GEDRAGSCODE Beleid en Verplichtingen voor het Werken bij Hilton

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEDRAGSCODE Beleid en Verplichtingen voor het Werken bij Hilton"

Transcriptie

1 GEDRAGSCODE Beleid en Verplichtingen voor het Werken bij Hilton

2 GEDRAGSCODE Beleid en Verplichtingen voor het Werken bij Hilton INHOUDSOPGAVE INLEIDING...1 Beleidsverklaring...1 Verplichtingen krachtens wet en Hilton beleid...1 GEDRAGSNORMEN TEAMLEDEN... 2 Persoonlijke verantwoordelijkheid...2 Diversiteit respecteren en waarderen...2 Een intimidatievrije werkplek handhaven...2 Een veilige en gezonde werkomgeving creëren...2 Drugs- en alcoholvrije werkplek... 3 Handhaving van een geweldvrije werkplek... 3 Onaanvaardbaar gedrag... 3 ZAKELIJK MORAAL...4 Adverteren en marketing...4 Privacy...4 Belangenverstrengeling...4 Bedrijfsmogelijkheden...4 Familieleden en persoonlijke relaties...5 Te melden belangen of relaties...5 Persoonlijke investeringen...5 Nevenwerkzaamheden...5 Financiële verplichtingen...5 Managers en directeuren van andere entiteiten...5 Eerlijk handelen...5 Inkooppraktijken...5 Zakelijke attenties (geschenken, gunsten en entertainment)...5 Wat zijn zakelijke attenties...5 In acht te nemen richtlijnen...6 Het geven van zakelijke attenties... 7 Fooien en giften... 7 Concurrentie en antitrust... 7 Bedrijfseigen informatie, vertrouwelijke informatie en handelsgeheimen... 7 Bescherming van Hilton informatie...8 Veilige verwijdering van vertrouwelijke informatie...8 Informatie van/over derden...8 Social media...8 Bescherming van Hilton bedrijfseigendommen...8 Accurate zakelijke administratie bewerkstelligen en handhaven...9 Bewaren van administratie...9 MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID Mensenrechten Verbod tegen mensenhandel Onze maatschappij Betrokkenheid bij het milieu Omkoping en andere corrupte praktijken...11 Wie is overheidsfunctionaris?...11 Commerciële omkoping...11 Gratis behandeling en vermaak voor functionarissen van de vakbond...12 Boycots...12 Handelsembargo s en exportregulering...12 Antiwitwaspraktijken...12 Politieke betrokkenheid bij de Amerikaanse verkiezingen...13 Niet-Amerikaanse verkiezingen...13 Individuele politieke activiteiten...13 Relaties met de overheid en de naleving van de lobbywetten van de Verenigde Staten...13 Nauwkeurigheid van informatie...13 BELANGRIJKE ZAKEN...14 Compliance of General Counsel...14 Ethics Hotline...14 Toegang tot persoonlijke gegevens...14 Bescherming van anonimiteit...14 Vergeldingsacties...15 Sancties...14 Ontheffing...15 Afronding van jaarlijkse certificering...15

3 GEDRAGSCODE Maart INLEIDING Beleidsverklaring De reputatie van Hilton en elk van onze Hotels is de sleutel tot ons eerdere, huidige en toekomstige succes. Elk Teamlid is persoonlijk verantwoordelijk integer te handelen en zodoende de reputatie van Hilton te verbeteren, alsook om een wenselijke werkomgeving te handhaven. Integriteit betekent voortdurend doen wat juist is en degenen om ons heen aanmoedigen tot hetzelfde. Deze Gedragscode biedt richtlijnen over hoe Hilton en Teamleden samen moeten werken om de hoogste ethische normen te bereiken in de horecasector. In sommige gevallen bevat de Gedragscode regels die strikt moeten worden nageleefd, en in andere gevallen biedt het algemene richtlijnen. In alle gevallen is naleving van de Gedragscode vereist. Wij verwachten dat onze Teamleden de hoogste ethische gedragsnormen naleven bij elke handeling die namens c.q. ten behoeve van Hilton wordt verricht. Teamleden dienen niet alleen ongepaste activiteiten te voorkomen, maar ook activiteiten die de schijn van ongepastheid wekken. Deze Gedragscode is van toepassing op alle werknemers van Hilton Worldwide, Inc. en haar rechtsopvolgers (gezamenlijk, Hilton Worldwide ) en op de werknemers van alle hotels die in eigendom zijn van, uitgevoerd worden door of geleid worden door Hilton Worldwide (gezamenlijk, de Hotels ), ongeacht of zij in dienst zijn van Hilton Worldwide. In deze Gedragscode zal naar de werknemers van Hilton Worldwide en de Hotels gezamenlijk gerefereerd worden als Teamleden en individueel als Teamlid. De termen u en uw refereren naar individuele Teamleden, terwijl de termen Hilton, wij, ons en onze refereren naar Hilton Worldwide en de Hotels. Verplichtingen krachtens wet en. Hilton beleid Alle activiteiten van Hilton moeten ethisch, verantwoord en conform geldende wet- en regelgeving worden uitgevoerd. Teamleden moeten volledig voldoen aan de geldende wet- en regelgeving in de verschillende landen, plaatsen en gemeenschappen waarin Hilton zaken doet. Ook moeten Teamleden bij het uitvoeren van hun werkzaamheden c.q. zakelijke aangelegenheden betreffende het Hilton de wetten en deze Gedragscode in acht nemen. Teamleden die deze Gedragscode overtreden kunnen worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, waaronder beëindiging van het dienstverband. Indien bepalingen uit deze Gedragscode in strijd zijn met lokale wetgeving of anderzijds niet afdwingbaar zijn, zullen de overige bepalingen uit deze Gedragscode volledig afdwingbaar blijven. Zoals in de sectie Belangrijke zaken nader is uitgewerkt, moeten Teamleden onmiddellijk hun directe leidinggevende, de lokale Human Resources Afdeling, de Assistant General Counsel, Governance and Compliance, of de General Counsel waarschuwen bij eventuele vragen of zorgen. Teamleden in de Verenigde Staten kunnen zorgen ook vertrouwelijk melden via de Hilton Ethics Hotline op of via (877) Soms zal het nodig zijn dat u een toelichting nodig heeft om de specifieke kenmerken van deze Gedragscode te begrijpen. Teamleden kunnen daartoe contact opnemen met een van de hiervoor aangehaalde personen of afdelingen als ze vragen of zorgen hebben met betrekking tot de betekenis van deze Gedragscode.

4 GEDRAGSCODE Maart GEDRAGSNORMEN TEAMLEDEN Hieronder staat een opsomming van de verwachte gedragingen van Teamleden, ongeacht hun positie. De voorbeelden hieronder zijn niet allesomvattend. Hilton behoudt zich het recht voor om te bepalen of bepaald gedrag ongepast is. Persoonlijke verantwoordelijkheid Van alle Teamleden wordt verwacht dat ze zich gedragen op een wijze die in overeenstemming is met de Hilton Waarden van Gastvrijheid, Integriteit, Leiderschap, Teamwerk, Eigendom en Nú. Elke dag, bij elke actie, kunnen Teamleden een directe invloed hebben op de reputatie van Hilton. Ons voortdurende succes hangt af van de persoonlijke verantwoordelijkheid die elk Teamlid voortdurende dient te nemen voor het nemen van de juiste beslissingen en de gevolgen van deze beslissingen. Teamleden moeten vermijden en voorkomen dat acties elkaar, onze gasten, onze zakenpartners, onze gemeenschappen en onze reputatie kunnen beschadigen. Persoonlijke verantwoordelijkheid betekent ook problemen en zorgen melden. U wordt aangemoedigd om te bellen of bij uw leidinggevende, uw afdelingsmanager of de lokale Human Resources Afdeling binnen te lopen als u vragen, zorgen of problemen hebt. Als u uw zorgen te goeder trouw meldt, dan zijn vergeldingsacties tegen u verboden en zullen deze niet worden getolereerd. Als wereldleiders in de horecasector begrijpen we het belang van een juiste en oprechte behandeling, niet alleen voor wat betreft onze gasten, maar voor iedereen. Dit betekent dat wij verwachten dat iedereen in ons hele organisatie te allen tijde wordt behandeld en anderen behandelt met respect en waardigheid. Diversiteit respecteren en waarderen We stimuleren en waarderen een gemengde werkomgeving en zullen succesvol zijn door te profiteren van de diversiteit van ons personeelsbestand, onze gasten, onze leveranciers en onze partners, en deze te waarderen. Door de diverse culturen in onze wereldwijde organisatie, als wereldburgers, te respecteren zullen we in kunnen spelen op lokale behoeften van de de gemeenschappen in de hele wereld waarin we dienen, wonen en werken. Daarom tolereren we geen enkele vorm van discriminatie, intimidatie of vergelding tegen een individu of groep op basis van etnische afkomst, geslacht, ras, religieuze of culturele factoren of enig ander kenmerk beschermd door het toepasselijke recht. We zoeken en maken gebruik van de meest gekwalificeerde Teamleden en bieden gelijke kansen voor alle Teamleden op basis van verdiensten, vaardigheden, kwalificaties, ervaring, inzet en het vermogen om het takenpakket uit te voeren. Een intimidatievrije werkplek handhaven Hilton streeft naar een werkomgeving die geen enkele vorm van intimidatie tolereert. Elk gedrag dat een intimiderende, aanstootgevende, beledigende of vijandige werkomgeving creëert, of dat anderszins het vermogen van een Teamlid om zijn of haar werkzaamheden uit te voeren negatief beïnvloedt, is onaanvaardbaar. Intimidatie kan vele vormen aannemen, waaronder, maar niet beperkt tot: Beschimpingen of bedreigingen, zowel geschreven als verbaal; Ongewenste opmerkingen, grappen, bespottingen of getreiter van discriminerende aard; Opmerkingen, grappen, etc., die iemand in verlegenheid brengen of beledigen; Een persoon negeren, isoleren of afzonderen; Het tonen c.q. circuleren op de werkplek van materiaal dat een discriminerend karakter bezit; of Ongewenst fysiek contact. Als een Teamlid van mening is dat hij of zij wordt lastig gevallen, moet hij of zij onmiddellijk actie ondernemen door een leidinggevende of hun lokale Human Resources Afdeling te waarschuwen. Alle claims betreffende intimidatie zullen op passende wijze worden aangepakt. Hilton zal alle onderzoeken zo vertrouwelijk mogelijk uitvoeren. Alle Teamleden zijn verplicht om aan alle onderzoeken mee te werken. Hilton verbiedt vergeldingsacties tegen elk Teamlid dat te goeder trouw een intimidatieclaim indient en meewerkt aan het onderzoek. Een veilige en gezonde. werkomgeving creëren Hilton is betrokken bij de gezondheid en de veiligheid van onze gasten, Teamleden en zakelijke collega s. Onze staat van dienst weerspiegelt deze betrokkenheid. Veiligheid vereist betrokkenheid van iedereen. Ieder Teamlid is verantwoordelijk voor het begrijpen en naleven van alle toepasselijke veiligheidsen gezondheidswet- en regelgeving.

5 GEDRAGSCODE Maart GEDRAGSNORMEN TEAMLEDEN Drugs- en alcoholvrije werkplek Teamleden mogen geen drugs bezitten, gebruiken, kopen, verkopen, afleveren, vervaardigen, vervoeren of onder invloed zijn van drugs (waaronder tevens voorgeschreven medicatie, behoudens voor zover dit is afgestemd met het Bedrijf) tijdens het werk voor of op het terrein van het Hilton, om welke reden dan ook. Teamleden mogen niet onder invloed van alcohol zijn of alcohol gebruiken tijdens werk, behalve op een door het Hilton geautoriseerd evenement. Onder geen beding mag een Teamlid een voertuig besturen, of andere apparatuur bedienen die het Teamlid of iemand anders ernstig in gevaar kan brengen, terwijl het Teamlid onder invloed is van alcohol, drugs of een andere stof die het vermogen van het Teamlid om veilig een voertuigen te besturen of apparatuur te bedienen, aantasten. Indien toegestaan door de wet en dranklicentie vereisten, mogen Teamleden alcoholische dranken consumeren, kopen, verkopen, distribueren, overdragen en/of vervoeren tijdens werk en op het Hilton terrein als het onderdeel is van het aan het Teamlid toegewezen takenpakket, of indien anderszins toegestaan door het management van Hilton. In overeenstemming met het wettelijke bepaalde daaromtrent, kunnen Teamleden aan drugs- of alcoholtests worden onderworpen als onderdeel van de procedure vóór indienstneming en/ of wanneer er vermoedens ontstaan van (ongeautoriseerd) drugs- en of alcoholgebruik. Handhaving van een geweldvrije werkplek Hilton tolereert geen enkel gedrag dat de fysieke veiligheid en zekerheid van een Teamlid op negatieve wijze beïnvloedt. Geweld is derhalve strikt verboden. Voor het doel van dit beleid wordt geweld op de werkplek gedefinieerd als alle dreigingen en pogingen tot gedragingen c.q. daadwerkelijke gedragingen waarmee lichamelijk letsel of emotionele trauma s kunnen worden veroorzaakt. Voorbeelden van geweld op de werkplek omvatten, maar zijn niet beperkt tot: Dreigend gedrag zoals het schudden van vuisten, het vernielen van bezittingen, het gooien van voorwerpen, schietgebaren, enz.; Verbale of schriftelijke bedreigingen die het voornemen kenbaar maken om schade toe te brengen; Fysieke aanvallen of misbruik; Stalking; Elke handeling die angst zou kunnen veroorzaken bij de gemiddelde persoon. Hilton zal alle meldingen, bedreigingen of geweldplegingen naar behoren onderzoeken. Alle Teamleden moeten aan elk onderzoek betreffende geweld op de werkplek meewerken. Iedere bedreiging kwalificeert als een verklaring tot uitvoering van het dreigement. Onaanvaardbaar gedrag Teamleden moeten hun gezond verstand gebruiken om te zorgen dat ze de hoogste (gedrags)normen naleven. Hilton behoudt zich het recht voor om te beoordelen of bepaald gedrag ongepast is. Hoewel deze lijst niet allesomvattend is, volgen hier voorbeelden van gedrag dat niet zal worden toegestaan tijdens het werken voor Hilton: Gebruik van neerbuigend of obsceen taalgebruik; Het bekijken of downloaden van pornografie; Diefstal of misbruik van Hilton eigendommen en eigendommen van anderen; Openbaarmaking van persoonlijke, vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie; Onprofessionele ontwrichting van de werkplek; Vervalsing van administratieve gegevens inclusief dienstverbandinformatie, tijdstaten, onkostennota s, enz.; Gebruik van de positie om ongepaste voordelen te verkrijgen voor uzelf, vrienden of familieleden; Bovenmatig absenteïsme; Gokken op de werkplek; Slapen tijdens het werk; Ongeautoriseerd gebruik of delen van wachtwoorden of accounts; of Zich op een ongepaste manier gedragen terwijl u Hilton vertegenwoordigt op enig sociaal evenement of enige sociale website.

6 GEDRAGSCODE Maart ZAKELIJKE MORAAL Onze reputatie is gebouwd op eerlijke handelspraktijken. Dit betekent dat geen Teamlid zich mag inlaten met verzwijging, misbruik van vertrouwelijke of geheime informatie, verkeerde voorstelling van feiten, of andere oneerlijke praktijken. Dit geldt ongeacht met wie we te maken hebben. Dit zijn we verplicht aan onze gasten, aan onze concurrenten, aan onze zakenpartners, en aan iedereen die we tijdens de uitoefening van onze zaken tegenkomen. Adverteren en marketing Onze advertentie- en marketingactiviteiten zijn bedoeld om waarheidsgetrouw en accuraat te zijn, en niet bedrieglijk of misleidend, of we nu praten over onszelf of over onze concurrenten. Teamleden die betrokken zijn bij of verantwoordelijk zijn voor de marketingen reclamepraktijken van Hilton moeten vertrouwd zijn met, en te allen tijde voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot deze praktijken. Privacy We zullen alle persoonlijke informatie zorgvuldig beschermen die we bij de normale uitoefening van onze werkzaamheden verkrijgen. Privacywetgeving kan van land tot land sterk variëren en u moet onmiddellijk alle vragen opwerpen die u hebt met betrekking tot de passende bescherming, verzameling, het gebruik of het delen van persoonlijke informatie, bij de Assistant General Counsel, Governance and Compliance, of de General Counsel. Persoonlijke informatie omvat alle informatie die (i) kan worden gebruikt (alleen of in combinatie met andere informatie binnen de controle van Hilton) om een individu te identificeren, lokaliseren of er contact mee op te nemen, of (ii) op enige wijze betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Voorbeelden van persoonlijke gegevens omvatten (maar zijn niet beperkt tot) voor de hand liggende gegevenselementen, zoals naam, adres en adres, alsmede minder voor de hand liggende gegevens zoals persoonlijke voorkeuren, hotelverblijfgerelateerde informatie en gastaccountinformatie. Bijzonder gevoelige persoonlijke informatie bevat door de overheid uitgegeven identificatienummers, creditcardnummers en informatie over iemand zijn medische aandoening of handicapstatus, religieuze overtuigingen, politieke opvattingen, ras of etnische afstamming of seksuele leven. Persoonlijke informatie kan zich op elke media of in elke indeling bevinden, waaronder geautomatiseerde of elektronische gegevens alsook in papieren dossiers. Belangenverstrengeling Een belangenverstrengeling doet zich voor wanneer de persoonlijke belangen van een Teamlid in de weg staan c.q. zouden kunnen staan aan de belangen van Hilton. Het is beleid van Hilton om onze zaken vrij van de invloed van dergelijke verstrengelingen uit te voeren. Dit beleid vereist dat u nooit uw positie bij Hilton gebruikt of probeert te gebruiken om oneigenlijk persoonlijk voordeel te verkrijgen voor uzelf, uw familie of iemand anders. Daarnaast moet u vermijden dat investeringen of andere betrokkenheid uw onafhankelijk oordeel namens c.q. ten behoeve van Hilton zouden kunnen aantasten. Geen transactie met een derde die eigendommen (echt of personen), rechten of diensten aan of van Hilton levert (c.q. geleverd krijgt), koopt of least, mag worden beïnvloed, of redelijkerwijs lijken te worden beïnvloed, door uw persoonlijke belangen of relaties. Derhalve mag u geen directe of indirecte belangen hebben bij, of relaties met, een organisatie die denkbaar: (a) uw objectiviteit, onafhankelijkheid van oordeel of gedrag in het uitvoeren van uw verantwoordelijkheden namens c.q. ten behoeve van Hilton belemmert, of (b) Hilton in verlegenheid brengt als gevolg van de schijn van een belangenverstrengeling. U mag u daarom niet in een positie brengen waarin zich een belangenverstrengeling zou kunnen voordoen, of deze zou kunnen worden vermoed. De schijn van een verstrengeling kan net zo schadelijk zijn als een werkelijke verstrengeling. Als u zich bewust wordt van enige belangenverstrengeling, of bezorgd bent dat er zich een belangenverstrengeling zou kunnen ontwikkelen, verwachten we dat u de zaak onmiddellijk bespreekt met uw leidinggevende, uw lokale Human Resources Afdeling, de Compliance, of de General Counsel. Alle mogelijke belangenverstrengelingen moeten worden goedgekeurd door de Assistant General Counsel, Governance and Compliance, of de General Counsel. Hieronder staan richtlijnen voor enkele situaties die zich kunnen voordoen en die een belangenverstrengeling zouden kunnen creëren. Bedrijfsmogelijkheden U mag Hilton bedrijfseigendommen of -informatie of uw positie bij Hilton niet gebruiken voor persoonlijk gewin. U mag niet concurreren met Hilton. Teamleden hebben de plicht de zakelijke belangen van Hilton te bevorderen bij elke gelegenheid die zich voordoet. Derhalve mag u niet persoonlijk (rechtstreeks of via een derde) profiteren van een zakelijke kans die ontdekt is door middel van uw bedrijfspositie of het gebruik van Hilton bedrijfseigendommen of -informatie, tenzij Hilton de kans al aangeboden heeft gekregen en heeft afgewezen.

7 GEDRAGSCODE Maart ZAKELIJKE MORAAL Familieleden en persoonlijke relaties Zaken doen met of concurreren tegen bedrijven die geheel of gedeeltelijk eigendom zijn van familieleden of nauwe persoonlijke vrienden van Teamleden of deze in dienst hebben, kan aanleiding geven tot bezorgdheid betreffende de billijkheid en objectiviteit en kan een schijn van belangenverstrengeling creëren, ook al is er geen werkelijke belangenverstrengeling. Om voornoemde reden dient ook te worden voorkomen dat Teamleden bedrijven die zaken doen met Hilton aanmoedigen om producten of diensten van hun familieleden of nauwe persoonlijke vrienden kopen. Hoewel het doen van zaken met familieleden of nauwe persoonlijke vrienden van Teamleden niet automatisch verboden is, moet u alle omstandigheden bekendmaken aan de Compliance, of de General Counsel. U mag niet indirect, bijvoorbeeld via een huwelijkspartner, familielid, vriend, partner of medewerker, enig belang hebben of betrokken zijn bij het ontplooien van enige activiteit die deze Gedragscode zou schenden. Al dergelijke belangen moeten bekendgemaakt worden aan de Assistant General Counsel, Governance and Compliance, of de General Counsel. Het is niet de bedoeling of de wens van Hilton om persoonlijke relaties tussen Teamleden buiten de werkplek te belemmeren of te reguleren. Echter, Hilton heeft er belang bij zich te verzekeren van het feit dat persoonlijke relaties tussen Teamleden de werkomgeving niet negatief beïnvloeden door daadwerkelijke of mogelijke belangenverstrengelingen te veroorzaken, door service aan gasten of Hilton aangelegenheden te verstoren, of door het creëren van mogelijke aansprakelijkheid voor Hilton of haar personeel. In beginsel staat Hilton Teamleden die een persoonlijke relatie met elkaar hebben niet toe om te verkeren in een directe of indirecte toezichthoudende / ondergeschikte werkverhouding. In vergelijkbare zin staat Hilton het niet toe dat een Teamlid, die een persoonlijke relatie met een ander Teamlid heeft, een functie uitoefent waarbij invloed kan worden uitgeoefend op de werkzaamheden, beloning of arbeidsomstandigheden van het andere Teamlid, of een functie bekleedt waarbij vertrouwelijkheid of andere belangrijke zakelijke overwegingen van belang zijn. Te melden belangen of relaties Alle Teamleden die een financieel of commercieel belang hebben bij, of een relatie met een leverancier, franchisenemer, andere zakenpartner, concurrent of grote klant, moet een schriftelijke melding indienen bij de Compliance, of de General Counsel van al dergelijke Te melden belangen of relaties. Deze melding moet de naam van de entiteit met wie u de relatie hebt bevatten, alsook de aard en de omvang van het financiële belang of de relatie. Persoonlijke investeringen U dient zich te onthouden van het doen van investeringen in een bedrijf dat concurreert met Hilton, of in elk bedrijf dat zaken met ons doet of wil doen. Nevenwerkzaamheden U dient zich te onthouden externe zakelijke activiteiten te ondernemen als ze (a) conflicteren met uw taken ten behoeve van en verantwoordelijkheden aan Hilton, (b) uw objectiviteit, onafhankelijkheid van oordeel of gedrag in het uitvoeren van uw verantwoordelijkheden namens c.q. ten behoeve van Hilton belemmeren, of (c) Hilton in verlegenheid brengen vanwege (de schijn van) een belangenverstrengeling. Iedere relatie betreffende betaalde arbeid of adviseurschap moet door uw directe leidinggevende worden goedgekeurd. Financiële verplichtingen U mag geen geld lenen of geld schuldig zijn aan een bedrijf of persoon die zaken doet of wil doen met Hilton waar dit een risico zou kunnen vormen, of zelfs zou kunnen leiden to de schijn van ongepastheid of gebrek aan objectiviteit met betrekking tot uw of hun relaties met Hilton. Managers en directeuren. van andere entiteiten U mag niet als manager of directeur van enig bedrijf of enige andere zakelijke entiteit optreden die niet aan Hilton is gelieerd, zonder eerst de Assistant General Counsel, Governance and Compliance, of de General Counsel in kennis te hebben gesteld en schriftelijke toestemming te hebben verkregen. Eerlijk handelen Hilton heeft een lange historie van slagen door eerlijk te concurreren. Wij concurreren op basis van prijs, service en kwaliteit en passen in onze zakelijke beoordeling dezelfde uitgangspunten toe. Inkooppraktijken We streven ernaar om eerlijk en onpartijdig te zijn in onze omgang met leveranciers en externe contractanten. Gekwalificeerde en geïnteresseerde leveranciers moeten in de gelegenheid worden gesteld deel te nemen aan het indienen van offertes of voorstellen voor goederen en diensten. Koopbeslissingen moeten gebaseerd zijn op legitieme, gedefinieerde criteria, waaronder kwaliteit, serviceniveaus en prijs. We nemen de bepalingen en voorwaarden van contracten in acht, betalen tijdig en beschermen de vertrouwelijkheid van de bedrijfseigen informatie van leveranciers en externe contractanten. Zakelijke attenties (geschenken,. gunsten en entertainment) Een van de meer uitdagende problemen in de horecasector is het waarborgen van ethische relaties met zakenpartners met betrekking tot het omgaan met geschenken, gunsten en entertainment ( zakelijke attenties ). Wat zijn zakelijke attenties? Alles van waarde dat het potentieel heeft ervoor te zorgen dat zakelijke beslissingen worden gemaakt anders dan gebaseerd op zakelijke doelstellingen, kan een zakelijke attentie zijn. Voorbeelden zijn onder andere geschenken, maaltijden, drankjes, entertainment (inclusief tickets en pasjes), recreatie (inclusief golfbaan- en tennisbaankosten), vervoer, kortingen, promotionele artikelen, of persoonlijk gebruik van de tijd, materialen, faciliteiten of apparatuur van een donateur. Zakelijke attenties kunnen helpen bij het opbouwen van goodwill en werkrelaties. Maar ze mogen niet worden gebruikt om een oneerlijk voordeel te behalen of op ongeoorloofde wijze zakelijke beslissingen te beïnvloeden. Hoewel zakelijke attenties wijdverbreid zijn geworden, kunnen ze ook leiden tot ernstige ethische risico s en in sommige gevallen, verboden zijn onder de lokale wetgeving. Zelfs waar zakelijke attenties juridisch en ethisch zijn toegestaan, kunnen geschenken en entertainment de schijn van onbetamelijkheid creëren.

8 GEDRAGSCODE Maart ZAKELIJKE MORAAL In acht te nemen richtlijnen Teamleden moeten handelen op een eerlijke en onpartijdige manier bij alle zakelijke transacties namens Hilton. Dit betekent dat u het gezond verstand moet gebruiken om te vermijden dat een zakelijke attentie uw zakelijke beoordelingsvermogen heeft beïnvloed of kan beïnvloeden. U mag een zakelijke attentie houden wanneer acceptatie van de attentie: Succesvolle werkrelaties en goodwill bevordert met personen of bedrijven met wie Hilton een zakelijke relatie onderhoudt of zou kunnen instellen; Voldoet aan de lokale wetgeving, alsmede aan de redelijke en ethische praktijken van de markt, zoals bloemen, fruitmanden en andere bescheiden presentjes, die een speciale gelegenheid herdenken, of de betaling van declaraties van uitgaven die direct gerelateerd zijn aan een zakelijk doel (bijvoorbeeld de aanwezigheid bij een seminar of conferentie gerelateerd aan uw verantwoordelijkheidheden ten behoeve van ons, mits u voorafgaand toestemming heeft verkregen van uw leidinggevende); en Geen reële belangenverstrengeling of verdeelde loyaliteit creëert. U mag niet: Contant geld of aan contant geld gelijkwaardige middelen aannemen; Illegale zakelijke attenties aannemen; Om zakelijke attenties vragen; Zakelijke attenties aannemen als voorwaarde voor een tegenprestatie. Dus als de attentie u verplicht of lijkt te verplichten tot het leveren van een tegenprestatie, is het ongepast; Zakelijke attenties aannemen die kunnen worden opgevat als omkoping of steekpenningen; Kwetsende of ongepaste zakelijke attenties aannemen; Aanbiedingen aannemen van plezierreisjes met onkostenvergoeding van personen of bedrijven met wie Hilton een zakelijke relatie onderhoudt of zou kunnen instellen; of Iets aannemen waarvan u weet of redelijkerwijs zou kunnen verwachten dat het ervoor zou zorgen dat de gever zijn of haar eigen bedrijfsnormen of -beleid schendt. Als aan de richtlijnen hierboven wordt voldaan, is het Teamleden toegestaan om geschenken of entertainment te ontvangen (bijv. kaartjes), bestemd voor persoonlijk, niet-zakelijk gebruik die de waarde van EUR 150,- per kalenderjaar niet overschrijden (van hetzelfde bedrijf, ongeacht of verschillende individuen in dienst bij hetzelfde bedrijf de betreffende geschenken of entertainment verschaffen). Individuele bedrijfsunits of geografische units mogen lagere grenzen voor hun Teamleden instellen, maar geen hogere. Merk op dat deze grenzen in het algemeen niet gelden voor maaltijden, drankjes of entertainment genoten in verband met zakelijke bijeenkomsten en met onze zakenpartners, zolang er aan elk van deze richtlijnen wordt voldaan. Verder geldt: Uitzonderingen vereisen de goedkeuring van de General Counsel en Chief Human Resources Officer; Als het tot uw verantwoordelijkheden behoort om contractanten te selecteren, het uitbesteden van werkzaamheden te beïnvloeden, de specificaties te creëren die resulteren in het uitbesteden van de werkzaamheden, of deel te nemen aan contractonderhandelingen, moet u bijzonder zorgvuldig acties vermijden die de schijn van vriendjespolitiek of oneerlijke beïnvloeding wekken, of die een ongunstig effect hebben op de reputatie van Hilton, betreffende onpartijdigheid en eerlijke behandeling. De beste handelwijze in dergelijke gevallen is om een attentie van een leverancier te weigeren, wanneer Hilton betrokken is bij het kiezen of herbevestigen van een leverancier; U moet voorkomen dat er een patroon ontstaat van het regelmatig aanvaarden van attenties van dezelfde personen of bedrijven; U moet zich onthouden van het aanvaarden van attenties waarbij u zich niet op uw gemak zou voelen om die met uw manager of collega s te bespreken; Als het niet gepast is om iets aan te nemen, moet u ofwel beleefd weigeren wanneer er u iets wordt aangeboden en/of het terugsturen met een brief waarin u het beleid van Hilton uitlegt. Als het nodig is een dergelijke brief te schrijven, dienen er afschriften te worden verzonden aan uw leidinggevende en de Assistant General Counsel, Governance and Compliance, of de General Counsel. De Assistant General Counsel of Governance and Compliance kan helpen bij het schrijven van een dergelijke brief; Als u twijfels heeft over het aannemen van een zakelijke attentie, neem dan contact op met uw leidinggevende, de Assistant General Counsel, Governance and Compliance, of de General Counsel.

9 GEDRAGSCODE Maart ZAKELIJKE MORAAL Het geven van zakelijke attenties U mag geen geschenken of entertainment aan iemand aanbieden als deze attenties onaanvaardbaar voor u zouden zijn om aan te nemen, volgens de hierboven besproken richtlijnen en verwachtingen. Voor alle uitzonderingen is goedkeuring van de General Counsel vereist. U mag dergelijke geschenken of entertainment ook niet aanbieden als het aanbod plaatselijke wet- en/of regelgeving of het beleid van de werkgever van de ontvanger zou schenden, ongeacht of het op grond van ons beleid zou zijn toegestaan. U dient altijd uw gezonde verstand te gebruiken om elke schijn te voorkomen dat enig geschenk of enige entertainment, zelfs geschenken of entertainment die voldoet aan het hiervoor omschreven beleid, het zakelijke beoordelingsvermogen van de ontvanger beïnvloedt of bedoeld is te beïnvloeden. Als u twijfels heeft over het geven van een zakelijke attentie, neem dan contact op met uw leidinggevende, de Assistant General Counsel, Governance and Compliance, of de General Counsel. Fooien en giften U mag fooien van gasten en klanten in verband met de uitoefening van uw functie aannemen, zolang uw functie gewoonlijk de ontvangst van dergelijke fooien inhoudt (zoals hotelbediende, piccolo chef, restaurantpersoneel, kamerbediende en personeel van de huishoudelijke dienst). Teamleaden die invloed hebben op zakelijke voorwaarden van de relatie met de schenker mogen geen fooi aannemen. Concurrentie en antitrust Wij geloven in een offensieve concurrentie in de markt, maar we moeten concurreren op een eerlijke, ethische wijze en in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Deze wet- en regelgeving is ontworpen om eerlijke en open concurrentie in zaken te waarborgen. Hoewel deze wetten lang en complex zijn, zijn er enkele belangrijkste kwesties die ieder van ons moet begrijpen: De antitrustwetgeving verbiedt bedrijven, onder andere, informatie te delen of deel te nemen aan formele of informele overeenkomsten of afspraken (mondeling of schriftelijk, impliciet of afgeleid) met concurrenten of potentiële concurrenten betreffende kwesties met betrekking tot prijs, voorwaarden van verkoop, distributie, of verdeling van gebieden, producten, klanten of leveranciers. Bijgevolg mag u onder geen beding toegang verkrijgen tot of gebruiken maken van informatie over concurrenten, of enige andere informatie, die op enige wijze een overeenkomst zou suggereren tussen Hilton en een concurrent betreffende: (a) prijzen vaststellen, stabiliseren of regelen; (b) producten, markten of gebieden toewijzen; (c) het boycotten van bepaalde klanten of leveranciers; of (d) afzien van de verkoop van enig product. U mag zich nooit inlaten met discussies, overeenkomsten of afspraken (al dan niet via de telefoon, correspondentie, op vergaderingen of anderszins) met concurrenten of potentiële concurrenten over tarieven, bezettingsgraad, prijzen of toewijzingen van gebieden, klanten of verkoop, anders dan in strikte overeenstemming met een schriftelijk beleid goedgekeurd door de General Counsel. Concurrerende informatie over tarieven, bezettingsgraad en soortgelijke gegevens kan met externe adviesgroepen worden gedeeld als de adviseurs alle betreffende informatie vermengt met informatie van andere hotelketens en geen specifieke gegevens koppelt aan Hilton. Een goede vuistregel is om uzelf af te vragen of hetgeen u deelt, bespreekt of waar u mee instemt met een concurrent tot het soort zaken behoort die u normaal gesproken zou delen met iemand wiens doel en doelstelling het is zakelijke activiteiten bij u weg te halen. Als het antwoord nee is, vermijd de discussie dan. Als u niet zeker bent, raadpleeg dan de Compliance, of de General Counsel. Nietnaleving van de antitrustwetten kan ertoe leiden dat Teamleden worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen. Zulks vormt tevens een dringende reden voor onmiddellijke beëindiging van het dienstverband. Bedrijfseigen informatie, vertrouwelijke informatie en handelsgeheimen Hilton heeft een zerotolerancebeleid met betrekking tot de verwerving, het bezit of het gebruik van bedrijfseigen informatie, vertrouwelijke informatie of handelsgeheimen van concurrenten van Hilton en andere bedrijven. Dit beleid geldt ook voor Teamleden die bedrijfseigen informatie, vertrouwelijke informatie of handelsgeheimen leveren aan Hilton die tijdens dienstverband bij een voormalige werkgever is verkregen, ongeacht of zij wel of niet de auteur of de maker van dergelijke informatie zijn. Het geldt voor elke vorm van informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, papieren documenten, s, spreadsheets, PowerPointpresentaties en elke vorm van elektronische informatie. Als u op de hoogte bent van het feit, of reden hebt om aan te nemen, dat iemand bij Hilton bedrijfseigen informatie, vertrouwelijke informatie of handelsgeheimen van een ander bedrijf heeft vergaard of gebruikt, moet u uw zorgen rechtstreeks bij de Compliance, of de General Counsel melden. Als u vragen heeft of de informatie die u gebruikt bestaat uit ongepaste bedrijfseigen informatie, vertrouwelijke informatie of handelsgeheimen, moet u dit onmiddellijk bespreken met de Juridische Afdeling van Hilton.

10 GEDRAGSCODE Maart ZAKELIJKE MORAAL Bescherming van Hilton informatie Onze bedrijfseigen informatie is waardevol omdat deze niet algemeen bekend is. De waarde van de bedrijfseigen informatie kan worden verminderd of verloren gaan als deze bekend wordt gemaakt aan onze concurrenten, de media of andere externe partijen. Vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie moet worden beschermd tegen ongeoorloofde openbaarmaking en gebruik. We moeten de vertrouwelijkheid van alle informatie handhaven, behalve wanneer openbaarmaking is toegestaan of wettelijk verplicht, zoals bepaald door de Assistant General Counsel, Governance and Compliance, of de General Counsel. Deze plicht om dergelijke vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie te beschermen blijft zelfs van kracht wanneer u geen Teamlid van Hilton meer bent. Met niet-vertrouwelijke informatie moet worden omgegaan op een manier waardoor de waarde als bedrijfseigendom wordt behouden. Enkele voorbeelden van vertrouwelijkeinformatie zijn: Informatie over ontwikkeling of overnameactiviteiten; Strategische plannen en informatie; Voorwaarden en de structuur van contracten en financieringsovereenkomsten van Hilton; Informatie met betrekking tot onze software, gegevensbanken en andere systemen, met inbegrip van hun structuur en inhoud; Persoonlijke informatie over gasten, Teamleden of andere personen; Informatie verstrekt door klanten, leveranciers of andere externe partijen, waarover we hebben afgesproken deze vertrouwelijk te houden; of Alle andere niet-openbare informatie die schadelijk zou zijn voor Hilton of die nuttig zou zijn voor concurrenten wanneer deze bekend zou worden gemaakt. Manieren om vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie te beschermen: Geef de eerste pagina s van documenten het label Vertrouwelijk ; Sla informatie op veilige plaatsen op; Handhaaf beveiligde werkplekken; Verstrek alleen vertrouwelijke informatie aan andere Teamleden wanneer deze dit nodig hebben om hun taak te verrichten; Deel alleen vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie met externe partijen, als dat nodig is om de activiteiten van Hilton voort te zetten en uitsluitend nadat toestemming van de Assistant General Counsel, Governance and Compliance, of de General Counsel is verkregen, en alleen als de nodige stappen zijn genomen om de vertrouwelijkheid van de informatie te beschermen en behouden, zoals het verkrijgen van een passende ondertekende schriftelijke overeenkomst tot geheimhouding voorafgaand aan het delen van dergelijke vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie; Maak nooit informatie openbaar met het opschrift Attorney-Client Privileged (Uitsluitend voor advocaat-cliënt) of Confidential Attorney Work Product (Vertrouwelijk werkproduct van advocaat), aan andere Teamleden of derden zonder goedkeuring van de Assistant General Counsel, Governance and Compliance, of de General Counsel; Bespreek geen informatie op openbare plaatsen (vliegveld, lift, enz.); Werk niet aan documenten waar personen dit eenvoudig kunnen zien; Vermijd vertrouwelijke informatie te en buiten het netwerk van Hilton; en Vermijd het gebruik van persoonlijke apparaten om vertrouwelijke of bedrijfsdocumenten op te slaan of over te dragen. Als u reden hebt om aan te nemen dat enige vertrouwelijke informatie, waaronder persoonlijke gegevens, verloren zijn gegaan, verkeerd zijn geplaatst of geopend door een onbevoegd persoon, moet u onmiddellijk contact opnemen met de Assistant General Counsel, Governance and Compliance, de General Counsel of Information Security via Veilige verwijdering van. vertrouwelijke informatie U moet vertrouwelijke informatie op een veilige manier verwijderen. Papieren documenten moeten worden versnipperd. Elektronische bestanden en media moeten dusdanig worden vernietigd of permanent gewist, dat de informatie ervan niet kan worden gelezen of kan worden gereconstrueerd. Dergelijke documenten en materialen moeten worden behandeld in overeenstemming met de betreffende beleidsregels voor het bewaren van administratie en alle toepasselijke wettelijke vereisten. Als u vragen hebt over veilige verwijdering van vertrouwelijke informatie, moet u contact opnemen met de Assistant General Counsel, Governance and Compliance, of de General Counsel. Informatie van/over derden Bij de normale gang van zaken kunnen we vertrouwelijke informatie verkrijgen over andere bedrijven of hun personeel, waaronder huidige of potentiële leveranciers en verkopers. We zullen dergelijke vertrouwelijke informatie waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, contractuele verplichtingen en ons beleid. Social media Het gebruik van social media door Teamleden kan een risico inhouden betreffende vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie van Hilton, reputatie en merken, en kan de naleving van de zakelijke regelgeving en wetgeving door Hilton in gevaar brengen. Om deze zakelijke en juridische risico s te minimaliseren, verwacht Hilton dat de Teamleden op verantwoorde wijze deelnemen aan deze media. Er mag geen vertrouwelijke informatie over Hilton, onze gasten of andere Teamleden worden vermeld op enige socialmediasite. Teamleden mogen geen Hilton-gerelateerde zaken bespreken als vertegenwoordiger van Hilton op socialmediasites, tenzij deze bevoegdheid uitdrukkelijk aan hen is toegekend. Bescherming van Hilton bedrijfseigendommen Het is van cruciaal belang dat u op de juiste manier zorgdraagt voor Hilton bedrijfseigendommen, door ze op een verantwoordelijke, efficiënte wijze te gebruiken en uitsluitend voor legitieme zakelijke doeleinden aan te wenden. Hilton bedrijfseigendommen omvatten materiële zaken zoals geld, apparatuur, inventaris en voorraden. Computers, software, telefoons en netwerken die door Hilton beschikbaar zijn gesteld behoren ook tot de Hilton bedrijfseigendommen. Hilton bedrijfseigendommen mogen nooit worden

11 GEDRAGSCODE Maart ZAKELIJKE MORAAL gebruikt voor het verzenden, ontvangen of opvragen van illegaal materiaal. Er moet zorgvuldigheid worden betracht om te voorkomen dat er materiaal wordt verzonden, ontvangen of opgevraagd dat anderen als beledigend zouden kunnen beschouwen. Hilton bedrijfseigendommen mogen niet worden gebruikt voor het illegaal kopiëren van software, muziek, boeken of andere wettelijk beschermde werken. Hilton bedrijfseigendommen moeten worden gebruikt op een manier waarbij de veiligheid en integriteit van het netwerk te allen tijde beschermd zijn. Als u vragen hebt over de bescherming van de veiligheid en integriteit van onze computers, software, telefoons of netwerk, moet u contact opnemen met de Compliance, of de General Counsel. Waar toegestaan behouden wij ons het recht voor om alle zoekopdrachten op internet, alle communicatie en alle andere activiteiten die Teamleden met behulp van Hilton bedrijfseigendommen uitvoeren te onderzoeken. Er wordt van u verwacht dat u een gezonde beoordelingsvermogen gebruikt bij uw gebruik van alle eigendommen en faciliteiten van Hilton, inclusief maar niet beperkt tot en internet. Diefstal, fraude, verduistering of misbruik van eigendommen van Hilton is verboden en onwettig, en kan resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw dienstverband, evenals mogelijke juridische gevolgen anderszins. Accurate zakelijke administratie bewerkstelligen en handhaven Tal van wetten en regelgeving vereist dat Hilton een accurate boekhouding en administratie voert, en om de aard van de transacties die daarin tot uiting komen volledig te beschrijven. Met name de volgende administratievoerende vereisten gelden voor Hilton en moeten door Teamleden met de toepasselijke verantwoordelijkheden in de gaten worden gehouden: Alle boeken, documenten en rekeningen moeten met redelijke gedetailleerdheid worden gemaakt en bewaard, een nauwkeurig en getrouw beeld geven van de transacties en disposities van de activa van Hilton en geen valse of onjuist boekingen bevatten; Alle uitgaven van gelden en alle ontvangstbewijzen moeten juist en prompt worden geregistreerd. Geen enkele betaling namens Hilton mag worden goedgekeurd zonder voldoende documentatie dat het doel van de voorgenomen betaling beschrijft; Er mogen geen geheime of nietgeregistreerde fondsen worden vastgesteld voor welk doel dan ook; De administratie moet duidelijk, beknopt, waarheidsgetrouw en accuraat zijn bij het vastleggen van alle informatie; Overdrijving, kleurrijk taalgebruik, gissingen, juridische conclusies en negatieve karakteriseringen van mensen of hun motieven moeten worden vermeden; Er moet een systeem van interne boekhoudkundige controles worden gehandhaafd en die moet voldoende zijn om redelijke garanties te bieden dat de informatie over de transacties: Tijdig wordt vastgelegd, verwerkt, samengevat en gerapporteerd die voorbereiding van de jaarrekening mogelijk maakt in overeenstemming met de algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen en overige vereisten die door Hilton zijn gesteld; en Zo worden vastgelegd dat er een volledige verantwoording wordt afgelegd voor de activa van Hilton. De volledige administratie van Hilton moet op een volledige en nauwkeurige wijze worden beschermd en onderhouden. Teamleden moeten niet vergeten dat in onze in toenemende digitale wereld en toenemende claimcultuur, alle zakelijke administratie kan worden blootgesteld aan openbaarmaking ten gevolge van een rechtszaak, overheidsonderzoeken of ongeoorloofde lekken. Daarom moet u werken vanuit de veronderstelling dat elk document dat u maakt openbaar zou kunnen worden gemaakt. Bedenk hoe de informatie die u in elektronische vorm vastlegt op het publiek over zou komen als de informatie op een blog of gedrukt in een lokale of landelijke krant zou worden geplaatst. Teamleden moeten met name voorzichtig zijn met elektronische communicatie over Hilton. combineert de vanzelfsprekendheid van dagelijks gesprekken met de duurzaamheid van formele aantekeningen. Dit is een gevaarlijke combinatie. U moet daarom dezelfde bedachtzaamheid en zorgvuldigheid betrachten bij het maken en verzenden van s als u zou betrachten bij elk document dat openbaar gemaakt zou kunnen worden. Dezelfde overwegingen gelden voor instant messaging, sms en, bloggen, twitteren en het gebruik van social media zoals Facebook, MySpace en LinkedIn. Bewaren van administratie Verschillende wettelijke en regelgevende vereisten bepalen gedurende welke termijn Hilton wordt verwacht of verplicht is zakelijke documenten op papier of in elektronische vorm te bewaren. Om aan deze vereisten te voldoen, heeft Hilton uitgebreide administratiebewaarschema ontwikkeld dat de volledige administratie van Hilton omvat. Van ieder van ons wordt verwacht dat we het administratiebewaarschema begrijpen en er aan voldoen. U mag echter nooit papieren of elektronische documenten vernietigen die onderworpen zijn aan een gerechtelijke procedure, of in antwoord op of in afwachting van een onderzoek, audit of rechtszaak, zelfs als deze documenten alleen kopieën zijn van de originelen. De kwestie van het bewaren en vernietigen van documenten is belangrijk, en zowel Hilton als de Teamleden kunnen met ernstige juridische gevolgen te maken krijgen bij het nalaten ons administratiebewaarbeleid te begrijpen en eraan te voldoen. Als u vragen heeft of het gepast is om een document of enige administratie in welke vorm dan ook te vernietigen, moet u contact opnemen met de Compliance, of de General Counsel.

12 GEDRAGSCODE Maart MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID Hoewel overheidsfilosofieën, gebruiken en gedragsnormen kunnen variëren in de landen van de wereld, moeten de normen van eerlijkheid, integriteit en billijkheid van Hilton altijd als fundament dienen van onze zakelijke activiteiten. U moet activiteiten voor Hilton verrichten op een manier die respect en bewondering voor Hilton, alsmede de manier waarop wij als wereldburgers zaken doen, bevorderen. Hieronder treft u een aantal belangrijke gebieden die aanleiding kunnen geven tot zorgen betreffende ethiek en naleving voor Hilton in onze betrekkingen met regeringen en gemeenschappen over de hele wereld. De volgende secties zijn alleen bedoeld om u te helpen relevante kwesties ter plaatse te herkennen, maar alle Teamleden moeten de Compliance, of de General Counsel raadplegen wanneer er vragen rijzen. Mensenrechten Hilton voldoet aan de werkgelegenheidsen arbeidswetgeving in alle landen en regio s waarin wij opereren. Wij ondersteunen fundamentele mensenrechten voor alle mensen. Dit betekent onder andere dat: We geen mensen in dienst zullen nemen onder de wettelijke leeftijd van indienstneming in elk land waar we actief zijn. En we verwachten van onze leveranciers en zakenpartners dat zij zich aan dezelfde leeftijdsgrens houden; Wij voldoen aan alle loon- en compensatievereisten, zoals gedefinieerd onder de toepasselijke lokale wet - en regelgeving, waaronder die met betrekking tot het minimumloon, en voorzien ten minste in wettelijk voorgeschreven secundaire arbeidsvoorwaarden; We het maximum aantal arbeidsuren dat door het toepasselijke recht wordt bepaald niet zullen overschrijden en overwerk passend zullen compenseren; We geen gebruik zullen maken van dwangarbeid, met inbegrip van gevangenisarbeid en schuldarbeid; We geen lijfstraffen of misbruik van enig Teamlid zullen toestaan; Wij de mogelijkheid van Teamleden respecteren om hun wettig recht op vrije vereniging uit te oefenen; en Wij de wettelijke rechten van onze Teamleden respecteren om een vertegenwoordiging voor collectieve onderhandelingen te kiezen (of niet te kiezen). Verbod tegen mensenhandel Hilton veroordeelt alle vormen van mensenhandel en commerciële exploitatie, met inbegrip van de seksuele uitbuiting van mannen, vrouwen of kinderen. We zijn volledig toegewijd, in elk van de markten waarin wij actief zijn, aan de bescherming van personen tegen alle vormen van misbruik en uitbuiting. We verwachten van onze Teamleden en onze zakenpartners dat zij ons bijstaan in onze toewijding. Sekshandel en sekstoerisme zijn een groot en groeiend wereldwijd probleem, en Hilton mag nooit toestaan dat een van Hilton bedrijfseigendommen, producten of diensten wordt gebruikt op een manier die enige vorm van misbruik en uitbuiting ondersteunt of mogelijk maakt. Als u reden heeft om aan te nemen dat er enige vorm van uitbuiting plaatsvindt in een hotel of wordt ondersteund door, althans waarbij een Teamlid, gast of zakenpartner betrokken is, raden we u aan onmiddellijk contact op te nemen met uw directe leidinggevende. Het is de verantwoordelijkheid van elke leidinggevende die dergelijke informatie van zijn of haar Teamlid ontvangt, dergelijke informatie onmiddellijk door te geven aan de Compliance, of de General Counsel. Middelen voor het melden van vermoedelijke schendingen: Uw leidinggevende, General Manager of enig lid van uw team van leidinggevenden; Enig lid van Human Resources inclusief uw HR Manager, HR Consultant of VP, Teamlidrelaties; VP Corporate Responsibility; De Assistant General Counsel, Governance and Compliance, of de General Counsel; of De Hilton Ethics Hotline (momenteel beschikbaar voor Teamleden uit de Verenigde Staten). Onze maatschappij Als wereldleider op het gebied van gastvrijheid erkent Hilton haar verantwoordelijkheid als wereldburger, waar we ook zaken doen. We hebben onze betrokkenheid op dit gebied al getoond door middel van actieve ondersteuning van een breed scala aan doelen en organisaties. We moedigen al onze Teamleden aan zich als vrijwilliger aan te melden of deel te nemen aan de economische en sociale ontwikkeling van hun lokale gemeenschappen, maar we respecteren ook de rechten van elk en ieder van hen om te beslissen hoe zij dit zelf willen doen. Betrokkenheid bij het milieu Bescherming van het milieu is een topprioriteit voor Hilton. Milieuverantwoordelijk handelen is goed voor zowel ons bedrijf als de gemeenschap. Hilton zet zich in voor de naleving van alle van toepassing zijnde milieuwet- en regelgeving, waar wij zaken doen. We verwachten daarom van Teamleden dat zij: (a) op juiste wijze omgaan met het hanteren, opslaan en afvoeren van alle gevaarlijke stoffen en afvalstoffen; (b) voldoen aan alle milieuvergunningen die van toepassing zijn voor alle apparatuur, werkzaamheden en faciliteiten van Hilton; en (c) melding doen aan de Assistant General Counsel, Governance and Compliance, of de General Counsel van elke feitelijke of redelijkerwijs vermoedelijke schending van de milieuwetgeving of -voorschriften.

13 GEDRAGSCODE Maart MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID Omkoping en andere corrupte praktijken De Foreign Corrupt Practices Act ( FCPA ) in de Verenigde Staten, de Bribery Act in het Verenigd Koninkrijk ( Bribery Act ) en soortgelijke wetten die in vele landen bestaan, beperken betalingen aan overheidsfunctionarissen strikt. Om specifiek te zijn, het is een schending van de FCPA en de Bribery Act voor een Teamlid (of een vertegenwoordiger van een Teamlid of Hilton) om de betaling van geld of iets van waarde direct of indirect aan overheidsfunctionarissen aan te bieden, te betalen, te beloven of te laten betalen ten behoeve van het ten onrechte beïnvloeden van hun handelingen of besluiten met het oog op het verkrijgen of behouden van zaken of het behalen van een zakelijk voordeel. Deze wetten bevatten strenge straffen voor bedrijven en particulieren, inclusief de mogelijkheid tot strafrechtelijke boetes en gevangenisstraf, wegens schendingen. Gezien het belang van de FCPA en de Bribery Act, heeft Hilton training geïmplementeerd betreffende anticorruptienaleving. U wordt aangemoedigd om deel te nemen aan een dergelijke training als u vragen hebt over de FCPA of de Bribery Act. Wie is er overheidsfunctionaris? Onder de FCPA en de Bribery Act is de definitie van overheidsfunctionaris breed en omvat het elke persoon die handelt in een officiële hoedanigheid voor of namens een overheidsinstelling, afdeling of instrument, politici, functionarissen van politieke partijen, kandidaten voor overheidsfuncties, de rechterlijke macht, en de bestuurders of functionarissen van commerciële ondernemingen in eigendom van de staat. De definitie kan ook familieleden of relaties van overheidsfunctionarissen inhouden. Het omvat elke werknemer van een staatsbedrijf. In enkele zeer beperkte gevallen, kan het verstrekken van bescheiden geschenken of betalingen aan overheidsfunctionarissen wettelijk zijn toegestaan, zolang de betalingen uitsluitend bedoeld zijn om uitvoering van een routinematige, niet-discretionaire overheidstaak te vergemakkelijken of te versnellen, en ze legaal zijn onder lokale wetgeving en aan bepaalde andere voorwaarden is voldaan. Dit is echter een zeer beperkte uitzondering op de FCPA en is niet beschikbaar onder sommige wetten zoals de Bribery Act van het Verenigd Koninkrijk. De niet-naleving van de wet op dit gebied te kan tot ernstige consequenties leiden. U moet contact opnemen met de Assistant General Counsel, Governance and Compliance, of de General Counsel voordat u enige betaling verricht of ook maar iets van waarde aanbiedt aan een overheidsfunctionaris. Dergelijke betalingen moeten nauwkeurig zijn en goed tot uiting komen in de boeken en administratie van Hilton. Onverminderd het vorenstaande moet u altijd situaties vermijden die zelfs maar de schijn wekken dat Hilton niet voldoet aan de hoogste normen van ethisch gedrag. Dergelijke situaties kunnen bestaan uit: Geschenken of betalingen aan overheidsfunctionarissen; Indirecte betalingen (zoals via agenten of adviseurs) aan overheidsfunctionarissen; Entertainment voor overheidsfunctionarissen; Adviseurs aannemen die persoonlijke, familiale of financiële relaties met een overheidsfunctionaris hebben om van die relatie te profiteren; Het verstrekken van gratis gebruik of gebruik met korting van faciliteiten van Hilton (inclusief gratis kamers of kamer met korting of enig soort hotelvoucher) aan overheidsfunctionarissen; Betalingen van meer dan normale vergoeding voor diensten van de overheidsfunctionarissen; en Betalingen aan overheidsfunctionarissen buiten de normale reikwijdte van een transactie. Commerciële omkoping Het geven of aannemen van smeergeld, steekpenningen of andere soortgelijke betalingen die bedoeld zijn om besluiten of maatregelen van afzonderlijke personen te beïnvloeden of te belonen (commerciële omkoping), is verboden. Geen Teamlid mag steekpenningen of enig smeergeld van waarde (inclusief geld, kortingen, entertainment, gastvrijheid, accommodatie, maaltijden of andere zaken van waarde) aan iemand aanbieden, beloven, geven, vragen of van iemand aannemen, direct of indirect, met als doel het beïnvloeden of belonen van een gunstige actie, of om een persoon te bewegen een taak onjuist uit te voeren. Naast de steekpenningen of het smeergeld zelf, kunnen activiteiten of gedragingen die omkoping, smeergeld of andere illegale of ongepaste betalingen verbergen of aanmoedigen, of die de schijn van misstanden kunnen wekken, de zaken en reputatie van Hilton ernstig beschadigen. Dergelijke acties kunnen Hilton en Teamleden ook blootstellen aan juridische risico s en mogelijke strafrechtelijke vervolging.

14 GEDRAGSCODE Maart MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID Gratis behandeling en vermaak voor functionarissen van de vakbond In de Verenigde Staten verbiedt het federale arbeidsrecht elk bedrijf (al dan niet gevestigd in de VS) het verstrekken van geld of andere zaken van waarde aan een Amerikaanse vakbond, inclusief haar functionarissen en medewerkers. Dit verbod strekt zich uit tot alle geschenken of betalingen uit persoonlijke middelen van een Teamlid. Voorbeelden zijn: Gratis kamers voor enig persoon die verbonden is of in dienst is van de vakbond; Kamers met korting voor enig persoon die verbonden is of in dienst is van de vakbond; Cadeaubonnen; Zakelijke maaltijden; Zakelijk entertainment (bijv. golfevenement, sportevenement); Kamervoorzieningen; of Geld. Deze regels zijn complex en de gevolgen van het overtreden van deze regels zijn ernstig. U moet daarom contact opnemen met de Senior Vice President, Labor Relations alvorens betalingen te verrichten of iets van waarde aan te bieden aan een Amerikaanse vakbond, haar functionarissen of medewerkers. Boycots De wet- en regelgeving van de Verenigde Staten verbiedt Amerikaanse bedrijven en hun niet-amerikaanse vestigingen van het, of legt fiscale boetes op aan hen die, deelnemen of meewerken aan buitenlandse boycots die niet door de Amerikaanse regering zijn goedgekeurd. Voorbeelden van buitenlandse boycots zijn de boycot van Israël door de Arabische Liga, de boycot van India door Pakistan en de boycot van Taiwan door de Volksrepubliek China. De wetten vereisen dat we verslag uitbrengen aan de Amerikaanse regering van alle boycotgerelateerde verzoeken die we ontvangen. Een dergelijk verzoek kan bijvoorbeeld iets schijnbaar onschuldigs lijken als de vraag of we zaken doen met Israëlische bedrijven. Teamleden moeten het onmiddellijk aan de Assistant General Counsel, Governance and Compliance, of de General Counsel melden, als we dit soort verzoeken of aanvragen ontvangen, en mogen niet antwoorden op dergelijke verzoeken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de General Counsel. Handelsembargo s en exportregulering Veel landen beperken de betrekkingen met bepaalde landen en personen, en beperken op dezelfde wijze de export naar bepaalde landen. Deze beperkingen kunnen unilateraal zijn of gebaseerd op sancties van de Verenigde Naties of andere regionale verplichtingen, zoals sancties van de Europese Unie. Zo heeft bijvoorbeeld de Verenigde Staten de volgende soorten beperkingen vastgesteld: Handelsembargo s (sancties) die grote Amerikaanse bedrijven en hun werknemers uitgebreid verbieden om zich in te laten met financiële transacties, direct of indirect, met bepaalde landen. Deze lijst verandert, en de sancties van de VS variëren per land. Een lijst van sanctiesprogramma s is beschikbaar op: enforcement/ofac/programs/ Verbodsbepalingen op de omgang met bepaalde terroristen, drugshandelaren en verspreiders van massavernietigingswapens. Beperkingen op de uitvoer van bepaalde goederen, software en technologie die ofwel uit de VS komen, ofwel onderdelen bevatten die uit de VS afkomstig zijn. Overtredingen van deze wetten kan leiden tot aanzienlijke straffen, met inbegrip van hoge boetes en gevangenisstraf. We moeten oppassen niet iets te doen dat mogelijk een schending zou kunnen zijn van het van toepassing zijnde handelsembargo en de exportregulerende wet- en regelgeving. Antiwitwaspraktijken Het is Teamleden verboden zich in te laten met of transacties te vergemakkelijken, waar dan ook ter wereld, waarbij gelden zijn betrokken die verkregen zijn via illegale activiteiten. Hilton moet zich houden aan alle van toepassing zijnde anti-witwaswetgeving en -regelgeving van alle andere landen waar wij zaken doen. Daarom moeten we zorgvuldig in detail alle betalingen en transacties met klanten, leveranciers, zakenpartners, agenten en relaties onderzoeken. Wij accepteren geen geld of enige betaling die afkomstig lijkt te zijn van illegale activiteiten. Betrokkenheid bij geldwitwaspraktijken kan ernstige schade toebrengen aan onze goede reputatie en kan Hilton en Teamleden blootstellen aan sancties die hoge boetes en gevangenisstraffen omvatten.

15 GEDRAGSCODE Maart MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID Politieke betrokkenheid bij de. Amerikaanse verkiezingen Onder de Amerikaanse wetgeving is het bedrijven niet toegestaan om directe of indirecte politieke bijdragen te schenken aan enige federale verkiezingscampagne in de VS. Veel staats- en lokale wetten in de VS hebben soortgelijke beperkingen betreffende politieke bijdragen door bedrijven, alsook strenge regels voor het officieel rapporteren van dergelijke bijdragen. Overtreding van deze wetten kan leiden tot aanzienlijke straffen, hoge boetes en gevangenisstraf. Daarom mag u, tenzij u schriftelijke toestemming hebt ontvangen van de General Counsel, niet bijdragen aan of gebruikmaken van, direct of indirect (zie hieronder), door of in naam van Hilton: enig (a) fonds van Hilton; (b) door Hilton betaalde tijd, of (c) Hilton voertuigen, onroerend goed, diensten, of andere eigendommen van Hilton, om enige Amerikaanse politieke partij of de campagne van enige kandidaat voor een ambt in de VS, de staat of plaatselijk, te ondersteunen. Daarnaast zal Hilton een dergelijke bijdrage niet vergoeden. Onder indirecte bijdragen vallen onder andere elke indirecte uitgave ten behoeve van een kandidaat of gekozen functionaris, zoals de levering van Hilton telefoons, computers, voic , , online netwerken, kopieermachines, voertuigen van Hilton of andere apparatuur die eigendom is van Hilton. Hieronder vallen ook het gebruik door een Teamlid van een van deze eigendommen van Hilton ter ondersteuning van een kandidaat of gekozen functionaris. Hoewel de federale wetgeving niet toestaat dat bedrijven bijdragen leveren aan kandidaten voor federale functies, is het Teamleden toegestaan om individuele bijdragen te leveren aan de kandidaten met gebruikmaking van hun persoonlijke middelen. Deze bijdragen mogen niet worden vergoed door Hilton. Daarnaast kunnen bepaalde administratieve Teamleden en Teamleden uit het hoger kader (de Restricted Class Employees van Hilton, zoals gedefinieerd door de Federal Election Commission) federale kandidaten ook indirect steunen via deelname aan het Hilton Worldwide Political Actions Committee ( Hilton PAC ). Hilton PAC biedt Restricted Class Employees een legale en geschikte manier om de verkiezing van kandidaten voor het Huis en de Senaat van de VS te steunen, die beleidsregels bevorderen die de zakelijke kansen van Hilton uitbreiden. Restricted Class Employees die geïnteresseerd zijn in deelname aan Hilton PAC kunnen navraag doen door contact op te nemen met de Senior Vice President, Government Affairs, of de General Counsel. Hilton PAC mag niet en werft geen bijdragen bij werknemers die niet tot de Restricted Class Employees behoren, zoals gedefinieerd door de Federal Election Commission. Niet-Amerikaanse verkiezingen De positie van Hilton met betrekking tot betalingen of het verstrekken van alles van waarde aan overheidsfunctionarissen of politieke kandidaten in niet-amerikaanse verkiezingen, wordt behandeld in de bespreking van de FCPA en de Bribery Act, hierboven. Individuele politieke activiteiten Wij respecteren het recht van elk van onze Teamleden om deel te nemen aan het politieke proces en om deel te kunnen nemen aan de politieke activiteiten van zijn of haar keuze. Daarbij moet echter te allen tijde duidelijk zijn dat uw meningen en acties die van uzelf zijn en niet die van Hilton. Verder mag u geen middelen van Hilton gebruiken om uw persoonlijke keuze van politieke partijen, doelen of kandidaten te ondersteunen. Relaties met de overheid en de. naleving van de lobbywetten van. de Verenigde Staten Hilton en de Teamleden moeten voldoen aan alle lobby- of vertegenwoordigingsvereisten en -regels. Er mogen geen lobbyactiviteiten worden verricht, zonder juiste registratie, zoals vereist door de wet. En al dergelijke activiteiten moeten volledig, nauwkeurig en in overeenstemming met de eisen van de wet worden gerapporteerd. Nalaten bij lobbyen betrokken Teamleden te registreren en hun activiteiten te rapporteren in overeenstemming met de geldende wetten, stelt deze personen, en Hilton, bloot aan hoge boetes en andere sancties. Elk Teamlid tot wiens functie het behoort (a) te communiceren met overheidswerknemers en -functionarissen op welk niveau en in welke jurisdictie dan ook over zaken die Hilton betreffen of (b) zich in te laten met externe partijen of agenten om namens c.q. ten behoeve van Hilton te lobbyen, moet contact opnemen met de Assistant General Counsel, Governance and Compliance, of de General Counsel om ervoor te zorgen dat deze activiteiten volledig voldoen aan alle geldende wetten, en om verder te waarborgen dat de lobbyinspanningen van Hilton worden gecoördineerd. Nauwkeurigheid van informatie We moeten altijd actuele, volledige en accurate informatie verstrekken aan alle overheidsinstellingen. Valse, onvolledige, onjuiste of misleidende voorstellingen of verklaringen kunnen resulteren in ernstige juridische risico s voor zowel het betrokken individu als voor Hilton.

16 GEDRAGSCODE Maart BELANGRIJKE ZAKEN We zijn toegewijd om ieder van jullie te helpen bij het voldoen aan de verwachtingen zoals die in deze Gedragscode staan beschreven. Als u reden heeft om aan te nemen dat iemand die optreedt namens c.q. ten behoeve Hilton deze Gedragscode heeft geschonden, zich onethisch heeft gedragen of Hilton heeft blootgesteld aan juridische of reputatierisico s, moet u dergelijke mogelijke schendingen onmiddellijk melden via een van de hieronder beschreven kanalen. Het is de verantwoordelijkheid van elke leidinggevende die dergelijke informatie van zijn of haar Teamlid ontvangt, dergelijke informatie onmiddellijk door te geven aan de Compliance, of de General Counsel. Middelen voor het melden van vermoedelijke schendingen: Uw leidinggevende, General Manager of enig lid van uw team van leidinggevenden; Enig lid van Human Resources inclusief uw HR Manager, HR Consultant of VP, Teamlidrelaties; VP Corporate Responsibility; De Assistant General Counsel, Governance and Compliance, of de General Counsel; of De Hilton Ethics Hotline, zoals hieronder beschreven. Assistant General Counsel, Governance. and Compliance, of General Counsel Alle vragen of opmerkingen die u over een onderwerp in deze Gedragscode heeft, kunnen worden ingediend bij de Assistant General Counsel, Governance and Compliance, of de General Counsel, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk. Schriftelijke communicaties dienen te worden gepost aan de Assistant General Counsel, Governance and Compliance, of de General Counsel, Hilton Worldwide, Inc., 7930 Jones Branch Drive, McLean, Virginia, 22102, USA Hoewel wij u aanmoedigen uzelf te identificeren, begrijpen we dat het in sommige situaties misschien niet praktisch of wenselijk is om dit te doen. In deze specifieke gevallen kunt u anoniem communiceren. Alle communicatie wordt vertrouwelijk behandeld, in overeenstemming met wettelijke en ethische vereisten. Ethics Hotline Om Teamleden aan te moedigen om daadwerkelijke of vermoedelijke overtredingen van deze Gedragscode onmiddellijk te melden, met name zorgen betreffende boekhouding, interne controles of auditingaangelegenheden of andere ongepaste of onrechtmatige gedragingen, heeft Hilton een dienst van derden ingeschakeld (de Ethics Hotline ) om Hilton te helpen deze meldingen te verzamelen en te onderzoeken. De Ethics Hotline is op elk moment in de Verenigde Staten toegankelijk door te bellen met 1 (877) of door op internet te bezoeken. Teamleden die buiten de Verenigde Staten gevestigd zijn, moeten contact opnemen met hun plaatselijke vertegenwoordiger van Human Resources voor hulp. Toegang tot persoonlijke gegevens Als u via een van de bovenstaande kanalen een melding heeft gedaan, of als iemand via de bovenstaande kanalen een melding over u heeft gedaan, u zou gerechtigd kunnen zijn tot toegang tot uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de van toepassing zijnde lokale wetten en, indien deze onjuist of onvolledig zijn, deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. Om van dit recht gebruik te maken, moet u contact op nemen met de Senior Counsel, Privacy. Alle via de bovenstaande kanalen gemelde gegevens worden verwerkt, overgedragen en bewaard in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten inzake gegevensbescherming. Bescherming van anonimiteit Hilton zal redelijke, praktische stappen ondernemen om de identiteit of anonimiteit te beschermen van elk Teamlid dat te goeder trouw melding doet van een feitelijke of vermoedelijke schending van deze Gedragscode, of van ander ongepaste of onrechtmatig gedrag. We zullen echter passende disciplinaire maatregelen nemen tegen iedereen die bewust een valse beschuldiging of onjuiste gegevens heeft verstrekt in verband met vermeende schendingen van deze Gedragscode. Vergeldingsacties Geen Teamlid mag direct of indirect vergeldingsacties tegen een ander Teamlid ondernemen voor het te goeder trouw melden van een werkelijke of vermoede schending van deze Gedragscode of andere ongepaste of onwettige activiteiten of voor het assisteren bij een onderzoek naar aanleiding van een melding, ongeacht op wie de melding betrekking heeft. Iedereen die zich schuldig maakt aan vergeldingsacties wordt onderworpen aan disciplinaire maatregelen. Zulks vormt tevens een dringend reden voor onmiddellijke beëindiging van het dienstverband. Sancties Elke overtreding van de geldende wetgeving of van de in deze Gedragscode tot uitdrukking gebrachte verwachtingen, of ander ongepast en ongeoorloofd gedrag, kan ertoe leiden dat een Teamlid wordt onderworpen aan disciplinaire maatregelen. Zulks vormt tevens een dringend reden voor onmiddellijke beëindiging van het dienstverband. Verder kunnen er mogelijk andere juridische stappen worden ondernomen, afhankelijk van de omstandigheden. Disciplinaire maatregelen kunnen ook worden opgelegd aan de manager of leidinggevende, die leiding geeft bij dergelijke schendingen, ze goedkeurt of vergoelijkt, of kennis heeft van dergelijke overtredingen en deze niet direct meldt en corrigeert. Verder kunnen er ook algemeen disciplinaire maatregelen worden genomen tegen leidinggevenden van een overtreder, bij enige mate van onvoldoende toezicht c.q. een gebrek een zorgvuldigheid i de uitoefening van de leidinggevende taken.

17 GEDRAGSCODE Maart BELANGRIJKE ZAKEN Ontheffing Van tijd tot tijd kan Hilton afzien van bepaalde bepalingen in deze Gedragscode. Elk Teamlid dat van mening is dat een ontheffing kan worden gevraagd moet contact opnemen met de Assistant General Counsel, Governance and Compliance, of de General Counsel, en mag zich niet inlaten met gedrag dat in strijd is met deze Gedragscode, zonder dat er een schriftelijke ontheffing is verkregen. Afronding van jaarlijkse certificering Alle directieleden van Hilton, alle General Managers van de Hotels, en alle belangrijke Teamleden die door de Assistant General Counsel, Governance and Compliance, of de General Counsel zijn aangewezen, moeten jaarlijks verklaren dat zij de Gedragscode hebben ontvangen en gelezen, dat zij deze begrijpen, en dat zij ermee instemmen. Van alle Teamleden wordt verwacht dat zij de Gedragscode lezen, begrijpen en deze naleven. Elk nalaten om deze vereisten na te leven, kan leiden tot disciplinaire maatregelen tot en met beëindiging van het dienstverband, indien passend.

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. 2017 Inhoudsopgave Gedragscode Waarom een gedragscode? 3 Voor wie geldt de gedragscode? 3 Openbaarheid gedragscode 3 Onze mensen, klanten en planeet

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET JUNI 2015 ANTICORRUPTIEBELEID DOEL Dun & Bradstreet streeft naar de hoogste ethische normen. Wij geloven in het op een eerlijke en oprechte manier zakendoen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths De Code van Bedrijfsethiek voor van Smiths Als een internationaal bedrijf werkt de Smiths Group overal ter wereld samen met klanten, aandeelhouders en leveranciers. Deze belanghebbenden, tezamen met de

Nadere informatie

Ethische bedrijfsprincipes

Ethische bedrijfsprincipes Ethische bedrijfsprincipes Vepo Cheese b.v. Beneluxweg 1 2411NG Bodegraven Nederland 1 Ethische bedrijfsprincipes Inhoudsopgave Blz. Gedragsregels 3 1. Algemene bedrijfsprincipes 3 2. Naleving 3 3. Melden

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date:

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date: oktober 2018 Issue oktober 2016 Page: 1 of 5 I. DOEL Als medewerkers en leden van de raad van commissarissen van Modine zijn wij jegens Modine Manufacturing Company en dochterondernemingen (gezamenlijk

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode

Zakelijke en ethische gedragscode Ingangsdatum: 28/2/08 Vervangt: 26/10/04 Goedgekeurd door: Raad van bestuur DOEL CODE Verzekeren dat de zakelijke activiteiten van de Mine Safety Appliances Company ( MSA ) stroken met de missie en het

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017 Zakelijke gedragscode The Binding Site Group Limited Maart 2017 Deze Zakelijke Gedragscode is van toepassing op iedereen bij The Binding Site Group Limited, met inbegrip van de wereldwijde dochterondernemingen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN Geven van geschenken/aanbieden van amusement 1. Aan klanten, leveranciers, zakenpartners en externe belanghebbenden. Het geven van geschenken moet in overeenstemming

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN Magna moet zijn verplichting om bij al onze transacties eerlijk en integer te handelen, nakomen. We moeten

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

Beleid tegen mensenhandel en slavernij

Beleid tegen mensenhandel en slavernij Beleid tegen mensenhandel en slavernij Inhoud Doel Bereik Beleidsverklaring onderzoek en naleving auditbeleid Verwante documenten en processen 2 B e l e i d t e g e n m e n s e n h a n d e l en s l a v

Nadere informatie

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3 PROCEDURENR. CP-103 PAGINA: 1 van 6 ONDERWERP: Beleid Inzake Belangenverstrengeling - DATUM: 11 juni 2015 Werknemers UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR.

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG Als medewerker van PPG wordt van u verwacht dat u het Algemene anticorruptiebeleid van PPG leest en naleeft. Als u vragen of bedenkingen over het Beleid of uw nalevingsverplichtingen hebt, kunt u contact

Nadere informatie

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

Leveranciersgedragscode

Leveranciersgedragscode Leveranciersgedragscode 1. Achtergrond en uitgangspunten Het Ronald McDonald Kinderfonds vangt gezinnen op van ernstig zieke kinderen. In onze bedrijfsvoering streven wij naar optimaal en verantwoord rendement

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is Flyct Gedragscode Introductie Dit is onze Gedragscode Uit onze Gedragscode blijkt waar wij voor staan en geeft aan wat wij wel en niet doen. De code omvat onze kernprincipes en wat ze in de praktijk betekenen.

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

NSG Group Gedragscode voor leveranciers

NSG Group Gedragscode voor leveranciers Inleiding NSG Group Gedragscode voor leveranciers Het doel van NSG Group is om op professioneel, juridisch en ethisch vlak de hoogst mogelijke wereldwijde reputatie te genieten voor de manier waarop wij

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

Principes voor gedrag door de onderneming

Principes voor gedrag door de onderneming Uitgegeven september 2005 Gereviseerd april 2012 Gereviseerd oktober 2017 Principes voor gedrag door de onderneming Epson vervult haar sociale verantwoordelijkheid door te handelen in lijn met de onderstaande

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Mensenrechten Beleid (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.2/2013 op 22 februari 2013) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 1 januari 2017 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Directeur Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 2.0 De PostNL Business Principles zijn officieel uitgegeven

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbinnen omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden

Nadere informatie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Datum: 04-02- 2015 Rev: 1 Vrijgave:EQS Officer Pagina: 1 van 9 Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Bij H.Essers geldt een nultolerantie voor omkoping en corruptie. Wij streven naar een eerlijk

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Voorwoord door de Raad van Bestuur VolkerWessels bouwt al 150 jaar met zorg aan projecten voor diverse opdrachtgevers. Onze nuchtere en verantwoordelijke aanpak

Nadere informatie

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid Klokkenluidersbeleid Pagina 1 van 6 Inleiding en documentcontrole Dit document is bedoeld om informatie te verstrekken met betrekking tot het beleid, de procedures, normen of richtsnoeren van G4S Group

Nadere informatie

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Documenttitel : Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Datum : 1 januari 2011 : Documentnummer : 1.22 HR-Concernregelingen Agrifirm Group Versie : 2011-1

Nadere informatie

en dit zijn onze principes

en dit zijn onze principes en dit zijn onze principes Inhoud Dit zijn onze principes Dit zijn onze principes We doen het samen We werken duurzaam We tonen respect We hebben aandacht Verder wegwijs 03 08 10 12 14 18 Alle bedrijven

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc.

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. Deze Gedragsregels gelden voor alle ITW medewerkers/-sters, bestuurders, bedrijven en dochterondernemingen over de hele wereld. Elke ITW

Nadere informatie

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 Ondernemingscode Procumulator B.V. - juli 2014 1 INHOUD 1. Doel van de Ondernemingscode... 3 2. Integriteit... 3 3. Zaken doen... 5 4. Bedrijfsmiddelen en informatie...

Nadere informatie

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE Eldorado Gold Corporation (het bedrijf ) en haar dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving Overzicht United Technologies Corporation, waaronder al zijn divisies, bedrijfsonderdelen en dochterondernemingen (samen 'UTC' genoemd) neemt de hoogste ethische en gedragsnormen in acht. Zoals uiteengezet

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK Vastgesteld door het MT op 14 oktober 2008 1 Integriteitscode Goed Wonen Zederik werkt met maatschappelijk kapitaal aan de realisatie van belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting)

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) October 2013 Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Belangenconflicten

Nadere informatie

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 MKB Webhoster erkent dat privacy belangrijk is. Dit Privacy- en Cookiebeleid (verder: Beleid) is van toepassing op alle producten diensten

Nadere informatie

GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene versie 22 augustus 2017

GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene versie 22 augustus 2017 GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden personen zijn: 1.1.a. de medewerkers van Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (COM),

Nadere informatie

Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment

Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment I DOEL Het geven en ontvangen van zakelijke gunsten (geschenken, maaltijden, reizen en entertainment) is een gebruikelijke zakelijke praktijk, met als

Nadere informatie

MVO gedragscode gavilar B.V.

MVO gedragscode gavilar B.V. PAGINA 1 MVO gedragscode B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Gecontroleerd Akkoord : B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht : R. ten Hove : QHSE-coördinator : P. Klijs : Operations

Nadere informatie

Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen

Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen Collegeleden 1 mogen het vertrouwen dat zij van hun kiezers hebben gekregen, niet schaden. Collegeleden zijn voortdurend in een dubbele positie: aan

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS Weatherford heeft een reputatie opgebouwd als een bedrijf dat staat op ethische handelspraktijken en een hoge graad van integriteit nastreeft in al zijn zakelijke transacties.

Nadere informatie

Antitrustbeleid DOEL BELEID. Ingangsdatum: 1 JUNI 2017

Antitrustbeleid DOEL BELEID. Ingangsdatum: 1 JUNI 2017 Beleidseigenaar/-sponsor: Legal Compliance Datum herzien door Policy Review Committee: mei 2017 Vervangt: Geen Ingangsdatum: 1 JUNI 2017 [wordt ingevuld door Policy Review Committee] Antitrustbeleid DOEL

Nadere informatie

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep Datum: 26.06.2013 Versie: v 1.0 Goedgekeurd door: Compliance Officer 1 1. Doel Dit Beleid werd opgesteld met als doel onze verantwoordelijkheden, alsook die van iedereen

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

Manuchar Group Gedragscode

Manuchar Group Gedragscode Manuchar Group Gedragscode Datum op maak: 15th of Juni, 2016. Inhoudstafel Inleiding 3 Doel van de Manuchar Gedragscode 3 Toepassingsgebied 3 Toezicht op de naleving 3 Respect voor collega s, handelspartners

Nadere informatie

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN!

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! Bijlage 4: Child Protection Policy Plan International ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! WAAROM EEN KINDERBESCHERMINGSBELEID? Plan België streeft ernaar een wereld mee uit te bouwen waarin alle

Nadere informatie

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE ResMed Inc - Zakelijke gedrags- en ethische code Pagina 2 van 11 Laatst bijgewerkt op 13 mei 2005 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR 1 oktober 2004 Geachte ResMed-werknemer,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE September 2013

GEDRAGSCODE September 2013 GEDRAGSCODE Wij hebben een duidelijke en eenvoudige set waarden - bij alles wat we doen streven we ernaar moedig, fantasierijk en fatsoenlijk te zijn. Werken volgens deze waarden betekent niet alleen dat

Nadere informatie

Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen

Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen Raadsleden 1 mogen het vertrouwen dat zij van hun kiezers hebben gekregen, niet schaden. Ze zijn voortdurend in een dubbele positie: aan de ene kant dienen

Nadere informatie

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn:

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn: Ethisch Beleid 1. Inleiding Wanneer in dit beleid SIG wordt genoemd, refereert dit eveneens naar ATC en ATCI. SIG plc heeft een aantal basisprincipes en -waarden waar het veel waarde aan hecht. Het vertrouwen

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling 1. DOEL Brunel streeft ernaar aan al haar zakelijke activiteiten op eerlijke en ethische wijze uitvoering te geven. We hechten daarbij groot belang aan open communicatie en verwachten

Nadere informatie

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April Gedragsprincipes Gedragsprincipes April 2016 1 Gedragsprincipes April 2016 3 Inhoud Juridisch en ethisch verantwoord zaken doen Naleving van de wet en van het beleid van Givaudan... 6 Omkoping en corruptie...

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN Integriteitscode Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland Vastgesteld op 17 februari 2014 1 INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN 1 Inleiding... 3 2 Wie vallen er onder de code?... 3 3

Nadere informatie

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Inleiding Het doel van dit document is om medewerkers van Staples te informeren over de helpdeskvoor ethiek en de naleving daarvan (Ethics and Compliance

Nadere informatie

Bedrijfsgedragscode. Document Informatie. Korte omschrijving: Bereik: Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 7 december 2010

Bedrijfsgedragscode. Document Informatie. Korte omschrijving: Bereik: Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 7 december 2010 Bedrijfsgedragscode Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 7 december 2010 Document Informatie Korte omschrijving: Deze bedrijfsgedragscode is bedoeld om de ethische en de wettelijke verplichtingen van

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen Integriteitcode Woningbouwvereniging Brederode Wonen Brederode Wonen INTEGRITEITCODE versie oktober 2013 Inleiding Woningbouwvereniging Brederode Wonen (hierna te noemen Brederode) is een woningbouwcorporatie

Nadere informatie

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Pagina: 1/8 Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Univé, dat zijn wij! Wij, medewerkers van Univé, zijn de ambassadeurs van onze organisatie. Hoe de buitenwereld in het bijzonder onze leden Univé ervaart, is

Nadere informatie

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders Gedragscode Branchevereniging VvE Beheerders Inhoud 1. Inleiding... 3 2. BVVB Gedragscode 2.1 Communicatie. 3 2.1.1 Informatie.. 3 2.1.2 Geheimhouding 3 2.1.3 Acquisitie.. 3 2.1.4 BVVB. 4 2.2 Betrouwbaarheid

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar, 27 maart 2017 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Toewijzing van woningen 3 3 Zakelijk houden van relaties en nevenactiviteiten 3

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO

GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO Beste collega's, Er zijn maar weinig dingen zo belangrijk als uw reputatie. Dat geldt zowel voor bedrijven als voor individuen. De ethische reputatie van Logitech

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g Stichting Pensioenfonds PostN L Versie december 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Regelgeving 3 3 Samenhang interne regelingen 3 4 Inhoud Klokkenluidersregeling

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Pagina: 1/8 Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Univé, dat zijn wij! Wij, medewerkers van Univé, zijn de ambassadeurs van onze organisatie. Hoe de buitenwereld in het bijzonder onze leden Univé ervaart, is

Nadere informatie

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen Ahold Gedragscode Het juiste doen Ahold Gedragscode 2 Inhoud 1. Houd je aan de wet 4 Overal waar we zaken doen houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving. 2. Respecteer elkaar 6 We respecteren de

Nadere informatie

GEDRAGSCODE. Inleiding

GEDRAGSCODE. Inleiding GEDRAGSCODE Inleiding De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs (DHS), is een maatschappelijke organisatie. In de scholen wordt kennis overgedragen aan de leerlingen en om

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar juli 2010 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Integriteitscode... 3 2.1 Toewijzing van woningen... 3 2.2 Zakelijk houden van relaties

Nadere informatie

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen.

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen. Gedragscode Integriteit Woonstad Rotterdam Inleiding Woonstad Rotterdam is een woningcorporatie met een grote maatschappelijke opgave. Onze ambities en maatschappelijk positie stellen hoge eisen aan de

Nadere informatie

Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

Patiënt Intelligence Panel Limited (wij, ons of onze) is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Patiënt Intelligence Panel Limited, Privacy Policy 1 Inleiding Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Dit privacy-beleid

Nadere informatie

Welke informatie verzamelen we en wat doen we ermee? Voor ons volledige pakket van diensten kunnen wij de volgende soorten informatie verzamelen:

Welke informatie verzamelen we en wat doen we ermee? Voor ons volledige pakket van diensten kunnen wij de volgende soorten informatie verzamelen: Privacy 11 September 2017 Privacybeleid Flexx4Nu Services is sinds 10 augustus 2017 onderdeel van HelloFlex People. Dit privacybeleid is geld voor: Flexx4Nu personeelsdiensten werving en selectie en Flexx4Nu

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbij omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden gedragsnormen

Nadere informatie