Bedrijfsethiekbeleid. Bedrijfsethiekbeleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfsethiekbeleid. Bedrijfsethiekbeleid"

Transcriptie

1 Bedrijfsethiekbeleid 1

2 Inleiding en documentbeheer Dit document bevat informatie over het beleid, de procedures, normen en richtlijnen van het hoofdkantoor van G4S Group en wordt periodiek bijgewerkt om wijzigingen als gevolg van bedrijfsvereisten of infrastructuur op te nemen. Dit document MOET worden doorgenomen en goedgekeurd door de aangewezen goedkeurder(s) van het hoofdkantoor van G4S Group om de technische nauwkeurigheid en zakelijke geldigheid te garanderen. Eigenaar Goedkeurder(s) Documenteigenaar en goedkeurder(s) Group HR Group HR Director Versiebeheer Versie Versiedatum Documentgeschiedenis e opgemaakte live document Live document bevat wijzigingen in verband met de Britse Bribery Act Live document; jaarlijkse evaluatie en updates in verband met nieuwe beleidsstukken Live document; jaarlijkse evaluatie en updates in verband met nieuw Mensenrechtenbeleid en nieuwe richtlijnen Jaarlijkse evaluatie en diverse wijzigingen, inclusief maar niet beperkt tot veiligheid en gezondheid en normen ten aanzien van bedrijfspraktijken Jaarlijkse evaluatie; kleine wijzigingen Interne distributielijst Top 350 managers en alle werknemers Externe distributie Documenten die zijn geclassificeerd als Vertrouwelijk of Alleen voor intern gebruik mogen niet door de ontvanger worden gereproduceerd of vrijgegeven aan een externe partij zonder uitdrukkelijke instemming van de aangeven G4S-documenteigenaar. De inhoud en classificatie van dit document moet worden overwogen voordat toestemming wordt verleend. De eigenaar van dit document moet de distributievorm(en), kopieermachtigingen en procedures voor retournering of verwijdering van het document aangeven. 2

3 Het Bedrijfsethiekbeleid De manier van zakendoen door G4S is gebaseerd op een set kernwaarden: de G4S Groupwaarden.Deze waarden komen overeen met het ethisch gedrag dat G4S te allen tijde tentoonspreidt en dat de Group heeft vastgelegd in een Bedrijfsethiekbeleid. Het doel van dit Bedrijfsethiekbeleid is te garanderen dat managers en werknemers goed begrip hebben van de minimale operationele normen van de Group en de verwachtingen van onze klanten en belanghebbenden. Het is van essentieel belang dat de ethische bedrijfsnormen die in dit beleid zijn opgenomen tijdens alle activiteiten van G4S worden toegepast. Onze senior managers moeten dan ook hun persoonlijke betrokkenheid tonen door regelmatig dit beleid te onderschrijven en nalevering ervan te verifiëren binnen hun eigen verantwoordingsgebieden. Alle senior managers bij G4S moeten er tevens voor zorgen dat dit beleid jaarlijks naar alle managers wordt gecommuniceerd. We doen er alles aan overeenkomstig deze normen te handelen en controleren regelmatig op naleving ervan binnen de organisatie. In het onwaarschijnlijke geval dat deze niet worden nageleefd, worden gepaste maatregelen genomen. De normen weerspiegelen de waarden die ons als organisatie definiëren en we zullen deze continu evalueren om te garanderen dat ze passend zijn en blijven. Elke werknemer binnen de organisatie moet deze waarden tonen en nastreven door de normen beschreven in het beleid en de code na te leven. Ashley Almanza CEO G4S plc 3

4 INHOUD 1. Normen ten aanzien van bedrijfspraktijken 1.1. Omkoping en corruptie 1.2. Politieke bijdragen 1.3. Behandeling van klanten 1.4. Behandeling van leveranciers 1.5. Concurrentie 2. Onze benadering van ondernemingsbestuur 2.1. Naleving van wetgeving 2.2. Boekhoudnormen en bescheiden 2.3. Externe rapportage 2.4. Beleidsstukken en procedures 3. Onze toewijding aan onze werknemers 3.1. Nationale regelgeving en richtlijnen 3.2. IAO-verklaring inzake fundamentele beginselen en rechten op het werk 3.3. Intimidatie 3.4. Gelijke kansen 3.5. Veiligheid en gezondheid 3.6. Arbeidsvoorwaarden 3.7. Screening voorafgaand aan dienstverband 4. Onze benadering van handelen als maatschappelijk verantwoord bedrijf 4.1. Mensenrechten 4.2. Het milieu 4.3. Lokale gemeenschappen 5. Toewijding van werknemers aan G4S 5.1. Vertrouwelijke informatie 5.2. Belangenverstrengeling 5.3. Sociaal netwerken 6. Implementatie 6.1. Klachten, bezorgdheden en suggesties van personeel 6.2. Nalevingscontrole 6.3. Naleving van beleid 4

