Verpleegkundige overdracht voor kinderen is ondermaats

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verpleegkundige overdracht voor kinderen is ondermaats"

Transcriptie

1 Verpleegkundige overdracht voor kinderen is ondermaats Datum Februari 2015 Auteurs Irene van Duijvendijk (Nictiz) Jacobien Wagemaker (V&VN kinderverpleegkunde) Samenvatting Wanneer een kind langdurig ziek is of te maken krijgt met acute zorg, zijn er verschillende zorgorganisaties en professionals betrokken bij het gehele proces van behandelen en verzorgen. Het overdragen van gegevens naar een andere zorginstelling binnen deze keten kan hierdoor lastig zijn. Nictiz en V&VN hebben in 2014 onderzoek gedaan naar de stand van zaken in de verpleegkundige overdracht voor kinderen, omdat uit eerder onderzoek en vanuit het veld bleek dat de verpleegkundige overdracht niet verloopt zoals gewenst. Het onderzoek is gedaan onder zorgprofessionals die werkzaam zijn binnen diverse zorgorganisaties voor de zorg van het kind. nog op papier verstuurd, wat om overtypen en schrijven van gegevens vraagt. Dit kost veel tijd en werkt fouten in de hand. Daarnaast moeten zorgverleners nog regelmatig op zoek naar ontbrekende informatie. Het gebruik van een informatiestandaard, waarin is vastgelegd welke informatie bij de verpleegkundige overdracht voor kinderen uitgewisseld moet worden, kan veel van deze knelpunten voorkomen. Lees in dit onderzoeksrapport alle resultaten, conclusies en aanbevelingen over het onderzoek naar de stand van zaken van de verpleegkundige overdracht voor kinderen. Uit het onderzoek blijkt dat er nog veel knelpunten bestaan in het proces van verpleegkundige overdracht voor kindzorg. Dit brengt risico s met zich mee voor het zieke kind en ook voor het gezin. Bijna 77 procent van de 307 respondenten ervaart knelpunten. De overdracht is vaak onvolledig, niet eenduidig, of de overdracht ontbreekt. Ouders worden niet betrokken en de gegevens zijn overwegend gericht op medische informatie. Daarnaast wordt de overdracht vaak 1 Februari 2015 Verpleegkundige overdracht voor kinderen is ondermaats

2 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Resultaten Algemene gegevens Wie zijn er betrokken bij de overdracht? Hoe wordt de informatie overgedragen? Soort zorgvraag van een kind Knelpunten in de verpleegkundige overdracht Interviews met patiëntenorganisaties Conclusies en aanbevelingen Conclusie Aanbevelingen Slotwoord Bijlage Quickscan van literatuur naar knelpunten in de verpleegkundige overdracht voor het kind 17 Bijlage Vragenlijst zorgprofessionals Bijlage Vragenlijst ouders en patiëntenvereniging Verpleegkundige overdracht voor kinderen is ondermaats

3 1. Inleiding Aanleiding De zorg voor het zieke kind verschuift al sinds 1994 sterk van het ziekenhuis naar zorg thuis. Dit is een gevolg van de geformuleerde definiëring van gezinsgerichte zorg 1 en het in 1995 geformuleerde Handvest Kind & Ziekenhuis 2. Hierin staat vermeld een kind niet onnodig op te nemen in een ziekenhuis wanneer zorg ook thuis, transmuraal of poliklinisch kan worden verleend. Daarnaast is de duur van ziekenhuisopnames sterk afgenomen. De gemiddelde verpleegduur ligt rond de drie dagen. Dit betekent dat steeds meer zieke kinderen intensief thuis verpleegd en verzorgd worden. Dat is goed voor het kind, stelt Hester Rippen, directeur Stichting Kind & Ziekenhuis, maar brengt ook uitdagingen met zich mee 3. Want als een kind langdurig ziek is of acute zorg nodig heeft, krijgt hij of zij te maken met verschillende zorgorganisaties en professionals die betrokken zijn bij het hele proces van behandelen en verzorgen. Al deze partijen hebben de juiste informatie nodig om de juiste zorg te kunnen leveren. Zo heeft een kinderverpleegkundige in de thuiszorg informatie nodig van het ziekenhuis waar het kind 4 uit is ontslagen. Dit om het kind de juiste zorg te kunnen geven, maar ook om het hele gezin goed te begeleiden. Het gaat daarbij om informatie over het ziektebeeld, de prognose en afspraken, maar zeker ook over voeding, wondverzorging, lichamelijke verzorging en psychosociale aspecten. Door deze informatie goed en volledig over te dragen, verbetert de kwaliteit van zorg en hebben zowel de overdragende partij als de ontvangende partij zo min mogelijk last van de administratieve verwerking van informatie. Betrekken van het gezin De verpleging en verzorging in het ziekenhuis dient nauw aan te sluiten op de verpleging en verzorging thuis, maar ook op (medische) kinderopvang en onderwijs. Inzicht in de zorgvraag van het kind in de context van het gezin is hierbij nodig. Zo maken ouders, broertjes en zusjes een belangrijk onderdeel uit van het totale zorgproces. Dit vraagt van kinderverpleegkundigen zich te verdiepen in de context van het gezin en de manier waarop het gezin omgaat met gezondheidsvragen van het kind. Het is noodzakelijk dat zorgprofessionals hun activiteiten op elkaar af stemmen (en met ouders) om de kwaliteit en continuïteit van zorg te waarborgen. 5 Onvoldoende afspraken over de overdracht De gegevensoverdracht van kinderen verloopt nog niet zoals gewenst. Uit eerder onderzoek van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid naar de samenwerking en gegevensoverdracht tussen het ziekenhuis en de jeugdgezondheidszorg blijkt dat de relevante gegevensuitwisseling niet eenduidig en effectief is geregeld 6. Daarbij is 40-50% van de ouders van 0-4 jarigen van mening dat de communicatie tussen verschillende zorgverleners niet helder is en dat er niet goed wordt samengewerkt. Er worden onvoldoende tot geen gegevens van in het ziekenhuis behandelde kinderen overgedragen en veelal ontbreken er verpleegkundige en psychosociale gegevens. Het kind en de ouders lijken te maken te hebben met versnipperde zorg wanneer ze van de ene instelling naar de volgende worden overgedragen. Er zijn verschillende organisaties en instanties betrokken met allemaal een eigen visie, werkwijze en informatie voor kind en ouders. 1 Bergen-Rodts, van M. (1994) Gezinsgerichte zorg. Kind en ziekenhuis, thema-nummer Parnter: Ouders en hulpverleners, 17 e jaargang, nr. 3 september. 2 Kind en Ziekenhuis (1995) 3 Kind & Ziekenhuis, Stichting PAL, V&VN Kinderverpleegkunde, Kinder ThuisZorg Ernstig zieke kinderen hebben recht op gezonde zorg, Op weg naar participatie in de samenleving, oktober Wanneer gesproken wordt over de zorg van het kind of de verpleegkundige overdracht voor kinderen worden de ouders ook bedoeld, aangezien zij niet los kunnen worden gezien van het kind en betrokken zijn bij de zorg voor het kind. 5 Rosendal e.a. Ketenzorg, Praktijk in perspectief, Elsevier Gezondheidszorg Maarssen, Heerwaarden, van Y., Bakker, B. (2013) Samenwerking en gegevensoverdracht tussen het ziekenhuis en de jeugdgezondheidszorg. Nederlands centrum Jeugdgezondheid 3 Verpleegkundige overdracht voor kind en gezin

4 Waarom dit onderzoek Uit bovenstaande gegevens en signalen uit het veld blijkt dat de verpleegkundige overdracht 7 voor kinderen niet verloopt zoals gewenst. Om te verhelderen wat hierbij de specifieke knelpunten zijn en om te komen tot aanbevelingen 8 ter verbetering hebben V&VN Kinderverpleegkunde en Nictiz onderzoek gedaan naar de huidige stand van zaken. In dit rapport leest u de resultaten van dit onderzoek. Werkwijze Het onderzoek is beperkt van omvang. Vanwege de gering beschikbare tijd is voor een pragmatische werkwijze gekozen, zodat in een korte tijd zoveel mogelijk respondenten konden worden benaderd. Dit onderzoek kent dan ook geen wetenschappelijke onderbouwing. De werkwijze was als volgt: 1. Er is gestart met een brainstormsessie met vertegenwoordigers van betrokken professionele en patiëntenpartijen 9 om geobserveerde en ervaren knelpunten in de praktijk te verhelderen. 2. Uit deze brainstormsessie is de scope van het vooronderzoek vastgesteld. 3. Vervolgens is er een quickscan 6 van literatuur uitgevoerd naar knelpunten in de verpleegkundige overdracht van het kind (bijlage 1). 4. Aan de hand van de resultaten van de brainstormsessie en de quickscan van literatuur is een online enquête (bijlage 2) opgesteld. Deze enquête is uitgezet onder zorgprofessionals die binnen diverse zorgorganisaties voor de zorg van het kind werkzaam zijn. Om zo inzicht te krijgen in de ervaren werkwijze, knelpunten en gebruikte formats van gegevensoverdracht in de praktijk. De enquête is digitaal verspreid via bestaande netwerken van betrokken partijen en via diverse social media kanalen zoals Twitter, LinkedIn en via de websites van V&VN Kinderverpleegkunde en Nictiz. De enquête is in drie weken door 307 zorgprofessionals ingevuld. 5. Tot slot zijn er nog drie interviews (bijlage 3) afgenomen bij de patiëntenorganisaties Vereniging Ouders van Couveusekinderen (VOC), Stichting PAL (kinderpalliatieve expertise) en Stichting Kind & Ziekenhuis (K&Z). Hier is voor gekozen omdat van alle respondenten slechts twee ouders, waarvan een kind in zorg is, een vragenlijst hadden ingevuld. Voor wie is dit rapport? De resultaten en aanbevelingen in dit rapport zijn bedoeld voor beleidsmakers, beslissers, managers en professionals die werkzaam zijn in de zorgsector voor het kinderen om de verpleegkundige overdracht voor kinderen te verbeteren. 7 Wanneer in dit rapport gesproken wordt van verpleegkundige overdracht, gaat dit om de overdracht voor kinderen tussen verschillende zorgorganisaties en professionals door de zorgketen. 8 De conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek worden besproken met de betrokken partijen, om tot een plan te komen om tot een kwalitatief goede overdracht te komen voor kind en gezin. 9 Partijen die hebben meegewerkt aan het onderzoek; Stichting Kind & Ziekenhuis, Vereniging Ouders van Couveusekinderen, V&VN Transferverpleegkunde, V&VN!C afdeling ICN/ICK, V&VN 1e lijns verpleegkundige Jeugdverpleegkundigen, V&VN VOG, Stichting PAL, VGVK, Stichting KinderThuisZorg, V&VN Kinderverpleegkunde, Nictiz 4 Verpleegkundige overdracht voor kind en gezin

5 2. Resultaten Dit hoofdstuk presenteert alle resultaten uit de enquête en van de afgenomen interviews. Paragraaf 2.1 beschrijft de algemene gegevens van de respondenten die hebben meegedaan aan het onderzoek; Paragraaf 2.2 geeft de zorginstellingen weer die betrokken zijn bij de verpleegkundige overdracht van het kind; Paragraaf 2.3 beschrijft de manier waarop de informatie verstuurd en ontvangen wordt; Paragraaf 2.4 belicht de redenen waarom de verpleegkundige overdracht wordt gedaan; Paragraaf 2.5 gaat in op de benoemde knelpunten in het verpleegkundig overdrachtsproces; Paragraaf 2.6 geeft een overzicht van de resultaten die zijn voortgekomen uit de interviews die zijn afgenomen met een drietal patiëntenorganisaties. 2.1 Algemene gegevens Zorgorganisaties In totaal hebben 307 professionals die zorg aan kinderen verlenen de enquête ingevuld. Dit zijn professionals werkzaam in verschillende zorgorganisaties (figuur 1). De enquête is het vaakst ingevuld door professionals werkzaam in een algemeen ziekenhuis (45%). Een wat lager percentage bestaat uit professionals werkzaam in een academisch ziekenhuis (15%), medewerkers van het centrum jeugd en gezin (13%), de thuiszorg (8%) en zorgverleners werkzaam in een kinderhospice (5%). Respondenten uit de categorie overige werken onder andere bij GGD jeugdgezondheidszorg of een medisch kinderdagverblijf. Type zorgorganisatie Academisch ziekenhuis 2% 1% 5% 11% 15% Algemeen ziekenhuis Centrum voor jeugd en gezin 8% 13% 45% Thuiszorg Verstandelijk gehandicaptenzorg Verpleegkundige kinderdagverblijf Kinderhospice Overige Figuur 1- Soorten zorgorganisaties waarin de respondenten werkzaam zijn (n=307). Functie De enquête is vooral door (kinder)verpleegkundigen (68%) ingevuld. Van de respondenten bestond 18% uit overige, dit zijn mensen met functies als projectleider, zorgconsulent bij een thuiszorgorganisatie, meewerkend afdelingshoofd, IC-verpleegkundige, neonatologie verpleegkundige en casemanager (figuur 2). De respondenten zijn met name specialistische verpleegkundigen, dus de resultaten van het onderzoek zijn vooral gezien vanuit het perspectief van specialistische verpleegkundigen. 5 Verpleegkundige overdracht voor kind en gezin

6 Functie (Kinder)verpleegkundige 1% 6% 4% 3% 18% 68% Verpleegkundige specialist Transfer verpleegkundige Sociaal pedagogisch hulpverlener Leidinggevende Overige Figuur 2- Functies van de zorgprofessionals die de enquête hebben ingevuld (n= 306). 2.2 Wie zijn er betrokken bij de overdracht? Zorginstellingen Bij de verpleegkundige overdracht hebben kinderen te maken met verschillende zorginstellingen en zorgprofessionals. De zorgprofessionals geven aan dat zij voornamelijk contact hebben met academische ziekenhuizen (80,7%) en algemene ziekenhuizen (73,5%). Daarnaast hebben zij ook veelvuldig contact met thuiszorgorganisaties (67,0%), Bureau Jeugdzorg (47,1%) en Centrum jeugd en gezin (30,4%) tijdens de overdacht van het zieke kind (figuur 3). Men draagt het minste over naar kraamzorg (2,3%) en een Orthopedagogisch behandelcentrum (8,2%). De overige instellingen waar de respondenten mee te maken hebben bij de verpleegkundige overdracht, zijn onder andere een huisartsenpraktijk of fysiotherapiepraktijk. Organisaties waarmee respondenten te maken hebben bij de overdacht van het zieke kind (meerdere antwoorden mogelijk). Zorginstelling Percentage Academisch ziekenhuis 80,7% Algemeen ziekenhuis 73,5% Thuiszorgorganisatie 67,0% Bureau jeugdzorg 47,1 % Centrum jeugd en gezin 30,4% Medisch kinderdagverblijf 27,5% Revalidatiecentrum 23,9% Instelling voor verstandelijk gehandicapten 19,3% Instelling voor geestelijke gezondheidszorg 16,0% Kinderhospice 16,0% Orthopedagogisch behandelcentrum 8,2% Kraamzorg 2,3% Figuur 3- Organisatie waarmee zorgprofessionals te maken hebben tijdens de overdracht van kinderen (n= 306). Zorgprofessionals Er zijn meerdere zorgprofessionals die tijdens het opstellen van de verpleegkundige overdracht voor het zieke kind informatie registreren. Ruim 75% van de respondenten geeft aan dat er naast verpleegkundigen ook andere professionals informatie en bevindingen registreren in de verpleegkundige overdracht van het zieke kind (figuur 4). 6 Verpleegkundige overdracht voor kind en gezin

7 Vermelden bevindingen van andere professionals in de verpleegkundige overdracht van het zieke kind 24,4% 75,6% Ja Nee Figuur 4- Mate waarin respondenten aangeven dat er wel/niet door andere professionals dan verpleegkundigen informatie wordt vermeld in de verpleegkundige overdracht voor kinderen (n=294). Naast verpleegkundigen blijken vooral fysiotherapeuten (42,0%), maatschappelijk werkers (32,9%), pedagogisch medewerkers (31,9%), medisch specialisten (29,6%) en logopedisten (29,3%) bevindingen in de verpleegkundige overdracht te vermelden (figuur 5). Dit geeft aan dat de kinderverpleegkundige overdracht een multidisciplinair karakter heeft. Professionals die in de groep overige (6,5%) vallen, zijn onder andere kraamverzorgsters, diëtisten en casemanagers. Overigens geeft 10% van de respondenten aan dat er geen bevindingen van andere professionals worden vermeld in de verpleegkundige overdracht, of dat deze vraag niet van toepassing is. Professionals die naast kinderverpleegkundigen, ook bevindingen in de verpleegkundige overdracht vermelden Professional Percentage Fysiotherapie 42,0% Maatschappelijk werk 32,9% Pedagogisch medewerker 31,9% Medisch specialist 29,6% Logopedie 29,3% Psycholoog 14,0% Transferverpleegkundige 13,0% Ergotherapie 10,1% Overige 6,5% Figuur 5- Mate waarin respondenten aangeven dat er door andere professionals dan door kinderverpleegkundigen bevindingen worden vermeld in de verpleegkundige overdracht (n=294). 2.3 Hoe wordt de informatie overgedragen? Overdracht op papier De verpleegkundige overdracht van het zieke kind wordt op verschillende manieren overgedragen (figuur 6). In de meeste gevallen (bij 28% van de respondenten) wordt de overdracht in een elektronisch dossier gemaakt en vervolgens uitgeprint en meegegeven aan het kind, of de overdracht wordt uitgewerkt op papier en vervolgens meegegeven met het kind (bij 24% van de respondenten). Het op papier meegeven van de overdracht komt het meeste voor. Soms verstuurt men de papieren overdracht nog wel eens met de fax, bij 5% van de respondenten is dit het geval. 7 Verpleegkundige overdracht voor kind en gezin

8 Opvallende cijfers over het versturen van de verpleegkundige overdracht 57% van de respondenten draagt de verpleegkundige gegevens over het kind en gezin nog over op papier. 25% van de respondenten verstuurt de verpleegkundige overdracht over het kind en gezin digitaal. Slechts 2% van de respondenten genereert de verpleegkundige overdracht over het kind en gezin uit het elektronisch dossier en stuurt het rechtstreeks naar het elektronisch dossier van de volgende zorginstelling. Digitale overdracht Van de respondenten voert 17% de overdracht digitaal in en verzendt dit ook digitaal. Bij 17% van de respondenten wordt de verpleegkundige overdracht op een overige manier gedaan, bijvoorbeeld telefonisch of face-to-face. Van de respondenten maakt 6% gebruik van een digitaal transfersysteem om de overdracht te versturen. Slechts bij 2% van de respondenten wordt de overdracht uit het elektronisch dossier gegenereerd en rechtstreeks verstuurd naar het dossier van de volgende instelling (figuur 6). Versturen van verpleegkundige overdracht Uitgewerkt op papier, vervolgens meegegeven met het kind 17% 24% Uitgewerkt op papier, vervolgens verstuurd via Fax Via een digitaal formulier, verstuurd via beveiligde 28% 2% 6% 17% 5% Digitaal ingevuld in een transferssysteem (zoals POINT) Uit het elektronisch dossier gegenereerd en rechtstreeks verstuurd naar het elektronisch dossier, van de volgende zorginstelling In het elektronisch dossier gemaakt, geprint en meegegeven met het kind, of verstuurd via Fax Overige manieren Figuur 6- Manier waarop de verpleegkundige overdracht voor kinderen wordt opgesteld en verstuurd (n=303). Ontvangen verpleegkundige overdracht De ontvangende organisaties krijgen de overdracht op diverse manieren binnen (figuur 7). 33% van de respondenten ontvangt de informatie op papier en typt dit vervolgens over in het elektronisch dossier. 16% van de respondenten ontvangt de informatie ook op papier, maar schrijft dit vervolgens over in het papieren dossier. 18% van de respondenten ontvangt de informatie digitaal en slaat dit als bijlage op in het elektronische dossier. Van de respondenten meldt 22% dat zij op een andere wijze overdragen, bijvoorbeeld telefonisch of face-to-face. 8 Verpleegkundige overdracht voor kind en gezin

9 Opvallende cijfers over het ontvangen van de verpleegkundige overdracht 49% van de respondenten ontvangt de verpleegkundige overdracht van het kind nog op papier. 30% van de respondenten ontvangt de verpleegkundige overdracht van het kind inmiddels digitaal. Ontvangen verpleegkundige overdracht Op papier, vervolgens wordt de informatie overgeschreven in het dossier 21% 16% Op papier, vervolgens wordt de informatie overgetypt in het elektronisch dossier Digitaal, vervolgens wordt de informatie uitgeprint en overgeschreven in het dossier 6% 18% 3% 3% 33% Digitaal, vervolgens wordt de informatie uitgeprint en overgetypt in het elektronisch dossier Digitaal, vervolgens wordt het formulier digitaal als bijlage gevoegd in het elektronisch dossier Digitaal, vervolgens wordt de informatie geimporteerd in het elektronisch dossier Overige manieren Figuur 7- Manier waarop de overdracht wordt ontvangen (n= 301). 2.4 Soort zorgvraag van een kind Aan de respondenten werd gevraagd wat de belangrijkste aandoeningen zijn waarmee een kind te maken kan hebben en waarvoor een overdracht nodig is (figuur 8). In de meeste gevallen is dit een somatische aandoening van het kind, zegt 23% van de respondenten. Het komt ook vaak voor dat de overdracht plaatsvindt vanwege een acute zorgvraag (20%) of een chronische aandoening (19%). Daarnaast kunnen ook sociale omstandigheden een rol spelen bij de overdracht (15%). 9 Verpleegkundige overdracht voor kind en gezin

10 Zorgvraag Somatische aandoening 4% Verstandelijke handicap 15% 23% Lichamelijke handicap 19% 5% 8% Psychische aandoening of beperking Zintuigelijke aandoening Acuut ziek kind Chronisch ziek kind 20% 3% 3% Sociale omstandigheden Overige Figuur 8- Oorzaak van de zorgvraag van het zieke kind bij de verpleegkundige overdracht (n=300). Op de vraag of er onderscheid te maken is in verschillende groepen kinderen bij de verpleegkundige overdracht voor het kind, werd door 54% van de respondenten met ja geantwoord. Uit de open vraag die hierna werd gesteld, welk onderscheid er dan te maken is, werden de volgende punten genoemd: Leeftijd van een kind: er is een duidelijk onderscheid tussen pasgeborene/premature baby s/couveuse kinderen/neonatologie en kinderen van na deze fase (tot en met 18 jaar). Complexiteit van de zorgvraag: er zit een verschil in de overdracht voor een kind met een complexe zorgvraag ten opzichte van een eenvoudige zorgvraag. Duur van de ziekte: er is een onderscheid te maken tussen de overdracht voor een chronisch ziek kind en een kind dat tijdelijk ziek is. Soort ziekte: de aandoening of het ziektebeeld is onderscheidend in de soort overdracht. 2.5 Knelpunten in de verpleegkundige overdracht Tijdens het onderzoek is de respondenten gevraagd of zij knelpunten ervaren bij de verpleegkundige overdracht voor kinderen. Bijna 77% van de respondenten beantwoordde deze vraag met ja (figuur 9). Onder andere ervaren zij als knelpunt dat de informatie onvolledig, niet digitaal, te laat, of helemaal niet aanwezig is of moet worden overgetypt. Bijna 77 % van de respondenten ervaart knelpunten bij de verpleegkundige overdracht van kind en gezin. 10 Verpleegkundige overdracht voor kind en gezin

11 Ervaren van knelpunten 23,3% nee ja 76,7% Figuur 9 - Respondenten die knelpunten ervaren in het verpleegkundige overdrachtsproces voor kinderen (n= 202). Er is ook onderzocht welke knelpunten de respondenten ervaren in de verpleegkundige overdracht voor kinderen (figuur 10). Zij noemen als belangrijkste knelpunt dat er veel informatie ontbreekt. Dit maakt de verpleegkundige overdracht onvolledig. In een aantal gevallen wordt er helemaal geen verpleegkundige overdracht meegegeven of verstuurd voor het zieke kind. 52% van de respondenten geeft aan dat de overdracht niet alle informatie bevat die zij nodig hebben. Op de vraag of er altijd een verpleegkundige overdracht wordt meegegeven aan het zieke kind, vulden 76% van de respondenten waar in. Bij 21% van de respondenten wordt er niet altijd een verpleegkundige overdracht meegegeven. Ook ontvangen niet alle respondenten altijd een verpleegkundige overdracht (geldt voor 28% van de respondenten). Verder is de verpleegkundige overdracht voor kinderen bij 52% van de respondenten niet volledig. Zij moeten vaak extra informatie opvragen (44% van de respondenten) en vaak zijn het kind en de ouders niet betrokken bij het tot stand komen van de overdracht (zegt 51% van de respondenten). Stellingen Waar Niet waar Niet van toepassing Er wordt bijna altijd een verpleegkundige overdracht 76% 21% 4% verstuurd/meegegeven voor het zieke kind. Ik ontvang bijna altijd een verpleegkundige overdracht voor het 66% 28% 6% zieke kind. De overdracht ontvang ik eerder dan, of gelijktijdig met het 66% 23% 11% arriveren van het kind. De overdracht ontvang ik binnen 8 uur na aankomst van het 30% 42% 28% kind De verpleegkundige overdracht bevat alle informatie die ik 38% 52% 9% nodig heb. Ik moet vaak aanvullende informatie opvragen over het zieke 48% 44% 8% kind. De informatie uit de overdracht is eenduidig (voor een uitleg 60% 30% 11% vatbaar). Kind en gezin worden betrokken bij het tot stand komen van 29% 51% 20% de overdracht. Kind en gezin hebben inzage in de verpleegkundige overdracht 50% 30% 20% voor het versturen. Figuur 10- Stellingen die zijn voorgelegd aan de respondenten en de antwoorden die erop zijn gegeven (n= 307). 11 Verpleegkundige overdracht voor kind en gezin

12 Bovengenoemde knelpunten worden door de respondenten aangevuld met de opmerking dat het een belemmering is dat de verpleegkundige overdracht nog niet digitaal verstuurd kan worden en dat de overdracht veel tijd kost. Ook moeten ouders regelmatig hun verhaal opnieuw vertellen wanneer zij met verschillende zorginstellingen en zorgverleners in aanraking komen. 2.6 Interviews met patiëntenorganisaties Om te achterhalen welke knelpunten patiëntenorganisatie, of hun achterban, ervaren tijdens de verpleegkundige overdracht voor kinderen, zijn drie patiëntenorganisaties geïnterviewd. Dit zijn de Vereniging Ouders van Couveusekinderen (VOC), Stichting PAL (kinderpalliatieve expertise) en Stichting Kind & Ziekenhuis (K&Z). De interviews zijn gehouden aan de hand van een vragenlijst (bijlage 3). Knelpunten die hieruit naar voren zijn gekomen: De kwaliteit van de verpleegkundige overdracht is niet goed. De verpleegkundige overdracht is onvolledig, bevat niet de juiste informatie, informatie ontbreekt en is niet eenduidig. De huidige overdracht bevat bijvoorbeeld vaak geen psychologische gegevens of informatie over het gezin. De kwaliteit van de overdracht is afhankelijk van degene die de overdracht maakt. Er moet vaak extra informatie opgevraagd worden bij de verzendende partij of het gezin. Het besef ontbreekt dat een overdracht moet worden gemaakt. Er is geen sprake van tweerichtingsverkeer. De overdracht wordt veelal alleen vanuit het ziekenhuis naar de volgende zorginstelling gestuurd en niet andersom. De ouders worden niet betrokken bij het opstellen van de verpleegkundige overdracht en hebben geen inzage erin. Het gebrek aan een brede, verpleegkundige overdracht van ziekenhuis naar de extramurale zorg, leidt regelmatig tot hiaten in de zorg aan het kind en gezin in de thuissituatie. Er gaat nog veel te veel waardevolle informatie verloren. Meggi Schuiling Otten, Directeur Stichting PAL In de gesprekken zijn ook punten ter verbetering van de verpleegkundige overdracht genoemd. Zo wordt het belang van elektronisch overdragen benadrukt. Daarnaast wordt gesteld dat er ook een verpleegkundige overdracht naar de ouders nodig is. Zij moeten ook inzicht hebben in de overdracht voordat deze wordt verstuurd. Daarnaast zien de geïnterviewden tweerichtingsverkeer bij de overdracht als belangrijk verbeterpunt. Dat niet alleen de overdracht wordt gedaan vanuit het ziekenhuis naar bijvoorbeeld de thuiszorg, maar ook andersom wanneer kinderen bijvoorbeeld vanuit de thuissituatie worden opgenomen in een ziekenhuis. Men beschikt niet over de juiste informatie. Er kan betere, kwalitatief hoogwaardige en efficiëntere zorg geleverd worden door elektronische overdracht. Gert Jan van Steenbrugge, Directeur Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC) 12 Verpleegkundige overdracht voor kind en gezin

13 3. Conclusies en aanbevelingen 3.1 Conclusie Verbetering van de verpleegkundige overdracht voor kinderen is noodzakelijk. Multidisciplinair proces Er zijn veel verschillende zorginstellingen betrokken bij de verpleegkundige overdracht voor kinderen wanneer een kind ziek is of is geweest. De verpleegkundige overdracht voor het kind heeft een multidisciplinair karakter. Naast de verpleegkundige, die met name informatie registreert, registeren ook andere professionals, zoals fysiotherapeuten of maatschappelijk werkers, informatie. Dit grote aantal zorginstellingen en professionals onderschrijft het belang van een goede, eenduidige en volledige overdracht. Dit vraagt om het tijdig en correct overdragen van de juiste informatie, om de continuïteit van zorg voor het kind te waarborgen vanuit de verschillende professionals en zorginstellingen, zodat alle partijen tijdig over de juiste informatie over het kind beschikken. Conclusie: De grote hoeveelheid zorginstellingen en professionals die betrokken zijn bij de zorg voor het kind, vraagt om goede, eenduidige en volledige verpleegkundige overdracht, die tijdig en correct wordt gedaan. Manier van overdragen Het verzenden van de verpleegkundige overdracht gebeurt bij meer dan de helft van de respondenten nog op papier. Vaak wordt deze wel digitaal aangemaakt, maar vervolgens uitgeprint en op papier meegegeven. Hierdoor moet de ontvangende instelling de informatie overtypen of overschrijven in het dossier, wat het risico op fouten met zich mee brengt. Er wordt nog zeer weinig gebruik gemaakt van een volledig digitaal transfersysteem om uit het elektronisch dossier de overdracht digitaal te versturen naar de volgende organisatie. Terwijl dit de minst arbeidsintensieve manier is om de verpleegkundige overdracht te doen en het laagste risico op fouten geeft. Eenzelfde patroon is zichtbaar bij het ontvangen van de verpleegkundige overdracht. Bijna de helft van de respondenten ontvangt de overdracht op papier en schrijft of typt de informatie over in het dossier. Een derde van de respondenten ontvangt de verpleegkundige overdracht wel digitaal, maar moet de informatie vervolgens alsnog overtypen of -schrijven in het dossier, of als bijlage opslaan. Bij al deze manieren is het overtypen- of schrijven van informatie nodig. Slechts 6% van de respondenten geeft aan dat een digitale verpleegkundige overdracht direct geïmporteerd wordt in het digitale dossier. Kortom, er wordt bij de overdracht van verpleegkundige gegevens voor kinderen nog veel informatie overgetypt en/of overgeschreven. Dit werkt fouten in de hand, wat risico s voor de patiënt met zich mee brengt. Door verkeerde informatie kunnen fouten gemaakt worden tijdens de behandeling of verzorging. Daarnaast brengt het extra handelingen met zicht mee, wat veel tijd kost. Conclusie: De verpleegkundige overdracht wordt nog veelvuldig op papier gedaan. Als deze wel digitaal wordt verstuurd, wordt de informatie vervolgens vaak overgetypt of geschreven. Dit kost veel tijd en werkt fouten in de hand, wat grote risico s voor de patiënt met zich meebrengt. Daarom is het digitaal overdragen en het op elkaar aansluiten van overdrachtsmethoden noodzakelijk. 13 Verpleegkundige overdracht voor kind en gezin

14 Knelpunten Er bestaan veel knelpunten in het verpleegkundige overdrachtsproces van het kind, 77% van de respondenten ervaart knelpunten. De belangrijkste knelpunten zijn: 1. Verpleegkundige overdracht bevat onvoldoende of onjuiste informatie Wanneer de verpleegkundige overdracht niet alle informatie bevat die men nodig heeft, de informatie onvolledig of niet eenduidig is, moeten zorgverleners van de ontvangende instelling vaak aanvullende informatie opvragen. Dit kost veel tijd en levert frustraties op. Men kan bij binnenkomst van het kind niet gelijk de juiste zorg leveren. 2. Versturen en ontvangen verpleegkundige overdracht gebeurt niet altijd Men geeft niet altijd een verpleegkundige overdracht mee met het kind. Bij een derde van de gevallen komt er ook geen verpleegkundige overdracht aan bij de ontvangende zorginstellingen of zorgprofessionals. Een groot deel van de respondenten ontvangt de verpleegkundige overdracht zelfs niet binnen acht uur na aankomst van het kind. Daarnaast blijkt dat het besef ontbreekt, dat er een verpleegkundige overdracht gedaan moet worden. Wanneer de overdracht te laat is of ontbreekt, kan de zorgprofessional niet direct de juiste zorg leveren. Ook moeten kind en gezin meerdere malen hetzelfde verhaal vertellen, wat niet wenselijk is. 3. Kind en gezin worden onvoldoende betrokken bij verpleegkundige overdracht Bij ruim de helft van de respondenten worden het kind en gezin niet betrokken bij de totstandkoming van de verpleegkundige overdracht. Ook heeft een derde geen inzage in de overdracht, alvorens deze wordt verstuurd. Hierdoor zijn de ouders niet op de hoogte welke informatie wordt verstuurd en krijgen niet de gelegenheid aanvullingen te doen wanneer belangrijke informatie nog ontbreekt. Dit is een gemiste kans, zij zijn een grote bron van informatie. Conclusie: Tijdens de verpleegkundige overdracht voor kinderen worden nog veelvuldig knelpunten ervaren, de informatie is onvolledig, onjuist, te laat beschikbaar of ontbreekt. Daarnaast worden het kind en zijn/haar gezin nauwelijks betrokken bij de totstandkoming en heeft geen inzage. Dit alles zorgt voor fouten in de dossiers, frustraties en tijdsverspilling en vraagt om structurele verbetering van de verpleegkundige overdracht voor kinderen. 14 Verpleegkundige overdracht voor kind en gezin

15 3.2 Aanbevelingen Bovenstaande conclusies maken duidelijk dat verbetering van de verpleegkundige overdracht voor kinderen noodzakelijk is. Om daartoe te komen geven wij de onderstaande aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn bedoeld voor beleidsmakers, beslissers, managers en professionals die werkzaam zijn in de zorgsector voor kinderen, zowel op micro, macro, als meso niveau in Nederland. Aanbevelingen ter verbetering van de verpleegkundige overdracht voor kinderen 1. Zorg voor draagvlak onder verpleegkundigen om een volledige, tijdige verpleegkundige overdracht te doen. Ontwikkel cursusmateriaal voor kinderverpleegkundigen, om het draagvlak te vergroten om een verpleegkundige overdracht voor kinderen te doen. Neem deze training mee in het implementatietraject van de standaard kinderverpleegkundige overdracht. Neem de informatiestandaard kinderverpleegkundige overdracht op in te ontwikkelen richtlijnen voor zieke kinderen. Borg het onderhoud van de informatiestandaard kinderverpleegkundige overdracht en doe vervolgevaluaties naar toepassing en mate van gebruik in het veld door de professionele beroepsgroep. 2. Ontwikkel een landelijke informatiestandaard10 kinderverpleegkundige overdracht, gezamenlijk opgesteld door het zorgveld11. Richt een werkgroep op met daarin afgevaardigden uit alle velden binnen de zorg voor het zieke kind en met standaardisatie-experts. Ontwikkel de informatiestandaard kinderverpleegkundige overdracht in cocreatie met deze partijen. Maak met de werkgroep heldere afspraken over welke gegevens er vastgelegd en uitgewisseld moeten worden en welke terminologie er wordt gebruikt. Benoem in de standaard de relevante items die geregistreerd dienen te worden in de verpleegkundige overdracht voor kinderen. Deze items zijn van belang voor de zorg van kinderen in relatie tot alle vier de leefdomeinen; medisch, ontwikkeling, sociaal zowel als de veiligheid. De standaard heeft tot doel om eenheid van taal te waarborgen, waardoor de informatie in de overdracht eenduidig geïnterpreteerd wordt door alle partijen die met de standaard te maken hebben en informatie naar elkaar overdragen. Definieer in de standaard kinderverpleegkundige overdracht elektronische uitwisselingsspecificaties, zodat de informatie elektronisch kan worden uitgewisseld. Dit bevordert hergebruik van de gegevens tijdens de zorg voor het zieke kind. Hierdoor is het niet meer nodig om informatie over te typen of over te schrijven. Maak bij de ontwikkeling van de standaard gebruik van een multidisciplinaire klankbordgroep om aansluiting op andere professionals die ook informatie registeren in de verpleegkundige overdracht te waarborgen. 3. Betrek het kind en zijn/haar gezin bij het opstellen van de verpleegkundige overdracht. Geef het kind of de ouders voordat de verpleegkundige overdracht wordt verstuurd inzage in het document, zodat ze de informatie kunnen controleren en desgewenst aanvullingen kunnen doen. 10 Een informatiestandaard is een verzameling afspraken die er voor moeten zorgen dat zorginformatie met de juiste kwaliteit kan worden vastgelegd, opgevraagd, gedeeld, uitgewisseld en overgedragen. (Lees ook de whitepaper Informatiestandaarden in de zorg ) 11 Voor de verpleegkundige overdracht van volwassenen bestaat reeds een informatiestandaard, voor meer informatie kunt u de whitepaper Tips voor efficiënte overdracht van verpleegkundige gegevens lezen. 15 Verpleegkundige overdracht voor kind en gezin

16 Slotwoord Met dit rapport geven wij inzicht in de huidige situatie van de verpleegkundige overdracht voor kinderen in Nederland. Onze aanbevelingen zijn erop gericht om het verpleegkundig overdrachtsproces voor kinderen te verbeteren. Wij bedanken alle respondenten die de enquête hebben ingevuld voor het delen van hun ervaringen. Zonder hun medewerking kon dit rapport niet tot stand komen. Meer informatie Indien u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van dit rapport, dan kunt u contact opnemen met Irene van Duijvendijk. U kunt Irene bereiken via of twitter (www.twitter.com/irenev_d). Over de auteur Irene van Duijvendijk MSc. is adviseur bij Nictiz, het expertisecentrum voor standaardisatie en ehealth. Irene is verpleegkundige en gezondheidswetenschapper. Binnen Nictiz houdt zij zich bezig met projecten en vraagstukken op het raakvlak van zorg en ICT, met name binnen de caresector. Irene zorgt voor kennisdeling, door middel van artikelen, whitepapers en door haar bijdrage aan congressen en symposia. Jacobien Wagemaker MSc. is voorzitter van V&VN kinderverpleegkunde. Jacobien is kinderverpleegkundige en Verplegingswetenschapper. Binnen V&VN Kinderverpleegkunde houdt zij zich bezig met de bedrijfsvoering, belangenbehartiging van de beroepsgroep en de bevordering van de kwaliteit van zorg aan kind en gezin. Beroepshalve houdt zij zich bezig met advies, training en onderzoek in Family Centered & Integrated Care. 16 Verpleegkundige overdracht voor kind en gezin

17 Bijlage 1 Quickscan van literatuur naar knelpunten in de verpleegkundige overdracht voor het kind. Deze bijlage bevat een samenvatting van de resultaten uit een quickscan van literatuur over de verpleegkundige overdracht van kinderen. De quickscan is uitgevoerd door Marjolein van Os, transferverpleegkundige UMC Utrecht, als opdracht voor haar opleiding tot transferverpleegkundige aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Er is gezocht naar en in Nederlandstalige literatuur over de verpleegkundige overdracht voor kinderen. Literatuur die genoemd is tijdens de brainstormsessie is bestudeerd. Daarnaast is op internet en in overige literatuur gezocht op termen als zieke kind en overdracht kind. In de literatuur is gezocht naar antwoorden op de volgende vragen: 1. Hoe verloopt het huidige proces van de verpleegkundige overdracht voor kinderen tussen zorgorganisaties? 2. Welke zorgprofessionals en organisaties zijn er betrokken bij de zorg voor het zieke kind? 3. Welke knelpunten worden er beschreven in de literatuur over de verpleegkundige overdracht van het zieke kind tussen zorgorganisaties? 4. Hoeveel verpleegkundige overdrachten voor zieke kinderen van 0-18 vinden er per jaar plaats in Nederland? 5. Welke groepen kinderen gaan er met zorg naar huis? Wordt er een onderscheid gemaakt in bepaalde doelgroepen van kinderen tussen 0-18 jaar (zoals leeftijd en ziekte) in de literatuur, die relevant zijn voor de verpleegkundige overdracht? 6. Zijn er richtlijnen, procedures en/of formulieren ontwikkeld voor de verpleegkundige overdracht voor kinderen? 7. Zijn er andere ontwikkelingen, onderzoeken, projecten op landelijk niveau, die aansluiten bij het ontwikkelen van de verpleegkundige overdracht voor kinderen? Samenvatting resultaten Er is weinig relevante Nederlandstalige literatuur over de kinderverpleegkundige overdracht van het zieke kind en gezin gevonden. Er zijn nog geen of weinig werkwijzen beschreven hoe de verpleegkundige overdracht voor kinderen nu verloopt. Ook is de literatuur niet eenduidig welke categorieën kinderen zorg nodig hebben en op wie de verpleegkundige overdracht voor kinderen van toepassing is. Er worden verschillende indelingen gehanteerd. Zo hanteert het CIZ (2013) groepen op basis van de dominante grondslag van de beperking. De zorgverzekeraar maakt een indeling op basis van de gevraagde zorg; namelijk de specialistisch verpleegkundige handeling die onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist uitgevoerd moet worden. Het rapport Ernstig zieke kinderen hebben recht op gezonde zorg (2013) maakt een beschrijving van vier hoofdcategorieën ten aanzien van de intensieve kindzorg: 1a. Acuut zieke kinderen waarbij de ziekte korter dan drie maanden duurt. 1b. Acuut zieke kinderen die binnen één jaar na diagnosestelling overlijden. 2a. Acuut zieke kinderen die gedurende een bepaalde periode in hun leven chronisch ziek zijn. 2b. Acuut zieke kinderen die gedurende rest van hun leven chronisch ziek zijn. 3. Chronisch zieke kinderen. Hierbij heeft het na de eerste ziekteverschijnselen lang geduurd voordat de diagnose kon worden gesteld. 4. Chronisch zieke kinderen waarbij de ziekte het kind meervoudig beperkt maakt. Hierbij gaat het om kinderen van 0-18 jaar met behoefte aan gespecialiseerd verpleegkundige handelingen en verpleegkundig toezicht. Deze kinderen hebben structurele behoefte aan zorg 17 Verpleegkundige overdracht voor kind en gezin

18 op meerdere momenten per dag. Kinderen die niet onder deze noemer vallen maar wel degelijk zorg nodig hebben, vallen buiten deze indeling. Onduidelijk is ook om hoeveel kinderverpleegkundige overdrachten het gaat. Er zijn volgens het CIZ (CIZ, 2013) ruim kinderen met een indicatie voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Hoeveel kinderen een indicatie hebben voor jeugdzorg en/of zorg vanuit de Zorgverzekeringswet is niet bekend. Het aantal indicaties zegt ook niet veel over het aantal overdrachten, omdat een kind ook een jarenlange indicatie kan hebben zonder in het ziekenhuis te komen. Vanuit het Wilhelmina Kinderziekenhuis is er in 2013 voor 300 kinderen enige vorm van zorg geregeld. Daarbij zijn de kinderen die vaker terugkomen niet meegerekend. Uit de literatuur kwam duidelijk het belang van een overdracht naar voren om eenduidige en goede kwaliteit van zorg te bieden en te continueren. Er zijn vele disciplines en organisaties bij een ziek kind betrokken, waarbij kind en gezin hun verhaal moeten herhalen. De literatuur van Giezenberg (Giezenberg, 2013) pleit voor een rol van het kind en gezin zelf in de overdracht. Het geven van informatie aan kinderen verhoogd het gevoel van controle en betrokkenheid. Eigen regie en participatie van het kind tijdens ziekenhuisopname is belangrijk. Het kind is de persoon waar het om gaat, dus zijn of haar meningen en belangen moeten worden meegenomen tijdens de ziekenhuisopname door te vragen naar hun perspectief. Literatuurlijst quickscan - Bruntink (2007), Palliatieve zorg voor kinderen, Van ziekenhuis naar thuis, Tijdschrift Kinderverpleegkunde - CIZ (2013), Basisrapportage Nederland - Giezenberg (2013) Kindgerichte zorg, Ziekenhuisopnames door de ogen van kinderen, een literatuurstudie Stichting Kind & Ziekenhuis - Haar (2007), Palliatieve zorg voor kinderen, Een aanpak over grenzen heen, Tijdschrift Kinderverpleegkunde - Heerwaarden en Bakker (2010) Samenwerking en gegevensoverdracht tussen het ziekenhuis en de jeugdgezondheidszorg; beschrijving randvoorwaarden, NCJ - Huizinga e.a. (2008), Basisboek Kinderverpleegkunde, Elsevier Gezondheidszorg Maarssen - Platform VG (2012) Rapport Unieke mensen verdienen persoonlijke zorg, Ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking - Rapport (2010) Commissie Bekostiging Intensieve Kindzorg - Rapport (2013) Ernstig zieke kinderen hebben recht op gezonde zorg, Op weg naar participatie in de samenleving - Rosendal e.a. (2009) Ketenzorg, Praktijk in perspectief, Elsevier Gezondheidszorg Maarssen - Vallianatos (2013) Eén jaar Emma Thuis Team, Hoe is het gegaan en hoe gaat het verder? Pallium - Verwey e.a. (2010) eoverdracht in de care, een inventarisatie Nictiz - Vliet (2009) De transitie van meervoudig complex gehandicapte jongeren van kinderzorg naar volwassenzorg - V&VN (2009) Competentieprofiel Transferverpleegkundige informatie&docid= /articleid/894/palliatieve-zorg-voor-kinderen.aspx Verpleegkundige overdracht voor kind en gezin

19 Bijlage 2 Vragenlijst zorgprofessionals Deze vragenlijst is bedoeld om een beeld te krijgen van het verloop van de verpleegkundige overdracht van het zieke kind en zijn gezin in de keten. De resultaten van deze vragenlijst dienen als input voor een projectplan voor het uitwerken van een inhoudelijke standaard van de (digitale) verpleegkundige overdracht van kind en gezin. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 5 minuten in beslag nemen. 1. In welke zorgsetting/organisatie ben je werkzaam? * Algemeen ziekenhuis Academisch ziekenhuis Thuiszorg Verstandelijk gehandicapte zorg Geestelijke gezondheidszorg Medisch kinderdagverblijf Verpleegkundig kinderdagverblijf Centrum jeugd en gezin Revalidatiecentrum Orthopedagogisch behandelcentrum Kinderhospice Patiëntenorganisatie/oudervereniging (we vragen u de andere vragenlijst in te vullen) Anders: 2. Wat is je functie? (Kinder) verpleegkundige Verpleegkundig specialist Transferverpleegkundige Sociaal pedagogisch hulpverlener Maatschappelijk werker Beleidsmedewerker/adviseur Leidinggevende Anders: 3. Met welke organisaties heb je te maken bij de overdacht van het zieke kind en zijn gezin in jouw praktijk? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk) Algemeen ziekenhuis Academische ziekenhuis Thuiszorgorganisatie Instelling voor verstandelijk gehandicapten Instelling voor geestelijke gezondheidszorg Medisch kinderdagverblijf Verpleegkundig kinderdagverblijf Revalidatiecentrum Orthopedagogisch behandelcentrum Centrum jeugd en gezin Bureau jeugdzorg Kinderhospice Anders: 19 Verpleegkundige overdracht voor kind en gezin

20 4. Worden er in de verpleegkundige overdracht van het zieke kind en zijn gezin ook nog bevindingen van andere professionals vermeld? Zo ja, van welke? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk) Niet van toepassing Medisch specialist Maatschappelijk werk Pedagogisch medewerker Transferverpleegkundige Fysiotherapie Ergotherapie Psycholoog Logopedie Anders: 5. Hoe wordt over het algemeen de verpleegkundige overdracht van het kind en gezin gedaan/verzonden? Uitgewerkt op papier, vervolgens meegegeven met het kind. Uitgewerkt op papier, vervolgens verstuurd via fax. Via een digitaal formulier, verstuurd via (beveiligde) . Digitaal ingevuld in een transfer systeem (zoals POINT). Uit het elektronisch dossier gegenereerd en rechtstreeks verstuurd naar het elektronisch dossier van de volgende zorginstelling. In het elektronisch dossier gemaakt, geprint en meegegeven met kind of verstuurd via fax. Anders: 6. Hoe wordt over het algemeen de verpleegkundige overdracht van het kind en gezin ontvangen, bij overname van zorg vanuit een andere instelling? (Meerdere antwoorden zijn mogelijk) Op papier, vervolgens wordt de informatie overgeschreven in het dossier. Op papier, vervolgens wordt de informatie overgetypt in het elektronisch dossier Digitaal, vervolgens wordt de informatie uitgeprint en overgeschreven in het dossier. Digitaal, vervolgens wordt de informatie uitgeprint en overgetypt in het elektronisch dossier Digitaal, vervolgens wordt het formulier digitaal als bijlage gevoegd in het elektronisch dossier Digitaal, vervolgens wordt de informatie geïmporteerd in het elektronisch dossier Anders: 7. Wat is de belangrijkste oorzaak van de zorgvraag van het zieke kind en zijn gezin bij overdracht in jouw praktijk? (De indeling is gebaseerd op CIZ en BIKZ rapport, meerdere antwoorden zijn mogelijk) Somatische aandoening/beperking Verstandelijke handicap Lichamelijke handicap Psychiatrische aandoening of beperking Zintuiglijke aandoeningen Acuut ziek kind Chronisch ziek kind Sociale omstandigheden 20 Verpleegkundige overdracht voor kind en gezin

