantal kinderen op een- ouder-

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Ontwikkelingen in de jeugdzorg g Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Presentatie ti Evaluatie Wet op de jeugdzorg (2009) Contouren nieuwe stelsel Marktanalyse in het kader

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar GGD Kennemerland. Een gezonde jeugd heeft de toekomst

Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar GGD Kennemerland. Een gezonde jeugd heeft de toekomst Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar GGD Kennemerland Een gezonde jeugd heeft de toekomst 2 Een brochure voor samenwerkingspartners van Jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland In deze brochure leest u over de

Nadere informatie

Als opvoeden niet vanzelf gaat

Als opvoeden niet vanzelf gaat Deze bijlage hoort bij de ThiemeMeulenhoff- uitgave (isbn 978 90 069 7800 1) : Als opvoeden niet vanzelf gaat Orthopedagogiek in de praktijk Liesbeth van Hoof Marleen de Vries Bijlage I Gemeentelijke en

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Visie op decentralisatie Jeugdzorg. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie. Vaststellen Perspectief op zorg voor jeugd Oostzaan

Raadsvoorstel. Visie op decentralisatie Jeugdzorg. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie. Vaststellen Perspectief op zorg voor jeugd Oostzaan Titel Nummer 12/11 Visie op decentralisatie Jeugdzorg Datum 5 maart 2012 Programma Maatschappelijke participatie Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

Kwaliteitssystematiek in nieuwe Jeugdwet

Kwaliteitssystematiek in nieuwe Jeugdwet Aan Van Commissie VWS Marijke Vos, voorzitter MOgroep Datum 3 september 2013 Position paper MOgroep, Kwaliteitssystematiek in nieuwe Jeugdwet Betreft Kwaliteitssystematiek in nieuwe Jeugdwet Inleiding

Nadere informatie

Workshop 3 e nationaal congres Opvoedingsondersteuning. Opvoedingsondersteuning. Kenniswerkplaats Tienplus

Workshop 3 e nationaal congres Opvoedingsondersteuning. Opvoedingsondersteuning. Kenniswerkplaats Tienplus Kenniswerkplaats Tienplus Laagdrempelige ondersteuning aan ouders met tieners in Amsterdam Pauline Naber, Hogeschool INHolland Marjan de Gruijter, Verwey-Jonker Instituut http://www.kenniswerkplaats-tienplus.nl/

Nadere informatie

Vierde jaarcongres Brede School Congrescentrum t Spant in Bussum 20 april 2006 A.M.L. van Wieringen

Vierde jaarcongres Brede School Congrescentrum t Spant in Bussum 20 april 2006 A.M.L. van Wieringen Tot hoever gaat het programma van de school? Vierde jaarcongres Brede School Congrescentrum t Spant in Bussum 20 april 2006 A.M.L. van Wieringen Inhoudsopgave 0-4 jarigen VSO, TSO, NSO Modellen en invoering

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

Competenties van de jeugdarts. J.Bijlsma-Schlösser 22-09-08. Opbouw

Competenties van de jeugdarts. J.Bijlsma-Schlösser 22-09-08. Opbouw Medicine is long life study Competenties van de jeugdarts J.Bijlsma-Schlösser Opbouw Medische kerncompetenties specialist Wat is een competentie Uitwerking van een kerncompetentie SWOT POP EPA= KrBeAc

Nadere informatie

Visie voorschoolse opvang gemeente Oldebroek

Visie voorschoolse opvang gemeente Oldebroek Visie voorschoolse opvang gemeente Oldebroek (geamendeerde versie: betreft punt 8 van paragraaf 8, Beleidskader) Afdeling Samenleving januari 2011 (definitieve versie) Gemeentelijke visie op voorschoolse

Nadere informatie

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015?

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015? Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren uw leven prima organiseren. Maar soms

Nadere informatie

Regionaal Kennis en Expertise Centrum Weert. Raadscommissie 20-03-2013 WE MAKEN ONS ZORGEN

Regionaal Kennis en Expertise Centrum Weert. Raadscommissie 20-03-2013 WE MAKEN ONS ZORGEN Regionaal Kennis en Expertise Centrum Weert Raadscommissie 20-03-2013 WE MAKEN ONS ZORGEN - Voortdurende groei (V)SO - Voortdurende groei wajong - Onvoldoende opvang voor jongeren in Weert: thuiszitters

Nadere informatie

Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken

Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken Workshop congres Toegang & Teams Nieuwegein, 7 april 2015 Rob Gilsing, Daphne Wind Wat gaan we doen? Presentatie belangrijkste resultaten

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

STARTDOCUMENT CENTRUM JEUGD EN GEZIN

STARTDOCUMENT CENTRUM JEUGD EN GEZIN STARTDOCUMENT CENTRUM JEUGD EN GEZIN ZWARTEWATERLAND INHOUD 1. Inleiding 5 2. CJG Zwartewaterland 6 3. Signaleren en afstemmen van zorg 9 4. Organisatie 13 5. Toekomst 15 Bijlagen: 1. Route zorgvraag

Nadere informatie

SUBSIDIEOVEREENKOMST 2013 PEUTERSPEELZAALWERK, inclusief voor- en vroegschoolse educatie

SUBSIDIEOVEREENKOMST 2013 PEUTERSPEELZAALWERK, inclusief voor- en vroegschoolse educatie SUBSIDIEOVEREENKOMST 2013 PEUTERSPEELZAALWERK, inclusief voor- en vroegschoolse educatie Gemeente Krimpen aan den IJssel & Stichting Christelijke Peuterspeelzaal De Madelief In deze overeenkomst worden

Nadere informatie

Bezorg uw school een superteam! Een eigen zorg- en adviesteam: dichterbij dan u denkt

Bezorg uw school een superteam! Een eigen zorg- en adviesteam: dichterbij dan u denkt Bezorg uw school een superteam! Een eigen zorg- en adviesteam: dichterbij dan u denkt Een zorg- en adviesteam: een goede zet voor school, gezin én kind. Scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen

Nadere informatie

Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013

Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013 Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013 Arjan Reniers a.reniers@hco.nl Instructie Onze school beschikt over een ondersteuningsprofiel en ik weet (in grote lijnen) wat daarin staat. Ja

Nadere informatie

Verbinden, versterken, doen wat nodig is, deskundig. Jeugd&Gezinsteams Holland Rijnland

Verbinden, versterken, doen wat nodig is, deskundig. Jeugd&Gezinsteams Holland Rijnland Verbinden, versterken, doen wat nodig is, deskundig Jeugd&Gezinsteams Holland Rijnland Verbinden, versterken, doen wat nodig is, deskundig Even voorstellen: Melissa Cabaret: JGT medewerker Alphen Linda

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie