GIDS VOOR ETHISCHE BEDRIJFS VOERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GIDS VOOR ETHISCHE BEDRIJFS VOERING"

Transcriptie

1 NEDERIGHEID VASTBERADENHEID INTEGRITEIT GIDS VOOR ETHISCHE BEDRIJFS VOERING HUMOR EDITIE 2015 MOED Het Juiste Gedrag, Elke Dag!

2 INHOUD 01 Boodschap van de Voorzitter en Chief Executive Officer 03 Ons Engagement voor Integriteit 04 Toepasbaarheid van deze Gids 05 Het Juiste Gedrag, Elke Dag 06 Ons Doel en onze Beloftes 07 Onze Waarden 08 Ons Wereldwijde Engagement 10 Onze Klanten 11 Omgaan met Klanten 11 Publiciteit en Marketing 11 Voedselveiligheid 12 Onze Medewerkers 13 Eerlijke Behandeling en Gelijke Kansen voor Tewerkstelling 13 Gezondheid en Veiligheid 13 Respect op de Werkplek 14 Drugs- en Alcoholmisbruik 14 Geweld op het Werk 14 Geen vergelding 16 Onze Gemeenschappen 17 De Wet 17 Eerlijke Concurrentie en Antitrust 18 Milieu 18 Anti-corruptie en Omkoperij 19 Verzoeken vanwege de Overheid 20 Responsible Sourcing 21 Onze Aandeelhouders 22 Documentenbeheer 22 Nauwkeurig Documenten Bijhouden 23 Bescherming van de Activa van de Onderneming 23 Gegevensbescherming en Veiligheid 24 Beschermen van vertrouwelijke informatie 24 Toegestaan Gebruik van de Activa van de Onderneming 24 Belangenconflicten 26 Tewerkstelling buiten de Onderneming 26 Aannemen van Geschenken 27 Inwinnen van Informatie over de Concurrentie 27 Bevoegdheid om namens de Onderneming te handelen 27 Handelen met Voorkennis 28 Ons Engagement om Problemen op te lossen 28 Ethische Problemen oplossen 28 Melden van Inbreuken 28 Sancties 28 Wijzigingen en Afwijkingen 29 Belangrijke Contactinformatie Belangrijk De Gids voor Ethische Bedrijfsvoering werd aanvankelijk door de Raad van Bestuur van de Delhaize Groep goedgekeurd met ingang van 1 maart Aanpassingen aan deze Gids treden in werking vanaf 22 januari 2015, behalve ten aanzien van iedere medewerker waarvoor een aanvullende goedkeuring of herziening nodig is, of waarvoor werd vastgesteld door enige regelgevende overheidsinstantie of ondernemingsraad dat het gebruikelijk of passend is om in dit proces de traditie van goede sociale dialoog te behouden. De beleidsregels, richtlijnen en bijhorende procedures van de Delhaize Groep kunnen op ieder ogenblik unilateraal door de Delhaize Groep worden gewijzigd. Bij de goedkeuring en de bekendmaking van zijn beleidsregels en deze richtlijnen vermeldt de Delhaize Groep uitdrukkelijk dat (1) zijn beleidsregels en richtlijnen in sommige opzichten verder strekken dan de wet of de gebruiken van de sector, (2) niets in de beleidsregels en richtlijnen van de Delhaize Groep geïnterpreteerd of toegepast mag worden als een bindende interpretatie of definitie van de wet of van een gebruik van de sector, en (3) elke handeling van een werknemer of lasthebber van de Delhaize Groep die een inbreuk vormt op de wet of op een beleidsregel van de Delhaize Groep, buiten de grenzen valt van de functie, bevoegdheid en verantwoordelijkheid van deze persoon, en geen handeling van of namens de Delhaize Groep is. Deze Gids is geen arbeidsovereenkomst, noch een wijziging daarvan. Tenzij specifiek goedgekeurd of als deel van een arbeidsovereenkomst, creëert deze Gids geen contractuele of wettelijke rechten of garanties.

3 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTER EN CEO Beste collega s, Bij Delhaize Groep verenigen onze gedeelde waarden van integriteit, vastberadenheid, moed, nederigheid en humor ons. Zij vormen de kern van wat we doen en wie we zijn, en ondersteunen ons engagement om onze activiteiten uit te voeren volgens het juiste gedrag, elke dag!. Wat betekent het om te handelen volgens het juiste gedrag, elke dag? Voor mij betekent het dat we ons bedrijf op een ethische manier runnen, waarbij we onze klanten centraal stellen van alles wat we doen en we alles in het werk stellen om onze verplichtingen tegenover elkaar en al onze medewerkers, tegenover de gemeenschappen waarin we leven en werken en tegenover onze aandeelhouders, na te komen. Om dit te doen, moeten we aan onze eigen ethische normen voldoen en de wetten en voorschriften volgen van de landen waarin wij actief zijn. Al meer dan 100 jaar wordt de reputatie van de Delhaize Groep gebouwd op diens engagement om haar activiteiten uit te voeren volgens het juiste gedrag, elke dag. Deze reputatie is de belangrijkste troef van de Groep en we moeten deze behouden en beschermen. Daarom vraag ik jullie om de Delhaize Groep Gids voor Ethische Bedrijfsvoering te lezen, te begrijpen, en na te leven. Als basis waarop het Programma Compliance and Ethics van Delhaize Groep is gebouwd, helpt de Gids ons om de juiste beslissingen te nemen, door de ethische normen en beleidsregels uit te leggen die de acties van ons bedrijf begeleiden, en door een beknopt overzicht te geven van enkele van de wetten die op ons bedrijf van toepassing zijn. De Gids legt ook uit hoe jullie een bezorgheid kunnen melden als jullie een mogelijke overtreding van ons beleid of de wet vaststellen, of als jullie met een ethisch dilemma worden geconfronteerd. Bovendien maakt de Gids duidelijk dat wij als Medewerkers voor ons gedrag en handelen verantwoordelijk zijn, en bevestigt ons engagement om onze klanten, collega s, leveranciers en andere belanghebbenden met eerlijkheid, respect en waardigheid te behandelen. Bedankt voor jullie engagement voor integriteit alsook voor jullie steun aan het Programma Compliance and Ethics van Delhaize Groep. Bedankt ook dat jullie samenwerken om onze ambitie te ondersteunen om de favoriete lokale supermarkten van onze klanten uit te baten. Frans Muller, Voorzitter van het Executief Comité en Chief Executive Offi cer van Delhaize Groep 1

4

5 ONS ENGAGEMENT VOOR INTEGRITEIT Vastberadenheid. Integriteit. Moed. Nederigheid. Humor. Bij Delhaize Groep delen we deze gemeenschappelijke waarden die de basis voor ons gedrag vormen. Ze geven ons duidelijke richtlijnen over het gedrag dat van iedereen binnen de Groep verwacht wordt. Zij zijn de sleutel tot ons succes. Integriteit is fundamenteel voor ons engagement om op een ethisch verantwoorde manier te ondernemen met respect voor en erkenning van onze relaties met medewerkers, klanten, aandeelhouders, leveranciers en gemeenschappen. Bij Delhaize Groep verwijzen we naar dit engagement met het motto Het Juiste Gedrag, Elke Dag. Als medewerkers van de Delhaize Groep moeten wij gemeenschappelijke waarden en normen hanteren die dit engagement ondersteunen en die een omgeving scheppen die erkent dat integriteit de basis is van wie we zijn en hoe we ondernemen. De Delhaize Groep Gids voor Ethische Bedrijfsvoering (de Gids ) geeft een overzicht van de normen voor integriteit en verantwoord gedrag die dit engagement ondersteunen. 3

6 V&A Vraag > Waarom hebben we een Gids voor Ethische Bedrijfsvoering? Antwoord > De Gids voor Ethische Bedrijfsvoering schetst het gedrag dat we moeten volgen om de normen van integriteit en verantwoord gedrag van ons bedrijf hoog te houden. Het toont ons hoe we ethische dilemma s moeten oplossen en zorgt voor de nodige contactgegevens die we kunnen gebruiken wanneer we vragen of opmerkingen hebben. Toepasbaarheid van deze Gids De bepalingen van deze Gids gelden voor alle bestuurders, kaderleden en medewerkers van de Delhaize Groep en al haar dochterondernemingen (hierna de Onderneming of Delhaize Groep genoemd) over heel de wereld. Bestuurders, kaderleden en andere werknemers van de Onderneming zullen hierna gezamenlijk als medewerkers aangeduid worden. De bedoeling van deze Gids is niet om elk ethisch probleem dat zou kunnen opduiken aan te pakken, noch om elk intern beleid of externe wetten en reglementen die van toepassing zijn op onze Onderneming of onze medewerkers te identifi ceren. Hij is eerder bedoeld om een kader aan te reiken zodat medewerkers gepaste keuzes kunnen maken betreffende de activiteiten van Delhaize Groep. Als u een vraag hebt over deze Gids of enige andere ethische kwestie die u tegenkomt in uw werk voor de Onderneming, moedigen we u aan om contact op te nemen met uw lokaal management, de Dienst Human Resources, de Juridische Dienst of het Offi ce of Compliance and Ethics van Delhaize Groep. Contactinformatie daarvoor is te vinden op bladzijde 29 van deze Gids. Delhaize Groep kan gedragsregels en gebruiken hebben binnen uw activiteit, regio of land die meer van u vereisen dan wat in deze Gids staat vermeld. Indien dit het geval is, dient u de striktere gedragsregels en gebruiken toe te passen. Deze Gids heeft niet de bedoeling strijdig te zijn met de toepasselijke wetten in het land of het lokale rechtssysteem waar u werkt. Als een lokale wet echter strijdig is met een bepaling in deze Gids, moet u de wet naleven. Dergelijke tegenstrijdigheden dienen gemeld te worden aan het Offi ce of Compliance and Ethics. 4

7 Het Juiste Gedrag, Elke Dag Als medewerker wordt er van u verwacht dat u onze activiteiten volgens het motto het juiste gedrag, elke dag uitvoert door ethisch te handelen en in alle situaties blijk te geven van integriteit. U dient de beleidslijnen en de principes in deze Gids te kennen en te volgen, alsook de beleidslijnen en de procedures van uw operationele entiteit die relevant zijn voor uw werk. U dient ook de wetten en reglementen op te volgen die op onze activiteiten van toepassing zijn. Meestal zijn een goed oordeel en gezond verstand uitstekende wegwijzers bij het nemen van goede beslissingen. Een andere nuttige richtlijn om volgens het motto het juiste gedrag, elke dag te ondernemen, is onszelf drie vragen te stellen alvorens tot actie over te gaan: Is het wettelijk? Is het ethisch verantwoord? Is het in het belang van de Onderneming? Als u geen ja op al deze vragen kunt antwoorden, ga dan niet tot actie over. Neem contact op met het Office of Compliance and Ethics voor bijstand of voor een antwoord op mogelijke bijkomende vragen. V&A Vraag > Wat gebeurt er als ik word geconfronteerd met een situatie waarbij ethisch handelen in strijd is met het maken van winst voor de Onderneming? Wat verwacht de Onderneming dat ik doe in deze situaties? Antwoord > U moet zich altijd engageren tot juridisch en ethisch gedrag, ongeacht wat de omstandigheden zijn, zelfs als dat betekent dat zaken of winst worden misgelopen. Onthoud: Als u weet dat het verkeerd is, doe het dan niet. Als u twijfelt, stel vragen. Negeer geen gedrag waarvan u denkt dat het illegaal of onethisch is. Neem de verantwoordelijkheid om het juiste te doen. 5

8 ONS DOEL DE FAVORIETE LOKALE SUPERMARKTEN VAN ONZE KLANTEN UITBATEN EN SAMENWERKEN OM DIE AMBITIE TER ONDERSTEUNEN. ONZE BELOFTES Klanten Onze klanten vertrouwen erop dat we hen een geweldige lokale winkelervaring bieden, in de winkels en online. Ze verwachten een ervaring die waarde biedt voor hun gezin, beantwoordt aan hun boodschapswensen en hen verblijdt met smakelijke en gemakkelijke innovaties. Klanten verkiezen ons omdat we consequent goed gevulde winkels aanbieden die aangenaam gelegen zijn. We bieden voeding aan die vers, voedzaam en betaalbaar is. We stellen vriendelijke mensen tewerk en bieden een efficiënte ervaring aan. Medewerkers Onze medewerkers vertrouwen erop dat we een werkgever zijn die de moeite waard is. We zorgen niet alleen voor het loon dat hen toelaat om de dingen te doen die ze moeten en willen doen, we investeren ook in een veilige, respectvolle en complete werkomgeving, in groei- en ontwikkelingsopportuniteiten, en in een zin voor bekwaamheid en fierheid om te werken voor een onderneming die steunt op basiswaarden als vastberadenheid, integriteit, moed, nederigheid en humor. Gemeenschappen Onze gemeenschappen vertrouwen erop dat we verantwoordelijke buren zijn. Ze verwachten dat we bloeiende gemeenschappen ondersteunen door lokale mensen tewerk te stellen, samen te werken met lokale leveranciers, het milieu te respecteren en voedselafval te verminderen, en de klanten en medewerkers ertoe aan te zetten gezond en duurzaam te leven. Aandeelhouders Onze aandeelhouders vertrouwen erop dat we waarde creëren. Ze verwachten dat we onze beloften en toekomstige ambities waarmaken. Ze hebben talloze kansen om hun geld elders te investeren, dus moeten ze zien en geloven dat hun geld opbrengt wat ze ervan verwachten. 6

9 ONZE WAARDEN Vastberadenheid Wanneer we over vastberadenheid spreken, hebben we het over een engagement om te presteren, ook wanneer er zich hindernissen op onze weg bevinden. We weten dat we op elkaar kunnen rekenen om zijn of haar rol te spelen om samen onze doelen te bereiken. We zijn verantwoordelijk en we presteren. Integriteit Integriteit betekent dat we authentiek zijn. We zijn eerlijk met onszelf en met elkaar. We zijn eerlijk en principieel tegenover onze collega s, onze leveranciers, onze klanten en onze gemeenschappen. We houden woord. We passen het juiste gedrag, elke dag toe. Moed Moed is vereist om de minder bewandelde paden te nemen. We durven onszelf, elkaar en onze concurrenten uit te dagen. We zijn commercieel agressief. Nederigheid Wanneer we gaan leren te groeien, kunnen we beter nederig zijn, want iemand die nederig is, is geïnspireerd om te leren aan anderen en om te leren van anderen, alsook om alert te zijn voor externe ontwikkelingen. We zoeken steeds naar manieren om anderen te dienen en elkaars rol te respecteren bij het naleven van onze engagementen. Humor Ten slotte helpt de humor van iets inzien om zaken in het juiste perspectief te zien en stelt het ons in staat om onze successen en tegenslagen naar waarde te schatten. Hoewel werk ernst is, weerhoudt humor ons ervan om onszelf te serieus te nemen. Humor maakt werk leuk en doet creativiteit en vernieuwing bruisen. Humor maakt ons anders. 7

10 ONS WERELDWIJDE ENGAGEMENT Wij streven naar integriteit in al onze relaties: Klanten Bij Delhaize Groep zetten we onze klanten op de eerste plaats. Om dat te kunnen doen moeten we hun loyauteit en vertrouwen verdienen door het leveren van voedzame, gezonde, veilige en betaalbare producten en diensten, en door onze klanten te behandelen zoals wij behandeld zouden willen worden eerlijk en met respect. Medewerkers Bij Delhaize Groep hebben we een sterke band met onze collega s door elkaar te ondersteunen, te respecteren en te inspireren. Deze visie beschermt onze meest waardevolle troef onze medewerkers. Het succes van onze Onderneming hangt af van de uitzonderlijke bijdrage, het harde werk en de toewijding van al onze medewerkers. Als Onderneming en als individuen moeten wij ons inzetten om elkaar correct, respectvol en eerlijk te behandelen. Gemeenschappen Onze visie en waarden zijn fundamenteel voor ons engagement tot maatschappelijke verantwoordelijkheid en het steunen van de gemeenschappen waar we zaken doen. We doen actief ons best om van elke gemeenschap waarin we opereren een betere leef- en werkomgeving te maken, wetende dat ons succes onlosmakelijk verbonden is met het succes van deze gemeenschappen. We erkennen ook het belang van zaken doen met externe zakenpartners, leveranciers, contractanten, agenten en consultants die blijk geven van hoge normen inzake ethisch ondernemen en die ons engagement om te handelen als een Onderneming met verantwoordelijke burgerzin delen. Ons voortdurende globale succes is afhankelijk van dit engagement. Aandeelhouders Als Delhaize Groep haar visie wil waarmaken en haar waarden wil naleven, moet het optreden vanuit een positie van sterkte en stabiliteit. De investering van onze aandeelhouders stimuleert onze visie en waarden en maakt deze mogelijk. Medewerkers worden verondersteld hun verantwoordelijkheden op te nemen op een wijze die de belangen van de Onderneming en de investeringen van onze aandeelhouders beschermen. Onze aandeelhouders vertrouwen op ons om de prestaties van de Onderneming voortdurend te verbeteren, de activa van de Onderneming te beschermen en waarde te creëren voor de aandeelhouders. Medewerkers hebben de plicht dit vertrouwen niet te beschamen. 8

11 HET JUISTE GEDRAG, ELKE DAG 9

12 ONZE KLANTEN Bij Delhaize Groep zetten we onze klanten op de eerste plaats. Om dat te kunnen doen moeten we hun loyauteit en vertrouwen verdienen door het leveren van voedzame, gezonde, veilige en betaalbare producten en diensten, en door onze klanten te behandelen zoals wij behandeld zouden willen worden eerlijk en met respect. 10

13 Omgaan met Klanten Ons engagement voor integriteit vereist dat we onze klanten ethisch, eerlijk, en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten behandelen. We moeten onze klanten met waardigheid en respect behandelen bij al onze communicaties en interacties met hen. Medewerkers mogen klanten nooit lastigvallen of discrimineren. Medewerkers moeten bij ieder contact op een eerlijke manier met onze klanten communiceren, waaronder de juistheid van de gescande en geafficheerde prijzen die worden aangerekend voor onze producten. Ons engagement voor integriteit vereist dat we: Geld verdienen op basis van onze kwaliteitsproducten, klantenservice en competitieve prijzen. Onze producten en diensten op een eerlijke en openhartige manier voorstellen. Oneerlijke of misleidende handelspraktijken vermijden. Onze verkoopprogramma s duidelijk communiceren. Onze beloftes nakomen. Onze interacties met onze klanten moeten altijd het belang en de waarde die we eraan geven, weerspiegelen. Publiciteit en Marketing De Onderneming verbindt zich ertoe voor correcte marketing, promotie, publiciteit, etikettering en verpakking te zorgen. Daarom moeten de medewerkers aan de volgende richtlijnen voldoen: De communicatie door de Onderneming alsmede de publiciteit en productetikettering moeten juist zijn en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten. De kwaliteiten van onze producten of verpakkingen nooit overdrijven of verkeerd weergeven. Nooit misleidende of leugenachtige verklaringen in onze publiciteit of etiketten gebruiken. Geen valse informatie verspreiden over een concurrent of een product van een concurrent. Publiciteit mag geen boodschappen, afbeeldingen of kenschetsingen bevatten die gemeenschappen, klanten of medewerkers van de Onderneming zouden kunnen beledigen in het geografisch gebied waar de publiciteit wordt verspreid. Voedselveiligheid De Onderneming verbindt zich ertoe om haar klanten veilige en hoogwaardige producten te leveren. Dit engagement is gebaseerd op de toepasselijke wettelijke en regelgevende voorschriften die betrekking hebben op onze onderneming en onze eigen interne beleidsregels en procedures met betrekking tot ethische bedrijfspraktijken, voedselveiligheid en kwaliteitskenmerken van producten. De Onderneming neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen en stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de voeding die zij levert, geschikt is voor het beoogde gebruik. Medewerkers hebben de verantwoordelijkheid om de voedsel- en productveiligheidswetten, de regels en normen die op hun werk van invloed zijn en alle interne beleidsregels met betrekking tot de voedselveiligheid te kennen, te begrijpen en eraan te voldoen. Het is belangrijk om altijd alert te zijn voor situaties die de veiligheid of de kwaliteit van de producten die we verkopen in gevaar kunnen brengen. Als u iets ziet dat de veiligheid of de kwaliteit van een product negatief kan beïnvloeden, meld dat dan onmiddellijk. Een belangrijk aspect van het behouden van het vertrouwen van de klant, is het verantwoordelijk houden van leveranciers voor de kwaliteit en veiligheid van de producten en diensten die zij aan ons leveren. Als u weet of vermoedt dat een leverancier zijn engagement voor kwaliteit en veiligheid niet nakomt, is het uw verantwoordelijkheid om de situatie te melden. V&A Vraag > Ik heb gemerkt dat het etiket van een product dat in onze winkels verkocht wordt, de ingrediënten van het product niet juist weergeeft. De fabrikant is verantwoordelijk voor de informatie op het etiket. Is dit een probleem waar onze Onderneming bezorgd over zou moeten zijn? Antwoord > Wij verbinden ons ertoe om veilige en hoogwaardige producten te leveren. Dit houdt ook in dat we ervoor moeten zorgen dat de informatie op onze etiketten juist en volledig is. Onze klanten moeten kunnen vertrouwen op de informatie die op onze producten gegeven wordt. 11

14 ONZE MEDEWERKERS Bij Delhaize Groep hebben we een sterke band met onze collega s door elkaar te ondersteunen, te respecteren en te inspireren. Deze band beschermt onze meest waardevolle troef onze medewerkers. Het succes van onze Onderneming hangt af van de uitzonderlijke bijdrage, het harde werk en de toewijding van al onze medewerkers. Als Onderneming en als individuen moeten wij ons inzetten om elkaar correct, respectvol en eerlijk te behandelen. 12

15 V&A Vraag > Ik weet dat verschillende landen verschillende opvattingen hebben over wat pesterijen inhouden. Hoe is de Gids van toepassing op de lokale cultuur? Antwoord > Respect voor het individu wordt niet beperkt door de locatie. Alle medewerkers over de hele wereld hebben recht op een werkplek waar elk individu met waardigheid en respect wordt behandeld. Neem contact op met uw vertegenwoordiger van de dienst Human Resources als u niet zeker weet of bepaald gedrag overeenstemt met een werkplek van waardigheid en respect. Eerlijke Behandeling en Gelijke Kansen voor Tewerkstelling De Onderneming gelooft dat alle medewerkers een werkplek verdienen waar ze gerespecteerd en gewaardeerd worden. Onze beleidsregels zijn ontworpen om ervoor zorgen dat alle medewerkers eerlijk en met respect worden behandeld en dat de medewerkers anderen met evenveel respect behandelen. De Onderneming streeft ernaar om haar medewerkers uitdagende en lonende mogelijkheden voor persoonlijke en professionele groei aan te bieden, en verbindt zich ertoe om beslissingen inzake tewerkstelling op basis van verdiensten te maken. Dit engagement is van toepassing op alle fasen van de arbeidsrelatie, waaronder promoties, degradaties, overplaatsingen, afvloeiingen of beëindiging van de arbeidsovereenkomst, bezoldigingen en selecties voor opleidingen en gelijkaardige programma s. Van kaderleden en andere medewerkers wordt verwacht dat ze de toepasselijke wetten en beleidsregels van de Onderneming met betrekking tot gelijke kansen en nietdiscriminatie naleven. Gezondheid en Veiligheid De Onderneming verbindt zich ertoe om overal waar ze actief is een veilige en gezonde werkomgeving voor de medewerkers en de klanten te creëren. Van medewerkers wordt verwacht dat ze de wetten en reglementen in verband met gezondheid en veiligheid naleven die betrekking hebben op zowel onze bedrijfsactiviteiten als het beleid en de procedures van de Onderneming. Iedere medewerker wordt geacht de gezondheids- en veiligheidsregels en gebruiken die betrekking hebben op zijn of haar werk te kennen en te respecteren. Om de blootstelling van onze medewerkers, klanten en andere bezoekers aan ecologische gezondheids- en veiligheidsrisico s te minimaliseren, moet elke medewerker: Zich aan de juiste operationele praktijken, beleidsregels en procedures houden; Zorg en gezond verstand promoten en benadrukken om blessures, ziekte en besmettelijke ziekten te voorkomen; Onveilige omstandigheden, apparatuur, praktijken en potentieel gewelddadig/gevaarlijk gedrag onmiddellijk aan zijn/haar leidinggevende melden; Gevaren corrigeren en veiligheidsapparatuur en -benodigdheden zoals vereist gebruiken; De veiligheidsvoorschriften, regels en standaardpraktijken volgen; Alle blessures of ongelukken onmiddellijk aan zijn/haar leidinggevende of een lid van het management melden. Respect op de Werkplek Van alle medewerkers wordt verwacht dat ze zich gedragen op een manier die gepast is voor hun werkomgeving en zich respectvol en begripvol opstellen voor de belangen en waarden van anderen. De Onderneming duldt geen verbaal of fysiek gedrag door een medewerker of andere persoon dat de arbeidsprestaties van een medewerker verstoort of onderbreekt, of dat een intimiderende, beledigende of vijandige werkomgeving creëert. Ongewenste seksueel gedrag, pesterijen en ander V&A Vraag > Ik heb een onveilige situatie opgemerkt die niet direct binnen mijn werkgebied ligt en die geen directe invloed op mij heeft. Heb ik de verantwoordelijkheid om die te melden? Antwoord > Ja. Elke medewerker heeft de verantwoordelijkheid om onveilige situaties die zij waarnemen te melden, of ze nu al dan niet rechtstreeks op hun werk betrekking hebben. 13

16 ongepast persoonlijk gedrag zijn verboden. Dit geldt ook voor pesterijen op basis van wettelijk beschermde kenmerken van een persoon. Pesterijen kunnen zowel verbaal, niet-verbaal als fysiek zijn en kunnen veel vormen aannemen, waaronder beledigend, bedreigend of storend gedrag of gedrag dat een onaangename of vijandige omgeving creëert. Onthoud altijd dat seksuele of andere pesterijen worden bepaald door uw daden en hoe ze anderen beïnvloeden, ongeacht uw bedoelingen. Indien u ongepast gedrag of pesterijen waarneemt of er het slachtoffer van bent, dient u dit onmiddellijk te melden. De Onderneming zal onmiddellijk alle geloofwaardige meldingen van pesterijen of ongepast gedrag onderzoeken en gepaste actie ondernemen in overeenstemming met het ondernemingsbeleid. Medewerkers dienen volledig mee te werken aan het onderzoek dat de Onderneming naar klachten van pesterijen of ongepast gedrag verricht. Vergelding tegenover iemand die ongepast gedrag of pesterijen meldt of aan een onderzoek deelneemt, zal niet worden geduld. Drugs- en Alcoholmisbruik De veiligheid van collega s, klanten en andere mensen kan afhangen van uw vermogen om helder te denken en snel te handelen. Onder invloed zijn van alcohol of drugs of medicatie op een niet correcte manier gebruiken kan uw vermogen verminderen om uw werk efficiënt en veilig uit te voeren. Daarom is het bezit of verkoop van illegale drugs of onder invloed zijn van illegale drugs of alcohol tijdens de werkuren, op de werkplaats, of tijdens het besturen van een bedrijfsvoertuig, verboden. Geweld op het Werk De Onderneming zet zich in voor een veilige, geweldloze werkplek en verbiedt uitdrukkelijk medewerkers, consultants, leveranciers, klanten, bezoekers of om het even wie op de werkplek of betrokken bij een bedrijfsgebonden activiteit om op een gewelddadige of bedreigende manier te handelen. Geweld op het werk omvat, maar is niet beperkt tot, bedreigingen, fysiek agressief of gewelddadig gedrag, intimidatie en sabotage of dreigementen tot sabotage van ondernemingseigendom. Indien u gewelddadig of bedreigend gedrag van eender wie op de werkplek waarneemt of verneemt, dan dient u uw leidinggevende of een lid van het management onmiddellijk op de hoogte te brengen. Indien u waarneemt of verneemt dat dit gewelddadige of bedreigende gedrag een dreigend risico van lichamelijke schade van gelijk welke persoon vormt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met de plaatselijke ordehandhaving. De Onderneming zal onmiddellijk alle meldingen van geweld op het werk onderzoeken en zal passende maatregelen nemen in overeenstemming met het beleid van de Onderneming. Geen Vergelding De Onderneming zal geen sancties treffen tegenover iemand die te goeder trouw een mogelijke inbreuk op de wet of het bedrijfsbeleid op een gepaste manier meldt. Ook zal de Onderneming geen pesterijen of intimidatie dulden tegenover een medewerker die een vermoedelijke inbreuk meldt of deelneemt aan een onderzoek naar een vermoedelijke inbreuk. Te goeder trouw betekent niet dat u het bij het rechte eind moet hebben; het betekent enkel dat u alle informatie geeft waarover u beschikt en waarvan u denkt dat ze correct is. Een medewerker die bewust of roekeloos verklaringen aflegt die niet te goeder trouw gebeuren, riskeert sancties. Iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks vergelding zoekt of anderen hiertoe aanzet, kan onderworpen worden aan een sanctie. V&A Vraag > Wat indien ik vrees voor vergelding bij het melden van een mogelijke schending van de wet of beleidsregel van de Onderneming? Antwoord > Vergelding tegen eender welke medewerker die advies wil, een probleem aanhaalt of wangedrag meldt, is strikt verboden. Als u vermoedt dat u of een andere medewerker werden gestraft voor het te goeder trouw melden van een probleem, dient u onmiddellijk contact op te nemen met het Office of Compliance and Ethics. 14

17 15

18 ONZE GEMEENSCHAPPEN 16 Onze belofte en waarden zijn fundamenteel voor ons engagement tot maatschappelijke verantwoordelijkheid en het steunen van de gemeenschappen waar we zaken doen. We doen actief ons best om van elke gemeenschap waarin we opereren een betere leef- en werkomgeving te maken, wetende dat ons succes onlosmakelijk verbonden is met het succes van deze gemeenschappen. We erkennen ook het belang van zaken doen met externe zakenpartners, leveranciers, contractanten, agenten en consultants die blijk geven van hoge normen inzake ethisch ondernemen en die ons engagement om te handelen als een Onderneming met verantwoordelijke burgerzin delen. Ons voortdurende globale succes is afhankelijk van dit engagement.

19 De Wet De bedrijfsvoering en activiteiten van de Onderneming zijn onderworpen aan vele wetten, voorschriften en reglementeringen in de diverse landen en rechtssystemen waar we actief zijn. Het beleid van de Onderneming is steeds geweest, en zal ook zo blijven, om alle wetten die van toepassing zijn op onze bedrijfsvoering na te leven. Geen medewerker of bestuurder mag, bewust of nalatig, toepasselijke wetten of reglementen overtreden of overtredingen van anderen toestaan. Alle acties of gebrek aan actie waarvan de medewerker weet had of redelijkerwijze weet van had moeten hebben en die een toepasselijke wet of reglementering overtreden, worden niet geduld en kunnen aanleiding geven tot een sanctie tegen deze medewerker. Eerlijke Concurrentie en Antitrust Mededingings- en antitrustwetten zijn ontworpen om een concurrerende vrije markt te verzekeren die zakelijke efficiëntie en innovatie bevordert, en die ervoor zorgt dat de consument de best mogelijke keuze van kwaliteit tegen de laagst mogelijke prijzen krijgt. De Onderneming verbindt zich ertoe om overal waar we onze activiteit uitoefenen alle toepasselijke antitrust- en mededingingswetten na te leven. Wij geloven in eerlijke concurrentie. We zullen ons meten met onze concurrentie op basis van onze dienstverlening, onze prijzen en de klantengetrouwheid die we verdienen en niet op basis van illegale en oneerlijke bedrijfspraktijken of tactieken 1. Sommige van de meest ernstige inbreuken op de mededingingswetten doen zich voor tussen concurrenten, zoals afspraken over de prijszetting of de verdeling van de klanten, grondgebieden of afzetmarkten. Daarom is het belangrijk om eventuele discussies met concurrenten 1. Bekijk ook het Delhaize Groep Mededingings- en Antitrustbeleid voor meer informatie over deze kwestie. over concurrentiegevoelige informatie of het indirect uitwisselen van dergelijke informatie via leveranciers te vermijden. Concurrentiegevoelige informatie omvat, maar is niet beperkt tot, de toekomstige verkoopprijzen (inclusief gekochte en verkochte volumes, opbrengsten of kosten), prijsstrategie of -methodologie, bepalingen en voorwaarden van de verkoop of aankoop (inclusief kortingen, klantpromoties of winstmarges), kosten of voorwaarden van goederen en diensten, waaronder betalingen voor schapruimte, slotting of andere toelagen en promoties van leveranciers, arbeidstarieven, marketing- of bedrijfsplannen, klanten, de selectie van leveranciers, de toekomstige winkelplannen (met inbegrip van nieuwe winkelopeningen, sluitingen of renovaties), publiciteits- of mediaplannen of -strategieën en alle andere eigendoms- of vertrouwelijke informatie van Delhaize of een van haar ondernemingen. U moet contact met concurrenten over deze onderwerpen vermijden, zowel op het werk als in sociale situaties of op vergaderingen van beroepsverenigingen. Overeenkomsten met een concurrent over elk van deze onderwerpen zijn strikt verboden. Dit omvat alle overeenkomsten, formeel of informeel, expliciet of impliciet. V&A Vraag > De wetten en regels zijn zo ingewikkeld en behandelen zo veel verschillende gebieden, hoe kan ik er zeker van zijn dat ik geen klein detail over het hoofd zie? Antwoord > Laat uw eigen oordeel niet in de steek. Als er iets u intuïtief verkeerd lijkt, stel dan vragen alvorens tot actie over te gaan. U hebt ook de verplichting om alle aspecten van de regels in verband met uw werk, zelfs de details, te begrijpen. Als Onderneming zijn wij er verantwoordelijk voor om u de kennis en middelen te geven om die wetten te begrijpen. Als bepaalde kwesties u nog niet duidelijk zijn, neem dan contact op met het Office of Compliance & Ethics of uw Juridische Dienst. 17

20 Verkoopprijzen moeten door de Onderneming, onafhankelijk van leveranciers en concurrenten, worden bepaald. De prijzen van concurrenten mogen alleen worden verkregen uit andere bronnen dan van de concurrenten zelf, zoals enquêtes van externe leveranciers of bedrijfsmedewerkers. Medewerkers mogen geen prijsinformatie van de Onderneming naar een concurrent sturen of rechtstreeks prijsinformatie van een concurrent ontvangen. Wanneer er een inbreuk op een mededinging- of antitrustwet gebeurt zelfs onopzettelijk kan de Onderneming aanzienlijke boetes en straffen oplopen, alsook ernstige schade aan haar reputatie. In bepaalde landen kunnen medewerkers die de mededingingswetten overtreden, ook worden beboet of onderworpen aan strafrechtelijke sancties, boetes en gevangenisstraf. Deze wetten zijn vaak ingewikkeld en medewerkers dienen altijd bijstand te vragen aan hun lokale Juridische Dienst of het Office of Compliance and Ethics als ze niet zeker zijn over wat mag of moet volgens de wet. Als u eender welk gesprek of activiteit opmerkt dat een inbreuk zou kunnen zijn op de mededingingswetten, gelieve dit dan te melden aan uw lokale Juridische Dienst, het Office of Compliance and Ethics of via het I Share-netwerk. Milieu Als Onderneming met burgerzin hebben we de verantwoordelijkheid om de natuurlijke hulpbronnen die we gebruiken en consumeren op een verantwoorde manier te beheren. We verbinden ons er bovendien toe alle relevante milieuwetten, -regels en -voorschriften na te leven in elk land en in elke gemeenschap waar we actief zijn. Van iedere medewerker wordt in die context dan ook verwacht dat hij activiteiten van de Onderneming op een milieuvriendelijke manier uitvoert en ervoor zorgt dat zijn werk in overeenstemming is met de relevante wetten en voorschriften. Anti-corruptie en Omkoperij Alle medewerkers van Delhaize Groep of haar dochterondernemingen, ongeacht hun locatie, moeten voldoen aan de beleidsregels betreffende anti-corruptie en omkoperij van de Onderneming omdat ze betrekking hebben op overheidsambtenaren en commerciële relaties. Veel landen waarin de Onderneming actief is, hebben specifieke wetten die omkoperij en corruptie verbieden 2 en die gelden voor iedere medewerker van de Delhaize Groep, ongeacht zijn locatie. 18

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

Gids voor Ethische. het juiste gedrag, elke dag

Gids voor Ethische. het juiste gedrag, elke dag Gids voor Ethische Bedrijfsvoering het juiste gedrag, elke dag 2 Inhoud Boodschap van de Afgevaardigd Bestuurder 01 Ons Engagement tot Integriteit 03 Toepasbaarheid van deze Gids 04 het Juiste Gedrag,

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. 2017 Inhoudsopgave Gedragscode Waarom een gedragscode? 3 Voor wie geldt de gedragscode? 3 Openbaarheid gedragscode 3 Onze mensen, klanten en planeet

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017 Zakelijke gedragscode The Binding Site Group Limited Maart 2017 Deze Zakelijke Gedragscode is van toepassing op iedereen bij The Binding Site Group Limited, met inbegrip van de wereldwijde dochterondernemingen

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

Ethische bedrijfsprincipes

Ethische bedrijfsprincipes Ethische bedrijfsprincipes Vepo Cheese b.v. Beneluxweg 1 2411NG Bodegraven Nederland 1 Ethische bedrijfsprincipes Inhoudsopgave Blz. Gedragsregels 3 1. Algemene bedrijfsprincipes 3 2. Naleving 3 3. Melden

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date:

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date: oktober 2018 Issue oktober 2016 Page: 1 of 5 I. DOEL Als medewerkers en leden van de raad van commissarissen van Modine zijn wij jegens Modine Manufacturing Company en dochterondernemingen (gezamenlijk

Nadere informatie

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN Geven van geschenken/aanbieden van amusement 1. Aan klanten, leveranciers, zakenpartners en externe belanghebbenden. Het geven van geschenken moet in overeenstemming

Nadere informatie

Onze normen en waarden

Onze normen en waarden Gedragscode Onze normen en waarden De Basis van Ons Succes Uitgave IV Ons Bedrijf Vanaf het begin is het geloof in het juiste te doen, de leidraad geweest in de geschiedenis van MSD. George Merck benadrukte

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode

Zakelijke en ethische gedragscode Ingangsdatum: 28/2/08 Vervangt: 26/10/04 Goedgekeurd door: Raad van bestuur DOEL CODE Verzekeren dat de zakelijke activiteiten van de Mine Safety Appliances Company ( MSA ) stroken met de missie en het

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

Beleid tegen mensenhandel en slavernij

Beleid tegen mensenhandel en slavernij Beleid tegen mensenhandel en slavernij Inhoud Doel Bereik Beleidsverklaring onderzoek en naleving auditbeleid Verwante documenten en processen 2 B e l e i d t e g e n m e n s e n h a n d e l en s l a v

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths De Code van Bedrijfsethiek voor van Smiths Als een internationaal bedrijf werkt de Smiths Group overal ter wereld samen met klanten, aandeelhouders en leveranciers. Deze belanghebbenden, tezamen met de

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ( Code of conduct )

GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) KALB Accountants & Adviseurs Wie zijn wij en waar staan wij voor? Mensen die integriteit, respect en teamwerk laten zien Energieke en enthousiaste mensen die plezier in

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN Magna moet zijn verplichting om bij al onze transacties eerlijk en integer te handelen, nakomen. We moeten

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET JUNI 2015 ANTICORRUPTIEBELEID DOEL Dun & Bradstreet streeft naar de hoogste ethische normen. Wij geloven in het op een eerlijke en oprechte manier zakendoen

Nadere informatie

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep Datum: 26.06.2013 Versie: v 1.0 Goedgekeurd door: Compliance Officer 1 1. Doel Dit Beleid werd opgesteld met als doel onze verantwoordelijkheden, alsook die van iedereen

Nadere informatie

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG Als medewerker van PPG wordt van u verwacht dat u het Algemene anticorruptiebeleid van PPG leest en naleeft. Als u vragen of bedenkingen over het Beleid of uw nalevingsverplichtingen hebt, kunt u contact

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE September 2013

GEDRAGSCODE September 2013 GEDRAGSCODE Wij hebben een duidelijke en eenvoudige set waarden - bij alles wat we doen streven we ernaar moedig, fantasierijk en fatsoenlijk te zijn. Werken volgens deze waarden betekent niet alleen dat

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

Principes voor gedrag door de onderneming

Principes voor gedrag door de onderneming Uitgegeven september 2005 Gereviseerd april 2012 Gereviseerd oktober 2017 Principes voor gedrag door de onderneming Epson vervult haar sociale verantwoordelijkheid door te handelen in lijn met de onderstaande

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer Gedragscode De Nyrstar Way Veiligheid voor alles We voorkomen schade aan onze mensen, ons milieu, de wereld om ons heen, onze Nyrstar strategie en onze installaties waar we mee werken Open en eerlijk zijn

Nadere informatie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Datum: 04-02- 2015 Rev: 1 Vrijgave:EQS Officer Pagina: 1 van 9 Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Bij H.Essers geldt een nultolerantie voor omkoping en corruptie. Wij streven naar een eerlijk

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 1 januari 2017 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Directeur Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 2.0 De PostNL Business Principles zijn officieel uitgegeven

Nadere informatie

en dit zijn onze principes

en dit zijn onze principes en dit zijn onze principes Inhoud Dit zijn onze principes Dit zijn onze principes We doen het samen We werken duurzaam We tonen respect We hebben aandacht Verder wegwijs 03 08 10 12 14 18 Alle bedrijven

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO

GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO Beste collega's, Er zijn maar weinig dingen zo belangrijk als uw reputatie. Dat geldt zowel voor bedrijven als voor individuen. De ethische reputatie van Logitech

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER Gelieve er nota van te nemen dat dit een vertaling is van een origineel document in het Engels. OVEREENKOMST TUSSEN SECURITAS AB (publ) EN UNION NETWORK INTERNATIONAL EN DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS

Nadere informatie

Gedragscode QHSE Policy Inleiding

Gedragscode QHSE Policy Inleiding VOMS-PO-06 Page 1-7 Date 14-03-2017 Gedragscode QHSE Policy Inleiding Deze Gedragscode beschrijft de waarden, verantwoordelijkheden en gedragsregels die gelden binnen Van Oord NV. Deze bedrijfsprincipes

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS Weatherford heeft een reputatie opgebouwd als een bedrijf dat staat op ethische handelspraktijken en een hoge graad van integriteit nastreeft in al zijn zakelijke transacties.

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving Overzicht United Technologies Corporation, waaronder al zijn divisies, bedrijfsonderdelen en dochterondernemingen (samen 'UTC' genoemd) neemt de hoogste ethische en gedragsnormen in acht. Zoals uiteengezet

Nadere informatie

Sonova Groep Gedragscode

Sonova Groep Gedragscode Sonova Groep Gedragscode Een mededeling van de CEO Innovatie, engagement en verantwoordelijkheid zijn de kernwaarden en overtuigingen die we allen delen. Zij geven onze bedrijfscultuur weer en verbinden

Nadere informatie

NSG Group Gedragscode voor leveranciers

NSG Group Gedragscode voor leveranciers Inleiding NSG Group Gedragscode voor leveranciers Het doel van NSG Group is om op professioneel, juridisch en ethisch vlak de hoogst mogelijke wereldwijde reputatie te genieten voor de manier waarop wij

Nadere informatie

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN!

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! Bijlage 4: Child Protection Policy Plan International ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! WAAROM EEN KINDERBESCHERMINGSBELEID? Plan België streeft ernaar een wereld mee uit te bouwen waarin alle

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

Beleid inzake bestrijding van omkoping

Beleid inzake bestrijding van omkoping Beleid inzake bestrijding van omkoping Inleiding RPC Group Plc (de Company ) voert een nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie in haar zakelijke transacties over de gehele wereld, zowel in de

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen.

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen. Gedragscode Integriteit Woonstad Rotterdam Inleiding Woonstad Rotterdam is een woningcorporatie met een grote maatschappelijke opgave. Onze ambities en maatschappelijk positie stellen hoge eisen aan de

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is Flyct Gedragscode Introductie Dit is onze Gedragscode Uit onze Gedragscode blijkt waar wij voor staan en geeft aan wat wij wel en niet doen. De code omvat onze kernprincipes en wat ze in de praktijk betekenen.

Nadere informatie

Antitrustbeleid DOEL BELEID. Ingangsdatum: 1 JUNI 2017

Antitrustbeleid DOEL BELEID. Ingangsdatum: 1 JUNI 2017 Beleidseigenaar/-sponsor: Legal Compliance Datum herzien door Policy Review Committee: mei 2017 Vervangt: Geen Ingangsdatum: 1 JUNI 2017 [wordt ingevuld door Policy Review Committee] Antitrustbeleid DOEL

Nadere informatie

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE ResMed Inc - Zakelijke gedrags- en ethische code Pagina 2 van 11 Laatst bijgewerkt op 13 mei 2005 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR 1 oktober 2004 Geachte ResMed-werknemer,

Nadere informatie

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van Algemene Informatie Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van 17.06.2009 goedkeuring Doelpubliek Dit beleid geldt voor

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTEBELEID. Internationaal Compliancebeleid. Maart Freeport-McMoRan Inc.

ANTI-CORRUPTEBELEID. Internationaal Compliancebeleid. Maart Freeport-McMoRan Inc. ANTI-CORRUPTEBELEID Internationaal Compliancebeleid Maart 2017 Freeport-McMoRan Inc. INTRODUCTIE Doel Het doel van dit Anti-corruptiebeleid (het "Beleid") is om naleving te verzekeren door Freeport- McMoRan

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen Ahold Gedragscode Het juiste doen Ahold Gedragscode 2 Inhoud 1. Houd je aan de wet 4 Overal waar we zaken doen houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving. 2. Respecteer elkaar 6 We respecteren de

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

Algemene Beleidsuitgangspunten

Algemene Beleidsuitgangspunten Shell International B.V. 2010 Deze publicatie, of onderdelen daarvan, mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van Shell International B.V. Deze toestemming zal onder normale

Nadere informatie

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April Gedragsprincipes Gedragsprincipes April 2016 1 Gedragsprincipes April 2016 3 Inhoud Juridisch en ethisch verantwoord zaken doen Naleving van de wet en van het beleid van Givaudan... 6 Omkoping en corruptie...

Nadere informatie

Manuchar Group Gedragscode

Manuchar Group Gedragscode Manuchar Group Gedragscode Datum op maak: 15th of Juni, 2016. Inhoudstafel Inleiding 3 Doel van de Manuchar Gedragscode 3 Toepassingsgebied 3 Toezicht op de naleving 3 Respect voor collega s, handelspartners

Nadere informatie

Leveranciersgedragscode

Leveranciersgedragscode Leveranciersgedragscode 1. Achtergrond en uitgangspunten Het Ronald McDonald Kinderfonds vangt gezinnen op van ernstig zieke kinderen. In onze bedrijfsvoering streven wij naar optimaal en verantwoord rendement

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Mensenrechten Beleid (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.2/2013 op 22 februari 2013) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid Klokkenluidersbeleid Pagina 1 van 6 Inleiding en documentcontrole Dit document is bedoeld om informatie te verstrekken met betrekking tot het beleid, de procedures, normen of richtsnoeren van G4S Group

Nadere informatie

Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint)

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

Over EthicsPoint. Over EthicsPoint Meldingen algemeen Veiligheid en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken

Over EthicsPoint. Over EthicsPoint Meldingen algemeen Veiligheid en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Over EthicsPoint Meldingen algemeen Veiligheid en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Over EthicsPoint Wat is EthicsPoint? EthicsPoint is een uitvoerig en vertrouwelijk meldingsinstrument

Nadere informatie

Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen

Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen Collegeleden 1 mogen het vertrouwen dat zij van hun kiezers hebben gekregen, niet schaden. Collegeleden zijn voortdurend in een dubbele positie: aan

Nadere informatie

Onze ethische code. Het juiste doen, elke dag

Onze ethische code. Het juiste doen, elke dag Onze ethische code Het juiste doen, elke dag Onze ethische code Bericht van de CEO 3 Onze ethische code en jij 4 Onze inzet voor ethisch gedrag 6 1. We respecteren elkaar 8 Mensenrechten en Gelijke Kansen

Nadere informatie

Informatie over EthicsPoint

Informatie over EthicsPoint Informatie over EthicsPoint Melden algemeen Beveiliging en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Informatie over EthicsPoint Wat is EthicsPoint? EthicsPoint is een uitgebreid en vertrouwelijk

Nadere informatie

Gedragscode. Belangenconflicten

Gedragscode. Belangenconflicten Gedragscode Gedragscode Euronav is een actieve onderneming door haar Directie, kaderleden en werknemers. Deze gedragscode zorgt voor de nodige richtlijnen in verband met belangrijke gebieden waarbij het

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Laatste revisiedatum:

Laatste revisiedatum: oktober 2016 Pagina: 1 van 5 I. DOEL Dit beleid bevestigt de inzet van Modine voor het naleven van de anticorruptiewetten waaronder het Bedrijf valt, inclusief de Amerikaanse Wet op buitenlandse omkooppraktijken

Nadere informatie

www.pwc.com/ethics Ethisch handelen PwC s werkwijze Gedragscode

www.pwc.com/ethics Ethisch handelen PwC s werkwijze Gedragscode www.pwc.com/ethics Ethisch handelen PwC s werkwijze Gedragscode Wij handelen professioneel. We zijn integer in ons zakendoen. De reputatie van onze klanten zowel als onze eigen reputatie houden we hoog.

Nadere informatie

Gedragscode VESUVIUS: black 85% PLC: black 60% VESUVIUS: white PLC: black 20% VESUVIUS: white PLC: black 20%

Gedragscode VESUVIUS: black 85% PLC: black 60% VESUVIUS: white PLC: black 20% VESUVIUS: white PLC: black 20% Gedragscode 2 Vesuvius / Gedragscode 3 Bericht van de CEO Deze gedragscode onderstreept het belang dat wij hechten aan ethisch handelen en naleving van wet- en regelgeving Beste collega s, Deze gedragscode

Nadere informatie

De Bekaert Gedragscode

De Bekaert Gedragscode De Bekaert Gedragscode Goedgekeurd door de Raad van Bestuur en het Bekaert Group Executive Eerste uitgave: 1 december 2004 Tweede herziene uitgave: 1 maart 2009 Code of conduct 1 De Bekaert Way Beste Bekaert-collega

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL

ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL De Algemene Beleidsuitgangspunten van Shell bepalen de wijze waarop de afzonderlijke tot de Shell Groep* behorende Maatschappijen hun bedrijf uitoefenen. * Royal

Nadere informatie

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE Eldorado Gold Corporation (het bedrijf ) en haar dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen

Nadere informatie

Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017

Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017 Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017 Beste vrijwilliger van Netwerk Gewoon Samen, Netwerk Gewoon Samen heeft

Nadere informatie

Gedragscode van ArcelorMittalt

Gedragscode van ArcelorMittalt Gedragscode van ArcelorMittalt ArcelorMittal heeft een goede naam wat betreft eerlijkheid en integriteit in haar bedrijfsvoering en handelsactiviteiten. Zowel voor de Onderneming, inclusief alle dochterondernemingen,

Nadere informatie

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Documenttitel : Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Datum : 1 januari 2011 : Documentnummer : 1.22 HR-Concernregelingen Agrifirm Group Versie : 2011-1

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbinnen omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden

Nadere informatie

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Inleiding Het doel van dit document is om medewerkers van Staples te informeren over de helpdeskvoor ethiek en de naleving daarvan (Ethics and Compliance

Nadere informatie

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten Gedragscode Gezond verstand, Gezond geweten 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar

Nadere informatie

Cognizant Technology Solutions Klokkenluiders en Nietvergeldingsverklaring

Cognizant Technology Solutions Klokkenluiders en Nietvergeldingsverklaring Cognizant Technology Solutions Klokkenluiders en Nietvergeldingsverklaring Geldig met ingang van januari 2017 Waarom hebben we deze Verklaring? Wij moedigen Medewerkers actief aan om redenen tot bezorgdheid

Nadere informatie

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc.

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. Deze Gedragsregels gelden voor alle ITW medewerkers/-sters, bestuurders, bedrijven en dochterondernemingen over de hele wereld. Elke ITW

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling 1. DOEL Brunel streeft ernaar aan al haar zakelijke activiteiten op eerlijke en ethische wijze uitvoering te geven. We hechten daarbij groot belang aan open communicatie en verwachten

Nadere informatie