Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MasterCard Platinum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MasterCard Platinum"

Transcriptie

1 Belfius Bank NV Pachecolaan Brussel Tel RPR Brussel BTW BE Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MasterCard Platinum Verklaringen 1. Partijen Verzekeringnemer: Verzekeraar: Belfius Bank NV Pachecolaan Brussel Polisnummer: AIG Europe Limited, Belgisch Bijkantoor Pleinlaan Brussel Alle verzekeringen in dit pakket zijn afgesloten bij AIG Europe Limited. AIG Europe Limited is een vennootschap naar Engels recht. Vennootschapsnummer Maatschappelijke zetel gevestigd te The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk. Verzekeraar met vergunning van de UK Financial Services Authority (FSA registration number ). Belgisch bijkantoor gevestigd te Pleinlaan 11, 1050 Brussel, RPR Brussel BTW BE De Verzekeraar heeft een verzekeringspolis uitgegeven (de Polis ) ten gunste van de Kaarthouders. 2. Aangifteprocedure Indien u een aangifte wenst te doen of meer informatie wenst over de draagwijdte van de dekking van het verzekeringsprogramma, gelieve dan onze website te bezoeken of de klantendienst tijdens de kantooruren te contacteren op het nummer om een aangifteformulier te vragen. Aangiften dienen uitsluitend te worden gericht aan AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor, Pleinlaan 11, 1050 Brussel, fax , Dit adres staat tevens vermeld op het aangifteformulier. 3. Vaststelling schade en betaling schadeloosstelling Een deskundige kan door de Verzekeraar worden gemachtigd om de omstandigheden van de aangifte en het bedrag van de schadeloosstelling te beoordelen. 4. Klachten en bemiddeling Elke vraag, elk probleem of elke klacht met betrekking tot de toepassing van de verzekering kunt u schriftelijk richten aan AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor, Pleinlaan 11, 1050 Brussel. 5. Geschillen Elke klacht met betrekking tot het contract kan gericht worden aan de Ombudsman van de Verzekeringen, Meeûssquare 35, 1000 Brussel, Tel. : Fax : De indiening van een klacht doet niets af aan de mogelijkheid voor de Verzekeringnemer en/of de Verzekerde om een rechtsvordering in te stellen. de Gegevens meedelen aan andere vennootschappen van de groep waartoe hij behoort, aan onderaannemers of partners. Deze vennootschappen, onderaannemers of partners kunnen zijn gevestigd in landen buiten de Europese Economische Ruimte die niet noodzakelijk hetzelfde beschermingsniveau bieden als België. De Verzekeraar zal voorzorgsmaatregelen nemen om de veiligheid van de Gegevens zo goed mogelijk te verzekeren. In zoverre de Verzekeraar gevoelige Gegevens verwerkt, worden deze enkel toegankelijk gemaakt, voor zover noodzakelijk, aan onder meer schadedossierbeheerders, risico-analysten, onderschrijvers en de juridische dienst. De volledige lijst en meer algemeen het volledige Privacy beleid van de Verzekeraar vindt U op Overeenkomstig de wet beschikt de betrokkene over het recht op toegang, wijziging of (in geval van legitieme redenen) verzet met betrekking tot de verwerking van zijn Gegevens. Om gebruik te maken van deze rechten, kan de betrokkene de Verzekeraar (AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor) schriftelijk contacteren op het adres Pleinlaan 11, 1050 Brussel. Betrokkene geeft hierbij, voor zoveel als nodig, toestemming voor de overdracht en verwerking van de Gegevens zoals hierboven beschreven, in het bijzonder voor eventuele gevoelige gegevens (zoals betreffende zijn gezondheid). 8. Begindatum van de Dekking De dekking van dit contract begint op de datum van de activering van de Kaart of later, afhankelijk van de voorwaarden van elke garantie. Geen enkele dekking begint echter vóór de aanvangsdatum van dit verzekeringscontract dat tussen de Verzekeringnemer en de Verzekeraar wordt gesloten. Schadegevallen die vóór de activeringsdatum van de Kaart of vóór de aanvangsdatum van het verzekeringscontract plaatsvinden, worden niet door dit verzekeringscontract gedekt. 9. Beëindiging van de Dekking Behoudens andersluidende clausule in het onderhavige contract, worden alle dekkingen onmiddellijk beëindigd en lopen ze automatisch af in geval van niet-verlenging of intrekking van de Kaart en/of als dit verzekeringscontract tussen de Verzekeringnemer en de Verzekeraar voor welke reden ook wordt beëindigd. 10. Looptijd van de Verzekering Dit is de periode tussen de Begindatum van de Dekking en de Beëindiging van de Dekking. 11. Verjaring Alle geschillen die uit onderhavige overeenkomst voortvloeien, verjaren 3 jaar na de gebeurtenis die er aanleiding toe gaf. 12. Subrogatie Conform artikel 41 van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992 treedt de Verzekeraar die de schadeloosstelling heeft betaald, ten belope van het bedrag van die vergoeding in de rechten en rechtsvorderingen van de Verzekerde of de begunstigde tegen de aansprakelijke derden. FOBE Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht Het onderhavige contract valt onder de Belgische wetgeving. Geschillen tussen de partijen zullen uitsluitend door de rechtbanken in België worden beslecht. 7. Gegevensbescherming Persoonsgegevens (hierna «Gegevens»), die aan de Verzekeraar worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze Gegevens zullen worden gebruikt met het oog op onder meer het beheer en het gebruik van de diensten van de Verzekeraar, waaronder het evalueren van risico s, het beheer en de uitvoering van contracten, het beheer van schadedossiers en het voorkomen van misdrijven zoals fraude, alsook teneinde de Verzekeraar toe te laten aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen. Met oog op het verwezenlijken van deze doeleinden, en voor de goede dienstverlening, kan de Verzekeraar 13. Schadeaangifte De Verzekerde moet de Verzekeraar zo vlug mogelijk op de hoogte brengen van een schadegeval middels de documenten die hiervoor ter beschikking worden gesteld. De Verzekerde moet de Verzekeraar onverwijld alle relevante informatie bezorgen en zijn medewerking verlenen om de omstandigheden van het schadegeval te bepalen en de omvang van de schade te kunnen vaststellen. De Verzekerde moet alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en tot een minimum te beperken. Indien de Verzekerde een van de in voorgaande paragrafen vermelde plichten niet nakomt en dit tot een schade voor de Verzekeraar leidt, heeft de Verzekeraar het recht de uitkering te verminderen met de geleden schade. Belfius Bank NV IBAN BE BIC GKCCBEBB Verzekeringsagent FSMA nr A 1/12

2 De Verzekeraar mag dekking weigeren indien de Verzekerde met bedrieglijke opzet de in voorgaande paragrafen vermelde plichten niet nakomt. 14. Vergoeding De schadeloosstellingen worden bepaald in functie van de medische en feitelijke gegevens waarover de Verzekeraar beschikt. De Verzekerde heeft het recht om deze te aanvaarden of te weigeren. Indien de Verzekerde een schadeloosstelling weigert, dient hij zijn bezwaren per aangetekend schrijven binnen een periode van 90 kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving aan de Verzekeraar laten geworden. Alle schadeloosstellingen worden, zonder intrest, betaald na aanvaarding ervan door de Verzekerde. Indien de Verzekeraar een schadeloosstelling weigert, vervalt elke vordering op vergoeding na een periode van drie jaar na kennisgeving van de weigering. 15 Algemene Definities KAART: Geldige Platinum MasterCard uitgereikt door Belfius in België. KAARTHOUDER: De persoon wiens naam uitdrukkelijk op de Kaart vermeld staat. BANKREKENING: Privébankrekening geopend bij Belfius in België. BETALING VIA EEN BANKREKENING: Bedrag gedebiteerd op een Bankrekening middels: 1. Betaling via de Bankrekening van de Kaarthouder of van een persoon die deel uitmaakt van het Gezin naar een andere bankrekening, op voorwaarde dat ten minste één persoon van het Gezin een Kaart heeft; 2. Betaling met een geldige Belfius kaart van de Kaarthouder of van een persoon die deel uitmaakt van het Gezin, op voorwaarde dat ten minste één persoon van het Gezin een Kaart heeft; 3. Betaling met een cheque gedebiteerd van een Bankrekening van de Kaarthouder of van een persoon die deel uitmaakt van het Gezin, op voorwaarde dat ten minste één persoon van het Gezin een Kaart heeft. Het gebruik van elk ander betaalmiddel wordt uitgesloten. ECHTGENO(O)T(E): Echtgenote of Echtgenoot alsook de persoon waarmee de Kaarthouder wettelijk of feitelijk samenwoont en die zijn/ haar hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres als de Kaarthouder heeft. Een woonplaatsverklaring van de Ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad voldoet als bewijs. KINDEREN: Kinderen van de Kaarthouder of zijn Echtgeno(o)t(e). GEZIN: Naaste Verwanten die wettelijk of feitelijk samenwonen met de Kaarthouder op hetzelfde adres. NAASTE VERWANT: Echtgeno(o)t(e), moeder, vader, schoonmoeder, schoonvader, dochter, zoon (met inbegrip van geadopteerde dochter of zoon), stiefkinderen, grootvader, grootmoeder, kleinzoon, kleindochter, broer, zus, schoonbroer, schoonzus of verloofde van de Verzekerde. LAND: 1. Land waar de Verzekerde gedomicilieerd is. 2. Land waar de Verzekerde zijn hoofdverblijfplaats heeft. 3. Land waar de Verzekerde doorgaans tewerkgesteld is. BUITENLAND: Buiten het Land. SCHADE: Het optreden van een schadegeval dat door deze verzekering is gedekt. REIS: Elke reis van maximum 90 opeenvolgende dagen in het Buitenland of een reis van minimum 2 en maximum 90 opeenvolgende nachten in het Land. VERZEKERDE REIS: Elke Reis die op voorhand door de Verzekerde is geboekt, waarvoor de vervoer en/of de accommodatie werd aangekocht middels een Betaling via een Bankrekening en waarvoor er een Reisovereenkomst werd opgesteld. REISOVEREENKOMST: Een schriftelijke overeenkomst voor de reservering van een vakantie, vervoer of accommodatie tussen de Verzekerde en een professionele touroperator en/of reisbureau en/of elke leverancier van vervoer of accommodatie op een rechtstreekse basis. FOBE /12

3 Belfius Bank NV Pachecolaan Brussel Tel RPR Brussel BTW BE Specifieke voorwaarden van de verzekeringsvoordelen Onder voorbehoud van de voorwaarden die hierin worden uiteengezet: Sieraden (die geen edelmetalen en/of edelstenen bevatten) van maximum 500 per zaak worden niet uitgesloten van de dekking. FOBE Safe online 1.1. Definities VERKOPER: Handelaar die de Verzekerde Zaak via internet verkoopt en gedomicilieerd is in de Europese Unie of in de Verenigde Staten. Op de website moet het geregistreerde adres van de Verkoper vermeld staan. NIET-CONFORME LEVERING: De geleverde Verzekerde Zaak stemt niet overeen met de zaak die oorspronkelijk werd besteld door de Verzekerde of wordt geleverd met een gebrek dat het deugdelijke gebruik ervan verhindert, is stuk of onvolledig. De Verzekerde moet de niet-conformiteit bij levering opmerken en binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de Zaak aan de Verkoper melden. NIET-LEVERING: De Verzekerde Zaak werd niet geleverd binnen de 30 kalenderdagen volgend op de datum waarop de Bankrekening van de Verzekerde werd gedebiteerd, zoals vermeld op het uittreksel van de Kaart. De Verzekerde moet de Niet-Levering binnen de 14 kalenderdagen na afloop de contractueel bepaalde leveringstermijnen aan de Verkoper melden. INTERNETBETALING: Alle online betalingen met een Kaart met of zonder Pincode, zonder ondertekende facturen of zonder elektronische handtekening en waarvoor de Kaart van de Verzekerde wordt gedebiteerd. JUWELEN: Alle voorwerpen die geheel of gedeeltelijk gemaakt zijn met edelmetalen en/of edelstenen of waardevolle parels. Uurwerken worden als Juwelen beschouwd wanneer ze worden gemaakt met edelmetalen en / of wanneer de oorspronkelijke aankoopprijs ervan hoger is dan Verzekerde Onder deze sectie begrijpen we onder Verzekerde, elke Kaarthouder in hoedanigheid van privépersoon, die uitsluitend optreedt in het kader van zijn/haar privéleven en niet in de uitoefening van een zaak of een beroep Verzekerde Zaak Alle materiële roerende goederen met een minimale aankoopwaarde van 50 per zaak (inclusief btw maar exclusief vervoerskosten) die de Verzekerde NIEUW heeft gekocht van de Verkoper tijdens de Looptijd van de Verzekering en geheel met zijn Kaart heeft betaald, en die per post mits tracking van de verzonden zaak of met privévervoer aan de Verzekerde werden geleverd. De volgende zaken worden niet als Verzekerde Zaak beschouwd: Levende dieren, planten, voedsel of drank; Nieuwe en gebruikte gemotoriseerde voertuigen; Contant geld, reischeques, obligaties, aandelen, deelbewijzen en enige andere waardepapieren of verhandelbare instrumenten; Vervoerbewijzen; Toegangstickets of pasjes voor diverse evenementen zoals, maar niet beperkt tot, muziekconcerten, festivals, tentoonstellingen, sportevenementen, enz.; Dienstverlening die online wordt aangekocht; Juwelen of edelstenen, kunst, goudsmeedwerk, zilverwerk; Digitale gegevens die worden weergegeven of gedownload op het internet (MP3, bestanden, foto s, software, enz.); Online dienstverlening; Zaken die in een professionele of industriële context worden gebruikt; Zaken die worden gekocht voor wederverkoop; Zaken die worden gekocht op veilingwebsites; Zaken die online worden aangekocht op een website waarop noch het adres, noch het ondernemingsnummer of enig equivalent identificatienummer van de Verkoper zijn vermeld; Namaakproducten; Zaken die worden gekocht met een PayPal-rekening. Een paar of een set wordt beschouwd als één enkele zaak Dekking In geval van Niet-Levering of Niet-Conforme Levering van de Verzekerde Zaak, geniet de Verzekerde van de dekking zoals hieronder omschreven, indien de transactie die overeenkomt met de aankoop, op het uittreksel van de Kaart wordt vermeld. De Verzekeraar moet de schadeloosstelling betalen indien er binnen de 90 kalenderdagen na de betaling van de Verzekerde Zaak geen minnelijke schikking met de Verkoper kan worden getroffen. De schadeloosstelling is beperkt tot het verzekerde bedrag onder clausule A. Niet-Levering: In geval van Niet-Levering betaalt de Verzekeraar de Verzekerde de aankoopprijs van de Verzekerde Zaak (inclusief btw en exclusief leveringskosten) binnen de perken van het bedrag dat effectief met de Kaart aan de Verkoper werd betaald. 1.4.B. Niet-Conforme Levering: Indien de Verzekerde de Verzekerde Zaak terugstuurt naar de Verkoper, dan vergoedt de Verzekeraar: De kosten voor de terugzending van de Verzekerde Zaak naar de Verkoper indien de Verkoper deze niet op zich wil nemen, en De aankoopwaarde van de Verzekerde Zaak (exclusief leveringskosten), indien de Verzekerde geen terugbetaling noch vervangzaak van de Verkoper ontvangt. Indien de Verkoper de terugzending van de Verzekerde Zaak niet aanvaardt, betaalt de Verzekeraar de aankoopwaarde van de Verzekerde Zaak (exclusief leveringskosten). De Verzekeraar mag vragen om de Verzekerde Zaak naar hem te sturen en betaalt de verzendkosten hiervan. De aankoopwaarde van de Verzekerde Zaak, inclusief btw, is beperkt tot het bedrag dat effectief met de Kaart aan de Verkoper werd betaald. De Verzekeraar behoudt zich het recht voor om een expertise of onderzoek voor eigen rekening te laten uitvoeren om de omstandigheden en de omvang van de schade te beoordelen Verzekerd bedrag De schadeloosstelling bedraagt niet meer dan 500 per schadegeval en per periode van 12 opeenvolgende maanden na het eerste schadegeval Eigen Risico Het eigen risico is niet van toepassing. Minimale aankoopwaarde van 50 per Verzekerde Zaak, inclusief btw maar exclusief vervoerskosten Grondgebied Safe Online dekt enkel Verzekerde Zaken die worden gekocht via het internet van Verkopers die gevestigd zijn in de Verenigde Staten of in de Europese Unie; en die worden geleverd in het land van verblijf van de Kaarthouder Uitsluitingen De volgende schadegevallen worden niet gedekt: Schade die werd toegebracht aan de Verzekerde Zaak door de Verzekerde, zijn/haar Echtgeno(o)t(e) of zijn/haar descendenten of ascendenten; Niet-Levering van de Verzekerde Zaak ten gevolge van een staking van de postdiensten of de vervoerder; Schade veroorzaakt door oorlog, oproer, opstand, rebellie, revolutie, terrorisme of overmacht; Schade veroorzaakt door een kernreactie of nucleaire straling; Alle verborgen gebreken of fabricagefouten van de Verzekerde Zaak; Schade door frauduleus gebruik van de Kaart. Belfius Bank NV IBAN BE BIC GKCCBEBB Verzekeringsagent FSMA nr A 3/12

4 1.9. Procedure voor het aangeven van een schadegeval De Verzekerde moet het schadegeval zo snel mogelijk aangeven bij de Verzekeraar door hem het ingevulde en ondertekende schadeaangifteformulier samen met de relevante stavingstukken te bezorgen Vereiste stavingstukken Het ingevulde en ondertekende schadeaangifteformulier; Het bewijs van de betaling van de Verzekerde Zaak met de Kaart; Het ontvangstbewijs dat de aankoop van de Verzekerde Zaak door de Verzekerde aantoont; Het ontvangstbewijs van het aankooporder of de van de Verkoper waarin het order wordt bevestigd; Een kopie van de schriftelijke communicatie met de Verkoper betreffende de Niet-Levering of Niet-Conforme Levering; In geval van Niet-Levering: een verklaring van de Verzekerde betreffende de Niet-Levering van de gekochte Verzekerde Zaak; In geval van Niet-Conforme Levering: een document waarop de leveringsdatum wordt bevestigd; in geval van terugzending van de zaak naar de Verkoper: het stavingstuk van de vervoerskosten. De Verzekeraar behoudt zich het recht voor om elk ander document of bewijsstuk te vragen dat vereist is om de vordering te valideren en het bedrag van de schadeloosstelling te bepalen Looptijd van de Verzekering: Begindatum van de Dekking: De dekking van dit contract begint op de datum van de activering van de Kaart of later, afhankelijk van de voorwaarden van elke garantie. Geen enkele dekking begint echter vóór de aanvangsdatum van dit verzekeringscontract dat tussen de Verzekeringnemer en de Verzekeraar wordt gesloten. Goederen die werden betaald vóór de activeringsdatum van de Kaart of vóór de datum van inwerkingtreding van deze verzekeringsovereenkomst worden niet gedekt door dit verzekeringscontract (zelfs indien het schadegeval zich voordoet na deze data ). Beëindiging van de Dekking: Behoudens andersluidende clausule in het onderhavige contract, worden alle dekkingen onmiddellijk beëindigd en lopen ze automatisch af in geval van niet-verlenging en/of intrekking van de Kaart of als dit verzekeringscontract tussen de Verzekeringnemer en de Verzekeraar voor welke reden ook wordt beëindigd. FOBE /12

