Verslag subsidieperiode juni 2012 t/m april Inleiding Doelstellingen 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag subsidieperiode juni 2012 t/m april 2014. 1. Inleiding 3. 2. Doelstellingen 4"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstellingen 4 3. Opdracht Uitvoering van de opdrachten 3.2 Uitvoering van aanvullende onderwerpen 4. Organisatie Bestuur 4.2 Dagelijkse leiding 4.3 Freelancers 4.4 Vrijwilligers 5. Tot slot 12 2

3 1. Inleiding De brancheorganisaties ActiZ en BTN, voor organisaties in de kraamzorg, en de beroepsvereniging voor kraamverzorgenden, de NBvK die de individuele kraamverzorgenden vertegenwoordigt, zijn alle drie betrokken bij de inhoud van de zorgverlening van de kraamzorg. Deze drie organisaties vertegenwoordigen tezamen het grootste deel van de kraamzorgsector en hebben daarom in 2011 besloten samen te werken om gezamenlijk in het de belangen van de inhoud van de kraamzorg te behartigen ter professionalisering en daarmee de profilering van de kraamzorgsector. Het projectplan "Oprichting paste binnen de beleidsuitgangspunten van de minister van VWS en de subsidie aanvraag is in maart 2012 gehonoreerd. Na het aanstellen van een directeur en een secretaris in juni 2012 is daadwerkelijk gestart met het opzetten van het (KCKZ). Na oprichting van de Stichting in september 2012 is het Plan van Aanpak geschreven wat richting gaf aan de activiteiten die het zou gaan ontplooien gedurende de subsidieperiode en het gaf tevens een globale blik op de vervolgstappen voor de periode daarna. Aan het eind van de subsidieperiode is het Meerjarenbeleidsplan geschreven wat inzicht geeft in de plannen voor de komende drie jaar waarin het Kenniscentrum Kraamzorg zich positioneert als hét Kenniscentrum voor de Kraamzorg. Met de te volgen strategie om op zes specifieke beleidsterreinen actief te opereren neemt het een duidelijke positie in, zowel in de kraamzorgsector, het netwerk van geboortezorg als bij alle andere stakeholders. De subsidieperiode liep over 2012 en 2013 maar de aftrap van het project was pas in juni Aan het ministerie van VWS is overheveling van het subsidiegeld aangevraagd en dit is verleend t/m april Vandaar dat dit verslag loopt van juni 2012 t/m april Met dit verslag en de financiële verantwoording wordt de subsidieperiode juni 2012 t/m april 2014 afgesloten en legt het verantwoording af over deze periode en de besteedde subsidiegelden. 3

4 2. Doelstellingen Met de onderstaande doelstellingen, geformuleerd in het Plan van Aanpak , is het van start gegaan: 1. Een centraal gezaghebbend centrum realiseren voor de professionalisering en profilering van de kraamzorgsector in het netwerk van de geboortezorg. 2. De ontwikkeling, implementatie en borging van belangrijke inhoudelijke onderwerpen op het gebied van kraamzorg aanjagen, structureren en ervoor zorg dragen dat de continuïteit gewaarborgd is. 3. Slagvaardig zijn met gezag richting het veld waarbij wij ons richten op ondernemers in de kraamzorg, kraamverzorgenden, ketenpartners, branche- en beroepsorganisaties, zorgverzekeraars, inspectie en overheid. Na twee jaar heel hard werken zijn de bovenstaande doelstellingen grotendeels gerealiseerd: het centrale centrum is er gekomen met de oprichting van het. Het heeft tot doel ervoor te zorgen dat de professionalisering en daarmee de profilering van de kraamzorgsector in het netwerk van geboortezorg gestalte krijgt. Er is een start gemaakt met het creëren van de randvoorwaarden voor de kraamzorgsector om zich te ontwikkelen tot volwaardige samenwerkingspartner in het netwerk van geboortezorg. Dat lukt uiteraard niet in twee jaar tijd maar de ambitie is er en deze staat beschreven in het Meerjarenbeleidsplan De doelstellingen zijn o.a. gerealiseerd door: het ontwikkelen van een website waarin het uitwisselen en delen van kennis centraal staat met daaraan gekoppeld een e-nieuwsbrief die tweemaandelijks verschijnt; de inrichting van een Kwaliteitsregister voor kraamverzorgenden op de website van het die toegankelijk is voor de kraamverzorgenden die zich ingeschreven hebben. Het Kwaliteitsregister heeft eveneens een beperkt openbaar gedeelte; de koppeling van belangrijke inhoudelijke onderwerpen voor de kraamzorg aan het Kwaliteitsregistratiesysteem waardoor ervoor gezorgd wordt dat ontwikkeling, implementatie en continuïteit gewaarborgd zijn; de opzet van een accreditatiesysteem waardoor bij- en nascholing voldoet aan kwaliteitscriteria en dit eveneens inzichtelijk is via de website van het ; te starten met de opzet van een adequaat systeem voor het ontwikkelen en opstellen van landelijke richtlijnen en protocollen. In de volgende hoofdstukken wordt beschreven op welke wijze dit gestalte heeft gekregen. Bovenstaande items komen eveneens terug in het Meerjarenbeleidsplan dat opgesteld is voor de periode aansluitend aan de verslagperiode/projectsubsidie. 4

5 3. Opdracht De opdracht aan het, die het Ministerie van VWS gekoppeld heeft aan de subsidie voor de periode , luidde: 1. het kraamzorgveld, zowel werkgevers- als werknemersorganisaties in de kraamzorg, moet gezamenlijk aan de slag met het Kenniscentrum; 2. het opzetten van een gezamenlijk registratiesysteem zodat er meer inzicht komt in de kraamzorgmarkt: op demografisch gebied, omtrent (verplichte) scholing, om kwaliteit te toetsen. Dit registratiesysteem moet uiteindelijk de randvoorwaarden, die worden gesteld aan de kraamzorgaanbieders en hun kraamverzorgenden, gaan bepalen; 3. aansluiting zoeken bij het College Perinatale Zorg (CPZ); 4. aandacht besteden aan het thema Shaken Baby Syndroom; 5. het maken van een bedrijfsplan zodat het KCKZ ook na de projectsubsidie zelfstandig blijft voortbestaan. 3.1 Uitvoering van de 5 opdrachten 1. Het kraamzorgveld, zowel werkgevers- als werknemersorganisaties in de kraamzorg, moet gezamenlijk aan de slag met het Kenniscentrum. De brancheorganisaties ActiZ en BTN, voor de organisaties in de kraamzorg, en de beroepsvereniging voor kraamverzorgenden, de NBvK die de individuele kraamverzorgenden vertegenwoordigt, zijn alle drie betrokken bij de inhoud van de zorgverlening van de kraamzorg. Deze drie organisaties vertegenwoordigen tezamen het grootste deel van de kraamzorgsector. Twee vertegenwoordigers uit elk van bovengenoemde 3 organisaties vertegenwoordigen hun eigen organisatie in het bestuur van het Kenniscentrum Kraamzorg, met het mandaat van hun achterban en met behoud van hun eigen verantwoordelijkheid. De bestuursleden vaardigen, indien nodig, collega s, leden en/of kraamverzorgenden af voor de verschillende commissies binnen het. 2. Het opzetten van een gezamenlijk registratiesysteem zodat er meer inzicht komt in de kraamzorgmarkt: op demografisch gebied, omtrent (verplichte) scholing, om kwaliteit te toetsen. Dit registratiesysteem moet uiteindelijk de randvoorwaarden, die worden gesteld aan de kraamzorgaanbieders en de kraamverzorgenden, gaan bepalen. Het is in 2012 gestart met de ontwikkeling van het Kwaliteitsregister. In april 2013 is het Kwaliteitsregister gelanceerd in een Kick-Off voor de kraamzorgsector. Na een voorzichtige start heeft het Kwaliteitsregister in het najaar van 2013/begin 2014 een vlucht genomen. Eind april 2014, aan het eind van de subsidieperiode, staan er 4500 kraamverzorgenden in het Kwaliteitsregister. De verwachting is dat er in augustus van de ongeveer 9000 kraamverzorgenden in het Kwaliteitsregister staan. Het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden is een online registratiesysteem waarin bijgehouden wordt wat kraamverzorgenden doen aan deskundigheidsbevordering. Het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden is opgezet door het Kenniscentrum Kraamzorg in samenwerking met zorgprofessionals die werkzaam zijn binnen de kraamzorgsector. 5

6 Via de website van het is een link naar het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden. Inschrijven kan als de kraamverzorgende voldoet aan de eisen die vastgesteld zijn in het Reglement Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden. De kosten voor inschrijving in het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden zijn tot april ,- voor drie jaar. Het vindt dat verantwoorde kraamzorg alleen verleend kan worden door kraamverzorgenden, die hun deskundigheid op peil houden. Het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden heeft tot doel de deskundigheidsbevordering van kraamverzorgenden op een transparante wijze te borgen, overeenkomstig de normen en criteria van de beroepsgroep. Daarom is het belangrijk dat iedere kraamverzorgende in Nederland zich registreert in het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden. Zo blijven alle kraamverzorgenden op de hoogte van de (laatste) ontwikkelingen in het vakgebied én wordt ervoor gezorgd dat de kennis en vaardigheden up-to-date zijn. Het Kwaliteitsregister is tevens een waarborg, voor iedereen in de keten van geboortezorg, met goed opgeleide en bijgeschoolde professionals in de kraamzorg te maken te hebben. Inzicht op het gebied van scholing was noodzakelijk in de kraamzorgsector. Dit inzicht verschaft het nu d.m.v. de registratie- en de herregistratie eisen die aan kraamverzorgenden worden gesteld en de accreditatie van (opleidings-)instellingen. Door de herregistratie eisen aan kraamverzorgenden te stellen, krijgt het veld meer inzicht in de scholing van kraamverzorgenden. De eerste herregistraties zullen in april 2016 plaatsvinden. Dit betekent dat de kraamverzorgenden binnen een periode van drie jaar dient te voldoen aan de herregistratie eisen. Een belangrijk onderdeel vormt de geaccrediteerde scholing die in deze periode gevolgd moet worden. In het persoonlijke dossier in het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden wordt dit bijgehouden, zo is precies duidelijk wat je nog moet doen om aan de voorwaarden te voldoen. Het goed bijhouden van kennis en het trainen van vaardigheden is voor kraamverzorgenden van groot belang. Om de deskundigheid bevorderende activiteiten van deze beroepsgroep te bewaken is er een onafhankelijke accreditatiecommissie verbonden aan het. Als aanbieder van scholing is het mogelijk gemaakt om accreditatie aan te vragen bij het. Er is de keuze tussen een accreditatie aanvraag per aanbod per jaar of een aanvraag voor instellingsaccreditatie voor drie jaar. De accreditatie aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de voorwaarden die staan beschreven in de Accreditatiesystematiek. 3. Aansluiting zoeken bij het College Perinatale Zorg (CPZ) De bestuursleden van het hebben namens het collega s, leden en/of kraamverzorgenden afgevaardigd voor de verschillende commissies van het CPZ om zo de aansluiting tussen het CPZ en het te waarborgen om zo de kraamzorg een duidelijk plaats te geven in het netwerk van geboortezorg. De inhoudelijke onderwerpen die vanuit de kraamzorg nodig zijn voor de commissies en werkgroepen van het CPZ worden opgehaald bij het en vice versa. De directeur van Het heeft 1 x per 3 maanden contact met de secretaris van CPZ om zorg te dragen voor afstemming met het CPZ. Ook is er 4x per jaar een sectoroverleg Kraamzorg gerealiseerd waarin ActiZ, BTN, de NBvK, het en het bestuurslid kraamzorg van het CPZ aan deelnemen. 6

7 4. Aandacht besteden aan het Shaken Baby Syndroom Het Shaken Baby Syndroom is een vorm van kindermishandeling waarbij meestal de ouder/ verzorger het jonge kind (< 3 jaar, waarvan de meerderheid < 1 jaar) heftig schudt, vaak in reactie op overmatig huilen. SBS heeft een aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit en brengt hoge juridische en gezondheidskosten met zich mee. Het heeft aandacht besteed aan het Shaken Baby Syndroom door samen te werken met TNO. TNO heeft in 2013 een implementatie onderzoek uitgevoerd in Amsterdam en Den Haag naar het effect van de voorlichting ter preventie van Shaken Baby Syndroom, vervolgens wordt het project tussen 2014 en 2017 landelijke geïmplementeerd. Dit is mogelijk doordat het thema Shaken Baby Syndroom gekoppeld is als verplichte herregistratie eis aan het Kwaliteitsregister. Dit betekent dat alle geregistreerde kraamverzorgenden binnen 3 jaar de training/scholing Shaken Baby Syndroom gevolgd moeten hebben. Verder heeft het regelmatig aandacht aan dit onderwerp besteed via haar website en de vele presentaties aan kraamzorgorganisaties. 5. Het maken van een Bedrijfsplan zodat het ook na de projectsubsidie kan blijven voortbestaan Hier willen we volstaan met te verwijzen naar het Meerjarenbeleidsplan dat in het najaar van 2013 is geschreven en vastgesteld is door het Bestuur van het. 3.2 Uitvoering van de aanvullende onderwerpen Naast de opdracht die het Ministerie van VWS aan het stelde, had het de intentie om zich in de projectperiode ook al met de volgende onderwerpen te gaan bezighouden: 1. starten met de koppeling van een aantal voor de kraamzorg, inhoudelijk, belangrijke onderwerpen aan het registratiesysteem te weten: borstvoeding, partusassistentie, levensreddende handelingen (waaronder EHBO) en diversiteit in de kraamzorg. Na de projectperiode zullen de onderwerpen worden uitgebreid en is het de intentie dat het register een kwaliteitsregister wordt; 2. meewerken aan de ontwikkeling van richtlijnen; 3. start maken met landelijke protocollen; 4. het zorgdragen voor structurele financiering voor na de projectperiode. Bovenstaande aanvullende onderwerpen waren van groot belang om het voortbestaan van het na de projectperiode te waarborgen. Het wilde zich hiermee profileren zodat de ketenpartners en stakeholders het zien als een betrouwbare partner die ervoor zorgt dat de kraamzorgsector een professionele sector is en op deze wijze herkent wordt binnen de geboortezorg en daarbuiten. 1. Starten met de koppeling van een aantal voor de kraamzorg, inhoudelijk, belangrijke onderwerpen aan het registratiesysteem te weten borstvoeding, partusassistentie, levensreddende handelingen (waaronder EHBO) en diversiteit in de kraamzorg. Na de projectperiode zullen de onderwerpen worden uitgebreid en stelt het Kenniscentrum Kraamzorg zich ten doel om het register een kwaliteitsregister te laten worden 7

8 De koppeling van bovenstaande onderwerpen aan het Kwaliteitsregistratiesysteem is gemaakt: totaal zeven inhoudelijke onderwerpen zijn opgenomen als verplichte scholing in het Kwaliteitsregister, de bovenstaande drie onderwerpen zijn daar onderdeel van. Er is in de loop van het project heel duidelijk voor gekozen om van het register meteen een Kwaliteitsregister te maken. 2. Meewerken aan de ontwikkeling van richtlijnen 3. Start maken met landelijke protocollen kraamzorg Om kwalitatief goede kraamzorg te leveren is het van belang dat er Landelijke monodisciplinaire richtlijnen en protocollen in de kraamzorg worden ontwikkeld. Tevens is het van belang dat, indien er multidisciplinaire richtlijnen worden ontwikkeld in de geboortezorg, het wordt betrokken ten aanzien van de beroepsinhoud van de kraamverzorgenden. Tot op heden waren er geen Landelijke monodisciplinaire richtlijnen en protocollen in de kraamzorg. Veelal ligt die kennis nu nog bij de kraamzorgorganisaties. Elke kraamzorgorganisatie werkt met zijn eigen protocollen die, in principe, door de kring van Verloskundige uit de desbetreffende regio zijn goedgekeurd. Wil de kraamzorgsector een professionele sector worden en op deze wijze herkend worden binnen de geboortezorg en daarbuiten dan is het noodzakelijk dat er Landelijke monodisciplinaire richtlijnen en protocollen ontwikkeld worden om hiermee duidelijk te maken dat de kraamzorgsector eenduidig is in haar inhoudelijke beleid. In de subsidieperiode is de aanzet gegeven tot de ontwikkeling van Landelijke monodisciplinaire protocollen. Het is in juni 2013 gestart met de Werkgroep Landelijke monodisciplinaire protocollen Kraamzorg. De Werkgroep monodisciplinaire protocollen is een werkgroep met inhoudsdeskundigen. De Werkgroep heeft inmiddels een inventarisatie gemaakt van de bestaande protocollen en is gestart met het uitwerken van de multidisciplinaire richtlijn Borstvoeding naar het eerste Landelijke protocol Borstvoeding voor de kraamzorg. Dit Landelijke Borstvoedingsprotocol zal in het najaar van 2014 gereed zijn. Om gedragen te worden door het werkveld worden deze Landelijke monodisciplinaire protocollen getoetst door het veld en vervolgens voorgelegd en vastgesteld door alle samenwerkingspartner in de geboortezorg, waarin de KNOV en de cliëntenorganisaties een belangrijke rol hebben. De Landelijke monodisciplinaire protocollen zullen op zodanige wijze ontwikkeld worden dat, mochten de zorgstandaarden ontwikkeld worden, deze protocollen hier makkelijk ingeschoven kunnen worden. Wat betreft de multidisciplinaire richtlijnen/zorgpaden zal er samengewerkt worden met het CPZ. Ook is aan het einde van de subsidieperiode de aanzet gegeven tot de ontwikkeling van Landelijke multidisciplinaire- dan wel monodisciplinaire richtlijnen. Tot nu toe zijn er vier multidisciplinaire richtlijnen: borstvoeding, geel zien, huilen van baby s en preventie van wiegendood. Het is hiervoor de samenwerking aan gegaan met TNO die voor 2014 hier KIP gelden voor beschikbaar heeft. Er is een enquête, i.v.m. de prioritering van de richtlijnen, opgesteld die medio 2014 via de e-nieuwsbrief van het is verspreid, vervolgens zal er in twee focusgroepen de definitieve prioritering plaatsvinden waarmee TNO vervolgens aan de slag gaat. 4. Het zorgdragen voor structurele financiering voor na de projectperiode Met de verwachting dat er aan het eind van kraamverzorgenden in het register zouden staan, zou het noodzakelijk zijn geweest om extra financiering te regelen bij externe partijen. Daar er eind kraamverzorgenden in het 8

9 Kwaliteitsregister staan heeft het voldoende financiële middelen voor de lopende kosten. Voor extra activiteiten zoals onderzoek, innovatie en de ontwikkeling van richtlijnen zijn extra middelen nodig. Voor deze extra middelen wil het Kenniscentrum Kraamzorg in zee gaan met 3 sponsoren die zich elk voor 3-5 jaar verbinden aan het Kenniscentrum en naast financiële middelen ook bijdragen met inhoudelijke informatie op de website en in de e-nieuwsbrief. De opdracht, gesteld door VWS aan het, is vervuld binnen de tijd en het budget die het ministerie hiervoor heeft gegeven. Naast de opdracht heeft het Kenniscentrum nog een aantal zelfbenoemde activiteiten ontplooit die eveneens tijdens de subsidieperiode in gang zijn gezet. 9

10 4. Organisatie De bestuurlijke structuur van het ziet er per 31 april 2014 als volgt uit: NBvK Siska de Rijke René Benneker ActiZ Hans Reinold Wim Peters Kenniscentrum Kraamzorg BTN Mariette van Driel Louis Schuerman 4.1 Bestuur Inleiding Op 12 september 2012 is Stichting opgericht. De drie belangenorganisaties in de kraamzorg hebben ieder twee personen afgevaardigd in het bestuur van de stichting. Het bestuur van Stichting bestaat op 12 september 2012 uit: Mariette van Driel (BTN) voorzitter Siska de Rijke (NBvK) secretaris Fennate Huiberts (ActiZ) penningmeester vacature (ActiZ) bestuurslid René Benneker (Naviva, later NBvK) bestuurslid Louis Schuerman (ZIN/BTN) bestuurslid Per 2 juli 2013 is de heer Hans Reinold benoemd tot bestuurslid, hiermee vervult hij de vacature die er vanuit ActiZ nog bestond. Per 1 maart 2014 treedt Fennate Huiberts terug en neemt Louis Schuerman de functie van penningmeester op zich. Eind augustus 2014 treedt Wim Peters toe tot het bestuur en vervangt hiermee de vacature die is ontstaan omdat Fennate Huiberts is terug getreden vanuit ActiZ. Alle betrokken bestuursleden vertegenwoordigen hun eigen organisatie in het bestuur, met het mandaat van hun achterban en met behoud van hun eigen verantwoordelijkheid. 10

11 Het bestuur kwam vanaf 12 september 2012 in x, in x en t/m april x bij elkaar in vergadering. 4.2 Dagelijkse leiding Het opereert als een kleine slagvaardige werkorganisatie met een parttime directeur die verantwoordelijk is voor de richting van het Kenniscentrum Kraamzorg. Zij geeft, in samenwerking met het bestuur, invulling aan de missie, visie en doelstellingen en het daaruit voortvloeiende strategische beleid van het Kenniscentrum Kraamzorg en draagt zorg voor structurele financiering. Een eveneens parttime secretaris biedt hierin ondersteuning en geeft mede uitvoering hieraan. De directeur en secretaris leggen verantwoording af aan het hierboven genoemde bestuur. De dagelijkse leiding van het bestaat bij de start in juni 2012 uit: Marie-Pauline van der Ven Esther van der Zwan directeur, 12 uur secretaris, 18 uur Doordat de activiteiten van het een vlucht namen is besloten om de contracturen van Esther van der Zwan per 1 september 2013 uit te breiden naar 24 uur per week. De contracturen van Marie-Pauline van der Ven zijn op 1 januari 2014 verhoogd naar 16 uur per week. Door de grote toestroom van registraties voor het Kwaliteitsregister wordt er vanaf maart 2014, gedurende een half jaar, gewerkt met twee administratieve krachten op basis van een min-max contract om de secretaris te ondersteunen met de verwerking van de registraties en het beantwoorden van de vele telefoontjes. 4.3 Freelancers Voor de website en de e-nieuwsbrief (bouwer en webwriter), de accreditatiecommissie, de PR en voor de financiën is in de verslagperiode succesvol gewerkt met vaste freelancers. 4.4 Vrijwilligers Vanaf de start van het Kenniscentrum is gewerkt met enthousiaste vrijwilligers die vanuit hun kraamzorgorganisaties input hebben aangeleverd. Zo is er gewerkt met een brainstormgroep die haar visie heeft gegeven over wat het Kenniscentrum op zich moest nemen en wat niet. De werkgroep Plan van Eisen voor het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden heeft zich gebogen over de eisen die opgesteld moesten worden voor het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden. In juni 2013 is er gestart met een werkgroep monodisciplinaire richtlijnen en protocollen. 11

12 5. Tot Slot Hiermee eindigt het Verslag subsidieperiode juni 2012 t/m april In vogelvlucht zijn dit de activiteiten die het heeft ontwikkeld om aan de opdracht van het ministerie van VWS te voldoen. Wij kunnen met trots zeggen dat het een succes is met haar 8151 ingeschreven kraamverzorgenden in het Kwaliteitsregister in de zomer van Dit hadden we niet kunnen bereiken zonder de medewerking van al die ingeschreven- en enthousiaste kraamverzorgenden, al hun kraamzorgorganisaties, de stakeholders en vele anderen die de gedachten achter het hebben omarmd. Maar we zijn er nog niet! Met het Meerjarenbeleidsplan heeft het haar strategie bepaald en de lijnen uitgezet voor het beleid van de komende drie jaar en hiermee wordt het in de komende drie jaar uitgebouwd tot het gezaghebbende centrum dat zorgt voor de professionalisering van de kraamzorgsector met als doel het verstevigen van de positie van de kraamzorgsector in het netwerk van geboortezorg. Marie-Pauline van der Ven-de Vries, directeur Esther van der Zwan, secretaris Amstelveen, augustus

Plan van aanpak 2012-2013. 1. Inleiding 3. 2. Doelstellingen 5. 3. De Opdracht 6. 4. Betrokken partijen en personen 7. 5. Activiteiten en Tijdspad 8

Plan van aanpak 2012-2013. 1. Inleiding 3. 2. Doelstellingen 5. 3. De Opdracht 6. 4. Betrokken partijen en personen 7. 5. Activiteiten en Tijdspad 8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstellingen 5 3. De Opdracht 6 4. Betrokken partijen en personen 7 5. Activiteiten en Tijdspad 8 6. Pr en communicatie 12 7. Tot slot 14 Bijlagen: 1. Begroting KCKZ 2012-2013

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 1 Inhoudsopgave 1. 3 2. Missie, visie, doelstellingen en positionering 4 2.1 Missie, visie en doelstellingen 2.2 Positionering 3. Organisatie(structuur) ` 6 3.1 Bestuur 3.2 Dagelijkse leiding 3.3 Freelancers

Nadere informatie

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind!

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen verder, samen beter! Iedere vrouw heeft recht op professionele geboortezorg die haar en haar gezin in het proces van kinderwens, zwangerschap,

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2013

Nieuwsbrief april 2013 Klik hier als de nieuwsbrief niet correct is weergegeven Nieuwsbrief april 2013 april 2013 nr.2 Goed nieuws over "het reinigen" van de thermometer Schijnveiligheid Keurmerk kruiken Scholing partusteams

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5 Uitleg van de menuknoppen 6

Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5 Uitleg van de menuknoppen 6 Handleiding PE Online voor osteopaten Uw herregistratiedossier Versie 9-2014 Inhoudsopgave Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten

Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Wat gaan we doen? Programma Aanleiding voor het instellen register, doelstelling uit visie document van de NVDA Achtergrond kwaliteitsregister - BIG Wat houdt

Nadere informatie

Reglement Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden Kenniscentrum Kraamzorg

Reglement Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden Kenniscentrum Kraamzorg Reglement Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden Kenniscentrum Kraamzorg Vastgesteld door het bestuur van Kenniscentrum Kraamzorg op 27 maart 2013. Inhoud A. Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Inleiding pag. 3. 1. Missie pag. 4

Inleiding pag. 3. 1. Missie pag. 4 Strategisch beleidsplan 2011-2015 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 1. Missie pag. 4 2. Strategische doelen pag. 4 2.1 organisatie van de vereniging pag. 4 2.2 Het profileren en bereikbaar maken van ABA pag.

Nadere informatie

KNOV Visie op de kraamzorg juni 2010

KNOV Visie op de kraamzorg juni 2010 KNOV Visie op de kraamzorg juni 2010 1. Aanleiding De kwaliteit van verloskundige zorg in Nederland staat volop in de belangstelling en wordt nauwlettend gevolgd door overheid, verzekeraars, cliënten en

Nadere informatie

V&VN we gaan ervoor. Onderwerpen. 10 november 2015. drs. Myriam L.A. Crijns, hoofdvereniging V&VN V&VN. Hot issues / actualiteit

V&VN we gaan ervoor. Onderwerpen. 10 november 2015. drs. Myriam L.A. Crijns, hoofdvereniging V&VN V&VN. Hot issues / actualiteit V&VN we gaan ervoor 10 november 2015 drs. Myriam L.A. Crijns, hoofdvereniging V&VN Onderwerpen V&VN Hot issues / actualiteit Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden 2 1 Beelden over V&VN? 3

Nadere informatie

Werkplan 2013. Werkgroep Ketenpartners 1 e lijns Kindzorg. Werkgroep:

Werkplan 2013. Werkgroep Ketenpartners 1 e lijns Kindzorg. Werkgroep: Werkplan 2013 Werkgroep Ketenpartners 1 e lijns Kindzorg Werkgroep: Kring Verloskundigen Den Haag Karen Bost, praktijk Femme Carola Keijsper, praktijk Anno Myriam van de Pas, praktijk OTIS Kraamschakel

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Kraamzorg 2016 1 Coöperatie VGZ u.a.

Zorginkoopbeleid. Kraamzorg 2016 1 Coöperatie VGZ u.a. Zorginkoopbeleid Kraamzorg 2016 1 Coöperatie VGZ u.a. 1 Er heeft een vertaalslag plaats gevonden van dit Zorginkoopbeleid Kraamzorg 2016 naar de Zorgovereenkomst Kraamzorg 2016. Rechten kunnen uitsluitend

Nadere informatie

REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015

REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015 REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015 1. Aanleiding tot ontstaan en ontwikkeling van het netwerk Na invoering van het groepsprotocol COPD en astma in de eerste lijn

Nadere informatie

Participatie van cliënten laat nog te wensen over. Dit geldt ook voor de eenduidige voorlichting aan (aanstaande) zwangeren en hun partners.

Participatie van cliënten laat nog te wensen over. Dit geldt ook voor de eenduidige voorlichting aan (aanstaande) zwangeren en hun partners. VSV s op koers 83% van de VSV s heeft een gezamenlijke visie opgesteld, waarbij moeder en kind centraal staan. Dat blijkt uit een inventarisatie die het CPZ samen met ActiZ heeft laten doen. Centrale vraagstelling

Nadere informatie

PROJECTAANVRAAG. Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker

PROJECTAANVRAAG. Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker PROJECTAANVRAAG Naar betere psychosociale zorg voor mensen met kanker Bevorderen en borgen van de kwaliteit en vergroten van de toegankelijkheid van betaalbare professionele psycho oncologische zorg (d.d.

Nadere informatie

Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland

Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland Ergotherapie Nederland, november 2014. Hieronder volgt het voorstel van Ergotherapie Nederland voor een aanpassing

Nadere informatie

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR OR op cursus Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies 1. Inleiding Uit diverse trendanalyses blijkt dat een meerderheid van zowel OR en als bestuurders vindt dat de OR veel invloed heeft op de

Nadere informatie

INLEIDING Naar aanleiding van veel voorkomende vragen is onderstaande informatie gebundeld.

INLEIDING Naar aanleiding van veel voorkomende vragen is onderstaande informatie gebundeld. OVEREENKOMSTEN, VERSCHILLEN IN KWALITEITSREGISTERS, HET BIG REGISTER EN PORTFOLIO S INLEIDING Naar aanleiding van veel voorkomende vragen is onderstaande informatie gebundeld. Wat is er zoal: Het BIG register

Nadere informatie

3. Vertegenwoordiging a) De samenstelling van het stedelijk overleg keten geboortezorg is gebaseerd op de regio Amsterdam.

3. Vertegenwoordiging a) De samenstelling van het stedelijk overleg keten geboortezorg is gebaseerd op de regio Amsterdam. De partijen die dit samenwerkingsverband vormen, vormen samen een zorgketen voor geboortezorg in Amsterdam. De zorgketen gaat uit van samenwerking tussen de volgende ketenpartners: verloskundigen, kraamzorg,

Nadere informatie

Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ

Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ Voorwaarden vooraanmelding Hieronder staan de voorwaarden voor het vooraanmelden als jeugdhulpverlener SKJ. Jeugdhulpverlener hbo Voorwaarden voor vooraanmelding

Nadere informatie

Nieuwsbrief Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland MAART 2015

Nieuwsbrief Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland MAART 2015 Nieuwsbrief Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland MAART 2015 Deze Nieuwsbrief bevat informatie over het Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland (ZeGNN). De nieuwsbrief wordt ook

Nadere informatie

Registratiereglement BOKA. April 2010

Registratiereglement BOKA. April 2010 Registratiereglement BOKA April 2010 2 Registratiereglement 2010 Het lidmaatschap van de BOKA is een uiting van deelname aan een beroepsvereniging. Cliënten kunnen hun klachten indienen over de betrokken

Nadere informatie

Beroepsregistratie cliëntondersteuners

Beroepsregistratie cliëntondersteuners Presentatie regiobijeenkomsten BCMB Beroepsregistratie cliëntondersteuners 20 oktober 2015 Drs. Milena Babović, directeur Registerplein Specsavers commercial "Gediplomeerde opticiens" (2014) 2 Kwaliteit

Nadere informatie

Organisatiebeschrijving. NVvO

Organisatiebeschrijving. NVvO Organisatiebeschrijving NVvO Versie : 2 Datum : 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1. Doelen NVvO 2 2. Organisatie 3 2.1 Verenigingsstructuur 3 2.2 Contributie 3 3. Functieomschrijving 4 3.1 Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Kwaliteitsregister NVSHV Registratieperiode 2013 2018

Kwaliteitsregister NVSHV Registratieperiode 2013 2018 Kwaliteitsregister NVSHV Registratieperiode 2013 2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Registratie... 4 2.1 Criteria voor registratie in het NVSHV Kwaliteitsregister... 4 2.2 De registratiebeoordeling...

Nadere informatie

Accreditatiesystematiek 2015 Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden

Accreditatiesystematiek 2015 Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden Accreditatiesystematiek 2015 Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden Op basis van de ervaringen van de verschillende gebruikersgroepen kan deze systematiek gedurende 2015 worden aangepast. De actuele versie

Nadere informatie

Sites voor de intramurale fysiotherapie

Sites voor de intramurale fysiotherapie Sites voor de intramurale fysiotherapie In bijgaand document een overzicht van sites waarop informatie is te vinden over onderwerpen die van belang kunnen zijn voor de intramuraal werkende fysiotherapeut.

Nadere informatie

Freya Beleidsplan 2015-2018

Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya is de enige landelijk werkende patiëntenorganisatie in Nederland op het gebied van vruchtbaarheidsproblemen. We hebben een grote achterban van mensen met vruchtbaarheidsproblemen,

Nadere informatie

Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen

Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Postbus 217 7500 AE ENSCHEDE Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen Versie: 27-12-2013 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding In het voorjaar van 2009 is de

Nadere informatie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie V&VN Geriatrie Jaarplan 2014-2015 Inleiding Dit jaarplan beschrijft de activiteiten die de afdeling V&VN Geriatrie voornemens is uit te voeren in 2014 en 2015. Deze activiteiten zijn gebaseerd op de missie

Nadere informatie

Stewardessen doen het beter

Stewardessen doen het beter Stewardessen doen het beter BIR Themadag 25 april 2012 Hoe serieus nemen wij onszelf als professionals? Bas Vogel, verpleegkundige Hoofd Registers V&VN Doel Informeren over wet- en regelgeving in relatie

Nadere informatie

Toelichting Stichting Kwaliteitsregister Paramedici

Toelichting Stichting Kwaliteitsregister Paramedici Toelichting Stichting Kwaliteitsregister Paramedici Het kwaliteitsregister voor paramedici valt onder de wet BIG (artikel 34) Toelichting op de kwaliteitscriteria 2005-2010 Het kwaliteitsregister biedt

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor in onze Kids on tour werkgroep:

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor in onze Kids on tour werkgroep: Stichting Welzijn Baarn Stichting Welzijn Baarn is de brede welzijnsinstelling in de gemeente Baarn. Welzijn Baarn zet zich in voor activiteiten op het gebied van ontspanning, ontmoeting, informatie en

Nadere informatie

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen!

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! Meld u nu aan voor de Regiotour 2015: Versterk elkaar! In het najaar 2015 trekt het bestuur weer het land in

Nadere informatie

INTEGRALE GEBOORTEZORG LEIDEN

INTEGRALE GEBOORTEZORG LEIDEN INTEGRALE GEBOORTEZORG LEIDEN ( I N C A S - 2 P I L O T ) oktober2014 Jaargang 1, editie 2 nummer 1 De eerste stappen naar gezamenlijke voorlichting De werkgroep Voorlichting heeft de afgelopen periode

Nadere informatie

Profielschets lid College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut

Profielschets lid College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut Profielschets lid College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut Ex. artikel 4 van de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut, basisberoep en specialismen. Algemeen Het

Nadere informatie

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011 Kwaliteitsregister NVHVV April 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Registratie... 4 2.1 Criteria voor registratie in het Kwaliteitsregistratiesysteem van de NVHVV... 4 2.1.1 Registratiecriteria... 4

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria P. van den Does, D. van der Linden (tot maart 2010), A. Belhaj, W. van Woudenbergh van der Linden, (vanaf maart 2010)

Kwaliteitscriteria P. van den Does, D. van der Linden (tot maart 2010), A. Belhaj, W. van Woudenbergh van der Linden, (vanaf maart 2010) SECTIE 3 KWALITEITSZAKEN INLEIDING Dit jaar stond het kwaliteitsbeleid in het teken van implementeren en opstarten. De databank amblyopiebehandeling werd geïmplementeerd en ook de kwaliteitscriteria 2010

Nadere informatie

De geboortezorgorganisatie. Organisatiemodellen integrale geboortezorg

De geboortezorgorganisatie. Organisatiemodellen integrale geboortezorg De geboortezorgorganisatie Organisatiemodellen integrale geboortezorg Presentatie Frederik Schutte 19 mei 2015 Inhoudsopgave 1. Wat en waarom een geboortezorgorganisatie? 2. Stappenplan 3. De modellen

Nadere informatie

Kwaliteits indicatoren

Kwaliteits indicatoren Kwaliteits indicatoren KRAAMZORG Verslagjaar 2012 7 november 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Gebruikershandleiding 5 3. Samenvatting indicatoren 6 4. Kwaliteitsindicatoren 8 1 Tijdige intake 8 2

Nadere informatie

INTEGRALE GEBOORTEZORG LEIDEN

INTEGRALE GEBOORTEZORG LEIDEN INTEGRALE GEBOORTEZORG LEIDEN ( I N C A S - 2 P I L O T ) Juni 2014 Jaargang 1, editie 1 nummer 1 Introductie Dit is de eerste nieuwsbrief f die verschijnt voor het project INCAS-2 in Leiden. De werknaam

Nadere informatie

NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen

NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) vergroot het vertrouwen in de Nederlandse rechtspraak door het waarborgen van een constante hoge

Nadere informatie

Kennisnetwerk CVA Nederland. Voor en door CVA zorgketens

Kennisnetwerk CVA Nederland. Voor en door CVA zorgketens Kennisnetwerk CVA Nederland Voor en door CVA zorgketens Inhoudsopgave Inleiding p. 2 1. Hoe werkt het Kennisnetwerk CVA Nederland? p. 4 Kennisnetwerk CVA Nederland 2. Wat biedt het Kennisnetwerk aan? En

Nadere informatie

Kennisnetwerk CVA Nederland. Voor en door CVA zorgketens

Kennisnetwerk CVA Nederland. Voor en door CVA zorgketens Kennisnetwerk CVA Nederland Voor en door CVA zorgketens Inhoudsopgave Inleiding p. 2 1. Hoe werkt het Kennisnetwerk CVA Nederland? p. 4 2. Wat biedt het Kennisnetwerk aan? En wat is de bijdrage van de

Nadere informatie

De GroeiGids implementatie-checklist: hulp bij implementatie

De GroeiGids implementatie-checklist: hulp bij implementatie De GroeiGids implementatie-checklist: hulp bij implementatie Uw organisatie wil graag overstappen op de GroeiGids: een mooie stap naar eenduidige voorlichting. Maar hoe zorgt u ervoor dat iedereen in de

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Accreditatiecommissie RSV. Vastgesteld in RSV d.d. 3 april 2013. Jaarverslag 2012 van de Accreditatiecommissie RSV.

Jaarverslag 2012. Accreditatiecommissie RSV. Vastgesteld in RSV d.d. 3 april 2013. Jaarverslag 2012 van de Accreditatiecommissie RSV. Jaarverslag 2012 Accreditatiecommissie RSV Vastgesteld in RSV d.d. 3 april 2013 Pagina 1 Inleiding De Accreditatiecommissie van de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) is verantwoordelijk

Nadere informatie

Kaderregeling accreditatie herregistratie

Kaderregeling accreditatie herregistratie Vastgesteld door het bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 6 februari 2007. Datum inwerkingtreding: 1 april 2007; Eerste gewijzigde versie vastgesteld door het bestuur van de

Nadere informatie

1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1

1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1 2. Functionaliteit in PE-online 2 2.1 Algemene aanwijzingen voor het gebruik van PE-online 2 2.2 Inloggen in PE-online 2 2.3

Nadere informatie

De kraamzorg in kaart. Feiten, financiering, kosten en opbrengsten

De kraamzorg in kaart. Feiten, financiering, kosten en opbrengsten De kraamzorg in Feiten, financiering, kosten en opbrengsten Wat is kraamzorg? Wat zijn feiten rondom kraamzorg? Definitie > Feiten > Hoe wordt kraamzorg gefinancierd? Wat kost kraamzorg en wat levert het

Nadere informatie

Kraamzorg in beeld personele kengetallen

Kraamzorg in beeld personele kengetallen 1 Kraamzorg in beeld personele kengetallen Beelden van nu en van toen.. Wat zijn relevante karakteristieken van het personeelsbestand kraamzorg? Beelden van de toekomst Hoe ziet de branche kraamzorg er

Nadere informatie

Een nieuw netwerk: de NVGzP Peter van Drunen en Paul Soons Utrecht, 26 april 2012

Een nieuw netwerk: de NVGzP Peter van Drunen en Paul Soons Utrecht, 26 april 2012 Een nieuw netwerk: de NVGzP Peter van Drunen en Paul Soons Utrecht, 26 april 2012 23 april 2012: initiatiefgroep 20 september 2012: oprichting 12 november 2012: ledenwerving Inmiddels: Meer dan 550 leden

Nadere informatie

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015 1 Jaarplan netwerk Haaglanden Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1

1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1 2. Functionaliteit in PE-online 2 2.1 Algemene aanwijzingen voor het gebruik van PE-online 2 2.2 Inloggen in PE-online 2 2.3

Nadere informatie

GROEI & BLOEI oktober 2012

GROEI & BLOEI oktober 2012 GROEI & BLOEI oktober 2012 Inhoud HOOFDSTUK 1: INLEIDING... 2 1.1 MISSIE NVRF... 2 1.2 VISIE NVRF... 2 1.3 STRATEGISCHE DOELSTELLING... 2 1.4 OPBOUW JAARPLAN... 3 HOOFDSTUK 2: DOELSTELLINGEN NVRF IN 2013...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 279 Zorg rond zwangerschap en geboorte Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-

Nadere informatie

De openbaar apotheker specialist

De openbaar apotheker specialist De openbaar apotheker specialist Veranderingen in vervolgopleiding en registratie per 1 januari 2012 Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie Openbaar apotheker specialist Per

Nadere informatie

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Aanleiding Fonds NutsOhra heeft met het programma Gezonde Toekomst Dichterbij de ambitie om de gezondheidsachterstanden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Handboek voor kraamzorgaanbieders

Handboek voor kraamzorgaanbieders Handboek voor kraamzorgaanbieders Toelichting op de kwaliteitsindicatoren en meetinstructie verslagjaar 2012 November 2012 versie november 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Het doel van dit handboek

Nadere informatie

Professioneel Statuut PROFESSIONEEL STATUUT VAN DE BEDRIJFSARTS

Professioneel Statuut PROFESSIONEEL STATUUT VAN DE BEDRIJFSARTS Professioneel Statuut PROFESSIONEEL STATUUT VAN DE BEDRIJFSARTS 1. Overwegingen 1.1. Het professioneel statuut van de bedrijfsarts (in het vervolg: het professioneel statuut) is bedoeld om de professionele

Nadere informatie

T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin.

T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin. Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Paragraaf 1 Paragraaf 2 Doel van de vereniging T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin. T.S.S.V. Spartacus tracht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam JAARVERSLAG 2013 Het PMA behartigt op basis van een onafhankelijke positie de collectieve belangen van mantelzorgers in Amsterdam. Dit gebeurt onder andere door middel van gevraagde en ongevraagde adviezen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Video Journaal Schoorl. Ook informeren wij u over onze plannen voor de toekomst. Dit beleidsplan is geschreven

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Kraamzorg

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Kraamzorg 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Kraamzorg Naam: Sandra van Beek / Corina Munts Organisatie: ActiZ / BTN Email: s.van.beek@actiz.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Jaarverslag 2012. Register Zorgprofessionals. Register Zorgprofessionals

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Jaarverslag 2012. Register Zorgprofessionals. Register Zorgprofessionals Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Jaarverslag 2012 en Register Zorgprofessionals Jaarverslag 2012 1 Inleiding Het Kwaliteitsregister V&V is ingesteld in 2007 en heeft als doelstelling

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT. 2 juli 2012

ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT. 2 juli 2012 ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT 2012 2013 2 juli 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 1. Inleiding 3 1.1 Missie, en doelstelling 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Doelstelling 1.2 Bestuurlijke organisatie 4 1.3 Financieel

Nadere informatie

Jaarplan 2014 op hoofdlijnen

Jaarplan 2014 op hoofdlijnen Jaarplan 2014 op hoofdlijnen Multiple Sclerose Vereniging Nederland Algemeen In Nederland is per ziekte/aandoening slechts één patiëntenvereniging. Voor Multiple Sclerose is dat MS Vereniging Nederland,

Nadere informatie

Voorzitter en twee Leden Bestuur. Diabetesvereniging Nederland

Voorzitter en twee Leden Bestuur. Diabetesvereniging Nederland Voorzitter en twee Leden Bestuur Diabetesvereniging Nederland Aanleiding Ambities van Diabetesvereniging Nederland (DVN) in combinatie met een steeds sneller veranderende omgeving eisen een heldere focus,

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Registratieregeling. Apothekersassistenten. in de Openbare Farmacie 2014-2019

Registratieregeling. Apothekersassistenten. in de Openbare Farmacie 2014-2019 Registratieregeling Apothekersassistenten in de Openbare Farmacie 2014-2019 Kwaliteitscriteria apothekersassistenten 2014-2019 In 2009 is de Stichting Kwaliteitsregister voor Apothekersassistenten in de

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Bestuurslid H.M. Jellema (tot 21 november 2011) vacature (per 21 november 2011) A. Belhaj, W. van Woudenbergh-van der Linden

Bestuurslid H.M. Jellema (tot 21 november 2011) vacature (per 21 november 2011) A. Belhaj, W. van Woudenbergh-van der Linden SECTIE 3 KWALITEITSZAKEN INLEIDING Het kwaliteitsbeleid van de vereniging heeft zich ook in 2011 weer verder ontwikkeld. Een belangrijke inhoudelijke slag is gezet door de commissie DT- Orthoptie, die

Nadere informatie

PE-Online groeit. Terugblik op de afgelopen jaren. Januari 2013. In deze brief

PE-Online groeit. Terugblik op de afgelopen jaren. Januari 2013. In deze brief WWW.XAUR UM.NL PE-Online groeit Januari 213 In deze brief 1 Terugblik op afgelopen jaren 2 Accreditatie aanvragen 3 Scholingsactiviteiten 4 Aantal personen 4 Logins professionals 5 Cursusfacturen 5 Herregistratiefacturen

Nadere informatie

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR EEN HUISARTS IN DIENST BIJ EEN HUISARTS

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR EEN HUISARTS IN DIENST BIJ EEN HUISARTS BIJLAGE II PROFESSIONEEL STATUUT VOOR EEN HUISARTS IN DIENST BIJ EEN HUISARTS Overwegende: - dat overeenkomstig artikel 5 onder a van de CAO HID/DA de huisarts zijn werkzaamheden zal verrichten met inachtneming

Nadere informatie

Registratieregeling Longfunctieanalisten 2011-2016

Registratieregeling Longfunctieanalisten 2011-2016 Nederlandse Vereniging voor Longfunctieanalisten Kwaliteitsregister Registratieregeling Longfunctieanalisten 2011-2016 Opgesteld door: NVLA (Nederlandse Vereniging van Longfunctieanalisten) www.nvla.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 316 Vragen van het lid

Nadere informatie

Regeling Kwaliteitsregister Psychotherapie

Regeling Kwaliteitsregister Psychotherapie De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), besluit vast te stellen de volgende Regeling Kwaliteitsregister Psychotherapie HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE

REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE Waarin opgenomen, de registratie van de algemeen fysiotherapeut, de verbijzonderd fysiotherapeut en de fysiotherapeut met aantekening. Dit reglement

Nadere informatie

De Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde (NVFG) is een wetenschappelijke beroepsvereniging die professionals werkzaam op het gebied

De Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde (NVFG) is een wetenschappelijke beroepsvereniging die professionals werkzaam op het gebied De Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde (NVFG) is een wetenschappelijke beroepsvereniging die professionals werkzaam op het gebied van klinisch onderzoek, registratie, bijwerkingenrapportage

Nadere informatie

Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator,

Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator, Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator, Beleidsdoelstellingen Netwerk Beter werken door netwerken Ambities I. Het netwerk zelf is een inspiratiebron en voedingsbodem

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleidsplan (2007 2010)

Kwaliteitsbeleidsplan (2007 2010) Kwaliteitsbeleidsplan (2007 2010) Nijmegen September 2007 Versie 1 Kwaliteitsplan/VMDLV/ september 2007 versie 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. De VMDLV 2 1.1 Typering vereniging 2 1.2 Aanwezige beleidsdocumenten

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

juni 2013 Basisgegevens:

juni 2013 Basisgegevens: 1 Regeling van Samenwerking tussen het kwaliteitsregister voor geestelijk verzorgers (SKGV) en het nascholingsregister Permanente Educatie voor predikanten en kerkelijk werkers (PE PKN) juni 2013 Basisgegevens:

Nadere informatie

Informatie over StAr

Informatie over StAr Stichting Audicienregister StAr I Informatie over StAr Missie, organisatie en inrichting van de Stichting Audicienregister Gedrukte versies van dit handboek worden door StAr op beperkte schaal in omloop

Nadere informatie

Nederlands Register Vastgoed Taxateurs, NRVT Profiel leden bestuur

Nederlands Register Vastgoed Taxateurs, NRVT Profiel leden bestuur Nederlands Register Vastgoed Taxateurs, NRVT Profiel leden bestuur NRVT Bestuur De NRVT Ieder jaar wordt vastgoed gewaardeerd met een totale geschatte waarde van ruim 500 miljard euro. Vastgoedwaarderingen

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Accreditatiecommissie Accreditatiereglement Stichting Raad van Eerste Hulp Diploma

Accreditatiecommissie Accreditatiereglement Stichting Raad van Eerste Hulp Diploma 1. AANVRAAGFORMULIER T.B.V. ACCREDITATIE VAN SCHOLINGSACTIVITEITEN Uitsluitend voor de accreditatie van een scholing (ook E-learning) van meer dan één dag (geldt ook voor 2 x 3 uur verspreid over 2 dagen)

Nadere informatie