Bedrijfsethiekbeleid. Bedrijfsethiekbeleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfsethiekbeleid. Bedrijfsethiekbeleid"

Transcriptie

1 Bedrijfsethiekbeleid 1

2 Inleiding en documentbeheer Dit document bevat informatie over het beleid, de procedures, normen en richtlijnen van het hoofdkantoor van G4S Group en wordt periodiek bijgewerkt om wijzigingen als gevolg van bedrijfsvereisten of infrastructuur op te nemen. Dit document MOET worden doorgenomen en goedgekeurd door de aangewezen goedkeurder(s) van het hoofdkantoor van G4S Group om de technische nauwkeurigheid en zakelijke geldigheid te garanderen. Eigenaar Goedkeurder(s) Documenteigenaar en goedkeurder(s) Group HR Group HR Director Versiebeheer Versie Versiedatum Documentgeschiedenis e opgemaakte live document Live document bevat wijzigingen in verband met de Britse Bribery Act Live document; jaarlijkse evaluatie en updates in verband met nieuwe beleidsstukken Live document; jaarlijkse evaluatie en updates in verband met nieuw Mensenrechtenbeleid en nieuwe richtlijnen Jaarlijkse evaluatie en diverse wijzigingen, inclusief maar niet beperkt tot veiligheid en gezondheid en normen ten aanzien van bedrijfspraktijken Jaarlijkse evaluatie; kleine wijzigingen Interne distributielijst Top 350 managers en alle werknemers Externe distributie Documenten die zijn geclassificeerd als Vertrouwelijk of Alleen voor intern gebruik mogen niet door de ontvanger worden gereproduceerd of vrijgegeven aan een externe partij zonder uitdrukkelijke instemming van de aangeven G4S-documenteigenaar. De inhoud en classificatie van dit document moet worden overwogen voordat toestemming wordt verleend. De eigenaar van dit document moet de distributievorm(en), kopieermachtigingen en procedures voor retournering of verwijdering van het document aangeven. 2

3 Het Bedrijfsethiekbeleid De manier van zakendoen door G4S is gebaseerd op een set kernwaarden: de G4S Groupwaarden.Deze waarden komen overeen met het ethisch gedrag dat G4S te allen tijde tentoonspreidt en dat de Group heeft vastgelegd in een Bedrijfsethiekbeleid. Het doel van dit Bedrijfsethiekbeleid is te garanderen dat managers en werknemers goed begrip hebben van de minimale operationele normen van de Group en de verwachtingen van onze klanten en belanghebbenden. Het is van essentieel belang dat de ethische bedrijfsnormen die in dit beleid zijn opgenomen tijdens alle activiteiten van G4S worden toegepast. Onze senior managers moeten dan ook hun persoonlijke betrokkenheid tonen door regelmatig dit beleid te onderschrijven en nalevering ervan te verifiëren binnen hun eigen verantwoordingsgebieden. Alle senior managers bij G4S moeten er tevens voor zorgen dat dit beleid jaarlijks naar alle managers wordt gecommuniceerd. We doen er alles aan overeenkomstig deze normen te handelen en controleren regelmatig op naleving ervan binnen de organisatie. In het onwaarschijnlijke geval dat deze niet worden nageleefd, worden gepaste maatregelen genomen. De normen weerspiegelen de waarden die ons als organisatie definiëren en we zullen deze continu evalueren om te garanderen dat ze passend zijn en blijven. Elke werknemer binnen de organisatie moet deze waarden tonen en nastreven door de normen beschreven in het beleid en de code na te leven. Ashley Almanza CEO G4S plc 3

4 INHOUD 1. Normen ten aanzien van bedrijfspraktijken 1.1. Omkoping en corruptie 1.2. Politieke bijdragen 1.3. Behandeling van klanten 1.4. Behandeling van leveranciers 1.5. Concurrentie 2. Onze benadering van ondernemingsbestuur 2.1. Naleving van wetgeving 2.2. Boekhoudnormen en bescheiden 2.3. Externe rapportage 2.4. Beleidsstukken en procedures 3. Onze toewijding aan onze werknemers 3.1. Nationale regelgeving en richtlijnen 3.2. IAO-verklaring inzake fundamentele beginselen en rechten op het werk 3.3. Intimidatie 3.4. Gelijke kansen 3.5. Veiligheid en gezondheid 3.6. Arbeidsvoorwaarden 3.7. Screening voorafgaand aan dienstverband 4. Onze benadering van handelen als maatschappelijk verantwoord bedrijf 4.1. Mensenrechten 4.2. Het milieu 4.3. Lokale gemeenschappen 5. Toewijding van werknemers aan G4S 5.1. Vertrouwelijke informatie 5.2. Belangenverstrengeling 5.3. Sociaal netwerken 6. Implementatie 6.1. Klachten, bezorgdheden en suggesties van personeel 6.2. Nalevingscontrole 6.3. Naleving van beleid 4