5 FOBE Aankoopbeveiliging 2.1. Definities ONVRIJWILLIGE SCHADE: Elke schade aan een Verzekerde Zaak, door een plots, onvoorziene en externe oorzaak buiten de wil van de Verzekerde om, dat leidt tot gedeeltelijk of gehele vernieling van de Verzekerde Zaak. OPPERVLAKKIGE SCHADE: Oppervlakkige schade (zoals, maar niet beperkt tot, krassen) aan externe delen van de Verzekerde Zaak die de behoorlijke werking van de Verzekerde Zaak niet in het gedrang brengen. VERSLECHTERING: Verandering van de Verzekerde Zaak (bv. verkleuring) als gevolg van het gebruik (slijtage), erosie, corrosie, vochtigheid of de invloed van warmte of koude en/of leeftijd, zoals verkleuring. GEKWALIFICEERDE DIEFSTAL: Diefstal van de Verzekerde Zaak door Inbraak of met Geweld. INBRAAK: Het forceren, beschadigen of vernielen van welk vergrendelsysteem ook. GEWELD: Elke fysieke bedreiging of elk fysiek geweld door een Derde met het oogmerk om de Verzekerde Zaak van de Verzekerde te stelen. JUWELEN: Alle voorwerpen die geheel of gedeeltelijk gemaakt zijn met edelmetalen en/of edelstenen of waardevolle parels. Uurwerken worden als Juwelen beschouwd wanneer ze geheel of gedeeltelijk worden gemaakt met edelmetalen en/of wanneer de oorspronkelijke aankoopprijs ervan hoger is dan DERDE: Elke andere persoon dan de Verzekerde, zijn/haar Echtgeno(o) t(e) of wettelijk samenwonende partner, ascendant of descendent Verzekerde Onder deze sectie begrijpen we onder Verzekerde: Elke Kaarthouder in de hoedanigheid van privépersoon, die uitsluitend optreedt in het kader van zijn/haar privéleven en niet in de uitoefening van een zaak of een beroep Verzekerde Zaak Alle roerende goederen met een minimumwaarde van 50 incl. btw per zaak, die de Verzekerde NIEUW heeft gekocht tijdens de Looptijd van de Verzekering en geheel of gedeeltelijk met zijn Kaart heeft betaald. Behalve: Levende dieren, planten, voedsel of drank; Nieuwe en gebruikte gemotoriseerde voertuigen; Contant geld, reischeques, obligaties, aandelen, deelbewijzen en enige andere waardepapieren of verhandelbare instrumenten; Vervoerbewijzen; Toegangstickets of pasjes voor diverse evenementen zoals, maar niet beperkt tot, muziekconcerten, festivals, tentoonstellingen, sportevenementen, enz.; Juwelen of edelstenen, kunst, goudsmeedwerk, zilverwerk; Zaken die in een professionele of industriële context worden gebruikt; Zaken die worden gekocht voor wederverkoop; Namaakproducten. Sieraden (die geen edelmetalen en/of edelstenen bevatten) van maximum 500 per zaak worden niet uitgesloten van de dekking Dekking In geval van Onvrijwillige Schade aan de Verzekerde Zaak of Gekwalificeerde Diefstal van de Verzekerde Zaak, geniet de Verzekerde van de dekking zoals hieronder omschreven, indien de transactie die overeenkomt met de aankoop, op het uittreksel van de Kaart wordt vermeld. Duur van de dekking Dekking is vereist voor zover de Gekwalificeerde Diefstal of Onvrijwillige Schade binnen de 90 dagen na aankoopdatum of na leveringsdatum van de Verzekerde Zaak voorvalt. Beperking voor gedeeltelijke aankoop Wanneer slechts een deel van de aankoopprijs werd betaald met de Kaart, wordt de schade vergoed in een proportionele verhouding tot de totale prijs. Paar of set Indien de Verzekerde Zaak deel uitmaakt van een paar of set en indien na het optreden van de schade blijkt dat de individuele zaak onvervangbaar of onherstelbaar is, dan geldt de verzekeringsdekking voor het gehele paar of de gehele set. De schadeloosstelling is beperkt tot het verzekerde bedrag onder clausule A. Gekwalificeerde Diefstal In geval van een Gekwalificeerde Diefstal van de Verzekerde Zaak, betaalt de Verzekeraar de Verzekerde de aankoopwaarde van de Verzekerde Zaak terug. 2.4.B. Onvrijwillige Schade In geval van Onvrijwillige Schade aan de Verzekerde Zaak, betaalt de Verzekeraar de Verzekerde het volgende terug: de kosten om de beschadigde Verzekerde Zaak te herstellen, met inbegrip van de vervoerkosten van de hersteldienst, op voorwaarde dat de herstelkosten de aankoopwaarde van de Verzekerde Zaak niet overschrijden, of de aankoopwaarde van de Verzekerde Zaak, op voorwaarde dat de Verzekerde Zaak onherstelbaar is of dat de herstelkosten de aankoopwaarde overschrijden. De aankoopwaarde van de Verzekerde Zaak, inclusief btw, is beperkt tot het bedrag dat effectief met de Kaart werd betaald Verzekerd bedrag De schadeloosstelling bedraagt niet meer dan per schadegeval en per periode van 12 opeenvolgende maanden na het eerste schadegeval Eigen Risico Het eigen risico is niet van toepassing Grondgebied De dekking is wereldwijd van toepassing Uitsluitingen Worden niet gedekt: Schade die met opzet werd toegebracht aan de Verzekerde Zaak door de Verzekerde, zijn/haar Echtgeno(o)t(e) of zijn/haar descendenten of ascendenten; Oppervlakkige Schade of Verslechtering van de staat; Alle verborgen gebreken of fabricagefouten van de Verzekerde Zaak; Schade als gevolg van het niet naleven van de instructies of aanbevelingen van de fabrikant of verdeler aangaande het gebruik van de verzekerde goederen; Schade veroorzaakt door een kernreactie of nucleaire straling; Schade veroorzaakt door oorlog, oproer, opstand, rebellie, revolutie of terrorisme; Schade veroorzaakt aan de verzekerde goederen tijdens het vervoer; Schade veroorzaakt aan kledij of materiaal bij het wassen of herstelling; De verdwijning of het loutere verlies van de Verzekerde Zaak; Een andere diefstal dan Gekwalificeerde Diefstal; Diefstal van of schade toegebracht aan gemotoriseerde voertuigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot lichten, banden, radio/ cd-speler Procedure voor het aangeven van een schadegeval In geval van een Gekwalificeerde Diefstal moet men aangifte doen bij de lokale politie binnen de 48 uur nadat het schadegeval is voorgevallen. De Verzekerde moet een politieverslag vragen Vereiste stavingstukken Om een schade in te dienen, moet de Verzekerde de volgende documenten aan de Verzekeraar voorleggen: Het uittreksel van de Kaart die de betaling van de Verzekerde Zaak met de Kaart aantoont; Alle stavingstukken die de Verzekerde Zaak alsook de aankoopprijs en -datum kunnen aantonen, zoals een factuur of ontvangstbewijs. In geval van Gekwalificeerde Diefstal moet de Verzekerde ook de volgende documenten aan de Verzekeraar bezorgen: Het originele verslag van de politie In geval van diefstal met Geweld: alle stavingstukken zoals een doktersattest of een schriftelijke getuigenis die door de getuige ondertekend en gedateerd is, en met vermelding van zijn/haar naam, voornaam, geboorteplaats en -datum, adres en beroep; 5/12

6 In geval van diefstal met Inbraak: alle stavingstukken die aantonen dat het vergrendelsysteem geforceerd, beschadigd of vernield werd, zoals het bestek voor of de factuur van de herstelkosten van het slot of vergrendelsysteem, of een kopie van de aangifte aan de auto-, brand of woningverzekering. In geval van Onvrijwillige Schade moet de Verzekerde ook de volgende documenten aan de Verzekeraar bezorgen: Het originele bestek voor de herstelling of de originele factuur van de herstelling, of Het bewijs waarin de Verkoper de aard van de schade en de onherstelbare staat van de Verzekerde Zaak aangeeft. De Verzekeraar behoudt zich het recht voor om elk ander document of bewijsstuk te vragen dat vereist is om de vordering te valideren en het bedrag van de schadeloosstelling te bepalen Looptijd van de Verzekering: Begindatum van de Dekking: De dekking van dit contract begint op de datum van de activering van de Kaart of later, afhankelijk van de voorwaarden van elke garantie. Geen enkele dekking begint echter vóór de aanvangsdatum van dit verzekeringscontract dat tussen de Verzekeringnemer en de Verzekeraar wordt gesloten. Goederen die werden betaald vóór de activeringsdatum van de Kaart of vóór de datum van inwerkingtreding van deze verzekeringsovereenkomst worden niet gedekt door dit verzekeringscontract (zelfs indien het schadegeval zich voordoet na deze data ). Beëindiging van de Dekking: Behoudens andersluidende clausule in het onderhavige contract, worden alle dekkingen onmiddellijk beëindigd en lopen ze automatisch af in geval van niet-verlenging en/of intrekking van de Kaart of als dit verzekeringscontract tussen de Verzekeringnemer en de Verzekeraar voor welke reden ook wordt beëindigd. FOBE /12

7 FOBE Reisannulatie / Reisafbreking 3.1. Definities VERTREKDATUM: de Vertrekdatum van de Verzekerde Reis die vermeld staat in de Reisovereenkomst. In het geval van Verzekerde Reizen waarvoor enkel de accommodatie werd aangekocht door middel van Betaling via een Bankrekening, begrijpen we onder Vertrekdatum de begindatum van het verblijf in een vakantieoord, zoals vermeld in de Reisovereenkomst. RESERVERINGSDATUM: de datum van de boeking van een Verzekerde Reis bij een professionele touroperator en/of reisbureau en/of elke leverancier van vervoer of accommodatie op een rechtstreekse basis. RETOURDATUM: de datum van terugkeer van de Verzekerde Reis zoals bepaald in de Reisovereenkomst. AFBREKING: Terugkeer van de Verzekerde Reis vóór de Retourdatum. ERNSTIGE SCHADE AAN ONROERENDE GOEDEREN: Elke schade aan eigendom (brand, diefstal, waterschade, ontploffing, verzakkingen, natuurrampen) die zich tijdens de Looptijd van de Verzekering voordoet en betrekking heeft tot de hoofdverblijfplaats of tweede verblijfplaats van de Kaarthouder of de maatschappelijke zetel van de onderneming waarvan de Kaarthouder eigenaar, manager of chief executive officer is, en die voldoende ernstig is dat de aanwezigheid van de Kaarthouder absoluut vereist is om voorzorgsmaatregelen te treffen, of die van dien aard is dat de Kaarthouders aanwezigheid door de politie wordt vereist. ERKENDE ARTS: Arts en/of lid van een artsenvereniging, die/dat wettelijk gemachtigd is om de geneeskunde te beoefenen in het land waar het Lichamelijk Letsel of de Ziekte en/of de behandeling hiervan plaatsvindt. ONGEVAL: Plotse, onvoorziene gebeurtenis tijdens de Looptijd van de Verzekering, waarvan de oorzaak of een van de oorzaken niet aan de Verzekerde te wijten is, buiten de wil van de Verzekerde ligt en een Lichamelijk Letsel aan de Verzekerde toebrengt. De volgende zaken worden beschouwd als Ongevallen, op voorwaarde dat ze zich tijdens de Looptijd van de Verzekering voordoen: Letsels die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg zijn van een Ongeval of een poging tot het redden van mensen of goederen in gevaar; De inademing van (rook)gassen en de inname van toxische of corrosieve substanties; Spierverstuiking, verzwikking, stramme spieren en spierscheuren als gevolg van een plotse fysieke inspanning; Onderkoeling, hitteberoerte, zonnesteek; Verdrinking; Antrax, rabiës, tetanus. LICHAMELIJK LETSEL: Alle lichamelijke verwondingen waaraan een persoon tijdens de Looptijd van de Verzekering lijdt. ZIEKTE: Een plotse en onverwachte Verslechtering van de gezondheid van de Verzekerde tijdens de Looptijd van de Verzekering, die niet werd veroorzaakt door een Ongeval, waarvan de objectieve en onmiskenbare symptomen door een Erkende Arts worden bevestigd, en die voldoende ernstig zijn dat een annulatie of Afbreking van de Verzekerde Reis door de Verzekerde is vereist. ECHTSCHEIDING: De officiële indiening van een echtscheidingsprocedure door één of beide Echtgenoten tijdens de Looptijd van de Verzekering, die wordt geconcretiseerd door een officieel document uitgaande van een rechtbank, notaris of advocaat, naargelang de echtscheidingsprocedure die werd ingesteld. FEITELIJKE SCHEIDING: Het uiteengaan van de partners of Echtgenoten (feitelijke scheiding of scheiding van tafel en bed) tijdens de Looptijd van de Verzekering, die wordt bevestigd door een officiële adreswijziging van één van de partners/echtgenoten (of beide partners/echtgenoten op voorwaarde dat het om twee verschillende adressen gaat) en die wordt geconcretiseerd door een attest van de betrokken gemeente. TWEEDE EXAMENZITTIJD: Tweede zit / herexamen aan een universiteit, hogeschool of middelbare school die niet gekend was op de Reserveringsdatum van de Reis en die zal plaatsvinden op een tijdstip tijdens de Verzekerde Reis. REISDOCUMENTEN: paspoort of persoonlijke identiteitskaart vereist door de vervoermaatschappij om de Verzekerde Reis te kunnen maken Verzekerde Onder deze sectie begrijpen we onder Verzekerde: De Kaarthouder en alle leden van zijn/haar Gezin; Alle minderjarige Kinderen en kleinkinderen van de Kaarthouder of zijn/haar Echtgeno(o)t(e), ook als de minderjarige Kinderen en kleinkinderen niet gedomicilieerd zijn op het adres van de Kaarthouder, maar die er occasioneel verblijven terwijl zij zijn toevertrouwd aan de zorgen van de Kaarthouder of onder diens toezicht of controle staan. De Verzekerden zijn gedekt zelfs wanneer zij zonder de Kaarthouder reizen Dekking In geval van annulatie of Afbreking van de Verzekerde Reis, geniet de Verzekerde van de verzekeringsdekking zoals hieronder beschreven, als de Verzekerde Reis middels Betaling via een Bankrekening werd aangekocht tijdens de Looptijd van de Verzekering. 3.3.A. Annulatie De verzekeringsdekking is van toepassing voor een Verzekerde Reis die vóór de Vertrekdatum wordt geannuleerd wegens: a) Ziekte, Ongeval of overlijden van de Kaarthouder, zijn/haar Echtgeno(o)t(e), Kinderen of Naaste Verwanten; b) Ernstige Schade aan Onroerende Goederen; c) Vertraging van minstens 24 uur in de vooraf geboekte reisroute ten gevolge van een staking, industriële actie, ongunstige weersomstandigheden, mechanische pech of defect of overboeking die gevolgen heeft voor het vlieg- of vaartuig of een ander vergund middel voor het vervoeren van passagiers; d) Tweede Examenzittijd van de Kaarthouder, zijn/haar Echtgeno(o) t(e) of Kinderen; e) Echtscheiding of Feitelijke Scheiding van de Kaarthouder; f) Ontslag van de Kaarthouder tijdens de Looptijd van de Verzekering; g) Verlies en/of diefstal van Reisdocumenten. De Verzekeraar vergoedt de reeds betaalde niet-terugvorderbare kosten voor vervoer of accommodatie en alle bedragen waarvoor de Verzekerde in de zin van de Reisovereenkomst wettelijk aansprakelijk is. 3.3.B. Afbreking De verzekeringsdekking is van toepassing in geval van een Reisafbreking wegens: a) Ziekte, Ongeval of overlijden van de Kaarthouder, zijn/haar Echtgeno(o)t(e), Kinderen of Naaste Verwanten; b) Ernstige Schade aan Onroerende Goederen; c) Ontslag van de Kaarthouder tijdens de Looptijd van de Verzekering. De Verzekeraar vergoedt een proportioneel bedrag van niet-gebruikte en niet-terugvorderbare kosten voor vervoer en accommodatie, en alle extra vervoers- en/of accommodatiekosten die de Verzekerde in functie van de Reisafbreking maakt Verzekerd bedrag De schadeloosstelling bedraagt niet meer dan per Verzekerde Reis en per Gezin Eigen Risico Het Eigen Risico is niet van toepassing. Indien minder dan 50 % van de prijs van de Verzekerde Reis met een Betaling via een Bankrekening werd vereffend, geldt de verzekeringsdekking niet; Indien tussen 50 % en 75 % van de prijs van de Verzekerde Reis met een Betaling via een Bankrekening werd vereffend, is de verzekeringsdekking van toepassing voor hetzelfde percentage van de totale reiskosten; Indien minstens 75 % van de prijs van de Verzekerde Reis met een Betaling via een Bankrekening werd vereffend, is de verzekeringsdekking van toepassing op de totale reiskosten Grondgebied De dekking is wereldwijd van toepassing Uitsluitingen Worden niet gedekt: Reizen tegen medisch advies in of wanneer de Reis niet toegelaten is door de vervoerders; Administratieve, visum- en andere soortgelijke kosten; Kosten voor de annulatie of Afbreking van de Reis wegens: Reglementering van de overheid m.b.t. de wisselkoersen; De onwil om te reizen of de vakantie voort te zetten; Financiële omstandigheden van een Verzekerde; Onvermogen van de touroperator of andere leveranciers van vervoer of accommodatie om de verplichte diensten in het kader van de Reis te leveren; Faillissement van de touroperator of andere leveranciers van vervoer of accommodatie die diensten in het kader van de Reis moet leveren; Het niet uitreiken van visa; 7/12

8 Oorlog, invasie, daden van buitenlandse vijandigheden (ongeacht of de oorlog wordt verklaard), burgeroorlog, rebellie, revolutie, oproer, of militair of onrechtmatig gezag; Ioniserende straling of besmetting met radioactiviteit van een kernbrandstof of van kernafval of van de verbranding van kernbrandstof; De radioactieve, giftige, explosieve of andere gevaarlijke of besmettelijke eigenschappen van een nucleaire installatie, reactor of een ander nucleair geheel of nucleair bestanddeel ervan; Vertraging door verkeersproblemen en andere incidenten; Vertraging op de terugreis ten gevolge van een staking, industriële actie, ongunstige weersomstandigheden, mechanische pech of defect of overboeking die gevolgen heeft voor het vlieg- of vaartuig of een ander vergund middel voor het vervoeren van passagiers. De Verzekeraar is niet aansprakelijk wanneer de annulatie of Afbreking plaatsvond ten gevolge van: Moedwillige en zelf toegebrachte letsels, al dan niet in een toestand van toerekeningsvatbaarheid; Overmatig gebruik van alcohol of gebruik van drugs zonder medisch toezicht; Het besturen van een voertuig onder invloed van alcohol, tenzij kan worden aangetoond dat er geen rechtstreeks verband is tussen het rijden onder invloed en de annulatie of Afbreking van de Reis. De staat van dronkenschap zal worden bepaald overeenkomstig de reglementering die van kracht is in het land waar het Ongeval/ incident plaatsvond; Lichamelijk Letsel veroorzaakt door een Ongeval of door Ziekte waarvoor de medische behandeling werd aangevat vóór de Reis werd geboekt; Een vooraf bestaande Ziekte van de Verzekerde, tenzij geen enkele medische of paramedische behandeling nodig was tijdens de maand vóór de Reserveringsdatum (gezondheidstoestand wordt als stabiel beschouwd) en indien de behandelende arts van mening is dat er geen enkele tegenindicatie bestond voor het ondernemen van de Reis; Ongevallen of stoornissen ten gevolge van: gevechtssporten, speleologie, deelname aan wedstrijden, snelheidspogingen of competities; het beoefenen van sporten als beroep of tegen betaling, met inbegrip van de hiermee verband houdende trainingen; Psychologische, psychosomatische, geestes- of zenuwstoornissen, tenzij deze een ononderbroken ziekenhuisopname van minstens een week vereisen; Insolventie Procedure voor het aangeven van een schadegeval De Verzekerde die niet in staat is om de Verzekerde Reis te maken, moet de Verzekerde Reis vóór de Vertrekdatum annuleren; Kosten die terugbetaald worden conform de voorwaarden van de Reisovereenkomst moeten door de Verzekerde worden teruggevorderd van de professionele reisorganisator en/of tussenpersoon en/of leverancier van vervoer of accommodatie, die diensten in het kader van de Verzekerde Reis moeten leveren; De Verzekerde die een Lichamelijk Letsel of Ziekte heeft opgelopen, machtigt bij deze de Erkende Arts om aan de medische deskundige van de Verzekeraar alle nodige medische inlichtingen te verstrekken; De Verzekerde verbindt zich ertoe om, op verzoek van de Verzekeraar, een medisch onderzoek te ondergaan waarvan de kosten worden gedragen door de Verzekeraar; In geval van overlijden is de Verzekeraar gerechtigd om, alvorens de aangifte van het schadegeval goed te keuren, de verrichting van een lijkschouwing te vragen, waarvan de kosten worden gedragen door de Verzekeraar. De Verzekerde moet de Verzekeraar tevens de volgende documenten bezorgen: In geval van annulatie van een Verzekerde Reis: reserveringsbevestiging van de Verzekerde Reis; annuleringsbewijs van de Verzekerde Reis. In geval van Afbreking van een Verzekerde Reis: reserveringsbevestiging van de Verzekerde Reis; verklaring van de reisbureau met bevestiging van het aantal niet-gebruikte dagen. In geval van overlijden: een overlijdensakte. In geval van Ziekte: een doktersattest. In geval van Ernstige Schade aan Onroerende Goederen: een document van de lokale autoriteiten ter bevestiging van de schade (politieverslag, verklaring brandweer, enz.). In geval van een Tweede Examenzittijd: een attest van de universiteit, hogere school of middelbare school. In geval van Echtscheiding: een officieel document van de advocaat, notaris of rechtbank. In geval van Feitelijke Scheiding: een officieel document van de adreswijziging, uitgereikt door het gemeentebestuur. In geval van ontslag: een kopie van de C4. In geval van diefstal of verlies van de Reisdocumenten: een verslag van de politie en/of een officieel document van de adreswijziging, uitgereikt door het gemeentebestuur. In geval van een vertraging van minstens 24 uur: een officieel document van de vervoersmaatschappij. De Verzekeraar behoudt zich het recht voor om elk ander document of bewijsstuk te vragen dat vereist is om de vordering te valideren en het bedrag van de schadeloosstelling te bepalen Looptijd van de Verzekering: Begindatum van de Dekking: De dekking van dit contract begint op de datum van de activering van de Kaart of later, afhankelijk van de voorwaarden van elke garantie. Geen enkele dekking begint echter vóór de aanvangsdatum van dit verzekeringscontract dat tussen de Verzekeringnemer en de Verzekeraar wordt gesloten. Reizen of activiteiten die werden gereserveerd of betaald vóór de activeringsdatum van de Kaart of vóór de datum van inwerkingtreding van deze verzekeringsovereenkomst worden niet gedekt door dit verzekeringscontract (zelfs indien de annulering of onderbreking van de reis plaatsvindt na deze data). Beëindiging van de Dekking: Behoudens andersluidende clausule in het onderhavige contract, worden alle dekkingen onmiddellijk beëindigd en lopen ze automatisch af in geval van niet-verlenging en/of intrekking van de Kaart of als dit verzekeringscontract tussen de Verzekeringnemer en de Verzekeraar voor welke reden ook wordt beëindigd Vereiste stavingstukken In het geval van een reisannulatie of -Afbreking moet de Verzekerde de volgende documenten aan de Verzekeraar voorleggen: Het ingevulde en ondertekende schadeaangifteformulier; Het betalingsbewijs van de Verzekerde Reis zoals beschreven in punt 15 Algemene Definities, definitie van Verzekerde Reis; Het aanvraagbewijs voor de terugvordering van de kosten ontvangen van de professionele reisorganisator en/of tussenpersoon en/ of leverancier van vervoer of accommodatie die in het kader van de Verzekerde Reis een dienst moeten verlenen, met vermelding van het bedrag van de terugvordering. FOBE /12

9 4. Vertraagde vlucht / Gemiste aansluiting 4.1. Definities GROEP: De Kaarthouder en alle personen die hem/haar vergezellen op een Verzekerde Reis en opgenomen zijn in dezelfde Reisovereenkomst. VLUCHT: Een bevestigde reguliere vlucht van een vliegmaatschappij met een gepubliceerde uurregeling, zoals overeengekomen in de Reisovereenkomst Verzekerde Onder deze sectie begrijpen we onder Verzekerde: De Groep die samen de Verzekerde Reis maakt Dekking De Verzekeraar vergoedt de Verzekerde voor redelijke uitgaven voor essentiële aankopen betaald met de Kaart, maaltijden, dranken, bijkomende reis- en/of accommodatiekosten die niet werden vergoed door de vervoerder, in het geval dat een Vlucht van de Verzekerde Reis meer dan 4 uur vertraagd is wegens: Vertraging of annulatie van de Vlucht, Instapweigering wegens overboeking van de Vlucht, De late aankomst van de aansluitende Vlucht waardoor de Verzekerde zijn/haar verdere aansluiting mist; De late aankomst (meer dan 1 uur) van het openbaar vervoer, waardoor de Verzekerde zijn/haar aansluiting mist en de Verzekerde voldoende tijd zou hebben gehad om aan te komen en in te checken als er geen vertraging was geweest Looptijd van de Verzekering: Begindatum van de Dekking: De dekking van dit contract begint op de datum van de activering van de Kaart of later, afhankelijk van de voorwaarden van elke garantie. Geen enkele dekking begint echter vóór de aanvangsdatum van dit verzekeringscontract dat tussen de Verzekeringnemer en de Verzekeraar wordt gesloten. Reizen of activiteiten die werden gereserveerd of betaald vóór de activeringsdatum van de Kaart of vóór de datum van inwerkingtreding van deze verzekeringsovereenkomst worden niet gedekt door dit verzekeringscontract. Beëindiging van de Dekking: Behoudens andersluidende clausule in het onderhavige contract, worden alle dekkingen onmiddellijk beëindigd en lopen ze automatisch af in geval van niet-verlenging en/of intrekking van de Kaart of als dit verzekeringscontract tussen de Verzekeringnemer en de Verzekeraar voor welke reden ook wordt beëindigd Verzekerd bedrag De schadeloosstelling bedraagt niet meer dan 200 per Groep en per Verzekerde Reis Eigen Risico Het Eigen Risico is niet van toepassing Grondgebied De dekking is wereldwijd van toepassing Uitsluitingen Er wordt geen dekking verleend: indien vergelijkbaar alternatief vervoer beschikbaar was binnen 4 uur na de geplande vertrektijd of binnen 4 uur na de feitelijke aankomsttijd van een verbindingsvlucht; indien de Verzekerde niet incheckt volgens de geleverde reisroute, tenzij dit te wijten is aan een aangekondigde staking; indien de vertraging te wijten is aan een staking of een industriële actie die 24 uur voor de aanvang van de reis bestond of aangekondigd werd; indien de vertraging te wijten is aan het uit dienst halen van een vaar- of voertuig door een burgerlijke overheid waarvan kennis werd gegeven 24 uur voor de aanvang van de reis; voor Reizen tussen de verblijfplaats en de werkplaats van de Verzekerde; indien de Verzekerde geen bewijs kan leveren van de gedane aankopen Procedure voor het aangeven van een schadegeval Aangifte van schadegeval moet gebeuren binnen 21 dagen volgend op de terugkeer in het Land. FOBE Vereiste stavingstukken De volgende documenten moeten aan de Verzekeraar worden bezorgd: Het ingevulde en ondertekende schadeaangifteformulier; Het aankoopbewijs van de Reis met Betaling via een Bankrekening; Een kopie van het uittreksel van de Bankrekening van de maand waarin de betaling werd uitgevoerd; Originele schriftelijke verklaring van de vervoerder waarin de vertraging of overboeking of laattijdige aankomst wordt bevestigd; Originele ontvangstbewijzen dat de gedane uitgaven detailleren; Indien de Kaart niet kon worden gebruikt voor de essentiële aankopen, het aankoopbewijs voor deze aankopen. De Verzekeraar behoudt zich het recht voor om elk ander document of bewijsstuk te vragen dat vereist is om de vordering te valideren en het bedrag van de schadeloosstelling te bepalen. 9/12

10 5. Vertraagde bagage 5.1. Definities GROEP: De Kaarthouder en alle personen die hem/haar vergezellen op een Verzekerde Reis en opgenomen zijn in dezelfde Reisovereenkomst. BAGAGE: Geregistreerde bagage die in het kader van de Vervoersovereenkomst aan de vervoerder wordt toevertrouwd. VERVOERSOVEREENKOMST: Een overeenkomst tussen een vervoerder van passagiers en de passagier, die de rechten, plichten en aansprakelijkheden van de contractuele partijen bepaalt. De aankoop van een reisticket vormt de basis van een Vervoersovereenkomst Verzekerde Onder deze sectie begrijpen we onder Verzekerde: De Groep die samen de Verzekerde Reis maakt Dekking Voor zover en onder de hieronder vermelde voorwaarden, vergoedt de Verzekeraar de Verzekerde voor dringende en essentiële aankopen ter vervanging van kledij en toiletgerief, bij voorkeur betaald met de Kaart, die de Verzekerde maakt in het geval dat zijn/haar Bagage een vertraging heeft van meer dan 4 uur na de aankomst van de Verzekerde op een luchthaven of terminal in het Buitenland tijdens de heenreis van de Verzekerde Reis. Voorwaarden De verzekeringsdekking is enkel van toepassing op de uitgaven die niet door de Vervoerder werden vergoed, gemaakt werden op de plaats van bestemming en vóór de teruggave van de Bagage aan de Verzekerde, binnen maximaal 4 dagen na aankomst. De Verzekeraar behoudt zich het recht voor om elk ander document of bewijsstuk te vragen dat vereist is om de vordering te valideren en het bedrag van de schadeloosstelling te bepalen Looptijd van de Verzekering: Begindatum van de Dekking: De dekking van dit contract begint op de datum van de activering van de Kaart of later, afhankelijk van de voorwaarden van elke garantie. Geen enkele dekking begint echter vóór de aanvangsdatum van dit verzekeringscontract dat tussen de Verzekeringnemer en de Verzekeraar wordt gesloten. Reizen of activiteiten die werden gereserveerd of betaald vóór de activeringsdatum van de Kaart of vóór de datum van inwerkingtreding van deze verzekeringsovereenkomst worden niet gedekt door dit verzekeringscontract. Beëindiging van de Dekking: Behoudens andersluidende clausule in het onderhavige contract, worden alle dekkingen onmiddellijk beëindigd en lopen ze automatisch af in geval van niet-verlenging en/of intrekking van de Kaart of als dit verzekeringscontract tussen de Verzekeringnemer en de Verzekeraar voor welke reden ook wordt beëindigd Verzekerd bedrag De schadeloosstelling bedraagt niet meer dan 450 per Groep en per Verzekerde Reis als de Bagage binnen 48 uur na aankomst van de Verzekerde op een luchthaven of terminal wordt geleverd. Indien de Bagage niet binnen deze 48 uur aan de Verzekerde wordt bezorgd, vergoedt de Verzekeraar een bedrag tot per Groep en per Verzekerde Reis bovenop het bovengenoemde bedrag voor dringende en essentiële vervangingsaankopen. De totale schadeloosstelling bedraagt niet meer dan per Groep en per Verzekerde Reis Eigen Risico Het Eigen Risico is niet van toepassing Grondgebied De dekking is wereldwijd van toepassing Uitsluitingen In de volgende gevallen worden de aankopen niet terugbetaald: indien de Verzekerde geen bewijs kan leveren van de gedane aankopen; in geval van verbeurdverklaring, beslag of vernietiging van de Bagage op bevel van een bestuursorgaan; in geval van vertraagde/verloren Bagage op een terugreis naar huis of op het laatste gedeelte van de terugreis naar huis van de Verzekerde; indien de Bagage vertraagd aankomt tijdens het woon-werkverkeer van de Verzekerde Procedure voor het aangeven van een schadegeval Aangifte van schadegeval moet gebeuren binnen 21 dagen volgend op de terugkeer in het Land Vereiste stavingstukken De volgende documenten moeten aan de Verzekeraar worden bezorgd: Het ingevulde en ondertekende schadeaangifteformulier; Het aankoopbewijs van de Verzekerde Reis met Betaling via een Bankrekening; Een kopie van het uittreksel van de Bankrekening van de maand waarin de betaling werd uitgevoerd; Origineel verslag van de vervoerder, dat de Bagagevertraging aantoont; Originele ontvangstbewijzen dat de gedane aankopen detailleren; Indien de Kaart niet kon worden gebruikt voor de gedane aankopen, het aankoopbewijs voor deze aankopen. FOBE /12

11 FOBE Vrijstelling schade na ongeval - eigen risico huurwagen 6.1. Definities DERDE: Elke andere persoon dan de Verzekerde, zijn/haar Echtgeno(o) t(e), descendenten of ascendenten. SCHADE: Plotse gebeurtenis tijdens de duur van de Huurovereenkomst waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten de controle ligt van de Verzekerde en materiële schade toebrengt aan de Huurwagen van de Verzekerde. REIS MET EEN HUURWAGEN: De Huur van een Huurwagen voor uitsluitend privégebruik, mits de huurperiode zoals vermeld in de Huurovereenkomst maximaal 31 opeenvolgende dagen bedraagt. EIGEN RISICO: Het deel van het schadegeval waarvoor de Verzekerde financieel aansprakelijk blijft in de Huurovereenkomst, in gevallen waar de Verzekerde de verzekeringspolissen van de Verhuurmaatschappijen heeft geweigerd. HUUROVEREENKOMST: De huurovereenkomst tussen de Verhuurmaatschappij en de Verzekerde. VERHUURMAATSCHAPPIJ: Een professionele vennootschap of professioneel agentschap dat volledig vergund is door de verordenende overheid van het land van verblijf van de Verzekerde, de staat of de lokale overheid voor het verhuren van voertuigen waar de Huurwagen wordt opgehaald. HUURWAGEN: Elk voertuig dat werd gehuurd onder een Huurovereenkomst op een dagelijkse of wekelijkse basis van een Verhuurmaatschappij opgericht of gevestigd binnen het Territoriale Toepassingsgebied van deze verzekering, dat wordt afgehaald bij de Verhuurmaatschappij binnen het Territoriale Toepassingsgebied van deze verzekering en waarvoor de huurprijs geheel met een Betaling via een Bankrekening werd voldaan. TERRITORIAAL TOEPASSINGSGEBIED: Wereldwijd, tijdens een Verzekerde Reis. NIET-AFKOOPBAAR EIGEN RISICO: Het onverminderbare Eigen Risico dat wordt bepaald in de Huurovereenkomst wanneer de Verzekerde de verzekering van de Verhuurmaatschappij heeft aanvaard of hiertoe werd verplicht Verzekerde Onder deze sectie begrijpen we onder Verzekerde: Elke Kaarthouder in hoedanigheid van privépersoon, die uitsluitend optreedt in het kader van zijn/haar privéleven en niet in de uitoefening van een zaak of een beroep Dekking In het geval van materiële Schade of bij diefstal van de Huurwagen, al dan niet met een geïdentificeerde Derde, en waarvoor de Verzekerde al dan niet aansprakelijk is, is de Verzekerde gedekt voor de herstelkosten van de Huurwagen of de kosten om de Huurwagen weer in zijn oorspronkelijke staat te herstellen ten belope van: a) het bedrag van het Eigen Risico (hoger bedrag) dat bepaald wordt in de Huurovereenkomst wanneer de Verzekerde de Verzekering van de Verhuurmaatschappij niet heeft aanvaard, of b) het bedrag van het Niet-Afkoopbare Eigen Risico (lager bedrag), dat bepaald wordt in de aanvullende verzekeringsovereenkomst tussen de Verzekerde en de Verhuurmaatschappij, en als de Verhuurmaatschappij schade aan Huurwagens bovenop dit Eigen Risico dekt door middel van een andere overeenkomst. Voorwaarden Om deze dekking te genieten moet de Verzekerde: voldoen aan de voorwaarden die worden opgelegd door de Verhuurmaatschappij en de plaatselijke wetten en rechtbanken; de Huurwagen besturen in overeenstemming met de bepalingen van de Huurovereenkomst die met de Verhuurmaatschappij werd ondertekend; leesbaar vermeld zijn in de Huurovereenkomst; alle voorwaarden van dit onderhavige contract hebben nageleefd Verzekerd bedrag De schadeloosstelling is niet hoger dan het bedrag van het Eigen Risico of het Niet-Afkoopbare Eigen Risico onder de Huurovereenkomst en de verzekering van de Verhuurmaatschappij, en is in elk geval beperkt tot een maximumbedrag van De minimale schadeloosstelling bedraagt Eigen Risico Het Eigen Risico is niet van toepassing Grondgebied De dekking is wereldwijd van toepassing Uitsluitingen Er bestaat geen verzekeringsdekking voor alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit, veroorzaakt wordt door, ontstaat uit of het gevolg is van: 1. bedrieglijke of oneerlijke handelingen of misdrijven die worden begaan door de Verzekerde of door iemand waarmee hij onder één hoedje speelt of een verzekering die wordt aangegaan in omstandigheden waarin een schadegeval redelijkerwijze kan worden verwacht; 2. besturing van de Huurwagen in strijd met de voorwaarden van de Huurovereenkomst; 3. besturing van de Huurwagen door een andere persoon dan de gemachtigde bestuurders die worden vermeld in de Huurovereenkomst; 4. besturing door personen die geen geldig rijbewijs hebben; 5. de huur van wagens (zoals luxe- of sportwagens) met een kleinhandelsprijs van meer dan (of equivalent in lokale munteenheid); 6. wagens van meer dan 20 jaar oud of van een type dat al minstens 10 jaar niet meer werd geproduceerd op het ogenblik van de verhuring; 7. de huur van alle merken en modellen van limousines; 8. de huur van wagens die niet vergund zijn voor gebruik op de weg, met inbegrip van maar niet beperkt tot motorfietsen, terreinwagens en vrijetijdsvoertuigen; 9. de huur van wagens met een maximum toegelaten leeggewicht van meer dan 3,5 ton of wagens met een laadvolume van meer dan 8 kubieke meter; 10. de huur van trailers, caravans, vrachtwagens, motorfietsen, snorfietsen, scooters en mobilhomes; 11. gebruik van de Huurwagen in, of bij de training voor, snelheidswedstrijden, trials, rally s of snelheidstesten; 12. moedwillige en zelf toegebrachte letsels of ziekte, alcoholverslaving of het gebruik van drugs (die niet voorgeschreven zijn door en gebruikt worden onder toezicht van een erkend arts, maar niet voor de behandeling van een drugsverslaving) of zichzelf nodeloos blootstellen aan gevaar (behalve in een poging om een mensenleven te redden); 13. besturen van om het even welk soort voertuig door de Verzekerde terwijl het alcoholniveau in het bloed hoger is dan de wettelijke limiet van het land waar het ongeval plaatsvindt; 14. a) ioniserende straling of besmetting met radioactiviteit van een kernbrandstof of van kernafval of van de verbranding van kernbrandstof; of b) de radioactieve, giftige, explosieve of andere gevaarlijke of besmettelijke eigenschappen van een nucleair geheel of nucleair bestanddeel ervan; 15. oorlog, invasie, daden van buitenlandse vijanden, vijandigheden (ongeacht of de oorlog wordt verklaard), burgeroorlog, rebellie, revolutie, oproer, terrorisme of militair of onrechtmatig gezag of verbeurdverklaring of nationalisatie of opvordering of vernietiging van of schade aan eigendom door of op bevel van een regering of een openbare of lokale overheid; 16. huur van bedrijfsvoertuigen voor gebruik bij leveringen. De Verzekeraar is evenmin aansprakelijk voor: 1. het bedrag van de schadeloosstelling die de Verzekerde gerechtigd is te vorderen van enige andere Verzekering, ongeacht of de Verzekeraar het schadegeval weigert of nalaat dit om één of andere reden te regelen; 2. schade aan de inhoud van de Huurwagen (met inbegrip van maar niet beperkt tot brandvlekken veroorzaakt door rokers of schade door dieren die eigendom of ten laste zijn van de Verzekerde); 3. uitkeringen die betaalbaar zijn krachtens enig recht betreffende onverzekerde of onderverzekerde bestuurders of objectieve aansprakelijkheid of enig gelijksoortig recht in een staat of op een grondgebied; 4. geldboeten, schadebedingen, schadevergoedingen of enig ander type vonnis of maatregel die geen vergoeding uitmaakt voor de partij die de maatregel of het vonnis geniet voor het werkelijk geleden verlies of de werkelijk geleden schade; 11/12

12 5. schade aan materiële eigendom vervoerd door de Verzekerde of terwijl de Verzekerde het in bewaring had of het onder zijn controle was; 6. lichamelijke schade of schade aan materiële eigendom die het gevolg is van de bestaande, beweerde of dreigende ontlading, dispersie, insijpeling, migratie, vrijkomen of ontsnappen van verontreinigende stoffen; 7. slijtage, geleidelijke aftakeling, insecten of ongedierte, inherent gebrek of schade; 8. gelijktijdige huur van meer dan één voertuig; 9. uitgaven die worden gedragen, vrijgesteld of betaald door de Verhuurmaatschappij of door haar Verzekeraars; 10. uitgaven die niets te makken hebben met de herstelling of de vervanging van het voertuig (met uitzondering van eventueel gefactureerde sleepkosten); 6.8. Procedure voor het aangeven van een schadegeval Schade aan of diefstal van de Huurwagen moet worden aangegeven bij de lokale politiediensten waar het schadegeval heeft plaatsgevonden, en dit binnen 12 uur na het schadegeval of na de diefstal van de Huurwagen; De Verzekerde doet aangifte van het schadegeval bij de Verzekeraar binnen de 5 werkdagen na het ongeval; Schadegevallen of incidenten die aanleiding kunnen geven tot een rechtsvordering moeten rechtstreeks en schriftelijk worden gericht aan de schadedienst binnen de 31 dagen na afloop van een Reis met een Huurwagen; Uitgaven die worden terugbetaald door de verzekeraar van de werkgevers van de Verzekerde worden niet betaald Vereiste stavingstukken Om vergoed te kunnen worden, moeten de volgende stavingstukken worden overgemaakt aan de Verzekeraar: Het ingevulde en ondertekende schadeaangifteformulier; Betalingsbewijs van de Huurwagen zoals beschreven in punt 6.3. 'Dekking'; Een kopie van het uittreksel van de Kaart van de maand waarin de betaling werd uitgevoerd; Een kopie van het verslag van het ongeval of van het politieverslag, waarin onder meer de plaats, datum en precieze tijdstip van het ongeval of de diefstal worden vermeld. Een bewijs van de betaling van het Eigen Risico of het Niet- Afkoopbare Eigen Risico aan de Verhuurmaatschappij. De Verzekeraar behoudt zich het recht voor om elk ander document of bewijsstuk te vragen dat vereist is om de vordering te valideren en het bedrag van de schadeloosstelling te bepalen Looptijd van de Verzekering: Begindatum van de Dekking: De dekking van dit contract begint op de datum van de activering van de Kaart of later, afhankelijk van de voorwaarden van elke garantie. Geen enkele dekking begint echter vóór de aanvangsdatum van dit verzekeringscontract dat tussen de Verzekeringnemer en de Verzekeraar wordt gesloten. Huurwagen die werden gereserveerd of betaald vóór de activeringsdatum van de Kaart of vóór de datum van inwerkingtreding van deze verzekeringsovereenkomst worden niet gedekt door dit verzekeringscontract (zelfs indien het schadegeval zich voordoet na deze data ). Beëindiging van de Dekking: Behoudens andersluidende clausule in het onderhavige contract, worden alle dekkingen onmiddellijk beëindigd en lopen ze automatisch af in geval van niet-verlenging en/of intrekking van de Kaart of als dit verzekeringscontract tussen de Verzekeringnemer en de Verzekeraar voor welke reden ook wordt beëindigd. FOBE /12

13 Belfius Bank NV Pachecolaan Brussel Tel RPR Brussel BTW BE Algemene voorwaarden Assistance MasterCard Platinum I. Gemeenschappelijke bepalingen 1. Definities 1.1. Verzekeraar S.B.A.I. Mondial Assistance NV, Zwaluwenstraat 2 te 1000 Brussel RPR Brussel BTW BE , verzekeringsmaatschappij toegelaten onder FSMA nr om de takken 1, 2, 7, 16 en 18 uit te oefenen. In de Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar de verzekeraar en diens onderaannemers door gebruik te maken van de term wij Verzekeringnemer Belfius Bank NV, Pachecolaan 44 te 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE , verzekeringsagent toegelaten onder FSMA nr A Verzekerde personen a) Alle kaarthouders van een kredietkaart MasterCard Platinum, verdeeld door de verzekeringnemer. b) Alle natuurlijke personen die op het adres van de kaarthouder gedomicilieerd zijn. c) De minderjarige kinderen en minderjarige kleinkinderen van de kaarthouder of van de echtgen(o)ot(e) of partner die met de kaarthouder samenwoont, die niet gedomicilieerd zijn bij de kaarthouder maar wel occasioneel op het adres van de kaarthouder verblijven op het moment dat deze onder de hoede staan van een verzekerd persoon. f) aanhangwagens waarvan de afmetingen, lading inbegrepen, 6 meter lengte, 2,5 meter breedte of 2,5 meter hoogte overtreffen; g) gemotoriseerde rolstoelen. In de Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar het verzekerde voertuig door gebruik te maken van de termen uw voertuig, uw caravan of uw aanhangwagen Woonplaats De domicilie van de kaarthouder van de kredietkaart MasterCard Platinum, verdeeld door de verzekeringnemer. Deze domicilie dient uw gewoonlijke verblijfplaats te zijn en zich in België te bevinden Ziekte Een stoornis in de gezondheidstoestand, te wijten aan een andere oorzaak dan een ongeval, en die na diagnose vastgesteld werd door een geneesheer Ongeval Een plotse, uitwendige gebeurtenis buiten uw wil, die, a) in geval van de waarborg hulpverlening aan personen, een lichamelijk letsel veroorzaakt dat na diagnose vastgesteld werd door een geneesheer; of, b) in geval van de waarborg hulpverlening aan voertuigen en inzittenden, de immobilisatie van uw voertuig veroorzaakt. FOBE Geadopteerde kinderen van buitenlandse afkomst zijn verzekerd de dag na aankomst in België. Geadopteerde kinderen van Belgische afkomst zijn verzekerd de dag na hun domiciliëring op het adres van de kaarthouder. In de Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar de verzekerde personen door gebruik te maken van de termen u of uw Verzekerde inzittenden a) De verzekerde personen die meerijden in uw voertuig. b) Elke persoon die gratis met u meerijdt in uw voertuig. Het aantal verzekerde inzittenden mag het maximaal aantal te vervoeren personen, door de constructeur van het voertuig voorzien, niet overschrijden Verzekerde voertuigen De voertuigen van de verzekerde personen (met een maximum van twee) die ingeschreven zijn in België en toebehoren aan of exclusief ter beschikking gesteld zijn van één van de verzekerden die op het adres van de kaarthouder van een kredietkaart MasterCard Platinum gedomicilieerd zijn, voor zover het gaat om: a) personenwagens, motorhomes, bestelwagens of gemengde voertuigen van minder dan 3,5 ton MTM; b) caravans, campingcars of aanhangwagens van minder dan 3,5 ton MTM, indien deze bij de verplaatsing getrokken worden door een verzekerd voertuig; c) moto s met een cilinderinhoud van minstens 50 cc; d) vervangwagens van dezelfde aard als het verzekerde voertuig, gedurende maximum 1 maand, indien het verzekerde voertuig buiten gebruik is ingevolge een door dit contract verzekerde schadegeval. Zijn dus geen verzekerde voertuigen en uitgesloten van dekking: a) huurvoertuigen, behalve leasingvoertuigen en voertuigen gehuurd voor een periode van minstens 6 maanden; b) voertuigen met meer dan 8 zitplaatsen, bestuurder niet inbegrepen; c) voertuigen bestemd voor het bezoldigde vervoer van personen of goederen; d) voertuigen voorzien van transit-, handelaars- of proefrittenplaten; e) residentiële caravans; 1.9. Pech Een plotse mechanische, elektrische of elektronische stoornis die uw voertuig immobiliseert Repatriëring De terugkeer naar uw woonplaats, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld Medische kosten Enkel medische kosten die het gevolg zijn van een voorschrift door een geneesheer of tandarts komen in aanmerking. Het gaat om de volgende kosten: a) medische honoraria; b) opname - en behandelingskosten bij hospitalisatie; c) kosten van geneesmiddelen; d) kosten van tandheelkundige zorgen tot maximum 125 EUR per verzekerde persoon en per schadegeval; e) kosten van kinesitherapie tot maximum 125 EUR per verzekerde persoon en per schadegeval Immobilisatie van het voertuig en immobiliteitsduur a) Immobilisatie van het voertuig: ofwel de effectieve immobilisatie, ofwel een dermate gebrek aan het voertuig waardoor, volgens het bijstandplateau, het voortzetten van uw verplaatsing te gevaarlijk zou zijn. b) Immobiliteitsduur: de duur tussen de ontvangst door het bijstandplateau van uw eerste oproep en het einde van de herstelling van het voertuig conform de duurtijd van de herstelling die in overleg met de garagehouder werd bepaald Bagage a) Alle roerende voorwerpen die uw eigendom zijn en die u voor uw persoonlijk gebruik bij zich heeft. b) Worden niet beschouwd als bagage: motorrijtuigen, aanhangwagens, caravans, motorhomes, water- en luchtvaartuigen, dieren, handelswaar, wetenschappelijk materiaal en materiaal voor onderzoek, bouwmaterialen en meubilair. Belfius Bank NV IBAN BE BIC GKCCBEBB Verzekeringsagent FSMA nr A 1/8

14 2. Voorwerp van dit contract Dit contract waarborgt de betaling van de voorziene bedragen en de levering van de voorziene prestaties binnen het kader van de bedragen en voorwaarden die zijn vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden. 3. Duur van dit contract en van de waarborg opzegging 3.1. Duur van dit contract De duur van dit contract stemt overeen met de duur van uw contract met de verzekeringnemer met betrekking tot uw kredietkaart MasterCard Platinum Waarborg De waarborgen vangen aan om 0 uur van de datum die vermeld is in uw contract met de verzekeringnemer met betrekking tot uw kredietkaart MasterCard Platinum. De waarborg geldt in België gedurende de volledige verzekerde duurtijd. De waarborg geldt buiten België alleen tijdens de eerste 90 dagen van uw verblijf in het buitenland. Na deze periode wordt er enkel dekking verleend indien een uitbreiding ter zake werd bedongen in een afzonderlijk contract Opzegging Zowel wijzelf, de kaarthouder van een kredietkaart MasterCard Platinum als de verzekeringnemer kunnen het contract opzeggen na een schadegeval of na een verzoek om hulpverlening, doch ten laatste 30 dagen na de uitbetaling van de schadevergoeding, de afhandeling van de hulpverlening, de weigering van de schadevergoeding of de hulpverlening. De opzegging wordt ten vroegste 3 maanden na de dag van de betekening van kracht. De opzegging kan van kracht worden 1 maand na de dag van de betekening ervan, indien de kaarthouder of een verzekerde een van de verplichtingen, ontstaan door het zich voordoen van het schadegeval, niet is nagekomen met de bedoeling ons te misleiden, op voorwaarde dat wij bij een onderzoeksrechter een klacht met burgelijke partijstelling hebben ingediend tegen de de verzekerde of dat wij hem voor het vonnisgerecht hebben gedagvaard, op basis van de artikelen 193, 196, 197, 496 of 510 tot 520 van het Strafwetboek De opzegging dient te gebeuren met een aangetekende brief, een opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs of een deurwaardersexploot. De betaalde premies voor de periode na de inwerkingtreding van de opzegging, worden terugbetaald binnen de vijftien dagen vanaf deze inwerkingtreding. 4. Territorialiteit Er is geen kilometervrijstelling van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Waar in de diverse bepalingen van dit contract over België, het buitenland of wereldwijd wordt gesproken, omvatten deze termen de volgende gebieden 4.1. Betreffende de rubriek hulpverlening aan personen a) Onder wereldwijd wordt verstaan: de hele wereld inclusief België. b) Onder het buitenland wordt verstaan: wereldwijde dekking behalve in België en een straal van 30 km vanaf de Belgische grens. c) Onder België wordt verstaan: België en een straal van 30 km vanaf de Belgische grens. geven geen recht op waarborg, tenzij er een uitbreiding terzake werd bedongen in een afzonderlijk contract. 6. Mededelingsplicht - De verzekerden zijn verplicht, zowel bij het afsluiten als tijdens de duur van dit contract, aan ons alle bestaande nieuwe of gewijzigde omstandigheden mee te delen die hen bekend zijn en die zij redelijkerwijze moeten beschouwen als omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico. - Indien u geniet van een andere verzekering voor hetzelfde risico, dient u de waarborgen en de identiteit van deze verzekeraar(s) mee te delen aan ons. 7. Waarborgwijziging Wij kunnen de verzekeringsvoorwaarden aanpassen zonder wijziging van het risico. U kan het contract in dat geval opzeggen binnen de 90 dagen na ontvangst van het bericht van wijziging. 8. Handleiding bij schade 8.1. In geval van een mogelijk schadegeval dient u onmiddellijk, eventueel na ontvangst van de dringende eerste medische hulp, te telefoneren naar ons bijstandplateau op het nummer (bereikbaar 24 uur op 24) of een bericht per fax te versturen naar het nummer (eveneens bereikbaar 24 uur op 24), en de instructies te volgen. Elke hulpverlening, elke kost of elke dienstverlening geeft maar recht op een vergoeding indien het voorafgaandelijk akkoord werd gevraagd aan dit plateau en dit hiervoor zijn toestemming heeft gegeven. Alleen voor uw ambulante medische kosten waarvan het totale bedrag minder is dan 250 EUR is een dergelijk voorafgaandelijk akkoord niet nodig Zodra mogelijk, en in elk geval binnen de 7 kalenderdagen, dient u het schadegeval schriftelijk te melden Zonder verwijl, en in elk geval binnen de 30 dagen, dient u alle nuttige inlichtingen te verstrekken en op de vragen te antwoorden die u worden gesteld, teneinde de omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen vaststellen U dient de originele bewijsstukken van de omstandigheden, van de gevolgen en van uw schade over te maken Alle redelijke maatregelen moeten genomen worden om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen of te beperken De ziekte of het letsel in geval van een ongeval, dient u medisch te laten objectiveren De nodige maatregelen moeten genomen worden om de medische informatie in verband met de betrokken persoon te bezorgen, de geneesheren van de verzekeraar toe te laten de medische informatie in verband met de betrokken persoon in te winnen en de door de verzekeraar aangestelde geneesheer toe te laten de betrokken persoon te onderzoeken Zowel in België als tijdens uw verblijf in het buitenland dient u de nodige maatregelen te nemen om uw kosten te kunnen terugvorderen bij de Sociale Zekerheid en bij elke verzekeringsinstelling Betreffende de rubriek hulpverlening aan voertuigen en inzittenden a) Onder het buitenland wordt geografisch Europa verstaan: het Europese vasteland, behalve België zoals hieronder bepaald, tot aan de Oeral-bergketen, de eilanden van de Middellandse Zee en Istanbul op de Bosporus. Behoren niet tot de definitie van geografisch Europa: Cyprus, Madeira, de Canarische Eilanden, de Kaapverdische Eilanden, Groenland en IJsland. Bij twijfel is het raadzaam ons voor uw afreis te contacteren. b) Onder België wordt verstaan: België en een straal van 30 km van de Belgische grens. 5. Aanwezigheid in het buitenland Onze interventies in het buitenland, zowel voor de hulpverlening aan personen als voor de hulpverlening aan voertuigen en inzittenden, zijn alleen gedekt gedurende de eerste 90 dagen van uw verblijf in het buitenland. De gebeurtenissen die na deze 90 dagen plaatsvinden, 8.9. Zowel bij de ophaling als bij de aflevering van uw voertuig moet u een gedetailleerd verslag laten opmaken in verband met de staat van uw voertuig In geval van diefstal of vandalisme, moet u onmiddellijk een proces-verbaal laten opmaken door de dichtstbijzijnde gerechtelijke overheid van de plaats waar de feiten zich voordeden of door u werden vastgesteld. Alle hulpverleningen, transporten, repatriëringen, herstellingen en slepingen worden met uw akkoord en onder uw toezicht uitgevoerd. Alleen de dienstverlener zelf is verantwoordelijk voor de door hem uitgevoerde prestaties. Indien u één van uw verplichtingen niet nakomt en de omvang van de schade hierdoor toeneemt, vervalt uw recht op eventuele verzekeringsprestaties. In geval echter van de bepalingen 8.2., 8.3., en 8.5. van dit artikel kunnen wij onze prestatie enkel verminderen met het door ons geleden nadeel. Het met bedrieglijk opzet niet nakomen van uw verplichtingen, de opzettelijke verzwijging of de FOBE /8

15 opzettelijke onjuiste mededeling geeft steeds aanleiding tot het verlies van alle rechten op de eventuele verzekeringsprestaties. Een gerechtelijke procedure kan uitsluitend bij de bevoegde rechtbanken in België aanhangig worden gemaakt. FOBE Subrogatie Wij treden voor het bedrag van de door ons uitbetaalde vergoedingen in uw rechten en rechtsvorderingen tegen derden. Indien door uw toedoen deze subrogatie geen gevolg kan hebben, kunnen wij van u de terugbetaling vorderen van de betaalde vergoedingen in de mate van het door ons geleden nadeel. 10. Verjaring Elke rechtsvordering voortvloeiend uit dit contract verjaart na drie jaar te rekenen vanaf de datum van de gebeurtenis die het vorderingsrecht doet ontstaan. 11. Persoonlijke levenssfeer U geeft uitdrukkelijke toelating aan Belfius Bank NV, Pachecolaan Brussel, in zijn hoedanigheid van verzekeringnemer, en aan S.B.A.I. Mondial Assistance NV, Zwaluwenstraat Brussel, in zijn hoedanigheid van verzekeraar, beiden verantwoordelijk voor de verwerkingen, om alle persoonlijke gegevens die u hen in het kader van dit contract meedeelt, te verwerken met het oog op de uitgifte en het beheer van verzekeringscontracten, de evaluatie van het risico, het beheer van schadegevallen en geschillen, het opmaken van statistieken en het aanbieden van hun producten. De verzekeraar, de verzekeringnemer, de onderaannemer en zijn raadgevend geneesheer alsook eventuele deskundigen zullen de persoonlijke gegevens in het kader van bovenvermelde doelstellingen verwerken. U heeft het recht om u op verzoek en kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor doeleinden van direct marketing. De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer biedt u eveneens het recht tot toegang en verbetering van deze gegevens door een schriftelijk verzoek hiertoe te richten aan de verantwoordelijken van de verwerkingen. U geeft door de onderschrijving van het contract aan uw behandelende geneesheer de toestemming om aan de raadgevend geneesheer van de verzekeraar de medische attesten over te maken die nodig zijn om het contract uit te voeren, alsook de medische verklaring van overlijden met vermelding van de oorspronkelijke doodsoorzaak, overeenkomstig artikel 95 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekering. U ontheft of stelt hiervoor alle behandelende artsen, verzorgingsinstellingen, wetsverzekeraars of elke andere instelling vrij van het medisch geheim. U geeft van nu af uw schriftelijke toestemming tot de verwerking van uw medische gegevens, en namelijk deze vermeld in het medische attest met betrekking tot de doodsoorzaak, door de raadgevend geneesheer van de verzekeraar en de in dit artikel vermelde personen. De medische gegevens zullen rechtstreeks aan de raadgevend geneesheer overgemaakt worden. 12. Klachten Zowel de verzekeringnemer, de verzekeraar als de Ombudsdienst van Belfius Insurance staan te uwer beschikking. Indien u niet tevreden bent met een bekomen antwoord kunt u zich rechtstreeks wenden tot de Ombudsdienst van Belfius Insurance, Livingstonelaan 6, 1000 Brussel Vindt u niet meteen de oplossing bij een van de vorige vermelde contacten, dan kan u het geschil eveneens voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel ombudsman.as) of aan de Financial Services and Markets Authority, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel U kunt ook alle geschillen over deze polis voorleggen aan de bevoegde Belgische rechtbanken. 13. Correspondentie Elke kennisgeving met betrekking tot het beheer van uw polis dient te gebeuren aan de verzekeringnemer. Elke schadeaangifte dient telefonisch te gebeuren op het nummer dat in artikel 8.1. van dit contract vermeld staat. De voor u bestemde schriftelijke berichten worden geldig verzonden naar het adres vermeld in het contract met de verzekeringnemer met betrekking tot de kredietkaart MasterCard Platinum of naar het adres dat u ons later schriftelijk meedeelt. 14. Rechtsmacht Dit contract wordt beheerst door deze Algemene Voorwaarden, de bepalingen van de Belgische Wet op de Landverzekeringsovereenkomst en het Belgische recht. 15. Uitsluitingen in dit contract Uitsluitingen van de waarborg Hulpverlening aan personen a) Situaties die verband houden met kuren, heliotherapie, dieetbehandelingen, preventieve geneeskunde, check-ups, periodieke controle of observatieonderzoek, contraceptie, prothesen, optiekkosten, brillen, brilglazen, contactlenzen, krukken, medische apparaten, inenting en entstoffen. b) Esthetische ingrepen of behandelingen, tenzij ze medisch noodzakelijk zijn door een lichamelijk letsel ingevolge een ongeval. c) Diagnose, behandeling en medicatie die niet erkend zijn door de Belgische Sociale Zekerheid (RIZIV). d) Zwangerschap, tenzij in geval van duidelijke en onvoorspelbare complicaties. Alle zwangerschapscomplicaties na 26 weken zwangerschap, vrijwillige zwangerschapsonderbreking of de bevalling en de ingrepen die eruit voortvloeien en hun gevolgen zijn in ieder geval van de waarborg uitgesloten Uitsluitingen van de waarborg Hulpverlening aan voertuigen en inzittenden a) Iedere technische stoornis die zich voordoet tijdens uw verplaatsing, maar die op het moment van het vertrek uit uw woonplaats bekend was, alsook stoornissen die voortvloeien uit de slechte staat van het voertuig of het gebrekkige onderhoud ervan. Herhaalde pech of verergering van de pech ingevolge het niet herstellen van het voertuig alsook het systematisch terugroepen van een serie voertuigen zijn eveneens uitgesloten. b) Gewone onderhoudskosten en -werken, brandstofkosten, kosten van onderdelen en wisselstukken, bestek- en herstellingskosten. c) Douane-, transito- en tolkosten, taksen, boetes en restaurantkosten. d) Diefstal, verlies of beschadiging van het verzekerde voertuig of de vervoerde voorwerpen, onderdelen, accessoires of reisgoed die zich voordoet tijdens een herstelling, sleping, transport of repatriëring. Alleen de pechverhelper, de hersteller of de vervoerder kan aansprakelijk gesteld worden voor de door hem uitgevoerde prestaties. e) Het stopzetten van de productie van wisselstukken door de constructeur, de onbeschikbaarheid van de wisselstukken of elke vertraging te wijten aan de vervoerder van de wisselstukken. f) De verzending van een motor Uitsluitingen die gemeenschappelijk zijn aan alle waarborgen a) Alle schadegevallen die bestonden vooraleer of op het ogenblik van de aanvang van de betreffende waarborg of die reeds bestonden op het ogenblik van het vertrek vanuit uw woonplaats, en hun gevolgen. b) Alle omstandigheden die bekend of aanwezig waren op het ogenblik van de aanvang van de betreffende waarborg, of op het ogenblik van het vertrek vanuit uw woonplaats, waardoor het schadegeval redelijkerwijze te verwachten was. c) Alle ziektes of ongevallen die bestonden op het ogenblik van de aanvang van de betreffende waarborg of op het moment van het vertrek vanuit uw woonplaats, en hun gevolgen. Indien u echter nà het vertrek vanuit uw woonplaats hervalt of een complicatie heeft van een ziekte waaraan u reeds leed op het ogenblik van het vertrek vanuit uw woonplaats, blijft u wel verzekerd voor zover deze ziekte stabiel was gedurende 3 maanden voor het vertrek vanuit uw woonplaats en er geen therapie werd ingesteld of aangepast gedurende de 3 maanden voor het vertrek vanuit uw woonplaats. d) Psychische, psychosomatische of zenuwstoornissen, behalve indien er een bestendig verblijf is van meer dan 7 opeenvolgende dagen in een verplegingsinstelling. e) Overmatig gebruik van geneesmiddelen, gebruik van drugs, gebruik van verdovende of opwekkende middelen, dronkenschap of alcoholisme. f) Roekeloos gedrag, werkzaamheden waaraan bijzondere arbeids- of bedrijfsgevaren zijn verbonden. g) Luchtreizen, tenzij als betalend passagier met een toestel erkend voor openbaar vervoer van reizigers. h) Deelname aan weddenschappen, misdaden of vechtpartijen, behalve in geval van wettige verdediging. 3/8

16 i) Deelname, beroepshalve of uit hoofde van een bezoldigd contract, aan ongeacht welke sport of competitie, en de trainingen. Hieronder valt ook elke sport of competitie waarin motorrijtuigen gebruikt worden (proeven, wedstrijden, rally s, raids...) en de trainingen. j) Staking, beslissing van de overheid, beperking van het vrije verkeer, radioactieve straling, of het vrijwillige veronachtzamen van wettelijke of officiële bepalingen. k) Oorlog, burgeroorlog, opstand, revolutie of oproer. l) Vertragingen of het niet nakomen van overeengekomen diensten, in geval van overmacht, niet te verwachten voorval, staking, burgeroorlog of oorlog, oproer, volksopstand, beslissing van de overheid, beperking van het vrije verkeer, radioactieve straling, explosie, sabotage, kaping of terrorisme. m) Alle gevolgen van de in dit contract vermelde uitsluitingen Niet-gewaarborgde hulpverlening in geval van uitsluitingssituaties Indien uw schadegeval niet gewaarborgd is door dit contract, kunnen wij u helpen uit menselijke overwegingen en onder bepaalde voorwaarden. In dit geval moeten alle kosten volledig en vóór de organisatie van de hulpverlening betaald worden. II. Hulpverlening aan personen 1. Wereldwijde hulpverlening aan personen 1.1. Vervoer of repatriëring Vervoer of repatriëring van uzelf Als u op verplaatsing bent en u tengevolge van een ziekte of een ongeval vervoerd of gerepatrieerd moet worden, organiseren wij en nemen ten laste: a) uw vervoer vanaf de plaats waar u geïmmobiliseerd bent naar ofwel uw woonplaats ofwel een ziekenhuis dat zo dicht mogelijk bij uw woonplaats gelegen is ofwel naar het ziekenhuis dat beter geschikt is om u verder te behandelen. De repatriëring wordt uitgevoerd onder medische begeleiding indien uw gezondheidstoestand dit vereist. Zowel transport als repatriëring gebeuren per ambulancevliegtuig, per vliegtuig in economy class, per ziekenwagen of met elk ander geschikt vervoermiddel. De beslissing tot en de wijze van transport of repatriëring, de keuze van het vervoermiddel en de keuze van het ziekenhuis worden uitsluitend genomen door onze medische dienst en na overleg met de behandelende geneesheer ter plaatse, waarbij enkel uw gezondheidstoestand bepalend is. b) het vervoer van één verzekerde persoon om u te begeleiden tot uw woonplaats of tot aan het ziekenhuis Vervoer of repatriëring van de andere verzekerde personen die u vergezelden Als door uw vervoer of repatriëring zoals bepaald in punt van deze rubriek de andere verzekerde personen die u vergezelden hun verplaatsing niet meer kunnen verder zetten op de geplande manier, komen wij tussen, naar keuze van deze verzekerde personen, door: - ofwel de organisatie en de betaling van hun vervoer of repatriëring; - ofwel de betaling van de extra kosten die nodig zijn om hun verplaatsing verder te zetten, en dit tot maximaal de kosten die zij gehad zouden hebben voor hun vervoer of repatriëring Vervangingschauffeur Indien, doordat wij zijn tussengekomen naar aanleiding van een ziekte, ongeval of overlijden, het verzekerde voertuig niet meer kan bestuurd worden door de bestuurder of een andere passagier, organiseren en betalen wij het vervoer van een door u of door ons aangestelde persoon om het voertuig terug te brengen naar zijn gebruikelijke staanplaats in België samen met de verzekerde inzittenden, aanhangwagen of caravan en de bagage die niet door de gerepatrieerde personen kon worden meegenomen en indien nodig één hotelnacht voor deze persoon. Wij zijn niet gehouden deze verbintenis na te leven indien uw voertuig niet rijklaar is, één of meerdere zware gebreken vertoont, zich in overtreding bevindt t.o.v. het verkeersreglement van de te doorkruisen landen, de bepalingen van de technische autokeuring of de verplichte autoverzekering voor de burgerlijke aansprakelijkheid Verlenging van uw verblijf Als u op verplaatsing bent en u moet uw verblijf ingevolge een ziekte of een ongeval op medisch voorschrift verlengen, zorgen wij voor: a) de betaling van de hotelkosten voor maximaal tien nachten per verzekerde persoon; b) de organisatie en de betaling van uw repatriëring naar uw woonplaats bij het einde van het verlengd verblijf Hospitalisatie op verplaatsing Als u op verplaatsing bent en u dient ingevolge een ziekte of een ongeval gehospitaliseerd te worden en: a) indien u jonger bent dan 18 jaar en zonder uw ouders op verplaatsing bent, zorgen wij voor: - de organisatie en betaling van het vervoer heen en terug van een familielid vanaf zijn of haar woonplaats in België, teneinde u te vervoegen in het ziekenhuis; - de betaling van de hotelkosten voor maximaal 10 nachten voor deze persoon. b) indien u jonger bent dan 18 jaar en uw volwassen begeleider kan om medische redenen niet meer voor u zorgen terwijl geen andere begeleider de zorgen om u kan overnemen, zorgen wij voor: - de organisatie en betaling van het vervoer heen en terug van een familielid of een hostess vanaf zijn of haar woonplaats in België; - de betaling van de hotelkosten voor maximaal 2 nachten voor deze persoon. c) indien u alleen op verplaatsing bent en meer dan 5 dagen in het ziekenhuis dient te verblijven, zorgen wij voor: - de organisatie en betaling van het vervoer heen en terug van een familielid vanaf zijn of haar woonplaats in België, teneinde u te vervoegen in het ziekenhuis; - de betaling van de hotelkosten voor maximaal 10 hotelnachten voor deze persoon. Indien de hospitalisatie een vervoer of repatriëring vereist, komen wij tussen volgens de bepalingen van het bovenstaande punt 1.1. in de rubriek II. Hulpverlening aan personen Skipass en skilessen Indien u, ingevolge uw ziekte of ongeval moet gerepatrieerd worden of u in de fysieke onmogelijkheid verkeert, bevestigd door een geneesheer ter plaatse, om uw skipass en/of uw skilessen verder te gebruiken, betalen wij uw skipass en/of skilessen terug naar rato van de niet-opgebruikte dagen tot maximaal 200 EUR in het totaal Blokkering van uw bank-en kredietkaarten Wij helpen u bij het blokkeren van uw bank- en kredietkaarten door voor u de nodige contacten te verzorgen, voor zover u ons voorziet van de nodige gegevens in verband met de betrokken rekeningen Inlichtingendienst Wij delen u het adres en telefoonnummer mee van de volgende medische diensten in België: - ziekenhuizen en klinieken; - ziekenwagendiensten in uw omgeving; - instellingen voor thuisverzorging; - verhuurders van medisch materiaal; - kuuroorden; - revalidatiecentra; - apothekers en geneesheren van wacht; - bejaardentehuizen in uw omgeving. Wij kunnen u helpen uw reis voor te bereiden door het geven van informatie over: - de hygiënische en medische voorzorgsmaatregelen; - de verplichte en aanbevolen inentingen; - de administratieve formaliteiten voor reizigers, voertuigen en huisdieren; - de adressen van buitenlandse consulaten en toerismebureaus in België, en van Belgische consulaten in het buitenland. Deze inlichtingendienst is operationeel van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur. Deze inlichtingen kunnen enkel telefonisch worden aangevraagd en verstrekt. FOBE /8

17 2. Hulpverlening aan personen enkel geldig in het buitenland 2.1. Medische kosten Indien u ingevolge een ziekte of een ongeval u overkomen in het buitenland medische kosten dient te betalen, nemen wij de buitenlandse medische kosten ten laste tot maximaal EUR per verzekerde persoon en per schadegeval, na aftrek van de vergoedingen waarop u recht heeft bij uw mutualiteit of elke andere verzekering. In geval van ziekte of ongeval u overkomen in Noord-Amerika wordt onze maximale tussenkomst opgetrokken tot EUR per verzekerde persoon en per schadegeval. In geval van hospitalisatie kunnen wij de medische kosten voorschieten. Onder de hierboven vermelde medische kosten verstaan wij: - de buitenlandse medische kosten; - het plaatselijke vervoer in het buitenland, naar de dichtstbijzijnde geneesheer of het dichtstbijzijnde hospitaal voor het ontvangen van de eerste zorgen tot EUR; - het plaatselijke vervoer in het buitenland, per ziekenwagen indien voorgeschreven door een geneesheer Voortijdige terugkeer Wij organiseren en nemen ten laste, op basis van de medische getuigschriften van de behandelende geneesheer, de repatriëring van alle verzekerde personen en de huisdieren die hen vergezellen wanneer zij in het buitenland verblijven en voortijdig naar hun woonplaats willen terugkeren in de volgende gevallen: a) Onverwacht overlijden of hospitalisatie van meer dan 5 dagen van een familielid tot in de tweede graad of diens echtgeno(o)t(e) of partner in België. Indien het betrokkene familielid jonger is dan 16 jaar volstaat een hospitalisatie van meer dan 2 dagen. b) Onverwacht overlijden van een voor het dagelijkse beheer onmisbare vennoot of vervanger bij vrij beroep. c) Zware schade aan de domicilie van de kaarthouder ingevolge brand, storm, ontploffing of natuurrampen (aardbeving, overstroming, terreinverzakking) Overlijden van een verzekerde Regeling van begrafenis of crematie Indien een verzekerde persoon overlijdt in het buitenland en de erfgenamen verkiezen de overledene naar België over te laten brengen, organiseren wij en nemen ten laste: a) De repatriëring van het stoffelijk overschot van de plaats van het overlijden naar een funerarium naar keuze in België. De balseming, een zinken kist en de douanekosten worden eveneens vergoed. b) De post mortem behandeling, lijkkist inbegrepen tot maximaal 750 EUR per verzekerde overledene. De kosten van de begrafenisplechtigheid en de teraardebestelling zelf echter worden door ons nooit ten laste genomen. Indien een verzekerde persoon overlijdt in het buitenland en de erfgenamen verkiezen de overledene ter plaatse te laten begraven of cremeren, nemen wij de begrafenis- of crematiekosten ter plaatse ten laste tot maximaal 750 EUR per verzekerde overledene. Hieronder vallen de post mortem behandeling en het kisten, de lijkkist, het plaatselijke vervoer van het stoffelijk overschot, de begrafenis of crematie met uitsluiting van de rouwdienst en de eventuele repatriëring van de urne Verlies of diefstal van uw geneesmiddelen, bril, contactlenzen of prothesen Bij verlies of diefstal van uw geneesmiddelen, bril, contactlenzen of prothesen in het buitenland organiseren wij de vervanging ervan en nemen de verzendingskosten ten laste onder de volgende voorwaarden die alle samen vervuld moeten zijn: a) deze zaken zijn onmisbaar; b) gelijkwaardige alternatieven zijn ter plaatse onbeschikbaar; c) de geneesmiddelen werden voorgeschreven door een geneesheer; d) deze zaken zijn erkend door de Belgische Sociale Zekerheid (RIZIV). U moet vooraf het akkoord van onze medische dienst bekomen. Een tussenkomst kan geweigerd worden indien zij strijdig is met de plaatselijke wetgeving. De aankoopprijs van de geneesmiddelen, bril, contactlenzen of prothesen dient u aan ons terug te betalen binnen de 30 dagen na de betaling Verlies of diefstal van uw bagage Als uw bagage in het buitenland verloren of gestolen is, zorgen wij voor: a) de organisatie en betaling van de verzending van een koffer met persoonlijke voorwerpen. Deze koffer dient door een door u aangestelde persoon afgeleverd te worden op het overeengekomen adres; b) de bijstand bij het opzoeken van uw verloren bagage bij lijnvluchten; c) de vergoeding van de strikt noodzakelijke aankopen tot een maximum bedrag van 250 EUR per verzekerde persoon en op vertoon van de aankoopbewijzen. Deze laatste bepaling geldt enkel bij niet aflevering van de bagage door een luchtvaartmaatschappij in het buitenland Verlies of diefstal van uw identiteitspapieren of vervoerbewijzen a) Bij verlies of diefstal van uw identiteitspapieren (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, kentekenbewijs of visum) in het buitenland, bezorgen wij u informatie in verband met de dichtstbijzijnde Belgische ambassade of met het Belgische consulaat en betalen wij de administratieve kosten tot 125 EUR voor hun vervanging terug, op voorwaarde dat u alle vereiste formaliteiten vervulde in het buitenland, zoals aangifte bij de bevoegde instanties, politie, ambassade, consulaat, enz; b) Wij zorgen voor de terbeschikkingstelling van de nodige vervoerbewijzen om uw reis voort te zetten bij verlies of diefstal van uw vervoerbewijzen, mits voorafgaande betaling door uzelf of een door u aangestelde persoon Ziekte of ongeval van uw huisdier Als uw huisdier dat u vergezelt in het buitenland ziek wordt of er een ongeval heeft, nemen wij de kosten van een dierenarts ten laste tot maximaal 65 EUR. 3. Hulpverlening aan personen enkel geldig in België Naast de hulpverlening voorzien in punt II.1., waarborgen wij eveneens: FOBE Repatriëring van de overige verzekerde personen en van het verzekerde voertuig Hiervoor organiseren wij en nemen ten laste: - ofwel het vervoer van één verzekerde persoon naar diens woonplaats of de plaats van begrafenis of crematie in België en desgewenst zijn of haar terugkeer naar het verblijf in het buitenland - ofwel het vervoer van twee verzekerde personen naar hun woonplaats of plaats van begrafenis of crematie in België. De repatriëring van één of meerdere verzekerde personen gebeurt op voorwaarde dat deze persoon of personen niet zelf of via hun reisorganisator naar hun woonplaats kunnen terugkeren met het vervoermiddel dat gebruikt werd voor de heenreis of voorzien is voor de terugreis. Indien het verzekerde voertuig in het buitenland moet achterblijven omdat geen van de verzekerde personen ermee kan terugkeren, organiseren wij de repatriëring ervan Opsporings- en reddingskosten Bij een ongeval of verdwijning vergoeden wij de werkingskosten van een reddings- of opsporingsdienst tot maximaal EUR per verzekerde persoon en per schadegeval met inbegrip van de vervoerskosten per helikopter en per slede Overlijden van een verzekerde Indien tijdens een verplaatsing in België een verzekerde persoon overlijdt, organiseren wij en nemen ten laste: Het vervoer van het stoffelijke overschot Wij nemen de repatriëring van het stoffelijke overschot ten laste van de plaats van overlijden naar een funerarium in België. Wij dragen echter niet bij in de kosten voor de lijkkist, de post mortem behandeling, de rouwdienst, de begrafenis of de crematie Het vervoer van de andere verzekerde personen die de overledene vergezelden op het moment van overlijden Voor deze andere verzekerde personen organiseren wij: - indien zich op de plaats van het overlijden een rijklaar verzekerd voertuig bevindt maar geen enkele van de verzekerde personen zich in staat acht het voertuig te besturen: het zenden van een vervangingschauffeur of een door één van de verzekerden aangestelde persoon om de verzekerden met het verzekerde voertuig naar hun woonplaats te brengen; 5/8

18 - indien zich op de plaats van het overlijden geen of een niet-rijklaar voertuig bevindt: het vervoer van de verzekerden naar hun woonplaats en wat het verzekerde voertuig betreft de pechverhelping of sleping ervan naar de dichtstbijzijnde garage Medische hulpverlening Indien u onverwacht ziek wordt of u heeft een ongeval, en wanneer de behandelende geneesheer een dringende ziekenhuisopname voorschrijft, organiseren wij en nemen ten laste: a) het vervoer per ziekenwagen naar een dichtbijgelegen ziekenhuis; b) uw terugkeer naar uw woonplaats indien u niet in staat bent zich op een normale manier te verplaatsen Gezinshulp Indien de verzekerde, die gewoonlijk instaat voor het huishouden, in België ziek of gekwetst wordt en de behandelende geneesheer een hospitalisatie van minstens 48 uur voorschrijft, zullen wij: - ofwel de heenreis naar en de terugreis van uw woonplaats van een in België verblijvende persoon van uw keuze organiseren en ten laste nemen; - ofwel de kosten voor een huishoudster van uw keuze in uw woning, tot maximaal 125 EUR ten laste nemen Opvang voor gehandicapte verzekerden Indien de verzekerde, die instaat voor de dagelijkse niet-medische opvang en verzorging van een andere inwonende gehandicapte verzekerde (blijvende invaliditeit van minstens 67%), in België ziek of gekwetst wordt en de behandelende geneesheer een hospitalisatie van minstens 48 uur voorschrijft, organiseren wij en nemen het vervoer ten laste van de inwonende gehandicapte verzekerde van en naar de plaats waar deze tijdelijk opgevangen kan worden ten belope van maximaal 125 EUR Kinderopvang Indien één van de verzekerde ouders in België ziek of gekwetst wordt en de behandelende geneesheer een hospitalisatie van minstens 48 uur voorschrijft, organiseren wij en nemen de komst ten laste van een persoon gedomicilieerd in België die de inwonende kinderen, jonger dan 16 jaar, kan opvangen en dit ten belope van maximaal 125 EUR Opvang van huisdieren Indien u in België ziek of gekwetst wordt en de behandelende geneesheer een hospitalisatie van minstens 48 uur voorschrijft en niemand voor uw huisdieren kan zorgen, organiseren wij en nemen de kosten ten laste voor opvang van uw hond of kat ten belope van maximaal 100 EUR Psychologische bijstand naar aanleiding van een homejacking Indien u het slachtoffer werd van een home-jacking op uw adres en voor zover deze bijstand voorgeschreven werd door een geneesheer, organiseren wij en nemen de psychologische bijstand ten laste die vereist zou zijn. Deze bijstand wordt in ieder geval beperkt tot 5 sessies bij een erkend psycholoog in België. Onder home-jacking wordt verstaan: de situatie waarbij derden zich op wederrechtelijke wijze toegang verschaffen tot uw domicilie met bedreiging van of geweld op de verzekerde personen en hierbij het verzekerde voertuig gestolen wordt of een poging daartoe wordt ondernomen. III. Hulpverlening aan voertuigen en inzittenden 1. Hulpverlening aan voertuigen en inzittenden geldig zowel in België als in het buitenland 1.1. Pechverhelping en sleping Ingeval van immobilisatie van uw voertuig door pech, ongeval, diefstal, brand of vandalisme, organiseren wij en nemen ten laste: a) het sturen van een pechverhelper ter plaatse; b) de sleping van het geïmmobiliseerde voertuig naar een dichtbijzijnde garage, indien de pechverhelper uw voertuig ter plaatse niet rijklaar kan maken; c) het vervoer van alle verzekerde inzittenden naar de garage waarheen uw voertuig gesleept wordt. Voor alle bovenstaande diensten samen nemen wij maximaal 200 EUR ten laste. De prijs van de onderdelen en de herstellingskosten blijven altijd voor uw rekening Brandstoftekort Ingeval van immobilisatie van uw voertuig door een brandstoftekort, sturen wij een persoon met een voorraad brandstof die voldoende is om het dichtstbijzijnde benzinestation te bereiken. De kosten van de brandstof blijven voor uw rekening Lekke band of banden Ingeval van een lekke band, organiseren wij de vervanging ter plaatse van de lekke band door uw reservewiel. De kosten voor deze interventie blijven echter voor uw rekening indien u niet beschikt over een reservewiel in goede staat. Indien uw voertuig meerdere lekke banden tegelijkertijd heeft, is punt 1.1. van toepassing en organiseren wij de sleping van uw voertuig Sleutelprobleem Indien uw voertuig door een sleutelprobleem geïmmobiliseerd is, organiseren wij en nemen de kosten ten laste: a) voor het sturen van een pechverhelper ter plaatse die het voertuig probeert te openen. De eventuele opening gebeurt steeds in uw aanwezigheid en met uw toestemming. Wij kunnen de opening weigeren indien deze schade aan uw voertuig zou berokkenen; b) voor de sleping van uw voertuig naar de dichtstbijzijnde garage, indien de pechverhelper er niet in slaagt uw voertuig te openen; c) tot maximaal 65 EUR voor het ophalen of opsturen van dubbele sleutels en de bewaking van uw voertuig gedurende maximaal 24 uur Diefstal van het voertuig Indien uw voertuig gestolen wordt en niet binnen de 24 uur na aangifte teruggevonden wordt en: a) u wenst uw verplaatsing verder te zetten, dan organiseren wij en nemen het vervoer ten laste van alle verzekerde inzittenden naar uw bestemming voor maximaal hetzelfde bedrag als de repatriëringskost; b) u wenst terug te keren naar uw woonplaats, dan organiseren wij en nemen het vervoer ten laste van alle verzekerde inzittenden naar uw woonplaats Indien uw voertuig bovendien binnen de zes maanden na de diefstal wordt teruggevonden en u niet schadeloos gesteld werd door een verzekeraar, komen wij als volgt tussen: a) Indien uw voertuig rijklaar wordt teruggevonden, organiseren wij de repatriëring van uw voertuig volgens uw keuze: - Ofwel duidt u zelf een persoon aan, voor wie wij het vervoer vanaf zijn of haar woonplaats in België naar het voertuig organiseren en eveneens 1 hotelnacht ten laste nemen indien het voertuig minimum 500 km verwijderd is van de woonplaats van de verzekerde. - Ofwel staat u toe dat één van onze vervangingschauffeurs de wagen ophaalt. Uw voertuig moet rijklaar zijn en voldoen aan de wettelijke voorschriften van de te doorkruisen landen. b) Indien uw voertuig niet rijklaar wordt teruggevonden, heeft u twee mogelijkheden: - Indien u de wagen ter plaatse laat herstellen: wij organiseren de repatriëring van uw herstelde voertuig volgens uw keuze. - Ofwel staat u toe dat één van onze vervangingschauffeurs de wagen ophaalt. - Ofwel duidt u zelf een persoon aan, voor wie wij het vervoer vanaf zijn of haar woonplaats naar het voertuig organiseren en eveneens 1 hotelnacht ten laste nemen indien het voertuig minimum 500 km verwijderd is van de woonplaats van de verzekerde. Uw voertuig moet rijklaar zijn en voldoen aan de wettelijke voorschriften van de te doorkruisen landen. - Indien u de repatriëring van het voertuig voor een herstelling in België wenst, organiseren wij de repatriëring en nemen ze ten laste. Onze tussenkomst voor de repatriëring is wel beperkt tot de residuele waarde van uw voertuig met als maximum de verkoopwaarde bepaald door Eurotax op het moment van de oproep. Als deze kostprijs meer bedraagt, kunnen we uw voertuig repatriëren mits voorafgaandelijke betaling van het verschil. - Indien uw voertuig in België wordt teruggevonden, is onze tussenkomst beperkt tot 200 EUR. FOBE /8

19 FOBE Car-jacking Indien u het slachtoffer werd van een car-jacking en voor zover deze bijstand voorgeschreven werd door een geneesheer, organiseren wij en nemen de psychologische bijstand ten laste die vereist zou zijn. Deze bijstand wordt in ieder geval beperkt tot 5 sessies bij een erkend psycholoog in België. 1.7 Hulpverlening voor caravan of aanhangwagen De waarborg geldt alleen indien uw caravan of uw aanhangwagen door uw voertuig getrokken wordt gedurende een verplaatsing. a) Indien uw caravan of uw aanhangwagen wordt geïmmobiliseerd door pech, ongeval, diefstal, brand, sleutelprobleem of vandalisme, zorgen wij voor dezelfde hulpverlening als vermeld in de bovenstaande punten 1.1. tot en met 1.5. van deze rubriek. Indien u terugkeerde naar uw woonplaats en uw caravan of uw aanhangwagen ter plaatse werd hersteld, betalen wij alleen de brandstof om deze terug te brengen naar uw woonplaats en dit tot maximaal 75 EUR. b) Wij organiseren en nemen eveneens de sleep-, transport- of repatriëringskosten ten laste van uw caravan of uw aanhangwagen indien uw trekkend voertuig gerepatrieerd moet worden of gestolen werd en deze interventies met betrekking tot uw trekkend voertuig gedekt zijn onder punt 1.1. bij repatriëring en punt 1.5. bij diefstal. 2. Hulpverlening aan voertuigen en inzittenden enkel geldig in het buitenland 2.1. Vervoer en repatriëring Wanneer uw voertuig geïmmobiliseerd is door pech, ongeval, diefstal, brand of vandalisme, niet op de plaats van immobilisatie rijklaar kan worden gemaakt en door ons naar een garage wordt gesleept: a) Indien de immobiliteitsduur maximum 5 kalenderdagen bedraagt, zorgen wij ofwel voor het vervoer van de verzekerde inzittenden naar hun bestemming, ofwel voor hun bijkomende overnachtingen in een hotel op de plaats van de immobilisatie tot het einde van de herstelling. Onze tussenkomst is in beide situaties beperkt tot 250 EUR per schadegeval. b) Indien de immobiliteitsduur meer dan 5 kalenderdagen bedraagt, organiseren wij en nemen ten laste: - De repatriëring van de verzekerde inzittenden of het vervoer van de verzekerde inzittenden naar hun bestemming voor maximaal hetzelfde bedrag als de repatriëringskost. - De repatriëring van uw voertuig indien u de herstelling in België verkiest. Onze tussenkomst voor de repatriëring is wel beperkt tot de residuele waarde van uw voertuig met als maximum de verkoopwaarde bepaald door Eurotax op het moment van de oproep. Als deze kostprijs meer bedraagt, kunnen we uw voertuig repatriëren mits voorafgaandelijke betaling van het verschil. De eventuele stallingskosten van uw voertuig in afwachting van of tijdens de repatriëring worden vergoed tot maximaal 65 EUR. - Het vervoer van een persoon die uw herstelde wagen ophaalt indien u uw voertuig ter plaatse laat herstellen. U heeft de keuze: ofwel staat u toe dat één van onze vervangingschauffeurs de wagen ophaalt, ofwel duidt u zelf een persoon aan, voor wie wij het vervoer vanaf zijn of haar woonplaats naar het voertuig organiseren en eveneens één hotelnacht ten laste nemen indien het voertuig minimum 500 km verwijderd is van de woonplaats van de verzekerde. Uw voertuig moet rijklaar zijn en voldoen aan de wettelijke voorschriften van de te doorkruisen landen Vervangwagen Indien wij niet reeds tussenkwamen voor de waarborgen die voorzien zijn in artikel III.2.1.b) van deze algemene voorwaarden, vergoeden wij een vervangwagen gedurende de periode van immobiliteit of onbeschikbaarheid van uw voertuig met een maximum van 5 opeenvolgende kalenderdagen te rekenen vanaf het begin van de immobiliteit of de onbeschikbaarheid, wanneer uw voertuig: a) voor minstens 24 uur geïmmobiliseerd wordt door pech, ongeval, diefstal, brand of vandalisme in het buitenland, niet op de plaats van immobilisatie rijklaar kan worden gemaakt en door onze interventie naar een dichtbijzijnde garage werd gesleept. b) gestolen werd in het buitenland en u waarschijnlijk gedurende minstens 24 uur niet over uw voertuig zal beschikken. Wij nemen enkel de huurprijs ten laste van een personenwagen van dezelfde categorie als uw voertuig, met een maximum van categorie B (bijvoorbeeld Ford Focus, Volkswagen Golf...) voor lokaal gebruik. U bent de huurder van het voertuig. U dient rekening te houden met de beperking van de plaatselijke beschikbaarheid en de voorwaarden van de verhuurder te aanvaarden. De formaliteiten voor ontvangst en teruggave van het vervangvoertuig, de waarborg, de drop-off kosten, de brandstofkosten en de bijkomende verzekeringen en verzekeringsvrijstellingen blijven te uwer laste. Wij zijn niet verplicht tot bijkomende interventies indien u niet over een vervangwagen kunt beschikken omdat u niet aan de voorwaarden van de verhuurder beantwoordt. Uitzonderlijke verlenging Indien de immobiliteitsduur van uw voertuig in het buitenland meer bedraagt dan vijf dagen, organiseren en betalen wij een vervangwagen voor een periode van in totaal maximum tien dagen opeenvolgende kalenderdagen indien u verkiest dat uw geïmmobiliseerd voertuig niet gerepatrieerd wordt en indien u ter plaatse wenst te wachten op het einde van de immobilisatie van uw voertuig. Alle betalingen die wij bij de toepassing van dit artikel en artikel III.2.1.a) van deze algemene voorwaarden samen ten laste nemen mogen de kosten die wij ten laste zouden hebben genomen naar aanleiding van de repatriëring van de verzekerde inzittenden niet overstijgen Stallingskosten Wij nemen de stallingskosten ten laste vanaf de dag van immobilisatie tot de dag van afhaling voor transport of repatriëring. Indien het echter gaat om een gestolen voertuig dat in het buitenland werd teruggevonden, worden deze kosten vergoed tot maximaal 65 EUR Wisselstukken Als u wisselstukken nodig heeft in het buitenland en indien deze wisselstukken ter plaatse niet verkrijgbaar zijn en onontbeerlijk zijn voor de goede werking van uw voertuig en voor de veiligheid van de passagiers, organiseren wij en nemen de verzending ervan ten laste, rekening houdend met de lokale en internationale wetgeving terzake. Onze tussenkomst is wel beperkt tot de residuele waarde van uw voertuig met als maximum de verkoopwaarde bepaald door Eurotax op het moment van de oproep. U moet ons uw aanvraag tot wisselstukken schriftelijk per fax bevestigen. De prijs van de wisselstukken en de douane- en transitokosten die wij hebben voorgeschoten dient u binnen de 30 dagen volgend op de verzending aan de hulpverlener terug te betalen Achterlating van uw autowrak Indien de immobiliteitsduur van uw voertuig meer bedraagt dan 5 dagen en indien u uw wrak ter plaatse dient achter te laten, organiseren en betalen wij het achterlaten van het wrak of het transport om het wrak uit het land te vervoeren indien het daar niet mag blijven. De kosten die wij ten laste nemen naar aanleiding van de achterlating van het wrak zijn beperkt tot 65 EUR voor de bewakingskosten en tot 620 EUR voor de administratie- en transportkosten Hulpverlening voor caravan of aanhangwagen De waarborg geldt alleen indien uw caravan of uw aanhangwagen door uw voertuig getrokken wordt gedurende een verplaatsing. a) Indien uw caravan of uw aanhangwagen wordt geïmmobiliseerd door pech, ongeval, diefstal, brand of vandalisme, zorgen wij voor dezelfde hulpverlening als in de punten 2.1., 2.3. en 2.4. van deze rubriek. Indien u terugkeerde naar uw woonplaats en uw caravan of uw aanhangwagen ter plaatse werd hersteld, betalen wij alleen de brandstof om deze terug te brengen naar uw woonplaats en dit tot maximum 75 EUR. b) Wij organiseren en nemen eveneens de sleep-, transport- of repatriëringskosten ten laste van uw caravan of uw aanhangwagen indien uw trekkend voertuig gerepatrieerd moet worden of gestolen werd en deze interventies met betrekking tot uw trekkend voertuig gedekt zijn onder punt 2.1. bij repatriëring. 3. Hulpverlening aan voertuigen en inzittenden enkel geldig in België Naast de hulpverlening voorzien in punt III.1., waarborgen wij eveneens: 3.1. Vervoer en repatriëring Wanneer uw voertuig geïmmobiliseerd is door pech, ongeval, diefstal, brand of vandalisme, niet op de plaats van immobilisatie rijklaar kan worden gemaakt en door ons naar de garage wordt gesleept: a) Indien de immobiliteitsduur maximum 24 uur bedraagt, zorgen wij voor: 7/8

20 - de repatriëring van de verzekerde inzittenden of het vervoer van deze personen naar hun bestemming in België. - het vervoer vanaf zijn of haar woonplaats van de persoon die u aanstelt om het herstelde voertuig terug te brengen naar uw woonplaats. Uw voertuig moet rijklaar zijn en voldoen aan de wettelijke voorschriften. b) Indien de immobiliteitsduur meer dan 24 uur bedraagt, zorgen wij voor: - de repatriëring van de verzekerde inzittenden of het vervoer van deze personen naar hun bestemming in België. - de repatriëring van uw voertuig naar een garage dichtbij uw woonplaats indien u het voertuig niet ter plaatse laat herstellen. Onze tussenkomst voor de repatriëring is wel beperkt tot de residuele waarde van uw voertuig met als maximum de verkoopwaarde bepaald door Eurotax op het moment van de oproep. Als deze kostprijs meer bedraagt, kunnen we uw voertuig repatriëren mits voorafgaandelijke betaling van het verschil. - het vervoer vanaf zijn of haar woonplaats van de persoon die u aanstelt om het herstelde voertuig terug te brengen naar uw woonplaats indien u uw voertuig ter plaatse laat herstellen. Uw voertuig moet rijklaar zijn en voldoen aan de wettelijke voorschriften Vervangwagen Wij organiseren en nemen een vervangwagen ten laste gedurende de periode van immobiliteit of onbeschikbaarheid van uw voertuig met een maximum van 10 opeenvolgende kalenderdagen te rekenen vanaf het begin van de immobiliteit of de onbeschikbaarheid, wanneer uw voertuig in België: a) voor minstens 24 uur geïmmobiliseerd wordt door pech, ongeval, diefstal, brand of vandalisme, niet op de plaats van immobilisatie rijklaar kan worden gemaakt en door onze interventie naar een dichtbijzijnde garage wordt gesleept. b) gestolen werd en u waarschijnlijk gedurende minstens 24 uur niet over uw voertuig zal beschikken. Wij nemen enkel de huurprijs ten laste van een personenwagen van dezelfde categorie als uw voertuig, met een maximum van categorie B (bijvoorbeeld Ford Focus, Volkswagen Golf... ). U bent de huurder van het voertuig. U dient rekening te houden met de beperking van de plaatselijke beschikbaarheid en de voorwaarden van de verhuurder te aanvaarden. De formaliteiten voor ontvangst en teruggave van het vervangvoertuig, de waarborg, de drop-off kosten, de brandstofkosten en de bijkomende verzekeringen en verzekeringsvrijstellingen blijven te uwer laste. Wij zijn niet gehouden tot bijkomende interventies indien u niet over een vervangwagen kunt beschikken omdat u niet aan de voorwaarden van de verhuurder beantwoordt Hulpverlening voor caravan of aanhangwagen De waarborg geldt alleen indien uw caravan of uw aanhangwagen door uw voertuig getrokken wordt gedurende een verplaatsing. a) Indien uw caravan of uw aanhangwagen wordt geïmmobiliseerd door pech, ongeval, diefstal, brand of vandalisme, zorgen wij voor dezelfde hulpverlening als in het punt 3.1. van deze rubriek. Indien u terugkeerde naar uw woonplaats en uw caravan of uw aanhangwagen ter plaatse werd hersteld, betalen wij alleen de brandstof om deze terug te brengen naar uw woonplaats en dit tot maximaal 75 EUR. b) Wij organiseren en nemen eveneens de sleep-, transport- of repatriëringskosten ten laste van uw caravan of uw aanhangwagen indien uw trekkend voertuig gerepatrieerd moet worden of gestolen werd en deze interventies met betrekking tot uw trekkend voertuig gedekt zijn onder punt 3.1. bij repatriëring. IV. Bijkomende bepalingen i.v.m. hulpverlening aan personen en aan voertuigen en inzittenden 1.2. Betaling van de hotelnachten Wij nemen de kosten ten laste voor een kamer met ontbijt tot maximum 65 EUR per nacht en per persoon Dringende boodschappen Indien u een dringende boodschap wenst door te geven naar aanleiding van een ernstige gebeurtenis (ziekte, ongeval of overlijden van een verzekerde), doen wij het nodige om deze boodschap aan de door u aangeduide personen over te maken. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de boodschap, die moet voldoen aan de Belgische en internationale wetgeving. 2. Bepalingen enkel geldig in het buitenland 2.1. Telecommunicatiekosten In geval van een door dit contract verzekerde hulpverlening betalen wij u de noodzakelijke telecommunicatiekosten die u in het buitenland heeft gemaakt om ons te bereiken terug Transfer van geld Wij kunnen u geld in deviezen ter beschikking stellen tot het equivalent van EUR in volgende gevallen, op voorwaarde dat het equivalent in EUR vooraf aan ons werd betaald. Indien het equivalent niet vooraf aan ons kan worden betaald, kunnen wij het bedrag voorschieten op voorwaarde dat u ons van de nodige waarborgen voorziet en de som aan ons terugbetaalt binnen de 30 dagen na het voorschieten ervan. a) Indien u in het buitenland bent, wij een door dit contract gewaarborgde interventie doen en u behoefte heeft aan financiële middelen ter plaatse. b) Indien u in het buitenland niet kan beschikken over de nodige financiële middelen door een technisch probleem met uw bank- of kredietkaart (een niet toegestane debetstand doet uw recht op deze waarborg vervallen) of wegens technische problemen aan het betaalnetwerk Achtergelaten reisgoed Indien uw repatriëring of transport in dit contract gedekt is en geen enkele reisgezel uw reisgoed kan terugbrengen, zorgen wij voor: a) de organisatie en betaling van de vervoerskosten om het reisgoed naar uw woonplaats te brengen tot 150 EUR per verzekerde persoon. b) de organisatie en betaling van de repatriëring van uw hond of uw kat die u vergezelden. De voor het vervoer nodige quarantaine- en dierenartskosten blijven te uwer laste Gerechtelijke vervolging Indien u gerechtelijk vervolgd wordt n.a.v. een ongeval, schieten wij de volgende zaken voor: a) Erelonen van uw buitenlandse advocaat tot EUR per verzekerde persoon; b) De in het buitenland te betalen strafrechtelijke borgsom tot EUR per verzekerde persoon, indien u door dit ongeval in het buitenland opgesloten wordt in de gevangenis of het gevaar loopt opgesloten te worden. U moet ons deze voorgeschoten sommen terugbetalen binnen de 30 dagen na de door ons uitgevoerde betaling. Indien de plaatselijke overheid echter voor deze termijn de betaalde borgsom vrijgeeft, moet u deze onmiddellijk aan ons terugbetalen Taalproblemen Indien u in het buitenland ernstige problemen ondervindt om de gesproken taal te verstaan in het kader van een door dit contract verzekerde hulpverlening, staan wij u bij in de mate van onze mogelijkheden. Indien in het kader van de verleende diensten een beroep moet worden gedaan op een tolk, nemen wij de kosten hiervoor ten laste tot 125 EUR. 1. Bepalingen geldig zowel in België als in het buitenland 1.1. Transport en repatriëringsmodaliteiten Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebeuren vervoer, transport of repatriëring per vliegtuig in economy class of per trein in eerste klasse indien de afstand minder dan km bedraagt. Het noodzakelijke vervoer naar of vanaf de betreffende luchthavens of stations is inbegrepen. Wij houden hierbij rekening met de reismiddelen en de kosten die oorspronkelijk gepland waren en geven voorrang aan deze middelen indien deze nog gebruikt kunnen worden. FOBE /8

Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MC Red, MC Red Prepaid of MC Red Flex

Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MC Red, MC Red Prepaid of MC Red Flex Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MC Red, MC Red Prepaid of MC Red Flex Verklaringen

Nadere informatie

Belfius MasterCard Platinum

Belfius MasterCard Platinum Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Belfius MasterCard Platinum Polis 2.040.119 Reisverzekering Schadeaangifte Algemene gegevens

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MC Red, MC Red Prepaid of MC Red Flex

Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MC Red, MC Red Prepaid of MC Red Flex Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MC Red, MC Red Prepaid of MC Red Flex Verklaringen Partijen Verzekeringnemer: Verzekerde: Verzekeraar: Polisnummer: 2.009.806/0029 Belfius Bank NV Pachecolaan

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MasterCard Gold, MasterCard Gold Prepaid of MasterCard Gold Flex

Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MasterCard Gold, MasterCard Gold Prepaid of MasterCard Gold Flex Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MasterCard Gold, MasterCard Gold Prepaid of MasterCard Gold Flex Verklaringen 1. Partijen Verzekeringnemer: Verzekerde: Belfius Bank NV Pachecolaan 44

Nadere informatie

Verzekeringspolis Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen Package MC Business of MC Business Prepaid - MC Gold of MC Gold Prepaid

Verzekeringspolis Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen Package MC Business of MC Business Prepaid - MC Gold of MC Gold Prepaid Verklaringen 1. Partijen Verzekeringnemer: Verzekerde: Verzekeraar: Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel de Kaarthouder Polisnummer: 2.009.806/0036 Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

Verzekeringspolis Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen Package MC Business of MC Business Prepaid - MC Gold of MC Gold Prepaid

Verzekeringspolis Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen Package MC Business of MC Business Prepaid - MC Gold of MC Gold Prepaid Verklaringen 1. Partijen Verzekeringnemer: Verzekeraar: Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MasterCard Platinum

Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MasterCard Platinum Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MasterCard Platinum Verklaringen 1. Partijen

Nadere informatie

ARGENTA SPAARBANK NV Verzekering levering van via internet gekochte goederen Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 8) Polisnummer 2.040.

ARGENTA SPAARBANK NV Verzekering levering van via internet gekochte goederen Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 8) Polisnummer 2.040. Formulier (Pagina 1 op 8) ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar : Schadebeheerder : Kaartuitgever : AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Claims Department Pleinlaan,

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MasterCard Platinum

Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MasterCard Platinum Algemene bepalingen voor alle verzekeringsdekkingen MasterCard Platinum Verklaringen 1. Partijen Verzekeringnemer: Verzekerde: Verzekeraar: Dexia Bank België NV Pachecolaan 44 1000 Brussel de Kaarthouder

Nadere informatie

BANQUE DE LUXEMBOURG Verzekering levering van via internet gekochte goederen Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) Polisnummer L2.040.

BANQUE DE LUXEMBOURG Verzekering levering van via internet gekochte goederen Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) Polisnummer L2.040. Verzekering levering van via internet gekochte goederen Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar : Schadebeheerder : Kaartuitgever : AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor

Nadere informatie

Verzekeringsprogramma Beobank Visa/MasterCard Classic of Student of Beobank Visa Club of Beobank Partner MasterCard ALGEMENE VOORWAARDEN DEFINITIES

Verzekeringsprogramma Beobank Visa/MasterCard Classic of Student of Beobank Visa Club of Beobank Partner MasterCard ALGEMENE VOORWAARDEN DEFINITIES Verzekeringsprogramma Beobank Visa/MasterCard Classic of Student of Beobank Visa Club of Beobank Partner MasterCard ALGEMENE VOORWAARDEN 1. AANKOOPVERZEKERING Polis n : 64813368 geldig vanaf 01/01/2012.

Nadere informatie

BANQUE DE LUXEMBOURG Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) Polisnummer L2.040.140 ALGEMENE GEGEVENS

BANQUE DE LUXEMBOURG Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) Polisnummer L2.040.140 ALGEMENE GEGEVENS Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar : Schadebeheerder : Kaartuitgever : AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor

Nadere informatie

ARGENTA SPAARBANK NV Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 8) Polisnummer 2.040.147 ALGEMENE GEGEVENS

ARGENTA SPAARBANK NV Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 8) Polisnummer 2.040.147 ALGEMENE GEGEVENS Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 8) ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar : Schadebeheerder : Kaartuitgever : AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS PURCHASE PROTECTION SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

AMERICAN EXPRESS PURCHASE PROTECTION SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 30 : claims.be@aig.com Houder van de American Express kaart (naam en adres):

Nadere informatie

BANQUE DE LUXEMBOURG Reisannulatie Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 6) Polisnummer L2.040.140 ALGEMENE GEGEVENS

BANQUE DE LUXEMBOURG Reisannulatie Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 6) Polisnummer L2.040.140 ALGEMENE GEGEVENS Reisannulatie Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 6) ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar : Schadebeheerder : Kaartuitgever : AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor

Nadere informatie

BRUSSELS AIRLINES MASTERCARD REISANNULERING EN -ONDERBREKING SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

BRUSSELS AIRLINES MASTERCARD REISANNULERING EN -ONDERBREKING SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 50 : claims.be@aig.com Houder van de Brussels Airlines MasterCard kaart (naam

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS LUGGAGE SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

AMERICAN EXPRESS LUGGAGE SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 30 : claims.be@aig.com Houder van de American Express kaart (naam en adres):

Nadere informatie

AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO

AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO Dit document is bestemd om uw aangifte bij onze diensten te vereenvoudigen! Enkel de Algemene Voorwaarden van ons contract bepalen echter de gewaarborgde dekkingen.

Nadere informatie

Group Plus World Business Card HOE REAGEREN BIJ SCHADE? contact.be@aig.com

Group Plus World Business Card HOE REAGEREN BIJ SCHADE? contact.be@aig.com 1/ 5 Hierbij, op pagina 2 uw verzekeringspas geldig voor al uw verplaatsingen naar het buitenland gedurende de verzekerde periode. We wensen u een aangenaam en veilig verblijf. Hoe te reageren bij schade?

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS EXTENDED WARRANTY SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

AMERICAN EXPRESS EXTENDED WARRANTY SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 30 : claims.be@aig.com Houder van de American Express kaart (naam en adres):

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS SAFE ONLINE SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

AMERICAN EXPRESS SAFE ONLINE SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 30 : claims.be@aig.com Houder van de American Express kaart (naam en adres):

Nadere informatie

Polissen verzekeringen MasterCard Red / MasterCard Red Flex

Polissen verzekeringen MasterCard Red / MasterCard Red Flex Polissen verzekeringen MasterCard Red / MasterCard Red Flex Dexia Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - www.dexia.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Aankoopbeveiliging MasterCard Red

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR Artikel 1. Definities: Dit contract verstaat onder: 1.1. De verzekeraar en de schadebeheerder: A.G.A. International S.A. Belgium (hierna genoemd:

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS BEST PRICE SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

AMERICAN EXPRESS BEST PRICE SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 30 : claims.be@aig.com Houder van de American Express kaart (naam en adres):

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS TICKET UPGRADE SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS

AMERICAN EXPRESS TICKET UPGRADE SCHADE AANGIFTE FORMULIER ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar: AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor Pleinlaan, 11 B-1050 Brussel - België : +32 2 739 96 30 : claims.be@aig.com Houder van de American Express kaart (naam en adres):

Nadere informatie

REISONGEMAKKENVERZEKERING American Express Corporate Card American Express Business Travel Account

REISONGEMAKKENVERZEKERING American Express Corporate Card American Express Business Travel Account REISONGEMAKKENVERZEKERING American Express Corporate Card American Express Business Travel Account Hierbij wordt verklaard dat de Houder van dit certificaat als American Express Corporate Card- of Business

Nadere informatie

SPECIALE OVEREENKOMSTEN IN GEVAL VAN ANNULATIE

SPECIALE OVEREENKOMSTEN IN GEVAL VAN ANNULATIE A- DEFINITIES SPECIALE OVEREENKOMSTEN IN GEVAL VAN ANNULATIE 1) MEDISCHE AUTORITEIT Iedere persoon die, voor zover de verzekerde weet, houder is van een diploma van arts of chirurg dat geldig is in het

Nadere informatie

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit.

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1 Algemene voorwaarden Bike Cover Omnium Artikel 1 Begripsomschrijving 1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1.2 Verzekerde Onder

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

Q8 World MasterCard - SCHADEAANGIFTE - Auto- Agressie/Diefstal van autosleutels en/of -papieren (pagina 1 van 5) Polisnummer : 64818460

Q8 World MasterCard - SCHADEAANGIFTE - Auto- Agressie/Diefstal van autosleutels en/of -papieren (pagina 1 van 5) Polisnummer : 64818460 Q8 World MasterCard - SCHADEAANGIFTE - Auto- Agressie/Diefstal van autosleutels en/of -papieren (pagina 1 van 5) Polisnummer : 64818460 ALGEMENE GEGEVENS Uitgever van de Q8 World MasterCard kaart Beobank

Nadere informatie

- SCHADEAANGIFTE - AANKOOPVERZEKERING Polisnummer: 64813368-64813373 -64813374-64813375 -64813376 64813377-64817253 64817254 64818640-64823002

- SCHADEAANGIFTE - AANKOOPVERZEKERING Polisnummer: 64813368-64813373 -64813374-64813375 -64813376 64813377-64817253 64817254 64818640-64823002 ALGEMENE GEGEVENS Uitgever van de Beobank kaart: Beobank NV/SA Generaal Jacqueslaan 263g B -1050 Brussel - België Verzekeraar: De polis is verstrekt en onderschreven door Chubb Insurance Company of Europe

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BAGAGE VERZEKERING American Express Corporate Meeting Card

ALGEMENE VOORWAARDEN BAGAGE VERZEKERING American Express Corporate Meeting Card ALGEMENE VOORWAARDEN BAGAGE VERZEKERING American Express Corporate Meeting Card Samenvatting van de voorwaarden van het verzekeringscontract onderschreven door Alpha Card cvba, Vorstlaan 100, 1170 Brussel,

Nadere informatie

ARGENTA MASTERCARD GOLDEN KREDIETKAART ALGEMENE VOORWAARDEN

ARGENTA MASTERCARD GOLDEN KREDIETKAART ALGEMENE VOORWAARDEN ARGENTA MASTERCARD GOLDEN KREDIETKAART ALGEMENE VOORWAARDEN Polis nr. 2.040.147, onderschreven door Argenta Spaarbank nv, een naamloze vennootschap, kredietinstelling naar Belgisch recht met maatschappelijke

Nadere informatie

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd!

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Schuldsaldoverzekering Hypotheeklening In geval van tegenspoed bent u beschermd! De schuldsaldoverzekering biedt u de zekerheid dat uw hypotheeklening geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald

Nadere informatie

Een wereld van privileges

Een wereld van privileges Een wereld van privileges Conciërgediensten op maat, exclusieve aanbiedingen en privileges voor leden, een complete verzekering en volledige bijstand. Bovendien zijn de opname- en betalingslimieten aangepast

Nadere informatie

FIETSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN

FIETSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN FIETSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN De looptijd van de overeenkomst is bepaald in de bijzondere voorwaarden. Deze kan niet meer dan één jaar bedragen. Behalve wanneer een van de partijen zich hiertegen

Nadere informatie

Informatie MIFID (Twin Peaks II)

Informatie MIFID (Twin Peaks II) Informatie MIFID (Twin Peaks II) Sinds 30 april 2014 is de Mifid wetgeving, ook gekend als de Twin Peaks II regelgeving, van toepassing op de verzekeringssector in België. Deze wetgeving legt bijkomende

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de verzekering GOLD CARD INSURANCE. Versie 01/02/2012. TeleClaims. Bij schade:

Algemene voorwaarden van de verzekering GOLD CARD INSURANCE. Versie 01/02/2012. TeleClaims. Bij schade: Algemene voorwaarden van de verzekering GOLD CARD INSURANCE Versie 01/02/2012 TeleClaims Bij schade: E-mail: goldcardinsurance@aginsurance.be Fax: 02/664.40.73 Tijdens de kantooruren: 02/664.45.25 Indien

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

Informatie over verzekeringen en services RaboCard en Rabo GoldCard 2009

Informatie over verzekeringen en services RaboCard en Rabo GoldCard 2009 r Informatie over verzekeringen en services RaboCard en Rabo GoldCard 2009 1 Informatie over verzekeringen en services RaboCard en Rabo GoldCard 2009 1 Inleiding Rabobank Nederland heeft voor u een overeenkomst

Nadere informatie

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen):

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): Verzekerde Kapitalen B.V. Uitbating: a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR b. Stoffelijke schade: 250.000-EUR Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

Polissen verzekeringen MasterCard Gold / MasterCard Gold Flex

Polissen verzekeringen MasterCard Gold / MasterCard Gold Flex Polissen verzekeringen MasterCard Gold / MasterCard Gold Flex Dexia Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - www.dexia.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene voorwaarden bijstand aan

Nadere informatie

KBC-Kredietkaart KBC-Bankkaart Overschrijving KBC-Rekening Omnia reischeque EUR

KBC-Kredietkaart KBC-Bankkaart Overschrijving KBC-Rekening Omnia reischeque EUR Aangifteformulier reisannuleringsverzekering OPSTUREN NAAR Polisnummer KBC 97990136 Kaartnummer KBC-Kredietkaart Gold (Flex) Polisnummer KBC 97990137 Kaartnummer KBC-Kredietkaart Platinum (Flex) X X X

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP De consument heeft het recht aan AC-Dierenartsenpraktijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief binnen de

Nadere informatie

Student Travel Insurance

Student Travel Insurance Veelgestelde Vragen Wat wordt er gedekt door SIP? SIP dekt gezondheidszorg, dringende tandartskosten, buitengewone kosten in geval van ongevallen/ziektes zoals repatriëring, aansprakelijkheid, rechtsbijstand,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop 1 Toepassingsgebied 2 Sluiten van het contract 3 Recht op teruggave door de consument 4 Prijzen 5 Levering 6 Vervaldatum en betaling, in gebreke stelling

Nadere informatie

Wij nemen de bestellingen via Internet, telefonisch, per post of fax in ontvangst.

Wij nemen de bestellingen via Internet, telefonisch, per post of fax in ontvangst. Algemene Voorwaarden B.A. Uitbating GARAGE 1. Omschrijvingen Klant: natuurlijke en/of rechtspersoon die POWERCONCEPT koopt of gebruikt. Consument: particulier die Producten koopt voor zijn privé-gebruik.

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD. Versie van kracht op 15/10/2015

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD. Versie van kracht op 15/10/2015 ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD Versie van kracht op 15/10/2015 1 DEFINITIES Kaart : Betekent de cadeaukaart uitgegeven door Imagor N.V. en voorgesteld door Sodexo Pass Belgium, van het merk

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

AANKOOPGARANTIE gekoppeld aan de MasterCard Gold Card VERZEKERINGSCERTIFICAAT 6.000 EUR

AANKOOPGARANTIE gekoppeld aan de MasterCard Gold Card VERZEKERINGSCERTIFICAAT 6.000 EUR AANKOOPGARANTIE gekoppeld aan de MasterCard Gold Card VERZEKERINGSCERTIFICAAT 6.000 EUR Hoofdstuk 1. DEFINITIES Verzekerde: Ieder natuurlijk persoon die titularis is van een verzekerde kredietkaart en

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

BA onderneming. Onderneming nr. Polisnr. Kenmerk producent. Verzekeringnemer. Naam en voornaam of firmanaam van de verzekeringnemer

BA onderneming. Onderneming nr. Polisnr. Kenmerk producent. Verzekeringnemer. Naam en voornaam of firmanaam van de verzekeringnemer BA onderneming SCHADEAANGIFTE Onderneming nr. Polisnr. Kenmerk producent Verzekeringnemer Naam en voornaam of firmanaam van de verzekeringnemer Beroep of aard van de onderneming Woonplaats of hoofdzetel

Nadere informatie

ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN

ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN Artikel 1 : Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het contract tot reisorganisatie zoals verstaan onder de wet van

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

Verzekeringsprogramma Beobank Q8 World MasterCard. Algemene Voorwaarden DEFINITIES

Verzekeringsprogramma Beobank Q8 World MasterCard. Algemene Voorwaarden DEFINITIES Verzekeringsprogramma Beobank Q8 World MasterCard Algemene Voorwaarden 1. Aankoopverzekering 2. Verlengde garantie 3. Auto agressie 4. Diefstal van autosleutels en/of -papieren 5. Veilig online Polis n

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de verzekering GOLD CARD INSURANCE

Algemene voorwaarden van de verzekering GOLD CARD INSURANCE Algemene voorwaarden van de verzekering GOLD CARD INSURANCE Versie 01/01/2015 Bij schade: TeleClaims E-mail: goldcardinsurance@aginsurance.be Fax: 02/664.40.73 Tijdens de kantooruren: 02/664.45.25 Indien

Nadere informatie

Bijlage 1: Algemene Voorwaarden voor Optionele Verzekeringen van de Pakketten Van toepassing vanaf 1 februari 2014

Bijlage 1: Algemene Voorwaarden voor Optionele Verzekeringen van de Pakketten Van toepassing vanaf 1 februari 2014 Bijlage 1: Algemene Voorwaarden voor Optionele Verzekeringen van de Pakketten Van toepassing vanaf 1 februari 2014 De algemene voorwaarden van toepassing voor de Optionele Verzekering van de Pakketten

Nadere informatie

DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering

DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven in artikel 5 Nadere begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de verkoper.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de verkoper. Artikel 1: Algemene verkoopsvoorwaarden / Algemene bepalingen De elektronische webwinkel van Automaterialen Timmermans, een NV met maatschappelijke zetel te 3920 - LOMMEL (België), BTWNR. BE0471853629,

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Credit Security Plan In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM De schuldsaldoverzekering Credit Security Plan biedt u de zekerheid dat uw lening op afbetaling

Nadere informatie

MODEL VOOR OPTIONELE VERBLIJFSVERZEKERING SPECIFIEK BESTUDEERD VOOR: ALQUILERES OLTASUCH

MODEL VOOR OPTIONELE VERBLIJFSVERZEKERING SPECIFIEK BESTUDEERD VOOR: ALQUILERES OLTASUCH JA REF.:TYPEPERPERSOON MODELVOOROPTIONELEVERBLIJFSVERZEKERING SPECIFIEKBESTUDEERD VOOR: ALQUILERESOLTASUCH Valencia(Spanje),Woensdag14deMaart2012 Pagina 1 van 10 1.-KOSTENVOORANNULERINGVANBOEKINGEN De

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Schade-aangifte Reisverzekering

Schade-aangifte Reisverzekering Belangrijk Vul alle van toepassing zijnde vragen zo volledig mogelijk in, dit voorkomt vertraging in de schade- afhandeling. Stuur verklaringen, originele nota s en andere bewijsstukken altijd direct mee.

Nadere informatie

WILLEMOT PROTECTION CLIENT PLUS ALGEMENE VOORWAARDEN

WILLEMOT PROTECTION CLIENT PLUS ALGEMENE VOORWAARDEN Polis nr. BF59000002, onderschreven door Willemot NV, Coupure 228, 9000 Gent, verzekeringstussenpersoon ingeschreven in het register van de CBFA met het nummer 010361 A, bij Chartis Europe nv - Belgisch

Nadere informatie

«db Titanium Plus Card» ALGEMENE VOORWAARDEN «Verzekering Aankoop, Kaartfraude en Diefstal van afgehaalde contanten»

«db Titanium Plus Card» ALGEMENE VOORWAARDEN «Verzekering Aankoop, Kaartfraude en Diefstal van afgehaalde contanten» «db Titanium Plus Card» ALGEMENE VOORWAARDEN «Verzekering Aankoop, Kaartfraude en Diefstal van afgehaalde contanten» Samenvatting van de voorwaarden van het verzekeringscontract N 3.017.677 van Deutsche

Nadere informatie

kortlopende annuleringsverzekering

kortlopende annuleringsverzekering ABN AMRO Verzekeringen voorwaarden kortlopende annuleringsverzekering 2015 Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Deze verzekering vangt de financiële gevolgen op bij annulering van uw reis. Hebt

Nadere informatie

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Aanvullende algemenre voorwaarden DEFINITIES Ongeval Een plotselinge, onopzettelijke en onvoorziene gebeurtenis uit hoofde van de verzekeringnemer of de verzekerde. Schadegeval

Nadere informatie

- SCHADEAANGIFTE - VEILIG ONLINE Polisnummer: 64813376 64817254 648186460-64823002 ALGEMENE GEGEVENS

- SCHADEAANGIFTE - VEILIG ONLINE Polisnummer: 64813376 64817254 648186460-64823002 ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Uitgever van de Beobank kaart: Verzekeraar: Beobank NV/SA Generaal Jacqueslaan, 263g B -1050 Brussel - België De polis is verstrekt en onderschreven door Chubb Insurance Company of Europe

Nadere informatie

Hier volgen enkele situaties die zich zouden kunnen voordoen.

Hier volgen enkele situaties die zich zouden kunnen voordoen. De reiziger heeft rechten en plichten. De nationale wetgever en de Europese wetgever hebben bepalingen ter bescherming van de consument ingesteld, of u nu een beroep heeft gedaan op de diensten van een

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid

Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid Definities Voorwaarden: Deze materiaal verkoopvoorwaarden (hierna MVV ). Fon Technology, S.L.: Het bedrijf dat de producten, die via deze website aan de klanten

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden. Rechtsbijstandverzekering DAS Particulieren (05/06)

Bijzondere voorwaarden. Rechtsbijstandverzekering DAS Particulieren (05/06) Rechtsbijstandverzekering DAS Particulieren (05/06) Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP Ondernemingsgegevens ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP CAVES LENOIR ABDIS AGNESSTRAAT 2, 8510 MARKE info@caveslenoir.be 056/44.40.95 0497/45.28.39 BE 0543.766.855 Artikel 1: Algemene bepalingen

Nadere informatie

Vertrouwelijke informatie. voor uw nabestaanden

Vertrouwelijke informatie. voor uw nabestaanden Vertrouwelijke informatie voor uw nabestaanden Inhoud Persoonlijke gegevens 4 De volgende personen/instanties dienen verwittigd te worden 6 Financiële instellingen en rekeningnummers 7 Verzekeringen 8

Nadere informatie

1. Begripsomschrijvingen Algemene Voorwaarden Sportonly

1. Begripsomschrijvingen Algemene Voorwaarden Sportonly 1. Begripsomschrijvingen Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van Sportonly. Sportonly: De eenmanszaak Sportonly gevestigd te Nieuw-Vennep. Deelnemer: de natuurlijke persoon die ingevolge de

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname BMW M Power Experience Las Vegas (USA) van 8 tot 13 mei 2015

Voorwaarden voor deelname BMW M Power Experience Las Vegas (USA) van 8 tot 13 mei 2015 Voorwaarden voor deelname BMW M Power Experience Las Vegas (USA) van 8 tot 13 mei 2015 Elke deelname aan de BMW M Power Experience 2015 die door BMW Belgium Luxembourg NV (hierna BMW ) wordt georganiseerd,

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

II. Afsluiten van het contract, contractuele partners, contractuele beperking van de aansprakelijkheid en verjaring

II. Afsluiten van het contract, contractuele partners, contractuele beperking van de aansprakelijkheid en verjaring Algemene Voorwaarden I. Toepassingsgebied 1. De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verhuur van hotelkamers voor huisvesting, en op alle andere aan de klanten geleverde diensten

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

KBC-POLIS PLEZIERVAART

KBC-POLIS PLEZIERVAART KBC-POLIS PLEZIERVAART De verzekering pleziervaart beschermt de verzekerde tegen schade aan en door zijn zeil- of motorboot. De verzekering is bestemd voor pleziervaarders met een zeil- of motorboot. Verzekeringen

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK

Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK S.A. AVISE N.V. Avenue de Fré - Defrelaan 139 prod@avise.be 1180 Bruxelles Brussel claims@avise.be T : +32/2 340.66.66 Ent - ond n 861.095.328 F : +32/2

Nadere informatie

KeyPension Blue. Algemene voorwaarden geldig vanaf 15 november 2008

KeyPension Blue. Algemene voorwaarden geldig vanaf 15 november 2008 Delta Lloyd Life NV Fonsnylaan 38 B - 1060 Brussel Telefoon: +32 (0)2 238 87 77 Fax: +32 (0)2 238 89 83 www.deltalloydlife.be Algemene voorwaarden geldig vanaf 15 november 2008 C7122B - SL-9506-N 11/2008

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CASH BACK EN PREMIUM ACTIE

ALGEMENE VOORWAARDEN CASH BACK EN PREMIUM ACTIE ALGEMENE VOORWAARDEN CASH BACK EN PREMIUM ACTIE Artikel 1 Algemene informatie De VANG ATTRAPEZ CASHBACK ACTIE (hierna de Actie ) wordt georganiseerd door TP Vision Belgium N.V., gevestigd te Tweestationsstraat

Nadere informatie