4bonds. F&C Investments 4e kwartaal Expect excellence

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4bonds. F&C Investments 4e kwartaal 2012. Expect excellence"

Transcriptie

1 4bonds F&C Investments 4e kwartaal 2012 Expect excellence

2 Inhoud Introductie 3 Engagement per sector 4 Basismaterialen 4 Consumentengoederen 5 Consumentendiensten 6 Financiële ondernemingen 7 Gezondheidszorg 10 Industriële ondernemingen 11 Olie en gas 12 Telecommunicatie 17 Nutsbedrijven 18 Engagement per onderneming 19 Doelstellingen actief aandeelhouderschap 21 2

3 Introductie In dit vertrouwelijke responsible engagement-overlayverslag voor bedrijfsobligaties (reo 4bonds) vindt u gedetailleerde informatie over de actieve dialoog die F&C namens u met ondernemingen heeft gevoerd. Hiermee willen wij de belangen van investeerders beschermen, verantwoord ondernemen stimuleren, de creditrating waarborgen en het risico minimaliseren. Dit wordt bereikt door de krachten van aandeel- en obligatiehouders te bundelen. Dat dit verslag voor een deel ook vertrouwelijk is, doet recht aan het feit dat veel van het succes dat wij boeken bij het stimuleren van positieve veranderingen bij ondernemingen is gestoeld op het opbouwen van vertrouwen en op het respecteren van vertrouwelijkheid. Zijn onze actieve inspanningen toch al publiekelijk bekend of brengen ze in onze optiek de voortgang van de dialoog niet in gevaar, dan kunt u ze terugvinden in onze openbare reo -viewpoints. In tegenstelling tot deze vertrouwelijke rapportage zijn deze viewpoints vrij voor publicatie. Hoofdpunten Het afgelopen kwartaal hebben we met 282 ondernemingen de dialoog gevoerd en 56 mijlpalen behaald. Bij F&C spreken we van zo n mijlpaal als het beleid, de prestatie of het gedrag van een onderneming door tussenkomst van F&C verbetert. Tot die mijlpalen behoren: n Amgen Inc. heeft het terugvorderingsbeleid uitgebreid en aangescherpt. De onderneming kan bonussen aanpassen of aandelen terugvorderen als beleid is geschonden. Het bestaande beleid is hiermee fors verruimd en maakt actie mogelijk tegen senior management die verantwoordelijk zijn voor onverantwoorde verkooptechnieken, ongepaste marketingpraktijken of overtredingen van productiestandaarden. Informatieverschaffing is ook een speerpunt van het nieuwe beleid. Dat vormt een waarschuwing aan andere werknemers over de vergaande gevolgen van schendingen van de bedrijfsethiek. F&C heeft met een kleine groep beleggers het afgelopen jaar samen met de secretarissen van de vennootschap van negen farmaceutische bedrijven aan deze uitbreiding van de standaarden gewerkt. n Goldman Sachs Group Inc. heeft de statuten aangepast. Beleggers die (samen) 25% of meer van de uitstaande aandelen bezitten, hebben nu het recht om een buitengewone aandeelhoudersvergadering te beleggen. Deze wijziging geeft beleggers de mogelijkheid om waar nodig de strategie of besluiten van het bestuur aan te vechten. F&C heeft in een gesprek voorafgaand aan de jaarvergadering van 2011 duidelijk aangegeven vóór buitengewone aandeelhoudersvergaderingen te zijn. We hebben ons vervolgens achter een aandeelhoudersmotie van die strekking geschaard. F&C is alleen zelf voorstander van een drempel van 5%. Dat maakt het voor meer aandeelhouders mogelijk om gebruik te maken van deze procedure. n JP Morgan Chase & Co heeft een sociaal- en milieurisicobeleid voor de financiering van de schaliegasindustrie ontwikkeld en bekendgemaakt. Het beleid biedt een kader waarmee de bank de risico s van kredietverlening en emissieactiviteiten voor schaliegaswinnende ondernemingen kan signaleren en beheersen. Het nieuwe beleid versterkt het totale risicobeheer van de bank en verlaagt het risico van wanbetalingen. Wij hebben over het risicobeheer met betrekking tot de effecten van financieringsactiviteiten voor schaliegas sinds 2011 diverse malen één-opéén met JP Morgan Chase gesproken. Daarnaast is ook een driedaagse gezamenlijke reis naar de VS gemaakt. n Apache Corporation heeft interne streefdoelen voor CO 2 -uitstootreductie geformuleerd en die gekoppeld aan de beloningen. Voor ondernemingen in sectoren met een hoge uitstoot (zoals olie en gas) is het belangrijk om bedrijfsonderdelen te stimuleren de uitstoot terug te dringen. In het licht van de zich aandienende wet- en regelgeving over klimaatverandering is zo n verlaging nodig wil de onderneming operationeel efficiënt blijven en kosten vermijden. F&C heeft de afgelopen jaren talloze keren met Apache gesproken en suggesties aangedragen over de CO 2 -beheersing. We blijven ons nu verder inzetten voor de ontwikkeling van een publiek, groepsbreed streefdoel voor de CO 2 -uitstoot. Vertrouwelijkheid Dit verslag is deels vertrouwelijk. De mate van vertrouwelijkheid wordt daarbij als volgt gedefinieerd: Vertrouwelijk niet voor publicatie: deze onderdelen zijn bestemd voor intern gebruik door de klanten van F&C en mogen niet worden gepubliceerd of aan een breder publiek worden gecommuniceerd. Publieke informatie de informatie kan na de aangegeven datum worden behandeld als niet-vertrouwelijk: Die datum valt meestal zes maanden na de publicatiedatum van de rapportage waarin de onderdelen voor het eerst verschenen. Na die datum kunnen de bewuste onderdelen worden gebruikt in uw communicatie naar deelnemers en/of andere belanghebbenden. Neemt u bij twijfel over de mate van vertrouwelijkheid en welke informatie er al dan niet vrij is voor publicatie voordat u tot publicatie overgaat contact op met F&C. Toelichting De van externe bronnen of derden ontvangen gegevens in deze rapportage zijn mogelijk niet door F&C Management Limited geverifieerd; alle door F&C Management Limited verstrekte gegevens zijn gebaseerd op berekeningen per 31/12/2012. Deze reo 4bondsrapportage doet verslag van de belangrijkste engagementactiviteiten die F&C het afgelopen kwartaal heeft uitgevoerd ten behoeve van de beleggingen in aandelen en bedrijfsobligaties. Deze rapportage geeft dan ook geen complete weergave van de engagementactiviteiten die F&C heeft uitgevoerd met betrekking tot de totale beleggingsportefeuille die F&C ten behoeve van de geadresseerde onder (fiduciair) beheer heeft. 3

