van Qoor 's Minialuur - Engelsch Woordenhock

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "van Qoor 's Minialuur - Engelsch Woordenhock"

Transcriptie

1 van Qoor 's Minialuur - Engelsch Woordenhock

2

3 VAN GOOR'S o MINIATUUR ENGELSCH WOORDENBOEK ENGELSCH-NEDERLANDSCH EN NEDERLANDSCH -ENGELSCH DER DE DRUK G. B. VAN DOOR ZONEN - GOUDA

4 ABBREVIATIONS VERKORTINGEN. adj. = adjective, bijvoeglijk naamwoord. adv. = adverb, bijivoord. Amer. = American,,Amerikaansch. conj. = conjunction, voegwoord. f. = feminine, vrouwelijk. fig. = figurative, figuurlijk. interj. = interjection, tusschenwerpsel. m. = masculine, mannelijk. rt. = neuter, onzijdig. num. = numeral, telwoord. p1. = plural, meervoud. prep. = preposition, voorzetsel. pron. = pronoun, voornaamwoord. subst. = substantive, zelfstandig naamwoord. v. = verb, werkwoord.

5 A a, een. [teren. A. B., candidaat in de let- / aback, terug, rugwaarts. n abalienate, vervreemden. /abandon, overlaten, opge- / abase, vernederen. [yen. "abash, beschamen. /abate, verminderen. abbess, abdis f. abbey, abdij f. abbot, abt nt. tabbreviation,verkorting.1. /abdicate, afstand doen. abed, to bed. /aberrance, afdwaling f. /aberration, afdwaling f. abet, ophitsen. abhor, verfoeien. abhorrence, afgrijzen n. abide (abode; abode), vertoeven; I my time, ik wacht mijn tijd af. bekwaamheid f. abject, verachtelijk. ablation, wegneming, zni- / vering,f. [kunnen. table, bekwaam; to be, able-bodied,goed gebouwd. ablution, afwassching f. ably, knap. behendig. abnegate, verloochenen. abnormal, onregelmatig, abnormaal. aboard, aan boord. abode, woning f, verblijf n; (v.) voorspellen. abodement, voorgevoel n. abolish. afschaffen. e. 3. abolition, afschatling f. abominable, afschuwelijk. aborigines, oerbewoners, inboorlingen. abortion, miskraam f. abortive, mislukt; onvoldragen. abound, overvloed hebben, in overvloed zijn. about, ongeveer, omheen, behoorende; I have no money about me, ik heb Been geld bij mij. above, boven, mere dan. omhoog; above all, voora' above-mentioned, boven gemeld. abrasion, afschaving f. abeeast, naast elkander. abridge, verkorten. abridgment, verkortingf. abroad, van huis; buiten 'a lands. abrogate,afschaffen. abrupt, afgebroken, plotseabaceaa, zweer f. absence, afwezigheid; verstrooidheid f. absent, afwezig; verstrooid; (v.) verwijderen. absent-minded,verstrooid. absolute, onbepaald, volstrekt; absolute power, onbeperkte macht. absoluteness, onbepaaldheid, onbeperkte macht f. absolution, vropraak J. aboolutory, vrtjsprekend. 1

6 absolve 2 absolve, vrijspreken. [pen. absorb, inzuigen, opslurabsorption, opslurping f. abstain, zicji onthouden. abstergent, zuiverea. abstinence, onthouding f. abstinent, matig. abstract, afgescheiden, afgetrokken; tsilbst.) aftreksel, uittreksej n. abstracted, afgetrokken, afgezonderd. abstraction, aftrekking f, afgetrokken denkbeeld n. aboruse, diepzinnig. absurd, ongerijmd. abundance, overvloed m. 'abuse, misbruik n, beleediging f; (v.) misbruiken. abusive, verkeerd. A. C., vo6r Christus. academy hookeschool f. accede, toetreden. ' accelerate, verhaasten. accent, klemtoon m accentuate, nadruk leggen accept, aannemen. [op. acceptable, aannemelijk; aangenaam. acceptance, ontvangst f. acceptation, beteekenis f. access, toegang; aanval m. (van ziekte). [winst f. accession, toetreding, aanaccessory, bijkomend, medeplichtig. accident, toeval,ongeval n. accidental, toevallig, bijkomstig. accianiation,toejuichingf. acclamatory, toejuichend. acclimatixe,aan 't klimaat gewenn en. acclivity, belling f. accusatory accommodable, bruikbaar; toepasselijk. accommodate,geschikt;gepast; (v.) schikken, voegen. accommodating, inschikkelijk. accommodation, verdrag; gemak n., [ding f. accotnpanknent, begeleiaccompany, vergezellen. aecomplice,medeplichtige. accomplish, volvoeren. accomplished, bedreven. accomplishment, voltooiing f; talent n. accord, eendracht f; (v.) vereffenen; vergunnen. accordance, overeenstemming f. [stig. accordingly, overeenkomaccoucheur,vroedmeester. account, rekening f; bericht; verslag n; (v.) rekenen. [delijk. accountable, verantwooraccountant, accountant, verificateur van boekhoudingen. accountancy -office, bu-' reau voor verificatie en controle van boekhoudingen. account-current, rekening-courant f. account-day, betaaldag 5n. accredit, gelooven,accrediacerue,aangrocien. [teeren. accumulation, ophooping f. [held f. accuracy, nauwkeurigaccursed, vervloekt. accusable, laakbaar. accusation, beschuldiging f. accusatory,beschuldigend.

7 accuse 3 accuse. beschuldigen. accustom, gewennen. accustomed, gewoonlijk, ace, a. 7, [gewoon. ache, pijn f. achieve, uitvoeren. [drijf n. achievement, daad f, beacid, tour. acidity, zuurheid f. 4 acknowledge, bekennen; berichten. [tenis.f. acknowledgment, bekenacorn, eikel m. acoustics, gehoorleer f, klankvoortplanting f. acquaint, bekend maken met. [kennis f. acquaintance,bekendheid, acquiesce, berusten, toestemmen. [ming f. acquiescence, toestemacquire, verkrijgen. acquisition, aanwinst f. acquit, kwijten, ontslaan. acquittal, ontslag n, vrijspraak f. acquittance, kwitantie f. acrid, wrang. acrimonious, scherp. acrobat, kunstenmaker across, dwars, kruiselings. act, bedrijf n, handeling f; (v.) handelen, does. *option, handeling, daad f. actionary, aandeelhouder. active, werkzaam,bedrijvig. activity, werkzaamheid f. actor, tooneelspeler. actress, tooneelspeelster. actuality, werkelijkheid.f acumen, scherpe punt; scherpzinnigheid f. acute, scherpzinnig. adapt, pasmaken,toepassen. admission adaptation, toepassing f. adaptness, geschiktheid f. add, bijvoegen, optellen. addict, toewijden (zich). addition, bijvoeging, toegift; optelling.f. additional, bijgevoegd. address, adres n; handigheid f; (v.) adresseeren, aanspreken. adept, ervaren man, ingewijde; (adj.) ervaren. adequate, evenredig, voldoende; (v.) evenredig maadhere, aanhangen. [ken. adherence,verkleefdheidf. adhesion, aankleving f. adjacent, aangrenzend. adjeetive,bijvoeglijk naamwoord n. adjoin, bijvoegen. adourn, j uitstellen. ad ournment, uitstel n. adjudge, toewijzen. adedgment, vonnis n. adjunct, aanhangsel a; helper, toegevoegde m. adjure, beweren, bevelen. adjust, vereffenen, in orde brengen. adjustment, vereffenitg f. adjutant, adjudant m. administer, beheeren. administration, bestuur, beheer n. administrator, beheerder, administrateur. [waardig. admirable, bewondereus admiral, admititta admiration,bewtonderille. admirc,bewonderen. [ring. admiringly, met beworldeadmissible. aannernelijk. admission, toelating f.

8 admit admit, toestaan, aannemen admittance, toegang admonish, vermanen. admonitory, vermanend. ado, getier n, moeite f; much ado about nothing, veel geschreeuw en weinig wol. adolescence, jongelingschap f, jongelingsleeftijd m. adolescent, opwassend; (subst.) jongeling. adopt, aannemen. adoptive, aangenomen. adoration, aanbidding f. adore, aanbidden. adorn, versieren. [laag. adown, bier beneden, adrift, drtjvend, vlot. adroit, behendig. adraitneee,behendigheidf. adulation, vleierij f. adult, volwassene. adulterate, overspel bedrijven. adulteress, overspeelster. advance, vordering f, voortgang in; voorschot n; (v.) voorwaarts brengen, verhaasten. [ring f. advancement, bevordeadvantage, voordeel. voorrecht n; (v.) bevoordeelen. advantageous, voordeelig. adventure, avontuur n; (v.) wagen. adventurous, gewaagd. adverb, bijwoord n. adversary, tegenstander. adverse, strijdig met. adversity, tegenspoed m. advert, letten op. [tie f. advertisement, adverten- 4 affray advertising. pillar rectamezuil f. [advies n. advice, bericht n, raad m, advisable, raadzaam. advise, raden, berichten. advieedly,welberaden, met opzet. advocaat m. aerial, wat van de lucht is, luchtig. aeronaut, luchtschipper. aeroplane,vllegmachine f. aesthetiee,schoonheideleer afar, ver, in de verte. [f. affability,vriendelijkheidf. affair, zaak f; gevecht n. affect, werken op, aandden, bewegen; veinzen. affectation,gemaaktheid affected, aangedaan, geroerd; gemaakt. affection,toegenegenheldf. affectionate, liefhebbend, toegenegen. alliance, verloving f; (v.) plechtig beloven. affidavit, beeedigde verklaring f. affiliation, aanneming als kind, echting f. affinity verwantschap affirm, bevestigen, bekrach, ti gen. affirmative, bevestigend. affix, toevoegsel n. afflict, bedroeven, kwellen, verdrukken. [ling f. affliction, droefheid, kwelaffluence, toevloed; overvloed tn, Weelde f. affluxion, toevloeiing f. afford, verschaffen, geven, affray, kloppartij f, oploop in.

9 affright 5 affright, schrik f. affront, hoon, beleediging f. afield, op het veld. afire, in brand. afloat, vlot, drijvend; on. afoot, te voet. [vast. afore, voor, te voren. aforchand, vroeger, vooraf. aforesaid, voornoemd. afraid, bevreesd, vervaard. afresh, opnieuw, wederom. afront, tegenover. after, daarna, later,nadat. after-all, ten slotte. afternoon, namiddag m. afterpains, naweeen n (pl.) after-season sale, opruiming f. afterward, naderhand. again, weder,herhaaldelij k. against, tegen, aan. agape, met open mond. age, eeuw f; leeftijd m. aged, oud, bejaard. agency, agentschap n. agent, agent. [ping f. agglomeration,tmmenhooaggrandize, vergrooten. aggravate, verzwaren, verbitteren. [geheel n. aggregate, verzameling f, aggress, aanvallen. aggression, aanval m. aggressive, strijdlustig. aggrieve, bedroeven, kwellen, benadeelen. [gen. aghast, door schrik bevanagile, gauw, handig, vlug. agio, opgeld n, agio Irt agitate, bewegen, verontrus ten. agitation, beroering f. agitator, stokebrand m. alchemist agnail, nijnagel at. ago, geleden. agonize, met den dood worstelen, folteren. agony, angst, doodsstrij d agree, overeenkomen, toestemmen. agreeable, overeenkomstig; aangenaam. [gelijk n. agreement, verdrag, veragriculture, landbouw 711 aground, aan den grond, gestrand. aguish, koortsig, huiverig. ahead, vooruit, vooraan. aid, hulp f; (v.) helpen, bijsta an. [doen, schorten, ail, ongemak (v.) On aim, oogmerk n; (v.) mikair, lucht; melodie f. [ken. airiness, luchtigheid f. air-pump, luchtpomp f. airship, luchtschip n. air-tight, luchtdicht. airy, luchtig, vroolijk. Aix-la-Chapelle, Aken. ajar, op een kier. akimbo, in de zijde; with his arms akimbo, met zijne armen in de zijden. akin, vermaagschapt, veralaek, helaasl [want. alacrity, wakkerheid f. alarm, alarm n, schrik at. alarming, verontrustend. alarm-clock, wekker m. alas, helaasl albatross, albatros m. albiao,albino,blanke neger. Albion, Engeland. album, album n. albumen, eiwit n. alchemist, goudmaker, alchimist.

