Rapport van het inspectiebezoek aan H.V.P. Zorg B.V. te Den Haag op 19 januari Den Haag, februari 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport van het inspectiebezoek aan H.V.P. Zorg B.V. te Den Haag op 19 januari 2012. Den Haag, februari 2012"

Transcriptie

1 Rapport van het inspectiebezoek aan H.V.P. Zorg B.V. te Den Haag op 19 januari 2012 Den Haag, februari 2012

2 Inleiding Op 19 januari 2012 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een inspectiebezoek gebracht aan HVP Zorg te Den Haag. Dit inspectiebezoek maakt onderdeel uit van het onderzoek naar nieuwe toetreders in de care sector (Taskforce Nieuwe Toetreders genaamd) die vallen onder de Kwaliteitswet zorginstellingen. Uw organisatie is een zorginstelling zoals bedoeld in deze wet. Het doel van dit inspectiebezoek is om nader kennis te maken met HVP Zorg en na te gaan of voldoende voorwaardenscheppende maatregelen zijn getroffen die moeten leiden tot het bieden van verantwoorde zorg. Bij de beoordeling van de voorwaarden voor verantwoorde zorg richt de inspectie zich nadrukkelijk op drie aspecten: de aanwezigheid van een klachtenregeling conform de vereisten van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector, de aanwezigheid van een zorgplan conform Besluit zorgplanbespreking AWBZ-zorg en medezeggenschap voor cliënten conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Korte beschrijving van de organisatie HVP Zorg is in 2005 opgericht door de huidige directrice. Zij werkte daarvoor als verpleegkundige bij Parnassia. Zij heeft de opleiding HBO-V met goed gevolg afgerond. HVP Zorg heeft in met ingang van 2010 een toelating verkregen in het kader van de WTZi. De WTZi toelating omvat de functies: Persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en huishoudelijke hulp. Eveneens met ingang van dat jaar is een overeenkomst gesloten met Zorgkantoor Haaglanden. HVP Zorg werkt alleen met personeel in loondienst. Het aantal personeelsleden bedraagt ca 100. Hiervan zijn er 52 zonder diploma in de zorg, 1 helpende niveau 1, 25 helpenden niveau 2, 6 verzorgenden niveau 3, 6 verpleegkundigen niveau 4, 2 verpleegkundigen niveau 5, 2 SMD niveau 4, 2 SMD niveau 5 en 3 juridisch ondersteunende begeleiders. arlijks vinden er functioneringsgesprekken plaats met alle medewerkers. HVP Zorg beschikt tevens over een communicatieplan, waarin de (werk-)overlegstructuur is vastgelegd. Op dit moment wordt aan totaal circa 350 cliënten zorg geboden. Dit betreft zowel AWBZ als WMO gefinancierde zorg, zowel Zorg In Natura als door middel van een Persoonsgebonden Budget. Daarnaast zijn er enkele cliënten aan wie op particuliere basis hulp wordt verleend. Bevindingen De inspectie beoordeelt HVP Zorg op 21 onderwerpen. Per onderwerp staat aangegeven of documentatie is aangetroffen. Indien noodzakelijk wordt de score toegelicht in de kolom toelichting. Ook de onderwerpen die niet aan bod komen en naar oordeel van de inspectie risicovol zijn voor de kwaliteit van zorg binnen uw organisatie, benoemt de inspectie onder het kopje overige opmerkingen. WPM NR Pagina 2 van 9

3 Document 1 Aanwezig Toelichting /deels/nee/nvt 1 Zorgplan HVP Zorg maakt gebruik van een goed gedocumenteerd zorgdossier en -plan 2 Klachtenregeling/klachtencommissie HVP Zorg is aangesloten bij de klachtencommissie van de Brancheorganisatie SPOT. 3 Medezeggenschap HVP Zorg beschikt over een cliëntenraad van drie leden. De raad komt vier maal per jaar bijeen. De notulen van de laatste vergadering (23 december 2011) zijn bestudeerd. 4 Afspraken tussen hoofdaannemer en onderaannemer Zie verder onder Overige opmerkingen. 5 Kopie van relevante diploma s van medewerkers en/of zelfstandigen 6 Kopie verklaring omtrent gedrag van medewerkers en/of zelfstandigen Nee Bij aanname van nieuw personeel wordt momenteel nog niet gevraagd naar een verklaring omtrent gedrag (vog). Geadviseerd is om een regeling te treffen, waarbij het voor zowel zittend als nieuw personeel verplicht gesteld wordt om een vog te overleggen. 7 Kopie BIG-register van medewerkers en/of zelfstandigen die BIG-geregistreerd dienen te zijn 8 Gedragscode 9 Inschrijving bij het kwaliteitsregister of Nee keurmerk van de medewerkers en/of zelfstandigen 10 Opleidingsplan 11 Kwaliteitscertificaat HVP Zorg is HKZ gecertificeerd sinds 1 januari Het certificaat is afgegeven door KEMA en is geldig tot 2013.De laatste audit vond in mei 2011 plaats. 12 Lidmaatschap brancheorganisatie HVP zorg is lid van branche organisatie SPOT. 13 Uitsluitingscriteria cliënten Aan de hand van de indicatie en de eigen intake wordt bekeken of de benodigde deskundigheid in huis is om de gevraagde zorg te kunnen bieden. 14 Meldingen incidenten patiënten (MIP) 15 Uitvoeringsprotocollen van voorbehouden en risicovolle handelingen 16 Toets bekwaamheid van medewerkers en/of zelfstandigen van voorbehouden en risicovolle handelingen HVP Zorg maakt gebruik van de procedures en protocollen van Vilans. HVP Zorg beschikt over een centrale registratie van de in het kader van de Wet BIG risicovolle en voorbehouden handelingen. Alvorens een personeelslid een dergelijke 1 Zie bijlage 1 Pagina 3 van 9

4 handeling zou moeten uitvoeren vergewist men zich van haar/zijn bekwaamheid. Via een bekwaamheidsregistratieformulier geeft het personeelslid iedere 2 jaar aan voor welke handelingen zij/hij nog bekwaam is. Indien bekwaamheden verlopen, dan volgt bijscholing. 17 Beleid vrijheidsbeperkende maatregelen Na bestudering van het beleid/ de procedure vrijheidsbeperkende maatregelen wordt geconstateerd dat maatregelen niet concreet worden benoemd. Tijdens het bezoek is bovendien opgemerkt dat toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen in de thuissituatie niet zijn toegestaan. 18 Medicatiebeleid Een procedure voor de farmaceutische zorg aan de cliënt is aanwezig. Tijdens het gesprek werd duidelijk dat apothekers niet altijd mee werken bij het aanleveren van correcte medicatieoverzichten. De bij de Baxter rollen behorende deellijsten worden slechts op verzoek aangeleverd. 19 Gebruikersvergunning nvt 20 Notulen van de laatste drie werkoverleggen 21 Kopie van een aantal functioneringsgesprekken Overige opmerkingen Hoofd- en onderaannemerschap Bij de start van de organisatie heeft HVP een onderaannemerschap vervuld ten behoeve van een andere Haagse zorgaanbieder in het kader van de WMO. In ruil daarvoor eiste deze aanbieder 5% van de AWBZ cliënten van HVP Zorg, aan wie HVP zelf overigens de zorg verleende. Bij de verrekening van de declaraties berekende de andere zorg aanbieder een soort commissie. HVP Zorg heeft nog altijd een claim met betrekking tot AWBZ gelden bij deze aanbieder, waarvan de AWBZ-zorg afdeling inmiddels failliet is verklaard. Op dit moment is het onderaannemerschap met betrekking tot de WMO- zorg nog geldig. De directie is doende om voor het volgende jaar een eigen contract met de gemeente(n) af te sluiten, om vervolgens het onderaannemerschap te beëindigen. Gezien de hiervoor genoemde situatie en omdat de organisatie in de loop van de tijd begon te groeien en de noodzakelijke ondersteuning bij het opstellen van het verplichte jaardocument, vond de directie het verstandig om in april 2011 een adviseur in de arm te nemen. Terugkomend op het beleid en de procedure met betrekking tot de farmaceutische zorg adviseert de inspectie dat er een (schriftelijke) overeenkomst wordt afgesloten met de apothekers waarmee wordt samengewerkt. Met betrekking tot de verantwoordelijkheidstoedeling die in deze overeenkomst zou moeten worden opgenomen wil ik u wijzen op het onderstaande. WPM NR Pagina 4 van 9

5 Programma Zorg voor Beter De inspectie maakt u graag attent op het verbetertraject Medicatieveiligheid van Zorg voor Beter. Het hoofddoel van dit verbetertraject is het terugdringen van medicijnincidenten. Het verbetertraject Medicatieveiligheid is bestemd voor de thuiszorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Deelname aan het verbetertraject is gratis. Voor meer informatie zie Veiligheidsmanagement in de zorg De inspectie maakt u attent op de module Medicatieveiligheid, uit de methode voor Veiligheidsmanagement in de zorg van Actiz. Voor meer informatie zie Richtlijn 'Overdracht van medicatiegegevens in de keten De inspectie maakt u attent op de website over de richtlijn 'Overdracht van medicatiegegevens in de keten', Op initiatief van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) stelden kennisorganisaties, beroepsgroepen, branche- en koepelorganisaties uit de zorg in 2008 gezamenlijk een richtlijn op voor veilige overdracht van medicatiegegevens. De overdracht van medicatiegegevens was op dat moment onvoldoende opgenomen in de bestaande (veld)normen. De richtlijn bepaalt dat vanaf 2011 bij elk voorschrijfmoment een actueel medicatieoverzicht beschikbaar moet zijn. In spoedgevallen en bij de overdracht naar een volgende schakel is dit binnen 24 uur. Van de zorgverleners wordt verwacht dat zij met ingang van 1 januari 2011 de richtlijn toepassen in hun dagelijkse praktijk. Conclusies Op basis van bovenstaande bevindingen trekt de inspectie de volgende conclusies: - uw organisatie voldoet aan drie door de wet vastgestelde minimale eisen (zorgplan, klachtenregeling en medezeggenschap); - de voorwaardenscheppende factoren om te komen tot een kwalitatief verantwoorde zorg acht de inspectie in voldoende mate in uw organisatie aanwezig. Pagina 5 van 9

6 Bijlage 1 Toelichting 1. Het zorgplan (Besluit Zorgplanbespreking AWBZ-zorg; maart 2009) Het zorgplan (ook wel behandelplan, leefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan genoemd) is een onderdeel van het zorgdossier. Aan de inhoud worden eisen gesteld: De zorgaanbieder is verplicht in samenspraak met de cliënt een zorgplan te maken. Binnen zes weken na aanvang van de zorgverlening moet de zorgaanbieder een zorgplan opgesteld hebben waarin in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod komen: a. welke doelen worden met betrekking tot de zorgverlening voor een bepaalde periode gesteld, gebaseerd op de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt; b. op welke concrete wijze zullen de zorgaanbieder en de cliënt de gestelde doelen trachten te bereiken; c. wie is voor de verschillende onderdelen van de zorgverlening verantwoordelijk, op welke wijze vindt afstemming tussen meerdere zorgverleners plaats, en wie kan de cliënt op die afstemming aanspreken; d. met welke frequentie en onder welke omstandigheden gaat de zorgaanbieder de zorgverlening in samenspraak met de cliënt evalueren en actualiseren. Voor Bopz-aangemerkte instellingen moet het zorgplan tevens voldoen aan de eisen van de Wet Bopz. Het zorgdossier bevat voorts alle informatie die voor de zorg aan en de begeleiding en eventuele behandeling van de cliënt relevant is: - persoonsgegevens cliënt; - zorgovereenkomst; - diagnose(s); - toestemming voor uitvoering zorgplan; - naam en toestemming cliëntvertegenwoordiger voor uitvoering zorgplan (indien van toepassing); - verslag evaluatiegesprekken; Het zorgplan wordt minimaal een keer per jaar met alle relevante betrokkenen geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. - rapportage; Verslaglegging ten behoeve van de continuïteit van de dagelijkse zorg en uitvoering van het zorgplan; - naam behandelend (huis)arts en eventueel andere behandelaars; - actueel medicatieoverzicht, indien zorgaanbieder (een deel van) het medicatieproces overneemt; Een actueel medicatieoverzicht met soort medicatie, dosering en tijdstippen van medicatieverstrekking, naam voorschrijvend arts en leverend apotheker. Bij voorkeur wordt dit overzicht door de apotheker geleverd. Wanneer de instelling ook kraamzorg levert dient tevens in het dossier aanwezig te zijn: - temperatuurlijst moeder; - temperatuurlijst kind; - LIP-formulier; - overdracht naar de jeugdgezondheidszorg; - vochtbalans kind; - voedingsgerelateerde gegevens; - informatie over overleg met de verloskundige(n). WPM NR Pagina 6 van 9

7 2. Klachtenregeling/ klachtencommissie (Wet Klachtrecht cliënten zorgsector) Elke cliënt heeft de mogelijkheid om over de geboden zorg een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de instelling. Een klacht kan door de cliënt zelf of zijn vertegenwoordiger worden ingediend en heeft betrekking op een gedraging van de zorgaanbieder of van voor hem werkzame personen jegens de cliënt. Tijdens het bezoek worden de volgende criteria gehanteerd: - Er is een klachtenregeling conform bovengenoemde wetgeving en deze is onder de aandacht van cliënten gebracht. - De zorgaanbieder heeft een klachtencommissie conform bovengenoemde wetgeving. Deze bestaat uit ten minste drie leden waaronder een voorzitter die niet werkzaam is voor of bij de zorgaanbieder. - Zowel de cliënt als iemand die hem vertegenwoordigt, kan rechtstreeks bij de klachtencommissie een klacht indienen tegen de zorgaanbieder of diens personeel. 3. Medezeggenschap (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) Medezeggenschap betekent dat zowel cliënten als cliëntvertegenwoordigers als collectief invloed kunnen uitoefenen op besluiten in de organisatie die van invloed zijn op de positie van cliënten. De instelling heeft vastgelegd hoe zij deze medezeggenschap heeft geregeld en op welke onderwerpen zij advies inwint bij cliënt(vertegenwoordigers). De cliënten en hun vertegenwoordigers worden op een voor hen begrijpelijke manier en tijdig geïnformeerd over belangrijke wijzigingen in de organisatie. Tijdens het bezoek wordt gelet op de volgende zaken: Is er een regeling waarin vastligt hoe de medezeggenschap binnen de instelling is geregeld? Hebben cliënten aantoonbaar inspraak op het niveau van de eigen woon/zorglocatie (bijvoorbeeld in de vorm van een periodiek overleg met schriftelijke vastlegging)? Worden relevante beleidsbeslissingen tijdig besproken en heeft de mening van de cliënten een zichtbare invloed op het gevoerde beleid? 4. Deskundigheid personeel Deskundig personeel is in staat om de noodzakelijke en gevraagde zorgverlening en ondersteuning aan cliënten te bieden. Het personeel voldoet aan de eisen die aan de functie(s) worden gesteld en is waar nodig bekwaam en bevoegd om specifieke functie(s) uit te oefenen. Tijdens het bezoek wordt o.a. gelet op de volgende zaken: relevante diploma s van medewerkers/zelfstandigen, de aanwezigheid van verklaringen omtrent gedrag, gedragscode, BIG-registraties en functioneringsgesprekken; kwalitatief en kwantitatief voldoende aandacht voor (bij)scholing gericht op de ondersteuningsvragen van de cliëntgroepen (scholingsplan); uitsluitingscriteria cliënten; zijn de grenzen aan zorg duidelijk beschreven; bekwaamheid en bevoegdheid van medewerkers om voorbehouden en risicovolle handelingen uit te voeren. 5. Melding Incidenten Patiëntenzorg (MIP) De zorgaanbieder draagt zorg voor een interne meldingsprocedure voor fouten en (bijna-)ongevallen. De zorgaanbieder is van deze fouten en (bijna-) ongevallen op de hoogte en neemt corrigerende en preventieve maatregelen ter verbetering van de zorgverlening en ter voorkoming van herhaling. Pagina 7 van 9

8 Bij het bezoek wordt o.a. gelet op: - de aanwezigheid van een MIP-procedure en een MIP-commissie; - de beschikbaarheid voor personeel van een meldformulier voor (bijna)incidenten. 6. Vrijheidsbeperkende maatregelen (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen) Bij vrijheidsbeperkende maatregelen gaat het om die maatregelen waardoor de cliënt in zijn vrijheid wordt beperkt. Mogelijke maatregelen zijn: gesloten kamer of afdeling, bedhekken, fixatie, afzondering, separatie, gecamoufleerde medicatie en gedwongen medicatie, vocht- en voedinginname. Indien er cliënten verblijven met een Bopz-status, dient de instelling te voldoen aan de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen. Tijdens het bezoek wordt o.a. gelet op de volgende zaken: - heeft de instelling beleid ten aanzien van vrijheidsbeperking; - wordt vrijheidsbeperking toegepast en zo ja, vindt dit verantwoord en conform wet- en regelgeving plaats. 7. Medicatiebeleid Het medicatiebeleid van de organisatie bevat tenminste de beschrijving van de taken, verantwoordelijkheden en afspraken omtrent het gehele medicatieproces. Dit beleid is besproken met eventuele externe betrokkenen: de huisarts(en) en apotheker(s). Bij het bezoek wordt gelet op: - deskundigheid personeel op gebied van medicatieverstrekking; - aanwezigheid van medicatiebeleid. WPM NR Pagina 8 van 9

9 Bijlage 2 Wetgeving en veldnormen Het onderzoek is gebaseerd op wetgeving en de daarvan afgeleide veldnormen van de koepelorganisaties en beroepsverenigingen, waarvan de belangrijkste hieronder worden genoemd. Wetgeving: - Kwaliteitswet zorginstellingen; - Wet klachtrecht cliënten zorgsector; - Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen; - Besluit zorgplanbespreking AWBZ-zorg; - Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG); - Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO); - Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (wet Bopz). Veldnormen: - Op weg naar normen voor Verantwoorde zorg, Stuurgroep Verantwoorde zorg 2005; - Kwaliteitskader Verantwoorde zorg, Stuurgroep Verantwoorde zorg 2007; - Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, visiedocument 2007; - Kwaliteitskader Verantwoorde zorg, Stuurgroep Verantwoorde zorg 2010; - Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, Pagina 9 van 9

Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan Thuiszorg Service Nederland te Veendam op 24 september 2012. Zwollle, november 2012

Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan Thuiszorg Service Nederland te Veendam op 24 september 2012. Zwollle, november 2012 Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan Thuiszorg Service Nederland te Veendam op 24 september 2012 Zwollle, november 2012 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Bevindingen inspectiebezoek 4 2.1 Opzet

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Normen, wetten en de beroepscode

Normen, wetten en de beroepscode 13 Normen, wetten en de beroepscode Introductie Om met het zorgplan te kunnen werken, is het noodzakelijk dat je het (juridisch) kader kent waarbinnen het zorgplan valt. Om de zorg betaald ( bekostigd

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Mei 2012 Inhoud 1. Algemeen 2. Informatie 3. Overeenkomst en nadere afspraken 4. Privacy 5. Kwaliteit en veiligheid 6. Verplichtingen van de cliënte

Nadere informatie

Betere kwaliteitsafspraken nodig voor hulp bij het huishouden

Betere kwaliteitsafspraken nodig voor hulp bij het huishouden Betere kwaliteitsafspraken nodig voor hulp bij het huishouden Kwaliteitsdocument onvoldoende gebruikt Den Haag, september 2010 Betere kwaliteitsafspraken nodig voor hulp bij het huishouden september 2010

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor kraamzorg 2015

Algemene Voorwaarden voor kraamzorg 2015 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG Algemene Voorwaarden voor kraamzorg 2015 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Algemene voorwaarden voor de kraamzorg 2015 AV CZ / 158 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Professioneel Statuut MMA

Professioneel Statuut MMA Professioneel Statuut MMA Inhoudsopgave Inleiding 3 A. Algemeen 3 1 Inleiding en doelstellingen 3 2. Definities 3 3. Juridische kaders 5 B. Bestuur RAV 6 4. Taken en verantwoordelijkheden bestuur RAV algemeen

Nadere informatie

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg.

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg. Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon: (070) 3407911 Telefax: (070) 3405725 Internet: www.zichtbarezorg.nl K K A Z W A N O A D T R L E W G I

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Preambule Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en een zorginstelling ligt een overeenkomst ten grondslag gericht

Nadere informatie

OVEREENKOMST 2014 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I.A: Algemene gegevens. Zorgverzekeraars Nederland mei 2013

OVEREENKOMST 2014 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I.A: Algemene gegevens. Zorgverzekeraars Nederland mei 2013 OVEREENKOMST 2014 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ Deel I.A: Algemene gegevens Zorgverzekeraars Nederland mei 2013 Overeenkomst AWBZ 2014 - Deel I: Instellingsgebonden deel Pagina 1 DEEL I: INSTELLINGSGEBONDEN

Nadere informatie

KLACHTEN KUNNEN OPGELOST WORDEN

KLACHTEN KUNNEN OPGELOST WORDEN Revisie Datum: 06-11-13 Pagina 1 van 11 Klachtenreglement Zorgfront DH BV klachtencommissie BTN KLACHTEN KUNNEN OPGELOST WORDEN Een goed contact met uw bemiddelingsorganisatie is heel belangrijk Gelukkig

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SBWU

Algemene Voorwaarden SBWU Algemene Voorwaarden SBWU Preambule Aan de rechtsverhouding tussen een patiënt en een zorginstelling ligt een overeenkomst ten grondslag gericht op behandeling en/of begeleiding al dan niet in combinatie

Nadere informatie

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd Preambule LPGGz NPCF Consumentenbond GGZ Nederland 2012 Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en een

Nadere informatie

Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg

Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg ActiZ BTN LHV Verenso Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Opbouw 4 Hoofdstuk 2 Wettelijk kader 5 2.1

Nadere informatie

Klachtenregeling klachtencommissie BTN

Klachtenregeling klachtencommissie BTN Artikel 1.0 BEGRIPSBEPALINGEN In deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de bij de klachtenregeling van BTN aangesloten [thuiszorg- en/of kraamzorg]aanbieder, zijnde een rechtspersoon of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon die één of

Nadere informatie

DIRECTIEBEOORDELING JAAR 2013

DIRECTIEBEOORDELING JAAR 2013 DIRECTIEBEOORDELING JAAR 2013 HOOFDSTUK 1. BIJZONDERHEDEN LAATSTE DIRECTIEBEOORDELING... 2 HOOFDSTUK 2. MEETRESULTATEN... 4 2.1 Interne audits... 4 2.2 Externe audits... 4 2.3 CQ meting cliënten... 6 2.4

Nadere informatie

Wet- en regelgeving Financiën en verzekeringen Beleid en procedures. Cicero Zorgservice. (lokaal tarief)

Wet- en regelgeving Financiën en verzekeringen Beleid en procedures. Cicero Zorgservice. (lokaal tarief) 1 Wet- en regelgeving Financiën en verzekeringen Beleid en procedures Cicero Zorgservice 0900 500 9 500 (lokaal tarief) De cliënteninformatie van Cicero Zorggroep bestaat uit drie delen. Deel 1: Algemene

Nadere informatie

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg 1. Algemeen Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. VNN: de rechtspersoon, die zorg verleent binnen het domein

Nadere informatie

Klachtenregeling klachtencommissie

Klachtenregeling klachtencommissie Klachtenregeling klachtencommissie Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de bij de klachtenregeling van BTN aangesloten bemiddelingsorganisatie, zijnde een

Nadere informatie

Klachtenregeling klachtencommissie BTN

Klachtenregeling klachtencommissie BTN Klachtenregeling klachtencommissie BTN Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de bij de klachtenregeling van BTN aangesloten (thuiszorg- en/of kraamzorg)organisatie,

Nadere informatie

Toelichting bij de Handreiking

Toelichting bij de Handreiking Toelichting bij de Handreiking Ondersteuningsplannen 2013 [Geef tekst op] www.kennispleingehandicaptensector.nl Verbeterprogramma gehandicaptenzorg Goed gebruik van het ondersteuningsplan in de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden HAP+RAV

Verantwoordelijkheden HAP+RAV Handreiking Verantwoordelijkheden HAP+RAV Juridische aandachtspunten bij de samenwerking tussen Huisartsenposten en Regionale Ambulancevoorzieningen Nijmegen/Utrecht/Zwolle 7 september 2012 Colofon Vereniging

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012

Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012 Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012 Organisatie Arbeid Zorg Vooraf Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2012 van de Gemiva-SVG Groep. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij doen om goede en verantwoorde

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2014

Kwaliteit Jaarverslag 2014 Kwaliteit Jaarverslag 2014 Organisatie Arbeid Zorg Werkt het, deugt het en doet het deugd? * *Uit Macht ten goede?! Sterke arm in een complexe samenleving. Politieacademie, Apeldoorn, p.9 1 Vooraf Voor

Nadere informatie