Sociale Kaart. Tinker Bell Kinderdagverblijven B.V. Schoolstraat VC Zoetermeer Tel Fax

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale Kaart. Tinker Bell Kinderdagverblijven B.V. Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell."

Transcriptie

1 Sociale Kaart Tinker Bell Kinderdagverblijven B.V. Schoolstraat VC Zoetermeer Tel Fax

2 Ambulante jeugdhulpverlening Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Bureau Jeugdzorg Integrale Vroeghulp Zoetermeer Jeugdsecties van Regionale Instellingen voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (RIAGG) Opvoedingsondersteuning en ouderbegeleiding Bibliotheek Zoetermeer Speel-o-theek Steunpunt Opvoeding (STOP) Stichting Spel en Opvoedingsondersteuning Opvoedingsondersteuning en ouderbegeleiding aan ouders met gehandicapte kinderen Bosk Foss Fovig Stichting Down s Syndroom Adoptie Stichting Adoptie Voorzieningen Voorlichting Informatie over Adoptie (VIA) Video Interactie Begeleiding bij Adoptie (VIB) Wegwijzer Adoptie Nazorg (WAN) Algemeen Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) Blijf van mijn lijf FIOM GGD Kraamzorg Parnassia Politie Raad voor de Kinderbescherming Rutgersstichting Telefonische hulpdiensten Allochtone vrouwentelefoon Bureau Slachtofferhulp Correlatie De Opvoedtelefoon SOS telefonische hulpdienst Adressen Landelijke telefoonnummers

3 Ambulante hulpverlening Gebruik van ambulante hulpverlening gebeurt in principe vrijwillig door ouder(s) 1, maar in de praktijk komt het er vaak op neer dat ouders en kinderen worden doorverwezen. Pas als vrijwillige hulp niet voldoende blijkt, kan men overgaan tot gedwongen hulp. Ambulant geeft aan dat kinderen nog wel thuis wonen, maar op gezette tijden hulp krijgen. Soms wordt deze hulp thuis verleend. Hieronder staan een aantal voorzieningen op het terrein van de ambulante jeugdhulpverlening. Advies en meldpunt kindermishandeling (AMK) Per regio zijn er AMK s georganiseerd. De bureaus vertrouwensartsen zijn in deze meldpunten opgegaan. Functies meldpunten: het in ontvangst nemen van meldingen; registratie, onderzoek en afwikkeling van meldingen; advisering van melders en de relatie tot de hulpverlening en justitiële regelingen. AMK s zijn onafhankelijk. Particulieren kunnen anoniem melden, professionals niet. De AMK s worden langzamerhand allemaal opgenomen in de Bureaus Jeugdzorg, zodat zij meer vraaggericht kunnen werken. Bureaus Jeugdzorg (BJZ) In de BJZ zijn veel instellingen die zorg aan kinderen en jongeren bieden opgegaan, zodat er binnen de jeugdhulpverlening meer vraaggericht gewerkt kon worden. Er wordt o.a. samengewerkt met huisartsen, GGD, GGZ, Stichting Jeugdzorg (voogdij en gezinsvoogdij), Raad van de Kinderbescherming, Politie, Justitie, Steunpunt Opvoeding (Stop), Maatschappelijk werk, Buurtwerk, Instellingen binnen de Jeugdzorg en Jeugdhulpverlening. Het doel van de BJZ is een herkenbaar, laagdrempelig en bekend punt zijn voor alle vragen en hulp voor kinderen en ouders over opvoeden en/of begeleiden. Alle vragen/aanmeldingen betreffende jeugdhulpverlening verlopen via een BJZ. Kinderen, jongeren, ouders, maar ook mensen die beroepshalve werken met kinderen of jeugd, kunnen terecht bij BJZ voor informatie, advies en/of hulp bijvoorbeeld voor: opvoeden, opgroeien en communicatie en dan zowel van kinderen, jongeren en ouders. De vragen worden beantwoord door medewerkers van BJZ, of ze zorgen ervoor dat de juiste instelling wordt ingeschakeld. Op basis van één/of enkele (max.6) gesprekken onderzoekt BJZ de vraag of het probleem. Samen met alle hulpvragers/aanvragers wordt er een hulpplan gemaakt. 1 Er wordt in dit document alleen over ouders gesproken, maar mede worden hier overige verzorgers bedoelt.

4 Als onduidelijk is wie helpt bij het oplossen van een probleem, dan kan er een afspraak worden gemaakt voor een intakegesprekgesprek. Dan wordt getracht te achterhalen welke organisatie het beste kan helpen. Daarnaast kan iedereen die zich zorgen maakt over een kind ook bij BJZ terecht. Integrale Vroeghulp Zoetermeer Als de hulpverlening of de ouders merken dat het kind op een ontwikkelingsgebied achterblijft bij die van leeftijdsgenootjes, kunnen die zich wenden tot de Intergrale Vroeghulp. Met vroeghulp wordt bedoeld: in een zo vroeg mogelijk stadium hulp verlenen aan kinderen die problemen ondervinden in hun ontwikkeling. En onder integraal wordt verstaan dat de gehele ontwikkeling van het kind centraal staat en dat alle betrokken hulpverleners samen werken ten behoeve van deze ontwikkeling. Integrale Vroeghulp heeft tot doel de ouders de weg te wijzen naar de juiste instanties en ervoor zorg te dragen dat die instanties goed samenwerken in het belang van het kind. Ouders en/of hulpverleners kunnen het team vragen om advies en hulp. Je kunt daarvoor telefonisch contact opnemen. De hulp en het advies van het team is kosteloos. Hulp wordt op twee manieren geboden: een consult of via een aanmelding. Een consult houdt in dat de ouders en/of hulpverleners (telefonisch) advies krijgen waar zij het beste met hun hulpvragen terecht kunnen. Een aanmelding houdt in dat de casemanager een afspraak maakt voor een huisbezoek, waarin de zorgen en twijfels rondom het kind worden besproken. Met toestemming van de ouders worden medische en ontwikkelingsgegevens opgevraagd. Deze informatie wordt besproken in het team, waarna met de ouders de adviezen of verder te nemen stappen worden besproken. Ouders worden door het team geholpen en begeleid tot hun hulpvraag is beantwoord. Het kernteam Integrale Vroeghulp bestaat uit een coördinator, casemanager gedragskundige (orthopedagoog), jeugdarts, secretaresse, revalidatiearts. Jeugdsecties van Regionale Instellingen voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (RIAGG) De RIAGG s zijn in 1982 ontstaan door het op regionaal niveau samengaan van een aantal ambulante werksoorten. In principe kan iedereen voor psychiatrische, psychische en psychosociale problemen terecht bij de RIAGG. Taken zijn preventie, hulpverlening met als functies intake en onderzoek; diagnose- en indicatiestelling; verwijzing en bemiddeling; advisering en behandeling en dienstverlening. In het kader van de dienstverlening begeleiden en adviseren de RIAGG s via super- of intervisie professionals van de eerste lijn.

5 In principe kan een cliënt zich rechtstreeks tot het RIAGG wenden, maar in toenemende mate worden cliënten doorverwezen door de eerste lijn ( huisarts). Het werk van de jeugdsecties is in de praktijk nauw verwant met het werk van de ambulante jeugdhulpverlening. Het bijzondere van de RIAGG is het integrale aanbod. Omdat iedereen er terecht kan, is het mogelijk de behandelingen van ouders en kinderen op elkaar af te stemmen. Er is ook een multidisciplinair hulpverleningsaanbod. Er werken psychologen, pedagogen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, kinderartsen, maatschappelijk werkers en jeugdpsychiaters. Opvoedingsondersteuning en ouderbegeleiding Bibliotheek Zoetermeer Voorlezen heeft al vanaf een vroege leeftijd een positieve invloed op de taalontwikkeling van een kind. Zodra een kind (op schoot) kan zitten, kan het voorlezen beginnen. Aanvankelijk is dat niet veel meer dan praten over plaatjes, waarbij het kind leert hoe gezellig het kan zijn om samen met een boekje op schoot te zitten. De bibliotheek kan adviseren in bruikbare boekjes voor die eerste kennismaking. Voor elke leeftijd zijn er boeken die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Dat maakt het lezen nog aantrekkelijker. Advies bij de keuze wordt graag gegeven. Kleine kinderen kunnen een eigen abonnement krijgen bij de Openbare Bibliotheek in Zoetermeer. Dit is een gratis jeugdabonnement voor kinderen van 0 t/m 15 jaar. Ook is er de jaarlijkse peutermaand en er zijn er extra aantrekkelijke mogelijkheden voor de jongste bezoekertjes. De vestiging heeft een speciale kinderafdeling, met aantrekkelijke voorleesboeken, prentenboeken en boeken op thema. Speel-o-theek Goed speelgoed is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Maar speelgoed kan duur zijn, en soms vindt een kind het maar een korte periode interessant. Soms willen mensen speelgoed eerst proberen voor ze het aanschaffen of ze willen het kind regelmatig nieuw en uitdagend speelgoed aanbieden, zonder daar veel geld voor neer te tellen. Een speel-o-theek is daarbij een uitkomst. Het is een uitleen-gelegenheid voor speelgoed, te vergelijken met een bibliotheek. Zoetermeer telt drie speel-o-theken. Speel-o-theek Meerspel (zie adressenlijst) beschikt ook over aangepast spelmateriaal voor kinderen met een verstandelijke, lichamelijke of perceptieve (op waarneming gebaseerde) handicap. Steunpunt Opvoeding (STOP) Dagelijkse omgang met kinderen kan vragen en/of twijfels met zich meebrengen. Onbeantwoorde vragen en onopgeloste problemen kunnen leiden tot verstoorde opvoedingssituaties. Het is belangrijk dat ouders in een vroeg stadium snel en gemakkelijk een passend antwoord kunnen vinden op hun vragen. Daarbij moet dit aanbod laagdrempelig zijn en dicht in de buurt. Een goede bereikbaarheid is belangrijk, waarbij tevens de

