BASISOPLEIDING MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BASISOPLEIDING MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN"

Transcriptie

1 BASISOPLEIDING MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN Inhoud KAURI-informatiesessie 19 mei 2011 Peter Wollaert, General Manager KAURI vzw 1. KAURI 2. Globale context en wereldwijde megatrends 3. Ondernemerschap en samenleving: diverse benaderingen 4. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 5. NGO Expectations & NGO Accountability 6. Stakeholder Dialoog: dialoog tussen bedrijf en samenleving 7. Meten, managen en aantoonbaar maken van MVO 8. Communiceren over vorderingen op vlak van MVO Zowat alle vermelde documenten en rapporten zijn te vinden op: 1. KAURI vzw 1.1. Missie De vereniging heeft tot doel een platform, kenniscentrum en lerend netwerk te zijn van mensen uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en instellingen, kenniscentra en adviesverleners, overheden en andere relevante actoren die vanuit hun specifieke kennis en kennissen willen (samen-)werken aan ethisch, duurzaam, solidair en maatschappelijk verantwoord ondernemen en behoorlijk en transparant bestuur, zowel lokaal als internationaal, en dit met een bijzondere aandacht voor het mondiale ontwikkelingsvraagstuk KAURI & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) KAURI staat voor een integrale benadering van MVO: Business Ethics + Corporate Governance + Sustainable Development (people, planet, profit) + Corporate Citizenship Ethische reflectie: is mijn bedrijfsvoering en product of dienst ethisch? Duurzame reflectie: is mijn bedrijfsvoering en product of dienst duurzaam? Solidariteitsreflectie: is mijn bedrijfsvoering en product of dienst maatschappelijk-solidair? Nieuwe uitdaging: Transparency (WikiLeaks) KAURI staat voor een glokale benadering van MVO: lokale, internationale- en ontwikkelingsaspecten van MVO 2. Globale context en wereldwijde megatrends Think global, act local, change personal 1

2 Glocalisation (globalisation & localisation) / transitie / paradigma shift World Economic Forum ( Davos ) Global Risks Report 2011 (WEF Risks Response Network) World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) Vison The new agenda for business United Nations Development Programme (UNDP) 3. Ondernemerschap en samenleving: diverse benaderingen 3.1. Klassieke kapitalistische benadering The World Bank Doing Business Report: measuring business regulations Doing Business Belgium /bel.pdf 3.2. Maatschappelijke benaderingen Bedrijfsethiek & waarden gedreven ondernemen Eerlijke handel / Fair Trade Coöperatief ondernemen Sociale economie Social entrepreneurship Alternatieve geld- en ruilsystemen Corporate Social Responsibility (CSR) Corporate Citizenship & Community Involvement (goed burgerschap & filantropie/mecenaat) 4. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 4.1. Term en vertaling Corporate Social Responsibility (CSR) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) / Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) 4.2. Definitie (Belgisch referentiekader MVO) "Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een proces waarbij ondernemingen vrijwillig streven naar verbetering op bedrijfs- en maatschappelijk vlak door op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde en coherente manier in de gehele bedrijfsvoering op te nemen, waarbij overleg met stakeholders of belanghebbenden van de onderneming deel uitmaakt van dit proces." Volledig MVO-referentiekader: Duurzaamheid van bedrijf/organisatie (als structuur) Leiderschap & bedrijfsethiek: missie / visie / ethische code / formele en informele waarden / integriteit Management & bestuurlijk beleid (Corporate Governance) 2

