ZAKELIJKE GEDRAGSCODE VOOR ETHISCH HANDELEN BELEID INZAKE BELANGENCONFLICTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZAKELIJKE GEDRAGSCODE VOOR ETHISCH HANDELEN BELEID INZAKE BELANGENCONFLICTEN"

Transcriptie

1 ZAKELIJKE GEDRAGSCODE VOOR ETHISCH HANDELEN Februari 2014 Tube City IMS Corporation en haar directe en indirecte dochterondernemingen (hierna: het Bedrijf ) streven ernaar om zaken te doen volgens de hoogste ethische normen. Het Bedrijf verwacht dat haar werknemers zich te allen tijde zullen gedragen naar deze normen, inzonderheid bij het zakelijk handelen. Werknemers moeten zich ethisch en eerlijk gedragen in alle betrekkingen met klanten, verkopers, leveranciers, kredietverschaffers en andere personen die interacties aangaan met het Bedrijf. Onethisch of oneerlijk gedrag wordt niet getolereerd. Een werknemer is in strijd met de zakelijke gedragscode voor ethisch handelen door het beoefenen van onethisch, oneerlijk of illegaal gedrag dat tot schade, van welke aard ook, aan het Bedrijf, haar werknemers, klanten, verkopers, leveranciers, kredietverschaffers of enige andere persoon of entiteit dat interactie aangaat met het Bedrijf, kan leiden. Overtredingen van de zakelijke gedragscode voor ethisch handelen moeten onmiddellijk worden gemeld aan een van volgende personen: de Chief Executive Officer (CEO), het hoofd van de Grondstof and Optimization Group, het hoofd van de Mill Services Group, of het hoofd van de juridische dienst. Het Bedrijf zal onverwijld alle meldingen van overtredingen onderzoeken en zal maatregelen treffen tegen de werknemer in overtreding van de zakelijke gedragscode voor ethisch handelen, waarbij ontslag niet wordt uitgesloten. De aard van de melding zal enkel worden meegedeeld in die mate noodzakelijk voor het onderzoek en/of voor het treffen van disciplinaire maatregelen. Het Bedrijf zal geen enkele vergeldingsmaatregel tolereren tegen een werknemer die te goeder trouw een vermoeden van overtreding meldt of die te goeder trouw deelneemt aan het onderzoek van een dergelijke overtreding. BELEID INZAKE BELANGENCONFLICTEN De zakelijke transacties van het Bedrijf mogen nooit worden beïnvloed door, of lijken te worden beïnvloed door, de persoonlijke interesses van haar werknemers. Daarom worden werknemers verplicht om elk jaar, en van zodra zich een mogelijk belangenconflict voordoet, alle situaties, eigenaarschap, of relaties die een belangenconflict kunnen vormen tussen het Bedrijf en de werknemer bekend te maken. Een belangenconflict kan bestaan en moet bekendgemaakt worden wanneer deze situaties, eigenaarschap, of relaties mogelijk direct of indirect concurreren of interfereren met de zakelijke werking, zakelijke mogelijkheden of zakelijke relaties (waaronder verkopers-, leveranciers-, klant- en werknemerrelaties) van het Bedrijf. Er is bijvoorbeeld sprake van een belangenconflict indien een werknemer: 1. Werkt voor, in verband staat met, goederen of diensten levert aan of eender welke vorm van vergoeding ontvangt van een concurrent van het Bedrijf. 2. Enige financiële belangen (andere dan niet noemenswaardige aandelenbelangen in beursgenoteerde ondernemingen) aanhoudt met enige klant, mogelijke klant, concurrent, leverancier of verkoper van het Bedrijf.

2 3. Werkt voor, in verband wordt gebracht met, of enige goederen of diensten levert aan enige klant, mogelijke klant, leverancier of verkoper van het Bedrijf, anders dan in naam van het Bedrijf in de loop van het dienstverband. 4. Vraagt om geschenken, geld, diensten of andere waarden van een concurrent, klant, mogelijke klant, leverancier of verkoper van het Bedrijf. 5. Iets aanvaardt (met inbegrip van en niet beperkt tot geschenken, geld of diensten) van enige waarde van eender welke concurrent van het Bedrijf. 6. Iets aanvaardt (met inbegrip van en niet beperkt tot geschenken, geld of diensten) van enige waarde van eender welke concurrent van het Bedrijf. 7. Externe arbeid, onafhankelijke adviesverstrekking of vrijwilligerswerk beoefent dat zou kunnen interfereren of in strijd zou kunnen zijn met de taken van de werknemer en de verantwoordelijkheden jegens het Bedrijf, ongeacht de aard ervan. 8. De naam van het Bedrijf gebruikt voor enige externe activiteiten, met inbegrip van sponsoring van sport, ondersteuning aan liefdadigheidsinstellingen en/of het zakendoen met externe entiteiten. 9. Dienst doet als een bestuurder of vennoot of enige vergoeding ontvangt van een externe organisatie dat geen professionele vereniging, sociale, religieuze, onderwijs-, openbare of liefdadigheidsinstelling is. Hoewel dit beleid werknemers niet weerhoudt interacties aan te gaan met klanten, concurrenten, leveranciers en verkopers, mogen werknemers geen van de voorgaande bepalingen schenden in verband met dergelijke interacties. Werknemers moeten ook voorzichtig zijn om een schijn van belangenconflict te vermijden. Potentiële belangenconflicten moeten onder de aandacht worden gebracht van de rechtstreekse leidinggevende van de werknemer eens de werknemer deze opmerkt. Deze zaken worden dan gepresenteerd aan de CEO van het Bedrijf, die zal bepalen of er sprake is van een belangenconflict. Tenzij de CEO van het Bedrijf, naar eigen goeddunken, afziet van het belangenconflict, is het een arbeidsvoorwaarde dat geen enkele werknemer een belangenconflict met het Bedrijf heeft. Er zullen maatregelen worden getroffen tegen werknemers die in overtreding zijn van dit beleid, waarbij ontslag niet wordt uitgesloten. VERTROUWELIJKE INFORMATIE Ongeacht waar een werknemer voor het Bedrijf werkt, kan hij of zij toegang hebben tot vertrouwelijke en/of eigen informatie over de werking van het Bedrijf, haar klanten en haar werknemers. Deze vertrouwelijke informatie moet worden beschermd en mag nooit aan anderen worden bekendgemaakt, hetzij tijdens het dienstverband met het Bedrijf, hetzij na

3 beëindiging van het dienstverband, behoudens noodzakelijk bij het uitvoeren van het takenpakket van de werknemer of zoals vereist door de wet. Vertrouwelijke en/of bedrijfseigen informatie omvat, maar is niet beperkt tot: zakelijke, productie-, marketing-, juridische en boekhoudkundige methoden, beleid, plannen, procedures, specificaties, strategieën en technieken; informatie over het de winsten van het Bedrijf, productievolumes, en methoden voor het zakendoen; onderzoeken ontwikkelingsprojecten, plannen en resultaten; de namen en adressen van de werknemers van het bedrijf, leveranciers, cliënten, klanten en verkopers; klantenlijsten, prijzen, kredieten financiële informatie; andere gegevens of informatie met betrekking tot de onderneming van het Bedrijf dat niet algemeen bekend is bij en gemakkelijk toegankelijk is voor het publiek; en bedrijfsgeheimen. Eender welke informatie dat de activiteiten van het bedrijf zou schaden bij openbare bekendmaking of bekendmaking aan een concurrent, wordt beschouwd als een bedrijfsgeheim. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, informatie over de techniek, productie, verkoop, administratie of financiële aspecten van de zaken van het Bedrijf. Vertrouwelijke informatie dat beschikbaar moet worden gesteld aan bevoegde instanties wordt alleen vrijgegeven door aangewezen personen zoals gespecificeerd door het management. Indien een werknemer twijfelt over de bekendmaking van vertrouwelijke informatie, bespreek dan deze informatie alleen met bevoegde personen. In geen geval mag een werknemer dergelijke documenten of kopieën ervan verspreiden aan personen die niet eerder werden aangeduid als de geschikte ontvangers door het Bedrijf. Een werknemer mag bedrijfseigen informatie nooit bespreken met andere personen van buiten het bedrijf of met andere medewerkers van het bedrijf in een openbare plaats waar het mogelijk is dat hij of zij zou worden afgeluisterd. Het respecteren van vertrouwelijke informatie maakt deel uit van de bedrijfsethiek, en de vertrouwelijkheid van gegevens wordt streng gecontroleerd. Er zullen maatregelen worden getroffen tegen werknemers die vertrouwelijke informatie openbaren aan een onbevoegde partij, waarbij ontslag niet wordt uitgesloten. BEDRIJFSEIGENDOM Bedrijfseigendom zijn waardevolle activa en zijn duur om te vervangen. Elke werknemer dient deze te beschermen tegen diefstal of verlies. Bedrijfseigendom, met inbegrip van maar niet beperkt tot computers, briefpapier, kopieerapparaten, materiaal en post, is enkel bestemd voor bedrijfsactiviteiten en dient niet te worden gebruikt voor persoonlijke zaken; op voorwaarde echter dat beperkt persoonlijk gebruik van computers is toegestaan zo lang dat gebruik tot een minimum wordt beperkt en heeft geen invloed heeft op de bedrijfsactiviteiten. Raadpleeg ook het bedrijfsbeleid inzake elektronische systemen. Geen bedrijfseigendom dient verwijderd te worden uit de kantoren voor andere dan bedrijfsactiviteiten. Indien het noodzakelijk blijkt dat bedrijfseigendom gebruikt moet worden buiten de kantoren voor bedrijfsactiviteiten, is de werknemer verantwoordelijk voor de veilige bewaring en terugkeer van dergelijk bedrijfseigendom.

4 OVEREENSTEMMING MET DE WET Juridisch onderzoek/rechtszaken: Niemand mag gegevens, documenten of tastbare objecten met opzet vernietigen, wijzigen, verminken, verbergen, verdoezelen, vervalsen of er een valse vermelding in maken met de bedoeling een onderzoek van de Amerikaanse overheid of administratieve procedure voor een afdeling of bureau van de Amerikaanse overheid of enige overwogen of geregistreerde faillissementsprocedure te verhinderen of te beïnvloeden. Eender welke werknemer die een dagvaarding, een hangend of bestaand geschil of een juridisch onderzoek ontvangt of ervan bewust wordt, moet de juridische dienst onverwijld contacteren. Zoals ook kan worden gevraagd door de juridische dienst, moeten werknemers alle gegevens (documenten, s, elektronische gegevens, voic s, enz.) in hun bezit of in hun controle, behouden en bewaren die mogelijk betrekking hebben op de dagvaarding, of relevant zijn voor het geschil of het onderzoek. Zodra een richtlijn wordt uitgevaardigd om gegevens te behouden, mogen werknemers geen relevante gegevens in hun bezit of beheer vernietigen en moeten de vernietigingsronden van gegevens automatisch worden stopgezet op grond van het beleid voor gegevensbewaring. Vragen omtrent de ontvankelijkheid van een gegeven met betrekking tot dagvaarding, of het belang ervan voor een onderzoek of rechtszaak, of de juiste bewaring van bepaalde gegevens, dienen te worden gericht aan de juridische afdeling. Openheid met het management en revisoren; boekhoudkundige controles: Het management moet te allen tijde worden geïnformeerd over zaken die zouden kunnen worden beschouwd als gevoelig voor het behoud van de reputatie van het Bedrijf. Verzwijging kan worden beschouwd als een signaal dat het beleid en de regels mogen genegeerd worden, en zulk gedrag wordt niet getolereerd. Bijgevolg is er volledige communicatie met het management. Op gelijkaardige wijze, is er geen verbergen van informatie jegens de onafhankelijke revisoren. Het is het beleid van het Bedrijf om een nauwkeurig en doeltreffend systeem van interne boekhoudkundige controles aan te houden. De volgende principes beheren de boekhoudkundige behandeling van alle activa en betalingen van het Bedrijf: Er is geen enkel niet-geregistreerd geld, activa of betaling. Geen valse of onvolledig gedocumenteerde invoer wordt gemaakt in de boekhouding of administratie. Geen enkele betaling wordt uitgevoerd of toegestaan met de kennis of het begrip dat het beoogde doel of effect niet juist omschreven is in de documentatie die de betaling ondersteunen.

5 Gelijke kansen: Het bedrijf gaat uit van gelijke kansen voor werkgelegenheid voor alle werknemers en sollicitanten, ongeacht hun ras, huidskleur, godsdienst, geslacht, etniciteit, leeftijd, handicap, geloof, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, militaire status, of veteranenstatus, of enige andere beschermde status, in overeenstemming met de van toepassing zijnde lokale, provinciale en federale wetten. Dit beleid geldt voor alle voorwaarden en bepalingen van werkgelegenheid, met inbegrip, maar niet beperkt tot, aanwerving, plaatsing, promotie, beëindiging, ontslag, terugroeping, overdracht, afwezigheid, vergoeding en opleiding. Het bedrijf verbiedt uitdrukkelijk iedere vorm van onrechtmatige werknemersdiscriminatie op basis van ras, huidskleur, godsdienst, geslacht, nationaliteit, leeftijd, handicap, status als Vietnam of speciale gehandicapte veteraan, of status in een groep beschermd door de staat of door het federale of lokale recht.het handboek voor werknemers moet worden geraadpleegd voor meer informatie over het beleid inzake gelijke kansen van werkgelegenheid van het Bedrijf. Werkplaats vrij van drugs en alcohol: Onwettige of ongepaste aanwezigheid of het gebruik van gereguleerde stoffen en/of alcohol op de werkplek is ten strengste verboden. Een werknemer mag geen alcohol of gereguleerde stoffen produceren, distribueren, bezitten, gebruiken of er onder de invloed van zijn of voorgeschreven medicijnen verkeerd gebruiken op of rond de werkplaats of gedurende het beoefenen van werk. Specifiek beleid over de verwachtingen voor een drugs- en alcoholvrije werkplek worden beschreven in het beleid inzake een drugsvrije werkplaats van het Bedrijf, dat moet worden geraadpleegd voor meer informatie. Milieuwetgeving: Het Bedrijf hanteert een milieubeleid. Het Bedrijf is voornemens om te voldoen aan alle milieu wet- en regelgeving. Werknemers moeten voldoen aan de wetgeving in het maken van beslissingen met betrekking tot afvalverwerking of andere milieugevoelige diensten. Grondig onderzoek moet worden verricht naar de achtergrond, integriteit en financiële verantwoordelijkheid van alle aannemers of personen die dergelijke diensten uitvoeren om op redelijke wijze te verzekeren dat alle milieu wet- en regelgeving nageleefd wordt. Fraude m.b.t. effecten: Niemand mag bewust een regeling of een kunstgreep uitvoeren of proberen uit te voeren om iemand te bedriegen met eender welk effect van het Bedrijf of door middel van valse of frauduleuze voorwendselen, voorstellingen, een verband met een effect van het Bedrijf te verkrijgen of door middel van valse of frauduleuze voorwendselen, verklaringen of beloften, geld of eigendom in verband met de aankoop of verkoop van enige effecten van het Bedrijf te verkrijgen. Handelen met voorkennis: Het Bedrijf hanteert een beleid inzake handel met voorkennis. De wet verbiedt een persoon effecten te kopen of verkopen van een beursgenoteerde onderneming op het moment dat die persoon in het bezit is van "belangrijke niet-openbare informatie."dit gedrag staat bekend als "handel met voorkennis".het doorgeven van dergelijke informatie aan iemand die effecten kan kopen of verkopen - hetgeen bekend staat als tips geven" - is ook illegaal. Het verbod is van toepassing op effecten van andere bedrijven als u belangrijke niet-openbare informatie over dergelijke bedrijven te weten komt in de loop van uw werkzaamheden voor het Bedrijf. Informatie is 'materieel' indien (a) het

6 zeer waarschijnlijk is dat een redelijk handelende belegger de informatie "belangrijk" zou vinden bij het aan- of verkopen van een effect, of (b) de informatie, indien openbaar gemaakt, waarschijnlijk invloed zou hebben op de beurskoers van de effecten van een Bedrijf. Deel geen wezenlijke niet-openbare informatie mee aan iemand, met inbegrip van medewerkers, tenzij de persoon die de informatie ontvangt een legitieme behoefte aan de informatie heeft voor de uitvoering van de activiteiten van het Bedrijf. Raadpleeg het beleid inzake handel met voorkennis indien er vragen zijn omtrent de materialiteit of de mate van openbaring van informatie voldoende is met betrekking tot het Bedrijf of een ander Bedrijf waarmee zij transacties heeft en als er vragen blijven, neem contact op met de juridische afdeling. Beleid inzake elektronische systemen: Het bedrijf heeft , voice mail, internet en andere elektronische communicatieen informatiesystemen ( elektronische systemen") bedoeld voor zakelijk gebruik door werknemers van het Bedrijf. Deze elektronische systemen zijn eigendom van het Bedrijf en worden ter beschikking geteld voor officiële, toegestane bedrijfsdoeleinden. Enig persoonlijk gebruik van de elektronische systemen van het Bedrijf moeten tot een minimum beperkt blijven en in geen geval mag dergelijk gebruik interfereren met het zakendoen van het Bedrijf. De elektronische systemen dienen niet gebruikt te worden voor, onder andere, het opzetten of voeren van een eigen bedrijf, het uitzenden van beledigend of denigrerend materiaal of dergelijk materiaal van het internet te downloaden. De elektronische systemen dienen ook niet te worden gebruikt op een manier dat kan worden beschouwd als intimidatie of vernedering van anderen en/of op enige wijze dat storend of beledigend is voor anderen. Elke misplaatste, discriminerende, lasterlijke, beledigende of anderszins ongepaste en onprofessionele communicatie met inbegrip van communicatie dat in strijd is met het beleid inzake gelijke werkgelegenheidskansen, wordt ten strengste verboden. Het handboek voor werknemers moet worden geraadpleegd voor meer informatie over het beleid inzake elektronische systemen van het Bedrijf. Politieke bijdragen: Betalingen met fondsen van het Bedrijf aan eender welke politieke partij, kandidaat of campagne, het schenken van bedrijfseigendommen en/of het gebruik van de naam van het Bedrijf ter ondersteuning van de politiek zijn verboden, behalve door het Tube City IMS comité van politieke actie. Lobby-activiteiten: Wetten van sommige rechtsgebieden vereisen registratie en rapportering door iedereen die zich bezighoudt met een lobby. In het algemeen, omvat lobbyen:(1) het communiceren met een lid of medewerker van een wetgevende tak van de overheid met het oog op het beïnvloeden van wetgeving of overheidsbeleid, (2) de communicatie met bepaalde ambtenaren teneinde het optreden van de overheid te beïnvloeden, of (3) het verrichten van onderzoek of andere activiteiten om dergelijke communicatie te ondersteunen of voor te bereiden.u moet de juridische afdeling verwittigen alvorens aan activiteiten deel te nemen ten behoeve van het Bedrijf die kunnen worden beschouwd als "lobbyen".

7 Mededingingsrecht: Zakelijke activiteiten moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke mededingings- en concurrentiewetgeving. Enkele van de meest ernstige overtredingen van mededingingswetten zijn overeenkomsten tussen concurrenten die een onafhankelijk oordeel beperken en handel beperken, zoals overeenkomsten voor het vaststellen van offertes of tarieven, of om een markt voor klanten, gebieden, producten of aankopen te verdelen. Alle communicatie met de vertegenwoordiger van een concurrent, hoe onschuldig het ook mag lijken op het moment, kan later worden onderworpen aan juridische toetsing en vormen de basis voor de beschuldigingen van oneigenlijk of illegaal gedrag. Werknemers dienen situaties te vermijden waaruit een onrechtmatige overeenkomst zou kunnen worden afgeleid. Door concurrenten samen te brengen, kunnen brancheorganisaties zich zorgen beginnen maken over mededinging, zelfs al dienen dergelijke groepen veel legitieme doelen. De uitwisseling van gevoelige informatie met concurrenten over onderwerpen zoals tarieven of facturatie kan potentieel in overtreding zijn de mededingingsen concurrentiewetgeving. Werknemers die een vergadering bijwonen, waarbij mogelijk concurrentie-gevoelige onderwerpen worden besproken zonder toezicht van een raadsman gespecialiseerd in het mededingingsrecht, zouden hierop bezwaar moeten aantekenen, de vergadering verlaten en onmiddellijk de juridische afdeling op de hoogte stellen. EERLIJK HANDELEN Van alle werknemers wordt verwacht dat zij krachtig concurreren in zakelijke transacties voor rekening van het Bedrijf, maar daarbij moet eerlijk worden omgegaan met andere medewerkers, en de investeerders in het Bedrijf, dienstverleners, leveranciers en concurrenten. Werknemers mogen geen oneerlijk voordeel nemen door manipulatie, verzwijging, misbruik van vertrouwelijke informatie, verkeerde voorstellingen van feiten of andere oneerlijke handelspraktijken. Aankoop beslissingen moeten alleen worden gedaan op basis van gezonde zakelijke principes en in overeenstemming met de ethische handelspraktijken. Werknemers mogen nooit proberen aan een andere partij ertoe te brengen contractbreuk te plegen om een transactie aan te gaan met het Bedrijf. ZAKELIJKE OPPORTUNITEITEN Alle werknemers van het bedrijf hebben de verplichting om de belangen van de onderneming te bevorderen wanneer de gelegenheid om dat te doen zich voordoet. Wanneer een directeur of bestuurder van het Bedrijf een zakelijke opportuniteit wenst na te streven dat in lijn ligt met de activiteiten van het Bedrijf en ontdekt werd of gepresenteerd werd door het gebruik van bedrijfseigendom, bedrijfsinformatie of als gevolg van zijn of haar functie in het bedrijf, moet hij of zij eerst de zakelijke opportuniteit volledig presenteren aan de Raad van Bestuur van het Bedrijf. Indien de Raad van Bestuur het verkiest om niet in te gaan op de zakelijke opportuniteit, mag de directeur of leidinggevende de zakelijke opportuniteit nastreven naar zijn of haar individuele capaciteit, met dezelfde voorwaarden als oorspronkelijk voorgesteld en in overeenstemming met de andere ethische richtlijnen die in deze Code bepaald worden. Alle andere werknemers die een zakelijke opportuniteit wensen na te streven dat ontdekt werd of gepresenteerd werd door het gebruik van bedrijfseigendom, bedrijfsinformatie of als gevolg van zijn of haar functie in het bedrijf, moeten eerst de voorwaarden van de zakelijke

8 opportuniteit volledig meedelen aan zijn of haar directe leidinggevende. De directe leidinggevende zal contact opnemen met het hoofd van de juridische afdeling en het juiste management om te bepalen of het Bedrijf op de zakelijke opportuniteit wenst in te gaan. Indien het Bedrijf nalaat van haar recht om in te gaan op de zakelijke opportuniteit gebruik te maken, mag de werknemer de zakelijke opportuniteit nastreven naar zijn of haar individuele capaciteit, met dezelfde voorwaarden als oorspronkelijk voorgesteld en in overeenstemming met de andere ethische richtlijnen die in deze Code bepaald worden. Geen enkele werknemer mag bedrijfseigendommen, bedrijfsinformatie of zijn of haar functie bij het Bedrijf gebruiken voor persoonlijk gewin of mag concurreren met het Bedrijf. NALEVING VAN DEZE CODE; BESCHERMING VAN INFORMANTEN Het bedrijf is toegewijd aan wettig en ethisch gedrag voor al haar activiteiten en vraagt haar medewerkers om zich te gedragen op een wijze dat in overeenstemming is met Zakelijke gedragscode voor ethisch handelen en alle toepasselijke weten regelgeving. Het bedrijf verbiedt ten strengste vergeldingsacties tegen een werknemer die te goeder trouw, hulp zoekt of gekende of vermoedelijke schendingen van deze Zakelijke gedragscode voor ethisch handelen rapporteert. Het bedrijf heeft een beleid inzake informanten hetgeen de procedures voor de ontvangst, het behoud en de behandeling van klachten of zorgen ontvangen door het Bedrijf omschrijft met betrekking tot deze Zakelijke gedragscode voor ethisch handelen, de interne boekhouding of audit-aangelegenheden. Het handboek voor werknemers moet worden geraadpleegd voor meer informatie over het beleid inzake informanten van het Bedrijf. Het bedrijf heeft ook een beleid inzake corruptie en omkoping teneinde naleving te verzekeren van alle werknemers, contractanten en agenten met de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA, Amerikaanse Wet op Buitenlandse Corruptiepraktijken), de UK Bribery Act (anti-omkopingswet van het VK) en andere wetten van toepassing met betrekking tot corruptie en omkoping. Het handboek voor werknemers moet worden geraadpleegd voor meer informatie over het beleid inzake corruptie en omkoping van het Bedrijf.

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE Eldorado Gold Corporation (het bedrijf ) en haar dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen

Nadere informatie

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017 Zakelijke gedragscode The Binding Site Group Limited Maart 2017 Deze Zakelijke Gedragscode is van toepassing op iedereen bij The Binding Site Group Limited, met inbegrip van de wereldwijde dochterondernemingen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN Magna moet zijn verplichting om bij al onze transacties eerlijk en integer te handelen, nakomen. We moeten

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode

Zakelijke en ethische gedragscode Ingangsdatum: 28/2/08 Vervangt: 26/10/04 Goedgekeurd door: Raad van bestuur DOEL CODE Verzekeren dat de zakelijke activiteiten van de Mine Safety Appliances Company ( MSA ) stroken met de missie en het

Nadere informatie

Leveranciersgedragscode

Leveranciersgedragscode Leveranciersgedragscode 1. Achtergrond en uitgangspunten Het Ronald McDonald Kinderfonds vangt gezinnen op van ernstig zieke kinderen. In onze bedrijfsvoering streven wij naar optimaal en verantwoord rendement

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Ethische bedrijfsprincipes

Ethische bedrijfsprincipes Ethische bedrijfsprincipes Vepo Cheese b.v. Beneluxweg 1 2411NG Bodegraven Nederland 1 Ethische bedrijfsprincipes Inhoudsopgave Blz. Gedragsregels 3 1. Algemene bedrijfsprincipes 3 2. Naleving 3 3. Melden

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths De Code van Bedrijfsethiek voor van Smiths Als een internationaal bedrijf werkt de Smiths Group overal ter wereld samen met klanten, aandeelhouders en leveranciers. Deze belanghebbenden, tezamen met de

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

WIRECO WORLDGROUP INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE EN ETHIEK

WIRECO WORLDGROUP INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE EN ETHIEK WIRECO WORLDGROUP INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE EN ETHIEK Inleiding Deze Code Bedrijfsvoering en Ethiek ("Code") omvat een breed scala aan zakelijke praktijken en procedures. Het dekt niet elke situatie die

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE ResMed Inc - Zakelijke gedrags- en ethische code Pagina 2 van 11 Laatst bijgewerkt op 13 mei 2005 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR 1 oktober 2004 Geachte ResMed-werknemer,

Nadere informatie

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN Geven van geschenken/aanbieden van amusement 1. Aan klanten, leveranciers, zakenpartners en externe belanghebbenden. Het geven van geschenken moet in overeenstemming

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 1 januari 2017 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Directeur Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 2.0 De PostNL Business Principles zijn officieel uitgegeven

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS Weatherford heeft een reputatie opgebouwd als een bedrijf dat staat op ethische handelspraktijken en een hoge graad van integriteit nastreeft in al zijn zakelijke transacties.

Nadere informatie

NSG Group Gedragscode voor leveranciers

NSG Group Gedragscode voor leveranciers Inleiding NSG Group Gedragscode voor leveranciers Het doel van NSG Group is om op professioneel, juridisch en ethisch vlak de hoogst mogelijke wereldwijde reputatie te genieten voor de manier waarop wij

Nadere informatie

Bedrijfsgedragscode. Document Informatie. Korte omschrijving: Bereik: Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 7 december 2010

Bedrijfsgedragscode. Document Informatie. Korte omschrijving: Bereik: Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 7 december 2010 Bedrijfsgedragscode Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 7 december 2010 Document Informatie Korte omschrijving: Deze bedrijfsgedragscode is bedoeld om de ethische en de wettelijke verplichtingen van

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO

GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO Beste collega's, Er zijn maar weinig dingen zo belangrijk als uw reputatie. Dat geldt zowel voor bedrijven als voor individuen. De ethische reputatie van Logitech

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen Ahold Gedragscode Het juiste doen Ahold Gedragscode 2 Inhoud 1. Houd je aan de wet 4 Overal waar we zaken doen houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving. 2. Respecteer elkaar 6 We respecteren de

Nadere informatie

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc.

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. Deze Gedragsregels gelden voor alle ITW medewerkers/-sters, bestuurders, bedrijven en dochterondernemingen over de hele wereld. Elke ITW

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date:

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date: oktober 2018 Issue oktober 2016 Page: 1 of 5 I. DOEL Als medewerkers en leden van de raad van commissarissen van Modine zijn wij jegens Modine Manufacturing Company en dochterondernemingen (gezamenlijk

Nadere informatie

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 Ondernemingscode Procumulator B.V. - juli 2014 1 INHOUD 1. Doel van de Ondernemingscode... 3 2. Integriteit... 3 3. Zaken doen... 5 4. Bedrijfsmiddelen en informatie...

Nadere informatie

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Documenttitel : Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Datum : 1 januari 2011 : Documentnummer : 1.22 HR-Concernregelingen Agrifirm Group Versie : 2011-1

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling 1. DOEL Brunel streeft ernaar aan al haar zakelijke activiteiten op eerlijke en ethische wijze uitvoering te geven. We hechten daarbij groot belang aan open communicatie en verwachten

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

Experian plc Wereldwijde Gedragscode. Versie 1.0. Zaken doen met integriteit

Experian plc Wereldwijde Gedragscode. Versie 1.0. Zaken doen met integriteit Experian plc Wereldwijde Gedragscode Versie 1.0 Zaken doen met integriteit OR NL akkoord 12 jan 2012 v. 15 mrt 2011 Inhoudsopgave 1. Hoe wij zaken doen Verklaring van de CEO 2. Belanghebbenden respecteren

Nadere informatie

Beleid tegen mensenhandel en slavernij

Beleid tegen mensenhandel en slavernij Beleid tegen mensenhandel en slavernij Inhoud Doel Bereik Beleidsverklaring onderzoek en naleving auditbeleid Verwante documenten en processen 2 B e l e i d t e g e n m e n s e n h a n d e l en s l a v

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET JUNI 2015 ANTICORRUPTIEBELEID DOEL Dun & Bradstreet streeft naar de hoogste ethische normen. Wij geloven in het op een eerlijke en oprechte manier zakendoen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

Laatste revisiedatum:

Laatste revisiedatum: oktober 2016 Pagina: 1 van 5 I. DOEL Dit beleid bevestigt de inzet van Modine voor het naleven van de anticorruptiewetten waaronder het Bedrijf valt, inclusief de Amerikaanse Wet op buitenlandse omkooppraktijken

Nadere informatie

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG Als medewerker van PPG wordt van u verwacht dat u het Algemene anticorruptiebeleid van PPG leest en naleeft. Als u vragen of bedenkingen over het Beleid of uw nalevingsverplichtingen hebt, kunt u contact

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep Datum: 26.06.2013 Versie: v 1.0 Goedgekeurd door: Compliance Officer 1 1. Doel Dit Beleid werd opgesteld met als doel onze verantwoordelijkheden, alsook die van iedereen

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Datum: 04-02- 2015 Rev: 1 Vrijgave:EQS Officer Pagina: 1 van 9 Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Bij H.Essers geldt een nultolerantie voor omkoping en corruptie. Wij streven naar een eerlijk

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

Principes voor gedrag door de onderneming

Principes voor gedrag door de onderneming Uitgegeven september 2005 Gereviseerd april 2012 Gereviseerd oktober 2017 Principes voor gedrag door de onderneming Epson vervult haar sociale verantwoordelijkheid door te handelen in lijn met de onderstaande

Nadere informatie

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April Gedragsprincipes Gedragsprincipes April 2016 1 Gedragsprincipes April 2016 3 Inhoud Juridisch en ethisch verantwoord zaken doen Naleving van de wet en van het beleid van Givaudan... 6 Omkoping en corruptie...

Nadere informatie

Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van

Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van 06 2013 Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van iedereen verwacht? Wat wordt er van managers

Nadere informatie

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving Overzicht United Technologies Corporation, waaronder al zijn divisies, bedrijfsonderdelen en dochterondernemingen (samen 'UTC' genoemd) neemt de hoogste ethische en gedragsnormen in acht. Zoals uiteengezet

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

Redevco Integriteitsbeleid

Redevco Integriteitsbeleid Redevco Integriteitsbeleid Integriteitsverklaring Redevco heeft altijd de hoogste integriteitsnormen gehanteerd en zal dit ook in de toekomst blijven doen. Deze normen kunnen slechts worden nageleefd als

Nadere informatie

Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment

Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment I DOEL Het geven en ontvangen van zakelijke gunsten (geschenken, maaltijden, reizen en entertainment) is een gebruikelijke zakelijke praktijk, met als

Nadere informatie

Beleid inzake bestrijding van omkoping

Beleid inzake bestrijding van omkoping Beleid inzake bestrijding van omkoping Inleiding RPC Group Plc (de Company ) voert een nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie in haar zakelijke transacties over de gehele wereld, zowel in de

Nadere informatie

GEDRAGSCODE September 2013

GEDRAGSCODE September 2013 GEDRAGSCODE Wij hebben een duidelijke en eenvoudige set waarden - bij alles wat we doen streven we ernaar moedig, fantasierijk en fatsoenlijk te zijn. Werken volgens deze waarden betekent niet alleen dat

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. 2017 Inhoudsopgave Gedragscode Waarom een gedragscode? 3 Voor wie geldt de gedragscode? 3 Openbaarheid gedragscode 3 Onze mensen, klanten en planeet

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Gedragscode voor Distributeurs

Gedragscode voor Distributeurs Gedragscode voor Distributeurs Inleiding In de Gedragscode voor distributeurs van Parker Hannifin (Code) worden de minimumvereisten en verwachtingen met betrekking tot de naleving van wetten en acceptabel

Nadere informatie

Gedragscode. Belangenconflicten

Gedragscode. Belangenconflicten Gedragscode Gedragscode Euronav is een actieve onderneming door haar Directie, kaderleden en werknemers. Deze gedragscode zorgt voor de nodige richtlijnen in verband met belangrijke gebieden waarbij het

Nadere informatie

Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode. (bijgewerkt 12 mei 2011)

Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode. (bijgewerkt 12 mei 2011) Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode (bijgewerkt 12 mei 2011) Mecom Group plc ( het bedrijf of Mecom ) streeft ernaar verantwoord zaken te doen. Onze reputatie als mediagroep is gebaseerd op

Nadere informatie

i. Het ondersteunen van een cultuur van openheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en integriteit.

i. Het ondersteunen van een cultuur van openheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en integriteit. KLOKKENLUIDERSBELEID Reglement voor het omgaan met een vermoeden van een misstand Introductie De ForFarmers gedragscode (Code of Conduct) bevat richtlijnen en principes voor het dagelijks handelen. Het

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION

ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION I. DOELSTELLING Corruptie is in vrijwel alle landen ter wereld verboden. Danaher Corporation ( Danaher ) heeft zich verplicht om de wetgeving in alle landen

Nadere informatie

Sonova Groep Gedragscode

Sonova Groep Gedragscode Sonova Groep Gedragscode Een mededeling van de CEO Innovatie, engagement en verantwoordelijkheid zijn de kernwaarden en overtuigingen die we allen delen. Zij geven onze bedrijfscultuur weer en verbinden

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTI CORRUPTIEBELEID Illinois Tool Works Inc.

WERELDWIJD ANTI CORRUPTIEBELEID Illinois Tool Works Inc. I. Inleiding De Verenigde Staten namen in 1977 de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA ) aan om wereldwijd Amerikaanse bedrijven en hun dochterondernemingen en medewerkers te weerhouden van het doen van

Nadere informatie

Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek

Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek De raad van bestuur (het "bestuur") van Kelly Services, Inc. ("de onderneming") heeft de volgende code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek (de "code") aangenomen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INLEIDING

GEDRAGSCODE INLEIDING - 1 - GEDRAGSCODE INLEIDING Van ieder lid van de Raad van Commissarissen en van iedere medewerker van Tupperware Brands Corporation en zijn gelieerde ondernemingen (het Bedrijf ) wordt te allen tijde en

Nadere informatie

THE WARRANTY GROUP, INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

THE WARRANTY GROUP, INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE THE WARRANTY GROUP, INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE Goedgekeurd door de Raad van Bestuur: 16 januari 2007 Eerste herziening door middel van goedkeuring door de Raad van Bestuur: 18 oktober 2011 Tweede herziening

Nadere informatie

Antitrustbeleid DOEL BELEID. Ingangsdatum: 1 JUNI 2017

Antitrustbeleid DOEL BELEID. Ingangsdatum: 1 JUNI 2017 Beleidseigenaar/-sponsor: Legal Compliance Datum herzien door Policy Review Committee: mei 2017 Vervangt: Geen Ingangsdatum: 1 JUNI 2017 [wordt ingevuld door Policy Review Committee] Antitrustbeleid DOEL

Nadere informatie

APF Gedragscode & Compliance Officer

APF Gedragscode & Compliance Officer APF Gedragscode & Compliance Officer Joop Brakenhoff 9 december 2009 Onderwerpen APF gedragscode Algemeen / Doel / Wijzigingen Verbonden personen Insiders Sancties Overige Compliance Officer Functie en

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Voorwoord door de Raad van Bestuur VolkerWessels bouwt al 150 jaar met zorg aan projecten voor diverse opdrachtgevers. Onze nuchtere en verantwoordelijke aanpak

Nadere informatie

Gedrags- en integriteitscode

Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Voorwoord WPM Groep is een sterk en vooraanstaand bedrijf in de vastgoedmarkt in Nederland. Wij onderscheiden ons door hoog gekwalificeerde medewerkers

Nadere informatie

Gedragscode van ArcelorMittalt

Gedragscode van ArcelorMittalt Gedragscode van ArcelorMittalt ArcelorMittal heeft een goede naam wat betreft eerlijkheid en integriteit in haar bedrijfsvoering en handelsactiviteiten. Zowel voor de Onderneming, inclusief alle dochterondernemingen,

Nadere informatie

Gedragscode. Deze Gedragscode vervangt met ingang van 1 januari 2016 de bestaande gedragscode van de Vastned Groep.

Gedragscode. Deze Gedragscode vervangt met ingang van 1 januari 2016 de bestaande gedragscode van de Vastned Groep. Gedragscode Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. De missie van Vastned Retail N.V. (

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

Zakelijke gunsten die kunnen worden verleend

Zakelijke gunsten die kunnen worden verleend dienen te worden vermeden. Fondsen die betrekking hebben op zakelijke transacties met Oracle moeten worden afgehandeld en uitbetaald op grond van een behoorlijk gemachtigd schriftelijk Oracle contract

Nadere informatie

Gedragscode AGC Groep

Gedragscode AGC Groep Gedragscode AGC Groep Gedragscode van AGC Groep Met de nodige trots voor de ontwikkeling en groei in ons Bedrijf Aan alle leden van de AGC Groep, Het handelslandschap rondom ons verandert elke dag. Om

Nadere informatie

Voor de definities wordt verwezen naar de Corporate Govemance Reglement van VSH.

Voor de definities wordt verwezen naar de Corporate Govemance Reglement van VSH. VSH CODE OF CONDUCT UNITED INLEIDING VSH is een Groep van werkmaatschappijen die een grote verscheidenheid aan producten en diensten leveren in zowel binnen- als buitenland. Tot de VSH Groep behoren de

Nadere informatie

Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen

Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen Collegeleden 1 mogen het vertrouwen dat zij van hun kiezers hebben gekregen, niet schaden. Collegeleden zijn voortdurend in een dubbele positie: aan

Nadere informatie

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing):

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing): Aanwijzingen: DEZE DUE DILIGENCE-VRAGENLIJST MET VERKLARING DIENT TE WORDEN INGEVULD EN ONDERTEKEND DOOR EEN GEVOLMACHTIGD VERTEGENWOORDIGER VAN DE EXTERNE PARTIJ. ALLE GEVRAAGDE INFORMATIE MOET WORDEN

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail

Nadere informatie

Gedragscode van Jones Lang LaSalle voor Leveranciers

Gedragscode van Jones Lang LaSalle voor Leveranciers Gedragscode van Jones Lang LaSalle voor Leveranciers Jones Lang LaSalle and LaSalle Investment Management Vendor Code of Conduct GEDRAGSCODE VAN JONES LANG LASALLE VOOR LEVERANCIERS Het is van essentieel

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbinnen omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden

Nadere informatie

Gedragscode VESUVIUS: black 85% PLC: black 60% VESUVIUS: white PLC: black 20% VESUVIUS: white PLC: black 20%

Gedragscode VESUVIUS: black 85% PLC: black 60% VESUVIUS: white PLC: black 20% VESUVIUS: white PLC: black 20% Gedragscode 2 Vesuvius / Gedragscode 3 Bericht van de CEO Deze gedragscode onderstreept het belang dat wij hechten aan ethisch handelen en naleving van wet- en regelgeving Beste collega s, Deze gedragscode

Nadere informatie

Manuchar Group Gedragscode

Manuchar Group Gedragscode Manuchar Group Gedragscode Datum op maak: 15th of Juni, 2016. Inhoudstafel Inleiding 3 Doel van de Manuchar Gedragscode 3 Toepassingsgebied 3 Toezicht op de naleving 3 Respect voor collega s, handelspartners

Nadere informatie

Speak up Interne meldingsprocedure

Speak up Interne meldingsprocedure Speak up Interne meldingsprocedure Interne meldingsprocedure bij BAM 1 In deze leidraad: 1 Definities / 3 2 Vermoeden van een misstand / 4 3 Meldingsprocedure / 4 4 Toekenning van verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Procedurerichtlij nen voor informanten

Procedurerichtlij nen voor informanten Procedurerichtlij nen voor informanten De bijgevoegde procedurerichtlijnen voor informanten die door elke bestuurder, directeur en werknemer van BARNES Group Holland B.V., zakendoend met de naam KENT,

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

De Amvest Gedragscode

De Amvest Gedragscode Amvest Vastgoed BV De Amvest Gedragscode voor integer, transparant, zorgvuldig en maatschappelijk verantwoord handelen 1. De Amvest Gedragscode verplicht en legt uit 1.1 Onderdeel van de (arbeids)overeenkomst

Nadere informatie