5 1. Normen ten aanzien van bedrijfspraktijken G4S houdt zich aan hoge ethische normen tijdens de zakelijke activiteiten Omkoping en corruptie G4S is ten zeerste gekant tegen omkoping en corruptie in welke vorm dan ook. Alle betalingen, geschenken of smeergelden door of namens G4S die iemand overhalen, of zijn bedoeld om iemand over te halen, tot ongepast gedrag, alsmede betalingen, geschenken of smeergelden aan overheidsfunctionarissen om hun gedrag te wijzigen bij het uitvoeren van hun taken (anders dan betalingen, vergoedingen, enzovoort waarom zij volgens schriftelijke wetgeving kunnen verzoeken), zijn zaken die zullen worden onderzocht en die disciplinaire maatregelen tot gevolg kunnen hebben voor de betrokken werknemers, inclusief ontslag op staande voet. Geschenken of entertainment mogen alleen aan derden worden aangeboden wanneer deze stroken met gebruikelijke bedrijfspraktijken binnen het toepasselijke gebied, een bescheiden waarde hebben en niet kunnen worden geïnterpreteerd als een poging om een handelsrelatie te beïnvloeden. In deze moet het Entertainmentbeleid moet worden geraadpleegd. Als sprake is van enige twijfel, moet de relevante regionale General Counsel of de General Counsel van de Group worden geraadpleegd. Verkoop van de services en producten van de Group en aankoop van services en producten van leveranciers vindt uitsluitend plaats op basis van kwaliteit, prestaties, prijs, waarde en/of ten behoeve van de Group en nooit op basis van het geven of ontvangen van betalingen, geschenken, entertainment, gunsten of anderszins ter overreding. Het Beleid inzake commerciële sponsoring biedt aanvullende richtlijnen voor managers met betrekking tot dit onderwerp. Werknemers moeten geen geschenken, geld of entertainment van derden (organisaties of personen) accepteren waarvan redelijkerwijs zou kunnen worden aangenomen dat deze zakelijke transacties beïnvloeden. Geschenken, met uitzondering van kleine zaken van geringe waarde, moeten worden geretourneerd. Dit is met name van belang wanneer een aankoopbeslissing wordt overwogen. In een cultuur waar een dergelijke actie problemen zou kunnen veroorzaken, moet worden verklaard dat het geschenk aan het bedrijf is geschonken en moet het, waar praktisch, aan een gepast goed doel worden gedoneerd Politieke bijdragen G4S levert geen bijdragen aan politieke partijen, politieke kandidaten of organisaties die politiek actief zijn; dit beleid is wereldwijd van toepassing. De enige uitzondering hierop worden gevormd door situaties in landen waar dit een wettelijke vereiste is. Elke betaling moet van tevoren worden goedgekeurd door de directie van G4S plc. Alle bedrijven binnen de G4S Group zijn gehouden aan de regels die op G4S plc van toepassing zijn. Dit betekent dat elke aanzienlijke betaling tijdens een algemene vergadering 5

6 door de aandeelhouders van G4S plc moet worden goedgekeurd. Het is onwaarschijnlijk dat betalingen hoger dan een symbolisch bedrag zullen worden toegestaan. In navolging van het Beleid inzake politieke bijdragen van G4S moet elk verzoek tot goedkeuring in eerste instantie worden ingediend bij de relevante regionale General Counsel, die op zijn beurt het verzoek moet doorverwijzen naar de Company Secretary van G4S voordat een betaling kan worden aangeboden of gedaan. De termen bijdragen en betalingen kunnen ook betrekking hebben op sponsoring van evenementen, geschenken in natura, enzovoort en niet uitsluitend op geldelijke donaties Behandeling van klanten Wederzijds vertrouwen tussen G4S en zijn klanten is van essentieel belang. Alle werknemers moeten er alles aan doen om te allen tijde uitstekende services te leveren, de beste prijs-kwaliteitverhouding te bieden, aan de verwachtingen van klanten te voldoen en op veranderende vereisten te anticiperen. Goed begrip van zowel de verwachtingen van de klant als van de verplichtingen van het bedrijf is van essentieel belang en kan alleen worden verkregen via open en duidelijke communicatie met de klant. Ons doel is om inzicht te verkrijgen in de behoeften van de klant en om er gezamenlijk voor te zorgen dat daarin wordt voorzien. Wanneer wij tijdens contractbesprekingen tot de conclusie komen dat de belangen van de klant op de lange termijn met onze voorstellen niet goed worden gediend, zullen we dat duidelijk aangeven. Zelfs als dit een negatieve impact heeft op ons bedrijf. Open en eerlijk zijn tegen onze klanten betekent ook dat we het melden als we ons bewust worden van bedrijfspraktijken of processen binnen het bedrijf van de klant die naar onze mening tegen onze waarden indruisen of die ertoe zouden leiden dat we onze eigen praktijken en processen schade zouden berokkenen als we die zouden naleven Behandeling van leveranciers Onze leverancier hebben het recht op een eerlijke behandeling. Het is ons beleid om leverancier te betalen in navolging van overeengekomen handelsvoorwaarden. We stellen hoge eisen aan onze leveranciers binnen het kader van ons eigen ethiekbeleid Concurrentie G4S zal altijd krachtig, eerlijk en ethisch concurreren. Succes in een concurrerende markt wordt gebouwd op het bieden van een goede prijs en uitstekende service. Wanneer werknemers contact hebben met concurrenten, moeten zij zorgen dat er geen vertrouwelijke informatie wordt besproken en dat er geen poging wordt gedaan om op ongepaste wijze handelsgeheimen of enige andere vertrouwelijke informatie van concurrenten te bemachtigen. Werknemers mogen geen prijsinformatie openbaar maken aan of bespreken of delen met concurrenten (zelfs geen indirecte). Zij mogen zich ook niet inlaten met gedrag 6

7 of praktijken die strijdig zijn met de wetten die van toepassing zijn op de desbetreffende bedrijfsactiviteiten. 7

