Een bericht van Richard Tobin We dragen allen verantwoordelijkheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een bericht van Richard Tobin We dragen allen verantwoordelijkheid"

Transcriptie

1 GEDRAGSCODE A

2 Onze belangrijkste taak is te streven naar deugdzaamheid in ons handelen. Onze innerlijke balans en zelfs ons bestaan hangen ervan af. Alleen deugdzaam handelen kan het leven mooi en waardig maken. Albert Einstein

3 Een bericht van Richard Tobin We dragen allen verantwoordelijkheid CNH Industrial N.V. is een recentelijk opgerichte onderneming met echter meer dan 150 jaar bedrijfsgeschiedenis. Tijdens die vele jaren hebben onze activiteiten, net als de wereld, ongelooflijke groei en veranderingen meegemaakt. Ondanks die groei en veranderingen blijven de kernwaarden en ethiek, die altijd de pijlers zijn geweest van onze activiteiten, de basis voor onze wijze van zakendoen en ons succes. De continu veranderende omgeving creëert nieuwe en andere uitdagingen voor onszelf en voor onze manier van zaken doen en wij moeten erop voorbereid zijn om die uitdagingen aan te gaan. Doorslaggevend als voorbereiding op dergelijke uitdagingen is het begrijpen en ons eigen maken van de kernwaarden van ons bedrijf en de wettelijke krijtlijnen waarbinnen we onze activiteiten moeten ontplooien. Dit is vandaag belangrijker dan ooit, nu zakelijke praktijken constant aan intense openbare controles zijn onderworpen en multinationals aan steeds complexere (en voortdurend wijzigende) wettelijke vereisten moeten voldoen. De Gedragscode biedt u (samen met de andere beleidslijnen van het bedrijf) een leidraad en andere informatie die u moet helpen bij het oplossen van mogelijk moeilijke kwesties waarmee u zou geconfronteerd kunnen worden. Hij informeert u tevens over het complianceprogramma en de etische waarden van de Onderneming en over wie u moet raadplegen voor hulp en advies. Onze goede naam als integere Onderneming is één van onze belangrijkste activa en we verwachten van al onze werknemers dat zij bij het uitvoeren van hun taken deze goede naam zullen beschermen. De naleving van toepasselijke wetten en de beleidslijnen van CNH Industrial behoort tot ieders verantwoordelijkheid. Alle bestuurders, leidinggevenden en werknemers van CNH Industrial en haar dochterondernemingen zijn aan de Code onderworpen. Neem verantwoordelijkheid voor uw handelingen en voor het kennen en naleven van de beleidslijnen die op u van toepassing zijn. Indien u een manager bent, bent u er verantwoordelijk voor dat u de juiste toon zet voor de naleving, alle gelegenheden aangrijpt om de Code te consolideren en uw werknemers helpt zowel in woord als in daad om de Code en het andere relevante beleid van de Onderneming te begrijpen en na te leven. Neem de tijd om de Code te lezen en zorgvuldig na te denken hoe hij op u van toepassing is. Bij vragen raad ik u aan om advies in te winnen bij uw manager of andere in de Code aangegeven bronnen. Indien u hiervan getuige of op de hoogte bent, bent u bovendien verplicht om inbreuken op de Code te melden. U heeft mijn woord dat wij dergelijke rapporten zo vertrouwelijk mogelijk zullen behandelen. U kunt er eveneens op vertrouwen dat niemand die te goeder trouw een verdachte inbreuk meldt, zal worden blootgesteld aan sancties voor een dergelijke melding. Laten we samen onze belofte vernieuwen voor het beschermen en versterken van onze goede naam als integere vennootschap en voor het op de juiste wijze zaken doen. Richard J. Tobin, Chief Executive Officer 1

4 TOEPASSINGSGEBIED De Code geldt voor alle bestuurders, leidinggevenden en andere werknemers van CNH Industrial N.V. ( CNH Industrial of de Maatschappij ), haar dochterondernemingen en alle anderen in alle landen die handelen in naam van of voor de groep van ondernemingen van CNH Industrial ( CNH Industrial-groep ). Naast deze Code heeft de CNH Industrial-groep ondernemingsbeleidslijnen, interne procedures en bedrijfsprocessen opgesteld die de Code aanvullen en op uw functie van toepassing kunnen zijn. De Code moet worden gelezen en geïnterpreteerd in samenhang met de Ondernemingsbeleidslijnen. Dergelijke beleidslijnen zijn integraal onderdeel van de Code en zijn beschikbaar op de website (www.cnhindustrial.com) en het intranet van CNH Industrial. In de gevallen waarin de wetten en reglementen in een bepaald rechtsgebied minder streng zouden zijn dan de regels van de Gedragscode, zal de Code primeren. CNH Industrial ondersteunt de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN, de desbetreffende Overeenkomsten van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de OESO-Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. De Code en het gedrag en de beleidslijnen van CNH Industrial zijn dan ook bedoeld om in overeenstemming te zijn met dergelijke richtlijnen. Bij al onze handelingen moeten we een ethisch correcte omgang met alle personen met wie we samenwerken, actief stimuleren en moeten we persoonlijk de hoogste standaarden van eerlijk, integer en verantwoord gedrag in acht nemen. Zaken doen met een aannemer, agent, consulent, makelaar, distributeur of andere derde partij die de toepasselijke wetten of onze Gedragscode overtreedt, zal onze gehoudenheid tot integriteit ondermijnen. CNH Industrial moedigt ook de actieve betrokkenheid aan van werknemers bij het vaststellen en voorkomen van wangedrag. Mocht u reden hebben om aan te nemen dat een werknemer inclusief uw rechtstreekse manager een wet of enige bepaling van de Code heeft overtreden, kan overtreden, of handelt op een wijze die daarmee in overtreding schijnt te zijn, dan wordt u geacht zulke handelingen onmiddellijk te melden aan uw toezichthoudende overste, uw HR-manager, een lid van het Interne auditcomité van de Onderneming of een lid van het Juridisch en Compliance departement. Bij wijze van alternatief kunt u ook op anonieme wijze om assistentie vragen (of een inbreuk melden) via de hulplijn voor compliance binnen de Onderneming. N.B.: Niets vermeld in of gesuggereerd door deze Code zal een wettelijke verplichting van de CNH Industrial-groep doen ontstaan of worden geacht te doen ontstaan of vormen. De bepalingen van deze Code kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd en genereren geen rechten op tewerkstelling. 2

5 INHOUD 1 EEN BERICHT VAN RICHARD TOBIN 2 TOEPASSINGSGEBIED 3 INHOUD 4 OP DE MARKT 6 Wij vermijden en beheren conflicten en potentiële belangenvermeningen 7 Wij bevorderen de naleving van toepasselijke wetten 7 Wij doen niet aan omkoping of corruptie 8 Wij leven de antiwitwaswetgeving na 8 We houden ons aan economische sancties, embargo s en internationale handelswetgeving 9 Wij doen aan eerlijke concurrentie 9 Wij erkennen en respecteren de privacy van ons personeel 10 ONZE WERKNEMERS 12 Wij doen geen beroep op kinder- of dwangarbeid 12 Wij respecteren de vrijheid van vereniging 12 Wij behandelen anderen met respect en discrimineren niet 12 Wij tolereren geen intimidatie of pesterijen 13 Wij streven een goede werkomgeving na 13 Wij gebruiken de activa en middelen van de Onderneming op verantwoorde wijze 13 Wij beschermen onze goede naam 14 MILIEU, GEZONDHEID EN VEILIGHEID 16 Wij beschermen de gezondheid en veiligheid van anderen en van onszelf 16 In onze processen nemen wij de nodige milieubescherming in acht 17 Wij zetten ons in voor het produceren van veilige en milieuvriendelijke producten 18 GEMEENSCHAP EN MAATSCHAPPIJ 20 Wij streven ernaar om onze klanten de hoogste waarde te leveren 20 Wij selecteren onze leveranciers op objectieve wijze 21 Met openbare instellingen onderhouden wij transparante relaties 22 Wij nemen op passende wijze deel aan openbare aangelegenheden 22 Wij zijn actieve leden van de gemeenschap waarin wij actief zijn 23 We zijn billijk, eerlijk en open in onze communicatie 24 INTERNE CONTROLE 26 We hebben processen doorgevoerd voor onze financiële verslaggeving en boekhouding 28 Wij behandelen Inside Information (voorkennis) op passende wijze en volgens de wet 29 Wij beschermen onze vertrouwelijke informatie 30 MOGELIJKE PROBLEMEN EN BEZORGDHEDEN 34 OPLEIDING INHOUD / 3

6 4

7 OP DE MARKT De CNH Industrial-groep voert haar bedrijfsactiviteiten op basis van en in overeenkomst met de waarden geformuleerd in de commerciële gedragsregels en verwacht van alle andere aan de Code onderworpen personen een identiek gedrag. Het beleid van de CNH Industrial-groep is gericht op het bevorderen van een hoge integriteitsstandaard door een eerlijke en ethische wijze van zaken doen. Alle bestuurders, leidinggevenden en werknemers moeten op ethische en integere wijze handelen en zich houden aan de hoogste ethische commerciële gedragsregels tijdens hun omgang met klanten, leveranciers, partners, dienstverleners, concurrenten, werknemers en alle anderen met wie zij in contact komen bij de uitvoering van hun taken. OP DE MARKT / 5

