ZAKELIJKE GEDRAGSCODE VOOR ETHISCH HANDELEN BELEID INZAKE BELANGENCONFLICTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZAKELIJKE GEDRAGSCODE VOOR ETHISCH HANDELEN BELEID INZAKE BELANGENCONFLICTEN"

Transcriptie

1 ZAKELIJKE GEDRAGSCODE VOOR ETHISCH HANDELEN Februari 2014 Tube City IMS Corporation en haar directe en indirecte dochterondernemingen (hierna: het Bedrijf ) streven ernaar om zaken te doen volgens de hoogste ethische normen. Het Bedrijf verwacht dat haar werknemers zich te allen tijde zullen gedragen naar deze normen, inzonderheid bij het zakelijk handelen. Werknemers moeten zich ethisch en eerlijk gedragen in alle betrekkingen met klanten, verkopers, leveranciers, kredietverschaffers en andere personen die interacties aangaan met het Bedrijf. Onethisch of oneerlijk gedrag wordt niet getolereerd. Een werknemer is in strijd met de zakelijke gedragscode voor ethisch handelen door het beoefenen van onethisch, oneerlijk of illegaal gedrag dat tot schade, van welke aard ook, aan het Bedrijf, haar werknemers, klanten, verkopers, leveranciers, kredietverschaffers of enige andere persoon of entiteit dat interactie aangaat met het Bedrijf, kan leiden. Overtredingen van de zakelijke gedragscode voor ethisch handelen moeten onmiddellijk worden gemeld aan een van volgende personen: de Chief Executive Officer (CEO), het hoofd van de Grondstof and Optimization Group, het hoofd van de Mill Services Group, of het hoofd van de juridische dienst. Het Bedrijf zal onverwijld alle meldingen van overtredingen onderzoeken en zal maatregelen treffen tegen de werknemer in overtreding van de zakelijke gedragscode voor ethisch handelen, waarbij ontslag niet wordt uitgesloten. De aard van de melding zal enkel worden meegedeeld in die mate noodzakelijk voor het onderzoek en/of voor het treffen van disciplinaire maatregelen. Het Bedrijf zal geen enkele vergeldingsmaatregel tolereren tegen een werknemer die te goeder trouw een vermoeden van overtreding meldt of die te goeder trouw deelneemt aan het onderzoek van een dergelijke overtreding. BELEID INZAKE BELANGENCONFLICTEN De zakelijke transacties van het Bedrijf mogen nooit worden beïnvloed door, of lijken te worden beïnvloed door, de persoonlijke interesses van haar werknemers. Daarom worden werknemers verplicht om elk jaar, en van zodra zich een mogelijk belangenconflict voordoet, alle situaties, eigenaarschap, of relaties die een belangenconflict kunnen vormen tussen het Bedrijf en de werknemer bekend te maken. Een belangenconflict kan bestaan en moet bekendgemaakt worden wanneer deze situaties, eigenaarschap, of relaties mogelijk direct of indirect concurreren of interfereren met de zakelijke werking, zakelijke mogelijkheden of zakelijke relaties (waaronder verkopers-, leveranciers-, klant- en werknemerrelaties) van het Bedrijf. Er is bijvoorbeeld sprake van een belangenconflict indien een werknemer: 1. Werkt voor, in verband staat met, goederen of diensten levert aan of eender welke vorm van vergoeding ontvangt van een concurrent van het Bedrijf. 2. Enige financiële belangen (andere dan niet noemenswaardige aandelenbelangen in beursgenoteerde ondernemingen) aanhoudt met enige klant, mogelijke klant, concurrent, leverancier of verkoper van het Bedrijf.

2 3. Werkt voor, in verband wordt gebracht met, of enige goederen of diensten levert aan enige klant, mogelijke klant, leverancier of verkoper van het Bedrijf, anders dan in naam van het Bedrijf in de loop van het dienstverband. 4. Vraagt om geschenken, geld, diensten of andere waarden van een concurrent, klant, mogelijke klant, leverancier of verkoper van het Bedrijf. 5. Iets aanvaardt (met inbegrip van en niet beperkt tot geschenken, geld of diensten) van enige waarde van eender welke concurrent van het Bedrijf. 6. Iets aanvaardt (met inbegrip van en niet beperkt tot geschenken, geld of diensten) van enige waarde van eender welke concurrent van het Bedrijf. 7. Externe arbeid, onafhankelijke adviesverstrekking of vrijwilligerswerk beoefent dat zou kunnen interfereren of in strijd zou kunnen zijn met de taken van de werknemer en de verantwoordelijkheden jegens het Bedrijf, ongeacht de aard ervan. 8. De naam van het Bedrijf gebruikt voor enige externe activiteiten, met inbegrip van sponsoring van sport, ondersteuning aan liefdadigheidsinstellingen en/of het zakendoen met externe entiteiten. 9. Dienst doet als een bestuurder of vennoot of enige vergoeding ontvangt van een externe organisatie dat geen professionele vereniging, sociale, religieuze, onderwijs-, openbare of liefdadigheidsinstelling is. Hoewel dit beleid werknemers niet weerhoudt interacties aan te gaan met klanten, concurrenten, leveranciers en verkopers, mogen werknemers geen van de voorgaande bepalingen schenden in verband met dergelijke interacties. Werknemers moeten ook voorzichtig zijn om een schijn van belangenconflict te vermijden. Potentiële belangenconflicten moeten onder de aandacht worden gebracht van de rechtstreekse leidinggevende van de werknemer eens de werknemer deze opmerkt. Deze zaken worden dan gepresenteerd aan de CEO van het Bedrijf, die zal bepalen of er sprake is van een belangenconflict. Tenzij de CEO van het Bedrijf, naar eigen goeddunken, afziet van het belangenconflict, is het een arbeidsvoorwaarde dat geen enkele werknemer een belangenconflict met het Bedrijf heeft. Er zullen maatregelen worden getroffen tegen werknemers die in overtreding zijn van dit beleid, waarbij ontslag niet wordt uitgesloten. VERTROUWELIJKE INFORMATIE Ongeacht waar een werknemer voor het Bedrijf werkt, kan hij of zij toegang hebben tot vertrouwelijke en/of eigen informatie over de werking van het Bedrijf, haar klanten en haar werknemers. Deze vertrouwelijke informatie moet worden beschermd en mag nooit aan anderen worden bekendgemaakt, hetzij tijdens het dienstverband met het Bedrijf, hetzij na

3 beëindiging van het dienstverband, behoudens noodzakelijk bij het uitvoeren van het takenpakket van de werknemer of zoals vereist door de wet. Vertrouwelijke en/of bedrijfseigen informatie omvat, maar is niet beperkt tot: zakelijke, productie-, marketing-, juridische en boekhoudkundige methoden, beleid, plannen, procedures, specificaties, strategieën en technieken; informatie over het de winsten van het Bedrijf, productievolumes, en methoden voor het zakendoen; onderzoeken ontwikkelingsprojecten, plannen en resultaten; de namen en adressen van de werknemers van het bedrijf, leveranciers, cliënten, klanten en verkopers; klantenlijsten, prijzen, kredieten financiële informatie; andere gegevens of informatie met betrekking tot de onderneming van het Bedrijf dat niet algemeen bekend is bij en gemakkelijk toegankelijk is voor het publiek; en bedrijfsgeheimen. Eender welke informatie dat de activiteiten van het bedrijf zou schaden bij openbare bekendmaking of bekendmaking aan een concurrent, wordt beschouwd als een bedrijfsgeheim. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, informatie over de techniek, productie, verkoop, administratie of financiële aspecten van de zaken van het Bedrijf. Vertrouwelijke informatie dat beschikbaar moet worden gesteld aan bevoegde instanties wordt alleen vrijgegeven door aangewezen personen zoals gespecificeerd door het management. Indien een werknemer twijfelt over de bekendmaking van vertrouwelijke informatie, bespreek dan deze informatie alleen met bevoegde personen. In geen geval mag een werknemer dergelijke documenten of kopieën ervan verspreiden aan personen die niet eerder werden aangeduid als de geschikte ontvangers door het Bedrijf. Een werknemer mag bedrijfseigen informatie nooit bespreken met andere personen van buiten het bedrijf of met andere medewerkers van het bedrijf in een openbare plaats waar het mogelijk is dat hij of zij zou worden afgeluisterd. Het respecteren van vertrouwelijke informatie maakt deel uit van de bedrijfsethiek, en de vertrouwelijkheid van gegevens wordt streng gecontroleerd. Er zullen maatregelen worden getroffen tegen werknemers die vertrouwelijke informatie openbaren aan een onbevoegde partij, waarbij ontslag niet wordt uitgesloten. BEDRIJFSEIGENDOM Bedrijfseigendom zijn waardevolle activa en zijn duur om te vervangen. Elke werknemer dient deze te beschermen tegen diefstal of verlies. Bedrijfseigendom, met inbegrip van maar niet beperkt tot computers, briefpapier, kopieerapparaten, materiaal en post, is enkel bestemd voor bedrijfsactiviteiten en dient niet te worden gebruikt voor persoonlijke zaken; op voorwaarde echter dat beperkt persoonlijk gebruik van computers is toegestaan zo lang dat gebruik tot een minimum wordt beperkt en heeft geen invloed heeft op de bedrijfsactiviteiten. Raadpleeg ook het bedrijfsbeleid inzake elektronische systemen. Geen bedrijfseigendom dient verwijderd te worden uit de kantoren voor andere dan bedrijfsactiviteiten. Indien het noodzakelijk blijkt dat bedrijfseigendom gebruikt moet worden buiten de kantoren voor bedrijfsactiviteiten, is de werknemer verantwoordelijk voor de veilige bewaring en terugkeer van dergelijk bedrijfseigendom.

4 OVEREENSTEMMING MET DE WET Juridisch onderzoek/rechtszaken: Niemand mag gegevens, documenten of tastbare objecten met opzet vernietigen, wijzigen, verminken, verbergen, verdoezelen, vervalsen of er een valse vermelding in maken met de bedoeling een onderzoek van de Amerikaanse overheid of administratieve procedure voor een afdeling of bureau van de Amerikaanse overheid of enige overwogen of geregistreerde faillissementsprocedure te verhinderen of te beïnvloeden. Eender welke werknemer die een dagvaarding, een hangend of bestaand geschil of een juridisch onderzoek ontvangt of ervan bewust wordt, moet de juridische dienst onverwijld contacteren. Zoals ook kan worden gevraagd door de juridische dienst, moeten werknemers alle gegevens (documenten, s, elektronische gegevens, voic s, enz.) in hun bezit of in hun controle, behouden en bewaren die mogelijk betrekking hebben op de dagvaarding, of relevant zijn voor het geschil of het onderzoek. Zodra een richtlijn wordt uitgevaardigd om gegevens te behouden, mogen werknemers geen relevante gegevens in hun bezit of beheer vernietigen en moeten de vernietigingsronden van gegevens automatisch worden stopgezet op grond van het beleid voor gegevensbewaring. Vragen omtrent de ontvankelijkheid van een gegeven met betrekking tot dagvaarding, of het belang ervan voor een onderzoek of rechtszaak, of de juiste bewaring van bepaalde gegevens, dienen te worden gericht aan de juridische afdeling. Openheid met het management en revisoren; boekhoudkundige controles: Het management moet te allen tijde worden geïnformeerd over zaken die zouden kunnen worden beschouwd als gevoelig voor het behoud van de reputatie van het Bedrijf. Verzwijging kan worden beschouwd als een signaal dat het beleid en de regels mogen genegeerd worden, en zulk gedrag wordt niet getolereerd. Bijgevolg is er volledige communicatie met het management. Op gelijkaardige wijze, is er geen verbergen van informatie jegens de onafhankelijke revisoren. Het is het beleid van het Bedrijf om een nauwkeurig en doeltreffend systeem van interne boekhoudkundige controles aan te houden. De volgende principes beheren de boekhoudkundige behandeling van alle activa en betalingen van het Bedrijf: Er is geen enkel niet-geregistreerd geld, activa of betaling. Geen valse of onvolledig gedocumenteerde invoer wordt gemaakt in de boekhouding of administratie. Geen enkele betaling wordt uitgevoerd of toegestaan met de kennis of het begrip dat het beoogde doel of effect niet juist omschreven is in de documentatie die de betaling ondersteunen.

5 Gelijke kansen: Het bedrijf gaat uit van gelijke kansen voor werkgelegenheid voor alle werknemers en sollicitanten, ongeacht hun ras, huidskleur, godsdienst, geslacht, etniciteit, leeftijd, handicap, geloof, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, militaire status, of veteranenstatus, of enige andere beschermde status, in overeenstemming met de van toepassing zijnde lokale, provinciale en federale wetten. Dit beleid geldt voor alle voorwaarden en bepalingen van werkgelegenheid, met inbegrip, maar niet beperkt tot, aanwerving, plaatsing, promotie, beëindiging, ontslag, terugroeping, overdracht, afwezigheid, vergoeding en opleiding. Het bedrijf verbiedt uitdrukkelijk iedere vorm van onrechtmatige werknemersdiscriminatie op basis van ras, huidskleur, godsdienst, geslacht, nationaliteit, leeftijd, handicap, status als Vietnam of speciale gehandicapte veteraan, of status in een groep beschermd door de staat of door het federale of lokale recht.het handboek voor werknemers moet worden geraadpleegd voor meer informatie over het beleid inzake gelijke kansen van werkgelegenheid van het Bedrijf. Werkplaats vrij van drugs en alcohol: Onwettige of ongepaste aanwezigheid of het gebruik van gereguleerde stoffen en/of alcohol op de werkplek is ten strengste verboden. Een werknemer mag geen alcohol of gereguleerde stoffen produceren, distribueren, bezitten, gebruiken of er onder de invloed van zijn of voorgeschreven medicijnen verkeerd gebruiken op of rond de werkplaats of gedurende het beoefenen van werk. Specifiek beleid over de verwachtingen voor een drugs- en alcoholvrije werkplek worden beschreven in het beleid inzake een drugsvrije werkplaats van het Bedrijf, dat moet worden geraadpleegd voor meer informatie. Milieuwetgeving: Het Bedrijf hanteert een milieubeleid. Het Bedrijf is voornemens om te voldoen aan alle milieu wet- en regelgeving. Werknemers moeten voldoen aan de wetgeving in het maken van beslissingen met betrekking tot afvalverwerking of andere milieugevoelige diensten. Grondig onderzoek moet worden verricht naar de achtergrond, integriteit en financiële verantwoordelijkheid van alle aannemers of personen die dergelijke diensten uitvoeren om op redelijke wijze te verzekeren dat alle milieu wet- en regelgeving nageleefd wordt. Fraude m.b.t. effecten: Niemand mag bewust een regeling of een kunstgreep uitvoeren of proberen uit te voeren om iemand te bedriegen met eender welk effect van het Bedrijf of door middel van valse of frauduleuze voorwendselen, voorstellingen, een verband met een effect van het Bedrijf te verkrijgen of door middel van valse of frauduleuze voorwendselen, verklaringen of beloften, geld of eigendom in verband met de aankoop of verkoop van enige effecten van het Bedrijf te verkrijgen. Handelen met voorkennis: Het Bedrijf hanteert een beleid inzake handel met voorkennis. De wet verbiedt een persoon effecten te kopen of verkopen van een beursgenoteerde onderneming op het moment dat die persoon in het bezit is van "belangrijke niet-openbare informatie."dit gedrag staat bekend als "handel met voorkennis".het doorgeven van dergelijke informatie aan iemand die effecten kan kopen of verkopen - hetgeen bekend staat als tips geven" - is ook illegaal. Het verbod is van toepassing op effecten van andere bedrijven als u belangrijke niet-openbare informatie over dergelijke bedrijven te weten komt in de loop van uw werkzaamheden voor het Bedrijf. Informatie is 'materieel' indien (a) het

6 zeer waarschijnlijk is dat een redelijk handelende belegger de informatie "belangrijk" zou vinden bij het aan- of verkopen van een effect, of (b) de informatie, indien openbaar gemaakt, waarschijnlijk invloed zou hebben op de beurskoers van de effecten van een Bedrijf. Deel geen wezenlijke niet-openbare informatie mee aan iemand, met inbegrip van medewerkers, tenzij de persoon die de informatie ontvangt een legitieme behoefte aan de informatie heeft voor de uitvoering van de activiteiten van het Bedrijf. Raadpleeg het beleid inzake handel met voorkennis indien er vragen zijn omtrent de materialiteit of de mate van openbaring van informatie voldoende is met betrekking tot het Bedrijf of een ander Bedrijf waarmee zij transacties heeft en als er vragen blijven, neem contact op met de juridische afdeling. Beleid inzake elektronische systemen: Het bedrijf heeft , voice mail, internet en andere elektronische communicatieen informatiesystemen ( elektronische systemen") bedoeld voor zakelijk gebruik door werknemers van het Bedrijf. Deze elektronische systemen zijn eigendom van het Bedrijf en worden ter beschikking geteld voor officiële, toegestane bedrijfsdoeleinden. Enig persoonlijk gebruik van de elektronische systemen van het Bedrijf moeten tot een minimum beperkt blijven en in geen geval mag dergelijk gebruik interfereren met het zakendoen van het Bedrijf. De elektronische systemen dienen niet gebruikt te worden voor, onder andere, het opzetten of voeren van een eigen bedrijf, het uitzenden van beledigend of denigrerend materiaal of dergelijk materiaal van het internet te downloaden. De elektronische systemen dienen ook niet te worden gebruikt op een manier dat kan worden beschouwd als intimidatie of vernedering van anderen en/of op enige wijze dat storend of beledigend is voor anderen. Elke misplaatste, discriminerende, lasterlijke, beledigende of anderszins ongepaste en onprofessionele communicatie met inbegrip van communicatie dat in strijd is met het beleid inzake gelijke werkgelegenheidskansen, wordt ten strengste verboden. Het handboek voor werknemers moet worden geraadpleegd voor meer informatie over het beleid inzake elektronische systemen van het Bedrijf. Politieke bijdragen: Betalingen met fondsen van het Bedrijf aan eender welke politieke partij, kandidaat of campagne, het schenken van bedrijfseigendommen en/of het gebruik van de naam van het Bedrijf ter ondersteuning van de politiek zijn verboden, behalve door het Tube City IMS comité van politieke actie. Lobby-activiteiten: Wetten van sommige rechtsgebieden vereisen registratie en rapportering door iedereen die zich bezighoudt met een lobby. In het algemeen, omvat lobbyen:(1) het communiceren met een lid of medewerker van een wetgevende tak van de overheid met het oog op het beïnvloeden van wetgeving of overheidsbeleid, (2) de communicatie met bepaalde ambtenaren teneinde het optreden van de overheid te beïnvloeden, of (3) het verrichten van onderzoek of andere activiteiten om dergelijke communicatie te ondersteunen of voor te bereiden.u moet de juridische afdeling verwittigen alvorens aan activiteiten deel te nemen ten behoeve van het Bedrijf die kunnen worden beschouwd als "lobbyen".

7 Mededingingsrecht: Zakelijke activiteiten moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke mededingings- en concurrentiewetgeving. Enkele van de meest ernstige overtredingen van mededingingswetten zijn overeenkomsten tussen concurrenten die een onafhankelijk oordeel beperken en handel beperken, zoals overeenkomsten voor het vaststellen van offertes of tarieven, of om een markt voor klanten, gebieden, producten of aankopen te verdelen. Alle communicatie met de vertegenwoordiger van een concurrent, hoe onschuldig het ook mag lijken op het moment, kan later worden onderworpen aan juridische toetsing en vormen de basis voor de beschuldigingen van oneigenlijk of illegaal gedrag. Werknemers dienen situaties te vermijden waaruit een onrechtmatige overeenkomst zou kunnen worden afgeleid. Door concurrenten samen te brengen, kunnen brancheorganisaties zich zorgen beginnen maken over mededinging, zelfs al dienen dergelijke groepen veel legitieme doelen. De uitwisseling van gevoelige informatie met concurrenten over onderwerpen zoals tarieven of facturatie kan potentieel in overtreding zijn de mededingingsen concurrentiewetgeving. Werknemers die een vergadering bijwonen, waarbij mogelijk concurrentie-gevoelige onderwerpen worden besproken zonder toezicht van een raadsman gespecialiseerd in het mededingingsrecht, zouden hierop bezwaar moeten aantekenen, de vergadering verlaten en onmiddellijk de juridische afdeling op de hoogte stellen. EERLIJK HANDELEN Van alle werknemers wordt verwacht dat zij krachtig concurreren in zakelijke transacties voor rekening van het Bedrijf, maar daarbij moet eerlijk worden omgegaan met andere medewerkers, en de investeerders in het Bedrijf, dienstverleners, leveranciers en concurrenten. Werknemers mogen geen oneerlijk voordeel nemen door manipulatie, verzwijging, misbruik van vertrouwelijke informatie, verkeerde voorstellingen van feiten of andere oneerlijke handelspraktijken. Aankoop beslissingen moeten alleen worden gedaan op basis van gezonde zakelijke principes en in overeenstemming met de ethische handelspraktijken. Werknemers mogen nooit proberen aan een andere partij ertoe te brengen contractbreuk te plegen om een transactie aan te gaan met het Bedrijf. ZAKELIJKE OPPORTUNITEITEN Alle werknemers van het bedrijf hebben de verplichting om de belangen van de onderneming te bevorderen wanneer de gelegenheid om dat te doen zich voordoet. Wanneer een directeur of bestuurder van het Bedrijf een zakelijke opportuniteit wenst na te streven dat in lijn ligt met de activiteiten van het Bedrijf en ontdekt werd of gepresenteerd werd door het gebruik van bedrijfseigendom, bedrijfsinformatie of als gevolg van zijn of haar functie in het bedrijf, moet hij of zij eerst de zakelijke opportuniteit volledig presenteren aan de Raad van Bestuur van het Bedrijf. Indien de Raad van Bestuur het verkiest om niet in te gaan op de zakelijke opportuniteit, mag de directeur of leidinggevende de zakelijke opportuniteit nastreven naar zijn of haar individuele capaciteit, met dezelfde voorwaarden als oorspronkelijk voorgesteld en in overeenstemming met de andere ethische richtlijnen die in deze Code bepaald worden. Alle andere werknemers die een zakelijke opportuniteit wensen na te streven dat ontdekt werd of gepresenteerd werd door het gebruik van bedrijfseigendom, bedrijfsinformatie of als gevolg van zijn of haar functie in het bedrijf, moeten eerst de voorwaarden van de zakelijke

8 opportuniteit volledig meedelen aan zijn of haar directe leidinggevende. De directe leidinggevende zal contact opnemen met het hoofd van de juridische afdeling en het juiste management om te bepalen of het Bedrijf op de zakelijke opportuniteit wenst in te gaan. Indien het Bedrijf nalaat van haar recht om in te gaan op de zakelijke opportuniteit gebruik te maken, mag de werknemer de zakelijke opportuniteit nastreven naar zijn of haar individuele capaciteit, met dezelfde voorwaarden als oorspronkelijk voorgesteld en in overeenstemming met de andere ethische richtlijnen die in deze Code bepaald worden. Geen enkele werknemer mag bedrijfseigendommen, bedrijfsinformatie of zijn of haar functie bij het Bedrijf gebruiken voor persoonlijk gewin of mag concurreren met het Bedrijf. NALEVING VAN DEZE CODE; BESCHERMING VAN INFORMANTEN Het bedrijf is toegewijd aan wettig en ethisch gedrag voor al haar activiteiten en vraagt haar medewerkers om zich te gedragen op een wijze dat in overeenstemming is met Zakelijke gedragscode voor ethisch handelen en alle toepasselijke weten regelgeving. Het bedrijf verbiedt ten strengste vergeldingsacties tegen een werknemer die te goeder trouw, hulp zoekt of gekende of vermoedelijke schendingen van deze Zakelijke gedragscode voor ethisch handelen rapporteert. Het bedrijf heeft een beleid inzake informanten hetgeen de procedures voor de ontvangst, het behoud en de behandeling van klachten of zorgen ontvangen door het Bedrijf omschrijft met betrekking tot deze Zakelijke gedragscode voor ethisch handelen, de interne boekhouding of audit-aangelegenheden. Het handboek voor werknemers moet worden geraadpleegd voor meer informatie over het beleid inzake informanten van het Bedrijf. Het bedrijf heeft ook een beleid inzake corruptie en omkoping teneinde naleving te verzekeren van alle werknemers, contractanten en agenten met de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA, Amerikaanse Wet op Buitenlandse Corruptiepraktijken), de UK Bribery Act (anti-omkopingswet van het VK) en andere wetten van toepassing met betrekking tot corruptie en omkoping. Het handboek voor werknemers moet worden geraadpleegd voor meer informatie over het beleid inzake corruptie en omkoping van het Bedrijf.

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

Bedrijfsgedragscode. Document Informatie. Korte omschrijving: Bereik: Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 7 december 2010

Bedrijfsgedragscode. Document Informatie. Korte omschrijving: Bereik: Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 7 december 2010 Bedrijfsgedragscode Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 7 december 2010 Document Informatie Korte omschrijving: Deze bedrijfsgedragscode is bedoeld om de ethische en de wettelijke verplichtingen van

Nadere informatie

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen Ahold Gedragscode Het juiste doen Ahold Gedragscode 2 Inhoud 1. Houd je aan de wet 4 Overal waar we zaken doen houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving. 2. Respecteer elkaar 6 We respecteren de

Nadere informatie

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE ResMed Inc - Zakelijke gedrags- en ethische code Pagina 2 van 11 Laatst bijgewerkt op 13 mei 2005 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR 1 oktober 2004 Geachte ResMed-werknemer,

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc.

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. Deze Gedragsregels gelden voor alle ITW medewerkers/-sters, bestuurders, bedrijven en dochterondernemingen over de hele wereld. Elke ITW

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 Ondernemingscode Procumulator B.V. - juli 2014 1 INHOUD 1. Doel van de Ondernemingscode... 3 2. Integriteit... 3 3. Zaken doen... 5 4. Bedrijfsmiddelen en informatie...

Nadere informatie

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG Als medewerker van PPG wordt van u verwacht dat u het Algemene anticorruptiebeleid van PPG leest en naleeft. Als u vragen of bedenkingen over het Beleid of uw nalevingsverplichtingen hebt, kunt u contact

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET JUNI 2015 ANTICORRUPTIEBELEID DOEL Dun & Bradstreet streeft naar de hoogste ethische normen. Wij geloven in het op een eerlijke en oprechte manier zakendoen

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van

Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van 06 2013 Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van iedereen verwacht? Wat wordt er van managers

Nadere informatie

Sonova Groep Gedragscode

Sonova Groep Gedragscode Sonova Groep Gedragscode Een mededeling van de CEO Innovatie, engagement en verantwoordelijkheid zijn de kernwaarden en overtuigingen die we allen delen. Zij geven onze bedrijfscultuur weer en verbinden

Nadere informatie

GEDRAGSCODE September 2013

GEDRAGSCODE September 2013 GEDRAGSCODE Wij hebben een duidelijke en eenvoudige set waarden - bij alles wat we doen streven we ernaar moedig, fantasierijk en fatsoenlijk te zijn. Werken volgens deze waarden betekent niet alleen dat

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Datum: 04-02- 2015 Rev: 1 Vrijgave:EQS Officer Pagina: 1 van 9 Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Bij H.Essers geldt een nultolerantie voor omkoping en corruptie. Wij streven naar een eerlijk

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION

ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION I. DOELSTELLING Corruptie is in vrijwel alle landen ter wereld verboden. Danaher Corporation ( Danaher ) heeft zich verplicht om de wetgeving in alle landen

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment

Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment I DOEL Het geven en ontvangen van zakelijke gunsten (geschenken, maaltijden, reizen en entertainment) is een gebruikelijke zakelijke praktijk, met als

Nadere informatie

Beleid inzake bestrijding van omkoping

Beleid inzake bestrijding van omkoping Beleid inzake bestrijding van omkoping Inleiding RPC Group Plc (de Company ) voert een nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie in haar zakelijke transacties over de gehele wereld, zowel in de

Nadere informatie

Gedragscode. Belangenconflicten

Gedragscode. Belangenconflicten Gedragscode Gedragscode Euronav is een actieve onderneming door haar Directie, kaderleden en werknemers. Deze gedragscode zorgt voor de nodige richtlijnen in verband met belangrijke gebieden waarbij het

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTI CORRUPTIEBELEID Illinois Tool Works Inc.

WERELDWIJD ANTI CORRUPTIEBELEID Illinois Tool Works Inc. I. Inleiding De Verenigde Staten namen in 1977 de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA ) aan om wereldwijd Amerikaanse bedrijven en hun dochterondernemingen en medewerkers te weerhouden van het doen van

Nadere informatie

Gedrags- en integriteitscode

Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Voorwoord WPM Groep is een sterk en vooraanstaand bedrijf in de vastgoedmarkt in Nederland. Wij onderscheiden ons door hoog gekwalificeerde medewerkers

Nadere informatie

Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek

Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek De raad van bestuur (het "bestuur") van Kelly Services, Inc. ("de onderneming") heeft de volgende code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek (de "code") aangenomen

Nadere informatie

THE WARRANTY GROUP, INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

THE WARRANTY GROUP, INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE THE WARRANTY GROUP, INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE Goedgekeurd door de Raad van Bestuur: 16 januari 2007 Eerste herziening door middel van goedkeuring door de Raad van Bestuur: 18 oktober 2011 Tweede herziening

Nadere informatie

Voor de definities wordt verwezen naar de Corporate Govemance Reglement van VSH.

Voor de definities wordt verwezen naar de Corporate Govemance Reglement van VSH. VSH CODE OF CONDUCT UNITED INLEIDING VSH is een Groep van werkmaatschappijen die een grote verscheidenheid aan producten en diensten leveren in zowel binnen- als buitenland. Tot de VSH Groep behoren de

Nadere informatie

De Amvest Gedragscode

De Amvest Gedragscode Amvest Vastgoed BV De Amvest Gedragscode voor integer, transparant, zorgvuldig en maatschappelijk verantwoord handelen 1. De Amvest Gedragscode verplicht en legt uit 1.1 Onderdeel van de (arbeids)overeenkomst

Nadere informatie

Zakelijke gunsten die kunnen worden verleend

Zakelijke gunsten die kunnen worden verleend dienen te worden vermeden. Fondsen die betrekking hebben op zakelijke transacties met Oracle moeten worden afgehandeld en uitbetaald op grond van een behoorlijk gemachtigd schriftelijk Oracle contract

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

Gedragscode van ArcelorMittalt

Gedragscode van ArcelorMittalt Gedragscode van ArcelorMittalt ArcelorMittal heeft een goede naam wat betreft eerlijkheid en integriteit in haar bedrijfsvoering en handelsactiviteiten. Zowel voor de Onderneming, inclusief alle dochterondernemingen,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Vattenfall Gedragscode voor leveranciers

Vattenfall Gedragscode voor leveranciers Vattenfall Gedragscode voor leveranciers Introductie Vattenfall levert energie voor de maatschappij van vandaag en draagt bij aan het energiesysteem van morgen. Bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Gedragscode van Jones Lang LaSalle voor Leveranciers

Gedragscode van Jones Lang LaSalle voor Leveranciers Gedragscode van Jones Lang LaSalle voor Leveranciers Jones Lang LaSalle and LaSalle Investment Management Vendor Code of Conduct GEDRAGSCODE VAN JONES LANG LASALLE VOOR LEVERANCIERS Het is van essentieel

Nadere informatie

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van Algemene Informatie Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van 17.06.2009 goedkeuring Doelpubliek Dit beleid geldt voor

Nadere informatie

Redevco Integriteitsbeleid

Redevco Integriteitsbeleid Redevco Integriteitsbeleid Integriteitsverklaring Redevco heeft altijd de hoogste integriteitsnormen gehanteerd en zal dit ook in de toekomst blijven doen. Deze normen kunnen slechts worden nageleefd als

Nadere informatie

ORACLE CODE VOOR LEVERANCIERS OMTRENT ETHISCH ZAKENDOEN

ORACLE CODE VOOR LEVERANCIERS OMTRENT ETHISCH ZAKENDOEN ORACLE CODE VOOR LEVERANCIERS OMTRENT ETHISCH ZAKENDOEN I. TOEPASBAARHEID Deze Code is van toepassing op u als Oracle leverancier, evenals al het personeel dat bij u in dienst is en alle personen die waar

Nadere informatie

Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter

Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter INLEIDING Anixter hanteert een ZEROtolerancebeleid ten aanzien van omkoping en corruptie Met dit overzicht krijgt u beter inzicht

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbinnen omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing):

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing): Aanwijzingen: DEZE DUE DILIGENCE-VRAGENLIJST MET VERKLARING DIENT TE WORDEN INGEVULD EN ONDERTEKEND DOOR EEN GEVOLMACHTIGD VERTEGENWOORDIGER VAN DE EXTERNE PARTIJ. ALLE GEVRAAGDE INFORMATIE MOET WORDEN

Nadere informatie

ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep

ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep Bijlagen WOORD VOORAF DOOR JEAN-LOUIS BOUCHARD, VOORZITTER

Nadere informatie

Procedurerichtlij nen voor informanten

Procedurerichtlij nen voor informanten Procedurerichtlij nen voor informanten De bijgevoegde procedurerichtlijnen voor informanten die door elke bestuurder, directeur en werknemer van BARNES Group Holland B.V., zakendoend met de naam KENT,

Nadere informatie

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014 Bedrijfscode PMeijer Augustus 2014 PMeijer / Molenwerf 32 / 1911 DB / Uitgeest Postbus / 1920 AA / Akersloot / 0251 27 82 78 info@pmeijer.nl / pmeijer.nl Bedrijfscode Het hanteren van een bedrijfscode

Nadere informatie

Air Trade Centre Belgium NV/SA Hoogstraat 180 1930 Zaventem Belgium. Policy Ethiek

Air Trade Centre Belgium NV/SA Hoogstraat 180 1930 Zaventem Belgium. Policy Ethiek Inleiding Policy Ethiek Deze Policy geldt voor individuele werknemers, agenten, sponsors, tussenpersonen, consultants of andere personen of instanties die verbonden zijn met SIG plc en haar dochterondernemingen

Nadere informatie

Procedure voor de bescherming van klokkenluiders in KBC Asset Management NV

Procedure voor de bescherming van klokkenluiders in KBC Asset Management NV Procedure voor de bescherming van klokkenluiders in KBC Asset Management NV 1. Basisprincipes KBC Asset Management NV verwacht dat haar medewerkers de voorwaarden van hun arbeidscontracten te goeder trouw

Nadere informatie

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar.

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar. Gedragscode Artikel 1. Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a. leden van de raad van toezicht, leden van het bestuur, leden van het verantwoordingsorgaan; b. alle medewerkers van het pensioenfonds,

Nadere informatie

Zakelijke Gedragscode

Zakelijke Gedragscode Zakelijke Gedragscode Sulzer heeft zich er toe verbonden en verbindt ook haar werknemers ertoe om haar bedrijfsvoering vorm te geven op basis van en met inachtneming van hoge ethische normen en waarden,

Nadere informatie

REGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV

REGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV REGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV Vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 15 december 2004 Definities:

Nadere informatie

Algemene Beleidsuitgangspunten

Algemene Beleidsuitgangspunten Shell International B.V. 2010 Deze publicatie, of onderdelen daarvan, mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van Shell International B.V. Deze toestemming zal onder normale

Nadere informatie

De Gunnebo gedragscode

De Gunnebo gedragscode De Gunnebo gedragscode 2 Woord vooraf van de CEO Het is de visie van Gunnebo om wereldwijd toonaangevend leverancier te worden van een veiligere toekomst. Om deze visie te realiseren, moeten wij wereldwijd

Nadere informatie

AZL. Corporate Compliance POLICY. Klokkenluider Policy. Versie 1.0

AZL. Corporate Compliance POLICY. Klokkenluider Policy. Versie 1.0 AZL Corporate Compliance POLICY Klokkenluider Policy Versie 1.0 Klokkenluidersbeleid mei 2014 1 INFORMATIEBLAD Gepubliceerd door: AZL Deze Policy geeft uitvoering aan de eisen van, en is afgestemd op,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Toestemming Door het gebruik van deze website stem je in met de Algemene Voorwaarden. Gebruik de website niet als je het niet eens bent met de Algemene Voorwaarden. Lees het Privacy

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

Gedragscode Korte versie The global leader in door opening solutions

Gedragscode Korte versie The global leader in door opening solutions Gedragscode Korte versie The global leader in door opening solutions 2 Gedragscode Deze versie van de Gedragscode bevat een samenvatting van de Gedragscode en wordt aan alle medewerkers uitgereikt. De

Nadere informatie

Securitas Values and Ethics (Waarden en Ethiek)

Securitas Values and Ethics (Waarden en Ethiek) Securitas Values and Ethics (Waarden en Ethiek) 1 2 Bericht van de CEO Elke dag en overal waar wij actief zijn kan iedereen bij Securitas helpen bij het opbouwen van onze reputatie en ons merk en bij het

Nadere informatie

INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE

INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE Internationaal Complianceprogramma van Universal Het Internationale Complianceprogramma van Universal zorgt ervoor dat we ons integer gedragen in overeenstemming met

Nadere informatie

THE TIMBERLAND COMPANY ETHIEKCODE

THE TIMBERLAND COMPANY ETHIEKCODE THE TIMBERLAND COMPANY ETHIEKCODE TIMBERLAND - ETHIEKCODE Een boodschap van Jeff Swartz, CEO Team Timberland, Bij Timberland is het belangrijk hoe we zaken doen. Als organisatie en persoonlijk is het belangrijk

Nadere informatie

Belangenconflictenbeleid

Belangenconflictenbeleid Belangenconflictenbeleid april 2014 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Belangenconflictenbeleid Inhoud 1. Situering...3 2. Belangenconflictenbeleid...3 3. Identificatie van belangenconflicten...4

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING GOED WONEN ZEDERIK

KLOKKENLUIDERSREGELING GOED WONEN ZEDERIK KLOKKENLUIDERSREGELING GOED WONEN ZEDERIK Vastgesteld door het MT op 14 oktober 2008 Inleiding Goed Wonen Zederik heeft een integriteitscode opgesteld waarin is uitgewerkt hoe integer wordt omgegaan met

Nadere informatie

Beleid Regulering Eerlijke Bekendmaking

Beleid Regulering Eerlijke Bekendmaking Beleid Regulering Eerlijke Bekendmaking Crawford & Company (het "Bedrijf") wil tijdige en geloofwaardige informatie bieden ten aanzien van het Bedrijf en haar aandelen in overeenstemming met alle geldende

Nadere informatie

Gedragscode en bedrijfsdeontologiebeleid

Gedragscode en bedrijfsdeontologiebeleid Gedragscode en bedrijfsdeontologiebeleid EEN BERICHT VAN DE CEO VAN VALSPAR Beste Valspar-werknemers: De basis van ons geweldige bedrijf is onze inzet om zaken op de juiste manier te doen, de Valspar-manier.

Nadere informatie

LEAR CORPORATION GEDRAGSCODE EN ETHISCH BELEID VAN DE ONDERNEMING

LEAR CORPORATION GEDRAGSCODE EN ETHISCH BELEID VAN DE ONDERNEMING LEAR CORPORATION GEDRAGSCODE EN ETHISCH BELEID VAN DE ONDERNEMING I. Inleiding De Raad van Bestuur (het Bestuur ) van Lear Corporation (samen met haar dochterondernemingen, Lear of de Onderneming ) heeft

Nadere informatie

BIJLAGE A RE/MAX ERECODE

BIJLAGE A RE/MAX ERECODE BIJLAGE A RE/MAX ERECODE Opgesteld door RE/MAX Europa d.d. 1 augustus 1994. RE/MAX Nederland juli 2008 A - 1 ERECODE RE/MAX EUROPE Inleiding Deze Erecode is ontworpen om de ethische en professionele bedrijfsuitoefening

Nadere informatie

groei stem wereldwijd integriteit mensen innovatie verzelfstandiging diversiteit respect toewijding zakelijke gedragscode focus leider teamwork

groei stem wereldwijd integriteit mensen innovatie verzelfstandiging diversiteit respect toewijding zakelijke gedragscode focus leider teamwork focus wereldwijd innovatie verzelfstandiging respect leider stem voorkomendheid integriteit mensen teamwork passie eerlijkheid diversiteit groei toewijding zakelijke gedragscode brief van onze ceo Bij

Nadere informatie

Gedragscode. B018 Gedragscode Altijd Zorg Aanwezig 20150201

Gedragscode. B018 Gedragscode Altijd Zorg Aanwezig 20150201 Gedragscode Voorwoord Voor u ligt de gedragscode van Altijd Zorg Aanwezig ( AZA). Hierin worden de regels beschreven met betrekking tot de normen en waarden, die binnen AZA gelden. In deze gedragscode

Nadere informatie

Edith Brocken Ergo & Arbeid is gevestigd te Den Haag en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 60935588.

Edith Brocken Ergo & Arbeid is gevestigd te Den Haag en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 60935588. PRIVACYREGLEMENT Edith Brocken Ergo & Arbeid is gevestigd te Den Haag en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 60935588. Met betrekking tot haar dienstverlening verklaart Edith

Nadere informatie

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders Gedragscode Branchevereniging VvE Beheerders Inhoud 1. Inleiding... 3 2. BVVB Gedragscode 2.1 Communicatie. 3 2.1.1 Informatie.. 3 2.1.2 Geheimhouding 3 2.1.3 Acquisitie.. 3 2.1.4 BVVB. 4 2.2 Betrouwbaarheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN THE ULTIMATE GIFTBOX

ALGEMENE VOORWAARDEN THE ULTIMATE GIFTBOX ALGEMENE VOORWAARDEN THE ULTIMATE GIFTBOX 1. DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. De Giftbox. De drager, genaamd The Ultimate Giftbox, waar een elektronischgeldswaarde is opgeslagen

Nadere informatie

Voorwoord Directie. Inhoud. Waarom deze Gedragscode? Doel... 5 Toepasselijkheid... 6

Voorwoord Directie. Inhoud. Waarom deze Gedragscode? Doel... 5 Toepasselijkheid... 6 1 Gedragscode Inhoud gedragscode Voorwoord Directie 3 Doel.... 5 Toepasselijkheid.... 6 1 Leiderschap.... 7 2 Mensen.... 8 2.1 Respect voor elkaar.... 8 2.2 Communicatie.... 8 2.3 Vertrouwelijke informatie....

Nadere informatie

Integriteit is doen wat juist is, ook als niemand kijkt

Integriteit is doen wat juist is, ook als niemand kijkt Integriteit is doen wat juist is, ook als niemand kijkt Onze bedrijfsreputatie is een waardevol bezit Inleiding Als landelijke aanbieder van informatie, communicatie en enter tainment speelt Ziggo een

Nadere informatie

ZO DOEN WE DAT BIJ "WOONGENOOT" Klokkenluidersregeling voor de organisatie

ZO DOEN WE DAT BIJ WOONGENOOT Klokkenluidersregeling voor de organisatie ZO DOEN WE DAT BIJ "WOONGENOOT" Klokkenluidersregeling voor de organisatie KLOKKENLUIDEN BIJ WOONGENOOT Klokkenluidersregeling voor de organisatie AANLEIDING Deze regeling biedt iedere medewerker van WoonGenoot

Nadere informatie

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG Ver. 01 / March 2013 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE...3 1.1 Het bedrijf en onze waarden...3 1.2 Wat is de Ethische Gedragscode en Normen

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

Gedragscode van NewMarket. Handhaving van de bedrijfsethiek van NewMarket, Afton Chemical en Ethyl Corporation

Gedragscode van NewMarket. Handhaving van de bedrijfsethiek van NewMarket, Afton Chemical en Ethyl Corporation Gedragscode van NewMarket Handhaving van de bedrijfsethiek van NewMarket, Afton Chemical en Ethyl Corporation Van onze President en CEO Al vanaf de oprichting van NewMarket in 1887 vormt een ethische bedrijfsvoering

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED

KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED Dit document is een Nederlandse vertaling van het Engelstalige document Notice of clearing

Nadere informatie

MVO gedragscode gavilar B.V.

MVO gedragscode gavilar B.V. PAGINA 1 MVO gedragscode B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Gecontroleerd Akkoord : B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht : R. ten Hove : QHSE-coördinator : P. Klijs : Operations

Nadere informatie

Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint)

Nadere informatie

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Inhoud Pag. Hoofdstuk 3 1. Inleiding

Nadere informatie

Informatie MIFID (Twin Peaks II)

Informatie MIFID (Twin Peaks II) Informatie MIFID (Twin Peaks II) Sinds 30 april 2014 is de Mifid wetgeving, ook gekend als de Twin Peaks II regelgeving, van toepassing op de verzekeringssector in België. Deze wetgeving legt bijkomende

Nadere informatie

Regeling melden (vermoedens) van misstanden

Regeling melden (vermoedens) van misstanden Regeling melden (vermoedens) van misstanden 1. Doel van de regeling en toepassingsgebied 1.1 Deze regeling geeft de wijze aan waarop een medewerker (vermoedens van) een misstand kan melden. Cosun moedigt

Nadere informatie

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn:

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn: Ethisch Beleid 1. Inleiding Wanneer in dit beleid SIG wordt genoemd, refereert dit eveneens naar ATC en ATCI. SIG plc heeft een aantal basisprincipes en -waarden waar het veel waarde aan hecht. Het vertrouwen

Nadere informatie

Gedragscode Propertize. September 2014

Gedragscode Propertize. September 2014 Gedragscode Propertize September 2014 Vastgesteld door de directie d.d. 8 juli 2014 Woord vooraf Vertrouwen en integriteit zijn voor Propertize van cruciaal belang. Onze stakeholders hebben gerechtvaardigde

Nadere informatie