TOEKOMSTBEELDEN VAN HET VERZEKERD ZORGPAKKET 2018

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOEKOMSTBEELDEN VAN HET VERZEKERD ZORGPAKKET 2018"

Transcriptie

1 TOEKOMSTBEELDEN VAN HET VERZEKERD ZORGPAKKET 2018 Het perspectief van burgers, verzekeraars en toekomstdenkers STG/Health Management Forum Dr. ir. Suzanne van den Bosch Eindrapport

2 Over STG/HMF STG/Health Management Forum (STG/HMF) vormt een open en onafhankelijk toekomstforum voor de gezondheidszorg. Binnen dit forum wordt de toekomst begrepen, waardoor beslissers en innovatoren in de zorg samen toekomstgericht kunnen handelen in het belang van de samenleving. STG/HMF biedt vier typen activiteiten aan: toekomst verkennen: toekomstscenario s en trendmonitoring; leren toekomst begrijpen en beleven; verbinden van beslissers en innovatoren in netwerken; activeren op jaarthema s waarbij STG zich positioneert als katalysator van toekomstgerichte beweging(en) in de zorg. Deze vier typen activiteiten vormen een continue proces waarbij deelnemers de focus houden op mogelijke toekomstbeelden en implicaties. STG/HMF wordt geroemd om haar inhoudelijke en creatieve agendavoering. Zij snijdt onderwerpen aan, die als controversieel kunnen worden aangeduid. Hierdoor wordt de zorgsector uitgenodigd om lange en korte termijn antwoorden op dringende vragen te formuleren. Hiermee kunnen deelnemers de eigen organisatie sturing geven en verschil maken in de sector en samenleving. De deelnemers aan het STG/HMF toekomstforum zijn werkzaam op verantwoordelijke posities bij o.a. zorginstellingen, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, overheid en andere organisaties actief binnen de zorgsector. In de bijlage wordt een overzicht gegeven van de publicaties en rapporten Auteur: Dr. ir. Suzanne van den Bosch Datum: 26 juni 2013 STG/Health Management Forum

3 Inhoudsopgave Samenvatting: Toekomstbeelden van het verzekerd zorgpakket Inleiding Achtergrond Centrale vraagstelling Doelstelling Aanpak & vervolg Alternatieve toekomstbeelden van het verzekerd zorgpakket in Mag je geboren worden?: toekomstbeeld op het begin van het leven Mag ik mijn eigen weg volgen?: Toekomstbeeld op volwassen levensfase Hoe mag ik sterven?: Toekomstbeeld op het eind van het leven Synthese: hoofdlijnen uit de bijeenkomsten De veranderende betekenis van het begrip solidariteit Verzekeren van onvoorspelbare zorgkosten Wat is een ziekte en wat niet? Recht op goed gesprek in de spreekkamer Verhogen van kostenbewustzijn Eigen regie (kunnen) nemen Eigen regie door ICT Maatschappelijke verschillen en persoonlijke winst Bijlagen...16 Bijlage 1: Literatuur...16 Bijlage 2: Studelta Masterclass over de toekomstbeelden, 26 april Bijlage 3: Verslag klankborddiner STG/Health Management Forum, Kasteel Woerden 13 mei Bijlage 4: Overzicht STG/HMF publicaties

4 Samenvatting: Toekomstbeelden van het verzekerd zorgpakket 2018 STG/HMF neemt waar dat er ruimte ontstaat bij partijen in de zorg en in de samenleving om het gesprek aan te gaan over wat er wel en niet in het verzekerd zorgpakket thuishoort. Daarom organiseerde STG/HMF voor het College van zorgverzekeringen (CVZ) een reeks bijeenkomsten over de toekomst van het verzekerd zorgpakket. In drie creatieve workshops met verzekeraars, burgers en toekomstdenkers van binnen en buiten de zorg zijn de volgende toekomstbeelden over 2018 gebouwd: 1. Toekomstbeeld op het begin van het leven: Mag je geboren worden? Vragen die in dit toekomstbeeld aan de orde komen zijn: Hoe ver moet je gaan met het in leven houden van een kind dat extreem vroeg geboren is of een ernstig aangeboren afwijking heeft? Is er een andere grens dan het in leven kunnen houden? Mag de verwachtte toekomstige behoefte aan zorg een rol spelen bij de beantwoording van die vraag? En onder welke voorwaarden moet IVF in de toekomst worden vergoed? En hoe denken we in 2018 over kraamzorg? 2. Toekomstbeeld op volwassen levensfase: Mag ik mijn eigen weg volgen? Hoe geef je mensen de regie over hun eigen gezondheidszorg? Hoe worden de gevolgen van een ongezonde leefstijl in de toekomst vergoed? Is leefstijl een vrije keus? Moet je als deel van de lokale gemeenschap een steentje bijdragen aan de zorg voor een zieke buur? Of kunnen we solidariteit in de toekomst ook op een andere manier vormgeven? 3. Toekomstbeeld op het eind van het leven: Hoe mag ik sterven? Hoe ver moet je gaan met het in leven houden van iemand die aan het eind van zijn leven staat? In hoeverre speelt het behouden van kwaliteit van leven een rol bij de beantwoording van die vraag? Is het in de toekomst nog vanzelfsprekend dat elke behandeling aan het einde van het leven gefinancierd wordt? En hoe (wanneer, waar) mag je in de toekomst gaan sterven? Het uitgangspunt van deze toekomstbeelden is dat er in het verzekerd zorgpakket in 2018 scherpe keuzes gemaakt moeten worden. De toekomstbeelden vormen zo een 'gedachte-experiment' over wat de consequenties kunnen zijn van bepaalde keuzes voor een kleiner of ander zorgpakket. Door alvast een stap in de toekomst te zetten en te kijken wat er dan wel of niet mogelijk is, kunnen deze beelden bijdragen aan een maatschappelijke dialoog over de toekomst van het verzekerd zorgpakket. De toekomstbeelden zijn getoetst en besproken met de generatie Y' in een Studelta Masterclass en met zorgbestuurders tijdens een STG/HMF klankborddiner (zie bijlagen). Dit rapport bevat ook een synthese van de hoofdlijnen uit de reeks van vijf bijeenkomsten over de toekomst van het verzekerd zorgpakket Deze hoofdlijnen en achterliggende toekomstbeelden kunnen gebruikt worden in verdere gesprekken met het zorgveld, politici en anderen. 2

5 1 Inleiding 1.1 Achtergrond Op het Toekomstforum 2012 van STG/Health Management Forum is in een deelsessie met het College van zorgverzekeringen (CVZ) en andere deelnemers het idee ontstaan dat in de nabije toekomst alleen nog zuivere zorg verzekerd moet zijn. In tijden van schaarste is dat geen rare gedachte. Maar waar zit de grens? En wie bepaalt wat zuivere zorg is? Dat zijn lastige vragen. Wat is nog zorg, en wat niet? Zijn bijvoorbeeld taxikosten voor ziekenvervoer nu wel of niet zorg? De in de zomer van 2012 losgebarsten discussie over de medicijnen voor Pompe en Fabry ging over leven met ziekte en zorg. Hoeveel is het de samenleving waard dat een individu voldoende energie kan hebben om mee te doen in de samenleving? En is preventie zuivere zorg? Wat is de eigen verantwoordelijkheid van mensen? En als iets eigen verantwoordelijkheid is, kan iedereen die verantwoordelijkheid dan wel aan? Welke individuele en collectieve behoeften gaan over ziekte en zorg, en welke over gezond leven? Moet dat allemaal wel in het verzekerde zorgpakket? De definitie van zorg is op- en uitgerekt, met alle gevolgen: een uitdijend systeem waarin steeds nieuwe behandelingen en voorzieningen worden toegevoegd, een recht worden en voor iedereen beschikbaar moeten zijn. De zorgsector lijkt gevangen in beheersing van dit uitdijende stelsel. Maar is dat wel wat de samenleving van ons verlangt, wat nodig is in dit tijdperk? Prof. Jan Rotmans kenmerkt deze tijd als een verandering van tijdperken, een periode met vele crises naast elkaar en door elkaar (Rotmans, 2012). De betaalbaarheid van het zorgpakket in de toekomst staat inderdaad niet alleen, er is meer aan de hand. Oude systemen functioneren niet meer en het is nog niet duidelijk wat wel gaat werken. STG neemt waar dat er ruimte ontstaat bij partijen in de zorg, en in de Nederlandse samenleving om met elkaar het gesprek aan te gaan over wat er wel en niet in het verzekerd zorgpakket thuishoort. Een gesprek dat twee jaar geleden nog taboe was. CVZ stapt hierin naar voren als probleemeigenaar en heeft STG gevraagd om een bijzondere toekomstactiviteit te organiseren, die ervoor zorgt dat we anders kunnen kijken naar het verzekerde zorgpakket, verzekeren en sparen, gedrag en gezondheid en mens en maatschappij. 1.2 Centrale vraagstelling Hoe ziet het zorgpakket er over 5 jaar uit als we de werkelijkheid van de uit de hand lopende situatie als feit accepteren en daar vandaan nieuwe mogelijkheden gaan bespreken en construeren? Welke verrassende toekomstbeelden levert dat op? 1.3 Doelstelling Deze eindrapportage bevat drie toekomstbeelden over een ander zorgpakket, die zijn vormgegeven door groep(en) mensen uit de brede samenleving. Deze beelden worden door CVZ en STG benut voor discussie met partijen in de zorg. 3

6 1.4 Aanpak & vervolg STG/HMF organiseerde in de periode maart tot mei 2013 een reeks bijeenkomsten over de toekomst van het verzekerd zorgpakket. Er is hierbij gestreefd naar een mix van deelnemers uit verschillende lagen van de bevolking 1, verschillende generaties en verschillende beroepsgroepen binnen en buiten de gezondheidszorg. Werving van deelnemers vond plaats via de eigen relatienetwerken van STG/HMF en via een oproep op Twitter accounts en Linked in. Om tot relevante en vernieuwende toekomstbeelden van het verzekerd zorgpakket 2018 te komen, organiseerde STG/HMF drie creatieve workshops met verzekeraars, burgers en toekomstdenkers van binnen en buiten de zorg: 1. Workshop met verzekeraars: 'Patronen doorbreken ' Wat kan de zorgsector leren van andere verzekeringen? Deelnemers aan deze workshop waren een reisverzekeraar, levensverzekeraar, twee zorgverzekeraars, VWS, het Verbond van verzekeraars, een voormalig RVZ raadslid en CVZ. 2. Workshop met burgers: Samen het zorgpakket omdenken Welke ideeën hebben burgers om het zorgpakket op een creatieve manier anders vorm te geven? Deelnemers aan deze tweede workshop waren 10 gemotiveerde en actieve burgers met een diverse achtergrond en opleiding Workshop met toekomstdenkers: 'Toekomstbeelden bouwen' In de derde workshop zijn de ideeën uit de eerdere workshops voorgelegd aan een groep toekomstdenkers met ervaring binnen en buiten de zorg. Zij bouwden met de meest verrassende ideeën een drietal toekomstbeelden voor het zorgpakket in Vervolgens zijn de drie toekomstbeelden verder uitgewerkt door STG en inhoudelijk getoetst en aangescherpt door een diverse groep meelezers 3. Ook zijn de toekomstbeelden getoetst in een Studelta Masterclass met jong talent van de generatie Y' (zie bijlage 2). De uiteindelijke toekomstbeelden, zie hoofdstuk 2, zijn besproken tijdens het STG/HMF klankborddiner voor zorgbestuurders op 13 mei jl. (zie bijlage 3 voor de verslaglegging van de drie tafelgesprekken). De synthese van deze eindrapportage bevat de hoofdlijnen uit deze reeks van vijf bijeenkomsten over de toekomst van het verzekerd zorgpakket Deze hoofdlijnen en achterliggende toekomstbeelden kunnen gebruikt worden in verdere gesprekken met het zorgveld, politici en anderen (waaronder ook burgers en patiënten). Ook kunnen de resultaten door CVZ en STG via brede kanalen gepubliceerd worden. 1 Niet alle lagen van de bevolking zijn in de sessies vertegenwoordigd; met name mensen met een lage sociaal economische status (SES) bleken moeilijk te werven. 2 De burgergroep was middel tot hoog opgeleid, autochtoon, overwegend gezond en tussen de 20 en 65 jaar. Laagopgeleiden, allochtonen, ouderen en mensen met een ernstige ziekte waren niet vertegenwoordigd. 3 De groep meelezers bestond uit: Reinoud Doeschot, Annemiek Goris, Gonny ten Haaft, John Hoenen, Wieke Paulusma en Ina Bolt. 4

7 2 Alternatieve toekomstbeelden van het verzekerd zorgpakket in 2018 Het uitgangspunt van de alternatieve toekomstbeelden van het verzekerd zorgpakket in 2018 is dat er scherpe keuzes gemaakt moeten worden. De toekomstbeelden vormen zo een 'gedachte-experiment' over wat de consequenties kunnen zijn van bepaalde keuzes voor een kleiner of ander zorgpakket waarin niet alles kan. Dit raakt ook aan de actuele discussies over Moet alles wat kan? 4 ; over de gevolgen van wel of niet doorbehandelen aan het begin en einde van het leven. Door alvast een stap in de toekomst te zetten en te kijken wat mogelijk is 'als niet alles moet wat kan', kunnen de toekomstbeelden ook bijdragen aan deze bredere maatschappelijke discussie 5. Er is tijdens de creatieve workshop met toekomstdenkers gekozen voor het schetsen van toekomstbeelden van het verzekerd zorgpakket tijdens belangrijke life events aan het begin en einde van het leven, en daartussen (de 'volwassen fase'). In de uitwerking van deze toekomstbeelden is gekozen voor een focus op de betekenis en consequenties van een kleiner of ander zorgpakket waarin niet alles moet wat kan. De volgende drie toekomstbeelden worden in de volgende paragrafen verder uitgewerkt: 1. Toekomstbeeld op het begin van het leven: Mag je geboren worden? het recht op kraamzorg is afgeschaft extra voorwaarden bij vruchtbaarheidsbehandelingen (m.b.t. leeftijd en leefstijl) 'start-' en 'stopcriteria bij extreme vroeggeboorten en aangeboren afwijkingen Down-bloedtest zit in de basisverzekering (maar wordt niet standaard aangeboden) 2. Toekomstbeeld op volwassen levensfase: Mag ik mijn eigen weg volgen? de huisarts krijgt van zorgverzekeraars de regierol cliënten worden 'klanten' en kopen zorg direct in bij zorgaanbieders klant ontvangt via zorgverzekeraar een genormeerd behandelbudget, op basis van een zorgplan zorgplan bevat afspraken tussen huisarts en klant over gezondheid en zorg (zorgplan wordt verplicht door zorgverzekeraar) 3. Toekomstbeeld op het eind van het leven: Hoe mag ik sterven? het zorgpakket bevat een end of life voucher, naar eigen keuze te besteden zorgverzekering vergoedt end of life gesprekken tussen arts en patiënt zorgverzekeraar verplicht arts om keuze m.b.t. doorbehandelen altijd te onderbouwen kijk en luistergeld is onderdeel financieringsstelsel (en opleidingstelsel) voor artsen daardoor niet meer vanzelfsprekend dat elke behandeling gefinancierd wordt 4 ZonMw signalement 'Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven'. Gonny ten Haaft, april 2013 / NRC artikel 'Liever die mooie reis dan een chemokuur', interview met chirurg en hoogleraar Job Kievit, 17 april 2013 / artikel in de Volkskrant 'Alles draait om communicatie', 20 april De specifieke bijdrage aan de "Moet alles wat kan?" discussie is de focus op het zorgpakket en het inbrengen van het perspectief van verzekeraars, burgers en toekomstdenkers. 5

8 2.1 Mag je geboren worden?: toekomstbeeld op het begin van het leven Mag: wie mag jou verwelkomen? mag je ook gehandicapt zijn? mag je bij de gemeenschap horen? je: wie ben jij? wat zijn jouw eerste levensbehoeften? wie zorgt er voor jou? geboren: hoe word jij geboren? hoe is jouw veiligheid & geborgenheid gewaarborgd? worden?: wie zal je worden? hoe kun je je optimaal ontwikkelen? wie voedt jou op? In dit toekomstbeeld zijn in het zorgpakket scherpe keuzes gemaakt ten aanzien van zorg in het begin van het leven: het recht op kraamzorg is afgeschaft, aan vruchtbaarheidsbehandelingen zoals IVF zijn extra voorwaarden gekoppeld (m.b.t. leeftijd en leefstijl), er zijn 'startcriteria' en 'stopcriteria' 6 om ouders en artsen te helpen bij het maken van ingrijpende beslissingen bij extreme vroeggeboorten en ernstig aangeboren afwijkingen, en de nieuwe Down-bloedtest zit in de basisverzekering. Deze keuzes zijn het gevolg van een maatschappelijke discussie over het nemen van meer persoonlijke en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de zorg in het begin van het leven. Wie vanaf 2018 geboren wordt, groeit op in een zelfbewuste maatschappij. Er is een enorme groei in kennis en bewustzijn over gezondheid en preventie, ook in de fase rondom zwangerschap en geboorte. Het merendeel van zwangere vrouwen (en hun partners) durft tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamtijd meer te vertrouwen op bestaande kennis, ervaring en intuïtie. De geboorte van kinderen is sterk gedemedicaliseerd en vindt steeds meer in een privé sfeer plaats. Het aantal thuisbevallingen 7 is niet toegenomen, maar wel het aantal bevallingen dat start in de huiselijke omgeving van een kraamhotel, kraamcentrum of geboortecentrum. Hierdoor is het percentage zwangere vrouwen dat medisch begeleid wordt door een gynaecoloog sterk afgenomen. Naast de begeleiding door verloskundigen, en deels in plaats van de begeleiding door een kraamverzorgende, is in 2018 ook de doula 8 goed ingeburgerd. Dit kan een vertrouwenspersoon uit de eigen omgeving zijn, die ook in de kraamtijd een belangrijke rol blijft spelen. Doordat het recht op kraamzorg is afgeschaft, schakelen mensen in de kraamtijd zelf huishoudelijke hulp en ondersteuning in. Naar behoefte krijgen vrouwen in het kraambed nog gespecialiseerde thuiszorg en verloskundigen bewaken het zorgproces van moeder en kind. Moeders en vaders, ondersteund door hun omgeving (familie, vrienden en/of buren), zorgen vanaf de geboorte zoveel mogelijk zelf voor hun kind. Dit past beter bij een nieuw bewustzijn over de verantwoordelijkheid van de ouders en de gemeenschap in de zorg voor (jonge) kinderen. Dit bewustzijn is gevoed door discussies in de media, wetenschap en politiek, waardoor er in relatief korte tijd een denkomslag is opgetreden in het denken over kraam'zorg'. 6 De termen 'startcriteria' en 'stopcriteria' zijn overgenomen uit het ZonMw signalement 'Moet alles wat kan?'. Gonny ten Haaft, april Thuisbevallingen zijn in sommige regio's waar concentratie van zorg heeft plaatsgevonden (zie voetnoot 18) risicovoller geworden doordat de "aanrijtijd" naar het ziekenhuis groter is geworden. 8 Een doula is een ervaren en kundige vrouw, die aanstaande ouders op een niet-medische manier ondersteunt tijdens de zwangerschap, de geboorte van hun kindje en in de periode er na. 6

9 Er is nieuw onderzoek gepubliceerd over het belang van de eerste levensdagen en weken voor de hechting tussen ouders en kind. Ook de kennis over het beïnvloeden van de gezondheid van kinderen, tijdens zwangerschap en in de eerste levensmaanden, is verder verrijkt. En er is nieuwe kennis beschikbaar over de invloed van behandelingen bij baby's op de levensverwachting en kwaliteit van de eerste levensjaren. Het leven van een kind blijft "onbetaalbaar", en ziekenhuizen 9 doen er nog steeds alles aan om extreem vroeg geboren baby's of baby's met ernstig aangeboren afwijkingen zo lang mogelijk in leven te houden. Maar met behulp van de nieuwe kennis over levensverwachting en levenskwaliteit, zijn wel criteria ontwikkeld die ouders en artsen ondersteunen bij het maken van ingrijpende beslissingen over het starten of stoppen van behandelingen. Door preventieve maatregelen van de overheid worden steeds minder kinderen te vroeg geboren. 10 De overheid heeft ook de nieuwe Down-bloedtest 11 goedgekeurd waardoor Down met meer zekerheid en zonder verhoogde kans op een miskraam kan worden vastgesteld. Vóór de invoering van deze nieuwe vorm van prenatale diagnostiek is in de politiek en media een brede ethische discussie gevoerd. Eén van de uitkomsten van deze discussie was dat in onze Nederlandse samenleving anno 2018 ook kinderen met Down waardevol genoeg zijn om geboren te laten worden. Waar nog discussie over wordt gevoerd, is dat deze kinderen gedurende hun leven meer zorg nodig hebben; de vraag is wie deze last kan dragen: de ouders, de gemeenschap of de samenleving? Er is onder bepaalde groepen wel een trend om meer eigen verantwoordelijkheid te nemen in de zorg voor kinderen en hier ook zelf in te investeren. Deze trend hangt ook samen met een versterking van het sociale netwerk van veel mensen, met name op het buurt- en wijkniveau. Mensen die deze zware verantwoordelijkheid niet kunnen of willen dragen, zullen eerder kiezen voor een Down-bloedtest en hier ook consequenties aan verbinden. De test wordt daarom wel vergoed door de basisverzekering, maar niet standaard aangeboden. Ook in achterstandswijken wordt veel belang gehecht aan eigen verantwoordelijkheid; wanneer kinderen extra zorg of ondersteuning nodig hebben, wordt een stepped care model gevolgd. Zorg begint met preventie en eigen verantwoordelijkheid en alleen als het echt nodig is volgen zwaardere vormen van zorg; onnodige en ongewenste zorg worden hierdoor tegengegaan. 9 In 2018 kan het zijn dat door concentratie van zorg minder ziekenhuizen een neonatale intensive care afdeling (NICU) hebben, met meer kwaliteit van zorg en een maximale begeleiding van ouders bij het maken van keuzes over de zorg voor hun pasgeboren kind. 10 In 2013 werd voor het eerst gepubliceerd dat er significant minder kinderen te vroeg geboren werden sinds de invoering van het rookverbod in publieke ruimtes. Het aantal preventieve maatregelen is sinds die tijd verder uitgebreid. 11 Deze methode bestaat al en wordt sinds januari 2013 in België aangeboden (door het Antwerpse privé-laboratorium Gendia) en heeft sindsdien veel belangstelling van Nederlandse zwangeren. 7

10 2.2 Mag ik mijn eigen weg volgen?: Toekomstbeeld op volwassen levensfase Mag: wat mag je en wat moet je? welke keuzes heb je? ik: wie ben jij? in welke omgeving leef je? wat voeg jij toe? mijn eigen weg: wat is jouw unieke weg? wat zijn zekerheden en welke risico's neem je? volgen?: wie of wat volg jij? wie volgt jou?! hoe sta je in verbinding met jouw omgeving? In dit toekomstbeeld op de volwassen levensfase zijn scherpe keuzes gemaakt ten aanzien van het organiseren van zorg dichtbij de communities waarin mensen leven. Huisartsen krijgen van zorgverzekeraars de regierol in de zorg van hun cliënten. En mensen nemen met de community waarin zij leven zelf de regie over hun eigen gezondheid (Gezondheid 2.0). Cliënten worden 'klanten' en kopen hun zorg direct in bij zorgaanbieders of regelen zelf hun zorg in een zorgcoöperatie. Op basis van een zorgplan dat de huisarts samen met de klant opstelt, ontvangt de klant via de zorgverzekeraar een "genormeerd" behandelbudget. De klant kiest zelf waar en hoe "genormeerd" geld besteed wordt, als het maar gezondheidsresultaat oplevert. En als de klant meer of duurdere zorg wil dan genormeerd is, dan betaalt de klant zelf bij. Dat in het zorgpakket van 2018 niet alles meer kan 12, betekent dat mensen ook veel zelf zullen moeten regelen. In dit toekomstbeeld staan mensen niet alleen in het regelen van hun zorg. Ze worden hierin ondersteund door een steeds sterker wordende online en offline community. Deze community cultuur verbindt mensen en nodigt iedereen uit om iets toe te voegen. Ook mensen met een zorgbehoefte door een handicap of chronische ziekte zijn vanzelfsprekend onderdeel van een community. Hierdoor kunnen mensen meer vertrouwen op hun eigen netwerk en wordt er meer gebruik gemaakt van preventieve maatregelen en informele zorg. Dit wordt ondersteund door een groot aanbod in Apps voor een gezonde leefstijl, zorgkennis of zelfmanagement. Voor het basisonderwijs is een game ontwikkeld, waarin kinderen spelenderwijs leren wat de relatie is tussen gezond leven en gezond zijn. Dankzij online (social media) en offline (Postbus 51, tegenwoordig campagnes, supermarktacties en tv-programma's is het maatschappelijk bewustzijn over de kosten van zorg sterk verhoogd. Hierdoor is het aantal 'onnodige' huisartsbezoekjes significant afgenomen en worden mensen ook minder snel doorverwezen naar de tweedelijnszorg. De huisarts heeft niet alleen een belangrijke regierol 13 bij de behandeling van ziekten, maar draagt ook bij aan preventieve en sociale wijk- en buurtactiviteiten georganiseerd door de community. De huisarts wordt beloond voor preventieve maatregelen en de gezondheid van 'klanten' (volgens het nieuwe principe pay, no cure: betaling, indien behandeling niet nodig is). Zorgverzekeraars verplichten huisartsen om samen met alle klanten een zorgplan op te stellen waarin afspraken worden gemaakt over gezondheid en behandeling van 12 Dit toekomstbeeld raakt ook aan een andere invulling van de acceptatieplicht van verzekeraars en de risicoverevening. Er zal opnieuw gezocht moeten worden naar een rechtvaardige verdeling van risico's. Zo kan er bijvoorbeeld net als in de aanvullende zorgverzekering een variatie in basiszorgverzekeringen ontstaan, afhankelijk van het gezondheidsprofiel van mensen. 13 De huisarts kan in zijn regierol ondersteund worden door een huisartsinformatiesysteem, zoals die nu ook al verkrijgbaar zijn. Zie bijvoorbeeld: 8

11 ziekten. Dit plan wordt (digitaal) ingevuld door de klant, geanalyseerd door de huisartsenpraktijk en eventueel opgevolgd door een verdiepend gesprek met de huisarts. In dit plan worden ook voorwaarden opgenomen (bijvoorbeeld m.b.t. behandelingen van vermijdbare ziekten); behandelingen worden alleen volledig vergoed als de klant ook aan de voorwaarden heeft voldaan. In 2018 heeft de overheid nieuwe 'zorgaccijnzen' ingevoerd en de tabakaccijnzen worden gebruikt voor behandelingen ten gevolge van roken en een rookpreventiefonds. De ingevoerde suikertax wordt gebruikt voor de preventie van obesitas en diabetes en naar verwachting gaat er ook een 'verzadigd vettax' ingevoerd worden, ter preventie van obesitas en hart- en vaatziekten. De discussie over de gevolgen van (on)gezond leven wordt volop gevoerd, door de overheid, de community, via de (social) media, op school en in gesprekken met de huisarts. De verwachtingen over de sterkere regierol van de huisarts zijn hoog! 9

12 2.3 Hoe mag ik sterven?: Toekomstbeeld op het eind van het leven Hoe: hoe wil je gaan? wil je nog iets doen voordat je gaat? hoe neem je afscheid? mag: van wie mag dat? mag je van jezelf, je arts, je familie? waar mag dat? ik: wie ben jij? wat zijn jouw unieke wensen? wat is dragelijk voor jou? sterven?: hoe kijk je tegen de dood aan? welke plek, mensen en rituelen horen hier bij? In dit toekomstbeeld zijn in het zorgpakket scherpe keuzes gemaakt ten aanzien van de zorg aan het eind van het leven: het zorgpakket bevat een end of life voucher, die oudere of ernstig zieke mensen naar eigen keuze kunnen besteden; daarnaast zijn end of life gesprekken tussen arts en patiënt opgenomen in de zorgverzekering. De zorgverzekeraar verplicht artsen om de keuze voor wel of niet doorgaan met diagnosticeren 14 of behandelen altijd te onderbouwen 15. Het zogenaamde "kijk en luistergeld" is nu onderdeel van zowel het opleidingstelsel als het financieringsstelsel voor artsen. Het is daardoor niet meer vanzelfsprekend dat elke behandeling gefinancierd wordt. Dat in het zorgpakket van 2018 "niet alles moet wat kan", betekent dat de levenskwaliteit van mensen voorop staat, zelfs als dit betekent dat het leven (iets) korter wordt. In 2018 mogen mensen ook gaan sterven en op hun eigen manier afscheid gaan nemen. Doodgaan wordt steeds meer onderdeel van het leven. Al sinds begin jaren '10 is er in Nederland een groeiend maatschappelijk bewustzijn over 'sterven op je eigen manier 16 ' en bewust afscheid nemen 17. De maatschappelijke dialoog over doodgaan wordt in diverse media gevoerd, zo is in 2015 de NRC serie "het laatste woord" bijvoorbeeld vertaald in een populair tv-programma. Hierdoor zijn veel mensen bewuster met de kwaliteit van de laatste levensfase bezig, en is het bijvoorbeeld gebruikelijk geworden om hiervoor te sparen (bijvoorbeeld om nog een laatste reis te kunnen maken, of om iets mee te kunnen geven aan je kinderen). In 2018 heeft er ook onder artsen een (beginnende) cultuuromslag plaatsgevonden. Artsen waren altijd gewend om mensen tot op hoge leeftijd door te behandelen. Onderzoek heeft echter aangetoond dat de hoge zorgkosten in de laatste levensfase in veel gevallen niet opwegen tegen de geringe levensverlenging en sterke daling in levenskwaliteit. Artsen, in dialoog met patiënten, kiezen in de laatste levensfase daardoor steeds minder voor levensverlengende behandelingen en kiezen bewust voor behoud van levenskwaliteit. Meer zorg betekent niet altijd meer kwaliteit. In gesprekken tussen arts, patiënt en naasten worden de dilemma's van mogelijke behandelingen standaard besproken: wat is het verwachtte resultaat, wat zijn bijverschijnselen, hoe 14 In het algemeen, niet alleen aan het eind van het leven, komt in 2018 een rem op het steeds maar verder gaan met diagnosticeren. In het financieringsstelsel voor artsen komt een drempel te liggen bij het steeds weer opnieuw aanvragen van een scan, kijkoperatie, etc. 15 Dit is vergelijkbaar met het Engelse puntensysteem voor wel of niet opereren. 16 Al in 2009 werd stichting STEM (Sterven op je Eigen Manier) opgericht. Deze stichting komt voort uit één van de transitie-experimenten uit het Transitieprogramma Langdurende Zorg. 17 In 2012 kwam uitvaart coöperatie Dela met een reclameserie "waarom wachten met iets moois zeggen als het ook vandaag kan". Hierin verrassen (echte!) mensen een dierbaar iemand met een speech. En in 2013 verscheen een boek van de NRC serie "Het laatste woord", van Gijsbert van Es. 10

13 verhoudt de behandeling zicht tot comorbidititeit? Om dit soort gesprekken goed te kunnen voeren, met name voor ouderen met veel ziekten tegelijk, wordt in 2018 één arts als hoofdbehandelaar aangesteld (in overleg met de patiënt of naasten), die de regie voert en vast aanspreekpunt is. De patiënt kan hierdoor ook duidelijk zijn wensen 18 kenbaar maken, bijvoorbeeld m.b.t. hoe lang hij of zij wil doorgaan met behandelen en in welke gevallen nog gereanimeerd mag worden. Doordat deze cultuuromslag in gang gezet is, wordt het voor patiënten in 2018 steeds makkelijker om 'uit het zorgsysteem te stappen' of 'het zorgsysteem niet meer toe te treden' en behandelingen af te kappen. De 'end of life voucher' uit de zorgverzekering kunnen oudere of ernstig zieke mensen bijvoorbeeld besteden aan gesprekken met een levenseinde consulent, gespecialiseerde thuiszorg, extra mantelzorg of wellicht aan spirituele ondersteuning bij het afscheid nemen. De acceptatie van doodgaan en afscheid nemen kan ook ondersteund worden door nieuwe rituelen. Het Japanse voorbeeld hiervan is het dorp verlaten en "de berg op gaan om te sterven. Het Nederlandse equivalent is dat mensen het "zorgsysteem" (mogen) verlaten en in een vertrouwde omgeving afscheid kunnen nemen. Ziekenhuizen faciliteren zelf dit "transitieproces" en zorgen voor deskundige en verantwoordde overdracht van hun patiënten. Omdat hier naast medische, ook veel ethische vragen bij spelen, controleert de overheid hier op Deze wensen over doorbehandelen of gaan sterven zijn ook sterk cultureel/religieus bepaald. 19 Als het bijvoorbeeld ethisch en medisch gezien meer verantwoord is om in het ziekenhuis te blijven om te sterven, mag dat ook. Hiervoor was een systeemverandering nodig; zodat dit soort sterfgevallen geen negatieve invloed hebben op de waardering van sterftecijfers van ziekenhuizen. 11

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven Signalement Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Vooruitgang vraagt om onderzoek en

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

loont en solidariteit

loont en solidariteit Toekomst voor de zorg Ons hele leven lang is onze gezondheid belangrijk, genietend van goede jaren, of kampend met een zwakke gezondheid. Ons leven lang is de gezondheidszorg belangrijk, we maken er gebruik

Nadere informatie

Keuzegedrag en keuzevrijheid van de klant in de kraamzorg. Hoe te benutten door de aanbieder?

Keuzegedrag en keuzevrijheid van de klant in de kraamzorg. Hoe te benutten door de aanbieder? Keuzegedrag en keuzevrijheid van de klant in de kraamzorg. Hoe te benutten door de aanbieder? KRAAMZORG ZORG OP MAAT KRAAMZORG KRAAMZORG BIJ U IN DE BUURT KRAAMZORG DE VOORDELIGSTE HET 10E BEDRIJF KRAAMZORG

Nadere informatie

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg Samen werken aan een gezond en waardig leven Werkgroep Zorg WBS Cahier Den Haag, november 2012 Colofon Wiardi Beckman Stichting Den Haag, november 2012 Vormgeving: Jaap Swart WBS Cahier Samen werken aan

Nadere informatie

Financierbaarheid van de zorg

Financierbaarheid van de zorg BV brengt mensen samen 1 Inhoud Inleiding Doorgeschoten afhankelijkheid, in een levenslange wieg...2 dr. J.Th.M. (Hans) van der Schoot Volume, kosten, kwaliteit en Slotervaartjes...4 drs. W.J. (Wouter)

Nadere informatie

De resultaten van het eindonderzoek van Frieslab naar behoefte, vraag, aanbod, financiering en mogelijkheden om het systeem te doorbreken

De resultaten van het eindonderzoek van Frieslab naar behoefte, vraag, aanbod, financiering en mogelijkheden om het systeem te doorbreken frieslab slimme paden voor zorg- en dienstverlening 1 > Inhoudsopgave < Volgende pagina De resultaten van het eindonderzoek van Frieslab naar behoefte, vraag, aanbod, financiering en mogelijkheden om het

Nadere informatie

Dilemma s van verpleegkundigen en verzorgenden. Dr. Alies Struijs Dr. Suzanne van de Vathorst

Dilemma s van verpleegkundigen en verzorgenden. Dr. Alies Struijs Dr. Suzanne van de Vathorst Dilemma s van verpleegkundigen en verzorgenden Dr. Alies Struijs Dr. Suzanne van de Vathorst Signalering ethiek en gezondheid 2009 Centrum voor ethiek en gezondheid Dilemma s van verpleegkundigen en verzorgenden

Nadere informatie

Symposium: Sturen op kosten in de zorg. Patiënt, professional, politiek?

Symposium: Sturen op kosten in de zorg. Patiënt, professional, politiek? Symposium: Sturen op kosten in de zorg Patiënt, professional, politiek? Symposium: Sturen op kosten in de zorg Patiënt, professional, politiek? 6 september 2013 4 NFU & RVZ Inhoud 1 Inleiding 6 2 Patiënt

Nadere informatie

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen FORUM Instituut

Nadere informatie

ZORGVISIE 2020 ZORG(EN) VOOR DE TOEKOMST

ZORGVISIE 2020 ZORG(EN) VOOR DE TOEKOMST ZORGVISIE 2020 + ZORG(EN) VOOR DE TOEKOMST ZORGVISIE 2020 ZORG(EN) VOOR DE TOEKOMST Uitgave juli 2012 Voorwoord Zorgen voor zorg Als maatschappij staan wij voor een belangrijke uitdaging. We zitten middenin

Nadere informatie

Toekomstverkenning Ethiek en Gezondheid

Toekomstverkenning Ethiek en Gezondheid Toekomstverkenning Ethiek en Gezondheid Signalering ethiek en gezondheid 2012 Toekomstverkenning Ethiek en Gezondheid Signalering Ethiek en Gezondheid 2012 Centrum voor Ethiek en Gezondheid Toekomstverkenning

Nadere informatie

Eigen kracht in gemeente Leiden

Eigen kracht in gemeente Leiden Eigen kracht in gemeente Leiden Een exploratieve studie naar de opvattingen van ambtenaren in de Wmo- praktijk over het aanspreken van eigen kracht Lisanne Visser Nadine Raaphorst Jeannette Boiten Laurence

Nadere informatie

Preventie kan effectiever!

Preventie kan effectiever! >±H ±< >±H ±< >±H ±< >±H ±< overzichtstudies >±H ±< Preventie kan effectiever! >±H ±< >±H ±< Deelnamebereidheid en deelnametrouw >±H ±< aan preventieprogramma s in de zorg >±H ±< NIVEL 2012 Berber Koopmans

Nadere informatie

Niet alles wat kan, hoeft

Niet alles wat kan, hoeft Niet alles wat kan, hoeft PASSENDE ZORG IN DE LAATSTE LEVENSFASE Stuurgroep Passende zorg in de laatste levensfase Colofon Artsenfederatie KNMG heeft in april 2013 een stuurgroep ingesteld om te bevorderen

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie

Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie Utrecht, juni 2009 Dit rapport is opgesteld door: In opdracht van: De Prakijk Index Motivaction De Praktijk Jop Berkhout Ministerie

Nadere informatie

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Centrale onderzoeksvraag Op welke wijze kan cliëntparticipatie een bijdrage leveren

Nadere informatie

Meebetalen aan de zorg

Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Nederlanders over solidariteit en betaalbaarheid van de zorg Sjoerd Kooiker en Mirjam de Klerk (scp) Judith ter Berg en Yolanda Schothorst (Bureau Veldkamp)

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

loont en solidariteit

loont en solidariteit Toekomst voor de zorg Ons hele leven lang is onze gezondheid belangrijk, genietend van goede jaren, of kampend met een zwakke gezondheid. Ons leven lang is de gezondheidszorg belangrijk, we maken er gebruik

Nadere informatie

Implementatieverkenning zelfmanagement in de nefrologie. December 2014

Implementatieverkenning zelfmanagement in de nefrologie. December 2014 Implementatieverkenning zelfmanagement in de nefrologie December 2014 1 In opdracht van Nierstichting Nederland en Nierpatiënten Vereniging Nederland Ede, december 2014 Auteurs: drs. Janneke de Groot Femke

Nadere informatie

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

opschaling Draagvlak, hoe zorg ik dat ze het willen? Wat wil de zorgverzekeraar? doorontwikkeling Februari 2013 www.zorgvoorinnoveren.

opschaling Draagvlak, hoe zorg ik dat ze het willen? Wat wil de zorgverzekeraar? doorontwikkeling Februari 2013 www.zorgvoorinnoveren. Opschaling 1 Draagvlak, hoe zorg ik dat ze het willen? Wat wil de zorgverzekeraar? doorontwikkeling opschaling Februari 2013 www.zorgvoorinnoveren.nl/opschaling 2 Opschaling Mensen, geld en de vernieuwing

Nadere informatie

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding advies 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

Het belang van wederkerigheid... solidariteit gaat niet vanzelf!

Het belang van wederkerigheid... solidariteit gaat niet vanzelf! Het belang van wederkerigheid... solidariteit gaat niet vanzelf! RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement.

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Technologie in de zorg thuis

Technologie in de zorg thuis Nivel_OverzStudie_Technologie_omslagstudie 10-09-13 11:37 Page 1 > + + < > < > < > = = < > = = < > < > < Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres > + + < Postbus 1568, 3500

Nadere informatie