8 Wij vermijden en beheren conflicten en potentiële belangenvermengingen Wij zijn allen verantwoordelijk voor het beschermen van de integriteit van de zakelijke beslissingen van CNH Industrial door te verzekeren dat die uitsluitend worden gemaakt op grond van wat het beste is voor CNH Industrial en niet zijn beïnvloed door persoonlijke belangen. Een belangenvermenging ontstaat in een situatie waar potentieel overlapping bestaat tussen uw persoonlijke belangen en uw verbintenissen tegenover CNH Industrial. Daar waas een handeling die werkelijk een belangenvermenging vormt, nooit aanvaardbaar zal zijn, moet u ook handelingen vermijden die zelfs de indruk van een dergelijk conflict geven. Bovendien mag u dit beleid niet omzeilen door een beroep te doen op andere personen om indirect handelingen te stellen die voor u verboden zijn, zoals het doen van een ongepaste investering via een familielid of vriend. Omdat het moeilijk is om alle verschillende wijzen waarop een belangenvermenging kan ontstaan, op te sommen, vindt u onderstaand een aantal voorbeelden van belangenvermengingen: tewerkgesteld zijn bij of het onderhouden van adviseursrelatie met een concurrent, leverancier of klant; het hebben van financiële belangen in om het even welke transactie betreffende de aankoop of verkoop door de Groep van producten, materialen, apparatuur, diensten of eigendom van elke aard; het gebruiken van activa van de Onderneming, waaronder apparatuur, materialen of bedrijfseigen informatie, voor persoonlijke doeleinden of buitenprofessionale doeleinden die geen verband houden met uw functie; het aannemen van cash geld, geschenken, ontspanning of voordelen van meer dan symbolische waarde van elke concurrent, leverancier of klant van de Groep. Vragen of bezorgdheden moet u bespreken met uw rechtstreekse manager of een vertegenwoordiger van de Personeelsdienst of het Juridische en Compliance departement. [Zie ook het beleid Belangenvermenging van CNH Industrial.] V: Mijn broer heeft een bedrijf dat onderdelen fabriceert die in onze producten worden gebruikt. Kan ik betrokken zijn bij het aantrekken van het bedrijf van mijn broer als leverancier van de CNH Industrial-groep? V&A A: Nee. Een aankoopbeslissing nemen terwijl er persoonlijke of familiale betrekkingen in het geding zijn, is geen goede bedrijfsvoering. Het schept verder een belangenvermenging tussen uw wens om uw broer te helpen en uw objectiviteit bij het selecteren van de beste leverancier voor de Onderneming. Wanneer u echter uw familiale band bekend maakt en u zich terugtrekt uit het selectieproces, zal het bedrijf van uw broer met andere gekwalificeerde leveranciers mee kunnen dingen naar opdrachten van de Groep. 6

9 V: Ik ben bezig met het indienen van een voorstel bij een overheidsbedrijf in een ontwikkelingsland. Een ambtenaar liet doorschemeren dat, als ik haar een persoonlijke vergoeding betaal, zij ervoor zal zorgen dat mijn voorstel speciale aandacht krijgt. Zij verzekerde me dat dit een normale gang van zaken is. Het voelt niet juist aan, maar ik wil wel dat mijn voorstel de aandacht krijgt die het verdient. Moet ik betalen? Wij bevorderen de naleving van toepasselijke wetten Werknemers, leidinggevenden en bestuurders moeten zich, zowel naar de letter als naar de geest, houden aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften in de steden, staten en landen waar de Onderneming werkzaam is. Hoewel niet van alle werknemers, leidinggevenden en bestuurders wordt verwacht dat zij de details van alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften kennen, is het van belang dat ze genoeg weten om te kunnen bepalen wanneer ze advies moeten inwinnen bij de juiste personen. Vragen over naleving moeten worden gericht aan het Juridische en Compliance departement van het onderneming. A: Nee, dit is een ongepaste betaling. Het is een overtreding van onze Code en de wet. U mag niemand, met inbegrip van een overheidsambtenaar, iets van waarde aanbieden om een zakelijk voordeel te verkrijgen. Meld het verzoek onmiddellijk aan het Juridische en Compliance departement. Wij doen niet aan omkoping of corruptie Anticorruptiewetten, zoals het OESO-verdrag inzake bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale zakelijke transacties, Italiaans wetsbesluit nr. 231/2001, de Bribery Act van het V.K. en de Foreign Corrupt Practices Act van de V.S., verbieden bedrijven, hun werknemers en agenten om een buitenlandse overheidsambtenaar/- functionaris, politieke partij, partijwerknemer/-functionaris, of een kandidaat voor een politieke functie, direct of indirect te betalen, of de belofte om iets van waarde te betalen met als doel het beïnvloeden van een officieel besluit of beslissing teneinde een zakelijke overeenkomst te sluiten voor het bedrijf. Andere anticorruptiewetten gaan zelfs verder en verbieden dergelijke betalingen aan iedereen. Van alle werknemers van CNH Industrial wordt vereist dat zij alle toepasselijke anticorruptiewetten en betreffende beleidslijnen van de Onderneming strikt naleven. Daarnaast verbiedt de anticorruptiewetgeving ons om zelf steekpenningen, smeergeld of ongepaste betalingen te vragen of iemand te instrueren om namens ons steekpenningen, smeergeld of ongepaste betalingen te doen of te vragen. Bovendien mogen we niet willens en wetens toestaan dat iemand dit namens ons doet, of aanwijzingen negeren dat iemand dit wellicht doet. Indien u zou vermoeden dat iemand wellicht namens ons ongepaste betalingen doet, dan moet u dit onmiddellijk melden aan het Juridische en Compliance departement. [Zie ook het Anticorruptie-nalevingsbeleid van CNH Industrial.] OP DE MARKT / 7

10 Wij leven de antiwitwaswetgeving na Het witwassen van geld is het proces waarbij de opbrengsten van criminele activiteiten schijnbaar legaal worden gemaakt. Het witwassen van geld kan misdaden, zoals fraude, drugshandel en terrorisme vergemakkelijken; het heeft een negatief effect op de wereldeconomie; en het is ten strengste verboden. Toepasselijke wetten en het beleid van onze Onderneming verbieden ons handelingen te stellen tot, of een andere wijze betrokken te zijn bij handelingen die betrekking hebben op het witwassen van geld of die een dergelijke indruk zouden kunnen wekken. Van alle werknemers van CNH Industrial wordt vereist dat zij alle toepasselijke antiwitwaswetten en het daarop betrekking hebbende beleid van de Onderneming strikt naleven. Alvorens een zakelijke relatie met een derde partij aan te gaan moeten we een passende controle van de achtergrond van de derde partij uitvoeren op basis van de beschikbare informatie (met inbegrip van financiële informatie), om ons te vergewissen van de goede naam van genoemde entiteit, zijn bekwaamheid en het toegelaten karakter van zijn activiteit. We houden ons aan economische sancties, embargo s en internationale handelswetgeving In steeds toenemende mate overschrijden onze bedrijfsactiviteiten de landsgrenzen. Dergelijke internationale handel is onderworpen aan meerdere wetten en reglementeringen. Wij verbinden ons ertoe dat onze zakelijke activiteiten geen van toepassing zijnde internationale economische sancties, embargo s en internationale handelswetgeving (zoals die betreffende de import of export van goederen of de verkoop van militaire goederen) zullen schenden. Economische sancties, embargo s en internationale handelswetten zijn complex, vaak feitenspecifiek en kunnen snel veranderen, afhankelijk van, bijvoorbeeld, de internationale gebeurtenissen. De juridische gevolgen van niet-naleving van dergelijke wetten kunnen zeer ernstig zijn en boetes, gevangenisstraffen van betrokkenen en het verlies van exportprivileges omvatten. Daarnaast kan de niet-naleving van dergelijke wetten schadelijke gevolgen hebben voor de goede naam van de Onderneming. Bij vragen over deze wetten moet u daarom alvorens een transactie af te sluiten of uit te voeren het advies inwinnen van de professionals op het gebied van de naleving van de handelsregels en het Juridische en Compliance departement van de Onderneming. [Zie ook het Internationale handelsbeleid van CNH Industrial.] 8

11 Wij doen aan eerlijke concurrentie Wij erkennen het cruciale belang van een open en competitieve markt en wij zullen ons inspannen om te allen tijde de toepasselijke mededingingsregels en antitrustreglementering integraal na te leven. Wij zullen ons niet inlaten met handelspraktijken (zoals kartelvorming, prijsafspraken, marktverdelingen, productie- of verkoopbeperkingen, koppelverkoop, de uitwisseling van handelsinformatie of zakelijke inzichten enz.), die de toepasselijke antitrust- of mededingswetgeving kunnen schenden. In het kader van de eerlijke mededinging zullen wij niet willens en wetens de intellectuele eigendomsrechten van derden schenden of vertrouwelijke informatie van concurrenten bekomen of gebruiken. De wettelijke gevolgen van de overtreding van dergelijke wetten kunnen zeer ernstig zijn (zowel voor de Onderneming als de betrokken personen). Daarnaast is de naleving van dergelijke wetten essentieel voor het behoud van de goede naam van onze Onderneming. Bij vragen over deze wetten moet u, alvorens tot handelen over te gaan, eerst het advies inwinnen van het Juridische en Compliance departement van de Onderneming. Wanneer u getuige bent of op de hoogte bent van een inbreuk op deze regels, moet u deze informatie melden. [Zie ook het Mededingingsbeleid van CNH Industrial.] Wij erkennen en respecteren de privacy van ons personeel Tijdens de uitoefening van onze normale bedrijfsactiviteiten, kunnen wij met toegestane middelen persoonsgegevens verzamelen. Wij verbinden ons ertoe om deze persoonsgegevens te verzamelen, bewaren en te verwerken in overeenstemming met alle toepasselijke privacywetgeving. Hiertoe zullen wij een robuust veiligheidsniveau garanderen bij de keuze en het gebruik van onze IT-systemen ontworpen om persoonsgegevens te verzamelen, te bewaren en te verwerken. Zie ook het Safe Harbor Employee privacybeleid van CNH Industrial en het Gegevensprivacybeleid van CNH Industrial. V: Op een conferentie ontmoette ik onlangs een oude vriend die nu vice-president is bij een concurrent. Tijdens het gesprek gaf hij vrijwillig informatie over hun prijsstrategie en toekomstige prijstrends. Ik heb hem snel verteld dat dit een ongepast gesprek was en ben weggelopen. Heb ik overreageerd? A: U heeft juist gehandeld. Wanneer u in een gesprek terechtkomt waarin een concurrent zijn prijsstrategieën bespreekt, moet u onmiddellijk vertrekken. Ook wanneer u de informatie niet gebruikt, kan de indruk worden gewekt dat u deelneemt aan activiteiten die door mededingingswetgeving zijn verboden. Verder moet u de gebeurtenis zo snel mogelijk melden bij uw manager en het Juridische en Compliance departement. Vooral op handelsbeurzen moet u bijzonder voorzichtig zijn. OP DE MARKT / 9

12 ONZE WERKNEMERS Wij erkennen dat gemotiveerde en zeer professionele mensen essentiële factoren zijn voor het behoud van het concurrentievermogen, het creëren van waarde voor de belanghebbenden en het waarborgen van de klanttevredenheid. De volgende principes zijn in overeenstemming met de Universele Verklaring van de rechten van de mens van de VN en de desbetreffende Overeenkomsten van de Internationale Arbeidsorganisatie, en bevestigen het belang van het respect voor het individu, garanderen een gelijke behandeling en sluiten elke vorm van discriminatie uit. Wij steunen de bescherming van de fundamentele rechten van de mens. 10

13 ONZE WERKNEMERS / 11

14 Wij doen geen beroep op kinder- of dwangarbeid De CNH Industrial-groep doet geen enkel beroep op gedwongen of verplichte arbeid of kinderarbeid, en zet geen personen in die jonger zijn dan de minimumleeftijd om te mogen werken, bepaald door de wetgeving op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd en, in ieder geval, geen personen die jonger dan vijftien jaar, tenzij een uitzondering uitdrukkelijk is toegestaan door internationale verdragen en de plaatselijke wetgeving. De CNH Industrial-groep verplicht zich er tevens toe om geen commerciële relaties aan te gaan met leveranciers die een beroep doen op van kinderarbeid, zoals hierboven gedefinieerd. [Zie ook het Mensenrechtenbeleid van CNH Industrial.] Wij respecteren de vrijheid van vereniging De CNH Industrial-groep erkent en eerbiedigt het recht van zijn werknemers om te worden vertegenwoordigd door vakbonden of andere vertegenwoordigers, zoals vastgelegd in overeenstemming met de plaatselijk toepasselijke wetgeving. Tijdens de onderhandelingen met dergelijke vertegenwoordigers zal de CNH Industrial-groep een constructieve benadering en relatie nastreven. Wij behandelen anderen met respect en discrimineren niet Wij verbinden ons ertoe om alle werknemers gelijke kansen te bieden, zowel op het werk als in hun doorgroeimogelijkheden en om alle toepasselijke wetgeving die discriminatie verbiedt, na te leven. Alle managers binnen de ondernemingen van onze Groep moeten verzekeren dat in alle aspecten van de arbeidsverhouding, zoals de aanwerving, training, verloning, promotie, overplaatsing en beëindiging, alle medewerkers zullen behandeld worden op grond van hun bekwaamheden om aan de toepasselijke functievereisten te voldoen, en dat alle beslissingen genomen worden zonder enige vorm van discriminatie (inbegrepen discriminatie op grond van ras, geslacht, seksuele geaardheid, sociale status, fysieke en gezondheidstoestand, handicaps, leeftijd, nationaliteit, religieuze of persoonlijke overtuigingen). Wij tolereren geen intimidatie of pesterijen Alle vormen van intimidatie en pesterijen - zoals racistische pesterijen, ongewenste seksuele intimiteiten of pesterijen omwille van andere persoonlijke kenmerken- met als doel of gevolg dat de waardigheid geschonden wordt van de persoon die het slachtoffer is van dergelijke intimidatie of pesterijen, zijn totaal onaanvaardbaar binnen onze Groep, of ze nu binnen of buiten het bedrijf plaatsvinden. Wij zijn ertoe gehouden om alle toepasselijke wetgeving die discriminatie of intimidatie verbiedt, na te leven. V: Een collega maakt vaak persoonlijke opmerkingen over mijn uiterlijk waarbij ik mij onbehaaglijk voel. Ik heb hem gevraagd ermee op te houden, maar dat doet hij niet. Wat kan ik doen? A: Je kunt en moet hulp zoeken. Je kunt je rechtstreekse manager, de personeelsdienst, het Juridische en Compliance departement of de hulplijn contacteren. Het is belangrijk voor de Groep dat alle medewerkers elkaar respecteren en waardig behandelen. 12

15 Wij streven een goede werkomgeving na Wij zullen alle noodzakelijke maatregelen nemen om een goede en meewerkende werkomgeving te handhaven waarin de waardigheid van elk individu wordt gerespecteerd. In het bijzonder zullen alle werknemers van de Onderneming: niet onder invloed van alcohol of drugs mogen werken; op plaatsen waar roken nog niet wettelijk is verboden, begrip opbrengen voor de noden van diegenen die fysiek last hebben van de gevolgen van passief roken ; en elk gedrag vermijden dat gewild of ongewild een intimiderend of agressief klimaat zou kunnen creëren ten opzichte van collega s of ondergeschikten. Wij gebruiken de activa en middelen van de Onderneming op verantwoorde wijze Alle werknemers zullen de bedrijfsgoederen en -middelen waarover ze kunnen beschikken of waarvoor zij zorg dragen, op efficiënte wijze gebruiken en uitsluitend en alleen voor het realiseren van de bedrijfsdoelen en doelstellingen van de CNH Industrial-groep. Zij zullen dergelijke goederen gebruiken voor de bestemde doelen en op de beoogde wijze en op een manier die geschikt is voor de bescherming van de waarde ervan. Daarnaast zijn alle medewerkers verantwoordelijk voor de bescherming van dergelijke goederen en middelen tegen verlies, diefstal, ongeoorloofd gebruik, beschadiging of vernietiging. Elk gebruik van dergelijke goederen en middelen dat in strijd zou kunnen zijn met de belangen van onze Groep, of dat onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor, en de wijze waarop deze goederen bedoeld zijn om te worden gebruikt, is verboden. Het is essentieel dat alle werknemers zich houden aan het gebruiks-, toegangs- en veiligheidsbeleid van de CNH Industrial-groep voor software en informatietechnologie, , internet en intranetsystemen. [Zie ook het beleid van CNH Industrial voor het gebruik van eigendom van de Onderneming.] Wij beschermen onze goede naam V: Soms gebruik ik de computer van het bedrijf om persoonlijke redenen. Ik doe simpele dingen, zoals het controleren van mijn bankrekening of het zenden van een naar mijn vrouw om het vervoer van onze kinderen te regelen. Mag dit? De goede naam van onze Onderneming is het resultaat van een jarenlange inzet en kan snel door onzorgvuldig handelen worden beschadigd of vernietigd. Ons bedrijfsimago, onze cultuur en lange geschiedenis zijn verworvenheden die door ons allen moeten worden gekoesterd en nauwgezet beschermd moeten worden. Dienovereenkomstig wordt van alle werknemers verwacht dat ze zich te allen tijde houden aan de Code (dus niet alleen tijdens de werkuren). Daarnaast is het van essentieel belang dat we allen een sterke betrokkenheid bij de Code voelen en dat we samenwerken binnen onze Groep bij het toezicht op de naleving ervan. A: Een redelijk gebruik van de middelen van het bedrijf is niet verboden. Vergeet echter niet dat u geen ongepast of illegaal materiaal mag verzenden of inzien, en geen niet goedgekeurde software mag installeren, ook wanneer u de computers van de Onderneming voor persoonlijke redenen gebruikt. Dit gebruik mag ook uw dagelijkse werk niet beïnvloeden. In geval van twijfel moet u controleren met uw rechtstreekse manager voordat u de middelen van de Onderneming voor persoonlijke doeleinden gebruikt. Een ongepast gebruik van de computers van de Onderneming kan leiden tot disciplinaire maatregelen. ONZE WERKNEMERS / 13

16 14

17 MILIEU, GEZONDHEID EN VEILIGHEID MILIEU, GEZONDHEID EN VEILIGHEID / 15

18 Wij beschermen de gezondheid en veiligheid van anderen en van onszelf Wij erkennen dat de gezondheid en veiligheid op het werk een fundamenteel recht is van de werknemers en een kernelement van de duurzaamheidsinspanningen van de CNH Industrial-groep. Al onze keuzes moeten overeenstemmen met de gezondheid en de veiligheid van ons personeel op de werkplek. Wij hebben een efficiënt beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk ontwikkeld, dat voortdurend wordt verbeterd en dat voorziet in preventiemaatregelen, zowel op het individuele als op het collectieve vlak, om het risico van letsels op de werkplaats tot een minimum te beperken. Wij streven ook naar de beste arbeidsomstandigheden in de industrie, in overeenstemming met de principes van hygiëne, industriële ergonomie en afzonderlijke organisatorische en operationele processen. De CNH Industrial-groep gelooft in en bevordert op actieve wijze de verspreiding van een cultuur van ongevallenpreventie en risicobewustzijn onder zijn werknemers, en gelooft in het bijzonder in het verstrekken van adequate opleidingen en informatie. Van de werknemers wordt op hun beurt geëist dat ze persoonlijk verantwoordelijk zijn en de preventiemaatregelen toepassen die door de CNH Industrial-groep voor de bescherming van hun gezondheid en veiligheid zijn vastgelegd en die door middel van specifieke aanwijzingen, instructies, informatie en opleiding zijn gecommuniceerd. Ieder van ons is verantwoordelijk voor het goede beheer van de veiligheid en mag zichzelf of andere medewerkers niet blootstellen aan gevaren die zouden kunnen leiden tot verwondingen of die voor henzelf of anderen schadelijk zouden kunnen zijn. [Zie ook het Gezondheids- en veiligheidsbeleid van CNH Industrial.] In onze processen nemen wij de nodige milieubescherming in acht Onze Groep beschouwt de bescherming van het milieu als een belangrijke overweging in de algemene commerciële benadering. Wij zijn gehouden tot een voortdurende verbetering van de milieuprestaties van onze activiteiten, en tot naleving van alle toepasselijke wetgeving m.b.t. de bescherming van het milieu. Dit omvat de ontwikkeling en uitbreiding van een efficiënt, gecertificeerd milieubeheersysteem (EMS Environmental Management System), gebaseerd op de fundamentele beginselen van het reduceren van milieueffecten en het optimaliseren van het gebruik van de hulpbronnen. Wij zien het als een plicht om actief mee te werken aan de toepassing van deze beginselen door, onder andere, op regelmatige basis opleidingen te geven en relevante informatie te verspreiden en tijdens onze werkzaamheden spelen we een actieve rol bij het toepassen van deze beginselen. [Zie ook het Milieubeleid van CNH Industrial.] V: Ik heb een persoon opgemerkt zonder de juiste identificatiebadge in een deel van het gebouw waar hij niet thuishoort. Wat moet ik doen? A: Vraag de persoon wie hij/zij is, en of u hem/haar ergens mee kunt helpen. Als u geen goed gevoel heeft bij de situatie of het gedrag van de persoon, of als u denkt dat hij/zij niet bevoegd is om daar te zijn, neem dan onmiddellijk contact op met uw plaatselijke manager of veiligheidsvertegenwoordiger met een beschrijving van de persoon en waar u hem heen zag gaan. 16

19 Wij zetten ons in voor het produceren van veilige en milieuvriendelijke producten In volledige overeenstemming met alle toepasselijke wetten, zien wij het als een plicht producten te produceren en verkopen die voldoen aan de hoogste vereisten inzake milieu- en veiligheidsprestaties. Bovendien streven wij ernaar om innovatieve technische oplossingen te ontwikkelen en te implementeren om de gevolgen voor het milieu van onze producten te minimaliseren en de veiligheid te maximaliseren. Wij stimuleren tevens een veilig en milieuvriendelijk gebruik van onze producten en bieden onze klanten en dealers informatie over het gebruik, onderhoud en de ontmanteling van onze voertuigen en andere producten. [Zie ook het Milieubeleid van CNH Industrial.] MILIEU, GEZONDHEID EN VEILIGHEID / 17

20 GEMEENSCHAP EN MAATSCHAPPIJ Wij zijn ertoe gehouden de relaties met alle belanghebbenden te onderhouden en uit te bouwen in een sfeer van goede trouw, loyauteit, eerlijkheid, transparantie en met het gepaste respect voor onze essentiële ethische waarden, zoals uiteengezet in de Code. 18

GEDRAGSCODE FIAT INDUSTRIAL

GEDRAGSCODE FIAT INDUSTRIAL 2010 GEDRAGSCODE GEDRAGSCODE FIAT INDUSTRIAL INHOUDSTAFEL ALGEMENE PRINCIPES 2 1. HANDLEIDING BIJ HET GEBRUIK VAN DE CODE 3 2. HANDELSWIJZE IN HET BEDRIJF 4 Belangenvermenging 4 Verplichting tot confidentialiteit

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode Beste collega, Iedere dag leveren onze beslissingen en acties een bijdrage aan het vormen van de reputatie en het toekomstig succes van ons bedrijf. Wij, als AbbVie medewerkers, hebben

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een bericht van onze president en CEO. Kaizen is onze manier van leven. Onze kernwaarden. Inleiding

Inhoudsopgave. Een bericht van onze president en CEO. Kaizen is onze manier van leven. Onze kernwaarden. Inleiding Gedragsnormen Inhoudsopgave Een bericht van onze president en CEO Onze kernwaarden Inleiding Toepasbaarheid van onze Gedragsnormen Conflicten tussen onze normen en de beleidsregels van Danaher-bedrijven

Nadere informatie

Gedragscode. Imperial Tobacco Gedragscode 09.08.10 DEFINITIEVE VERSIE

Gedragscode. Imperial Tobacco Gedragscode 09.08.10 DEFINITIEVE VERSIE Gedragscode contents onze gedragscode van Alison Cooper Section 1 Zakelijke Integriteit Section 2 Verantwoorde Commerciële Praktijken Section 3 Vertrouwen, Respect en Verantwoorde-lijkheid Section 4 Beheer

Nadere informatie

Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken

Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken The Way Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken The Way Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken Onze gedragscode voor verantwoord ondernemen Boodschap van de Chief Executive De meest constante

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode 1 Zakelijke gedragscode i Zakelijke gedragscode Geachte Nordson-collega, De kern van onze zakelijke gedragscode wordt samengevat in de bedrijfsdoelstelling van Nordson: Nordson Corporation

Nadere informatie

Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches

Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches De basis voor al onze activiteiten is ethisch verantwoord gedrag, eerlijkheid en betrouwbaarheid. Het opbouwen van een reputatie vergt tijd.

Nadere informatie

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE Zoals gewijzigd op 22 september 2014 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTER VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR Bij HEICO doen we zaken op een uiterst eerlijke en ethische manier. Deze

Nadere informatie

Bericht van het Bestuur van Tenneco

Bericht van het Bestuur van Tenneco GEDRAGSCODE Bericht van het Bestuur van Tenneco Bericht van Gregg Sherrill, Chairman en Chief Executive Officer Beste Tenneco-teamleden, Dankzij ons vaste streven naar de hoogste ethische normen hebben

Nadere informatie

Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE

Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE INHOUDSOPGAVE INLEIDING Doel en toepassingsgebied...1 Onze toezegging...1 Naleving van wet- en regelgeving...2 Hulpmiddelen voor werknemers...2 Meldingsplicht...3 Disciplinaire

Nadere informatie

Zakelijke Gedragscode

Zakelijke Gedragscode Zakelijke Gedragscode De CAE-gedragscode vat de minimale aansprakelijkheid en verwachtingen van CAE samen inzake geschiktindividueel en bedrijfsgedrag. De bedoeling is het verschaffen van informatie over

Nadere informatie

De raad van bestuur van Graco Inc. heeft het volgende strategische beleidsstandpunt aangenomen.

De raad van bestuur van Graco Inc. heeft het volgende strategische beleidsstandpunt aangenomen. INLEIDING Graco's strategisch beleidsstandpunt De raad van bestuur van Graco Inc. heeft het volgende strategische beleidsstandpunt aangenomen. Graco zal op ethische en integere manier zaken doen met respect

Nadere informatie

Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag

Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Welkom 3 Inleiding 4 Verantwoordelijkheid tegenover elkaar 6 Verantwoordelijkheid tegenover Ashland en haar Aandeelhouders

Nadere informatie

CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK

CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK Een boodschap van de CEO Beste collega s bij Belden, Met grote trots stel ik u de Code voor zakelijk gedrag en ethiek van Belden voor. Dit document slaat een brug tussen

Nadere informatie

EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF. Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek

EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF. Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek INTRODUCTIE Wij willen graag de Gedragscode van Clear Channel met u delen. Bob Pittman William Eccleshare In deze Clear Channel

Nadere informatie

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG Ver. 01 / March 2013 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE...3 1.1 Het bedrijf en onze waarden...3 1.2 Wat is de Ethische Gedragscode en Normen

Nadere informatie

ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE

ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE INHOUDSOPGAVE ACTIVA EN INFORMATIE OP DE JUISTE WIJZE GEBRUIKEN Ons streven 3 Ons doel en onze waarden 4 Personen op wie de code van toepassing is 5 Wat medewerkers moeten

Nadere informatie

Zakelijke Gedragscode. Beleid inzake Ethiek en Naleving. [Type text]

Zakelijke Gedragscode. Beleid inzake Ethiek en Naleving. [Type text] Zakelijke Gedragscode Beleid inzake Ethiek en Naleving [Type text] INHOUDSTABEL INLEIDING Bericht van de CEO 2 ZAKELIJKE GEDRAGSCODE 1. KERNWAARDEN 3 Responsible Care 3 Respect en integriteit 3 Verantwoording

Nadere informatie

Gedragscode. Presteren met Integriteit. 1 mei 2010. Copyright: SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 2010. All rights reserved.

Gedragscode. Presteren met Integriteit. 1 mei 2010. Copyright: SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 2010. All rights reserved. Gedragscode Presteren met Integriteit 1 mei 2010 Copyright: SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 2010. All rights reserved. Integriteitsboodschap van de CEO Presteren met integriteit! Dat is de fundering

Nadere informatie

Onze. Leidende principes. Gedragscode van Cargill

Onze. Leidende principes. Gedragscode van Cargill Onze Leidende principes Gedragscode van Cargill Het beleid op basis waarvan wij altijd onze zaken hebben gedaan is dat ons woord evenveel waard is als onze belofte. John MacMillan, Sr., 1923 Introductie

Nadere informatie

Onze werkwijze. Bedrijfspraktijken van BT. Oktober 2013. Pagina 1

Onze werkwijze. Bedrijfspraktijken van BT. Oktober 2013. Pagina 1 Onze werkwijze Bedrijfspraktijken van BT Oktober 2013 Pagina 1 Onze werkwijze: Onze bedrijfspraktijken Onze waarden: Het document Onze werkwijze bevat onze bedrijfspraktijken en waarden: het gedrag dat

Nadere informatie

Herziene Internationale Zakelijke Gedragscode

Herziene Internationale Zakelijke Gedragscode Herziene Internationale Zakelijke Gedragscode Leiden door het voorbeeld te geven op basis van onze sterke internationale gedragscode Bedrijfsvoering is essentieel voor ons succes. Mensen willen werken

Nadere informatie

Het Blauwe Boek. Inzetten voor COMPLIANCE. Door ons integer te gedragen, verdienen we het vertrouwen en het respect van de mensen die wij dienen.

Het Blauwe Boek. Inzetten voor COMPLIANCE. Door ons integer te gedragen, verdienen we het vertrouwen en het respect van de mensen die wij dienen. Het Blauwe Boek Samenvatting van de beleidsregels van Pfizer met betrekking tot zakelijk gedrag Inzetten voor COMPLIANCE Door ons integer te gedragen, verdienen we het vertrouwen en het respect van de

Nadere informatie

Richtlijnen Zakelijk Gedrag

Richtlijnen Zakelijk Gedrag Richtlijnen Zakelijk Gedrag INTEGRITEIT RESPECT VERTROUWEN NASTREVEN VAN UITMUNTENDHEID KLANTEN WERKNEMERS ZAKENPARTNERS LEVERANCIERS AANDEELHOUDERS GEMEENSCHAP MILIEU INHOUDSTABEL Richtlijnen Zakelijk

Nadere informatie

INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE

INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE Internationaal Complianceprogramma van Universal Het Internationale Complianceprogramma van Universal zorgt ervoor dat we ons integer gedragen in overeenstemming met

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gedragscode 1. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Gedragscode 1. Inhoudsopgave Gedragscode Voor meer informatie over Rentokil Initial kunt u een bezoek brengen aan: www.rentokil-initial.com www.rentokil.com www.initial.com www.ambius.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Uiteenzetting

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode Ons engagement voor de uitstekende reputatie van al onze bedrijven door middel van integriteit, leiderschap,

Zakelijke en ethische gedragscode Ons engagement voor de uitstekende reputatie van al onze bedrijven door middel van integriteit, leiderschap, Zakelijke en ethische gedragscode Ons engagement voor de uitstekende reputatie van al onze bedrijven door middel van integriteit, leiderschap, teamwerk en verantwoordingsplicht. Fortune Brands Home & Security,

Nadere informatie

Ethische Code Tate & Lyle Essentiële ingrediënten

Ethische Code Tate & Lyle Essentiële ingrediënten Ethische Code Tate & Lyle Essentiële ingrediënten Doen wat juist is, wat er ook gebeurt Onze kernwaarden Integriteit Veiligheid Respect In het bedrijfsleven en in het leven in het algemeen word je vaak

Nadere informatie

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG INHOUDSOPGAVE De Oracle-code voor ethiek en zakelijk gedrag..........1 Inzicht in deze code...............................1 Toepasselijkheid van deze code.....................2

Nadere informatie

Onze Manier van Werken. Ethische Gedragscode voor de Belron Groep

Onze Manier van Werken. Ethische Gedragscode voor de Belron Groep Onze Manier van Werken Ethische Gedragscode voor de Belron Groep Onze Manier van Werken Ethische Gedragscode voor de Belron Groep Inhoudsopgave Onze Manier van Werken Onze Manier van Werken Hoe We Met

Nadere informatie