4 Engagement per sector Basismaterialen Barrick Gold Corporation (CA) Onderwerp: Milieu (Overige); Gebieden met een zwakke corporate governance; Mensenrechten (Overige); Relatie met de gemeenschap; Veiligheid; Rapportage en informatieverschaffing; Vaststellen duurzaamheidsbeleid; Actieve contacten met belanghebbenden; Duurzaamheid (Overige) : Mijnbouwbedrijf De Pascua-Lama goudmijn, het paradepaardje van Barrick, ligt op de grens van Argentinië en Chili. Over het project is vanwege de nabijheid van gletsjers controverse ontstaan, onder andere in de vorm van demonstraties en petities voor sluiting door invloedrijke NGO s. F&C heeft Barrick Gold hierop aangesproken en aangedrongen op een voortvarender aanpak van de communicatie met belanghebbenden. We hebben gevraagd om meer en betere contacten met de lokale bevolking over de mogelijke effecten van de bedrijfsactiviteiten op de kwaliteit en beschikbaarheid van water. Ook zien we graag dat Barrick directer ingaat op de diverse zorgpunten, die in de verslagen van de NGO s zijn gesignaleerd. De erts die Barrick mag winnen, bevindt zich volgens de onderneming niet onder ijsvlaktes of gletsjers. Barrick doet er verder alles aan om het effect op gletsjers tot het minimum te beperken. Dat geldt ook voor de hoeveelheid en kwaliteit van het water dat verder in het proces bij de boeren terechtkomt. Uit de jongste inventarisatie van de milieueffecten in 2011 blijkt bovendien dat de onderneming de milieuwetgeving volledig naleeft, inclusief de bescherming van gletsjers. Barrick heeft kort geleden speciaal voor dit project een website gelanceerd, die concreter op de zorgpunten ingaat. Contacten met de lokale belanghebbenden bestaan onder andere uit regelmatig overleg met vertegenwoordigers uit de gemeenschap, presentaties voor de lokale gemeenschap en andere belangengroeperingen alsook maandelijkse verspreiding van documentatie over de laatste vorderingen van het project. We vinden het een positieve, maar wat late ontwikkeling dat Barrick de transparantie en de relatie met de lokale gemeenschap verbetert. De problemen zijn daarmee nog niet voorbij: behalve dat de kosten aanzienlijk zijn overschreden (naar verluidt de aanleiding voor het vertrek van de CEO), is in Argentinië kort geleden de nationale gletsjerwet aangenomen. Lopende mijnbouwprojecten als Pascua- Lama krijgen te maken met een nieuwe milieucontrole, waarmee de overheid de omvang van de effecten op gletsjers bepaalt. De positie van het project kan hierdoor veranderen, de kosten kunnen stijgen en de tegenstand vanuit de maatschappij en de milieubeweging kan groeien. 4

5 Consumentengoederen Olam International (SG) Onderwerp: Biodiversiteitsbeheer; Voeding; Arbeidsomstandigheden toeleveringsketen; Vaststellen duurzaamheidsbeleid : Producent van landbouwproducten F&C is om de tafel gaan zitten met Olam International over de beheersing van de risico s en kansen in verband met de grondstoffenactiviteiten. F&C wilde in het bijzonder weten hoe Olam met leveranciers werkt en ervoor zorgt dat het aanbod zeker en kwalitatief goed is. Ook hebben we gevraagd naar de waarde van duurzaam gecertificeerde grondstoffen voor het bedrijf en naar mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van de internationale voedselveiligheid (een groeiend punt van zorg in het bedrijfsleven en bij het grote publiek). Olam schetste het Farmer Livelihoodprogramma voor ruim kleine boeren. De onderneming werkt direct met boeren aan duurzame certificering, financiering, agritechnieken en de aanvoer van kwalitatief hoogwaardige zaden. Het rendement op deze investering zit voor de onderneming vooral in betere kwaliteit en hogere opbrengsten alsook in het feit dat Olam zo kan inspelen op veranderende klantbehoeften; niet zozeer in de beperkte meeropbrengst die er in de markt voor duurzame producten valt te realiseren. Ter onderbouwing haalde Olam een recent verslag van Rainforest Alliance aan: gemiddeld verbeteren de opbrengsten met 18% bij boeren die duurzaam gecertificeerd zijn. De onderneming benadrukte tot slot dat voor een goede infrastructuur in onderontwikkelde regio s samenwerking noodzakelijk is. Olam probeert samen met vooraanstaande NGO s de financiering voor infrastructuurprojecten te realiseren. Met collega-bedrijven samenwerken blijkt vanwege zorgen over kartelvorming niet mogelijk. Het bedrijfsmodel van Olam heeft de duurzame aanvoer van grondstoffen als uitgangspunt. De onderneming ontwikkelt gepaste ketenstrategieën voor directe inkoop en investeringen in infrastructuur. F&C blijft de geboekte voortgang volgen. We letten daarbij in het bijzonder op de problematiek die Olam zelf aangeeft: gebrek aan infrastructuur voor gegevensverzameling en de beheersing van toeleveringsketens in uiteenlopende rechtsgebieden (met andere belastingen accijnsregels). Muddy Waters, een activistisch hedgefonds, heeft Olam na een bezoek aan de onderneming in een rapport beschuldigd van onjuiste weergave van de activa en opbrengsten. F&C zal deze beschuldigingen nader met Olam opnemen nadat de onderneming een formeel antwoord heeft gepubliceerd. 5

6 Consumentendiensten WPP Group Plc (VK) F&C heeft afzonderlijk met de CEO en de voorzitter van WPP gesproken over de controversiële beloning van de bedrijfstop en samenstelling van het bestuur, onderwerpen die we in eerdere gesprekken hadden aangekaart. De CEO sprak zich uit vóór de huidige structuur en de forse omvang van de totale bezoldiging. De voorzitter wilde graag weten wat wij vonden van de eerste voorstellen van het bestuur om de beloningsstructuur te wijzigen en de omvang van het basissalaris te verlagen. Onderwerp: Bezoldiging : Marketing & communicatiebedrijf De CEO was het oneens met onze inschatting dat de topbeloningen bij WPP overdreven zijn voor de omvang en de complexiteit van het bedrijf en dat ze slecht op de prestaties zijn afgestemd. De niet-uitvoerende leden van het bestuur kwamen daarentegen met een voorstel dat aan de zorgen van de aandeelhouders tegemoetkomt. Zij stelden een wijziging van de beloningsstructuur voor, met onder andere verlaging van het basissalaris en de bonusmogelijkheden van de CEO; een herziening van de bonusregeling die toegespitst zou worden op feitelijke realisatie van de financiële en strategische doelstellingen van WPP; en de introductie van een nieuwe langetermijnbonusregeling op basis van een mix van totaal aandeelhoudersrendement en rendement op vermogen als maatstaf. De voorzitter bevestigde dat er plannen zijn om de samenstelling van het bestuur te herzien en te vernieuwen. Langzittende en afwezige bestuurders worden in 2013 vervangen door ten minste twee nieuwe nietuitvoerende bestuurders. Uit deze vervolggesprekken komt duidelijk naar voren dat de bezoldiging van de CEO symptomatisch is voor een groter corporate-governanceprobleem bij WPP. De CEO overheerst het bestuur en ziet niet-uitvoerende bestuurders slechts als gewaardeerde adviseurs, maar niet als toezichthouders op het uitvoerende management. F&C staat positief tegenover veel van de bezoldigingsvoorstellen van het bestuur; we hebben geadviseerd om als tegenhanger voor de voorgestelde rendement op vermogen -maatstaf ook een groeimaatstaf te introduceren. We vinden het totaal van de bezoldiging van de CEO echter nog altijd onaanvaardbaar hoog en hebben gevraagd om een verdere verlaging met het oog op het omvangrijke aandelenbelang dat de CEO in de onderneming heeft. Omdat dit tot ernstige retentieproblemen kan leiden, hebben we de voorzitter aangeraden van start te gaan met de opvolgingsplanning voor de CEO (naast de vernieuwing van het bestuur). F&C zal ook in 2013 de gesprekken met de onderneming voortzetten. 6

7 Financiële ondernemingen BNP Paribas (FR) Onderwerp: Duurzaamheid (Overige); Vaststellen duurzaamheidsbeleid : Financiële dienstverlener F&C heeft in Parijs met BNP Paribas gesproken over de beheersing van sectorspecifieke maatschappelijke en milieurisico s in de financieringsactiviteiten bij deze grootste bank van Frankrijk. We zijn blij met de voortgang die het afgelopen jaar is geboekt bij de beoordeling van de milieurisico s van elektriciteit uit kernenergie en kolen. We hebben de onderneming geadviseerd na te denken over zaken die zich op dit moment aandienen, zoals oliezanden en schaliegas. BNP Paribas doet er volgens ons goed aan beleid voor deze sectoren met een sterke impact op het milieu te ontwikkelen. F&C heeft heel 2011 en 2012 samen met BNP Paribas en andere financiële instellingen gewerkt aan de Shale Gas Financing Guidance Note. Ons advies is om dat memorandum als uitgangspunt te nemen voor schaliegasbeleid. De bank was blij met onze suggestie en meldde dat er wordt gewerkt aan milieuen sociaal risicobeleid voor de financiering van de oliezandsector. Dat beleid wordt de komende maanden gepubliceerd. Omdat het in Frankrijk door maatschappelijke en politieke tegenstand nog jaren kan duren voordat er op commerciële basis hydraulisch wordt gefractureerd ( fraccen ), had de formulering van risicobeleid voor schaliegas geen prioriteit. F&C staat positief tegenover de ontwikkeling en publicatie door BNP van financieringsbeleid voor oliezandactiviteiten, waarin ook de maatschappelijke en milieueffecten aan de orde komen. Dat BNP niet staat te popelen om zo n zelfde beleid voor schaliegas te formuleren, is in onze optiek een verkeerde inschatting. Gezien het feit dat veel van de grondstoffenwinnende klanten van de bank buiten Frankrijk op grote schaal fraccen, zou de bank hier toch echt wat meer vaart achter moeten zetten. F&C blijft via een werkgroep van belangrijke financiële instellingen met BNP Paribas in gesprek. 7

8 Financiële ondernemingen Deutsche Bank AG (DE) Onderwerp: Bezoldiging; Bestuursstructuur; Corporate governance (Overige); Ethiek (Overige); Vaststellen duurzaamheidsbeleid : Financiële dienstverlener Een groep institutionele beleggers (aandelen- en obligatiehouders) heeft onder aanvoerderschap van F&C met leden van het senior management van Deutsche Bank gesproken over het duurzaamheidsprogramma en belangrijke corporate-governancekwesties. In onze benadering van de bankensector staat stabiliteit van het systeem centraal. Daarnaast zetten we ons in voor financiële gezondheid op de lange termijn van afzonderlijke banken en de sector als geheel. Positief vonden we de nieuwe Strategie van Deutsche Bank, die als doel heeft de financiële slagkracht van de bank verder op te bouwen en die een plaats voor Deutsche Bank ziet in de voorhoede van de cultuuromslag in de sector. We hebben daarnaast gepleit voor meer nadruk op bedrijfsethiek met het oog op de recente complianceschandalen in de sector, waaronder de manipulatie van het Libor-rentetarief, de schending van sancties en frauduleuze marketing van securitisaties. De bank beschreef hoe duurzaamheid in de gewone praktijk is ingebouwd. Duurzaamheid is bij Deutsche Bank geen extra kostenpost of complianceactiviteit. Op diverse terreinen aanpalend aan duurzaamheid is het beleid aangescherpt en de bank doet geen zaken met klanten die betrokken zijn bij de productie van clustermunitie. Acties van maatschappelijke groeperingen hebben ertoe geleid dat de bank nu het effect onderzoekt van grondstoffeninvesteringen op de prijzen en het aanbod van voedsel. Totdat de bank hierover definitieve conclusies heeft getrokken, komen er geen nieuwe landbouwfondsproducten bij. F&C is ervan overtuigd dat het de Deutsche Bank ernst is met de duurzaamheidsinitiatieven. We tekenen hierbij wel aan dat de beschikbare middelen voor dit speerpunt relatief gering zijn in vergelijking met de omvang en het bereik van de bank. Het streven naar cultuuromslag is positief, maar ambitieus. We blijven de onderneming volgen. In 2013 evalueren we hoe Deutsche Bank het welslagen van het programma heeft beoordeeld en gemeten. 8

9 Financiële ondernemingen HSBC (VK) Onderwerp: Bezoldiging; Ethiek (Overige) : Internationale financiële dienstverlener F&C heeft met de voorzitter en Chief Legal Officer gesproken over de voortgaande aanpak van de problemen bij HSBC. De compliance heeft gefaald (kosten: $ 1,9 miljard), waardoor de sancties tegen Iran konden worden omzeild en er geld is witgewassen. F&C heeft sinds de publicatie van het rapport van de Amerikaanse senaat een aantal één-op-één gesprekken gevoerd. Bij deze bijeenkomst hebben we gevraagd naar de geboekte voortgang met de hervorming van de ethische prestaties. We wilden weten hoe het zogenoemde courageous integrity -programma over persoonlijke verantwoordelijkheid werd ingezet om werknemers tot de juiste ethische beslissingen te bewegen. Zie voor meer informatie de Reo Confidential rapportage van het derde kwartaal De voorzitter is zich zeer bewust van het feit dat het grote publiek geen vertrouwen meer heeft in HSBC. Hij vat de noodzaak om dat vertrouwen terug te winnen zeer serieus op. Volgens hem moet HSBC streven naar een gedragsmodel. Omdat gedrag echter moeilijk valt te meten, zal de bank dit met regels en controle moeten bereiken. Hij meldde verder dat de bank het trainingsprogramma courageous integrity en persoonlijke verantwoordelijkheid naar een groter aantal mensen uitbreidt. Met behulp van die training kan de medewerker moeilijke afwegingen op een integere manier maken. In de training wordt deze bovendien gestimuleerd om bij twijfel het senior meanagement te raadplegen. HSBC pakt de ernstige tekortkomingen in de compliance voortvarend aan. Toch blijft de bank in onze optiek gevoelig voor schandalen. De Amerikaanse autoriteiten hebben een boete opgelegd van $ 1,9 miljard. Dat is meer dan de helft van de winst in het derde kwartaal. De bank kan het zich niet veroorloven om gedragsfouten te blijven maken. We blijven nauw in gesprek met het senior management en het bestuur van de bank. 9

10 Gezondheidszorg UnitedHealth Group Inc. (VS) Onderwerp: Audit en controle; Rapportage en informatieverschaffing : Managed-care onderneming F&C heeft samen met andere beleggers met de voorzitter van de bestuurscommissie Public Policy, Strategies & Responsibility van deze toonaangevende Amerikaanse zorginstelling gesproken. We hebben gevraagd om publicatie van beleid en processen die de onderneming hanteert om de risico s van de politieke activiteiten te evalueren en te beheersen. We vroegen verder om meer informatie over de eigenlijke jaarlijkse bestedingen. F&C heeft vorig jaar vóór een aandeelhoudersmotie gestemd waarin UnitedHealth werd opgeroepen om informatie over politieke donaties bekend te maken. Het bestuur zou volgens F&C het uiteindelijke toezicht op politieke donaties moeten uitoefenen. De bestuurder heeft het Enterprise Risk Management (ERM)-proces bij United Health toegelicht en uitgelegd hoe het bestuur tot de conclusie is gekomen dat de politieke activiteiten geen buitensporig risico voor de onderneming vormen. Voor een deel is deze evaluatie gebaseerd op de conclusie dat, hoewel de risico s aanzienlijk zijn, deze op dit moment goed worden beheerst. Zij gaf verder aan dat de onderneming het informatiebeleid vooralsnog niet zal veranderen. F&C vond de uitleg van de bestuurder over de beheersing van de risico s van politieke activiteit bemoedigend. De onderneming blijft echter bij veel sectorgenoten achter voor wat betreft de informatieverschaffing over politieke bestedingen. F&C zal zich ook in 2013 mogelijk weer aansluiten bij een aandeelhoudersmotie die oproept tot betere informatieverschaffing. 10

11 Industriële ondernemingen Cargill Inc (VK) Onderwerp: Audit en controle; Volksgezondheid (Overige); Rapportage en informatieverschaffing : Landbouw- en voedselproducent F&C heeft contact gezocht met de voorzitter. We wilden graag meer inzicht in de uitdagingen, risico s en kansen die deze landbouw- en voedselproducent ziet in verband met de voedselveiligheid en de prijsvolatiliteit van grondstoffen. F&C vroeg vooral ook naar het toezicht op het prijsrisico van grondstoffen; wat de onderneming doet om het aanbod van belangrijke gewassen te vergroten; en wat op macroniveau de benadering is ten aanzien van zaken die met voedselveiligheid te maken hebben. Bij Cargill is het risicobeheer in elk bedrijfsonderdeel verankerd. De Chief Risk Officer heeft zitting in het bestuur. Bovendien heeft Cargill een apart Commodity Risk Committee, dat direct aan het bestuur rapporteert. Omdat de onderneming de landbouwgoederen overal ter wereld vandaan haalt, liggen er juist in de slechte distributie van voedsel kansen: Cargill zorgt dat grondstoffen uit gebieden van overvloed terechtkomen in gebieden van schaarste. De onderneming is verder betrokken bij internationale organisaties als het World Economic Forum en werkt mee aan oplossingen voor voedselveiligheid. F&C schetst en communiceert conclusies over best practice over elke schakel in de waardeketen. Van de onderneming vragen we: 1) specifieke streefdoelen en ambities ter ondersteuning van de geschetste strategische richting; 2) meting van de geboekte voortgang ten opzichte van de geformuleerde doelen en rapportage daarover aan beleggers. 11

12 Olie en gas Apache Corporation (VS) Onderwerp: Ecosystemen (Overige); Duurzame marketing; Voeding; Kernconventies ILO; Rapportage en informatieverschaffing : Olie- en gasmaatschappij Naar aanleiding van een brief aan de CEO/voorzitter over betere verslaglegging van kwesties op het gebied van milieu en maatschappij heeft F&C met Apache gesproken over: 1) de formulering van reductiedoelstellingen voor de uitstoot van broeikasgassen; 2) de ontwikkeling en publicatie van nieuwe maatstaven waarin de veiligheidscultuur en procesveiligheid beter tot uitdrukking komen; 3) de bewaking van standaarden op het gebied van milieu, gezondheid & veiligheid bij joint ventures waar Apache zelf niet de exploitant is; en 4) stimulering van transparantie over opbrengsten in de vorm van publieke steun aan Dodd Frank Section De onderneming heeft op regioniveau reductiedoelstellingen geformuleerd en daar de bezoldiging aan gekoppeld. Recent is de vergaring van groepsbrede gegevens over broeikasgassen geconsolideerd; de formulering van één groepsbreed streefgetal moet nog plaatsvinden. Apache ontwikkelt op het gebied van veiligheid een consistente verzameling prestatieindicatoren (bijvoorbeeld afgeronde trainingen, op tijd voltooide inspecties, afronding corrigerende maatregelen etc.) maar heeft nog niet besloten hierover te rapporteren. Over de transparantie van de opbrengsten zegt Apache zich niet publiekelijk vóór de Amerikaanse wetgeving te zullen uitspreken. Wel zal de onderneming voldoen aan alle eventuele nieuwe informatievereisten. Apache boekt nog steeds voortgang met haar CO 2 -beheerstrategie. We blijven verdere verbeteringen van de informatieverschaffing volgen. De rapportage over veiligheid is van een goed niveau van transparantie in vergelijking met concurrenten van dezelfde omvang. Er is in de hele sector echter duidelijk ruimte voor verbetering als het aankomt op de ontwikkeling van indicatoren die de veiligheidscultuur beter meten. Apache zal als middelgrote exploitant met relatief weinig activiteiten buiten Noord-Amerika en Europa in vergelijking tot grotere spelers in de sector voor wat betreft steun voor Dodd-Frank over opbrengstentransparantie weinig bijdragen. In het verdere wetgevingsproces blijven we uitkijken naar mogelijkheden om oliemaatschappijen tot een publieke opstelling te bewegen. We willen er namelijk zeker van zijn dat de definitieve wetgeving in de VS (en in Europa) een krachtig kader vormt voor een nieuwe, sectorbrede standaard. 12

13 Olie en gas BP (VK) Onderwerp: Beheersing en rapportage uitstoot; Milieunormen; Verontreinigingsbeheersing; Gezondheid en veiligheid : Olie- en gasexploratie- en productiemaatschappij We hebben ons wederom verdiept in de implementatie van de veiligheidshervormingen bij BP. We richtten ons daarbij met name op informatie waaruit blijkt hoe de veiligheidscultuur is veranderd. We hebben gevraagd hoe de onderneming potentiële veiligheidslacunes heeft gedicht en wilden weten hoe de risico s van werkzaamheden in onderaanneming zijn aangepast in de nieuwe toezichtsstructuur. Met betrekking tot de recent aangekondigde transactie met Russische oliegigant Rosneft hebben we nadrukkelijk gevraagd naar duediligenceinformatie over milieu-, veiligheidsen corporate-governancerisico s. Tot slot hebben we het onderwerp CO 2 -reductie ter sprake gebracht. De aandacht bij BP zit de laatste jaren vooral bij veiligheidsbeheer; de strategie voor CO 2 -beheersing is in het slop geraakt en de CO 2 -intensiteit van de bedrijfsactiviteiten is toegenomen. BP overweegt de publicatie van een vollediger verzameling indicatoren voor de veiligheidsprestaties. De onderneming standaardiseert ondertussen een aantal zachtere indicatoren (waaruit de kracht van de veiligheidscultuur valt op te maken) en wil in de rapportage eigenlijk niet verder gaan dan de wettelijke standaardrapportages. BP heeft uitgebreide informatie over de versterkte veiligheidsprocedures gegeven. Er wordt onder andere een nieuw, real-time bewakingscentrum voor olieputten in de VS ingericht dat een extra veiligheidslaag toevoegt. BP blijft verder het aantal relaties met onderaannemende derde partijen terugdringen en heeft intern belangrijke expertise opgebouwd op belangrijke gebieden voor de veiligheid. BP liet weten dat eisen voor energie-efficiëntie inmiddels verankerd zijn in de internationale operationele managementssystemen voor ieder bedrijfsonderdeel. Of er een nieuwe, groepsbrede CO 2 -reductiedoelstelling komt, meldde BP echter niet. (Zie voor nadere details over CO 2 -beheer het eerste kwartaal van 2012.) De nieuwe structuur voor de toezicht op veiligheid bij BP is goed ingericht. De focus verlegt zich nu dan ook naar het effect op veiligheidsgedrag en -prestaties. We zijn blij met de recente benoeming van een onafhankelijke expert die de veiligheidshervormingen bij BP gaat beoordelen. Wij hebben gevraagd of BP het verslag en de aanbevelingen van die expert publiek bekend wil maken. Verder zullen we aandringen op de uitbreiding van het toezichtsysteem op veiligheid (zoals de bewaking van boorputten op afstand) naar de internationale activiteiten. BP heeft de afgelopen jaren diverse activiteiten afgestoten en blijft zich nu vooral richten op activiteiten met een hoger risico als kernexpertise, zoals booractiviteiten in diep water en in het noordpoolgebied. In die context is het van het grootste belang dat BP in samenwerkingsverbanden de milieuen gezondheids- en veiligheidsrisico s actief kan beheersen (bijvoorbeeld Rosneft in Rusland en Reliance in India). Dat ging de onderneming in de eerdere joint venture met TNK niet makkelijk af. 13

14 Olie en gas Chesapeake Energy Corporation (CA) Onderwerp: Audit en controle; Bezoldiging; Bestuursstructuur; Rechten aandeelhouders; Beheersing en rapportage uitstoot; Verontreinigingsbeheersing; Politieke invloed; Relatie met de gemeenschap; Gezondheid en veiligheid : Olie- en gasmaatschappij F&C heeft met Chesapeake gesproken over de verbetering van de rapportage over milieu, gezondheid en veiligheid. F&C heeft de onderneming gevraagd om: 1) reductiedoelstellingen voor de uitstoot van operationele broeikasgassen te formuleren; 2) nieuwe maatstaven te ontwikkelen en te publiceren waaruit beter blijkt hoe de onderneming de veiligheidscultuur versterkt; 3) te beschrijven hoe Chesapeake zich op rampen voorbereidt en over olielekken rapporteert ; en 4) verslag uit te brengen over de effectiviteit van de strategie om een vertrouwensband op te bouwen met lokale gemeenschappen in Amerikaanse regio s voor schaliegas. Chesapeake ontwikkelt zijn eerste volledige MVO-verslag en heeft ons gevraagd onze aanbevelingen te komen bespreken. Op dit moment is er geen streefdoel voor de uitstoot van broeikasgassen, maar de onderneming zet zich wel in voor de voortgaande reductie van de uitstoot en overweegt verbetering van de transparantie en formulering van operationele doelstellingen in de toekomst. In het nieuwe duurzaamheidsverslag staat meer informatie over veiligheid en milieuprestaties. Chesapeake heeft alleen nog niet definitief gemaakt wat de onderneming precies gaat publiceren. Contacten met de gemeenschap worden uitgebreider beschreven, al is niet duidelijk in hoeverre de onderneming transparantie wil bieden over eventuele geschillen met gemeenschappen en over de oplossing van die geschillen. Wij zien de publicatie van dit eerste duurzaamheidsverslag als een kans voor Chesapeake om de betrekkelijk zwakke verslaglegging te verbeteren. Ook kan dat verslag als routekaart voor medewerkers fungeren, met prioriteiten voor actie in de toekomst. Ons engagement kwam op het juiste moment: gezien de interne discussies bij de onderneming over de vorm van het verslag konden wij een beleggersperspectief geven op de noodzaak voor een evenwichtige rapportage, die vooral op feiten en cijfers gebaseerd is. We voorzien een terughoudende aanpak en verwachten niet dat de onderneming publieke doelstellingen voor de belangrijkste effecten op milieu, gezondheid en veiligheid formuleert (in tegenstelling tot voor de uitstoot van broeikasgassen) of dat er uitgebreide informatie komt over de beheersing van lokale controverses of milieu-, gezondheids- of veiligheidsschendingen. Na een aantal belangrijke corporategovernanceschandalen als gevolg van een zwak bestuur en een zich als koning gedragende CEO lijkt de onderneming zich nu te richten op het herstel van haar reputatie. Wij houden in de gaten hoe deze positieve ontwikkeling zich vertaalt naar feitelijke verbeteringen in de beheersing van en rapportage over milieu-, veiligheids- en gemeenschapseffecten in

reo V I E W P O I N T MEI 2014

reo V I E W P O I N T MEI 2014 reo V I E W P O I N T MEI 2014 DUURZAAMHEIDSRISICO S IN DE OLIE- EN GASSECTOR: NIET BEKEND, NIET GEZIEN? De beheersing van en rapportage over sociale en milieurisico s in de opkomende markten en bij middelgrote

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD BELEGGEN JAARVERSLAG 2014

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD BELEGGEN JAARVERSLAG 2014 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD BELEGGEN JAARVERSLAG 2014 Inhoud Inleiding 3 Actief aandeelhouderschap 4 Overheidsbeleid 8 Uitoefening stemrecht en deugdelijk ondernemingsbestuur 10 Ethisch gescreende fondsen

Nadere informatie

Jongerenmode in het beklaagdenbankje: strijd om betere transparantie bij Abercrombie & Fitch

Jongerenmode in het beklaagdenbankje: strijd om betere transparantie bij Abercrombie & Fitch rapportage F&C Investments 2e kwartaal 2010 In dit nummer Ramp in diepe wateren: hoe nu verder met BP en de oliesector? Ecosystemen in de schijnwerpers - Geldboom: verslag uit Indonesië en waarom de prijs

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD BELEGGEN JAARVERSLAG 2013

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD BELEGGEN JAARVERSLAG 2013 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD BELEGGEN JAARVERSLAG 2013 Inhoud Inleiding 3 Actief aandeelhouderschap 4 Overheidsbeleid 9 Uitoefening stemrecht en deugdelijk ondernemingsbestuur 11 Ethische beleggingsfondsen

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2009

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2009 Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2009 Expect excellence Maatschappelijk Verantwoord Beleggen 2009 Duurzaam beleggen: de F&C-benadering F&C is er sterk van overtuigd dat zorgvuldig duurzaamheidsbeheer

Nadere informatie

rapportage In dit nummer Expect excellence F&C Investments 2e kwartaal 2009 Mensenrechten en misstanden: de problemen in Birma

rapportage In dit nummer Expect excellence F&C Investments 2e kwartaal 2009 Mensenrechten en misstanden: de problemen in Birma rapportage F&C Investments 2e kwartaal 2009 In dit nummer Rijden op een lege tank: wat als straks de makkelijke olie op is? Deugdelijk ondernemingsbestuur voor het voetlicht Banken: puinruimen na de crisis

Nadere informatie

Mensenrechten voor het voetlicht: kunnen bedrijven verschil maken in Birma en Soedan?

Mensenrechten voor het voetlicht: kunnen bedrijven verschil maken in Birma en Soedan? rapportage F&C Investments 1e kwartaal 2008 In dit nummer Kredietcrisis: wat is er misgegaan? En hoe nu verder? Met corporate governance de opkomende markten op Mensenrechten voor het voetlicht: kunnen

Nadere informatie

2013 Q1 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-05 13

2013 Q1 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-05 13 2013 Q1 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-05 13 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. In vogelvlucht 3 3. Verantwoord Beleggen 4 4. Hoogtepunten stemmen op aandeelhoudersvergaderingen

Nadere informatie

2013 Q2 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-0813

2013 Q2 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-0813 2013 Q2 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-0813 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. In vogelvlucht 3 3. Verantwoord Beleggen 4 4. Hoogtepunten stemmen op aandeelhoudersvergaderingen

Nadere informatie

F&C op het wereldtoneel. - Heeft Kopenhagen vruchten afgeworpen? Ons verslag uit de praktijk

F&C op het wereldtoneel. - Heeft Kopenhagen vruchten afgeworpen? Ons verslag uit de praktijk rapportage F&C Investments 1e kwartaal 2010 In dit nummer F&C richt haar blik op de thema's voor 2010 - Klimaatverandering: het gesprek gaat door - Opkomende markten: nog altijd in de lift - Natuurlijk

Nadere informatie

beleggen Corporate governance en verantwoord beleggen bij F&C Expect excellence

beleggen Corporate governance en verantwoord beleggen bij F&C Expect excellence Verantwoord beleggen Corporate governance en verantwoord beleggen bij F&C Expect excellence Duurzaamheidsafwegingen als milieu, maatschappij en deugdelijk ondernemingsbestuur worden de laatste tijd steeds

Nadere informatie

2011 Q4 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-08 12

2011 Q4 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-08 12 2011 Q4 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-08 12 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. In vogelvlucht 3 3. Verantwoord Beleggen 4 4. Klimaatconferentie in Durban 5

Nadere informatie

2012 Q4 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-02 13

2012 Q4 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-02 13 2012 Q4 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-02 13 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. In vogelvlucht 3 3. Verantwoord beleggen 4 4. Hoogtepunten stemmen op aandeelhoudersvergaderingen

Nadere informatie

Jaarverslag verantwoord beleggen 2009

Jaarverslag verantwoord beleggen 2009 Pensioenfonds PNO Media Jaarverslag verantwoord beleggen 2009 Pensioenfonds PNO Media Jaarverslag verantwoord beleggen 2009 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 1 Beleggingsjaar positief verlopen

Nadere informatie

ABP Verslag Verantwoord Beleggen

ABP Verslag Verantwoord Beleggen ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2010 Milieu-, sociale en governance- (ESG-) factoren integreren in het beleggingsproces. In dialoog treden met ondernemingen waarin ABP belegt, om zo verbetering van duurzaamheid

Nadere informatie

Verslag verantwoord beleggen 2011. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Verslag verantwoord beleggen 2011. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Verslag verantwoord beleggen 2011 Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties 2 Voorwoord In 2011 was er veel onrust op de financiële markten en moest gereageerd worden op het afnemende vertrouwen

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2015

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2015 Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2015 Index 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

De volgende stap in duurzame groei

De volgende stap in duurzame groei Getting you there. Verslag Duurzaam ondernemen 2007 De volgende stap in duurzame groei Over dit verslag Het Fortis Verslag Duurzaam ondernemen 2007 richt zich op de prestaties van ons bedrijf in het afgelopen

Nadere informatie

Verantwoord Beleggen Rapportage H1 2013 Syntrus Achmea Beleggingspools

Verantwoord Beleggen Rapportage H1 2013 Syntrus Achmea Beleggingspools Verantwoord Beleggen Rapportage H1 2013 Syntrus Achmea Beleggingspools Inhoud Inleiding verantwoord beleggen 5 Uitsluitingsbeleid 7 Engagement 9 Collectief engagement 15 Corporate Governance 17 Bijlagen

Nadere informatie

Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN. Jaarverslag 2013

Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN. Jaarverslag 2013 Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN Jaarverslag 2013 2 PENSIOENFONDS PNO MEDIA JAARVERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN 2013 Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN Jaarverslag 2013 PENSIOENFONDS

Nadere informatie

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Uw vermogen om te leven Verslag Verantwoord Beleggen 2012 3 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Inhoudsopgave Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Woord vooraf 5 Kengetallen in 2012 7 Het ABP beleid voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 5. 2. Kengetallen in 2012 7. 3. Het verantwoord beleggen 8. 4. De uitvoering van het 12 verantwoord beleggenbeleid

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 5. 2. Kengetallen in 2012 7. 3. Het verantwoord beleggen 8. 4. De uitvoering van het 12 verantwoord beleggenbeleid Verslag verantwoord beleggen 2012 2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 5 2. Kengetallen in 2012 7 3. Het verantwoord beleggen 8 beleid van SPW 3.1 Doel van verantwoord beleggen 8 3.2 De pijlers van het verantwoord

Nadere informatie

Verslag Verantwoord Beleggen ABP

Verslag Verantwoord Beleggen ABP Uw vermogen om te leven Verslag Verantwoord Beleggen ABP 2011 Vanuit de deelnemer bekeken 1 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2011 2 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2011 3 ABP Verslag Verantwoord Beleggen

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

PME Jaarverslag. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

PME Jaarverslag. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen PME Jaarverslag Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Maatschappelijk Verantwoord Beleggen volgens PME 1) PME streeft naar een goed én verantwoord rendement. We beleggen op basis van de zogenoemde ESG-criteria:

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Inleiding en samenvatting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een wezenlijk deel van ondernemerschap. MVO loont, voor bedrijven en voor de samenleving.

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Inde 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

Verantwoord Beleggen Rapportage H2 2014 Syntrus Achmea Beleggingspools

Verantwoord Beleggen Rapportage H2 2014 Syntrus Achmea Beleggingspools Verantwoord Beleggen Rapportage H2 2014 Syntrus Achmea Beleggingspools Inhoud Inleiding verantwoord beleggen 5 Uitsluitingsbeleid 7 Engagement 10 Collectief engagement 21 Corporate Governance 22 Bijlagen

Nadere informatie

duurzaamheidsverslag Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld

duurzaamheidsverslag Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld duurzaamheidsverslag 2012 Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld duurzaamheid voor ABN AMRO in 2012 in het kort duurzaamheid voor ABN AMRO in 2012 in het kort Als toonaangevende bank in Nederland

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2011 Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2011 Inhoud Managementverklaring 6 Voorwoord 7 Samenvatting 8 Uitvoering activiteiten verantwoord beleggen 10 Voorbeelden

Nadere informatie