Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2016"

Transcriptie

1 Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair Inleiding Beste medewerker, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen om naar het werk te fietsen. Of je wilt fiscaal voordelig fitnessen, of ben je lid van een vakbond of wil je lid worden. Met de Cafetariaregeling van Stichting Meer Primair 2016, verder genoemd Meer Primair, zijn er nieuwe aanvullende arbeidsvoorwaardelijke regelingen mogelijk, want met dit systeem kan je binnen de aangegeven kaders en voorwaarden voor een klein deel zelf je arbeidsvoorwaarden vormgeven. De CAO PO kent al bepaalde regelingen voor persoonlijke vergoedingen, zoals die voor het verrekenen van vakbondscontributie en de deelname aan een fiets-privé-regeling. In aansluiting op de nieuwe CAO PO hebben wij deze Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden van Meer Primair 2016 opgesteld. Meer Primair geeft je onder de zogenaamde werkkostenregeling in de Loonbelasting, enkele extra mogelijkheden om bruto looncomponenten uit te ruilen. Deelname is, onder bepaalde voorwaarden, voor vaste medewerkers van Meer Primair mogelijk. De medewerkers met een tijdelijk dienstverband kunnen uitsluitend deelnemen aan de regeling vakbondscontributie (bij een dienstverband dat 3 maanden of langer heeft geduurd) en aan de Landelijke Dyade Regeling 2016 (aanvullende) vergoeding reiskosten woon-werk. Deelname is op vrijwillige basis. Stagiaires en uitzendkrachten zijn uitgesloten van deelname aan deze cafetariaregeling. Ieder jaar kun je voor de aanschaf van één of meerdere zaken die hieronder zijn genoemd, een bepaald budgetbedrag besteden. Deze budgetbedragen zijn, per arbeidsvoorwaardelijke regeling, vastgelegd op bestuursniveau. Vastgelegd is dat een medewerker een maximumbedrag van 800,-- voor de fietsregeling, 500,-- voor de regeling bedrijfsfitness (inclusief yoga), 300,-- voor de mobiele communicatiemiddelen regeling, en 150,-- voor vakliteratuur kan inzetten voor uitruil ten laste van de zgn. vrije ruimte. Iedere medewerker kan dit jaar deelnemen aan één of meerdere van de voornoemde regelingen. De keuze hierin is dit jaar niet beperkt. Wil je daarnaast ook deelnemen aan de regeling vakbondscontributie, of de Landelijke Dyade Regeling 2016 (aanvullende) vergoeding reiskosten woon-werk, dan kan dat. In de CAO PO is namelijk geregeld dat de vakbondscontributie volledig kan worden uitgeruild. Voor het uitruilen van brutoloon naar een hogere netto reiskostenvergoeding geldt dat het uitruilen van max 19 cent per km sowieso onbelast is. (zie paragraaf 3.6 [pagina 5]: Landelijke Dyade regeling). Voor dit kalenderjaar geldt geen maximum van keuze uit de voornoemde vier regelingen per jaar. Een medewerker kan zich dus op meerdere regelingen tegelijkertijd inschrijven, maar niet twee keer op eenzelfde regeling. Hieronder volgt in hoofdstuk 2 nadere informatie over de doelen en mogelijke bronnen van uitruil. In hoofdstuk 3 tref je informatie aan over het doel van de regeling, algemene informatie over de werkkostenregeling, de kaders, voorwaarden e.d. Hoofdstuk 4 gaat over de procedure en in hoofdstuk 5 tref je de nadere uitwerking van alle regelingen aan. 2. Bronnen en doelen De arbeidsvoorwaarden die je kunt inruilen, worden bronnen genoemd. De arbeidsvoorwaarden die je kunt kiezen, worden doelen genoemd. In deze regeling staat welke bronnen je kunt ruilen tegen welke doelen. Je kunt de beschikbare bronnen inwisselen voor één of meer doelen. Voor elke bron gelden er bepaalde voorwaarden. Alleen nog niet uitgekeerde bronnen mogen ingezet worden. -1-

2 Bronnen Vakantietoeslag; Structurele eindejaarsuitkering; Eindejaarsuitkering OOP; Bruto maandloon (maximaal 5% en mag niet lager worden dan wettelijk minimumloon). Een of meer van bovenstaande bruto looncomponenten kunnen, als dit bij het specifieke doel in de nader uitgewerkte regeling is opgenomen, worden ingezet en geruild tegen netto loon, waardoor je fiscaal voordeel krijgt. Doelen (t.l.v.de vrije ruimte) 1. Contributie vakbond in detail: zie pag Fietsplan 1 in detail: zie pag Bedrijfsfitness (inclusief yoga) in detail: zie pag Mobiele communicatiemiddelen in detail; zie pag Vakliteratuur in detail; zie pag. 15 Doelen (t.l.v. gerichte vrijstelling) 6. Aanvullende vergoeding reiskosten woon-werk 2 in detail: zie voetnoot Keuze maken Op het aanvraagformulier wordt bij de toelichting de uiterste inleverdatum vermeld. Daar waar geen inleverdatum wordt vermeld, dien je het formulier ruim vóór de sluitingsdatum van de salarismutaties in te leveren van de maand waarin de gekozen bron wordt uitgekeerd. In deze regeling word je gewezen op de gevolgen van je keuze. Daar waar op een aanvraagformulier wordt gevraagd een kopie van de factuur toe te voegen is deze door de werknemer zelf voldaan. Zodra de verrekening heeft plaatsgevonden is het niet meer mogelijk je keuze te wijzigen. Gevolgen voor loongerelateerd inkomen en toeslagen? Omdat het ruilen van arbeidsvoorwaarden het Sociaal Verzekeringsloon en fiscaal loon voor het betreffende jaar verlaagt, kan het consequenties hebben voor: de hoogte, respectievelijk de opbouw van je vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en loondoorbetaling bij ziekte. Dit kan lager worden (bij de inzet van de bron bruto maandloon); de hoogte van wettelijke uitkeringen, zoals de WW. Alle bronnen die ingezet worden in de hieronder genoemde periodes, hebben invloed op de hoogte van het SV-loon; - Het UWV stelt de hoogte van de uitkering WIA vast op basis van het SV-loon in het jaar voorafgaand aan de eerste ziektedag; - Bij de WW wordt de uitkering vastgesteld op basis van het SV-loon in het jaar voorafgaand aan de ontslagdatum; verlaging van je fiscaal loon, kan leiden tot een hogere huurtoeslag, en/of hogere kinderopvangtoeslag, en/of hogere tegemoetkoming studiekosten en zorgtoeslag. (Let op dat dit alleen geldt voor het jaar waarin de geldbron wordt ingezet); bij uitruil van bruto loon kan ook een eventuele ontslagvergoeding, berekend op basis van het (lagere) brutoloon, lager worden. 1 Hoewel de fietsregeling als gerichte vrijstelling niet meer bestaat, heeft Meer Primair er voor gekozen deze op eigen titel onder nieuwe voorwaarden voort te zetten. Meer Primair wil hiermee het vervoer per fiets naar het werk stimuleren. 2 Dit is geregeld via de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskosten woon-werk. Deze regeling kent zijn eigen overeenkomst en (indien van toepassing) declaratieformulier. -2-

3 Gevolgen voor pensioen? Pas wanneer het pensioengevend loon met meer dan 30% wordt verlaagd en het fiscale loon structureel wordt verlaagd, dan heeft dit invloed op de pensioenopbouw. Echter, door de volgende voorwaarden wordt goedkeuring gegeven om dit voorkomen: - Maximaal 5% van het bruto loon mag ingezet worden naast de vakantie- en eindejaarsuitkering; - Minimaal 75% van het personeel mag meedoen aan de regeling; - Eén keer per jaar is er de mogelijkheid om de keuze te wijzigen; - Verlaging van het brutoloon is tijdelijk; - De uitruil vindt plaats in het kader van een cafetariaregeling. Deze voorwaarden zijn genoemd in het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 6 november 2015, nr. BLKB2015/830M, stcrt 2015, Cafetariaregeling Stichting Meer Primair (doel, kader, voorwaarden, procedure, etc.) Doel en reikwijdte In de Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden kun je arbeidsvoorwaarden tegen elkaar ruilen, om fiscaal voordeel te realiseren. Alle werknemers van Meer Primair, met een vast en tijdelijk dienstverband kunnen aan deze Cafetariaregeling deelnemen. De medewerkers met een tijdelijk dienstverband kunnen alleen deelnemen aan de regeling vakbondscontributie (bij een dienstverband dat 3 maanden of langer heeft geduurd) en aan de Landelijke Dyade Regeling 2016 (aanvullende) vergoeding reiskosten woon-werk. Deelname is op vrijwillige basis. Algemene informatie over de landelijke werkkostenregeling Meer Primair heeft met de werkkostenregeling (waar het betreft uitruil ten laste van de zgn. vrije ruimte) beperkte mogelijkheid om gebruik te laten maken van fiscaal aantrekkelijke vergoedingen en/of verstrekkingen. Onder de vrije ruimte verstaan wij in ,2% van het fiscaal loon van alle werknemers in dienst bij Meer Primair. Dit percentage is wettelijk bepaald. Deze vrije ruimte wordt beperkt door verstrekkingen en vergoedingen door de werkgever zoals een eindejaarspresent (de kerstattentie), netto attenties bij jubilea en afscheid en andere fiscaal niet erkende (onkosten)- vergoedingen. Binnen de werkkostenregeling bestaan voor fiscaal erkende vergoedingen en verstrekkingen zgn. gerichte vrijstellingen. Gerichte vrijstellingen kunnen onbelast worden vergoed voor zover ze binnen de normen blijven die voor deze gerichte vrijstellingen gelden. Bij onvoorziene omstandigheden kan de werkgever besluiten nog niet uitgeruilde ruimte collectief te beperken. Dit kan gelden voor de in behandeling zijnde aanvragen voor de fiets, bedrijfsfitness en de mobiele communicatie. Dit geldt om eerder aangegeven gronden niet voor de regeling vakbondscontributie en de Landelijke Dyade Regeling 2016 aanvullende reiskosten woon-werk. Het collectief beperken van niet uitgeruilde ruimte kan bijvoorbeeld gebeuren indien de fiscaal 1,2% vrije ruimte wordt overschreden. Is een aanvraag eenmaal gehonoreerd dan zal hierop niet worden teruggekomen. Bij een niet gehonoreerde aanvraag betekent dat de medewerker die dit betreft, in volgorde van aanmelding, op een wachtlijst voor het volgend kalenderjaar kan worden geregistreerd. In alle gevallen brengt Meer Primair je direct op de hoogte van de aanpassing. Keuze kan je maken uit de volgende regelingen. -3-

4 1. Vakbondsfaciliteiten Op grond van de cao PO is de uitruil mogelijk voor de betaling van vakbondscontributie. Je kan als je dienstverband drie maanden of langer aaneengesloten heeft geduurd een verzoek indienen, voorzien van een verklaring van de betaalde contributies. De volledige contributie komt dan voor uitruil in aanmerking. 2. fietsregeling De fietsregeling blijft bij Meer Primair bestaan. Iedere medewerker in vaste dienst kan in principe 1 maal per 3 jaar deelnemen aan de fietsregeling voor een maximumbedrag van 800,-- incl. maximaal 100,-- voor een verzekering en accessoires. De vergoeding wordt uitbetaald via de gekozen uitruilbron in het kalenderjaar van aanschaf van de fiets. Binnen de vrije ruimte van het kalenderjaar 2016 is rekening gehouden met een bedrag van ,-- voor deelname aan de fietsregeling. Dit betekent dat max. 20 aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Deelname geschiedt op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Indien het voor de fiets beschikbare budget van ,-- (20 deelnemers * 800,--) op is, wordt de inschrijvingsmogelijkheid gesloten. Je hebt dan in het volgend kalenderjaar een nieuwe kans in te schrijven voor een fiets. 3. Regeling bedrijfsfitness (inclusief yoga) Iedere medewerker in vaste dienst kan in principe deelnemen aan bedrijfsfitness (inclusief yoga) voor een maximumbedrag van 500,-- per medewerker per jaar, bij deelname over een gedeelte van het jaar naar rato tot het maximum van 41,67 per maand. Binnen de vrije ruimte van het kalenderjaar 2016 is rekening gehouden met een budget van voor deelname aan bedrijfsfitness. Dit betekent dat op jaarbasis en inzet van het maximum bedrag 60 deelnemers gebruik kunnen maken van de regeling. Deelname geschiedt op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Indien het voor bedrijfsfitness (inclusief yoga) beschikbare budget van (60 deelnemers * 500,--) op is, wordt de inschrijvingsmogelijkheid gesloten. Je hebt dan in het volgend kalenderjaar een nieuwe kans in te schrijven voor bedrijfsfitness. 4. Mobiele communicatiemiddelen regeling Iedere medewerker in vaste dienst kan in principe 1 maal per 3 jaar gebruik maken van de mobiele communicatiemiddelen regeling voor een maximumbedrag van 300,-- per werknemer. Er moet wel sprake zijn van een zakelijk belang, dat wordt in de uitwerking van regeling (zie hoofdstuk 5) toegelicht. Deze regeling staat niet open voor medewerkers die al een eenzelfde (zakelijk) mobiel communicatiemiddel ter beschikking gesteld hebben gekregen door de werkgever. Deelname geschiedt op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Indien het voor de mobiele communicatie beschikbare budget van ,-- (125 deelnemers * 300,--) op is, wordt de inschrijvingsmogelijkheid gesloten. Je hebt dan het volgend kalenderjaar een nieuwe kans in te schrijven op de mobiele communicatie regeling. 5. Vakliteratuur regeling Iedere medewerker in vaste dienst kan in principe deelnemen aan de vakliteratuur regeling voor een maximumbedrag van 150,-- per medewerker per jaar, bij deelname over een gedeelte van het jaar naar rato tot het maximum van 12,50 per maand. Binnen de vrije ruimte van het kalenderjaar

5 is rekening gehouden met een budget van voor deelname aan de vakliteratuur regeling. Dit betekent dat op jaarbasis en inzet van het maximum bedrag 100 deelnemers gebruik kunnen maken van de regeling. Deelname geschiedt op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Indien het voor vakliteratuur regeling beschikbare budget van (100 deelnemers * 150,--) op is, wordt de inschrijvingsmogelijkheid gesloten. Je hebt dan in het volgend kalenderjaar een nieuwe kans in te schrijven voor de vakliteratuur regeling. 6. Landelijke Dyade regeling (aanvullende) vergoeding reiskosten woon-werk Deze regeling maakt de arbeidsvoorwaardelijke aanspraken voor de betaling van een (aanvullende) vergoeding reiskosten mogelijk. Deze regeling staat op zichzelf en maakt geen deel uit van deze cafetariaregeling. Deze regeling komt niet ten laste van de vrije ruimte. Toch stippen wij deze regeling hier aan, als mogelijk voor jou fiscaal aantrekkelijke arbeidsvoorwaardelijke regeling Ons uitgangspunt bij de fietsregeling, bedrijfsfitnessregeling (inclusief yoga), mobiele communicatiemiddelen regeling en vakliteratuur regeling is dat medewerkers die in een afgesloten kalenderjaar geen kans hebben gehad deel te nemen aan een van de regelingen, bij een nieuwe aanvraag voorrang krijgen voor deelname in het nieuwe kalenderjaar. Meer Primair heeft de bevoegdheid bij gesignaleerde voldoende vrije ruimte tegen het einde van het lopende kalenderjaar het beschikbare budget voor een of meer van de voornoemde regelingen te verruimen. Dit kan ook gebeuren voor het daaropvolgende kalenderjaar. Het tegengestelde kan zich ook voordoen. Blijkt dat er bij de hierboven onder punt 2 t/m 5 genoemde regelingen meer potentiële deelnemers intekenen dan er budgetruimte beschikbaar is, dan zal hiermee in de regeling voor het aankomende kalenderjaar rekening worden gehouden. Dit kan door de budgetruimte aan te passen (door het bedrag te verlagen of door het aantal deelnemers te verlagen) of het bedrag per deelnemer te verlagen. 4. Aanvraagprocedure Regeling vakbondscontributie en Landelijke Dyade Regeling 2016 vergoeding reiskosten woon-werk Als sluitingstermijn voor inschrijving deelname aan de regeling vakbondsfaciliteiten geldt de uiterste inleverdatum 1 november van ieder jaar. (Conform cao, zie in dit kader ook hoofdstuk 5, punt 1, onder voorwaarden van deze cafetariaregeling). Voor de procedure van het in behandeling nemen van de declaratieformulieren Landelijke Dyade Regeling 2016 vergoed reiskosten woon-werk geldt, dat de medewerker die zijn Overeenkomst Aanpassing Arbeidsvoorwaarden heeft ingeleverd (vóór 1 november) en voorzien van een zo betrouwbaar mogelijke inschatting van de kilometers woon-werkverkeer over de resterende twee maanden van het kalenderjaar, in aanmerking kan komen voor uitruil. De formulieren worden door de directie uiterlijk 21 november ter verwerking aan de salarisadministratie aangeboden. Voor de zittende en nieuwe medewerkers die op of na genoemde datum inleveren is dit een harde deadline. -5-

6 Fietsregeling, de regeling bedrijfsfitness, de mobiele communicatiemiddelen regeling en de vakliteratuur regeling In de procedure is een uiterste inschrijfdatum opgenomen om het aantal belangstellende deelnemers aan een regeling in relatie tot de beschikbaar gestelde vrije ruimte te kunnen bepalen. Tevens is in de procedure een uiterste sluitingsdatum opgenomen ten behoeve van het definitief kunnen honoreren van de deelname van een individuele medewerker. Door het mede ondertekenen van het formulier is de overeenkomst aanvullende arbeidsvoorwaardelijke overeenkomst afgesloten en kan de verwerking in de salarisadministratie plaatsvinden. In principe is de procedure erop ingericht dat volstaan kan worden met één formulier voor zowel het kenbaar maken van de belangstelling via de inschrijving, als wel het definitief afsluiten van de overeenkomst. Het behoeft geen toelichting dat voor de uiterste sluitingsdatum de deelnemer aan de regeling het formulier volledig moet invullen en voorzien van een op naam en initialen voorziene factuur. Het uiterste inschrijfmoment vóór het kenbaar maken van deelname aan één van deze vier regelingen is voor het jaar 2016 vastgesteld op 1 april Voor de volgende jaren dient de inschrijving ook te geschieden vóór 1 april. Nieuwe medewerkers kunnen ook na de sluitingsdatum een verzoek tot deelname indienen. Of er voor nieuwe werknemers nog mogelijkheid is om aan een van deze drie regelingen deel te nemen hangt af van de mogelijkheden die er na de voornoemde sluitingstermijn nog zijn op basis van de conclusie die zal worden getrokken en de mogelijke besluiten die er worden genomen over de resterende vrije ruimte. Alle aanvraagformulieren worden via de directeur van de school bij de administratie van het bestuursbureau ingediend. Op ieder aanvraagformulier staat de uiterste inleverdatum voor de verwerking in de salarisadministratie genoemd. De directie en de verantwoordelijke medewerker van het bestuursbureau controleren de formulieren op juistheid en compleetheid. Is het aanvraagformulier voorzien van een nota dan wordt het aanvraagformulier, na controle, op het bestuursbureau door de werkgever ondertekend en op de met het administratiekantoor afgestemde wijze verwerkt in de salarisadministratie. Het inschrijvingsformulier geldt tevens als aanvraag deelname formulier. Is het formulier nog niet voorzien van een nota, dan krijg je tot de op het formulier genoemde uiterste inleverdatum de tijd om de nota alsnog aan te leveren. Mocht je ondanks de uitleg toch nog vragen hebben, stel deze dan aan je directeur. Hieronder tref je in hoofdstuk 5 de nadere uitwerking van de afzonderlijke (aanvullende) arbeidsvoorwaardelijke regelingen aan. Hierdoor wordt duidelijk hoe je van (aanvullende) arbeidsvoorwaardelijke regelingen gebruik kunt maken. De informatie is gedetailleerd naar: de doelen waarvoor je deze bronnen kunt inzetten; de bronnen die je kunt gebruiken; de voorwaarden die gelden; de fiscale consequenties van je keuze; de procedure van aanvraag deelname aan de regeling; de gevolgen van je keuze voor eventuele arbeidsongeschiktheids- of werkloosheidsuitkeringen. -6-

7 Indien wettelijke regelgeving of de cao PO, welke verband houdt met de inhoud van de Cafetariaregeling verandert, dan prevaleert deze boven de regeling. Dit betekent dat de regeling in dat geval op de wettelijke- en-of CAO- verandering moet worden aangepast. 5. Nadere uitwerking van alle regelingen 1. Contributie vakbond (t.l.v. de vrije ruimte) Als je lid bent van een vakbond, dan kun je je contributie verrekenen met de volgende bronnen: Structurele eindejaarsuitkering; Eindejaarsuitkering OOP. Voorwaarden De regeling geldt alleen voor werknemers die vallen onder de cao PO. Het maakt niet uit of je een vast of een tijdelijk contract hebt, mits dit aaneengesloten langer heeft geduurd dan 3 maanden. Stagiaires, uitzendkrachten en werknemers met een tijdelijk contract dat korter heeft geduurd dan 3 maanden zijn uitgesloten van deelname; De geldwaarde van de bronnen wordt bepaald aan de hand van je bruto (uur)loon op het moment dat u de bronnen inzet; De verrekening vindt altijd plaats in de maand december van het kalenderjaar waarin de contributie is betaald. Een herinnering aan de regeling wordt jaarlijks in de nieuwsbrief van Meer Primair geplaatst; Je ontvangt uiterlijk 1 oktober van het betreffende jaar een verklaring van de vakvereniging, voor zover mogelijk, over de betaalde vakbondscontributie; Je moet vóór 1 november een volledig ingevuld aanvraagformulier inclusief verklaring van jouw vakvereniging over de betaalde vakbondscontributie, dan wel een kopie van een betalingsafschrift inleveren bij je directeur om kenbaar te maken dat je van de regeling vakbondscontributie gebruikt wenst te maken. Je directeur zorgt dat het formulier met bijlage op de gebruikelijke manier vóór 21 november van het lopende jaar op de met het administratiekantoor afgestemde wijze wordt verwerkt in de salarisadministratie. Gevolgen voor fiscus en verzekeringen De inzet van de bron bruto maandloon leidt tot verlaging van de hoogte van de opbouw van je vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en loondoorbetaling bij ziekte; De inzet van bronnen leidt tot een lager fiscaal loon en dus tot een lagere loonheffing. Bij de inzet van tijdbronnen zijn er geen directe fiscale gevolgen; De inzet van bronnen kan leiden tot een lager premieloon en dus lagere premies; De inzet van bronnen kan leiden tot een lager uitkeringsloon, bijvoorbeeld voor de WIA en WW. Bovendien leidt de inzet van bronnen tot een lagere loondoorbetaling in de eerste twee ziektejaren; De inzet van bronnen kan leiden tot een lagere inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering; De inzet van bronnen, door verlaging van je fiscaal loon, kan leiden tot een hogere huurtoeslag en /of hogere kinderopvangtoeslag en /of hogere tegemoetkoming studiekosten en zorgtoeslag. Let op dat dit alleen geldt voor het jaar waarin de bron wordt ingezet; -7-

8 Voorbeeld Je ruilt vakbondscontributie Normale situatie uit Eindejaarsuitkering 2.000, ,00 Verlaging uitkering met vakbondscontributie (bruto) 165,00- Saldo eindejaarsuitkering 2.000, ,00 EJU - contributie Loonheffing over eindejaarsuitkering 804,00-737,67-40,2% Bijtelling waarde contributie (netto) 165,00 Netto salaris 1.196,00 Saldo - loonheffing ,33 bijtelling contributie Noot: netto salaris voordeel 1.262,33 -/ ,00 = 66,33-8-

9 2. Fietsregeling (t.l.v. de vrije ruimte) Als je voor meer dan de helft van het aantal werkdagen met de fiets (deels) naar de arbeidsplaats reist, dan kun je de fiets en de met de fiets samenhangende zaken financieren uit de volgende bronnen: Vakantietoeslag; Structurele eindejaarsuitkering; Eindejaarsuitkering OOP; Bruto maandloon. Voorwaarden De regeling geldt alleen voor werknemers die vallen onder de CAO PO en in vaste dienst zijn bij Meer Primair. Deze regeling geldt niet voor stagiaires, uitzendkrachten en tijdelijke werknemers; De geldwaarde van de bronnen wordt bepaald aan de hand van je bruto (uur)loon op het moment dat je de bronnen inzet; De vergoeding vindt plaats uit de bron die is aangegeven op het aanvraagformulier. De door de werknemer betaalde factuur wordt als bijlage toegevoegd; Je hebt dit kalenderjaar en de afgelopen twee kalenderjaren niet eerder een aanvraag voor een fiets Ingediend of ter beschikking gesteld gekregen van de werkgever; De aanschafwaarde van de fiets en de hiermee samenhangende zaken is niet aan een maximum gebonden. Dit geldt wel voor het bedrag dat je voor de fiets en de met de fiets samenhangende zaken vergoed krijgt. Dat bedraagt niet meer dan het maximumbedrag van 800,-- incl. max 100,-- aan verzekering of accessoires, dat voor beschikbaar is gesteld in het lopende kalenderjaar. Dit geldt ook voor de met de fiets samenhangende zaken als een fietsverzekering, een regenpak, reparatiekosten, een extra slot of een steun voor de tas. Het aanmelden van jouw deelname gaat via de directeur, middels het aanvraagformulier tevens overeenkomst aanvullende arbeidsvoorwaarde fietsregeling. De directeur levert je formulier na controle, inclusief de factuur op naam, conform origineel in bij het bestuursbureau. Het formulier wordt daar verder behandeld. Indien je aanvraag op het bestuursbureau door de werkgever kan worden gehonoreerd, zal het vóór 21 november op een met het administratiekantoor afgestemde wijze worden verwerkt in de salarisadministratie. Gevolgen voor fiscus en verzekeringen De inzet van de bron bruto maandloon leidt tot verlaging van de hoogte van de opbouw van je vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en loondoorbetaling bij ziekte; De inzet van bronnen leidt tot een lager fiscaal loon en dus tot een lagere loonheffing. De inzet van bronnen kan leiden tot een lager premieloon en dus lagere premies; De inzet van bronnen kan leiden tot een lager uitkeringsloon, bijvoorbeeld voor de WIA en WW. Bovendien leidt de inzet van bronnen tot een lagere loondoorbetaling in de eerste twee ziektejaren; De inzet van bronnen leidt tot een lagere inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering; De inzet van bronnen, door verlaging van je fiscaal loon, kan leiden tot een hogere huurtoeslag en/of hogere kinderopvangtoeslag en/of hogere tegemoetkoming studiekosten en zorgtoeslag. Let op dat dit alleen geldt voor het jaar waarin de bron wordt ingezet; -9-

10 Voorbeeld Normale situatie Je koopt een fiets Vakantie-uitkering 1.500, ,00 Verlaging uitkering waarde fiets (bruto) - 800,00 Saldo vakantietoeslag 1.500,00 700,00 VT - fiets Loonheffing over vakantieuitkering - 603,00-281,40 40,2% Bijtelling waarde fiets (netto) 800,00 Netto salaris 897,00 Saldo - loonheffing ,60 bijtelling waarde fiets Noot: netto salaris voordeel 1.218,60 -/- 897,00 = 321,60-10-

11 3. Bedrijfsfitness (inclusief yoga) (t.l.v. de vrije ruimte) Indien je gaat fitnessen (inclusief yoga) dan kun je dit financieren uit de volgende bronnen: Vakantietoeslag; Structurele eindejaarsuitkering; Eindejaarsuitkering OOP; Bruto maandloon (maximaal 5% en mag niet lager worden dan wettelijk minimumloon). Voorwaarden De regeling geldt alleen voor werknemers die vallen onder de cao PO en in vaste dienst zijn bij Meer Primair. De regeling geldt niet voor stagiaires, uitzendkrachten en tijdelijke werknemers; De geldwaarde van de bronnen wordt bepaald aan de hand van je bruto (uur)loon op het moment dat u de bronnen inzet; De vergoeding vindt plaats uit de bron die is aangegeven op het aanvraagformulier. Indien de factuur door de door werknemer zelf is betaald wordt deze als bijlage toegevoegd; Onder bedrijfsfitness verstaan we conditie- of krachttraining bij een fitnessschool door werknemers. De bedrijfsfitness vindt plaats onder deskundige begeleiding; Deelname aan de regeling kan plaatsvinden door het deelname aanvraagformulier met de nota s via de directeur van je school in te leveren bij het bestuursbureau; Het fitnessabonnement is niet aan een maximumbedrag gebonden. Dit geldt wel voor het bedrag dat je voor het abonnement vergoed krijgt. Dat bedraagt niet meer dan het maximumbedrag van 500,--, ofwel 41,67 per maand; Het aanmelden van jouw deelname gaat via de directeur, middels het aanvraagformulier tevens overeenkomst aanvullende arbeidsvoorwaardelijke regeling bedrijfsfitness. De directeur levert je formulier na controle, inclusief de factuur op naam, conform origineel in bij het bestuursbureau. Het formulier wordt daar verder behandeld. Indien je aanvraag op het bestuursbureau door de werkgever kan worden gehonoreerd, zal het vóór 21 november op een met het administratiekantoor afgestemde wijze worden verwerkt in de salarisadministratie. Gevolgen voor fiscus en verzekeringen De inzet van de bronnen bruto maandloon leidt tot verlaging van de hoogte van de opbouw van je vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en loondoorbetaling bij ziekte; De inzet van bronnen leidt tot een lager fiscaal loon en dus tot een lagere loonheffing. Bij de inzet van tijdbronnen zijn er geen directe fiscale gevolgen; De inzet van bronnen kan leiden tot een lager premieloon en dus lagere premies; De inzet van bronnen kan leiden tot een lager uitkeringsloon, bijvoorbeeld voor de WIA en WW. Bovendien leidt de inzet van bronnen tot een lagere loondoorbetaling in de eerste twee ziektejaren; De inzet van bronnen kan leiden tot een lagere inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering; De inzet van bronnen kan, door verlaging van je fiscaal loon, leiden tot een hogere huurtoeslag en/of hogere kinderopvangtoeslag en/of hogere tegemoetkoming studiekosten en zorgtoeslag. Let op dat dit alleen geldt voor het jaar waarin de bron wordt ingezet. -11-

12 Voorbeeld Je ruilt bedrijfsfitness Normale situatie uit Vakantie-uitkering 2.200, ,00 Verlaging uitkering met bedrijfsfitness (bruto) 500,00 Saldo vakantietoelage 2.200, ,00 VT - bedrijfsfitness Loonheffing over vakantie-uitkering 884,40-683,40 40,2% Bijtelling waarde bedrijfsfitness (netto) 500,00 Netto salaris 1.315,60 Saldo - loonheffing + bijtelling contributie 1.516,60 voorschot Noot: netto salaris voordeel 1.516,60 -/- 1315,60 = 201,00-12-

13 4. Mobiele communicatiemiddelen regeling (t.l.v. de vrije ruimte) Indien je voor je werk gebruik wil maken van een in privé eigendom aangeschaft mobiel communicatiemiddel, die je als voorziening privé en voor minimaal 10% zakelijk gebruikt voor je werk thuis of op school, dan kun je deze voorziening, financieren uit de volgende bronnen: Vakantietoeslag; Structurele eindejaarsuitkering; Eindejaarsuitkering OOP; Bruto maandloon. Je werkgever kan je deze voorzieningen niet onbelast ter beschikking stellen, maar via deze regeling wel fiscaal aantrekkelijk tegemoet komen in de eigen kosten. De doelstelling van de regeling is professionalisering, thuis kunnen werken, digitalisering (bij blijven met de ontwikkeling) en duurzaamheid (bijvoorbeeld papierloos vergaderen, gebruik van het mobiele communicatiemiddel tijdens teamoverleg). Voorwaarden De regeling geldt alleen voor werknemers die vallen onder de cao PO en in vaste dienst zijn bij Meer Primair. Deze regeling geldt niet voor stagiaires, uitzendkrachten en tijdelijke werknemers; De regeling geldt alleen voor werknemers die niet in aanmerking komen voor een door de werkgever ter beschikking gesteld mobiel communicatiemiddel; De geldwaarde van de bronnen wordt bepaald aan de hand van je bruto (uur)loon op het moment dat je de bronnen inzet; Het gaat om mobiele communicatiemiddelen (dus tablets, laptops, smartphones, mini pc s, of aan de tablet aanverwante accessoires of andere voorzieningen). Deelname kan op basis van een tussen jou en je werkgever schriftelijk overeengekomen afspraak, die geldt voor een vergoeding van een laptop in het lopende jaar; Je hebt dit kalenderjaar en de afgelopen twee kalenderjaren niet eerder een aanvraag voor een mobiel communicatiemiddel ingediend of ter beschikking gesteld gekregen van de werkgever; Het aanschafbedrag van een mobiel communicatiemiddel is niet aan een maximumbedrag gebonden. Dit geldt wel voor het bedrag dat je voor het mobiele communicatiemiddel vergoed krijgt. Dat bedraagt niet meer dan het maximumbedrag van 300,--; Je voegt aan het deelname aanvraagformulier mobiele communicatiemiddelen regeling een op jouw initialen en achternaam gestelde factuur toe; Het aanmelden van jouw deelname gaat via de directeur, middels het aanvraagformulier tevens overeenkomst aanvullende arbeidsvoorwaardelijke mobiel communicatiemiddelen regeling. De directeur levert je formulier na controle, inclusief de factuur op naam, conform origineel in bij het bestuursbureau. Het formulier wordt daar verder behandeld. Indien je aanvraag op het bestuursbureau door de werkgever kan worden gehonoreerd, zal het vóór 21 november op een met het administratiekantoor afgestemde wijze worden verwerkt in de salarisadministratie. Gevolgen voor fiscus en verzekeringen De inzet van de bron bruto maandloon leidt tot verlaging van de hoogte van de opbouw van je vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en loondoorbetaling bij ziekte; De inzet van bronnen leidt tot een lager fiscaal loon en dus tot een lagere loonheffing. Bij de inzet van tijdbronnen zijn er geen directe fiscale gevolgen; -13-

14 De inzet van bronnen kan leiden tot een lager premieloon en dus lagere premies; De inzet van bronnen kan leiden tot een lager uitkeringsloon, bijvoorbeeld voor de WIA en WW. Bovendien leidt de inzet van bronnen tot een lagere loondoorbetaling in de eerste twee ziektejaren; De inzet van bronnen leidt tot een lagere inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering; De inzet van bronnen, door verlaging van je fiscaal loon, kan leiden tot een hogere huurtoeslag en/of hogere kinderopvangtoeslag en/of hogere tegemoetkoming studiekosten en zorgtoeslag. Let op dat dit alleen geldt voor het jaar waarin de bron wordt ingezet. Voorbeeld Je ruilt kosten van je privé mobiel communicatiemiddel Normale situatie thuis uit Vakantie-uitkering 2.200, ,00 Verlaging uitkering met kosten privé mobiel communicatiemiddel (bruto) 300,00 Saldo vakantietoelage 2.200,00 VT privé mobiel 1.900,00 communicatiemiddel Loonheffing over vakantie-uitkering 884,40-763,80 40,2% Bijtelling waarde kosten privé mobiel communicatiemiddel (netto) 300,00 Netto salaris 1.315,60 Saldo - loonheffing + bijtelling contributie 1.436,20 voorschot Noot: netto salaris voordeel 1.436,20 -/ ,60 = 120,60-14-

15 5. Vakliteratuur regeling (t.l.v. de vrije ruimte) Vakliteratuur kan door je werkgever onbelast worden verstrekt, vergoed of ter beschikking gesteld. Ook als de vakliteratuur thuis kan worden gelezen, afhankelijk de mogelijkheid hiertoe volgens de huisregels van Stichting Meer Primair. Heb je een abonnement op vakliteratuur voor eigen rekening, of heb je ad hoc vakliteratuur aangeschaft dat niet door je werkgever wordt bekostigd, is het mogelijk deze vakliteratuur op grond van onder deze regeling gestelde voorwaarden te financieren uit de volgende bronnen: Vakantietoeslag; Structurele eindejaarsuitkering; Eindejaarsuitkering OOP; Bruto maandloon (maximaal 5% en mag niet lager worden dan wettelijk minimumloon); Overwerkuren (2.1, lid 7 en 9 van de cao PO). Voorwaarden De regeling geldt alleen voor werknemers die vallen onder de cao PO. Het maakt niet uit of je een vast of een tijdelijk contract hebt. (Stagiaires, uitzendkrachten en korttijdelijke werknemers zijn uitgesloten); De geldwaarde van de bronnen wordt bepaald aan de hand van je bruto (uur)loon op het moment dat je de bronnen inzet; Een vergoeding van de kosten voor eigen rekening aangeschafte vakliteratuur kan plaatsvinden als deze kosten niet op andere wijze kunnen worden vergoed én je duidelijk kunt maken dat deze vakliteratuur nodig is om je kennis en vaardigheden in je eigen functie op peil te houden; De aanschafwaarde van de vakliteratuur is niet aan een maximum gebonden, maar het bedrag dat je voor de vakliteratuur vergoed krijgt bedraagt niet meer dan het maximumbedrag dat in het lopende kalenderjaar per medewerker via deze cafetariaregeling beschikbaar wordt gesteld; Deelname aan de regeling moet middels het aanvraagformulier tevens overeenkomst aanvullende arbeidsvoorwaardelijke regeling worden vastgelegd; Je voegt aan de overeenkomst aanvullende arbeidsvoorwaardelijke regeling de op naam en initialen van jezelf gestelde factuur toe. Uit de omschrijving die je bijgevoegd blijkt de relevantie van de vakliteratuur voor je eigen functie; Het aanvraagformulier tevens overeenkomst aanvullende arbeidsvoorwaarde wordt ingediend conform de aanvraagprocedure als opgenomen in deze regeling (blz. 6). De overeenkomst dient uiterlijk 1 november te zijn voorzien van de factuur en wordt uiterlijk 21 november van het lopende kalenderjaar via de directeur van de school richting het bestuursbureau ter verwerking aan de salarisadministratie aangeboden; Gevolgen voor fiscus en verzekeringen De inzet van de bronnen bruto maandloon en overwerkuren leidt tot verlaging van de hoogte van de opbouw van je vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en loondoorbetaling bij ziekte; De inzet van bronnen leidt tot een lager fiscaal loon en dus tot een lagere loonheffing. Bij de inzet van tijdbronnen zijn er geen directe fiscale gevolgen; De inzet van bronnen kan leiden tot een lager premieloon en dus lagere premies; De inzet van bronnen kan leiden tot een lager uitkeringsloon, bijvoorbeeld voor de WIA en WW. Bovendien leidt de inzet van bronnen tot een lagere loondoorbetaling in de eerste twee ziektejaren; -15-

16 De inzet van bronnen leidt tot een lagere inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering; De inzet van bronnen, door verlaging van je fiscaal loon, kan leiden tot een hogere huurtoeslag en/of hogere kinderopvangtoeslag en/of hogere tegemoetkoming studiekosten en zorgtoeslag. Let op dat dit alleen geldt voor het jaar waarin de bron wordt ingezet. Voorbeeld Je ruilt vakliteratuur Normale situatie thuis uit Vakantie-uitkering 2.200, ,00 Verlaging uitkering met vakliteratuur (bruto) 200,00 Saldo vakantieuitkering 2.200, ,00 VU -vakliteratuur Loonheffing over vakantie-uitkering 884,40-804,00-40,2% Bijtelling waarde vakliteratuur (netto) 200,00 Netto salaris 1.315,60 Saldo - loonheffing + bijtelling contributie 1.396,00 voorschot Noot: netto salaris voordeel 1.396,00 -/ ,60 = 80,40-16-

17 Bijlage I bij de cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2015 De onderstaande informatie is relevant. Deelname aan deze cafetariaregeling, of het op andere wijze toekennen van vergoedingen of verstrekkingen mag van de fiscus niet ongelimiteerd. De werkkostenregeling stelt hieraan namelijk de voorwaarde van de zogenaamde gebruikelijkheidstoets. De gebruikelijkheidstoets houdt onder andere in dat de vergoedingen en verstrekkingen die in de administratie opgenomen kunnen worden als eindheffingsloon, niet meer dan 30% mogen afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden aan vergoedingen en verstrekkingen gebruikelijk is. De belastingdienst kan er daarbij op praktische gronden van uitgaan dat een totaalbedrag aan vergoedingen en verstrekkingen lager dan 2.400,-- kunnen voldoen aan de gebruikelijkheidstoets. -17-

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2015

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2015 Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2015 1. Inleiding Beste medewerker, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen om naar het werk te fietsen. Of je wilt fiscaal voordelig

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2017

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2017 Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Meer Primair 2017 1. Inleiding Beste medewerker, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen om naar het werk te fietsen. Of je wilt fiscaal voordelig

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2015 Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten-Spakenburg

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2015 Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten-Spakenburg Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2015 Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten-Spakenburg 1. Inleiding De cao PO 2014-2015 kent al bepaalde regelingen voor persoonlijke vergoedingen,

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Stichting R.K. Peuterspeelzalen Culemborg Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg -1- 1. Inleiding Beste medewerkers, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2017 PCO Gelderse Vallei

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2017 PCO Gelderse Vallei Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2017 PCO Gelderse Vallei 1. Inleiding Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen om naar het werk te fietsen. Of je wilt fiscaal voordelig fitnessen, of ben

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Protestants Christelijk Onderwijs te Bunschoten Inleiding. Beste medewerker / collega,

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden Protestants Christelijk Onderwijs te Bunschoten Inleiding. Beste medewerker / collega, Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2017 Protestants Christelijk Onderwijs te Bunschoten 1. Inleiding Beste medewerker / collega, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen om naar het werk te

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2018 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2018 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2018 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard 1. Inleiding Beste medewerker, Misschien wil je graag een nieuwe fiets aanschaffen om naar het werk te fietsen.

Nadere informatie

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2019 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard

Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2019 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Cafetariaregeling Arbeidsvoorwaarden 2019 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Ga jij wel eens op de fiets naar je werk en ben je van plan om volgend jaar een nieuwe fiets aan te schaffen?

Nadere informatie

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor:

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor: 1 Cafetariaregeling Cafetariaregeling De cafetariaregeling is een regeling waarbij de medewerker zelf kan bepalen hoe hij zijn /haar loon geniet. De medewerker kan belast loon ruilen voor bepaalde vergoedingen

Nadere informatie

Cafetaria-en salderingsregeling

Cafetaria-en salderingsregeling 1 Cafetaria-en salderingsregeling Cafetaria-en salderingsregeling De cafetariaregeling is een regeling waarbij de medewerker zelf kan bepalen hoe hij zijn /haar loon geniet. De medewerker kan belast loon

Nadere informatie

Werkkostenregeling SKBG

Werkkostenregeling SKBG Werkveld Versie Werkkostenregeling (WKR) Personele zaken/financiële zaken Besluit Werkkostenregeling SKBG Datum instemming GMR: 20.09.2016 Datum besluit CvB: 11-10-2016 Inhoud Hoofdstuk Inhoud Pagina 1

Nadere informatie

TOELICHTING FIETSREGELING

TOELICHTING FIETSREGELING TOELICHTING FIETSREGELING INLEIDING De fietsregeling is door de werkgever opgenomen binnen de werkkostenregeling. Voor die tijd was de fietsregeling een opzichzelfstaande regeling. De fietsregeling is

Nadere informatie

Individueel Keuze Budget

Individueel Keuze Budget Individueel Keuze Budget Onderdeel van de arbeidsvoorwaarden 2017 Inhoudsopgave Wat is het Individueel Keuze Budget... 3 Hoe is het Individueel Keuze Budget opgebouwd... 4 Waaraan kunt u het IKB besteden?...

Nadere informatie

Fietsregeling 2015 SPO De Liemers

Fietsregeling 2015 SPO De Liemers Fietsregeling 2015 SPO De Liemers status Definitief pagina 1 van 5 Inhoud Artikel 1: Definities Artikel 2: Voorwaarden voor deelname Artikel 3: Aanmeldingsprocedure Artikel 4: Uitruilen van het fietspakket

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling 2016

Toelichting Fietsregeling 2016 Toelichting Fietsregeling 2016 Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan Scholengroep Veluwezoom INLEIDING Conform bovengenoemd Besluit is het voor Scholengroep Veluwezoom mogelijk haar

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Doelgroep: medewerkers werkzaam onder CAO VVT Duur regeling: onbepaalde tijd Ingangsdatum

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Jij mag kiezen! Als medewerker van het Westfriesgasthuis profiteer je van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden MKSA uit de CAO Ziekenhuizen. Hiermee kun je bepaalde

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Jij mag kiezen! Als medewerker van het Westfriesgasthuis profiteer je van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden MKSA uit de CAO Ziekenhuizen. Hiermee kun je bepaalde

Nadere informatie

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Op het Serviceplein van Zorggroep vind je informatie over de Werkkostenregeling. Wat is de werkkostenregeling (WKR) De WKR vervangt alle verschillende regels

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden van Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt de mogelijkheid om onderdelen van de arbeidsvoorwaarden uit te ruilen tegen andere onderdelen.

Nadere informatie

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling 2017

Toelichting Fietsregeling 2017 Toelichting Fietsregeling 2017 Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan Scholengroep Veluwezoom INLEIDING Conform bovengenoemd Besluit is het voor Scholengroep Veluwezoom mogelijk haar

Nadere informatie

Cafetaria reglement 2015

Cafetaria reglement 2015 Cafetaria reglement 2015 Cafetaria regeling definitief PO, VO en SB versie 14-1-2015 Het Cafetaria reglement Lucas Onderwijs biedt werknemers van Lucas Onderwijs de gelegenheid om deel te nemen aan een

Nadere informatie

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Inleiding Al enige tijd is het binnen de fiscale wetgeving mogelijk dat werkgevers onder bepaalde voorwaarden aan werknemers een fiets ter beschikking stellen of vergoeden.

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers Deze informatie is bestemd voor de in dienst zijnde werknemers van schoolbesturen indien zij gebruik willen maken van een fiets-privéregeling

Nadere informatie

ICT-privé. Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16

ICT-privé. Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16 ICT-privé Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16 1 Inhoud Artikel 1: Definities Artikel 2: Doel van ICT-privé HAAL-Veluwe

Nadere informatie

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties Contributie beroepsorganisaties 44. Doel 2 4.1 Mogelijkheden 2 4.2 Inzet van bronnen 2 4.3 Arbeidsrechtelijke/CAO voorwaarden 2 4.4 Fiscale regelgeving 3 4.5 Fiscale gevolgen, gevolgen voor de zorgverzekering

Nadere informatie

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Aankoop fiets De werknemer heeft ten tijde van de aanschaf van een fiets een dienstbetrekking. De werknemer maakt op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij

Nadere informatie

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2018 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2018 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2018 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Inleiding Uw werkgever streeft er naar om zijn werknemers

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden. Schoorl, september Secundaire arbeidsvoorwaarden-bro.alg-versie 3 d.d Pagina 1 van 13

Secundaire arbeidsvoorwaarden. Schoorl, september Secundaire arbeidsvoorwaarden-bro.alg-versie 3 d.d Pagina 1 van 13 Secundaire arbeidsvoorwaarden Schoorl, september 2017 Secundaire arbeidsvoorwaarden-bro.alg-versie 3 d.d. 26-9-2017 Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 De spelregels 3 Pagina Hoofdstuk

Nadere informatie

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Inleiding Stichting Onderwijs Pr1mair streeft er naar om zijn werknemers in de gelegenheid te stellen keuzes te kunnen maken uit een flexibel pakket

Nadere informatie

Individueel Keuze Budget

Individueel Keuze Budget Individueel Keuze Budget Onderdeel van de arbeidsvoorwaarden Gewijzigd op 27 juni 2018 Inhoudsopgave Wat is het Individueel Keuze Budget... 3 Waaraan kunt u het IKB besteden?... 4 Fiscale consequenties...

Nadere informatie

Fietsregeling stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam per

Fietsregeling stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam per Fietsregeling stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam per 01-01-2008 ARTIKEL 1: VERGOEDING AANSCHAFKOSTEN 1.1 Op basis van deze regeling vergoedt de werkgever aan de werknemer die zelf een fiets

Nadere informatie

1. DEELNAMEVOORWAARDEN

1. DEELNAMEVOORWAARDEN FIETSENREGELING (onderdeel van de werkkostenregeling) Deze informatie is bestemd voor medewerkers van S.K.O. het Groene Lint. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bron: Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

: Reglement cafetariaregeling

: Reglement cafetariaregeling Reglement Cafetariaregeling Werkgever : Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede Inhoud : Reglement cafetariaregeling Inwerkingtreding : 1-1-2019 Versie : 2 e versie Aan alle medewerkers, Fiscaal

Nadere informatie

Heeft u interesse in een (aanvullende) reiskostenvergoeding?

Heeft u interesse in een (aanvullende) reiskostenvergoeding? Heeft u interesse in een (aanvullende) reiskostenvergoeding? Beste collega, Weet u dat er een mogelijkheid bestaat om een (aanvullende) reiskostenvergoeding te ontvangen, óók als u niet in aanmerking komt

Nadere informatie

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2013/30 Nummer 1546816 Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer Bij besluit d.d. 22 oktober 2013, met

Nadere informatie

CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen

CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen CAO à la Carte Regeling Vergoeding kosten van vakbondscontributie en lidmaatschappen van beroeps- of vakverenigingen Inleiding Een keuzemenu arbeidsvoorwaarden? De CAO à la Carte is een ruilsysteem. U

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

Fietsregeling. (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO)

Fietsregeling. (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO) Fietsregeling Categorie 2 nummer 2 (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO) Vastgesteld bij besluit het Algemeen Bestuur d.d. Datum

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2018 (aug-dec) Van toegevoegde waarde

WERKKOSTENREGELING 2018 (aug-dec) Van toegevoegde waarde WERKKOSTENREGELING 2018 (aug-dec) - 2019 Van toegevoegde waarde Inclusief: - fietsregeling - regeling tablet/computer Versie Actie Geleding Datum 1.x opstellen eerste concept CvB P&O 14-03-2018 1.x adviseren

Nadere informatie

Fietsplan de fietsregeling van Stichting Akkoord! PO 2019

Fietsplan de fietsregeling van Stichting Akkoord! PO 2019 Fietsplan de fietsregeling van Stichting Akkoord! PO 2019 Inhoud Artikel 1: Definities 3 Artikel 2: Doel van het Fietsplan 3 Artikel 3: Fiscale faciliteiten: een compleet fietspakket 4 Artikel 4: Voorwaarden

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR132705_1. Cafetariamodel 2012

CVDR. Nr. CVDR132705_1. Cafetariamodel 2012 CVDR Officiële uitgave van Bunschoten. Nr. CVDR132705_1 12 september 2017 Cafetariamodel 2012 1 Inleiding Al sinds 2001 biedt de CAR/UWO de mogelijkheid tot het uitruilen van verlofuren tegen geld of andere

Nadere informatie

Salderingsregeling Woon-werkverkeer

Salderingsregeling Woon-werkverkeer Salderingsregeling Woon-werkverkeer (niet voor kort-tijdelijk personeel) Let op: niet volledig ingevulde formulieren gaan terug naar de school en worden niet in behandeling genomen. Salderingsregeling

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan scholen en algemene diensten van schoolbesturen. Aan deze informatie kunnen geen

Nadere informatie

Fietsreglement. Het reglement ter bevordering van het gebruik van de fiets voor het werk van medewerkers binnen Het Sticht geldig per 1 januari 2014

Fietsreglement. Het reglement ter bevordering van het gebruik van de fiets voor het werk van medewerkers binnen Het Sticht geldig per 1 januari 2014 Fietsreglement Het reglement ter bevordering van het gebruik van de fiets voor het werk van medewerkers binnen Het Sticht geldig per 1 januari 2014 1 Inhoud Artikel 1: Definities Artikel 2: Doel van het

Nadere informatie

Nr. CVDR404215_1 CVDR Cafetariaregeling gemeente Druten 2016 Cafetariamodel Regeling cafetariamodel Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nr. CVDR404215_1 CVDR Cafetariaregeling gemeente Druten 2016 Cafetariamodel Regeling cafetariamodel Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen CVDR Officiële uitgave van Druten. Nr. CVDR404215_1 17 oktober 2017 Cafetariaregeling gemeente Druten 2016 Cafetariamodel Regeling cafetariamodel Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Toelichting Fietsregeling Onderwijs Service Groep voor werknemers Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan scholen en algemene diensten van schoolbesturen. Aan deze informatie kunnen geen

Nadere informatie

Regeling Cafetariamodel

Regeling Cafetariamodel Regeling Cafetariamodel Categorie 1 nummer 1 (Ter uitvoering van hoofdstuk 4a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR), en de bepalingen van de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Vastgesteld bij

Nadere informatie

de Regeling Cafetariaplan personeel gemeente Bronckhorst 2015 Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst;

de Regeling Cafetariaplan personeel gemeente Bronckhorst 2015 Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst; CVDR Officiële uitgave van Bronckhorst. Nr. CVDR359577_1 1 mei 2018 Regeling Cafetariaplan personeel 2015 Het College van Burgemeester en wethouders van de ; Het is gewenst om de Regeling Cafetariaplan

Nadere informatie

Regeling Arbeidsvoorwaarden á la carte

Regeling Arbeidsvoorwaarden á la carte Regeling Arbeidsvoorwaarden á la carte 1.1. Inleiding De Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (Stichting SVOZ) vindt het belangrijk om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Dit wil zij o.a.

Nadere informatie

Fiets privé regeling. Stichting Eem-Vallei Educatief

Fiets privé regeling. Stichting Eem-Vallei Educatief Stichting Eem-Vallei Educatief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 De regeling 3 Wie kunnen deelnemen? 3 Woon-werkverkeer 3 Hoe komt u in aanmerking voor een vergoeding? 3 De verrekenwijze 4 Aandachtspunten

Nadere informatie

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast.

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast. REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN RADBOUD UNIVERSITEIT Overeengekomen in het Lokaal Overleg d.d.7 november 2014, laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in het Lokaal Overleg van 10 april 2015 Gelet

Nadere informatie

TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011

TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011 TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011 Gemeente Stichtse Vecht Nadere uitwerking van artikel 4a:3 CAR/UWO Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Bronnen 2.1 Bronnen 2.1.1 Persoonsgebonden budget (PGB)

Nadere informatie

Reglement Cafetaria regeling

Reglement Cafetaria regeling Reglement Cafetaria regeling Algemeen Werkgever: Titel: Vastgesteld door: Stichting voor Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs Reglement cafetariamodel H.W. Schepen Datum vaststelling: 1-1-2013 Vastgesteld

Nadere informatie

de Regeling Cafetariaplan personeel gemeente Bronckhorst 2015 Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst;

de Regeling Cafetariaplan personeel gemeente Bronckhorst 2015 Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bronckhorst. Nr. 17439 27 februari 2015 Regeling Cafetariaplan personeel gemeente Bronckhorst 2015 Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde

Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde Lichtenvoorde, december 2014 E. Huitink Manager Bedrijfsbureau 1 Status Beleidsnotitie Werkkostenregeling Auteur(s) E. Huitink, manager bedrijfsbureau Datum

Nadere informatie

VERGOEDINGEN. Krammer HE Brielle /

VERGOEDINGEN. Krammer HE Brielle / VERGOEDINGEN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 hanteert, conform de CAO PO, de navolgende regelingen inzake vergoedingen voor de aanschaf van een fiets voor het woon-werkverkeer, reiskosten

Nadere informatie

Fietsreglement SIMON scholen. Het reglement ter bevordering van het gebruik van de fiets voor het werk van medewerkers binnen SIMON scholen

Fietsreglement SIMON scholen. Het reglement ter bevordering van het gebruik van de fiets voor het werk van medewerkers binnen SIMON scholen Fietsreglement SIMON scholen Het reglement ter bevordering van het gebruik van de fiets voor het werk van medewerkers binnen SIMON scholen geldig per 1 januari 2014 tot en met 31-12-2014 1 Inhoud Artikel

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Daar waar de term gemeente wordt gebruikt moet Regio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Cafetariaregeling in Loon

Cafetariaregeling in Loon Cafetariaregeling in Loon Inhoud Hoe werkt de cafetariaregeling?... 1 Besparing werkgever cafetariaregeling... 2 Schriftelijke overeenstemming cafetariaregeling... 2 Houd bij de cafetariaregeling rekening

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Versie Postbus AX Amersfoort t e.

Werkkostenregeling. Versie Postbus AX Amersfoort t e. Werkkostenregeling Versie 01-08-2017 Postbus 930 3800 AX Amersfoort t. 033-2570645 e. info@kpoa.nl 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Wat is de werkkostenregeling... 3 Waarom gebruikmaken van de werkkostenregeling...

Nadere informatie

Regeling fiets-privé 1. Algemene omschrijving 2. Begripsbepalingen

Regeling fiets-privé 1. Algemene omschrijving 2. Begripsbepalingen Regeling fiets-privé 1. Algemene omschrijving Door deze regeling is het mogelijk dat werknemers van Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland hierna te noemen SVOK, met een aanzienlijk belastingvoordeel

Nadere informatie

REGELING TOT WIJZIGING VAN DE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE DEN HAAG HERDRUK

REGELING TOT WIJZIGING VAN DE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE DEN HAAG HERDRUK REGELING TOT WIJZIGING VAN DE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE DEN HAAG HERDRUK 2016-3 BSD2016.624 RIS295312 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, in overeenstemming met de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

Cafetariareglement 2018

Cafetariareglement 2018 Cafetariareglement 2018 Cafetariareglement 2018 De Stichting Lucas Onderwijs biedt aan werknemers van Lucas Onderwijs de gelegenheid om deel te nemen aan een cafetariaregeling. Deze regeling is gebaseerd

Nadere informatie

Cafetariamodel 2008. Iedereen zijn eigen voorkeur

Cafetariamodel 2008. Iedereen zijn eigen voorkeur Cafetariamodel 2008 Iedereen zijn eigen voorkeur Als medewerker van de gemeente Amsterdam kunt u een deel van uw pakket arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Zo kunt u uw arbeidsvoorwaardenpakket beter

Nadere informatie

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2017 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2017 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2017 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde

Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde Lichtenvoorde, januari 2016 E. Huitink Manager Bedrijfsbureau 1 Status Beleidsnotitie Werkkostenregeling Auteur(s) E. Huitink, manager bedrijfsbureau Datum Februari

Nadere informatie

Toelichting cafetaria- en salderingsregeling reiskosten woon- werkverkeer

Toelichting cafetaria- en salderingsregeling reiskosten woon- werkverkeer Toelichting cafetaria- en salderingsregeling reiskosten woon- werkverkeer Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Inleiding Stichting Plateau openbaar onderwijs Assen streeft er naar om

Nadere informatie

Toelichting cafetaria- en salderingsregeling reiskosten woon-werkverkeer

Toelichting cafetaria- en salderingsregeling reiskosten woon-werkverkeer Toelichting cafetaria- en salderingsregeling reiskosten woon-werkverkeer Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bronnen: - Besluit van de Belastingdienst van 7 december 2005, nummer CPP

Nadere informatie

Cafetariareglement 2017

Cafetariareglement 2017 Cafetariareglement 2017 Cafetariareglement 2017 De Stichting Lucas Onderwijs biedt aan werknemers van Lucas Onderwijs de gelegenheid om deel te nemen aan een cafetariaregeling. Deze regeling is gebaseerd

Nadere informatie

GEMEENTE. Gemeente Lansingerland Gemeente Lansingerland

GEMEENTE. Gemeente Lansingerland Gemeente Lansingerland GEMEENTE lansingerland Decentrale regelgeving Overheidsorganisatie Organisatie die de regeling vaststelt Vastgesteld door Gemeente Lansingerland Gemeente Lansingerland College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Versie 01-01-2015 Postbus 930 3800 AX Amersfoort t: 033-2570645 e: info@kpoa.nl w. www.kpoa.nl 1 Wat is de werkkostenregeling De werkkostenregeling stelt een werkgever in staat

Nadere informatie

Fietsregeling gemeente Oldambt 2010

Fietsregeling gemeente Oldambt 2010 Fietsregeling gemeente Oldambt 2010 Doel:deze regeling heeft als doel duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden tot verstrekking van een fiets. Datum en nummer ingetrokken collegebesluiten - Reiderland:

Nadere informatie

In dit reglement worden de mogelijkheden en voorwaarden nader uitgelegd.

In dit reglement worden de mogelijkheden en voorwaarden nader uitgelegd. Werkkostenregeling 19 april 2017 Cafetariaregeling en overige arbeidsvoorwaarden Inleiding Stichting Auro streeft er naar om zijn werknemers in de gelegenheid te stellen keuzes te maken uit een flexibel

Nadere informatie

6.12 Salderings- en uitruilregeling

6.12 Salderings- en uitruilregeling Beleidsterrein P&O 6.12 Salderings- en uitruilregeling 6.12.1 Doel / aanleiding De CAO Primair Onderwijs schrijft, in artikel 7.5 lid 8 voor dat de werkgever bij de vergoeding van reiskosten gebruik maakt

Nadere informatie

Landelijke Dyade regeling 2015 (aanvullende) reiskostenvergoeding woonwerkverkeer

Landelijke Dyade regeling 2015 (aanvullende) reiskostenvergoeding woonwerkverkeer Landelijke Dyade regeling 2015 (aanvullende) reiskostenvergoeding woonwerkverkeer Artikel 1 Karakter van de reqeling Deze regeling biedt de mogelijkheid om in 2015 (een deel van) de eindejaarsuitkering

Nadere informatie

Trap eens wat vaker naar je werk!

Trap eens wat vaker naar je werk! Fietsplan Utrecht Trap eens wat vaker naar je werk! Het fietsplan, wat is dat? NUOVO probeert zo gunstig mogelijke secundaire arbeidsvoorwaarden te creëren voor haar werknemers. Het is mogelijk zijn om

Nadere informatie

4.6 Werkkostenregeling

4.6 Werkkostenregeling 4.6 Werkkostenregeling Werkkostenregeling Wat houdt die werkkostenregeling precies in? Eigenlijk gaat het om een eenvoudige regeling die de huidige 29 categorieën van onkostenvergoedingen samenvoegt. Werkgevers

Nadere informatie

Individueel Keuzebudget (IKB)

Individueel Keuzebudget (IKB) Veel gestelde vragen Individueel Keuzebudget (IKB) De onderstaande vragen en antwoorden zijn gebaseerd op de tot eind juni 2016 door de VNG gepubliceerde informatie. Dit is slechts een selectie van de

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland Nr. 449 6 mei 2019 Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland

Nadere informatie

Bestedingsplan Decentrale Middelen gemeente Houten 2012

Bestedingsplan Decentrale Middelen gemeente Houten 2012 Bestedingsplan Decentrale Middelen gemeente Houten 2012 In 2002 is voor het eerst een Bestedingsplan Decentrale Middelen vastgesteld. In het kader van dit bestedingsplan is er jaarlijks voor iedere medewerker

Nadere informatie

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST;

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST; Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST; Het is gewenst om de Regeling Cafetariaplan personeel gemeente Bronckhorst aan te passen in verband met de invoering van de Werkkostenregeling;

Nadere informatie

IKB. Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden

IKB. Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden IKB Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden Wat is het IKB? Vanaf 1 januari 2017 krijg je naast je salaris ook een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is afgesproken

Nadere informatie

Fietsproject fiets van de zaak

Fietsproject fiets van de zaak Fietsproject fiets van de zaak 1. Inleiding De SWKGroep wil graag het fietsgebruik voor woon-werkverkeer stimuleren. Fietsen is niet alleen gezond, het is ook goedkoop, milieuvriendelijk en het levert

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling. Ante

Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling. Ante Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling Ante 16-01-2019 1. Inleiding De werknemers ontvangen loon. Dat kan loon in geld zijn, maar ook loon in natura zoals attenties, ed. Al hetgeen aan loon door werknemers

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Fietsregeling gemeente Best 2015 e.v.

GEMEENTEBLAD. Nr Fietsregeling gemeente Best 2015 e.v. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Best. Nr. 28720 3 april 2015 Fietsregeling gemeente Best 2015 e.v. Artikel 1: Definities In deze regeling wordt verstaan onder: 1. Car-uwo: Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Regeling uitwisseling arbeidsvoorwaarden gemeente Vught Regeling uitwisseling arbeidsvoorwaarden Gemeente Vught 2015

Regeling uitwisseling arbeidsvoorwaarden gemeente Vught Regeling uitwisseling arbeidsvoorwaarden Gemeente Vught 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Vught. Nr. 31727 14 april 2015 Regeling uitwisseling arbeidsvoorwaarden gemeente Vught 2015 Burgemeester en Wethouders van Vught; Gelet op de CAR/UWO; Gelet

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling. Spilbasisscholen

Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling. Spilbasisscholen Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling Spilbasisscholen De werknemers ontvangen loon. Dat kan loon in geld zijn, maar ook loon in natura zoals reiskostenvergoedingen, attenties, ed. Al hetgeen aan loon

Nadere informatie

Vervoersbeleid woon- werkverkeer Erasmus MC

Vervoersbeleid woon- werkverkeer Erasmus MC Vervoersbeleid woon- werkverkeer Erasmus MC Inleiding Het Erasmus MC heeft een vervoersbeleid voor woon-werkverkeer. Dit beleid biedt u drie keuzemogelijkheden, te weten: - autoregeling; - Individueel

Nadere informatie

Individueel Keuzebudget (IKB)

Individueel Keuzebudget (IKB) Veel gestelde vragen Individueel Keuzebudget (IKB) De onderstaande vragen en antwoorden zijn gebaseerd op de tot medio maart 2016 door de VNG gepubliceerde informatie. De definitieve LOGA-circulaire met

Nadere informatie

Toelichting cafetariaregeling reiskosten woon-werkverkeer 2013

Toelichting cafetariaregeling reiskosten woon-werkverkeer 2013 Toelichting cafetariaregeling reiskosten woon-werkverkeer 2013 Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bron: Besluit van de Belastingdienst van 8 september 2008, nummer CPP 2008/1727M;

Nadere informatie

Regeling cafetariamodel gemeente Steenwijkerland 2015

Regeling cafetariamodel gemeente Steenwijkerland 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Steenwijkerland. Nr. 76304 17 december 2014 Regeling cafetariamodel gemeente Steenwijkerland 2015 Vastgesteld bij collegebesluit van 2 december 2014 ter uitvoering

Nadere informatie

IKB OFGV. OFGV wegwijzer in het IKB. I. Het IKB. VI. Fiscaal. vriendelijk verrekenen. II. Kopen van vakantie uren. van woonwerkverkeer

IKB OFGV. OFGV wegwijzer in het IKB. I. Het IKB. VI. Fiscaal. vriendelijk verrekenen. II. Kopen van vakantie uren. van woonwerkverkeer IKB OFGV I. Het IKB VI. Fiscaal vriendelijk verrekenen van woonwerkverkeer V. Fiscaal vriendelijk verrekenen van de vakbondscontributie OFGV wegwijzer in het IKB IV. Fiscaal vriendelijk verrekenen van

Nadere informatie

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast.

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast. REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN vastgesteld door het college van bestuur d.d. 10 december 2001, laatstelijk gewijzigd per 9 februari 2009 In de CAO Nederlandse Universiteiten

Nadere informatie

Vervoersbeleid: De regeling Woon- werkverkeer Erasmus MC

Vervoersbeleid: De regeling Woon- werkverkeer Erasmus MC Vervoersbeleid: De regeling Woon- werkverkeer Erasmus MC 1. Inleiding Het Erasmus MC kent een vervoersbeleid voor medewerkers. Dit vervoersbeleid is neergelegd in de regeling Woon-werkverkeer Erasmus MC.

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Artikel I Voor artikel 4a:1 van de CAR worden de volgende artikelen ingevoegd:

GEMEENTE HOOGEVEEN. Artikel I Voor artikel 4a:1 van de CAR worden de volgende artikelen ingevoegd: GEMEENTE HOOGEVEEN Burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoogeveen, gelet op hoofdstuk 4a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR); gelet op het gestelde in artikel 160 eerste lid onder

Nadere informatie

Fiscale vragen en antwoorden over het loopbaanbudget

Fiscale vragen en antwoorden over het loopbaanbudget Fiscale vragen en antwoorden over het loopbaanbudget 1. Wat zijn de consequenties als er geen jaargesprek plaatsvindt/geen afspraken worden vastgelegd? De Belastingdienst heeft de cao-tekst van hoofdstuk

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg Nr. 718 20 december 2017 IKB-regeling RUD Zuid-Limburg Het Dagelijks Bestuur van de RUD Zuid-Limburg

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel maart 2017 11b advies 20 april 2017 3.10 Reiskostenregeling Personeel/Reiskostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reiskosten voor woon-werkverkeer

Nadere informatie