PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2007 NR.: 93 VERORDENING WATERHUIS - HOUDING LIMBURG 1997

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2007 NR.: 93 VERORDENING WATERHUIS - HOUDING LIMBURG 1997"

Transcriptie

1 BIJLAGE PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2007 NR.: 93 VERORDENING WATERHUIS - HOUDING LIMBURG 1997 Provinciale Staten van Limburg, maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij in hun vergadering van 14 december 2007 (gewijzigd) hebben vastgesteld: VERORDENING WATERHUISHOUDING LIMBURG 1997 Artikel I Artikel 5.4, aanhef en onder a, komt te luiden als volgt: Een vergunning tot het onttrekken van grondwater als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de wet is niet vereist voor: a. inrichtingen, waarvan de pompcapaciteit niet meer bedraagt dan 10 m3 per uur, voor zover deze inrichtingen: 1. zijn gelegen buiten de gebieden als bedoeld in artikel 4.1; 2. zijn gelegen in het gebied dat als Roerdalslenk is aangeduid op de bij deze verordening behorende kaart en die uitsluitend worden gebruikt voor het onttrekken van grondwater boven de bovenste Brunssumklei; 3. zijn gelegen binnen het deel van de Venloschol dat als zodanig is aangeduid op de bij deze verordening behorende kaart waarmee niet dieper dan 5 meter boven NAP grondwater wordt onttrokken. Artikel II Aan artikel 10.1 wordt een zevende lid toegevoegd, luidende als volgt: 7. Degene die: a. dieper dan 5 meter boven NAP grondwater onttrekt binnen het deel van de Venloschol dat als zodanig is aangeduid op de bij deze verordening behorende kaart; en b. die door inwerkingtreding van de wijziging van artikel 5.4, onder a, vergunningplichtig als bedoeld in de artikel 14 van de wet wordt; c. tijdig heeft voldaan aan de verplichting, opgenomen in de artikelen IA, IB en IC, van de Provinciale Milieuverordening Limburg 10 e tranche, tot melding van de oprichting van de boorput ten behoeve van de onttrekking; wordt geacht een vergunning te hebben. Artikel III Na artikel 5.3 wordt het artikel 5.3a ingevoegd, luidende als volgt:

2 Artikel 5.3a Ambtshalve vaststelling onttrekkingshoeveelheden Gedeputeerde Staten zijn bevoegd om de onttrokken en weer in de bodem gebrachte hoeveelheden grondwater vast te stellen, indien niet binnen twee maanden na het verstrijken van het kalenderjaar of na de beëindiging van de onttrekking een opgave van de onttrokken en teruggebrachte hoeveelheden grondwater is ontvangen. Deze vaststelling treedt in de plaats van de uitgebleven opgave. Artikel IV Artikel 5.7b komt te luiden als volgt: Artikel 5.7b uitzonderingen De in artikel 5.7a, eerste lid, opgenomen algemene regels zijn niet van toepassing op onttrekkingen, waarvoor de in artikel 5.7c tot en met 5.7g opgenomen algemene regels gelden. Artikel V De artikelen 5.7c, 5.7d, 5.7h en 5.7i komen te vervallen en de artikelen 5.7e tot en met 5.7g worden vernummerd tot 5.7c tot en met 5.7e. Artikel VI Na artikelen 5.7e (nieuw) wordt de artikelen 5.7f tot en met 5.7i ingevoegd, luidende als volgt: Artikel 5.7f Onttrekkingen in Peelrestanten en Peelvenen 1. Degene die grondwater onttrekt middels een inrichting: a. die is gelegen in het gebied dat als Peelrestanten en Peelvenen is aangeduid op de bij deze verordening behorende kaart; b. ten behoeve van beregening of bevloeiing; c. waarvoor het in artikel 5.7g bedoelde verbod niet geldt; en d. waarvan de te onttrekken hoeveelheid grondwater niet meer bedraagt dan 60 m 3 per uur; neemt de in dit artikel genoemde algemene regels in acht. 2. Elke beregenings- of bevloeiingsgift wordt geregistreerd op een door gedeputeerde staten vast te stellen formulier. 3. Per inrichting wordt in ieder geval de pompcapaciteit en de uren waarop de inrichting in werking is geregistreerd op het in het tweede lid bedoelde een formulier. 4. Het in het tweede lid bedoelde formulier wordt gedurende een periode van ten minste 5 jaar bewaard. Artikel 5.7g Onttrekkingsverbod 1. Het is verboden om middels een inrichting grondwater te onttrekken ten behoeve van beregening of bevloeiing. 2. Het verbod als bedoeld in het eerste lid geldt niet voor: a. onttrekkingen in het gebied dat als Zuid-Limburg is aangeduid op de bij deze verordening behorende kaart; b. onttrekkingen buiten het gebied dat als Zuid-Limburg is aangeduid op de bij deze verordening behorende kaart die uiterlijk op 1 januari 2008 overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de wet zijn gemeld of waarvoor uiterlijk op die datum een vergunning is verleend. 3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid geldt het verbod als bedoeld in het eerste lid niet voor:

3 a. onttrekkingen onder de bovenste Brunssumklei in het gebied dat als Roerdalslenk is aangeduid op de bij deze verordening behorende kaart waarvoor uiterlijk op 4 februari 2005 een ontheffing als bedoeld in artikel 5.34 van de Provinciale milieuverordening Limburg is verleend en waarvan de pompcapaciteit niet meer bedraagt dan 10 m 3 per uur; b. onttrekkingen dieper dan 5 meter boven NAP in het gebied dat als Venloschol is aangeduid op de bij deze verordening behorende kaart die uiterlijk op 4 februari 2005 overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de wet zijn gemeld of waarvoor uiterlijk op die datum een vergunning is verleend; c. onttrekkingen gelegen in de prioritaire verdrogingsgebieden of de kansrijke gebieden met de daaromheen gelegen bufferzones die als zodanig zijn aangeduid op de in artikel 4.1 bedoelde kaarten die uiterlijk op 4 februari 2005 overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de wet zijn gemeld of waarvoor uiterlijk op die datum een vergunning is verleend; d. onttrekkingen ten behoeve van beregening of bevloeiing van sportvelden. 4. Het verbod als bedoeld in het eerste lid geldt niet voor onttrekkingen waarbij de te onttrekken hoeveelheid meer bedraagt dan 60 m 3 per uur. Artikel 5.7h Nummering van pomp en put 1. Degene die grondwater onttrekt middels een inrichting waarvoor het in artikel 5.7g, eerste lid, bedoelde verbod niet geldt, neemt de in dit artikel vervatte algemene regels in acht. 2. Op elke pomp en op elke put wordt het registratienummer aangebracht, zoals door gedeputeerde staten aan die pomp of put toegekend bij de registratie als bedoeld in artikel 11 van de wet. 3. Gedeputeerde staten kunnen omtrent de verplichting als bedoeld in het tweede lid nadere regels stellen. Artikel 5.7i Wijziging van inrichtingen 1. Degene die grondwater onttrekt middels een inrichting als bedoeld in artikel 5.7g, tweede lid onder b en derde lid, neemt de in dit artikel vervatte algemene regels betreffende de wijziging van de inrichting in acht. 2. Wijziging van de diepte waarop onttrokken wordt is toegestaan onder de volgende voorwaarden: a. van de wijziging wordt melding gedaan; b. de pompcapaciteit neemt niet toe. 3. Wijziging van de locatie van de onttrekking is toegestaan onder de volgende voorwaarden: a. van de wijziging wordt melding gedaan; b. de pompcapaciteit neemt niet toe; c. indien de onttrekking is gelegen in een prioritaire verdrogingsgebied of een kansrijk gebied met de daaromheen gelegen bufferzones die als zodanig zijn aangeduid op de in artikel 4.1 bedoelde kaarten vindt vervanging van de put plaats binnen een straal van 15 m rondom de bestaande put of neemt de afstand van de locatie van de onttrekking tot het hydrologisch gevoelige natuurgebied, als aangeduid op de in artikel 4.1 bedoelde kaarten, toe; d. de onttrekking uit de oorspronkelijke put wordt beëindigd en deze put wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.10 afgedicht. 4. De melding als bedoeld in het tweede of derde lid wordt uiterlijk vier weken voorafgaand aan de voorgenomen wijziging van diepte of locatie van de onttrekking gedaan. Gedeputeerde Staten kunnen nadere regels stellen omtrent de gegevens die bij de melding moeten worden verstrekt

4 Artikel VII De artikel 6.1 tot en met 6.3 vervallen. Artikel VIII Artikel 9.1, eerste lid, komt te luiden als volgt: Artikel 9.1 Strafbaarstelling 1. Handelen in strijd met: a. de in artikel 5.7, eerste tot en met vierde lid, vastgestelde verplichtingen; b. de in artikel 5.7a, eerste lid, vastgestelde verplichtingen; c. de in artikel 5.7c tot en met 5.7i vastgestelde verplichtingen; d. de in artikel 5.10 vastgestelde verplichtingen; e. het in artikel 7.2 omschreven verbod; worden gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie. Artikel IX De tekst van de Verordening waterhuishouding Limburg, zoals deze komt te luiden na wijziging, wordt in het provinciale blad geplaatst. Artikel X Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst. Toelichting bij wijziging van de Verordening waterhuishouding Limburg, vastgesteld op 14 december 2007 Wijziging ten aanzien van de Venloschol Toelichting artikel 5.4 Door invoeging van het nieuwe sub 3 worden grondwateronttrekkingen in de diepe Venloschol vanaf 0m3 per uur in beginsel vergunningplichtig als bedoeld in artikel 11 van de wet. Deze vergunningplicht geldt, evenals de registratieplicht als bedoeld in artikel 5.1, voor alle onttrekkingen, ongeacht het doel van de onttrekking. Algemene toelichting Hierboven is aangegeven dat diepe onttrekkingen in de Venloschol in beginsel vergunningplichtig worden. In beginsel omdat artikel 15a van de wet de mogelijkheid biedt om voor bepaalde categorieën van onttrekkingen algemene regels te stellen. Deze algemene regels vervangen krachtens artikel 15 van de wet de vergunningplicht. In de verordening zijn in de artikelen 5.6 tot en met 5.7i voor een aantal categorieën van onttrekkingen algemene regels gesteld. Deze algemene regels gelden ook voor diepe onttrekkingen in de Venloschol

5 In artikel 5.7d, dat ongewijzigd blijft, is bepaald dat nieuwe diepe onttrekkingen voor beregening of bevloeiing in de Venloschol verboden zijn. Bestaande diepe onttrekkingen voor beregening of bevloeiing in de Venloschol onttrekkingen die uiterlijk op 4 februari 2005 waren gemeld of vergund zijn niet verboden maar dienen wel te voldoen aan de overige verplichtingen uit wet of verordening: algemene regels (bijvoorbeeld beregenen op maat, zie artikel 5.7a) of vergunningplicht). Door wijziging van de verordening verschuift de grens waarbij diepe onttrekkingen in de Venloschol moeten voldoen aan de vergunningplicht of algemene regels van 10 naar 0 m 3 per uur. Dat houdt dus in dat thans alle onttrekkingen, ook de kleinere tot 10 m 3 per uur, worden gereguleerd. De overall-situatie voor de diepe Venloschol wordt door de wijziging van de verordening als volgt: nieuwe onttrekkingen ten behoeve van beregening en bevloeiing, van 0 tot 60 m 3 per uur: algemene regels, inhoudende een algeheel verbod op onttrekken: art. 5.7d; nieuwe onttrekkingen voor overige doeleinden: vanaf 0m3 per uur vergunningplichtig: art. 5.4, onder a, sub 3; bestaande onttrekkingen tussen 0 en 10m 3 per uur (ongeacht doel onttrekking): worden vergunningplichtig vanaf 0m3/u (art. 5.4, onder a, sub 3) maar door de overgangsbepaling (art. 10.1, zevende lid) worden deze onttrekkingen geacht een vergunning te hebben mits tijdig is voldaan aan de verplichting, opgenomen in de artikelen IA, IB en IC, van de Provinciale Milieuverordening Limburg 10 e tranche, tot melding van de oprichting van de boorput ten behoeve van de onttrekking. In bepaalde gevallen wordt de vergunningplicht vervangen door algemene regels (artikelen 5.6 tot en met 5.7i). In die gevallen wordt de onttrekking niet geacht vergund te zijn maar moet worden voldaan aan de algemene regels; bestaande onttrekkingen tussen 10 en 60 m 3 per uur (ongeacht doel onttrekking): bestaande regime (vergunningplicht of algemene regels) blijft gehandhaafd; bestaande onttrekkingen groter 60 m 3 per uur (ongeacht doel onttrekking): waren reeds in alle gevallen vergunningplichtig omdat de wet niet toestaat om voor onttrekkingen van deze omvang algemene regels te stellen. Wijziging ten aanzien van beregening Artikel 5.3a Dit artikel biedt Gedeputeerde Staten de mogelijkheid om, bij het uitblijven van een (tijdige) opgave door de onttrekker van de onttrokken en teruggebrachte hoeveelheden grondwater, zelf deze hoeveelheden vast te stellen. Deze aldus vastgestelde hoeveelheden worden opgenomen in het register, als bedoeld in artikel 13 van de wet en vormt de basis voor de grondwaterheffing. Artikel 5.7b Deze wijziging is wetstechnisch van aard: de formulering van het artikel is vereenvoudigd. Inhoudelijk is er geen wijziging aangebracht. De strekking van het artikels blijft dat de algemene regels, opgenomen in artikel 5.7a (beregenen op maat) niet van toepassing zijn indien er een bijzondere regeling, opgenomen in de artikelen 5.7c tot en met 5.7g (nieuwe nummering), geldt. Artikel 5.7f In dit artikel is een bijzondere regeling opgenomen voor het gebied dat als Peelrestanten en Peelvenen is aangeduid op de bij deze verordening behorende kaart. Voor onttrekkingen in dit gebied, die voldoen aan

6 de criteria opgenomen in het eerste lid, gelden de algemene regels vervat in het tweede tot en met vierde lid. Deze algemene regels houden een registratieverplichting in. Verdergaande algemene regels, zoals bijvoorbeeld vervat in artikel 5.7a (beregenen op maat) of een vergunningplicht (behoudens in de gevallen waarin de wet dit voorschrijft), worden in dit gebied niet nodig geacht. De reden hiervoor is dat in het kader van het ontwikkelen van het Gewenst Grond- en OppervlaktewaterRegime (GGOR) is gebleken dat voor dit gebied alternatieve maatregelen de bij het grondwater betrokken belangen efficiënter kunnen dienen dan een vergaande regulering van de bestaande grondwateronttrekkingen. Wel geldt, ook voor het gebied Peelrestanten en Peelvenen, een stand-still: het aantal of de omvang van de onttrekkingen mag niet toenemen (artikel 5.7g). Artikel 5.7g In dit artikel is een algeheel stand-still opgenomen voor beregening of bevloeiing van open teelten: er mag geen uitbreiding zijn van het aantal putten en de onttrokken hoeveelheid niet mag toenemen ten opzichte van de vergunningen en meldingen welke nu in het grondwaterregister (OWL) zijn geregistreerd. Nieuwe onttrekkingen of uitbreidingen van bestaande onttrekkingen zijn behoudens het bepaalde in artikel 5.7i- verboden. De verordening, zoals deze luidde tot deze wijziging, kende een stand-still in de bufferzones rondom de prioritaire verdrogingsgebieden en de kansrijke gebieden. Hierbij kon nog steeds een toename plaatsvinden van onttrekkingen buiten de bufferzone. In het kader van het ontwikkelen van het Gewenst Grond- en OppervlaktewaterRegime (GGOR) is gebleken dat in het gebied Peelrestanten en Peelvenen de locatie van de onttrekking minder relevant is dan de onttrokken hoeveelheid. Vanwege de ter plaatse aanwezige deklaag en de grote doorlatendheid van het eerste watervoerende pakket dragen onttrekkingen op grote afstand buiten de bufferzone bij aan het cumulatieve effect. Als de beregening buiten de bufferzones verder kan toenemen blijft er een risico bestaan op een verdere toename van de verdroging in dit gebied. Om een verdere toename van de verdroging als gevolg van uitbreiding buiten de huidige bufferzones te voorkomen zouden de bufferzones vergroot kunnen worden. De vraag is dan tot hoever de grens opgerekt moet worden om met zekerheid te kunnen zeggen dat toename van beregening buiten de bufferzones niet langer een effect op het natuurgebied heeft. Er is in principe altijd sprake van een cumulatief effect. Ook buiten het gebied Peelrestanten en Peelvenen kunnen onttrekkingen buiten bedoelde bufferzones een cumulatief effect hebben op prioritaire verdrogingsgebieden of kansrijke gebieden. Gelet op het voorgaande geldt een stand-still voor het gehele grondgebied van de provincie, met uitzondering van Zuid-Limburg. Dit biedt de meeste garanties dat een verdere toename van verdroging als gevolg van beregening wordt uitgesloten. Bovendien is het eenduidig en sluit het daarmee aan bij de wens om de regelgeving zo eenvoudig mogelijk te maken. Voor Zuid-Limburg geldt dat de geologische situatie sterk verschilt van Noord- en Midden-Limburg. Compensatie van onttrekkingen via onder andere waterconservering in het ondiepe systeem is hier niet mogelijk. In het verleden is Zuid-Limburg dan ook uitgezonderd van het GGOR en Optimaal Waterbeheer in de Landbouw (OWL).Derhalve geldt, in lijn met OWL, alleen in Noord- en Midden-Limburg een stand

7 still. Wel blijft het voor de prioritaire en kansrijke gebieden, ook die zijn gelegen in Zuid-Limburg, geldende stand-still gehandhaafd. Uiteraard blijven voor onttrekkingen in Zuid-Limburg wel de overige bepalingen van de verordening en wet gelden. De datum waarop het stand-still in werking treedt is 1 januari 2008 (artikel 5.7g, tweede lid, onder b). In de verordening gold in een aantal bijzondere gevallen (thans opgenomen in artikel 5.7g, derde lid) al een stand-still gold vanaf 4 februari Voor deze gevallen is de 4 februari 2005 gehandhaafd als uitgangsdatum voor het stand-still. In het derde lid onder d is bepaald dat onttrekkingen ten behoeve van beregening of bevloeiing van sportvelden worden uitgezonderd van algemene regels en dus vergunningplichtig blijven. Deze onttrekkingen zijn meestal gelegen in stedelijk gebied en compensatie via bijvoorbeeld waterconservering is vaak minder goed mogelijk. Compensatie van dergelijke onttrekkingen vraagt meestal om maatwerk zodat een individuele afweging noodzakelijk blijft. In het vierde lid is bepaald dat het stand-still niet geldt voor onttrekkingen groter dan 60 m3 per uur. Dit omdat krachtens de wet algemene regels, als vervat in het eerste tot en met derde lid, enkel kunnen gelden voor onttrekkingen tot 60 m3 per uur. Dergelijke grotere zijn derhalve altijd vergunningplichtig. Hier geldt een restrictief vergunningenbeleid, inhoudende dat een vergunning voor een nieuwe onttrekking of een uitbreiding van een bestaande onttrekking behoudens in de situatie als bedoeld in artikel 5.7i niet wordt verleend. Krachtens de wet kunnen algemene regels eveneens slechts gelden voor een aantal limitatief opgesomde categorieën van onttrekkingen (zie artikel 15a, tweede lid, van de wet). Van deze mogelijkheid is in de verordening gebruik gemaakt voor onttrekkingen ten behoeve van verschillende vormen van beregening of bevloeiing (zie artikel 5.7a en volgende) en bronbemalingen (zie artikel 5.6). Onttrekkingen voor andere doeleinden zijn derhalve altijd vergunningplichtig. Samenvattend geldt ten aanzien van stand-still derhalve het volgende: Zuid-Limburg: geen stand-still, tenzij de onttrekking is gelegen in een prioritair of kansrijk gebied of in de bufferzone daarvan; Noord- en Midden-Limburg: stand-still vanaf 1 januari 2008 (tenzij onttrekking in prioritair of kansrijk gebied of in de bufferzone daarvan of diepe onttrekking in Roerdalslenk of Venloschol); onttrekking in prioritair of kansrijk gebied of in de bufferzone daarvan prioritair of kansrijk gebied: stand-still vanaf 4 februari 2005; diepe onttrekking in Roerdalslenk of Venloschol: stand-still vanaf 4 februari 2005; onttrekking voor beregening of bevloeiing van sportvelden: vergunningplicht; onttrekking groter dan 60 m3 per uur: vergunningplicht; onttrekking voor een ander doel dan beregening of bevloeiing (of bronbemalingen): vergunningplicht. Artikel 5.7h Om registratie en controle van het stand-still op eenvoudig wijze mogelijk te maken dienen de putten en pompen moeten worden voorzien van een unieke codering. De verplichting daartoe is opgenomen in dit artikel

8 Artikel 5.7i Het stand-still, opgenomen in artikel 5.7g, houdt zoals hierboven toegelicht in dat de onttrekkingssituatie niet mag wijzigen. Uit het gebiedsgericht werken komt naar voren dat de vroegere stand-still regeling in de bufferzones soms te star is om hydrologisch optimale verkaveling mogelijk te maken omdat putten niet verplaatst mogen worden. Om deze ongewenste situatie op te heffen maakt in artikel 5.7i het onder voorwaarden mogelijk om een onttrekking te verplaatsen of om de diepte van de onttrekking te wijzigen. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat de pompcapaciteit en daarmee de omvang van de onttrekking niet toeneemt. Krachtens het bepaalde in artikel 5.7g, derde lid onder a en b, zijn diepe onttrekkingen in de Venloschol en Roerdalslenk verboden, tenzij een dergelijke onttrekking reeds voor 4 februari 2005 legaal (vergund of gemeld bij het bevoegde gezag) aanwezig was. Aritkel 5.7i, tweede lid, maakt het dus niet mogelijk om een ondiepe onttrekking in de Venloschol en Roerdalslenk zodanig te verdiepen dat deze onttrekking als een diepe onttrekking moet worden geduid. In artikel 5.10 is bepaald dat een put na beëindiging van de onttrekking zodanig moet worden afgedicht of afgewerkt dat verontreiniging van het grondwater wordt voorkomen. Deze verplichting is krachtens artikel 5.7i, derde lid onder d, van overeenkomstige toepassing op de situatie waarin net de locatie van de onttrekking wijzigt. In dat geval moet de oude put worden afgedicht of afgewerkt. Overzichtskaart Verordening Waterhuishouding Limburg 1997 In deze publicatie wordt een verkleinde weergave van de overzichtskaart weergegeven. Een meer gedetailleerde versie in pdf-formaat is via in te zien

Algemene regels bij de keur van Wetterskip Fryslân. Algemene bepalingen en voorschriften voor onttrekkingen van grondwater uit de bodem

Algemene regels bij de keur van Wetterskip Fryslân. Algemene bepalingen en voorschriften voor onttrekkingen van grondwater uit de bodem Algemene regels bij de keur van Wetterskip Fryslân Algemene bepalingen en voorschriften voor onttrekkingen van grondwater uit de bodem INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Gezien het advies van de commissie Ecologie en Handhaving d.d. 16 januari 2015

Gezien het advies van de commissie Ecologie en Handhaving d.d. 16 januari 2015 Ontwerpbesluit PS 67/14 B Voorgestelde behandeling PS-vergadering : 6 februari 2015 Onderwerp Zesde wijzigingsverordening Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010 Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Nadere informatie

Naar aanleiding van het door ons op 8 maart 2012 ontvangen bezwaarschrift, delen wij u het volgende mede.

Naar aanleiding van het door ons op 8 maart 2012 ontvangen bezwaarschrift, delen wij u het volgende mede. 2012.12768 uw kenmerk: uw brief van: kenmerk: datum: verzonden: 2011044736-01 2 april 2012 venh/gemu/2012.12404 10 juli 2012 Arag Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V. Postbus 230 3830 AE LEUSDEN

Nadere informatie

(ONTWERP) VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET

(ONTWERP) VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET (ONTWERP) VERGUNNING VOOR GRONDWATERONTTREKKING OP GROND VAN DE WATERWET verleend aan Telecom Service Leek B.V. De activiteit water in de bodem brengen of eraan te onttrekken Locatie: De Hoogte 1 leek

Nadere informatie

Ontwerp besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997

Ontwerp besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997 Ontwerp besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997 Nummer : 2006-1489 Venlo, 4 augustus 2006 Bijlage(n) : 1 Op 10 maart 2006 is een verzoek binnengekomen van de Gemeente

Nadere informatie

Datum : 28 oktober 2003 Nummer PS :PS2003WEM21 Dienst/sector : WEM/Water Commissie :17 november 2003. Ontwerpbesluit I pag. 3 Ontwerpbesluit II pag.

Datum : 28 oktober 2003 Nummer PS :PS2003WEM21 Dienst/sector : WEM/Water Commissie :17 november 2003. Ontwerpbesluit I pag. 3 Ontwerpbesluit II pag. 6 7 $ 7 ( 1 9 2 2 5 6 7 ( / Datum : 28 oktober 2003 Nummer PS :PS2003WEM21 Dienst/sector : WEM/Water Commissie :17 november 2003 Registratienummer : 2003WEM005053i Portefeuillehouder:Binnekamp 7LWHO Aanpassing

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d S t a t e n v o o r s t e l Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Wijziging Grondwaterheffingsverordening Flevoland. Statenvergadering: 6 december 2001 Agendapunt: 11 1.

Nadere informatie

Meldingsformulier grondwater: Bedekte teelten

Meldingsformulier grondwater: Bedekte teelten Meldingsformulier grondwater: Bedekte teelten Bestaande onttrekkingen van grondwater voor bedekte teelten (glastuinbouw, teelt in tunnels) en poten containervelden moeten vóór 15 december 2015 aan het

Nadere informatie

Besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997

Besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997 Besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997 Nummer : 2005-2925 Venlo, Bijlage(n) : - Op 12 mei 2005 is een verzoek binnengekomen van Kuypers Infra B.V., postbus 7844,

Nadere informatie

Regels onttrekken grondwater

Regels onttrekken grondwater Regels onttrekken grondwater Zuinig op water Zeeland is zuinig op zijn grondwater. In beginsel is onttrekking van het grondwater aan de bodem dan ook verboden. Wie het toch wil gebruiken, is gebonden aan

Nadere informatie

Algemene voorschriften boringen en boorputten in grondwaterbeschermingsgebieden en

Algemene voorschriften boringen en boorputten in grondwaterbeschermingsgebieden en Algemene voorschriften boringen en boorputten in grondwaterbeschermingsgebieden en (geconsolideerde versie, geldend vanaf 28-3-1995 tot 1-4-2006) Gegevens van de regeling Overheidsorganisati e Officiële

Nadere informatie

Onderwerp Evaluatie grondwaterbeleid: een tussenstand. Portefeuillehouder(s) J.H.J. van der Linden. Afdeling Beheer

Onderwerp Evaluatie grondwaterbeleid: een tussenstand. Portefeuillehouder(s) J.H.J. van der Linden. Afdeling Beheer DB-vergadering 24-04-2012 Agendapunt 7a Onderwerp Evaluatie grondwaterbeleid: een tussenstand Portefeuillehouder(s) J.H.J. van der Linden Afdeling Beheer Bestuursprogramma Niet van toepassing. Waterbeheersplan

Nadere informatie

11 juli 2006 Nr , LGW Nummer 20/2006

11 juli 2006 Nr , LGW Nummer 20/2006 11 juli 2006 Nr. 2006-11600, LGW Nummer 20/2006 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake de overdracht van grondwatertaken aan de waterschappen en wijziging van de

Nadere informatie

VERORDENING. De raad van de gemeente Terneuzen; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.

VERORDENING. De raad van de gemeente Terneuzen; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. Lijst agendapunten nummer: 8b Kenmerk: 11150 Afdeling: Vergunningen en Handhaving VERORDENING Datum: 9 oktober 2008 Onderwerp: Erfgoedverordening Terneuzen 2008 De raad van de gemeente Terneuzen; gelezen

Nadere informatie

Drainage en beregening rondom Natura 2000 gebieden

Drainage en beregening rondom Natura 2000 gebieden Drainage en beregening rondom Natura 2000 gebieden 1. Inleiding Ingevolge artikel 19d van de Natuurbeschermingswet is het verboden zonder vergunning projecten of andere handelingen te realiseren onderscheidenlijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 832 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met onder meer versterking van de rechtspositie

Nadere informatie

Datum bekendmaking: Projectomschrijving: Registratienummer:

Datum bekendmaking: Projectomschrijving: Registratienummer: Gemeentebladnummer: 2012 27-34 Datum bekendmaking: Projectomschrijving: Registratienummer: 1 maart 2012 Verordening tot wijziging van diverse GR 11.2886508 verordeningen in verband met de Lex Silencio

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel I, onderdeel D, komt te luiden: Artikel 54, tweede lid, komt te luiden:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel I, onderdeel D, komt te luiden: Artikel 54, tweede lid, komt te luiden: 29 448 Wijziging van de Flora- en faunawet in verband met de verruiming van de mogelijkheden tot beheer en schadebestrijding van beschermde inheemse diersoorten NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Verordening Ruimte ontwerp wijzigingsbesluit ONTWERP VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING RUIMTE Provinciale Staten van Zuid-Holland; Gelezen het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1 RMC-wet 2001 636 Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting

Nadere informatie

Artikel 2. Het gebruik van het monument Bij de toepassing van deze verordening wordt rekening gehouden met het gebruik van het monument.

Artikel 2. Het gebruik van het monument Bij de toepassing van deze verordening wordt rekening gehouden met het gebruik van het monument. ERFGOEDVERORDENING HEERENVEEN 2010 HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Artikel 1. Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: a. gemeentelijk monument: een overeenkomstig deze verordening als beschermd gemeentelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen

Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: a. gemeentelijk monument: een overeenkomstig deze verordening als beschermd gemeentelijk monument aangewezen: 1. zaak,

Nadere informatie

- 1 PS2011BEM04. Datum : 24 mei 2011 Nummer PS: PS2011BEM04 Afdeling : FIN Commissie: BEM. Besluit pag. 3. Toelichting pag. 5

- 1 PS2011BEM04. Datum : 24 mei 2011 Nummer PS: PS2011BEM04 Afdeling : FIN Commissie: BEM. Besluit pag. 3. Toelichting pag. 5 - 1 PS2011BEM04 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 24 mei 2011 Nummer PS: PS2011BEM04 Afdeling : FIN Commissie: BEM Registratienummer : 8090F0BA Portefeuillehouder: Van Lunteren Titel:

Nadere informatie

Ter informatie. Algemene regels grondwater. Zaaknr. : 13.ZK03656 Kenmerk : 13IT011868 Barcode : 13IT011868

Ter informatie. Algemene regels grondwater. Zaaknr. : 13.ZK03656 Kenmerk : 13IT011868 Barcode : 13IT011868 Ter informatie Zaaknr. : 13.ZK03656 Kenmerk : 13IT011868 Barcode : 13IT011868 Algemene regels grondwater Artikel 1 Gebiedsaanwijzing 1. Op de kaart behorende bij deze algemene regels zijn grondwaterdeelgebieden

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wijziging van de Wet op de naburige rechten in verband met de omzetting van Richtlijn 2011/77/EU van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2011 tot wijziging van Richtlijn 2006/116/EG betreffende

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen inzake onredelijke en omvangrijke verzoeken, inzake bijzondere verstrekkingen alsmede inzake hergebruik en in rekening te brengen

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de gesloten gemeentelijke begraafplaatsen

Verordening op het beheer en het gebruik van de gesloten gemeentelijke begraafplaatsen Nr. GRIFFIE / Beheersverordening gesloten begraafplaatsen De raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van het college van 2 maart 2009, nr...., gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van..., nr...;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van..., nr...; Besluit van houdende wijziging van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand en het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 in verband met de invoering van enige maatregelen in het kader van de stelselvernieuwing

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Tekst geldend op: 13-01-2004) Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 De Minister van Financiën; Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, 10, eerste lid, en 22, vijfde lid,

Nadere informatie

Parkeerverordening. C!! emborg

Parkeerverordening. C!! emborg Parkeerverordening 202 C!! emborg De raad van de gemeente Culemborg gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 juni 2012, registratienummer 1207821/4134; gelet op artikel

Nadere informatie

Provinciale Staten van Fryslân, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet stellen de volgende wijzigingen in de arbeidvoorwaardenregelingen vast:

Provinciale Staten van Fryslân, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet stellen de volgende wijzigingen in de arbeidvoorwaardenregelingen vast: Provinciale Staten van Fryslân, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet stellen de volgende wijzigingen in de arbeidvoorwaardenregelingen vast: Artikel I WIJZIGING COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2012 NR.: 19

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2012 NR.: 19 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2012 NR.: 19 Officiële naam regeling: Referendumverordening Provincie Limburg 2012 Citeertitel: Referendumverordening Provincie Limburg 2012 Naam ingetrokken regeling: Verordening

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 607 Wet van 2 november 1995 tot intrekking van de Vestigingswet detailhandel en wijziging van de Drank- en Horecawet en van de Vestigingswet

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2007, 06jos14047; raadsstuk ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2007, 06jos14047; raadsstuk ; Verordening peuterspeelzaalwerk Rotterdam 2007 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2007, 06jos14047; raadsstuk 2007-592;

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen De raad der gemeente Marum; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 juli 1994; overwegende dat door de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht noodzakelijk is om de verordeningen

Nadere informatie

Uitgegeven: 25 juni 2010

Uitgegeven: 25 juni 2010 1 Uitgegeven: 25 juni 2010 2010, no. 43 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 22 juni 2010, no. 896248, Afdeling Zorg en Welzijn, betreffende de Vaststelling van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 303 Wet van 7 april 2005, houdende wijziging van de Wet op de waterhuishouding en de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van richtlijn

Nadere informatie

GronDwatEr. onttrekken En LozEn Van

GronDwatEr. onttrekken En LozEn Van GronDwatEr bronnering 2014 onttrekken En LozEn Van bronneringswater waterschap Zuiderzeeland zorgt voor schoon water, voldoende water en veiligheid. dit betekent dat waterschap Zuiderzeeland ook verantwoordelijk

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5289 6 april 2010 Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 maart 2010, nr. 115877, houdende

Nadere informatie

RIS PARKEERVERORDENING BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015)

RIS PARKEERVERORDENING BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) RIS 2014-650 PARKEERVERORDENING BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER 2 december 2014 (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) Inhoud Colofon... 2 Parkeerverordening Boxmeer 2015... 3 AFDELING I...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12040 30 april 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 april 2015, nr. WJZ / 14188328, tot

Nadere informatie

Drainage en beregening rondom Natura 2000 gebieden

Drainage en beregening rondom Natura 2000 gebieden Drainage en beregening rondom Natura 2000 gebieden 1. Inleiding Ingevolge artikel 19d van de Natuurbeschermingswet is het verboden zonder vergunning projecten of andere handelingen te realiseren onderscheidenlijk

Nadere informatie

Productschap Diervoeder

Productschap Diervoeder Productschap Diervoeder VERORDENING PDV REGISTRATIE ONDERNEMINGEN DIERVOEDERSECTOR 2003 Verordening van het Productschap Diervoeder van 12 februari 2003 (Wijziging I: 2 december 2009) houdende regels ter

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 201 26 238 Wijziging van enkele wetten in verband met invoering van het regresrecht in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en versterking

Nadere informatie

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden Concept ten behoeve van internetconsultatie juni 2016 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden Allen, die deze zullen zien of horen lezen,

Nadere informatie

overwegende dat het dagelijks bestuur op 15 december 2009 de Beleidsregel toepassing Waterwet en keur heeft vastgesteld;

overwegende dat het dagelijks bestuur op 15 december 2009 de Beleidsregel toepassing Waterwet en keur heeft vastgesteld; Ter informatie Zaaknr. : 13.ZK03656 Kenmerk : 13IT011864 Barcode : 13IT011864 Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta; gelezen het ambtelijk advies over van , nummer ;

Nadere informatie

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe Wijziging Reglement Waterschap Vallei en Veluwe Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 30 juni 2015 2015/0161612 mw. CL. Brunell, telefoon 038 499 78 03 e-mail CL.Brunell@overijssel.nl Aan Provinciale Staten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 112 28 januari 2016 Voorbereidingsbesluit kavel II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid), Ministerie van Economische

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 1137

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 1137 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1137 3 juli 2014 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 17 juni 2014, nr. 80FD2676, tot wijziging van Uitvoeringsverordening subsidie

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2016; Nummer: 118-57 Portefeuillehouder: drs. L. Bromet Onderwerp: Vaststellen Parkeerverordening Waterland 2017 De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

CONCEPT-WIJZIGING GR-OddV versie 20 oktober 2015

CONCEPT-WIJZIGING GR-OddV versie 20 oktober 2015 Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland en de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen; Overwegende dat per 1

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 34

Provinciaal blad 2010, 34 Provinciaal blad 2010, 34 ISSN 0920-105X Besluit van provinciale staten van Utrecht van 28 juni 2010, nr. 2010int259583, tot intrekking van de Subsidieverordening wonen, welzijn en zorg WelThuis!2 provincie

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. REIKWIJDTE BELEIDSKADER

1. INLEIDING 2. REIKWIJDTE BELEIDSKADER 1. INLEIDING In het POL 2006 is vastgelegd dat de Provincie Limburg warmte en koude opslag (WKO) actief zal stimuleren, rekening houdend met de belangen van grondwaterkwaliteit en grondwateronttrekkingen.

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van juni 2009, kenmerk OHW-U-29 ;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van juni 2009, kenmerk OHW-U-29 ; Ontwerp Besluit van houdende aanpassing van algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoering van de Wet van 20 november 2008 houdende wijziging van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, de

Nadere informatie

De volgende artikelen van de Algemene Plaatselijke Verordening Oosterhout 2010 worden aangepast:

De volgende artikelen van de Algemene Plaatselijke Verordening Oosterhout 2010 worden aangepast: Bijlage bij raadsbesluit d.d. 22 mei 2012 De volgende artikelen van de Algemene Plaatselijke Verordening Oosterhout 2010 worden aangepast: Aanhef Wijzigen van de titel in Algemene Plaatselijke Verordening

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 830 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR.: 110

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR.: 110 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR.: 110 Officiële naam regeling: Reisregeling provincie Limburg 2015 Citeertitel: Reisregeling Naam ingetrokken regeling: Reisregeling provincie Limburg 2014 Besloten door:

Nadere informatie

BEREGENEN MET GRONDWATER

BEREGENEN MET GRONDWATER BEREGENEN MET GRONDWATER Concept, 2 januari 2013 Waterschap Brabantse Delta Waterschap De Dommel Waterschap Aa en Maas 13IT000185 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Aanleiding... 3 Hoofdstuk 2 Grondwaterberegening

Nadere informatie

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 september 2014, met kenmerk APO20, raadsstuk 13GR2612R;

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 september 2014, met kenmerk APO20, raadsstuk 13GR2612R; Verordening leges omgevingsvergunning 2014 De raad van de gemeente Rotterdam, gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 september 2014, met kenmerk APO20, raadsstuk 13GR2612R;

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. 34 154 Voorstel van wet van de leden Recourt en Van der Steur tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van kinderalimentatie (Wet

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE UTRECHT, hierna te noemen: Gedeputeerde Staten;

PROVINCIAAL BLAD. GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE UTRECHT, hierna te noemen: Gedeputeerde Staten; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 3311 19 juni 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van16 juni 2015 nr. 8150649C houdende verlening van mandaat en machtiging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 936 Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigd vertalers en van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Artikel I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt:

PROVINCIAAL BLAD. Artikel I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt: PROVINCIL BLD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 639 6 februari 2015 Provincie Zeeland Wijziging CP, Regeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid en Uitvoeringsregeling rechten en plichten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 428 Derde aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 414 Intrekking van de Wet tegemoetkoming studiekosten en vervanging door de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wet tegemoetkoming

Nadere informatie

1. De tijd van het begraven van stoffelijke resten en het bezorgen van de as zijn met uitzondering van algemeen erkende feestdagen:

1. De tijd van het begraven van stoffelijke resten en het bezorgen van de as zijn met uitzondering van algemeen erkende feestdagen: VERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HOOGEVEEN 2009 De raad van de gemeente Hoogeveen Gelezen het voorstel van het college van...(datum); gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 574 Wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de bestrijding van visstroperij en het vervallen van de akte, alsmede enkele andere wijzigingen

Nadere informatie

overwegende dat het wenselijk is regels te stellen ten aanzien van de kwaliteit van peuterspeelzalen;

overwegende dat het wenselijk is regels te stellen ten aanzien van de kwaliteit van peuterspeelzalen; RAADSBESLUIT Datum en nummer 17 februari 2006, nummer De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college d.d. 00-00-2005 gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat

Nadere informatie

Onderwerp. Mededeling inzake uitspraak rechtbank Roermond op beroep Timmers. Aanleiding. Uitspraak van de rechtbank Roermond van 14 december 2011.

Onderwerp. Mededeling inzake uitspraak rechtbank Roermond op beroep Timmers. Aanleiding. Uitspraak van de rechtbank Roermond van 14 december 2011. Voorstel aan Dagelijks Bestuur Registratienummer: 2012.00184 routine met data: paraaf: overleg portefeuillehouder 3 januari 2012 afdelingshoofd dagelijks bestuur 10 januari 2012 commissie wb secretaris

Nadere informatie

VERORDENING OP DE ARCHEOLOGISCHE MONUMENTENZORG

VERORDENING OP DE ARCHEOLOGISCHE MONUMENTENZORG VERORDENING OP DE ARCHEOLOGISCHE MONUMENTENZORG 2 Verordening op de archeologische monumentenzorg Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: 1. Archeologisch onderzoek: Onderzoek verricht

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsverband Houten C.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een parkeerkelder onder het nieuw realiseren

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 14 Wet van 6 juli 2004 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer vereenvoudiging van de bekostigingsbepalingen

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds, gelet op artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds,

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds, gelet op artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds, Verordening van 30 maart 2015 van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds, houdende bepalingen tot wijziging van de Subsidieverordening Waddenfonds 2014; (2 e Wijzigingsverordening

Nadere informatie

Locatie van de put(ten) putnummer X-coördinaat Y-coördinaat In gebruik tot doorgeven wijziging nee

Locatie van de put(ten) putnummer X-coördinaat Y-coördinaat In gebruik tot doorgeven wijziging nee R.C.A. van Beek Wernhoutseweg 175 4884 MC WERNHOUT Uw brief van : Uw kenmerk : Ons kenmerk : Barcode : Behandeld door : Doorkiesnummer : Datum : Verzenddatum : 30 oktober 2013 *13UT017131* 13UT017131 de

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 Standplaatsverordening 2001 (raadsbesluit van 31 mei 2001) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 mei 2001 Besluit vast te stellen

Nadere informatie

CONCEPT regels Verordening ruimte 2014 naar aanleiding van de dialoog Brabants mestbeleid

CONCEPT regels Verordening ruimte 2014 naar aanleiding van de dialoog Brabants mestbeleid Bijlage 2 Bij statenmededeling Brabants Mestbeleid d.d. 15 november 2016 CONCEPT regels Verordening ruimte 2014 naar aanleiding van de dialoog Brabants mestbeleid 1. Definities Hokdierenhouderij Het houden

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRYSLÂN EN DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN DE PROVINCIE FRYSLÂN,

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRYSLÂN EN DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN DE PROVINCIE FRYSLÂN, Uitgegeven: 2 april 2010 2010, no. 32 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 23 maart 2010 (nr 883832), houdende verlening van mandaat en machtiging aan het Dagelijks

Nadere informatie

CONCEPT Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

CONCEPT Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: CONCEPT Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Nr. 14A De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 september 2013, nr. 13.09.14; gelet op de artikelen 149 en 229, eerste lid, aanhef en onder b, van de

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 11 Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 11 Datum : Datum :201211 Onderwerp Aanpassing gemeentelijke verordeningen in verband met de Modernisering van de Monumentenzorg, de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Welstandszorg NoordBrabant en het wegnemen

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015 No. 11 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 15 de mei 2015, tot wijziging van het Gevarenklassenbesluit ongevallenverzekering in verband met

Nadere informatie

ONTWERP VERORDENING GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ GEMEENTE OOSTERHOUT 2016

ONTWERP VERORDENING GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ GEMEENTE OOSTERHOUT 2016 ONTWERP VERORDENING GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ GEMEENTE OOSTERHOUT 206 Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. PM Gelet op artikel 6, derde lid, en artikel 8 van de Wet geurhinder en veehouderij,

Nadere informatie

Provinciaal blad 2009, 2

Provinciaal blad 2009, 2 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2009, 2 Besluit van provinciale staten van Utrecht van 8 december 2008, nr. 2008INT231243, tot wijziging van de Subsidieregeling aardgasafleverinstallaties provincie Utrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 595 Wijziging van artikel 247 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enkele andere wetten als gevolg

Nadere informatie

VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling

VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam

Nadere informatie

lil PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad Eerste wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016

lil PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad Eerste wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016 PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2015/25 Nummer 1788278 Eerste wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016 lil Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het bepaalde

Nadere informatie

BEREGENEN MET GRONDWATER. In samenwerking met: Waterschap Aa en maas Waterschap Brabantse Delta

BEREGENEN MET GRONDWATER. In samenwerking met: Waterschap Aa en maas Waterschap Brabantse Delta BEREGENEN MET GRONDWATER In samenwerking met: Waterschap Aa en maas Waterschap Brabantse Delta 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Aanleiding... 3 Hoofdstuk 2 Grondwaterberegening in Brabant... 3 Hoofdstuk 3 Relevante

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 830 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn

Nadere informatie

Uitgegeven: 13 mei 2009

Uitgegeven: 13 mei 2009 Uitgegeven: 13 mei 2009 2009 no. 39 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Regeling van 12 mei 2009 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme, houdende regels betreffende

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Citeertitel Verordening Individuele Inkomenstoeslag

Nadere informatie

VERORDENING KWALITEITSREGELS PEUTERSPEELZAALWERK

VERORDENING KWALITEITSREGELS PEUTERSPEELZAALWERK VERORDENING KWALITEITSREGELS PEUTERSPEELZAALWERK De raad van de gemeente Etten-Leur; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 maart 2005 inzake de verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk.

Nadere informatie

Het Tarievenbesluit geregeld luchtvervoer wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1 vervalt het onderdeel dat begint met: de richtlijn.

Het Tarievenbesluit geregeld luchtvervoer wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1 vervalt het onderdeel dat begint met: de richtlijn. Besluit van houdende wijziging van het Tarievenbesluit geregeld luchtvervoer en enkele andere besluiten Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 1 april 2008, nr. HDJZ/LUV/2008-272;

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van... houdende aanpassing van het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria en enkele andere besluiten terzake van een aantal onderwerpen van diverse aard (Verzamelbesluit rechtsbijstand 2009)

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van: 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van: 11 november 2014; Verordening individuele inkomenstoeslag Westerveld 2015 De raad van de gemeente Westerveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van: 11 november 2014; gelet op artikel 147, eerste lid,

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Tieleman Transport BV Postbus 26 4587 ZG Kloosterzande Kenmerk: W-AOV150541/ 00115717 Afdeling: Vergunningverlening Datum: 15 februari 2016 Onderwerp:

Nadere informatie

gelet op artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012. BESLUITEN:

gelet op artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012. BESLUITEN: 2014-22 Nummer 1672144 Eerste wijziging Nadere regels subsidie asbest eraf zonnepanelen erop provincie Flevoland 2013 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet

Nadere informatie

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 ARCHIEFBESLUIT 1995 (Tekst geldend op: 06-09-2007) Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 726 fschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 726 Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale

Nadere informatie