5 1. Normen ten aanzien van bedrijfspraktijken G4S houdt zich aan hoge ethische normen tijdens de zakelijke activiteiten Omkoping en corruptie G4S is ten zeerste gekant tegen omkoping en corruptie in welke vorm dan ook. Alle betalingen, geschenken of smeergelden door of namens G4S die iemand overhalen, of zijn bedoeld om iemand over te halen, tot ongepast gedrag, alsmede betalingen, geschenken of smeergelden aan overheidsfunctionarissen om hun gedrag te wijzigen bij het uitvoeren van hun taken (anders dan betalingen, vergoedingen, enzovoort waarom zij volgens schriftelijke wetgeving kunnen verzoeken), zijn zaken die zullen worden onderzocht en die disciplinaire maatregelen tot gevolg kunnen hebben voor de betrokken werknemers, inclusief ontslag op staande voet. Geschenken of entertainment mogen alleen aan derden worden aangeboden wanneer deze stroken met gebruikelijke bedrijfspraktijken binnen het toepasselijke gebied, een bescheiden waarde hebben en niet kunnen worden geïnterpreteerd als een poging om een handelsrelatie te beïnvloeden. In deze moet het Entertainmentbeleid moet worden geraadpleegd. Als sprake is van enige twijfel, moet de relevante regionale General Counsel of de General Counsel van de Group worden geraadpleegd. Verkoop van de services en producten van de Group en aankoop van services en producten van leveranciers vindt uitsluitend plaats op basis van kwaliteit, prestaties, prijs, waarde en/of ten behoeve van de Group en nooit op basis van het geven of ontvangen van betalingen, geschenken, entertainment, gunsten of anderszins ter overreding. Het Beleid inzake commerciële sponsoring biedt aanvullende richtlijnen voor managers met betrekking tot dit onderwerp. Werknemers moeten geen geschenken, geld of entertainment van derden (organisaties of personen) accepteren waarvan redelijkerwijs zou kunnen worden aangenomen dat deze zakelijke transacties beïnvloeden. Geschenken, met uitzondering van kleine zaken van geringe waarde, moeten worden geretourneerd. Dit is met name van belang wanneer een aankoopbeslissing wordt overwogen. In een cultuur waar een dergelijke actie problemen zou kunnen veroorzaken, moet worden verklaard dat het geschenk aan het bedrijf is geschonken en moet het, waar praktisch, aan een gepast goed doel worden gedoneerd Politieke bijdragen G4S levert geen bijdragen aan politieke partijen, politieke kandidaten of organisaties die politiek actief zijn; dit beleid is wereldwijd van toepassing. De enige uitzondering hierop worden gevormd door situaties in landen waar dit een wettelijke vereiste is. Elke betaling moet van tevoren worden goedgekeurd door de directie van G4S plc. Alle bedrijven binnen de G4S Group zijn gehouden aan de regels die op G4S plc van toepassing zijn. Dit betekent dat elke aanzienlijke betaling tijdens een algemene vergadering 5

6 door de aandeelhouders van G4S plc moet worden goedgekeurd. Het is onwaarschijnlijk dat betalingen hoger dan een symbolisch bedrag zullen worden toegestaan. In navolging van het Beleid inzake politieke bijdragen van G4S moet elk verzoek tot goedkeuring in eerste instantie worden ingediend bij de relevante regionale General Counsel, die op zijn beurt het verzoek moet doorverwijzen naar de Company Secretary van G4S voordat een betaling kan worden aangeboden of gedaan. De termen bijdragen en betalingen kunnen ook betrekking hebben op sponsoring van evenementen, geschenken in natura, enzovoort en niet uitsluitend op geldelijke donaties Behandeling van klanten Wederzijds vertrouwen tussen G4S en zijn klanten is van essentieel belang. Alle werknemers moeten er alles aan doen om te allen tijde uitstekende services te leveren, de beste prijs-kwaliteitverhouding te bieden, aan de verwachtingen van klanten te voldoen en op veranderende vereisten te anticiperen. Goed begrip van zowel de verwachtingen van de klant als van de verplichtingen van het bedrijf is van essentieel belang en kan alleen worden verkregen via open en duidelijke communicatie met de klant. Ons doel is om inzicht te verkrijgen in de behoeften van de klant en om er gezamenlijk voor te zorgen dat daarin wordt voorzien. Wanneer wij tijdens contractbesprekingen tot de conclusie komen dat de belangen van de klant op de lange termijn met onze voorstellen niet goed worden gediend, zullen we dat duidelijk aangeven. Zelfs als dit een negatieve impact heeft op ons bedrijf. Open en eerlijk zijn tegen onze klanten betekent ook dat we het melden als we ons bewust worden van bedrijfspraktijken of processen binnen het bedrijf van de klant die naar onze mening tegen onze waarden indruisen of die ertoe zouden leiden dat we onze eigen praktijken en processen schade zouden berokkenen als we die zouden naleven Behandeling van leveranciers Onze leverancier hebben het recht op een eerlijke behandeling. Het is ons beleid om leverancier te betalen in navolging van overeengekomen handelsvoorwaarden. We stellen hoge eisen aan onze leveranciers binnen het kader van ons eigen ethiekbeleid Concurrentie G4S zal altijd krachtig, eerlijk en ethisch concurreren. Succes in een concurrerende markt wordt gebouwd op het bieden van een goede prijs en uitstekende service. Wanneer werknemers contact hebben met concurrenten, moeten zij zorgen dat er geen vertrouwelijke informatie wordt besproken en dat er geen poging wordt gedaan om op ongepaste wijze handelsgeheimen of enige andere vertrouwelijke informatie van concurrenten te bemachtigen. Werknemers mogen geen prijsinformatie openbaar maken aan of bespreken of delen met concurrenten (zelfs geen indirecte). Zij mogen zich ook niet inlaten met gedrag 6

7 of praktijken die strijdig zijn met de wetten die van toepassing zijn op de desbetreffende bedrijfsactiviteiten. 7

8 2. Onze benadering van ondernemingsbestuur G4S doet er alles aan om de belangen van onze aandeelhouders en onze organisatie te beschermen door naleving van de relevante wet- en regelgeving en zorgvuldig beheer van zakelijke risico s Naleving van wetgeving G4S zal volledig alle bestaande nationale en internationale wetten en voorschriften naleven. Het is de verantwoordelijkheid van alle managers om ervoor te zorgen, door waar nodig juridisch of ander deskundig advies in te winnen, dat zij op de hoogte zijn van alle lokale wetten en voorschriften die van invloed zijn op het zakelijke gebied waarin zij werkzaam zijn Boekhoudnormen en bescheiden Alle boekhoudkundige documentatie moet een waarheidsgetrouw beeld van de verrichte zakelijke transacties, activa en passiva geven en in overeenstemming met toepasselijke (boekhoudkundige) wet- en regelgeving zijn opgesteld. Geen document of invoer mag vals, onvolledig of onderdrukt zijn. Alle rapportages van de Group moeten nauwkeurig en volledig zijn en in elk belangrijk opzicht overeenstemmen met de normen, beleid en procedures betreffende boekhouding, zoals beschreven in de Financiële handleiding van de Group. Werknemers mogen geen managementinformatie voor persoonlijk gewin of om enige andere reden in belangrijke mate foutief melden of bewust verkeerd weergeven. Bezorgdheden over het feit dat dit heeft plaatsgevonden of gaat plaatsvinden, moeten worden gemeld via de beschikbare voorzieningen voor klokkenluiders Externe rapportage G4S-bedrijven kunnen worden verplicht om verklaringen af te geven of rapporten te verstrekken aan regelgevende instanties, overheidsinstanties of andere overheidsafdelingen. Zorg dat deze verklaringen of rapporten juist en op tijd worden verstrekt en niet misleidend zijn. Senior management moet ervoor waken geen gevoelige informatie openbaar te maken. Zorg ook bij uitspraken tegenover de media dat de verstrekte informatie correct en niet misleidend is. Informatie die, mocht deze openbaar worden gemaakt, aanzienlijke invloed heeft op de aandelenkoers van G4S plc of informatie over bepaalde transacties zoals fusies, overnames of verkopen of transacties met verbonden partijen is onderhevig aan specifieke regels. Dergelijke gevallen moeten worden doorverwezen naar de relevante regionale General Counsel. Vragen van de media moeten worden doorverwezen naar de mediaprofessionals van het bedrijf en verklaringen mogen alleen worden gedaan door aangewezen woordvoerders. 8

9 Alleen gemachtigde woordvoerders mogen het bedrijf vertegenwoordigen in media- of investeerdersrelaties. G4S verstrekt via de zakelijke website van G4S en door middel van het jaarverslag en de jaarrekening en andere verklaringen die worden gepubliceerd, geschikte informatie voor aandeelhouders om onze bedrijfsprestaties te beoordelen. Wij leven toepasselijke wetgeving en beursvoorschriften na betreffende de openbaarmaking van informatie over G4S Beleidsstukken en procedures G4S erkent dat er risico s zijn verbonden aan de uitvoering van elke bedrijfsactiviteit. Management is er verantwoordelijk voor dat er beleidsstukken en procedures van kracht zijn voor risicobeheer en voor naleving van dergelijke beleidsstukken en procedures. Werknemers moeten ervoor zorgen dat zij zich bewust zijn van de risico s die verbonden zijn aan hun activiteiten en dat zij de beleidsstukken en procedures voor het beheer van die risico s naleven. 3. Onze toewijding aan onze werknemers G4S doet er alles aan om individuele en bedrijfsprestaties te optimaliseren door de beste personen aan te nemen op alle niveaus en een omgeving te creëren waarin zij volledig kunnen en willen bijdragen aan het succes van de Group. Om een werkomgeving te bereiken waarin teamgeest en toewijding aan de doelen en waarden van G4S worden onderhouden, hebben wij allemaal de plicht te garanderen dat afzonderlijke werknemers eerlijk en met waardigheid en respect worden behandeld Nationale regelgeving en richtlijnen Bij de behandeling van zijn werknemers treedt G4S op in overeenstemming met nationale regelgeving. De verplichtingen van werkgevers tegenover werknemers onder wetten en voorschriften inzake arbeid en sociale zekerheid moeten worden gerespecteerd IAO-verklaring inzake fundamentele beginselen en rechten op het werk G4S ondersteunt de vier fundamentele beginselen van de IAO-verklaring. Zo respecteren wij, in overeenstemming met lokale wetgeving en praktijken, de vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen. Werkgelegenheid is vrijwillig zonder gebruik van gedwongen of kinderarbeid en wij discrimineren niet op basis van geslacht, huidskleur, etnische achtergrond, cultuur, religie, seksuele geaardheid of handicap en wij houden ons aan alle antidiscriminatiewetgeving in elk rechtsgebied waar bedrijven van de Group actief zijn Intimidatie Intimidatie kan worden gedefinieerd als ongewenst gedrag dat een persoon intimiderend, ergerlijk, beschamend, vernederend of beledigend vindt. Gedrag dat intimidatie (racistisch, seksueel of anderszins) van welke werknemer dan ook betreft, is onacceptabel. Wanneer 9

10 een werknemer meent dat hij of zij wordt geïntimideerd, moet hij of zij dit geval melden bij de relevante Human Resources-manager die ervoor zal zorgen dat dit onmiddellijk onafhankelijk wordt onderzocht Gelijke kansen G4S waardeert al zijn werknemers voor de bijdragen die zij leveren aan het bedrijf. Kansen op promotie moeten gelijk zijn en worden niet beïnvloed door andere overwegingen dan hun prestaties, mogelijkheden en talenten. Werknemers krijgen ook de mogelijkheid om hun potentieel te ontwikkelen en, indien van toepassing, hun carrières binnen het bedrijf verder te ontwikkelen Veiligheid en gezondheid G4S geeft de hoogste prioriteit aan de bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers op hun werkplek. Wij zullen vooral continu de effectiviteit van onze productiemethoden controleren om diegenen te beschermen die in een omgeving met hoog risico werken. Dit omvat de evaluatie, vermindering en het beheer van risico s waar deze optreden en de handhaving van strenge procedures die onze werknemers beschermen en de mensen, eigendommen en bedrijfsmiddelen die zij bewaken. Wij verwachten dat onze leiders uitstekende rolmodellen zijn die de hoogste normen voor veiligheid en gezondheid uitdragen en een cultuur stimuleren waarin, in overeenstemming met onze waarden, veiligheid en gezondheid de eerste overwegingen zijn bij alles dat wij doen Arbeidsvoorwaarden De bedrijven en hun werknemers trachten langetermijnrelaties op te bouwen. Werknemers worden betaald voor en werken uren volgens voorwaarden die tenminste zo gunstig zijn als door nationale wetgeving of branchenormen zijn vastgesteld. Waar deze niet bestaan, stelt het bedrijf normen in door te garanderen dat de betaalde beloningen in overeenstemming zijn met de markt en dat de gewerkte uren niet buitensporig zijn, ongeacht lokale praktijken Screening voorafgaand aan dienstverband Om de belangen van zijn werknemers en klantenkring te beschermen, en vanwege de aard van de werkzaamheden, past G4S strenge screening- en selectiemethoden toe voorafgaand aan een dienstverband. 4. Onze benadering van handelen als maatschappelijk verantwoord bedrijf G4S doet er alles aan om een maatschappelijk verantwoord bedrijf te zijn dat zich bewust is van de economische, sociale en milieugevolgen van onze activiteiten en dat ernaar streeft de voordelen te maximaliseren en de negatieve gevolgen van onze wereldwijde bedrijfsvoering te minimaliseren Mensenrechten 10

11 G4S doet er alles aan om wereldwijd zijn verantwoordelijkheden wat betreft mensenrechten te vervullen door toepassing van de Leidende beginselen voor het bedrijfsleven en mensenrechten van de Verenigde Naties (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights) (2011). Deze toewijding komt tot uiting in het Mensenrechtenbeleid van G4S. De Leidende beginselen bevestigen vier internationale normen die internationale brede overeenstemming hebben bereikt als elementaire mensenrechten voor alle bedrijven: Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1947) Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (1966) Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (1966) Verklaring inzake fundamentele beginselen en rechten op het werk van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) (1998) Het Mensenrechtenbeleid van G4S weerspiegelt onze toewijding bij het respecteren van mensenrechten en belichaamt in het bijzonder ons begrip van het belang ervan voor een wereldwijde beveiligingsgroep van onze schaal en diversiteit. Het bepaalt ook de vereiste voor het gedrag van alle werknemers binnen de groep en degenen waarmee we zaken doen Het milieu G4S voert zijn bedrijfsvoering uit met respect voor het milieu. Wij streven er actief naar om de gevolgen voor het milieu van de hele groep te beperken door jaarlijkse beperking van onze koolstofemissies en het beheer van afval, water, brandstofemissies en energieverbruik na te streven Lokale gemeenschappen G4S is toegewijd aan ondersteuning en hulp aan de gemeenschappen waarin wij werkzaam zijn door middel van een verschillende middelen, waaronder fondsenwerving voor goede doelen, sponsoring van gemeenschapsprojecten en vrijwilligerswerk door werknemers. Wij doen onze bedrijfsvoering met respect voor en begrip van lokale gemeenschappen en ondernemen stappen om overlast als gevolg van onze handelingen te beperken. Wij willen onze lokale belangen ook dienen door goede werkgelegenheid en effectieve diensten en producten te leveren en een eerlijk loon te betalen dat een redelijke levensstandaard biedt aan onze werknemers en hun families. 5. Toewijding van werknemers aan G4S Werknemers hebben een verplichting de belangen van het bedrijf te bevorderen. Dit beleid kan niet op elk voorval anticiperen waar handelingen van werknemers met onze ethische normen in conflict kunnen komen. Van werknemers wordt derhalve verwacht dat zij een goed ethisch beoordelingsvermogen toepassen, zelfs wanneer de omstandigheden niet specifiek deze gedragscode schenden of waar specifieke wetten voorschriften niet van toepassing zijn. Bij twijfel moeten werknemers de lokale juridische adviseur raadplegen. 11

12 5.1. Vertrouwelijke informatie Werknemers mogen geen vertrouwelijke informatie die zij via hun dienstverband hebben verkregen gebruiken voor persoonlijk gewin. Het openbaar maken van vertrouwelijke informatie aan derden tijdens of na hun dienstverband is niet toegestaan tenzij de openbaarmaking is goedgekeurd of een legitieme zakelijke reden dient en de informatie beveiligd wordt gecommuniceerd. Vertrouwelijke informatie is informatie die specifiek als vertrouwelijk is omschreven of anders duidelijk vertrouwelijk is vanuit de context. De term vertrouwelijke informatie omvat geen informatie die openbaar is of informatie die de betrokken persoon wettelijk openbaar dient te maken Belangenverstrengeling Elke werknemer heeft de plicht zakelijke, financiële of andere directe of indirecte belangen of relaties te vermijden die in strijd zijn met de belangen van het bedrijf of die zijn of haar loyaliteit met het bedrijf verdeelt. Elke activiteit die ook maar de schijn van een dergelijke belangenverstrengeling wekt moet worden beëindigd tenzij, na melding bij de toepasselijke managementlaag, schriftelijk is bevestigd dat de activiteit geen belangenverstrengeling vormt en niet schadelijk is voor de reputatie en het aanzien van het bedrijf Sociaal netwerken Werknemers die zich bezighouden met sociale netwerken op websites of in groepen die enig verband tonen met of melding maken van G4S worden geacht zich te gedragen in overeenstemming met de waarden en het beleid van G4S. Werknemers moeten daarom garanderen dat het bedrijf niet wordt blootgesteld aan juridische of reputatieschade en dat de veiligheid en beveiliging van werknemers, klantenkring en het algemene publiek niet wordt ondermijnd. 6. Implementatie Dit bedrijfsethiekbeleid wordt overal in G4S gepubliceerd, waaronder op het wereldwijde Intranet en de bedrijfswebsite. Het beleid moet door alle bedrijven als minimale norm worden overgenomen en alle G4S-managers en relevante specialisten worden verstrekt. Wij bieden ethiektraining aan en er wordt jaarlijks een ondertekeningsronde ingesteld. Voor eerstelijns- of administratief personeel moet een Ethische code (inclusief relevante elementen van het Bedrijfsethiekbeleid) door bedrijfseenheden en management worden aangeboden met inhoud die waar van toepassing in training en andere interne communicatiekanalen wordt weerspiegeld. 12

13 Voor alle nieuwe werknemers bevatten arbeidscontracten of schriftelijke verklaringen het Bedrijfsethiekbeleid of de Ethische code, waar van toepassing. Deze moeten ondertekend worden, worden bewaard en gecontroleerd kunnen worden. Implementatie en naleving van het Bedrijfsethiekbeleid wordt gecontroleerd volgens de nalevingprocessen van G4S. Het beleid wordt jaarlijks beoordeeld. Waar G4S-bedrijven hun ethiekbeleid hebben gepubliceerd moet dit worden beoordeeld op grond van dit Groepsbeleid om te garanderen dat deze beantwoorden aan dezelfde minimumnormen Klachten, bezorgdheden en suggesties van personeel Personeel mag verwachten dat het bedrijf hun constructieve suggesties serieus overweegt en een weloverwogen en objectieve beoordeling van hun oprechte bezorgdheden en klachten levert. Dergelijke bezorgdheden omvatten fraude, verkeerde vertegenwoordiging, diefstal, intimidatie, discriminatie en niet-naleving van wet- en regelgeving, beleid en procedures. Bezorgdheden moeten onpartijdig worden onderzocht zodat de rechten van de werknemer beschermd blijven. Werknemers die bezorgdheden over mogelijk onethisch gedrag hebben moeten in eerste instantie hun lokale Human Resources of Financiële zaken op de hoogte stellen. Werknemers kunnen dit, indien gewenst, anoniem doen. Om vertrouwelijkheid te garanderen moeten werknemers deze bezorgdheden niet met collega s of derden bespreken, tenzij dit uitdrukkelijk is goedgekeurd of tenzij het wettelijk vereist is. Als de werknemer niet tevreden is met de reactie over de bezorgdheid die hij of zij heeft aangekaart, of als bezorgdheid verband houdt met een bijzonder ernstig of gevoelig onderwerp, dan kan hij of zij gebruik maken van de vertrouwelijke meldingshotline. Er zijn hotlines met twee niveaus beschikbaar: G4S lokale bedrijfshotline voor werknemers om bezorgdheden te opperen voor het melden, onderzoeken en oplossen door senior management in hun eigen lokale bedrijf. Alle G4S-bedrijven zijn verplicht hun werknemers over het telefoonnummer en adres te adviseren dat zij moeten gebruiken. SpeakOut een wereldwijde hotline en webservice (www.g4s-speakout.com) voor de melding van problemen die niet goed lokaal kunnen worden gemeld en onderzocht of van uitzonderlijke ernst of gevoeligheid zijn. G4S-bedrijven zijn verplicht hun werknemers te wijzen op de webservice en het relevante gratis telefoonnummer en de belinstructies voor het land waar zij werken. 6.2 Nalevingscontrole Wij controleren regelmatig de naleving van dit ethiekbeleid met behulp van de informatie die zijn gemeld via de vertrouwelijke meldingshotlinefaciliteit, interne/externe audits en continue managementrapportages. 6.3 Naleving van beleid 13

14 Omdat G4S het doel heeft hoge ethische normen te onderhouden in de uitvoering van zijn bedrijfsactiviteiten, zijn praktijken die niet voldoen aan de principes en het beleid van de Groep niet toegestaan. Strikte naleving van deze principes en ondersteunend beleid is een voorwaarde voor het werken in de Groep. Elke handeling van een werknemer die moedwillig of per ongeluk dit ethiekbeleid schendt kan leiden tot disciplinaire maatregelen en, waar van toepassing, kan juridische vervolging worden ingesteld. 14

Zakelijke Gedragscode. Beleid inzake Ethiek en Naleving. [Type text]

Zakelijke Gedragscode. Beleid inzake Ethiek en Naleving. [Type text] Zakelijke Gedragscode Beleid inzake Ethiek en Naleving [Type text] INHOUDSTABEL INLEIDING Bericht van de CEO 2 ZAKELIJKE GEDRAGSCODE 1. KERNWAARDEN 3 Responsible Care 3 Respect en integriteit 3 Verantwoording

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gedragscode 1. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Gedragscode 1. Inhoudsopgave Gedragscode Voor meer informatie over Rentokil Initial kunt u een bezoek brengen aan: www.rentokil-initial.com www.rentokil.com www.initial.com www.ambius.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Uiteenzetting

Nadere informatie

Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag

Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Welkom 3 Inleiding 4 Verantwoordelijkheid tegenover elkaar 6 Verantwoordelijkheid tegenover Ashland en haar Aandeelhouders

Nadere informatie

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Inhoud Pag. Hoofdstuk 3 1. Inleiding

Nadere informatie

Securitas Values and Ethics (Waarden en Ethiek)

Securitas Values and Ethics (Waarden en Ethiek) Securitas Values and Ethics (Waarden en Ethiek) 1 2 Bericht van de CEO Elke dag en overal waar wij actief zijn kan iedereen bij Securitas helpen bij het opbouwen van onze reputatie en ons merk en bij het

Nadere informatie

Marquard & Bahls. Gedragscode

Marquard & Bahls. Gedragscode Marquard & Bahls Gedragscode Marquard & Bahls Gedragscode Inhoud Bericht van de Raad van Bestuur... 3 Strategische aanpak... 4 Visie & Missie... 4 Prioriteiten... 4 Waarden... 5 Filosofie... 5 Zaken &

Nadere informatie

INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE

INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE Internationaal Complianceprogramma van Universal Het Internationale Complianceprogramma van Universal zorgt ervoor dat we ons integer gedragen in overeenstemming met

Nadere informatie

Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE

Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE INHOUDSOPGAVE INLEIDING Doel en toepassingsgebied...1 Onze toezegging...1 Naleving van wet- en regelgeving...2 Hulpmiddelen voor werknemers...2 Meldingsplicht...3 Disciplinaire

Nadere informatie

Ethische Code Tate & Lyle Essentiële ingrediënten

Ethische Code Tate & Lyle Essentiële ingrediënten Ethische Code Tate & Lyle Essentiële ingrediënten Doen wat juist is, wat er ook gebeurt Onze kernwaarden Integriteit Veiligheid Respect In het bedrijfsleven en in het leven in het algemeen word je vaak

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken

Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken The Way Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken The Way Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken Onze gedragscode voor verantwoord ondernemen Boodschap van de Chief Executive De meest constante

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FIAT INDUSTRIAL

GEDRAGSCODE FIAT INDUSTRIAL 2010 GEDRAGSCODE GEDRAGSCODE FIAT INDUSTRIAL INHOUDSTAFEL ALGEMENE PRINCIPES 2 1. HANDLEIDING BIJ HET GEBRUIK VAN DE CODE 3 2. HANDELSWIJZE IN HET BEDRIJF 4 Belangenvermenging 4 Verplichting tot confidentialiteit

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode Beste collega, Iedere dag leveren onze beslissingen en acties een bijdrage aan het vormen van de reputatie en het toekomstig succes van ons bedrijf. Wij, als AbbVie medewerkers, hebben

Nadere informatie

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE Zoals gewijzigd op 22 september 2014 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTER VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR Bij HEICO doen we zaken op een uiterst eerlijke en ethische manier. Deze

Nadere informatie

QUEST SOFTWARE, INC. CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK. (Als zodanig gewijzigd in november 2009)

QUEST SOFTWARE, INC. CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK. (Als zodanig gewijzigd in november 2009) QUEST SOFTWARE, INC. CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK (Als zodanig gewijzigd in november 2009) Inleiding Quest Software, Inc. ( Quest ) spant zich ten volle in voor de naleving van de strengste normen

Nadere informatie

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG Ver. 01 / March 2013 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE...3 1.1 Het bedrijf en onze waarden...3 1.2 Wat is de Ethische Gedragscode en Normen

Nadere informatie

Onze werkwijze. Bedrijfspraktijken van BT. Oktober 2013. Pagina 1

Onze werkwijze. Bedrijfspraktijken van BT. Oktober 2013. Pagina 1 Onze werkwijze Bedrijfspraktijken van BT Oktober 2013 Pagina 1 Onze werkwijze: Onze bedrijfspraktijken Onze waarden: Het document Onze werkwijze bevat onze bedrijfspraktijken en waarden: het gedrag dat

Nadere informatie

EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF. Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek

EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF. Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek INTRODUCTIE Wij willen graag de Gedragscode van Clear Channel met u delen. Bob Pittman William Eccleshare In deze Clear Channel

Nadere informatie

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN OVER CORIO Corio is een vastgoedonderneming met een focus op retail die zich specialiseert in de ontwikkeling van, investering in en management van winkelcentra.

Nadere informatie

Wij. zijn betrokken. Ethische Gedragscode

Wij. zijn betrokken. Ethische Gedragscode Wij zijn betrokken Ethische Gedragscode Bombardiers missie Het is onze missie om de meest toonaangevende producent van vliegtuigen en treinen te zijn in de wereld. Wij hebben ons ertoe verbonden uitstekende

Nadere informatie

Gedragscode. Imperial Tobacco Gedragscode 09.08.10 DEFINITIEVE VERSIE

Gedragscode. Imperial Tobacco Gedragscode 09.08.10 DEFINITIEVE VERSIE Gedragscode contents onze gedragscode van Alison Cooper Section 1 Zakelijke Integriteit Section 2 Verantwoorde Commerciële Praktijken Section 3 Vertrouwen, Respect en Verantwoorde-lijkheid Section 4 Beheer

Nadere informatie

Gedragscode voor. bedrijfsvoering

Gedragscode voor. bedrijfsvoering Gedragscode voor bedrijfsvoering 1 Een bericht van AlanKrause MWH Global, Inc. is een bedrijf dat constant in beweging is. Voor een bedrijf dat zo dynamisch is als het onze hebben we hard moeten werken

Nadere informatie

Bericht van het Bestuur van Tenneco

Bericht van het Bestuur van Tenneco GEDRAGSCODE Bericht van het Bestuur van Tenneco Bericht van Gregg Sherrill, Chairman en Chief Executive Officer Beste Tenneco-teamleden, Dankzij ons vaste streven naar de hoogste ethische normen hebben

Nadere informatie

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG INHOUDSOPGAVE De Oracle-code voor ethiek en zakelijk gedrag..........1 Inzicht in deze code...............................1 Toepasselijkheid van deze code.....................2

Nadere informatie

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken Code of conduct Wie we zijn en hoe we werken Deze handleiding bevat AkzoNobel s code of conduct. In 2008 heeft AkzoNobel de bedrijfswaarden opnieuw gedefinieerd. Deze waarden zijn: Ons eerst richten op

Nadere informatie

Ethische gedragscode Versie: augustus 2012

Ethische gedragscode Versie: augustus 2012 Op dit document wordt documentbeheer toegepast. Het is in elektronische vorm gepubliceerd. De versie op de Corporate Governance-website van Regal is de meest actuele versie. Papieren exemplaren vallen

Nadere informatie

ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE

ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE INHOUDSOPGAVE ACTIVA EN INFORMATIE OP DE JUISTE WIJZE GEBRUIKEN Ons streven 3 Ons doel en onze waarden 4 Personen op wie de code van toepassing is 5 Wat medewerkers moeten

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER 1 CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INLEIDING Umicore heeft haar beleidsverklaring, waarden en organisatorische basisfilosofie uiteengezet in een document met de titel The Umicore Way. Dit document licht toe

Nadere informatie

Code of Ethics. Vertrouwen. Respect. Integriteit.

Code of Ethics. Vertrouwen. Respect. Integriteit. Code of Ethics Vertrouwen. Respect. Integriteit. Onze verplichtingen De verplichtingen van UTC bepalen wie we zijn en hoe we werken. Ze zorgen dat onze bedrijven gericht werken en vooruitgaan. Prestaties

Nadere informatie

Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches

Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches De basis voor al onze activiteiten is ethisch verantwoord gedrag, eerlijkheid en betrouwbaarheid. Het opbouwen van een reputatie vergt tijd.

Nadere informatie