3 Financieel beleid: eigenaars / aandeelhouders / werknemersparticipatie / duurzaam beleggen Sociaal beleid: personeelsbeleid Milieubeleid: grondstoffen, energie, water, vervuiling, afval, biodiversiteit, Marktbeleid: overheden / leveranciers / onderaannemers / consumenten Maatschappelijk beleid en solidariteit (Corporate Citizenship): buurt / maatschappelijke initiatieven / mecenaat Lokale, internationale- en ontwikkelingsaspecten van MVO 4.4. Duurzaamheid van producten/diensten: duurzame productie Productbeleid Innovatie / Onderzoek & Ontwikkeling Life cycle analysis / assessment (LCA) Certificering Cradle to cradle Juridisch: is dit wettelijk? Ethisch: is dit geoorloofd? Maatschappelijk: wat zijn gevolgen voor mens, milieu en samenleving? Kwaliteit: gebruik van kwaliteitszorgsystemen 4.5. MVO en de consument: consumentenbelangen en duurzame consumptie Wat is het profiel van de duurzame consument? Netwerk Bewust Verbruiken Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO) Test Aankoop (naast prijs-kwaliteit nu ook ethische & duurzame studies en reflecties) Alles duurzaam (Nederland) Business Ethics (bedrijfsethiek & waarden gedreven ondernemen ) Ethibel SPES-Forum European Business Ethics Network (EBEN) Corporate Governance (goed bestuurlijk beleid) GUBERNA, Instituut voor Bestuurders Belgische Corporate Governance Code (voor beursgenoteerde ondernemingen in België) Code Buysse (voor niet-beursgenoteerde ondernemingen in België) 3

4 European Corporate Governance Institute (ECGI) International Corporate Governance Network (ICGN) Sustainable Development (duurzame ontwikkeling) MVO als Business strategy for Sustainable Development Triple Bottom Line / Triple P: people, planet, profit (John Elkington, begin jaren 90) Profit: financiële ethiek / duurzaam sparen en beleggen / Sustainability Indexes Planet: alle milieu-aspecten People: alle sociale aspecten Programmatorische Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling (POD DO) Federale Raad Duurzame Ontwikkeling (FRDO) World Business Council Sustainable Development 4.9 Corporate Citizenship (goed burgerschap) Filantropie / mecenaat / bedrijfsstichtingen / community development & community involvement / ondersteunen solidariteitsacties / innemen van pro-actieve maatschappelijke standpunten / Lokaal en/of internationaal Voorbeelden initiatieven in Belgische context: Koning Boudewijnstichting United Fund for Belgium Belgisch Netwerk Stichtingen Voorbeelden initiatieven met internationaal perspectief: Corporate Funding Programme (CFP) Close The Gap Ex-Change Internationale aspecten van MVO OESO Richtlijnen voor multinationale ondernemingen Algemene beginselen Informatieverstrekking Werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen Milieu en volksgezondheid Bestrijding van corruptie Consumentenbelangen Wetenschap en technologie Mededinging Belastingen 4

5 UN Global Compact De 10 Principes van het Global Compact van de Verenigde Naties Mensenrechten 1. Bedrijven dienen binnen de grenzen van hun invloedssfeer de internationaal uitgevaardigde mensenrechten te eerbiedigen 2. Bedrijven dienen zich er steeds van te vergewissen dat zij niet medeplichtig worden aan schending van de mensenrechten Arbeidsrechten Milieu 3. Bedrijven dienen de vrijheid van vakvereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen te handhaven 4. Bedrijven dienen iedere vorm van verplichte en gedwongen arbeid uit te bannen 5. Bedrijven dienen kinderarbeid effectief af te schaffen 6. Bedrijven dienen discriminatie in arbeid en beroep te bestrijden 7. Bedrijven dienen met voorzorg milieu-uitdagingen te benaderen 8. Bedrijven dienen initiatieven te ondernemen om een groter milieubesef te bevorderen 9. Bedrijven dienen de ontwikkeling en de verspreiding van milieuvriendelijke technologieën te stimuleren Anticorruptie 10. Bedrijven dienen elke vorm van corruptie tegen te gaan, inclusief afpersing en omkoping Global Compact Communication on Progress (COP) Ontwikkelingsaspecten van MVO: internationale armoedebestrijding UN Millennium Development Goals (MDG) UN Millennium Development Goals Scan Fairtrade International Microfinanciering Base of the Pyramid MVO: naar een integraal-systematische benadering: ISO ISO

6 7 MVO-principes : Accountability: rekenschap afleggen (verantwoordelijkheid nemen) Transparency: transparant zijn Ethical behavior: ethisch gedrag Respect for stakeholder interests: respect voor belangen van stakeholders Respect for the rule of law: respect voor de wetgeving Respect for international norms of behavior: respect voor internationale gedragsnormen Respect for human rights: respect voor mensenrechten 7 kernonderwerpen: Organizational Governance: goed bestuurlijk beleid Human Rights: mensenrechten Labour Practices: arbeidsomstandigheden (People) Environment: milieu (Planet) Fair Operating Practices: eerlijk zaken doen (Profit) Consumer Issues: consumentenbelangen Community Involvement & Development: maatschappelijke betrokkenheid & Ontwikkeling MVO Informatiebronnen Digitaal kenniscentrum MVO Vlaanderen (met gratis nieuwsbrief) Nieuwsbrief Online Kenniscentrum Duurzaam ondernemen (Nederland) P+ Magazine (Nederland) CSRwire (USA globaal) 6

7 4.14. MVO Netwerken KAURI Business & Society Belgium Global Compact Network Belgium MVO Nederland CSR Europe European Business Ethics Network (EBEN) European Coalition for Corporate Justice (ECCJ) The Academy of Business in Society (EABIS) European Sustainable Investment Forum (EUROSIF) 5. NGO Expectations & NGO Accountability 5.1. Definitie NGO NGO = Non Governmental Organisation (Niet-Gouvernementele Organisatie) 1946, Charter van de Verenigde Naties, artikel 71: The Economic and Social Council may make suitable arrangements for consultation with non-governmental organizations which are concerned with matters within its competence. 1948, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM), artikel 20: Eenieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering. Vele begrippen: verenigingsleven, bewegingen, drukkingsgroepen, middenveld, non-profit, civiele samenleving, quartaire sector, NGO s zijn rechtenorganisaties ( recht hebben op arbeid, gezondheidszorg, wonen, vrijheid van mening, ). Ze baseren zich op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) en daaropvolgende internationale verklaringen, convenanten en verdragen NGO Expectations Wat verwachten NGO s van bedrijven op vlak van MVO? NGO MVO-Platform (Nederland) 1. MVO-normen Mensenrechten 7

8 Arbeidsrechten Consumentenrechten Milieuverantwoordelijkheden (-aansprakelijkheden) Economische verantwoordelijkheden (-aansprakelijkheden) Inkoop- en handelsvoorwaarden Corruptie Mededinging Belastingen 2. Operationele aspecten: Multistakeholderbenadering Ketenbenadering Ondernemingsbestuur Risico- en effectanalyse Opstellen van beleid: gedragscodes en sectorale initiatieven Implementatie: managementsysteem, interne monitoring Externe controle Transparantie en rapportage Klachtenprocedure Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) Nederland Coporate Watch-organisaties (Corporate Accountability) 5.3. NGO Accountability NGO Accountability = als NGO rekenschap afleggen aan de samenleving (MVO toegepast op NGO s) 1. Ethische principes en principes van goed bestuur International NGO Accountability Charter Basic principles: Respect for Universal Principles / Independence / Responsible Advocacy / Effective Programmes / Non-Discrimination Transparency: Reporting / Audit / Accuracy of information Good Governance Ethical Fundraising: Donors / Use of Donations / Gifts in kind / Agents Professional Management: Financial controls / Evaluation / Public Criticism / Partners / Human Resources / Bribery and Corruption / Respect for Sexual Integrity / Whistleblowers Donorinfo 2. Principes van duurzame ontwikkeling Global Reporting Initiative (GRI) Guidelines 2010 NGO Sector Supplement 3. Social Return on Investment (SROI) In kaart brengen en meten van de maatschappelijke meerwaarde 8

9 van de initiatieven en acties van de NGO 6. Stakeholder Dialoog: dialoog tussen bedrijf en samenleving 6.1. Context Stakeholder Value / Shareholder Value Edelman Trust Barometer Methodes AA 1000 SES ISO ORSE (Frankrijk) Stappenplan Stakeholder Mapping in kaart brengen van de stakeholders: wie zijn ze? Stakeholder Ranking van waslijst naar prioriteitenlijst : wie is belangrijk? impact, hoogdringendheid Stakeholder Expectations in kaart brengen van verwachtingen van stakeholders: wat willen ze? Stakeholder Engagements komen tot samenwerkingsverbanden met stakeholders: win-win 7. Meten, managen en aantoonbaar maken van MVO 7.1. Stappenplan Start: draagvlak creëren & beslissing + leadership topmanagement Inventarisatie van topics (cfr. GRI) en uitvoeren 0-meting Benchmark (met sector bv.) Doelstellingen (targets) & timeframe (stappenplan) Managementinstrument(en) kiezen 7.2. Meetinstrumenten & labels Overzicht van MVO meetinstrumenten: International Organization for Standardization (ISO) European Foundation for Quality Management (EFQM) 9

10 Internationale labels Assurance ( aantoonbaar maken van MVO) MVO Prestatieladder 8. Communiceren over vorderingen op vlak van MVO Overzicht van basisdocumenten: Communiceren over MVO = onderdeel van integraal intern en extern communicatiebeleid & mix 8.1. Historiek verslaggeving Financiële verslaggeving (wet boekhouding 1975) Citizenship Reporting (vanaf 1990) Milieuverslaggeving (vanaf 1990) Sociale verslaggeving (sociale balans 1995) Duurzaamheidsverslaggeving (2000) Verslaggeving over goed bestuurlijk beleid (2005) Integrale jaarverslaggeving 8.2. Duurzaamheidsverslaggeving Global Reporting Initiative (GRI) - opgericht in Global Compact Communication on Progress (COP) Duurzaamheidsverslaggeving in België Duurzaamheidsverslaggeving Award for Best Belgian Sustainability Report Overzicht duurzaamheidsverslagen in België Sinds eind 2010 evolutie naar integrale jaarverslaggeving International Integrated Reporting Committee (opgericht eind 2010) Peter Wollaert, General Manager KAURI vzw

Touwtrekken op glad ijs. Het economisch, financieel, maatschappelijk en moreel debat over ESG-informatie

Touwtrekken op glad ijs. Het economisch, financieel, maatschappelijk en moreel debat over ESG-informatie Touwtrekken op glad ijs Het economisch, financieel, maatschappelijk en moreel debat over ESG-informatie Prof. dr. G.J.A.Hummels & F. Weyzig MA MSC (red.) April 2008 Titel: Touwtrekken op glad ijs. Het

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslagen Praktijkgids

Duurzaamheidsverslagen Praktijkgids Duurzaamheidsverslagen Praktijkgids P Brigitte Hudlot Belgian Business Network for Corporate Social Responsibility P Duurzaamheidsverslagen Praktijkgids P Brigitte Hudlot Met de steun van de Programmatorische

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel en Maatschappelijk Verantwoord Beleggen In dit document wordt het Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid) van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

Beleid Verantwoord Beleggen Delta Lloyd Asset Management

Beleid Verantwoord Beleggen Delta Lloyd Asset Management Beleid Verantwoord Beleggen Delta Lloyd Asset Management Inhoudsopgave Beleid verantwoord beleggen... 1 Visie en doelstellingen... 1 Definities... 1 Reikwijdte... 2 Dilemma s... 2 Beleidsuitgangspunten...

Nadere informatie

Sustainable purchasing & supply chain management

Sustainable purchasing & supply chain management Sustainable purchasing & supply chain management ( Praktijkgids 1 inhoud Inleiding...3 Deel I - Waarom...4 Duurzaam beheer van de waardeketen, aankoopbeleid en MVO...4 Waarom is een duurzaam aankoopbeleid

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en Corporate Governance

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en Corporate Governance Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en Corporate Governance Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds

Nadere informatie

DUURZAAM ONDERNEMEN. De kracht van maatschappelijk verantwoord beleggen. door Geert Heuninck, hoofd maatschappelijk verantwoord beleggen, KBC

DUURZAAM ONDERNEMEN. De kracht van maatschappelijk verantwoord beleggen. door Geert Heuninck, hoofd maatschappelijk verantwoord beleggen, KBC DUURZAAM ONDERNEMEN De kracht van maatschappelijk verantwoord beleggen door Geert Heuninck, hoofd maatschappelijk verantwoord beleggen, KBC 23 maart 2010 De Montil - Affligem PreBes vzw Diestersteenweg

Nadere informatie

Onderzoek Vermogensbeheer voor Filantropische Instellingen

Onderzoek Vermogensbeheer voor Filantropische Instellingen Onderzoek Vermogensbeheer voor Filantropische Instellingen Pieterstraat 11 3512 JT Utrecht T +31 (0) 30 234 00 31 info@vbdo.nl www.vbdo.nl Onderzoek Vermogensbeheer voor Filantropische Instellingen VBDO:

Nadere informatie

ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG)

ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) Dienstenaanbod Geassocieerde leden NVP ESG is een niet meer weg te denken aandachtsgebied voor participatiemaatschappijen en hun portefeuilleondernemingen. Het

Nadere informatie

ABP beleid inzake verantwoord beleggen

ABP beleid inzake verantwoord beleggen ABP beleid inzake verantwoord beleggen 2 ABP Beleid inzake verantwoord beleggen Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 5 1. Rekening houden met ESG-factoren... 6 2. De dialoog met ondernemingen aangaan...

Nadere informatie

Beleid Verantwoord Beleggen

Beleid Verantwoord Beleggen N.V. Versie: 5 Inhoudsopgave Over Aegon en Verantwoord Beleggen 3 Inleiding 3 Verantwoord Beleggen volgens Aegon 3 ESG-integratie 4 Uitvoering en verantwoording 4 Beleid Verantwoord Beleggen 5 Goed bestuur

Nadere informatie

De OESO-richtlijnen voor. Multinationale Ondernemingen

De OESO-richtlijnen voor. Multinationale Ondernemingen Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen De OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen Nederlandse vertaling, versie 2011 mesantodomingowashingtonaddisababacaracasdaressalaamlimamanilariyadhsaopaulowarsawalgierscapetowndhakakuwaitmaputoriodejaneirosarajevovilniusammancanberrad

Nadere informatie

SNEUVELNOTA KAURI Workshop Social Profit Financial Responsibility & Ethical Fundraising Thursday 23 September 2010, 12h30-18h00 Triodos Bank, Brussels

SNEUVELNOTA KAURI Workshop Social Profit Financial Responsibility & Ethical Fundraising Thursday 23 September 2010, 12h30-18h00 Triodos Bank, Brussels SNEUVELNOTA KAURI Workshop Social Profit Financial Responsibility & Ethical Fundraising Thursday 23 September 2010, 12h30-18h00 Triodos Bank, Brussels ENKELE REFLECTIES TER INLEIDING Wees, zeker ook op

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate governance

Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate governance Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate governance Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Inleiding en samenvatting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een wezenlijk deel van ondernemerschap. MVO loont, voor bedrijven en voor de samenleving.

Nadere informatie

pensioenspecial Code Verantwoord Beleggen van Pensioenfonds PNO Media December 2012 wwww.pnomedia.nl www.pnomediaverantwoordbeleggen.

pensioenspecial Code Verantwoord Beleggen van Pensioenfonds PNO Media December 2012 wwww.pnomedia.nl www.pnomediaverantwoordbeleggen. pensioenspecial December 2012 Code Verantwoord Beleggen van Pensioenfonds PNO Media wwww.pnomedia.nl www.pnomediaverantwoordbeleggen.nl Inhoud Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Visie en uitgangspunten 4 1.1 Beleggingsdoelstelling

Nadere informatie

Het Verantwoord Beleggingsbeleid van Ahold Pensioenfonds

Het Verantwoord Beleggingsbeleid van Ahold Pensioenfonds INTRODUCTIE Het Verantwoord Beleggingsbeleid van Ahold Pensioenfonds Ahold Pensioenfonds (APF) belegt op lange termijn en wereldwijd. Als belegger heeft APF de taak om het beste resultaat te behalen in

Nadere informatie

"Duurzaamheidsverslag onvermijdelijk"

Duurzaamheidsverslag onvermijdelijk DHV, Adviesgroep Duurzaam Ondernemen september 2001 Resultaten onderzoek naar duurzaamheidsverslaggeving bij Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen "Duurzaamheidsverslag onvermijdelijk" INHOUD BLAD

Nadere informatie

FNV-10 puntenplan verantwoord beleggen

FNV-10 puntenplan verantwoord beleggen FNV-10 puntenplan verantwoord beleggen Inleiding Pensioen is uitgesteld loon van werknemers en vormt daarmee een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Het pensioenfonds dient het beleggingsbeleid zo in te richten

Nadere informatie

4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen

4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen ICC-GUIDANCE EN ICC-RICHTLIJN VERANTWOORD INKOPEN 4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen 4.1 Beschrijving en toelichting Wat is de Internationale Kamer van Koophandel? De International Chamber

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen bij PMT. Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen bij PMT. Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Verantwoord Beleggen bij PMT Onze tien leidende beginselen voor verantwoord beleggen Dit zijn de globale criteria op basis waarvan wij invulling geven aan verantwoord beleggingsbeleid.

Nadere informatie

Graag bieden wij u hierbij, mede namens de Minister van Economische Zaken, het Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten aan.

Graag bieden wij u hierbij, mede namens de Minister van Economische Zaken, het Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten aan. 26485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 33625 Hulp, handel en investeringen Nr. 174 Brief van de ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België VOORWOORD Heel bemoedigende vooruitgang voor België De resultaten van de

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag Verantwoord Beleggen Mn Fondsen

Jaarverslag Verantwoord Beleggen Mn Fondsen Jaarverslag Verantwoord Beleggen Mn Fondsen 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 4 1. Verantwoord beleggen de VN principes voor verantwoord beleggen en de tien leidende beginselen van de Mn Fondsen

Nadere informatie

Geld geldt ook! Best practices en dilemma s rondom duurzame financiën en filantropische instellingen

Geld geldt ook! Best practices en dilemma s rondom duurzame financiën en filantropische instellingen Geld geldt ook! Best practices en dilemma s rondom duurzame financiën en filantropische instellingen Pieterstraat 11 3512 JT Utrecht T +31 (0) 30 234 00 31 info@vbdo.nl www.vbdo.nl Geld geldt ook! Best

Nadere informatie

ISO/CD 26000 Richtlijn voor Maatschappelijk. Anouk Van de Meulebroecke, directeur meulebroecke@beco.be, 03/205.91.51

ISO/CD 26000 Richtlijn voor Maatschappelijk. Anouk Van de Meulebroecke, directeur meulebroecke@beco.be, 03/205.91.51 ISO/CD 26000 Richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Anouk Van de Meulebroecke, directeur meulebroecke@beco.be, 03/205.91.51 BECO Groep internationaal adviesbureau voor winst in duurzaamheid

Nadere informatie

Handreiking Duurzaam Beleggen

Handreiking Duurzaam Beleggen Handreiking Duurzaam Beleggen Een publicatie van DUFAS Den Haag, november 2009 DUFAS, november 2009 1 Copyright DUFAS 2009 In geval van distributie of reproductie van informatie afkomstig uit deze publicatie

Nadere informatie

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen...

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen... Stichting Unilever Pensioenfonds Nederland Progress (Progress) Code Verantwoord Beleggen Met betrekking tot uitsluitingen, screening, stemmen en engagement Deze Code beschrijft de manier waarop Progress

Nadere informatie