van Qoor 's Minialuur - Engelsch Woordenhock

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "van Qoor 's Minialuur - Engelsch Woordenhock"

Transcriptie

1 van Qoor 's Minialuur - Engelsch Woordenhock

2

3 VAN GOOR'S o MINIATUUR ENGELSCH WOORDENBOEK ENGELSCH-NEDERLANDSCH EN NEDERLANDSCH -ENGELSCH DER DE DRUK G. B. VAN DOOR ZONEN - GOUDA

4 ABBREVIATIONS VERKORTINGEN. adj. = adjective, bijvoeglijk naamwoord. adv. = adverb, bijivoord. Amer. = American,,Amerikaansch. conj. = conjunction, voegwoord. f. = feminine, vrouwelijk. fig. = figurative, figuurlijk. interj. = interjection, tusschenwerpsel. m. = masculine, mannelijk. rt. = neuter, onzijdig. num. = numeral, telwoord. p1. = plural, meervoud. prep. = preposition, voorzetsel. pron. = pronoun, voornaamwoord. subst. = substantive, zelfstandig naamwoord. v. = verb, werkwoord.

5 A a, een. [teren. A. B., candidaat in de let- / aback, terug, rugwaarts. n abalienate, vervreemden. /abandon, overlaten, opge- / abase, vernederen. [yen. "abash, beschamen. /abate, verminderen. abbess, abdis f. abbey, abdij f. abbot, abt nt. tabbreviation,verkorting.1. /abdicate, afstand doen. abed, to bed. /aberrance, afdwaling f. /aberration, afdwaling f. abet, ophitsen. abhor, verfoeien. abhorrence, afgrijzen n. abide (abode; abode), vertoeven; I my time, ik wacht mijn tijd af. bekwaamheid f. abject, verachtelijk. ablation, wegneming, zni- / vering,f. [kunnen. table, bekwaam; to be, able-bodied,goed gebouwd. ablution, afwassching f. ably, knap. behendig. abnegate, verloochenen. abnormal, onregelmatig, abnormaal. aboard, aan boord. abode, woning f, verblijf n; (v.) voorspellen. abodement, voorgevoel n. abolish. afschaffen. e. 3. abolition, afschatling f. abominable, afschuwelijk. aborigines, oerbewoners, inboorlingen. abortion, miskraam f. abortive, mislukt; onvoldragen. abound, overvloed hebben, in overvloed zijn. about, ongeveer, omheen, behoorende; I have no money about me, ik heb Been geld bij mij. above, boven, mere dan. omhoog; above all, voora' above-mentioned, boven gemeld. abrasion, afschaving f. abeeast, naast elkander. abridge, verkorten. abridgment, verkortingf. abroad, van huis; buiten 'a lands. abrogate,afschaffen. abrupt, afgebroken, plotseabaceaa, zweer f. absence, afwezigheid; verstrooidheid f. absent, afwezig; verstrooid; (v.) verwijderen. absent-minded,verstrooid. absolute, onbepaald, volstrekt; absolute power, onbeperkte macht. absoluteness, onbepaaldheid, onbeperkte macht f. absolution, vropraak J. aboolutory, vrtjsprekend. 1

6 absolve 2 absolve, vrijspreken. [pen. absorb, inzuigen, opslurabsorption, opslurping f. abstain, zicji onthouden. abstergent, zuiverea. abstinence, onthouding f. abstinent, matig. abstract, afgescheiden, afgetrokken; tsilbst.) aftreksel, uittreksej n. abstracted, afgetrokken, afgezonderd. abstraction, aftrekking f, afgetrokken denkbeeld n. aboruse, diepzinnig. absurd, ongerijmd. abundance, overvloed m. 'abuse, misbruik n, beleediging f; (v.) misbruiken. abusive, verkeerd. A. C., vo6r Christus. academy hookeschool f. accede, toetreden. ' accelerate, verhaasten. accent, klemtoon m accentuate, nadruk leggen accept, aannemen. [op. acceptable, aannemelijk; aangenaam. acceptance, ontvangst f. acceptation, beteekenis f. access, toegang; aanval m. (van ziekte). [winst f. accession, toetreding, aanaccessory, bijkomend, medeplichtig. accident, toeval,ongeval n. accidental, toevallig, bijkomstig. accianiation,toejuichingf. acclamatory, toejuichend. acclimatixe,aan 't klimaat gewenn en. acclivity, belling f. accusatory accommodable, bruikbaar; toepasselijk. accommodate,geschikt;gepast; (v.) schikken, voegen. accommodating, inschikkelijk. accommodation, verdrag; gemak n., [ding f. accotnpanknent, begeleiaccompany, vergezellen. aecomplice,medeplichtige. accomplish, volvoeren. accomplished, bedreven. accomplishment, voltooiing f; talent n. accord, eendracht f; (v.) vereffenen; vergunnen. accordance, overeenstemming f. [stig. accordingly, overeenkomaccoucheur,vroedmeester. account, rekening f; bericht; verslag n; (v.) rekenen. [delijk. accountable, verantwooraccountant, accountant, verificateur van boekhoudingen. accountancy -office, bu-' reau voor verificatie en controle van boekhoudingen. account-current, rekening-courant f. account-day, betaaldag 5n. accredit, gelooven,accrediacerue,aangrocien. [teeren. accumulation, ophooping f. [held f. accuracy, nauwkeurigaccursed, vervloekt. accusable, laakbaar. accusation, beschuldiging f. accusatory,beschuldigend.

7 accuse 3 accuse. beschuldigen. accustom, gewennen. accustomed, gewoonlijk, ace, a. 7, [gewoon. ache, pijn f. achieve, uitvoeren. [drijf n. achievement, daad f, beacid, tour. acidity, zuurheid f. 4 acknowledge, bekennen; berichten. [tenis.f. acknowledgment, bekenacorn, eikel m. acoustics, gehoorleer f, klankvoortplanting f. acquaint, bekend maken met. [kennis f. acquaintance,bekendheid, acquiesce, berusten, toestemmen. [ming f. acquiescence, toestemacquire, verkrijgen. acquisition, aanwinst f. acquit, kwijten, ontslaan. acquittal, ontslag n, vrijspraak f. acquittance, kwitantie f. acrid, wrang. acrimonious, scherp. acrobat, kunstenmaker across, dwars, kruiselings. act, bedrijf n, handeling f; (v.) handelen, does. *option, handeling, daad f. actionary, aandeelhouder. active, werkzaam,bedrijvig. activity, werkzaamheid f. actor, tooneelspeler. actress, tooneelspeelster. actuality, werkelijkheid.f acumen, scherpe punt; scherpzinnigheid f. acute, scherpzinnig. adapt, pasmaken,toepassen. admission adaptation, toepassing f. adaptness, geschiktheid f. add, bijvoegen, optellen. addict, toewijden (zich). addition, bijvoeging, toegift; optelling.f. additional, bijgevoegd. address, adres n; handigheid f; (v.) adresseeren, aanspreken. adept, ervaren man, ingewijde; (adj.) ervaren. adequate, evenredig, voldoende; (v.) evenredig maadhere, aanhangen. [ken. adherence,verkleefdheidf. adhesion, aankleving f. adjacent, aangrenzend. adjeetive,bijvoeglijk naamwoord n. adjoin, bijvoegen. adourn, j uitstellen. ad ournment, uitstel n. adjudge, toewijzen. adedgment, vonnis n. adjunct, aanhangsel a; helper, toegevoegde m. adjure, beweren, bevelen. adjust, vereffenen, in orde brengen. adjustment, vereffenitg f. adjutant, adjudant m. administer, beheeren. administration, bestuur, beheer n. administrator, beheerder, administrateur. [waardig. admirable, bewondereus admiral, admititta admiration,bewtonderille. admirc,bewonderen. [ring. admiringly, met beworldeadmissible. aannernelijk. admission, toelating f.

