Een bericht van Richard Tobin We dragen allen verantwoordelijkheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een bericht van Richard Tobin We dragen allen verantwoordelijkheid"

Transcriptie

1 GEDRAGSCODE A

2 Onze belangrijkste taak is te streven naar deugdzaamheid in ons handelen. Onze innerlijke balans en zelfs ons bestaan hangen ervan af. Alleen deugdzaam handelen kan het leven mooi en waardig maken. Albert Einstein

3 Een bericht van Richard Tobin We dragen allen verantwoordelijkheid CNH Industrial N.V. is een recentelijk opgerichte onderneming met echter meer dan 150 jaar bedrijfsgeschiedenis. Tijdens die vele jaren hebben onze activiteiten, net als de wereld, ongelooflijke groei en veranderingen meegemaakt. Ondanks die groei en veranderingen blijven de kernwaarden en ethiek, die altijd de pijlers zijn geweest van onze activiteiten, de basis voor onze wijze van zakendoen en ons succes. De continu veranderende omgeving creëert nieuwe en andere uitdagingen voor onszelf en voor onze manier van zaken doen en wij moeten erop voorbereid zijn om die uitdagingen aan te gaan. Doorslaggevend als voorbereiding op dergelijke uitdagingen is het begrijpen en ons eigen maken van de kernwaarden van ons bedrijf en de wettelijke krijtlijnen waarbinnen we onze activiteiten moeten ontplooien. Dit is vandaag belangrijker dan ooit, nu zakelijke praktijken constant aan intense openbare controles zijn onderworpen en multinationals aan steeds complexere (en voortdurend wijzigende) wettelijke vereisten moeten voldoen. De Gedragscode biedt u (samen met de andere beleidslijnen van het bedrijf) een leidraad en andere informatie die u moet helpen bij het oplossen van mogelijk moeilijke kwesties waarmee u zou geconfronteerd kunnen worden. Hij informeert u tevens over het complianceprogramma en de etische waarden van de Onderneming en over wie u moet raadplegen voor hulp en advies. Onze goede naam als integere Onderneming is één van onze belangrijkste activa en we verwachten van al onze werknemers dat zij bij het uitvoeren van hun taken deze goede naam zullen beschermen. De naleving van toepasselijke wetten en de beleidslijnen van CNH Industrial behoort tot ieders verantwoordelijkheid. Alle bestuurders, leidinggevenden en werknemers van CNH Industrial en haar dochterondernemingen zijn aan de Code onderworpen. Neem verantwoordelijkheid voor uw handelingen en voor het kennen en naleven van de beleidslijnen die op u van toepassing zijn. Indien u een manager bent, bent u er verantwoordelijk voor dat u de juiste toon zet voor de naleving, alle gelegenheden aangrijpt om de Code te consolideren en uw werknemers helpt zowel in woord als in daad om de Code en het andere relevante beleid van de Onderneming te begrijpen en na te leven. Neem de tijd om de Code te lezen en zorgvuldig na te denken hoe hij op u van toepassing is. Bij vragen raad ik u aan om advies in te winnen bij uw manager of andere in de Code aangegeven bronnen. Indien u hiervan getuige of op de hoogte bent, bent u bovendien verplicht om inbreuken op de Code te melden. U heeft mijn woord dat wij dergelijke rapporten zo vertrouwelijk mogelijk zullen behandelen. U kunt er eveneens op vertrouwen dat niemand die te goeder trouw een verdachte inbreuk meldt, zal worden blootgesteld aan sancties voor een dergelijke melding. Laten we samen onze belofte vernieuwen voor het beschermen en versterken van onze goede naam als integere vennootschap en voor het op de juiste wijze zaken doen. Richard J. Tobin, Chief Executive Officer 1

4 TOEPASSINGSGEBIED De Code geldt voor alle bestuurders, leidinggevenden en andere werknemers van CNH Industrial N.V. ( CNH Industrial of de Maatschappij ), haar dochterondernemingen en alle anderen in alle landen die handelen in naam van of voor de groep van ondernemingen van CNH Industrial ( CNH Industrial-groep ). Naast deze Code heeft de CNH Industrial-groep ondernemingsbeleidslijnen, interne procedures en bedrijfsprocessen opgesteld die de Code aanvullen en op uw functie van toepassing kunnen zijn. De Code moet worden gelezen en geïnterpreteerd in samenhang met de Ondernemingsbeleidslijnen. Dergelijke beleidslijnen zijn integraal onderdeel van de Code en zijn beschikbaar op de website (www.cnhindustrial.com) en het intranet van CNH Industrial. In de gevallen waarin de wetten en reglementen in een bepaald rechtsgebied minder streng zouden zijn dan de regels van de Gedragscode, zal de Code primeren. CNH Industrial ondersteunt de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN, de desbetreffende Overeenkomsten van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de OESO-Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. De Code en het gedrag en de beleidslijnen van CNH Industrial zijn dan ook bedoeld om in overeenstemming te zijn met dergelijke richtlijnen. Bij al onze handelingen moeten we een ethisch correcte omgang met alle personen met wie we samenwerken, actief stimuleren en moeten we persoonlijk de hoogste standaarden van eerlijk, integer en verantwoord gedrag in acht nemen. Zaken doen met een aannemer, agent, consulent, makelaar, distributeur of andere derde partij die de toepasselijke wetten of onze Gedragscode overtreedt, zal onze gehoudenheid tot integriteit ondermijnen. CNH Industrial moedigt ook de actieve betrokkenheid aan van werknemers bij het vaststellen en voorkomen van wangedrag. Mocht u reden hebben om aan te nemen dat een werknemer inclusief uw rechtstreekse manager een wet of enige bepaling van de Code heeft overtreden, kan overtreden, of handelt op een wijze die daarmee in overtreding schijnt te zijn, dan wordt u geacht zulke handelingen onmiddellijk te melden aan uw toezichthoudende overste, uw HR-manager, een lid van het Interne auditcomité van de Onderneming of een lid van het Juridisch en Compliance departement. Bij wijze van alternatief kunt u ook op anonieme wijze om assistentie vragen (of een inbreuk melden) via de hulplijn voor compliance binnen de Onderneming. N.B.: Niets vermeld in of gesuggereerd door deze Code zal een wettelijke verplichting van de CNH Industrial-groep doen ontstaan of worden geacht te doen ontstaan of vormen. De bepalingen van deze Code kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd en genereren geen rechten op tewerkstelling. 2

5 INHOUD 1 EEN BERICHT VAN RICHARD TOBIN 2 TOEPASSINGSGEBIED 3 INHOUD 4 OP DE MARKT 6 Wij vermijden en beheren conflicten en potentiële belangenvermeningen 7 Wij bevorderen de naleving van toepasselijke wetten 7 Wij doen niet aan omkoping of corruptie 8 Wij leven de antiwitwaswetgeving na 8 We houden ons aan economische sancties, embargo s en internationale handelswetgeving 9 Wij doen aan eerlijke concurrentie 9 Wij erkennen en respecteren de privacy van ons personeel 10 ONZE WERKNEMERS 12 Wij doen geen beroep op kinder- of dwangarbeid 12 Wij respecteren de vrijheid van vereniging 12 Wij behandelen anderen met respect en discrimineren niet 12 Wij tolereren geen intimidatie of pesterijen 13 Wij streven een goede werkomgeving na 13 Wij gebruiken de activa en middelen van de Onderneming op verantwoorde wijze 13 Wij beschermen onze goede naam 14 MILIEU, GEZONDHEID EN VEILIGHEID 16 Wij beschermen de gezondheid en veiligheid van anderen en van onszelf 16 In onze processen nemen wij de nodige milieubescherming in acht 17 Wij zetten ons in voor het produceren van veilige en milieuvriendelijke producten 18 GEMEENSCHAP EN MAATSCHAPPIJ 20 Wij streven ernaar om onze klanten de hoogste waarde te leveren 20 Wij selecteren onze leveranciers op objectieve wijze 21 Met openbare instellingen onderhouden wij transparante relaties 22 Wij nemen op passende wijze deel aan openbare aangelegenheden 22 Wij zijn actieve leden van de gemeenschap waarin wij actief zijn 23 We zijn billijk, eerlijk en open in onze communicatie 24 INTERNE CONTROLE 26 We hebben processen doorgevoerd voor onze financiële verslaggeving en boekhouding 28 Wij behandelen Inside Information (voorkennis) op passende wijze en volgens de wet 29 Wij beschermen onze vertrouwelijke informatie 30 MOGELIJKE PROBLEMEN EN BEZORGDHEDEN 34 OPLEIDING INHOUD / 3

6 4

7 OP DE MARKT De CNH Industrial-groep voert haar bedrijfsactiviteiten op basis van en in overeenkomst met de waarden geformuleerd in de commerciële gedragsregels en verwacht van alle andere aan de Code onderworpen personen een identiek gedrag. Het beleid van de CNH Industrial-groep is gericht op het bevorderen van een hoge integriteitsstandaard door een eerlijke en ethische wijze van zaken doen. Alle bestuurders, leidinggevenden en werknemers moeten op ethische en integere wijze handelen en zich houden aan de hoogste ethische commerciële gedragsregels tijdens hun omgang met klanten, leveranciers, partners, dienstverleners, concurrenten, werknemers en alle anderen met wie zij in contact komen bij de uitvoering van hun taken. OP DE MARKT / 5

8 Wij vermijden en beheren conflicten en potentiële belangenvermengingen Wij zijn allen verantwoordelijk voor het beschermen van de integriteit van de zakelijke beslissingen van CNH Industrial door te verzekeren dat die uitsluitend worden gemaakt op grond van wat het beste is voor CNH Industrial en niet zijn beïnvloed door persoonlijke belangen. Een belangenvermenging ontstaat in een situatie waar potentieel overlapping bestaat tussen uw persoonlijke belangen en uw verbintenissen tegenover CNH Industrial. Daar waas een handeling die werkelijk een belangenvermenging vormt, nooit aanvaardbaar zal zijn, moet u ook handelingen vermijden die zelfs de indruk van een dergelijk conflict geven. Bovendien mag u dit beleid niet omzeilen door een beroep te doen op andere personen om indirect handelingen te stellen die voor u verboden zijn, zoals het doen van een ongepaste investering via een familielid of vriend. Omdat het moeilijk is om alle verschillende wijzen waarop een belangenvermenging kan ontstaan, op te sommen, vindt u onderstaand een aantal voorbeelden van belangenvermengingen: tewerkgesteld zijn bij of het onderhouden van adviseursrelatie met een concurrent, leverancier of klant; het hebben van financiële belangen in om het even welke transactie betreffende de aankoop of verkoop door de Groep van producten, materialen, apparatuur, diensten of eigendom van elke aard; het gebruiken van activa van de Onderneming, waaronder apparatuur, materialen of bedrijfseigen informatie, voor persoonlijke doeleinden of buitenprofessionale doeleinden die geen verband houden met uw functie; het aannemen van cash geld, geschenken, ontspanning of voordelen van meer dan symbolische waarde van elke concurrent, leverancier of klant van de Groep. Vragen of bezorgdheden moet u bespreken met uw rechtstreekse manager of een vertegenwoordiger van de Personeelsdienst of het Juridische en Compliance departement. [Zie ook het beleid Belangenvermenging van CNH Industrial.] V: Mijn broer heeft een bedrijf dat onderdelen fabriceert die in onze producten worden gebruikt. Kan ik betrokken zijn bij het aantrekken van het bedrijf van mijn broer als leverancier van de CNH Industrial-groep? V&A A: Nee. Een aankoopbeslissing nemen terwijl er persoonlijke of familiale betrekkingen in het geding zijn, is geen goede bedrijfsvoering. Het schept verder een belangenvermenging tussen uw wens om uw broer te helpen en uw objectiviteit bij het selecteren van de beste leverancier voor de Onderneming. Wanneer u echter uw familiale band bekend maakt en u zich terugtrekt uit het selectieproces, zal het bedrijf van uw broer met andere gekwalificeerde leveranciers mee kunnen dingen naar opdrachten van de Groep. 6

9 V: Ik ben bezig met het indienen van een voorstel bij een overheidsbedrijf in een ontwikkelingsland. Een ambtenaar liet doorschemeren dat, als ik haar een persoonlijke vergoeding betaal, zij ervoor zal zorgen dat mijn voorstel speciale aandacht krijgt. Zij verzekerde me dat dit een normale gang van zaken is. Het voelt niet juist aan, maar ik wil wel dat mijn voorstel de aandacht krijgt die het verdient. Moet ik betalen? Wij bevorderen de naleving van toepasselijke wetten Werknemers, leidinggevenden en bestuurders moeten zich, zowel naar de letter als naar de geest, houden aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften in de steden, staten en landen waar de Onderneming werkzaam is. Hoewel niet van alle werknemers, leidinggevenden en bestuurders wordt verwacht dat zij de details van alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften kennen, is het van belang dat ze genoeg weten om te kunnen bepalen wanneer ze advies moeten inwinnen bij de juiste personen. Vragen over naleving moeten worden gericht aan het Juridische en Compliance departement van het onderneming. A: Nee, dit is een ongepaste betaling. Het is een overtreding van onze Code en de wet. U mag niemand, met inbegrip van een overheidsambtenaar, iets van waarde aanbieden om een zakelijk voordeel te verkrijgen. Meld het verzoek onmiddellijk aan het Juridische en Compliance departement. Wij doen niet aan omkoping of corruptie Anticorruptiewetten, zoals het OESO-verdrag inzake bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale zakelijke transacties, Italiaans wetsbesluit nr. 231/2001, de Bribery Act van het V.K. en de Foreign Corrupt Practices Act van de V.S., verbieden bedrijven, hun werknemers en agenten om een buitenlandse overheidsambtenaar/- functionaris, politieke partij, partijwerknemer/-functionaris, of een kandidaat voor een politieke functie, direct of indirect te betalen, of de belofte om iets van waarde te betalen met als doel het beïnvloeden van een officieel besluit of beslissing teneinde een zakelijke overeenkomst te sluiten voor het bedrijf. Andere anticorruptiewetten gaan zelfs verder en verbieden dergelijke betalingen aan iedereen. Van alle werknemers van CNH Industrial wordt vereist dat zij alle toepasselijke anticorruptiewetten en betreffende beleidslijnen van de Onderneming strikt naleven. Daarnaast verbiedt de anticorruptiewetgeving ons om zelf steekpenningen, smeergeld of ongepaste betalingen te vragen of iemand te instrueren om namens ons steekpenningen, smeergeld of ongepaste betalingen te doen of te vragen. Bovendien mogen we niet willens en wetens toestaan dat iemand dit namens ons doet, of aanwijzingen negeren dat iemand dit wellicht doet. Indien u zou vermoeden dat iemand wellicht namens ons ongepaste betalingen doet, dan moet u dit onmiddellijk melden aan het Juridische en Compliance departement. [Zie ook het Anticorruptie-nalevingsbeleid van CNH Industrial.] OP DE MARKT / 7

10 Wij leven de antiwitwaswetgeving na Het witwassen van geld is het proces waarbij de opbrengsten van criminele activiteiten schijnbaar legaal worden gemaakt. Het witwassen van geld kan misdaden, zoals fraude, drugshandel en terrorisme vergemakkelijken; het heeft een negatief effect op de wereldeconomie; en het is ten strengste verboden. Toepasselijke wetten en het beleid van onze Onderneming verbieden ons handelingen te stellen tot, of een andere wijze betrokken te zijn bij handelingen die betrekking hebben op het witwassen van geld of die een dergelijke indruk zouden kunnen wekken. Van alle werknemers van CNH Industrial wordt vereist dat zij alle toepasselijke antiwitwaswetten en het daarop betrekking hebbende beleid van de Onderneming strikt naleven. Alvorens een zakelijke relatie met een derde partij aan te gaan moeten we een passende controle van de achtergrond van de derde partij uitvoeren op basis van de beschikbare informatie (met inbegrip van financiële informatie), om ons te vergewissen van de goede naam van genoemde entiteit, zijn bekwaamheid en het toegelaten karakter van zijn activiteit. We houden ons aan economische sancties, embargo s en internationale handelswetgeving In steeds toenemende mate overschrijden onze bedrijfsactiviteiten de landsgrenzen. Dergelijke internationale handel is onderworpen aan meerdere wetten en reglementeringen. Wij verbinden ons ertoe dat onze zakelijke activiteiten geen van toepassing zijnde internationale economische sancties, embargo s en internationale handelswetgeving (zoals die betreffende de import of export van goederen of de verkoop van militaire goederen) zullen schenden. Economische sancties, embargo s en internationale handelswetten zijn complex, vaak feitenspecifiek en kunnen snel veranderen, afhankelijk van, bijvoorbeeld, de internationale gebeurtenissen. De juridische gevolgen van niet-naleving van dergelijke wetten kunnen zeer ernstig zijn en boetes, gevangenisstraffen van betrokkenen en het verlies van exportprivileges omvatten. Daarnaast kan de niet-naleving van dergelijke wetten schadelijke gevolgen hebben voor de goede naam van de Onderneming. Bij vragen over deze wetten moet u daarom alvorens een transactie af te sluiten of uit te voeren het advies inwinnen van de professionals op het gebied van de naleving van de handelsregels en het Juridische en Compliance departement van de Onderneming. [Zie ook het Internationale handelsbeleid van CNH Industrial.] 8

11 Wij doen aan eerlijke concurrentie Wij erkennen het cruciale belang van een open en competitieve markt en wij zullen ons inspannen om te allen tijde de toepasselijke mededingingsregels en antitrustreglementering integraal na te leven. Wij zullen ons niet inlaten met handelspraktijken (zoals kartelvorming, prijsafspraken, marktverdelingen, productie- of verkoopbeperkingen, koppelverkoop, de uitwisseling van handelsinformatie of zakelijke inzichten enz.), die de toepasselijke antitrust- of mededingswetgeving kunnen schenden. In het kader van de eerlijke mededinging zullen wij niet willens en wetens de intellectuele eigendomsrechten van derden schenden of vertrouwelijke informatie van concurrenten bekomen of gebruiken. De wettelijke gevolgen van de overtreding van dergelijke wetten kunnen zeer ernstig zijn (zowel voor de Onderneming als de betrokken personen). Daarnaast is de naleving van dergelijke wetten essentieel voor het behoud van de goede naam van onze Onderneming. Bij vragen over deze wetten moet u, alvorens tot handelen over te gaan, eerst het advies inwinnen van het Juridische en Compliance departement van de Onderneming. Wanneer u getuige bent of op de hoogte bent van een inbreuk op deze regels, moet u deze informatie melden. [Zie ook het Mededingingsbeleid van CNH Industrial.] Wij erkennen en respecteren de privacy van ons personeel Tijdens de uitoefening van onze normale bedrijfsactiviteiten, kunnen wij met toegestane middelen persoonsgegevens verzamelen. Wij verbinden ons ertoe om deze persoonsgegevens te verzamelen, bewaren en te verwerken in overeenstemming met alle toepasselijke privacywetgeving. Hiertoe zullen wij een robuust veiligheidsniveau garanderen bij de keuze en het gebruik van onze IT-systemen ontworpen om persoonsgegevens te verzamelen, te bewaren en te verwerken. Zie ook het Safe Harbor Employee privacybeleid van CNH Industrial en het Gegevensprivacybeleid van CNH Industrial. V: Op een conferentie ontmoette ik onlangs een oude vriend die nu vice-president is bij een concurrent. Tijdens het gesprek gaf hij vrijwillig informatie over hun prijsstrategie en toekomstige prijstrends. Ik heb hem snel verteld dat dit een ongepast gesprek was en ben weggelopen. Heb ik overreageerd? A: U heeft juist gehandeld. Wanneer u in een gesprek terechtkomt waarin een concurrent zijn prijsstrategieën bespreekt, moet u onmiddellijk vertrekken. Ook wanneer u de informatie niet gebruikt, kan de indruk worden gewekt dat u deelneemt aan activiteiten die door mededingingswetgeving zijn verboden. Verder moet u de gebeurtenis zo snel mogelijk melden bij uw manager en het Juridische en Compliance departement. Vooral op handelsbeurzen moet u bijzonder voorzichtig zijn. OP DE MARKT / 9

12 ONZE WERKNEMERS Wij erkennen dat gemotiveerde en zeer professionele mensen essentiële factoren zijn voor het behoud van het concurrentievermogen, het creëren van waarde voor de belanghebbenden en het waarborgen van de klanttevredenheid. De volgende principes zijn in overeenstemming met de Universele Verklaring van de rechten van de mens van de VN en de desbetreffende Overeenkomsten van de Internationale Arbeidsorganisatie, en bevestigen het belang van het respect voor het individu, garanderen een gelijke behandeling en sluiten elke vorm van discriminatie uit. Wij steunen de bescherming van de fundamentele rechten van de mens. 10

13 ONZE WERKNEMERS / 11

14 Wij doen geen beroep op kinder- of dwangarbeid De CNH Industrial-groep doet geen enkel beroep op gedwongen of verplichte arbeid of kinderarbeid, en zet geen personen in die jonger zijn dan de minimumleeftijd om te mogen werken, bepaald door de wetgeving op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd en, in ieder geval, geen personen die jonger dan vijftien jaar, tenzij een uitzondering uitdrukkelijk is toegestaan door internationale verdragen en de plaatselijke wetgeving. De CNH Industrial-groep verplicht zich er tevens toe om geen commerciële relaties aan te gaan met leveranciers die een beroep doen op van kinderarbeid, zoals hierboven gedefinieerd. [Zie ook het Mensenrechtenbeleid van CNH Industrial.] Wij respecteren de vrijheid van vereniging De CNH Industrial-groep erkent en eerbiedigt het recht van zijn werknemers om te worden vertegenwoordigd door vakbonden of andere vertegenwoordigers, zoals vastgelegd in overeenstemming met de plaatselijk toepasselijke wetgeving. Tijdens de onderhandelingen met dergelijke vertegenwoordigers zal de CNH Industrial-groep een constructieve benadering en relatie nastreven. Wij behandelen anderen met respect en discrimineren niet Wij verbinden ons ertoe om alle werknemers gelijke kansen te bieden, zowel op het werk als in hun doorgroeimogelijkheden en om alle toepasselijke wetgeving die discriminatie verbiedt, na te leven. Alle managers binnen de ondernemingen van onze Groep moeten verzekeren dat in alle aspecten van de arbeidsverhouding, zoals de aanwerving, training, verloning, promotie, overplaatsing en beëindiging, alle medewerkers zullen behandeld worden op grond van hun bekwaamheden om aan de toepasselijke functievereisten te voldoen, en dat alle beslissingen genomen worden zonder enige vorm van discriminatie (inbegrepen discriminatie op grond van ras, geslacht, seksuele geaardheid, sociale status, fysieke en gezondheidstoestand, handicaps, leeftijd, nationaliteit, religieuze of persoonlijke overtuigingen). Wij tolereren geen intimidatie of pesterijen Alle vormen van intimidatie en pesterijen - zoals racistische pesterijen, ongewenste seksuele intimiteiten of pesterijen omwille van andere persoonlijke kenmerken- met als doel of gevolg dat de waardigheid geschonden wordt van de persoon die het slachtoffer is van dergelijke intimidatie of pesterijen, zijn totaal onaanvaardbaar binnen onze Groep, of ze nu binnen of buiten het bedrijf plaatsvinden. Wij zijn ertoe gehouden om alle toepasselijke wetgeving die discriminatie of intimidatie verbiedt, na te leven. V: Een collega maakt vaak persoonlijke opmerkingen over mijn uiterlijk waarbij ik mij onbehaaglijk voel. Ik heb hem gevraagd ermee op te houden, maar dat doet hij niet. Wat kan ik doen? A: Je kunt en moet hulp zoeken. Je kunt je rechtstreekse manager, de personeelsdienst, het Juridische en Compliance departement of de hulplijn contacteren. Het is belangrijk voor de Groep dat alle medewerkers elkaar respecteren en waardig behandelen. 12

15 Wij streven een goede werkomgeving na Wij zullen alle noodzakelijke maatregelen nemen om een goede en meewerkende werkomgeving te handhaven waarin de waardigheid van elk individu wordt gerespecteerd. In het bijzonder zullen alle werknemers van de Onderneming: niet onder invloed van alcohol of drugs mogen werken; op plaatsen waar roken nog niet wettelijk is verboden, begrip opbrengen voor de noden van diegenen die fysiek last hebben van de gevolgen van passief roken ; en elk gedrag vermijden dat gewild of ongewild een intimiderend of agressief klimaat zou kunnen creëren ten opzichte van collega s of ondergeschikten. Wij gebruiken de activa en middelen van de Onderneming op verantwoorde wijze Alle werknemers zullen de bedrijfsgoederen en -middelen waarover ze kunnen beschikken of waarvoor zij zorg dragen, op efficiënte wijze gebruiken en uitsluitend en alleen voor het realiseren van de bedrijfsdoelen en doelstellingen van de CNH Industrial-groep. Zij zullen dergelijke goederen gebruiken voor de bestemde doelen en op de beoogde wijze en op een manier die geschikt is voor de bescherming van de waarde ervan. Daarnaast zijn alle medewerkers verantwoordelijk voor de bescherming van dergelijke goederen en middelen tegen verlies, diefstal, ongeoorloofd gebruik, beschadiging of vernietiging. Elk gebruik van dergelijke goederen en middelen dat in strijd zou kunnen zijn met de belangen van onze Groep, of dat onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor, en de wijze waarop deze goederen bedoeld zijn om te worden gebruikt, is verboden. Het is essentieel dat alle werknemers zich houden aan het gebruiks-, toegangs- en veiligheidsbeleid van de CNH Industrial-groep voor software en informatietechnologie, , internet en intranetsystemen. [Zie ook het beleid van CNH Industrial voor het gebruik van eigendom van de Onderneming.] Wij beschermen onze goede naam V: Soms gebruik ik de computer van het bedrijf om persoonlijke redenen. Ik doe simpele dingen, zoals het controleren van mijn bankrekening of het zenden van een naar mijn vrouw om het vervoer van onze kinderen te regelen. Mag dit? De goede naam van onze Onderneming is het resultaat van een jarenlange inzet en kan snel door onzorgvuldig handelen worden beschadigd of vernietigd. Ons bedrijfsimago, onze cultuur en lange geschiedenis zijn verworvenheden die door ons allen moeten worden gekoesterd en nauwgezet beschermd moeten worden. Dienovereenkomstig wordt van alle werknemers verwacht dat ze zich te allen tijde houden aan de Code (dus niet alleen tijdens de werkuren). Daarnaast is het van essentieel belang dat we allen een sterke betrokkenheid bij de Code voelen en dat we samenwerken binnen onze Groep bij het toezicht op de naleving ervan. A: Een redelijk gebruik van de middelen van het bedrijf is niet verboden. Vergeet echter niet dat u geen ongepast of illegaal materiaal mag verzenden of inzien, en geen niet goedgekeurde software mag installeren, ook wanneer u de computers van de Onderneming voor persoonlijke redenen gebruikt. Dit gebruik mag ook uw dagelijkse werk niet beïnvloeden. In geval van twijfel moet u controleren met uw rechtstreekse manager voordat u de middelen van de Onderneming voor persoonlijke doeleinden gebruikt. Een ongepast gebruik van de computers van de Onderneming kan leiden tot disciplinaire maatregelen. ONZE WERKNEMERS / 13

16 14

17 MILIEU, GEZONDHEID EN VEILIGHEID MILIEU, GEZONDHEID EN VEILIGHEID / 15

18 Wij beschermen de gezondheid en veiligheid van anderen en van onszelf Wij erkennen dat de gezondheid en veiligheid op het werk een fundamenteel recht is van de werknemers en een kernelement van de duurzaamheidsinspanningen van de CNH Industrial-groep. Al onze keuzes moeten overeenstemmen met de gezondheid en de veiligheid van ons personeel op de werkplek. Wij hebben een efficiënt beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk ontwikkeld, dat voortdurend wordt verbeterd en dat voorziet in preventiemaatregelen, zowel op het individuele als op het collectieve vlak, om het risico van letsels op de werkplaats tot een minimum te beperken. Wij streven ook naar de beste arbeidsomstandigheden in de industrie, in overeenstemming met de principes van hygiëne, industriële ergonomie en afzonderlijke organisatorische en operationele processen. De CNH Industrial-groep gelooft in en bevordert op actieve wijze de verspreiding van een cultuur van ongevallenpreventie en risicobewustzijn onder zijn werknemers, en gelooft in het bijzonder in het verstrekken van adequate opleidingen en informatie. Van de werknemers wordt op hun beurt geëist dat ze persoonlijk verantwoordelijk zijn en de preventiemaatregelen toepassen die door de CNH Industrial-groep voor de bescherming van hun gezondheid en veiligheid zijn vastgelegd en die door middel van specifieke aanwijzingen, instructies, informatie en opleiding zijn gecommuniceerd. Ieder van ons is verantwoordelijk voor het goede beheer van de veiligheid en mag zichzelf of andere medewerkers niet blootstellen aan gevaren die zouden kunnen leiden tot verwondingen of die voor henzelf of anderen schadelijk zouden kunnen zijn. [Zie ook het Gezondheids- en veiligheidsbeleid van CNH Industrial.] In onze processen nemen wij de nodige milieubescherming in acht Onze Groep beschouwt de bescherming van het milieu als een belangrijke overweging in de algemene commerciële benadering. Wij zijn gehouden tot een voortdurende verbetering van de milieuprestaties van onze activiteiten, en tot naleving van alle toepasselijke wetgeving m.b.t. de bescherming van het milieu. Dit omvat de ontwikkeling en uitbreiding van een efficiënt, gecertificeerd milieubeheersysteem (EMS Environmental Management System), gebaseerd op de fundamentele beginselen van het reduceren van milieueffecten en het optimaliseren van het gebruik van de hulpbronnen. Wij zien het als een plicht om actief mee te werken aan de toepassing van deze beginselen door, onder andere, op regelmatige basis opleidingen te geven en relevante informatie te verspreiden en tijdens onze werkzaamheden spelen we een actieve rol bij het toepassen van deze beginselen. [Zie ook het Milieubeleid van CNH Industrial.] V: Ik heb een persoon opgemerkt zonder de juiste identificatiebadge in een deel van het gebouw waar hij niet thuishoort. Wat moet ik doen? A: Vraag de persoon wie hij/zij is, en of u hem/haar ergens mee kunt helpen. Als u geen goed gevoel heeft bij de situatie of het gedrag van de persoon, of als u denkt dat hij/zij niet bevoegd is om daar te zijn, neem dan onmiddellijk contact op met uw plaatselijke manager of veiligheidsvertegenwoordiger met een beschrijving van de persoon en waar u hem heen zag gaan. 16

19 Wij zetten ons in voor het produceren van veilige en milieuvriendelijke producten In volledige overeenstemming met alle toepasselijke wetten, zien wij het als een plicht producten te produceren en verkopen die voldoen aan de hoogste vereisten inzake milieu- en veiligheidsprestaties. Bovendien streven wij ernaar om innovatieve technische oplossingen te ontwikkelen en te implementeren om de gevolgen voor het milieu van onze producten te minimaliseren en de veiligheid te maximaliseren. Wij stimuleren tevens een veilig en milieuvriendelijk gebruik van onze producten en bieden onze klanten en dealers informatie over het gebruik, onderhoud en de ontmanteling van onze voertuigen en andere producten. [Zie ook het Milieubeleid van CNH Industrial.] MILIEU, GEZONDHEID EN VEILIGHEID / 17

20 GEMEENSCHAP EN MAATSCHAPPIJ Wij zijn ertoe gehouden de relaties met alle belanghebbenden te onderhouden en uit te bouwen in een sfeer van goede trouw, loyauteit, eerlijkheid, transparantie en met het gepaste respect voor onze essentiële ethische waarden, zoals uiteengezet in de Code. 18

GEDRAGSCODE A DUinternoOK2.indd 1 02/02/16 14:20

GEDRAGSCODE A DUinternoOK2.indd 1 02/02/16 14:20 GEDRAGSCODE A Onze belangrijkste taak is te streven naar deugdzaamheid in ons handelen. Onze innerlijke balans en zelfs ons bestaan hangen ervan af. Alleen deugdzaam handelen kan het leven mooi en waardig

Nadere informatie

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths De Code van Bedrijfsethiek voor van Smiths Als een internationaal bedrijf werkt de Smiths Group overal ter wereld samen met klanten, aandeelhouders en leveranciers. Deze belanghebbenden, tezamen met de

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017 Zakelijke gedragscode The Binding Site Group Limited Maart 2017 Deze Zakelijke Gedragscode is van toepassing op iedereen bij The Binding Site Group Limited, met inbegrip van de wereldwijde dochterondernemingen

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. 2017 Inhoudsopgave Gedragscode Waarom een gedragscode? 3 Voor wie geldt de gedragscode? 3 Openbaarheid gedragscode 3 Onze mensen, klanten en planeet

Nadere informatie

Ethische bedrijfsprincipes

Ethische bedrijfsprincipes Ethische bedrijfsprincipes Vepo Cheese b.v. Beneluxweg 1 2411NG Bodegraven Nederland 1 Ethische bedrijfsprincipes Inhoudsopgave Blz. Gedragsregels 3 1. Algemene bedrijfsprincipes 3 2. Naleving 3 3. Melden

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

Principes voor gedrag door de onderneming

Principes voor gedrag door de onderneming Uitgegeven september 2005 Gereviseerd april 2012 Gereviseerd oktober 2017 Principes voor gedrag door de onderneming Epson vervult haar sociale verantwoordelijkheid door te handelen in lijn met de onderstaande

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

NSG Group Gedragscode voor leveranciers

NSG Group Gedragscode voor leveranciers Inleiding NSG Group Gedragscode voor leveranciers Het doel van NSG Group is om op professioneel, juridisch en ethisch vlak de hoogst mogelijke wereldwijde reputatie te genieten voor de manier waarop wij

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

Leveranciersgedragscode

Leveranciersgedragscode Leveranciersgedragscode 1. Achtergrond en uitgangspunten Het Ronald McDonald Kinderfonds vangt gezinnen op van ernstig zieke kinderen. In onze bedrijfsvoering streven wij naar optimaal en verantwoord rendement

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van Algemene Informatie Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van 17.06.2009 goedkeuring Doelpubliek Dit beleid geldt voor

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

De Gunnebo gedragscode

De Gunnebo gedragscode De Gunnebo gedragscode 2 Woord vooraf van de CEO Het is de visie van Gunnebo om wereldwijd toonaangevend leverancier te worden van een veiligere toekomst. Om deze visie te realiseren, moeten wij wereldwijd

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

Beleid tegen mensenhandel en slavernij

Beleid tegen mensenhandel en slavernij Beleid tegen mensenhandel en slavernij Inhoud Doel Bereik Beleidsverklaring onderzoek en naleving auditbeleid Verwante documenten en processen 2 B e l e i d t e g e n m e n s e n h a n d e l en s l a v

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode

Zakelijke en ethische gedragscode Ingangsdatum: 28/2/08 Vervangt: 26/10/04 Goedgekeurd door: Raad van bestuur DOEL CODE Verzekeren dat de zakelijke activiteiten van de Mine Safety Appliances Company ( MSA ) stroken met de missie en het

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN Magna moet zijn verplichting om bij al onze transacties eerlijk en integer te handelen, nakomen. We moeten

Nadere informatie

Vattenfall Gedragscode voor leveranciers

Vattenfall Gedragscode voor leveranciers Vattenfall Gedragscode voor leveranciers Introductie Vattenfall levert energie voor de maatschappij van vandaag en draagt bij aan het energiesysteem van morgen. Bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN Geven van geschenken/aanbieden van amusement 1. Aan klanten, leveranciers, zakenpartners en externe belanghebbenden. Het geven van geschenken moet in overeenstemming

Nadere informatie

GEDRAGSCODE September 2013

GEDRAGSCODE September 2013 GEDRAGSCODE Wij hebben een duidelijke en eenvoudige set waarden - bij alles wat we doen streven we ernaar moedig, fantasierijk en fatsoenlijk te zijn. Werken volgens deze waarden betekent niet alleen dat

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep Datum: 26.06.2013 Versie: v 1.0 Goedgekeurd door: Compliance Officer 1 1. Doel Dit Beleid werd opgesteld met als doel onze verantwoordelijkheden, alsook die van iedereen

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

April 2011. Gedragscode voor leveranciers

April 2011. Gedragscode voor leveranciers April 2011 Gedragscode voor leveranciers INLEIDING Het uitoefenen van commerciële activiteiten met inachtneming van hoge ethische normen, is voor Sodexo van essentieel belang. In dit opzicht hebben wij

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer Gedragscode De Nyrstar Way Veiligheid voor alles We voorkomen schade aan onze mensen, ons milieu, de wereld om ons heen, onze Nyrstar strategie en onze installaties waar we mee werken Open en eerlijk zijn

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 Ondernemingscode Procumulator B.V. - juli 2014 1 INHOUD 1. Doel van de Ondernemingscode... 3 2. Integriteit... 3 3. Zaken doen... 5 4. Bedrijfsmiddelen en informatie...

Nadere informatie

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Contents P. 2 Introductie P. 2 VINCI s commitments P. 4 Leveranciers commitments P. 6 Implementatie 1 15 april 2012 Introductie Deze Code «Global Performance

Nadere informatie

Algemene Beleidsuitgangspunten

Algemene Beleidsuitgangspunten Shell International B.V. 2010 Deze publicatie, of onderdelen daarvan, mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van Shell International B.V. Deze toestemming zal onder normale

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Manuchar Group Gedragscode

Manuchar Group Gedragscode Manuchar Group Gedragscode Datum op maak: 15th of Juni, 2016. Inhoudstafel Inleiding 3 Doel van de Manuchar Gedragscode 3 Toepassingsgebied 3 Toezicht op de naleving 3 Respect voor collega s, handelspartners

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 1 januari 2017 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Directeur Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 2.0 De PostNL Business Principles zijn officieel uitgegeven

Nadere informatie

2014 Gedragscode Fiat Groep

2014 Gedragscode Fiat Groep 2014 Gedragscode 2 Gedragscode Inhoud Algemene principes... 3 1. Handleiding bij het gebruik van de code... 4 2. Handelswijze in het bedrijf... 5 Belangenvermenging... 5 Beurshandel met voorkennis en verbod

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Mensenrechten Beleid (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.2/2013 op 22 februari 2013) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ( Code of conduct )

GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) KALB Accountants & Adviseurs Wie zijn wij en waar staan wij voor? Mensen die integriteit, respect en teamwerk laten zien Energieke en enthousiaste mensen die plezier in

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FIAT INDUSTRIAL

GEDRAGSCODE FIAT INDUSTRIAL 2010 GEDRAGSCODE GEDRAGSCODE FIAT INDUSTRIAL INHOUDSTAFEL ALGEMENE PRINCIPES 2 1. HANDLEIDING BIJ HET GEBRUIK VAN DE CODE 3 2. HANDELSWIJZE IN HET BEDRIJF 4 Belangenvermenging 4 Verplichting tot confidentialiteit

Nadere informatie

MVO gedragscode gavilar B.V.

MVO gedragscode gavilar B.V. PAGINA 1 MVO gedragscode B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Gecontroleerd Akkoord : B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht : R. ten Hove : QHSE-coördinator : P. Klijs : Operations

Nadere informatie

en dit zijn onze principes

en dit zijn onze principes en dit zijn onze principes Inhoud Dit zijn onze principes Dit zijn onze principes We doen het samen We werken duurzaam We tonen respect We hebben aandacht Verder wegwijs 03 08 10 12 14 18 Alle bedrijven

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Datum: 04-02- 2015 Rev: 1 Vrijgave:EQS Officer Pagina: 1 van 9 Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Bij H.Essers geldt een nultolerantie voor omkoping en corruptie. Wij streven naar een eerlijk

Nadere informatie

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving Overzicht United Technologies Corporation, waaronder al zijn divisies, bedrijfsonderdelen en dochterondernemingen (samen 'UTC' genoemd) neemt de hoogste ethische en gedragsnormen in acht. Zoals uiteengezet

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid (Goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Bericht van de voorzitter Indorama Ventures Public

Nadere informatie

www.pwc.com/ethics Ethisch handelen PwC s werkwijze Gedragscode

www.pwc.com/ethics Ethisch handelen PwC s werkwijze Gedragscode www.pwc.com/ethics Ethisch handelen PwC s werkwijze Gedragscode Wij handelen professioneel. We zijn integer in ons zakendoen. De reputatie van onze klanten zowel als onze eigen reputatie houden we hoog.

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL

ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL De Algemene Beleidsuitgangspunten van Shell bepalen de wijze waarop de afzonderlijke tot de Shell Groep* behorende Maatschappijen hun bedrijf uitoefenen. * Royal

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER Gelieve er nota van te nemen dat dit een vertaling is van een origineel document in het Engels. OVEREENKOMST TUSSEN SECURITAS AB (publ) EN UNION NETWORK INTERNATIONAL EN DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS

Nadere informatie

Gedragscode voor Distributeurs

Gedragscode voor Distributeurs Gedragscode voor Distributeurs Inleiding In de Gedragscode voor distributeurs van Parker Hannifin (Code) worden de minimumvereisten en verwachtingen met betrekking tot de naleving van wetten en acceptabel

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN!

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! Bijlage 4: Child Protection Policy Plan International ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! WAAROM EEN KINDERBESCHERMINGSBELEID? Plan België streeft ernaar een wereld mee uit te bouwen waarin alle

Nadere informatie

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Inleiding Het doel van dit document is om medewerkers van Staples te informeren over de helpdeskvoor ethiek en de naleving daarvan (Ethics and Compliance

Nadere informatie

Gedragscode VESUVIUS: black 85% PLC: black 60% VESUVIUS: white PLC: black 20% VESUVIUS: white PLC: black 20%

Gedragscode VESUVIUS: black 85% PLC: black 60% VESUVIUS: white PLC: black 20% VESUVIUS: white PLC: black 20% Gedragscode 2 Vesuvius / Gedragscode 3 Bericht van de CEO Deze gedragscode onderstreept het belang dat wij hechten aan ethisch handelen en naleving van wet- en regelgeving Beste collega s, Deze gedragscode

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO

GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO Beste collega's, Er zijn maar weinig dingen zo belangrijk als uw reputatie. Dat geldt zowel voor bedrijven als voor individuen. De ethische reputatie van Logitech

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Stichting Pensioenfonds Avery Dennison GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

Beleid inzake bestrijding van omkoping

Beleid inzake bestrijding van omkoping Beleid inzake bestrijding van omkoping Inleiding RPC Group Plc (de Company ) voert een nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie in haar zakelijke transacties over de gehele wereld, zowel in de

Nadere informatie

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar.

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar. Gedragscode Artikel 1. Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a. leden van de raad van toezicht, leden van het bestuur, leden van het verantwoordingsorgaan; b. alle medewerkers van het pensioenfonds,

Nadere informatie

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing):

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing): Aanwijzingen: DEZE DUE DILIGENCE-VRAGENLIJST MET VERKLARING DIENT TE WORDEN INGEVULD EN ONDERTEKEND DOOR EEN GEVOLMACHTIGD VERTEGENWOORDIGER VAN DE EXTERNE PARTIJ. ALLE GEVRAAGDE INFORMATIE MOET WORDEN

Nadere informatie

Speak up Interne meldingsprocedure

Speak up Interne meldingsprocedure Speak up Interne meldingsprocedure Interne meldingsprocedure bij BAM 1 In deze leidraad: 1 Definities / 3 2 Vermoeden van een misstand / 4 3 Meldingsprocedure / 4 4 Toekenning van verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Regeling melden (vermoedens) van misstanden

Regeling melden (vermoedens) van misstanden Regeling melden (vermoedens) van misstanden 1. Doel van de regeling en toepassingsgebied 1.1 Deze regeling geeft de wijze aan waarop een medewerker (vermoedens van) een misstand kan melden. Cosun moedigt

Nadere informatie

Informatie over EthicsPoint

Informatie over EthicsPoint Informatie over EthicsPoint Melden algemeen Beveiliging en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Informatie over EthicsPoint Wat is EthicsPoint? EthicsPoint is een uitgebreid en vertrouwelijk

Nadere informatie

Code of Conduct. ara Shoes AG 40764 Langenfeld Postfach 2161 Tel.: (+49)2173/105-0 www.ara-shoes.com

Code of Conduct. ara Shoes AG 40764 Langenfeld Postfach 2161 Tel.: (+49)2173/105-0 www.ara-shoes.com Code of Conduct ara Shoes AG 40764 Langenfeld Postfach 2161 Tel.: (+49)2173/105-0 www.ara-shoes.com Inhoud ara Code of Conduct...3 Regel 1: Geen kinderarbeid...4 Regel 2: Geen dwangarbeid...4 Regel 3:

Nadere informatie

De Bekaert Gedragscode

De Bekaert Gedragscode De Bekaert Gedragscode Goedgekeurd door de Raad van Bestuur en het Bekaert Group Executive Eerste uitgave: 1 december 2004 Tweede herziene uitgave: 1 maart 2009 Code of conduct 1 De Bekaert Way Beste Bekaert-collega

Nadere informatie

Bedrijfsgedragscode. Document Informatie. Korte omschrijving: Bereik: Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 7 december 2010

Bedrijfsgedragscode. Document Informatie. Korte omschrijving: Bereik: Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 7 december 2010 Bedrijfsgedragscode Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 7 december 2010 Document Informatie Korte omschrijving: Deze bedrijfsgedragscode is bedoeld om de ethische en de wettelijke verplichtingen van

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS Weatherford heeft een reputatie opgebouwd als een bedrijf dat staat op ethische handelspraktijken en een hoge graad van integriteit nastreeft in al zijn zakelijke transacties.

Nadere informatie

ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep

ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep Bijlagen WOORD VOORAF DOOR JEAN-LOUIS BOUCHARD, VOORZITTER

Nadere informatie

Procedure voor de bescherming van klokkenluiders in KBC Asset Management NV

Procedure voor de bescherming van klokkenluiders in KBC Asset Management NV Procedure voor de bescherming van klokkenluiders in KBC Asset Management NV 1. Basisprincipes KBC Asset Management NV verwacht dat haar medewerkers de voorwaarden van hun arbeidscontracten te goeder trouw

Nadere informatie

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG Als medewerker van PPG wordt van u verwacht dat u het Algemene anticorruptiebeleid van PPG leest en naleeft. Als u vragen of bedenkingen over het Beleid of uw nalevingsverplichtingen hebt, kunt u contact

Nadere informatie

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April Gedragsprincipes Gedragsprincipes April 2016 1 Gedragsprincipes April 2016 3 Inhoud Juridisch en ethisch verantwoord zaken doen Naleving van de wet en van het beleid van Givaudan... 6 Omkoping en corruptie...

Nadere informatie

DSM Alert: - Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden

DSM Alert: - Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden DSM Alert: - Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden Dit document beschrijft het beleid dat DSM geformuleerd heeft om medewerkers te ondersteunen die aandacht vragen voor

Nadere informatie

Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers

Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers RBW-621-L Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers Januari 2014 Pagina 1 van 6 Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers 1. Missie Koninklijke Boskalis Westminster

Nadere informatie

Sonova Groep Gedragscode

Sonova Groep Gedragscode Sonova Groep Gedragscode Een mededeling van de CEO Innovatie, engagement en verantwoordelijkheid zijn de kernwaarden en overtuigingen die we allen delen. Zij geven onze bedrijfscultuur weer en verbinden

Nadere informatie

Regeling Incidenten InleIdIng Vastned directie Regeling Incidenten Raad van Commissarissen

Regeling Incidenten InleIdIng Vastned directie Regeling Incidenten Raad van Commissarissen Regeling Incidenten Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail N.V.

Nadere informatie

AZL. Corporate Compliance POLICY. Klokkenluider Policy. Versie 1.0

AZL. Corporate Compliance POLICY. Klokkenluider Policy. Versie 1.0 AZL Corporate Compliance POLICY Klokkenluider Policy Versie 1.0 Klokkenluidersbeleid mei 2014 1 INFORMATIEBLAD Gepubliceerd door: AZL Deze Policy geeft uitvoering aan de eisen van, en is afgestemd op,

Nadere informatie

Laatste revisiedatum:

Laatste revisiedatum: oktober 2016 Pagina: 1 van 5 I. DOEL Dit beleid bevestigt de inzet van Modine voor het naleven van de anticorruptiewetten waaronder het Bedrijf valt, inclusief de Amerikaanse Wet op buitenlandse omkooppraktijken

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

Gedrags- en integriteitscode

Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Voorwoord WPM Groep is een sterk en vooraanstaand bedrijf in de vastgoedmarkt in Nederland. Wij onderscheiden ons door hoog gekwalificeerde medewerkers

Nadere informatie