8 2. Onze benadering van ondernemingsbestuur G4S doet er alles aan om de belangen van onze aandeelhouders en onze organisatie te beschermen door naleving van de relevante wet- en regelgeving en zorgvuldig beheer van zakelijke risico s Naleving van wetgeving G4S zal volledig alle bestaande nationale en internationale wetten en voorschriften naleven. Het is de verantwoordelijkheid van alle managers om ervoor te zorgen, door waar nodig juridisch of ander deskundig advies in te winnen, dat zij op de hoogte zijn van alle lokale wetten en voorschriften die van invloed zijn op het zakelijke gebied waarin zij werkzaam zijn Boekhoudnormen en bescheiden Alle boekhoudkundige documentatie moet een waarheidsgetrouw beeld van de verrichte zakelijke transacties, activa en passiva geven en in overeenstemming met toepasselijke (boekhoudkundige) wet- en regelgeving zijn opgesteld. Geen document of invoer mag vals, onvolledig of onderdrukt zijn. Alle rapportages van de Group moeten nauwkeurig en volledig zijn en in elk belangrijk opzicht overeenstemmen met de normen, beleid en procedures betreffende boekhouding, zoals beschreven in de Financiële handleiding van de Group. Werknemers mogen geen managementinformatie voor persoonlijk gewin of om enige andere reden in belangrijke mate foutief melden of bewust verkeerd weergeven. Bezorgdheden over het feit dat dit heeft plaatsgevonden of gaat plaatsvinden, moeten worden gemeld via de beschikbare voorzieningen voor klokkenluiders Externe rapportage G4S-bedrijven kunnen worden verplicht om verklaringen af te geven of rapporten te verstrekken aan regelgevende instanties, overheidsinstanties of andere overheidsafdelingen. Zorg dat deze verklaringen of rapporten juist en op tijd worden verstrekt en niet misleidend zijn. Senior management moet ervoor waken geen gevoelige informatie openbaar te maken. Zorg ook bij uitspraken tegenover de media dat de verstrekte informatie correct en niet misleidend is. Informatie die, mocht deze openbaar worden gemaakt, aanzienlijke invloed heeft op de aandelenkoers van G4S plc of informatie over bepaalde transacties zoals fusies, overnames of verkopen of transacties met verbonden partijen is onderhevig aan specifieke regels. Dergelijke gevallen moeten worden doorverwezen naar de relevante regionale General Counsel. Vragen van de media moeten worden doorverwezen naar de mediaprofessionals van het bedrijf en verklaringen mogen alleen worden gedaan door aangewezen woordvoerders. 8

9 Alleen gemachtigde woordvoerders mogen het bedrijf vertegenwoordigen in media- of investeerdersrelaties. G4S verstrekt via de zakelijke website van G4S en door middel van het jaarverslag en de jaarrekening en andere verklaringen die worden gepubliceerd, geschikte informatie voor aandeelhouders om onze bedrijfsprestaties te beoordelen. Wij leven toepasselijke wetgeving en beursvoorschriften na betreffende de openbaarmaking van informatie over G4S Beleidsstukken en procedures G4S erkent dat er risico s zijn verbonden aan de uitvoering van elke bedrijfsactiviteit. Management is er verantwoordelijk voor dat er beleidsstukken en procedures van kracht zijn voor risicobeheer en voor naleving van dergelijke beleidsstukken en procedures. Werknemers moeten ervoor zorgen dat zij zich bewust zijn van de risico s die verbonden zijn aan hun activiteiten en dat zij de beleidsstukken en procedures voor het beheer van die risico s naleven. 3. Onze toewijding aan onze werknemers G4S doet er alles aan om individuele en bedrijfsprestaties te optimaliseren door de beste personen aan te nemen op alle niveaus en een omgeving te creëren waarin zij volledig kunnen en willen bijdragen aan het succes van de Group. Om een werkomgeving te bereiken waarin teamgeest en toewijding aan de doelen en waarden van G4S worden onderhouden, hebben wij allemaal de plicht te garanderen dat afzonderlijke werknemers eerlijk en met waardigheid en respect worden behandeld Nationale regelgeving en richtlijnen Bij de behandeling van zijn werknemers treedt G4S op in overeenstemming met nationale regelgeving. De verplichtingen van werkgevers tegenover werknemers onder wetten en voorschriften inzake arbeid en sociale zekerheid moeten worden gerespecteerd IAO-verklaring inzake fundamentele beginselen en rechten op het werk G4S ondersteunt de vier fundamentele beginselen van de IAO-verklaring. Zo respecteren wij, in overeenstemming met lokale wetgeving en praktijken, de vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen. Werkgelegenheid is vrijwillig zonder gebruik van gedwongen of kinderarbeid en wij discrimineren niet op basis van geslacht, huidskleur, etnische achtergrond, cultuur, religie, seksuele geaardheid of handicap en wij houden ons aan alle antidiscriminatiewetgeving in elk rechtsgebied waar bedrijven van de Group actief zijn Intimidatie Intimidatie kan worden gedefinieerd als ongewenst gedrag dat een persoon intimiderend, ergerlijk, beschamend, vernederend of beledigend vindt. Gedrag dat intimidatie (racistisch, seksueel of anderszins) van welke werknemer dan ook betreft, is onacceptabel. Wanneer 9

10 een werknemer meent dat hij of zij wordt geïntimideerd, moet hij of zij dit geval melden bij de relevante Human Resources-manager die ervoor zal zorgen dat dit onmiddellijk onafhankelijk wordt onderzocht Gelijke kansen G4S waardeert al zijn werknemers voor de bijdragen die zij leveren aan het bedrijf. Kansen op promotie moeten gelijk zijn en worden niet beïnvloed door andere overwegingen dan hun prestaties, mogelijkheden en talenten. Werknemers krijgen ook de mogelijkheid om hun potentieel te ontwikkelen en, indien van toepassing, hun carrières binnen het bedrijf verder te ontwikkelen Veiligheid en gezondheid G4S geeft de hoogste prioriteit aan de bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers op hun werkplek. Wij zullen vooral continu de effectiviteit van onze productiemethoden controleren om diegenen te beschermen die in een omgeving met hoog risico werken. Dit omvat de evaluatie, vermindering en het beheer van risico s waar deze optreden en de handhaving van strenge procedures die onze werknemers beschermen en de mensen, eigendommen en bedrijfsmiddelen die zij bewaken. Wij verwachten dat onze leiders uitstekende rolmodellen zijn die de hoogste normen voor veiligheid en gezondheid uitdragen en een cultuur stimuleren waarin, in overeenstemming met onze waarden, veiligheid en gezondheid de eerste overwegingen zijn bij alles dat wij doen Arbeidsvoorwaarden De bedrijven en hun werknemers trachten langetermijnrelaties op te bouwen. Werknemers worden betaald voor en werken uren volgens voorwaarden die tenminste zo gunstig zijn als door nationale wetgeving of branchenormen zijn vastgesteld. Waar deze niet bestaan, stelt het bedrijf normen in door te garanderen dat de betaalde beloningen in overeenstemming zijn met de markt en dat de gewerkte uren niet buitensporig zijn, ongeacht lokale praktijken Screening voorafgaand aan dienstverband Om de belangen van zijn werknemers en klantenkring te beschermen, en vanwege de aard van de werkzaamheden, past G4S strenge screening- en selectiemethoden toe voorafgaand aan een dienstverband. 4. Onze benadering van handelen als maatschappelijk verantwoord bedrijf G4S doet er alles aan om een maatschappelijk verantwoord bedrijf te zijn dat zich bewust is van de economische, sociale en milieugevolgen van onze activiteiten en dat ernaar streeft de voordelen te maximaliseren en de negatieve gevolgen van onze wereldwijde bedrijfsvoering te minimaliseren Mensenrechten 10

11 G4S doet er alles aan om wereldwijd zijn verantwoordelijkheden wat betreft mensenrechten te vervullen door toepassing van de Leidende beginselen voor het bedrijfsleven en mensenrechten van de Verenigde Naties (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights) (2011). Deze toewijding komt tot uiting in het Mensenrechtenbeleid van G4S. De Leidende beginselen bevestigen vier internationale normen die internationale brede overeenstemming hebben bereikt als elementaire mensenrechten voor alle bedrijven: Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1947) Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (1966) Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (1966) Verklaring inzake fundamentele beginselen en rechten op het werk van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) (1998) Het Mensenrechtenbeleid van G4S weerspiegelt onze toewijding bij het respecteren van mensenrechten en belichaamt in het bijzonder ons begrip van het belang ervan voor een wereldwijde beveiligingsgroep van onze schaal en diversiteit. Het bepaalt ook de vereiste voor het gedrag van alle werknemers binnen de groep en degenen waarmee we zaken doen Het milieu G4S voert zijn bedrijfsvoering uit met respect voor het milieu. Wij streven er actief naar om de gevolgen voor het milieu van de hele groep te beperken door jaarlijkse beperking van onze koolstofemissies en het beheer van afval, water, brandstofemissies en energieverbruik na te streven Lokale gemeenschappen G4S is toegewijd aan ondersteuning en hulp aan de gemeenschappen waarin wij werkzaam zijn door middel van een verschillende middelen, waaronder fondsenwerving voor goede doelen, sponsoring van gemeenschapsprojecten en vrijwilligerswerk door werknemers. Wij doen onze bedrijfsvoering met respect voor en begrip van lokale gemeenschappen en ondernemen stappen om overlast als gevolg van onze handelingen te beperken. Wij willen onze lokale belangen ook dienen door goede werkgelegenheid en effectieve diensten en producten te leveren en een eerlijk loon te betalen dat een redelijke levensstandaard biedt aan onze werknemers en hun families. 5. Toewijding van werknemers aan G4S Werknemers hebben een verplichting de belangen van het bedrijf te bevorderen. Dit beleid kan niet op elk voorval anticiperen waar handelingen van werknemers met onze ethische normen in conflict kunnen komen. Van werknemers wordt derhalve verwacht dat zij een goed ethisch beoordelingsvermogen toepassen, zelfs wanneer de omstandigheden niet specifiek deze gedragscode schenden of waar specifieke wetten voorschriften niet van toepassing zijn. Bij twijfel moeten werknemers de lokale juridische adviseur raadplegen. 11

12 5.1. Vertrouwelijke informatie Werknemers mogen geen vertrouwelijke informatie die zij via hun dienstverband hebben verkregen gebruiken voor persoonlijk gewin. Het openbaar maken van vertrouwelijke informatie aan derden tijdens of na hun dienstverband is niet toegestaan tenzij de openbaarmaking is goedgekeurd of een legitieme zakelijke reden dient en de informatie beveiligd wordt gecommuniceerd. Vertrouwelijke informatie is informatie die specifiek als vertrouwelijk is omschreven of anders duidelijk vertrouwelijk is vanuit de context. De term vertrouwelijke informatie omvat geen informatie die openbaar is of informatie die de betrokken persoon wettelijk openbaar dient te maken Belangenverstrengeling Elke werknemer heeft de plicht zakelijke, financiële of andere directe of indirecte belangen of relaties te vermijden die in strijd zijn met de belangen van het bedrijf of die zijn of haar loyaliteit met het bedrijf verdeelt. Elke activiteit die ook maar de schijn van een dergelijke belangenverstrengeling wekt moet worden beëindigd tenzij, na melding bij de toepasselijke managementlaag, schriftelijk is bevestigd dat de activiteit geen belangenverstrengeling vormt en niet schadelijk is voor de reputatie en het aanzien van het bedrijf Sociaal netwerken Werknemers die zich bezighouden met sociale netwerken op websites of in groepen die enig verband tonen met of melding maken van G4S worden geacht zich te gedragen in overeenstemming met de waarden en het beleid van G4S. Werknemers moeten daarom garanderen dat het bedrijf niet wordt blootgesteld aan juridische of reputatieschade en dat de veiligheid en beveiliging van werknemers, klantenkring en het algemene publiek niet wordt ondermijnd. 6. Implementatie Dit bedrijfsethiekbeleid wordt overal in G4S gepubliceerd, waaronder op het wereldwijde Intranet en de bedrijfswebsite. Het beleid moet door alle bedrijven als minimale norm worden overgenomen en alle G4S-managers en relevante specialisten worden verstrekt. Wij bieden ethiektraining aan en er wordt jaarlijks een ondertekeningsronde ingesteld. Voor eerstelijns- of administratief personeel moet een Ethische code (inclusief relevante elementen van het Bedrijfsethiekbeleid) door bedrijfseenheden en management worden aangeboden met inhoud die waar van toepassing in training en andere interne communicatiekanalen wordt weerspiegeld. 12

13 Voor alle nieuwe werknemers bevatten arbeidscontracten of schriftelijke verklaringen het Bedrijfsethiekbeleid of de Ethische code, waar van toepassing. Deze moeten ondertekend worden, worden bewaard en gecontroleerd kunnen worden. Implementatie en naleving van het Bedrijfsethiekbeleid wordt gecontroleerd volgens de nalevingprocessen van G4S. Het beleid wordt jaarlijks beoordeeld. Waar G4S-bedrijven hun ethiekbeleid hebben gepubliceerd moet dit worden beoordeeld op grond van dit Groepsbeleid om te garanderen dat deze beantwoorden aan dezelfde minimumnormen Klachten, bezorgdheden en suggesties van personeel Personeel mag verwachten dat het bedrijf hun constructieve suggesties serieus overweegt en een weloverwogen en objectieve beoordeling van hun oprechte bezorgdheden en klachten levert. Dergelijke bezorgdheden omvatten fraude, verkeerde vertegenwoordiging, diefstal, intimidatie, discriminatie en niet-naleving van wet- en regelgeving, beleid en procedures. Bezorgdheden moeten onpartijdig worden onderzocht zodat de rechten van de werknemer beschermd blijven. Werknemers die bezorgdheden over mogelijk onethisch gedrag hebben moeten in eerste instantie hun lokale Human Resources of Financiële zaken op de hoogte stellen. Werknemers kunnen dit, indien gewenst, anoniem doen. Om vertrouwelijkheid te garanderen moeten werknemers deze bezorgdheden niet met collega s of derden bespreken, tenzij dit uitdrukkelijk is goedgekeurd of tenzij het wettelijk vereist is. Als de werknemer niet tevreden is met de reactie over de bezorgdheid die hij of zij heeft aangekaart, of als bezorgdheid verband houdt met een bijzonder ernstig of gevoelig onderwerp, dan kan hij of zij gebruik maken van de vertrouwelijke meldingshotline. Er zijn hotlines met twee niveaus beschikbaar: G4S lokale bedrijfshotline voor werknemers om bezorgdheden te opperen voor het melden, onderzoeken en oplossen door senior management in hun eigen lokale bedrijf. Alle G4S-bedrijven zijn verplicht hun werknemers over het telefoonnummer en adres te adviseren dat zij moeten gebruiken. SpeakOut een wereldwijde hotline en webservice (www.g4s-speakout.com) voor de melding van problemen die niet goed lokaal kunnen worden gemeld en onderzocht of van uitzonderlijke ernst of gevoeligheid zijn. G4S-bedrijven zijn verplicht hun werknemers te wijzen op de webservice en het relevante gratis telefoonnummer en de belinstructies voor het land waar zij werken. 6.2 Nalevingscontrole Wij controleren regelmatig de naleving van dit ethiekbeleid met behulp van de informatie die zijn gemeld via de vertrouwelijke meldingshotlinefaciliteit, interne/externe audits en continue managementrapportages. 6.3 Naleving van beleid 13

14 Omdat G4S het doel heeft hoge ethische normen te onderhouden in de uitvoering van zijn bedrijfsactiviteiten, zijn praktijken die niet voldoen aan de principes en het beleid van de Groep niet toegestaan. Strikte naleving van deze principes en ondersteunend beleid is een voorwaarde voor het werken in de Groep. Elke handeling van een werknemer die moedwillig of per ongeluk dit ethiekbeleid schendt kan leiden tot disciplinaire maatregelen en, waar van toepassing, kan juridische vervolging worden ingesteld. 14

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid Klokkenluidersbeleid Pagina 1 van 6 Inleiding en documentcontrole Dit document is bedoeld om informatie te verstrekken met betrekking tot het beleid, de procedures, normen of richtsnoeren van G4S Group

Nadere informatie

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths De Code van Bedrijfsethiek voor van Smiths Als een internationaal bedrijf werkt de Smiths Group overal ter wereld samen met klanten, aandeelhouders en leveranciers. Deze belanghebbenden, tezamen met de

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. 2017 Inhoudsopgave Gedragscode Waarom een gedragscode? 3 Voor wie geldt de gedragscode? 3 Openbaarheid gedragscode 3 Onze mensen, klanten en planeet

Nadere informatie

Principes voor gedrag door de onderneming

Principes voor gedrag door de onderneming Uitgegeven september 2005 Gereviseerd april 2012 Gereviseerd oktober 2017 Principes voor gedrag door de onderneming Epson vervult haar sociale verantwoordelijkheid door te handelen in lijn met de onderstaande

Nadere informatie

Ethische bedrijfsprincipes

Ethische bedrijfsprincipes Ethische bedrijfsprincipes Vepo Cheese b.v. Beneluxweg 1 2411NG Bodegraven Nederland 1 Ethische bedrijfsprincipes Inhoudsopgave Blz. Gedragsregels 3 1. Algemene bedrijfsprincipes 3 2. Naleving 3 3. Melden

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Mensenrechten Beleid (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.2/2013 op 22 februari 2013) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

Leveranciersgedragscode

Leveranciersgedragscode Leveranciersgedragscode 1. Achtergrond en uitgangspunten Het Ronald McDonald Kinderfonds vangt gezinnen op van ernstig zieke kinderen. In onze bedrijfsvoering streven wij naar optimaal en verantwoord rendement

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

NSG Group Gedragscode voor leveranciers

NSG Group Gedragscode voor leveranciers Inleiding NSG Group Gedragscode voor leveranciers Het doel van NSG Group is om op professioneel, juridisch en ethisch vlak de hoogst mogelijke wereldwijde reputatie te genieten voor de manier waarop wij

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

Vattenfall Gedragscode voor leveranciers

Vattenfall Gedragscode voor leveranciers Vattenfall Gedragscode voor leveranciers Introductie Vattenfall levert energie voor de maatschappij van vandaag en draagt bij aan het energiesysteem van morgen. Bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn:

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn: Ethisch Beleid 1. Inleiding Wanneer in dit beleid SIG wordt genoemd, refereert dit eveneens naar ATC en ATCI. SIG plc heeft een aantal basisprincipes en -waarden waar het veel waarde aan hecht. Het vertrouwen

Nadere informatie

De Gunnebo gedragscode

De Gunnebo gedragscode De Gunnebo gedragscode 2 Woord vooraf van de CEO Het is de visie van Gunnebo om wereldwijd toonaangevend leverancier te worden van een veiligere toekomst. Om deze visie te realiseren, moeten wij wereldwijd

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode

Zakelijke en ethische gedragscode Ingangsdatum: 28/2/08 Vervangt: 26/10/04 Goedgekeurd door: Raad van bestuur DOEL CODE Verzekeren dat de zakelijke activiteiten van de Mine Safety Appliances Company ( MSA ) stroken met de missie en het

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017 Zakelijke gedragscode The Binding Site Group Limited Maart 2017 Deze Zakelijke Gedragscode is van toepassing op iedereen bij The Binding Site Group Limited, met inbegrip van de wereldwijde dochterondernemingen

Nadere informatie

Algemene Beleidsuitgangspunten

Algemene Beleidsuitgangspunten Shell International B.V. 2010 Deze publicatie, of onderdelen daarvan, mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van Shell International B.V. Deze toestemming zal onder normale

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 1 januari 2017 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Directeur Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 2.0 De PostNL Business Principles zijn officieel uitgegeven

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid (Goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Bericht van de voorzitter Indorama Ventures Public

Nadere informatie

GEDRAGSCODE September 2013

GEDRAGSCODE September 2013 GEDRAGSCODE Wij hebben een duidelijke en eenvoudige set waarden - bij alles wat we doen streven we ernaar moedig, fantasierijk en fatsoenlijk te zijn. Werken volgens deze waarden betekent niet alleen dat

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling 1. DOEL Brunel streeft ernaar aan al haar zakelijke activiteiten op eerlijke en ethische wijze uitvoering te geven. We hechten daarbij groot belang aan open communicatie en verwachten

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

Beleid inzake bestrijding van omkoping

Beleid inzake bestrijding van omkoping Beleid inzake bestrijding van omkoping Inleiding RPC Group Plc (de Company ) voert een nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie in haar zakelijke transacties over de gehele wereld, zowel in de

Nadere informatie

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG Als medewerker van PPG wordt van u verwacht dat u het Algemene anticorruptiebeleid van PPG leest en naleeft. Als u vragen of bedenkingen over het Beleid of uw nalevingsverplichtingen hebt, kunt u contact

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date:

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date: oktober 2018 Issue oktober 2016 Page: 1 of 5 I. DOEL Als medewerkers en leden van de raad van commissarissen van Modine zijn wij jegens Modine Manufacturing Company en dochterondernemingen (gezamenlijk

Nadere informatie

ING ENVIRONMENTAL APPROACH

ING ENVIRONMENTAL APPROACH ING ENVIRONMENTAL APPROACH Mensenrechten op de werkplek 3 De uitgangspunten 4 Vrijheid van organisatie en het recht op collectieve onderhandeling 5 TABLE OF CONTENTS Dwangarbeid 6 Kinderarbeid 7 Discriminatie

Nadere informatie

Gedragscode voor leveranciers

Gedragscode voor leveranciers Gedragscode voor leveranciers Gedragscode voor leveranciers 1. EEN DIENSTBETREKKING WORDT OP VRIJWILLIGE BASIS GEKOZEN 1.1 Er is geen sprake van gedwongen arbeid, schuldarbeid, mensenhandel of onvrijwillig

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

Gedragscode VESUVIUS: black 85% PLC: black 60% VESUVIUS: white PLC: black 20% VESUVIUS: white PLC: black 20%

Gedragscode VESUVIUS: black 85% PLC: black 60% VESUVIUS: white PLC: black 20% VESUVIUS: white PLC: black 20% Gedragscode 2 Vesuvius / Gedragscode 3 Bericht van de CEO Deze gedragscode onderstreept het belang dat wij hechten aan ethisch handelen en naleving van wet- en regelgeving Beste collega s, Deze gedragscode

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL

ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL De Algemene Beleidsuitgangspunten van Shell bepalen de wijze waarop de afzonderlijke tot de Shell Groep* behorende Maatschappijen hun bedrijf uitoefenen. * Royal

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Voorwoord door de Raad van Bestuur VolkerWessels bouwt al 150 jaar met zorg aan projecten voor diverse opdrachtgevers. Onze nuchtere en verantwoordelijke aanpak

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

Beleid tegen mensenhandel en slavernij

Beleid tegen mensenhandel en slavernij Beleid tegen mensenhandel en slavernij Inhoud Doel Bereik Beleidsverklaring onderzoek en naleving auditbeleid Verwante documenten en processen 2 B e l e i d t e g e n m e n s e n h a n d e l en s l a v

Nadere informatie

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I N T R E S P E O J E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT C T P N A E S S I N O BERICHT AAN ALLE MEDEWERKERS HEINEKEN is uitgegroeid tot s werelds meest internationale brouwer en het Heineken merk tot het meest

Nadere informatie

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN Geven van geschenken/aanbieden van amusement 1. Aan klanten, leveranciers, zakenpartners en externe belanghebbenden. Het geven van geschenken moet in overeenstemming

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

Verklaring omtrent de sociale rechten en de industriële betrekkingen bij LEONI

Verklaring omtrent de sociale rechten en de industriële betrekkingen bij LEONI Verklaring omtrent de sociale rechten en de industriële betrekkingen bij LEONI Preambule LEONI legt aan de hand van deze verklaring de principiële sociale rechten en beginselen vast. Deze vormen de basis

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep

ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep Bijlagen WOORD VOORAF DOOR JEAN-LOUIS BOUCHARD, VOORZITTER

Nadere informatie

Manuchar Group Gedragscode

Manuchar Group Gedragscode Manuchar Group Gedragscode Datum op maak: 15th of Juni, 2016. Inhoudstafel Inleiding 3 Doel van de Manuchar Gedragscode 3 Toepassingsgebied 3 Toezicht op de naleving 3 Respect voor collega s, handelspartners

Nadere informatie

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 Ondernemingscode Procumulator B.V. - juli 2014 1 INHOUD 1. Doel van de Ondernemingscode... 3 2. Integriteit... 3 3. Zaken doen... 5 4. Bedrijfsmiddelen en informatie...

Nadere informatie

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April Gedragsprincipes Gedragsprincipes April 2016 1 Gedragsprincipes April 2016 3 Inhoud Juridisch en ethisch verantwoord zaken doen Naleving van de wet en van het beleid van Givaudan... 6 Omkoping en corruptie...

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

Informatie over EthicsPoint

Informatie over EthicsPoint Informatie over EthicsPoint Melden algemeen Beveiliging en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Informatie over EthicsPoint Wat is EthicsPoint? EthicsPoint is een uitgebreid en vertrouwelijk

Nadere informatie

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Documenttitel : Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Datum : 1 januari 2011 : Documentnummer : 1.22 HR-Concernregelingen Agrifirm Group Versie : 2011-1

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO

GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO Beste collega's, Er zijn maar weinig dingen zo belangrijk als uw reputatie. Dat geldt zowel voor bedrijven als voor individuen. De ethische reputatie van Logitech

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Contents P. 2 Introductie P. 2 VINCI s commitments P. 4 Leveranciers commitments P. 6 Implementatie 1 15 april 2012 Introductie Deze Code «Global Performance

Nadere informatie

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE Eldorado Gold Corporation (het bedrijf ) en haar dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen

Nadere informatie

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van Algemene Informatie Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van 17.06.2009 goedkeuring Doelpubliek Dit beleid geldt voor

Nadere informatie

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is Flyct Gedragscode Introductie Dit is onze Gedragscode Uit onze Gedragscode blijkt waar wij voor staan en geeft aan wat wij wel en niet doen. De code omvat onze kernprincipes en wat ze in de praktijk betekenen.

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

Gedragscode SWECO AB Tel: Fax:

Gedragscode SWECO AB Tel: Fax: SWECO AB (publ) Bedrijfsidentificatienr. 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Postbus 34044, SE-100 26 Stockholm Tel: +46 8-695 60 00 Fax: +46 8-695 60 10 E-mail: info@sweco.se www.swecogroup.com Gedragscode

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode. (bijgewerkt 12 mei 2011)

Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode. (bijgewerkt 12 mei 2011) Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode (bijgewerkt 12 mei 2011) Mecom Group plc ( het bedrijf of Mecom ) streeft ernaar verantwoord zaken te doen. Onze reputatie als mediagroep is gebaseerd op

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET JUNI 2015 ANTICORRUPTIEBELEID DOEL Dun & Bradstreet streeft naar de hoogste ethische normen. Wij geloven in het op een eerlijke en oprechte manier zakendoen

Nadere informatie

Gedrags- en integriteitscode

Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Voorwoord WPM Groep is een sterk en vooraanstaand bedrijf in de vastgoedmarkt in Nederland. Wij onderscheiden ons door hoog gekwalificeerde medewerkers

Nadere informatie

MVO gedragscode gavilar B.V.

MVO gedragscode gavilar B.V. PAGINA 1 MVO gedragscode B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Gecontroleerd Akkoord : B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht : R. ten Hove : QHSE-coördinator : P. Klijs : Operations

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS Weatherford heeft een reputatie opgebouwd als een bedrijf dat staat op ethische handelspraktijken en een hoge graad van integriteit nastreeft in al zijn zakelijke transacties.

Nadere informatie

De bedrijfscode van JNW makelaars.

De bedrijfscode van JNW makelaars. De bedrijfscode van JNW makelaars. Pagina Inleiding 2 1. Toepasselijkheid 2 2. Toezichthouder 2 3. Integer handelen 3 4. Onrechtmatig handelen 3 5. Nieuwe medewerkers 3 6. Cliëntenonderzoek 3 7. Betrokkenheid

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ( Code of conduct )

GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) KALB Accountants & Adviseurs Wie zijn wij en waar staan wij voor? Mensen die integriteit, respect en teamwerk laten zien Energieke en enthousiaste mensen die plezier in

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Maatschappelijk verantwoord beleggen Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Beleid ten aanzien van Maatschappelijk verantwoord beleggen Inleiding BPF Houthandel draagt

Nadere informatie

Securitas Values and Ethics (Waarden en Ethiek)

Securitas Values and Ethics (Waarden en Ethiek) Securitas Values and Ethics (Waarden en Ethiek) 1 2 Bericht van de CEO Elke dag en overal waar wij actief zijn kan iedereen bij Securitas helpen bij het opbouwen van onze reputatie en ons merk en bij het

Nadere informatie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Datum: 04-02- 2015 Rev: 1 Vrijgave:EQS Officer Pagina: 1 van 9 Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Bij H.Essers geldt een nultolerantie voor omkoping en corruptie. Wij streven naar een eerlijk

Nadere informatie

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014 Bedrijfscode PMeijer Augustus 2014 PMeijer / Molenwerf 32 / 1911 DB / Uitgeest Postbus / 1920 AA / Akersloot / 0251 27 82 78 info@pmeijer.nl / pmeijer.nl Bedrijfscode Het hanteren van een bedrijfscode

Nadere informatie

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer Gedragscode De Nyrstar Way Veiligheid voor alles We voorkomen schade aan onze mensen, ons milieu, de wereld om ons heen, onze Nyrstar strategie en onze installaties waar we mee werken Open en eerlijk zijn

Nadere informatie

Onze normen en waarden

Onze normen en waarden Gedragscode Onze normen en waarden De Basis van Ons Succes Uitgave IV Ons Bedrijf Vanaf het begin is het geloof in het juiste te doen, de leidraad geweest in de geschiedenis van MSD. George Merck benadrukte

Nadere informatie

Global reach with a personal touch. Forwarding & Shipping Warehousing & Distribution Breakbulk Terminals CODE OF CONDUCT

Global reach with a personal touch. Forwarding & Shipping Warehousing & Distribution Breakbulk Terminals CODE OF CONDUCT Global reach with a personal touch Forwarding & Shipping Warehousing & Distribution Breakbulk Terminals CODE OF CONDUCT Wie we zijn en hoe we werken 1. VOORWOORD Broekman Logistics is vol ambitie. We streven

Nadere informatie

Air Trade Centre Belgium NV/SA Hoogstraat 180 1930 Zaventem Belgium. Policy Ethiek

Air Trade Centre Belgium NV/SA Hoogstraat 180 1930 Zaventem Belgium. Policy Ethiek Inleiding Policy Ethiek Deze Policy geldt voor individuele werknemers, agenten, sponsors, tussenpersonen, consultants of andere personen of instanties die verbonden zijn met SIG plc en haar dochterondernemingen

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningstichting Heteren

Integriteitscode. Woningstichting Heteren Integriteitscode Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Integriteitscode Woningstichting Heteren 1 Integriteit Integriteit en daaruit voortvloeiend integer handelen is belangrijk

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN Magna moet zijn verplichting om bij al onze transacties eerlijk en integer te handelen, nakomen. We moeten

Nadere informatie

Experian plc Wereldwijde Gedragscode. Versie 1.0. Zaken doen met integriteit

Experian plc Wereldwijde Gedragscode. Versie 1.0. Zaken doen met integriteit Experian plc Wereldwijde Gedragscode Versie 1.0 Zaken doen met integriteit OR NL akkoord 12 jan 2012 v. 15 mrt 2011 Inhoudsopgave 1. Hoe wij zaken doen Verklaring van de CEO 2. Belanghebbenden respecteren

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER Gelieve er nota van te nemen dat dit een vertaling is van een origineel document in het Engels. OVEREENKOMST TUSSEN SECURITAS AB (publ) EN UNION NETWORK INTERNATIONAL EN DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS

Nadere informatie

en dit zijn onze principes

en dit zijn onze principes en dit zijn onze principes Inhoud Dit zijn onze principes Dit zijn onze principes We doen het samen We werken duurzaam We tonen respect We hebben aandacht Verder wegwijs 03 08 10 12 14 18 Alle bedrijven

Nadere informatie