8 admit admit, toestaan, aannemen admittance, toegang admonish, vermanen. admonitory, vermanend. ado, getier n, moeite f; much ado about nothing, veel geschreeuw en weinig wol. adolescence, jongelingschap f, jongelingsleeftijd m. adolescent, opwassend; (subst.) jongeling. adopt, aannemen. adoptive, aangenomen. adoration, aanbidding f. adore, aanbidden. adorn, versieren. [laag. adown, bier beneden, adrift, drtjvend, vlot. adroit, behendig. adraitneee,behendigheidf. adulation, vleierij f. adult, volwassene. adulterate, overspel bedrijven. adulteress, overspeelster. advance, vordering f, voortgang in; voorschot n; (v.) voorwaarts brengen, verhaasten. [ring f. advancement, bevordeadvantage, voordeel. voorrecht n; (v.) bevoordeelen. advantageous, voordeelig. adventure, avontuur n; (v.) wagen. adventurous, gewaagd. adverb, bijwoord n. adversary, tegenstander. adverse, strijdig met. adversity, tegenspoed m. advert, letten op. [tie f. advertisement, adverten- 4 affray advertising. pillar rectamezuil f. [advies n. advice, bericht n, raad m, advisable, raadzaam. advise, raden, berichten. advieedly,welberaden, met opzet. advocaat m. aerial, wat van de lucht is, luchtig. aeronaut, luchtschipper. aeroplane,vllegmachine f. aesthetiee,schoonheideleer afar, ver, in de verte. [f. affability,vriendelijkheidf. affair, zaak f; gevecht n. affect, werken op, aandden, bewegen; veinzen. affectation,gemaaktheid affected, aangedaan, geroerd; gemaakt. affection,toegenegenheldf. affectionate, liefhebbend, toegenegen. alliance, verloving f; (v.) plechtig beloven. affidavit, beeedigde verklaring f. affiliation, aanneming als kind, echting f. affinity verwantschap affirm, bevestigen, bekrach, ti gen. affirmative, bevestigend. affix, toevoegsel n. afflict, bedroeven, kwellen, verdrukken. [ling f. affliction, droefheid, kwelaffluence, toevloed; overvloed tn, Weelde f. affluxion, toevloeiing f. afford, verschaffen, geven, affray, kloppartij f, oploop in.

9 affright 5 affright, schrik f. affront, hoon, beleediging f. afield, op het veld. afire, in brand. afloat, vlot, drijvend; on. afoot, te voet. [vast. afore, voor, te voren. aforchand, vroeger, vooraf. aforesaid, voornoemd. afraid, bevreesd, vervaard. afresh, opnieuw, wederom. afront, tegenover. after, daarna, later,nadat. after-all, ten slotte. afternoon, namiddag m. afterpains, naweeen n (pl.) after-season sale, opruiming f. afterward, naderhand. again, weder,herhaaldelij k. against, tegen, aan. agape, met open mond. age, eeuw f; leeftijd m. aged, oud, bejaard. agency, agentschap n. agent, agent. [ping f. agglomeration,tmmenhooaggrandize, vergrooten. aggravate, verzwaren, verbitteren. [geheel n. aggregate, verzameling f, aggress, aanvallen. aggression, aanval m. aggressive, strijdlustig. aggrieve, bedroeven, kwellen, benadeelen. [gen. aghast, door schrik bevanagile, gauw, handig, vlug. agio, opgeld n, agio Irt agitate, bewegen, verontrus ten. agitation, beroering f. agitator, stokebrand m. alchemist agnail, nijnagel at. ago, geleden. agonize, met den dood worstelen, folteren. agony, angst, doodsstrij d agree, overeenkomen, toestemmen. agreeable, overeenkomstig; aangenaam. [gelijk n. agreement, verdrag, veragriculture, landbouw 711 aground, aan den grond, gestrand. aguish, koortsig, huiverig. ahead, vooruit, vooraan. aid, hulp f; (v.) helpen, bijsta an. [doen, schorten, ail, ongemak (v.) On aim, oogmerk n; (v.) mikair, lucht; melodie f. [ken. airiness, luchtigheid f. air-pump, luchtpomp f. airship, luchtschip n. air-tight, luchtdicht. airy, luchtig, vroolijk. Aix-la-Chapelle, Aken. ajar, op een kier. akimbo, in de zijde; with his arms akimbo, met zijne armen in de zijden. akin, vermaagschapt, veralaek, helaasl [want. alacrity, wakkerheid f. alarm, alarm n, schrik at. alarming, verontrustend. alarm-clock, wekker m. alas, helaasl albatross, albatros m. albiao,albino,blanke neger. Albion, Engeland. album, album n. albumen, eiwit n. alchemist, goudmaker, alchimist.

10 alcove 6 alcove, alkoof f. abler, elzeboom rn. aide rman,wethouder,sehe. ale, bier n. [pen. ales, aan lij. alert, wakker, vlug. alga (pl. algae), zeewier n. algebra, algebra f. alias, anders genoemd. alibi,aanwezigheid,f elders, alien, vreemd. [alibi n. alienate, vervreemden. alight, opgestoken; (v.) uit-, afstijgen; neerstrijken. aliment, voedsel n. alimentary, voedend. alimentation, onderhoud n, vceding f. alimony, onderhoud n. alive, levend. all, geheel, gansch; all one, eveneens; all of us, you, wij, gij alien; all the better, des to beter; all over, geheel en al. allay, bijleggen, matigen. allegation, aanhaling, verklaring f. allege, aanhalen, beweren. allegiance, getrouwheid f. allegory, zinnebeeld n. alleluia, hallelujah. alleviate. verzaehten. alley, steeg; laan f. all-hail, heil! alliance, verbond n. alligation, verbinding 1. alliteration, stafriim n. alloeation,toedeeling,aanallot, verloten. [spraak allotment, aandeel n, toedeeling f. :erkennen. allow, toestaan,bewill igen, allowance, toelating, ver always gunning; toelage f; monthly allowance, maandgeld n. alloy, allooi n. [grepen. all right, alles in orde, be- All-saint'sday, Allerheiligen(dag), 1 Nov. All-soule-day,Allerzielendag, 2 Nov. allude, op iets zinspelen. allure, aanloksel n; (v.) aanlokken, verleiden. allusion, zinspeling f. alluvial, aangeslibd. alluvium, aanslibbing f, aangeslibd land n. [binden. ally, bondgenoot; (v.) veralmanac, almanak m. almighty, almachtig; the Almighty, de Almaehtige. almond, amandel f. almost, bijna. aloft, omhoog, boven. alone, alleen. along, langs, in de lengte. aloof, op een a:stand, van verre, weg van. Alost, Aalst. aloud, overluid, hardop. aloes, beneden. already, reeds. also, insgelijks, ook. altar, altaar n. alter, veranderen, wijzigen. alterable, veranderlijk. altercation, twist m. alternate, afwisselend; (v.) afwisselen. [beurtelings. alternative, afwisselend, although, alhoewel, ofsehoon. altogether, altemaal. alum, aluin f. always, altijd.

11 am 7 am, l am, ik ben. it. 111., 't jaar der wereld. a. m. v(thr den middag. amalgamate, mengen. amass, ophoopeu. amaze, verbazen. amazement, verbazing amazon, amazone f. ambassador, gezant ambiguity, dubbelzinnigheld f. ambition, eerzucht ambler, telganger ambulance, ambulance f. ambulatory, wandelend. ambuscade, hioderlaag ameliorate, verbetcren. amenable, verantwoordelijk. [warden. amend, verbeteren; beter amendment, verbetering f, amendement a. amends, (pl.) schadeloosstelling, genoegdoening f. amenity, minzaaraheid f. amereemeut, geldboete j. americanism, Amerikanisme n. [heid f. beminnelijkamiable, liefelijk, beminnelijk. amicable, vriendelijk. amid(st), to midden van. amiss, verkeerd, mis. ammunition, krijgsvoorrand M. [nestle amnesty, vergiffenis, amamong(st), ender, tusschen. amorous, verliefd. amount, bedrag, beloop amour, minnarij amphibious, tweeslachtig. amphitheatre,amphitheaample, wijd, mint. [ter n. animadversion amplification, uitbreiding f. [heid f. amplitude, uitgestrektamputation, afzetting f. amulet, amulet f, tailsamuse, verraaken. [man m. amusement, vernmak,tijdan, een, eene. [verdrijf n. anabaptist, wederdooper. analogous, overeenkomstig. analogy, overeenkomst f. analysis, ontleding f. anarchy, regceringloosheld, anarchic.f. anathema, ban. vloek 111, anatomy, ontleedkunde f. ancestor, voorvader. ancestry, voorvaders (pl.) anchor, anker n. anchorage, ankerp laats.f, ankergeld n. anchor -hold,ankergrondm. anchovy, ansjovis f. ancient, oud. anciently, van ouds. and, en. anecdote, anecdote f. anemone, anemoon f. aneroid, doos-barometer m. anew, opnieuw. angel, engel m. [loom m. anger, gramschap f, angina, keelgezwel a. angle, hock; hengel anglican, Anclikaansch. anglicism, Engelsche spreekwijzef, anglicisme n. angry, toornig, boos. anguish, angst in, folteangular, hoekig. [ring f. anight(s),'snachts,bij nacht. animadversion, aatinlerking, berisping

12 animal 8 apologetic animal, dier n; (adj.) dieranimate, antedate, vroeger dagtee- bezielen. [lijk. kenen. [zondvloed. animated, moedig, vurig, autediluvian,van v66r den levendig. [moediging f. anterior,voorafgaand,vroeger. animation, bezieling, aananimosity, Nang m. verbittering anthem, koorzang, ant-hill, mierennest n. anthracite, anthraciet n. anticipate, voorkomen. anticipation,voorgevoel n. antidote, tegengift n. antipathy, tegenzin m, antipathie f. antipode, tegenvoeter m. antiquarian, oudheidken- anix anije M. [wrok ankle, enkel,m. annalistjaarboekschrij v er. annals (pl ), jaarboeken,geschiedboeken n (pl.) [gen. annex, aanhechten, bijvoeannexation, bijvoeging f. annihilate, vernietigen. anniversary, verjaardag m. announce, aankondigen. annoy, kwellen, hinderen. annoying, vervelend, hinderlijk. annual, jaarlijksch. [te f. annuity, jaargeld n, lijfrenannul, vernietigen. annular, ringvormig. annunciation, verkondiging f; Annunciationday, Maria Boodschap, aar t. anodyne, pij nstillend. anoint, zalven. anomalous, onregelmatig. anomaly, onregelmatiganon, aanstonds. [heid f. anonymouo,naamloos,anoniem. another,een ander;nog een. answer, antwoord n; (v.) antwoorden. [delijk. answerable, verantwoorant, mier f. antagonist, tege nstander. antartic, tot de zuidpoolstreken behoorende. anteeedent,voorafgaand.u. anteehamber,wachtkainer antiquary, oud. [nen antique, voorwerp n uit oudheid; (adj.) ouderwetsch. antiquity, oudheid f, antithesis, tegenstellingf. Antwerp, Antwerpen. anvil, aanbeeld n. anxiety,angst m,begeerte f. anxious, bezorgd, verlangend. any, eenig; een, iemand, nog; any one, any body, iemand, een ieder. apace, snel, vine. apart, afzonderlij k. apartment, vertrek n. apathetic, ongevoelig. apathy, ongevoeligheid f. ape, natipen; (subst.)nativer. apeak, steil, loodrecht. a perient, purgeeren d. aperture, opening!. apex, punt f, top m. aphony, sprakeloosheid aphorism, leerspreuk f. apiece, het stuk, per stuk. apocrypha (pl.), apocriefe boeken n (pl.) apologetic, verdedigend.

13 pologue apologue, leerfabcl f. apology, verdediging, verschooning f. apoplexy, beroerte f. apostate, afvallige. apostle,godsgezant.apostel. apostolic, apostolisch. apostrophe, aanspraak f; afkappingsteeken n. appal, verschrikken, ontstellen. [Ling f. apparel, gewaad n, uitrusapparent, blijkbaar, duidelijk. [spook n. apparition, verschijuingf, appeal, beroep, appêl n. appear, verschijnen; sehijnen. [schijn as. appearanee,verschijningf, appease, bevredigen. appellant, appellant. appellation, benaming f, naam m. appendage, aanhangsel n. appendant aanhangend. appendix, bijvoegsel n. appertain, toebehooren. appetible, begeerlijk. [in. appetite, begeertef, eetlust applaude, toejuichen. applause, toejuiching f. apple, aprel applicant, sollicitant. application, aanwending, toepassing f. applicatory, toepassend. apply, opleggen, toepassen. appoint, bepalen, benoemen. [spraak appointment, bepaling,afapposite, voegzaam,gepast. - apposition, bkj voeging f. appraise, schatten, waarde ereu. 9 archduke appreciate, waardeeren. appreciation, waardeering f. [ten. apprehend, aanvallen, vat apprehensible,bevattelijk. apprentice, leerjongen. apprenticeship,leertijd m. apprise, beriehten. approach, nadering f, toegang m;(v.maderen,gelijken. a pproaehable,genaakbaar. approbation, goedkeuring f; on approbation, op melt. [schikken. appropriate, toeeigenen; approval, goedkeuring f. approve, goedkeuren. adperz.,!renagte,;;nrie:raedn, erenna: approximation, benadering f. apricot, abrikoos f. apron, sehort,voorschoot n. apt, bekwaam, geschikt. aptitude, bekwaamheid f. aquatical, in 't water levend. aqueduct, waterleidingf. Arab, Arabier. [bane. arable, ploegbaar, bebouwat biter, scheidsrechter. arbitrable, willekeurig. arbitrate, beslissen, uitspraak doen. arbour, pried n. arc, boog m, segment n. arcade, bong m; winkelgaarch, aarts... [lerij f. archaism,verouderd woord of uitdrukking. archangel, aartsengel 771. archbishop, aartsbissehop. archdueheas,aartshertogin archduke, aartshertog.

14 archetype 10 ascension archetype, oorspronkelijk voorbeeld n. archipelago, archipel m. architect, bouwmeester. architecture,bouwkundef. archives (pl.), archieven n (p1.), archief n. archivist, archivaris m. archway, bong, gewelfde arctic, noordelijk. [gang m. ardent, vurig, hartstochteardour,hitte ver m.[lij k. arduous, sten. are; we are, wij zijn. arena, strijdperklgraveel n. areometer, vochtweger m. argent, zilverwit. argil, potaardef. [len. argue, betwisten, redekaveargnntent, bewijsgrond M. arid, dor, bar. aridity, dorheid, droogte f. aright, recht, wel. arise (arose; arisen), opstaan, ontstaan. aristocracy, aristocratic f. arithmetic, rekenkunst f. ark, ark f. arm, arm; inborn m, golf f; (v.) wapenen. [ting f. armament, krijgstoerusarm-chair, leuningstoel armistice,wapenstilstandm armlet,armbandm;areapjen. armour, wapenrusting f. arm-pit, oboe! m. arms wapens n (pl.), wapenschild n. arm's lenght,artnslengte f. arnty, Leger aroma, geur 711. around, rondom. aroume,opwekken, [roepen. arraigu,voor ecn rechtbank arrange, schikkcn, zich. arrangement, schikking, regeling f. arrant, berucht, vermaard. array, slagorde, pracht f; (v.) schikken, versieren. arrear,achterstallige schuld f; in arrears, ten achtearrest, arrest n. [ren. arrival, aankomst f. arrogant, aanmatigend. arrow, pij1 m. arsonal,tuighuis,arsenaal n. arsenic, rattenkruit n. arson, brandstichting f. art, kunst, kunstgreep f. artery, slagader f. artesian, a rtesi sch. artful, kunstig, listig. artichoke, artisjok f. article, lidwoord; artikel n. articulate, duidelijk nitspreken, bepalen. artifice, kunst, streek f. artificial, kunstig, kunstmatig. [lerie f. artillery, geschut n; artilartisan, handwerksman. ritisnt,kunstenaar,kunstenaartistic, kunstvol. [res. artless, kunsteloos. as. zoo als, gelijk; as for, as to, wat betreft; as it were, orn zoo to zeggen; as soon as, zoodra als; as yet, nag; as though, as if, alsof. ascend, opstijgen. ascendable, heklimbaar. ascendant, meerderheid f, overwicht n. ascendency, invloed ascension, oprijzing; melvaart f.

15 ascertain ascertain, verzekeren. ascetic, kluizenaar. ascribe, toeschrijven. ash, esch m. ashamed, beschaamd. ashes, (pl.) asch f. ashore, aan land, aan wal. aside, ter zijde, aan eene ask, vragen. [z ij de. askew, van ter zijde,scheef. aslant, schuins. asleep, in slaal, aslope, schuins, hellend. asparagus, aspersie f. aspect, gezicht n,aanblik m. asphalt, asphalt n. asperse. besprenkelen; belastercn, bezwalken. aspirate, met vollen adem uitspreken. aspiration, verlangen a; sterke uitspraak f. aspire, trachten, streven. ass, ezel m. [len. assail, aanranden, aanvalassassin, moordenaar. assassinate, vermoorden. assault, aanval, storm m. assay, proef f, toets m; (v.) beproeven, toetsen. assembly, vergadering f. assent, toestemming f; (v.) toestemmen, instemmen. assert, handhaven, bevesassertive, stellig. [tigers. assess, sehatten, belasten. assets.(pl.) nagelaten goederen; het te goed (op een koopmansrekening),creditn. aaaidaity,gestadige ijver nt; assiduities, (pl) voortdurende beleefdheden f (pl.) assiduous, naarstig. [len. assign, aanwijzeu, aanstel- 11 at assignation, aanwijzing f. assimilate, gelijk makes; opnemen van voedingsmiddelen. assist, helpen, bijwonen. assistance,biistand m, hulp associable, gezellig. [f. associate, metgezel, makker, vennoot m. assonant, gelijkluidend. assort, uitzoeken,sorteeren. assortment, sorteering f. assuage, verzachten, lenigen. assuasive, verzaehtend. assume, aannemen, aanmatigen. assumption, aanneming, onderstelling; hemelvaartf. assurance, verzekering; driestheid; assurantie.f. assuredly, voorzeker. asterisk, sterretje n. (*) astern, van achteren. asthma, aarnborstigheid astonish, verbazen;verwonderen. [ontzetting f. astonishment, verbazing, astray, verdwaald. [beens. astride, schrijlings, wijdastringent,samentrekkend. astrology, sterrenwichelarij f. [dige. astronomer, sterrenkunastute, scherpzinnig, slow. asunder, bijzonder. asylum, sehuilplaats.f. at, tot, te, in, van, bij,aan, naar, om, over; at first, iu het eerst; at the very first, in het begin; at break of day, met het krieken van den dag; at present, your 't tegen

16 ate woordige; at most, op zijn meest; at length, eindeate, at. [lijk. atheism, godloochening f. athlete, athleet m. [land. at home, tehuis; in eigen athwart, overdwars. atmoaphere,dampkring in. atom, stofje, atoom n. atone, boeten. [welling/. atonement, boete, veratop, boven op. atrabilious, zwartgallig. atrocity, afgrijselijkheid f. atrophy, uittering f. attach,vastmaken, hechten. attachment, verknochtheld f; aanhangsel n; gijzeattack, aanval m. [ling f. attain, bereiken. [ging J.- attaint, vlek, beschuldiattempt, onderneming f, aanslag m; (v.) trachten, onattead,oppassen.[dernemen. attendance, opmerkzaamheid, bediening f; geleide, gevolg n. attendant, oppasser ilt attention, oplettendheidf. attenuate, verciannen, dun worden; verzwakken. attest, betuigen, getuigen. attic, zolderkamer f; (adj.) attisch. attire, versieren, optooien. attitude, houding f. attorney, procureur attract, aantrekken. attraction, aantrekkelijkheld; aantrekkingskracht f, attribute, toeschrij ven. fijnwrij ving; attrition, wroeging f. auburn, donkorbruin. 12 avenue auction, vendutie f. auctioneer, vendumeester. audacious, stout,vermetel. audacity, vermetelheid f. audible, hoorbaar. audience, gehoor n. auditory, gehoorzaal f toehoorders m (pl.) auditrees, toehoorster f. aught, lets. augment, bijvoegsel n; (v.) vermeerderen. [ring f. augmentation,vermeerdeaugust, verheven, groot. August, Augustus. aunt, tante f. aureola, stralenkrans nt. auricular, van het oor. auspice, voorteeken n; bescherming f. auspicious, gunstig. austere, streng, stuursch. Austria, Oostenrijk. [tiek. mut h ea tie(a1).echt,authenauthor, schepper, voortbrenger, schnj ver authoress, schrijfster. U. authorixation,machtiging authority,gezag n,machtf. autocar, automobiel m. autocrat, alleenheerscher. autography, eigen handschrift n; overdruk m. autumn, herfst m. auxiliary, hulp...; helper. avail, baat f, nut a; (v.) baten. [geldig. available, nuttig, dienstig, avalanche, lawine f. avarice, gierigheid f. avaricious, gierig. Ave-Mary, Ave-Maria. avenge, wreken. avenue, lean f.

17 aver 13 ballast aver, betuigen, verzekeren. baby's bottle, zuigilesch f. average, schade, averij f; bachelor, ongehuwd man, (adv.) gemiddeld. vrijgezel m. averse, afkeerig. back, rug m; (adv.) terug aversion, afkeer, haat m. achterwaarts; (v.) doen teaviation, vliegkunst f. ruggaan. aviator, bestuurder eener backbite (backbit; backvliegmachine,aviateur,vlie- bitten), lasteren. genter. backbone, ruggegraat f. avidity, begeerigheid f. backdoor, achterdeur f. avocation, roeping f. backgammon, triktak n. avoid, vermijden. back pedalling brake, avow, bekennett. terugtraprem f. avowal, bekentenis f. backrootn, achterkamer f. await,verwachten,wachten. backside, achterzkide f. awake (awoke; awoke), backward,aehterhjk,traag. wekken; (adv.) wakker, hackwardness,traagheidf. ontwaakt. backyard, achterplaats f. awaken, wekken. [kennen. bacon, rookspek n. award, uitspraak f; (v.)toe- bad, kwaad, slecht, ziek. aware, op zijn hoede, ge- bade, beval, zeide. [ken away, weg, voort. [waar. badge, insigne n; (v.) merawe, ontzag n, vreesf; (v.) badger, das m (dice). ontzetten. badly, kwalijk, slecht, erg. awful, ontzagwekkend. badness, slechtheid f. awhile, voor eenigen tijd. baffle, overbluffen verijdeawkward, onbandig,lomp. bag, zak m, tasch :f. [len. awl, els (priem) I. bag-pipe, doedelzak m. awning, dekzeil, scherm n. bail, borgtocht f. awry, scheef, krom, ace- bailiff, baljuw axe, bin f. [keerd. bait, lokaas n; vervcraxiom, axioma n. bake, bakken. [aching f. axle, as f. bakehouse, bakkerij f. azure, hemelsblauw. baker, bakker m. baking, baksel n. balance, balans f, evenwicht n; (v.) overwegen. balcony, balkon n. B. A., candidaat in de let- bald, kaal, babble, gebabbel n. [teren. bald-pate, kaalkop m. baby, kind a. bale, baal; ellende f. baby-hoed, kindschheid f. ball, balm & n. baby-linen, gemaakt kin- ballad, ballade f. dergoed n. ballast, ballast nt.

18 ballet 14 ballot, ballet n. balloon, ballon m. ballot, loting f; (v.) ballobalm, balsem an. (teeren. Baltic Sea, Oostzee f. balustrade, leuniug f. bamboo, bamboes n. ban, ban an. hanana,pisang f.[n;band m. band, betide f, muziekkorps bandage, verband n. bandit, bandiet band master,kapelmeester. bandoleer, bandelier an. bandy,wisselen,wedijveren. bane, verderf; vergif n. bang, bons f. banish, verbannen. bank, oever m; bank.f. bankbill, banknoot f. bankrupt, bankroet n. banner, banier, vaan f. bannisters, (pl.) (trap)leubaptism, doop m. [ning f. baptist, doopsgezinde. baptistery, doopvont f. baptize, doopen. bar, sluitboom m; tralie; rechtbank; herberg; staaff. barbarism, woestheid. barbarous, barbaarsch. barbel, barbeel (visch) m. barber, barbier bare, naakt, kaal. bareboned, zeer mager. barefaced, onbeschaamd. barefoot, barrevoets. bareheaded, blootshoofds. barely, enkel, ternauwerbargain, koopje n. [hood. bar- iron, staafijzer n. bark, bast m, schors f; (v.) blaffen; schillen.,bar-keeper, tapper in. bathing-tub barley, gerst f. berm, gist 1. [juffrouw. bar -maid, kellnerin,buffetbarn, schuur f. barn -floor, dorschvloer m. barometer, weerglas n. barracks, (pl.) kazerne f. barrel, vat n;geweerloop m. barrel -organ, draaiorgel n. barren, dor, bar. barricade, barricade f; (v.) versperren. barrier, slagboom m. barrister, advocaat m. barrow, berrie f, kruiwagen an. barter, ruilhandel m. basalt, basalt n. base, slecht, laag. base-hearted, laaghartig. basely, op een lage wijze. base -minded, laaghartig. bashful, bloode, bedeesd. basil, schuinte f. basin, bekken, Bassin n. basis (pl. bases), basis f. basket, korf m, mand f. basket-ball,korfbal(spel) n. basket-box, reismand f. bass, bas; zander (visch), snoekbaars m. bass -relief, basrelief n. bass -viol, violoncel f. bastard, bastaard m. bat, vleermuis; kolf f, slagbout n. [viaasch. Batayian,Bataafseh, Batabatch, baksel n; troep m, partij f. bate, afkorten,verminderen. hateful, twistziek. bath, bad n; keeper,badbathe, baden. [meeeter. bathing-tub, badkuip f.

19 batiste) 15 beef batist(e), batist a. dulden; to bear witness, battalion, bat.on n..getuigen. hatter, beslag n (eieren beard, baard; weerhaak M. battery, batter,. [..). beardless, baardeloos. battle, veldnlag m. bearing, bctrekkiug, vet, battledore, raket a. bonding f; gethiig a. Bavaria, Beieren. bear-skin, berenvel n. bawd, koppelaar(ster). beast, beest a. bawdy, liederl,k,onkuiseli. beastly, beestachtig. bawl, sehreeowen, tieren. beat (heat; beaten), klopbay, baai; ruimte; verlegen- pen, afros., verslaan; to heid f; (v.)...isla... beat the streets, door de bay-horse, von (paard) so. straten slenteren; to beat bayonet, bajonet as, down, afdingen. bazar, bazar so. beatification, zaligverkla- It. C., v6or J. C. ring.f. he (was; been), zijn, we- beatify, zaligmaken. Zen; to be let, te hour; to beatitude, zaligbeid f. be sold, te koop. beau (pl. haat*, pronker, beach, strand a, never m. fat. beacon, bask, lichtbaak f. beautiful, schoon, fraai. bead, kraal f.f beauty, schoonheid f. beadle, pedel m.. beaver, bey, m. beads, (pl.) rozenkrans m. becalm, bedaren. beagle, beak (hood) m. because, omdat. beak, as,avel n,. because of, wegens. beam,stutbalk; disselboom; beco....e...; beco straal m; (v.) stralen. [lend. me), worden; beta... beamy, met horens; tar.- becoming, voegzaam, netbean, boon f; French bed, bed n; bedding f. Oes. bean, snij1,30n f. bedaub, besmeren. [a. heanpod, peulschil f. bed-clothes,(pl.)beddegoed bear, beer m; (v.) (bore; bedbangings,(pl.)gordijnen borne), dragen, verdragen; a (pl ) voortbrengen; to bear a bedridden, bedlegerig. part, deel hebben; to bear bed -room, nlaapkamer f. away, belialen; to bear bedspread, beddesprei f. down, neerdrukken; to bed -tick, beddetijk f. bear off, wegvoeren, af- bed-time, bedtijd m. wenden; to bear the bed..., bestuiven. charge, bekostigen; to bee, bij f. bear against, het boofd 1 beech, bettk(ebom) so. bieden; to hear back, : beef (pl. beeves), on so; wijken; to bear with,, ruudvleeseh a.

20 beefsteak 16 beef-steak, biefstuk beehive, bijenkorf been, geweest. beer, bier n. beet, beetwortel m. beetle, kever; kakkerlak; stamper, heiblok a. befell (befell; befallen), gebeuren. befit, betamen. befool, bedotten. before, voor, boven. [af. beforehand, vooruit, voorbeforetime, voorheen. befriend, begunstigen. beg, bedelen, bidden, smeeken, verzoeken. beggar, bedelaar versoeker. beggarly,armoedig.[ginnen begin (began; begun) bebeginner, beginner. begone, ga weg. begrease, besmeren. beguile, bedriegen. behalf, nut, voordeel n; in behalf of, ten gunste van. behave one's self, zich gedragen. behaviour, gedrag n. behind, achter. [achterlijk. behindhand, achterstallig; behold (beheld; beheld), aanschouwen. behoof, nut, gemak n. beho(o)ve, behooren, betamen. [zijnde. being, bestaan, wezen n;(v.) belated, v erlaat. belay, vastsjorren; belegeren, belagen. belch. uitbraken. belfry, klokketoren Belgian, Belgisch. Belgium, Belgic. bereave belief, geloof n. believe, geloov en. belike, waarschijnlij k bell, bel, klok, schel f. belle, schoone vrouw. belligerent,00rlogvoerend. bellow, bulken, loeien. bellows, (pl.) blaasbalg m. bell-pull, schellekoord n. bell-punch, kniptang voor tramkaartjes. bells, (pl.) rammelaar m. belly, buik f. belly-ache, buikpijn f. belly-band, buikriem m. belong, behouren. beloved, bemind; beminde. below, beneden, omlaag. belt,gordel m;(v.)omgorden. bemoan, beweenen. bench, rechtbank f. bend, bocht, bulging f; (v.) (bent; bent) buigen, krombendable, buigzaam. [men. beneath, beneden. benediction, zegening f. benefaction, weldaad f. benefactor, weldoener. benefactress, weldoenster. beneficent, weldadig. benefit, voordeel n. benefit-play,benefice-voorstelling f. [held f. benevolence, welwillendbenevolent, welwillend. bengal-lights, (pl.) bengaalsch vuur n. [ging f. bent, bulging, helling; neibenumb, verkleumen. bequeath, nalaten. bequest, legaat n. bereave (bereft, bereft or bereaved, bereaved), berooven.

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

Things to do before you re 11 3/4

Things to do before you re 11 3/4 Counting Crows 1 Things to do before you re 11 3/4 Lees de tekst en beantwoord de vragen. - Maak deze zin af: De schrijver van de tekst vindt dat kinderen - Welke dingen heb jij wel eens gedaan? Kruis

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

Gelukkig Hansje. Jacob Grimm en Wilhelm Grimm. bron Jacob Grimm en Wilhelm Grimm, Gelukkig Hansje. D. Noothoven van Goor, Leiden 1850-1860.

Gelukkig Hansje. Jacob Grimm en Wilhelm Grimm. bron Jacob Grimm en Wilhelm Grimm, Gelukkig Hansje. D. Noothoven van Goor, Leiden 1850-1860. Gelukkig Hansje Jacob Grimm en Wilhelm Grimm bron. D. Noothoven van Goor, Leiden 1850-1860 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/grim001gelu01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 Gelukkig Hansje. Wilt

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

Handleiding The very hungry caterpillar. Eric Carle

Handleiding The very hungry caterpillar. Eric Carle Handleiding The very hungry caterpillar Eric Carle In the light of the moon a little egg lay on a leaf. One Sunday morning the warm sun came up and pop! - out of the egg came a tiny and very hungry caterpillar.

Nadere informatie

Het verwoorden van de spellingsregel is belangrijk (bewustwording waarom je iets op een bepaalde manier schrijft).

Het verwoorden van de spellingsregel is belangrijk (bewustwording waarom je iets op een bepaalde manier schrijft). Beste ouders, Wij zijn begonnen aan thema 8 van taal. Dit is het laatste thema van dit schooljaar. Volgend schooljaar krijgt u geen uitleg meer over de spellingscategorieën omdat de categorieën in groep

Nadere informatie

U2 viering: programma en vertaling van de U2 songteksten

U2 viering: programma en vertaling van de U2 songteksten U2 viering: programma en vertaling van de U2 songteksten Intro Vredeswens (Grace) ter groet Pride God YHWH Om te volgen Spiegel Gloria Vraag en Antwoord De wereld When love comes to town Love and peace

Nadere informatie

You unravel me, with a melody You surround me with a song Of deliverance, from my enemies Till all my fears are gone

You unravel me, with a melody You surround me with a song Of deliverance, from my enemies Till all my fears are gone You unravel me, with a melody You surround me with a song Of deliverance, from my enemies Till all my fears are gone I m no longer a slave to fear I am a child of God (2x) From my mothers womb You have

Nadere informatie

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Vrijdag 28 januari 2012 23.50u Mijn dochter, Ik geef de wereld dit kruistochtgebed (22) om gebeden te worden door de katholieke

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

k ga naar school go to school

k ga naar school go to school Nederlandstalig onderwijs k ga naar school go to school Nederlands English k ga naar school go to school Wat heb ik goed geslapen. Mama helpt me bij het wassen en aankleden. Ze vertelt me dat ik mijn knuffel

Nadere informatie

Woordsoorten. Nederlands. Aanwijzend voornaamwoord. Onderschikkend voegwoord. Persoonlijk voornaamwoord. Betrekkelijk voornaamwoord

Woordsoorten. Nederlands. Aanwijzend voornaamwoord. Onderschikkend voegwoord. Persoonlijk voornaamwoord. Betrekkelijk voornaamwoord Woordsoorten Nederlands Aanwijzend voornaamwoord Betrekkelijk voornaamwoord Bezittelijk voornaamwoord Bijvoeglijk gebruikt werkwoord Bijvoeglijk naamwoord Bijwoord Bijzin Hoofdzin Hulpwerkwoord Koppelwerkwoord

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

Op weg met jou... Jij bent mijn nu, mijn toen, jij bent mijn leven, jij bent mijn denken en mijn doen. Jij bent mijn lied en ik weet zeker dat

Op weg met jou... Jij bent mijn nu, mijn toen, jij bent mijn leven, jij bent mijn denken en mijn doen. Jij bent mijn lied en ik weet zeker dat Op weg met jou... Jij bent mijn nu, mijn toen, jij bent mijn leven, jij bent mijn denken en mijn doen. Jij bent mijn lied en ik weet zeker dat de Heer jou heeft gegeven, want zoiets liefs, dat geven mensen

Nadere informatie

Met medewerking van: Clarity o.l.v. Mario Riedijk De jongerengroep

Met medewerking van: Clarity o.l.v. Mario Riedijk De jongerengroep Voorganger: Organiste: Ds. A.G.E. Klap Mevr. de Jager - Boudeling Met medewerking van: Clarity o.l.v. Mario Riedijk De jongerengroep Welkom Aanvangspsalm: Psalm 103 : 1, 3 en 5 Zegen mijn ziel, de grote

Nadere informatie

Vuur bij Koud Water 2008. Welkom bij het water, welkom bij het vuur dat nog koud is. Straks gaan we vlammen.

Vuur bij Koud Water 2008. Welkom bij het water, welkom bij het vuur dat nog koud is. Straks gaan we vlammen. Vuur bij Koud Water 2008 Welkom bij het water, welkom bij het vuur dat nog koud is. Straks gaan we vlammen. Straks zullen we de kunst van het branden verstaan. Het vuur, neem het in uw hart, want dit is

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 18 mei 2014, themadienst Grenzen Over Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = = = = =

Nadere informatie

2. Auditieve Synthese: A: Lettergrepen samenvoegen tot een woord. B: Letters samenvoegen tot een woord.

2. Auditieve Synthese: A: Lettergrepen samenvoegen tot een woord. B: Letters samenvoegen tot een woord. Auditieve taaloefeningen bij het onderwerp: KIKI 1. Auditieve Analyse: A: Eén en twee lettergrepen. B: Drie of meer lettergrepen. 2. Auditieve Synthese: A: Lettergrepen samenvoegen tot een woord. B: Letters

Nadere informatie

Het oolijke dierenboek

Het oolijke dierenboek Het oolijke dierenboek Kriwub bron. G.B. Van Goor Zonen, Gouda 1924 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/kriw001ooli01_01/colofon.php 2010 dbnl 2 Het oolijke dierenboek Een overmoedige aap

Nadere informatie

Input dienst HoH op zondag 4 maart 2013 met Lodewijk van Weerden. Als er met de schuld is afgerekend, ga je anders met de situatie om!

Input dienst HoH op zondag 4 maart 2013 met Lodewijk van Weerden. Als er met de schuld is afgerekend, ga je anders met de situatie om! Input dienst HoH op zondag 4 maart 2013 met Lodewijk van Weerden Lodewijk verwoordt een gevoel van trots over HoH. Er is leven, er is een mooi voorgangersteam. Lodewijk refereert aan het thema dat hij

Nadere informatie

Designstickers Deel II

Designstickers Deel II Designstickers Deel II Sticker DS Kleur Design 33 Om ook de mensen die van stijl en design houden een gepaste oplossing en bescherming voor hun Nintendo DS aan te bieden, namen we de Sticker DS Kleur Design

Nadere informatie

HEIDI WALLEGHEM Met illustraties van Geert Vervaeke. Mijn eerste groeiboek: ik lees het zelf! In de zoo

HEIDI WALLEGHEM Met illustraties van Geert Vervaeke. Mijn eerste groeiboek: ik lees het zelf! In de zoo HEIDI WALLEGHEM Met illustraties van Geert Vervaeke Mijn eerste groeiboek: ik lees het zelf! In de zoo In deze reeks verschenen bij Davidsfonds Infodok: Mijn eerste sprookjesgroeiboek (Hilde Vandermeeren,

Nadere informatie

vet gedrukt: lied gebruikt voor NGKV liedbundel Psalmen voor Evang. liedb. Opwekking Opw. Voor kinderen Taizé

vet gedrukt: lied gebruikt voor NGKV liedbundel Psalmen voor Evang. liedb. Opwekking Opw. Voor kinderen Taizé NGKV liedbundel Groen is kinderlied Geschikt voor orgel Opwekking Evang. liedb. Psalmen voor nu Taizé Opw. Voor kinderen Op toonhoogte Joh. de Heer Alles wordt nieuw E&R GKV bundel vet gedrukt: lied gebruikt

Nadere informatie

Welkom in het kartuizerklooster

Welkom in het kartuizerklooster Welkom in het kartuizerklooster Hallo, ik ben monnik Dionysius van Leeuwen. Mijn voornaam spreek je uit als di-o-ni-si-us. Ik ben geboren in 1402. Mijn bijnaam is Dionysius de Kartuizer, omdat ik namelijk

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

AVS Western Riding Cup 2014. Horse & Dog Trail. Start and Finish. Walk Jog Lope Backup Sidepass. See description. Dawra

AVS Western Riding Cup 2014. Horse & Dog Trail. Start and Finish. Walk Jog Lope Backup Sidepass. See description. Dawra Horse & Dog Trail 7 Start and Finish See description. Horsemanship Beginners & Be ready at.. to. At, jog.. around to.. around to.. Back up and stop. back to line up. Horsemanship Beginners Be ready at..

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

(Deel van) Zijn Lichaam

(Deel van) Zijn Lichaam (Deel van) Zijn Lichaam 1 December 2013 I. Wedergeboren Leven II. Levende stenen 1 Petrus 2:4-5 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn

Nadere informatie

KOPIEERBLADEN. THEMA 5: Ik wil ridder worden! Plantyn - TotemTaal - Thema 5: ik wil ridder worden!

KOPIEERBLADEN. THEMA 5: Ik wil ridder worden! Plantyn - TotemTaal - Thema 5: ik wil ridder worden! KOPIEERBLADEN THEMA 5: Ik wil ridder worden! 97 97 Wat moet je doen om ridder te worden? Vind je dit goed? Moet er nog iets bij? Als je de opdrachten hier goed uitvoert, krijg je een ridderdiploma. Page

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Het kasteel van Dracula

Het kasteel van Dracula Uit het dagboek van Jonathan Harker: Het kasteel van Dracula 4 mei Eindelijk kom ik bij het kasteel van Dracula aan. Het kasteel ligt in de bergen. Er zijn geen andere huizen in de buurt. Ik ben moe. Het

Nadere informatie

Paardrijles. Inleiding. Inhoud. Spullen die je nodig hebt

Paardrijles. Inleiding. Inhoud. Spullen die je nodig hebt Paardrijles Inleiding Ik doe mijn spreekbeurt over paard rijlessen, omdat ik zelf op paardrijden zit. Ik wil hier graag iets over vertellen, omdat paardrijden erg leuk is. Ik leer erg veel over paarden

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: 1 Timotheüs 1 vers 18 t/m 1 Timotheüs 2 vers 15 Lied 410 vers 1 en 2 (Op Toonhoogte) Psalm 21 vers 5 (Schoolpsalm) Gezang 323 vers 1, 7

Nadere informatie

De boodschappen van het jaar 2008

De boodschappen van het jaar 2008 2 januari 2008 Lieve kinderen! Met al de kracht van mijn hart hou ik van jullie en geef ik mijzelf aan jullie. Zoals een moeder vecht voor haar kinderen, bid ik voor jullie en vecht voor jullie. Ik vraag

Nadere informatie

Het is om wanhopig te worden. t Drukt je neer, je komt geen stap vooruit. Vooral in je zwakste momenten word je door een machtige vijand gestuit.

Het is om wanhopig te worden. t Drukt je neer, je komt geen stap vooruit. Vooral in je zwakste momenten word je door een machtige vijand gestuit. Overwinning Je twijfelt of je wel in de hemel zult komen, een stemmetje in je zegt van niet. Te zondig voor al die mooie dromen. Dat loopt op niets uit, zoals je zelf toch wel ziet. Het is om wanhopig

Nadere informatie

Werkwoordpakket thema 1 (Taal Actief 3 groep 7) roepen beginnen begrijpen breken buigen drinken duiken klimmen kruipen roepen ruiken

Werkwoordpakket thema 1 (Taal Actief 3 groep 7) roepen beginnen begrijpen breken buigen drinken duiken klimmen kruipen roepen ruiken Werkwoordpakket thema 1 (Taal Actief 3 groep 7) bellen belonen benoemen dreigen dromen gillen gooien groeien huilen bakken bedanken boksen botsen danken dansen drukken eisen fietsen beginnen begrijpen

Nadere informatie

Thema: Waar religie en wetenschap elkaar ontmoeten, deel 2: de Bijbel als medicijn.

Thema: Waar religie en wetenschap elkaar ontmoeten, deel 2: de Bijbel als medicijn. Thema: Waar religie en wetenschap elkaar ontmoeten, deel 2: de Bijbel als medicijn. Spreuken 4:20-22 20 Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken; 21 laat ze niet wijken uit

Nadere informatie

Schriftlezing. Efeze 6 : 10-20

Schriftlezing. Efeze 6 : 10-20 Schriftlezing Efeze 6 : 10-20 10 Voor het overige, mijn broeders, wordt krachtig gemaakt in de Heer en in de macht van Zijn sterkte. 11 Doet de hele wapenrusting van God aan, opdat jullie stand kunnen

Nadere informatie

Jip en Janneke - Kindermusical (Children musical)

Jip en Janneke - Kindermusical (Children musical) 1. Jip en Janneke - Kindermusical (Children musical) Ik ben Jip - I am Jip Ik ben Janneke - I am Janneke En we wonen naast elkaar - And we live beside each other Hij heet Jip - His name is Jip - He is

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Presentatie Gemeente van onze Heer Jezus Christus, N.N. en N.N. hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon/dochter N.N.

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Liedjes Kerstmusical: Volg die ster

Liedjes Kerstmusical: Volg die ster 14-1: Waar ben je geboren Waar ben je geboren, waar kom je vandaan Waar is het begonnen, waar is het ontstaan Waar ken jij de weg zelfs met je ogen dicht Waar ben je geboren, waar zag jij het licht Iedereen

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk 1 GEBED 2 Welkom Hoe versterk ik mijn relatie met God Methodes en technieken delen hoe dit te bereiken

Nadere informatie

Toen God Adam en Eva schiep, bereikte de Schepping haar hoogste niveau: inderdaad, het was zeer goed. (v. 31).

Toen God Adam en Eva schiep, bereikte de Schepping haar hoogste niveau: inderdaad, het was zeer goed. (v. 31). Les 2 voor 9 januari 2016 Licht was God schiep zes e dingen op eerste zes dagen van de Schepping (Genesis 1): Land en zee waren Vegetatie was Het uitspansel was Zeedieren en vogels waren En God zag al

Nadere informatie

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Muzikale begeleiding: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Muzikale begeleiding: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard Orde van dienst voor zondag 4 oktober 2015, schoolkerkdienst Beestenboel Met medewerking van de Regenboogschool en ouders en kinderen van de Heideparkschool Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

DIEREN HEBBEN OOK GEVOELENS. Bach Flower Remedies voor dieren

DIEREN HEBBEN OOK GEVOELENS. Bach Flower Remedies voor dieren DIEREN HEBBEN OOK GEVOELENS Bach Flower Remedies voor dieren DIEREN HEBBEN OOK GEVOELENS Iedereen die een huisdier heeft, kan je vertellen hoe ze zich gedragen. Dieren hebben net als mensen heel verschillende

Nadere informatie

Bijwoorden: meer informatie geven over een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord een hele zin of een ander bijwoord - uitleg

Bijwoorden: meer informatie geven over een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord een hele zin of een ander bijwoord - uitleg Je ziet hier een plaatje van een man die aan het lopen is. Over de manier van lopen kun je aanvullende informatie geven. The man is walking fast. The man is walking slowly. De man loopt snel. De man loopt

Nadere informatie

Matteus 4, 1-11 (3) en Gen. 3,1-9 9 maart 2014 Wehl Thema: Het twee-gesprek tussen goed en kwaad.!

Matteus 4, 1-11 (3) en Gen. 3,1-9 9 maart 2014 Wehl Thema: Het twee-gesprek tussen goed en kwaad.! Matteus 4, 1-11 (3) en Gen. 3,1-9 9 maart 2014 Wehl Thema: Het twee-gesprek tussen goed en kwaad.! Gemeente, Wie wordt er op z'n tijd niet mee geconfronteerd, met dat stemmetje in je binnenste, dat jou

Nadere informatie

Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Gebed van de Ute (een Noord-Amerikaanse Indianenstam)

Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Gebed van de Ute (een Noord-Amerikaanse Indianenstam) Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Het verval van het lichaam is niet iets waar we graag aan denken. Ieder mens hoopt dat een lijdensweg hem bespaart blijft.

Nadere informatie

veilig leren Veilig leren lezen Artikelen - Letterkennis, aanpak b/d-probleem lezen Auteur: Susan van der Linden Stap 1

veilig leren Veilig leren lezen Artikelen - Letterkennis, aanpak b/d-probleem lezen Auteur: Susan van der Linden Stap 1 veilig leren lezen Letterkennis Aanpak b/d-probleem Auteur: Susan van der Linden De letters b en d zijn voor veel kinderen een bron van verwarring. Dit komt door hun gelijke vorm. Toch kunt u dit probleem

Nadere informatie

NEDERLANDS. Display Instructies. Knoppen. Geeft afwisselend Tijd, Datum en Temperatuur weer, kan ook ingesteld worden op enkel tijd

NEDERLANDS. Display Instructies. Knoppen. Geeft afwisselend Tijd, Datum en Temperatuur weer, kan ook ingesteld worden op enkel tijd NEDERLANDS Het ziet eruit als een simpel blokje hout, maar maak een geluid (knip met je vingers, kuch, klap in je handen, of tip op de bovenkant) en het geeft onmiddelijk en afwisselend tijd, datum en

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Poëziewedstrijd bibliotheek: thema STROOM. inzending klasgedicht. 6de leerjaar vzw KBT Sint-Lutgart beemdstraat 4 3700 TONGEREN 012-23.12.

Poëziewedstrijd bibliotheek: thema STROOM. inzending klasgedicht. 6de leerjaar vzw KBT Sint-Lutgart beemdstraat 4 3700 TONGEREN 012-23.12. 6de leerjaar klastitularis: juf Hanne en Els Mor. Ward, de Bever, had een kater Daarom dronk hij zoveel water Maar wat hij had gegeten Dat mochten wij niet weten Misschien at hij wel barbecue Na een vermoeiend

Nadere informatie

OPENING VAN DE VIERING

OPENING VAN DE VIERING OPENING VAN DE VIERING KRUISTEKEN EN BEGROETING INLEIDING GEBED Pastor: Laat ons samen bidden tot God, in wiens Naam wij hier samengekomen zijn, en in wiens Naam deze kinderen zullen worden gedoopt. Heer

Nadere informatie

Had het werk van de profeten Elia en Elisa velen tot inkeer gebracht?

Had het werk van de profeten Elia en Elisa velen tot inkeer gebracht? De laatste jaren van de profeet Elisa. Had het werk van de profeten Elia en Elisa velen tot inkeer gebracht? Maar de hervorming, door Elia begonnen en voortgezet door Elisa, had velen ertoe gebracht God

Nadere informatie

De leerlingen van Jezus zijn in afwachting. Ze voelen het.. er staat iets volkomen nieuws te gebeuren. Het is immers Jezus die spreekt over zijn vertrek bij hen. Voorgoed of is er nog wel een toekomst

Nadere informatie

Vooruit, blik terug!

Vooruit, blik terug! Vooruit, blik terug! Liturgie voor de kerk/schooldienst op dankdagmorgen 4 november 2015 met de kinderen van de hervormde basisscholen in de Oude Kerk van Barneveld. Voorganger: ds. L.P. Blom Ouderling

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven) Schriftlezingen: 1 Koningen 10 vers 1 t/m 13 Mattheüs 12 vers 38 t/m 42 Lied 124 (Op Toonhoogte) Gebed des Heeren vers 10 (Schoolpsalm) Psalm

Nadere informatie

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft.

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft. In Kanton, China Op de hoek van twee nauwe straatjes zit een jongen. Het is een scheepsjongen, dat zie je aan zijn kleren. Hij heeft een halflange broek aan, een wijde bloes en blote voeten. Hij leunt

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Gebeden voor jongeren

Gebeden voor jongeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebeden voor jongeren... 2 Gebed van het licht... 2 Mijn leven tot een licht... 2 Gebed voor sterke benen... 2 Dankgebed... 3 Gebed van Franciscus... 3 Dankgebed als je

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Rotsvast vertrouwen. De voorganger is ds. M.P.D. Barth.

Rotsvast vertrouwen. De voorganger is ds. M.P.D. Barth. Rotsvast vertrouwen Liturgie van de themazondagdienst kerk en school op zondag 26 januari 2014 in de Oude Kerk om 10.45 uur samen met de Willem van Oranjeschool. De voorganger is ds. M.P.D. Barth. Welkom

Nadere informatie

Liturgie zondag 1 maart 2015 Ochtenddienst Dorpskerk De Bilt

Liturgie zondag 1 maart 2015 Ochtenddienst Dorpskerk De Bilt Liturgie zondag 1 maart 2015 Ochtenddienst Dorpskerk De Bilt Lied 130 C uit proefbundel 2. Als U niets dan zonden zag, Heer, mijn God, wie bleef in leven? Maar U wilt nu juist vergeven. Dus verdient U

Nadere informatie

Thema 10 Reizen. Les 10.1 De wind waait.( nodig: een kompas, een globe ) DE WERELD HET WEER

Thema 10 Reizen. Les 10.1 De wind waait.( nodig: een kompas, een globe ) DE WERELD HET WEER Les 10.1 De wind waait.( nodig: een kompas, een globe ) WOORDWEB:De wereld 1. De wereldbol ( de globe) : Een draaibare bol die de aarde voorstelt, waarop de landen, de zeeën en de werelddelen te zien zijn.

Nadere informatie

De stap tussen u en de genezing

De stap tussen u en de genezing De stap tussen u en de genezing profeet T.B. Joshua Introductie Er is een stap tussen u en het herstel, de genezing, de zegen en redding. Die stap is geloof in Christus. Jezus staat aan de ene kant en

Nadere informatie

Lieve gemeente, beste jongens en meisjes,

Lieve gemeente, beste jongens en meisjes, Lieve gemeente, beste jongens en meisjes, De preek gaat over: God was blij met Noach. Noach vond genade bij God. Noach was de Here God welgevallig. Dat merkte Noach (Gods knipoog), dat merkten de mensen

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Exodus 14 vers 1 t/m 22 Gezang 343 vers 1 t/m 5 (Liedboek) Psalm 130 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Psalmberijming)

Nadere informatie

Auditieve taaloefeningen bij het onderwerp: 1. Auditieve Analyse: A: Eén en twee lettergrepen nazeggen. B: Drie of meer lettergrepen nazeggen.

Auditieve taaloefeningen bij het onderwerp: 1. Auditieve Analyse: A: Eén en twee lettergrepen nazeggen. B: Drie of meer lettergrepen nazeggen. Auditieve taaloefeningen bij het onderwerp: Rupsje Nooitgenoeg 1. Auditieve Analyse: A: Eén en twee lettergrepen nazeggen. B: Drie of meer lettergrepen nazeggen. 2. Auditieve Synthese: A: Lettergrepen

Nadere informatie

studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham garage car exchange / use of car study

studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham garage car exchange / use of car study Madness 1 Home swap Flash info read Bekijk de website en lees de tekst. Wat is het Nederlandse woord voor home swap? studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham

Nadere informatie

PRODUCTEN CATALOGUS 2014 Del Ponti Del P

PRODUCTEN CATALOGUS 2014 Del Ponti Del P PRODUCTEN CATALOGUS 2014 Del Ponti 2 - Catalogus 2014 - www.delponti.be Geachte lezer, Allereerst willen wij u bedanken voor uw interesse in onze producten. Het is eindelijk zover, we kunnen u onze nieuwe

Nadere informatie

Gedichten werkboekje. Naam: Groep:

Gedichten werkboekje. Naam: Groep: Gedichten werkboekje Naam: Groep: Gedichten lezen 1. Wat valt je als eerste op bij dit gedicht? Bang Bang, dat ik het nooit vergeten zal. Ik zal het nooit vergeten. Ik zag hem daar voor het laatst in de

Nadere informatie

Doop van kinderen Orde II

Doop van kinderen Orde II Doop van kinderen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij

Nadere informatie

Nieuw thema: Thema: Dieren. Van 14 februari tot 11 maart 2011. Week 7 maart- 11 maart:

Nieuw thema: Thema: Dieren. Van 14 februari tot 11 maart 2011. Week 7 maart- 11 maart: Nieuw thema: Thema: Dieren. Van 14 februari tot 11 maart 2011 Week 14 feb. 18 feb. : Week 21 feb. 25 feb.: Week 28 feb-4 maart: Week 7 maart- 11 maart: dieren op het land dieren in de lucht dieren in de

Nadere informatie

VERWERKEN VAN EEN SCHAAP

VERWERKEN VAN EEN SCHAAP VERWERKEN VAN EEN SCHAAP Het is slachtdag. We slachten een schaap. Het moet in ons geregelde landje gebeuren met een keurmeester. Hij trekt een voor ons verblindend witte jas aan en zet een wit hoedje

Nadere informatie

Shopping. Questions. Worksheet. 1 read Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben?

Shopping. Questions. Worksheet. 1 read Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben? Shopping 1 Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben? I would like to have Ed Sheeran webshop Lego House hoody Jacket Cap Necklace This grey men s hooded

Nadere informatie

Belijdenis (en doop) van volwassenen en doop van kinderen Orde II

Belijdenis (en doop) van volwassenen en doop van kinderen Orde II Belijdenis (en doop) van volwassenen en doop van kinderen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf

Nadere informatie

Zitten, staan, heffen

Zitten, staan, heffen Centrum Basiseducatie Brusselleer Oefenmap lezen en schrijven p. 1 Ai, mijn rug Zitten, staan, heffen Meer dan de helft van de Belgen heeft wel eens pijn in de rug. De meesten zijn er na 4 tot 6 weken

Nadere informatie

MENU. Tekenevenement Tussen de lijnen = GROEI! 1. Help de boom - groep 1 t/m 4 (hoofdopdracht)

MENU. Tekenevenement Tussen de lijnen = GROEI! 1. Help de boom - groep 1 t/m 4 (hoofdopdracht) MENU Tekenevenement Tussen de lijnen = GROEI! In deze bijlage wordt het menu voor het tekenevenement beknopt weergegeven. Per opdracht leest u: - het idee van de opdracht - de duur hiervan - de daarbij

Nadere informatie

Welke plaag moesten zij aankondigen; wanneer zou de vijfde plaag een feit worden en had Gods volk last van deze plaag?

Welke plaag moesten zij aankondigen; wanneer zou de vijfde plaag een feit worden en had Gods volk last van deze plaag? De overige plagen in Egypte. Welke plaag moesten zij aankondigen; wanneer zou de vijfde plaag een feit worden en had Gods volk last van deze plaag? Genesis 9:2-5 2 Want als u hun weigert te laten gaan

Nadere informatie

Een nieuw aardig prentenboek

Een nieuw aardig prentenboek Een nieuw aardig prentenboek Heinrich Hoffmann Vertaald door: W.P. Razoux bron (vert. W.P. Razoux). J. Vlieger, Amsterdam ca. 1885 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/hoff049nieu01_01/colofon.php

Nadere informatie

En nu weer Engels! EXERCISE 1: Leer de volgende onregelmatige werkwoorden:

En nu weer Engels! EXERCISE 1: Leer de volgende onregelmatige werkwoorden: ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON FOUR Beste leerling! Nog één keer wil aandacht schenken aan de huiswerkplanning. Ik wil je aandacht vragen voor het zinnetje uit les 1: Doe nooit twee talen achter elkaar!

Nadere informatie

Antwoorden 18.1: De wonderbare visvangst

Antwoorden 18.1: De wonderbare visvangst Antwoorden 18.1: De wonderbare visvangst a. De mensen komen naar de Heere Jezus om het Woord van God te horen. b. Het Woord van God is belangrijk in het leven van deze mensen. Door Bijbellezen en bidden

Nadere informatie

1. Los de rebussen op!

1. Los de rebussen op! oo k Enkel of dubbel korte klinker één edeklinker 1. Los de rebussen op! dubbele edeklinker s + nen + nen b = o = i 2. Welk speelgoed hebben Sofi e en Bart? Schrijf de juiste naa bij de tekening. 3. Schrijf

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

HANDIG BUIKPIJN BIJ KONIJNEN

HANDIG BUIKPIJN BIJ KONIJNEN l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n HANDIG BUIKPIJN BIJ KONIJNEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN HIER LEES JE HANDIGE INFORMATIE OVER BUIKPIJN BIJ KONIJNEN.

Nadere informatie

Auditieve oefeningen bij Pluk van de Petteflet.

Auditieve oefeningen bij Pluk van de Petteflet. Auditieve oefeningen bij van de Petteflet. Àelk woord hoort er niet bij? 1. Aardbeien 2. Opa Bakkebaard Mevrouw Helderder 3. Autobus Langhors Kraanwagen 4. Meeuw Mus Duif 5. Krullevaar Liezebetje Marieke

Nadere informatie

Doop van kinderen Orde I

Doop van kinderen Orde I Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij leven en sterven voor God

Nadere informatie

Holiday child daycare. Manual online enrollments 2015 (see below for translation website)

Holiday child daycare. Manual online enrollments 2015 (see below for translation website) Holiday child daycare Manual online enrollments 2015 (see below for translation website) Step 1: Registration Click the registration link (via intranet or www.vakantieopvangstekelbees.be Reserveren) Fill

Nadere informatie

Het verhaal van William Booth

Het verhaal van William Booth Lesmateriaal bij Het verhaal van William Booth Inhoudsopgave Geroepen om te dienen woordzoeker 3 Graaf in het verhaal! 4 Graaf dieper 5 Gods weg doolhof 6 Nieuw leven interview 7 Het Leger des Heils verspreid

Nadere informatie