10 alcove 6 alcove, alkoof f. abler, elzeboom rn. aide rman,wethouder,sehe. ale, bier n. [pen. ales, aan lij. alert, wakker, vlug. alga (pl. algae), zeewier n. algebra, algebra f. alias, anders genoemd. alibi,aanwezigheid,f elders, alien, vreemd. [alibi n. alienate, vervreemden. alight, opgestoken; (v.) uit-, afstijgen; neerstrijken. aliment, voedsel n. alimentary, voedend. alimentation, onderhoud n, vceding f. alimony, onderhoud n. alive, levend. all, geheel, gansch; all one, eveneens; all of us, you, wij, gij alien; all the better, des to beter; all over, geheel en al. allay, bijleggen, matigen. allegation, aanhaling, verklaring f. allege, aanhalen, beweren. allegiance, getrouwheid f. allegory, zinnebeeld n. alleluia, hallelujah. alleviate. verzaehten. alley, steeg; laan f. all-hail, heil! alliance, verbond n. alligation, verbinding 1. alliteration, stafriim n. alloeation,toedeeling,aanallot, verloten. [spraak allotment, aandeel n, toedeeling f. :erkennen. allow, toestaan,bewill igen, allowance, toelating, ver always gunning; toelage f; monthly allowance, maandgeld n. alloy, allooi n. [grepen. all right, alles in orde, be- All-saint'sday, Allerheiligen(dag), 1 Nov. All-soule-day,Allerzielendag, 2 Nov. allude, op iets zinspelen. allure, aanloksel n; (v.) aanlokken, verleiden. allusion, zinspeling f. alluvial, aangeslibd. alluvium, aanslibbing f, aangeslibd land n. [binden. ally, bondgenoot; (v.) veralmanac, almanak m. almighty, almachtig; the Almighty, de Almaehtige. almond, amandel f. almost, bijna. aloft, omhoog, boven. alone, alleen. along, langs, in de lengte. aloof, op een a:stand, van verre, weg van. Alost, Aalst. aloud, overluid, hardop. aloes, beneden. already, reeds. also, insgelijks, ook. altar, altaar n. alter, veranderen, wijzigen. alterable, veranderlijk. altercation, twist m. alternate, afwisselend; (v.) afwisselen. [beurtelings. alternative, afwisselend, although, alhoewel, ofsehoon. altogether, altemaal. alum, aluin f. always, altijd.

11 am 7 am, l am, ik ben. it. 111., 't jaar der wereld. a. m. v(thr den middag. amalgamate, mengen. amass, ophoopeu. amaze, verbazen. amazement, verbazing amazon, amazone f. ambassador, gezant ambiguity, dubbelzinnigheld f. ambition, eerzucht ambler, telganger ambulance, ambulance f. ambulatory, wandelend. ambuscade, hioderlaag ameliorate, verbetcren. amenable, verantwoordelijk. [warden. amend, verbeteren; beter amendment, verbetering f, amendement a. amends, (pl.) schadeloosstelling, genoegdoening f. amenity, minzaaraheid f. amereemeut, geldboete j. americanism, Amerikanisme n. [heid f. beminnelijkamiable, liefelijk, beminnelijk. amicable, vriendelijk. amid(st), to midden van. amiss, verkeerd, mis. ammunition, krijgsvoorrand M. [nestle amnesty, vergiffenis, amamong(st), ender, tusschen. amorous, verliefd. amount, bedrag, beloop amour, minnarij amphibious, tweeslachtig. amphitheatre,amphitheaample, wijd, mint. [ter n. animadversion amplification, uitbreiding f. [heid f. amplitude, uitgestrektamputation, afzetting f. amulet, amulet f, tailsamuse, verraaken. [man m. amusement, vernmak,tijdan, een, eene. [verdrijf n. anabaptist, wederdooper. analogous, overeenkomstig. analogy, overeenkomst f. analysis, ontleding f. anarchy, regceringloosheld, anarchic.f. anathema, ban. vloek 111, anatomy, ontleedkunde f. ancestor, voorvader. ancestry, voorvaders (pl.) anchor, anker n. anchorage, ankerp laats.f, ankergeld n. anchor -hold,ankergrondm. anchovy, ansjovis f. ancient, oud. anciently, van ouds. and, en. anecdote, anecdote f. anemone, anemoon f. aneroid, doos-barometer m. anew, opnieuw. angel, engel m. [loom m. anger, gramschap f, angina, keelgezwel a. angle, hock; hengel anglican, Anclikaansch. anglicism, Engelsche spreekwijzef, anglicisme n. angry, toornig, boos. anguish, angst in, folteangular, hoekig. [ring f. anight(s),'snachts,bij nacht. animadversion, aatinlerking, berisping

12 animal 8 apologetic animal, dier n; (adj.) dieranimate, antedate, vroeger dagtee- bezielen. [lijk. kenen. [zondvloed. animated, moedig, vurig, autediluvian,van v66r den levendig. [moediging f. anterior,voorafgaand,vroeger. animation, bezieling, aananimosity, Nang m. verbittering anthem, koorzang, ant-hill, mierennest n. anthracite, anthraciet n. anticipate, voorkomen. anticipation,voorgevoel n. antidote, tegengift n. antipathy, tegenzin m, antipathie f. antipode, tegenvoeter m. antiquarian, oudheidken- anix anije M. [wrok ankle, enkel,m. annalistjaarboekschrij v er. annals (pl ), jaarboeken,geschiedboeken n (pl.) [gen. annex, aanhechten, bijvoeannexation, bijvoeging f. annihilate, vernietigen. anniversary, verjaardag m. announce, aankondigen. annoy, kwellen, hinderen. annoying, vervelend, hinderlijk. annual, jaarlijksch. [te f. annuity, jaargeld n, lijfrenannul, vernietigen. annular, ringvormig. annunciation, verkondiging f; Annunciationday, Maria Boodschap, aar t. anodyne, pij nstillend. anoint, zalven. anomalous, onregelmatig. anomaly, onregelmatiganon, aanstonds. [heid f. anonymouo,naamloos,anoniem. another,een ander;nog een. answer, antwoord n; (v.) antwoorden. [delijk. answerable, verantwoorant, mier f. antagonist, tege nstander. antartic, tot de zuidpoolstreken behoorende. anteeedent,voorafgaand.u. anteehamber,wachtkainer antiquary, oud. [nen antique, voorwerp n uit oudheid; (adj.) ouderwetsch. antiquity, oudheid f, antithesis, tegenstellingf. Antwerp, Antwerpen. anvil, aanbeeld n. anxiety,angst m,begeerte f. anxious, bezorgd, verlangend. any, eenig; een, iemand, nog; any one, any body, iemand, een ieder. apace, snel, vine. apart, afzonderlij k. apartment, vertrek n. apathetic, ongevoelig. apathy, ongevoeligheid f. ape, natipen; (subst.)nativer. apeak, steil, loodrecht. a perient, purgeeren d. aperture, opening!. apex, punt f, top m. aphony, sprakeloosheid aphorism, leerspreuk f. apiece, het stuk, per stuk. apocrypha (pl.), apocriefe boeken n (pl.) apologetic, verdedigend.

13 pologue apologue, leerfabcl f. apology, verdediging, verschooning f. apoplexy, beroerte f. apostate, afvallige. apostle,godsgezant.apostel. apostolic, apostolisch. apostrophe, aanspraak f; afkappingsteeken n. appal, verschrikken, ontstellen. [Ling f. apparel, gewaad n, uitrusapparent, blijkbaar, duidelijk. [spook n. apparition, verschijuingf, appeal, beroep, appêl n. appear, verschijnen; sehijnen. [schijn as. appearanee,verschijningf, appease, bevredigen. appellant, appellant. appellation, benaming f, naam m. appendage, aanhangsel n. appendant aanhangend. appendix, bijvoegsel n. appertain, toebehooren. appetible, begeerlijk. [in. appetite, begeertef, eetlust applaude, toejuichen. applause, toejuiching f. apple, aprel applicant, sollicitant. application, aanwending, toepassing f. applicatory, toepassend. apply, opleggen, toepassen. appoint, bepalen, benoemen. [spraak appointment, bepaling,afapposite, voegzaam,gepast. - apposition, bkj voeging f. appraise, schatten, waarde ereu. 9 archduke appreciate, waardeeren. appreciation, waardeering f. [ten. apprehend, aanvallen, vat apprehensible,bevattelijk. apprentice, leerjongen. apprenticeship,leertijd m. apprise, beriehten. approach, nadering f, toegang m;(v.maderen,gelijken. a pproaehable,genaakbaar. approbation, goedkeuring f; on approbation, op melt. [schikken. appropriate, toeeigenen; approval, goedkeuring f. approve, goedkeuren. adperz.,!renagte,;;nrie:raedn, erenna: approximation, benadering f. apricot, abrikoos f. apron, sehort,voorschoot n. apt, bekwaam, geschikt. aptitude, bekwaamheid f. aquatical, in 't water levend. aqueduct, waterleidingf. Arab, Arabier. [bane. arable, ploegbaar, bebouwat biter, scheidsrechter. arbitrable, willekeurig. arbitrate, beslissen, uitspraak doen. arbour, pried n. arc, boog m, segment n. arcade, bong m; winkelgaarch, aarts... [lerij f. archaism,verouderd woord of uitdrukking. archangel, aartsengel 771. archbishop, aartsbissehop. archdueheas,aartshertogin archduke, aartshertog.

14 archetype 10 ascension archetype, oorspronkelijk voorbeeld n. archipelago, archipel m. architect, bouwmeester. architecture,bouwkundef. archives (pl.), archieven n (p1.), archief n. archivist, archivaris m. archway, bong, gewelfde arctic, noordelijk. [gang m. ardent, vurig, hartstochteardour,hitte ver m.[lij k. arduous, sten. are; we are, wij zijn. arena, strijdperklgraveel n. areometer, vochtweger m. argent, zilverwit. argil, potaardef. [len. argue, betwisten, redekaveargnntent, bewijsgrond M. arid, dor, bar. aridity, dorheid, droogte f. aright, recht, wel. arise (arose; arisen), opstaan, ontstaan. aristocracy, aristocratic f. arithmetic, rekenkunst f. ark, ark f. arm, arm; inborn m, golf f; (v.) wapenen. [ting f. armament, krijgstoerusarm-chair, leuningstoel armistice,wapenstilstandm armlet,armbandm;areapjen. armour, wapenrusting f. arm-pit, oboe! m. arms wapens n (pl.), wapenschild n. arm's lenght,artnslengte f. arnty, Leger aroma, geur 711. around, rondom. aroume,opwekken, [roepen. arraigu,voor ecn rechtbank arrange, schikkcn, zich. arrangement, schikking, regeling f. arrant, berucht, vermaard. array, slagorde, pracht f; (v.) schikken, versieren. arrear,achterstallige schuld f; in arrears, ten achtearrest, arrest n. [ren. arrival, aankomst f. arrogant, aanmatigend. arrow, pij1 m. arsonal,tuighuis,arsenaal n. arsenic, rattenkruit n. arson, brandstichting f. art, kunst, kunstgreep f. artery, slagader f. artesian, a rtesi sch. artful, kunstig, listig. artichoke, artisjok f. article, lidwoord; artikel n. articulate, duidelijk nitspreken, bepalen. artifice, kunst, streek f. artificial, kunstig, kunstmatig. [lerie f. artillery, geschut n; artilartisan, handwerksman. ritisnt,kunstenaar,kunstenaartistic, kunstvol. [res. artless, kunsteloos. as. zoo als, gelijk; as for, as to, wat betreft; as it were, orn zoo to zeggen; as soon as, zoodra als; as yet, nag; as though, as if, alsof. ascend, opstijgen. ascendable, heklimbaar. ascendant, meerderheid f, overwicht n. ascendency, invloed ascension, oprijzing; melvaart f.

15 ascertain ascertain, verzekeren. ascetic, kluizenaar. ascribe, toeschrijven. ash, esch m. ashamed, beschaamd. ashes, (pl.) asch f. ashore, aan land, aan wal. aside, ter zijde, aan eene ask, vragen. [z ij de. askew, van ter zijde,scheef. aslant, schuins. asleep, in slaal, aslope, schuins, hellend. asparagus, aspersie f. aspect, gezicht n,aanblik m. asphalt, asphalt n. asperse. besprenkelen; belastercn, bezwalken. aspirate, met vollen adem uitspreken. aspiration, verlangen a; sterke uitspraak f. aspire, trachten, streven. ass, ezel m. [len. assail, aanranden, aanvalassassin, moordenaar. assassinate, vermoorden. assault, aanval, storm m. assay, proef f, toets m; (v.) beproeven, toetsen. assembly, vergadering f. assent, toestemming f; (v.) toestemmen, instemmen. assert, handhaven, bevesassertive, stellig. [tigers. assess, sehatten, belasten. assets.(pl.) nagelaten goederen; het te goed (op een koopmansrekening),creditn. aaaidaity,gestadige ijver nt; assiduities, (pl) voortdurende beleefdheden f (pl.) assiduous, naarstig. [len. assign, aanwijzeu, aanstel- 11 at assignation, aanwijzing f. assimilate, gelijk makes; opnemen van voedingsmiddelen. assist, helpen, bijwonen. assistance,biistand m, hulp associable, gezellig. [f. associate, metgezel, makker, vennoot m. assonant, gelijkluidend. assort, uitzoeken,sorteeren. assortment, sorteering f. assuage, verzachten, lenigen. assuasive, verzaehtend. assume, aannemen, aanmatigen. assumption, aanneming, onderstelling; hemelvaartf. assurance, verzekering; driestheid; assurantie.f. assuredly, voorzeker. asterisk, sterretje n. (*) astern, van achteren. asthma, aarnborstigheid astonish, verbazen;verwonderen. [ontzetting f. astonishment, verbazing, astray, verdwaald. [beens. astride, schrijlings, wijdastringent,samentrekkend. astrology, sterrenwichelarij f. [dige. astronomer, sterrenkunastute, scherpzinnig, slow. asunder, bijzonder. asylum, sehuilplaats.f. at, tot, te, in, van, bij,aan, naar, om, over; at first, iu het eerst; at the very first, in het begin; at break of day, met het krieken van den dag; at present, your 't tegen

16 ate woordige; at most, op zijn meest; at length, eindeate, at. [lijk. atheism, godloochening f. athlete, athleet m. [land. at home, tehuis; in eigen athwart, overdwars. atmoaphere,dampkring in. atom, stofje, atoom n. atone, boeten. [welling/. atonement, boete, veratop, boven op. atrabilious, zwartgallig. atrocity, afgrijselijkheid f. atrophy, uittering f. attach,vastmaken, hechten. attachment, verknochtheld f; aanhangsel n; gijzeattack, aanval m. [ling f. attain, bereiken. [ging J.- attaint, vlek, beschuldiattempt, onderneming f, aanslag m; (v.) trachten, onattead,oppassen.[dernemen. attendance, opmerkzaamheid, bediening f; geleide, gevolg n. attendant, oppasser ilt attention, oplettendheidf. attenuate, verciannen, dun worden; verzwakken. attest, betuigen, getuigen. attic, zolderkamer f; (adj.) attisch. attire, versieren, optooien. attitude, houding f. attorney, procureur attract, aantrekken. attraction, aantrekkelijkheld; aantrekkingskracht f, attribute, toeschrij ven. fijnwrij ving; attrition, wroeging f. auburn, donkorbruin. 12 avenue auction, vendutie f. auctioneer, vendumeester. audacious, stout,vermetel. audacity, vermetelheid f. audible, hoorbaar. audience, gehoor n. auditory, gehoorzaal f toehoorders m (pl.) auditrees, toehoorster f. aught, lets. augment, bijvoegsel n; (v.) vermeerderen. [ring f. augmentation,vermeerdeaugust, verheven, groot. August, Augustus. aunt, tante f. aureola, stralenkrans nt. auricular, van het oor. auspice, voorteeken n; bescherming f. auspicious, gunstig. austere, streng, stuursch. Austria, Oostenrijk. [tiek. mut h ea tie(a1).echt,authenauthor, schepper, voortbrenger, schnj ver authoress, schrijfster. U. authorixation,machtiging authority,gezag n,machtf. autocar, automobiel m. autocrat, alleenheerscher. autography, eigen handschrift n; overdruk m. autumn, herfst m. auxiliary, hulp...; helper. avail, baat f, nut a; (v.) baten. [geldig. available, nuttig, dienstig, avalanche, lawine f. avarice, gierigheid f. avaricious, gierig. Ave-Mary, Ave-Maria. avenge, wreken. avenue, lean f.

17 aver 13 ballast aver, betuigen, verzekeren. baby's bottle, zuigilesch f. average, schade, averij f; bachelor, ongehuwd man, (adv.) gemiddeld. vrijgezel m. averse, afkeerig. back, rug m; (adv.) terug aversion, afkeer, haat m. achterwaarts; (v.) doen teaviation, vliegkunst f. ruggaan. aviator, bestuurder eener backbite (backbit; backvliegmachine,aviateur,vlie- bitten), lasteren. genter. backbone, ruggegraat f. avidity, begeerigheid f. backdoor, achterdeur f. avocation, roeping f. backgammon, triktak n. avoid, vermijden. back pedalling brake, avow, bekennett. terugtraprem f. avowal, bekentenis f. backrootn, achterkamer f. await,verwachten,wachten. backside, achterzkide f. awake (awoke; awoke), backward,aehterhjk,traag. wekken; (adv.) wakker, hackwardness,traagheidf. ontwaakt. backyard, achterplaats f. awaken, wekken. [kennen. bacon, rookspek n. award, uitspraak f; (v.)toe- bad, kwaad, slecht, ziek. aware, op zijn hoede, ge- bade, beval, zeide. [ken away, weg, voort. [waar. badge, insigne n; (v.) merawe, ontzag n, vreesf; (v.) badger, das m (dice). ontzetten. badly, kwalijk, slecht, erg. awful, ontzagwekkend. badness, slechtheid f. awhile, voor eenigen tijd. baffle, overbluffen verijdeawkward, onbandig,lomp. bag, zak m, tasch :f. [len. awl, els (priem) I. bag-pipe, doedelzak m. awning, dekzeil, scherm n. bail, borgtocht f. awry, scheef, krom, ace- bailiff, baljuw axe, bin f. [keerd. bait, lokaas n; vervcraxiom, axioma n. bake, bakken. [aching f. axle, as f. bakehouse, bakkerij f. azure, hemelsblauw. baker, bakker m. baking, baksel n. balance, balans f, evenwicht n; (v.) overwegen. balcony, balkon n. B. A., candidaat in de let- bald, kaal, babble, gebabbel n. [teren. bald-pate, kaalkop m. baby, kind a. bale, baal; ellende f. baby-hoed, kindschheid f. ball, balm & n. baby-linen, gemaakt kin- ballad, ballade f. dergoed n. ballast, ballast nt.

18 ballet 14 ballot, ballet n. balloon, ballon m. ballot, loting f; (v.) ballobalm, balsem an. (teeren. Baltic Sea, Oostzee f. balustrade, leuniug f. bamboo, bamboes n. ban, ban an. hanana,pisang f.[n;band m. band, betide f, muziekkorps bandage, verband n. bandit, bandiet band master,kapelmeester. bandoleer, bandelier an. bandy,wisselen,wedijveren. bane, verderf; vergif n. bang, bons f. banish, verbannen. bank, oever m; bank.f. bankbill, banknoot f. bankrupt, bankroet n. banner, banier, vaan f. bannisters, (pl.) (trap)leubaptism, doop m. [ning f. baptist, doopsgezinde. baptistery, doopvont f. baptize, doopen. bar, sluitboom m; tralie; rechtbank; herberg; staaff. barbarism, woestheid. barbarous, barbaarsch. barbel, barbeel (visch) m. barber, barbier bare, naakt, kaal. bareboned, zeer mager. barefaced, onbeschaamd. barefoot, barrevoets. bareheaded, blootshoofds. barely, enkel, ternauwerbargain, koopje n. [hood. bar- iron, staafijzer n. bark, bast m, schors f; (v.) blaffen; schillen.,bar-keeper, tapper in. bathing-tub barley, gerst f. berm, gist 1. [juffrouw. bar -maid, kellnerin,buffetbarn, schuur f. barn -floor, dorschvloer m. barometer, weerglas n. barracks, (pl.) kazerne f. barrel, vat n;geweerloop m. barrel -organ, draaiorgel n. barren, dor, bar. barricade, barricade f; (v.) versperren. barrier, slagboom m. barrister, advocaat m. barrow, berrie f, kruiwagen an. barter, ruilhandel m. basalt, basalt n. base, slecht, laag. base-hearted, laaghartig. basely, op een lage wijze. base -minded, laaghartig. bashful, bloode, bedeesd. basil, schuinte f. basin, bekken, Bassin n. basis (pl. bases), basis f. basket, korf m, mand f. basket-ball,korfbal(spel) n. basket-box, reismand f. bass, bas; zander (visch), snoekbaars m. bass -relief, basrelief n. bass -viol, violoncel f. bastard, bastaard m. bat, vleermuis; kolf f, slagbout n. [viaasch. Batayian,Bataafseh, Batabatch, baksel n; troep m, partij f. bate, afkorten,verminderen. hateful, twistziek. bath, bad n; keeper,badbathe, baden. [meeeter. bathing-tub, badkuip f.

19 batiste) 15 beef batist(e), batist a. dulden; to bear witness, battalion, bat.on n..getuigen. hatter, beslag n (eieren beard, baard; weerhaak M. battery, batter,. [..). beardless, baardeloos. battle, veldnlag m. bearing, bctrekkiug, vet, battledore, raket a. bonding f; gethiig a. Bavaria, Beieren. bear-skin, berenvel n. bawd, koppelaar(ster). beast, beest a. bawdy, liederl,k,onkuiseli. beastly, beestachtig. bawl, sehreeowen, tieren. beat (heat; beaten), klopbay, baai; ruimte; verlegen- pen, afros., verslaan; to heid f; (v.)...isla... beat the streets, door de bay-horse, von (paard) so. straten slenteren; to beat bayonet, bajonet as, down, afdingen. bazar, bazar so. beatification, zaligverkla- It. C., v6or J. C. ring.f. he (was; been), zijn, we- beatify, zaligmaken. Zen; to be let, te hour; to beatitude, zaligbeid f. be sold, te koop. beau (pl. haat*, pronker, beach, strand a, never m. fat. beacon, bask, lichtbaak f. beautiful, schoon, fraai. bead, kraal f.f beauty, schoonheid f. beadle, pedel m.. beaver, bey, m. beads, (pl.) rozenkrans m. becalm, bedaren. beagle, beak (hood) m. because, omdat. beak, as,avel n,. because of, wegens. beam,stutbalk; disselboom; beco....e...; beco straal m; (v.) stralen. [lend. me), worden; beta... beamy, met horens; tar.- becoming, voegzaam, netbean, boon f; French bed, bed n; bedding f. Oes. bean, snij1,30n f. bedaub, besmeren. [a. heanpod, peulschil f. bed-clothes,(pl.)beddegoed bear, beer m; (v.) (bore; bedbangings,(pl.)gordijnen borne), dragen, verdragen; a (pl ) voortbrengen; to bear a bedridden, bedlegerig. part, deel hebben; to bear bed -room, nlaapkamer f. away, belialen; to bear bedspread, beddesprei f. down, neerdrukken; to bed -tick, beddetijk f. bear off, wegvoeren, af- bed-time, bedtijd m. wenden; to bear the bed..., bestuiven. charge, bekostigen; to bee, bij f. bear against, het boofd 1 beech, bettk(ebom) so. bieden; to hear back, : beef (pl. beeves), on so; wijken; to bear with,, ruudvleeseh a.

20 beefsteak 16 beef-steak, biefstuk beehive, bijenkorf been, geweest. beer, bier n. beet, beetwortel m. beetle, kever; kakkerlak; stamper, heiblok a. befell (befell; befallen), gebeuren. befit, betamen. befool, bedotten. before, voor, boven. [af. beforehand, vooruit, voorbeforetime, voorheen. befriend, begunstigen. beg, bedelen, bidden, smeeken, verzoeken. beggar, bedelaar versoeker. beggarly,armoedig.[ginnen begin (began; begun) bebeginner, beginner. begone, ga weg. begrease, besmeren. beguile, bedriegen. behalf, nut, voordeel n; in behalf of, ten gunste van. behave one's self, zich gedragen. behaviour, gedrag n. behind, achter. [achterlijk. behindhand, achterstallig; behold (beheld; beheld), aanschouwen. behoof, nut, gemak n. beho(o)ve, behooren, betamen. [zijnde. being, bestaan, wezen n;(v.) belated, v erlaat. belay, vastsjorren; belegeren, belagen. belch. uitbraken. belfry, klokketoren Belgian, Belgisch. Belgium, Belgic. bereave belief, geloof n. believe, geloov en. belike, waarschijnlij k bell, bel, klok, schel f. belle, schoone vrouw. belligerent,00rlogvoerend. bellow, bulken, loeien. bellows, (pl.) blaasbalg m. bell-pull, schellekoord n. bell-punch, kniptang voor tramkaartjes. bells, (pl.) rammelaar m. belly, buik f. belly-ache, buikpijn f. belly-band, buikriem m. belong, behouren. beloved, bemind; beminde. below, beneden, omlaag. belt,gordel m;(v.)omgorden. bemoan, beweenen. bench, rechtbank f. bend, bocht, bulging f; (v.) (bent; bent) buigen, krombendable, buigzaam. [men. beneath, beneden. benediction, zegening f. benefaction, weldaad f. benefactor, weldoener. benefactress, weldoenster. beneficent, weldadig. benefit, voordeel n. benefit-play,benefice-voorstelling f. [held f. benevolence, welwillendbenevolent, welwillend. bengal-lights, (pl.) bengaalsch vuur n. [ging f. bent, bulging, helling; neibenumb, verkleumen. bequeath, nalaten. bequest, legaat n. bereave (bereft, bereft or bereaved, bereaved), berooven.

vreemde lc. m. r)0 M e-if.ï", \1,

vreemde lc. m. r)0 M e-if.ï, \1, vreemde lc. m. r)0 M e-if.ï", \1, ^C1 r) CAM VREEMDE WOORDENTOLK SAMENGESTELD DOOR J. C. v. DONGEN UITGEVERSMII. VELOX" AMSTERDAM. Lijst van Afkortingen, In. = mannelijk. yr. -7=-' vrouwelijk. o. = onzijdig.

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

GCSE Dutch Vocabulary List

GCSE Dutch Vocabulary List Dutch Vocabulary List aan / uitzetten / doen aan-/ uitttrekken aanbevelen aanbieding aandacht aandoen / uitdoen aangenaam aankleden aankomen, aankomst aannemen aanrecht aanschaf aantal aap aardappel aardbei

Nadere informatie

ENGELS ENGELS ENGELS ENGELS. Van Dale Pocketwoordenboeken FRANS FRANS FRANS FRANS FRANS DUITS DUITS DUITS DUITS DUITS JUBILEUMEDITIE NEDERLANDS

ENGELS ENGELS ENGELS ENGELS. Van Dale Pocketwoordenboeken FRANS FRANS FRANS FRANS FRANS DUITS DUITS DUITS DUITS DUITS JUBILEUMEDITIE NEDERLANDS DUITS DUITS DUITS DUITS DUITS DUITS DUITS DUITS JUBILEUMEDITIE Van Dale Pocketwoordenboeken FRANS FRANS FRANS FRANS FRANS FRANS FRANS FRANS ENGELS ENGELS ENGELS ENGELS ENGELS ENGELS ENGELS ENGELS Beste

Nadere informatie

Woordenboek. Rijssens dialect. van het. Samengesteld door: Mr. K. D. Schönfeld Wichers

Woordenboek. Rijssens dialect. van het. Samengesteld door: Mr. K. D. Schönfeld Wichers Woordenboek van het Rijssens dialect Samengesteld door: Mr. K. D. Schönfeld Wichers 1959 Vuur de gelearde leul VOORWOORD In dit boekje is geprobeerd het Rijssense dialect, zoals dat zich tot het begin

Nadere informatie

100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN.

100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN. 100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN. Ret goud vindt men hier in klompjes in het zand~ in de rotsen of in fijne aderen als stofgoud in den steen, waaruit het niet zonder machines kan worden verwijderd; deze

Nadere informatie

Een nagelaten bekentenis

Een nagelaten bekentenis Een nagelaten bekentenis Marcellus Emants bron. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam z.j. [1894] Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/eman001nage01_01/colofon.htm 2007 dbnl 1 [Een nagelaten

Nadere informatie

Dutch! A Beginning Textbook for University Students. LinguaText Ltd. and. University of Texas MARIAN DE VOOGHT ANDRE LEFEVERE

Dutch! A Beginning Textbook for University Students. LinguaText Ltd. and. University of Texas MARIAN DE VOOGHT ANDRE LEFEVERE Go Dutch! A Beginning Textbook for University Students BY MARIAN DE VOOGHT and ANDRE LEFEVERE University of Texas LinguaText Ltd. LinguaText, Ltd. General Editors Eduardo M. Dias Thomas A. Lathrop Dutch

Nadere informatie

Lu.stig --V-01kje :1.(> NIEUWE BL0EMEN DERDE DRUK. BR0r:D~RS HARISTEH PITTHEM. WEST-VLAAHDa::R~H

Lu.stig --V-01kje :1.(> NIEUWE BL0EMEN DERDE DRUK. BR0r:D~RS HARISTEH PITTHEM. WEST-VLAAHDa::R~H Lu.stig --V-01kje :1.(> NIEUWE BL0EMEN DERDE DRUK BR0r:D~RS HARISTEH PITTHEM WEST-VLAAHDa::R~H Laxistig. ~u.stig Nrcoliti "'V'"o1kje e :1.0 11 NIEUWE I gi 11 BL0EMEN eæ al DERDE DRUK BR0fDfRS t1arist~n

Nadere informatie

De wonderlijke lotgevallen van Jan zonder Vrees

De wonderlijke lotgevallen van Jan zonder Vrees De wonderlijke lotgevallen van Jan zonder Vrees C. de Kinder bron. L. Opdebeek, Antwerpen z.j. [ca 1920] Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/kind008wond01_01/colofon.htm 2005 dbnl 9 Het

Nadere informatie

Woordenlijst groep 4 Week 1

Woordenlijst groep 4 Week 1 Woordenlijst groep 4 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 woorden. Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 woorden Bij deze woorden kun je de ee, oo en eu niet zo goed horen. Je schrijft ze wel. as bak bal bel bil boom hol

Nadere informatie

De reis om de wereld in 80 dagen

De reis om de wereld in 80 dagen De reis om de wereld in 80 dagen Jules Verne Vertaald door: Gerard Keller bron (vert. Gerard Keller). Jacs. G. Robbers, Rotterdam 1885 (7de druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/vern002reis02_01/colofon.php

Nadere informatie

TVT` WIMRE 2,.,I» 1\r.

TVT` WIMRE 2,.,I» 1\r. OP DE GRENZEN VAN TVT` WIMRE 2,.,I» 1\r. P DE RENZEN A VAN TWEE WERELDEN, ONDERZOEK EN ERVARING OP HET GEBIED PAN HET llooere beye, DOOR ^ v 1^1^,!Ihq^^lr ^^ir ^I11,.^ ^ ^ Vier en Twintigste Jaargang.

Nadere informatie

Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen

Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen Zwart op wit - Janique Vanderstocken 2 Referentiewoorden 1. ik 5 2. lat 13 3. map 25 4. lees 37 5. raam 51 6. pen 65 7. gom 79 8. vier 93 9. doos

Nadere informatie

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk,

Nadere informatie

Woorden 1-2-3. Doelgroepen Woorden 1-2-3. Omschrijving Woorden 1-2-3

Woorden 1-2-3. Doelgroepen Woorden 1-2-3. Omschrijving Woorden 1-2-3 Woorden 1-2-3 Het programma Woorden 1-2-3 is gemaakt voor beginnende taalleerders in het basisonderwijs en de basiseducatie. In de drie bestanden worden in totaal ruim 2000 woorden aangeleerd. Omdat de

Nadere informatie

WOORDKOMPAS V pagina 1

WOORDKOMPAS V pagina 1 WOORDKOMPAS V pagina 1 vaag/-e Door de mist heen zag je de vage omtrekken van het kasteel. ± Je kreeg alleen een onduidelijke indruk van het grote gebouw. Pas toen de mist was opgetrokken kregen we

Nadere informatie

Oudere religieuze poëzie

Oudere religieuze poëzie 1 Oudere religieuze poëzie Het koren IK BEN BEDROEFD VANDAAG... VERDER VIATICUM ZOO TEEDERE SCHADE IK BEN NIET EENZAAM KRISTAL BALLADE VAN DEN BOER COPLA'S Eens zat ik onder een wilgeboom UIT DE STILTE

Nadere informatie

Vadertje Langbeen. Jean Webster. bron Jean Webster, Vadertje Langbeen. Scheltema & Holkema's boekhandel, Amsterdam ca. 1920 (4de druk) 2012 dbnl

Vadertje Langbeen. Jean Webster. bron Jean Webster, Vadertje Langbeen. Scheltema & Holkema's boekhandel, Amsterdam ca. 1920 (4de druk) 2012 dbnl Vadertje Langbeen Jean Webster bron. Scheltema & Holkema's boekhandel, Amsterdam ca. 1920 (4de druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/webs001vade04_01/colofon.php 2012 dbnl 5 Lamme Woensdag.

Nadere informatie

Vertélteen Mectí veverh aal., r.-5 9

Vertélteen Mectí veverh aal., r.-5 9 kapitein CD ~ o 1 : P),. 0 - Vertélteen Mectí veverh aal., r.-5 9 F ylt74#p r' FG 'TGa~~ ERGE EXCELLS;O Publieke Vijand Nr 1 DUBBEL SPEL Charley Dave had zich net aangekleed in de vuile, donkere kamer

Nadere informatie

GEEN LIED IN DE GEVANGENSCHAP. of, uitleg over Psalm 137:3-6, door THOMAS WATSON 1620-1686. Engelse uitgave: J.C. Londen, 1661

GEEN LIED IN DE GEVANGENSCHAP. of, uitleg over Psalm 137:3-6, door THOMAS WATSON 1620-1686. Engelse uitgave: J.C. Londen, 1661 1 GEEN LIED IN DE GEVANGENSCHAP of, uitleg over Psalm 137:3-6, waarin de heerlijkheid van Sion geweken is en het volk door de inwoners van Babel gevraagd wordt een lied tot verlossing te zingen. door THOMAS

Nadere informatie

RBOR. Presented to the. LIBRARYö/f/ze UNIVERSITY OF TORONTO AUER JOHN W.

RBOR. Presented to the. LIBRARYö/f/ze UNIVERSITY OF TORONTO AUER JOHN W. MHBBBBMMBM RBOR Presented to the LIBRARYö/f/ze UNIVERSITY OF TORONTO by JOHN W. AUER KLAASJE ZEVENSTER. Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/klaasjezevenster05lenn

Nadere informatie

Schrijf de woorden op. brugkla er re enmachine ch colade brievenbu en a elmoes wa erschade bel ning e endig achter ver vergi ing n vember pla eland

Schrijf de woorden op. brugkla er re enmachine ch colade brievenbu en a elmoes wa erschade bel ning e endig achter ver vergi ing n vember pla eland molen mollen Schrijf de woorden in de goede rij. kippenvel rekensommen overwinnen fazant collectie hoffelijkheid tekenfiguur publiciteit assistent regisseur arrogant gifkikker ademhalen tomatensaus solliciteren

Nadere informatie

Verslag Matthew Henry reis

Verslag Matthew Henry reis Verslag Matthew Henry reis September 2007 Kerkhistorische Themareis: In de voetsporen van Matthew Henry de Bijbel verklaarder O.l.v. ds. J. C. den Toom Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 1 Deelnemers.....3

Nadere informatie

Deze Ark Liedbundel: Deze bundel is samengesteld door: leden van de Taakgroep Eredienst en de leiding van de Kindernevendienst.

Deze Ark Liedbundel: Deze bundel is samengesteld door: leden van de Taakgroep Eredienst en de leiding van de Kindernevendienst. U bent de Heilige, die op Israëls lofzangen troont. (Ps. 22: 4) In de Bijbel nemen liederen een belangrijke plaats in; dit blijkt o.a. uit de omvang van het boek der Psalmen. De dichter van Psalm 22 geeft

Nadere informatie

ääliks aalte aaltied ait acht dääge achte achtentwintig ächterbokse ächtereande achteren achterhen ächterkeer ächterleene achterumme

ääliks aalte aaltied ait acht dääge achte achtentwintig ächterbokse ächtereande achteren achterhen ächterkeer ächterleene achterumme Deze tekstuitgave is vervaardigd door medewerkers van de Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal o.l.v. Nicoline van der Sijs en Hans Beelen. De tekstuitgave vormt een onderdeel van de elektronische

Nadere informatie

Leon Trotski. Mijn leven. 1 van 373

Leon Trotski. Mijn leven. 1 van 373 Leon Trotski Mijn leven 1 van 373 Geschreven: 1929 Bron: Querido, Amsterdam, 1930 Vertaling: E. Brouwer Deze versie: Spelling, taal, punctuatie en (soms) zinsbouw aangepast Transcriptie: Adrien Verlee

Nadere informatie

Van den vos Reynaerde

Van den vos Reynaerde Van den vos Reynaerde naar het Comburgse handschrift vertaald door Walter Verniers 2012 Reynaertgenootschap Sint-Niklaas 2012 Walter Verniers www.reynaertgenootschap.be Omslagillustratie: Lies van Gasse

Nadere informatie