6 anonimiteit van de ouders blijft gewaarborgd. Het bovenstaande is een reden om in een informatie- en pedagogische adviesfunctie te voorzien, uitgevoerd in en samen met de eerste lijn, als laagdrempelige basisvoorziening met deskundige beroepskrachten. De functies van STOP zijn: het geven van voorlichting en informatie en lichte pedagogische hulp en doorverwijzen aan ouders van kinderen van 0-18 jaar: STOP is er ook voor beroepskrachten die in hun werk contacten hebben met kinderen en jongeren van 0-18 jaar. Dit zijn beroepskrachten onder andere uit de jeugdgezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang en het sociaal cultureel werk. Stichting spel- en opvoedingsondersteuning (S&O) S&O heeft bijna twee decennia ervaring met de ontwikkeling en de uitvoering van spel aan huisprojecten. Wekelijks brengt een speelster van Spel aan Huis dan een spelbezoek aan een gezin met jonge kinderen in een achterstandssituatie. Het merendeel van deze gezinnen verkeert in een isolement en is van allochtone afkomst. Spel aan Huis heeft de volgende doelstellingen: het stimuleren van de spelontwikkeling van kinderen in gezinnen door spel in huis te brengen of op de bestaande spelervaring voort te bouwen; het vergroten van kennis in het gezin over de waarde van spel en over de spelmogelijkheden thuis én in de wijk; het verlagen van de drempel van voorzieningen in de wijk rond onderwijs, opvoeding en kinderopvang. Opvoedingsondersteuning en ouderbegeleiding aan ouders met gehandicapte kinderen Bosk Bosk is een vereniging die er is voor ouders met gehandicapte kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap, hulpverleners met vragen en familieleden. De vereniging organiseert informatieve bijeenkomsten, behartigt belangen, brengt lotgenotencontact tot stand, wisselt kennis en ervaring uit en probeert zelfredzaamheid te bevorderen. Dichtbij huis kunnen er individuele gesprekken plaatsvinden, maar er wordt ook voorlichting over voorzieningen per regio gegeven. De organisatie houdt zich met allerlei regelingen bezig voor gehandicapte kinderen: denk hierbij aan het rugzakje waarin extra middelen zitten voor kinderen die naar school gaan. Er zijn een heleboel handicaps waar Bosk zich mee bezig houdt. Om er een paar te noemen: spraak- en taalstoornissen, schisis (hazenlip), kinderen met een aangeboren of verworven amputatie (verkorte arm of been), waterhoofd, Pierre Robin (combinatie van oorzaken met een groot aantal verschillende kenmerken, combinatie van kenmerken bestaat uit een te

7 kleine kaak, een naar achteren gezakte tong en een gespleten gehemelte). Ook worden er bijeenkomsten georganiseerd. Thema s zijn onder andere: onderwijs, wonen, vakantie, regelingen en erfelijkheid. Ook op de website wordt een breed scala aan onderwerpen behandelt. Foss De Foss houdt zich bezig met zaken die zowel slechthorende kinderen als kinderen met spraaktaal moeilijkheden betreffen. Reden hiervoor is dat beide groepen kinderen problemen hebben met taal- en spraakverwerving en daarbij gelijksoortige voorzieningen nodig hebben (zoals logopedie e.d.). De doelstelling van de Foss is als volgt omschreven: 'De federatie heeft ten doel de behartiging van de geestelijke en materiële belangen van slechthorende kinderen en kinderen met spraaktaalmoeilijkheden en hun ouders, voorzover deze belangen niet kunnen worden behartigd door de in de federatie vertegenwoordigde oudergroeperingen'. Het is uiteraard in het belang van het kind en de ouders om zo spoedig mogelijk advies te vragen en het kind te laten onderzoeken. Hoe eerder wordt ontdekt dat er met het gehoor van het kind wat aan de hand is, des te eerder kunnen er maatregelen worden genomen die van belang zijn voor het kind (zoals het aanmeten van een hoortoestel), en des te eerder kan gericht worden begonnen aan het stimuleren van geluidsbeleving en de taal- en spraakontwikkeling (bijvoorbeeld door hometraining). Ook kan het kind misschien al geplaatst worden op een afdeling zeer jeugdigen van een school voor slechthorende kinderen. Federatie van Ouders van Visueel gehandicapten (fovig) De fovig is een organisatie van ouders voor ouders die zich verbonden weten door het hebben van een visueel gehandicapt kind. De fovig ondersteunt ouders en naaste betrokkenen om hen in staat te stellen een essentiële bijdrage leveren en optimale omstandigheden en kansen te creëren voor hun blinde en slechtziende kinderen. Stichting Down s Syndroom Doel: datgene bevorderen wat kan bijdragen aan de ontwikkeling en de ontplooiing van kinderen en volwassenen met Downsyndroom. Zij streeft ernaar hun integratie in de maatschappij te stimuleren en hen een kans te geven een zo normaal leven te leiden. Taken die gedaan worden om dit te realiseren zijn: het inventariseren van kennis over behandelmethoden en begeleidingsvormen van kinderen en volwassenen met Downsyndroom en het bevorderen van een gerichte toepassing daarvan; het geven van voorlichting aan ouders/verzorgers en hulpverleners van de betrokkenen en aan het brede publiek; het bevorderen van contacten tussen ouders onderling, tussen ouders en verzorgers en zo mogelijk tussen de betrokkenen zelf;

8 het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek. De stichting helpt graag ouders met jonge kinderen en baby s, waarmee het wel of niet goed gaat. Voor ouders kunnen zij veel betekenen. Intensief contact is mogelijk, met name als het minder goed gaat met het kindje. Stichting Adoptievoorzieningen De doelstellingen van de Stichting Adoptievoorzieningen zijn: het geven van informatie aan personen die belangstelling hebben voor het adopteren van kinderen; het bijdragen aan het proces tot verbetering van de adoptiepraktijk; het zorgdragen voor de uitvoering van de adoptievoorbereiding en nazorg. De stichting adoptievoorzieningen heeft drie afdelingen: 1) VIA: Voorlichting Informatie over Adoptie Geeft telefonisch informatie over adoptie en in opdracht van het Ministerie van Justitie voorlichting over adoptie aan mensen die voor het eerst een kind uit het buitenland of uit Nederland willen adopteren. De VIA Adoptie Informatielijn wil een laagdrempelig informatiepunt zijn voor iedereen die iets over adoptie wil weten of overweegt te adopteren. Belangstellenden kunnen er terecht voor informatie over adoptie in het algemeen, de adoptieprocedure, de activiteiten van de eigen organisatie en andere op het gebied van afstand en adoptie werkzame organisaties. Het doel van de voorlichtingsbijeenkomsten is deelnemers een weloverwogen keuze te laten maken over adoptie. Dit gebeurt door het geven van informatie en deelnemers de mogelijkheid te bieden ideeën, ervaringen en gedachten uit te wisselen. De voorlichtingsbijeenkomsten maken deel uit van de adoptieprocedure. 2) VIB: Video Interactie Begeleiding bij Adoptie Biedt preventieve opvoedingsondersteuning in de vorm van video interactie begeleiding aan ouders in het eerste jaar na aankomst van hun adoptiekind. 3) WAN: Geeft adviezen en informatie bij vragen op het gebied van identiteit en ontwikkeling, opvoedingsondersteuning, roots en hulpverlening op het terrein van afstand en adoptie aan adoptiefouders, geadopteerden, leerkrachten en andere professionals.

9 Algemeen Algemeen Maatschappelijk Werk, stichting Bovos Bovos is een professionele welzijnsorganisatie met een brede functie ter ondersteuning van een goed sociaal klimaat. Kerntaak is het bevorderen van een actieve deelname van de inwoners van Zoetermeer aan de samenleving. Blijf van mijn Lijf De stichtingen Blijf van mijn Lijf bieden bescherming aan vrouwen die vluchten voor huiselijk geweld. Vaak gaat het om vrouwen met kleine kinderen en vrouwen, die tegen de wil van hun man in, een echtscheiding willen aanvragen. Fiom De Fiom is gespecialiseerd in hulpverlening aan iedereen die vragen of problemen heeft op het gebied van onbedoelde zwangerschap, abortus, afstand ter adoptie, ongewenste kinderloosheid, adoptie-/ouderschap, zoekacties naar bloedverwanten, seksueel geweld en huiselijk geweld. De hulp bestaat uit begeleidende gesprekken, het bieden van informatie en het geven van advies. Daarnaast worden er gespreksgroepen georganiseerd waar mensen hun ervaringen kunnen delen met anderen en steun kunnen vinden. De Fiom heeft 9 vestigingen. GGD, afdeling Jeugdgezondheidszorg GGD's dragen bij aan de bevordering en de bewaking van de gezondheidszorg van de Nederlandse bevolking. Je kunt er terecht voor algemene informatie over Jeugdgezondheidszorg en ze houden jeugdonderzoeken, geven informatie over vaccinaties, doen onderzoek op verzoek, geven adviezen aan kinderdagverblijven, houden zich bezig met kindermishandeling, hygiëne, veiligheid, logopedie en tandverzorgingen. De afdeling Jeugd van de GGD heeft tot taak: het bewaken, begeleiden en bevorderen van de gezondheid van de jeugd. De consultatiebureaus van de Thuiszorg verlenen de individuele zorg voor kinderen van 0-4 jaar. De GGD neemt de zorg vanaf 4 jaar over. Verder heeft de GGD een Advies en Meldpunt Kindermishandeling en een Bureau Voorkoming Mishandeling. De afdeling jeugdgezondheidszorg is verantwoordelijk voor de bewaking van jongeren tot 19 jaar. Ook kan op verzoek van leerlingen, ouders of leerkrachten een gericht onderzoek worden gedaan. Daarbij geeft deze afdeling advies en ondersteuning bij lessen en projecten over gezondheidsonderwerpen. Kraamzorgburo Zoetermeer Als iemand een kind verwacht, dan kan er bij de huisarts om een verwijzing naar de verloskundige of gynaecoloog gevraagd worden. Zij maken afspraken voor regelmatige controle tijdens de gehele zwangerschap. In de derde maand van de zwangerschap wordt het tijd om voor de aanmelding voor de kraamzorg. Via het ziekenfonds of een particuliere verzekeraar kan men er achterkomen voor welke vorm van kraamzorg men verzekerd is.

10 Het is handig als dit goed uitgezocht wordt, omdat er in dat stadium nog bij verzekerd kan worden, indien nodig. Voor informatie: Parnassia Voor vragen of informatie over psychische problemen, verslaving en behandelmogelijkheden. Vragen kunnen divers van aard zijn. Het circuit Verslavingszorg heeft tot doel het verbeteren van de levensomstandigheden van personen (en hun omgeving), die problemen hebben met (de gevolgen van) het gebruik van psychotrope stoffen of door gokken. Daartoe wordt behandeling, begeleiding, bescherming, reclassering en consultatie geboden. Het informatiecentrum is er niet om hulp te verlenen, wél voor voorlichting en informatie. Als er naast de vraag om informatie ook een hulpvraag is, verwijst het informatiecentrum diegene zo snel en goed mogelijk door. Voor wie is parnassia bedoeld? Toekomstige cliënten, cliënten en ex-cliënten Familie, vrienden, buren Verwijzers en andere hulpverleners Scholieren, studenten, docenten, etc. Politie Bureau Zoetermeer Iedereen kan bij de politie terecht. Doelen van de politie zijn onder andere het handhaven van de openbare orde en veiligheid in de wijken, het verlenen van hulp en het opsporen van daders van strafbare feiten. Er wordt nauw samengewerkt met de gemeente, de brandweer, ziekenhuizen en sociale hulpverlening en er wordt contact onderhouden met wijkverenigingen, woningbouwcorporaties, scholen en winkeliersverenigingen. Ook kan er aangifte worden gedaan van alle soorten misdrijven. Het politiebureau is 24 uur per dag geopend. In de vestiging, die genoemd is in de adressenlijst, bevindt zich tevens het bureau slachtofferhulp. Raad voor de Kinderbescherming De missie van de raad voor de kinderbescherming is als volgt: De Raad voor de Kinderbescherming komt op voor de rechten van het kind, van wie de ontwikkeling en opvoeding worden bedreigd. De Raad schept voorwaarden om die bedreiging op te heffen of te voorkomen. De Raad doet onderzoek, adviseert in juridische procedures en kan maatregelen of sancties voorstellen. De Raad werkt nauw samen met andere instanties. De Raad voor de Kinderbescherming is onderdeel van het Ministerie van Justitie en komt op voor kinderen die in de knel zitten. Bij kindermishandeling of verwaarlozing, maar ook bij echtscheiding of strafzaken tegen kinderen kan een beroep worden gedaan op de Raad. De Raad is geen hulpverleningsinstantie. Medewerkers van de Raad gaan niet met het gezin aan de slag om problemen op te lossen. Wel zoeken zij uit welke vorm van hulp het beste is voor ouders en kind, en zorgen ervoor dat die hulp op gang komt. De Raad wil de rechten zoals beschreven in het Verdrag van de rechten van het Kind waarborgen. Het kind komt hierbij altijd op de eerste plaats. De drie belangrijkste taken

