2013 / 2014 Coöperatie Agrico U.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2013 / 2014 Coöperatie Agrico U.A."

Transcriptie

1 2013 / 2014 Coöperatie Agrico U.A.

2 Thema Agrico wil graag uitdragen dat zij voor haar relaties de juiste keuze is. Sinds 2012 voeren wij de slogan Say choice, say Agrico. Iedereen maakt elk moment van de dag keuzes. Een keuze is het resultaat van een proces, waarbij een afweging wordt gemaakt tussen verschillende keuzemogelijkheden. Soms na een uitgebreide analyse, soms in een splitsecond. Ratio en gevoel spelen daarbij een belangrijke rol. Ook de organisatie Agrico maakt keuzes. Dat doen we onder andere in onze strategie, bij de ontwikkeling van nieuwe rassen en in de dagelijkse operatie. Agrico biedt ook keuzemogelijkheden. Wij bieden onze relaties keuze met ons brede assortiment van rassen, met onze vestigingen in het buitenland, de verschillende condities van levering en in de verscheidenheid van persoonlijk contact. Dit jaarverslag is geïllustreerd aan de hand van het begrip keuze. Wij hopen dat het verslag u inzicht geeft in de keuzes die Agrico maakt en laat zien waarom u voor Agrico zou moeten (blijven) kiezen. Wij wensen u veel leesplezier.

3 Vanuit de organisatie Verslag directie Verslag raad van commissarissen Jaarrekening Besturing en beheersing Overige gegevens Vanuit de organisatie Voorwoord 4 Profiel 6 Kerngetallen 7 Structuurschema 8 Verslag raad van commissarissen 9 Verslag directie Research 13 Pootaardappelen 15 Tafelaardappelen 21 Interne organisatie 24 Besturing en beheersing Coöperatiezaken 28 Corporate governance 29 Personalia 31 Risicoprofiel 35 Jaarrekening Inhoudsopgave 37 Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 60 Voorstel bestemming exploitatie saldo 61 Jaarverslag 2013/2014 3

4 Vanuit de organisatie Voorwoord Agrico on the move! Het boekjaar 2013/2014 stond voor de organisatie vooral in het teken van het nieuwe bestuursmodel. Een lange weg die tijdens de algemene vergadering in december 2012 is begonnen en is afgesloten op 24 juni 2014 met het goedkeuren van de nieuwe statuten door de ledenraad van Coöperatie Agrico U.A. Een traject dat heeft uitgewezen dat de betrokkenheid van onze leden bij de coöperatie nog steeds groot is. Een voorbeeld voor coöperatief Nederland. Het boekjaar zal ook de geschiedenis ingaan als een jaar waar veel op het wereldtoneel gebeurde. De revolutie in Oekraïne, gevolgd door ingrijpen van Rusland in de soevereiniteit van Oekraïne. Het neerhalen van passagiersvliegtuig MH17, waarbij je je weer realiseert hoeveel wij reizen en de risico s die daarbij gelopen worden. De boycot over en weer van Rusland zorgt voor een zeer negatieve stemming op de AGF-markt in Europa. Rusland wordt zeker in jaren van overschot gezien als een grote afnemer van consumptieaardappelen, maar dat is voorlopig niet te verwachten. Het ebola-virus in West-Afrika dat zich veel verder kan verspreiden. De burgeroorlog in Syrië die volledig uit de hand is gelopen, mede door niet ingrijpen van de rest van de wereld. En de onrust in Irak en Libië. Allemaal gebieden waar wij veel pootgoed willen verkopen. Dit betekent dan ook dat wij ons ieder seizoen moeten aanpassen aan de omstandigheden. In de bovengenoemde landen zal de uitdaging wel erg groot worden om pootgoed te kunnen afzetten. De financiële crisis is in rustiger vaarwater gekomen. Hierdoor lijken acute faillissementen van landen en banken wat op de achtergrond te raken. Ons stringentere beleid van de afgelopen jaren in het eisen van betalingszekerheid werpt zijn vruchten af. Het afgelopen boekjaar hebben wij niet of nauwelijks voorzieningen hoeven treffen. Afspraken over afbetalingen van openstaande vorderingen uit eerdere jaren zijn nagekomen. Boekjaar 2013/2014 was een goed aardappeljaar. De verwachtingen waren heel hoog aan het begin van het seizoen, maar het seizoen liep slecht af met zeer lage prijzen voor consumptieaardappelen. Toch hebben wij mooie prijzen uitbetaald voor alle productgroepen. De kilogramopbrengsten per hectare waren goed, waardoor de financiële opbrengst per hectare ook goed tot zeer goed was. De financiële positie van de onderneming kon opnieuw worden versterkt. Het resultaat na belastingen bedroeg 2,8 miljoen euro. Tijdens de algemene vergadering van december 2013 is de heer C.A.A.M. Gommeren gekozen als lid van de raad van beheer. Mevrouw M. Barendregt trad af na 12 jaar zitting te hebben gehad in de toezichthoudende organen. Het 40-jarig jubileum is afgesloten in november 2013 tijdens de rassenshow. Nederland stond als thema centraal, mede in verband met Potato Europe dat in Nederland gehouden werd. Op de zaterdag na de rassenshow hebben we een open dag gehouden om ons te presenteren aan belangstellenden. Jaarverslag 2013/2014 4

5 Vanuit de organisatie Meer dan personen, bestaande uit inwoners van de Noordoostpolder en omgeving en familie en kennissen van medewerkers, bezochten deze prachtige dag. Dit boekjaar is hard gewerkt aan een herijking van de strategie zoals we die in 2012 vastgesteld hadden. In het najaar van 2014 zal dit gepresenteerd worden aan de raad van commissarissen en de ledenraad. De discussie over de toekomst van de NAK heeft ons veel hoofdbrekens gekost. In het regeerakkoord was afgesproken dat er gekeken zou worden naar het functioneren van de ZBO s (zelfstandige bestuursorganen). De laatste jaren lijkt onze overheid juist weer meer taken naar zich toe te trekken in plaats van af te stoten. De drang naar meer controle wordt ingegeven door onder andere misstanden bij de woningcorporaties en voedselschandalen. De keuring van uitgangsmateriaal wordt daar het slachtoffer van. Hetzelfde geldt voor de biologische keuringsdienst Skal. Door veel lobbywerk in Den Haag via allerlei organisaties en een actie van een groep pootgoedtelers is de boodschap bij de politiek duidelijk aangekomen. Nu nog de daden. De akkerbouw heeft een aantal zeer goede jaren achter de rug. Prijzen voor veel producten zijn goed geweest. Oogst 2014 lijkt een heel ander seizoen. De graanprijzen zijn in een vrije val terecht gekomen. Alle horrorverhalen over voedseltekorten in de wereld lijken door de goede opbrengsten wereldwijd opeens weer verder weg. Toch zullen door onder andere de klimaatverandering de extremen groter worden en daarmee de volatiliteit op de grondstoffenmarkten toenemen. Voor de aardappel zien wij een prima toekomst. Het areaal aardappelen groeit in Azië en Afrika veel harder dan de daling in Europa en Noord-Amerika. Aan ons de uitdaging om de zaken in die landen goed op te pakken. De aardappelmarkt is groot en erg divers en heeft vele uitdagingen. Dit wordt onderschreven door onze medewerkers in binnen- en buitenland. De betrokkenheid van onze medewerkers is groot, zowel in voor- als tegenspoed. In het afgelopen jaar overleed plotseling, op 49-jarige leeftijd, onze buitendienstmedewerker David Mackay in Schotland. Op die momenten zijn wij er voor elkaar. Afsluitend wil ik iedereen bedanken die bijgedragen heeft aan het mooie resultaat van de Agrico-groep in boekjaar 2013/2014. Jan van Hoogen algemeen directeur Jaarverslag 2013/2014 5

