Verpleegkundige overdracht voor kinderen is ondermaats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verpleegkundige overdracht voor kinderen is ondermaats"

Transcriptie

1 Verpleegkundige overdracht voor kinderen is ondermaats Datum Februari 2015 Auteurs Irene van Duijvendijk (Nictiz) Jacobien Wagemaker (V&VN kinderverpleegkunde) Samenvatting Wanneer een kind langdurig ziek is of te maken krijgt met acute zorg, zijn er verschillende zorgorganisaties en professionals betrokken bij het gehele proces van behandelen en verzorgen. Het overdragen van gegevens naar een andere zorginstelling binnen deze keten kan hierdoor lastig zijn. Nictiz en V&VN hebben in 2014 onderzoek gedaan naar de stand van zaken in de verpleegkundige overdracht voor kinderen, omdat uit eerder onderzoek en vanuit het veld bleek dat de verpleegkundige overdracht niet verloopt zoals gewenst. Het onderzoek is gedaan onder zorgprofessionals die werkzaam zijn binnen diverse zorgorganisaties voor de zorg van het kind. nog op papier verstuurd, wat om overtypen en schrijven van gegevens vraagt. Dit kost veel tijd en werkt fouten in de hand. Daarnaast moeten zorgverleners nog regelmatig op zoek naar ontbrekende informatie. Het gebruik van een informatiestandaard, waarin is vastgelegd welke informatie bij de verpleegkundige overdracht voor kinderen uitgewisseld moet worden, kan veel van deze knelpunten voorkomen. Lees in dit onderzoeksrapport alle resultaten, conclusies en aanbevelingen over het onderzoek naar de stand van zaken van de verpleegkundige overdracht voor kinderen. Uit het onderzoek blijkt dat er nog veel knelpunten bestaan in het proces van verpleegkundige overdracht voor kindzorg. Dit brengt risico s met zich mee voor het zieke kind en ook voor het gezin. Bijna 77 procent van de 307 respondenten ervaart knelpunten. De overdracht is vaak onvolledig, niet eenduidig, of de overdracht ontbreekt. Ouders worden niet betrokken en de gegevens zijn overwegend gericht op medische informatie. Daarnaast wordt de overdracht vaak 1 Februari 2015 Verpleegkundige overdracht voor kinderen is ondermaats

2 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Resultaten Algemene gegevens Wie zijn er betrokken bij de overdracht? Hoe wordt de informatie overgedragen? Soort zorgvraag van een kind Knelpunten in de verpleegkundige overdracht Interviews met patiëntenorganisaties Conclusies en aanbevelingen Conclusie Aanbevelingen Slotwoord Bijlage Quickscan van literatuur naar knelpunten in de verpleegkundige overdracht voor het kind 17 Bijlage Vragenlijst zorgprofessionals Bijlage Vragenlijst ouders en patiëntenvereniging Verpleegkundige overdracht voor kinderen is ondermaats

3 1. Inleiding Aanleiding De zorg voor het zieke kind verschuift al sinds 1994 sterk van het ziekenhuis naar zorg thuis. Dit is een gevolg van de geformuleerde definiëring van gezinsgerichte zorg 1 en het in 1995 geformuleerde Handvest Kind & Ziekenhuis 2. Hierin staat vermeld een kind niet onnodig op te nemen in een ziekenhuis wanneer zorg ook thuis, transmuraal of poliklinisch kan worden verleend. Daarnaast is de duur van ziekenhuisopnames sterk afgenomen. De gemiddelde verpleegduur ligt rond de drie dagen. Dit betekent dat steeds meer zieke kinderen intensief thuis verpleegd en verzorgd worden. Dat is goed voor het kind, stelt Hester Rippen, directeur Stichting Kind & Ziekenhuis, maar brengt ook uitdagingen met zich mee 3. Want als een kind langdurig ziek is of acute zorg nodig heeft, krijgt hij of zij te maken met verschillende zorgorganisaties en professionals die betrokken zijn bij het hele proces van behandelen en verzorgen. Al deze partijen hebben de juiste informatie nodig om de juiste zorg te kunnen leveren. Zo heeft een kinderverpleegkundige in de thuiszorg informatie nodig van het ziekenhuis waar het kind 4 uit is ontslagen. Dit om het kind de juiste zorg te kunnen geven, maar ook om het hele gezin goed te begeleiden. Het gaat daarbij om informatie over het ziektebeeld, de prognose en afspraken, maar zeker ook over voeding, wondverzorging, lichamelijke verzorging en psychosociale aspecten. Door deze informatie goed en volledig over te dragen, verbetert de kwaliteit van zorg en hebben zowel de overdragende partij als de ontvangende partij zo min mogelijk last van de administratieve verwerking van informatie. Betrekken van het gezin De verpleging en verzorging in het ziekenhuis dient nauw aan te sluiten op de verpleging en verzorging thuis, maar ook op (medische) kinderopvang en onderwijs. Inzicht in de zorgvraag van het kind in de context van het gezin is hierbij nodig. Zo maken ouders, broertjes en zusjes een belangrijk onderdeel uit van het totale zorgproces. Dit vraagt van kinderverpleegkundigen zich te verdiepen in de context van het gezin en de manier waarop het gezin omgaat met gezondheidsvragen van het kind. Het is noodzakelijk dat zorgprofessionals hun activiteiten op elkaar af stemmen (en met ouders) om de kwaliteit en continuïteit van zorg te waarborgen. 5 Onvoldoende afspraken over de overdracht De gegevensoverdracht van kinderen verloopt nog niet zoals gewenst. Uit eerder onderzoek van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid naar de samenwerking en gegevensoverdracht tussen het ziekenhuis en de jeugdgezondheidszorg blijkt dat de relevante gegevensuitwisseling niet eenduidig en effectief is geregeld 6. Daarbij is 40-50% van de ouders van 0-4 jarigen van mening dat de communicatie tussen verschillende zorgverleners niet helder is en dat er niet goed wordt samengewerkt. Er worden onvoldoende tot geen gegevens van in het ziekenhuis behandelde kinderen overgedragen en veelal ontbreken er verpleegkundige en psychosociale gegevens. Het kind en de ouders lijken te maken te hebben met versnipperde zorg wanneer ze van de ene instelling naar de volgende worden overgedragen. Er zijn verschillende organisaties en instanties betrokken met allemaal een eigen visie, werkwijze en informatie voor kind en ouders. 1 Bergen-Rodts, van M. (1994) Gezinsgerichte zorg. Kind en ziekenhuis, thema-nummer Parnter: Ouders en hulpverleners, 17 e jaargang, nr. 3 september. 2 Kind en Ziekenhuis (1995) 3 Kind & Ziekenhuis, Stichting PAL, V&VN Kinderverpleegkunde, Kinder ThuisZorg Ernstig zieke kinderen hebben recht op gezonde zorg, Op weg naar participatie in de samenleving, oktober Wanneer gesproken wordt over de zorg van het kind of de verpleegkundige overdracht voor kinderen worden de ouders ook bedoeld, aangezien zij niet los kunnen worden gezien van het kind en betrokken zijn bij de zorg voor het kind. 5 Rosendal e.a. Ketenzorg, Praktijk in perspectief, Elsevier Gezondheidszorg Maarssen, Heerwaarden, van Y., Bakker, B. (2013) Samenwerking en gegevensoverdracht tussen het ziekenhuis en de jeugdgezondheidszorg. Nederlands centrum Jeugdgezondheid 3 Verpleegkundige overdracht voor kind en gezin

4 Waarom dit onderzoek Uit bovenstaande gegevens en signalen uit het veld blijkt dat de verpleegkundige overdracht 7 voor kinderen niet verloopt zoals gewenst. Om te verhelderen wat hierbij de specifieke knelpunten zijn en om te komen tot aanbevelingen 8 ter verbetering hebben V&VN Kinderverpleegkunde en Nictiz onderzoek gedaan naar de huidige stand van zaken. In dit rapport leest u de resultaten van dit onderzoek. Werkwijze Het onderzoek is beperkt van omvang. Vanwege de gering beschikbare tijd is voor een pragmatische werkwijze gekozen, zodat in een korte tijd zoveel mogelijk respondenten konden worden benaderd. Dit onderzoek kent dan ook geen wetenschappelijke onderbouwing. De werkwijze was als volgt: 1. Er is gestart met een brainstormsessie met vertegenwoordigers van betrokken professionele en patiëntenpartijen 9 om geobserveerde en ervaren knelpunten in de praktijk te verhelderen. 2. Uit deze brainstormsessie is de scope van het vooronderzoek vastgesteld. 3. Vervolgens is er een quickscan 6 van literatuur uitgevoerd naar knelpunten in de verpleegkundige overdracht van het kind (bijlage 1). 4. Aan de hand van de resultaten van de brainstormsessie en de quickscan van literatuur is een online enquête (bijlage 2) opgesteld. Deze enquête is uitgezet onder zorgprofessionals die binnen diverse zorgorganisaties voor de zorg van het kind werkzaam zijn. Om zo inzicht te krijgen in de ervaren werkwijze, knelpunten en gebruikte formats van gegevensoverdracht in de praktijk. De enquête is digitaal verspreid via bestaande netwerken van betrokken partijen en via diverse social media kanalen zoals Twitter, LinkedIn en via de websites van V&VN Kinderverpleegkunde en Nictiz. De enquête is in drie weken door 307 zorgprofessionals ingevuld. 5. Tot slot zijn er nog drie interviews (bijlage 3) afgenomen bij de patiëntenorganisaties Vereniging Ouders van Couveusekinderen (VOC), Stichting PAL (kinderpalliatieve expertise) en Stichting Kind & Ziekenhuis (K&Z). Hier is voor gekozen omdat van alle respondenten slechts twee ouders, waarvan een kind in zorg is, een vragenlijst hadden ingevuld. Voor wie is dit rapport? De resultaten en aanbevelingen in dit rapport zijn bedoeld voor beleidsmakers, beslissers, managers en professionals die werkzaam zijn in de zorgsector voor het kinderen om de verpleegkundige overdracht voor kinderen te verbeteren. 7 Wanneer in dit rapport gesproken wordt van verpleegkundige overdracht, gaat dit om de overdracht voor kinderen tussen verschillende zorgorganisaties en professionals door de zorgketen. 8 De conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek worden besproken met de betrokken partijen, om tot een plan te komen om tot een kwalitatief goede overdracht te komen voor kind en gezin. 9 Partijen die hebben meegewerkt aan het onderzoek; Stichting Kind & Ziekenhuis, Vereniging Ouders van Couveusekinderen, V&VN Transferverpleegkunde, V&VN!C afdeling ICN/ICK, V&VN 1e lijns verpleegkundige Jeugdverpleegkundigen, V&VN VOG, Stichting PAL, VGVK, Stichting KinderThuisZorg, V&VN Kinderverpleegkunde, Nictiz 4 Verpleegkundige overdracht voor kind en gezin

5 2. Resultaten Dit hoofdstuk presenteert alle resultaten uit de enquête en van de afgenomen interviews. Paragraaf 2.1 beschrijft de algemene gegevens van de respondenten die hebben meegedaan aan het onderzoek; Paragraaf 2.2 geeft de zorginstellingen weer die betrokken zijn bij de verpleegkundige overdracht van het kind; Paragraaf 2.3 beschrijft de manier waarop de informatie verstuurd en ontvangen wordt; Paragraaf 2.4 belicht de redenen waarom de verpleegkundige overdracht wordt gedaan; Paragraaf 2.5 gaat in op de benoemde knelpunten in het verpleegkundig overdrachtsproces; Paragraaf 2.6 geeft een overzicht van de resultaten die zijn voortgekomen uit de interviews die zijn afgenomen met een drietal patiëntenorganisaties. 2.1 Algemene gegevens Zorgorganisaties In totaal hebben 307 professionals die zorg aan kinderen verlenen de enquête ingevuld. Dit zijn professionals werkzaam in verschillende zorgorganisaties (figuur 1). De enquête is het vaakst ingevuld door professionals werkzaam in een algemeen ziekenhuis (45%). Een wat lager percentage bestaat uit professionals werkzaam in een academisch ziekenhuis (15%), medewerkers van het centrum jeugd en gezin (13%), de thuiszorg (8%) en zorgverleners werkzaam in een kinderhospice (5%). Respondenten uit de categorie overige werken onder andere bij GGD jeugdgezondheidszorg of een medisch kinderdagverblijf. Type zorgorganisatie Academisch ziekenhuis 2% 1% 5% 11% 15% Algemeen ziekenhuis Centrum voor jeugd en gezin 8% 13% 45% Thuiszorg Verstandelijk gehandicaptenzorg Verpleegkundige kinderdagverblijf Kinderhospice Overige Figuur 1- Soorten zorgorganisaties waarin de respondenten werkzaam zijn (n=307). Functie De enquête is vooral door (kinder)verpleegkundigen (68%) ingevuld. Van de respondenten bestond 18% uit overige, dit zijn mensen met functies als projectleider, zorgconsulent bij een thuiszorgorganisatie, meewerkend afdelingshoofd, IC-verpleegkundige, neonatologie verpleegkundige en casemanager (figuur 2). De respondenten zijn met name specialistische verpleegkundigen, dus de resultaten van het onderzoek zijn vooral gezien vanuit het perspectief van specialistische verpleegkundigen. 5 Verpleegkundige overdracht voor kind en gezin

6 Functie (Kinder)verpleegkundige 1% 6% 4% 3% 18% 68% Verpleegkundige specialist Transfer verpleegkundige Sociaal pedagogisch hulpverlener Leidinggevende Overige Figuur 2- Functies van de zorgprofessionals die de enquête hebben ingevuld (n= 306). 2.2 Wie zijn er betrokken bij de overdracht? Zorginstellingen Bij de verpleegkundige overdracht hebben kinderen te maken met verschillende zorginstellingen en zorgprofessionals. De zorgprofessionals geven aan dat zij voornamelijk contact hebben met academische ziekenhuizen (80,7%) en algemene ziekenhuizen (73,5%). Daarnaast hebben zij ook veelvuldig contact met thuiszorgorganisaties (67,0%), Bureau Jeugdzorg (47,1%) en Centrum jeugd en gezin (30,4%) tijdens de overdacht van het zieke kind (figuur 3). Men draagt het minste over naar kraamzorg (2,3%) en een Orthopedagogisch behandelcentrum (8,2%). De overige instellingen waar de respondenten mee te maken hebben bij de verpleegkundige overdracht, zijn onder andere een huisartsenpraktijk of fysiotherapiepraktijk. Organisaties waarmee respondenten te maken hebben bij de overdacht van het zieke kind (meerdere antwoorden mogelijk). Zorginstelling Percentage Academisch ziekenhuis 80,7% Algemeen ziekenhuis 73,5% Thuiszorgorganisatie 67,0% Bureau jeugdzorg 47,1 % Centrum jeugd en gezin 30,4% Medisch kinderdagverblijf 27,5% Revalidatiecentrum 23,9% Instelling voor verstandelijk gehandicapten 19,3% Instelling voor geestelijke gezondheidszorg 16,0% Kinderhospice 16,0% Orthopedagogisch behandelcentrum 8,2% Kraamzorg 2,3% Figuur 3- Organisatie waarmee zorgprofessionals te maken hebben tijdens de overdracht van kinderen (n= 306). Zorgprofessionals Er zijn meerdere zorgprofessionals die tijdens het opstellen van de verpleegkundige overdracht voor het zieke kind informatie registreren. Ruim 75% van de respondenten geeft aan dat er naast verpleegkundigen ook andere professionals informatie en bevindingen registreren in de verpleegkundige overdracht van het zieke kind (figuur 4). 6 Verpleegkundige overdracht voor kind en gezin

7 Vermelden bevindingen van andere professionals in de verpleegkundige overdracht van het zieke kind 24,4% 75,6% Ja Nee Figuur 4- Mate waarin respondenten aangeven dat er wel/niet door andere professionals dan verpleegkundigen informatie wordt vermeld in de verpleegkundige overdracht voor kinderen (n=294). Naast verpleegkundigen blijken vooral fysiotherapeuten (42,0%), maatschappelijk werkers (32,9%), pedagogisch medewerkers (31,9%), medisch specialisten (29,6%) en logopedisten (29,3%) bevindingen in de verpleegkundige overdracht te vermelden (figuur 5). Dit geeft aan dat de kinderverpleegkundige overdracht een multidisciplinair karakter heeft. Professionals die in de groep overige (6,5%) vallen, zijn onder andere kraamverzorgsters, diëtisten en casemanagers. Overigens geeft 10% van de respondenten aan dat er geen bevindingen van andere professionals worden vermeld in de verpleegkundige overdracht, of dat deze vraag niet van toepassing is. Professionals die naast kinderverpleegkundigen, ook bevindingen in de verpleegkundige overdracht vermelden Professional Percentage Fysiotherapie 42,0% Maatschappelijk werk 32,9% Pedagogisch medewerker 31,9% Medisch specialist 29,6% Logopedie 29,3% Psycholoog 14,0% Transferverpleegkundige 13,0% Ergotherapie 10,1% Overige 6,5% Figuur 5- Mate waarin respondenten aangeven dat er door andere professionals dan door kinderverpleegkundigen bevindingen worden vermeld in de verpleegkundige overdracht (n=294). 2.3 Hoe wordt de informatie overgedragen? Overdracht op papier De verpleegkundige overdracht van het zieke kind wordt op verschillende manieren overgedragen (figuur 6). In de meeste gevallen (bij 28% van de respondenten) wordt de overdracht in een elektronisch dossier gemaakt en vervolgens uitgeprint en meegegeven aan het kind, of de overdracht wordt uitgewerkt op papier en vervolgens meegegeven met het kind (bij 24% van de respondenten). Het op papier meegeven van de overdracht komt het meeste voor. Soms verstuurt men de papieren overdracht nog wel eens met de fax, bij 5% van de respondenten is dit het geval. 7 Verpleegkundige overdracht voor kind en gezin

8 Opvallende cijfers over het versturen van de verpleegkundige overdracht 57% van de respondenten draagt de verpleegkundige gegevens over het kind en gezin nog over op papier. 25% van de respondenten verstuurt de verpleegkundige overdracht over het kind en gezin digitaal. Slechts 2% van de respondenten genereert de verpleegkundige overdracht over het kind en gezin uit het elektronisch dossier en stuurt het rechtstreeks naar het elektronisch dossier van de volgende zorginstelling. Digitale overdracht Van de respondenten voert 17% de overdracht digitaal in en verzendt dit ook digitaal. Bij 17% van de respondenten wordt de verpleegkundige overdracht op een overige manier gedaan, bijvoorbeeld telefonisch of face-to-face. Van de respondenten maakt 6% gebruik van een digitaal transfersysteem om de overdracht te versturen. Slechts bij 2% van de respondenten wordt de overdracht uit het elektronisch dossier gegenereerd en rechtstreeks verstuurd naar het dossier van de volgende instelling (figuur 6). Versturen van verpleegkundige overdracht Uitgewerkt op papier, vervolgens meegegeven met het kind 17% 24% Uitgewerkt op papier, vervolgens verstuurd via Fax Via een digitaal formulier, verstuurd via beveiligde 28% 2% 6% 17% 5% Digitaal ingevuld in een transferssysteem (zoals POINT) Uit het elektronisch dossier gegenereerd en rechtstreeks verstuurd naar het elektronisch dossier, van de volgende zorginstelling In het elektronisch dossier gemaakt, geprint en meegegeven met het kind, of verstuurd via Fax Overige manieren Figuur 6- Manier waarop de verpleegkundige overdracht voor kinderen wordt opgesteld en verstuurd (n=303). Ontvangen verpleegkundige overdracht De ontvangende organisaties krijgen de overdracht op diverse manieren binnen (figuur 7). 33% van de respondenten ontvangt de informatie op papier en typt dit vervolgens over in het elektronisch dossier. 16% van de respondenten ontvangt de informatie ook op papier, maar schrijft dit vervolgens over in het papieren dossier. 18% van de respondenten ontvangt de informatie digitaal en slaat dit als bijlage op in het elektronische dossier. Van de respondenten meldt 22% dat zij op een andere wijze overdragen, bijvoorbeeld telefonisch of face-to-face. 8 Verpleegkundige overdracht voor kind en gezin

9 Opvallende cijfers over het ontvangen van de verpleegkundige overdracht 49% van de respondenten ontvangt de verpleegkundige overdracht van het kind nog op papier. 30% van de respondenten ontvangt de verpleegkundige overdracht van het kind inmiddels digitaal. Ontvangen verpleegkundige overdracht Op papier, vervolgens wordt de informatie overgeschreven in het dossier 21% 16% Op papier, vervolgens wordt de informatie overgetypt in het elektronisch dossier Digitaal, vervolgens wordt de informatie uitgeprint en overgeschreven in het dossier 6% 18% 3% 3% 33% Digitaal, vervolgens wordt de informatie uitgeprint en overgetypt in het elektronisch dossier Digitaal, vervolgens wordt het formulier digitaal als bijlage gevoegd in het elektronisch dossier Digitaal, vervolgens wordt de informatie geimporteerd in het elektronisch dossier Overige manieren Figuur 7- Manier waarop de overdracht wordt ontvangen (n= 301). 2.4 Soort zorgvraag van een kind Aan de respondenten werd gevraagd wat de belangrijkste aandoeningen zijn waarmee een kind te maken kan hebben en waarvoor een overdracht nodig is (figuur 8). In de meeste gevallen is dit een somatische aandoening van het kind, zegt 23% van de respondenten. Het komt ook vaak voor dat de overdracht plaatsvindt vanwege een acute zorgvraag (20%) of een chronische aandoening (19%). Daarnaast kunnen ook sociale omstandigheden een rol spelen bij de overdracht (15%). 9 Verpleegkundige overdracht voor kind en gezin

10 Zorgvraag Somatische aandoening 4% Verstandelijke handicap 15% 23% Lichamelijke handicap 19% 5% 8% Psychische aandoening of beperking Zintuigelijke aandoening Acuut ziek kind Chronisch ziek kind 20% 3% 3% Sociale omstandigheden Overige Figuur 8- Oorzaak van de zorgvraag van het zieke kind bij de verpleegkundige overdracht (n=300). Op de vraag of er onderscheid te maken is in verschillende groepen kinderen bij de verpleegkundige overdracht voor het kind, werd door 54% van de respondenten met ja geantwoord. Uit de open vraag die hierna werd gesteld, welk onderscheid er dan te maken is, werden de volgende punten genoemd: Leeftijd van een kind: er is een duidelijk onderscheid tussen pasgeborene/premature baby s/couveuse kinderen/neonatologie en kinderen van na deze fase (tot en met 18 jaar). Complexiteit van de zorgvraag: er zit een verschil in de overdracht voor een kind met een complexe zorgvraag ten opzichte van een eenvoudige zorgvraag. Duur van de ziekte: er is een onderscheid te maken tussen de overdracht voor een chronisch ziek kind en een kind dat tijdelijk ziek is. Soort ziekte: de aandoening of het ziektebeeld is onderscheidend in de soort overdracht. 2.5 Knelpunten in de verpleegkundige overdracht Tijdens het onderzoek is de respondenten gevraagd of zij knelpunten ervaren bij de verpleegkundige overdracht voor kinderen. Bijna 77% van de respondenten beantwoordde deze vraag met ja (figuur 9). Onder andere ervaren zij als knelpunt dat de informatie onvolledig, niet digitaal, te laat, of helemaal niet aanwezig is of moet worden overgetypt. Bijna 77 % van de respondenten ervaart knelpunten bij de verpleegkundige overdracht van kind en gezin. 10 Verpleegkundige overdracht voor kind en gezin

11 Ervaren van knelpunten 23,3% nee ja 76,7% Figuur 9 - Respondenten die knelpunten ervaren in het verpleegkundige overdrachtsproces voor kinderen (n= 202). Er is ook onderzocht welke knelpunten de respondenten ervaren in de verpleegkundige overdracht voor kinderen (figuur 10). Zij noemen als belangrijkste knelpunt dat er veel informatie ontbreekt. Dit maakt de verpleegkundige overdracht onvolledig. In een aantal gevallen wordt er helemaal geen verpleegkundige overdracht meegegeven of verstuurd voor het zieke kind. 52% van de respondenten geeft aan dat de overdracht niet alle informatie bevat die zij nodig hebben. Op de vraag of er altijd een verpleegkundige overdracht wordt meegegeven aan het zieke kind, vulden 76% van de respondenten waar in. Bij 21% van de respondenten wordt er niet altijd een verpleegkundige overdracht meegegeven. Ook ontvangen niet alle respondenten altijd een verpleegkundige overdracht (geldt voor 28% van de respondenten). Verder is de verpleegkundige overdracht voor kinderen bij 52% van de respondenten niet volledig. Zij moeten vaak extra informatie opvragen (44% van de respondenten) en vaak zijn het kind en de ouders niet betrokken bij het tot stand komen van de overdracht (zegt 51% van de respondenten). Stellingen Waar Niet waar Niet van toepassing Er wordt bijna altijd een verpleegkundige overdracht 76% 21% 4% verstuurd/meegegeven voor het zieke kind. Ik ontvang bijna altijd een verpleegkundige overdracht voor het 66% 28% 6% zieke kind. De overdracht ontvang ik eerder dan, of gelijktijdig met het 66% 23% 11% arriveren van het kind. De overdracht ontvang ik binnen 8 uur na aankomst van het 30% 42% 28% kind De verpleegkundige overdracht bevat alle informatie die ik 38% 52% 9% nodig heb. Ik moet vaak aanvullende informatie opvragen over het zieke 48% 44% 8% kind. De informatie uit de overdracht is eenduidig (voor een uitleg 60% 30% 11% vatbaar). Kind en gezin worden betrokken bij het tot stand komen van 29% 51% 20% de overdracht. Kind en gezin hebben inzage in de verpleegkundige overdracht 50% 30% 20% voor het versturen. Figuur 10- Stellingen die zijn voorgelegd aan de respondenten en de antwoorden die erop zijn gegeven (n= 307). 11 Verpleegkundige overdracht voor kind en gezin

12 Bovengenoemde knelpunten worden door de respondenten aangevuld met de opmerking dat het een belemmering is dat de verpleegkundige overdracht nog niet digitaal verstuurd kan worden en dat de overdracht veel tijd kost. Ook moeten ouders regelmatig hun verhaal opnieuw vertellen wanneer zij met verschillende zorginstellingen en zorgverleners in aanraking komen. 2.6 Interviews met patiëntenorganisaties Om te achterhalen welke knelpunten patiëntenorganisatie, of hun achterban, ervaren tijdens de verpleegkundige overdracht voor kinderen, zijn drie patiëntenorganisaties geïnterviewd. Dit zijn de Vereniging Ouders van Couveusekinderen (VOC), Stichting PAL (kinderpalliatieve expertise) en Stichting Kind & Ziekenhuis (K&Z). De interviews zijn gehouden aan de hand van een vragenlijst (bijlage 3). Knelpunten die hieruit naar voren zijn gekomen: De kwaliteit van de verpleegkundige overdracht is niet goed. De verpleegkundige overdracht is onvolledig, bevat niet de juiste informatie, informatie ontbreekt en is niet eenduidig. De huidige overdracht bevat bijvoorbeeld vaak geen psychologische gegevens of informatie over het gezin. De kwaliteit van de overdracht is afhankelijk van degene die de overdracht maakt. Er moet vaak extra informatie opgevraagd worden bij de verzendende partij of het gezin. Het besef ontbreekt dat een overdracht moet worden gemaakt. Er is geen sprake van tweerichtingsverkeer. De overdracht wordt veelal alleen vanuit het ziekenhuis naar de volgende zorginstelling gestuurd en niet andersom. De ouders worden niet betrokken bij het opstellen van de verpleegkundige overdracht en hebben geen inzage erin. Het gebrek aan een brede, verpleegkundige overdracht van ziekenhuis naar de extramurale zorg, leidt regelmatig tot hiaten in de zorg aan het kind en gezin in de thuissituatie. Er gaat nog veel te veel waardevolle informatie verloren. Meggi Schuiling Otten, Directeur Stichting PAL In de gesprekken zijn ook punten ter verbetering van de verpleegkundige overdracht genoemd. Zo wordt het belang van elektronisch overdragen benadrukt. Daarnaast wordt gesteld dat er ook een verpleegkundige overdracht naar de ouders nodig is. Zij moeten ook inzicht hebben in de overdracht voordat deze wordt verstuurd. Daarnaast zien de geïnterviewden tweerichtingsverkeer bij de overdracht als belangrijk verbeterpunt. Dat niet alleen de overdracht wordt gedaan vanuit het ziekenhuis naar bijvoorbeeld de thuiszorg, maar ook andersom wanneer kinderen bijvoorbeeld vanuit de thuissituatie worden opgenomen in een ziekenhuis. Men beschikt niet over de juiste informatie. Er kan betere, kwalitatief hoogwaardige en efficiëntere zorg geleverd worden door elektronische overdracht. Gert Jan van Steenbrugge, Directeur Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC) 12 Verpleegkundige overdracht voor kind en gezin

13 3. Conclusies en aanbevelingen 3.1 Conclusie Verbetering van de verpleegkundige overdracht voor kinderen is noodzakelijk. Multidisciplinair proces Er zijn veel verschillende zorginstellingen betrokken bij de verpleegkundige overdracht voor kinderen wanneer een kind ziek is of is geweest. De verpleegkundige overdracht voor het kind heeft een multidisciplinair karakter. Naast de verpleegkundige, die met name informatie registreert, registeren ook andere professionals, zoals fysiotherapeuten of maatschappelijk werkers, informatie. Dit grote aantal zorginstellingen en professionals onderschrijft het belang van een goede, eenduidige en volledige overdracht. Dit vraagt om het tijdig en correct overdragen van de juiste informatie, om de continuïteit van zorg voor het kind te waarborgen vanuit de verschillende professionals en zorginstellingen, zodat alle partijen tijdig over de juiste informatie over het kind beschikken. Conclusie: De grote hoeveelheid zorginstellingen en professionals die betrokken zijn bij de zorg voor het kind, vraagt om goede, eenduidige en volledige verpleegkundige overdracht, die tijdig en correct wordt gedaan. Manier van overdragen Het verzenden van de verpleegkundige overdracht gebeurt bij meer dan de helft van de respondenten nog op papier. Vaak wordt deze wel digitaal aangemaakt, maar vervolgens uitgeprint en op papier meegegeven. Hierdoor moet de ontvangende instelling de informatie overtypen of overschrijven in het dossier, wat het risico op fouten met zich mee brengt. Er wordt nog zeer weinig gebruik gemaakt van een volledig digitaal transfersysteem om uit het elektronisch dossier de overdracht digitaal te versturen naar de volgende organisatie. Terwijl dit de minst arbeidsintensieve manier is om de verpleegkundige overdracht te doen en het laagste risico op fouten geeft. Eenzelfde patroon is zichtbaar bij het ontvangen van de verpleegkundige overdracht. Bijna de helft van de respondenten ontvangt de overdracht op papier en schrijft of typt de informatie over in het dossier. Een derde van de respondenten ontvangt de verpleegkundige overdracht wel digitaal, maar moet de informatie vervolgens alsnog overtypen of -schrijven in het dossier, of als bijlage opslaan. Bij al deze manieren is het overtypen- of schrijven van informatie nodig. Slechts 6% van de respondenten geeft aan dat een digitale verpleegkundige overdracht direct geïmporteerd wordt in het digitale dossier. Kortom, er wordt bij de overdracht van verpleegkundige gegevens voor kinderen nog veel informatie overgetypt en/of overgeschreven. Dit werkt fouten in de hand, wat risico s voor de patiënt met zich mee brengt. Door verkeerde informatie kunnen fouten gemaakt worden tijdens de behandeling of verzorging. Daarnaast brengt het extra handelingen met zicht mee, wat veel tijd kost. Conclusie: De verpleegkundige overdracht wordt nog veelvuldig op papier gedaan. Als deze wel digitaal wordt verstuurd, wordt de informatie vervolgens vaak overgetypt of geschreven. Dit kost veel tijd en werkt fouten in de hand, wat grote risico s voor de patiënt met zich meebrengt. Daarom is het digitaal overdragen en het op elkaar aansluiten van overdrachtsmethoden noodzakelijk. 13 Verpleegkundige overdracht voor kind en gezin

14 Knelpunten Er bestaan veel knelpunten in het verpleegkundige overdrachtsproces van het kind, 77% van de respondenten ervaart knelpunten. De belangrijkste knelpunten zijn: 1. Verpleegkundige overdracht bevat onvoldoende of onjuiste informatie Wanneer de verpleegkundige overdracht niet alle informatie bevat die men nodig heeft, de informatie onvolledig of niet eenduidig is, moeten zorgverleners van de ontvangende instelling vaak aanvullende informatie opvragen. Dit kost veel tijd en levert frustraties op. Men kan bij binnenkomst van het kind niet gelijk de juiste zorg leveren. 2. Versturen en ontvangen verpleegkundige overdracht gebeurt niet altijd Men geeft niet altijd een verpleegkundige overdracht mee met het kind. Bij een derde van de gevallen komt er ook geen verpleegkundige overdracht aan bij de ontvangende zorginstellingen of zorgprofessionals. Een groot deel van de respondenten ontvangt de verpleegkundige overdracht zelfs niet binnen acht uur na aankomst van het kind. Daarnaast blijkt dat het besef ontbreekt, dat er een verpleegkundige overdracht gedaan moet worden. Wanneer de overdracht te laat is of ontbreekt, kan de zorgprofessional niet direct de juiste zorg leveren. Ook moeten kind en gezin meerdere malen hetzelfde verhaal vertellen, wat niet wenselijk is. 3. Kind en gezin worden onvoldoende betrokken bij verpleegkundige overdracht Bij ruim de helft van de respondenten worden het kind en gezin niet betrokken bij de totstandkoming van de verpleegkundige overdracht. Ook heeft een derde geen inzage in de overdracht, alvorens deze wordt verstuurd. Hierdoor zijn de ouders niet op de hoogte welke informatie wordt verstuurd en krijgen niet de gelegenheid aanvullingen te doen wanneer belangrijke informatie nog ontbreekt. Dit is een gemiste kans, zij zijn een grote bron van informatie. Conclusie: Tijdens de verpleegkundige overdracht voor kinderen worden nog veelvuldig knelpunten ervaren, de informatie is onvolledig, onjuist, te laat beschikbaar of ontbreekt. Daarnaast worden het kind en zijn/haar gezin nauwelijks betrokken bij de totstandkoming en heeft geen inzage. Dit alles zorgt voor fouten in de dossiers, frustraties en tijdsverspilling en vraagt om structurele verbetering van de verpleegkundige overdracht voor kinderen. 14 Verpleegkundige overdracht voor kind en gezin

15 3.2 Aanbevelingen Bovenstaande conclusies maken duidelijk dat verbetering van de verpleegkundige overdracht voor kinderen noodzakelijk is. Om daartoe te komen geven wij de onderstaande aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn bedoeld voor beleidsmakers, beslissers, managers en professionals die werkzaam zijn in de zorgsector voor kinderen, zowel op micro, macro, als meso niveau in Nederland. Aanbevelingen ter verbetering van de verpleegkundige overdracht voor kinderen 1. Zorg voor draagvlak onder verpleegkundigen om een volledige, tijdige verpleegkundige overdracht te doen. Ontwikkel cursusmateriaal voor kinderverpleegkundigen, om het draagvlak te vergroten om een verpleegkundige overdracht voor kinderen te doen. Neem deze training mee in het implementatietraject van de standaard kinderverpleegkundige overdracht. Neem de informatiestandaard kinderverpleegkundige overdracht op in te ontwikkelen richtlijnen voor zieke kinderen. Borg het onderhoud van de informatiestandaard kinderverpleegkundige overdracht en doe vervolgevaluaties naar toepassing en mate van gebruik in het veld door de professionele beroepsgroep. 2. Ontwikkel een landelijke informatiestandaard10 kinderverpleegkundige overdracht, gezamenlijk opgesteld door het zorgveld11. Richt een werkgroep op met daarin afgevaardigden uit alle velden binnen de zorg voor het zieke kind en met standaardisatie-experts. Ontwikkel de informatiestandaard kinderverpleegkundige overdracht in cocreatie met deze partijen. Maak met de werkgroep heldere afspraken over welke gegevens er vastgelegd en uitgewisseld moeten worden en welke terminologie er wordt gebruikt. Benoem in de standaard de relevante items die geregistreerd dienen te worden in de verpleegkundige overdracht voor kinderen. Deze items zijn van belang voor de zorg van kinderen in relatie tot alle vier de leefdomeinen; medisch, ontwikkeling, sociaal zowel als de veiligheid. De standaard heeft tot doel om eenheid van taal te waarborgen, waardoor de informatie in de overdracht eenduidig geïnterpreteerd wordt door alle partijen die met de standaard te maken hebben en informatie naar elkaar overdragen. Definieer in de standaard kinderverpleegkundige overdracht elektronische uitwisselingsspecificaties, zodat de informatie elektronisch kan worden uitgewisseld. Dit bevordert hergebruik van de gegevens tijdens de zorg voor het zieke kind. Hierdoor is het niet meer nodig om informatie over te typen of over te schrijven. Maak bij de ontwikkeling van de standaard gebruik van een multidisciplinaire klankbordgroep om aansluiting op andere professionals die ook informatie registeren in de verpleegkundige overdracht te waarborgen. 3. Betrek het kind en zijn/haar gezin bij het opstellen van de verpleegkundige overdracht. Geef het kind of de ouders voordat de verpleegkundige overdracht wordt verstuurd inzage in het document, zodat ze de informatie kunnen controleren en desgewenst aanvullingen kunnen doen. 10 Een informatiestandaard is een verzameling afspraken die er voor moeten zorgen dat zorginformatie met de juiste kwaliteit kan worden vastgelegd, opgevraagd, gedeeld, uitgewisseld en overgedragen. (Lees ook de whitepaper Informatiestandaarden in de zorg ) 11 Voor de verpleegkundige overdracht van volwassenen bestaat reeds een informatiestandaard, voor meer informatie kunt u de whitepaper Tips voor efficiënte overdracht van verpleegkundige gegevens lezen. 15 Verpleegkundige overdracht voor kind en gezin

16 Slotwoord Met dit rapport geven wij inzicht in de huidige situatie van de verpleegkundige overdracht voor kinderen in Nederland. Onze aanbevelingen zijn erop gericht om het verpleegkundig overdrachtsproces voor kinderen te verbeteren. Wij bedanken alle respondenten die de enquête hebben ingevuld voor het delen van hun ervaringen. Zonder hun medewerking kon dit rapport niet tot stand komen. Meer informatie Indien u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van dit rapport, dan kunt u contact opnemen met Irene van Duijvendijk. U kunt Irene bereiken via of twitter (www.twitter.com/irenev_d). Over de auteur Irene van Duijvendijk MSc. is adviseur bij Nictiz, het expertisecentrum voor standaardisatie en ehealth. Irene is verpleegkundige en gezondheidswetenschapper. Binnen Nictiz houdt zij zich bezig met projecten en vraagstukken op het raakvlak van zorg en ICT, met name binnen de caresector. Irene zorgt voor kennisdeling, door middel van artikelen, whitepapers en door haar bijdrage aan congressen en symposia. Jacobien Wagemaker MSc. is voorzitter van V&VN kinderverpleegkunde. Jacobien is kinderverpleegkundige en Verplegingswetenschapper. Binnen V&VN Kinderverpleegkunde houdt zij zich bezig met de bedrijfsvoering, belangenbehartiging van de beroepsgroep en de bevordering van de kwaliteit van zorg aan kind en gezin. Beroepshalve houdt zij zich bezig met advies, training en onderzoek in Family Centered & Integrated Care. 16 Verpleegkundige overdracht voor kind en gezin

17 Bijlage 1 Quickscan van literatuur naar knelpunten in de verpleegkundige overdracht voor het kind. Deze bijlage bevat een samenvatting van de resultaten uit een quickscan van literatuur over de verpleegkundige overdracht van kinderen. De quickscan is uitgevoerd door Marjolein van Os, transferverpleegkundige UMC Utrecht, als opdracht voor haar opleiding tot transferverpleegkundige aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Er is gezocht naar en in Nederlandstalige literatuur over de verpleegkundige overdracht voor kinderen. Literatuur die genoemd is tijdens de brainstormsessie is bestudeerd. Daarnaast is op internet en in overige literatuur gezocht op termen als zieke kind en overdracht kind. In de literatuur is gezocht naar antwoorden op de volgende vragen: 1. Hoe verloopt het huidige proces van de verpleegkundige overdracht voor kinderen tussen zorgorganisaties? 2. Welke zorgprofessionals en organisaties zijn er betrokken bij de zorg voor het zieke kind? 3. Welke knelpunten worden er beschreven in de literatuur over de verpleegkundige overdracht van het zieke kind tussen zorgorganisaties? 4. Hoeveel verpleegkundige overdrachten voor zieke kinderen van 0-18 vinden er per jaar plaats in Nederland? 5. Welke groepen kinderen gaan er met zorg naar huis? Wordt er een onderscheid gemaakt in bepaalde doelgroepen van kinderen tussen 0-18 jaar (zoals leeftijd en ziekte) in de literatuur, die relevant zijn voor de verpleegkundige overdracht? 6. Zijn er richtlijnen, procedures en/of formulieren ontwikkeld voor de verpleegkundige overdracht voor kinderen? 7. Zijn er andere ontwikkelingen, onderzoeken, projecten op landelijk niveau, die aansluiten bij het ontwikkelen van de verpleegkundige overdracht voor kinderen? Samenvatting resultaten Er is weinig relevante Nederlandstalige literatuur over de kinderverpleegkundige overdracht van het zieke kind en gezin gevonden. Er zijn nog geen of weinig werkwijzen beschreven hoe de verpleegkundige overdracht voor kinderen nu verloopt. Ook is de literatuur niet eenduidig welke categorieën kinderen zorg nodig hebben en op wie de verpleegkundige overdracht voor kinderen van toepassing is. Er worden verschillende indelingen gehanteerd. Zo hanteert het CIZ (2013) groepen op basis van de dominante grondslag van de beperking. De zorgverzekeraar maakt een indeling op basis van de gevraagde zorg; namelijk de specialistisch verpleegkundige handeling die onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist uitgevoerd moet worden. Het rapport Ernstig zieke kinderen hebben recht op gezonde zorg (2013) maakt een beschrijving van vier hoofdcategorieën ten aanzien van de intensieve kindzorg: 1a. Acuut zieke kinderen waarbij de ziekte korter dan drie maanden duurt. 1b. Acuut zieke kinderen die binnen één jaar na diagnosestelling overlijden. 2a. Acuut zieke kinderen die gedurende een bepaalde periode in hun leven chronisch ziek zijn. 2b. Acuut zieke kinderen die gedurende rest van hun leven chronisch ziek zijn. 3. Chronisch zieke kinderen. Hierbij heeft het na de eerste ziekteverschijnselen lang geduurd voordat de diagnose kon worden gesteld. 4. Chronisch zieke kinderen waarbij de ziekte het kind meervoudig beperkt maakt. Hierbij gaat het om kinderen van 0-18 jaar met behoefte aan gespecialiseerd verpleegkundige handelingen en verpleegkundig toezicht. Deze kinderen hebben structurele behoefte aan zorg 17 Verpleegkundige overdracht voor kind en gezin

18 op meerdere momenten per dag. Kinderen die niet onder deze noemer vallen maar wel degelijk zorg nodig hebben, vallen buiten deze indeling. Onduidelijk is ook om hoeveel kinderverpleegkundige overdrachten het gaat. Er zijn volgens het CIZ (CIZ, 2013) ruim kinderen met een indicatie voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Hoeveel kinderen een indicatie hebben voor jeugdzorg en/of zorg vanuit de Zorgverzekeringswet is niet bekend. Het aantal indicaties zegt ook niet veel over het aantal overdrachten, omdat een kind ook een jarenlange indicatie kan hebben zonder in het ziekenhuis te komen. Vanuit het Wilhelmina Kinderziekenhuis is er in 2013 voor 300 kinderen enige vorm van zorg geregeld. Daarbij zijn de kinderen die vaker terugkomen niet meegerekend. Uit de literatuur kwam duidelijk het belang van een overdracht naar voren om eenduidige en goede kwaliteit van zorg te bieden en te continueren. Er zijn vele disciplines en organisaties bij een ziek kind betrokken, waarbij kind en gezin hun verhaal moeten herhalen. De literatuur van Giezenberg (Giezenberg, 2013) pleit voor een rol van het kind en gezin zelf in de overdracht. Het geven van informatie aan kinderen verhoogd het gevoel van controle en betrokkenheid. Eigen regie en participatie van het kind tijdens ziekenhuisopname is belangrijk. Het kind is de persoon waar het om gaat, dus zijn of haar meningen en belangen moeten worden meegenomen tijdens de ziekenhuisopname door te vragen naar hun perspectief. Literatuurlijst quickscan - Bruntink (2007), Palliatieve zorg voor kinderen, Van ziekenhuis naar thuis, Tijdschrift Kinderverpleegkunde - CIZ (2013), Basisrapportage Nederland - Giezenberg (2013) Kindgerichte zorg, Ziekenhuisopnames door de ogen van kinderen, een literatuurstudie Stichting Kind & Ziekenhuis - Haar (2007), Palliatieve zorg voor kinderen, Een aanpak over grenzen heen, Tijdschrift Kinderverpleegkunde - Heerwaarden en Bakker (2010) Samenwerking en gegevensoverdracht tussen het ziekenhuis en de jeugdgezondheidszorg; beschrijving randvoorwaarden, NCJ - Huizinga e.a. (2008), Basisboek Kinderverpleegkunde, Elsevier Gezondheidszorg Maarssen - Platform VG (2012) Rapport Unieke mensen verdienen persoonlijke zorg, Ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking - Rapport (2010) Commissie Bekostiging Intensieve Kindzorg - Rapport (2013) Ernstig zieke kinderen hebben recht op gezonde zorg, Op weg naar participatie in de samenleving - Rosendal e.a. (2009) Ketenzorg, Praktijk in perspectief, Elsevier Gezondheidszorg Maarssen - Vallianatos (2013) Eén jaar Emma Thuis Team, Hoe is het gegaan en hoe gaat het verder? Pallium - Verwey e.a. (2010) eoverdracht in de care, een inventarisatie Nictiz - Vliet (2009) De transitie van meervoudig complex gehandicapte jongeren van kinderzorg naar volwassenzorg - V&VN (2009) Competentieprofiel Transferverpleegkundige informatie&docid= /articleid/894/palliatieve-zorg-voor-kinderen.aspx Verpleegkundige overdracht voor kind en gezin

19 Bijlage 2 Vragenlijst zorgprofessionals Deze vragenlijst is bedoeld om een beeld te krijgen van het verloop van de verpleegkundige overdracht van het zieke kind en zijn gezin in de keten. De resultaten van deze vragenlijst dienen als input voor een projectplan voor het uitwerken van een inhoudelijke standaard van de (digitale) verpleegkundige overdracht van kind en gezin. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 5 minuten in beslag nemen. 1. In welke zorgsetting/organisatie ben je werkzaam? * Algemeen ziekenhuis Academisch ziekenhuis Thuiszorg Verstandelijk gehandicapte zorg Geestelijke gezondheidszorg Medisch kinderdagverblijf Verpleegkundig kinderdagverblijf Centrum jeugd en gezin Revalidatiecentrum Orthopedagogisch behandelcentrum Kinderhospice Patiëntenorganisatie/oudervereniging (we vragen u de andere vragenlijst in te vullen) Anders: 2. Wat is je functie? (Kinder) verpleegkundige Verpleegkundig specialist Transferverpleegkundige Sociaal pedagogisch hulpverlener Maatschappelijk werker Beleidsmedewerker/adviseur Leidinggevende Anders: 3. Met welke organisaties heb je te maken bij de overdacht van het zieke kind en zijn gezin in jouw praktijk? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk) Algemeen ziekenhuis Academische ziekenhuis Thuiszorgorganisatie Instelling voor verstandelijk gehandicapten Instelling voor geestelijke gezondheidszorg Medisch kinderdagverblijf Verpleegkundig kinderdagverblijf Revalidatiecentrum Orthopedagogisch behandelcentrum Centrum jeugd en gezin Bureau jeugdzorg Kinderhospice Anders: 19 Verpleegkundige overdracht voor kind en gezin

20 4. Worden er in de verpleegkundige overdracht van het zieke kind en zijn gezin ook nog bevindingen van andere professionals vermeld? Zo ja, van welke? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk) Niet van toepassing Medisch specialist Maatschappelijk werk Pedagogisch medewerker Transferverpleegkundige Fysiotherapie Ergotherapie Psycholoog Logopedie Anders: 5. Hoe wordt over het algemeen de verpleegkundige overdracht van het kind en gezin gedaan/verzonden? Uitgewerkt op papier, vervolgens meegegeven met het kind. Uitgewerkt op papier, vervolgens verstuurd via fax. Via een digitaal formulier, verstuurd via (beveiligde) . Digitaal ingevuld in een transfer systeem (zoals POINT). Uit het elektronisch dossier gegenereerd en rechtstreeks verstuurd naar het elektronisch dossier van de volgende zorginstelling. In het elektronisch dossier gemaakt, geprint en meegegeven met kind of verstuurd via fax. Anders: 6. Hoe wordt over het algemeen de verpleegkundige overdracht van het kind en gezin ontvangen, bij overname van zorg vanuit een andere instelling? (Meerdere antwoorden zijn mogelijk) Op papier, vervolgens wordt de informatie overgeschreven in het dossier. Op papier, vervolgens wordt de informatie overgetypt in het elektronisch dossier Digitaal, vervolgens wordt de informatie uitgeprint en overgeschreven in het dossier. Digitaal, vervolgens wordt de informatie uitgeprint en overgetypt in het elektronisch dossier Digitaal, vervolgens wordt het formulier digitaal als bijlage gevoegd in het elektronisch dossier Digitaal, vervolgens wordt de informatie geïmporteerd in het elektronisch dossier Anders: 7. Wat is de belangrijkste oorzaak van de zorgvraag van het zieke kind en zijn gezin bij overdracht in jouw praktijk? (De indeling is gebaseerd op CIZ en BIKZ rapport, meerdere antwoorden zijn mogelijk) Somatische aandoening/beperking Verstandelijke handicap Lichamelijke handicap Psychiatrische aandoening of beperking Zintuiglijke aandoeningen Acuut ziek kind Chronisch ziek kind Sociale omstandigheden 20 Verpleegkundige overdracht voor kind en gezin

Verpleegkundige overdracht, een geoliede machine?

Verpleegkundige overdracht, een geoliede machine? Verpleegkundige overdracht, een geoliede machine? ONDERZOEKSRAPPORT Datum 2 september 2014 Auteur Irene van Duijvendijk Redacteur Barbara van Rest Samenvatting Bijna 70% van de (transfer)verpleegkundigen,

Nadere informatie

Hoeveel zorgverleners ziet iemand met een chronische aandoening?

Hoeveel zorgverleners ziet iemand met een chronische aandoening? Hoeveel zorgverleners ziet iemand met een chronische aandoening? Datum ID Nummer 19 december 2013 13014 Auteur(s) Irene van Duijvendijk (Nictiz) Michiel ten Hove (Vektis) Eindredactie Kim Idzardi 1 19

Nadere informatie

eoverdracht in de care Irene van Duijvendijk, MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie

eoverdracht in de care Irene van Duijvendijk, MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie eoverdracht in de care Irene van Duijvendijk, MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie 7 oktober 2013 Irene van Duijvendijk Verpleegkundige Gezondheidswetenschapper 2007 2010; Cardiologie verpleegkundige, Vlietland

Nadere informatie

Tips voor een efficiënte overdracht van verpleegkundige patiëntgegevens geoptimaliseerd?

Tips voor een efficiënte overdracht van verpleegkundige patiëntgegevens geoptimaliseerd? Tips voor een efficiënte overdracht van verpleegkundige patiëntgegevens geoptimaliseerd? WHITEPAPER Datum ID Nummer 4 oktober 2012 12014 Auteur Irene van Duijvendijk Redactie Barbara van Rest Samenvatting

Nadere informatie

Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt

Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt Amsterdam, Januari 2015 Inleiding De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in vroege herkenning en behandeling van

Nadere informatie

eoverdracht in de care, stand van zaken Irene van Duijvendijk Adviseur

eoverdracht in de care, stand van zaken Irene van Duijvendijk Adviseur eoverdracht in de care, stand van zaken Irene van Duijvendijk Adviseur 25-06-2013 Agenda eoverdracht in de care Fase 1, 2, 3 Demotool en voorbeeldbericht Oplossing? Groeimodel! Meerwaarde Implementatie

Nadere informatie

Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen

Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen Jacqueline Kasten, directeur KinderThuisZorg Meggi Schuiling Otten, directeur Stichting Pal Hester Rippen, directeur Stichting Kind & Ziekenhuis

Nadere informatie

De verpleegkundige overdracht in beweging ONDERZOEKSRAPPORT

De verpleegkundige overdracht in beweging ONDERZOEKSRAPPORT De verpleegkundige overdracht in beweging ONDERZOEKSRAPPORT 2 De verpleegkundige overdracht in beweging ONDERZOEKSRAPPORT Datum 13 juli 2017 Auteur Lisanne van der Molen, LLM MSc Redacteur Linda Dinkgreve

Nadere informatie

Onderhoud Referentie Systeemfuncties Model

Onderhoud Referentie Systeemfuncties Model Onderhoud Referentie Systeemfuncties Model ONDERHOUDSDOCUMENT Datum ID Nummer 11 december 2012 12012 Auteurs Paul Epping (Epping Consultancy BV.) Johan Krijgsman (Nictiz) Marinka de Jong-Fintelman (Nictiz)

Nadere informatie

Toepassing van zorg op afstand in Nederland

Toepassing van zorg op afstand in Nederland Toepassing van zorg op afstand in Nederland Toepassing van zorg op afstand in Nederland Irene van Duijvendijk MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie Nictiz 12 april 2015 Even voorstellen. Verpleegkundige Gezondheidswetenschapper

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 104 Langdurige zorg Nr. 2 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 oktober 2015 Betreft Bekostiging intensieve kindzorg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 oktober 2015 Betreft Bekostiging intensieve kindzorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Resultaten van de enquêtes onder ouders, intramurale transfer- en kinderverpleegkundigen en extramurale (kinder)verpleegkundigen om in kaart te

Resultaten van de enquêtes onder ouders, intramurale transfer- en kinderverpleegkundigen en extramurale (kinder)verpleegkundigen om in kaart te Resultaten van de enquêtes onder ouders, intramurale transfer- en kinderverpleegkundigen en extramurale (kinder)verpleegkundigen om in kaart te brengen of het kind en het gezin de ondersteuning krijgt

Nadere informatie

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg HIS-KIS communicatie Datum: 25 februari 2014 Versie: 4.2 Referentie: Ontwerp Ketenzorg HIS-KIS Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de

Nadere informatie

DE VALKHORST. Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar

DE VALKHORST. Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar DE VALKHORST Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar 1 In deze brochure vindt u informatie over: De zorg van De Valkhorst 4 Voor wie De Valkhorst

Nadere informatie

Handleiding voor het invullen van het Overdrachtsdocument palliatieve zorg

Handleiding voor het invullen van het Overdrachtsdocument palliatieve zorg Handleiding voor het invullen van het Overdrachtsdocument palliatieve zorg A. Algemeen Proactieve zorgplanning: markering Het palliatief overdrachtsdocument is bedoeld voor palliatieve patiënten. Vaak

Nadere informatie

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list)

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list) Veelgestelde vragen Jeugdgezondheidszorg In deze lijst met veelgestelde vragen vindt u antwoorden op vragen rondom privacy, inzage van dossiers, etc. Staat uw vraag er niet tussen of zijn de antwoorden

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding... 1 Heeft u nog extra zorg nodig na uw ziekenhuis verblijf... 1 Als u naar huis gaat... 1 Thuiszorg... 1 Hulpmiddelen... 2 Medisch Specialistische

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek geriatrische revalidatiezorg

Inventariserend onderzoek geriatrische revalidatiezorg Inventariserend onderzoek geriatrische revalidatiezorg Een onderzoek naar de stand van zaken van de geriatrische revalidatiezorg na de overheveling vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten naar de

Nadere informatie

Wilhelmina Kinderziekenhuis. Hoe regel ik de zorg voor mijn kind

Wilhelmina Kinderziekenhuis. Hoe regel ik de zorg voor mijn kind Wilhelmina Kinderziekenhuis Hoe regel ik de zorg voor mijn kind Hoe regel ik de zorg voor mijn kind? Wanneer uw kind ziek is, kunt u te maken krijgen met vragen zoals:: Heb ik thuis ondersteuning bij de

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv) Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv) DEEL 1: verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Verbetering overdracht kind & gezin. Erna Vreeke Projectleider, Nictiz

Verbetering overdracht kind & gezin. Erna Vreeke Projectleider, Nictiz Verbetering overdracht kind & gezin Erna Vreeke Projectleider, Nictiz Disclosure sheet (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld

Nadere informatie

In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 januari 2015.

In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 januari 2015. Beste ouder, In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 nuari 2015. Bij deze e-mail zijn twee bijlagen bijgesloten: 1. Een brief aan u als ouder

Nadere informatie

Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1.

Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Wat is trekkingsrecht? Begin september heeft u een brief ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het PGB via trekkingsrecht.

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging DEEL 1: Verpleegkundig deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) verpleging en verzorging ( vv) DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde en/of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel van het aanvraagformulier

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst bij toetsingskader voor instellingen waar mensen verblijven die niet thuis kunnen wonen Utrecht, maart 2017 Behandeling Handelingen en interventies van medische, gedragswetenschappelijke

Nadere informatie

Het organiseren van palliatieve zorg voor kinderen met kanker: wensen en ervaringen van ouders

Het organiseren van palliatieve zorg voor kinderen met kanker: wensen en ervaringen van ouders Het organiseren van palliatieve zorg voor kinderen met kanker: wensen en ervaringen van ouders De afgelopen vijf jaar is, mede door de inzet van de VOKK, meer kennis opgebouwd en beschikbaar gemaakt over

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (pgb vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (pgb vv) Aevitae Postbus 2705 6401 DE Heerlen Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (pgb vv) DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde

Nadere informatie

Samen voor goede zorg aan kinderen met (zeer) ernstige meervoudige beperkingen en hun gezinnen.

Samen voor goede zorg aan kinderen met (zeer) ernstige meervoudige beperkingen en hun gezinnen. Samen voor goede zorg aan kinderen met (zeer) ernstige meervoudige beperkingen en hun gezinnen. Visie op palliatieve zorg voor kinderen met (Z)EMB of PNS 19 april 2017 De bijdrage die hulpverleners uit

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Huntington. Vragenlijst

Cliëntenonderzoek Huntington. Vragenlijst Cliëntenonderzoek Huntington Vragenlijst Instructie vooraf Het is de bedoeling dat de vragen worden beantwoord door diegene aan wie de vragenlijst is gestuurd, zonder hulp van anderen (tenzij dit niet

Nadere informatie

pagina 1 van 7 Vragenlijst Toestemming uitwisselen medische gegevens Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Toestemming uitwisselen medische gegevens Inleiding Uw zorgverlener is verplicht

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 11 september 2017 U Lbr. 17/050 (070)

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 11 september 2017 U Lbr. 17/050 (070) Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 11 september 2017 Ons kenmerk TIP/U201700651 Lbr. 17/050 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) - Onderwerp Wetswijziging in afbakening persoonlijke verzorging

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) verpleging en verzorging ( vv) zorgenzekerheid.nl DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde en/of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) DEEL 1: verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis U wordt opgenomen in het ziekenhuis en denkt na ontslag uit het ziekenhuis ook nog zorg nodig te hebben. Bijvoorbeeld thuiszorg voor hulp

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Met ingang van 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. Belangrijk is dat u weet dat niet meer alle zorg wordt vergoed en verzorgd door de overheid, thuiszorg of het

Nadere informatie

Inhoud presentatie. Inleiding. Inleiding. Opzet toezicht. Opzet toezicht

Inhoud presentatie. Inleiding. Inleiding. Opzet toezicht. Opzet toezicht EMZ1 Overdracht van patiëntengegevens en continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen Ellen Zijp Coördinerend/specialistisch senior inspecteur Landelijke dag transferverpleegkundigen 10 oktober 2015 Inhoud

Nadere informatie

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Transferpunt voor Nazorg Informatie en bemiddeling bij zorg na ziekenhuisopname. Transferpunt voor Nazorg bevindt zich in de centrale hal

Nadere informatie

CIZ. Wet langdurige zorg door CIZ

CIZ. Wet langdurige zorg door CIZ CIZ Wet langdurige zorg door CIZ Inhoudsopgave Wet langdurige zorg Extra taken CIZ Eerste lijns verblijf Algemene informatie CIZ is per 1 januari 2015 poortwachter van de Wet langdurige zorg Wat betekent

Nadere informatie

Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015

Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015 Uitkomsten zorgverlenersvragenlijst 2015 Geboortezorg Consortium Midden-Nederland Auteur: Lianne Zondag, MSc Datum: 21.3.2016 1 Samenvatting Achtergrond Een van de doelstellingen van het GCMN is om de

Nadere informatie

Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1.

Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel van het aanvraagformulier dient te worden toegevoegd

Nadere informatie

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns & In de Bres biedt 'Eerstelijns Kortdurende Hulp' en 'Tweedelijns Specialistische Zorg', maar wat is het verschil? In Nederland ziet de zorgstructuur er

Nadere informatie

Functieprofiel Programmaleider voor: Programma Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor het zieke kind in de eigen omgeving

Functieprofiel Programmaleider voor: Programma Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor het zieke kind in de eigen omgeving Functieprofiel Programmaleider voor: Programma Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor het zieke kind in de eigen omgeving Functieprofielen programma Implementatie MKS Inleiding Het rapport Samen op

Nadere informatie

CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe. Neurologie

CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe. Neurologie CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe Neurologie Inhoudsopgave Wie doen mee aan de ketenzorg?...6 Opname in het ziekenhuis...7 Vervolgtraject...8 Naar huis...8 Klinische geriatrische revalidatie...8 Klinische

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Medisch Maatschappelijk Werk en Transferpunt Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding pag. 2 Heeft u zorg nodig na het verblijf in het ziekenhuis? pag. 2 Wie regelt deze zorg? pag. 2 Komt u

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Nieuwe afbakening verzorging kinderen

Nieuwe afbakening verzorging kinderen Factsheet Nieuwe afbakening verzorging kinderen Per 1 januari 2018 verandert de manier waarop verzorging aan kinderen wordt bekostigd en georganiseerd. In deze factsheet wordt uitgelegd wat er gaat veranderen

Nadere informatie

MKS in de praktijk. Kinderpalliatieve zorgverlening binnen het Medisch Kindzorgsysteem. 23 september Meggi Schuiling-Otten Marjolein Koot

MKS in de praktijk. Kinderpalliatieve zorgverlening binnen het Medisch Kindzorgsysteem. 23 september Meggi Schuiling-Otten Marjolein Koot MKS in de praktijk Kinderpalliatieve zorgverlening binnen het Medisch Kindzorgsysteem 23 september 2016 Meggi Schuiling-Otten Marjolein Koot Disclosure sheet (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Bronregistratie op orde Verzeker uw ziekenhuis van optimale inkomsten door een tijdige en volledige registratie. De Zorgspecials van Cure4

Bronregistratie op orde Verzeker uw ziekenhuis van optimale inkomsten door een tijdige en volledige registratie. De Zorgspecials van Cure4 Bronregistratie op orde Verzeker uw ziekenhuis van optimale inkomsten door een tijdige en volledige registratie De Zorgspecials van Cure4 Is mijn bronregistratie op orde? Voor de financiële gezondheid

Nadere informatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Richtlijnen/afspraken met betrekking overdracht van de coördinatie van zorg naar de thuissituatie. Protocol thuiszorg, 1 december 2004 Opgesteld

Nadere informatie

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst Elektronisch Patiënten Dossier 5 oktober 2005 A. Vos L.J. Arendshorst Inhoud De Gezondheidszorg Het Elektronisch Patiënten Dossier Stellingname Praktijkvoorbeeld Conclusies De gezondheidszorg Overheid

Nadere informatie

Afbakening Wet langdurige zorg (Wlz) en samenwerking Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Afbakening Wet langdurige zorg (Wlz) en samenwerking Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) Afbakening Wet langdurige zorg (Wlz) en samenwerking Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) Er is in de praktijk onduidelijkheid over de grens tussen de Wlz en de Wmo / Jeugdwet. Inhoud: - Aanspraak Wmo

Nadere informatie

Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen!

Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen! Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen! Klik op een van de kwadranten voor meer informatie Klik op de cirkel Zorgstelsel voor een totaaloverzicht WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Nadere informatie

ICT in de gezondheidszorg

ICT in de gezondheidszorg pagina 1 van 6 ICT in de gezondheidszorg Met behulp van de computer is veel mogelijk. Ook in de gezondheidszorg. Voor u als patiënt kan het gebruik van computers ervoor zorgen dat u meer informatie heeft.

Nadere informatie

KINDERGENEESKUNDE. Pedagogische begeleiding van uw kind in het ziekenhuis

KINDERGENEESKUNDE. Pedagogische begeleiding van uw kind in het ziekenhuis KINDERGENEESKUNDE Pedagogisch team Pedagogische begeleiding van uw kind in het ziekenhuis Inleiding De kinderafdeling en de kinderpoli in het Laurentius ziekenhuis beschikken over een pedagogisch team.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND Convenant palliatieve zorg Meppel / Steenwijkerland 1-7 Samenwerkingsovereenkomst netwerk voor palliatieve zorg in de regio Meppel Steenwijkerland

Nadere informatie

Zorg in verzorgings- of verpleeghuis na ziekenhuisopname

Zorg in verzorgings- of verpleeghuis na ziekenhuisopname Zorg in verzorgings- of verpleeghuis na ziekenhuisopname Afdeling transmurale zorg Vooraf Na een ziekenhuisopname kunt u meestal terug naar huis om te herstellen. Soms is er thuis nog aanvullende hulp

Nadere informatie

De transferverpleegkundige kan u helaas niet helpen bij het aanvragen van huishoudelijke hulp en bij huisvestingsproblemen.

De transferverpleegkundige kan u helaas niet helpen bij het aanvragen van huishoudelijke hulp en bij huisvestingsproblemen. Transfer Zorg na uw ziekenhuisopname Het is mogelijk dat u na uw ziekenhuisopname nog zorg nodig heeft. Deze zorg wordt in het Havenziekenhuis geregeld via de afdeling Transfer. In deze folder leest u

Nadere informatie

SAMENVATTING. Samenvatting

SAMENVATTING. Samenvatting SAMENVATTING. 167 Met de komst van verpleegkundigen gespecialiseerd in palliatieve zorg, die naast de huisarts en verpleegkundigen van de thuiszorg, thuiswonende patiënten bezoeken om te zorgen dat patiënten

Nadere informatie

QUOTE-questionnaire for disabled persons

QUOTE-questionnaire for disabled persons QUOTE-questionnaire for disabled persons Name Language Number of items Developed by QUOTE-Disabled Dutch Focus on GP-care, rheumatologist, physiotherapist and homecare NIVEL, NOW Year 1997 Corresponding

Nadere informatie

vind. De mogelijkheden voor zorg en steun. Informatie over: Oncologische aandoeningen

vind. De mogelijkheden voor zorg en steun. Informatie over: Oncologische aandoeningen vind. Informatie over: Oncologische aandoeningen De mogelijkheden voor zorg en steun. Door een oncologische aandoening kan een intensieve periode aanbreken. Laurens helpt u. In deze folder leest u meer

Nadere informatie

Wanneer in deze folder wordt gesproken over ouders en kinderen worden daar uiteraard ook respectievelijk verzorgers en jongeren mee bedoeld.

Wanneer in deze folder wordt gesproken over ouders en kinderen worden daar uiteraard ook respectievelijk verzorgers en jongeren mee bedoeld. ADHD poli Roermond Deze folder is bedoeld voor ouders van kinderen en jongeren met ADHD. In de folder wordt uitleg gegeven over het stellen van de diagnose en behandeling bij ADHD. Wanneer in deze folder

Nadere informatie

Informatie over uw privacy. JGZ Zuid-Holland West

Informatie over uw privacy. JGZ Zuid-Holland West Informatie over uw privacy JGZ Zuid-Holland West Privacy JGZ Zuid-Holland West vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw privacygevoelige gegevens. Daarom hebben wij een privacyreglement. Dit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

Patiëntgerichte zorg voor mensen met gevorderde kanker of een ernstige chronische aandoening

Patiëntgerichte zorg voor mensen met gevorderde kanker of een ernstige chronische aandoening Patiëntgerichte zorg voor mensen met gevorderde kanker of een ernstige chronische aandoening Wat zijn uw ervaringen? Informatie voor mantelzorgers Wat houdt het onderzoek in? Er kan nog veel verbeteren

Nadere informatie

NVK richtlijn Leontien Kremer Recht op leven Recht op zorg. @leontienkremer l.c.kremer@amc.uva.nl april 2014

NVK richtlijn Leontien Kremer Recht op leven Recht op zorg. @leontienkremer l.c.kremer@amc.uva.nl april 2014 NVK richtlijn Leontien Kremer Recht op leven Recht op zorg @leontienkremer l.c.kremer@amc.uva.nl april 2014 In Nederland Per jaar: Overlijden 1400 kinderen Krijgen 5000 kinderen te maken met een levensbedreigende

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Belangrijk! Dit formulier is digitaal invulbaar, maar moet wel ondertekend worden. Print hiervoor het formulier uit, nadat u het hebt

Nadere informatie

Meningen van verpleegkundigen en verzorgenden over de complexiteit van zorg Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, april 2007

Meningen van verpleegkundigen en verzorgenden over de complexiteit van zorg Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, april 2007 LEVV Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging Meningen van verpleegkundigen en verzorgenden over de complexiteit van zorg Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, april 2007 De meeste

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Participatie van cliënten laat nog te wensen over. Dit geldt ook voor de eenduidige voorlichting aan (aanstaande) zwangeren en hun partners.

Participatie van cliënten laat nog te wensen over. Dit geldt ook voor de eenduidige voorlichting aan (aanstaande) zwangeren en hun partners. VSV s op koers 83% van de VSV s heeft een gezamenlijke visie opgesteld, waarbij moeder en kind centraal staan. Dat blijkt uit een inventarisatie die het CPZ samen met ActiZ heeft laten doen. Centrale vraagstelling

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

Rapport Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg

Rapport Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg Rapport Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg in opdracht van de Raad voor Volksgezondheid & Zorg Datum 24 april 2014 Versie 1.0 Auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl

Nadere informatie

Het aanbod van de CVA ketenzorg is onderverdeeld in diverse fases:

Het aanbod van de CVA ketenzorg is onderverdeeld in diverse fases: Ketenzorg CVA Wat is een CVA? Als de bloedvoorziening in de hersenen plotseling onderbroken wordt spreekt men van een beroerte. In de medische wereld wordt dit Cerebro Vasculair Accident (CVA) genoemd.

Nadere informatie

Methodieken cliëntenparticipatie

Methodieken cliëntenparticipatie Methodieken cliëntenparticipatie Cliëntenparticipatie Uw cliënten al in een vroeg stadium betrekken bij het ontwikkelen en verbeteren van uw zorgbeleid, zorgt ervoor dat uw beleid goed is afgestemd op

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken

Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken Effectief bureaucratie verminderen Rolien de Jong MSc, Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. AWBZ en WMO SBO 28 maart 2013 Programma Introductie Context Den Haag Waarom afschaffen indicatiestelling?

Nadere informatie

Jeugd gezond heids zorg en uw privacy

Jeugd gezond heids zorg en uw privacy Jeugd gezond heids zorg en uw privacy 5032 Hoe gaat Jeugdgezond heidszorg GGD Amsterdam met uw gegevens om? JGZ en uw privacy Hoe gaat Jeugdgezondheidszorg GGD Amsterdam met uw gegevens om? Bij de Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis NAZORG NA ONTSLAG UIT HET REFAJA ZIEKENHUIS INLEIDING U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft.

Nadere informatie

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos DEFINITIEF Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos Dit document is het resultaat van samenwerking tussen: Het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) www.rivm.nl Nictiz, het expertisecentrum voor

Nadere informatie

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit Bijlage Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit 1 Achtergrond De casus van de heer W., beter bekend als de casus

Nadere informatie

Wanneer wordt het weer zo n feest!!

Wanneer wordt het weer zo n feest!! Ontslag uit het ziekenhuis/verpleeghuis naar de juiste plaats en op het juiste moment!? Wanneer wordt het weer zo n feest!! Feestelijk Uitdagend Zinnelijk Zuiver Yess Een FUZZY workshop waarin u zelf het

Nadere informatie

Zelfmanagement en ehealth. Karin Oost Senior Communicatieadviseur Nictiz Trendition 8 december

Zelfmanagement en ehealth. Karin Oost Senior Communicatieadviseur Nictiz Trendition 8 december Zelfmanagement en ehealth Karin Oost Senior Communicatieadviseur Nictiz Trendition 8 december Stelling Alle zorgverleners krijgen vroeg of laat te maken met patiënten die zelf hun gezondheid (willen) managen.

Nadere informatie

Verpleegkundig oncologisch spreekuur

Verpleegkundig oncologisch spreekuur Oncologie Verpleegkundige spreekuren Verpleegkundig oncologisch spreekuur i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Het verpleegkundig oncologisch spreekuur is er voor mensen waarbij de diagnose

Nadere informatie

Uitnodiging. Aan de slag! Werkconferentie palliatieve zorg Gelderland. 29 september 2011 Huis der Provincie, Arnhem

Uitnodiging. Aan de slag! Werkconferentie palliatieve zorg Gelderland. 29 september 2011 Huis der Provincie, Arnhem Uitnodiging Aan de slag! Werkconferentie palliatieve zorg Gelderland 29 september 2011 Huis der Provincie, Arnhem Aan de slag! Kwaliteitsinstrumenten in de Palliatieve Zorg Platform Palliatieve zorg provincie

Nadere informatie

Grote behoefte aan elektronische verslaglegging en gegevensuitwisseling, gebruik groeit

Grote behoefte aan elektronische verslaglegging en gegevensuitwisseling, gebruik groeit Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL en Nictiz. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (Ilse Swinkels, Judith de Jong, Myrah Wouters en Anke de Veer. Steeds meer zorgverleners in de

Nadere informatie

Achtergrond (1) Patiënten met een zeldzame ziekte hebben vaak te maken met: Kennis bundelen en zichtbaar maken

Achtergrond (1) Patiënten met een zeldzame ziekte hebben vaak te maken met: Kennis bundelen en zichtbaar maken = Achtergrond (1) Patiënten met een zeldzame ziekte hebben vaak te maken met: een late diagnose een gebrek aan kennis (expertise) bij specialisten en zorgverleners onvoldoende aandacht voor wetenschappelijk

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie