Dell Channel Partner Agreement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dell Channel Partner Agreement"

Transcriptie

1 Dell Channel Partner Agreement 1. Wat is dit document? 1.1. Dit document (hierna genoemd de "Overeenkomst") vormt een Overeenkomst tussen DELL B.V. Transformatorweg 38-72, 1014 AK Amsterdam, Nederland (BTW nummer NL B01) en bedrijven die door Dell geleverde computer hardware, met inbegrip van hardware, software en aanverwante producten (waaronder printers en verbruiksartikelen) (hierna gezamenlijk de "Producten"), en uiteenlopende Hardware Support Diensten, Custom Factory Integration Diensten, Stand- Alone Diensten (hierna gezamenlijk de Diensten ), en Verzekeringsproducten, zoals gedefinieerd in artikel 1.7 hieronder, voor eigen rekening en risico zoals ze door Dell verkocht worden wederverkopen aan andere bedrijven en consumenten, die de eindgebruikers zullen zijn van de Producten. Uw richtterritorium is Nederland (het Territorium ) Indien uw bedrijf Dell Aanbiedingen wil kopen van Dell om te wederverkopen op de wijze zoals beschreven in artikel 1.1, dan is deze Overeenkomst (en ieder ander document waar in deze Overeenkomst naar wordt verwezen) van toepassing op de relatie tussen uw bedrijf en Dell. In deze Overeenkomst wordt naar uw bedrijf verwezen met "u/uw" en naar de desbetreffende ondernemingen van de Dell-groep met "wij/ons/dell". Indien van toepassing wordt tevens naar een "Partij" bij deze Overeenkomst verwezen - waarmee u of wij wordt bedoeld - of naar "de Partijen" bij deze Overeenkomst - waarmee u en wij worden bedoeld Deze Overeenkomst en de andere documenten waarnaar in deze Overeenkomst uitdrukkelijk wordt verwezen, vormen uw contractuele relatie met Dell en bepalen de wijze waarop u Dell Aanbiedingen bij ons kunt kopen en deze Dell Aanbiedingen kunt wederverkopen. Deze documenten vervangen alle voorgaande schriftelijke en mondelinge overeenkomsten, afspraken en verbintenissen tussen u en ons. Partijen accepteren beiden dat zij uitsluitend op basis van deze Overeenkomst en de andere documenten waarnaar in deze Overeenkomst uitdrukkelijk wordt verwezen, hebben besloten om deze Overeenkomst te sluiten Deze Overeenkomst en de voorwaarden van alle documenten waar naar in de Overeenkomst verwezen wordt, hebben voorrang op standaard Dell documentatie en op standaard voorwaarden welke aan uw of aan onze bestellingen, orderbevestigingen of facturen zijn gehecht In geval van tegenstrijdigheid tussen de onderstaande documenten, zullen deze, behoudens indien anderzins bepaald, in de volgende volgorde van toepassing zijn en indien toepasselijk, heeft de laatste versie voorrang op eerdere eerdere versies: deze Overeenkomst; Bijlagen; Dell Dienst Beschrijvingen en Product Beschrijvingen zoals gedefinieerd in artikel 1.7 (hierna gezamenlijk Dell Aanbieding Specificaties ); andere documenten waarnaar verwezen wordt in deze Overeenkomst. behoudens dat ingeval van tegenstrijdigheden tussen een Bijlage of een Dell Aanbieding Specificatie en de Overeenkomst, een Bijlage of dergelijke Dell Aanbieding Specificatie bij voorrang zal gelden boven deze Overeenkomst met betrekking tot het voorwerp van dergelijk document Elke Dell aanbieding is verder gedefinieerd als volgt en in de toepasselijke Dell Aanbieding Specificatie:- a) Producten heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 1.1 en zoals verder uiteengezet in de toepasselijke product omschrijving ( Product Omschrijving ) en omvat hardware ontwikkeld door of in naam van Dell en die het Dell logo draagt ( Producten van het Merk Dell ), b) Hardware Support Diensten betekent diensten van het merk Dell en garantie-uitbreidingen verbonden aan Producten, die door Dell van tijd tot tijd ter beschikking kunnen worden gesteld, zoals meer gedetailleerd omschrijving in de toepasselijke documenten inzake de dienstenaanbieding / garantie beschrijving ( Dell Dienst Beschrijving ); c) Stand-Alone Diensten betekent diensten van het merk Dell die niet specifiek zijn verbonden aan Producten, en die door Dell van tijd tot tijd ter beschikking kunnen worden gesteld, zoals meer gedetailleerd omschreven in een Dell Diensten Beschrijving, vb. beveiligingsdiensten en modulaire diensten zoals verder omschreven in Bijlage 4; d) Custom Factory Integration Diensten / CFI Diensten betekent voornoemde Dell diensten die Dell kan verrichten om Producten op maat te maken; e) Verzekeringsproducten betekent afgeleide verzekeringsproducten van het merk Dell, met inbegrip van Toevallige Schade (Accidental Damage), die zijn verbonden aan specifieke Producten, zoals deze van tijd tot tijd door Dell ter beschikking kunnen worden gesteld, en zoals verder omschreven in een Dell Dienst Beschrijving. Verzekeringsproducten dekken geen aansprakelijkheidsrisico s; 1.7. Indien u dit wenst en indien u hiertoe gemachtigd bent door Dell (indien toepasselijk) om: Page 1 of 34

2 a) Hardware Support Diensten weder te verkopen, zullen de artikelen 9.5 en 9.6 en Bijlage 3 toepasselijk zijn bovenop de bepalingen van deze Overeenkomst; b) Stand-Alone Diensten weder te verkopen, zullen de artikelen 9.9 en Bijlage 4 toepasselijk zijn met betrekking tot de toepasselijke Stand-Alone Dienst bovenop de bepalingen van deze Overeenkomst; c) Verzekeringsproducten weder te verkopen, zal Bijlage 5 toepasselijk zijn op dergelijk wederverkoop bovenop de bepalingen van deze Overeenkomst; en/of d) andere Dell aanbiedingen in meerdere landen of buiten het Territorium weder te verkopen, zal een aparte overeenkomst vereist zijn, gelieve uw account manager te contacteren voor meer informatie hieromtrent Voor alle duidelijkheid: Dell heeft het recht, naar eigen goeddunken, om te beslissen of Partner het recht heeft om specifieke Dell Aanbeidingen weder te verkopen, en kan in voorkomend geval bijkomende training en certificering eisen, om ervoor te zorgen dat de wederverkoop van dergelijke Dell Aanbiedingen een optimale ervaring aan de eindgebruiker biedt. U zal ertoe gehouden zijn Dell Aanbiedingen te commercialiseren in overeenstemming met de beschrijving die Dell hieraan heeft gegeven, en indien toepasselijk, onder de specifieke voorwaarden die u aan eindgebruikers dient op te leggen, zoals bepaald in deze Overeenkomst Deze Overeenkomst wordt van kracht tussen ons wanneer u uw eerste leveringsverzoek plaatst bij ons en blijft van kracht tot waneer deze op één van de manieren als gespecificeerd in artikel 15 wordt beëindigd. 2. Relatie 2.1. U heeft de hoedanigheid van wederverkoper van de Dell Aanbiedingen in kwestie binnen het Territorium aan professionele eindgebruikers, behoudens voor wat betreft Verzekeringsproducten (onderworpen aan toepasselijke certificering), waar u optreedt als de agent van Dell, in overeenstemming met de voorwaarden van Bijlage 5 van deze Overeenkomst. Partner heeft het recht zijn prijzen vrij te bepalen, met dien verstande dat voor wat betreft de Verzekeringsproducten, waar de Partner optreedt als de agent van Dell in overeenstemming met Bijlage 5, dergelijke Verzekeringsproducten kunnen onderworpen zijn aan maximumprijzen voor eindgebruikers, zoals bepaald door de verzekeringsmaatschappij in kwestie. U bent niet gerechtigd om de Dell Aanbiedingen buiten de Europese Economische Ruimte te verkopen. Indien u, direct of indirect, de Producten verkoopt en/of de eingebruiker verplaatst de Producten buiten een geografische locatie waarin de support garantie van Dell niet beschikbaar is of niet beschikbaar is tegen dezelfde prijs als diegene die u voor dergelijke dienst heeft betaald, zal u de eindgebruiker inlichten dat hij niet gedekt is of dat hij bijkomende kosten kan oplopen om van dezelfde support-ondersteuning te kunnen genieten op de nieuwe locatie. Indien u of de eindgebruiker ervoor kiest om dergelijke bijkomende kosten niet te betalen, kan de dienstverlening automatisch worden bijgesteld naar een categorie van support die beschikbaar is tegen dergelijke prijs of een lagere prijs in de nieuwe locatie, zonder recht op terugbetaling. Op bepaalde locatie zijn geen diensten van Dell beschikbaar. Voornoemde diensten die geen deel uitmaken van de Dell Aanbieding kunnen worden aangekocht indien toegestaan door Dell en tegen een gezamenlijk overeengekomen opdrachtomschrijving Indien u deze voorwaarden heeft aanvaard ten gevolge van uw aanvraag als een lid van het Dell PartnerDirect programma ( Programma ) en uw aanvraag werd goedgekeurd, zal u de hoedanigheid van Dell Partner verkrijgen ( Partner ). Als Dell Partner, zal u de mogelijkheid hebben om bestellingen te plaatsen via uw account manager of online via Dell s Premier Pages, ons online bestellingssysteem. U bent verantwoordelijk om uw paswoord of uw code geheim te houden Deze Overeenkomst vormt samen met de Dell Aanbiedingen specificaties en prijzen die van tijd tot tijd worden medegedeeld, onze volledige contractuele relatie met betrekking tot de Dell Aanbiedingen die u bij ons bestelt U gaat ermee akkoord dat uw bedrijfsgegevens (vb. bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, webadres, samenwerkingsniveau, activiteiten en contactpersonen) openbaar kunnen worden gemaakt via onze webpagina s aan klanten die een Dell wederverkoper zoeken door gebruik van een Partner Locator of een vergelijkbare online tool. 3. Informatie over partnerschap Wij gebruiken de term Partner voor sommige van onze relaties, maar u en wij gaan ermee akkoord dat uit deze Overeenkomst geen verplichtingen voortvloeien die van toepassing zijn op een juridisch partnerschap of soortgelijke relatie en u en wij zullen beiden blijven optreden als onafhankelijke aannemers. 4. Het gebruik van ons Partner-logo en de afbeeldingen waarop Dell het auteursrecht bezit Page 2 of 34

3 U heeft het recht, onder de toepasselijke Dell gebruiksvoorwaarden, om gedurende de periode van onze contractuele relatie zonder bijkomende vergoeding gebruik te maken van het desbetreffende Dell Partner-logo, de afbeeldingen waarop Dell het auteursrecht bezit en ander materiaal met het merk Dell voor het aan u toegekende participatieniveau van het Programma. U dient te allen tijd de Logo-Gebruiksoorwaarden en/of de Gebruiksvoorwaarden van de afbeeldingen waarop Dell het auteursrecht bezit na te leven indien van toepassing. U kan deze gebruiksvoorwaarden terugvinden op het Portaal, via idelines/external%20guidelines/partnerdirect_external_guidelines_2011_emea.pdf, of indien u geen lid bent van het Programma, kan u een exemplaar van deze richtlijnen aanvragen wanneer u een aanvraag voor het gebruik van onze logo s of afbeeldingen indient. 5. Eerbiediging van intellectuele eigendom 5.1. Het merk 'Dell' en onze intellectuele eigendom (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle auteursrechten, merken, octrooien, databankrechten, tekeningen- en modellenrechten en domeinnamen (ongeacht of deze zijn geregistreerd of niet), zijn van essentieel belang voor ons. U mag uitsluitend gebruik maken van onze intellectuele eigendom op een wijze die wij schriftelijk aan u hebben gecommuniceerd en die voor ons acceptabel is. U kunt de betreffende instructies terugvinden op het Portaal, of indient u geen lid bent van het Programma, kan u een exemplaar van de instructies aanvragen wanneer u een aanvraag voor het gebruik van onze intellectuele eigendom indient. Bij een verzoek tot het gebruik van onze de afbeeldingen waarop Dell het auteursrecht bezit, dient u de Gebruiksvoorwaarden van de Dell Copyright Image Use te accepteren en na te leven Wij maken geen aanspraak op uw intellectuele eigendomsrechten. U en wij zullen de andere partij schadeloos stellen voor rechtsvorderingen die derden mogelijk instellen ten gevolge van ons respectievelijke gebruik van hun intellectuele eigendom. Bijgevolg (behoudens in de mate dat we ertoe gehouden zijn u schadeloos te stellen overeenkomstig artikel 5.3), zal u Dell schadeloos stellen voor en vrijwaren tegen alle vorderingen van derden (met inbegrip van eindgebruikers) tegen Dell, met betrekking tot: (i) Uw gebruik of het gebruik van eindgebruikers van de Dell Aanbiedingen; (ii) Uw gebruik van de Dell-markeringen, merken, dienstmerken, handelsnamen, logos, symbolen en/of merknamen op een wijze die niet is toegestaan onder deze Overeenkomst; (iii) Uw commercialisering, marketing of verkoop van de Dell aanbiedingen (of deze van de eingebruiker) op een wijze die niet is toegestaan onder deze Overeenkomst; (iv) alle vorderingen of aanspraken dat een Dell Aanbiedingen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten of rechten op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van een derde; (v) elke inbreuk op uw garanties en verklaringen onder deze Overeenkomst; of (vi) elke niet-toegestane wijziging die u of de eindgebruiker aanbrengt met betrekking tot een Dell Aanbieding, verbonden software of documentatie, of elke niet-toegestane combinatie van leveringen onder deze Overeenkomst met hardware, software, producten, gegevens of andere materialen niet door Dell gespecifieerd of geleverd Onze verplichtingen tot schadeloosstelling. Dell zal u schadeloosstellen voor en vrijwaren tegen alle vorderingen van een derde tegen u voortvloeiend uit of met betrekking tot: (i) elke vordering of aanspraak dat de Dell Aanbiedingen zoals door Dell geleverd inbreuk maken op een geldig octrooi, het auteursrecht, zakengeheim, of enig ander intellectueel eigendomsrecht van een derde geldig onder de toepasselijke wetgeving van het Territorium; of (ii) ons gebruik van uw markeringen, merken, dienstmerken, handelsnamen, logos, symbolen en/of merknamen op een wijze die niet is toegestaan onder deze Overeenkomst. Onverminderd het voorgaande en voor zover toegestaan door toepasselijke dwingende wetgeving, hebben wij geen verplichting om u schadeloos te stellen in de mate dat een dergelijke vordering voortvloeit uit of betrekking heeft op: materiaal, software of diensten die niet door ons worden geleverd; of wijzigingen aan de Dell Aanbiedingen, accessoire software en documentatie gemaakt door of volgens de instructies van uzelf of een eindgebruiker Indien zich een vordering inzake inbreuk onder artikel 5.2 zich voordoet, of indien we van mening zijn dat een dergelijke vordering zich hoogstwaarschijnlijk zal voordoen, hebben we het recht om, naar eigen goeddunken, hetzij (i) te bewerkstelligen dat u het recht of de licentie verkrijgt om, zonder bijkomende kosten, het gebruik van het inbreukmakende materiaal voort te zetten, zonder enige vordering inzake inbreuk; of (ii) het inbreukmakende materiaal te vervangen of te wijzigen op zodanige wijze dat het niet langer inbreukmaken is. Indien deze remedies niet redelijkerwijze beschikbaar zijn, hebben we het recht om, naar eigen goeddunken, deze Overeenkomst of de bestelling in kwestie zonder enige aansprakelijkheid te beëindigen Als u over het recht beschikt om de intellectuele eigendom van een derde partij te gebruiken dan is uw gebruik van dit intellectuele eigendom uitsluitend gebaseerd op de toestemming die wordt verleend door de derde partij en is het uw uitsluitende verantwoordelijkheid om een dergelijke toestemming van de eigenaar van deze rechten te verkrijgen. Indien u gebruik wenst te maken van 'Custom Factory Integration' (CFI) diensten, om Producten aan te passen aan de behoeften van de klant, dient u akkoord te gaan met onze standaard voorwaarden voor die dienst, welke op verzoek beschikbaar worden gesteld. Page 3 of 34

4 6. Plaatsen van bestellingen, bevestiging van bestellingen en geschiktheid voor een bepaald doel 6.1. Indien u online bestelt, zal Dell u gebruikersnamen en paswoorden (de Aankoopcodes ) verschaffen. Door het aanvaarden en gebruiken van de Aankoopcodes aanvaardt u de geldigheid van een elektronische bestelling en bent u verantwoordelijk voor de volledige betaling van alle Dell Aanbiedingen die besteld worden met behulp van Aankoopcodes. U bent verantwoordelijk voor de controle van het gebruik en de vertrouwelijkheid van de Aankoop Codes. Indien u vermoedt dat een niet geautoriseerde transactie heeft plaatsgevonden op uw account, neem dan contact op met uw Dell verkoopmedewerker Alle bestellingen zullen worden beschouwd als verzoeken om de Dell Aanbiedingen in kwestie te leveren en zijn slechts bindend nadat wij een formele orderbevestiging aan u hebben verzonden. Onze Producten worden geleverd onder voorbehoud van beschikbaarheid en we behouden het recht om op ieder moment gedetailleerde wijzigingen aan Dell Aanbiedingen te maken. Op het moment dat een bestelling door Dell bevestigd is, heeft u geen rechten om de bestelling, of delen daarvan, te annuleren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, tenzij artikel 15.3 van toepassing is. Elke verandering in een bestelling moet door Partijen schriftelijke worden overeengekomen. Met betrekking tot bestellingen voor Stand-Alone Diensten, zal u ons een door u ondertekende dienstorder bezorgen, die de naam en het adres van de eindgebruiker, alsook de bestelde Stand Alone dienst in kwestie specifieert. Indien u hierom wordt verzocht, zal u ertoe gehouden zijn dergelijke informatie aan te brengen op de aangewezen Dell dienstorder. Dell zal u onverwijld op de hoogte brengen indien een bestelling niet kan worden verwerkt ten gevolge van ontbrekende gegevens; bestellingen met ontbrekende gegevens zullen niet worden verwerkt zolang de ontbrekende gegevens niet zijn aangevuld. Stand-Alone Diensten die voorzien in een looptijd en verlengingen kunnen op maandelijkse basis aan u worden gefactureerd (verlengingen zijn nieuwe bestellingen onderworpen aan de dan geldende tarieven voor dergelijke verlengingen) Wij kunnen de geschiktheid van Producten voor een bepaald doel niet garanderen. In het bijzonder zijn onze Dell Aanbiedingen niet ontworpen om te worden gebruikt in een toepassing of omgeving waarin volledige betrouwbaarheid essentieel is voor de uitvoering van een proces of voor de veiligheid van mensen, dieren, intellectuele eigendom of onroerend goed. U begrijpt en gaat akkoord dat Dell geen garanties geeft dat de Dell Aanbiedingen geschikt zijn voor gebruik in een risicovolle omgeving. Indien u dergelijke toepassing plant, dient u onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te verkrijgen voorafgaand aan de opdrachtbevestiging van deze Dell Aanbiedingen Als wij u hulp en advies bieden bij de samenstelling en levering van uw bestelling, zijn dit enkel niet-bindende suggesties waarvoor wij geen enkele aansprakelijkheid zullen aanvaarden, tenzij dit voor individuele bestellingen en per afzonderlijk geval volgens specifieke parameters en schriftelijk is overeengekomen met Dell. Bijgevolg moet u zelf controleren en vaststellen of deze suggesties en dit advies geschikt zijn vóórdat u de bestelling plaatst Bij de uitvoering van een bestelling, behouden wij ons het recht voor om de door u bestelde Dell Aanbiedingen te vervangen door in alle opzichten gelijkwaardige Dell Aanbiedingen of door een verbeterde versie van de Dell Aanbiedingen, maar wij zullen zonder uw toestemming geen belangrijke aanpassingen aanbrengen aan de bestelde Dell Aanbiedingen. Wij behouden ons het recht voor om herstelde onderdelen te leveren voor gebruik als reserveonderdelen of als herstellingsonderdelen. Het is eveneens mogelijk dat wij volledig herstelde Producten aan u verkopen op voorwaarde dat wij op het ogenblik dat of voordat wij de bestelling uitvoeren duidelijk aangeven dat de aan u geleverde Producten herstelde Producten zijn. 7. Levering en terugzending met betrekking tot Producten 7.1. Wij zullen zorgen voor de productie, bevoorrading en levering van de Producten aan u zoals uiteengezet in de opdrachtbevestiging van uw bestelling, waarbij gebruik wordt gemaakt van het standaard Dell productie- en leveringsproces of op een andere wijze indien dit schriftelijk is overeengekomen tussen Partijen. Dell is gerechtigd Productonderdelen te vervangen voor onderdelen met gelijkwaardige of betere specificaties. Levertijden en informatie in verband met de richttijd die door Dell verstrekt worden bij de opdrachtbevestiging zijn louter indicatief en Dell is niet gebonden door leveringsdata, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk door Partijen is overeengekomen Levering van een Product zal plaatsvinden op het moment dat het Product klaar is voor lossing op de leveringslocatie, zoals gespecificeerd in de opdrachtbevestiging of op een andere locatie, indien schriftelijk overeengekomen tussen Partijen ook indien we overeengekomen zijn om voor uw rekening aan de eindklant te leveren. Op het moment van levering van het Product zal u het Product lossen van het voertuig dat het Product heeft geleverd. De Producten zijn vanaf het tijdstip van Levering voor risico van u of uw vertegenwoordiger. Dell behoudt de juridische eigendom van de Producten totdat volledige betaling voor deze Producten is ontvangen. Totdat de volledige betaling is ontvangen houdt u de Producten als bewaarnemer van Dell, maar u mag de Producten wederverkopen voor zover dit gebeurt in uw normale bedrijfsvoering. Indien, voordat de eigendomsrechten op u overgaan, de gebeurtenissen zoals omschreven in artikel 15.2 op u van toepassing zijn, of Dell redelijkerwijze van oordeel is dat dergelijke gebeurtenissen zich spoedig zullen voordoen en u daarover inlicht, dan, mits de Producten nog niet zijn wederverkocht of definitief zijn verwerkt in een ander Product, en onverminderd enig ander recht of Page 4 of 34

5 rechtsmiddel dat Dell eventueel heeft, mag Dell u op elk moment verzoeken om de Producten te leveren, en indien u hieraan niet direct voldoet, uw panden of de panden van derden waar de Producten zijn opgeslagen te betreden, teneinde deze te inspecteren en/of terug te nemen. Vervolgens verleent u Dell, haar vertegenwoordigers en werknemers een niet herroepbare licentie om op elk moment zonder beperkingen elk pand waar de Producten zijn opgeslagen of opgeslagen zouden kunnen zijn te betreden zonder voorafgaande kennisgeving teneinde deze te inspecteren, of, waar uw recht op bezit is beeindigd, deze terug te nemen. Dell behoudt het recht om de prijs van de Producten te vorderen, ondanks dat de eigendomsrechten op de Producten niet op u zijn overgegaan U stemt ermee in om ons binnen 48 (achtenveertig) uur in kennis te stellen indien Producten of Product verpakkingen ontbreken of beschadigd zijn. Indien de Product(en) of Productverpakking(en) bij Levering niet in overeenstemming zijn met de bestelling dient u ons hiervan, en van de details van deze niet-conformiteit, in te lichten.. Als u ons niet dienovereenkomstig inlicht, wordt u geacht de Producten te hebben aanvaard bij levering. Wanneer een dergelijke nietconformiteit door u aan ons wordt gemeld, zullen wij gelijkwaardige conforme Producten opnieuw leveren op de leveringslocatie of op een andere locatie zoals door Partijen overeen gekomen en in overeenstemming met de Dell standaard richttijden voor de betreffende Producten. Elke levering die opnieuw dient te gebeuren, en die niet aan een fout van Dell te wijten is, zal extra leveringskosten met zich meebrengen. Indien u niet akkoord gaat met de levering van de Producten, ondanks het feit dat dergelijke Producten voldoen aan de opdrachtbevestiging, zullen wij u de kosten van levering, verwerking en opslag van dergelijke Producten (tegen kostprijs) in rekening brengen. Indien u niet binnen 4 (vier) weken na levering akkoord na gaat met de afname van dergelijke conforme Producten, gaat u ermee akkoord dat wij (met kennisgeving van 1 (één) week) de betrokken Producten opnieuw verwerken en deze gerecycleerde Producten opnieuw verkopen aan derden op uw naam en rekening voor gelden welke ontvangen zouden worden voor een dergelijke verkoop. Ondanks de recycling van dergelijke Producten, blijft uw betalingsverplichting voor de Producten in stand U bent niet gerechtigd Dell enige boetes of andere financiële lasten op te leggen, voor het niet naleven van indicatieve leveringsdata of vertragingen of andere beweerlijke niet-conformiteit met betrekking tot de levering Het standaard aankoop en terugzendbeleid van Dell is niet op u of uw klanten van toepassing. Alle Dell Aanbiedingen die aan uw klanten worden verkocht, zijn onderhevig aan uw terugzendbeleid, indien toepasselijk. Dell zal geen terugzendingen of annuleringen van Diensten of (overeenkomstig artikel 7.7) Verzekeringsproducten van u of uw klanten aanvaarden en ieder product dat niet is afgewezen en overeenkomstig artikel 7.3 wordt geacht door u aanvaard te zijn en kan, overeenkomstig artikel 7.6, niet aan ons worden teruggezonden. U bent in het bijzonder verantwoordelijk voor de behandeling, de verzameling en de aanpak van terugzendingen van Producten of annuleringen van Diensten door uw klanten aan u, ongeacht of deze al dan niet worden teruggezonden, dan wel geannuleerd, omdat de klant gebruikt maakt van zijn verzakingsrecht onder de Wet Koop op Afstand of gelijkwaardige nationale wetgeving en de eventuele wijzigingen daarvan U heeft het recht om, namens uw klanten, binnen 30 (dertig) dagen vanaf de datum van levering, een verzoek tot vervanging in te dienen voor elk Product dat ontbreekt, verkeerd, beschadigd of niet-werkend is, of elk Product dat Dead on Arrival is. Producten die aan Dell worden teruggezonden overeenkomstig dit artikel, zullen worden verzonden vanaf uw onderneming, waarbij de rechten en het risico op verlies of schade overgaat op Dell (or de door Dell aangewezen vervoerder) bij de fysieke levering. Dell zal alle transportkosten dragen. Alle defecten die na deze initiële periode optreden, zullen door Dell rechtstreeks met de eindgebruiker worden behandeld overeenkomstig de toepasselijke Product Garantie (zoals gedefinieerd in artikel 9 hieronder, hetgeen inhoudt dat dit Product in eerste instantie zal herstellen, en indien herstel redelijkerwijze niet mogelijk is, zal vervangen, binnen een redelijke termijn en binnen de grenzen van de Garantie). U zal niet gerechtigd zijn de Producten terug te bezorgen tegen terugbetaling of krediet, behoudens in overeenstemming met artikel 7.6 en 7.3. Vorderingen inzake schade opgetreden tijdens het transport tussen uzelf en uw klant of eindklant, zijn uw uitsluitende verantwoordelijkheid. Alle verplichtingen inzake de vervanging van Producten beschadigd ten gevolge van transportproblemen, zullen worden behandeld zoals hierboven uiteengezet, met dien verstande dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten verbonden aan het vervangen van het Product en alle transportkosten. Het voorgaande geldt onderminderd artikel 9.1 hierna Ingeval dat een Verzekeringsproduct wordt geannuleerd door uw klant in overeenstemming met een wettelijk herroepingsrecht of annuleringsrecht, zal Dell u vergoeden voor elke aan uw klant betaalde premie. 8. Naleving van wetgeving 8.1. U moet alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving betreffende uw deelname aan het Programma naleven. Deze wet- en regelgeving omvat in ieder geval de volgende essentiële elementen: a. Export: Producten, software en technologie die onder deze Overeenkomst vallen, zijn mogelijk onderworpen aan de exportwet- en regelgeving van de Europese Unie ( EU ), de Verenigde Staten en andere landen in Europa, het Midden- Oosten en Afrika. U bent verplicht deze exportwet- en regelgeving na te leven. Meer gedetailleerde informatie over Page 5 of 34

6 deze verplichtingen vindt u terug in de Bijlage 1; b. Milieu: Het deponeren of recycleren van de Producten, is mogelijks onderworpen aan bepaalde milieuwet- en regelgeving. Bijgevolg bent u verplicht de desbetreffende milieuwet- en regelgeving na te leven die op u van toepassing is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de AEEA-richtlijn 2002/96/EC, zoals gewijzigd door richtlijn 2003/108/EC betreffende het afval van elektrische en elektronische apparaten (de AEEA-richtlijn ), zoals geïmplementeerd in het nationale recht. Meer details vindt u hier onder in de Bijlage 1; c. Corruptie Praktijken: u moet de toepasselijke wetgeving met betrekking tot corruptie praktijken of anti-omkoping naleven en passende maatregelen treffen teneinde elke vorm van omkoping of corruptie te voorkomen nadere informatie met betrekking tot dit vereiste wordt hieronder in Appendix 1 gegeven. d. Belastingen: u bent verplicht alle belastingen en heffingen te betalen die op uw situatie van toepassing zijn. Indien u in aanmerking zou komen voor belastingvrijstellingen, verzoeken wij u ons een certificaat van vrijstelling of ander geschikt document als bewijs van belastingvrijstelling te verstrekken; en e. Regelgeving: U begrijpt dat de Dell Producten die worden verkocht vanuit de Verenigde Staten, Canada de de EU, en reglementaire opschriften bevatten die vereist zijn om in de Verenigde Staten, Canada en de EU-landen te worden ingevoerd. U bent uitsluitend verantwoordelijk voor de naleving van reglementaire vereisten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de naleving van de standaarden inzake elektrostatische ladingen en radioactieve straling, inzake de wijzigingen of toevoegingen aangebracht aan de Dell Producten nadat deze door Dell werden verzonden. Indien u bijvoorbeeld wijzigingen aan het design van de sierrand zou toebrengen, bent u verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de sierrand in overeenstemming is met alle toepasselijke standaarden inzake elektromagnetische compatibiliteit (EMC), productveiligheid, en alle milieunormen, en dit in alle landen waarnaar dergelijke producten worden verzonden. U zal ervoor zorg dragen dat de Dell Producten in overeenstemming blijven met deze reglementaire vereisten nadat de Producten door Dell werden verzonden Partijen zullen de voorschriften en andere verplichtingen welke op hen van toepassing zijn, zoals aangegeven in Bijlage 1, naleven. 9. Contractuele en wettelijke garanties en Diensten 9.1. We verwachten van u dat u voldoet aan alle wettelijke verplichtingen van het land waarin u optreedt als verkoper van Dell Aanbiedingen aan zakelijke en/of consument eindgebruikers, met inbegrip van de wettelijke en / of contractuele rechten van uw consument klanten, indien van toepassing Tenzij partijen anders overeenkomen en onverminderd artikel 9.1, zal Dell een standaard fabrieksgarantie (een Garantie ) geven, voor alle Producten in overeenstemming met Bijlage Naast de standaard Garantie kan u, uitsluitend ten aanzien van producten voor zakelijke klanten, bijkomende Hardware Support en Support Diensten kopen voor de Producten voor wederverkoop. Voor producten ten aanzien van zakelijke of consumenten klanten, kan u standaard Garantie-uitbreidingen kopen, ondersteuning of dienstverlening en eventuele standaard Garantie-uitbreidingen die specifiek verband houden met de verkochte Producten, door een label nummer, en zoals aangegeven op de relevante Dell orderbevestiging Als tegenprestatie voor de levering van een Garantie voor het Product, gaat u ermee akkoord: a. om ons regelmatig op de hoogte te houden van de inventarislijst en de verkoopgegevens, in overeenstemming met onze redelijke verzoeken; en b. waar dat redelijkerwijs mogelijk is, voor alle Wederverkopers/ Partners en als strikte vereiste wanneer de Wederverkoper/ Partner een detailhandelaar is, de grootst mogelijke inspanning te leveren om 100% registratie van de Garantie bij de detailhandelaar eindgebruikers te realiseren (altijd onderhevig aan de wet- en regelgeving voor bescherming van persoonsgegevens) en ons van informatie te voorzien met betrekking tot de eindgebruikers, die recht hebben op ondersteuning van Dell, binnen de termijn die door Dell wordt gesteld en conform de door Dell van tijd tot tijd vastgestelde procedures, en c. ten aanzien van de consument eindgebruiker de beste inspanning te leveren om Dell te helpen een goede communicatie van de status en de voorwaarden die verbonden zijn aan de Product Garantie en de relevante gegevens die de consument eindgebruiker nodig heeft om gebruik te maken van haar rechten uit hoofde van de Garantie van Dell, naar de consument eindgebruiker te verzekeren Dit artikel 9.5 is uitsluitend van toepassing op de aankoop van Hardware Support Diensten. U besteedt hierbij de levering aan uw eindgebruikers van dergelijke Hardware Support Diensten uit aan Dell en gaat akkoord ervoor zorg te dragen dat uw overeenkomst met uw klanten de in Bijlage 3 bepaalde voorwaarden omvat U zal ervoor zorg dragen dat de eindgebruiker op de hoogte is van het feit dat Dells verplichting om de Diensten te leveren, Page 6 of 34

7 onderworpen is aan de toepasselijke Dell Aanbieding Specificaties, in het bijzonder de dienstenomschrijving(en) met betrekking tot de specifieke Hardware Support Dienst of de Dell Dienst Beschrijving. U zal de richtlijnen van Dell naleven met betrekking tot de verkoop van Diensten zoals deze van tijd tot tijd door Dell kunnen gepubliceerd worden. Dell kan, naar eigen goeddunken, de algemene en optionele diensten of ondersteuningsprogramma s en de algemene voorwaarden die op deze progamma s van toepassing zijn, herzien zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Dell heeft geen verplichting om de dienst of ondersteuning aan u of uw klant te leveren tot het moment dat Dell de volledige betaling heeft ontvangen van de Dell Aanbieding die u heeft aangekocht Dell Aanbiedingen worden in het algemeen geleverd door een entiteit binnen de Dell-groep, haar derden-leveranciers of onderaannemers. Ingeval er een overeenkomst wordt gesloten tussen ons met betrekking tot uw verkoop van diensten aan professionele eindklanten, ongeacht of dit betrekking heeft op bijzondere Producten of niet, die verkocht worden onder beide merken en/of die gezamenlijk geleverd worden door u of een derde dienstverlener en Dell, of een Dell Aanbieding in het kader waarvan er geen elementen in onderaanneming aan Dell worden gegeven, gaat u ermee akkoord een vorm van de Dell Master Diensten Agreement of een andere toepasselijke gezamenlijke dienstverleningsovereenkomst af te sluiten en/of de richtlijnen met betrekking tot de relevante dienstverlening na te leven (die ter gepaste tijde door Dell worden verstrekt), die aan professionele eindgebruikers door u of uw derde dienstverlener worden geleverd samen met of in naam van Dell Deze sectie 9.8 is alleen relevant voor u indien u Stand Alone Diensten koopt a. Verleende licentie. Dell verleent u voor de termijn van de levering van de betreffende dienst een niet-exclusieve, nietoverdraagbare, herroepbare rechten op en licentie voor: (i) de in sublicentie gegeven software en documentatie als verstrekt door Dell en rechtstreeks betrekking hebbend op de Stand Alone Diensten voor de eindklanten die de Stand Alone Diensten bij u kopen en (ii) deze software en documentatie aantonen en gebruiken voor het doel van het demonstreren van de Stand Alone Diensten en de Stand Alone Diensten verstrekken aan eindklanten zoals onder deze Overeenkomst voorzien. Met uitzondering van de door de eindklant gekochte producten, dient u de eindklant te verplichten om alle uitrusting of hardware die onder de voorzieningen van de Stand Alone Diensten ("Eigendommen van Dell") gebruikt zijn, aan Dell te retourneren ten tijde van het vervallen of beëindigen van de termijn voor de relevante Stand Alone Diensten. Indien eindklant dergelijke Eigendommen van Dell niet in een goede en verkoopbare staat aan Dell retourneert, bent u verantwoordelijk voor de op dat moment geldende kosten voor vervanging van dergelijke uitrusting. b. Licentiebeperkingen U zult geen andere persoon, onderneming of entiteit aanwijzen als wederverkoper of agent voor de Stand Alone Diensten. U zal niet, voor uzelf, enige medepartij of derde partij, noch enige eindklant toestaan om (i) apparatuur of enige documentatie die relevant is voor de Stand Alone Diensten te verkopen, in sublicentie te geven, toe te wijzen of over te dragen, behalve met uitzondering van zoals toegestaan onder deze Overeenkomst; (ii) enige apparatuur, software of documentatie die relevant is voor de Stand Alone Diensten te decompileren, ontmantelen of reverse engineeren, uitgezonderd voorzover toegestaan door toepasselijke dwingende wetgeving; (iii) uit enige apparatuur, software of documentatie met betrekking tot de Stand Alone Diensten enige taal of toewijzing die duidt op de vertrouwelijke aard ervan of op de eigendomsrechten van Dell of haar leveranciers in dergelijke items te verwijderen. Ter aanvulling daarop, dient u niet en zult u geen eindklant toestaan om: (I) enig deel van de Stand Alone Diensten te gebruiken teneinde te gebruiken in of als time-sharing, outsourcing, servicebureau, hosting, applicatieserviceprovider of managed service provider; (II) enig aspect of enig deel van de Stand Alone Dienst aan te passen dan wel te vermenigvuldigen, met uitzondering van zoals uitdrukkelijk onder deze Overeenkomst toegestaan; of (III) de software, apparatuur of documentatie met betrekking tot de Stand Alone Dienst toe te wijzen, over te dragen, te distribueren of anderszins toegang te verschaffen tot enige van de Stand Alone Dienst in het voordeel van enige derde partij; of (VI) de Stand Alone Diensten beschikbaar te maken buiten de landen waarin ze zijn gevalideerd voor gebruik door Dell. c. Software en Dell Stand Alone Diensten. Tussen Dell en u en een eindklant, zal Dell eigenaar zijn van alle rechten, titels en belangen in en ten aanzien van de software en documentatie van de Stand Alone Diensten. U erkent dat deze software en documentatie beschermde informatie en handelsgeheimen bevat de exclusieve eigendom zijn van Dell of haar licentiehouders. d. Voorwaarden en Bepalingen voor de eindklant. De Stand Alone Diensten worden namens u door Dell aan de eindklant verstrekt overeenkomst de relevante Dell Dienst Omschrijving die van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt (u vindt de meest recente versie in het Partner Portaal) en op voorwaarde dat u Dell alle bedragen die onder deze Overeenkomst verschuldigd zijn, tijdig en conform de voorwaarden in deze Overeenkomst betaalt en dat u in uw schriftelijke overeenkomst tussen u en eindklant tenminste de relevante voorwaarden en bepalingen, zoals uiteengezet in Bijlage 4 (afzonderlijk een "Eindklant Overeenkomst") opneemt, en met betrekking tot de Modulaire Diensten, tevens overeenkomst en ondertekening van het Beleid voor Toegestaan Gebruik van de klant verkrijgt, zoals verder omschreven in Bijlage 4, die van tijd tot tijd door Dell bijgewerkt kan worden, zal u, indien daartoe verzocht door Dell, aan Dell bewijs van dergelijk opname ter inzage aanleveren. De Partijen komen overeen dat er geen wederzijdse Page 7 of 34

8 garanties, aansprakelijkheden of verplichtingen zijn overeengekomen met of voor enige eindklant en iedere Partij is voor zichzelf aansprakelijk voor enige garanties, aansprakelijkheden of verplichtingen die hij overeenkomt, oploopt of aangaat met enige eindklant. U zult niet, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Dell, garanties of verklaringen ten aanzien van de Stand Alone Diensten of de kwaliteit, verkoopbaarheid, compatibiliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of enige andere kwestie, anders dan die zijn opgenomen in de verkoop- en marketingdocumentatie en promotionele materialen die aan u door Dell zijn verstrekt maken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dell. e. Werkzaamheden bij eindklant of bij u ter plaatse. Indien en in die mate waarin de Stand Alone Diensten vereisen dat Dell ter plaatse bij de eindklant en/of u aanwezig is (waarbij dit niet is aangegeven in de Serviceomschrijving), zal Dell dit aan u communiceren en zult u Dell schadeloos stellen voor alle redelijke, daadwerkelijke kosten, inclusief, maar niet beperkt tot, verzendingskosten, reiskosten, kosten voor verblijf in een hotel en voor maaltijden, die verband houden met de implementatie, uitvoering of levering van de Stand Alone Diensten. f. Ondersteuning. Met betrekking tot de Stand Alone Diensten die onder de Dell/Dell SecureWorks-branded managed security diensten ( Security Diensten ) vallen, bent u het primaire aanspreekpunt voor eindklanten met betrekking tot vragen en problemen die betrekking hebben op de Security Diensten. U stuurt alle vragen of problemen met betrekking tot de levering van de Security Diensten door aan Dell in die mate waarin ze zijn uitgevoerd door Dell en namens u. U zult in het bijzonder in alle redelijkheid pogen om verzoeken en vragen van eindklanten ten aanzien van de Security Diensten op te lossen. g. Bevoegdheden. U zult, op uw eigen kosten, te allen tijde voor de duur van deze overeenkomst, alle onder de toepasselijke wetgeving of regelgeving vereiste, door u benodigde deponeringen, registraties, rapporten, licenties, vergunningen en bevoegdheden om uw verplichtingen onder deze Overeenkomst uit te voeren, maken, verkrijgen en handhaven. 10. Onze verplichtingen 10.1.Wij zullen u vrijwaren voor alle rechtsvorderingen, eisen, verliezen, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (met inbegrip van juridische en andere professionele kosten en uitgaven), op voorwaarde dat deze kosten en uitgaven redelijk en aantoonbaar zijn, en die u hebt opgelopen ten gevolge van een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij, tengevolge van de levering, de ontvangst, het gebruik of het bezit van onze Dell aanbiedingen, op de voorwaarde dat een dergelijke inbreuk of vermeende inbreuk niet voortvloeit uit: a. het wijzigen van of knoeien met de Dell Aanbiedingen; b. het gebruik of het combineren van de Dell Aanbiedingen met apparatuur, programma s of materialen die niet door Dell zijn geleverd en/ of goedgekeurd voor een dergelijk gebruik of dergelijke combinatie; c. materialen die u aan ons hebt geleverd voor een 'pre-packaged value application' (bijvoorbeeld CFI diensten) Wij kunnen door u niet aansprakelijk worden gesteld voor het weigeren van uw deelname aan het Programma, voor het registratieniveau dat wij in het kader van het Programma aan u toewijzen, voor het verhogen of verlagen van uw registratieniveau binnen het Programma of voor het schrappen van uw lidmaatschap van het Programma Wij zullen het Programma op bepaalde momenten moeten aanpassen volgens de veranderingen die optreden in onze of uw situatie, de situatie van andere wederverkopers en de markt. Bijgevolg behouden wij ons het recht voor om, zonder dat u ons hiervoor aansprakelijk kunt stellen, de voorwaarden, termijnen, voordelen, niveaus, toegangsvereisten voor het Programma, de verplichtingen van de Partners te wijzigen of aan te passen en over het algemeen het Programma te herroepen, op voorwaarde dat u van ons uiterlijk een maand vooraf een duidelijke, schriftelijke kennisgeving hebt gekregen via het Portaal, de Premier Page of via . Als u niet tevreden bent met de wijzigingen die zullen worden doorgevoerd, hebt u het recht uw registratieniveau van het Programma waarmee u aan het Programma deelneemt op te zeggen of uw deelname volledig te beëindigen voordat deze wijzigingen van kracht worden. 11. Uw verplichtingen 11.1.U zult ons vrijwaren voor alle rechtsvorderingen, eisen, verliezen, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (met inbegrip van juridische en andere professionele kosten en uitgaven), op voorwaarde dat deze kosten en uitgaven redelijke en aantoonbaar zijn en die dat u hebt opgelopen ten gevolge van: (i) het door u niet naleven van uw verplichtingen betreffende bescherming van persoonsgegevens in overeenstemming met Bijlage 1, (ii) intellectuele eigendom, (iii) vertrouwelijkheid, (iv) het aanbrengen van wijzigingen in onze Producten, geleverde software of Diensten zonder toestemming, (v) het leveren van een in de fabriek aangepast 'image' met 'pre-packaged value application' dat een inbreuk vormt op de intellectuele Page 8 of 34

9 eigendomsrechten, of (vi) het niet nakomen van uw verplichtingen betreffende afvalverwijdering of de AEEA-richtlijn en alle wijzigingen en/of aanvullingen van deze richtlijn of (vii) uw nalaten om uw klanten en eindklanten op de gepaste en juiste wijze te informeren omtrent de specificaties van de Producten, Diensten, of Verzekeringsproducten of andere Dell Aanbiedingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de beperkingen met betrekking tot dergelijke Dell Aanbiedingen en de verplichtingen van de eindklant inzake het verkrijgen van dergelijke Dell Aanbiedingen, door uw klanten (informatie gelijkwaardig aan) de Dell Aanbieding Specificatie in kwestie te verstrekken, met inbegrip van de Dienst Omschrijvingen beschikbaar op waarbij duidelijk wordt gemaakt aan uw klanten en eindklanten dat uzelf en niet Dell de contractspartij is bij elke overeenkomst betreffende de wederverkoop en levering van de Dell Aanbiedingen aan uw klanten; (viii) uw nalaten om de minimale vereiste voorwaarden toe te voegen aan uw eingebruikersovereenkomst en/of (ix) het verstrekken van incorrecte of misleidende informatie aan eindgebruikers U bent tevens aansprakelijk indien uw handelingen of nalatigheid het Programma of Dell meer in algemene zin schade toebrengen, wanneer het Programma of Dell daarvan commerciële nadelen ondervinden of indien hun (commerciële) reputatie wordt aangetast, inclusief en in het bijzonder maar niet beperkt tot wanneer u prijzen, specificatiegegevens, technische ondersteuning en andere vertrouwelijke informatie, die specifiek voor u via het Portaal, de Premier Pages of op andere wijze ter beschikking is gesteld, aan derden openbaar maakt Indien en wanneer de Partijen overeengekomen zijn dat Dell u marketing ontwikkelingsfondsen zal toestaan (ofwel overeenkomstig een standaard schema dat beschikbaar is d.m.v. het Programma of op andere wijze), zullen dergelijke fondsen enkel op basis van een marketingdiensten Addendum bij deze Overeenkomst of op basis van een afzonderlijke marketingdiensten overeenkomst of schriftelijke overeenkomst toegestaan worden en gaat u ermee akkoord om Dell het bewijs te leveren van alle toepasselijke marketing documentatie, zoals op redelijke wijze door Dell gevraagd wordt, en zal u een geldige factuur uitschrijven aan Dell voor de relevante verschuldigde marketing fondsen, in elk geval zoals uiteengezet in het relevante Addendum / de marketingdiensten overeenkomst / de schriftelijke overeenkomst. 12. Procedure voor het nakomen van deze verplichtingen De in de artikelen 10 en 11 hierboven vermelde vrijwaring zal niet worden beperkt door artikel 13 van dit document. Elke vrijwaring die hierboven is vermeld wordt door u aan ons of door ons aan u als "Vrijwarende partij" aan de andere Partij gegeven aan u of ons als "Gevrijwaarde partij", mits aan deze voorwaarden is voldaan: a) de Gevrijwaarde partij geeft de Vrijwarende partij een schriftelijke kennisgeving van alle rechtsvorderingen of gerechtelijke of soortgelijke zo snel als redelijkerwijze mogelijk nadat deze schriftelijk werden ontvangen; b) de Gevrijwaarde partij zal daarbij geen aansprakelijkheid erkennen; c) de Gevrijwaarde partij zal de redelijke instructies opvolgen die de Vrijwarende partij heeft gegeven met betrekking tot het verweer of de schikking van de rechtsvordering of procedure waarbij de betreffende kosten en uitgaven voor rekening van de Vrijwarende partij zullen zijn, onder de voorwaarde echter dat niet wordt geëist dat de Gevrijwaarde partij zich ter zake van de rechtsvordering verweert of een schikking treft op een manier die nadelig is voor de Gevrijwaarde partij; en d) indien u zelf de Gevrijwaarde partij bent, zal u ervoor zorgen dat uzelf en uw werknemers en contractanten alle redelijke instructies van Dell zullen naleven. 13. Beperkingen van de verplichtingen 13.1.De totale aansprakelijkheid van Partijen, onder of in verband met de Overeenkomst (afhankelijk van de vraag of een dergelijke aansprakelijkheid bestaat als gevolg van nalatigheid, schending van het contract, een onjuiste voorstelling van zaken, of om enige andere reden), is opgenomen in dit artikel a) Elke Partij sluit haar aansprakelijkheid jegens de andere partij uit of beperkt deze voor (1) overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door nalatigheid (2) opzettelijke fout of (3) opzettelijke misleiding of (4) elke andere aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten. b) Overeenkomstig artikel 13.2(a), zal de aansprakelijkheid van een partij jegens de andere partij, voortvloeiend uit of met betrekking tot deze Overeenkomst, ongeacht of deze gebaseerd is op nalatigheid, contractuele fout of anderszins, beperkt worden tot het laagste bedrag van hetzij 125% van de prijs die door u dient betaald te worden voor de litigieuze Dell Aanbieding, hetzij EUR (vijfhonderdduizend euro) of het equivalent in een andere valuta in het land waar u bent is gevestigd, met gebruikmaking van de door Dell gehanteerde wisselkoersen op de dag van de betreffende orderbevestiging Onverminderd de verantwoordelijkheden en beperkingen van artikel en overeenkomstig artikel 13.2(a) en behalve indien anders vermeld in deze Overeenkomst, zijn Partijen niet aansprakelijk voor: Page 9 of 34

10 a) indirecte of gevolgschade; b) verlies van winsten, salaris, inkomsten, besparingen, klanten of contracten; c) verlies dat door een Partij vermeden kon worden door middel van redelijk gedrag en / of het naleven van het advies of de instructies van Dell; d) enig verlies als gevolg van de Partij die nalaat volledige, actuele en beveiligde kopieën van computerprogramma s en data te bewaren; e) alle onderdelen die van de Garantie zijn uitgesloten; f) verlies van of schade aan reputatie; of g) schade veroorzaakt door overmacht. Deze beperkingen zijn redelijk in de context van de Dell- Partner overeenkomst op basis van duidelijke communicatie van de voorwaarden en redelijke verwachtingen van de Partijen in alle bovenstaande omstandigheden In aanvulling op de beperkingen aangehaald in artikel 13.3., is Dell niet verantwoordelijk voor: a) schade hersteld of gerepareerd door Dell binnen een redelijke termijn; of b) verlies dat ontstaat als gevolg van het gebruik van Dell van bepaalde materialen of instructies welke door de klant zijn verstrekt (b.v. CFI diensten) In aanvulling op de taken beschreven in artikel is Dell aansprakelijk voor (en deze aansprakelijkheid mag niet worden beperkt door artikel (b)): a) directe aanspraken van eindgebruikers met betrekking tot de wettelijke Productaansprakelijkheid (op de voorwaarde dat zij worden behandelt in overeenstemming met de Bijlage Regelgeving (Bijlage 1 hieronder); en b) alle directe kosten en kosten van het beheer van een teruggeroepen Product (behandeld in overeenstemming met Bijlage 1), behalve, in beide gevallen, in het geval de vordering, kosten of uitgaven zijn ontstaan mede door uw nalatigheid en afhankelijk van de naleving van de processen zoals beschreven in de laatste paragraaf van dit artikel 13 of van redelijke instructies van Dell Met uitzondering van de beperkingen die door de wetgeving worden opgelegd zoals beschreven in de eerste alinea van dit artikel 13, zal elke aansprakelijkheid van u tegenover ons en van ons tegenover u (ongeacht of deze aansprakelijkheid voortvloeit uit een nalatigheid, een tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit deze Overeenkomst, een onjuiste voorstelling van zaken of welke reden dan ook) beperkt zijn tot de mate waarin de andere Partij (u of wij) heeft nagelaten alle redelijke maatregelen te nemen om zijn verliezen te beperken. In het geval wij optreden of u optreedt als "Vorderende Partij" en een rechtsvordering wensen/wenst in te dienen tegen de andere partij, zijnde u of wij als "Verdedigende Partij" ter zake van een aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met een bestelling (met inbegrip van enige kwestie die in het kader van deze Overeenkomst ontstaat in verband met die bestelling), zal de Vorderende Partij de Verdedigende Partij zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk op de hoogte stellen van de vordering en om het een "Geldige rechtsvordering" te laten zijn, moet deze kennisgeving het volgende bevatten: gedetailleerde informatie over de rechtsvordering van de Vorderende Partij tegen de Verdedigende Partij, inclusief alle gronden; gedetailleerde informatie over de verliezen die de Vorderende Partij beweert te hebben geleden; al het ondersteunende bewijsmateriaal dat door de Verdedigende Partij wordt geëist ter onderbouwing van de rechtsvordering(en) van de Vorderende Partij. Voor zover toegestaan door toepasselijke dwingende wetgeving, heeft een Partij niet het recht een rechtsvordering in te dienen voor enige aansprakelijkheid die verband houdt met deze Overeenkomst en verband houdt met die bestelling) zoals beschreven in de eerste alinea van dit artikel 13, tenzij die Partij een Geldige Rechtsvordering indient binnen 6 (zes) maanden vanaf de datum waarop het incident of voorval dat aanleiding heeft gegeven tot de desbetreffende rechtsvordering zich voordeed of vanaf de datum waarop de kennisgevende Partij hiervan kennis heeft genomen, als die datum later valt U bent ertoe gehouden een adequate verzekeringsdekking in stand houden om aan de verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst te voldoen en zal het bewijs van een dergelijke verzekering binnen 10 (tien) werkdagen na ontvangst van een verzoek van Dell aan Dell ter beschikking stellen. Het in stand houden van een adequate verzekeringsdekking zoals hiervoor genoemd, is een voorwaarde van deze Overeenkomst. 14. Prijzen en betalingen 14.1.De opdrachtbevestiging specificeert de prijs die door u moet worden betaald voor het bouwen, de aflevering en de levering van de Dell Aanbiedingen in kwestie en eventuele kosten voor extra diensten. De prijs en eventuele kosten zijn exclusief BTW, eventuele heffingen en andere belastingen, die door u betaald moeten worden. Page 10 of 34

11 14.2.Indien de Partijen dit overeenkomen, ofwel schriftelijk en getekend voor rekening van beide Partijen of d.m.v. standaard schema s die beschikbaar zijn voor alle Partners, kan u recht hebben op aftrek of kortingen op uw aankopen van Dell Aanbiedingen. Kortingen zullen toegepast worden op het moment van de bestelling, maar aftrek zal in de regel door middel van een krediet nota aan u worden toegekend voor aftrek van volgende bestellingen. Enige marketing ontwikkelingsfondsen overeengekomen tussen de Partijen verschuldigd door Dell met betrekking tot Dell Aanbiedingen marketing initiatieven, zullen enkel verschuldigd zijn op basis van een geldige factuur aan Dell overeenkomstig Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en afhankelijk van de kredietwaardigheid van uw bedrijf geldt een betalingstermijn van 30 dagen vanaf de factuurdatum. In geval van overschrijding van de betalingstermijn wordt over de verschuldigde bedragen een interest voet ter waarde van de wettelijke interest, verhoogd met 4%, in rekening gebracht vanaf de factuurdatum. Dell behoudt zich het recht voor uw schulden ter incasso over te dragen aan derden. Dell behoudt zich het recht voor de levering van toekomstige bestellingen achter te houden in geval van te late of geen betaling van de factuur U heeft 14 (veertien) dagen vanaf de factuurdatum eventuele onjuistheden in de factuur te melden, bij gebreke waarvan de factuur als juist en betaalbaar wordt beschouwd, op de 30ste dag vanaf de factuurdatum. Betwiste delen van facturen zullen niet verschuldigd zijn tot 14 (veertien) dagen na de datum waarop het geschil is opgelost. Delen van facturen die niet worden betwist, dienen te worden voldaan op de wijze zoals hierboven vermeld U hebt geen recht op verrekening, korting of uitstel van de betaling van enig verschuldigd bedrag of er sprake is van betwisting, claims of niet, (in dat geval zal 14.4 van toepassing zijn) Wij zullen u specifieke prijzen aanbieden en andere hulp en ondersteuning. Deze prijzen, hulp en ondersteuning worden verstrekt (tenzij uitdrukkelijke schriftelijk anders overeengekomen) onder de voorwaarde dat de Dell Aanbiedingen die wij u leveren, rechtstreeks worden doorgeleverd aan een bedrijf dat ze zelf zal gebruiken, en dus niet wanneer ze opnieuw worden verkocht, door u worden gebruikt, worden geleverd aan een privépersoon voor persoonlijk gebruik of geleverd aan een andere eindgebruiker dan degene waarover u ons hebt geïnformeerd. Indien u gebruik wenst te maken van Dell s verkoopsregistratieprocedure voor bepaalde verkopen aan eindgebruikers, garandeert u in elk geval dat de eindgebruiker een zakelijke klant is en dat deze klant toestemming heeft gegeven om alle bedrijfsgegevens aan Dell te verstrekken met het oog op de verkoopsregistratie en in overeeenstemming met Bijlage 1. De betreffende bedrijfsgegevens zullen door Dell niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan hierboven vermeld Het opzettelijk, herhaaldelijk of door nalatigheid verstrekken van onjuiste informatie met het oog op het verkrijgen van voordelen of toegang tot de verkoopsregistratie, hulp en/of ondersteuning kan worden beschouwd als een tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit deze Overeenkomst. Als u ons misleidt om lagere prijzen te verkrijgen dan de prijs waarop u recht hebt of om ondersteuning of hulp te krijgen waarop u geen recht hebt of tegen een prijs op grond waarvan u geen recht hebt om alsnog deze ondersteuning of hulp te krijgen, behoudt Dell zich het recht voor om u het prijsverschil of de normale kosten of prijzen voor de levering ervan in rekening te brengen voor zover Dell dit redelijkerwijze gepast vindt. Dergelijke facturen zijn verschuldigd op het moment van ontvangst en kunnen, als zijnde een rechtsgeldige vordering van Dell op de Wederverkoper of de Partner, worden onderworpen aan het in rekening brengen van de rente zoals voornoemd wegens overschrijding van de betalingstermijn en deze kan in rechte worden gevorderd U bent verantwoordelijke voor alle toepasselijke belastingen, heffingen, kosten of andere lasten, met inbegrip van belastingen op de verkoop of gelijkaardige belastingen, die door federale, regionale of locale overheidsentiteiten worden opgelegd op Dell Aanbiedingen onder deze Overeenkomst, met uitzondering van belastingen gebaseerd op Dells nettoinkomsten, bruto-inkomsten, eigendommen of sociale zekerheidsverplichtingen. U erkent dat u verantwoordelijk bent voor de betaling van alle belastingen en heffingen die aangeslagen of opgelegd worden op Dell Services Offerings in elke plaats waar u of een eindgebruiker gebruik maakt van de Diensten. U vrijwaart Dell tegen claims, vorderingen, rechtsmiddelen, verliezen, uitgaven, aansprakelijkheden, vonnissen, schikkingen, schade en kosten welke door Dell of gelieerden worden gemaakt welke voortvloeien uit of verband houden met lasten, belastingschulden en/of bedragen ingevolge dit artikel 14 welke niet door u zijn betaald. Indien Dell overeenkomstig toepasselijke wetgeving ertoe gehouden is belastingen of heffingen met betrekking tot Dell Aanbiedingen in te houden, zal Dell het overeenstemmende bedrag apart vermelden in uw facturen Dell zal u een geldige factuur verstrekken indien BTW verschuldigd is met betrekking tot een betaalbaar bedrag onder deze Overeenkomst en in overeenstemming is met alle wettelijke vereisten en voorwaarden nodig om u toe te staan een vrijstelling van BTW te bekomen indien een vrijstellingsprocedure beschikbaar is ( BTW-factuur ). U zal bij ontvangst van de BTW-factuur, de verschuldigde BTW aan Dell betalen met betrekking tot deze betaling Indien Dell het bedrag van de door u verschuldigde BTW verkeerd heeft vastgesteld, zal de factuur onverwijld worden Page 11 of 34

12 verbeterd na melding hiervan aan Dell. Ingeval u te veel BTW zou hebben betaald, zal Dell dit bedrag aan u terugbetalen via de uitreiking van een kredietnota. Ingeval u te weinig BTW zou hebben betaald, zal u het openstaande bedrag aan Dell betalen binnen 15 dagen na ontvangst van een geldige BTW-factuur Ingeval u wettelijk verplicht bent bedragn in te houden of af te trekken met betrekking tot de aan Dell betaalbare prijzen, zal u de betalingen in kwestie uitvoeren met de vereiste inhouding of aftrek. U zal aan Dell het bewijs verstrekken, tot redelijke genoegzaamheid van Dell, dat u het ingehouden of afgetrokken bedrag in rekening heeft gebracht bij de bevoegde instanties en zal u Dell de nodige bijstand verlenen, zoals door Dell verzocht, om het ingehouden bedrag te recupereren. Ingeval een verdrag inzake dubbele taxatie van toepassing zou zijn, dat voorziet in een verminderde inhouding, zal u enkel het aldus verminderde bedrag inhouden. Dell zal niet aansprakelijk zijn voor boetes, interesten of andere kosten voortvloeiend uit uw nalatigheid of daden met betrekking tot de naleving van de fiscale wetgeving. 15. Beëindigen van de Overeenkomst 15.1.Elke Partij heeft het recht deze Overeenkomst op elk gewenst tijdstip schriftelijk te beëindigen en kan zich hierdoor terugtrekken uit het Programma, met inachtneming van één maand opzegtermijn, zonder rechterlijke tussenkomst. Tenzij een of meer van de bepalingen zoals vermeld in de volgende alinea van toepassing zijn, zal geen der Partijen door de beëindiging van deze Overeenkomst vrijgesteld worden van zijn verplichtingen om de verbintenissen na te komen die de Partijen zijn overeengekomen op of vóór de datum van de beëindiging van deze Overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot de verbintenissen die verband houden met de uitvoering van geplaatste bestellingen, het betalen van verschuldigde bedragen, het naleven van de verplichtingen betreffende de bescherming van persoonsgegevens, intellectuele eigendom, vertrouwelijkheid en aansprakelijkheid Dell heeft het recht om nieuwe bestellingen op ieder moment te weigeren (ondermeer om minimale bestellingsquota op te leggen die deel uitmaken van een Dell programma of beleid), waardoor de bestelling voor ons niet bindend is tenzij en totdat deze bevestigd is in overeenstemming met artikel 6. Voorts kan Dell de uitvoering van uitstaande verplichtingen ter zake van bestaande bestellingen die in het kader van deze Overeenkomst zijn geplaatst weigeren, indien u: a) tekort komt in de nakoming van een verplichting uit deze Overeenkomst en deze niet kan hersteld worden (inclusief maar niet beperkt tot het opzettelijk, herhaaldelijk of door nalatigheid misleiden van ons om prijzen, ondersteuning of hulp te verkrijgen waartoe u niet bent gerechtigd); b) tekort komt in de nakoming van een verplichting uit deze Overeenkomst terwijl nakoming nog mogelijk is en u nalaat deze tekortkoming te herstellen binnen een schriftelijk aan u gegunde redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen; c) verzuimt een opeisbare betaling te verrichten, tenzij vooraf en schriftelijk anders is overeengekomen; d) in staat van faillissement wordt verklaard of u opschorting van betaling wordt verleend, een akkoord met schuldeisers bereikt, of indien u op enigerlei wijze in rechte wordt aangesproken; e) handelt op een wijze die naar het redelijk oordeel van Dell schade toebrengt aan Dell of aan het Programma door, in het bijzonder maar niet uitsluitend, prijzen, specificatiegegevens, technische ondersteuning die aan u beschikbaar zijn gesteld via het Portaal, de Standaard PP of de Partner PP of op enigerlei andere wijze aan derden beschikbaar te stellen waarbij onder derden tevens worden verstaan organisaties die zich bezighouden met het verzamelen en analyseren van gegevens Dell heeft het recht deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter te beëindigen met schriftelijke kennisgeving aan u, indien u de bepalingen inzake naleving van exportwetgeving of anticorruptiewetgeving uiteengezet in artikel 8 en Bijlage 1 niet naleeft U hebt het recht om bestellingen te annuleren als Dell: a) tekort komt in de nakoming van een verplichting uit deze Overeenkomst terwijl nakoming nog mogelijk is en Dell nalaat deze tekortkoming te herstellen binnen een schriftelijk aan haar gegunde redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen; of b) anders dan als onderdeel van een herstructurering of reorganisatie, in staat van faillissement wordt verklaard of haar opschorting van betaling wordt verleend, een akkoord met schuldeisers bereikt, of andere gelijkaardige procedures worden opgestart; 16. Overmacht Page 12 of 34

13 Geen enkele Partij zal worden verplicht haar verplichtingen in het kader van deze Overeenkomst na te komen of aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het verzuim dit te doen doordat zij hiertoe niet in staat is ten gevolge van gebeurtenissen waarop zij redelijkerwijze geen invloed hebben, zoals brand, overstroming, oorlog, embargo's, stakingen, onvoorzienbare tekorten aan materialen, transportvertragingen of -onderbrekingen of door overheidshandelingen of door een handeling of het verzuim van de andere Partij (hierna genoemd "Overmachtssituaties") op voorwaarde dat de betreffende Partij de andere Partij onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte stelt en alle redelijke maatregelen neemt om de Overmachtssituatie zo snel mogelijk ongedaan te maken. Indien nakoming van de verplichtingen (uitgezonderd met betrekking tot de betaling van verschuldigde bedragen) gedurende een periode van meer dan 30 dagen onmogelijk is dan hebben beide Partijen het recht om de betreffende bestellingen schriftelijk te beëindigen zonder de voorafgaande tussenkomst van de rechter en zonder in verband hiermee jegens de andere Partij aansprakelijk te zijn. 17. Algemene bepalingen 17.1.Een wijziging van deze Overeenkomst wordt enkel van kracht nadat deze wijziging (i) door Dell aan u is gecommuniceerd via de Premier Pages of het Portaal en u geen bezwaar heeft gemaakt tegen de wijziging binnen de redelijke termijn zoals gesteld door Dell in de betreffende communicatie ter zake van de wijziging van de Overeenkomst; of (ii) schriftelijk is overeengekomen en ondertekend door of in naam van een bevoegde vertegenwoordiger van iedere Partij. Voor alle duidelijkheid: Dell is gerechtigd om naar eigen goeddunken enig ander aspect van het Programma te wijzigen, inclusief maar niet beperkt tot de Product specificaties beschikbaar aan u, de prijzen en prijzen mechanismen van toepassing op u, enige korting of incentive door Dell van tijd tot tijd aan Partners aangeboden, de Programma Gids, de inhoud en wijze van werken van de Premier Pages en/of het Portaal en enige andere voorwaarden of eisen van toepassing op de registratie of certificering als Partner. De Partijen zijn onafhankelijke contractanten die onafhankelijk van elkaar zaken doen en die in het kader van deze Overeenkomst niet de bedoeling hebben om, expliciet of impliciet, een partnerschap, agentuur, handelsvertegenwoordiging of enig ander samenwerkingsverband aan te gaan Kennisgevingen in het kader van deze Overeenkomst kunnen via of aangetekend schrijven worden verzonden naar de juridische afdeling van de respectievelijke Partijen en zullen als geldig verzonden en ontvangen worden beschouwd als hierop een (niet-geautomatiseerd) antwoord of de handtekening volgt Als een Partij een bepaling of een recht in het kader van deze Overeenkomst op enig moment of gedurende een bepaalde periode verzuimt af te dwingen of uit te oefenen, zal dit geenszins kunnen worden geïnterpreteerd als een afstandsverklaring van deze bepaling of dit recht en kan dit in geen enkel opzicht een nadelige invloed hebben op het recht van deze Partij om deze bepaling of dit recht alsnog later af te dwingen of uit te oefenen Als een der Partijen op enig moment nalaat een recht dat haar toekomt in te roepen, zal dit niet worden geïnterpreteerd als een afstandsverklaring van hun respectievelijke rechten Wij kunnen onze verplichtingen of rechten geheel of gedeeltelijk toewijzen of overdragen aan een derde partij of aan ons verbonden vennootschappen. Onze instemming om met u samen te werken is gebaseerd op bepaalde selectiecriteria die door ons worden bepaald, gekozen en gebruikt, zoals bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) criteria die verband houden met kredietlimieten of naleving van exportwet- en regelgeving. Om die reden mag u uw verplichtingen of rechten, geheel of gedeeltelijk, niet zonder onze schriftelijke toestemming aan anderen toewijzen of overdragen. Verder hebben wij de verplichtingen aan u onder de voorwaarden van deze Overeenkomst en hebben wij verplichtingen ten aanzien van Product eindgebruikers in de vorm van Garanties. Echter, onze verplichtingen jegens u zijn niet verdraagbaar, waardoor eventuele derden aan wie u Producten doorverkoopt, en die geen eindgebruikers van de Producten zijn, geen kunnen aanspraak maken op verplichtingen van Dell. Garanties zijn alleen overdraagbaar in overeenstemming met Dells standaard asset tag registratie en Dells overdrachtsprocessen Onze en uw rechten en verplichtingen worden beheerst door het Nederlandse recht en in het onwaarschijnlijke geval van een geschil gaan wij en u akkoord dat een dergelijk geschil uitsluitend zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Amsterdam, Nederland. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten Ingeval enige bepaling in deze Overeenkomst ongeldig of onafdwingbaar is, zal deze bepaling worden beperkt of geschrapt of worden herschreven met zo weinig mogelijk gevolgen zodat deze Overeenkomst verder onverminderd van kracht blijft Deze Overeenkomst is niet bedoeld ten behoeve van of afdwingbaar door een andere persoon dan een Partij. Page 13 of 34

14 BIJLAGE 1: BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS, PRODUCTVEILIGHEID -TERUGROEPING, VERTROUWELIJKHEID, NALEVING VAN DE EXPORTREGLEMENTERING EN AEEA-REGELGEVING, REGLEMENTERING INZAKE BATTERIJEN EN VERPAKKINGSMATERIALEN A. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS 1. Elke Partij zal de bepalingen en verplichtingen opgelegd door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming naleven in de mate dat dit door deze wetgeving vereist is. Ingeval de Partner persoonsgegevens aan Dell doorgeeft in het kader van deze Overeenkomst, zal Dell optreden als verwerker. Als verantwoordelijke voor de verwerker, bevestigt Partner dat hij alle noodzakelijke toelatingen voor de gerechtvaardigde verwerking heeft verkregen voorafgaand aan deze doorgifte. Partner geeft Dell de toelating de persoonsgegevens te verzamelen, gebruiken, bewaren en door te geven met als doel het verrichten van Diensten en voor bijkomende doeleinden zoals omschreven in deze Overeenkomst en bijkomende werkomschrijvingen. Dell heeft het recht, in het kader van haar gangbare commerciële activiteiten, deze persoonsgegevens wereldwijd door te geven naar haar bedrijfssystemen, naar andere entiteiten, agenten of onderaannemers binnen dezelfde groep, of aan andere zakenpartners die sporadisch toegang tot persoonsgegevens kunnen hebben. Bij dergelijke doorgiftes zal Dell ervoor zorgen dat zij adequate veiligheidsmaatregelen heeft getroffen om de onder deze Overeenkomst doorgegeven persoonsgegevens te beschermen. Dell zal eveneens een overeenkomst sluiten met dergelijke derden betreffende de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 2. Partners erkent dat Dell afhankelijk is van de Partner voor instructies met betrekking tot de mate waarin Dell bevoegd is om persoonsgegevens te gebruiken en te verwerken. Bijgevolg zal Dell niet aansprakelijk zijn voor vorderingen van de Partner of betrokkenen die voortvloeien uit een nalating of handeling van Dell voor zover deze nalating of handeling het gevolg is van de instructies van de Partner. B. VERTROUWELIJKHEID 1. In deze alinea B wordt onder "Vertrouwelijke Informatie" verstaan: alle vertrouwelijke informatie die openbaar wordt gemaakt (hetzij schriftelijk, mondeling of op enige andere manier, direct of indirect) door een Partij die optreedt als "Openbaarmakende Partij" aan de andere Partij die optreedt als "Ontvangende Partij", vóór of na de datum waarop deze Overeenkomst in werking treedt tussen Partijen, met inbegrip van, en niet beperkt tot, informatie betreffende klanten, operationele activiteiten, processen, plannen of bedoelingen, productinformatie, knowhow, intellectuele eigendomsrechten, handelsgeheimen, marktkansen, financiën en zakelijke activiteiten van de openbaarmakende Partij. 2. Alle informatie die wordt verstrekt op of via de Standaard PP of Partner PP, het Portaal of gegevensbronnen die uitsluitend via het Portaal toegankelijk zijn, zal als vertrouwelijke informatie worden beschouwd, zelfs wanneer deze openbaar wordt gemaakt aan andere wederverkopers en zal niet worden overgemaakt aan derde partijen zonder de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Dell. 3. De Ontvangende Partij zal de Vertrouwelijke Informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van zijn verplichtingen in het kader van deze Overeenkomst en zal de Vertrouwelijke Informatie niet openbaar maken aan een derde zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Openbaarmakende Partij of overeenkomstig de bepalingen in alinea's 4 en 5 die hieronder zijn vermeld. 4. De Ontvangende Partij mag Vertrouwelijke Informatie openbaar maken aan een"ontvanger", zijnde een directeur, andere medewerkers, werknemers, professionele adviseurs en contractanten van de Ontvangende Partij voor zover deze openbaarmaking noodzakelijk is voor de uitvoering van deze Overeenkomst. De Ontvangende Partij zal ervoor zorgen dat elke ontvanger op de hoogte is van de verplichtingen van de Ontvangende Partij betreffende de vertrouwelijkheid en het beperkt gebruik in het kader van deze Overeenkomst en dat deze worden nageleefd alsof de Ontvanger zelf een Partij bij deze Overeenkomst was. 5. De Ontvangende Partij mag Vertrouwelijke Informatie openbaar maken voor zover dit door de wetgeving, reglementering of een bevelschrift van een regulerende instantie met de benodigde bevoegdheid is vereist, onder de voorwaarde dat de Ontvangende Partij redelijkerwijs inspanningen zal leveren om de omvang van een dergelijke openbaarmaking te beperken en om het vertrouwelijke karakter van de openbaar gemaakte vertrouwelijke informatie te bewaren 6. De alinea's 4 en 5 zijn niet van toepassing op Vertrouwelijke Informatie die op de datum waarop de Overeenkomst wordt afgesloten of op een latere datum algemeen openbaar wordt gemaakt, uitgezonderd ten gevolge van een schending van de voorwaarden van deze Overeenkomst door de Ontvangende Partij of de Ontvanger, of wanneer door de Ontvangende Partij tot voldoening van de Openbaarmakende partij kan worden bewezen dat de Ontvangende Partij reeds op de hoogte was van Page 14 of 34

15 deze informatie nog voordat de Openbaarmakende Partij deze aan de Ontvangende Partij heeft bezorgd. 7. Geen enkele Partij zal een persbericht betreffende deze Overeenkomst opstellen of hiervoor toestemming verlenen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, persberichten bestemd voor de Brusselse aandelenbeurs, NASDAQ, andere aandelenbeurzen en/of regulerende instanties) zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de andere Partij. 8. De informatie die u in het kader van deze Overeenkomst ontvangt, inclusief informatie betreffende Dell, Intel, Microsoft of McAfee, mag door u noch direct noch indirect worden gebruikt in het kader van toekomstige aanbestedingen, offertes, prijsopgaven of onderhandelingen met Intel, Microsoft, McAfee of enige andere derde partij. Alle informatie die Dell in het kader van deze Overeenkomst ontvangt, inclusief informatie uzelf, mag niet door Dell worden gebruikt, direct of indirect, voor toekomstige offertes, prijsopgaven of onderhandelingen met derde partijen. C. PRODUCTVEILIGHEID EN -TERUGROEPING 1. De Partijen zullen hun respectievelijke verplichtingen betreffende de Productveiligheid en terugroeping van Producten naleven. 2. Als er problemen betreffende de veiligheid en terugroeping van Producten optreden, zal u Dell ondersteunen om contact op te nemen met de eindgebruikers van de Producten en de Producten terug te roepen. Dell zal verantwoordelijk zijn voor alle redelijke, aantoonbare en noodzakelijke kosten die de Wederverkoper of Partner heeft gemaakt om de uitdrukkelijke instructies na te leven die Dell betreffende deze sectie heeft gegeven. Noodzakelijke kosten van de Wederverkoper of Partner die losstaan van een terugroep actie van Dell zullen niet gedekt worden, tenzij Partijen anders overeenkomen in specifieke gevallen. D. VEREISTEN VOOR HET BIJHOUDEN VAN BOEKHOUDING EN BOEKHOUDINGSCONTROLES De Partijen zullen nauwkeurige en duidelijke boekhouding bijhouden en bewaren conform de wettelijk daaraan te stellen vereisten en de ene Partij zal de andere Partij redelijkerwijs toegang verlenen tot haar vestigingen, en een controle toestaan en kopieën bezorgen van de informatie als deze partij redelijkerwijs hierom verzoekt, met betrekking tot de uitvoering van de Partij van de verplichtingen in het kader van deze Overeenkomst, met inbegrip van, en niet beperkt tot, informatie betreffende facturering, boekhoudkundige vereisten, inspanningen geleverd voor de naleving van sectie B (Vertrouwelijkheid), en die mogelijk en redelijkerwijs vereist zijn om een schikking of oplossing te vinden voor geschillen met derde partijen. E. NALEVING VAN DE EXPORTREGLEMENTERING 1. Elke Partij zal op eigen kosten alle van toepassing zijnde wetten, voorschriften en reglementen naleven van alle overheidsinstanties die bevoegd zijn ter zake van zijn activiteiten in het kader van deze Overeenkomst. 2. Elke Partij zal aan de andere partij alle vereiste informatie bezorgen die de andere partij in staat stelt om de van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot de Producten na te leven. 3. De Partijen erkennen dat de Producten die worden verkocht of waarvoor een licentie wordt verleend in het kader van deze Overeenkomst, onderworpen zijn aan de exportwet- en regelgeving van de Verenigde Staten en de EU of van andere landen van waaruit deze worden geleverd en waarin deze worden gebruikt en stemmen ermee in deze wet- en regelgeving na te leven. 4. Voor alle duidelijkheid zullen de Producten, software of technologie die door Dell worden gebruikt volgens uw instructies in het kader van 'Custom Factory Image', tot uw uitsluitende verantwoordelijkheid behoren en u stemt er hierbij mee in om Dell zo nodig schadeloos te stellen terzake van alle verplichtingen en aansprakelijkheden in verband met de naleving van de reglementeringen en exportwetgeving onder voorbehoud van de procedures voor kennisgeving waarnaar hierboven wordt verwezen. 5. Overeenkomstig de wet- en regelgeving van de Europese Unie en de Verenigde Staten mogen Producten die zijn gekocht in het kader van deze Overeenkomst niet worden verkocht, geleast of anderszins worden overgedragen aan eindgebruikers (inclusief deze op de lijst van het US Department of Commerce, de lijst van het Bureau of Industry and Securities en andere lijsten van uitgesloten partijen) of landen (momenteel Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrië) ten aanzien waarvan beperkingen gelden. Bovendien mogen de Producten niet worden verkocht, geleast of anderszins worden overgedragen aan of worden gebruikt door eindgebruikers die betrokken zijn bij activiteiten met betrekking tot massavernietigingswapens, inclusief, maar niet noodzakelijk beperkt tot, activiteiten met betrekking tot het ontwerp, de ontwikkeling, productie of het gebruik van nucleaire materialen, nucleaire inrichtingen of nucleaire wapens, raketten of ter ondersteuning van raketbouwprojecten, of chemische of biologische wapens. Page 15 of 34

16 6. U stemt ermee in Dell schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren voor elk verlies, kosten, boeten, claims, eisen of gerechtelijke procedures ten gevolge van de schending of vermeende schending door u van de toepasselijke exportwetten, - reglementen en -bevelschriften. F. CORRUPT PRACTICES 1 Partijen stemmen ermee in om de Foreign Corrupt Practices act of the United States (de FCPA ), de UK Bribery Act 2010 en elke landspecifieke anti-omkoping of anti-corruptie wetgeving ( Anti-omkoping Wetgeving ) na te leven en zullen geen betaling of schenking doen of belofte aanbieden, of het geven van iets van waarde goedkeuren, met als doel het beinvloeden van een handeling of beslissing van een ambtenaar of van een werknemer van een bedrijf teneinde een Partij te assisteren bij het verkrijgen, het behouden of het sturen van zaken. 2 Partijen staan ervoor in en garanderen dat noch zij noch hun personeel, in verband met de Overeenkomst, een betaling zullen doen, aanbieden of beloven een betaling te zullen doen of iets van waarde te zullen overmaken, direct of indirect, aan (i) een ambtenaar of werknemer (inclusief werknemers van ondernemingen die eigendom zijn van of bestuurd worden door de overheid en openbare internationale organisaties); (ii) politieke partij, functionaris van een politieke partij of kandidaat (iii) intermediair voor betaling aan elk van het voorgaande of (iv) ander persoon of entiteit indien deze betaling of dit overmaken de wetgeving van het land waarin dit is gedaan schendt. 3 U stemt in met: 3.1 Het handhaven, gedurende de duur van de handel tussen uzelf en Dell, van uw eigen anti-omkoping beleid en procedures, met inbegrip van doch niet beperkt tot adequate procedures die ontworpen zijn om ervoor te zorgen dat u en uw Gelieerde Personen (zoals gedefinieerd in F 4) de Anti-omkoping Wetgeving naleven; 3.2 Het op verzoek aan Dell verstrekken van een kopie van dit beleid en procedures; en 3.3 Het toezien op en handhaven van dit beleid en procedures, waar nodig. 4 In het geval u de dienstverlening van een element van deze Overeenkomst uitbesteed aan een person, of een dienst in verband met uw uitvoering van de Overeenkomst ontvangt van een person (dergelijke personen zijnde Gelieerde Personen ) zult u aan deze Gelieerde Personen anti-omkoping verplichtingen opleggen die niet minder zwaar zijn dan die opgelegd aan u in dit artikel. U staat ervoor in en garandeert dat noch u noch een van uw functionarissen, werknemers of Gelieerde Personen veroordeeld zijn voor elke overtreding met betrekking tot omkoping, corruptive, fraude of oneerlijkheid of, voor zover u weet, onderwerp is of geweest is van een onderzoek, ondervraging of handhaving via een rechtszaak door een overheids-, bestuurlijk of wetgevend orgaan met betrekking tot een overtreding of beschuldiging van een overtreding onder de Anti-omkoping Wetgeving. Partijen treden spoedig in overleg, indien nodig, met betrekking tot een potentiele Anti-omkoping Wetgeving aangelegenheid die ontdekt wordt. G. NALEVING VAN AEEA-REGELGEVING EN REGELGEVING INZAKE BATTERIJEN EN VERPAKKINGSMATERIALEN Dell voldoet aan alle toepasselijke bepalingen inzake milieuwetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de AEEA Richtlijn, Richtlijn 2006/66/EG inzake batterijen en accumulatoren en wegwerpbatterijen, zoals gewijzigd door Richtlijn 2008/12/EG en Richtlijn 2008/103/EG ( Batterij-richtlijn ), en Richtlijn 94/62/EG inzake verpakkingen en wegwerpverpakkingen, zoals gewijzigd door Richtlijn 2004/12/EG ( Verpakkingsrichtlijn ), zoals deze is geïmplementeerd in iedere lidstaat. U bent ertoe gehouden de vereisten van alle toepasselijke milieu-wetgeving en alle toepasselijke gedragscodes of gelijkaardige principes aangenomen door representatieve organen van de industrie, hetzij verplicht of vrijblijvend, met inbegrip van de voornoemde Richtlijnen, zoals omgezet in elke lidstaat, alsook elke andere wet- of regelgeving toepasselijk op het verwerken en recycleren van producten, batterijen of verpakkingsmaterialen, na te leven. Op verzoek zal u het bewijs van deze naleving aan Dell leveren. In het bijzonder komen Partijen overeen dat: Indien Dell de Producten invoert naar en levert aan de Klant of zijn vertegenwoordiger in een land waarin de voornoemde Richtlijnen van toepassing zijn en indien dit land een Dell direct land is*, zal Dell verantwoordelijk zijn voor de naleving van de voornoemde Richtlijnen, zoals deze gelden op dat ogenblik, inclusief maar niet beperkt tot: het rapporteren van apparatuur, op de markt gebrachte Batterijen en Verpakkingsmaterialen, de weergave en betaling van vergoedingen aan de bevoegde autoriteiten en het terugnemen van producten door de door Dell aangewezen verzamelingscentra in overeenstemming met de AEEA Richtlijn, zoals omgezet in de nationale wetgeving. Producten ingeleverd bij Dells verzamelcentra zullen worden gerecycleerd in overeenstemming met de AEEA Richtlijn. 1. Indien Dell de Producten levert aan de Klant of zijn vertegenwoordiger, en de Klant de Producten vervolgens invoert naar Page 16 of 34

17 een land waarin de voornoemde Richtlijnen van toepassing zijn, zal Klant de verantwoordelijkheid dragen voor de naleving van de AEEA Richtlijn, Batterij- en Verpakkingsrichtlijn, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: het rapporteren van apparatuur, op de markt gebrachte Batterijen en Verpakkingsmaterialen, de betaling van de Milieubijdragen aan de bevoegde autoriteiten indien toepasselijk en het terugnemen van producten in overeenstemming met de AEEA Richtlijn, zoals omgezet in de nationale wetgeving. 2. Indien u het product doorvoert naar een ander land, zal u de verantwoordelijkheid dragen voor naleving van de voornoemde Richtlijnen of toepasselijke wetgeving, gedragscodes of principes in die lidstaat. 3. Dell beschouwt alle voor wederverkoop bestemde aankopen van professionele apparatuur in Dell direct landen* als aankopen van niet-huishoudelijke AEEA en zal deze als zodanig rapporteren aan de bevoegde autoriteit in de betreffende lidstaat. In alle andere lidstaten zal de verkoop worden beschouwd als verkoop van een dual use product, i.e. een product dat is ontworpen voor zowel huishoudelijke als niet-huishoudelijke toepassingen Indien u professionele apparatuur aan een consument/thuisgebruiker verkoopt, bent u (of uw klant) verantwoordelijk voor de naleving van alle milieu-regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot het Compliance Scheme membership, rapportage van op de markt gebracht elektrische en elektronische apparatuur, Batterijen en Verpakkingsmaterialen, te koop aanbiedingen, inzameling en betaling van verwijderingsbijdragen aan de relevante autoriteiten, terugname en behandeling van producten in overeenstemming met de regelgeving. * lijst van Dell directe landen (alle overige landen zijn indirect): Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Nederland, België, Denemarken, Finland, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Portugal, Spanje, Zweden, Tsjechië, Polen, Slowakije, Noorwegen en Zwitserland. Page 17 of 34

18 BIJLAGE 2: BASIS GARANTIEONDERSTEUNING VOOR DE EINDGEBRUIKER/GARANTIE A. GARANTIE EN ONDERSTEUNINGSVOORWAARDEN ALLE EINDGEBRUIKERS 1. Hardware Producten met het Dell merk zullen voldoen aan de huidige Dell specificaties wanneer het Product wordt verzonden en zullen, als minimum, profiteren van Dell s Basic Hardware Support Garantie voor een specifiek product en voor de Garantieperiode als gedetailleerd in paragraaf B2 en C2 hieronder, afhankelijk van de aard van de Product eindgebruiker. Details van de Basic Hardware Support Garantie worden op verzoek verleend, of zijn beschikbaar op afhankelijk van het land waar het Product is geleverd (en de locatie van de eindgebruiker, indien deze anders is). 2. De Product Garantie dekt geen schade die is te wijten aan externe oorzaken, met inbegrip maar niet uitsluitend van ongevallen, misbruik, onjuist gebruik, warmte, vochtigheid of andere milieu-omstandigheden, problemen met de stroomvoorziening, wanneer de dienst (waaronder de installatie of de-stallatie) niet uitgevoerd of geautoriseerd is door Dell, het gebruik niet in overeenstemming is met de Product instructies, er sprake is van normale slijtage, en wanneer de problemen veroorzaakt zijn door het gebruik van onderdelen en componenten die niet door Dell zijn geleverd. 3. De Garantie dekt geen accessoires of onderdelen welke toegevoegd zijn aan een Dell-systeem nadat het systeem wordt geleverd door Dell of accessoires die niet het Dell merk dragen of onderdelen welke toegevoegd zijn aan een Dell-systeem via CFI diensten. 4. De Garantie heeft geen betrekking op verbruiksmaterialen, zoals inkt patronen. 5. Wij zullen geen garantie erkennen wanneer de eindgebruiker of uzelf een onbevoegde of niet-goedgekeurde wijziging of reparatie aan het Product dat we hebben geleverd heeft gedaan met inbegrip maar niet uitsluitend van het gebruik van reparatie- of vervangingsonderdelen en / of software die wij, in redelijkheid, niet als veilig en / of geschikt voor gebruik in of met het Product, dat we aan u hebben geleverd, achten. Indien u Producten die wij hebben geleverd opent, wijzigt of repareert, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid jegens u of de eindgebruiker, met betrekking tot de veiligheid of compliance kwesties die daaruit voortvloeien, tenzij u of de eindgebruiker heeft gehandeld in overeenstemming met onze schriftelijke of mondelinge instructies (via Dell Technische ondersteuning of een andere ondersteuningsmethode van Dell) bij de uitvoering van de opening, wijziging of operatie. 6. Dell-branded betekent computerhardware-producten die worden aangeduid met het Dell merk, met inbegrip van alle standaard onderdelen daarvan, maar niet een van de volgende onderdelen: (i) software, geluidskaarten, speakers, externe apparaten, accessoires of onderdelen die toegevoegd zijn aan de Dell-branded hardware producten nadat ze zijn verzonden door Dell; (ii) accessoires of onderdelen die toegevoegd zijn aan Dell branded hardware producten door Dell s CFI diensten op uw verzoek; (iii) accessoires of onderdelen daarvan die niet zijn geïnstalleerd in de Dell-fabriek; (iv) software van derden en perifere producten; of (v) beeldschermen, toetsenborden en muizen, in de mate dat zij niet zijn opgenomen op de standaard Dell prijslijst. 7. Tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen, zullen notebook batterijen die zijn opgenomen in Dell-branded Producten een beperkte garantie van één (1) jaar hebben. 8. Wij bieden geen garantie voor software of Producten die wij leveren maar die onder licentie zijn van of gefabriceerd zijn door derden. Het is uw verantwoordelijkheid om na te gaan of deze garanties en licenties van die derden zijn geleverd geschikt zijn voor u en uw klanten. Wij kunnen derde aannemers en software licentiegevers vragen om aan de wettelijke verplichtingen van Dell en / of enige sofware licentiegever te voldoen, die we hebben met betrekking tot de levering van de producten en / of licentiegevers van de software, voor u en / of de eindgebruiker. 9. Dell heeft zijn producten niet getest of gecertificeerd voor gebruik in hoogwaardige toepassingen, met inbegrip maar niet uitsluitend van medische risico levensinstandhoudingssystemen, kernenergie, de controle van massa en luchttransport of enige andere toepassingen die een potentiële levensbedreiging inhouden. U gaat ermee akkoord dat Dell geen verzekering of garantie biedt voor producten die geschikt zijn voor risicovolle toepassingen. 10. Dell behoudt zich het recht voor gereviseerde onderdelen te leveren voor gebruik als reserve- of reparatie-onderdeel. 11. Reserveonderdelen of onderdelen die worden gebruikt voor de servicebeurt of de reparatie van Producten hebben een garantie van 90 (negentig) dagen vanaf de datum van levering of voor de rest van de Garantieperiode ten aanzien van het Product in kwestie, afhankelijk welke periode het langste is Dell wordt de eigenaar van alle vervangen of verzamelde Producten of onderdelen, tenzij door partijen anders Page 18 of 34

19 overeengekomen. Indien Producten die vervangen zijn en die moeten worden teruggestuurd, niet binnen redelijke termijn worden teruggestuurd na het verzoek van Dell, behoudt Dell zich het recht voor u (of de eindgebruiker) een factuur te sturen voor dergelijke producten. 13. Dell is niet aansprakelijk voor de veiligheid en / of vertrouwelijkheid van de gegevens die op het Product staan vóór of tijdens het verrichten van diensten onder de Product Garantie. 14. Indien Producten die onder deze Overeenkomst vallen door u worden verkocht buiten het land waar de Producten werden geleverd door Dell, erkent u dat de Product Garantie, onder de beslissing van Dell, niet langer geldig is of het niveau van het onderhoud dat door Dell kan worden geboden kan veranderen, afhankelijk van de locatie van het land waarin de eindgebruiker die onderhoud zoekt, is gevestigd. 15. De duur en de reikwijdte van de Garantie van Dell kan variëren, afhankelijk van het land waarnaar het Product is verzonden en, indien verschillend, van het land waar de eindgebruiker zich bevindt. 16. De Product ondersteuning en diensten van Dell wordt geleverd door Dell of door een van onze dienstverleners. Reparatie of vervanging van Producten onder de Garantie wordt verricht door Dell of haar dienstverleners binnen een redelijke termijn. B. GARANTIE EN ONDERHOUD VOOR ZAKELIJKE EINDGEBRUIKERS 1. Elk Product dat door u wordt verkocht aan een zakelijke eindgebruiker (of een andere leverancier) zal profiteren van: a) alle wettelijke nationale wetgeving met betrekking tot de verplichtingen van de fabrikant (in tegenstelling tot de verplichtingen van de verkoper) voor producten die worden verkocht aan zakelijke eindgebruikers in het land waar de producten worden geleverd door Dell. Ter voorkoming van twijfel, iedere wettelijke garantie verplichting jegens u of jegens eindgebruikers en ten laste van fabrikanten in het land waar de producten worden geleverd, hetzij aan de Wederverkoper / Partner of aan eindgebruikers en die juridisch worden uitgesloten door de fabrikant, zijn uitgesloten voor de toepassing van deze Overeenkomst; en b) met inachtneming van de bepalingen van de bepalingen van Bijlage 2, de standaard commerciële Garantie van Dell (zoals verder beschreven in deze Bijlage 2) met de Garantieperiode welke ingaat op de datum van aankoop door de zakelijke eindgebruiker, voor de periode als vermeld in paragraaf B2 hieronder. 2. De Garantieperiode voor elk Product dat verkocht wordt aan een zakelijke eindgebruiker zal worden beschreven in de relevante Product opdrachtbevestiging per individueel Product (SKU), maar in het geval dat een dergelijke Garantieperiode niet is vermeld op de opdrachtbevestiging dan zal de Garantieperiode op alle Producten 12 (twaalf) maanden zijn, vanaf de datum van aankoop door de zakelijke eindgebruiker, met inbegrip van eventuele demonstratie Producten. 3. Eventuele aanvullende garanties of verbintenissen die worden gemaakt of aangeboden door u of uw klant aan een zakelijke eindgebruiker met betrekking tot de Producten is een contractuele verbintenis die alleen geldig is tussen u / uw klant en de eindgebruiker. Dell is geen partij bij een dergelijke overeenkomst en de voorwaarden zijn niet bindend voor Dell. 4. Tenzij anders is overeengekomen door middel van een opdrachtbevestiging per individueel Product (SKU), zullen de producten profiteren van de standaard contractuele Garantie van Dell (ook met inachtneming van een bindende wetgeving voor de verkoop van producten (inclusief diensten) aan zakelijke klanten) in lijn met de standaard Garantie beschrijvingen van Dell die gevonden kan worden op afhankelijk van het land waar het product is verzonden en de locatie van de zakelijke eindgebruiker. Dells Garantie limiteert en vervangt, voor zover wettelijk is toegestaan, alle andere garanties al dan niet toegekend door de wet. In het kader van de Garantie: a) kan de eindgebruiker rechtstreeks contact opnemen met Dell (via de dienst Dell Technische Ondersteuning, waarvan de details beschikbaar zullen worden gesteld aan de eindgebruiker) indien er sprake is van een fout met dat product binnen de Garantieperiode, en zal Dell een telefonisch onderzoek uitvoeren en, indien Dell besluit dat dit noodzakelijk is, het Product repareren of vervangen, op de voorwaarde dat: (i) (ii) de zakelijke eindgebruikers aan onze uitvoer- en nalevings-controles voldoen en de Producten asset tag registreren, zodat Dell kan voldoen aan de contractuele rechten; en Dell adequaat op de hoogte is gesteld gedurende de Garantieperiode van de tekortkoming van het Product door de Technische Ondersteuning. b) indien, na de kennisgeving van een tekortkoming van het Product door de Technische Ondersteuning, wordt geconstateerd dat het Product asset tag niet is geregistreerd, het Product binnen de Garantieperiode valt en aan de uitvoer nalevingscontroles voldoet, dan zal Dell het product asset tag registreren en het tekortkomingsrapport onder Page 19 of 34

20 de Garantie behandelen. Bij de registratie van de asset tag bij de Technische Ondersteuning van Dell, zullen de eindgebruikers de standaard Algemene Voorwaarden van Dell Ondersteunende Diensten moeten accepteren, die gevonden kunnen worden op afhankelijk van het land waar het product naar is verzonden en de locatie van de zakelijke eindgebruiker. c) behalve indien uitdrukkelijk wordt voorzien door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen u en Dell, zal de Product garantie met betrekking tot de dienst en ondersteuning van de Producten vervallen, indien u werk aan het Product laat uitvoeren, herstellen, wijzigen of op enige wijze vervalst of ontmantelt door uzelf of uw gevolmachtigde. Dell biedt Technische Ondersteuning in overeenstemming met de standaard Dienst Beschrijvingen van Dell alleen indien het asset tag nummer met succes is geregistreerd bij Dell door middel van Dells online Product asset tag registratie service of door de Technische Ondersteuning. d) De Technische Ondersteuning van Dell zal de technische ondersteuning voor het Product bieden (zoals aangeboden door Dell aan zijn directe zakelijke afnemers in het land waar de Producten naar toe werden verzonden). De openingstijden van de Technische Ondersteuning kunnen per land verschillen, maar zullen over het algemeen beschikbaar zijn tijdens de van toepassing zijnde lokale kantooruren van maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van alle toepasselijke nationale feestdagen). Alle aanvragen voor ondersteuning van Product gerelateerde onderwerpen zullen worden doorgestuurd naar een agent van Dell die technische ondersteuning biedt, die zal trachten het probleem op te lossen door de standaard praktijken van Dell te volgen. De toepasselijke ondersteuningsopties, openingstijden en contactgegevens zijn opgenomen in Dell zal redelijke inspanningen verrichten om een doorlopende zelfhulp online op het web te ondersteunen, welke 24 (vierentwintig) uur per dag kan worden gebruikt op 5. In het geval van een overeenkomst tussen partijen ten aanzien van verkopen van de Wederverkoper/ Partner aan de zakelijke eindgebruikers met betrekking tot Producten welke het Dell-merk dragen, zal de Wederverkoper/ Partner instemmen met de vereiste vorm van de Dell Master Services Overeenkomst (deze zal zonodig door Dell worden verstrekt) voor de betreffende dienstverlening door of in opdracht van Dell. 6. Ten aanzien van de uitgebreide garantie aanbieding voor Dell merkproducten, zoals kan worden gekocht door de Wederverkoper / Partner voor de verkoop aan zakelijke eindgebruikers, zal de Wederverkoper / Partner er voor moeten zorgen dat dergelijke zakelijke eindgebruikers overeenstemmen met de voorwaarden van de Dell Customer Master Services Overeenkomst, waarvan de details gevonden kunnen worden op &cs=ukbsdt1, afhankelijk van het land waarop de relevante zakelijke eindgebruiker zich bevindt. Daarnaast zal de Wederverkoper / Partner ervoor zorgen dat de zakelijke eindgebruiker zich ervan bewust is dat de verplichting van Dell om dergelijke garantie en serviceaanbiedingen te verstrekken, onderworpen zijn aan de voorwaarden van de Dell Customer Master Services Overeenkomst en de relevante Dell Service Descriptions in het kader van de garantie en service aanbiedingen gekocht voor de betreffende Producten. C. GARANTIE EN ONDERSTEUNING VOOR DE CONSUMENT EINDGEBRUIKER 1. Elk product dat door u wordt verkocht aan een consument eindgebruiker zal profiteren van: a. alle wettelijke nationale wetgeving met betrekking tot de verplichtingen van een fabrikant (in tegenstelling tot de verplichtingen van de verkoper) voor Producten die verkocht worden aan de consument eindgebruiker in het land waar de producten worden geleverd door Dell. Ter voorkoming van twijfel, iedere wettelijke garantie verplichting verschuldigd door fabrikanten in het land waar de producten worden geleverd, hetzij aan u of aan eindgebruikers en die juridisch worden uitgesloten door de fabrikant, zijn uitgesloten voor de toepassing van deze Overeenkomst; en b. de bepalingen van Bijlage 2, de standaard Garantie van Dell (zoals verder beschreven in deze Bijlage 2) met de Garantieperiode welke ingaat op de datum van aankoop door de consument eindgebruiker, voor de periode als vermeld in paragraaf B2 hieronder. 2. De Garantieperiode voor elk Product dat verkocht wordt aan een consument eindgebruiker zal worden beschreven in de relevante Product orderbevestiging per individueel Product (SKU), maar in het geval dat een dergelijke Garantieperiode niet is vermeld op de orderbevestiging dan zal de Garantieperiode op alle Producten 12 (twaalf) maanden zijn, met inbegrip van eventuele demonstratie Producten. Page 20 of 34

Dell Channel Partner Agreement

Dell Channel Partner Agreement Dell Channel Partner Agreement 1. Wat is dit document? 1.1. Dit document (hierna genoemd de "Overeenkomst") vormt een Overeenkomst tussen DELL B.V. Transformatorweg 38-72, 1014 AK Amsterdam, Nederland

Nadere informatie

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE LEES DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE ("OVEREENKOMST") ZORGVULDIG DOOR. DEZE VOORWAARDEN BEPALEN HOE DE SOFTWARE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Klant Fairphone B.V.

Algemene Voorwaarden voor de Klant Fairphone B.V. Beste klant, Op basis van de ervaringen die we hebben opgedaan met de verkoop van onze First Edition Fairphones hebben we de Algemene Voorwaarden gewijzigd om de procedure voor de aanschaf van de volgende

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32088879 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren;

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; ONDERHOUDS- EN SUPPORTOVEREENKOMST Overwegingen A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; en B. de klant wenst onderhoud en support van WhiteVision te verkrijgen ten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Socofi Algemene voorwaarden

Socofi Algemene voorwaarden Socofi Algemene voorwaarden Module 5: Application Service Provision / SAAS / Computerservice Socofi Weboplossingen 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Leveringsvoorwaarden Hoeden en Zo alsmede de webshop Dameshoed Artikel 1. Definities Artikel 2. Identiteit van de ondernemer Artikel 3. Toepasselijkheid Artikel 4. Het aanbod Artikel 5. De overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Ashland Industries Netherlands B.V.

Algemene Inkoopvoorwaarden Ashland Industries Netherlands B.V. Algemene Inkoopvoorwaarden Ashland Industries Netherlands B.V. Artikel 1 - Algemeen 1. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op 1) alle verzoeken van Ashland Industries Netherlands B.V. ("Koper")

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Levering

Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Levering Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van Across4/DeGriekseWinkel handelend onder de handelsnaam De Griekse

Nadere informatie

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voorwaarden 1. Definities i) Onder de term "Services" wordt verstaan alle diensten die door Lloyd's Register Nederland BV ("LR" of "LRQA") aan de klant worden verstrekt; ii) "Overeenkomst" betekent de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl

Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: Drijfpakje als leverancier van de aangeboden goederen op deze webpagina. 2. Consument: de

Nadere informatie

KES STANDAARDVOORWAARDEN VOOR UITVOERING VAN DIENSTEN

KES STANDAARDVOORWAARDEN VOOR UITVOERING VAN DIENSTEN Artikel 1 Definities De volgende voorwaarden hebben de volgende betekenissen voor de toepassing van deze Voorwaarden: Klant KES Bestelformulier Voorstel Diensten zal de individuele persoon of juridische

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRANKENSERVICE.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN DRANKENSERVICE.NL ALGEMENE VOORWAARDEN DRANKENSERVICE.NL Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Artikel 4 - De overeenkomst Artikel 5 Herroepingsrecht Artikel 6 - Verplichtingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities.

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities. Algemene Voorwaarden Eva Ondermode aan Huis gebruikt voor de verkopen het model van de algemene voorwaarden dat is gepubliceerd (24-6-2011) op de site van de Kamer van Koophandel en is samengesteld door

Nadere informatie

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST Overeenkomst aangegaan per de datum van de laatste handtekening in het onderstaande handtekeningenblok (de Ingangsdatum Microsoft Lener Microsoft is verheugd

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014 Artikel 1 Definities 1.1 Rootsmann: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenmanszaak Rootsmann, statutair gevestigd te Vinkeveen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN Algemene Voorwaarden ALGEMEEN Door de website van te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt zonder beperking of voorbehoud. Indien een van de bepalingen van deze

Nadere informatie

1.1.3 Opdrachtgever: De opdrachtgever is de (rechts)persoon of organisatie die bedrijfskado's van de Alternatieve Kadobon BV koopt.

1.1.3 Opdrachtgever: De opdrachtgever is de (rechts)persoon of organisatie die bedrijfskado's van de Alternatieve Kadobon BV koopt. Van toepassing zijn: Algemene voorwaarden Alternatieve Kadobon BV en de aanvullende voorwaarden voor kerstpakketten, relatiegeschenken en andere bedrijfskado's, zoals hieronder vermeld. Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1 Aanvraagformulier Het (online) formulier

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van My-TOC

Servicevoorwaarden van My-TOC Servicevoorwaarden van My-TOC Deze Servicevoorwaarden van My-TOC zijn van kracht vanaf 1 januari 2012. Laatst aangepast: 15 september 2014. Welkom bij My-TOC! Hartelijk dank dat u onze producten en services

Nadere informatie

5.2 De garantietermijn van Kidooz komt overeen met de fabrieksgarantie termijn.kidooz is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke

5.2 De garantietermijn van Kidooz komt overeen met de fabrieksgarantie termijn.kidooz is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Kidooz De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.kidooz.nl 1.2 Door het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop 1 Toepassingsgebied 2 Sluiten van het contract 3 Recht op teruggave door de consument 4 Prijzen 5 Levering 6 Vervaldatum en betaling, in gebreke stelling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden BeeDirect 1) Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het uitbrengen van alle offertes en overeenkomsten door de verkoper BeeDirect ten aanzien van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Artikel 1 - Identiteit van de onderneming Champagnekopen is een onderdeel van DevelopTrend DevelopTrend - Champagnekopen Postbus 4761 4803ET BREDA

Nadere informatie

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van groothandelmineralen.nl en op alle met groothandelmineralen.nl aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console Xbox 360 Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console INFORMATIE OVER BEPERKTE GARANTIE EN RETOURZENDINGEN LEES DEZE BEPERKTE GARANTIE ZORGVULDIG DOOR ZODAT JE OP DE HOOGTE BENT VAN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling

Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling Beste muzikant, Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Gitaar in Tune welke op alle leveringen en services van toepassing zijn. Via de download pagina

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN STICHTING IZORE en STICHTING PATHOLOGIE FRIESLAND

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN STICHTING IZORE en STICHTING PATHOLOGIE FRIESLAND ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN STICHTING IZORE en STICHTING PATHOLOGIE FRIESLAND Artikel 1 Definities In deze Algemene Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen als volgt gedefinieerd: Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van StudyRight. KvK-nummer: Algemene Voorwaarden - StudyRight

Algemene voorwaarden van StudyRight. KvK-nummer: Algemene Voorwaarden - StudyRight Algemene Voorwaarden - StudyRight Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Artikel 4 - De overeenkomst Artikel 5 - De prijzen en tarieven Artikel 6 - Betaling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de

Algemene voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de rechtspersoon genaamd YOU & EYE B.V. handelend onder de naam Spiegelshop die producten op afstand aan

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NCDR Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website 1. Definities 1.1 De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis: a.

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Verkoop Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Consument: De natuurlijke persoon die

Nadere informatie

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING 'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING LOH DDC licentie Versie 1.0 (20 mei 2014) Auteursrechten: SIBELGA Oorspronkelijk document op: www.sibelga.be/openhardware INLEIDING Dit is een

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden ( de Verkoopvoorwaarden ) zijn van toepassing op alle bestellingen die via de Douwe Egberts

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort Disclaimer Bank Insinger de Beaufort 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden ( de Disclaimer") zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de website ("de Website") van Bank Insinger de Beaufort

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015.

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015. GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM Versie d.d. 12 april 2015. In deze eindgebruikersvoorwaarden staan de voorwaarden waaronder The Space Project BV als aanbieder van The Sirius Program (hierna: 'TSP')

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LiF Wonen Op al onze overeenkomsten zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN LiF Wonen Op al onze overeenkomsten zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. ALGEMENE VOORWAARDEN LiF Wonen Op al onze overeenkomsten zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden (hierna verder te noemen de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van AkkermansM: www.akkermansm.com

Nadere informatie

1. Betalings- en algemene voorwaarden inspearit

1. Betalings- en algemene voorwaarden inspearit 1. Betalings- en algemene voorwaarden inspearit De facturering vindt plaats per periode van 4 weken op basis van daadwerkelijk bestede uren. De betalingstermijn die inspearit hanteert is 30 dagen. 1. Uitvoering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten Algemene voorwaarden 1. Algemeen / Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via www.cateringagriport.nl worden verzorgd. Cateringagriport.nl behoudt zich

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Miening 40 b/b/c te (2381 GP) Zoeterwoude, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Miening 40 b/b/c te (2381 GP) Zoeterwoude, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. Crème

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn

Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Waardijn: de natuurlijke of rechtspersoon die namens de ASVZ onder deze naam de producten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Artikel 1 Definities 1.1 Spanplafond Zelf Plaatsen: gevestigd te Almelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V.

Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V. Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V. Overstappen.nl Homeservices maakt het mogelijk om via haar Dienst de Producten van verschillende Aanbieders te vergelijken. Daarnaast kan

Nadere informatie

1.1 Opdrachtgever/ klant: de koper/ partij die de overeenkomst met basematters sluit. Hetzij een professionele koper, hetzij een consument.

1.1 Opdrachtgever/ klant: de koper/ partij die de overeenkomst met basematters sluit. Hetzij een professionele koper, hetzij een consument. 1. Begripsbepalingen 2. Toepassing en wijzigingen 3. Aanbiedingen en overeenkomst 4. Prijzen en betaling 5. Levering 6. Annulering van de koopovereenkomst 7. Eigendomsvoorbehoud 8. Producten met gebreken

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Versie juli 2016 Packaging Point B.V. is een dienstverlenend bedrijf dat via de website www.packagingpoint.nl. Verkopers en Kopers de mogelijkheid biedt met elkaar in contact te komen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012 Artikel 1 Definities 1.1 Pintip: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, de vennootschap onder firma Pintip. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Visa2china en opdrachtgevers. 2. Visa2china is bevoegd om bij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sartofashion BV

Algemene Voorwaarden Sartofashion BV Algemene Voorwaarden Sartofashion BV Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R Van AP Oplossingen gevestigd te Enschede nader te noemen AP Oplossingen 1. ALGEMEEN 1. 1 Op de levering van software zijn de bepalingen

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Algemene voorwaarden Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Artikel 1 Definities 1.1 : gevestigd te Westerhaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55165117. 1.2 Klant: een natuurlijk-

Nadere informatie

1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring

1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring 1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring 1.1 De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Algemene voorwaarden voor dienstverlening ARMA IT Consultancy & Webdesign Sint Janshaven 354 3087 XJ Reg.nr. KvK 24490360 1. Algemene bepaling 1.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. 1. ALGEMEEN 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten, overeenkomsten en leveringen. 1.2. Afwijkingen

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V.

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf X B.V. te Amsterdam, Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pieter Elsinga Design bij leveringen, met ingang van 1 maart 2011. Artikel 1 Identiteit van Pieter Elsinga Design

Algemene Voorwaarden Pieter Elsinga Design bij leveringen, met ingang van 1 maart 2011. Artikel 1 Identiteit van Pieter Elsinga Design Algemene Voorwaarden Pieter Elsinga Design bij leveringen, met ingang van 1 maart 2011. Artikel 1 Identiteit van Pieter Elsinga Design Pieter Elsinga Design Langenhorst 70 6714 LT Ede Tel.: 0638424388

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel.

Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel. 1. Toepasselijkheid. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en aangegane overeenkomsten

Nadere informatie

Voorwaarden Repper-account

Voorwaarden Repper-account Voorwaarden Repper-account Versie 1 3 2014 Toepasselijkheid 1. De bepalingen in deze overeenkomst zijn onlosmakelijk verbonden met de algemene voorwaarden van leverancier. Bij tegenstrijdigheid tussen

Nadere informatie

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN voor overeenkomsten gesloten via internet ARTIKEL 1 DEFINITIES De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van DroomCraft. Door het gebruik van onze diensten verklaar je

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN POPUPLED B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN POPUPLED B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN POPUPLED B.V. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder PopUpLED : PopUpLed b.v., besloten vennootschap naar Nederlands recht, geregistreerd onder nummer 61836680 bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Tekstbureau Glasheldere Taal Algemeen Op alle tekstproducties van Tekstbureau Glasheldere Taal zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie