Betalen voor parkeren gaat voortaan via sms!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betalen voor parkeren gaat voortaan via sms!"

Transcriptie

1 chnkn aan pcifik mobilititpoblmn in d tad/gmnt. Flxibilitit naa uitbiding Ht uitbidn van btalnd pakzon of ht vandn van gldig paktaivn of tijdn kan onmiddlijk in ht ytm aangpat wodn. D adggvn n d gldig paktaivn van d niuw btalnd pakzon motn nkl gkoppld wodn aan n niuw of btaand zon cod in ht ytm om d niuw zon onmiddllijk t activn. D niuw adggvn, topaba taivn n maximum paktijdn wodn automatich togvogd aan d contoloftwa via d mobil data vbinding in d GSM of handtminal van d paktozicht di dz zon vvolgn onmiddllijk kunnn contoln. Ht vdln van bwonvgunningn of and vgunningn voo pcifik dolgopn kan ook vnvoudigd wodn dankzij ht Mobil-fo pakbhytm. D tad/gmnt mot nkl d ingchvn nummplatn invon in d pakdatabank van Mobilfo. D databank i onmiddllijk vbondn mt d handtminal van d paktozicht. Ht ytm i idaal al altnatif voo d huidig bwonkaat di wttlijk acht d voouit mot zichtbaa zijn. Hét mk voo mobil btaln Lgio uitbidingmoglijkhdn: En volldig digitaliing van bwonvgunningn aan d hand van n wb-gbad applicati; En cntal oplag van bwonvgunningnggvn di zowl on- al off-lin kunnn gcontold wodn vanuit d handtminal van d paktozicht. D uitbidbaahid naa vgunningn voo pcial dolgopn, (bv. wfvgunningn, bzokpan, vgunningn voo autodlnabonn, vgunningn voo vij bopn, vplgnd ponl, dm. vgunningn voo d plaating, vwijding n logitik opvolging van pakvbodbodn voo vhuizingn, nz.); Afglotn paking n pakgaag kunnn ook uitgut wodn mt btalingn via m. Ht ytm kan nvoudig gïntgd wodn binnn d btaand ticktflow n infatuctuu in publik paking. Voo méé infomati: wbit: -mail: tlfoon: Uw patn inzak mobil btalingtchnologi n innovnd oploingn k pa m n Btaln voo pakn gaat vootaan via m!

2 Sm 4411 n btaln gaat vanzlf! Bchijving van d dint. SMS-pakn maakt ht moglijk om pakgldn t btaln via SMS. E btaan tw ytmn voo SMSpakn op d makt: n opn n n glotn ytm. D aangbodn dint van Mobil-fo i n opn vom van SMS-pakn. Ht unik concpt wd in d Blgich makt ontwikkld vanuit n pilootpojct in d tad Antwpn. Sdt 1 ptmb 2006 i Mobil-fo al aanbid van dz dint uccvol van tat ggaan in Antwpn. Inmiddl uitgbid tot m dan 10 tdn. D doobaak van SMS-pakn in d Wt- Euop landn totnogto i d bpkt gblvn omdat all op d makt gbacht oploingn zognaamd glotn ytmn zijn. Hibij mot d gbuik zich vooaf htzij inchijvn, htzij n pakkning aanvulln mt n kditkaat of n vooafbtaald kakaat (pakkaat). En glotn ytm i alln toganklijk voo vooaf ingchvn of vooaf btaald abonn bij d uitvond dintvln. En ingchvn dint d gbuik mtal ook n éénmalig aanluitingbdag n/of maandlijk abonnmnt t btaln aan d dintvln. En glotn ytm i d n lokaal wknd modl zond national focu omdat gbuikwijz vchilt p tad n p dintvln. pak n m 4411 SMS-Pakn(1) Gn p-inchijving nodig Gn vooafbtaling nodig Gn bank- of kditkaatggvn doogvn via GSM Btaling via GSM-factuu of blkdit moglijk (Poximu) Dzlfd gbuikwijz in lk tad n nationaal uitbidbaa Gn abonnmntkotn of inchijvinggld voo paticulin SMS-pakn n contol in één dintnaanbod En opn ytm daantgn i voo idn toganklijk zond p-inchijving of vooafbtaling. Bovndin i voo ht gbuik gn nkl vom van btaalabonnmnt vit. D gbuikwijz van n opn ytm i oval dzlfd n vgmakklijkt du n national uitol. D motivati voo ht opn ytm i om dz niuw dintvlning toganklijk t makn voo all bzok van d aanglotn tdn of gmntn. Ht i n dmocatich oploing voo d occaionl pakd di gn abonnmnt wil btaln of gn vitul pakkning vooaf wil opladn mt n kditkaat of and kakaat. Wat zijn d? Voo d gbuik D van SMS-pakn zijn talijk. Zokn voo gpat klingld i nit m nodig. Evnmin al ht op voohand inchattn hovl paktijd (n klingld) nodig i. Mt SMSpakn btaalt d gbuik nkl voo d ffctif gpakd tijd. Divn kunnn nit m lzn op n paktickt ho lang u nog dnkt wg t blijvn van uw auto. U bnt gut vmit u mt SMS-pakn nooit tvl btaalt n u zich gn zogn m mot makn ov ht onthoudn van n vooafbtaald paktijd. I toch nog n maximal paktijd topabaa in n bpaald zon, dan zal ht ytm u automatich vwittign al d maximal paktijd bijna vlopn i. SMS-Pakn(2) Gn gdo m mt pakautomatn of zokn voo gpat klingld Gdaan mt op voohand in t chattn hovl paktijd j nodig hbt. Btaal nooit tvl - mt SMSpakn btaal j altijd voo d ffctiv paktijd Togvogd waad dintn zijn bchikbaa via d wbit Zoal n poonlijk wbpagina waa d gbuik n volldig ovzicht van al zijn pakacti kan aadplgn of vntul via ht wb zijn pakacti kan tatn n toppn. D gbuik kan ook kizn om zijn pakgldn via n apat factuu t btaln in plaat van dz t combinn mt zijn GSM-factuu of blkdit. SMS-Pakn(3) Gn gloop m voo n niuw paktickt al d paktijd op zit Gn t tuut n SMS al d maximal paktijd bijna vlopn i Poonlijk ovzicht van all pakacti n zlf pakn via ht wb Voo d tad D tad gnit van n modn imago n vot n gbuikvindlijk pakbtalingytm in dat voo tvdn bwon n bzok zogt. Ht gbuikgmak van SMS-pakn zogt voo dat ht btalingpcntag voo pakn tonmt n dat lvt d tad xta inkomtn op. Vmit gbuik gut zijn mt ht niuw ytm wijt d vaing in and tdn op dat d gmiddld inkomtn mt SMS-pakn hog zijn tot 50% hog dan d gmiddld vooafbtaald pakgldn mt klingld of Poton. Bovndin kan d tad hl wat bpan doo op tmijn vntul n aantal ovbodig pakautomatn wg t haln. Niuw btaald pakzon kunnn touwn nll uitgbid wodn n ht bhn van bwonvgunningn of and pakkaatn kan gmakklijk in ht ytm gkoppld wodn. SMS-Pakn(4) Modn imago n gbuikvindlijk ytm zogt voo tvdn bwon n bzok Gbuikgmak zogt voo n hog btalinggaad n m inkomtn van pakn Pakd btaln ht juit taif mt SMS wat gmiddld hog i p pakacti dan vooaf wodt ingchat mt ht taditionl klingld/poton ytm bij d automatn All pakacti, bwonvgunningn vnal d contol zijn gkoppld aan één n htzlfd pakbhytm. D ggvn kunnn ook gkoppld wodn aan d btaand infomatibonnn van d taditionl btalingmiddln. Him kan d tad op lk momnt

3 Mind contol, mind ondhoud, m opbngt. Allmaal dankzij 4411 n actul ovzicht opvagn van d pak- databank kan op al-tim bai gaadplgd Mobil-fo ontvangt d pakgldn via d vwkingn, -btalingn, n -contol binnn wodn via n bviligd vbinding voo GSM-opaton of via d individul factun d vchillnd pakzon. Zo wodt ht pakblid van d tad of gmnt vd J 0,15/m p.b. bvogd ponl. Ht nig dat d tad/ gmnt hivoo mot don i haa btaand voo ingchvn gbuik. Dz ontvangn pakgldn wodn id maand intgaal goptimalid. Tnlott wodt mt dit niuw handtminal upgadn indin dz nog nit ovgchvn naa d tad/gmnt. Vvol- bhytm d pakduk in ht taatbld voozin zijn mt n mobil data vbinding gn tuut Mobil-fo n factuu naa d tad/ ond contol ghoudn, wat dan w d lf- (GPRS/UMTS) of d contol uitvon mt n gmnt voo d glvd dintn. baahid in d tad of gmnt bvodt. GSM voozin mt Mobil-fo contoloftwa. Ht gan contol gbun kan ook goptima- SMS-Pakn(5) Gld bpan doo mind afhanklijkhid van du pakautomatn Vdln van bwonvgunningn of and pakkaatn kan vl gmakklijk gbun Uitbidn van niuw btalnd lid wodn in n lat fa dankzij pcial oftwa di d contol van btalnd pakn, SMS-pakn, blauw zon, bwonvgunningn n ht opmakn n opvolgn van tibuti of pakblatingn intgt in n volldig back-offic infatuctuu. Rappoting n financiël afwikkling. pakzon kan nll én mt mind pakautomatn D tad hft togang tot n ijk bon aan pakinfomati wat n optimaliati van d mobilitit moglijk maakt Idn kan ht ytm voo n t k gati ttn. Daana wodt ht vchuldigd pakgld vknd via d GSM-factuu van d mobil tlcomopato of via n apat pakfactuu di j via intnt, PC banking, kditkaat, of nvoudig ovchijving kan D tad/gmnt kijgt n gbuiknaam n pawood om haa togang t bvilign tot ht Mobil-fo wbvicplatfom. Dankzij dz togang kan d tad/ gmnt 24/7 all SMSpakacti aadplgn in al-tim of n gfiltd hitoik opvagn. Vmit lk aanvaag btaln. naa ht platfom wodt ggitd, kan d Ho wkt ht? SMS-pakn i hl nvoudig. D gbuik Ho gbut d contol? D contol op ht SMS-pakn gbut vn- tad/gmnt ook al d contol opvagn di d paktozicht hbbn vicht. Ht gbuik van ht ytm i volldig tanpaant n t alln tijd aadplgbaa. Op Waaom n amnwkingovnkomt? mot nkl ht numm van d pakautomaat n mt n mobil topaing. Dz mo- ht ind van d maand bidt Mobil-fo n Btouwba tchnologi of d pakzon (duidlijk aangduid op ht bil topaing kan op vchillnd manin gdtailld appot voo mt allli Ht ytm i dt 1 ptmb 2006 volldig pakautomaat) n zijn nummplaat in n gïntgd wodn mt d contol appaa- tatitikn di d voluti van ht gbuik opationl n hft zijn tchnich bchik- kot SMS-bicht tun naa 4411 om d pak- tuu van d paktozicht. Dit kan gbun chtn. Dit appot bvat: baahid d bwzn dankzij n uitgbid acti t tatn. Bij vtk tuut hij n top- doo d intallati van contoloftwa op n Aantal pakacti (p dag / p wk) pilootpojct in Antwpn dat bgon in bicht ( Q ) naa Him kan ht ytm GSM (GPRS-tlfoon) of d handtminal van d Aantal unik gbuik (p dag / SMS-pakn zal pincipil gbun via SMS, op d minuut na ht juit vchuldig pak- paktozicht. D paktozicht i via d p wk) maa Mobil-fo bidt ook ht pakn via ht gld bknn. Zond topbicht topt ht contoloftwa van Mobil-fo n ht mobil Aantal pakacti p zon Intnt (wb) of via n mobil intntvbin- ytm automatich wann d topaba data ntwk vbondn mt d Mobil-fo pa- Totaal vwkt n ontvangn ding aan. Ht platfom i ook tokomtbtndig maximal paktijd in d pakzon bikt i. kdatabank. D paktozicht kan du t pakgldn voo niuw tchnologiën zoal Na Fild D gbuik ontvangt n waachuwing-sms plaat nagaan of n auto wttlijk gpakd Adoptigaad al pcntag van taditionl Communication (NFC) n contactl paymnt al d paktijd bijna vlopn i. taat doo d nummplaat in t von op zijn btaalmiddln (automatn) (RFID). NR. AUTO- MAAT/ZONE SPATIE handtminal of GSM. Onmiddllijk gbut n chck in d Mobil-fo pakdatabank. All Gmiddld paktaif p tanacti Vglijking mt voig maandn Unik lvanci in Blgië vzamld infomati in d Mobil-fo pak- Mobil-fo i d nig lvanci in Blgië di

4 Sm 4411 n btaln gaat vanzlf! ht opn ytm van SMS-pakn aanbidt waavoo gn p-gitati of vooafbtaling van n pakkning nodig i. Paticulin btaln gn maandlijk abonnmnt of inchijvinggld. Kditkaat of bankggvn motn nit op n onvilig mani via GSM inggvn wodn n gbuik motn gn pakkning vooaf mt hun kditkaat, kakaat of and ovchijving aanvulln. Totaaloploing mt contol Ht SMS-pakn wodt aangbodn amn mt d contoltopaing op ht SMS-pakn in één totaalpakkt. Mobil-fo bzogt d tad/gmnt d nodig bviligd conncti (incluif d communicatikotn) om d btaand handtminal van d paktozicht t vbindn mt d Mobilfo pakdatabank. Indin d btaand appaatuu gn mobil datavbindingn kan makn (gn GPRS antnn), kan d contol gbun mt n GSM voozin van d Mobil-fo contoloftwa. National Ht ytm i toganklijk voo all klantn van d di national GSM-opaton (Poximu, Mobita n Ba). D gbuikwijz i dzlfd in id tad/gmnt n wodt oval mt dzlfd taatignaliati aangduid om ht nationaal gbuik van SMS-pakn aan t modign. Dankzij d national inzt voo n opn ytm zijn d van SMS-pakn got op tdlijk/gmntlijk nivau. Volg d tnd van and mobil btaaldintn in Blgië D aangbodn dint van Mobil-fo volgt d inglagn wg di d n aantal ovhidintllingn hbbn ingzt. En aantal opnba vvomaatchappijn hbbn n glijkaadig dintvlning zoal ht opn ytm van SMS-pakn, maa dan voo mobil vvobwijzn via d GSM-factuu. Dankzij Mobil-fo kan d tad/gmnt n algmn tnd volgn di zich afplt op ht vlak van mobil btalingn in Blgië. Ht Mobil-fo SMSpakytm i in dit opzicht n choolvoobld van n nationaal uit t olln mico-btalingytm voo o.a. pakgldn, opnbaa vvobwijzn, tinbiljttn, biocooptickttn, togangbwijzn voo ftival, wgntol, nz. Financiël voo d tad. Mt SMS-pakn zal d tad/gmnt gnitn van m pakinkomtn, n kotnbpaing n n nll n got flxibilitit naa ht uitbidn van pakzon n pakvgunningn. M inkomtn Ht gbuikgmak van SMS-pakn zal m mnn ovtuign om pakgld t btaln. Dit hft al gvolg dat d btalinggaad vhoogt voo ht aantal gpakd auto zond nig vanding van btaand taifglingn of uitbiding van btalnd pakzon. D vaing in and tdn waa SMS-pakn d opationl i wijt op dat ht gmiddld paktaif p SMS-pakacti hog i tot 50% hog dan ht gmiddld paktaif dat mt klingld of poton p pakacti vooaf aan ht automaat wodt btaald. Vmit dzlfd maximum paktijdn p pakacti gpctd wodn in ht SMS-pakytm btknt dz vattlling dat pakd gmiddld mind vooaf btaln aan ht automaat dan z uitindlijk vchuldigd zijn voo d ffctif gpakd tijd. SMS-pakn laat d tad/gmnt to om lk gbuikt minuut paktijd btaald t hbbn. Enkl muntn & Poton Muntn, Poton & SMS- Pakn Muntn, Poton, & SMS-Pakn Exta inkomtn dankzij hog btalinggaad mt SMS-Pakn Muntn & Poton Muntn, Poton & SMS- Pakn Enkl muntn & Poton Bpan van kotn D volldig kotn van SMS-pakn wodn vknd in d commii n licntikotn di Mobil-fo factut aan d tad/gmnt. E zijn gn vdokn kotn of zwa invtingn voo ht ytm. Bijgvolg kan d vglijking mt d taditionl kotntuctuu voo ht Muntn, Poton, & SMS-Pakn pakblid Exta inkomtn nl gmaakt dankzij hog wodn. btalinggaad D kotn mt SMS-Pakn van SMSpakn Muntn & Poton p Euo liggn vl lag, vglkn mt all noodzaklijk kotn di d btaand tuctuu vaagt p ontvangn Euo in d pakautomatn. D pakautomatn zulln zk nit nl vdwijnn uit ht taatbld, maa ht invon van SMS-pakn kan dit vntul wl bvodn. Ht plaatn, ondhoudn, n lghaln van pakautomatn i n zwa vat kot voo d tad/gmnt. Wintn Muntn & Poton Kotn Kotn Wintn Wintn SMS-Pakn D huidig pak of tibutiglmntn bpaln d maximum aftand tunpakautomatn, maa ht uccvol gbuik van SMS-pakn kan n agumnt zijn om dz maximum aftand op tmijn t vgotn. D gautomatid uitvoing van d contol op btalnd pakn, SMS-pakn, bwonvgunningn n blauw zon mt niuw gpcialid oftwa voo handtminal zal d contol p wagn vnlln n ht opmakn n opvolgn van tibuti of pakblating vgmakklijkn. D gwonnn tijd in adminitati laat n m fficiënt blid to n maakt ht moglijk om m aandacht t Kotn

5 chnkn aan pcifik mobilititpoblmn in d tad/gmnt. Flxibilitit naa uitbiding Ht uitbidn van btalnd pakzon of ht vandn van gldig paktaivn of tijdn kan onmiddlijk in ht ytm aangpat wodn. D adggvn n d gldig paktaivn van d niuw btalnd pakzon motn nkl gkoppld wodn aan n niuw of btaand zon cod in ht ytm om d niuw zon onmiddllijk t activn. D niuw adggvn, topaba taivn n maximum paktijdn wodn automatich togvogd aan d contoloftwa via d mobil data vbinding in d GSM of handtminal van d paktozicht di dz zon vvolgn onmiddllijk kunnn contoln. Ht vdln van bwonvgunningn of and vgunningn voo pcifik dolgopn kan ook vnvoudigd wodn dankzij ht Mobil-fo pakbhytm. D tad/gmnt mot nkl d ingchvn nummplatn invon in d pakdatabank van Mobilfo. D databank i onmiddllijk vbondn mt d handtminal van d paktozicht. Ht ytm i idaal al altnatif voo d huidig bwonkaat di wttlijk acht d voouit mot zichtbaa zijn. Hét mk voo mobil btaln Lgio uitbidingmoglijkhdn: En volldig digitaliing van bwonvgunningn aan d hand van n wb-gbad applicati; En cntal oplag van bwonvgunningnggvn di zowl on- al off-lin kunnn gcontold wodn vanuit d handtminal van d paktozicht. D uitbidbaahid naa vgunningn voo pcial dolgopn, (bv. wfvgunningn, bzokpan, vgunningn voo autodlnabonn, vgunningn voo vij bopn, vplgnd ponl, dm. vgunningn voo d plaating, vwijding n logitik opvolging van pakvbodbodn voo vhuizingn, nz.); Afglotn paking n pakgaag kunnn ook uitgut wodn mt btalingn via m. Ht ytm kan nvoudig gïntgd wodn binnn d btaand ticktflow n infatuctuu in publik paking. Voo méé infomati: wbit: -mail: tlfoon: Uw patn inzak mobil btalingtchnologi n innovnd oploingn k pa m n Btaln voo pakn gaat vootaan via m!

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013 Prsoonsgbondn budgt AWBZ Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr mr langdurig zikt, handicap of

Nadere informatie

Geachte mevrouw/heer,

Geachte mevrouw/heer, Klant, Markt & Rlatis Blastingn Postbus 94127, 1090 GC Amstrdam Ondrwrp Tolichting kwijtschldingsformulir Gacht mvrouw/hr, Tam Inning & Invordring Doorkisnummr 020 608 21 99 U hft n kwijtschldingsformulir

Nadere informatie

N i e u w s b r i e f

N i e u w s b r i e f St `64 Szon Vollyal Van d Vooztt Bt ldn n od van ldn, Hopljk ht dn n god vakant ghad n dn volldgg opgladn voo ht n vollyal zon. Aantaand dndag 19 agt gnnn mt d t tanngn. Ht loot n zon mt vl potv tdagngn

Nadere informatie

Studie van de functie van de voet bij de beweging van één- en tweepotige systemen

Studie van de functie van de voet bij de beweging van één- en tweepotige systemen Vrij Univrsitit Brussl Facultit Tgpast Wtnschappn Vakgrp Wrktuigkund Studi van d functi van d vt bij d bwging van één- n twptig systmn Ptrus Mntyn Prfschrift ingdind tt ht bhaln van d acadmisch graad van

Nadere informatie

Kalender 2014-2015. Zo 5 april F.Z. Zo 12 april Halve Zo 19 april Halve + TAARTSLAG!! Zo 26 april Hele

Kalender 2014-2015. Zo 5 april F.Z. Zo 12 april Halve Zo 19 april Halve + TAARTSLAG!! Zo 26 april Hele Kalender 2014-2015 Zo 5 okt Halve (10u-13u) Zo 3 mei Hele Zo 12 okt F.Z. (familiale zondag) Zo 10 mei Halve Vr 17 okt DAG vd JEUGDBEWEGING Zo 17 mei Halve Zo 19 okt Halve Vr 22 mei KAMPINFOAVOND! Uniformenbank

Nadere informatie

Inhoud 1 ATOOMBOUW. 1.1 Uitbreiding van het atoommodel

Inhoud 1 ATOOMBOUW. 1.1 Uitbreiding van het atoommodel Inhoud Hoofdstuk1: Atoombouw... 1. Inleiding.... Het spectum van watestof en het atoommodel van Boh... 4 3. Het atoommodel van Boh-Sommefeld.... 7 4. Elektonenconfiguatie... 9 5. Het peiodiek systeem...

Nadere informatie

Snel een woning vinden In de regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN

Snel een woning vinden In de regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Snel een woning vinden In de regio Haaglanden Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Snel een woning vinden Niet iedere woningzoekende is hetzelfde. Sommigen maakt het weinig uit waar, hoe groot of welk type de

Nadere informatie

Een spreekbeurt houden

Een spreekbeurt houden Een spreekbeurt houden Groep 4 gaat voor het eerst een spreekbeurt voorbereiden en houden. Moeilijk? Eng? Voor veel kinderen is praten met de groep als publiek wel lastig. De een maakt zich er drukker

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt U blijft zelf invloed houden op wanneer u stopt met werken www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop Loyalis voert de levensloopregeling uit voor ABP Loyalis Levensloop Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Je werkt. Maar soms even niet. Je neemt de tijd voor die ene cursus. En daarna er

Nadere informatie

Werken met Entree. Handleiding voor docenten

Werken met Entree. Handleiding voor docenten Werken met Entree via Handleiding voor docenten 1. Kunnen wij werken met DISK via Entree? 2. Inloggen via Entree 3. De eerste les: DISK activeren met de leerlingen 4. Voortgang bekijken 5. Switchen tussen

Nadere informatie

Gebruik mobiele apparaten

Gebruik mobiele apparaten Rapport onderzoek Gebruik mobiele apparaten creative studio 1. Voorwoord Wij, Pascal Usmany en Britt Vreeswijk zijn beide werkzaam in de communicatie. Pascal is eigenaar van Drop Alive Creative Studio

Nadere informatie

ZorgRbij. Regel zelf uw professionele zorg via ZorgRbij. www.zorgrbij.nl

ZorgRbij. Regel zelf uw professionele zorg via ZorgRbij. www.zorgrbij.nl ZorgRbij Regel zelf uw professionele zorg via ZorgRbij Regel zelf uw professionele zorg via ZorgRbij Hebt u thuis zorg nodig, bijvoorbeeld bij het aankleden, wassen of eten? Dan kunt u dit zelf regelen

Nadere informatie

ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN

ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal zijn dit je ouders. Zij zorgen voor een huis, voor

Nadere informatie

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie.

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. De cliënt krijgt een groot vel papier en kleurkrijt. De opdracht is: Teken je gezin van herkomst rond de etenstafel. Een werkvorm

Nadere informatie

Ik ga een grote uitdaging niet uit de weg. Taken die moeilijk zijn, vind ik veel leuker dan eenvoudige taken.

Ik ga een grote uitdaging niet uit de weg. Taken die moeilijk zijn, vind ik veel leuker dan eenvoudige taken. Ik ga een grote uitdaging niet uit de weg. Taken die moeilijk zijn, vind ik veel leuker dan eenvoudige taken. 2 5 Ik hoef niet aangespoord te worden om mijn taken te maken. Niemand hoeft mij te zeggen

Nadere informatie

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer -

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon Beste lezer, Ik hoop dat jouw doorzettingsvermogen

Nadere informatie

De feiten over beschut werk: werken loont Kernpunten

De feiten over beschut werk: werken loont Kernpunten De feiten over beschut werk: werken loont Kernpunten Beschut werk is goedkoper dan een participatievoorziening omdat met beschut werk opbrengsten worden gerealiseerd uit productie. Hiermee kunnen ongeveer

Nadere informatie

Zo eet uw peuter of kleuter met plezier

Zo eet uw peuter of kleuter met plezier Zo eet uw peuter of kleuter met plezier Kindergeneeskunde mca.nl Inhoudsopgave Uw kind zegt nee 3 Tips en adviezen 3 Uw vragen 6 Notities 7 Colofon Redactie: eetteam polikliniek kindergeneeskunde MCA afdeling

Nadere informatie

Leer zelf uw antistollingswaarde

Leer zelf uw antistollingswaarde Leer zelf uw antistollingswaarde bepalen Een cursus zelfmanagement bij de Trombosedienst Albert Schweitzer ziekenhuis Trombosedienst september 2010 pavo 0861 Inleiding U gaat voor uw antistollingsbehandeling

Nadere informatie

MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg Dankzij MEE kunnen we de zorg en hulp thuis

Nadere informatie

WACHTWOORD MAKEN & ONTHOUDEN? ZO DOE JE DAT! PRESENTATIE WACHTWOORD MAKEN & ONTHOUDEN? ZO DOE JE DAT!

WACHTWOORD MAKEN & ONTHOUDEN? ZO DOE JE DAT! PRESENTATIE WACHTWOORD MAKEN & ONTHOUDEN? ZO DOE JE DAT! WACHTWOORD MAKEN & ONTHOUDEN? ZO DOE JE DAT! WACHTWOORD MAKEN & ONTHOUDEN? ZO DOE JE DAT! Sterke wachtwoorden zijn vooral lange wachtwoorden. Te lang om te raden of te kraken door mensen en computers.

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

Regels voor het omgaan met schurft Scabiës

Regels voor het omgaan met schurft Scabiës Regels voor het omgaan met schurft Scabiës Albert Schweitzer ziekenhuis Juni 2012 pavo 0781 Inleiding Uw dermatoloog heeft met u besproken dat de klachten die u heeft door schurft worden veroorzaakt. De

Nadere informatie

Uw pensioen na scheiding

Uw pensioen na scheiding Uw pensioen na scheiding Als u en uw partner uit elkaar gaan Een scheiding heeft invloed op veel aspecten van uw leven. Denk daarbij aan de verdeling van uw huis, auto en inboedel. Ook uw pensioen wordt

Nadere informatie