Verslag subsidieperiode juni 2012 t/m april Inleiding Doelstellingen 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag subsidieperiode juni 2012 t/m april 2014. 1. Inleiding 3. 2. Doelstellingen 4"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstellingen 4 3. Opdracht Uitvoering van de opdrachten 3.2 Uitvoering van aanvullende onderwerpen 4. Organisatie Bestuur 4.2 Dagelijkse leiding 4.3 Freelancers 4.4 Vrijwilligers 5. Tot slot 12 2

3 1. Inleiding De brancheorganisaties ActiZ en BTN, voor organisaties in de kraamzorg, en de beroepsvereniging voor kraamverzorgenden, de NBvK die de individuele kraamverzorgenden vertegenwoordigt, zijn alle drie betrokken bij de inhoud van de zorgverlening van de kraamzorg. Deze drie organisaties vertegenwoordigen tezamen het grootste deel van de kraamzorgsector en hebben daarom in 2011 besloten samen te werken om gezamenlijk in het de belangen van de inhoud van de kraamzorg te behartigen ter professionalisering en daarmee de profilering van de kraamzorgsector. Het projectplan "Oprichting paste binnen de beleidsuitgangspunten van de minister van VWS en de subsidie aanvraag is in maart 2012 gehonoreerd. Na het aanstellen van een directeur en een secretaris in juni 2012 is daadwerkelijk gestart met het opzetten van het (KCKZ). Na oprichting van de Stichting in september 2012 is het Plan van Aanpak geschreven wat richting gaf aan de activiteiten die het zou gaan ontplooien gedurende de subsidieperiode en het gaf tevens een globale blik op de vervolgstappen voor de periode daarna. Aan het eind van de subsidieperiode is het Meerjarenbeleidsplan geschreven wat inzicht geeft in de plannen voor de komende drie jaar waarin het Kenniscentrum Kraamzorg zich positioneert als hét Kenniscentrum voor de Kraamzorg. Met de te volgen strategie om op zes specifieke beleidsterreinen actief te opereren neemt het een duidelijke positie in, zowel in de kraamzorgsector, het netwerk van geboortezorg als bij alle andere stakeholders. De subsidieperiode liep over 2012 en 2013 maar de aftrap van het project was pas in juni Aan het ministerie van VWS is overheveling van het subsidiegeld aangevraagd en dit is verleend t/m april Vandaar dat dit verslag loopt van juni 2012 t/m april Met dit verslag en de financiële verantwoording wordt de subsidieperiode juni 2012 t/m april 2014 afgesloten en legt het verantwoording af over deze periode en de besteedde subsidiegelden. 3

4 2. Doelstellingen Met de onderstaande doelstellingen, geformuleerd in het Plan van Aanpak , is het van start gegaan: 1. Een centraal gezaghebbend centrum realiseren voor de professionalisering en profilering van de kraamzorgsector in het netwerk van de geboortezorg. 2. De ontwikkeling, implementatie en borging van belangrijke inhoudelijke onderwerpen op het gebied van kraamzorg aanjagen, structureren en ervoor zorg dragen dat de continuïteit gewaarborgd is. 3. Slagvaardig zijn met gezag richting het veld waarbij wij ons richten op ondernemers in de kraamzorg, kraamverzorgenden, ketenpartners, branche- en beroepsorganisaties, zorgverzekeraars, inspectie en overheid. Na twee jaar heel hard werken zijn de bovenstaande doelstellingen grotendeels gerealiseerd: het centrale centrum is er gekomen met de oprichting van het. Het heeft tot doel ervoor te zorgen dat de professionalisering en daarmee de profilering van de kraamzorgsector in het netwerk van geboortezorg gestalte krijgt. Er is een start gemaakt met het creëren van de randvoorwaarden voor de kraamzorgsector om zich te ontwikkelen tot volwaardige samenwerkingspartner in het netwerk van geboortezorg. Dat lukt uiteraard niet in twee jaar tijd maar de ambitie is er en deze staat beschreven in het Meerjarenbeleidsplan De doelstellingen zijn o.a. gerealiseerd door: het ontwikkelen van een website waarin het uitwisselen en delen van kennis centraal staat met daaraan gekoppeld een e-nieuwsbrief die tweemaandelijks verschijnt; de inrichting van een Kwaliteitsregister voor kraamverzorgenden op de website van het die toegankelijk is voor de kraamverzorgenden die zich ingeschreven hebben. Het Kwaliteitsregister heeft eveneens een beperkt openbaar gedeelte; de koppeling van belangrijke inhoudelijke onderwerpen voor de kraamzorg aan het Kwaliteitsregistratiesysteem waardoor ervoor gezorgd wordt dat ontwikkeling, implementatie en continuïteit gewaarborgd zijn; de opzet van een accreditatiesysteem waardoor bij- en nascholing voldoet aan kwaliteitscriteria en dit eveneens inzichtelijk is via de website van het ; te starten met de opzet van een adequaat systeem voor het ontwikkelen en opstellen van landelijke richtlijnen en protocollen. In de volgende hoofdstukken wordt beschreven op welke wijze dit gestalte heeft gekregen. Bovenstaande items komen eveneens terug in het Meerjarenbeleidsplan dat opgesteld is voor de periode aansluitend aan de verslagperiode/projectsubsidie. 4

5 3. Opdracht De opdracht aan het, die het Ministerie van VWS gekoppeld heeft aan de subsidie voor de periode , luidde: 1. het kraamzorgveld, zowel werkgevers- als werknemersorganisaties in de kraamzorg, moet gezamenlijk aan de slag met het Kenniscentrum; 2. het opzetten van een gezamenlijk registratiesysteem zodat er meer inzicht komt in de kraamzorgmarkt: op demografisch gebied, omtrent (verplichte) scholing, om kwaliteit te toetsen. Dit registratiesysteem moet uiteindelijk de randvoorwaarden, die worden gesteld aan de kraamzorgaanbieders en hun kraamverzorgenden, gaan bepalen; 3. aansluiting zoeken bij het College Perinatale Zorg (CPZ); 4. aandacht besteden aan het thema Shaken Baby Syndroom; 5. het maken van een bedrijfsplan zodat het KCKZ ook na de projectsubsidie zelfstandig blijft voortbestaan. 3.1 Uitvoering van de 5 opdrachten 1. Het kraamzorgveld, zowel werkgevers- als werknemersorganisaties in de kraamzorg, moet gezamenlijk aan de slag met het Kenniscentrum. De brancheorganisaties ActiZ en BTN, voor de organisaties in de kraamzorg, en de beroepsvereniging voor kraamverzorgenden, de NBvK die de individuele kraamverzorgenden vertegenwoordigt, zijn alle drie betrokken bij de inhoud van de zorgverlening van de kraamzorg. Deze drie organisaties vertegenwoordigen tezamen het grootste deel van de kraamzorgsector. Twee vertegenwoordigers uit elk van bovengenoemde 3 organisaties vertegenwoordigen hun eigen organisatie in het bestuur van het Kenniscentrum Kraamzorg, met het mandaat van hun achterban en met behoud van hun eigen verantwoordelijkheid. De bestuursleden vaardigen, indien nodig, collega s, leden en/of kraamverzorgenden af voor de verschillende commissies binnen het. 2. Het opzetten van een gezamenlijk registratiesysteem zodat er meer inzicht komt in de kraamzorgmarkt: op demografisch gebied, omtrent (verplichte) scholing, om kwaliteit te toetsen. Dit registratiesysteem moet uiteindelijk de randvoorwaarden, die worden gesteld aan de kraamzorgaanbieders en de kraamverzorgenden, gaan bepalen. Het is in 2012 gestart met de ontwikkeling van het Kwaliteitsregister. In april 2013 is het Kwaliteitsregister gelanceerd in een Kick-Off voor de kraamzorgsector. Na een voorzichtige start heeft het Kwaliteitsregister in het najaar van 2013/begin 2014 een vlucht genomen. Eind april 2014, aan het eind van de subsidieperiode, staan er 4500 kraamverzorgenden in het Kwaliteitsregister. De verwachting is dat er in augustus van de ongeveer 9000 kraamverzorgenden in het Kwaliteitsregister staan. Het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden is een online registratiesysteem waarin bijgehouden wordt wat kraamverzorgenden doen aan deskundigheidsbevordering. Het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden is opgezet door het Kenniscentrum Kraamzorg in samenwerking met zorgprofessionals die werkzaam zijn binnen de kraamzorgsector. 5

6 Via de website van het is een link naar het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden. Inschrijven kan als de kraamverzorgende voldoet aan de eisen die vastgesteld zijn in het Reglement Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden. De kosten voor inschrijving in het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden zijn tot april ,- voor drie jaar. Het vindt dat verantwoorde kraamzorg alleen verleend kan worden door kraamverzorgenden, die hun deskundigheid op peil houden. Het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden heeft tot doel de deskundigheidsbevordering van kraamverzorgenden op een transparante wijze te borgen, overeenkomstig de normen en criteria van de beroepsgroep. Daarom is het belangrijk dat iedere kraamverzorgende in Nederland zich registreert in het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden. Zo blijven alle kraamverzorgenden op de hoogte van de (laatste) ontwikkelingen in het vakgebied én wordt ervoor gezorgd dat de kennis en vaardigheden up-to-date zijn. Het Kwaliteitsregister is tevens een waarborg, voor iedereen in de keten van geboortezorg, met goed opgeleide en bijgeschoolde professionals in de kraamzorg te maken te hebben. Inzicht op het gebied van scholing was noodzakelijk in de kraamzorgsector. Dit inzicht verschaft het nu d.m.v. de registratie- en de herregistratie eisen die aan kraamverzorgenden worden gesteld en de accreditatie van (opleidings-)instellingen. Door de herregistratie eisen aan kraamverzorgenden te stellen, krijgt het veld meer inzicht in de scholing van kraamverzorgenden. De eerste herregistraties zullen in april 2016 plaatsvinden. Dit betekent dat de kraamverzorgenden binnen een periode van drie jaar dient te voldoen aan de herregistratie eisen. Een belangrijk onderdeel vormt de geaccrediteerde scholing die in deze periode gevolgd moet worden. In het persoonlijke dossier in het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden wordt dit bijgehouden, zo is precies duidelijk wat je nog moet doen om aan de voorwaarden te voldoen. Het goed bijhouden van kennis en het trainen van vaardigheden is voor kraamverzorgenden van groot belang. Om de deskundigheid bevorderende activiteiten van deze beroepsgroep te bewaken is er een onafhankelijke accreditatiecommissie verbonden aan het. Als aanbieder van scholing is het mogelijk gemaakt om accreditatie aan te vragen bij het. Er is de keuze tussen een accreditatie aanvraag per aanbod per jaar of een aanvraag voor instellingsaccreditatie voor drie jaar. De accreditatie aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de voorwaarden die staan beschreven in de Accreditatiesystematiek. 3. Aansluiting zoeken bij het College Perinatale Zorg (CPZ) De bestuursleden van het hebben namens het collega s, leden en/of kraamverzorgenden afgevaardigd voor de verschillende commissies van het CPZ om zo de aansluiting tussen het CPZ en het te waarborgen om zo de kraamzorg een duidelijk plaats te geven in het netwerk van geboortezorg. De inhoudelijke onderwerpen die vanuit de kraamzorg nodig zijn voor de commissies en werkgroepen van het CPZ worden opgehaald bij het en vice versa. De directeur van Het heeft 1 x per 3 maanden contact met de secretaris van CPZ om zorg te dragen voor afstemming met het CPZ. Ook is er 4x per jaar een sectoroverleg Kraamzorg gerealiseerd waarin ActiZ, BTN, de NBvK, het en het bestuurslid kraamzorg van het CPZ aan deelnemen. 6

7 4. Aandacht besteden aan het Shaken Baby Syndroom Het Shaken Baby Syndroom is een vorm van kindermishandeling waarbij meestal de ouder/ verzorger het jonge kind (< 3 jaar, waarvan de meerderheid < 1 jaar) heftig schudt, vaak in reactie op overmatig huilen. SBS heeft een aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit en brengt hoge juridische en gezondheidskosten met zich mee. Het heeft aandacht besteed aan het Shaken Baby Syndroom door samen te werken met TNO. TNO heeft in 2013 een implementatie onderzoek uitgevoerd in Amsterdam en Den Haag naar het effect van de voorlichting ter preventie van Shaken Baby Syndroom, vervolgens wordt het project tussen 2014 en 2017 landelijke geïmplementeerd. Dit is mogelijk doordat het thema Shaken Baby Syndroom gekoppeld is als verplichte herregistratie eis aan het Kwaliteitsregister. Dit betekent dat alle geregistreerde kraamverzorgenden binnen 3 jaar de training/scholing Shaken Baby Syndroom gevolgd moeten hebben. Verder heeft het regelmatig aandacht aan dit onderwerp besteed via haar website en de vele presentaties aan kraamzorgorganisaties. 5. Het maken van een Bedrijfsplan zodat het ook na de projectsubsidie kan blijven voortbestaan Hier willen we volstaan met te verwijzen naar het Meerjarenbeleidsplan dat in het najaar van 2013 is geschreven en vastgesteld is door het Bestuur van het. 3.2 Uitvoering van de aanvullende onderwerpen Naast de opdracht die het Ministerie van VWS aan het stelde, had het de intentie om zich in de projectperiode ook al met de volgende onderwerpen te gaan bezighouden: 1. starten met de koppeling van een aantal voor de kraamzorg, inhoudelijk, belangrijke onderwerpen aan het registratiesysteem te weten: borstvoeding, partusassistentie, levensreddende handelingen (waaronder EHBO) en diversiteit in de kraamzorg. Na de projectperiode zullen de onderwerpen worden uitgebreid en is het de intentie dat het register een kwaliteitsregister wordt; 2. meewerken aan de ontwikkeling van richtlijnen; 3. start maken met landelijke protocollen; 4. het zorgdragen voor structurele financiering voor na de projectperiode. Bovenstaande aanvullende onderwerpen waren van groot belang om het voortbestaan van het na de projectperiode te waarborgen. Het wilde zich hiermee profileren zodat de ketenpartners en stakeholders het zien als een betrouwbare partner die ervoor zorgt dat de kraamzorgsector een professionele sector is en op deze wijze herkent wordt binnen de geboortezorg en daarbuiten. 1. Starten met de koppeling van een aantal voor de kraamzorg, inhoudelijk, belangrijke onderwerpen aan het registratiesysteem te weten borstvoeding, partusassistentie, levensreddende handelingen (waaronder EHBO) en diversiteit in de kraamzorg. Na de projectperiode zullen de onderwerpen worden uitgebreid en stelt het Kenniscentrum Kraamzorg zich ten doel om het register een kwaliteitsregister te laten worden 7

8 De koppeling van bovenstaande onderwerpen aan het Kwaliteitsregistratiesysteem is gemaakt: totaal zeven inhoudelijke onderwerpen zijn opgenomen als verplichte scholing in het Kwaliteitsregister, de bovenstaande drie onderwerpen zijn daar onderdeel van. Er is in de loop van het project heel duidelijk voor gekozen om van het register meteen een Kwaliteitsregister te maken. 2. Meewerken aan de ontwikkeling van richtlijnen 3. Start maken met landelijke protocollen kraamzorg Om kwalitatief goede kraamzorg te leveren is het van belang dat er Landelijke monodisciplinaire richtlijnen en protocollen in de kraamzorg worden ontwikkeld. Tevens is het van belang dat, indien er multidisciplinaire richtlijnen worden ontwikkeld in de geboortezorg, het wordt betrokken ten aanzien van de beroepsinhoud van de kraamverzorgenden. Tot op heden waren er geen Landelijke monodisciplinaire richtlijnen en protocollen in de kraamzorg. Veelal ligt die kennis nu nog bij de kraamzorgorganisaties. Elke kraamzorgorganisatie werkt met zijn eigen protocollen die, in principe, door de kring van Verloskundige uit de desbetreffende regio zijn goedgekeurd. Wil de kraamzorgsector een professionele sector worden en op deze wijze herkend worden binnen de geboortezorg en daarbuiten dan is het noodzakelijk dat er Landelijke monodisciplinaire richtlijnen en protocollen ontwikkeld worden om hiermee duidelijk te maken dat de kraamzorgsector eenduidig is in haar inhoudelijke beleid. In de subsidieperiode is de aanzet gegeven tot de ontwikkeling van Landelijke monodisciplinaire protocollen. Het is in juni 2013 gestart met de Werkgroep Landelijke monodisciplinaire protocollen Kraamzorg. De Werkgroep monodisciplinaire protocollen is een werkgroep met inhoudsdeskundigen. De Werkgroep heeft inmiddels een inventarisatie gemaakt van de bestaande protocollen en is gestart met het uitwerken van de multidisciplinaire richtlijn Borstvoeding naar het eerste Landelijke protocol Borstvoeding voor de kraamzorg. Dit Landelijke Borstvoedingsprotocol zal in het najaar van 2014 gereed zijn. Om gedragen te worden door het werkveld worden deze Landelijke monodisciplinaire protocollen getoetst door het veld en vervolgens voorgelegd en vastgesteld door alle samenwerkingspartner in de geboortezorg, waarin de KNOV en de cliëntenorganisaties een belangrijke rol hebben. De Landelijke monodisciplinaire protocollen zullen op zodanige wijze ontwikkeld worden dat, mochten de zorgstandaarden ontwikkeld worden, deze protocollen hier makkelijk ingeschoven kunnen worden. Wat betreft de multidisciplinaire richtlijnen/zorgpaden zal er samengewerkt worden met het CPZ. Ook is aan het einde van de subsidieperiode de aanzet gegeven tot de ontwikkeling van Landelijke multidisciplinaire- dan wel monodisciplinaire richtlijnen. Tot nu toe zijn er vier multidisciplinaire richtlijnen: borstvoeding, geel zien, huilen van baby s en preventie van wiegendood. Het is hiervoor de samenwerking aan gegaan met TNO die voor 2014 hier KIP gelden voor beschikbaar heeft. Er is een enquête, i.v.m. de prioritering van de richtlijnen, opgesteld die medio 2014 via de e-nieuwsbrief van het is verspreid, vervolgens zal er in twee focusgroepen de definitieve prioritering plaatsvinden waarmee TNO vervolgens aan de slag gaat. 4. Het zorgdragen voor structurele financiering voor na de projectperiode Met de verwachting dat er aan het eind van kraamverzorgenden in het register zouden staan, zou het noodzakelijk zijn geweest om extra financiering te regelen bij externe partijen. Daar er eind kraamverzorgenden in het 8

9 Kwaliteitsregister staan heeft het voldoende financiële middelen voor de lopende kosten. Voor extra activiteiten zoals onderzoek, innovatie en de ontwikkeling van richtlijnen zijn extra middelen nodig. Voor deze extra middelen wil het Kenniscentrum Kraamzorg in zee gaan met 3 sponsoren die zich elk voor 3-5 jaar verbinden aan het Kenniscentrum en naast financiële middelen ook bijdragen met inhoudelijke informatie op de website en in de e-nieuwsbrief. De opdracht, gesteld door VWS aan het, is vervuld binnen de tijd en het budget die het ministerie hiervoor heeft gegeven. Naast de opdracht heeft het Kenniscentrum nog een aantal zelfbenoemde activiteiten ontplooit die eveneens tijdens de subsidieperiode in gang zijn gezet. 9

10 4. Organisatie De bestuurlijke structuur van het ziet er per 31 april 2014 als volgt uit: NBvK Siska de Rijke René Benneker ActiZ Hans Reinold Wim Peters Kenniscentrum Kraamzorg BTN Mariette van Driel Louis Schuerman 4.1 Bestuur Inleiding Op 12 september 2012 is Stichting opgericht. De drie belangenorganisaties in de kraamzorg hebben ieder twee personen afgevaardigd in het bestuur van de stichting. Het bestuur van Stichting bestaat op 12 september 2012 uit: Mariette van Driel (BTN) voorzitter Siska de Rijke (NBvK) secretaris Fennate Huiberts (ActiZ) penningmeester vacature (ActiZ) bestuurslid René Benneker (Naviva, later NBvK) bestuurslid Louis Schuerman (ZIN/BTN) bestuurslid Per 2 juli 2013 is de heer Hans Reinold benoemd tot bestuurslid, hiermee vervult hij de vacature die er vanuit ActiZ nog bestond. Per 1 maart 2014 treedt Fennate Huiberts terug en neemt Louis Schuerman de functie van penningmeester op zich. Eind augustus 2014 treedt Wim Peters toe tot het bestuur en vervangt hiermee de vacature die is ontstaan omdat Fennate Huiberts is terug getreden vanuit ActiZ. Alle betrokken bestuursleden vertegenwoordigen hun eigen organisatie in het bestuur, met het mandaat van hun achterban en met behoud van hun eigen verantwoordelijkheid. 10

11 Het bestuur kwam vanaf 12 september 2012 in x, in x en t/m april x bij elkaar in vergadering. 4.2 Dagelijkse leiding Het opereert als een kleine slagvaardige werkorganisatie met een parttime directeur die verantwoordelijk is voor de richting van het Kenniscentrum Kraamzorg. Zij geeft, in samenwerking met het bestuur, invulling aan de missie, visie en doelstellingen en het daaruit voortvloeiende strategische beleid van het Kenniscentrum Kraamzorg en draagt zorg voor structurele financiering. Een eveneens parttime secretaris biedt hierin ondersteuning en geeft mede uitvoering hieraan. De directeur en secretaris leggen verantwoording af aan het hierboven genoemde bestuur. De dagelijkse leiding van het bestaat bij de start in juni 2012 uit: Marie-Pauline van der Ven Esther van der Zwan directeur, 12 uur secretaris, 18 uur Doordat de activiteiten van het een vlucht namen is besloten om de contracturen van Esther van der Zwan per 1 september 2013 uit te breiden naar 24 uur per week. De contracturen van Marie-Pauline van der Ven zijn op 1 januari 2014 verhoogd naar 16 uur per week. Door de grote toestroom van registraties voor het Kwaliteitsregister wordt er vanaf maart 2014, gedurende een half jaar, gewerkt met twee administratieve krachten op basis van een min-max contract om de secretaris te ondersteunen met de verwerking van de registraties en het beantwoorden van de vele telefoontjes. 4.3 Freelancers Voor de website en de e-nieuwsbrief (bouwer en webwriter), de accreditatiecommissie, de PR en voor de financiën is in de verslagperiode succesvol gewerkt met vaste freelancers. 4.4 Vrijwilligers Vanaf de start van het Kenniscentrum is gewerkt met enthousiaste vrijwilligers die vanuit hun kraamzorgorganisaties input hebben aangeleverd. Zo is er gewerkt met een brainstormgroep die haar visie heeft gegeven over wat het Kenniscentrum op zich moest nemen en wat niet. De werkgroep Plan van Eisen voor het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden heeft zich gebogen over de eisen die opgesteld moesten worden voor het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden. In juni 2013 is er gestart met een werkgroep monodisciplinaire richtlijnen en protocollen. 11

12 5. Tot Slot Hiermee eindigt het Verslag subsidieperiode juni 2012 t/m april In vogelvlucht zijn dit de activiteiten die het heeft ontwikkeld om aan de opdracht van het ministerie van VWS te voldoen. Wij kunnen met trots zeggen dat het een succes is met haar 8151 ingeschreven kraamverzorgenden in het Kwaliteitsregister in de zomer van Dit hadden we niet kunnen bereiken zonder de medewerking van al die ingeschreven- en enthousiaste kraamverzorgenden, al hun kraamzorgorganisaties, de stakeholders en vele anderen die de gedachten achter het hebben omarmd. Maar we zijn er nog niet! Met het Meerjarenbeleidsplan heeft het haar strategie bepaald en de lijnen uitgezet voor het beleid van de komende drie jaar en hiermee wordt het in de komende drie jaar uitgebouwd tot het gezaghebbende centrum dat zorgt voor de professionalisering van de kraamzorgsector met als doel het verstevigen van de positie van de kraamzorgsector in het netwerk van geboortezorg. Marie-Pauline van der Ven-de Vries, directeur Esther van der Zwan, secretaris Amstelveen, augustus

Plan van aanpak 2012-2013. 1. Inleiding 3. 2. Doelstellingen 5. 3. De Opdracht 6. 4. Betrokken partijen en personen 7. 5. Activiteiten en Tijdspad 8

Plan van aanpak 2012-2013. 1. Inleiding 3. 2. Doelstellingen 5. 3. De Opdracht 6. 4. Betrokken partijen en personen 7. 5. Activiteiten en Tijdspad 8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstellingen 5 3. De Opdracht 6 4. Betrokken partijen en personen 7 5. Activiteiten en Tijdspad 8 6. Pr en communicatie 12 7. Tot slot 14 Bijlagen: 1. Begroting KCKZ 2012-2013

Nadere informatie

Kenniscentrum Kraamzorg

Kenniscentrum Kraamzorg Kenniscentrum Kraamzorg Wat is het Kenniscentrum Kraamzorg? Activiteiten 2015 Wat is het Kenniscentrum Kraamzorg? 1. Hoe is het Kenniscentrum Kraamzorg ontstaan? 2. Waarom een Kenniscentrum Kraamzorg?

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 1 Inhoudsopgave 1. 3 2. Missie, visie, doelstellingen en positionering 4 2.1 Missie, visie en doelstellingen 2.2 Positionering 3. Organisatie(structuur) ` 6 3.1 Bestuur 3.2 Dagelijkse leiding 3.3 Freelancers

Nadere informatie

1 Kenniscentrum Kraamzorg

1 Kenniscentrum Kraamzorg Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Organisatie(structuur) ` 4 2.1 Bestuur 2.2 Dagelijkse leiding 2.3 Freelancers 2.4 Vrijwilligers 3. Strategie van het 6 3.1 Kwaliteit 3.1.1 Kwaliteitsregister

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 1 Inhoudsopgave 1. 3 2. Missie, visie, doelstellingen en positionering 4 2.1 Missie, visie en doelstellingen 3. Organisatie(structuur) 5 3.1 Bestuur 3.2 Dagelijkse leiding

Nadere informatie

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind!

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen verder, samen beter! Iedere vrouw heeft recht op professionele geboortezorg die haar en haar gezin in het proces van kinderwens, zwangerschap,

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden. Laat zien wat je waard bent!

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden. Laat zien wat je waard bent! Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Laat zien wat je waard bent! Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak 17 mei 2017 voor jezelf Drijfveren De best mogelijke zorg

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2013

Nieuwsbrief april 2013 Klik hier als de nieuwsbrief niet correct is weergegeven Nieuwsbrief april 2013 april 2013 nr.2 Goed nieuws over "het reinigen" van de thermometer Schijnveiligheid Keurmerk kruiken Scholing partusteams

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak voor jezelf 11 mei, Dag van de verpleging defensie Lidmaatschap V&VN Je wilt deskundig

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Jaarplan College Kwaliteitsregister V&V en Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister V&V 2015

Jaarplan College Kwaliteitsregister V&V en Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister V&V 2015 Jaarplan College Kwaliteitsregister V&V en Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister V&V 015 versie: 3-3-015 Het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden In het Kwaliteitsregister V&V kunnen verpleegkundigen

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

Beleidsplan VSV Kracht

Beleidsplan VSV Kracht Aanleiding De afgelopen jaren zijn landelijke en regionale initiatieven ontstaan om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen en de samenwerking te verbeteren. Het Verloskundig Samenwerkings Verband

Nadere informatie

Doel. Inhoud. Echte zorgprofessionals blijven deskundig. VBG-dag. De rol van het Kwaliteitsregister bij deskundigheidsonderhoud

Doel. Inhoud. Echte zorgprofessionals blijven deskundig. VBG-dag. De rol van het Kwaliteitsregister bij deskundigheidsonderhoud VBG-dag Echte zorgprofessionals blijven deskundig 12 december 2012 De rol van het Kwaliteitsregister bij deskundigheidsonderhoud Bas Vogel, verpleegkundige - Hoofd Registers V&VN Irene Lubberink Secretaris

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten

Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Wat gaan we doen? Programma Aanleiding voor het instellen register, doelstelling uit visie document van de NVDA Achtergrond kwaliteitsregister - BIG Wat houdt

Nadere informatie

Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5 Uitleg van de menuknoppen 6

Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5 Uitleg van de menuknoppen 6 Handleiding PE Online voor osteopaten Uw herregistratiedossier Versie 9-2014 Inhoudsopgave Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5

Nadere informatie

Bo Geboortezorg over de professionaliteit van kraamzorg in integrale geboortezorg

Bo Geboortezorg over de professionaliteit van kraamzorg in integrale geboortezorg Position paper kraamzorgorganisaties Ten behoeve van: de hoorzitting/het rondetafelgesprek Geboortezorg en kraamzorg in de Tweede Kamer Datum: maandag 20 juni 2016 Namens Bo Geboortezorg: Marlies Buurman

Nadere informatie

Inleiding pag. 3. 1. Missie pag. 4

Inleiding pag. 3. 1. Missie pag. 4 Strategisch beleidsplan 2011-2015 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 1. Missie pag. 4 2. Strategische doelen pag. 4 2.1 organisatie van de vereniging pag. 4 2.2 Het profileren en bereikbaar maken van ABA pag.

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Reglement Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden Kenniscentrum Kraamzorg

Reglement Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden Kenniscentrum Kraamzorg Reglement Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden Kenniscentrum Kraamzorg Vastgesteld door het bestuur van Kenniscentrum Kraamzorg op 27 maart 2013. Inhoud A. Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

V&VN we gaan ervoor. Onderwerpen. 10 november 2015. drs. Myriam L.A. Crijns, hoofdvereniging V&VN V&VN. Hot issues / actualiteit

V&VN we gaan ervoor. Onderwerpen. 10 november 2015. drs. Myriam L.A. Crijns, hoofdvereniging V&VN V&VN. Hot issues / actualiteit V&VN we gaan ervoor 10 november 2015 drs. Myriam L.A. Crijns, hoofdvereniging V&VN Onderwerpen V&VN Hot issues / actualiteit Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden 2 1 Beelden over V&VN? 3

Nadere informatie

Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden

Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden Over de Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering In 2006 heeft Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), door de Minister erkend

Nadere informatie

Werkplan 2013. Werkgroep Ketenpartners 1 e lijns Kindzorg. Werkgroep:

Werkplan 2013. Werkgroep Ketenpartners 1 e lijns Kindzorg. Werkgroep: Werkplan 2013 Werkgroep Ketenpartners 1 e lijns Kindzorg Werkgroep: Kring Verloskundigen Den Haag Karen Bost, praktijk Femme Carola Keijsper, praktijk Anno Myriam van de Pas, praktijk OTIS Kraamschakel

Nadere informatie

KNOV Visie op de kraamzorg juni 2010

KNOV Visie op de kraamzorg juni 2010 KNOV Visie op de kraamzorg juni 2010 1. Aanleiding De kwaliteit van verloskundige zorg in Nederland staat volop in de belangstelling en wordt nauwlettend gevolgd door overheid, verzekeraars, cliënten en

Nadere informatie

Registratienorm Tandartsen 2007 Ingangsdatum en versie: 1 juli 2012

Registratienorm Tandartsen 2007 Ingangsdatum en versie: 1 juli 2012 Registratienorm Tandartsen 2007 Ingangsdatum en versie: 1 juli 2012 Deze registratienorm treedt in de plaats van Registratienorm Tandartsen 2007 versie 1 juli 2007, welke vanaf de ingangsdatum van deze

Nadere informatie

Overeenkomst Verloskunde 2016

Overeenkomst Verloskunde 2016 Overeenkomst Verloskunde 2016 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg

Nadere informatie

Jaarverslag Kwaliteitsregister Paramedici

Jaarverslag Kwaliteitsregister Paramedici Jaarverslag 2014 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) Kwaliteitsregister Paramedici KP Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Wat doet de stichting Kwaliteitsregister Paramedici... 3 2.

Nadere informatie

Meest gestelde vragen door beroepsverenigingen over het opzetten van een register bij Registerplein

Meest gestelde vragen door beroepsverenigingen over het opzetten van een register bij Registerplein Meest gestelde vragen door beroepsverenigingen over het opzetten van een register bij Registerplein Wat doet Registerplein? Registerplein voert bijna 25 jaar registratie uit van maatschappelijk werkers

Nadere informatie

Namens V&VN afd. Wondconsulenten. Participatie in Kwaliteitsregister V&V : Edwige Strippe Tonny de Groot

Namens V&VN afd. Wondconsulenten. Participatie in Kwaliteitsregister V&V : Edwige Strippe Tonny de Groot Presentatie Namens V&VN afd. Wondconsulenten Participatie in Kwaliteitsregister V&V : Edwige Strippe Tonny de Groot Inhoud presentatie Wat is de achtergrond van het Kwaliteitsregister?? Wat is een deskundigheidsgebied??

Nadere informatie

Tweede bijeenkomst VSV Besturen. Gouda 16/9/2016

Tweede bijeenkomst VSV Besturen. Gouda 16/9/2016 Tweede bijeenkomst VSV Besturen Gouda 16/9/2016 Landelijke ontwikkelingen AO 23 juni 2016 Minister maakt het mogelijk dat: Regio s per 1 januari 2017 vrijwillig kunnen kiezen voor integrale bekostiging

Nadere informatie

Centraal Kwaliteitsregister NGS

Centraal Kwaliteitsregister NGS Centraal Kwaliteitsregister NGS 2010-2014 Inhoudsopgave: Centraal Kwaliteitsregister NGS (CKR-NGS) 3 Toelatingseisen tot het CKR-NGS 4 Hoe blijft u ingeschreven in het CKR-NGS? 4 Studiepunten 5 Kosten

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Arib (PvdA) over concentratie van verloskundige zorg (2012Z01806).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Arib (PvdA) over concentratie van verloskundige zorg (2012Z01806). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld

Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld Ingangsdatum en versie: 15 april 2016, versie 1 (07-04-2016) De aandachtsfunctionaris bewaakt de interne procedure

Nadere informatie

EADV, de partner in diabeteszorg

EADV, de partner in diabeteszorg Beleidsplan EADV 2014-2017 EADV, de partner in diabeteszorg Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Missie en visie van EADV... 3 2. Ontwikkelingen in de diabeteszorg... 4 3. Strategische keuzes en doelstellingen

Nadere informatie

REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015

REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015 REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015 1. Aanleiding tot ontstaan en ontwikkeling van het netwerk Na invoering van het groepsprotocol COPD en astma in de eerste lijn

Nadere informatie

1 november 2014 STRATEGISCH BELEIDSPLAN V&VN AFDELING REUMATOLOGIE. Strategisch Beleidsplan V&VN Reumatologie

1 november 2014 STRATEGISCH BELEIDSPLAN V&VN AFDELING REUMATOLOGIE. Strategisch Beleidsplan V&VN Reumatologie Strategisch Beleidsplan V&VN Reumatologie 2015-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Missie en Visie 4 Hoofdstuk 2 Organisatie afdeling 5 Hoofdstuk 3 Doelen en activiteiten 6 a) Oprichten van werkgroepen

Nadere informatie

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR OR op cursus Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies 1. Inleiding Uit diverse trendanalyses blijkt dat een meerderheid van zowel OR en als bestuurders vindt dat de OR veel invloed heeft op de

Nadere informatie

Handleiding. Gebruik persoonlijk dossier Kwaliteitsregister Verloskundigen. Kwaliteitsregister Verloskundigen

Handleiding. Gebruik persoonlijk dossier Kwaliteitsregister Verloskundigen. Kwaliteitsregister Verloskundigen Kwaliteitsregister Verloskundigen Handleiding Gebruik persoonlijk dossier Kwaliteitsregister Verloskundigen Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen T 030 282 31 14 kwaliteitsregister@knov.nl

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK. Naar een optimale structuur en functioneren van het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Leeuwarden e.o.

PLAN VAN AANPAK. Naar een optimale structuur en functioneren van het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Leeuwarden e.o. PLAN VAN AANPAK Naar een optimale structuur en functioneren van het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Leeuwarden e.o. Juli 2012, Jelle Stekelenburg, gynaecoloog MCL Relinde van der Stouwe, verloskundige

Nadere informatie

3. Vertegenwoordiging a) De samenstelling van het stedelijk overleg keten geboortezorg is gebaseerd op de regio Amsterdam.

3. Vertegenwoordiging a) De samenstelling van het stedelijk overleg keten geboortezorg is gebaseerd op de regio Amsterdam. De partijen die dit samenwerkingsverband vormen, vormen samen een zorgketen voor geboortezorg in Amsterdam. De zorgketen gaat uit van samenwerking tussen de volgende ketenpartners: verloskundigen, kraamzorg,

Nadere informatie

Visie Registerplein. Kwaliteit van sociale professionals. (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6

Visie Registerplein. Kwaliteit van sociale professionals. (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6 Visie Registerplein Kwaliteit van sociale professionals (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6 Onze Missie Registerplein draagt bij aan de borging en verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland

Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland Ergotherapie Nederland, november 2014. Hieronder volgt het voorstel van Ergotherapie Nederland voor een aanpassing

Nadere informatie

PROJECTAANVRAAG. Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker

PROJECTAANVRAAG. Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker PROJECTAANVRAAG Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker Bevorderen en borgen van de kwaliteit en vergroten van de toegankelijkheid van betaalbare professionele psycho oncologische zorg (d.d.

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Kraamzorg 2016 1 Coöperatie VGZ u.a.

Zorginkoopbeleid. Kraamzorg 2016 1 Coöperatie VGZ u.a. Zorginkoopbeleid Kraamzorg 2016 1 Coöperatie VGZ u.a. 1 Er heeft een vertaalslag plaats gevonden van dit Zorginkoopbeleid Kraamzorg 2016 naar de Zorgovereenkomst Kraamzorg 2016. Rechten kunnen uitsluitend

Nadere informatie

Jaarbericht Kwaliteitsregister Verloskundigen

Jaarbericht Kwaliteitsregister Verloskundigen Jaarbericht 2016 Kwaliteitsregister Verloskundigen Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Registratie en herregistratie in het Kwaliteitsregister Verloskundigen 1 2.1 Registratie-eisen 1 2.2 Reguliere herregistratie

Nadere informatie

Inkoopbeleid Geboortezorg 2018

Inkoopbeleid Geboortezorg 2018 Inkoopbeleid Geboortezorg 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq treedt op als

Nadere informatie

Huisartsbeurs. Kwaliteitsregister Doktersassistent. Jellie Klaver, directeur 2 april 2016

Huisartsbeurs. Kwaliteitsregister Doktersassistent. Jellie Klaver, directeur 2 april 2016 Huisartsbeurs Kwaliteitsregister Doktersassistent Jellie Klaver, directeur 2 april 2016 Programma Kwaliteit Register en werkwijze Huidige criteria en herziene criteria Voorbeelden Vragen Kwaliteit van

Nadere informatie

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor in onze Kids on tour werkgroep:

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor in onze Kids on tour werkgroep: Stichting Welzijn Baarn Stichting Welzijn Baarn is de brede welzijnsinstelling in de gemeente Baarn. Welzijn Baarn zet zich in voor activiteiten op het gebied van ontspanning, ontmoeting, informatie en

Nadere informatie

Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ

Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ Voorwaarden vooraanmelding Hieronder staan de voorwaarden voor het vooraanmelden als jeugdhulpverlener SKJ. Jeugdhulpverlener hbo Voorwaarden voor vooraanmelding

Nadere informatie

Commissie Kwaliteitsregister en Accreditatie POH-GGZ (CKAP) van de LV POH-GGZ, november 2015. Instemming verkregen van het bestuur van de LV POH-GGZ

Commissie Kwaliteitsregister en Accreditatie POH-GGZ (CKAP) van de LV POH-GGZ, november 2015. Instemming verkregen van het bestuur van de LV POH-GGZ Commissie Kwaliteitsregister en Accreditatie POH-GGZ (CKAP) van de LV POH-GGZ, november 2015. Instemming verkregen van het bestuur van de LV POH-GGZ op 1 december 2015. Door de leden vastgesteld op de

Nadere informatie

Jaarbericht Kwaliteitsregister Verloskundigen

Jaarbericht Kwaliteitsregister Verloskundigen Jaarbericht 2015 Kwaliteitsregister Verloskundigen Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Registratie en herregistratie in het Kwaliteitsregister Verloskundigen 1 2.1 Registratie eisen 1 2.2 Reguliere herregistratie

Nadere informatie

Concept checklist voor afspraken in de regio (VSV) versie 0.1

Concept checklist voor afspraken in de regio (VSV) versie 0.1 Concept checklist voor afspraken in de regio (VSV) versie 0.1 Naam regio/vsv: (onafhankelijk) Voorzitter van regio/vsv: (indien aanwezig) Leden van bestuur regio/vsv: Contactgegevens ((e-mail)adres en

Nadere informatie

Kwaliteitsregister NVSHV Registratieperiode 2013 2018

Kwaliteitsregister NVSHV Registratieperiode 2013 2018 Kwaliteitsregister NVSHV Registratieperiode 2013 2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Registratie... 4 2.1 Criteria voor registratie in het NVSHV Kwaliteitsregister... 4 2.2 De registratiebeoordeling...

Nadere informatie

Participatie van cliënten laat nog te wensen over. Dit geldt ook voor de eenduidige voorlichting aan (aanstaande) zwangeren en hun partners.

Participatie van cliënten laat nog te wensen over. Dit geldt ook voor de eenduidige voorlichting aan (aanstaande) zwangeren en hun partners. VSV s op koers 83% van de VSV s heeft een gezamenlijke visie opgesteld, waarbij moeder en kind centraal staan. Dat blijkt uit een inventarisatie die het CPZ samen met ActiZ heeft laten doen. Centrale vraagstelling

Nadere informatie

Beroepsregistratie cliëntondersteuners

Beroepsregistratie cliëntondersteuners Presentatie regiobijeenkomsten BCMB Beroepsregistratie cliëntondersteuners 20 oktober 2015 Drs. Milena Babović, directeur Registerplein Specsavers commercial "Gediplomeerde opticiens" (2014) 2 Kwaliteit

Nadere informatie

WERKDOCUMENT CONCRETE ACTIES Onderdeel visie en beleidsplan Werkveldraad Eerste lijn concept 30 juni 2017

WERKDOCUMENT CONCRETE ACTIES Onderdeel visie en beleidsplan Werkveldraad Eerste lijn concept 30 juni 2017 WERKDOCUMENT CONCRETE ACTIES Onderdeel visie en beleidsplan Werkveldraad Eerste lijn concept 30 juni 2017 Strategie Werkveldraad Eerste Lijn 1. Legitimatie en financieringsgrond van GV uitbreiden. Van

Nadere informatie

REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN

REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN A. Het Kwaliteitsregister Verloskundigen en het bureau Kwaliteitsregister Artikel 1 Instelling Kwaliteitsregister Verloskundigen 1.1 Op grond van artikel 2 lid

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplan Strategisch beleidsplan 2016-2020 Afdeling V&VN Oncologie Document Strategisch beleidsplan 2016-2020 Datum April 2016 Auteur Emmy Harms / beleidsadviseur Medebetrokkenen Bestuur: Marlies Peters, Bert Fledderus,

Nadere informatie

INLEIDING Naar aanleiding van veel voorkomende vragen is onderstaande informatie gebundeld.

INLEIDING Naar aanleiding van veel voorkomende vragen is onderstaande informatie gebundeld. OVEREENKOMSTEN, VERSCHILLEN IN KWALITEITSREGISTERS, HET BIG REGISTER EN PORTFOLIO S INLEIDING Naar aanleiding van veel voorkomende vragen is onderstaande informatie gebundeld. Wat is er zoal: Het BIG register

Nadere informatie

Handleiding. Gebruik persoonlijk dossier Kwaliteitsregister Verloskundigen. Kwaliteitsregister Verloskundigen

Handleiding. Gebruik persoonlijk dossier Kwaliteitsregister Verloskundigen. Kwaliteitsregister Verloskundigen Kwaliteitsregister Verloskundigen Handleiding Gebruik persoonlijk dossier Kwaliteitsregister Verloskundigen Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen T 030 282 31 14 kwaliteitsregister@knov.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland MAART 2015

Nieuwsbrief Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland MAART 2015 Nieuwsbrief Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland MAART 2015 Deze Nieuwsbrief bevat informatie over het Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland (ZeGNN). De nieuwsbrief wordt ook

Nadere informatie

SHEET INZAKE MODELLEN INTEGRALE GEBOORTEZORG EN WKKGZ / GOEDE ZORG 1

SHEET INZAKE MODELLEN INTEGRALE GEBOORTEZORG EN WKKGZ / GOEDE ZORG 1 SHEET INZAKE MODELLEN INTEGRALE GEBOORTEZORG EN WKKGZ / GOEDE ZORG 1 Het College Perinatale Zorg is opgericht in 2011 en heeft tot opdracht het verminderen van de babysterfte in Nederland door het verbeteren

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen

Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Postbus 217 7500 AE ENSCHEDE Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen Versie: 27-12-2013 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding In het voorjaar van 2009 is de

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS Artikel 1 Auditor Bestuur Begrippen en afkortingen Een persoon die een objectief onderzoek uitvoert met als doel een onafhankelijk oordeel te

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Algemeen Doelstelling Het jaarverslag wordt u aangeboden door het bestuur van Hartwacht

Jaarverslag 2016 Algemeen Doelstelling Het jaarverslag wordt u aangeboden door het bestuur van Hartwacht Jaarverslag 2016 Algemeen De Stichting Hartwacht Sint-Michielsgestel is op 1 augustus 2013 opgericht en heeft een nauw samenwerkingsverband met de drie EHBO-verenigingen binnen de Gemeente Sint-Michielsgestel.

Nadere informatie

REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN

REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN A. Het Kwaliteitsregister Verloskundigen en het bureau kwaliteitsregister Artikel 1 Instelling Kwaliteitsregister Verloskundigen 1.1 Op grond van artikel 2 sub

Nadere informatie

Organisatiebeschrijving. NVvO

Organisatiebeschrijving. NVvO Organisatiebeschrijving NVvO Versie : 2 Datum : 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1. Doelen NVvO 2 2. Organisatie 3 2.1 Verenigingsstructuur 3 2.2 Contributie 3 3. Functieomschrijving 4 3.1 Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Overeenkomst Verloskunde 2018

Overeenkomst Verloskunde 2018 Overeenkomst Verloskunde 2018 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. VGZ voor de Zorg N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ Cares Correspondentieadres:

Nadere informatie

De geboortezorgorganisatie. Organisatiemodellen integrale geboortezorg

De geboortezorgorganisatie. Organisatiemodellen integrale geboortezorg De geboortezorgorganisatie Organisatiemodellen integrale geboortezorg Presentatie Frederik Schutte 19 mei 2015 Inhoudsopgave 1. Wat en waarom een geboortezorgorganisatie? 2. Stappenplan 3. De modellen

Nadere informatie

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting DSI inzake vakbekwaamheid van Relevante personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Ondernemingen STICHTING AUTORITEIT

Nadere informatie

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011 Kwaliteitsregister NVHVV April 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Registratie... 4 2.1 Criteria voor registratie in het Kwaliteitsregistratiesysteem van de NVHVV... 4 2.1.1 Registratiecriteria... 4

Nadere informatie

Registratiereglement BOKA. April 2010

Registratiereglement BOKA. April 2010 Registratiereglement BOKA April 2010 2 Registratiereglement 2010 Het lidmaatschap van de BOKA is een uiting van deelname aan een beroepsvereniging. Cliënten kunnen hun klachten indienen over de betrokken

Nadere informatie

Betreft: Persoonsvolgende bekostiging in de geboortezorg en het effect op de kraamzorg

Betreft: Persoonsvolgende bekostiging in de geboortezorg en het effect op de kraamzorg Aan: Tweede Kamer der Staten-Generaal Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport t.a.v. de heer A.J. Teunissen/ Mevrouw Lodder Betreft: Persoonsvolgende bekostiging in de geboortezorg en

Nadere informatie

Kraamzorg: krachtige verbinder in de geboortezorg. Visie ActiZ op geboortezorg

Kraamzorg: krachtige verbinder in de geboortezorg. Visie ActiZ op geboortezorg Kraamzorg: krachtige verbinder in de geboortezorg Visie ActiZ op geboortezorg Inleiding Met deze visie nemen ActiZ-kraamzorgorganisaties stelling in de discussie rond de organisatie van de geboortezorg.

Nadere informatie

Reglement Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden

Reglement Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden Reglement Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden Vastgesteld door het Bestuur van Kenniscentrum Kraamzorg op 23 maart 2016. Reglement Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden v.a. 1 april 2016 1 Inhoud A. Algemene

Nadere informatie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie V&VN Geriatrie Jaarplan 2014-2015 Inleiding Dit jaarplan beschrijft de activiteiten die de afdeling V&VN Geriatrie voornemens is uit te voeren in 2014 en 2015. Deze activiteiten zijn gebaseerd op de missie

Nadere informatie

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN Missie & visie Het Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg (ANOZ) heeft de volgende visie: Patiënten met kanker krijgen een zo optimaal

Nadere informatie

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0 Visie op integrale geboortezorg in Almere Aanleiding Met het verschijnen van het Stuurgroep rapport Een goed begin is de organisatie van de verloskundige zorg in Nederland in de aandacht komen te staan.

Nadere informatie

Freya Beleidsplan 2015-2018

Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya is de enige landelijk werkende patiëntenorganisatie in Nederland op het gebied van vruchtbaarheidsproblemen. We hebben een grote achterban van mensen met vruchtbaarheidsproblemen,

Nadere informatie

Accreditatiesystematiek 2015 Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden

Accreditatiesystematiek 2015 Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden Accreditatiesystematiek 2015 Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden Op basis van de ervaringen van de verschillende gebruikersgroepen kan deze systematiek gedurende 2015 worden aangepast. De actuele versie

Nadere informatie

NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen

NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) vergroot het vertrouwen in de Nederlandse rechtspraak door het waarborgen van een constante hoge

Nadere informatie

De GroeiGids implementatie-checklist: hulp bij implementatie

De GroeiGids implementatie-checklist: hulp bij implementatie De GroeiGids implementatie-checklist: hulp bij implementatie Uw organisatie wil graag overstappen op de GroeiGids: een mooie stap naar eenduidige voorlichting. Maar hoe zorgt u ervoor dat iedereen in de

Nadere informatie

Stewardessen doen het beter

Stewardessen doen het beter Stewardessen doen het beter BIR Themadag 25 april 2012 Hoe serieus nemen wij onszelf als professionals? Bas Vogel, verpleegkundige Hoofd Registers V&VN Doel Informeren over wet- en regelgeving in relatie

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Toelichting Stichting Kwaliteitsregister Paramedici

Toelichting Stichting Kwaliteitsregister Paramedici Toelichting Stichting Kwaliteitsregister Paramedici Het kwaliteitsregister voor paramedici valt onder de wet BIG (artikel 34) Toelichting op de kwaliteitscriteria 2005-2010 Het kwaliteitsregister biedt

Nadere informatie

Regeling Kwaliteitsregister Psychotherapie

Regeling Kwaliteitsregister Psychotherapie De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), besluit vast te stellen de volgende Regeling Kwaliteitsregister Psychotherapie HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2018 Geboortezorg Deel I - Algemeen

Inkoopbeleid 2018 Geboortezorg Deel I - Algemeen Versie: 13 april 2017 Inkoopbeleid 2018 Geboortezorg Deel I - Algemeen Beste lezer, Voor u ligt het inkoopbeleid van a.s.r. Ziektekosten voor 2018. Dit is het eerste jaar dat we zelfstandig zorg in gaan

Nadere informatie

Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking

Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking 1 VOORWOORD Met trots presenteert de Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking (BCMB) de

Nadere informatie

INTEGRALE GEBOORTEZORG LEIDEN

INTEGRALE GEBOORTEZORG LEIDEN INTEGRALE GEBOORTEZORG LEIDEN ( I N C A S - 2 P I L O T ) Juni 2014 Jaargang 1, editie 1 nummer 1 Introductie Dit is de eerste nieuwsbrief f die verschijnt voor het project INCAS-2 in Leiden. De werknaam

Nadere informatie

Kaderregeling Accreditatie Herregistratie, zoals vastgesteld door het Bestuur FGzP op 6 februari 2007

Kaderregeling Accreditatie Herregistratie, zoals vastgesteld door het Bestuur FGzP op 6 februari 2007 Kaderregeling Accreditatie Herregistratie Het bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP), gelet op: - het Besluit eisen voor de herregistratie van gezondheidszorgpsycholoog-specialisten,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Nederlandse Schrijftolken Vereniging

BELEIDSPLAN. Nederlandse Schrijftolken Vereniging BELEIDSPLAN Nederlandse Schrijftolken Vereniging 2017-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Historie, missie en visie 3 2.1 Historie 3 2.2 Missie 3 2.3 Visie 3 3. Interne en externe communicatie 4 3.1 Nieuwsbrieven

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

De kraamzorg in kaart. Feiten, financiering, kosten en opbrengsten

De kraamzorg in kaart. Feiten, financiering, kosten en opbrengsten De kraamzorg in Feiten, financiering, kosten en opbrengsten Wat is kraamzorg? Wat zijn feiten rondom kraamzorg? Definitie > Feiten > Hoe wordt kraamzorg gefinancierd? Wat kost kraamzorg en wat levert het

Nadere informatie

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen!

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! Meld u nu aan voor de Regiotour 2015: Versterk elkaar! In het najaar 2015 trekt het bestuur weer het land in

Nadere informatie

Beroepsontwikkeling & beroepsregistratie voor gedragswetenschappers 2017 NIP/NVO

Beroepsontwikkeling & beroepsregistratie voor gedragswetenschappers 2017 NIP/NVO Beroepsontwikkeling & beroepsregistratie voor gedragswetenschappers 2017 NIP/NVO Beroepsregistratie en herregistratie: Waarom? Doel van de Jeugdwet is dat kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien,

Nadere informatie

INTEGRALE GEBOORTEZORG LEIDEN

INTEGRALE GEBOORTEZORG LEIDEN INTEGRALE GEBOORTEZORG LEIDEN ( I N C A S - 2 P I L O T ) oktober2014 Jaargang 1, editie 2 nummer 1 De eerste stappen naar gezamenlijke voorlichting De werkgroep Voorlichting heeft de afgelopen periode

Nadere informatie