Gezonde wijkenanalyse Haagse Krachtwijken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezonde wijkenanalyse Haagse Krachtwijken"

Transcriptie

1 10 Gezonde wijkenanalyse Haagse Krachtwijken

2 vaillantlaan Schilderswijk De Schilderswijk ligt in stadsdeel Centrum en is opgedeeld in drie buurten, West, Noord en Oost. In de Gezonde wijkanalyse is geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende buurten van de Schilderswijk, de wijk wordt telkens in het geheel besproken. 11 schilderswijk vaillantlaan hoefkade de haagse markt hoefkade

3 12 Gezonde wijkenanalyse Haagse Krachtwijken

4 Algemene kenmerken 13 schilderswijk Kernpunten Demografie Ten opzichte van de bewoners van Den Haag 1. heeft de Schilderswijk een duidelijk jongere bevolkingssamenstelling. 2. is het aandeel bewoners van niet-westerse herkomst zeer hoog. Sociaal-economische kenmerken Ten opzichte van de bewoners van Den Haag 1. hebben bewoners van de Schilderswijk een lager opleidingsniveau. 2. zijn er veel werklozen in de Schilderswijk. 3. zijn er veel (langdurige) minima in de Schilderswijk. Woon- en leefomgeving en veiligheid Ten opzichte van de bewoners van Den Haag 1. wordt de woon- en leefomgeving in de Schilderswijk slechter beoordeeld door bewoners. 2. voelt men zich minder veilig in de Schilderswijk. 3. ervaart men meer vermogensdelicten als fietsdiefstal, diefstal uit auto of beschadiging aan auto of woninginbraak in de Schilderswijk. 4. ervaart men meer dreiging in de vorm van drugsoverlast, dronken mensen op straat, gewelddelicten, straatroof, bedreiging en lastig gevallen worden op straat in de Schilderswijk. 5. verhuist men in de Schilderswijk niet vaker.

5 14 Gezonde wijkenanalyse Haagse Krachtwijken Demografie De Schilderswijk telt ruim inwoners, dit is 7% van de Haagse bevolking. De Schilderswijk is het meest kinderrijke deel van Den Haag, het aandeel kinderen en jongeren is hoog en er zijn relatief weinig ouderen (figuur 1). Veel inwoners van de Schilderswijk zijn van niet-nederlandse herkomst; slechts één op de tien inwoners is oorspronkelijk afkomstig uit Nederland. Mensen van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse herkomst zijn het meest vertegenwoordigd (figuur 2). De gemiddelde leeftijd van de inwoners van Nederlandse herkomst is aanzienlijk hoger dan die van de inwoners van niet-nederlandse herkomst. In de Schilderswijk zijn relatief veel eenoudergezinnen (15%, in Den Haag 8%). Sociaal-economische kenmerken Een maat voor de gemiddelde sociaal-economische positie van de bevolking in een wijk ten opzichte van de hele stad Den Haag, is de achterstandsscore. De score is gebaseerd op een vijftal indicatoren: inkomen, langdurige werkloosheid, waarde van huizen, aandeel verhuizingen en aandeel etnisch culturele groepen. De Schilderswijk heeft met +12,9 een hoge achterstandscore en is daarmee een gebied met veel achterstand. De Schilderswijk wordt gekenmerkt door lage inkomens, hoge werkeloosheid en veel laagopgeleiden. Het aandeel minima en de werkloosheid is het hoogst van heel Den Haag. Op scholen kampt men met problemen als schoolverzuim. In vergelijking met Den Haag is in de Schilderswijk de gemiddelde WOZ-waarde voor woningen veel lager en de bevolkingsdichtheid en woonbezetting veel hoger. De verhuismobiliteit in de Schilderswijk is echter vergelijkbaar met Den Haag. In de Schilderswijk is veel sociale huurbouw, het merendeel hiervan zijn eengezinswoningen met een hoge woonbezetting (figuur 3).

6 15 Figuur 1 % Leeftijdsopbouw 0-19 jaar jaar jaar jaar 80 jaar en ouder schilderswijk Figuur 2 Ethnische samenstelling % Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans Overig westers Overig niet-westers Figuur 3 Opleiding, werk inkomen en wonen % Lage opleiding Geen werk Minimum inkomen Langdurige minima Sociale huurvoorraad Verhuismobiliteit Schilderswijk Den Haag

7 16 Gezonde wijkenanalyse Haagse Krachtwijken Woon- en leefomgeving en veiligheid De woon- en leefomgeving wordt slechter beoordeeld door de inwoners van de wijk, vergeleken met het Haagse gemiddelde. De sociale cohesie in de Schilderswijk is iets lager dan in Den Haag en men voelt zich minder verantwoordelijk voor de buurt. Overlast, verloedering en dreiging zorgen ervoor dat de bewoners van de Schilderswijk zich minder veilig voelen dan inwoners van Den Haag (figuur 4 en tabel 1) Figuur 4 Kenmerken van woon- leefomgeving en veiligheid % Rapportcijfer woonomgeving 7 of hoger Voelt zich verantwoordelijk voor buurt Voelt zich onveilig in eigen buurt Vindt manier omgang mensen bedreigend Voelt zich zonder respect behandeld Schilderswijk Den Haag

8 Tabel 1 Kenmerken van woon -en leefomgeving en veiligheid Leefomgeving 17 schilderswijk Algemeen oordeel buurt (0= slecht; 10 = goed) 5,8 7,1 Perceptie overlast (0 = gunstig; 10 = ongunstig) (op basis van de aspecten geluidsoverlast (algemeen en door verkeer), overlast van groepen jongeren en overlast van omwonenden) Perceptie verloedering (0 = gunstig; 10 = ongunstig) (op basis van de aspecten: hondenpoep op straat, rommel op straat, bekladding muren/ gebouwen en vernieling telefooncellen/bus-/tramhokjes) 4,4 3,0 5,3 4,6 Sociale cohesie (0= slecht; 10 = goed) 5,4 5,9 Veiligheid Perceptie vermogensdelicten (0 = gunstig; 10 = ongunstig) (op basis van de aspecten: fietsendiefstal, diefstal uit auto, beschadiging auto/diefstal vanaf auto en woninginbraak) Perceptie dreiging (0 = gunstig; 10 = ongunstig) (op basis van de aspecten: drugsoverlast, dronken mensen op straat, gewelddelicten, straatroof, bedreiging en lastig gevallen op straat) Minimaal 1x slachtoffer afgelopen 12 maanden van voorval/misdrijf (autodelict, vernielingen, inbraak in woning, geweld, diefstal tas/portemonnee, andere dingen gestolen). 5,9 4,0 2,9 1,3 54% 42% Aantal delicten per 1000 inwoners Schilderswijk Den Haag

9 18 Gezonde wijkenanalyse Haagse Krachtwijken Gezondheidssituatie Kernpunten Gezondheid Ten opzichte van de bewoners van Den Haag 1. ervaren inwoners van de Schilderswijk hun gezondheid als slechter; de hoeveelheid ervaren beperkingen ligt hoger. 2. hebben inwoners van de Schilderswijk meer suikerziekte en astma. 3. hebben inwoners van de Schilderswijk een slechtere psychische gezondheid. 4. hebben inwoners van de Schilderswijk meer last van overgewicht en obesitas. Determinanten van gezondheid Ten opzichte van de bewoners van Den Haag 1. voldoen minder inwoners in de Schilderswijk aan de norm voor voldoende lichaamsbeweging. 2. komt er minder overmatig alcoholgebruik voor in de Schilderswijk. 3. zijn inwoners van de Schilderswijk eenzamer. 4. hebben inwoners van de Schilderswijk iets meer last van geluidshinder, vooral van de buren, verkeer en bromgeluiden.

10 Lichamelijke gezondheid De ervaren gezondheid is het subjectieve oordeel van iemand over zijn of haar gezondheid en wordt over het algemeen beschouwd als een goede indicator van de totale gezondheidstoestand. Vier op de tien inwoners van de Schilderswijk (42%) beoordeelt zijn eigen gezondheid als matig of slecht, dit is veel hoger dan in geheel Den Haag (20%, figuur 5). Tweederde van de inwoners van de Schilderswijk (65%) geeft aan een chronische ziekte of aandoening te hebben, iets meer dan in Den Haag (58%). De top drie van meest voorkomende chronische ziekten of aandoeningen in de Schilderswijk is: ernstige/hardnekkige aandoeningen aan nek of schouder (27%), migraine (25%) en rugaandoeningen, inclusief hernia (24%). Hoge bloeddruk, luchtwegaandoeningen (zoals astma) en suikerziekte zijn ziekten die veel voorkomen onder groepen met een lage sociaal-economische status en van niet-westerse herkomst. In de Schilderswijk komen suikerziekte en luchtwegaandoeningen inderdaad vaker voor (beide 17%) dan in Den Haag (suikerziekte 8%, luchtwegaandoeningen 11%). 19 schilderswijk Figuur 5 Lichamelijke gezondheid % Matig tot slecht ervaren gezondheid Minimaal 1 ziekte/aandoening Sterk belemmerd door ziekte/aandoening Licht belemmerd door ziekte/aandoening Schilderswijk Den Haag

11 20 Gezonde wijkenanalyse Haagse Krachtwijken In de Schilderswijk voelen vier op de tien inwoners (40%) met minimaal één chronische ziekte of aandoening zich sterk belemmerd bij het uitvoeren van dagelijkse bezigheden, meer dan in Den Haag (22%). Eveneens vier op de tien (42%) voelen zich daarin licht belemmerd, vergelijkbaar met Den Haag (45%). Voor 55-plussers wordt de zelfredzaamheid beschreven aan de hand van beperkingen bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), huishoudelijke dagelijkse activiteiten (HDA) en aan de hand van beperkingen in het gehoor en zicht. Eenderde van de 55-plussers in de Schilderswijk ondervindt beperkingen bij ADL en eveneens eenderde bij HDA. Alle ervaren beperkingen in de Schilderswijk zijn veel hoger vergeleken met gemiddeld in Den Haag (figuur 6). Psychische gezondheid Depressie en angststoornissen zijn belangrijke psychische gezondheidsproblemen. Bij mensen met dergelijke psychische klachten is de kwaliteit van leven slechter dan bij mensen zonder deze klachten. Eén op de vijf inwoners van de Schilderswijk (21%) heeft een hoog risico op depressie of een angststoornis, meer dan twee keer als gemiddeld in Den Haag (9%, figuur 7). Ook het medicijngebruik voor angst, depressie, spanning of stress is in de Schilderswijk hoger (16%) dan in Den Haag ( 9%). Leefstijl De leefstijl van een persoon kan invloed hebben op diens gezondheid. Overgewicht en obesitas (=ernstig overgewicht) hangen sterk samen met het risico op chronische aandoeningen als hart- en vaatziekten, suikerziekte en kanker.

12 Figuur 6 % Zelfredzaamheid bij 55-plussers Beperking ADL Beperking HDA Beperking gehoor Beperking zicht 21 schilderswijk Figuur 7 Psychische gezondheid % Hoog risico op depressie of angststoornis Medicijngebruik angst, depressie, spanning of stress Schilderswijk Den Haag

13 22 Gezonde wijkenanalyse Haagse Krachtwijken Meer dan de helft van de inwoners van de Schilderswijk (53%) heeft overgewicht, meer dan in Den Haag (47% figuur 8). Het verschil wordt veroorzaakt door het hogere aandeel inwoners van de Schilderswijk met ernstig overgewicht (21% tegen 13% in Den Haag). Van de 3-16-jarige kinderen in de Schilderswijk heeft een kwart (26%) overgewicht, vergeleken met 19% in geheel Den Haag. Het aandeel van overgewicht varieert per etniciteit, 34% van de Turkse en 26% van de Marokkaanse kinderen in geheel Den Haag heeft overgewicht, vergeleken met het Haagse gemiddelde van 19%. In de Schilderswijk wonen veel kinderen van Turkse en Marokkaanse afkomst. Roken vergroot de kans op chronische ziekten als kanker, luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten. Een kwart van de inwoners van de Schilderswijk rookt (25%), vergelijkbaar met Den Haag (28%, figuur 9). Matig alcoholgebruik is niet schadelijk voor de gezondheid maar overmatig alcoholgebruik verhoogt het risico op hart- en vaatziekten, verschillende vormen van kanker en beschadiging van lever, hersenen, nieren en zenuwen. In de Schilderswijk drinkt 3% van de inwoners overmatig alcohol, veel minder dan in Den Haag (11%), dit mede als gevolg van de geloofsovertuiging van een groot deel van de inwoners in de Schilderswijk. Van alle drugs wordt cannabis (hasj of weed) het meest gebruikt. Er is weinig verschil in het cannabisgebruik in de Schilderswijk (4%) en in Den Haag (5%). Regelmatig bewegen en sporten verlaagt het risico op verschillende chronische ziekten en is gunstig voor onder andere het lichaamsgewicht, vetpercentage en de botdichtheid. Minder dan de helft van de inwoners van de Schilderswijk

14 (44%) heeft voldoende lichaamsbeweging volgens de Nederlandse beweegnorm. Dit percentage is laag vergeleken met Den Haag (58%). Cijfers over sportdeelname in de armere wijken van stadsdeel Centrum (waaronder Schilderswijk, Stationsbuurt/Rivierenbuurt en Schilderswijk) laten zien dat bewoners van deze wijken minder sporten (54%) dan in Den Haag (62%), het verschil is het grootst bij 6-17-jarige kinderen; 63% in deze wijken tegen 92% in Den Haag. 23 schilderswijk Figuur 8 Overgewicht en obesitas % Matig overgewicht volwassenen Ernstig overgewicht volwassenen Overgewicht totaal volwassenen Overgewicht kinderen Figuur 9 Roken, alcohol- en cannabisgebruik en bewegen % Roken Overmatig alcoholgebruik Cannabisgebruik Voldoen aan beweegnorm Schilderswijk Den Haag

15 24 Gezonde wijkenanalyse Haagse Krachtwijken Sociale en fysieke leefomgeving Een veilige omgeving met veel sociale steun biedt kansen voor de gezondheid, terwijl een onveilige omgeving met weinig sociale steun een bedreiging kan vormen voor de gezondheid. De fysieke omgeving waarin iemand woont of werkt kan ook van invloed zijn op de gezondheid. Langdurige eenzaamheid bedreigt het persoonlijke welbevinden en kan ziekmakend zijn, zowel lichamelijk (hoofdpijn, maagpijn, ademhalingsproblemen, slaapproblemen en overmatig middelengebruik) als geestelijk (verminderd zelfrespect, pessimistisch toekomstperspectief, depressie en angst). In de Schilderswijk voelt één op de zes inwoners (16%) zich ernstig of zeer ernstig eenzaam. Dit is meer dan in Den Haag (10%, figuur 10). Figuur 10 Sociale en fysieke leefomgeving % (Zeer) ernstig eenzaam Slachtoffer huiselijk geweld Ernstige geluidshinder Schilderswijk Den Haag

16 Huiselijk geweld kan leiden tot langdurig psychische en lichamelijke klachten, niet alleen bij het slachtoffer maar ook bij kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld. In de Schilderswijk geeft gemiddeld 3% van de inwoners aan in de afgelopen vijf jaar slachtoffer te zijn geweest van huiselijk geweld, vergelijkbaar met Den Haag (3%). 25 schilderswijk Te veel geluid in de woonomgeving kan hinder en slaapverstoring veroorzaken. Jarenlange blootstelling aan veel geluid in de woon- en werkomgeving kan leiden tot een hoge bloedruk en daarmee tot hart- en vaatziekten. Gemiddeld geeft 37% van de inwoners in de Schilderswijk aan ernstige geluidhinder te ervaren en 67% lichte geluidshinder. In Den Haag ligt het percentage voor ernstige geluidshinder lager (28%) maar is voor lichte geluidhinder vergelijkbaar (66%). De grootste veroorzakers van geluidsoverlast in de Schilderswijk zijn buren (48 %), het verkeer (35% voor langzaam verkeer, 28% voor verkeer > 50 km/u) en bromgeluiden (19%).

17 26 Gezonde wijkenanalyse Haagse Krachtwijken Aanbod en vraag van zorg, welzijn en preventie Kernpunten Zorgaanbod en preventie 1. Er is geen duidelijk overzicht van het aanbod aan zorg- en preventie in de Schilderswijk en of dit voldoende is voor de wijk. 2. Veel preventieactiviteiten zijn gericht op de jeugd op het gebied van overgewicht, genotmiddelen- en seksuele voorlichting. 3. De preventieactiviteiten zijn nog niet specifiek voor de Schilderswijk en vrij versnipperd. Zorggebruik Ten opzichte van de bewoners van Den Haag hebben inwoners van de Schilderswijk per jaar meer contact met de huisarts of GGZ. 2. hebben inwoners van de Schilderswijk per jaar minder contact met de tandarts of medisch specialist.

18 27 schilderswijk Zorgconsumptie volgens zorgverzekeraars CZ en AZIVO Ten opzichte van de verzekerden uit Den Haag (en omstreken) 1. hebben verzekerden uit de Schilderswijk ongeveer evenveel kosten voor huisartsenzorg. 2. hebben verzekerden uit de Schilderswijk minder paramedische, farmaceutische en eerstelijns- en tweedelijns psychologische zorgkosten. 3. hebben verzekerden uit de Schilderswijk meer tandheelkundige zorgkosten, kraamzorg, verloskundige zorg en specialistische zorg. Zorgvraag volgens Vraag Aanbod Analyse Monitor Ten opzichte van de verzekerden uit Den Haag 1. hebben inwoners van de Schilderswijk meer huisartsencontacten voor de verschillende ziekteclusters. 2. hebben de inwoners van de Schilderswijk per jaar meer vervolgcontacten voor chronische aandoeningen. 3. komen onder inwoners van de Schilderswijk iets meer geboortes en thuisbevallingen voor. 4. zijn er meer inwoners van de Schilderswijk met ervaren psychisch onwelbevinden. 5. hebben bewoners in de Schilderswijk gemiddeld per jaar minder uren huishoudelijke zorg.

19 28 Gezonde wijkenanalyse Haagse Krachtwijken Zorgaanbod en preventie In een achterstandswijk als de Schilderswijk is voldoende zorgaanbod belangrijk omdat de werklast voor zorgverleners hoger blijkt te zijn dan in niet-achterstandswijken. In de Schilderswijk zijn o.a gevestigd: verschillende gezondheidscentra met meerdere zorgverleners (De Rubenshoek, Vaillantplein en Nieuw Schilderswijk), huisartsenpraktijken (de meesten met wijk-ggz en praktijkondersteuner), fysiotherapiepraktijken, tandartspraktijken en apotheken. Verder nog een logopediepraktijk, verloskundigezorg, een GGZ-praktijk, een verzorgingshuis en een verpleeghuis. Zorgaanbod dat in de Schilderswijk ontbreekt zijn kraamzorg en oefentherapeuten maar deze zijn wel net buiten de wijk te vinden. Voor tweedelijnszorg is het dichtstbijzijnde ziekenhuis het Medisch Centrum Haaglanden, locatie Westeinde in stadsdeel Centrum. Thuiszorg is niet georganiseerd per wijk maar in stadsdeel Centrum zijn diverse aanbieders werkzaam. Op het gebied van het welzijnswerk en preventie is in de Schilderswijk een groot aanbod aan organisaties, voorzieningen, projecten en interventies. Voorbeelden zijn: Zebra Welzijn, Precura en STIOM, gezondheidsvoorlichting en opvoeding door de GGD Den Haag en het actieprogramma Gezondheidsachterstand moet wijken van de Gemeente Den Haag. Veel projecten en interventies zijn ontwikkeld voor de stad Den Haag, dus niet specifiek voor een wijk als de Schilderswijk, en zijn niet structureel. Ze zijn veelal gericht op kinderen en jongeren ter preventie van overgewicht, genotmiddelen en seksuele voorlichting.

20 Het is lastig om een compleet overzicht te krijgen van alle initiatieven die plaatsvinden, vanwege de veelheid aan partijen in de wijken en omdat niet altijd duidelijk is wat loopt, alweer gestopt is of nog moet starten. Voor initiatieven op het gebied van welzijn zijn vooral overzichten op stadsdeelniveau beschikbaar. Om de achterstand in de krachtwijken in Den Haag te verminderen zijn wijkactieplannen opgesteld door de gemeente Den Haag. Gezondheid speelt ook een rol in het wijkactieplan in de vorm van het thema gezond leven. 29 schilderswijk Zorggebruik In de Schilderswijk hebben meer bewoners (83%) in het afgelopen jaar contact gehad met de huisarts dan in Den Haag (77%, figuur 11). Dat geldt ook voor contacten met GGZ-hulpverleners of maatschappelijk werk (Schilderswijk 17%, Den Haag 11%). Het aandeel bewoners dat contact heeft gehad met een Figuur 11 Zorggebruik % Contact met huisarts Contact met specialist Contact met tandarts Contact met paramedici Contact Psychiatrische Thuiszorg met GGZ/MVV zorg Schilderswijk Den Haag

21 30 Gezonde wijkenanalyse Haagse Krachtwijken medisch specialist ligt in de Schilderswijk juist lager (35%, in Den Haag 42%). Dat geldt ook voor contacten met de tandarts (Schilderswijk 60%, Den Haag 67%). Contacten met de tandarts, paramedici of thuiszorg verschilden niet veel tussen de Schilderswijk en Den Haag. In de Schilderswijk heeft 5% van de inwoners psychiatrische zorg gekregen, minder dan in Den Haag (9%), het landelijke percentage is 5%. Zorgconsumptie De zorgverzekeraars CZ en AZIVO dekken samen bijna 50% van de inwoners van de Schilderswijk. Hun gegevens geven een indruk van de zorgconsumptie van verzekerden in de Schilderswijk, vergeleken met Den Haag en omgeving. Voor GGZ, paramedische zorg en farmaceutische zorg worden er in de Schilderswijk minder kosten gemaakt vergeleken met Den Haag en omstreken. Voor tandheelkundige zorg, kraamzorg, verloskundige zorg en specialistische zorg worden per verzekerde juist hogere zorgkosten gemaakt in de Schilderswijk vergeleken met Den Haag. In de kosten per verzekerde voor huisartsenzorg bestaan geen duidelijke verschillen tussen Den Haag en de Schilderswijk. Verwachte zorgvraag De verwachte zorgvraag in de eerstelijn wordt ingedeeld naar ziekteclusters (categorieën van klachten en aandoeningen). In de Schilderswijk worden voor bijna alle ziekteclusters meer contacten geschat dan voor geheel Den Haag, in het bijzonder voor infectieziekten, chronische ziekten, bewegingsapparaat en vruchtbaarheid en geboorte. Voor het cluster acute letsels worden iets minder contacten geschat voor de Schilderswijk.

22 Inwoners van de Schilderswijk hebben meer vervolgcontacten met de huisarts voor chronische aandoeningen. In de geschatte contacten met fysio- en oefentherapeut, diëtist en op het gebied van mondzorg zijn er geen duidelijke verschillen tussen Schilderswijk en Den Haag. In vergelijking met Den Haag ervaart een groter deel van de inwoners van de Schilderswijk klachten van psychisch onwelbevinden. De schatting voor aantal geboortes en thuisbevallingen is gelijk voor de Schilderswijk en Den Haag. Op het gebied van de thuiszorg ontvangen inwoners van de Schilderswijk minder uren huishoudelijke hulp maar iets meer uren verzorging of verpleging vergeleken met het Haagse gemiddelde. 31 schilderswijk

Gezondheid in de krachtwijken. Gezonde wijkenanalyse Haagse Krachtwijken

Gezondheid in de krachtwijken. Gezonde wijkenanalyse Haagse Krachtwijken Gezondheid in de krachtwijken schilderswijk stationsbuurt/rivierenbuurt Transvaal zuidwest Gezonde wijkenanalyse Haagse Krachtwijken Inhoud 2 Voorwoord 4 Inleiding 11 Schilderswijk 33 Stationsbuurt/Rivierenbuurt

Nadere informatie

Nieuw-West gezond en wel?

Nieuw-West gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Nieuw-West gezond en wel? Twee derde van de inwoners van Nieuw-West heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in Schiedam April 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Berdi Christiaanse Gea Schouten Bianca Stam Johan van Veelen Voorwoord In dit rapport vindt u de resultaten

Nadere informatie

Gezondheid in kaart. Rotterdam

Gezondheid in kaart. Rotterdam Gezondheid in kaart Rotterdam Inhoud 1 Inleiding 4 2 De inwoners van de gemeente Rotterdam 7 3 Kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid 12 4 Tot slot 31 Literatuur, gegevensbronnen en websites 32

Nadere informatie

Gemeentescan Barendrecht

Gemeentescan Barendrecht Gemeentescan Barendrecht Rotterdam Mei 2014 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Ontwikkelingen in de gezondheidszorg 2 2.1 Landelijke ontwikkelingen 2 2.2 Regionale ontwikkelingen 6 3 Gemeente in beeld 9 3.1 Kenmerken

Nadere informatie

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Inhoudsopgave Advies... 1 Aanleiding voor dit advies... 1 Belangrijkste bevindingen... 1 Advies aan gemeente Westervoort... 2 Inleiding...

Nadere informatie

Gezondheid in kaart. Delfshaven

Gezondheid in kaart. Delfshaven Gezondheid in kaart Delfshaven Inhoud 1 Inleiding 4 2 De inwoners van de deelgemeente Delfshaven 7 3 Kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid 12 4 Tot slot 28 Literatuur, gegevensbronnen en websites

Nadere informatie

Gezondheid in kaart. Vlaardingen

Gezondheid in kaart. Vlaardingen Gezondheid in kaart Vlaardingen Inhoud Inleiding 4 2 De inwoners van de gemeente Vlaardingen 6 3 Kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid 4 Tot slot 27 Literatuur, gegevensbronnen en websites 28

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2010. Resultaten van de regio Noord-Veluwe

Ouderenmonitor 2010. Resultaten van de regio Noord-Veluwe Ouderenmonitor 2010 Resultaten van de regio Noord-Veluwe Ouderenmonitor 2010 Resultaten van de regio Noord-Veluwe Colofon Uitgave: Kennis- en Expertisecentrum GGD Gelre-IJssel Postbus 51 7300 AB Apeldoorn

Nadere informatie

Samenvatting in kernpunten

Samenvatting in kernpunten Samenvatting in kernpunten De Amsterdamse leefsituatie Het gemiddelde welzijnsniveau in Amsterdam is in vergelijking met toegenomen, maar van op gelijk gebleven. De leefsituatie ligt in de vier grote steden

Nadere informatie

Gezondheid in kaart. Ridderkerk

Gezondheid in kaart. Ridderkerk Gezondheid in kaart Ridderkerk Inhoud Inleiding 4 2 De inwoners van Ridderkerk 7 3 Kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid 2 4 Tot slot 28 Literatuur, gegevensbronnen en websites 29 Definities 3

Nadere informatie

Gezondheid in kaart. Prins Alexander

Gezondheid in kaart. Prins Alexander Gezondheid in kaart Prins Alexander Inhoud 1 Inleiding 4 2 De inwoners van de deelgemeente Prins Alexander 7 3 Kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid 12 4 Tot slot 27 Literatuur, gegevensbronnen

Nadere informatie

Op weg naar een gezonder Son en Breugel. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011

Op weg naar een gezonder Son en Breugel. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Op weg naar een gezonder Son en Breugel Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 1 Op weg naar een gezonder Son en Breugel Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 P.F.J. van Bree,

Nadere informatie

Hoe gezond is Noord-Holland Noord? Het gezondheidsprofiel van Noord-Holland Noord

Hoe gezond is Noord-Holland Noord? Het gezondheidsprofiel van Noord-Holland Noord Hoe gezond is NoordHolland Noord? Het gezondheidsprofiel van NoordHolland Noord Gezondheidsprofiel 2011 NoordHolland Noord In een oogopslag NoordHolland Noord is qua leeftijdsopbouw vergelijkbaar met landelijk.

Nadere informatie

Nota lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016

Nota lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016 Gemeenteblad 513 De raad van de gemeente Voorst; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 december 2013, nummer Z-12-02423_2013-47760; Besluit vast te stellen de: Nota lokaal gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011

Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011 Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Rapport in het kort...5 Hoofdstuk 1 Zo kunnen we de gezondheid

Nadere informatie

Visiedocument eerstelijnszorg Feijenoord

Visiedocument eerstelijnszorg Feijenoord Visiedocument eerstelijnszorg Feijenoord Samenwerken, Samenleven en Samenzorgen binnen Feijenoord Werkgroep 1 e lijn Feijenoord Visiedocument eerstelijnszorg Feijenoord Ten geleide In 2006 heeft een aantal

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016 *D13.0064* D13.0064 Nota lokaalgezondheidsbeleid Koggenland 2013 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Leeswijzer 4 1 Terugblik 5 1.1 Alcohol en drugs 5 1.2 Roken 6 1.3 Overgewicht

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Deurne Kernpunten Jeugdmonitor 12- t/m 18- jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Deurne GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Kim Ensinck, Reineke

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. Eerstelijns gezondheidszorg

Regionale VTV 2011. Eerstelijns gezondheidszorg Regionale VTV 2011 Eerstelijns gezondheidszorg Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Eerstelijns gezondheidszorg Auteurs: Dr. M.A.M. Jacobs-van der Bruggen, GGD

Nadere informatie

GEZONDHEID JONGEREN IN BEELD

GEZONDHEID JONGEREN IN BEELD GEZONDHEID JONGEREN IN BEELD Resultaten jongerenmonitor 2013 in de regio Limburg-Noord De factsheet Gezondheid Jongeren in beeld beschrijft per thema de belangrijkste resultaten van de GGD Jongerenmonitor.

Nadere informatie

Gezondheid boven water in Zeeland. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2008

Gezondheid boven water in Zeeland. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2008 Gezondheid boven water in Zeeland Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2008 Gezondheid boven water in Zeeland Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2008 K.L.H.M. Vriends A.D. Bergstra

Nadere informatie

Monitor alcohol en middelen

Monitor alcohol en middelen Gemeente Utrecht, Volksgezondheid Monitor alcohol en middelen www.utrecht.nl/gggd Thema 1 www.utrecht.nl/volksgezondheid Alcohol- tabak- en cannabisgebruik in Utrecht Wat, waar en hoeveel? 2014 Colofon

Nadere informatie

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Uitgevoerd door: Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Marieke Hottenhuis Juni 2014 I Conclusies Hieronder leest u per hoofdstuk de belangrijkste conclusies

Nadere informatie

GEZONDHEID IN DRIMMELEN

GEZONDHEID IN DRIMMELEN Lokaal gezondheidsbeleid Gemeente Drimmelen 2008 2011 concept GEZONDHEID IN DRIMMELEN Made, 13 oktober 2008 Concept -nota vgz 2008 2011 Gezondheid in Drimmelen 1 Inhoudsopgave Gezondheid in Drimmelen lokaal

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Jeugdmonitor Gouda 2007

Jeugdmonitor Gouda 2007 Jeugdmonitor Gouda 2007 Jeugdmonitor Gouda 2007 Opdrachtgever: Uitgave en rapportage: Colofon Opdrachtgever: Gemeente Gouda, Afdeling Samenleving. Postbus 1086, 2800 BB Gouda. Contactpersoon: Addie de

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan genezen

Voorkomen is beter dan genezen Voorkomen is beter dan genezen Preventief werken aan gezondheid via: - de leefstijl - de sociale en fysieke leefomgeving - de beschikbaarheid van gezondheidszorgvoorzieningen Borculo, Maart 2013 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport Gemeente Harderwijk Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport 8 november Projectnr. 243.74 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax

Nadere informatie

Positieve gezondheid in Nieuwegein en Nijkerk

Positieve gezondheid in Nieuwegein en Nijkerk Positieve gezondheid in Nieuwegein en Nijkerk Levensloop en populatiegerichte aanpak ter versterking van gezondheid, welbevinden en veerkracht Prof. Dr. J.A.Walburg. 1 juli, 2014. Hoogleraar positieve

Nadere informatie