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda

Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda Hoe meet je dit? Een afstudeeropdracht van: Hanneke Reijrink Voor de opleiding Management in de Zorg Avans Hogeschool Februari 2009 In opdracht van: Annevillegroep

Nadere informatie

Onderzoek naar de overdracht van patiëntinformatie tussen ziekenhuizen en VVT

Onderzoek naar de overdracht van patiëntinformatie tussen ziekenhuizen en VVT Onderzoek naar de overdracht van patiëntinformatie tussen ziekenhuizen en VVT Carolien de Blok (NIVEL) Lidewij Vat (Vilans) Mirjam van Soest-Poortvliet (EMGO) Daniël Pieter (Kiwa-Prismant) Mirella Minkman

Nadere informatie

Maximale transparantie resulteert in doelmatigheid en financiële duurzaamheid van kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis

Maximale transparantie resulteert in doelmatigheid en financiële duurzaamheid van kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis Maximale transparantie resulteert in doelmatigheid en financiële duurzaamheid van kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis 1 Auteur: () Een vervolg op de rapporten Ernstig zieke kinderen hebben

Nadere informatie

Vroegtijdige Signalering en Proactieve Palliatieve Zorg door Wijkverpleegkundigen

Vroegtijdige Signalering en Proactieve Palliatieve Zorg door Wijkverpleegkundigen Vroegtijdige Signalering en Proactieve Palliatieve Zorg door Wijkverpleegkundigen Els M. L. Verschuur Rob van der Sande 1 Dit onderzoek is een samenwerking tussen het Lectoraat Langdurige Zorg Hogeschool

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Casemanagement in de palliatieve zorg voor kinderen

Casemanagement in de palliatieve zorg voor kinderen Casemanagement in de palliatieve zorg voor kinderen een exploratieve studie Dr. Gea Huizinga Senior onderzoeker zorg Wenckebach Instituut Universitair Medisch Centrum Groningen In opdracht van de Stichting

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

de Kinderombudsman Colofon drs. M.N. Baracs

de Kinderombudsman Colofon drs. M.N. Baracs 2 Colofon drs. M.N. Baracs Dit onderzoek is in opdracht van uitgevoerd door BMC Onderzoek C. Baillieux, MSc drs. A. van den Heuvel M. de Jong, MSc drs. M.M. Kleinjan - Van Zwet drs. C.E. Mobach drs. K.

Nadere informatie

Samen de focus op werk. Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg

Samen de focus op werk. Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg Colofon Titel: Samen de focus op werk Programma: Dienstverlenende Overheid Datum: augustus 2012 ISSN 1383-8733

Nadere informatie

Wat wilt ú eigenlijk?

Wat wilt ú eigenlijk? Wat wilt ú eigenlijk? Behoefte aan ICT- toepassingen in de ouderenzorg Angela Moenis-1547068 Opleiding: Management in de Zorg Datum: April 2013 Organisatie: Amsterdam Economic Board Stagedocent: David

Nadere informatie

Vasculair risicomanagement in de tweede lijn: volgens de zorgstandaard?

Vasculair risicomanagement in de tweede lijn: volgens de zorgstandaard? Vasculair risicomanagement in de tweede lijn: volgens de zorgstandaard? Meting in de tweede lijn S. Snoeijs (NIVEL) A. Strijbis (Platform Vitale Vaten/Hartstichting) M. Bos (Hartstichting) L. van Dijk

Nadere informatie

Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs

Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs Opgesteld in opdracht van het Ministerie van VWS en de VNG Den Haag,

Nadere informatie

Verbetering nodig in de samenwerking tussen kraamzorg en JGZ voor verantwoorde geboortezorg. Utrecht, juni 2014

Verbetering nodig in de samenwerking tussen kraamzorg en JGZ voor verantwoorde geboortezorg. Utrecht, juni 2014 Verbetering nodig in de samenwerking tussen kraamzorg en JGZ voor verantwoorde geboortezorg Utrecht, juni 2014 Verbetering nodig in de samenwerking tussen kraamzorg en JGZ voor verantwoorde geboortezorg

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument?

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Een onderzoek naar de rol van het zorgkantoor vóór aanvang zorg januari 2010 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding 13 1.2 Een

Nadere informatie

Rapportage. Met zorg overdragen. Bevindingen van de pilot gegevensoverdracht van kraamzorg en verloskunde aan de jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Met zorg overdragen. Bevindingen van de pilot gegevensoverdracht van kraamzorg en verloskunde aan de jeugdgezondheidszorg Rapportage Met zorg overdragen Bevindingen van de pilot gegevensoverdracht van kraamzorg en verloskunde aan de jeugdgezondheidszorg Titel Met zorgoverdragen. Bevindingen van de pilot gegevensoverdracht

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Eigen kracht in gemeente Leiden

Eigen kracht in gemeente Leiden Eigen kracht in gemeente Leiden Een exploratieve studie naar de opvattingen van ambtenaren in de Wmo- praktijk over het aanspreken van eigen kracht Lisanne Visser Nadine Raaphorst Jeannette Boiten Laurence

Nadere informatie

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht.

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Mantelzorgondersteuning in Utrecht Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Addi van Bergen en Petra Welboren Afdeling Gezondheid en Zorg GG&GD Utrecht Maart 2007 Voorwoord Mantelzorg

Nadere informatie

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Palliantie. Meer dan zorg ZonMw, Inhoud Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Opdracht... 5 1.2 Totstandkoming van de tekst...

Nadere informatie

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen R. Roskam S. Hofstra A. Slotman J. Peterson Mei, 2008 De verschuiving van zorg- naar zorgleefplan Ter

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT Datum MOVISIE Utrecht, januari 2012 Utrecht, 26 oktober 2011 * titel 1 C O N C E P T COLOFON Projectnummer: P2308 Datum: december 2011 MOVISIE,

Nadere informatie

Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg. Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen

Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg. Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen ict-zorg: VERPLEEGKUNDIGEN aan zet! ICT-ZORG: VERPLEEGKUNDIGEN AAN ZET! Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen STG / Health Management

Nadere informatie

Zorgconsulent Palliatieve Zorg. Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie

Zorgconsulent Palliatieve Zorg. Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie Zorgconsulent Palliatieve Zorg Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie september 213 Zorgconsulent Palliatieve Zorg Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie