Sovereignty of Parliament

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sovereignty of Parliament"

Transcriptie

1 HOOFDSTUK 111 Sovereignty of Parliament 12. Onschendbaarheid van de wet In het Britse staatsrecht bestaat geen hoger recht dan de Act of ParHament. Ook plechtige verklaringen uit de Britse constitutionele geschiedenis, zoals de Magna Carta van 1215, die voor het eerst een aantal waarborgen voor de burgers formuleerde, komt geen hogere rang toe. 'Magna.Carta has not remained untouched,' zo heet het in een 20e-eeuwse uitspraak, 'and, like every other law of England, it is not condemned to that immunity from development or improvement which was attributed to the laws of the Medes and Persians. ' 41 Het argument dat een wet in strijd is met het volkenrecht heeft in deze traditie evenmin kans op succes bij de rechter. 42 In 1889 werd een Herring Fishery (Scotland) Act uitgevaardigd, waarin de Fishery Board de bevoegdheid werd gegeven het vissen met bepaald gerei te verbieden in sommige baaien bij de Schotse kust, o.a. de Moray Firth. Een Deense trawler die daar viste met niettoegestaan gerei werd opgebracht, en de kapitein werd met f 50 beboet. In appel voerde hij aan dat de Moray Firth gedeeltelijk buiten de Britse territoriale wateren lag en dat daar de Britse wet niet op hem, als niet-brits onderdaan, kon worden toegepast. Het baatte hem niet. 43 Eén van de rechters (Engelse en Schotse rechters oordelen meestal als unus iudex, maar in appel met drie rechters die in de regel elk na elkaar seriatim hun opinies formuleren, direct na het einde van de mondelinge behandeling) was zeer expliciet: 'In this Court we have nothing to do with the question of whether the legislature has or has not done what foreign powers may consider a usurpation in a question with them. Neither are we a tribunal sitting to decide whether an Act of the Legislature is ultra vires as in contravention of generally acknowledged principles of international Iaw. For us an Act of ParHament duly passed bij Lords and Commons and assented to by the King, is supreme, and we are bound to give effect to its terms.' 41. Chester v. Bateson (1920) 1 KB Dit wortelt mede in een zgn. dualistische opvatting van het volkenrecht een gezichtspunt dat wij hier terzijde laten. 43. Mortensen v. Peters (1906) 8 F. (Just. Cas.) 93. Het visserijregime in de Schotse wateren wordt thans overigens bepaald door EEG-regels.

2 En een van zijn collega's in het hof viel hem aldus bij: '... I think the Act, under the authority of which the bye-lawin question was passed, must be treated as an assertion by the British Parliament of their right to regulate the fishing in this area, and to treat it as within the territory over which the jurisdiction of the Scottish courts extends. The right so claimed may or may not be conceded by other powers, but that is a matter with which this Court has no concern. We were told that the result of upholding the conviction would be to provoke reprisals by other powers. If so, that is a matter for the Foreign Office.' Op grond van dezelfde gedachtengang werd beslist dat formele toetsing is uitgesloten. Een klacht dat het Parlement bij de totstandkoming van een wet niet de toepasselijke procedureregels had nageleefd, had voor de rechter geen succes: als een wetsontwerp volgens de parlementaire stukken beide huizen van het Parlement is gepasseerd en tevens koninklijke goedkeuring heeft verkregen, staat het niet aan de rechter om een oordeel uit te spreken over de wijze waarop het ontwerp is behandeld. 44 Een extreme formulering (nodeloos absoluut, zoals wij nog zullen zien) werd in 1871 aan deze gedachte gegeven in een zaak waarin geklaagd werd dat een naamloze vennootschap, opgericht bij wet, in werkelijkheid geen vennootschap was maar een constructie die beoogde om op onbehoorlijke wijze kosten te verrekenen 45 : 'We sit here as servants of the Queen and the legislature. Are we to act as regents over what is done by Parliament with the consent of the Queen, Lords, and Commons? I deny that such authority exists. If an Act of ParHament has been obtained improperly, it is for the legislature to correct it by repealing it; but, so long as it exists as law, the courts are bound to obey it.' Zeventig jaar later werd deze opvatting in eenzelfde soort 'ringing statement' bevestigd 46 : 'It is not open to the Court to go behind what has been enacted by the legislature, and to inquire how the enactment came to be made, whether it arose out of incorrect information or, in deed, an actual deception by someone on whom reliance was placed... ' De onschendbaarheid van de wet, om de oude Nederlandse terminologie te bezigen 47, is derhalve stevig verankerd; Dr. Bonham lijkt ver weg. 44. ~ie bijv. Edinburgh and Dalkeith Railway v. Wauchope (1842) 8 ER Lee v. Bude and Torrington lunetion Railway Company (1871) LR 6 CP Hoani Te Heuheu Tukino v. Aotea District Maori Land Board (1941) AC (PC) Art. 131 lid 2 Ned. Grondwet 1972; de term is in de herziene grondwet verdwenen.

3 13. Subordinate legislation Het tweede aspect van de Britse parlementaire soevereiniteit is dat de geldigheid van alle lagere publiekrechtelijke beslissingen aan de wet wordt afgemeten. 'Subordinate legislation', zoals orders in council (vergelijkbaar met onze Koninklijke besluiten), ministerial regulations of local bye-laws, is slechts geldig voor zover de bevoegdheid ertoe bij de wet is verleend; hetzelfde geldt voor individuele beslissingen voor zover zij niet op een Royal prerogative berusten (zoals verheffing in de adelstand). 48 Is er voor een lagere regeling of voor een individuele (niet door Royal prerogative gedekte) beslissing geen 'authority' in de wet, dan is het desbetreffende besluit 'ultra vires' en bijgevolg nietig. 49 Regeringen plegen er in het algemeen niet erg van te houden dat hun regelingen of verordeningen door de rechter nietig worden verklaard; gezien de omvang van de gedelegeerde regelgeving en het belang daarvan voor de burger heeft de mogelijkheid van nietigverklaring ook nadelen voor de rechtszekerheid. In het Britse systeem is die mogelijkheid echter niet uit te sluiten. Er zijn wel wetten geweest waarin gepoogd werd de gedelegeerde regelgeving op een bepaald punt 'judge-proof' te maken, en de rechtspraak leek daar aanvankelijk aarzelend in mee te gaan. In 1931 besliste de hoogste rechter, het House of Lords 50, echter in andere zin. Het geval betrof de Housing Act 1925, die de minister belast met zaken van volkshuisvesting de bevoegdheid verleende om 'housing schemes' - enigszins te vergelijken met onze toenmalige uitbreidingsplannen - goed te keuren; en de wet voegde toe dat de ministeriële beslissing 'shall have effect as if enacted in this Act.' Dat was kennelijk een poging de ministeriële beslissing dezelfde status te verlenen als de wet, maar zij mislukte. De lords stelden vast dat de minister uitsluitend de bevoegdheid had plannen goed te keuren die in overeenstemming waren met de wet; als der-. halve het plan in strijd zou zijn met de wet, zou de ministeriële beslissing niet een beslissing in de zin van de wet zijn, zodat de 'as if' clausule daarop niet van toepassing kon zijn. 51 De enige mogelijkheid die de wetgever openstaat om rechterlijke interventie terug te dringen is een ruime omschrijving van de gedelegeerde bevoegdheden; maar ook een zeer ruime omschrijving is ergens begrensd, terwijl het daarnaast voor het Parlement niet altijd even aantrekkelijk is de executieve op een breed terrein van regelgeving de vrije hand te laten. Een extra-complicatie is dat de rechter ook kan interveniëren indien de minister - of wie het maar is aan wie regelgeving gedelegeerd wordt - strikt gesproken binnen de ruime bevoegdheidsomschrijving blijft. De rechtspraak. 48. Zie over het begrip Royal prerogative: Prakkeen Kortmann, Het staatsrecht van de landen c der Europese Gemeenschappen (Deventer 1981) p Uitvoerig Wade and Phillips op.cit. (nt. 25) p Zie H.R.W. Wade, Administrative law (Se dr. Oxford 1982) p Er zitten dan vijf 'law lords' over de zaak, die zich - zij het ongetoogd en ongepruikt - als een gewoon gerecht gedragen; dit staat los van het andere werk van het House of Lords. The King v. the Minister of Health, on the prosecution of Yaffe (1931) AC 494.

4 staat nl. op het standpunt dat de wetgever aan alle gedelegeerde bevoegdheid een impliciete voorwaarde heeft verbonden, te weten dat zij 'will be reasonably exercised'. Als een minister een verordening zou vaststellen, binnen zijn ruime bevoegdheidstoedeling, die willekeurig of onredelijk zou zijn, zou de rechter redeneren dat het Parlement nooit de bedoeling kan hebben gehad een bevoegdheid tot zulk soort voorschriften te geven, en dat daarom de regeling ultra vires zou zijn. 52 Zo wordt ook dit onderwerp weer tot de parlementaire soevereiniteit teruggebracht. Opvallend is dat de constructie dat het Parlement nooit onredelijke resultaten kan hebben beoogd, ook ten aanzien van de wet zelf wordt toegepast: niet om de geldigheid van de wet aan te tasten maar om tot een juiste interpretatie ervan te komen. Dit speelt met name een rol wanneer een wet geacht wordt inbreuk te maken op beginselen die in de loop der eeuwen als beginselen van common law tot ontwikkeling zijn gebracht. De rechter zal menen dat het de wetgever in zijn wijsheid vrij staat om daarvan af te wijken; maar als de tekst van de wet niet zeer uitdrukkelijk die afwijking tot uiting brengt, zal hij oordelen dat de wetgever niet beoogd kan hebben om min of meer stilzwijgend afbreuk te doen aan rechtsbeginselen, en de wet zal dienovereenkomstig worden uitgelegd. 53 Politici - en ook anderen - menen dan wel eens dat de rechter zijn best heeft gedaan 'to wreek a statute'. Deze rechterlijke houding maakt deel uit van een algemener patroon van rechterlijk optreden, dat van groot belang is voor een goed begrip van de verhouding tussen rechter en wet;_ gever in Groot-Brittannië. Terwijl de Franse of de Nederlandse rechter werkt in een gecodificeerd rechtsstelsel, en geneigd zal zijn in tal van zaken de wet als de belangrijkste rechtsbron te beschouwen, is de Britse rechter gewend de oplossing voor de hem voorgelegde vragen te vinden in de commom law: hij gaat grof gezegd - niet op zoek naar een wetsbepaling maar naar een precedent, een eerder op hetzelfde punt gedane uitspraak van een hogere rechter of een rechter van gelijk niveau waaraan hij is gebonden. 54 Dat is zijn traditionele houding 55 : het recht is te vinden in de commom law; er kan weliswaar ook een statute van toepassing zijn, maar dat is meer uitzondering dan regel. Exceptio est strictissimae interpretationis, en in feite betekent deze houding dan ook veelal dat het wettenrecht restrictief wordt uitgelegd. Het is de vraag of voor deze overgeleverde rechterlijke afkerigheid van statute law nog wel voldoende basis aanwezig is: de laatste decennia is de omvang van het wettenrecht, ook relatief, sterk gestegen, vooral, maar geenszins uitsluitend, in de 52. Zie bijv. Kruse v. Johnson (1898) 2 QB 91. Het ging daarb~ om een local bye-law, maar dat maakt in dit opzicht geen verschil. Verg. ook Chester v. Bateson, nt. 41. Zie voorts H.W.R. Wade t.a. (nt. 44). 53. Zie bijv. Fisher v. Bell (1961) 1 QB Men spreekt van het beginsel van stare decisis. Zie Uniken V enema, Van common law en civil law (Zwolle 1971) p Uitvoerig Rupert Cross, Precedent in English law {3e dr., Oxford 1977). 55. Het House of Lords acht zich sinds 1966 niet meer aan zijn eigen precedenten gebonden; zie Practice Statement (1966) 1 WLR 1234.

5 sector van sociaal en economisch recht. Aan de andere kant zijn er nog steeds belangrijke onderdelen van het Engelse recht die geheel of vrijwel geheel door de common law worden beheerst, zoals de algemene leer van het overeenkomstenrecht en de onrechtmatige daad. En ook wanneer er wel statute law bestaat maakt de common-law-achtergrond vaak dat de wetgeving een, in continentaal-europese ogen, bijzonder karakter heeft. Om een voorbeeld te geven: de openbaarheid van de terechtzittingen is niet in de wet te vinden maar gaat terug op als precedent gehanteerde rechterlijke uitspraken; er is echter wel wetgeving over dit onderwerp, maar deze strekt er slechts toe de uitzonderingen op het openbaarheidsbeginsel te formuleren, bijv. in het belang van minderjarige kinderen wier wettigheid in het geding is. 56 Voor de gedachte dat het statute de uitzondering is, lijkt daarom nog altijd wel grond te vinden, en in elk geval stoelt hij op een eeuwenlange traditie die slechts langzaam afkalft. Er is één duidelijk waarneembaar gevolg: Britse wetten zijn over het algemeen zeer precies en gedetailleerd en zullen bijna nooit volstaan met het formuleren van algemene beginselen; bepalingen in de trant van ons oude artikel 1374 BW zijn in het Britse statute book niet gemakkelijk te vinden. Een befaamd Engels rechter, Lord Denning, destijds Master of the Rolls (d.w.z. voorzitter van het Court of Appeal voor Engeland en Wales), formuleerde het eens aldus toen hij de tegenstelling tussen Britse wetten en bepalingen van het EEG-verdrag schilderde 57 : 'The Treaty is quite unlike any of the enactments to which we have become accustomed. The draftsmen of our statutes have striven to express themselves with the utmost exactness. They have tried to foresee all possible circumstances that may arise and to provide for them. They have sacrificed style and simplicity. They have foregone brevity. They have become long and involved. In consequence, the judges have foliowed suit. They interpret a statute as applying only to the circumstances covered by the very words'. De leer van de sovereignty of ParHament betekent daarom niet dat de rechter slaafs de 'wil van de wetgever' volgt of de letter van de wet toepast; zijn vrijheid of onvrijheid, in het bijzonder bij de interpretatie van de wet, is echter niet in dezelfde termen te vatten als die van continentaal-europese rechters. Uiteindelijk kan het Britse Parlement altijd zijn wil opleggen; maar in een aantal gevallen zal het dat wel heel expliciet moeten doen~ 14. Colonial legislation De toetsing van 'subordinate legislation' aan de wet heeft een belangrijk gevolg gehad voor de Britse koloniën, dat zich soms lang na 'independence day' nog doet gevoelen. Wanneer aan koloniën een zekere mate van zelfbestuur 56. Zie Scott v. Scott (1913) AC 417; Dornestic and Appellate Proceedings (Restriction of Publicity) Act Bulmer Ltd. v. Bollinger S.A. (1974) 2 All ER 1226.

6 werd verleend, met een eigen vertegenwoordigend lichaam, geschiedde dat krachtens een Britse Act of Parliament; regelgevende besluiten van zo'n vertegenwoordigend lichaam werden dan opgevat als 'subordinate legislation' die aan de Britse wet moest worden getoetst op dezelfde wijze als een local byelaw in het moederland. Bovendien werd die toetsing verricht door een Brits gerecht, daar van alle koloniale appelgerechten, en later van die uit het Commonwealth, nog appel openstond op de Privy Council te Londen (in feite was dat het 'Judicia! Committee' van dit eerbiedwaardige lichaam). 58 De meeste Commonwealth-landen hebben, toen zij geheel onafhankelijk waren geworden, dit appel op de Privy Council afgeschaft, maar zij waren intussen gewend aan de gedachte van judicia! review of legislation; in tal van Commonwealthlanden, zoals Canada en Australië, is constitutionele toetsing dan ook in een of andere vorm blijven bestaan. Het is niet onmogelijk dat deze historische achtergrond ook in het geval van de VS heeft meegespeeld 59, al wordt dat wel betwist omdat er voor 1776 weinig praktijk zou zijn geweest. Het Canadese geval is in dit opzicht illustratief. Canada verkreeg volledige interne autonomie als 'British dominion' krachtens een Britse wet, de British North Am erica Act Die wet gaf het land een federaal bestel, hetgeen vooral van belang was in verband met de sterke Franstalige en Rooms Katholieke minderheid in de provincie Québec. Eén van de belangrijkste onderdelen van de wet was daarom de verdeling van wetgevende bevoegdheid over het dominion Parliament, respectievelijk de parlementen van de 'provinces', zoals de Canadese deelstaten worden genoemd. 60 De Privy Council beschouwde federale wetten die inbreuk maakten op provinciale bevoegdheden, en provinciale wetten die 'dominion matters' regelden, als ultra vires en onverbindend; het Britse gerecht wierp zich daarbij tevens op als de uiteindelijk beslissende instantie met betrekking tot de interpretatie van de BNA Act. Toen het Statute of Westminster 1932 Canada ook de zeggenschap over buitenlands beleid en defensie verleende, bleef deze situatie bestaan; en toen het appel van Canadese uitspraken op de Privy Council werd afgeschaft, nam het Canadian Supreme Court de taken over die voorheen door het Britse gerecht waren uitgeoefend. De BNA Act 1867 heeft langer dan een eeuw dienst gedaan als Canadese grondwet; pas is 1981 werd de laatste constitutionele band met het vroegere moederland gekapt doordat, bij Britse wet, de Constitution Act 1981 werd vastgesteld. Deze wet bewerkstelligde nl. dat de Canadese grondwet, volgens de terminologie van die dagen, werd 'gerepatrieerd': wijziging behoeft niet meer, zoals voorheen, door het Britse Parlement te geschieden maar verloopt via de Canadese instanties. Daartoe zijn overigens gecompliceerde formules uitgewerkt, die o.a. de medewerking van een aantal provin- 58. Zie Edward McWhinney, Judicia! review (4e dr. Toronto Ont. 1969) hfdst. I. 59. Verg. no. 10. Zie ook Cappelletti and Cohen op.cit. (nt. 14) p ; K.M. Schönfeld, Montesquieu en 'la bouche de la loi' (Leiden 1979) hfdst. IV. 60. Section BNA Act Deie bepalingen maken thans deel uit van de Canadese grondwet: zie art. 50 Constitution Act 1981.

7 ciale volksvertegenwoordigingen vereisen, en soms van alle. 61 AI met al is zodoende tot heden toe de traditionele structuur naar de vorm geheel gehandhaafd: de Canadese rechter onderzoekt of Canadese wetgeving wel met de hoogste wet, die van het Parlement in Westminster, is te rijmen. 62 Twee problemen doen zich, in deze situatie, met betrekking tot de soevereiniteit van het Parlement voor. Het eerste was jarenlang de vraag of het Britse Parlement wellicht zozeer 'soeverein' was gebleven dat het bijv. de BNA Act 1867 zou kunnen herroepen en de status quo ante zou kunnen herstellen. Het antwoord van de rechtspraak is geweest dat dat natuurlijk zou kunnen, juridisch gezien, maar dat het in feite wel niet voor zou komen. De vraag dook, in wat onschuldiger vorm, op toen Canada het appel op de Privy Council afschafte. Vóór het Statute of Westminster van 1932 had de Privy Council geoordeeld dat de Canadese wetgever daartoe de bevoegdheid miste, en hij was voortgegaan beroepen uit Canada te behandelen. Na de volledige onafhankelijkwording van Canada gaf het college het echter op; maar het greep de gelegenheid aan duidelijk te maken. dat de zeggenschap van de Britse wetgever in principe volledig bleef bestaan. 63 Viscount Sankey, sprekend namens het college, merkte op: 'lt is doubtless true that the power of the Imperia! ParHament to pass on its own initiative any legislation that is thought fit extending to Canada remains in theory unimpaired: indeed, the Imperia! ParHament could, as a matter of abstract law, repeal or disregard s.4 of the Statute (of Westminster). But that is theory and has no relation to realities. In truth, Canada is in enjoyment of the full scope of self-government.' Het voorlaatste zinnetje is navrant: als een theorie geen betrekking meer heeft op de werkelijkheid, is het dan geen erg slechte theorie geworden? En er is weinig fantasie voor nodig om te beseffen hoe dun de band tussen theorie en werkelijkheid is geworden in de verhouding tussen Westminster en de vele nationale hoofdsteden die tot de nakomelingschap van het Britse Rijk behoren. vv at heeft men aan een juridische theorie die ervan uitgaat dat de onafhankelijkheid van Nigeria, India en Australië eenzijdig kan worden ingetrokken, en dat de eenzijdige onafhankelijkheidsverkaring van de VS in 1776 geen enkel juridisch effect sorteert? Hier ligt stellig een van de zwakke steeën van de leer der parlementaire soevereiniteit. 64 Het tweede probleem wordt gevormd door de rechtstoestand in Canada zelf: heeft Canada, dat zich zozeer met de Britse traditie heeft vereenzelvigd, ook de leer van de parlementaire soevereiniteit aanvaard en zo ja, hoe ver- 61. Art. 38 en 41 Constitution Act De gouverneur-generaal van Canada wordt nog steeds door de Britse koning benoemd. 62. Uitvoeriger: S.B. Ybema, Constitutionalism and civilliberties (Leiden 1973) hfdst. II no British Coal Corporatien v. the King (1935) AC Zie ook Marshall op. cit. (nt. 4) hfdst. lil

8 houdt zich die leer dan tot de toetsing van federale en provinciale wetgeving aan de bevoegdheidsverdeling onder de Constitution Act 1981? Het antwoord dat in Canada wordt gegeven, en dat ook in de rechtspraak van de Privy Council al is te vinden, is verrassend door zijn eenvoud: zowel het federale parlement als de provinciale wetgever worden 'soeverein' geacht in de Diceyaanse zin van het woord, maar die soevereiniteit strekt zich niet verder uit dan de bevoegdheidsafgrenzingen krachtens de grondwet toelaten. Elk parlement is derhalve 'sovereign within its powers'. 65 Voor de onbevangen lezer lijkt dat misschien even spelen met woorden; wij zullen evenwel zien dat er bij de bescherming van de grondrechten in Canada belangrijke consequenties aan verbonden zijn. 15. Kritische zones Wij hebben in het voorgaande reeds gezien dat de leer van de parlementaire soevereiniteit genuanceerder is dan de soms tofuitdrukking gebrachte gedachte dat de rechter blindelings de wetgever heeft te volgen, zou suggereren. Om deze nuanceringen wat recht te doen wedervaren, zullen wij nu enkele kritische zones uit het toepassingsgebied van die leer proberen te verkennen. Het meest voor de hand liggende terrein is dat van de grondrechten. De klassieke leer - wederom het scherpst geformuleerd door Dicey 66 - loopt ongeveer als volgt: de common law en de Britse wetgeving belichamen een aantal individuele vrijheden voor de burger; natuurlijk staat het de wetgever vrij - 'as a matter of abstract law', om Viscount Sankey te citeren - om daarop inbreuk te maken; het Parlement zal dat evenwel in feite niet doen, immers het vertegenwoordigt de bevolking waarvoor die individuele vrijheden bestemd zijn, en het is bovendien het orgaan dat die vrijheden juist op onwillige koningen heeft bevochten. Deze gedachtengang is nog steeds de grondslag van de grondrechtenbescherming in Groot-Brittannië. De gelding van de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens heeft er geen afbreuk aan gedaan: het Verenigd Koninkrijk heeft het individuele klachtrecht erkend, en personen onder Britse jurisdictie zullen derhalve in Straatsburg over eventuele sched;ding van de Conventie kunnen klagen; bovendien kunnen andere staten Brittannië voor de Straatsburgse instanties dagen, zoals Ierland gedaan heeft met betrekking tot de uitoefening van de 'emergency powers' in Ulster; maar de Britse nationale rechter past nationaal recht toe, en niet de Conventie (dit wortelt mede in de Britse opvatting over de verhouding tussen nationaal en internationaal recht). 67 De Conventie vormt voor de Britse rechter derhalve geen dam tegen wetgevend optreden waardoor grondrechten in gevaar zouden worden gebracht. 65. Zie In re Initiative and Referendum Act (1919) AC Zie bijv. over de 'freedom of peaceful assembly' Dicey op. cit. (nt. 21) hfdst. VII. 67. Zie ook nt. 42.

9 Op indirecte wijze werpt de rechter echter wel degelijk obstakels. op tegen dit soort wetgeving: niet door onverbindendverklaring maar door interpretatie ervan. Ook hier zal hij redeneren dat het ParHament niet kan hebben beoogd inbreuk te maken op grondrechten, tenzij de bedoeling daartoe uitdrukkelijk en zonder mogelijkheid tot misverstand in de wet tot uiting is gebracht. Aangezien de wetgever dat niet gauw zal doen, is de rechter in tal van gevallen in staat om inbreuken op individuele vrijheden onwettig te verklaren op grond van rechtsbeginselen die in de common law tot ontwikkeling zijn gebracht of die - zoals habeas corpus 68 anderszins op een lange traditie kunnen bogen. Dat die rechtsbeginselen soms nogal ruim worden uitgelegd, blijkt uit een uitspraak van de Privy Council over een wet uit Ceylon die met terugwerkende kracht een aantal feiten strafbaar verklaarde en tevens een uitzonderingsgerecht instelde voor de berechting van die feiten (een en ander had te maken met een mislukte staatsgreep). 69 De Privy Council meende dat de wetgever zich daarmee rechterlijke bevoegdheid had aangematigd, en dat zulks zowel in strijd was met de rechterlijke onafhankelijkheid als met de scheiding tussen wetgevende en rechterlijke macht, en daarom ongrondwettig. Het merkwaardige was echter dat de Ceylonese grondwet over geen van beide beginselen erg expliciet was. Het ging hier om een stuk Commonwealth legislation, zodat de wet ultra vires kon worden verklaard, en een Britse tegenhanger heeft zich nog niet voorgedaan (staatsgrepen, zelfs mislukte, zijn vrij zeldzaam op de Britse eilanden). Wij weten dus niet helemaal welke uitlegging te beurt zou vallen aan een Britse wet die soortgelijke voorzieningen zou inhouden als de Ceylonese. Wat wij wel weten is dat subordinate legislation die, binnen het door de wet gedelegeerde terrein maar zonder uitdrukkelijke machtiging om juist dat te doen; een of andere uitzonderingsrechtspraak zou organiseren, ultra vires zou worden verklaard. 70 De tweede kritische zone is die van de 'zelfbinding': als het Parlement zelf een bepaalde procedure vaststelt voor sommige soorten wetten, kan men zich er dan voor de rechter op beroepen dat die procedure niet is nageleefd? Het klassieke antwoord op deze vraag was ontkennend 71, maar ook in dit opzicht doen zich thans nuanceringen voor. De vraag kwam vooral naar boven in de Commonwealth-context, meestal nadat de wetgever bepaald had dat bepaalde wettelijke voorzieningen slechts met gekwalificeerde meerderheid gewijzigd konden worden; zij worden dan 'entrenched', zoals het in legal English heet. Een dergelijke bepaling heeft natuurlijk niet veel zin wanneer zij zelf met gewone meerderheid herroepen kan worden; toch zou dat het logische gevolg zijn van een strikte toepassing van de leer der parlementaire soevereiniteit. Maar in de jaren dertig deed zich reeds een geval voor dat in andere richting. 68. Habeas Corpus Act 1679; de geschiedenis gaat echter terug tot vóór Magna Carta. 69. Liyanage v. the Queen (1967) 1 AC Verg. Chester v. Bateson (nt. 41). 71. Verg. Edinburgh and Dalkeith Railway v. Wauchope (nt. 44).

10 scheen te wijzen. Het betrof de Australische deelstaat New South Wales, waarvan de grondwet - een verzameling Britse statutes - bepaalde dat het Parlement bevoegd was de procedure van wetgeving zoals in die grondwet voorzien te amenderen. In 1929 bracht het Parlement dienovereenkomstig (en dus 'sovereign within its powers') een wet tot stand die bepaalde dat de Legislative Council, een soort Eerste Kamer, zou worden afgeschaft, dat deze afschaffingswet aan een referendum zou worden onderworpen en dat ook elke wet tot intrekking van die wet bij referendum moest worden goedgekeurd alvorens Royal assent van de Gouverneur te kunnen verkrijgen. Nadat het jaar daarop de oppositie aan de macht was gekomen werd een wetsontwerp aangenomen waarin de referendum-voorzieningen werden ingetrokken maar de afschaffing van de Legislative Council gehandhaafd bleef. Toen dit ontwerp voor Royal assent aan de Gouverneur werd aangeboden zonder dat het aan een referendum onderworpen was, wendde een aantal parlementsleden zich tot de rechter voor een verklaring-voor-recht dat de goedkeuring onwettig zou zijn als zij niet door een positief referendum voorafgegaan zou zijn. De Australische rechter gaf hun gelijk door te beslissen dat de bepalingen van de wet van 1929 niet konden worden ingetrokken zonder naleving van de procedurebepalingen waaraan die wet het wetgevingsproces had onderworpen; en de Privy Council bevestigde deze uitspraak. 72 Ook de Zuidafrikaan;e rechtspraak placht ervan uit te gaan dat bepalingen die eenmaal een bijzondere procedure voor het wetgevend proces in het leven roepen (daar ging het om 'entrenchment' en niet om referenda) niet met eenvoudige meerderheid terzijdegesteld kunnen worden, en dat de rechter bevoegd is daarover uitspraak. te doen. 73 Er is dan ook wel 'authority' om te beweren dat het Britse Parlement, als het eenmaal een 'entrenched' Bill of Rights zou hebben aangenomen, niet meer bij machte zou zijn om bij gewone wet, met eenvoudige meerderheid, daarvan terug te komen. Het in de literatuur het uitvoerigst besproken geval kwam wederom uit Ceylon. 74 Een ambtenaar die wegens corruptie door de 'bribery commissioner' werd vervolgd, wierp op dat de wet waaraan deze zijn bevoegdheden ontleende onverbindend was. De wet was nl. een wijziging van een eerdere wet, de Bribery Act, die zelf uitdrukkelijk bepaalde dat zij betrekking had op de benoeming van rechterlijke ambtenaren; daarom kon zij, volgens de Ceylonese grondwet, slechts totstandkomen en gewijzigd worden bij gekwalificeerde meerderheid, ten bewijze waarvan een 'speaker's certificatens aan de wet moest worden gehecht. De wijzigingswet was als gewone wet totstandgekomen 72. Attorney General for New SouthWales v. Threthowan (1931) CLR 394; bevestigd (1932) AC Zie bijv. Harris v. Minister of the Interior (1952) SALR 428 (A.D.); uitvoerig daarover McWhinney op. cit. (nt. 58) hfdst. VI. 74. Bribery Commissioner v. Ranasinghe (1964) 2 All E.R Uitvoerig daarover Ybema op. cit. (nt. 62) p ; Marshall op. cit. (nt. 4) p De 'speaker' is de Kamervoorzitter in het Britse Lagerhuis, en in de meeste Commonwealthparlementen.

11 en niet van een 'speaker's certificate' voorzien. De 'bribery commissioner' verweerde zich door te stellen dat de wet nu eenmaal Royal assenthad verkregen en dat een officieel exemplaar van die wet voor de rechter voldoende bewijs moest zijn dat zij geldig totstandgekomen was. De Privy Council ging daarin niet mee. Lord Pearce, sprekend voor het gerecht, verwees wel naar oudere Engelse uitspraken maar meende dat deze geen gezag hadden in deze zaak, nu hier - anders dan in het 19e-eeuwse Groot-Brittannië de vorm van het wetgevend proces aan bepaalde vereisten was onderworpen. Bij het bestaan van zulke vormvereisten 'a legislature has no power to ignore the conditions of lawmaking that are imposed by the instrument which itself regulates its power to make law'. Het 'speaker's certificate' was een noodzakelijk onderdeel van het wetgevend proces in dit geval, en een wijzigingswet die daar niet aan voldoet 'is and remains, even though it receives Royal assent, invalid and ultra vires'. De 'noble and learned gentleman' ging voort te verklaren dat dit resultaat in geen enkel opzicht inbreuk maakte op het beginse.l van de parlementaire soevereiniteit: 'A ParHament does not cease to be sovereign whenever its component members fail to produce among themselves a requisite majority, e.g. when in the case of ordinary legislation the voting is evenly divided or when in the case of legislation to amend the constitution there is only a bare majority if the constitution requires sarnething more. The minority are entitled under the constitution of Ceylon to have no amendment of it which is not passed by a two-thirds majority. The limitation thus imposed on some lesser majority of members does not limit the sovereign powers of ParHament itself, which can always, whenever it chooses, pass the amendment with the requisite majority.' In de laatste zin zit waarschijnlijk het belangrijkste element van de uitspraak. Het geval zelf is minder illustratief voor de nieuwe ontwikkelingen dan dat uit New South Wales: daar ging het om een wetgever die optrad op een térrein dat de grondwet geheel aan hem had overgelaten, die derhalve 'sovereign within its powers' was; in het bribery-geval, daarentegen, zou men aan de orthodoxe casuspositie kunnen denken van koloniale of Commonwealth-wetgeving, strijdig met de grondwet van het land (de wetgever die de bribery het eerst regelde had althans geoordeeld dat bepaalde grondwettelijke procedures van toepassing waren); maar de laatst-geciteerde zin van Lord Pearce heeft een zeer algemene strekking en schijnt er op uit te zijn vast te stellen dat een 'soeverein' Parlement, een bepaalde vorm voorschrijvend voor een bepaald soort wetgeving, daarmee zijn opvolgers bindt, en dat niet-inachtneming van die vorm door een opvolgend Parlement de wet ultra vires maakt. Dat is, althans indien op het Britse moederland zelf toegepast, een on-diceyaanse wijze van zien, die op de lange duur bèlangrijke consequenties kan hebben. 76 Het 76. Zo ook Marshall t.a.p. Anders H.W.R. Wade, Constitutional fundamentals (32nd Hamlyn lecture, Londen 1980), hfdst. III.

Jurisprudentie nr. 11 22

Jurisprudentie nr. 11 22 Nr. 22 Lampe/Wever (Parlementaire immuniteit Aruba) Hoge Raad 17 juni 2011 Arrest in de zaak van: A.R. Lampe, wonende in Aruba, verzoeker tot cassatie, advocaat: mr. P.S. Kamminga, tegen C.A.S.D. Wever,

Nadere informatie

NIEUW GUINEA ALS WERELDPROBLEEM

NIEUW GUINEA ALS WERELDPROBLEEM NIEUW GUINEA ALS WERELDPROBLEEM De recente gebeurtenissen in Indonesië plaatsen de kwestie Nieuw Guinea in een benauwende actualiteit. Een actualiteit die te beklemmender is, nu wel duidelijk wordt, dat

Nadere informatie

De constitutionele bepalingen over verdragen die van de Grondwet afwijken en de opdracht van bevoegdheid aan internationale organisaties

De constitutionele bepalingen over verdragen die van de Grondwet afwijken en de opdracht van bevoegdheid aan internationale organisaties De constitutionele bepalingen over verdragen die van de Grondwet afwijken en de opdracht van bevoegdheid aan internationale organisaties Rapport van het Instituut voor Staats- en bestuursrecht van de Universiteit

Nadere informatie

Constitutioneel recht

Constitutioneel recht Constitutioneel recht Leereenheid 1 Deel 1. Hoofdstuk 1. Staatsrecht Het begrip staat komt nauwelijks voor in ons positief recht. Wel komt het voor en heeft het juridische betekenis in privaatrecht (rechtspersoon)

Nadere informatie

Een soeverein hof bewaakt de soevereine staat om het soevereine volk te behoeden voor een soeverein Europa:

Een soeverein hof bewaakt de soevereine staat om het soevereine volk te behoeden voor een soeverein Europa: Een soeverein hof bewaakt de soevereine staat om het soevereine volk te behoeden voor een soeverein Europa: Het Lisbon Urteil als these en antithese voor de verhouding van Nederland tot de EU Mr. A. Cuyvers

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/105958

Nadere informatie

Drie misverstanden over de parlementaire immuniteit

Drie misverstanden over de parlementaire immuniteit Drie misverstanden over de parlementaire immuniteit mr. E.C. Drexhage Inleiding Tegen belediging, smaad, laster, majesteitsschennis, godslastering, opruiing, aanzetten tot haat of tot discriminatie, of

Nadere informatie

NIEUWE ABORTUSSTRIJD IN AMERIKA

NIEUWE ABORTUSSTRIJD IN AMERIKA PMESI ^ 1 september/oktober 1989 NIEUWE ABORTUSSTRIJD IN AMERIKA CONTRACT COMPLIANCE Positieve actie onder druk van hogerhand DE BUITENLANDSE VROUW Het vreemdelingenrecht heerst tot in haar bed NEME IS

Nadere informatie

De toegang tot de rechter en een eerlijk proces in de Grondwet?

De toegang tot de rechter en een eerlijk proces in de Grondwet? De toegang tot de rechter en een eerlijk proces in de Grondwet? Behoeft de Nederlandse Grondwet aanvulling met een recht op toegang tot de rechter en een eerlijk proces? De toegang tot de rechter en een

Nadere informatie

EXTERN OPTREDEN VAN DE EUROPESE UNIE EN INTERNATIONAAL RECHT

EXTERN OPTREDEN VAN DE EUROPESE UNIE EN INTERNATIONAAL RECHT COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN Advisory Committee on Issues of Public International Law ADVIES INZAKE EXTERN OPTREDEN VAN DE EUROPESE UNIE EN INTERNATIONAAL RECHT ADVIES NR.

Nadere informatie

COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN (NR. 18)

COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN (NR. 18) COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN ADVIES INZAKE DE TOEPASSING VAN PROTOCOL NR. 14 BIJ HET EUROPEES VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN (NR. 18) DEN

Nadere informatie

benadeelde zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden, gelden, dan zou dit meebrengen dat de rechtsvordering

benadeelde zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden, gelden, dan zou dit meebrengen dat de rechtsvordering Hoge Raad, 8 april 2000 (Van Hese/De Schelde); De Hoge Raad geeft zeven gezichtspunten waarmee de rechter rekening dient te houden wanneer een beroep op verjaring wordt gedaan. Samenvatting Ht gaat in

Nadere informatie

mondiger of moeilijker? v 115 een studie naar de politieke habitus van hedendaagse burgers

mondiger of moeilijker? v 115 een studie naar de politieke habitus van hedendaagse burgers 22283 WRR 05-12-2002 15:33 Pagina 1 WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID voorstudies en achtergronden v 115 een studie naar de politieke habitus van hedendaagse burgers Gabriël van den Brink,

Nadere informatie

Kerken investeren. ThWI september t/m december 2006. C.S. van Andel dr. R. Brouwer dr. H. Noordegraaf

Kerken investeren. ThWI september t/m december 2006. C.S. van Andel dr. R. Brouwer dr. H. Noordegraaf Kerken investeren Over het gebruik van het economisch drukmiddel desinvesteren door Nederlandse kerken in Zuid-Afrika ten tijde van de apartheid en door Amerikaanse en Engelse kerken in Israël en de Palestijnse

Nadere informatie

SAMENVATTING EN CONCLUSIE: FORUMKEUZE IN HET NEDERLANDSE INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

SAMENVATTING EN CONCLUSIE: FORUMKEUZE IN HET NEDERLANDSE INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT SAMENVATTING EN CONCLUSIE: FORUMKEUZE IN HET NEDERLANDSE INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT 1 Het onderwerp van deze dissertatie is forumkeuze in het internationale privaatrecht op het gebied van burgerlijke

Nadere informatie

Relativiteit en medebezit

Relativiteit en medebezit piv Bulletin 8 Inhoud Pagina 1 Hangmatarrest a) Relativiteit en medebezit b) Naschrift Pagina 13 Uitbreiding verzekeringsplicht ex 7:611 Pagina 18 Voordeelverrekening en sommenverzekering Pagina 21 Opleidingshuis

Nadere informatie

Straffen: de uitvoerende macht als de nieuwe rechterlijke macht?!

Straffen: de uitvoerende macht als de nieuwe rechterlijke macht?! Straffen: de uitvoerende macht als de nieuwe rechterlijke macht?! 1. Inleiding Mr. Marjolein den Uijl * In de afgelopen decennia is de rol van de strafrechter bij sanctieoplegging in hoog tempo teruggedrongen.

Nadere informatie

VERTICALE VERHOUDINGEN

VERTICALE VERHOUDINGEN DE INVLOED VAN VERTICALE VERHOUDINGEN OP DE ONTWIKKELING VAN DE ROL EN DE POSITIE VAN DE GEMEENTE MASTERTHESIS Encyclopedie en Filosofie van het Recht Management van de Publieke Sector F.W. HEIJMAN STUDENTNUMMER:

Nadere informatie

ADVIES NO. 20 DEN HAAG

ADVIES NO. 20 DEN HAAG COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN ADVIES INZAKE DE IMMUNITEIT VAN BUITENLANDSE AMBTSDRAGERS ADVIES NO. 20 DEN HAAG MEI 2011 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 5 1.1 Het dilemma tussen

Nadere informatie

HET MOTIEF ALS MOTIVERING?

HET MOTIEF ALS MOTIVERING? HET MOTIEF ALS MOTIVERING? Een onderzoek naar de rol van de motieftheorie in de jurisprudentie van de Hoge Raad en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bij de beoordeling van de bovengrens

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Eigen gegevens, eigen regie?

Eigen gegevens, eigen regie? ? advies over de juridische en organisatorische consequenties van 'eigenaarschap' van persoonsgegevens die binnen de overheid worden verwerkt adviseurs: drs. E.B.M Schoenmakers CMC mr. W.E.H. Sloots mr.dr.

Nadere informatie

verslag referendumcommissie van de werkzaamheden van de

verslag referendumcommissie van de werkzaamheden van de verslag van de werkzaamheden van de referendumcommissie INHOUDSOPGAVE Conclusies en aanbevelingen 5 1. Inleiding 9 2. Referendum 11 2.1. Het eerste nationale referendum 11 2.2. Wet raadplegend referendum

Nadere informatie

Europees Hof voor de Rechten van de Mens op de helling. De kritiek binnen de EVRM-lidstaten

Europees Hof voor de Rechten van de Mens op de helling. De kritiek binnen de EVRM-lidstaten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012 2013 Europees Hof voor de Rechten van de Mens op de helling De kritiek binnen de EVRM-lidstaten Masterproef van de opleiding Master in de

Nadere informatie

17 Attributie, juridische causaliteit en preventieve werking

17 Attributie, juridische causaliteit en preventieve werking 17 Attributie, juridische causaliteit en preventieve werking Over causaliteitstoerekening vanuit psychologisch perspectief en de mogelijke gevolgen daarvan voor (de preventieve werking van) het aansprakelijkheidsrecht

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING WET van..., regelende het overgangsrecht ter gelegenheid van de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek) ------------------------------------ MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Tilburg University. Landesbericht Niederlande Kalmthout, Anton. Published in: Strafrechtsentwicklung in Europa. Publication date: 1996

Tilburg University. Landesbericht Niederlande Kalmthout, Anton. Published in: Strafrechtsentwicklung in Europa. Publication date: 1996 Tilburg University Landesbericht Niederlande Kalmthout, Anton Published in: Strafrechtsentwicklung in Europa Publication date: 1996 Link to publication Citation for published version (APA): van Kalmthout,

Nadere informatie

Er zijn meer rechtvaardigingen voor het bezien van dit onderdeel van het Sociaal Akkoord.

Er zijn meer rechtvaardigingen voor het bezien van dit onderdeel van het Sociaal Akkoord. TRA 2013/76 Aflevering TRA 2013, afl. 10 Publicatiedatum 02-09-2013 Auteur Prof. mr. J.M. van Slooten [1] Titel Het komende driekwartdwingende ontslagrecht Samenvatting Het Sociaal Akkoord maakt het mogelijk

Nadere informatie

Op 20 mei 2008 besloot het Hof in de ECO-

Op 20 mei 2008 besloot het Hof in de ECO- INSTITUTIONEEL Rechtspraak Veiligheidsbeleid of toch ontwikkelingssamenwerking? De afbakening van de externe bevoegdheden tussen de EU, de EG en de lidstaten Prof.dr. R.A. Wessel 1 Op 20 mei 2008 besloot

Nadere informatie

Wie zijn zij, dat zij dit mogen doen? Over de legitimatie van Straatsburgse rechtspraak

Wie zijn zij, dat zij dit mogen doen? Over de legitimatie van Straatsburgse rechtspraak Wie zijn zij, dat zij dit mogen doen? Over de legitimatie van Straatsburgse rechtspraak Geerten Boogaard & Jerfi Uzman * 1. Inleiding Als toeristische bestemming is Rusland dezer dagen hip. Toch kan het

Nadere informatie