6 Vanuit de organisatie Profiel Wie zijn wij? Agrico is een coöperatieve onderneming actief in de markt van poot- en consumptieaardappelen en in de ontwikkeling van nieuwe rassen. Agrico: een betrouwbare leverancier van kwalitatief hoogwaardige producten. De kern van onze onderneming ligt in de afzet van product van beschermde rassen, hetzij zelf ontwikkeld, hetzij van derden in vertegenwoordiging verkregen. Hiervoor beschikken wij over een eigen kweekbedrijf en werken we nauw samen met verschillende kwekers. Wij willen met onze beschermde rassen actief zijn in de grotere productiegebieden van gecertificeerd pootgoed in landen waar kwekersrecht wordt erkend. Wij zijn wereldspeler in het marktgericht ontwikkelen van aardappelrassen en het (laten) produceren en vermarkten van hoogwaardige poot- en consumptieaardappelen, zowel biologisch als gangbaar geteeld. We streven naar een maximale bijdrage in het inkomen van onze leden. Meetpunt hiervoor is de uitbetaling per 100 kg dan wel per hectare ten opzichte van de concurrentie. Randvoorwaarde hierbij is de continuïteit van de onderneming uitgedrukt in een solvabiliteitsratio van minimaal 40% op balansdatum. Wij oefenen op een doelmatige, verantwoorde en resultaatgerichte wijze het bedrijf duurzaam uit, bieden een uitdagende omgeving voor onze medewerkers en zijn voor onze afnemers een betrouwbare leverancier van kwalitatief hoogwaardige producten. Onze kernwaarden zijn: resultaatgericht, innovatief door onze maximale aandacht voor continu verbeteren, oog voor mens, veiligheid en milieu, wederzijds vertrouwen, open in woord en daad en moreel verantwoord ondernemen. Jaarverslag 2013/2014 6

7 Vanuit de organisatie Kerngetallen 2013/ / / / / /2012 Financieel (x 1.000) Geconsolideerde omzet product Bruto marge Exploitatiesaldo Reserves Certificatenkapitaal Aandeel derden Totaal Groepsvermogen Vaste activa Balanstotaal Solvabliteit 58,2% 54,7% 53,8% Levering Areaal pootaardappelen Geleverde hoeveelheid Areaal consumptie aardappelen Geleverde hoeveelheid Aantallen Leden Bedrijven Medewerkers Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo Liquide middelen Schuld aan leden Jaarverslag 2013/2014 7

8 Vanuit de organisatie Groepsstructuur Coöperatie Agrico U.A. Agrico B.V. Agrico Holding B.V. Agrico Research B.V. Leo de Kock & Zn B.V. Agrico Italia s.r.l. Agrico UK Ltd (Schotland 100%) S.A. Desmazières (Frankrijk 89%) Parkland Seed Potatoes Ltd (Canada 70%) Agrico Polska Sp. z o.o. (Polen 70%) Agrico Nordic AB (Zweden 100%) Perunaseppä Oy (Finland 100%) Interseme d.o.o. (Slovenië 51%) SC Cartof Agrico SRL (Roemenië 51%) Jaarverslag 2013/2014 8

9 Verslag raad van commissarissen Voor teler en organisatie een goed jaar Gedurende het boekjaar 2013/2014 heeft de raad van beheer toezicht gehouden op de gang van zaken binnen Agrico. Op 24 juni 2014 heeft de ledenraad haar goedkeuring gegeven aan een ingrijpende wijziging van de statuten van de coöperatie. Daarbij is de raad van beheer opgegaan in het bestuur van de coöperatie. Het bestuur vormt een personele unie met de raad van commissarissen van Agrico B.V. heeft een akkerbouwbedrijf in Kruisland. Mevrouw Barendregt heeft twaalf jaar zitting gehad in het toezichthoudend orgaan van Agrico. De raad is haar zeer erkentelijk voor de belangrijke bijdrage die zij heeft geleverd aan de ontwikkeling van de coöperatie. In haar rol van vicevoorzitter is zij opgevolgd door de heer A.H. Vermeulen. De ledenraad heeft de jaarrekening besproken in aanwezigheid van de accountant en is voornemens deze in december vast te stellen. De jaarrekening is door E&Y gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring voorzien. De raad van commissarissen heeft de door de directie opgestelde jaarrekening van Agrico B.V. goedgekeurd en decharge verleend aan de directie voor het gevoerde beleid. In 2013/2014 heeft de raad van commissarissen 14 maal vergaderd. In verband met de wijziging van het bestuursmodel is de raad vaker bijeen geweest dan andere jaren. Tijdens de reguliere vergaderingen werden met name de volgende onderwerpen behandeld: strategische ontwikkelingen, acquisitiemogelijkheden, begrotingen, kwartaalverslagen, risico-inventarisatie en telersbelangen. De raad heeft een werkbezoek gebracht aan Egypte. De commerciële mogelijkheden en de bijbehorende risico s waren de laatste jaren vaak onderwerp van gesprek in de raad. Het bezoek heeft bijgedragen aan een beter begrip voor de lokale situatie, elkaars problemen en de mogelijke oplossingen. In delen van de wereld heerst veel onrust. Dit betreft ook landen waar Agrico pooten consumptieaardappelen levert. Voor directie en medewerkers betekent dit dat een groot beroep wordt gedaan op hun professionaliteit. De raad is bezorgd over de risico s die hierdoor op allerlei gebieden ontstaan, maar heeft vertrouwen in de aanpak van de directie. Boekjaar 2013/2014 was zowel voor de teler als voor de organisatie een goed jaar. De raad wil directie en medewerkers in binnen- en buitenland complimenteren met het behaalde resultaat en hen bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. De raad van commissarissen bestaat uit zeven leden, waarvan er momenteel vijf komen uit de kring van leden. De samenstelling is dit boekjaar gewijzigd. In december 2013 is de heer C.A.A.M. Gommeren benoemd in de vacature die ontstond door het aftreden van mevrouw M. Barendregt. De heer Gommeren Namens de raad van commissarissen Emmeloord, 14 november 2014 Jan Wolthuis, voorzitter Jaarverslag 2013/2014 9

10 Verslag raad van commissarissen Personalia Naam Beroep Nevenfuncties Eerste benoeming Termijn / Aftreden J.J. Wolthuis Akkerbouwer Lid ledenraad Univé Groningen Naam Beroep Nevenfuncties Eerste benoeming Termijn / Aftreden P.J. van Maldegem Akkerbouwer Lid ledenraad Rabobank Noordenveld West Groningen * Naam Beroep Nevenfuncties Eerste benoeming Termijn / Aftreden Naam Beroep Nevenfuncties Eerste benoeming Termijn / Aftreden A.N.I.M. Kemmeren Akkerbouwer * G. Welling Bedrijfskundige Commissaris (vice-voorzitter) Rabobank Emmen-Coevorden * Naam Beroep Nevenfuncties Eerste benoeming Termijn / Aftreden T. Branbergen Bedrijfsadviseur Commissaris bij bouwbedrijf M.J. de Nijs Holding B.V., Warmenhuizen, Lid stichtingsbestuur en uit dien hoofde toezichthouder bij Vastgoed Syndicering Nederland, Lid raad van toezicht bij Stichting Energy Valley Naam Beroep Nevenfuncties Eerste benoeming Termijn / Aftreden A.H. Vermeulen Akkerbouwer * Naam Beroep Nevenfuncties Eerste benoeming Termijn / Aftreden C.A.A.M. Gommeren Akkerbouwer Commissionair industrieaardappelen * * herkiesbaar Jaarverslag 2013/

11 Verslag directie Inleiding Elk oogstjaar is weer een verrassing In de markt van poot- en consumptieaardappelen is stemming erg bepalend. Vraag en aanbod sturen in sterke mate het resultaat. Bijzonder is dat het aanbod jaarlijks tot stand komt gedurende een korte periode met een grote mate van onzekerheid over de omvang. De vraag volgt grotendeels daarna. De productie van aardappelen fluctueert jaarlijks sterk door de weersomstandigheden tijdens het groei- en oogstseizoen. Evenals in de voorgaande jaren, was Europees gezien in oogstjaar 2013 weer sprake van bijzondere weersomstandigheden. Overvloedige regenval in Midden-Europa deed een misoogst vermoeden met als gevolg de vrees voor een groot tekort aan consumptieaardappelen. Tijdens de Weuthen Kartoffeltag in augustus 2013 waren alle specialisten het er over eens dat er onvoldoende productie was om het einde van het seizoen te halen. Door hele hoge prijzen voor consumptieaardappelen in de supermarkten liep de consumptie van aardappelen in een aantal landen en met name Duitsland en het Verenigd Koninkrijk fors terug. Daar bovenop vielen de oogstramingen steeds hoger uit met als gevolg dat, geheel tegen alle eerdere verwachtingen in, de prijs voor consumptieaardappelen in de tweede helft van het seizoen naar een diep niveau daalde. Agrico heeft in de afzet van pootaardappelen kunnen profiteren van de goede stemming aan het begin van het seizoen. Daarnaast was de markt buiten Europa zonder meer goed. Het effect in de jaarrekening was een hogere omzet in pootaardappelen (+ 7,4%), maar een lagere in consumptieaardappelen (-/- 8,4%). In zijn totaliteit steeg de omzet van de groep naar 270 miljoen euro. Na kosten en uitbetaling resteerde een bedrag van 2,84 miljoen euro. In de jaarrekening is dit bedrag als volgt verwerkt: vrijval bestemmingsreserve pool industrie-aardappelen 0,11 miljoen euro; bijschrijving rente certificatenkapitaal 0,06 miljoen euro; toevoeging aan de reserves 2,89 miljoen euro. De gemiddelde uitbetalingsprijs voor pootaardappelen over alle maten klasse A t/m S bedroeg 29,60 euro per 100 kg. Ons grootste ras in de markt van tafelaardappelen is Milva. De uitbetalingsprijs van dit ras in de maat 40/+, levering week 9 kwam uit op 17,12 euro. Europees gezien was in oogstjaar 2013 sprake van bijzondere weersomstandigheden. De samenstelling van de groep is dit boekjaar gewijzigd. Wij hebben het aandeel in onze deelneming in Canada uitgebreid van 49% naar 70%. Het aandeel Agricorassen in Noord Amerika stijgt jaarlijks en de vooruitzichten op verdere groei zijn goed. Nu sprake is van een meerderheidsbelang is Parkland in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen. Jaarverslag 2013/

12 Verslag directie Daarnaast hebben wij een belang van 30% genomen in de Turkse onderneming AR TARIM. De Turkse overheid wil de import van pootgoed terugbrengen en de productie van lokaal geproduceerd pootgoed bevorderen. AR TARIM is al vele jaren agent/importeur van ons pootgoed en beschikt over de juiste vergunningen voor pootgoedhandel en productie. Voor beide acquisities is in totaal 1,1 miljoen euro goodwill betaald. De goodwill zal in 5 jaar worden afgeschreven. Vooruitzichten Zeker voor wat betreft consumptieaardappelen is boekjaar 2014/2015 slecht begonnen. De opbrengstschattingen in Europa zijn dusdanig hoog, dat in enkele gevallen het surplus bij een teler niet kan worden afgezet. Op dit moment zijn er geen lichtpuntjes die de markt kunnen doen veranderen. Vooruitkijkend naar de afzet van pootaardappelen zijn wij zeer bezorgd over de situatie in het Midden-Oosten en de mogelijke olievlekwerking in de richting van andere Islamitische landen. Deze ontwikkeling gaat ongetwijfeld een grote invloed op onze handel hebben. Voor de afzet van het pootgoed uit oogst 2014 verwachten wij onder andere reducties in de export van pootgoed naar Irak. Wanneer dit gedachtegoed in een land als Algerije vaste voet aan grond zou krijgen, brengt het de export in gevaar. Ook de politieke situatie in de Russische Federatie en omliggende landen is een lont in een kruitvat. Het zou goed zijn als deze situatie zich snel stabiliseert. De kilogramopbrengst per hectare is vrijwel overal hoog. Vooral in Europa is de vraag onzeker. Naar verwachting zullen de resultaten voor teler en organisatie in boekjaar 2014/2015 gematigd zijn. Wij zullen echter elke kans aangrijpen om afzet te realiseren. Jaarverslag 2013/

13 Verslag directie Het ontwikkelen van nieuwe rassen is een prachtige activiteit. Op 9 november 2013 hield ons kweekbedrijf Agrico Research B.V. een open dag voor belangstellenden uit de omgeving. Onze medewerkers verschaften de bezoekers op geheel eigen wijze inzicht in de wereld van aardappelveredeling. De dag was een groot succes. Research De kunst van het (niet) weggooien Dat aan het kweekwerk ook risico s zijn verbonden bleek toen ons kweekbedrijf werd geconfronteerd met een mogelijke besmetting met het Potato Spindle Tuber Viriod (PSTVd). Dit virusachtig deeltje wordt in de Europese Unie beschouwd als een quarantaine pathogeen. Bedrijven die besmet verklaard worden dienen op last van de autoriteiten te worden geruimd. Na overleg met Plantum legde de NVWA de gehele aardappelveredelingssector een toetsingsregime op voor al het kweekmateriaal. Tijdens deze uitgebreide survey is bij Agrico Research geen besmetting vastgesteld. Op sector niveau worden nadere richtlijnen opgesteld om de insleep van quarantaineziektes te voorkomen. Ons kweekbedrijf brengt nieuwe rassen uitsluitend via miniknollen in het pootgoedcircuit. Bij het opzetten van de stocks voor de productie van miniknollen vindt toetsing op PSTVd plaats. De pootgoedactiviteiten zijn daardoor alleen in gevaar geweest via aangesloten private kwekers die tevens pootgoedteler zijn. Tijdens het boekjaar hebben de plannen voor vernieuwing van het kassencomplex verder vorm gekregen. Hierbij is vooral gekeken naar de benodigde capaciteit per activiteit en naar mogelijke verbeteringen ten opzichte van de huidige teelttechnieken en werkwijzen. Naar verwachting kunnen de plannen in 2015/2016 worden gerealiseerd. Op dit moment telt onze Nederlandse kwekersgroep 27 leden. Door de situatie rond PSTVd besloten twee particuliere kwekers per direct te stoppen. Daartegenover besloot een nieuwe kweker zich bij de groep aan te sluiten. Agrico Research participeert, soms samen met andere kweekbedrijven, in onderzoeksprojecten. Een deel van deze projecten is gericht op het doorgronden van specifieke eigenschappen zoals schurftresistentie en Erwinia. Andere projecten hebben de genetica als basis. Voorbeeld hiervan is het project Genome Wide Association Study, waarbij naar de genetica van belangrijke landbouwkundige eigenschappen wordt gezocht. Overigens blijkt uit tussenrapportages dat deze erg complex is. Jaarverslag 2013/

14 Verslag directie Rassen Op de Nederlandse Rassenlijst voor Landbouwgewassen werden het afgelopen boekjaar door Agrico vijf rassen aangemeld. Eén van de bij ons aangesloten particuliere kweekbedrijven, Konst Research B.V., kweekte het grof groeiende ras Vogue dat geschikt is voor de traditionele exportmarkten in Noord-Afrika en Zuid-Europa. Van de Niederösterreichische Saatbaugenossenschaft uit Oostenrijk werd het vastkokende tafelaardappelras Laudine aangemeld dat zijn markten in Noord-West Europa zal moeten vinden. Voor de zetmeelteelt werd het ras Allstar van kweker J.L. Spijkman aangemeld. Het bezit de essentiële resistenties tegen aardappelmoeheid en wratziekte fysio s 1 en 6 die het ras geschikt maken voor teelt in het Nederlandse en Duitse gebied voor zetmeelteelt. De laatste twee rassen zijn van ons eigen kweekbedrijf. Het ras Basin Russet bezit goede resistentie tegen G. pallida en is geschikt voor de productie van friet ten behoeve van het zogenoemde fastfoodsegment. Het ras Alicante ten slotte, is een chipsras met eveneens resistentie tegen G. pallida en een hoog drogestofgehalte. Ons kweekbedrijf brengt nieuwe rassen uitsluitend via miniknollen in het pootgoedcircuit. Say choice, say... Betere rassenkeuze met DNA-techniek Marien Winters, manager Agrico Research "Ieder jaar maken we op Agrico Research de keuze met welke zaailingen wij doorgaan en welke wij af laten vallen. De ontwikkeling van moderne DNA-technieken stelt ons als kweker in staat deze keuzes steeds beter en meer onderbouwd te maken. Mijn verwachting is dat deze keuzes de komende jaren een aantal trendsettende duurzame rassen zullen opleveren." Jaarverslag 2013/

15 Verslag directie Pootaardappelen Pootgoedteelt blijft maatwerk De stemming in de markt van consumptieaardappelen is mede bepalend voor de afzetmogelijkheden van pootgoed. De verwachtingen van de consumptiemarkt in Europa waren aan het begin van het seizoen erg hoog, waardoor er sprake was van voldoende vraag naar pootgoed. De kern van onze onderneming ligt in de afzet van product van beschermde rassen, hetzij zelf ontwikkeld, hetzij van derden in vertegenwoordiging verkregen. Hiervoor beschikken wij over een eigen kweekbedrijf en werken we nauw samen met verschillende kwekers. Wij willen met onze beschermde rassen actief zijn in de grotere productiegebieden van gecertificeerd pootgoed in landen waar kwekersrecht wordt erkend. Wij zijn wereldspeler in het marktgericht ontwikkelen van aardappelrassen en het (laten) produceren en vermarkten van hoogwaardige poot- en consumptieaardappelen, zowel biologisch als gangbaar geteeld. We streven naar een maximale bijdrage in het inkomen van onze leden. Meetpunt hiervoor is de uitbetaling per 100 kg dan wel per hectare ten opzichte van de concurrentie. Randvoorwaarde hierbij is de continuïteit van de onderneming uitgedrukt in een solvabiliteitsratio van minimaal 40% op balansdatum. Commercie Met onze beschermde rassen als stevige basis verkopen wij pootaardappelen vanuit Nederland vooral voor export en vanuit deelnemingen in het buitenland voor de lokale markten. Dit boekjaar werd een recordhoeveelheid Nederlandse pootaardappelen geëxporteerd. Alleen in 1991 lag de Met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk namen alle Europese landen meer pootgoed van ons af. Over het algemeen werd verwacht dat er vroeg veel primeuraardappelen naar Midden-Europa geëxporteerd zouden moeten worden. Ook de verwerkende industrie richtte zich op het contracteren van vroege aardappelen uit vrees dat er een tekort zou komen in de aansluiting tussen de oude en de nieuwe oogst. De export van Nederlands pootgoed binnen Europa steeg met 8% naar ton. Er is veel tijd en energie gestoken in de export van pootaardappelen naar Rusland. Zowel op Europees niveau door organisaties zoals Europatat als op Nederlands niveau door de NAO is er alles aan gedaan om de ontstane fytosanitaire problemen op te lossen. Uiteindelijk is het toch nog gelukt om een overeenkomst met Rusland te sluiten en hebben wij nog een beperkte hoeveelheid pootgoed aan Rusland kunnen verkopen. Een groot deel van de oorspronkelijk geplande hoeveelheid had hoeveelheid iets hoger. Jaarverslag 2013/

16 Verslag directie ondertussen een alternatieve bestemming gevonden. De situatie in Oekraïne en de sterke devaluatie van de lokale valuta maakte het onze klanten moeilijk om duur pootgoed vanuit Nederland te importeren. In Noord-Afrika viel de daling van de Nederlandse export naar Algerije op. Na het recordjaar van 2012/2013 van ton nam, overigens geheel volgens verwachting, het land dit boekjaar ton af. Algerije blijft naar onze mening een stabiele en groeiende markt voor de afzet van Nederlands pootgoed. Met veelbelovende rassen zoals Manitou, Rudolph en Faluka beschikken wij over een sterk pakket voor de toekomst. Egypte importeerde, na de liquiditeitsproblemen van oogst 2012, weer een voor het land normale hoeveelheid pootgoed. De export vanuit Nederland steeg met ton. Wij introduceren hier onze nieuwe rassen Destiny, Arizona en Faluka. Opvallend was de stijging van de export naar Azië. De landen Irak, Israël, Libanon en Syrië namen duidelijk meer pootgoed af. Wij hebben de laatste jaren veel geïnvesteerd in de afzetstructuren in deze landen en deze politiek begint haar vruchten af te werpen. Naast de oudere rassen Riviera en Arnova, doen de nieuwe rassen zoals Volare en Arizona het erg goed in deze regio. Wel blijft de huidige politieke situatie daar ons grote zorgen baren. De opkomst van IS en de invloed van dit gedachtegoed lijkt een grote impact op de hele Arabische wereld te krijgen en daar zullen wij ongetwijfeld hinder van ondervinden Europa Azië Toelichting grafieken Export van Nederlandse pootaardappelen per jaar totaal en naar werelddeel (x ton). De rode en blauwe lijn zijn respectievelijk het 5- en 10- jarig voortschrijdend gemiddelde De markt voor biologisch pootgoed kende een voorspoedige start. Voor 1 januari verliepen de verkopen erg goed. Daarna verliep het seizoen moeizaam. Een aanmerkelijk deel van de productie wordt geëxporteerd. De grootste markten hierbij zijn Frankrijk en Israël. Het percentage export steeg van 34% naar 49%. De afzet voor de binnenlandse markt blijft jaar in jaar uit stabiel Afrika Opvallend is de stijging van de export naar Azië Jaarverslag 2013/

17 Verslag directie Pootaardappelen Operations De kwaliteit van ons product is van groot belang voor het succes in de handel. Wij hebben kwaliteit dan ook hoog in het vaandel staan en werken samen met onze telers continu aan verbetering. In dit kader heeft één van onze medewerkers in opdracht van Agrico een afstudeeropdracht uitgevoerd onder de naam prestatiemanagementsysteem voor aardappeltelers. Wij willen hier daadwerkelijk mee aan de slag. Immers, wanneer een individuele teler inzicht krijgt in zijn eigen presteren en zijn kengetallen kan vergelijken met referentiegroepen, zal deze teler bewust kiezen voor specifieke acties om zijn bedrijfsvoering en daarmee zijn prestaties te verbeteren. Onderwerpen die hierbij aandacht kunnen krijgen zijn onder andere kwaliteit, klachten, logistieke performance en duurzaamheid. Dit boekjaar is op het interactieve telerportaal Mijn Agrico voor elke teler per ras een vergelijking gemaakt van de kilogram- en de geldelijke opbrengst per hectare ten opzichte van het gemiddelde in de regio en van Agrico als geheel. In januari houden wij altijd bijeenkomsten met onze pootgoedtelers. Ook dit boekjaar werden deze bijeenkomsten zeer goed bezocht. De opkomst stijgt ieder jaar. De afgelopen keer bezocht ruim 70% van de telers de vergadering, die vanaf dit jaar productgroepvergadering gaat heten. In de bijeenkomsten geven wij inzicht in de stand van zaken van de handel en bespreken telers en medewerkers van Agrico zorgpunten en positieve zaken binnen de aardappelwereld in het algemeen en Agrico in het bijzonder. Jaarverslag 2013/

18 Verslag directie Dit boekjaar is in nauwe samenspraak met de telers een nieuw systeem van bewaarvergoeding voor pootaardappelen opgezet. Het bestaande systeem was complex en lastig te controleren. De nieuwe regeling is uitsluitend nog gerelateerd aan het levermoment. Deze wijze van bewaring staat nu los van de vergoeding. Telers houden hun verantwoordelijkheid voor de bewaring. Zij krijgen vanaf 1 december een vergoeding per week voor alle aardappelen die via de pool worden afgerekend. Als Agrico hebben wij ons geconformeerd aan het hygiëneprotocol. Dat houdt in dat we geen zaken zullen doen met bedrijven c.q. transportbedrijven die zich niet aan het protocol houden. Oogstjaar 2013 is gebruikt om ervaring met het protocol op te doen en bewustwording te creëren. Gedurende oogstjaar 2014 zal de NAK controle op handhaving uitoefenen. Op deze wijze werken we gezamenlijk maximaal mee om ringrot te voorkomen en voldoen we aan de voorwaarden die de afnemers van ons eisen. Een voldoende is niet goed genoeg. Say choice, say... Nieuwe potato friend Robert Sleutel (rechts), potato friend en toekomstig Agrico-teler Afgelopen jaar heb ik de Agrico jongerendag bezocht als potato friend van een Agrico-teler. Daarnaast heb ik me via een Agrico-traject gecertificeerd voor GlobalGAP bij AgriPlace. Deze positieve ervaringen hebben geleid tot mijn intentie om komend seizoen voor Agrico te gaan telen. Op dit moment ben ik met buitendienstmedewerker Marc Kalkdijk aan het bespreken hoe deze samenwerking vorm kan krijgen. Jaarverslag 2013/

19 Verslag directie Pootaardappelen Dochterondernemingen Onze dochterondernemingen, veelal met lokale pootgoedproductie, zijn gevestigd in Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Finland, Polen, Slovenië en Canada. Over het algemeen waren de resultaten goed. Uitzondering waren de ondernemingen in Scandinavië. Frankrijk Desmazières, Monchy-le-Preux G. Fontaine, 22 medewerkers Onze dochteronderneming in Frankrijk, Desmazières, realiseerde opnieuw een record in omzet en afzet. De bruto marge was procentueel iets hoger dan in 2012/2013, terwijl de indirecte kosten op gelijk niveau bleven. Het gevolg was een prima nettoresultaat na belastingen. De nieuwe rassen Artemis, Excellency en Manitou ontwikkelen zich voorspoedig in het segment voor verse aardappelen. Daarnaast heeft Desmazières met een sterk gegroeide productie van de rassen Fontane en Markies een stevige positie opgebouwd in de markt voor de verwerkende industrie. De telers in Frankrijk ontvingen een iets hogere prijs dan in 2012/2013. Dit compenseerde voor een deel de lagere kilogramopbrengst per hectare. Dit boekjaar is verder aandacht besteed aan de ontwikkeling van de organisatie: alle functies zijn opnieuw beschreven, er is een project gestart voor de invoering van een geheel nieuw automatiseringssysteem en er is een begin gemaakt om de huidige certificering voor duurzaamheid om te zetten naar ISO Naar verwachting zullen de laatste twee punten in 2014/2015 worden afgerond. Verenigd Koninkrijk Agrico UK, Castleton A. Gibson, 17 medewerkers Na het extreme jaar 2012/2013 met tekorten als gevolg van overvloedige regen, was er in 2013/2014 weer sprake van een normale oogst. Mede door weinig uitval was het aanbod nu duidelijk hoger, maar de vraag bleef achter. Er waren nauwelijks promotionele acties en de consument was eerder afgeschrikt door het hoge prijsniveau. Deze marktsituatie had ook zijn weerslag op de pootgoedhandel. Het seizoen verliep moeizaam. De telers ontvingen dan ook een matige uitbetalingsprijs, maar hadden begrip voor de situatie. Verschillende partijen in de markt tonen belangstelling voor onze nieuwe rassen. Vooral de rassen Arsenal en Performer doen het goed. Het financieel resultaat was enigszins tegenvallend, maar positief. Slovenië Interseme, Ljubljana P. Štuhec, 5 medewerkers Interseme is een relatief kleine, maar winstgevende deelneming. Jaarlijks worden van een groot aantal rassen pootgoed kleine hoeveelheden verkocht aan telers en handelaren. De omzet was vergelijkbaar met die in boekjaar 2012/2013, maar door een hogere marge steeg het nettoresultaat. Aandachtspunten zijn het grote aantal rassen, het betalingsrisico en een goede planning vooraf. Het doel is om vrije rassen te vervangen door Agrico-rassen. Jaarverslag 2013/

20 Verslag directie Zweden, Finland Agrico Nordic, Jönköping J. Slijkhuis, 6 medewerkers De situatie van de dochteronderneming in Zweden en Finland baart zorgen. In Finland was dit boekjaar sprake van lokaal mis-management. Er is weliswaar ingegrepen in de vorm van ontslag, maar een verlies kon niet worden voorkomen. De situatie in Zweden blijft zorgelijk. De kostprijs van het lokaal geproduceerde pootgoed is te hoog om pootgoedteelt voor zowel teler als organisatie rendabel te maken. Een belangrijke oorzaak is de relatief lage kilogramopbrengst per hectare. Daarnaast is de economische situatie van de landbouw in Zweden zwak. Wij hebben de omvang van het areaal bijgesteld en de organisatie verder aangepast. In boekjaar 2014/2015 zal worden bekeken of en op welke wijze de activiteiten in deze landen kunnen worden voortgezet. In de jaarrekening is de eerder gevormde goodwill afgeboekt en de waardering van de onderneming aangepast. Canada Parkland Seed Potatoes, Edmonton K. Sawatzky, 3 medewerkers Agrico heeft haar belang in Parkland dit boekjaar uitgebreid van 49% naar 70%. De onderneming had een succesvol jaar. Zowel de omzet als het nettoresultaat lagen aanmerkelijk hoger dan in boekjaar 2012/2013. Parkland bewerkt de markt in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Als gevolg van fytosanitaire eisen bleef export naar de laatst genoemde bestemming uit. Een deel van de productie ligt in Alberta. Kwaliteitsproblemen als gevolg van onzorgvuldige behandeling is hier een punt van aandacht. Parkland wil haar productie verder regionaal spreiden, zowel in Canada als in de Verenigde Staten. Als gevolg van een lagere opbrengst per hectare en een verdere afname van het areaal aardappelen was de productie in Polen dit boekjaar 30% lager dan in 2012/2013. De markt voor tafelaardappelen groeit. Voorwaarde is dat het product wasbaar en van goede kwaliteit is. Daarnaast wordt bewaarbaarheid steeds belangrijker. Er ontstaat dan ook meer vraag naar specifieke rassen. Voor Agrico is dit een positieve ontwikkeling. De vraag naar pootaardappelen was goed en het prijsniveau was hoger dan in 2012/2013. Het financiële resultaat was goed en vrijwel gelijk aan dat van 2012/2013. De nieuwe rassen Madeleine en Rosagold zijn dit boekjaar met succes geïntroduceerd. Say choice, say... Uitbreiding samenwerking Parkland Caroline, Kirby en Paul Sawatzky van Parkland Een belangrijke keuze voor Parkland afgelopen jaar was de uitbreiding van de samenwerking met Agrico. Door de uitbreiding van haar aandelen heeft Agrico nu een meerderheidsbelang gekregen in onze onderneming. Wij zijn hier erg blij mee. Agrico is door de jaren heen een betrouwbare partner gebleken die ons een sterk netwerk biedt en een stuk kennis en ervaring waar wij van mee kunnen profiteren. Jaarverslag 2013/

2013 / 2014 Coöperatie Agrico U.A.

2013 / 2014 Coöperatie Agrico U.A. 2013 / 2014 Coöperatie Agrico U.A. Thema Agrico wil graag uitdragen dat zij voor haar relaties de juiste keuze is. Sinds 2012 voeren wij de slogan Say choice, say Agrico. Iedereen maakt elk moment van

Nadere informatie

Jaar. verslag. Agrico U.A. Coöperatie 2014/2015

Jaar. verslag. Agrico U.A. Coöperatie 2014/2015 Jaar verslag Coöperatie Agrico U.A. 2014/2015 Stilstand is achteruitgang Blijven doen wat je altijd al deed, is niet goed genoeg. Er gebeurt van alles om ons heen. Alles is continu in beweging. We moeten

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

Marktbeeld appels en peren

Marktbeeld appels en peren Afzet appels en peren door Russische boycot in de verdrukking Productie De appelproductie in de EU bedroeg in 215 ruim 12 miljard kilo. Dit was de op één na grootste EUoogst ooit. Bijna een derde van de

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Evolutie van de Belgische voorraden

Evolutie van de Belgische voorraden Evolutie van de Belgische voorraden 2012-2013 V. De Blauwer (Inagro), D. Florins (FIWAP), P. Lebrun (FIWAP) Samenvatting Jaarlijks houden FIWAP, CARAH, PCA en Inagro een enquête om de evolutie van de aardappelvoorraden

Nadere informatie

Starters zien door de wolken toch de zon

Starters zien door de wolken toch de zon M201206 Starters zien door de wolken toch de zon drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Starters zien door de wolken toch de zon Enkele jaren nadat zij met een bedrijf zijn begonnen, en met enkele jaren financieel-economische

Nadere informatie

Sectorupdate. Export bloemen en planten. 25 juni 2012. Economisch Bureau, Sector & Commodity Research

Sectorupdate. Export bloemen en planten. 25 juni 2012. Economisch Bureau, Sector & Commodity Research Sectorupdate Export bloemen en planten Economisch Bureau, Sector & Commodity Research 25 juni 2012 Exportgroei ondanks crisis in de eurozone Rusland vierde exportbestemming door sterke toename van de export

Nadere informatie

VAN OERS AGRO SECTORRAPPORT SEIZOEN 2016/2017

VAN OERS AGRO SECTORRAPPORT SEIZOEN 2016/2017 VAN OERS AGRO SECTORRAPPORT SEIZOEN 2016/2017 AMBITIE VOEGT ONDERNEMINGSZIN ONMISKENBAAR WAARDE RESULTAAT TOE VOORBIJE SEIZOEN & VERWACHTINGEN BOS- EN HAAGPLANTSOEN Het voorbije seizoen hebben de bos-

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

Marktontwikkelingen varkenssector

Marktontwikkelingen varkenssector Marktontwikkelingen varkenssector 1. Inleiding In de deze nota wordt ingegaan op de marktontwikkelingen in de varkenssector in Nederland en de Europese Unie. Waar mogelijk wordt vooruitgeblikt op de te

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Internationale handel visproducten

Internationale handel visproducten Internationale handel visproducten Marktmonitor ontwikkelingen 27-211 en prognose voor 212 Januari 213 Belangrijkste trends 27-211 Ontwikkelingen export De Nederlandse visverwerkende industrie speelt een

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011

Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011 Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011 1 Dit is een voorproefje in druk van het digitale Cosun MVO-verslag over 2011. Wilt u meer gegevens raadplegen over wat wij zoal ondernemen met het oog op onze maatschappelijke

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Druk op varkensvleesmarkt blijft. Kwartaalbericht Varkens Q2 2015

Rabobank Food & Agri. Druk op varkensvleesmarkt blijft. Kwartaalbericht Varkens Q2 2015 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q2 2015 Druk op varkensvleesmarkt blijft De vooruitzichten voor de Nederlandse varkenshouderij voor het tweede kwartaal 2015 blijven mager. Ondanks de seizoensmatige

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Evolutie van de Belgische voorraden

Evolutie van de Belgische voorraden Evolutie van de Belgische voorraden 2015-2016 V. De Blauwer (Inagro), D. Florins (FIWAP), P. Lebrun (FIWAP) Samenvatting Jaarlijks houden FIWAP, CARAH, PCA en Inagro een enquête om de evolutie van de aardappelvoorraden

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. QWIC bv is een aanbieder op de markt van elektrische fietsen en elektrische scooters (informatiebron 1). Dit Nederlandse bedrijf zag

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven In het eerste kwartaal 2014 waren

Nadere informatie

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen PERSBERICHT Rotterdam, 20 april 2010 Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen Nettowinst 10,5 miljoen (2008: 8,7 miljoen) Voorstel slotdividend

Nadere informatie

Product-info Aubergine

Product-info Aubergine Product-info Aubergine PT 2009 / 58 Oktober 2009/ Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Product-info Aubergine Auteur Peter van der Salm Functie Marktanalist Telefoon 079-3470662

Nadere informatie

Met deze sportieve succes namen ook de verwachtingen bij de achterban toe. Het bovengenoemde traject was intensief en het spanningsveld tussen

Met deze sportieve succes namen ook de verwachtingen bij de achterban toe. Het bovengenoemde traject was intensief en het spanningsveld tussen Financiële positie FC Twente heeft in de periode 2007 t/m 2013 op alle functionele gebieden een sterke groei doorgemaakt. De ambitie om de stap te maken van middenmoter naar top 5 club is, door te investeren

Nadere informatie

Wij leggen rekenschap af over:

Wij leggen rekenschap af over: VRAGEN Het afleggen van rekenschap. ANTWOORDEN TOELICHTING / VOORBEELDEN VRAAG 1. Onze organisatie legt rekenschap af over onze effecten op de maatschappij, de economie en het milieu. Welke activiteiten

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Jaar. verslag. Say potato, say

Jaar. verslag. Say potato, say Jaar verslag Say potato, say Jaarverslag Inhoud Verslag van de directie 2 Preadvies van de raad van beheer 18 Jaarrekening Agrico Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening, de waardering en de

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2013

Presentatie halfjaarcijfers 2013 Presentatie halfjaarcijfers 2013 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2013 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2013 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Minder faillissementen in 2016

Minder faillissementen in 2016 Vooruitzicht faillissementen Minder faillissementen in 2016 Faillissementen nog altijd boven pre-crisis niveau In 2016 voor derde jaar op rij minder faillissementen.maar nog altijd niet terug op pre-crisis

Nadere informatie

Convenant. Versnelde transitie naar robuuste aardappelrassen

Convenant. Versnelde transitie naar robuuste aardappelrassen Convenant Versnelde transitie naar robuuste aardappelrassen 1. Convenantpartners Bionext, ketenorganisatie voor duurzame, biologische landbouw en voeding, vertegenwoordigd door dhr. Bavo van den ldsert,

Nadere informatie

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT FidesWonen Versie 1.0 Sommelsdijk, 24 april 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit statuut is conform artikel 39 van de statuten vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

COMMERCIËLE RESULTATEN WERELD 2009*

COMMERCIËLE RESULTATEN WERELD 2009* 14 januari 2010 COMMERCIËLE RESULTATEN WERELD 2009* De Renault groep verhoogt zijn marktaandeel tot 3,7% dankzij de goede commerciële prestaties in het tweede halfjaar De Renault groep bereikt zijn doelstelling:

Nadere informatie

Selectie commissarissen

Selectie commissarissen Selectie commissarissen 1 Profiel raad van commissarissen Rabo-model April 2014 1. Inleiding Het werving- en selectieproces vereist een grote mate van zorgvuldigheid. De samenstelling van de raad van commissarissen

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België

De buitenlandse handel van België De buitenlandse handel van België 1 ste kwartaal 2010 1 De buitenlandse handel van België na het eerste kwartaal van 2010 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van het eerste kwartaal

Nadere informatie

DE KEURING VAN POOTAARDAPPELEN

DE KEURING VAN POOTAARDAPPELEN DE KEURING VAN POOTAARDAPPELEN De omstandigheden in Nederland, zoals klimaat en grondsoort, zijn zeer geschikt voor het telen van pootaardappelen. Daarnaast is het vakmanschap van de Nederlandse telers

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland Conjunctuur enquête Technologische Industrie Nederland Gunstig beeld met internationale onzekerheden Het CBS kopt donderdag 16 februari dat het ondernemersvertrouwen in Nederland nog nooit op zo n hoog

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Bouwmaterialenvervoer

Bouwmaterialenvervoer 3 e kwartaal 2016 Zoetermeer, 7 december 2016 INHOUDSOPGAVE Hoger dan verwacht Een groot aantal bouwmaterialenvervoerders moet het in het afgelopen derde kwartaal onverwacht druk hebben gehad. Het niveau

Nadere informatie

01 Inleiding... 3 02 Wie is Agrico?... 5. 03 Scope MVO 2013/2014... 7 04 MVO principes... 7

01 Inleiding... 3 02 Wie is Agrico?... 5. 03 Scope MVO 2013/2014... 7 04 MVO principes... 7 Inhoudsopgave 01 Inleiding... 3 02 Wie is Agrico?... 5 03 Scope MVO 2013/2014... 7 04 MVO principes... 7 1. Agrico legt rekenschap af over effecten op de maatschappij, de economie en het milieu... 8 2.

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? Kwartaalbericht Varkens Q3 2015

Rabobank Food & Agri. Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? Kwartaalbericht Varkens Q3 2015 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q3 2015 Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? De Rabobank verwacht een moeizaam derde kwartaal voor de Nederlandse varkenssector. Aan het einde

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010 Algemene vergadering van aandeelhouders Hydratec Industries NV Amersfoort 20 mei 2010 Agenda 1. Opening door de Voorzitter 2. Toelichting Directie 2009 3. Goedkeuring Jaarrekening 2009 besluit 4. Vaststelling

Nadere informatie

Koningskade 4 Postbus 91503 2509 EC Den Haag. Veilingen emissierechten 2014

Koningskade 4 Postbus 91503 2509 EC Den Haag. Veilingen emissierechten 2014 Koningskade 4 Postbus 91503 2509 EC Den Haag Veilingen emissierechten 2014 1 maart 2015 Samenvatting Veilingopbrengst Nederland Aantal rechten Opbrengst ( ) Gemiddelde veilingprijs ( ) EUA 1e kwartaal

Nadere informatie

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012 Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 212 NA KRIMP IN FEBRUARI STOKT EXPORT BLOEMEN EN PLANTEN OP KRAPPE PLUS VAN 1% TOT 915 MILJOEN In februari is de exportwaarde van bloemen en planten vanuit

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Exportmonitor 2011 Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Uit de Exportmonitor 2011 blijkt dat het noordelijk bedrijfsleven steeds meer aansluiting vindt bij de wereldeconomie. De Exportmonitor

Nadere informatie

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank De Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (hierna kortweg het Administratiekantoor) is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Een nieuw Bestuursmodel. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobank Staphorst-Rouveen. Een bank met ideeën.

Een nieuw Bestuursmodel. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobank Staphorst-Rouveen. Een bank met ideeën. Een nieuw Bestuursmodel. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobank Staphorst-Rouveen. Een bank met ideeën. Rabobank Staphorst-Rouveen op weg naar een nieuw bestuursmodel Vanaf medio april 2010 werkt

Nadere informatie

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN 205722 PERSBERICHT AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN STRUCTUURREGIME VERLATEN; STEMRECHT VERENIGING AEGON TERUGGEBRACHT AEGON N.V. is van plan

Nadere informatie

Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel

Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel wordt bekomen dankzij de structuur van het oppervlak,

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Bijdrage opruimingskosten in de jaarrekening

Bijdrage opruimingskosten in de jaarrekening Bijdrage opruimingskosten in de jaarrekening Verschillende overheidsregelingen eisen van ondernemingen financiële bijdragen voor de kosten van het opruimen van producten of productiefaciliteiten van die

Nadere informatie

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring 1 Waarom MVO? Moeten: Horen: Lonen: gedrag af MVO handelen wordt afgedwongen MVO handelen o.b.v. vrijwilligheid (morele motivatie) De markt beloont MVO en straft

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Analisten conference call

Analisten conference call Analisten conference call 31 augustus 2012 Financiële kernpunten H1 2012 Geconsolideerde omzet: stijging met 6,7% naar 110,5 miljoen (H1 2011: 103,6 miljoen) Autonome omzetgroei 6,4% Omzet in het groene

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER juli 2011 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. WERKZAAMHEDEN VAN IBUS FONDSEN BEHEER 3 2.1 Activiteiten van IBUS Fondsen Beheer 3 2.2 Soorten belegginginstellingen

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein De Verenigde Staten gaan meestal voorop bij het herstel van de wereldeconomie. Maar terwijl een gerenommeerd onderzoeksburo recent verklaarde dat de Amerikaanse

Nadere informatie

PT Marktbeeld Uien. Marktinformatie binnen- en buitenland

PT Marktbeeld Uien. Marktinformatie binnen- en buitenland Nummer 1, 12 februari 2010 Peter van der Salm 079-3470662 I. Beursprijzen PT Marktbeeld Uien Marktinformatie binnen- en buitenland Het jaar 2009 begon met lage uienprijzen, maar vanaf het voorjaar hebben

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

KENGETALLEN 2013. HBAG Bloemen en Planten

KENGETALLEN 2013. HBAG Bloemen en Planten KENGETALLEN 2013 HBAG Bloemen en Planten Voorwoord Voor u ligt de geactualiseerde versie van Kengetallen Groothandel Bloemkwekerijproducten. Hierin is naast de vertrouwde exportstatistiek van het HBAG

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

3.4 Financieel verslag

3.4 Financieel verslag 3.4 Financieel verslag Verplichte Ziekteverzekering (VP) Afsluiting 2012 2011 Het RIZIV heeft op het moment van de redactie van dit jaarverslag de rekeningen van de verplichte verzekering met betrekking

Nadere informatie

PCC HYGIËNEPROTOCOL RINGROT 2.2 RICHTLIJNEN HANDELAAR

PCC HYGIËNEPROTOCOL RINGROT 2.2 RICHTLIJNEN HANDELAAR Pagina 1 van 5 PCC HYGIËNEPROTOCOL RINGROT 2.2 RICHTLIJNEN HANDELAAR Deze code is opgesteld door de Pootaardappel Contact Commissie (PCC = samenwerkingsverband LTO-NAO). Hoewel deze code met de grootst

Nadere informatie

Pitch formulier Small Cap Award: Aandeelhouders verkopen meerderheidsbelang in Salarisprofs aan Manpower

Pitch formulier Small Cap Award: Aandeelhouders verkopen meerderheidsbelang in Salarisprofs aan Manpower Pitch formulier Small Cap Award: Aandeelhouders verkopen meerderheidsbelang in Salarisprofs aan Manpower Wat is beste Small Cap Deal in de periode 1/11/2013 1/11/2014 (

Nadere informatie

Persbericht. Economie verder gekrompen. Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitvoer blijft groeien. Minder investeringen

Persbericht. Economie verder gekrompen. Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitvoer blijft groeien. Minder investeringen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-011 14 februari 2013 9.30 uur Economie verder gekrompen Economie krimpt in vierde kwartaal 0,2 procent t.o.v. kwartaal eerder Ten opzichte van een jaar

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

Informatieblad. Wat betekent GMO voor telers Erkenning als producentenorganisatie Overzicht van de belangrijkste criteria

Informatieblad. Wat betekent GMO voor telers Erkenning als producentenorganisatie Overzicht van de belangrijkste criteria Informatieblad Wat betekent GMO voor telers Erkenning als producentenorganisatie Overzicht van de belangrijkste criteria Waarom een erkende producentenorganisatie? Telers van groenten en fruit kunnen een

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

Persinformatie. Uitdagende marktomgeving biedt ook kansen. Nieuwe directievoorzitter wil groei voortzetten

Persinformatie. Uitdagende marktomgeving biedt ook kansen. Nieuwe directievoorzitter wil groei voortzetten Persinformatie Uitdagende marktomgeving biedt ook kansen Nieuwe directievoorzitter wil groei voortzetten Mario Mehren: strategie Wintershall blijkt succesvol 2 juni 2015 Michael Sasse Tel. +49 561 301-3301

Nadere informatie

Prioriteringsmatrix Zelfverklaring NEN-ISO 26000

Prioriteringsmatrix Zelfverklaring NEN-ISO 26000 Prioriteringsmatrix Zelfverklaring NEN-ISO 26000 Bijlage C Vaststellen van relevantie, significantie en prioriteit van MVO-onderwerpen NPR 9026 Versie: 2015 Auteurs Rob Boers Erwin Vos CSU CSU 1 Prioriteringsrapport

Nadere informatie

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen Ten gevolge van de

Nadere informatie

Profielschets. Raad van Toezicht

Profielschets. Raad van Toezicht Profielschets Raad van Toezicht Baarn, 29 september 2016 1 Inhoudsopgave Vivent... 3 Samenstelling Raad van Toezicht... 3 Profiel leden Raad van Toezicht... 3 Huidige vacatures... 5 De procedure... 5 Informatie...

Nadere informatie

Recordhoeveelheid varkensvlees uitgevoerd

Recordhoeveelheid varkensvlees uitgevoerd Page 1 of 5 Recordhoeveelheid varkensvlees uitgevoerd 11-5-2016 / 02:00 In 2015 exporteerde Nederland een recordhoeveelheid van 944 miljoen kilo varkensvlees, 6 procent meer dan in 2014. Door de lage prijzen

Nadere informatie

Sectorrapport Bos- en haagplantsoen

Sectorrapport Bos- en haagplantsoen Sectorrapport Bos- en haagplantsoen Najaar 2009 Inhoudsopgave Terugblik seizoen 2008/2009...................................................................................... 3 Najaar 2009 sector bos-

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Jaar. verslag. CoöperatieAgrico U.A. 2015/ 2016

Jaar. verslag. CoöperatieAgrico U.A. 2015/ 2016 Jaar verslag CoöperatieAgrico U.A. 2015/ 2016 Elke drie jaar kiezen wij een nieuwe marketingslogan. De afgelopen jaren was dat Say choice, Say Agrico. Voor de komende jaren willen wij onze relaties prikkelen

Nadere informatie

Nieuwsbrief P8. Inhoud. De komende 50 jaar. Nummer 9, oktober - november 2013. Ondernemend Paprika

Nieuwsbrief P8. Inhoud. De komende 50 jaar. Nummer 9, oktober - november 2013. Ondernemend Paprika Inhoud Inleiding Thijs Jasperse: De komende 50 jaar 1 Donderdag 12 december 2013: Bijeenkomst 50 jaar paprika in Nederland 2 P8 aanwezig tijdens Fruit Attraction in Madrid 3 Nationaal Voedingsdebat voor

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 PERSBERICHT 07/07/2015 COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 Renault wint terrein in Europa en consolideert zijn positie In het eerste halfjaar was er een lichte stijging van het aantal inschrijvingen

Nadere informatie