CUMMINS INC PO T&Cs / NL-VERSIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CUMMINS INC PO T&Cs / NL-VERSIE"

Transcriptie

1 CUMMINS LIMITED VOORWAARDEN INZAKE DOOR TE PLAATSEN INKOOPORDERS (T.B.V. TOELEVERING PRODUCTEN EN DIENSTEN) 1. INTERPRETATIE 1.1 Definities. In deze Voorwaarden gelden de volgende definities: Werkdag: een dag (met uitzondering van zaterdag, zondag of feestdag) waarop banken in Nederland open zijn. Koper: Cummins [in te vullen], een vennootschap gevestigd in [in te vullen], ingeschreven bij [in te vullen] onder nummer [in te vullen], statutair gevestigd in [in te vullen]. Materialen van Koper: zoals omschreven in artikel Vorderingen: zoals omschreven in artikel Aanvangsdatum: zoals omschreven in artikel 2.2. Voorwaarden: deze voorwaarden zoals van tijd tot tijd volgens artikel 17.9 gewijzigd. Vertrouwelijke informatie: zoals omschreven in artikel Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Koper en de Toeleverancier t.b.v. de toelevering van Producten en/of Diensten in overeenstemming met deze Voorwaarden. Zeggenschap: (i) direct of indirect eigendom van meer dan 50% van het aandelenkapitaal of stemrecht van de Toeleverancier of (ii) bevoegdheid het bestuur of beleid van de Toeleverancier middels stemrecht te bepalen of te doen bepalen. Te Leveren Zaken: alle Documenten, producten en materialen zoals door de Toeleverancier of zijn agenten, opdrachtnemers en werknemers als onderdeel van of met betrekking tot de Producten en/of Diensten in enige vorm ontwikkeld, met inbegrip van, zonder beperking, computerprogramma s, data, rapportages en specificaties (ook in conceptvorm). Document: omvat, zonder beperking, naast elk schriftelijk document, elk(e) tekening, kaart, plattegrond, diagram, ontwerp, foto of andere afbeelding, opname middels tape, disk of andere apparatuur met informatie in welke vorm dan ook. Wbp: de Wet bescherming persoonsgegevens zoals van tijd tot tijd gewijzigd. Geval van Overmacht: zoals omschreven in artikel Groep: waar het een onderneming betreft, die onderneming, haar dochterondernemingen, elke onderneming waarvan zij een dochteronderneming is (haar holdingmaatschappij) alsmede alle andere dochterondernemingen van zulk 1

2 een holdingmaatschappij, waarbij elke onderneming in een groep een lid van die groep is. Tenzij uit de context anders blijkt, geldt voor een onderneming op enig moment deze definitie van Groep zoals deze onderneming op bedoeld van toepassing is. Holdingmaatschappij en dochteronderneming: hebben de betekenis van "holdingmaatschappij" en "dochteronderneming" zoals in de wet omschreven. Incoterms: de regels van de Incoterms voor het jaar 2010 van de Internationale Kamer van Koophandel t.b.v. de interpretatie van handelsvoorwaarden (of toekomstige versies of wijzigingen daarvan). Rechten van Intellectueel Eigendom: alle octrooien, rechten op uitvindingen, gebruiksmodellen, auteursrechten en verwante rechten, handelsmerken, dienstenmerken, handels-, bedrijfs- en domeinnamen, rechten inzake algeheel beeld en uiterlijk, rechten inzake goodwill of het in rechte aanspreken vanwege misleiding, rechten inzake oneerlijke concurrentie, rechten inzake ontwerpen, rechten inzake computersoftware, databaserecht, rechten inzake topografie, rechten inzake vertrouwelijke informatie (met inbegrip van knowhow en handelsgeheimen) en alle eventuele andere rechten van intellectueel eigendom, steeds gedeponeerd of niet gedeponeerd en met inbegrip van alle aanvragen voor en vernieuwingen of verlengingen van bedoelde rechten, en alle gelijksoortige of gelijkwaardige rechten of vormen van bescherming in elk deel van de wereld, zulks ten gevolge van of met betrekking tot de toelevering van Producten en/of Diensten, waarbij de term Intellectueel Eigendom dienovereenkomstig gelezen dient te worden. HO: elke hoofdovereenkomst die tussen de Koper en de Toeleverancier is aangegaan, verbandhoudend met de Inkooporder (of dit nu een hoofdinkoopovereenkomst, een hoofd-toeleveringsovereenkomst of anderszins betreft). Producten: de producten (of enig onderdeel daarvan) zoals omschreven in de Inkooporder, weke door de Toeleverancier uit hoofde van de Overeenkomst verschaft dienen (dient) te worden. Inkooporder: een specifieke Inkooporder voor Producten en/of Diensten zoals deze door de Koper bij de Toeleverancier in overeenstemming met deze Voorwaarden is geplaatst (met inbegrip van een materiaalvrijgave-formulier waar dit uit de context blijkt). Regels: de Regels van Arbitrage van de Internationale Kamer van Koophandel. Diensten: de diensten, met inbegrip van, zonder beperking, alle eventuele Te Leveren Zaken welke door de Toeleverancier uit hoofde van de Overeenkomst zoals beschreven in de Specificatie verschaft dienen te worden. Specificatie: waar het de Producten betreft, elke specificatie voor de Producten (met inbegrip van relevante plattegronden of tekeningen) die door de Koper aan de Toeleverancier wordt verschaft en, waar het de Diensten betreft, de 2

3 omschrijving of specificatie van Diensten die door de Toeleverancier voorgelegd wordt en waarin door de Koper schriftelijk wordt toegestemd. Toeleverancier: de persoon of firma van wie de Koper de Producten en/of Diensten inkoopt. [hier nader te preciseren?] Knowhow van Toeleverancier: zoals omschreven in artikel TUPE: de Verordeningen inzake Overgang van Ondernemingen (Bescherming van Werkgelegenheid) krachtens de EU-Richtlijn 2001/23/EG Verworven Rechten en/of de gelijkwaardige bepaling in de EU-Richtlijn Verworven Rechten en/of enige wetgeving ter uitvoering in het nationale recht van de EU-Richtlijn Verworven Rechten, zoals bijvoorbeeld artikel 7: 662 et al van het Nederlandse arbeidsrecht en daarop betrekking hebbende jurisprudentie. 1.2 Lezing. In deze Voorwaarden gelden de volgende regels: een persoon omvat een natuurlijke persoon, een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam of een lichaam zonder rechtspersoonlijkheid (met of zonder afzonderlijke rechtspersoonlijkheid); een verwijzing naar een partij omvat haar rechtsopvolgers of toegestane rechtverkrijgenden; een verwijzing naar een wetstekst of wettelijke bepaling is een verwijzing naar die wetstekst of wettelijke bepaling zoals gewijzigd of opnieuw bepaald. Een verwijzing naar een wetstekst of wettelijke bepaling betreft evenzeer elke naar die wetstekst of wettelijke bepaling gevestigde onderliggende wetgeving, zoals gewijzigd of opnieuw bepaald; (d) elke zinsnede die begint met de woorden met inbegrip van, omvat(ten), met name of zulk gelijke uitdrukkingen dienen te worden gelezen als illustratief en niet als beperking van de betekenis van de woorden die aan bedoelde uitdrukkingen voorafgaan; en (e) een verwijzing naar schriftelijk of op schrift gesteld omvat faxen en s. 2. BASIS VAN OVEREENKOMST EN AANBIEDING 2.1 De Inkooporder vormt een aanbieding door de Koper om Producten en/of Diensten van de Toeleverancier in overeenstemming met deze Voorwaarden in te kopen. 2.2 De Inkooporder wordt geacht door de Toeleverancier aanvaard te zijn op het moment dat als eerste voorkomt: ofwel het moment dat de Toeleverancier een op schrift gestelde aanvaarding van de Inkooporder afgeeft; ofwel 3

4 een door de Toeleverancier uitgevoerde handeling ten behoeve van het vervullen van Inkooporder, op welk moment en op welke datum de Overeenkomst tot stand komt (Aanvangsdatum). 2.3 Deze Voorwaarden zijn op de Overeenkomst van toepassing, met uitsluiting van alle eventuele andere voorwaarden die de Toeleverancier wenst op te leggen of in de transactie te verwerken of die impliciet in de branche, volgens gewoonte, in de praktijk of tijdens het verloop van de transactie gelden, mits bedoelde uitsluiting door de Koper schriftelijk, voorafgaand aan ondertekening van de Overeenkomst, nadrukkelijk en ontegenzeggelijk gedaan werd. 2.4 Ingeval van een tegenstrijdigheid: tussen de informatie vervat in het voorblad van de Inkooporder, in deze Voorwaarden en in eventuele bijlagen bij de Inkooporder dient de informatie vervat in het voorblad van de Inkooporder te prevaleren; en prevaleren de voorwaarden van een HO boven alle andere voorwaarden. Voor alle duidelijkheid, een verwijzing door de Koper naar de prijsopgaaf van de Toeleverancier is slechts ter informatie en kan niet gelezen worden als aanvaarding van de eigen voorwaarden van de Toeleverancier. 3. KWALITEIT, GARANTIEBEPALINGEN EN INSPECTIE 3.1 De Toeleverancier garandeert dat: (d) de Producten en/of Diensten overeenkomen met de omschrijving ervan en met geldende Specificatie; de Producten voldoende kwaliteit bezitten en conformeren aan de kwaliteit zoals (binnen de definities van het handelsrecht en het burgerlijk recht van Frankrijk) verwacht mag worden alsmede geschikt zijn voor het doel dat gesteld is door de Toeleverancier of dat door de Koper, expliciet of impliciet, aan de Toeleverancier bekend gemaakt is, waarbij de Koper in dit opzicht vertrouwt op de kunde en het inzicht van de Toeleverancier; de Producten, waar van toepassing, vrij zijn van gebreken in ontwerp, materialen en vakmanschap en gedurende een periode van minstens 12 maanden na aflevering onder contractuele garantiebepalingen vallen; en de Producten en/of Diensten voldoen aan geldende erop van toepassing zijnde eisen van wetgever en toezichthouder. 3.2 De Toeleverancier garandeert dat hij te allen tijde over alle licenties, toestemmingen, autorisaties, instemmingen en vergunningen beschikt en in 4

5 stand houdt welke hij nodig heeft om zijn verplichtingen onder de Overeenkomst ten aanzien van de Producten en/of Diensten te vervullen. 3.3 De Toeleverancier cedeert en garandeert dat hij bevoegd is tot het cederen aan de Koper van alle door de vervaardiger expliciet of impliciet gedane garantiebepalingen, verklaringen, serviceovereenkomsten en andere eventuele schadeloosstellingen die gelden voor alle Producten en/of Diensten zoals deze door de Toeleverancier aan de Koper zijn verkocht. 3.4 De Koper heeft het recht om te allen tijde voorafgaand aan aflevering de Producten te inspecteren en te testen, zulks met inbegrip van (maar zich niet beperkend tot) het uitvoeren van kwaliteitonderzoeken en algehele controles. De Toeleverancier dient (direct of middels een hiertoe aangestelde ondertoeleverancier) zonder extra kosten voor de Koper alle redelijke faciliteiten en bijstand te verschaffen die nodig zijn voor veilige en ongehinderde door de koper uit te voeren inspecties. De Koper vermijdt tijdens het uitvoeren van bedoelde inspecties enig onnodig oponthoud van werkzaamheden bij Toeleverancier. 3.5 De Koper is niet aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van monsters welke worden gebruikt in verband met inspecties; eventueel afgekeurde Producten worden niet aan de Koper geleverd. 3.6 Indien de Koper na bedoelde inspecties of tests van mening is dat de Producten niet conformeren of naar alle waarschijnlijkheid niet aan de bij artikel 3.1 genoemde garantiebepalingen van Toeleverancier zullen voldoen, dan informeert de Koper de Toeleverancier hierover en neemt de Toeleverancier onmiddellijk de herstelactie ter hand om ervoor te zorgen dat de Producten wél voldoen. 3.7 Niettegenstaande inspecties of tests door de Koper blijft de Toeleverancier volledig verantwoordelijk voor de Producten, waarbij eventuele inspecties of tests door de Koper geen vermindering betekenen van of anderszins van invloed zijn op de verplichtingen van de Toeleverancier uit hoofde van de Overeenkomst. De Koper heeft, nadat de Toeleverancier zijn herstelacties heeft uitgevoerd, het recht nadere inspecties en tests uit te voeren. Voor alle duidelijkheid, een door de Koper uitgevoerde, of het niet uitvoeren van een, inspectie ontslaat de Toeleverancier niet van zijn verantwoordelijkheid voor Producten die niet voldoen aan deze Voorwaarden, impliceert geen goedkeuring of aanvaarding van de Producten door de Koper noch vrijwaart zulk uitvoeren of niet uitvoeren de Toeleverancier van aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, fraude, fouten in of schendingen van garantiebepalingen. 5

6 4. PERSONEEL VAN DE TOELEVERANCIER 4.1 De uitvoering van door de Koper geplaatste opdrachten ten aanzien waarvan door personeel van de Toeleverancier Diensten worden verschaft blijft onder toezicht en zeggenschap van de Koper. De Koper behoudt zich het recht voor om te bepalen dat een lid of meerdere leden van het personeel van de Toeleverancier verwijderd en vervangen dient/dienen te worden. Daar waar om een vervanging wordt verzocht dient de Toeleverancier het aangeduide personeel onmiddellijk zonder kosten voor de Koper te vervangen. Bovendien is het de Toeleverancier gedurende de looptijd van de Overeenkomst en één (1) jaar erna niet toegestaan personeel van de Koper een aanbieding of een belofte tot indiensttreding te doen of zulk een aanbieding te initiëren, noch om personeel van de Koper in zijn dienst te laten treden. 4.2 De Toeleverancier blijft als enige verantwoordelijk voor betaling inzake schadevergoedingen, secundaire arbeidsvoorwaarden en verzekeringen ten behoeve van zijn personeel. De Toeleverancier behoudt tijdens de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst de volledige verantwoordelijkheid voor het handelen van zijn personeel. Noch de Toeleverancier noch de werknemers van de Toeleverancier zijn gedurende de periode waarin de Diensten worden geleverd, werknemers van de Koper of worden als zodanig beschouwd. De werknemers van de Toeleverancier komen niet in aanmerking voor, noch nemen zij deel aan of bouwen zij rechten op krachtens de regelingen uit hoofde van de secundaire arbeidsvoorwaarden van de Koper welke ten behoeve van werknemers van de Koper nu bestaan of in de toekomst in het leven worden geroepen. 5. AFLEVERING VAN PRODUCTEN 5.1 De Toeleverancier erkent dat inzake de aflevering van Producten de factor tijd van essentieel belang is, dat de Koper inzake geplande afleveringdatums ten aanzien van de Producten strikte vereisten heeft en dat deze vereisten voor het bedrijf van de Koper van essentieel belang zijn. De Koper is niet gehouden tot het aanvaarden van afleveringen die te vroeg, te laat, gedeeltelijk, of overmatig gedaan worden. 5.2 De Toeleverancier zorgt ervoor dat: de Producten juist en veilig verpakt zijn en op zulk een wijze dat deze hun bestemming in goede staat en schadevrij kunnen bereiken; bij elke aflevering van de Producten is bijgesloten een door de Koper gespecificeerde documentatie of, bij gebreke aan een specificatie door de Koper, een pakbon of afleveringsbrief met duidelijke aanduiding van de Producten en van de datum van de Inkooporder, het (eventuele) 6

7 Inkooporder-nummer, soort en hoeveelheid Producten (met inbegrip van het eventuele barcodenummer van de Producten), (eventuele) bijzondere opslaginstructies, het factuurnummer, gegevens over de afleveringslocatie (Afleveringslocatie), het door de Koper gehanteerde onderdeelnummer en, indien de Producten in deelafleveringen worden afgeleverd, de overblijvende Producten die nog afgeleverd moeten worden; en waar de Toeleverancier van de Koper eist dat deze eventuele voor de Producten gebruikte emballage aan de Toeleverancier dient te retourneren, dit feit duidelijk op pakbon of afleveringsbrief staat vermeld. Bedoelde eventuele emballage wordt alleen op kosten van de Toeleverancier aan de Toeleverancier geretourneerd. 5.3 De Koper behoudt zich het recht voor van de Toeleverancier te eisen dat deze de verzendgegevens aan hem via elektronische middelen, in de vorm van een vooraankondiging van de verzending of anderszins, verstuurt. 5.4 De Toeleverancier levert de Producten af: op de in de Inkooporder vermelde datum; op de in de Inkooporder vermelde Afleveringslocatie, of in overeenstemming met de door de Koper voorafgaand aan de aflevering gegeven instructies; gedurende de normale werktijden van de Koper op een Werkdag, of in overeenstemming met de instructies van de Koper. 5.5 Aflevering van de Producten is voltooid wanneer de Producten op de Afleveringslocatie zijn uitgeladen. 5.6 De Toeleverancier verzorgt geen aflevering van de Producten in deelafleveringen zonder de voorafgaande door de Koper op schrift gestelde (in de Inkooporder of in een specifieke door de Koper afgegeven schriftelijke mededeling opgenomen) instemming. Daar waar is overeengekomen dat de Producten in deelafleveringen worden afgeleverd, mogen de Producten afzonderlijk gefactureerd en betaald worden. Het niet of niet op tijd afleveren van een deelaflevering door de Toeleverancier of enig gebrek in een deelaflevering geeft de Koper echter het recht zich te beroepen op de rechtsmiddelen vermeld in artikel Eigendom van en risico samenhangend met de Producten gaan over op de Koper bij voltooiing van de aflevering en na inspectie en aanvaarding van de Producten door de Koper. 5.8 Tenzij anders bepaald in de Inkooporder worden alle Producten verkocht onder de voorwaarde Delivered Duty Paid [Afgeleverd Douanerechten Betaald] (DDP) en worden alle afleveringsvoorwaarden geïnterpreteerd in overeenstemming met 7

8 de meest recent gepubliceerde Incoterms. Verzendgegevens zijn zoals vermeld op de Inkooporder en, tenzij anders overeengekomen door de Koper en vermeld op de Inkooporder, worden alle kosten (met inbegrip van douanerechten, belastingen en overige lasten) en het risico van verlies of schade tijdens de verzending van Producten (met inbegrip van verlies gedurende laden en lossen) volledig door de Toeleverancier gedragen en gaan deze pas over op de Koper na aflevering van de Producten en nadat de Koper de Producten heeft geïnspecteerd en aanvaard. 5.9 De Toeleverancier volgt alle door de Koper opgelegde logistieke procedures en in opslagloodsen van kracht zijnde instructies (met inbegrip van instructies vermeld als onderdeel van materialen, afspraken of routingbrieven). De Toeleverancier dient bovendien de op de producten van toepassing zijnde gegevens inzake land van herkomst in het door de Koper gespecificeerde format en in naleving van alle geldende voorschriften te documenteren. Het is de verantwoordelijkheid van de Toeleverancier om deze informatie te monitoren en de afdeling douanezaken van de Koper onmiddellijk van eventuele wijzigingen op de hoogte te stellen Bij het toeleveren van de Producten dient de Toeleverancier: ervoor te zorgen dat de Producten conformeren aan alle in de Specificaties vermelde omschrijvingen en specificaties, en dat de Te Leveren Zaken geschikt zijn voor het doel zoals expliciet of impliciet door de Koper aan de Toeleverancier gecommuniceerd; gebruik te maken van de beste kwaliteit producten, materialen, standaarden en technieken, en ervoor te zorgen dat de Te Leveren Zaken en alle Producten vrij zijn van gebreken in vakmanschap, installatie en ontwerp; (d) alle door de Koper aan de Toeleverancier toegeleverde materialen, apparatuur en gereedschappen, tekeningen, specificaties, blauwdrukken, gegevensdragers en gegevens (Materialen van Koper) veilig en voor eigen risico onder zich te houden, de Materialen van Koper totdat deze aan de Koper worden geretourneerd in goede staat te houden, en slechts in overeenstemming met op schrift gestelde instructies of autorisatie van de Koper over de Materialen van Koper te beschikken of deze te gebruiken; en niets te doen of na te laten dat zou kunnen leiden tot het verlies door de Koper van een licentie, bevoegdheid, instemming of toestemming welke hij voor de uitvoering van zijn bedrijf nodig heeft. 8

9 6. TOELEVERING VAN DIENSTEN 6.1 Vanaf de Aanvangsdatum en gedurende de looptijd van de Overeenkomst verschaft de Toeleverancier de Diensten aan de Koper in overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst. 6.2 De Toeleverancier voldoet aan alle met betrekking tot de Diensten in de Inkooporder vermelde of door de Koper aan de Toeleverancier gecommuniceerde uitvoeringsdatums. 6.3 Bij het verschaffen van de Diensten dient de Toeleverancier: (d) (e) zijn medewerking aan de Koper te verlenen in alle aangelegenheden die betrekking hebben op de Diensten, en te handelen naar alle door de Koper gegeven instructies; uitvoering te geven aan de Diensten naar zijn beste vermogen en in overeenstemming met de beste praktijkuitvoering in de bedrijfstak, het beroep of het vak van de Toeleverancier; gebruik te maken van personeel in het bezit van de juiste vaardigheden en ervaring voor het uitvoeren van de aan hen opgedragen taken en in voldoende aantallen om er aldus voor te zorgen dat de verplichtingen van de Toeleverancier in overeenstemming met de Overeenkomst worden vervuld; ervoor te zorgen dat de Diensten en de Te Leveren Zaken conformeren aan alle in de Specificatie vermelde omschrijvingen en specificaties, en dat de Te Leveren Zaken geschikt zijn voor elk doel zoals expliciet of impliciet door de Koper aan de Toeleverancier wordt gecommuniceerd; te zorgen voor alle apparatuur, gereedschappen en voertuigen alsmede alle andere items die nodig zijn om de Diensten te kunnen verschaffen; (f) gebruik te maken van de beste kwaliteit producten, materialen, standaarden en technieken, en ervoor te zorgen dat de Te Leveren Zaken en alle Producten die tijdens het verschaffen van de Diensten worden toegeleverd en gebruikt of die aan de Koper worden overgedragen vrij zijn van gebreken in vakmanschap, installatie en ontwerp; (g) (h) (i) zich in het bezit te stellen alle benodigde licenties en instemmingen en deze te allen tijde in stand te houden, en alle van toepassing zijnde weten regelgeving na te leven; zich te houden aan alle regels en voorschriften op het gebied van gezondheid en veiligheid alsmede aan alle eventuele andere beveiligingsvereisten welke op de terreinen van de Koper van kracht zijn; alle Materialen van Koper veilig en voor eigen risico onder zich te houden, de Materialen van Koper totdat deze aan de Koper worden geretourneerd in goede staat te houden, en slechts in overeenstemming met op schrift 9

10 gestelde instructies of autorisatie van de Koper over de Materialen van Koper te beschikken of deze te gebruiken; en (j) niets te doen of na te laten dat zou kunnen leiden tot het verlies door de Koper van een licentie, bevoegdheid, instemming of toestemming welke hij voor de uitvoering van zijn bedrijf nodig heeft, waarbij de Toeleverancier erkent dat de Koper kan vertrouwen op en kan handelen op basis van de Diensten. 7. RECHTSMIDDELEN VAN KOPER 7.1 Indien de Toeleverancier verzuimt per de van toepassing zijnde datum de Producten af te leveren en/of de Diensten uit te voeren, dan heeft de Koper, zonder dat dit zijn overige rechten of rechtsmiddelen beperkt, een of meerdere van de volgende rechten: (d) (e) beëindigen van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang middels een op schrift gestelde opzegging aan de Toeleverancier; niet aanvaarden van eventuele volgende uitvoering van de Diensten en/of aflevering van de Producten die de Toeleverancier poogt te doen; verhalen op de Toeleverancier van eventuele kosten die de Koper heeft gemaakt voor het verkrijgen van vervangende producten en/of diensten van een derde; daar waar de Koper vooruit heeft betaald voor Diensten die niet zijn verschaft door de Toeleverancier en/of Producten die niet zijn afgeleverd door de Toeleverancier, onmiddellijk doen terugbetalen van bedoelde bedragen door de Toeleverancier; en vorderen van schadevergoeding voor eventuele extra kosten, verlies of uitgaven die door de Koper zijn gemaakt en die op enigerlei wijze toe te rekenen zijn aan het verzuim van de Toeleverancier om zich aan bedoelde datums te houden. 7.2 Indien de Toeleverancier tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst, dan heeft de Koper, zonder dat dit zijn overige rechten of rechtsmiddelen beperkt, een of meerdere van de volgende rechten (en, waar het Producten betreft, ongeacht of hij de Producten heeft aanvaard): afwijzen van de Producten (geheel of gedeeltelijk) ongeacht of de eigendom is overgegaan, en het retourneren ervan aan de Toeleverancier op eigen risico en kosten van de Toeleverancier; beëindigen van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang middels een op schrift gestelde opzegging aan de Toeleverancier; opzeggen, geheel of gedeeltelijk, van de Inkooporder op eigen risico en kosten van de Toeleverancier; 10

11 (d) (e) (f) (g) de verplichting opleggen aan de Toeleverancier om op eigen risico en kosten van de Toeleverancier de afgewezen Producten te repareren of te vervangen (waarbij de kosten van zulk een reparatie of vervanging gebaseerd dienen te zijn op het dan geldende uurtarief van de Koper voor vergelijkbaar werk), of het volledig terugbetalen van de prijs van de afgewezen Producten (indien reeds betaald); niet aanvaarden van een eventuele volgende aflevering van de Producten welke de Toeleverancier poogt de doen; verhalen op de Toeleverancier van eventuele kosten die de Koper heeft gemaakt voor het verkrijgen van vervangende producten van een derde; en vorderen van schadevergoeding voor eventuele extra kosten, verlies of uitgaven die door de Koper zijn gemaakt tengevolge van de tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de Toeleverancier. 7.3 Niettegenstaande artikel 7.2 kan de Koper te allen tijde de Inkooporder geheel of gedeeltelijk opzeggen na voorafgaande op schrift gestelde opzegging aan de Toeleverancier te hebben gedaan. Deze opzegging maakt de Koper op geen enkele wijze aansprakelijk, behalve dat de Koper aan de Toeleverancier de kosten dient te betalen voor eventueel onderhanden werk en voor eventuele verplichtingen inzake de materiaalaanschaf welke binnen de op het voorblad van de Inkooporder vermelde tijdsperiode of, indien geen tijdsperiode vermeld wordt, binnen de periode van twee weken na de datum van de opzegging zijn aangegaan. Voor alle duidelijkheid, de omvang van eventueel onderhanden werk en verplichtingen inzake materiaalaanschaf moet door de Toeleverancier schriftelijk geverifieerd en bevestigd worden. 7.4 Ingeval de Toeleverancier een derde aanstelt om afgewezen Producten te inspecteren, te sorteren of te repareren, dan is de aanstelling van zulk een derde onder voorbehoud van goedkeuring door de Koper. 7.5 De Toeleverancier zorgt ervoor dat alle op papier en elektronisch verschafte gegevens accuraat en compleet zijn, en overeenstemmen met de door de Koper aangeleverde specificaties. De Koper behoudt zich het recht voor op de Toeleverancier alle eventuele kosten die hij moet maken om gegevens te corrigeren of om handmatig elektronische gegevens in te voeren, middels een debetpost inzake verhaal van kosten of op enige andere wijze te verhalen. 7.6 Niettegenstaande bovenstaande leden verleent de Toeleverancier aan de Koper toestemming zelf Producten te repareren, om te bouwen en te verplaatsen. 7.7 Deze Voorwaarden strekken zich uit tot alle eventuele gerepareerde Producten of Producten ter vervanging en/of tot alle eventuele Diensten die ter vervanging of herstel dienen en die door de Toeleverancier worden toegeleverd. 11

12 7.8 De rechten van de Koper uit hoofde van de Overeenkomst bestaan naast zijn rechten en rechtsmiddelen die voortkomen uit Nederlands recht. 8. VERPLICHTINGEN VAN KOPER De Koper is verplicht: aan de Toeleverancier gedurende de normale werktijden van de Koper of volgens instructies van de Koper ten behoeve van toelevering van de Producten en/of Diensten toegang te verschaffen tot de terreinen van de Koper; en aan de Leverancier ten behoeve van de toelevering van de Producten en/of Diensten die informatie te verschaffen waarom deze op redelijk wijze verzoekt en waarvan de Koper meent dat deze ten behoeve van de toelevering van de Producten en/of Diensten op redelijke wijze noodzakelijk is. 9. PLAATSEN VAN INKOOPORDERS, PRIJSSTELLING, FACTURERING EN BETALING 9.1 De Koper kan Inkooporders via elektronische middelen plaatsen en kan ook andere informatie via elektronische middelen aan de Toeleverancier versturen. 9.2 De prijs voor de Producten en/of Diensten: is de prijs zoals vermeld in de Inkooporder; en is inclusief de kosten voor verpakking, verzekering en vervoer van de Producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door de Koper. Geen extra lasten zijn van kracht tenzij op schrift gesteld en ondertekend door een daartoe gemachtigde vertegenwoordiger van de Koper. 9.3 Alle prijzen luiden in Euro, tenzij anders vermeld. Voor zover bij wet toegestaan garandeert de Toeleverancier dat de op de Inkooporder vermelde prijzen niet hoger zijn dan prijzen die momenteel aan andere kopers in voorkomende gevallen bij gelijksoortige volumes in rekening worden gebracht. Indien de prijzen van de Toeleverancier voor gelijksoortige producten of diensten (middels prijsverlaging, uitverkoop, handelskorting, tegemoetkomingen of bijkomende klantkortingen welke op enig moment voorafgaand aan verzending worden aangeboden) worden verlaagd, dan verlaagt de Toeleverancier de prijs voor de Producten en/of Diensten en factureert hij de Koper tegen de aldus verlaagde prijzen. Eventuele uit deze wijzigingen resulterende prijsverschillen worden door de Koper gecorrigeerd waarbij desalniettemin de Toeleverancier over dient te gaan tot zijn uitvoering van de voorwaarden van de Overeenkomst. 9.4 De Toeleverancier factureert de Koper na aflevering of onmiddellijk na voltooiing van de diensten. Elke factuur bevat de ondersteunende informatie die de Koper verlangt om de juistheid van de factuur te kunnen verifiëren, zulks met inbegrip 12

13 van maar niet beperkt to het betreffende Inkooporder-nummer, en dient in overeenstemming te zijn met de op de Inkooporder vermelde prijzen. Op verzoek van de Koper dient de Toeleverancier in te stemmen met het ontvangen van Inkooporder(s) en het versturen van facturen (tezamen met ondersteunende informatie) via elektronische middelen en dient hij, indien zulk een verzoek niet wordt gedaan, facturen te versturen naar het door de Koper in de Inkooporder vermelde adres. Voor alle duidelijkheid, facturen ten aanzien van een enkele Inkooporder mogen door de Toeleverancier in delen worden afgegeven, mits dit niet leidt tot het versturen van dubbele facturen door de Toeleverancier. De Koper bepaalt eventuele discrepanties inzake facturen. 9.5 Als tegenprestatie voor de toelevering van Producten en/of Diensten door de Toeleverancier crediteert de Koper binnen 60 dagen na datum van afgifte van een correct opgestelde factuur de gefactureerde bedragen op een bankrekening die schriftelijk door de Toeleverancier is aangegeven. 9.6 Alle door de Koper uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen zijn exclusief de van tijd tot tijd opgelegde belasting toegevoegde waarde (BTW). Daar waar uit hoofde van de Overeenkomst een met BTW belastbare toelevering door de Toeleverancier aan de Koper wordt gedaan, betaalt de Koper, nadat hij van de Toeleverancier een geldige BTW-factuur heeft ontvangen, aan de Toeleverancier de bijkomende BTW-bedragen die gelden voor de toelevering van de Producten en/of Diensten tegelijk met het bedrag dat voor de toelevering van de Producten en/of Diensten verschuldigd is. 9.7 De Toeleverancier is niet gerechtigd jegens de Koper een beroep te doen op krediet, verrekening of tegenvordering ter rechtvaardiging van het niet betalen van het geheel of een gedeelte van een bedrag. De Koper kan, zonder dat dit zijn overige rechten of rechtsmiddelen beperkt, overgaan tot verrekening van elk bedrag dat de Toeleverancier hem verschuldigd is (of dat hem zijdens één of meerdere ondernemingen binnen de Groep van de Toeleverancier verschuldigd is) met elk bedrag dat de Koper aan de Toeleverancier verschuldigd is. 10. WIJZIGINGEN 10.1 De Koper kan te allen tijde en middels op schrift gestelde of mondelinge en vervolgens schriftelijk bevestigde instructies overgaan tot het aanbrengen van wijzigingen ten aanzien van de Producten en/of Diensten via onder andere, maar niet beperkt tot, de volgende manieren: (d) Tekeningen; Ontwerpen; Specificaties; Wijze van verzending; 13

INVISTA Resins & Fiber GmbH ("INVISTA") ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR GEBRUIK NAAR DUITS RECHT Algemene Voorwaarden / Opmerkingen

INVISTA Resins & Fiber GmbH (INVISTA) ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR GEBRUIK NAAR DUITS RECHT Algemene Voorwaarden / Opmerkingen INVISTA Resins & Fiber GmbH ("INVISTA") ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR GEBRUIK NAAR DUITS RECHT Algemene Voorwaarden / Opmerkingen 1. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

I. Algemene Bepalingen

I. Algemene Bepalingen I. Algemene Bepalingen TOEPASSELIJKHEID 1.1. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en geplaatste orders aangegaan door Group Soleil B.V. (KvK 17139145), al haar dochteren

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012 Algemene Voorwaarden GlasvezelZakelijk.nl augustus 2012 INHOUDSOPGAVE: 1. DEFINITIES EN BEGRIPSBEPALING...3 2. DE DIENSTEN...3 3. TOTSTANDKOMING VAN EEN SERVICE CONTRACT...4 4. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT...4

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Cofely Cofely Nederland N.V en alle aan haar gelieerde rechtspersonen en ondernemingen; voor zover die rechtspersonen

Nadere informatie

NS Groep N.V., gevestigd te Utrecht, Handelsregisternummer 30124358 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN IT GOEDEREN EN DIENSTEN 2013 ALGEMENE BEPALINGEN

NS Groep N.V., gevestigd te Utrecht, Handelsregisternummer 30124358 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN IT GOEDEREN EN DIENSTEN 2013 ALGEMENE BEPALINGEN NS Groep N.V., gevestigd te Utrecht, Handelsregisternummer 30124358 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN IT GOEDEREN EN DIENSTEN 2013 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities In deze algemene inkoopvoorwaarden IT-Goederen

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden. VIVAT N.V., handelend onder de naam VIVAT Verzekeringen

Algemene Inkoopvoorwaarden. VIVAT N.V., handelend onder de naam VIVAT Verzekeringen VIVAT N.V., handelend onder de naam VIVAT Verzekeringen Statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende aldaar aan Croeselaan 1, 3521 BJ Ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamer van

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V.

Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V. Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden bestaan uit een algemeen deel (Deel I) en een deel dat alleen van toepassing is op de inkoop van ICT producten en diensten (Deel II).

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Alfa college

Algemene Inkoopvoorwaarden Alfa college Algemene Inkoopvoorwaarden Alfa college Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn op 13 juli 2005 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen, onder nummer 41011946. Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid. 2 Definities. 3 Bestellingen

Algemene voorwaarden. van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid. 2 Definities. 3 Bestellingen Algemene voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van HP, waarbij HP Producten en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 4orange, 2014. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl

Algemene voorwaarden. 4orange, 2014. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Algemene voorwaarden 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl ALGEMENE VOORWAARDEN 4ORANGE B.V. I II III IV INHOUDSOPGAVE DEFINITIES Artikel 1 Definities ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden ICT

Inkoopvoorwaarden ICT Inkoopvoorwaarden ICT Inkoopvoorwaarden ICT Alliander N.V. 2013 JZ/RH Inhoudsopgave Algemene bepalingen 1. Begrippen algemeen... 4 2. Toepasselijkheid en geldigheid... 4 3. Totstandkoming... 5 4. Wijze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Mostware Automatisering B.V.

Algemene Voorwaarden van Mostware Automatisering B.V. Algemene Voorwaarden van Mostware Automatisering B.V. Deze algemene voorwaarden zijn onderverdeeld in hoofdstukken, te weten: I. Algemene bepalingen II. Bijzondere bepalingen apparatuur III. Bijzondere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Trivium Software B.V.

Algemene Voorwaarden Trivium Software B.V. Algemene Voorwaarden Trivium Software B.V. Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Breda onder nummer 34/2014 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden ( Algemene Voorwaarden ) wordt aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V.

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Versie: 1.0 Datum: 3 Mei 2015 Pagina 1/52 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 2.1. Aanbieding, algemene bepalingen... 4 2.2. Prijs

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Dekatel Telecom B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Dekatel Telecom B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Dekatel Telecom B.V. Algemene voorwaarden Dekatel Telecom B.V. 2014, februari. Correspondentieadres: Veldoven 7, 8271 RT, IJsselmuiden Indeling De algemene voorwaarden van Dekatel

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden Algemene inkoopvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze Algemene Inkoopvoorwaarden worden de volgende definities gebruikt: 1.1 Aanbieding: schriftelijke offerte van Leverancier. 1.2 Inkooporder: document

Nadere informatie

Standaard Algemene Aankoopvoorwaarden

Standaard Algemene Aankoopvoorwaarden Standaard Algemene Aankoopvoorwaarden België 1. Voorwerp en werkingsgebied 1.1 Deze algemen aankoopvoorwaarden ( Standaardvoorwaarden ) zijn van toepassing op elke kooporder ( Kooporder ) voor de aankoop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTHORIZED VIDEOS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTHORIZED VIDEOS B.V. Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Account: verzameling gegevens met betrekking tot een bepaalde Wederpartij, welke gegevens kunnen worden ingezien en gewijzigd via de website

Nadere informatie

INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AIV) INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AAIV) www.gdfsuez.nl

INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AIV) INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AAIV) www.gdfsuez.nl INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AIV) & INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AAIV) Versie 1 januari 2014 www.gdfsuez.nl INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ NL (AIV) Pagina 1/6 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten. van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten. van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Koper: Baggermaatschappij Boskalis B.V. gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V.

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Schaake Software Products B.V.,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voorwaarden

Algemene Voorwaarden. voorwaarden Algemene Voorwaarden voorwaarden Inhoud Algemene Voorwaarden Versie 1.2 03 Algemene Bepalingen versie 1.2 Artikel 1 Definities Artikel 2 Toepasselijkheid 04 Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming van

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN REED BUSINESS BV ( RB ) Versie mei 2007

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN REED BUSINESS BV ( RB ) Versie mei 2007 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN REED BUSINESS BV ( RB ) Versie mei 2007 A. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid en vernietigbaarheid 1.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en vervolgovereenkomsten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Exonet: Exonet B.V. gevestigd te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09129344. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PERFECT DIRECT MAIL B.V. Gedeponeerd op 6 september 2005 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24151150

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PERFECT DIRECT MAIL B.V. Gedeponeerd op 6 september 2005 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24151150 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PERFECT DIRECT MAIL B.V. Gedeponeerd op 6 september 2005 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24151150 EN PERFECT DATABASE MANAGEMENT B.V. Gedeponeerd op 6 september

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN DE BRABANTSE ONTWIKKELINGS MAATSCHAPPIJ HOLDING B.V

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN DE BRABANTSE ONTWIKKELINGS MAATSCHAPPIJ HOLDING B.V Algemene Inkoopvoorwaarden van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. voor overeenkomsten tot het leveren van zaken/goederen en/of diensten versie: september 2013 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MAAS & HAGOORT LAMPEN B.V.

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MAAS & HAGOORT LAMPEN B.V. ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MAAS & HAGOORT LAMPEN B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, bestelopdrachten en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie