GIDS VOOR ETHISCHE BEDRIJFS VOERING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GIDS VOOR ETHISCHE BEDRIJFS VOERING"

Transcriptie

1 NEDERIGHEID VASTBERADENHEID INTEGRITEIT GIDS VOOR ETHISCHE BEDRIJFS VOERING HUMOR EDITIE 2015 MOED Het Juiste Gedrag, Elke Dag!

2 INHOUD 01 Boodschap van de Voorzitter en Chief Executive Officer 03 Ons Engagement voor Integriteit 04 Toepasbaarheid van deze Gids 05 Het Juiste Gedrag, Elke Dag 06 Ons Doel en onze Beloftes 07 Onze Waarden 08 Ons Wereldwijde Engagement 10 Onze Klanten 11 Omgaan met Klanten 11 Publiciteit en Marketing 11 Voedselveiligheid 12 Onze Medewerkers 13 Eerlijke Behandeling en Gelijke Kansen voor Tewerkstelling 13 Gezondheid en Veiligheid 13 Respect op de Werkplek 14 Drugs- en Alcoholmisbruik 14 Geweld op het Werk 14 Geen vergelding 16 Onze Gemeenschappen 17 De Wet 17 Eerlijke Concurrentie en Antitrust 18 Milieu 18 Anti-corruptie en Omkoperij 19 Verzoeken vanwege de Overheid 20 Responsible Sourcing 21 Onze Aandeelhouders 22 Documentenbeheer 22 Nauwkeurig Documenten Bijhouden 23 Bescherming van de Activa van de Onderneming 23 Gegevensbescherming en Veiligheid 24 Beschermen van vertrouwelijke informatie 24 Toegestaan Gebruik van de Activa van de Onderneming 24 Belangenconflicten 26 Tewerkstelling buiten de Onderneming 26 Aannemen van Geschenken 27 Inwinnen van Informatie over de Concurrentie 27 Bevoegdheid om namens de Onderneming te handelen 27 Handelen met Voorkennis 28 Ons Engagement om Problemen op te lossen 28 Ethische Problemen oplossen 28 Melden van Inbreuken 28 Sancties 28 Wijzigingen en Afwijkingen 29 Belangrijke Contactinformatie Belangrijk De Gids voor Ethische Bedrijfsvoering werd aanvankelijk door de Raad van Bestuur van de Delhaize Groep goedgekeurd met ingang van 1 maart Aanpassingen aan deze Gids treden in werking vanaf 22 januari 2015, behalve ten aanzien van iedere medewerker waarvoor een aanvullende goedkeuring of herziening nodig is, of waarvoor werd vastgesteld door enige regelgevende overheidsinstantie of ondernemingsraad dat het gebruikelijk of passend is om in dit proces de traditie van goede sociale dialoog te behouden. De beleidsregels, richtlijnen en bijhorende procedures van de Delhaize Groep kunnen op ieder ogenblik unilateraal door de Delhaize Groep worden gewijzigd. Bij de goedkeuring en de bekendmaking van zijn beleidsregels en deze richtlijnen vermeldt de Delhaize Groep uitdrukkelijk dat (1) zijn beleidsregels en richtlijnen in sommige opzichten verder strekken dan de wet of de gebruiken van de sector, (2) niets in de beleidsregels en richtlijnen van de Delhaize Groep geïnterpreteerd of toegepast mag worden als een bindende interpretatie of definitie van de wet of van een gebruik van de sector, en (3) elke handeling van een werknemer of lasthebber van de Delhaize Groep die een inbreuk vormt op de wet of op een beleidsregel van de Delhaize Groep, buiten de grenzen valt van de functie, bevoegdheid en verantwoordelijkheid van deze persoon, en geen handeling van of namens de Delhaize Groep is. Deze Gids is geen arbeidsovereenkomst, noch een wijziging daarvan. Tenzij specifiek goedgekeurd of als deel van een arbeidsovereenkomst, creëert deze Gids geen contractuele of wettelijke rechten of garanties.

3 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTER EN CEO Beste collega s, Bij Delhaize Groep verenigen onze gedeelde waarden van integriteit, vastberadenheid, moed, nederigheid en humor ons. Zij vormen de kern van wat we doen en wie we zijn, en ondersteunen ons engagement om onze activiteiten uit te voeren volgens het juiste gedrag, elke dag!. Wat betekent het om te handelen volgens het juiste gedrag, elke dag? Voor mij betekent het dat we ons bedrijf op een ethische manier runnen, waarbij we onze klanten centraal stellen van alles wat we doen en we alles in het werk stellen om onze verplichtingen tegenover elkaar en al onze medewerkers, tegenover de gemeenschappen waarin we leven en werken en tegenover onze aandeelhouders, na te komen. Om dit te doen, moeten we aan onze eigen ethische normen voldoen en de wetten en voorschriften volgen van de landen waarin wij actief zijn. Al meer dan 100 jaar wordt de reputatie van de Delhaize Groep gebouwd op diens engagement om haar activiteiten uit te voeren volgens het juiste gedrag, elke dag. Deze reputatie is de belangrijkste troef van de Groep en we moeten deze behouden en beschermen. Daarom vraag ik jullie om de Delhaize Groep Gids voor Ethische Bedrijfsvoering te lezen, te begrijpen, en na te leven. Als basis waarop het Programma Compliance and Ethics van Delhaize Groep is gebouwd, helpt de Gids ons om de juiste beslissingen te nemen, door de ethische normen en beleidsregels uit te leggen die de acties van ons bedrijf begeleiden, en door een beknopt overzicht te geven van enkele van de wetten die op ons bedrijf van toepassing zijn. De Gids legt ook uit hoe jullie een bezorgheid kunnen melden als jullie een mogelijke overtreding van ons beleid of de wet vaststellen, of als jullie met een ethisch dilemma worden geconfronteerd. Bovendien maakt de Gids duidelijk dat wij als Medewerkers voor ons gedrag en handelen verantwoordelijk zijn, en bevestigt ons engagement om onze klanten, collega s, leveranciers en andere belanghebbenden met eerlijkheid, respect en waardigheid te behandelen. Bedankt voor jullie engagement voor integriteit alsook voor jullie steun aan het Programma Compliance and Ethics van Delhaize Groep. Bedankt ook dat jullie samenwerken om onze ambitie te ondersteunen om de favoriete lokale supermarkten van onze klanten uit te baten. Frans Muller, Voorzitter van het Executief Comité en Chief Executive Offi cer van Delhaize Groep 1

4

5 ONS ENGAGEMENT VOOR INTEGRITEIT Vastberadenheid. Integriteit. Moed. Nederigheid. Humor. Bij Delhaize Groep delen we deze gemeenschappelijke waarden die de basis voor ons gedrag vormen. Ze geven ons duidelijke richtlijnen over het gedrag dat van iedereen binnen de Groep verwacht wordt. Zij zijn de sleutel tot ons succes. Integriteit is fundamenteel voor ons engagement om op een ethisch verantwoorde manier te ondernemen met respect voor en erkenning van onze relaties met medewerkers, klanten, aandeelhouders, leveranciers en gemeenschappen. Bij Delhaize Groep verwijzen we naar dit engagement met het motto Het Juiste Gedrag, Elke Dag. Als medewerkers van de Delhaize Groep moeten wij gemeenschappelijke waarden en normen hanteren die dit engagement ondersteunen en die een omgeving scheppen die erkent dat integriteit de basis is van wie we zijn en hoe we ondernemen. De Delhaize Groep Gids voor Ethische Bedrijfsvoering (de Gids ) geeft een overzicht van de normen voor integriteit en verantwoord gedrag die dit engagement ondersteunen. 3

6 V&A Vraag > Waarom hebben we een Gids voor Ethische Bedrijfsvoering? Antwoord > De Gids voor Ethische Bedrijfsvoering schetst het gedrag dat we moeten volgen om de normen van integriteit en verantwoord gedrag van ons bedrijf hoog te houden. Het toont ons hoe we ethische dilemma s moeten oplossen en zorgt voor de nodige contactgegevens die we kunnen gebruiken wanneer we vragen of opmerkingen hebben. Toepasbaarheid van deze Gids De bepalingen van deze Gids gelden voor alle bestuurders, kaderleden en medewerkers van de Delhaize Groep en al haar dochterondernemingen (hierna de Onderneming of Delhaize Groep genoemd) over heel de wereld. Bestuurders, kaderleden en andere werknemers van de Onderneming zullen hierna gezamenlijk als medewerkers aangeduid worden. De bedoeling van deze Gids is niet om elk ethisch probleem dat zou kunnen opduiken aan te pakken, noch om elk intern beleid of externe wetten en reglementen die van toepassing zijn op onze Onderneming of onze medewerkers te identifi ceren. Hij is eerder bedoeld om een kader aan te reiken zodat medewerkers gepaste keuzes kunnen maken betreffende de activiteiten van Delhaize Groep. Als u een vraag hebt over deze Gids of enige andere ethische kwestie die u tegenkomt in uw werk voor de Onderneming, moedigen we u aan om contact op te nemen met uw lokaal management, de Dienst Human Resources, de Juridische Dienst of het Offi ce of Compliance and Ethics van Delhaize Groep. Contactinformatie daarvoor is te vinden op bladzijde 29 van deze Gids. Delhaize Groep kan gedragsregels en gebruiken hebben binnen uw activiteit, regio of land die meer van u vereisen dan wat in deze Gids staat vermeld. Indien dit het geval is, dient u de striktere gedragsregels en gebruiken toe te passen. Deze Gids heeft niet de bedoeling strijdig te zijn met de toepasselijke wetten in het land of het lokale rechtssysteem waar u werkt. Als een lokale wet echter strijdig is met een bepaling in deze Gids, moet u de wet naleven. Dergelijke tegenstrijdigheden dienen gemeld te worden aan het Offi ce of Compliance and Ethics. 4

7 Het Juiste Gedrag, Elke Dag Als medewerker wordt er van u verwacht dat u onze activiteiten volgens het motto het juiste gedrag, elke dag uitvoert door ethisch te handelen en in alle situaties blijk te geven van integriteit. U dient de beleidslijnen en de principes in deze Gids te kennen en te volgen, alsook de beleidslijnen en de procedures van uw operationele entiteit die relevant zijn voor uw werk. U dient ook de wetten en reglementen op te volgen die op onze activiteiten van toepassing zijn. Meestal zijn een goed oordeel en gezond verstand uitstekende wegwijzers bij het nemen van goede beslissingen. Een andere nuttige richtlijn om volgens het motto het juiste gedrag, elke dag te ondernemen, is onszelf drie vragen te stellen alvorens tot actie over te gaan: Is het wettelijk? Is het ethisch verantwoord? Is het in het belang van de Onderneming? Als u geen ja op al deze vragen kunt antwoorden, ga dan niet tot actie over. Neem contact op met het Office of Compliance and Ethics voor bijstand of voor een antwoord op mogelijke bijkomende vragen. V&A Vraag > Wat gebeurt er als ik word geconfronteerd met een situatie waarbij ethisch handelen in strijd is met het maken van winst voor de Onderneming? Wat verwacht de Onderneming dat ik doe in deze situaties? Antwoord > U moet zich altijd engageren tot juridisch en ethisch gedrag, ongeacht wat de omstandigheden zijn, zelfs als dat betekent dat zaken of winst worden misgelopen. Onthoud: Als u weet dat het verkeerd is, doe het dan niet. Als u twijfelt, stel vragen. Negeer geen gedrag waarvan u denkt dat het illegaal of onethisch is. Neem de verantwoordelijkheid om het juiste te doen. 5

8 ONS DOEL DE FAVORIETE LOKALE SUPERMARKTEN VAN ONZE KLANTEN UITBATEN EN SAMENWERKEN OM DIE AMBITIE TER ONDERSTEUNEN. ONZE BELOFTES Klanten Onze klanten vertrouwen erop dat we hen een geweldige lokale winkelervaring bieden, in de winkels en online. Ze verwachten een ervaring die waarde biedt voor hun gezin, beantwoordt aan hun boodschapswensen en hen verblijdt met smakelijke en gemakkelijke innovaties. Klanten verkiezen ons omdat we consequent goed gevulde winkels aanbieden die aangenaam gelegen zijn. We bieden voeding aan die vers, voedzaam en betaalbaar is. We stellen vriendelijke mensen tewerk en bieden een efficiënte ervaring aan. Medewerkers Onze medewerkers vertrouwen erop dat we een werkgever zijn die de moeite waard is. We zorgen niet alleen voor het loon dat hen toelaat om de dingen te doen die ze moeten en willen doen, we investeren ook in een veilige, respectvolle en complete werkomgeving, in groei- en ontwikkelingsopportuniteiten, en in een zin voor bekwaamheid en fierheid om te werken voor een onderneming die steunt op basiswaarden als vastberadenheid, integriteit, moed, nederigheid en humor. Gemeenschappen Onze gemeenschappen vertrouwen erop dat we verantwoordelijke buren zijn. Ze verwachten dat we bloeiende gemeenschappen ondersteunen door lokale mensen tewerk te stellen, samen te werken met lokale leveranciers, het milieu te respecteren en voedselafval te verminderen, en de klanten en medewerkers ertoe aan te zetten gezond en duurzaam te leven. Aandeelhouders Onze aandeelhouders vertrouwen erop dat we waarde creëren. Ze verwachten dat we onze beloften en toekomstige ambities waarmaken. Ze hebben talloze kansen om hun geld elders te investeren, dus moeten ze zien en geloven dat hun geld opbrengt wat ze ervan verwachten. 6

9 ONZE WAARDEN Vastberadenheid Wanneer we over vastberadenheid spreken, hebben we het over een engagement om te presteren, ook wanneer er zich hindernissen op onze weg bevinden. We weten dat we op elkaar kunnen rekenen om zijn of haar rol te spelen om samen onze doelen te bereiken. We zijn verantwoordelijk en we presteren. Integriteit Integriteit betekent dat we authentiek zijn. We zijn eerlijk met onszelf en met elkaar. We zijn eerlijk en principieel tegenover onze collega s, onze leveranciers, onze klanten en onze gemeenschappen. We houden woord. We passen het juiste gedrag, elke dag toe. Moed Moed is vereist om de minder bewandelde paden te nemen. We durven onszelf, elkaar en onze concurrenten uit te dagen. We zijn commercieel agressief. Nederigheid Wanneer we gaan leren te groeien, kunnen we beter nederig zijn, want iemand die nederig is, is geïnspireerd om te leren aan anderen en om te leren van anderen, alsook om alert te zijn voor externe ontwikkelingen. We zoeken steeds naar manieren om anderen te dienen en elkaars rol te respecteren bij het naleven van onze engagementen. Humor Ten slotte helpt de humor van iets inzien om zaken in het juiste perspectief te zien en stelt het ons in staat om onze successen en tegenslagen naar waarde te schatten. Hoewel werk ernst is, weerhoudt humor ons ervan om onszelf te serieus te nemen. Humor maakt werk leuk en doet creativiteit en vernieuwing bruisen. Humor maakt ons anders. 7

10 ONS WERELDWIJDE ENGAGEMENT Wij streven naar integriteit in al onze relaties: Klanten Bij Delhaize Groep zetten we onze klanten op de eerste plaats. Om dat te kunnen doen moeten we hun loyauteit en vertrouwen verdienen door het leveren van voedzame, gezonde, veilige en betaalbare producten en diensten, en door onze klanten te behandelen zoals wij behandeld zouden willen worden eerlijk en met respect. Medewerkers Bij Delhaize Groep hebben we een sterke band met onze collega s door elkaar te ondersteunen, te respecteren en te inspireren. Deze visie beschermt onze meest waardevolle troef onze medewerkers. Het succes van onze Onderneming hangt af van de uitzonderlijke bijdrage, het harde werk en de toewijding van al onze medewerkers. Als Onderneming en als individuen moeten wij ons inzetten om elkaar correct, respectvol en eerlijk te behandelen. Gemeenschappen Onze visie en waarden zijn fundamenteel voor ons engagement tot maatschappelijke verantwoordelijkheid en het steunen van de gemeenschappen waar we zaken doen. We doen actief ons best om van elke gemeenschap waarin we opereren een betere leef- en werkomgeving te maken, wetende dat ons succes onlosmakelijk verbonden is met het succes van deze gemeenschappen. We erkennen ook het belang van zaken doen met externe zakenpartners, leveranciers, contractanten, agenten en consultants die blijk geven van hoge normen inzake ethisch ondernemen en die ons engagement om te handelen als een Onderneming met verantwoordelijke burgerzin delen. Ons voortdurende globale succes is afhankelijk van dit engagement. Aandeelhouders Als Delhaize Groep haar visie wil waarmaken en haar waarden wil naleven, moet het optreden vanuit een positie van sterkte en stabiliteit. De investering van onze aandeelhouders stimuleert onze visie en waarden en maakt deze mogelijk. Medewerkers worden verondersteld hun verantwoordelijkheden op te nemen op een wijze die de belangen van de Onderneming en de investeringen van onze aandeelhouders beschermen. Onze aandeelhouders vertrouwen op ons om de prestaties van de Onderneming voortdurend te verbeteren, de activa van de Onderneming te beschermen en waarde te creëren voor de aandeelhouders. Medewerkers hebben de plicht dit vertrouwen niet te beschamen. 8

11 HET JUISTE GEDRAG, ELKE DAG 9

12 ONZE KLANTEN Bij Delhaize Groep zetten we onze klanten op de eerste plaats. Om dat te kunnen doen moeten we hun loyauteit en vertrouwen verdienen door het leveren van voedzame, gezonde, veilige en betaalbare producten en diensten, en door onze klanten te behandelen zoals wij behandeld zouden willen worden eerlijk en met respect. 10

13 Omgaan met Klanten Ons engagement voor integriteit vereist dat we onze klanten ethisch, eerlijk, en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten behandelen. We moeten onze klanten met waardigheid en respect behandelen bij al onze communicaties en interacties met hen. Medewerkers mogen klanten nooit lastigvallen of discrimineren. Medewerkers moeten bij ieder contact op een eerlijke manier met onze klanten communiceren, waaronder de juistheid van de gescande en geafficheerde prijzen die worden aangerekend voor onze producten. Ons engagement voor integriteit vereist dat we: Geld verdienen op basis van onze kwaliteitsproducten, klantenservice en competitieve prijzen. Onze producten en diensten op een eerlijke en openhartige manier voorstellen. Oneerlijke of misleidende handelspraktijken vermijden. Onze verkoopprogramma s duidelijk communiceren. Onze beloftes nakomen. Onze interacties met onze klanten moeten altijd het belang en de waarde die we eraan geven, weerspiegelen. Publiciteit en Marketing De Onderneming verbindt zich ertoe voor correcte marketing, promotie, publiciteit, etikettering en verpakking te zorgen. Daarom moeten de medewerkers aan de volgende richtlijnen voldoen: De communicatie door de Onderneming alsmede de publiciteit en productetikettering moeten juist zijn en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten. De kwaliteiten van onze producten of verpakkingen nooit overdrijven of verkeerd weergeven. Nooit misleidende of leugenachtige verklaringen in onze publiciteit of etiketten gebruiken. Geen valse informatie verspreiden over een concurrent of een product van een concurrent. Publiciteit mag geen boodschappen, afbeeldingen of kenschetsingen bevatten die gemeenschappen, klanten of medewerkers van de Onderneming zouden kunnen beledigen in het geografisch gebied waar de publiciteit wordt verspreid. Voedselveiligheid De Onderneming verbindt zich ertoe om haar klanten veilige en hoogwaardige producten te leveren. Dit engagement is gebaseerd op de toepasselijke wettelijke en regelgevende voorschriften die betrekking hebben op onze onderneming en onze eigen interne beleidsregels en procedures met betrekking tot ethische bedrijfspraktijken, voedselveiligheid en kwaliteitskenmerken van producten. De Onderneming neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen en stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de voeding die zij levert, geschikt is voor het beoogde gebruik. Medewerkers hebben de verantwoordelijkheid om de voedsel- en productveiligheidswetten, de regels en normen die op hun werk van invloed zijn en alle interne beleidsregels met betrekking tot de voedselveiligheid te kennen, te begrijpen en eraan te voldoen. Het is belangrijk om altijd alert te zijn voor situaties die de veiligheid of de kwaliteit van de producten die we verkopen in gevaar kunnen brengen. Als u iets ziet dat de veiligheid of de kwaliteit van een product negatief kan beïnvloeden, meld dat dan onmiddellijk. Een belangrijk aspect van het behouden van het vertrouwen van de klant, is het verantwoordelijk houden van leveranciers voor de kwaliteit en veiligheid van de producten en diensten die zij aan ons leveren. Als u weet of vermoedt dat een leverancier zijn engagement voor kwaliteit en veiligheid niet nakomt, is het uw verantwoordelijkheid om de situatie te melden. V&A Vraag > Ik heb gemerkt dat het etiket van een product dat in onze winkels verkocht wordt, de ingrediënten van het product niet juist weergeeft. De fabrikant is verantwoordelijk voor de informatie op het etiket. Is dit een probleem waar onze Onderneming bezorgd over zou moeten zijn? Antwoord > Wij verbinden ons ertoe om veilige en hoogwaardige producten te leveren. Dit houdt ook in dat we ervoor moeten zorgen dat de informatie op onze etiketten juist en volledig is. Onze klanten moeten kunnen vertrouwen op de informatie die op onze producten gegeven wordt. 11

14 ONZE MEDEWERKERS Bij Delhaize Groep hebben we een sterke band met onze collega s door elkaar te ondersteunen, te respecteren en te inspireren. Deze band beschermt onze meest waardevolle troef onze medewerkers. Het succes van onze Onderneming hangt af van de uitzonderlijke bijdrage, het harde werk en de toewijding van al onze medewerkers. Als Onderneming en als individuen moeten wij ons inzetten om elkaar correct, respectvol en eerlijk te behandelen. 12

15 V&A Vraag > Ik weet dat verschillende landen verschillende opvattingen hebben over wat pesterijen inhouden. Hoe is de Gids van toepassing op de lokale cultuur? Antwoord > Respect voor het individu wordt niet beperkt door de locatie. Alle medewerkers over de hele wereld hebben recht op een werkplek waar elk individu met waardigheid en respect wordt behandeld. Neem contact op met uw vertegenwoordiger van de dienst Human Resources als u niet zeker weet of bepaald gedrag overeenstemt met een werkplek van waardigheid en respect. Eerlijke Behandeling en Gelijke Kansen voor Tewerkstelling De Onderneming gelooft dat alle medewerkers een werkplek verdienen waar ze gerespecteerd en gewaardeerd worden. Onze beleidsregels zijn ontworpen om ervoor zorgen dat alle medewerkers eerlijk en met respect worden behandeld en dat de medewerkers anderen met evenveel respect behandelen. De Onderneming streeft ernaar om haar medewerkers uitdagende en lonende mogelijkheden voor persoonlijke en professionele groei aan te bieden, en verbindt zich ertoe om beslissingen inzake tewerkstelling op basis van verdiensten te maken. Dit engagement is van toepassing op alle fasen van de arbeidsrelatie, waaronder promoties, degradaties, overplaatsingen, afvloeiingen of beëindiging van de arbeidsovereenkomst, bezoldigingen en selecties voor opleidingen en gelijkaardige programma s. Van kaderleden en andere medewerkers wordt verwacht dat ze de toepasselijke wetten en beleidsregels van de Onderneming met betrekking tot gelijke kansen en nietdiscriminatie naleven. Gezondheid en Veiligheid De Onderneming verbindt zich ertoe om overal waar ze actief is een veilige en gezonde werkomgeving voor de medewerkers en de klanten te creëren. Van medewerkers wordt verwacht dat ze de wetten en reglementen in verband met gezondheid en veiligheid naleven die betrekking hebben op zowel onze bedrijfsactiviteiten als het beleid en de procedures van de Onderneming. Iedere medewerker wordt geacht de gezondheids- en veiligheidsregels en gebruiken die betrekking hebben op zijn of haar werk te kennen en te respecteren. Om de blootstelling van onze medewerkers, klanten en andere bezoekers aan ecologische gezondheids- en veiligheidsrisico s te minimaliseren, moet elke medewerker: Zich aan de juiste operationele praktijken, beleidsregels en procedures houden; Zorg en gezond verstand promoten en benadrukken om blessures, ziekte en besmettelijke ziekten te voorkomen; Onveilige omstandigheden, apparatuur, praktijken en potentieel gewelddadig/gevaarlijk gedrag onmiddellijk aan zijn/haar leidinggevende melden; Gevaren corrigeren en veiligheidsapparatuur en -benodigdheden zoals vereist gebruiken; De veiligheidsvoorschriften, regels en standaardpraktijken volgen; Alle blessures of ongelukken onmiddellijk aan zijn/haar leidinggevende of een lid van het management melden. Respect op de Werkplek Van alle medewerkers wordt verwacht dat ze zich gedragen op een manier die gepast is voor hun werkomgeving en zich respectvol en begripvol opstellen voor de belangen en waarden van anderen. De Onderneming duldt geen verbaal of fysiek gedrag door een medewerker of andere persoon dat de arbeidsprestaties van een medewerker verstoort of onderbreekt, of dat een intimiderende, beledigende of vijandige werkomgeving creëert. Ongewenste seksueel gedrag, pesterijen en ander V&A Vraag > Ik heb een onveilige situatie opgemerkt die niet direct binnen mijn werkgebied ligt en die geen directe invloed op mij heeft. Heb ik de verantwoordelijkheid om die te melden? Antwoord > Ja. Elke medewerker heeft de verantwoordelijkheid om onveilige situaties die zij waarnemen te melden, of ze nu al dan niet rechtstreeks op hun werk betrekking hebben. 13

16 ongepast persoonlijk gedrag zijn verboden. Dit geldt ook voor pesterijen op basis van wettelijk beschermde kenmerken van een persoon. Pesterijen kunnen zowel verbaal, niet-verbaal als fysiek zijn en kunnen veel vormen aannemen, waaronder beledigend, bedreigend of storend gedrag of gedrag dat een onaangename of vijandige omgeving creëert. Onthoud altijd dat seksuele of andere pesterijen worden bepaald door uw daden en hoe ze anderen beïnvloeden, ongeacht uw bedoelingen. Indien u ongepast gedrag of pesterijen waarneemt of er het slachtoffer van bent, dient u dit onmiddellijk te melden. De Onderneming zal onmiddellijk alle geloofwaardige meldingen van pesterijen of ongepast gedrag onderzoeken en gepaste actie ondernemen in overeenstemming met het ondernemingsbeleid. Medewerkers dienen volledig mee te werken aan het onderzoek dat de Onderneming naar klachten van pesterijen of ongepast gedrag verricht. Vergelding tegenover iemand die ongepast gedrag of pesterijen meldt of aan een onderzoek deelneemt, zal niet worden geduld. Drugs- en Alcoholmisbruik De veiligheid van collega s, klanten en andere mensen kan afhangen van uw vermogen om helder te denken en snel te handelen. Onder invloed zijn van alcohol of drugs of medicatie op een niet correcte manier gebruiken kan uw vermogen verminderen om uw werk efficiënt en veilig uit te voeren. Daarom is het bezit of verkoop van illegale drugs of onder invloed zijn van illegale drugs of alcohol tijdens de werkuren, op de werkplaats, of tijdens het besturen van een bedrijfsvoertuig, verboden. Geweld op het Werk De Onderneming zet zich in voor een veilige, geweldloze werkplek en verbiedt uitdrukkelijk medewerkers, consultants, leveranciers, klanten, bezoekers of om het even wie op de werkplek of betrokken bij een bedrijfsgebonden activiteit om op een gewelddadige of bedreigende manier te handelen. Geweld op het werk omvat, maar is niet beperkt tot, bedreigingen, fysiek agressief of gewelddadig gedrag, intimidatie en sabotage of dreigementen tot sabotage van ondernemingseigendom. Indien u gewelddadig of bedreigend gedrag van eender wie op de werkplek waarneemt of verneemt, dan dient u uw leidinggevende of een lid van het management onmiddellijk op de hoogte te brengen. Indien u waarneemt of verneemt dat dit gewelddadige of bedreigende gedrag een dreigend risico van lichamelijke schade van gelijk welke persoon vormt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met de plaatselijke ordehandhaving. De Onderneming zal onmiddellijk alle meldingen van geweld op het werk onderzoeken en zal passende maatregelen nemen in overeenstemming met het beleid van de Onderneming. Geen Vergelding De Onderneming zal geen sancties treffen tegenover iemand die te goeder trouw een mogelijke inbreuk op de wet of het bedrijfsbeleid op een gepaste manier meldt. Ook zal de Onderneming geen pesterijen of intimidatie dulden tegenover een medewerker die een vermoedelijke inbreuk meldt of deelneemt aan een onderzoek naar een vermoedelijke inbreuk. Te goeder trouw betekent niet dat u het bij het rechte eind moet hebben; het betekent enkel dat u alle informatie geeft waarover u beschikt en waarvan u denkt dat ze correct is. Een medewerker die bewust of roekeloos verklaringen aflegt die niet te goeder trouw gebeuren, riskeert sancties. Iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks vergelding zoekt of anderen hiertoe aanzet, kan onderworpen worden aan een sanctie. V&A Vraag > Wat indien ik vrees voor vergelding bij het melden van een mogelijke schending van de wet of beleidsregel van de Onderneming? Antwoord > Vergelding tegen eender welke medewerker die advies wil, een probleem aanhaalt of wangedrag meldt, is strikt verboden. Als u vermoedt dat u of een andere medewerker werden gestraft voor het te goeder trouw melden van een probleem, dient u onmiddellijk contact op te nemen met het Office of Compliance and Ethics. 14

17 15

18 ONZE GEMEENSCHAPPEN 16 Onze belofte en waarden zijn fundamenteel voor ons engagement tot maatschappelijke verantwoordelijkheid en het steunen van de gemeenschappen waar we zaken doen. We doen actief ons best om van elke gemeenschap waarin we opereren een betere leef- en werkomgeving te maken, wetende dat ons succes onlosmakelijk verbonden is met het succes van deze gemeenschappen. We erkennen ook het belang van zaken doen met externe zakenpartners, leveranciers, contractanten, agenten en consultants die blijk geven van hoge normen inzake ethisch ondernemen en die ons engagement om te handelen als een Onderneming met verantwoordelijke burgerzin delen. Ons voortdurende globale succes is afhankelijk van dit engagement.

19 De Wet De bedrijfsvoering en activiteiten van de Onderneming zijn onderworpen aan vele wetten, voorschriften en reglementeringen in de diverse landen en rechtssystemen waar we actief zijn. Het beleid van de Onderneming is steeds geweest, en zal ook zo blijven, om alle wetten die van toepassing zijn op onze bedrijfsvoering na te leven. Geen medewerker of bestuurder mag, bewust of nalatig, toepasselijke wetten of reglementen overtreden of overtredingen van anderen toestaan. Alle acties of gebrek aan actie waarvan de medewerker weet had of redelijkerwijze weet van had moeten hebben en die een toepasselijke wet of reglementering overtreden, worden niet geduld en kunnen aanleiding geven tot een sanctie tegen deze medewerker. Eerlijke Concurrentie en Antitrust Mededingings- en antitrustwetten zijn ontworpen om een concurrerende vrije markt te verzekeren die zakelijke efficiëntie en innovatie bevordert, en die ervoor zorgt dat de consument de best mogelijke keuze van kwaliteit tegen de laagst mogelijke prijzen krijgt. De Onderneming verbindt zich ertoe om overal waar we onze activiteit uitoefenen alle toepasselijke antitrust- en mededingingswetten na te leven. Wij geloven in eerlijke concurrentie. We zullen ons meten met onze concurrentie op basis van onze dienstverlening, onze prijzen en de klantengetrouwheid die we verdienen en niet op basis van illegale en oneerlijke bedrijfspraktijken of tactieken 1. Sommige van de meest ernstige inbreuken op de mededingingswetten doen zich voor tussen concurrenten, zoals afspraken over de prijszetting of de verdeling van de klanten, grondgebieden of afzetmarkten. Daarom is het belangrijk om eventuele discussies met concurrenten 1. Bekijk ook het Delhaize Groep Mededingings- en Antitrustbeleid voor meer informatie over deze kwestie. over concurrentiegevoelige informatie of het indirect uitwisselen van dergelijke informatie via leveranciers te vermijden. Concurrentiegevoelige informatie omvat, maar is niet beperkt tot, de toekomstige verkoopprijzen (inclusief gekochte en verkochte volumes, opbrengsten of kosten), prijsstrategie of -methodologie, bepalingen en voorwaarden van de verkoop of aankoop (inclusief kortingen, klantpromoties of winstmarges), kosten of voorwaarden van goederen en diensten, waaronder betalingen voor schapruimte, slotting of andere toelagen en promoties van leveranciers, arbeidstarieven, marketing- of bedrijfsplannen, klanten, de selectie van leveranciers, de toekomstige winkelplannen (met inbegrip van nieuwe winkelopeningen, sluitingen of renovaties), publiciteits- of mediaplannen of -strategieën en alle andere eigendoms- of vertrouwelijke informatie van Delhaize of een van haar ondernemingen. U moet contact met concurrenten over deze onderwerpen vermijden, zowel op het werk als in sociale situaties of op vergaderingen van beroepsverenigingen. Overeenkomsten met een concurrent over elk van deze onderwerpen zijn strikt verboden. Dit omvat alle overeenkomsten, formeel of informeel, expliciet of impliciet. V&A Vraag > De wetten en regels zijn zo ingewikkeld en behandelen zo veel verschillende gebieden, hoe kan ik er zeker van zijn dat ik geen klein detail over het hoofd zie? Antwoord > Laat uw eigen oordeel niet in de steek. Als er iets u intuïtief verkeerd lijkt, stel dan vragen alvorens tot actie over te gaan. U hebt ook de verplichting om alle aspecten van de regels in verband met uw werk, zelfs de details, te begrijpen. Als Onderneming zijn wij er verantwoordelijk voor om u de kennis en middelen te geven om die wetten te begrijpen. Als bepaalde kwesties u nog niet duidelijk zijn, neem dan contact op met het Office of Compliance & Ethics of uw Juridische Dienst. 17

20 Verkoopprijzen moeten door de Onderneming, onafhankelijk van leveranciers en concurrenten, worden bepaald. De prijzen van concurrenten mogen alleen worden verkregen uit andere bronnen dan van de concurrenten zelf, zoals enquêtes van externe leveranciers of bedrijfsmedewerkers. Medewerkers mogen geen prijsinformatie van de Onderneming naar een concurrent sturen of rechtstreeks prijsinformatie van een concurrent ontvangen. Wanneer er een inbreuk op een mededinging- of antitrustwet gebeurt zelfs onopzettelijk kan de Onderneming aanzienlijke boetes en straffen oplopen, alsook ernstige schade aan haar reputatie. In bepaalde landen kunnen medewerkers die de mededingingswetten overtreden, ook worden beboet of onderworpen aan strafrechtelijke sancties, boetes en gevangenisstraf. Deze wetten zijn vaak ingewikkeld en medewerkers dienen altijd bijstand te vragen aan hun lokale Juridische Dienst of het Office of Compliance and Ethics als ze niet zeker zijn over wat mag of moet volgens de wet. Als u eender welk gesprek of activiteit opmerkt dat een inbreuk zou kunnen zijn op de mededingingswetten, gelieve dit dan te melden aan uw lokale Juridische Dienst, het Office of Compliance and Ethics of via het I Share-netwerk. Milieu Als Onderneming met burgerzin hebben we de verantwoordelijkheid om de natuurlijke hulpbronnen die we gebruiken en consumeren op een verantwoorde manier te beheren. We verbinden ons er bovendien toe alle relevante milieuwetten, -regels en -voorschriften na te leven in elk land en in elke gemeenschap waar we actief zijn. Van iedere medewerker wordt in die context dan ook verwacht dat hij activiteiten van de Onderneming op een milieuvriendelijke manier uitvoert en ervoor zorgt dat zijn werk in overeenstemming is met de relevante wetten en voorschriften. Anti-corruptie en Omkoperij Alle medewerkers van Delhaize Groep of haar dochterondernemingen, ongeacht hun locatie, moeten voldoen aan de beleidsregels betreffende anti-corruptie en omkoperij van de Onderneming omdat ze betrekking hebben op overheidsambtenaren en commerciële relaties. Veel landen waarin de Onderneming actief is, hebben specifieke wetten die omkoperij en corruptie verbieden 2 en die gelden voor iedere medewerker van de Delhaize Groep, ongeacht zijn locatie. 18

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG Als medewerker van PPG wordt van u verwacht dat u het Algemene anticorruptiebeleid van PPG leest en naleeft. Als u vragen of bedenkingen over het Beleid of uw nalevingsverplichtingen hebt, kunt u contact

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET JUNI 2015 ANTICORRUPTIEBELEID DOEL Dun & Bradstreet streeft naar de hoogste ethische normen. Wij geloven in het op een eerlijke en oprechte manier zakendoen

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

GEDRAGSCODE September 2013

GEDRAGSCODE September 2013 GEDRAGSCODE Wij hebben een duidelijke en eenvoudige set waarden - bij alles wat we doen streven we ernaar moedig, fantasierijk en fatsoenlijk te zijn. Werken volgens deze waarden betekent niet alleen dat

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Datum: 04-02- 2015 Rev: 1 Vrijgave:EQS Officer Pagina: 1 van 9 Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Bij H.Essers geldt een nultolerantie voor omkoping en corruptie. Wij streven naar een eerlijk

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

Sonova Groep Gedragscode

Sonova Groep Gedragscode Sonova Groep Gedragscode Een mededeling van de CEO Innovatie, engagement en verantwoordelijkheid zijn de kernwaarden en overtuigingen die we allen delen. Zij geven onze bedrijfscultuur weer en verbinden

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van Algemene Informatie Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van 17.06.2009 goedkeuring Doelpubliek Dit beleid geldt voor

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE ResMed Inc - Zakelijke gedrags- en ethische code Pagina 2 van 11 Laatst bijgewerkt op 13 mei 2005 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR 1 oktober 2004 Geachte ResMed-werknemer,

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER Gelieve er nota van te nemen dat dit een vertaling is van een origineel document in het Engels. OVEREENKOMST TUSSEN SECURITAS AB (publ) EN UNION NETWORK INTERNATIONAL EN DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS

Nadere informatie

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen Ahold Gedragscode Het juiste doen Ahold Gedragscode 2 Inhoud 1. Houd je aan de wet 4 Overal waar we zaken doen houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving. 2. Respecteer elkaar 6 We respecteren de

Nadere informatie

Algemene Beleidsuitgangspunten

Algemene Beleidsuitgangspunten Shell International B.V. 2010 Deze publicatie, of onderdelen daarvan, mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van Shell International B.V. Deze toestemming zal onder normale

Nadere informatie

Gedragscode. Belangenconflicten

Gedragscode. Belangenconflicten Gedragscode Gedragscode Euronav is een actieve onderneming door haar Directie, kaderleden en werknemers. Deze gedragscode zorgt voor de nodige richtlijnen in verband met belangrijke gebieden waarbij het

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Beleid inzake bestrijding van omkoping

Beleid inzake bestrijding van omkoping Beleid inzake bestrijding van omkoping Inleiding RPC Group Plc (de Company ) voert een nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie in haar zakelijke transacties over de gehele wereld, zowel in de

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint)

Nadere informatie

www.pwc.com/ethics Ethisch handelen PwC s werkwijze Gedragscode

www.pwc.com/ethics Ethisch handelen PwC s werkwijze Gedragscode www.pwc.com/ethics Ethisch handelen PwC s werkwijze Gedragscode Wij handelen professioneel. We zijn integer in ons zakendoen. De reputatie van onze klanten zowel als onze eigen reputatie houden we hoog.

Nadere informatie

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid Klokkenluidersbeleid Pagina 1 van 6 Inleiding en documentcontrole Dit document is bedoeld om informatie te verstrekken met betrekking tot het beleid, de procedures, normen of richtsnoeren van G4S Group

Nadere informatie

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc.

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. Deze Gedragsregels gelden voor alle ITW medewerkers/-sters, bestuurders, bedrijven en dochterondernemingen over de hele wereld. Elke ITW

Nadere informatie

ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep

ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep Bijlagen WOORD VOORAF DOOR JEAN-LOUIS BOUCHARD, VOORZITTER

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbinnen omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Inleiding Het doel van dit document is om medewerkers van Staples te informeren over de helpdeskvoor ethiek en de naleving daarvan (Ethics and Compliance

Nadere informatie

Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment

Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment I DOEL Het geven en ontvangen van zakelijke gunsten (geschenken, maaltijden, reizen en entertainment) is een gebruikelijke zakelijke praktijk, met als

Nadere informatie

Gedragscode van ArcelorMittalt

Gedragscode van ArcelorMittalt Gedragscode van ArcelorMittalt ArcelorMittal heeft een goede naam wat betreft eerlijkheid en integriteit in haar bedrijfsvoering en handelsactiviteiten. Zowel voor de Onderneming, inclusief alle dochterondernemingen,

Nadere informatie

De Gunnebo gedragscode

De Gunnebo gedragscode De Gunnebo gedragscode 2 Woord vooraf van de CEO Het is de visie van Gunnebo om wereldwijd toonaangevend leverancier te worden van een veiligere toekomst. Om deze visie te realiseren, moeten wij wereldwijd

Nadere informatie

Gedragscode. ERIKS groep

Gedragscode. ERIKS groep Gedragscode ERIKS groep ERIKS nv Postbus 1088 1810 KB Alkmaar Nederland Tel: +31 72 547 58 88 Fax: +31 72 547 58 89 E-mail: info@eriks.com Deze gedragscode is te vinden op www.eriks.com/csr ERIKS - Gedragscode

Nadere informatie

ZAKELIJKE GEDRAGSCODE VOOR ETHISCH HANDELEN BELEID INZAKE BELANGENCONFLICTEN

ZAKELIJKE GEDRAGSCODE VOOR ETHISCH HANDELEN BELEID INZAKE BELANGENCONFLICTEN ZAKELIJKE GEDRAGSCODE VOOR ETHISCH HANDELEN Februari 2014 Tube City IMS Corporation en haar directe en indirecte dochterondernemingen (hierna: het Bedrijf ) streven ernaar om zaken te doen volgens de hoogste

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION

ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION I. DOELSTELLING Corruptie is in vrijwel alle landen ter wereld verboden. Danaher Corporation ( Danaher ) heeft zich verplicht om de wetgeving in alle landen

Nadere informatie

Bedrijfsgedragscode. Document Informatie. Korte omschrijving: Bereik: Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 7 december 2010

Bedrijfsgedragscode. Document Informatie. Korte omschrijving: Bereik: Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 7 december 2010 Bedrijfsgedragscode Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 7 december 2010 Document Informatie Korte omschrijving: Deze bedrijfsgedragscode is bedoeld om de ethische en de wettelijke verplichtingen van

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Stichting Pensioenfonds Avery Dennison GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden

Nadere informatie

Deontologische code - Commissie Projectsourcing

Deontologische code - Commissie Projectsourcing Deontologische code - Commissie Projectsourcing 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van deze gedragscode is het bepalen van de regels waartoe de leden zich verbinden ze na te leven. Ze moet bijdragen tot

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

ROC Ter AA. Integriteitscode

ROC Ter AA. Integriteitscode ROC Ter AA Integriteitscode 1 COLOFON Versie 20150210.1.CVB.DEF Geldig tot 20190101 Auteur Antoinette Knoet, College van Bestuur Soort document beleidsdocument Datum vaststelling 1-1-2015 Datum plaatsing

Nadere informatie

Ons gedrag bepaalt wie we zijn. Elopak Group Gedragscode

Ons gedrag bepaalt wie we zijn. Elopak Group Gedragscode Ons gedrag bepaalt wie we zijn. Elopak Group Gedragscode 1 Beste collega s, Het doel van onze Gedragscode is te zorgen dat we als wereldwijde organisatie altijd volgens geaccepteerde ethische normen handelen,

Nadere informatie

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 Ondernemingscode Procumulator B.V. - juli 2014 1 INHOUD 1. Doel van de Ondernemingscode... 3 2. Integriteit... 3 3. Zaken doen... 5 4. Bedrijfsmiddelen en informatie...

Nadere informatie

Air Trade Centre Belgium NV/SA Hoogstraat 180 1930 Zaventem Belgium. Policy Ethiek

Air Trade Centre Belgium NV/SA Hoogstraat 180 1930 Zaventem Belgium. Policy Ethiek Inleiding Policy Ethiek Deze Policy geldt voor individuele werknemers, agenten, sponsors, tussenpersonen, consultants of andere personen of instanties die verbonden zijn met SIG plc en haar dochterondernemingen

Nadere informatie

Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter

Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter INLEIDING Anixter hanteert een ZEROtolerancebeleid ten aanzien van omkoping en corruptie Met dit overzicht krijgt u beter inzicht

Nadere informatie

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID Inleiding De KBC-groep wil een onafhankelijke bank-verzekeraar zijn voor particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen in geselecteerde Europese

Nadere informatie

Advies- en ingenieursbureaus DEONTOLOGISCHE CODE

Advies- en ingenieursbureaus DEONTOLOGISCHE CODE DEONTOLOGISCHE CODE 1. INLEIDING De gedragscode heeft tot doel: de kwaliteit van de dienstverlening, de onpartijdigheid, de sociale en milieugebonden verantwoordelijkheid, de eerlijke mededinging, de goede

Nadere informatie

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 MKB Webhoster erkent dat privacy belangrijk is. Dit Privacy- en Cookiebeleid (verder: Beleid) is van toepassing op alle producten diensten

Nadere informatie

Versie 1.0 dd. 23 januari 2014 Pagina 1. Gedragscode

Versie 1.0 dd. 23 januari 2014 Pagina 1. Gedragscode Pagina 1 Gedragscode Inleiding etiqs Integrity Services hecht grote waarde aan ethisch handelen. Kwaliteit en ethiek zijn de verbindende factoren tussen etiqs en haar klanten. EtiQs heeft een gedragscode

Nadere informatie

Procedure voor de bescherming van klokkenluiders in KBC Asset Management NV

Procedure voor de bescherming van klokkenluiders in KBC Asset Management NV Procedure voor de bescherming van klokkenluiders in KBC Asset Management NV 1. Basisprincipes KBC Asset Management NV verwacht dat haar medewerkers de voorwaarden van hun arbeidscontracten te goeder trouw

Nadere informatie

GEBRUIKERS VOORWAARDEN

GEBRUIKERS VOORWAARDEN GEBRUIKERS Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van het YorCity platform en alle anderen die interactie voeren met YorCity, op welke wijze en via welk onderdeel van het YorCity

Nadere informatie

Voor de definities wordt verwezen naar de Corporate Govemance Reglement van VSH.

Voor de definities wordt verwezen naar de Corporate Govemance Reglement van VSH. VSH CODE OF CONDUCT UNITED INLEIDING VSH is een Groep van werkmaatschappijen die een grote verscheidenheid aan producten en diensten leveren in zowel binnen- als buitenland. Tot de VSH Groep behoren de

Nadere informatie

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar.

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar. Gedragscode Artikel 1. Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a. leden van de raad van toezicht, leden van het bestuur, leden van het verantwoordingsorgaan; b. alle medewerkers van het pensioenfonds,

Nadere informatie

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn:

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn: Ethisch Beleid 1. Inleiding Wanneer in dit beleid SIG wordt genoemd, refereert dit eveneens naar ATC en ATCI. SIG plc heeft een aantal basisprincipes en -waarden waar het veel waarde aan hecht. Het vertrouwen

Nadere informatie

Gedragscode Thule Group

Gedragscode Thule Group Gedragscode Thule Group Oorspronkelijk goedgekeurd in januari 2008 Bijgewerkt 2010, 2012 en 2015 Thule Group AB Opgesteld door Kajsa von Geijer, SVP HR Goedgekeurd door Magnus Welander, president-directeur

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode versie 05 januari 2015 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle

Nadere informatie

Procedurerichtlij nen voor informanten

Procedurerichtlij nen voor informanten Procedurerichtlij nen voor informanten De bijgevoegde procedurerichtlijnen voor informanten die door elke bestuurder, directeur en werknemer van BARNES Group Holland B.V., zakendoend met de naam KENT,

Nadere informatie

Vattenfall Gedragscode voor leveranciers

Vattenfall Gedragscode voor leveranciers Vattenfall Gedragscode voor leveranciers Introductie Vattenfall levert energie voor de maatschappij van vandaag en draagt bij aan het energiesysteem van morgen. Bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van

Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van 06 2013 Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van iedereen verwacht? Wat wordt er van managers

Nadere informatie

Zo brengen wij finance verder

Zo brengen wij finance verder Zo brengen wij finance verder HighQ financieel interim bestaat ruim 18 jaar. Kennis(deling), kwaliteit, betrouwbaarheid, ethiek, staan bij ons hoog in het vandaal. En dat willen we graag met elkaar blijven

Nadere informatie

Gedrags- en integriteitscode

Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Voorwoord WPM Groep is een sterk en vooraanstaand bedrijf in de vastgoedmarkt in Nederland. Wij onderscheiden ons door hoog gekwalificeerde medewerkers

Nadere informatie

AZL. Corporate Compliance POLICY. Klokkenluider Policy. Versie 1.0

AZL. Corporate Compliance POLICY. Klokkenluider Policy. Versie 1.0 AZL Corporate Compliance POLICY Klokkenluider Policy Versie 1.0 Klokkenluidersbeleid mei 2014 1 INFORMATIEBLAD Gepubliceerd door: AZL Deze Policy geeft uitvoering aan de eisen van, en is afgestemd op,

Nadere informatie

Gedragscode NEDERLANDSE VERENIGING VAN FABRIKANTEN VAN NOODVERLICHTING (NVFN) Vastgesteld in de algemene ledenvergadering d.d.

Gedragscode NEDERLANDSE VERENIGING VAN FABRIKANTEN VAN NOODVERLICHTING (NVFN) Vastgesteld in de algemene ledenvergadering d.d. NEDERLANDSE VERENIGING VAN FABRIKANTEN VAN NOODVERLICHTING (NVFN) Vastgesteld in de algemene ledenvergadering d.d. 4 september 2008 I. KERNWAARDEN Integriteit, respect, deskundigheid en betrokkenheid.

Nadere informatie

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014 Bedrijfscode PMeijer Augustus 2014 PMeijer / Molenwerf 32 / 1911 DB / Uitgeest Postbus / 1920 AA / Akersloot / 0251 27 82 78 info@pmeijer.nl / pmeijer.nl Bedrijfscode Het hanteren van een bedrijfscode

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

RPM INTERNATIONAL INC. EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN EN OPERATIONELE BEDRIJVEN VEILIGE HAVEN PRIVACYVERKLARING. EFFECTIEF VANAF: 12 augustus 2015

RPM INTERNATIONAL INC. EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN EN OPERATIONELE BEDRIJVEN VEILIGE HAVEN PRIVACYVERKLARING. EFFECTIEF VANAF: 12 augustus 2015 RPM INTERNATIONAL INC. EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN EN OPERATIONELE BEDRIJVEN VEILIGE HAVEN PRIVACYVERKLARING EFFECTIEF VANAF: 12 augustus 2015 Deze Verklaring zet de beginselen uiteen zoals gevolgd door

Nadere informatie

Ethisch Charter. Eandis speelt een unieke rol in het energielandschap.

Ethisch Charter. Eandis speelt een unieke rol in het energielandschap. 2 Eandis speelt een unieke rol in het energielandschap. Als onafhankelijke dienstverlenende onderneming, zijn we verantwoordelijk voor het uitvoeren van de opdrachten die de Vlaamse distributienetbeheerders

Nadere informatie

Redevco Integriteitsbeleid

Redevco Integriteitsbeleid Redevco Integriteitsbeleid Integriteitsverklaring Redevco heeft altijd de hoogste integriteitsnormen gehanteerd en zal dit ook in de toekomst blijven doen. Deze normen kunnen slechts worden nageleefd als

Nadere informatie

VMOBB BELEID INZAKE PREVENTIE EN BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN

VMOBB BELEID INZAKE PREVENTIE EN BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN VMOBB Beleid inzake preventie en beheer van belangenconflicten BELEID INZAKE PREVENTIE EN BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN VMOBB - Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand van Brabant Zuidstraat 111

Nadere informatie

Privacy Verklaring versie 01-10-2015

Privacy Verklaring versie 01-10-2015 Privacy Verklaring versie 01-10-2015 1. Algemene bepalingen inzake gegevensverwerking 1.1. Met gegevensverwerking wordt het verzamelen, vastleggen, arrangeren, bewaren, wijzigen, openbaar maken, overleggen,

Nadere informatie

Gedragscode Propertize. September 2014

Gedragscode Propertize. September 2014 Gedragscode Propertize September 2014 Vastgesteld door de directie d.d. 8 juli 2014 Woord vooraf Vertrouwen en integriteit zijn voor Propertize van cruciaal belang. Onze stakeholders hebben gerechtvaardigde

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar juli 2010 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Integriteitscode... 3 2.1 Toewijzing van woningen... 3 2.2 Zakelijk houden van relaties

Nadere informatie

Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek

Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek De raad van bestuur (het "bestuur") van Kelly Services, Inc. ("de onderneming") heeft de volgende code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek (de "code") aangenomen

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS VAN DE VERZEKERINGSONDERNEMING

GEDRAGSREGELS VAN DE VERZEKERINGSONDERNEMING GEDRAGSREGELS VAN DE VERZEKERINGSONDERNEMING 3 VOORWOORD Deze gedragscode bevat de regels die de verzekeringsondernemingen willen naleven ten aanzien van hun vele gesprekspartners, namelijk de verbruikers,

Nadere informatie

Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid

Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid Definities Voorwaarden: Deze materiaal verkoopvoorwaarden (hierna MVV ). Fon Technology, S.L.: Het bedrijf dat de producten, die via deze website aan de klanten

Nadere informatie

Securitas Values and Ethics (Waarden en Ethiek)

Securitas Values and Ethics (Waarden en Ethiek) Securitas Values and Ethics (Waarden en Ethiek) 1 2 Bericht van de CEO Elke dag en overal waar wij actief zijn kan iedereen bij Securitas helpen bij het opbouwen van onze reputatie en ons merk en bij het

Nadere informatie

CLARCOR Inc. SAFE HARBOR PRIVACYVERKLARING EXTERN LAATSTE REVISIE APRIL 2014

CLARCOR Inc. SAFE HARBOR PRIVACYVERKLARING EXTERN LAATSTE REVISIE APRIL 2014 CLARCOR Inc. SAFE HARBOR PRIVACYVERKLARING EXTERN LAATSTE REVISIE APRIL 2014 INLEIDING CLARCOR Inc. en alle filialen (hierna te noemen de "Onderneming") respecteren individuele privacyrechten en streven

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningstichting Heteren

Integriteitscode. Woningstichting Heteren Integriteitscode Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Integriteitscode Woningstichting Heteren 1 Integriteit Integriteit en daaruit voortvloeiend integer handelen is belangrijk

Nadere informatie

Voorbeeld gedragscode mededingingsrecht

Voorbeeld gedragscode mededingingsrecht Voorbeeld gedragscode mededingingsrecht Een schending van het mededingingsrecht kan ernstige gevolgen hebben, zoals boetes die kunnen oplopen tot 10% van de wereldwijde jaaromzet, individuele sancties

Nadere informatie

Zakelijke gunsten die kunnen worden verleend

Zakelijke gunsten die kunnen worden verleend dienen te worden vermeden. Fondsen die betrekking hebben op zakelijke transacties met Oracle moeten worden afgehandeld en uitbetaald op grond van een behoorlijk gemachtigd schriftelijk Oracle contract

Nadere informatie

Informatie over EthicsPoint

Informatie over EthicsPoint Informatie over EthicsPoint Melden algemeen Beveiliging en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Informatie over EthicsPoint Wat is EthicsPoint? EthicsPoint is een uitgebreid en vertrouwelijk

Nadere informatie

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I N T R E S P E O J E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT C T P N A E S S I N O BERICHT AAN ALLE MEDEWERKERS HEINEKEN is uitgegroeid tot s werelds meest internationale brouwer en het Heineken merk tot het meest

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Welkom bij de applicatie e-coupons van Beneficio by Edenred Belgium 1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE APPLICATIE AANDACHTIG TE LEZEN We vragen u deze Algemene

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK NL Deze inofficiële versie van de Gedragscode voor de leden van de Raad van Bestuur dient uitsluitend ter informatie B EUROPESE CENTRALE BANK GEDRAGSCODE VOOR DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR (2002/C 123/06)

Nadere informatie