11 van de Raad - de kerntaken zijn: bescherming, scheiding en omgang, en strafzaken waarin minderjarigen betrokken zijn. Daarnaast heeft de Raad ook een taak op andere terreinen waarbij de belangen van het kind in het spel zijn, zoals adoptie, naamswijziging of opname pleegkind. Rutgers Stichting De Rutgers Stichting biedt advies en consult op het gebied van geboorteregelingen en seksualiteitsvragen. Telefonische hulpdiensten Allochtone vrouwentelefoon Geeft hulp, advies en informatie aan allochtone vrouwen. Er kunnen in het Turks, Marokkaans Surinaams of in het Nederlands, vragen of problemen naar voren gebracht worden. Bureau Slachtofferhulp Het Bureau Slachtofferhulp is een landelijke organisatie die bestaat uit vrijwilligers en beroepskrachten. Het Bureau is er voor iedereen die met een misdaad of verkeersongeluk te maken heeft gehad. Zowel de slachtoffers, familie, kennissen, getuigen en nabestaanden kunnen hier om hulp vragen. Het Bureau Slachtofferhulp geeft begeleiding, ondersteuning en advies bij zaken als: verkeersongelukken, seksueel misbruik, huiselijk geweld, geweld, stalking, inbraken en allerlei andere misdrijven. Er wordt onder meer informatie gegeven over schadevergoedingen, strafprocessen, emoties en verwerking, de instanties waar men mee te maken krijgt en juridische procedures. De hulp is gratis en ook kan er een medewerker aan huis komen. Correlatie Correlatie luistert, adviseert en wijst de weg naar instanties die hulp of informatie bieden. Correlatie is er óók is voor vragen over gezondheid, voor grote én kleinere problemen, voor informatie, hulp én een deskundig advies. De opvoedtelefoon De opvoedtelefoon is er voor ouders en opvoeders die informatie willen over opvoeden, met vragen zitten, hun verhaal kwijt willen, behoefte hebben aan iemand die meedenkt, of advies willen. Doelgroepen zijn baby s, peuters, kleuters, schoolgaande kinderen en pubers. Er wordt opvoedingsondersteuning en jeugdhulpverlening geboden. Deze advies- en informatielijn kunt u anoniem bellen over alles wat met opvoeding te maken heeft. Aan de telefoon wordt u te woord gestaan deskundigen zijn op het gebied van alledaagse opvoedingsvragen. De Opvoedtelefoon wil ouders en opvoeders graag tot steun zijn. SOS Telefonische Hulpdienst De SOS telefonische hulpdienst is er voor iedereen die ergens mee zit en daar over wil praten. Als je belt krijg je een van de vrijwilligers aan de telefoon.

12 Adressen Stichting Adoptievoorzieningen Oudegracht 161, ingang: Hekelsteeg 8-10/Postbus 290, 3500 AG Utrecht Tel: (ma t/m vrij: uur)/fax: Website: Allochtone Vrouwentelefoon Tel: (ma 18:00-22:00 en vrij 11:00-15:00) Stichting Bureaus Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland en AMK Haaglanden Neherkade 1, 2521 VA Den Haag Tel: /Fax: BJZ Vestiging Zoetermeer Nederlandlaan 6, 2711 HT Zoetermeer/Tel: /Fax: Blijf van mijn lijf Rotterdam Tel: /Website: Bureau Slachtofferhulp Zoetermeer Burgemeester Wegstapelplein 1, 2711 AK Zoetermeer Tel: (ma t/m vrij: )/spoedzaken: (In deze vestiging bevindt zich tevens het politiebureau) Algemeen Maatschappelijk Werk, St. Bovos Plesmanstraat 5, 2722 NV Zoetermeer/Tel: / Correlatie Tel: ( 0,10/min; ma t/m vr )/Teksttel: Stichting Down s Syndroom (Zuid-Holland 1 (regio Westland, Delft en Den Haag, WDD) Pauliene Kloosterboer: /Rob Breedeveld Website: Landelijk: Bovenboerseweg 41, 7946 AL Wanneperveen Tel: /Fax: FIOM, het landelijke bureau Kruisstraat 1, 5211 DT Den Bosch/Postbus 1019, 5200 BA Den Bosch Tel: /Fax:

13 Fovig FSB, jaarbeursplein 17-7h, 3521 AN Utrecht/Postbus AN Utrecht Tel: /Fax.: GGD Zuid Holland West, afd. Jeugdgezondheidszorg Brechtzijde 1, 2725 NR Zoetermeer Tel: / Integrale Vroeghulp Zoetermeer Hodenpijlstraat 18, 2729 EA Zoetermeer/ Asvest 28, 2611 PK Delft Tel: (di en do uur) Kraamzorgburo Zoetermeer Kaagkade 57/E, 2725 AA Zoetermeer/Tel: Opvoedtelefoon (ma t/m vrij 9.00 tot en ma, di en wo , ca. 0,20 pm) Parnassia (locatie Monsterseweg) Bep Bakhuijsweg 135, 2553 RE Den Haag Tel /Fax (secretariaat) Politie Zoetermeer Wegstapelplein 1, 2711 AK Zoetermeer/Postbus 7045, 2700 AE Zoetermeer Tel: Raad voor de Kinderbescherming, vestiging Den Haag Neuhuyskade 40,2596 GC Den Haag/Postbus 97745, 2509 GC Den Haag Tel: /Fax: Riagg Nederlandlaan 8, 2711 HT Zoetermeer/Tel: Rutgersstichting Haringkade 163,2584 ED Den Haag Tel/Fax: /Infolijn: ( 0,05/min) Geopend: ma t/m vrij en en , di S&O Jan van Riebeecklaan 101, 2803 WS Gouda/Postbus GJ Utrecht Contactpersoon Den Haag/Delft: Eric Pontier/Tel: ( )

14 Foss Landelijk: De Molen 89A, 3995 AW Houten/Postbus 14, 3990 AW Houten Tel: /Fax: /Website: Sos Telefonische Hulpdienst Tel ( 0,05/min)/ Bibliotheek Stadhuisplein 2, 2711 EC Zoetermeer Tel Website: Speel o theken Dribbel: Groen Blauw laan 133, Zoetermeer/Tel: Toy-Toy: Koeienweide 2, Zoetermeer/Tel: Meerspel: Toverberg 1, 2716 LW Zoetermeer/Tel: Stop Waterlandlaan 61, 1441 RS Purmerend Tel: Landelijke telefoonnummers Regionale preventieteams kindermishandeling : Advies en Meldpunt Kindermishandeling : Correlatie : Kindertelefoon : Landelijk Bureau Slachtofferhulp : Kinderrechtswinkel : Transact : Bureau Jeugdzorg : NIZW/expertisecentrum kindermishandeling : Stichting Ambulante FIOM : Opvoedtelefoon :

Sociale kaart voor doorverwijzingen in Zwolle ( Overijssel)

Sociale kaart voor doorverwijzingen in Zwolle ( Overijssel) Sociale kaart voor doorverwijzingen in Zwolle ( Overijssel) Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Noordwest Veluwe, IJssel-Vecht en Twente Postbus 1058 8001 BB ZWOLLE Postbus 1058 8001 BB ZWOLLE 0800 933

Nadere informatie

Verwijs Wijzer Zeewolde

Verwijs Wijzer Zeewolde Verwijs Wijzer Zeewolde Waar kunt u ouders en jongeren naar verwijzen, of waar kunt u zelf terecht met vragen of problemen. Kijk op: www.zorgwelflevoland.nl Kijk in: Gezond en Veilig (GGD wijzer voor kindercentra

Nadere informatie

Hier zijn we u mee van dienst

Hier zijn we u mee van dienst P a g i n a 1 Hier zijn we u mee van dienst Dienstenboek 2013-2014 P a g i n a 2 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave pag. 2 2. Voorwoord pag. 3 3. Hulp in Crisissituaties pag. 5 3.1. Tijdens kantooruren: CVD

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Auteur Marjan Hoeijmakers, ETC Tangram - Leusden

Auteur Marjan Hoeijmakers, ETC Tangram - Leusden Deze Handreiking Centra voor Jeugd en Gezin en eerstelijnszorg is onderdeel van de gereedschapskist Centrum voor Jeugd en Gezin van het programmaministerie Jeugd en Gezin en de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Centra voor Jeugd en Gezin en eerstelijnszorg

Centra voor Jeugd en Gezin en eerstelijnszorg Handreiking Centra voor Jeugd en Gezin en eerstelijnszorg Handreiking voor gemeenten Deze Handreiking Centra voor Jeugd en Gezin en eerstelijnszorg is onderdeel van de gereedschapskist Centrum voor Jeugd

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Plan van Aanpak LOVERBOYPROBLEMATIEK. Gemeente Den Haag

Plan van Aanpak LOVERBOYPROBLEMATIEK. Gemeente Den Haag Plan van Aanpak LOVERBOYPROBLEMATIEK Gemeente Den Haag INHOUDSOPGAVE pagina 1 DE CONTEXT VAN LOVERBOYS 1.1 Achtergrond 1 1.2 Wat zijn loverboys? 1 1.3 Wie zijn de potentiële slachtoffers en wat is de omvang?

Nadere informatie

Hulp op afstand in Nederland

Hulp op afstand in Nederland Hulp op afstand in Nederland Onderzoek naar op afstand georganiseerde hulpdiensten voor psychosociale problematiek Enschede, 14 september 2012 HD/12/1958/telehulp drs. Harry Doornink drs. Louise Pansier-Mast

Nadere informatie

Huiselijk geweld: Een kerntaak voor de politie

Huiselijk geweld: Een kerntaak voor de politie Huiselijk geweld: Een kerntaak voor de politie Informatie voor politieprofessionals HUISELIJK GEWELD TransAct ondersteunt beleidsmakers, managers, opleiders, artsen, hulpverleners en andere intermediairen

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Overzicht 2013 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Hoe vaak belt iemand een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Wanneer onderneemt het AMK actie? Om welke kinderen gaat het? In dit

Nadere informatie

Regiovisie aanpak Geweld in huiselijke kring en Kindermishandeling

Regiovisie aanpak Geweld in huiselijke kring en Kindermishandeling Regiovisie aanpak Geweld in huiselijke kring en Kindermishandeling 2015-2018 Regio Zuidoost-Brabant Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel,

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Colofon. Bureau KWIZ: Drs. Anne Wil Hak Willeke Hauwen, MSc. Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr.

Colofon. Bureau KWIZ: Drs. Anne Wil Hak Willeke Hauwen, MSc. Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. Decentralisatie van de Jeugdzorg in West-Friesland Startfoto Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Geactualiseerde versie Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016. Basisschool De Meule. Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88

SCHOOLGIDS 2015-2016. Basisschool De Meule. Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88 SCHOOLGIDS 2015-2016 Basisschool De Meule Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88 E-mail : info@demeule.fortior.nl Website : www.demeule.fortior.nl 2. INLEIDING 2.1 Waarom een schoolgids? Deze

Nadere informatie

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Missie en strategie...4 1.1 Doelstelling en doelgroep...4 1.2 Uitgangspunten...4 1.3 Ontwerp...5 1.4 Wat maakt ons uniek...8 1.5

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering Advies- en steunpunten huiselijk geweld Focusgesprekken met cliënten, medewerkers en ketenpartners

Kwaliteitsverbetering Advies- en steunpunten huiselijk geweld Focusgesprekken met cliënten, medewerkers en ketenpartners Kwaliteitsverbetering Advies- en steunpunten huiselijk geweld Focusgesprekken met cliënten, medewerkers en ketenpartners Maart 2010 Sietske Dijkstra, Edith Geurts en Jessica van Rossum Bilthoven / Utrecht:

Nadere informatie

Witboek. The Return of the Parents

Witboek. The Return of the Parents Witboek The Return of the Parents Inhoud Voorwoord 3 De meerwaarde van ouder- en familieverenigingen 4 Leeswijzer 5 Lotgenotencontact 6 Wij zoeken contact met andere ouders met een kind met Spina Bifida

Nadere informatie

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Overzicht 2011 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Hoe vaak belt iemand een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Wanneer onderneemt het AMK actie? Om welke kinderen gaat het? In dit

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

Jeugdhulp 2015. van beleid naar uitvoering

Jeugdhulp 2015. van beleid naar uitvoering Jeugdhulp 2015 van beleid naar uitvoering 4 november 2014 I 2 Inhoud Voorwoord... 3 1 Inleiding... 5 1.1 Waarom dit uitvoeringsplan? 5 1.2 Achtergrond Decentralisatie Jeugdzorg 5 1.3 Transitie en transformatie

Nadere informatie

Daadwerkelijk hulpbetoon

Daadwerkelijk hulpbetoon Daadwerkelijk hulpbetoon Praktijken van materiële hulp- en dienstverlening bij voorzieningen voor maatschappelijk werk Anita Roodenburg Dinie Vilters Ard Sprinkhuizen Margot Scholte Daadwerkelijk hulpbetoon

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2002 2003

Voortgangsrapportage 2002 2003 Voortgangsrapportage 2002 2003 Platform Verslavingszorg Katwijk Katwijk, november 2003 Voorwoord --------------------------------------------------------------------------------- 3 Inleiding ------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

ncties Functies Functies Functies Functie Functies Functies Functies Functies Functies Functies Transparant aanbod Steunpunten Huiselijk Geweld

ncties Functies Functies Functies Functie Functies Functies Functies Functies Functies Functies Transparant aanbod Steunpunten Huiselijk Geweld ncties Transparant aanbod Steunpunten Huiselijk Geweld Functies Functies Funct Functies Functies Functies Functie Functies Functies Functies Functies Transparant aanbod Steunpunten Huiselijk Geweld MOVISIE

Nadere informatie

huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie