Organisatie-, management- en controlemodel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Organisatie-, management- en controlemodel"

Transcriptie

1 Organisatie-, management- en controlemodel Goedgekeurd door de raad van bestuur van eni gas & power NV op 25 oktober 2013 (deze versie vervangt het Model 231 goedgekeurd door de raad van bestuur van DISTRIGAS NV/SA op 28 Oktober 2009 en vervolledigd op 20 april 2011.)

2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 4 HOOFDSTUK Ethische Code van eni... 7 Inleiding... 7 HOOFDSTUK METHODE VOOR RISICOANALYSE Risicoanalyse en systeem voor interne controle... 8 HOOFDSTUK TAKEN VAN DE CONTROLESTRUCTUUR Controlestructuur van de Maatschappij Collectief bedrijfsproces Benoeming Functies, bevoegdheden en budget van de Controlestructuur Informatiestromen Informatiestromen van de Controlestructuur naar het hoger management en Structuren van andere eni-entiteiten Informatiestromen naar de Controlestructuur: verplichte informatienota s Relaties tussen de Controlestructuur van eni S.p.A. en van dochtermaatschappijen Relaties tussen de Controlestructuur van de Maatschappij en van dochtermaatschappijen Verzamelen en bewaren van informatie HOOFDSTUK PERSONEN VOOR WIE HET MODEL EN DE UITBREIDING ERVAN VAN TOEPASSING IS Voorwoord Bestemmelingen van het Model Training en communicatie Communicatie aan de leden van bedrijfsorganen Training en communicatie aan managers, Unit Officers en Key Officers Communicatie aan leidinggevende bedienden, bedienden en arbeiders (geen Key Officers) Training en communicatie aan de hand van computertools Communicatie aan derde partijen en aan de markt Uitbreiding van het Model naar dochtermaatschappijen Vereenvoudigd model voor kleine entiteiten HOOFDSTUK DISCIPLINAIRE SYSTEEMSTRUCTUUR Functie van het disciplinair systeem Overtreding van het Model Maatregelen voor leidinggevende bedienden, bedienden en arbeiders Maatregelen voor managers Maatregelen voor bestuurders HOOFDSTUK van 27

3 CONTROLETOOLS Structuur van controletools Gevoelige Activiteiten en specifieke controlenormen Procedures voor Supply Management HOOFDSTUK REGELS VOOR DE ACTUALISERING VAN HET MODEL Voorwoord Ontwerpcriteria van het Implementeringsprogramma van 27

4 Voorwoord Dit organisatie-, management- en controlemodel (hierna, het "Model") is door eni gas & power NV (hierna de "Maatschappij") goedgekeurd om te voldoen aan de internationale controlenormen en goede werkpraktijken en zo te voorkomen dat er overtredingen gepleegd worden in het belang of in het voordeel van de Maatschappij zelf door: personen die vertegenwoordigers, bestuurders of managers van de Maatschappij of van een van haar financieel en functioneel onafhankelijke organisatie-eenheden zijn, of door personen die verantwoordelijk zijn voor het bestuur van of de controle over de Maatschappij (personen in leidinggevende functies of leidinggevenden ); personen die onder leiding of onder toezicht staan van een persoon in een leidinggevende functie (personen onder het gezag van anderen). Dit Model is in het bijzonder bedoeld om illegaal gedrag te voorkomen op het gebied van corruptie, afpersing, witwassen van geld, fraude en, in het algemeen, elke overtreding die kan worden begaan of geprobeerd te worden begaan in het belang of het voordeel van een maatschappij (deze overtredingen zijn hierna de "Overtredingen" te noemen), door het vaststellen van tuchtmaatregelen (beschreven in hoofdstuk 5 hierna) die opgelegd zullen worden in het geval van illegale gedragingen die in strijd zijn met wetten, regelgevingen en/of interne beleidslijnen. Het Model is opgesteld met inachtneming van internationale regelgevingen, opgenomen in internationale verdragen tegen binnenlandse of buitenlandse corruptie, waaronder: - Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (Brussel, 26 juli 1995) en aanvullend eerste protocol (Dublin, 27 september 1996); - Overeenkomst ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn (Brussel, 26 mei 1997); - OESO-Verdrag inzake de bestrijding van corruptie van buitenlandse ambtenaren in internationale handelstransacties (Parijs, 17 december 1997). Verder is het Model geïnspireerd op de meest recente wetten ter voorkoming van "witte boord"-criminaliteit en in het bijzonder op protocollen en voorzorgsmaatregelen vastgesteld binnen de volgende regelgevingen 1 : 1 De tekst vermeldt de toepasselijke wettelijke bepalingen ter voorkoming van zakelijke misdrijven. In dat verband moeten eveneens de Chileense regelgevingen inzake de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen, uiteengezet bij wet nr , d.d. 2 december 2009, worden vermeld, evenals - in Spanje - de Ley Organica nr. 5/2010, d.d. 22 juni van 27

5 - de Foreign Corrupt Practices Act, ten uitvoer gelegd door de regering van de Verenigde Staten van Amerika op 19 december 1977 (zoals gewijzigd in 1988 door de International Anti-Bribery Act); - het Italiaanse wetsbesluit 231/2001, ten uitvoer gelegd door de Italiaanse regering op 8 juni 2001 (zoals later gewijzigd) 2 ; - de Bribery Act 2010, ten uitvoer gelegd door de regering van het Verenigd Koninkrijk op 8 april 2010; - de 2010 Federal Sentencing Guidelines Manual & Supplement, uitgebracht door de United States Sentencing Commission op 1 november In dit verband heeft de raad van bestuur van de Maatschappij op 25 oktober 2013 voor het eerst het Model goedgekeurd. De goedkeuring van het Model van de Maatschappij - waarvan de structuur hierna beschreven wordt - is het resultaat van projectactiviteiten: - de Ethische Code van eni (hoofdstuk 1), die, naast andere elementen, een dwingend algemeen principe van het Model is - de methode voor risicoanalyse (hoofdstuk 2) - de taken van de Controlestructuur (hoofdstuk 3), met de benoeming en aanwijzing van functies en bevoegdheden daarvan, alsook de vaststelling van informatiestromen naar en van deze structuur - personen voor wie het Model en de uitbreiding daarvan van toepassing is (hoofdstuk 4), met identificatie van deze partijen op wie het Model van toepassing is en van de aangenomen principes voor communicatie aan personeel en aan de markt, met inbegrip van de aanneming van contractuele bepalingen voor relaties met derde partijen, alsook voor opleiding van het personeel. - de disciplinaire systeemstructuur (hoofdstuk 5), met vaststelling van geschikte sancties voor de begane overtreding die van toepassing zijn in het geval van een inbreuk op het Model - controletools (hoofdstuk 6), met identificatie van algemene transparantienormen en processen voor Supply Management - regels voor het actualiseren van het Model (hoofdstuk 7), die voorzien in het programma voor de implementering van innovaties in geval van wetswijzigingen, belangrijke wijzigingen in de organisatiestructuur of bedrijfssectoren van de Maatschappij, of aanzienlijke overtredingen van het Model en/of relevante resultaten van controles naar de doeltreffendheid van het Model of van ervaring in het openbare domein in de desbetreffende sector. Het Model wordt goedgekeurd bij besluit van de raad van bestuur. 2 Merk op dat de methode die gevolgd wordt om dit model op te stellen, gebaseerd is op de aanbevelingen in de door de Italiaanse Confindustria goedgekeurde richtlijnen, ook met het doel om dit Model te interpreteren als een factor die de Maatschappij van haar aansprakelijkheid bevrijdt op grond van het Italiaanse wetsdecreet nr. 231/ van 27

6 Het implementeren en actualiseren van het Model wordt toevertrouwd aan de CEO, krachtens de aan hem toegekende bevoegdheden. Het actualiseren van de dwingende algemene principes van het Model (hierna de Algemene Principes ) wordt echter toevertrouwd aan de raad van bestuur; deze Algemene Principes zijn: a) de Ethische Code van eni (behandeld in hoofdstuk 1) b) de methode voor risicoanalyse (behandeld in hoofdstuk 2) c) de rol van de Controlestructuur en de informatiestromen (behandeld in hoofdstuk 3) d) jaarlijks plan van supervisieactiviteiten (behandeld in hoofdstuk 3). e) disciplinair systeem (behandeld in hoofdstuk 5) f) algemene transparantienormen in de activiteiten (behandeld in hoofdstuk 6) g) programma voor het doorvoeren van innovaties (behandeld in hoofdstuk 7) Corporate bepalingen (onder meer controletools) die dienen voor de invoering van het Model, worden opgesteld door de betrokken corporate afdelingen. De Controlestructuur geregeld in hoofdstuk 3 hieronder (hierna de "Controlestructuur" of de "Structuur") bewaart en verstrekt aan de betrokken afdelingen van de maatschappij het document met de identificatie van Gevoelige Activiteiten en specifieke controlenormen van het Model goedgekeurd door de raad van bestuur, bij de goedkeuring van het Model, en door de CEO, bij toekomstige actualiseringen. Zulke specifieke controlenormen maken deel uit van de corporate referentieprocedures. 6 van 27

7 HOOFDSTUK 1 Ethische Code van eni Inleiding eni 3 is een internationaal georiënteerde bedrijfsgroep die, door zijn omvang en het belang van zijn activiteiten, een rol van betekenis speelt op de markt en in de economische ontwikkeling en het welzijn van de personen die voor eni werken, of ermee samenwerken, en van de gemeenschappen waar hij aanwezig is. De complexiteit van de situaties waarin eni opereert, de uitdagingen van duurzame ontwikkeling en de noodzaak om rekening te houden met de belangen van alle personen die een rechtmatig belang hebben in de activiteiten van de maatschappij ( Stakeholders ), maken het noodzakelijk om duidelijk de waarden vast te leggen die eni accepteert, erkent en deelt, alsmede de verantwoordelijkheden die eni op zich neemt, om zo bij te dragen aan een betere toekomst voor iedereen. Om die reden is de nieuwe Ethische Code van eni ( Code of Ethische Code ) opgesteld. Naleving van de Code door de directieleden, wettelijke controleurs, het management en de werknemers van eni en door al degenen die in Italië en daarbuiten werken aan het bereiken van de doelstellingen van eni ( Mensen van eni ), ieder binnen zijn eigen functies en verantwoordelijkheden, is van het grootste belang - ook overeenkomstig de wettelijke en contractuele bepalingen die de relatie met eni beheersen - voor de efficiëntie, de betrouwbaarheid en de reputatie van eni, allemaal cruciale factoren voor eni s succes en voor het verbeteren van de sociale situatie waarin eni opereert. eni verbindt zich ertoe de kennis van de Code onder de Mensen van eni en de Stakeholders te bevorderen en hun constructieve bijdrage aan de principes en inhoud van de Code te accepteren. eni verbindt zich ertoe om suggesties en opmerkingen van Stakeholders, gericht op bekrachtiging of integratie van de Code, in overweging te nemen. eni controleert nauwkeurig de naleving van de Code door passende informatie-, preventie- en controle-instrumenten te verschaffen, en zal zorg dragen voor transparantie in alle transacties en gedragingen door indien nodig corrigerende maatregelen te treffen. De Controlestructuur in elke maatschappij van eni vervult de functie van borg van de Ethische Code ( Borg ). De Code wordt onder de aandacht gebracht van elke persoon of instantie die een zakelijke relatie met eni onderhoudt. 3 "eni" staat voor eni S.p.A. en zijn directe en indirecte dochterondernemingen in Italië en daarbuiten. 7 van 27

8 HOOFDSTUK 2 METHODE VOOR RISICOANALYSE 2.1. Risicoanalyse en systeem voor interne controle De identificatie van bedrijfsactiviteiten die het risico inhouden dat er Overtredingen worden begaan die dit Model wil voorkomen (hierna Gevoelige Activiteiten ) gebeurt aan de hand van de analyse van de bedrijfsprocessen. Iedere Gevoelige Activiteit wordt gekoppeld aan een referentiepersoon voor individuele bedrijfsprocessen ("Key Officer") en aan bestaande operationele en managementvoorwaarden en bestaande controlefactoren. De bestaande controleomgeving wordt dan vergeleken met de principes en inhoud van het Model (in het bijzonder de controletools). Volgens het document dat opgesteld werd door het Committee of Sponsoring Organizations (CoSO), met de naam Internal Control-Integrated Framework (CoSoIC- IF) 4 kan het systeem voor interne controles gedefinieerd worden als een reeks voorzieningen, procedures en tools die door het management worden uitgewerkt met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen voor een efficiënt werkende maatschappij, betrouwbare financiële informatie, de naleving van wetten en regelgevingen en de bescherming van de bedrijfsactiva. Volgens het CoSO-rapport Internal Control Integrated Framework bestaat het systeem voor interne controles uit de volgende elementen: 4 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (1992), internal control-integrated framework, AICPA, 8 van 27

9 Controleomgeving: Het weerspiegelt de houding en acties van het Top Management met betrekking tot controle binnen de organisatie. De controle-omgeving omvat de volgende elementen: integriteit en ethische waarden; filosofie en stijl van het management; organisatiestructuur; toewijzing van bevoegdheden en verantwoordelijkheden; personeelsbeleid en -gebruiken; vaardigheden van het personeel Risicobeoordeling: Vaststelling van processen voor het identificeren en beheren van de meest relevante risico s die het verwezenlijken van de bedrijfsdoelstellingen kunnen belemmeren. Informatie en communicatie: Vaststelling van een informatiesysteem (computersysteem, meldingsflow, systeem van proces-/activiteitindicatoren) dat zowel het hoger management als het operationeel personeel in staat stelt de aan hen toegewezen taken uit te voeren. Controleactiviteit: Vaststelling van bedrijfsvoorschriften met het oog op een georganiseerd beheer van risico s en bedrijfsprocessen en de verwezenlijking van de vooropgestelde doelstellingen. Monitoring: Dit proces controleert de kwaliteit en de resultaten van het interne controlesysteem in de loop van de tijd. De bovenvermelde componenten van het interne controlesysteem worden in aanmerking genomen bij de analyse van het risico dat er Overtredingen worden begaan die dit Model wil voorkomen. De analytische activiteit focust vooral op de ontwerpaspecten van de controleomgeving, met de identificatie van types Gevoelige Activiteiten en na analyse van de feitelijke toepasbaarheid een controle op de overeenstemming met de toepasselijke normen voor elk type Gevoelige Activiteit. Het doel van deze activiteit is het systeem voor het identificeren, het in kaart brengen en het classificeren van risicodomeinen te onderhouden en up-to-date te houden met het oog op supervisie. 9 van 27

10 HOOFDSTUK 3 TAKEN VAN DE CONTROLESTRUCTUUR 3.1. Controlestructuur van de Maatschappij Collectief bedrijfsproces De Controlestructuur stelt haar taken vast en voert ze uit in overeenstemming met de regel voor collectieve bedrijfsprocessen, beschikt over onafhankelijke initiatiefen controlebevoegdheden en beheert haar werking via haar eigen reglementering waarvan de inhoud besproken en, indien mogelijk, goedgekeurd wordt op de eerste vergadering van de Controlestructuur. De Reglementering wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd door de Controlestructuur en wordt meegedeeld aan de CEO van de Maatschappij. De Controlestructuur informeert de HR Business Partner Corporate Officer over de goedkeuring van de Reglementering. De autonomie en onafhankelijkheid van de Controlestructuur worden gewaarborgd door de positie die eraan wordt toegekend binnen de organisatiestructuur van de Maatschappij, door de noodzakelijke vereisten van onafhankelijkheid, goede naam en professionalisme van de leden van de Controlestructuur, en door de aan de Controlestructuur toegekende meldingslijnen naar het hoger management. Om haar activiteiten te helpen vaststellen en ondersteunen en te zorgen voor de volledige naleving van de vereisten inzake professionalisme en continue werking en de naleving van de wettelijke verplichtingen, wordt de Controlestructuur ondersteund door interne middelen en, indien nodig, door externe middelen Benoeming De Controlestructuur is een collectief orgaan dat bestaat uit drie leden, van wie één de voorzitter van de Controlestructuur is. De benoeming en samenstelling van de Controlestructuur, en alle wijzigingen dienaangaande, worden goedgekeurd door een resolutie van de raad van bestuur, na advies van de CEO van de Maatschappij. Het mandaat van de leden van de Controlestructuur verstrijkt na drie jaar. Ze mogen hun mandaat niet meer dan twee keer na elkaar uitoefenen. Onverminderd een mogelijke wijziging van de rol van de Controlestructuur gebaseerd op opgedane ervaring, kunnen leden van de Controlestructuur vervangen of toegevoegd worden in geval van: - de toewijzing van taken, rollen en/of verantwoordelijkheden binnen de 10 van 27

11 organisatiestructuur van de Maatschappij die niet overeenstemmen met de vereisten inzake autonomie en onafhankelijkheid en/of continue werking van de Controlestructuur; - beëindiging of afstand door enig lid van de Controlestructuur van zijn/haar bedrijfsfunctie en/of taak; - beëindiging of afstand door enig lid van de Controlestructuur om persoonlijke redenen. Redenen voor onverkiesbaarheid en/of ontslag van individuele leden van de Controlestructuur zijn: (i) ouderschap, huwelijk of verwantschap binnen de 4e graad met leden van de raad van bestuur, personen die afgevaardigden, bestuurders of managers zijn van de maatschappij of van haar financieel en functioneel onafhankelijke organisatie-eenheid, of met personen die verantwoordelijk zijn voor het bestuur van of de controle over de maatschappij en van de auditfirma alsmede enigerlei andere partijen in overeenstemming met de wet; (ii) werkelijke of mogelijke belangenconflicten met de Maatschappij die de onafhankelijkheid ervan in gevaar brengen; (iii) rechtstreekse of onrechtstreekse aandeelhouderschappen via welke een grote invloed uitgeoefend kan worden op de Maatschappij; (iv) bekleding van de functie van uitvoerend bestuurder tijdens de drie boekjaren voorafgaand aan de aanstelling als lid van de Controlestructuur, in bedrijven die het voorwerp hebben uitgemaakt van een faillissement, een gedwongen vereffening of gelijkaardige procedures; (v) bekleding van een ambt in een centraal of lokaal bestuur tijdens de drie jaar voorafgaand aan de aanstelling als lid van de Controlestructuur; (vi) veroordeling, zelfs indien deze niet definitief is, of toepassing van de sanctie op verzoek (de zogenoemde plea bargaining ) voor Overtredingen in verband met de rechtstreekse administratieve en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen; (vii) veroordeling, zelfs indien deze niet definitief is, of een plea bargaining - vonnis, waarbij aan rechtspersonen en ondernemingen, zelfs tijdelijk, verboden wordt om een openbaar ambt uit te oefenen, of waarbij hen tijdelijk verboden wordt om een managementfunctie uit te oefenen. Mocht een van de voornoemde redenen voor vervanging of toevoeging of onverkiesbaarheid en/of ontslag van toepassing zijn op een lid, dan zal hij onmiddellijk schriftelijk de andere leden van de Controlestructuur informeren en wordt hij automatisch uit zijn functie verwijderd. De Controlestructuur zal de CEO van de Maatschappij daarvan in kennis stellen met het oog op de indiening aan de raad van bestuur van een vervangingsvoorstel krachtens dit lid. Het optreden van redenen voor vervanging of toevoeging of onverkiesbaarheid en/of ontslag van leden van de Controlestructuur impliceert niet dat de hele structuur nietig 11 van 27

12 wordt, ook niet wanneer het om het merendeel van de leden gaat, behoudens in ieder geval, (i) de verplichting om hen krachtens dit lid onverwijld te vervangen en (ii) (indien de bovengenoemde redenen voor vervanging of toevoeging of onverkiesbaarheid en/of ontslag betrekking zouden hebben op alle leden van de Controlestructuur) de verplichting van het lid dat het laatst de reden voor vervanging of toevoeging of onverkiesbaarheid en/of ontslag heeft bekendgemaakt, om tijdelijk zijn functie te blijven uitoefenen totdat er voldoende leden vervangen zijn. In geval van bijzondere ernst kan de raad van bestuur bevelen om de functies en/of bevoegdheden van de Controlestructuur op te schorten en een interim instantie aan te stellen of om haar bevoegdheden in te trekken. Redenen voor opschorting of intrekking zijn: - een vonnis, zelfs indien dit niet definitief is, uitgesproken tegen de Maatschappij of een plea bargain-vonnis op grond van het feit dat de Controlestructuur verzuimt heeft toezicht te verstrekken of dat ze onvoldoende toezicht heeft verstrekt, ook als dit van ondergeschikt belang was; - ernstige tekortkomingen in de functies en/of bevoegdheden van de Controlestructuur Functies, bevoegdheden en budget van de Controlestructuur De taken van de Controlestructuur zijn als volgt vastgesteld: (i) toezicht op de doeltreffendheid van het Model; monitoring van de implementering en actualisering van de activiteiten van het Model; (ii) beoordeling van de adequaatheid van het Model, d.w.z. van zijn doeltreffendheid in het voorkomen van onwettige gedragingen; (iii) tijdige analyse van het feit of het Model nog steeds adequaat en functioneel is; stimulering van de nodige, dynamische, actualiseringen van het Model; (iv) goedkeuring van het jaarlijkse plan voor superviserende activiteiten binnen de structuren en afdelingen van de Maatschappij (hierna Supervisieprogramma ) in overeenstemming met de principes en inhoud van het Model en met het controleplan van het interne controlesysteem; coördinatie tussen de implementering van het Supervisieprogramma en de implementatie van geplande en ongeplande controle-interventies; onderzoek van de resultaten van de uitgevoerde activiteiten en van de desbetreffende verslagen; evenals voorlegging aan de relevante bedrijfsafdelingen van voorstellen voor mogelijke verhelping; (v) beheer van informatiestromen naar bedrijfsafdelingen; (vi) enigerlei andere krachtens de wet of het Model toegewezen taak. Tijdens het uitvoeren van haar taken heeft de Controlestructuur onbeperkt toegang tot bedrijfsinformatie voor onderzoeks-, analyse- en controleactiviteiten. Iedere bedrijfsafdeling, werknemer en/of lid van vennootschapsorganen heeft een informatieplicht indien de Controlestructuur daarom verzoekt, of in geval van 12 van 27

13 relevante gebeurtenissen of omstandigheden, voor de uitvoering van de activiteiten die binnen de bevoegdheid van de Controlestructuur vallen. De Controlestructuur kan beschikken over de nodige financiële middelen voor de uitvoering van de activiteiten die binnen haar eigen bevoegdheid vallen. De Controlestructuur deelt jaarlijks aan de CEO een prognose mee van de uitgaven die gemaakt dienen te worden tijdens de uitvoering van haar activiteiten. Aan de hand van deze prognose wordt een budget opgesteld voor de activiteiten die binnen de bevoegdheid van de Controlestructuur vallen. Indien het totale bedrag van de uitgaven binnen een jaar meer bedraagt dan het in het jaarlijkse budget vastgestelde bedrag, moet de Controlestructuur hierover tijdig de CEO van de Maatschappij schriftelijk en gedetailleerd informeren Informatiestromen Informatiestromen van de Controlestructuur naar het hoger management en Structuren van andere eni-entiteiten De Controlestructuur dient verslag uit te brengen over de implementering van het Model, en over mogelijke kritische aspecten die opgedoken zijn, en dient het resultaat mee te delen van de activiteiten die werden uitgevoerd tijdens de uitoefening van haar taken. Er is in de volgende meldingslijnen voorzien: (i) continue meldingslijn naar de CEO van de Maatschappij die de raad van bestuur, via de informatienota s, op de hoogte houdt van de implementering van de toegekende delegaties; (ii) zesmaandelijkse meldingslijn naar de raad van bestuur; in dit verband wordt een zesmaandelijks verslag opgesteld over de uitgevoerde activiteiten, met vermelding van het resultaat van controles en van wijzigingen in de wetgeving inzake de administratieve aansprakelijkheid van organen; ter gelegenheid hiervan worden specifieke vergaderingen met de raad van bestuur georganiseerd; (iii) rechtstreekse meldingslijn, in geval van aan het licht gebrachte feiten van bijzonder belang, naar de CEO van de Maatschappij. Niettegenstaande de exclusieve bevoegdheid van elke door eni gecontroleerde maatschappij voor eventuele corrigerende maatregelen met betrekking tot haar eigen Model zal de Controlestructuur van de Maatschappij de Controlestructuur van eni spa en de CEO van de Maatschappij informeren over de erkende feiten en enige tuchtmaatregelen die tot een aanpassing van dit Model hebben geleid. In dat geval zal tevens een kopie van de informatienota verstuurd worden naar CEO van eni spa, de COO, de CCOO, de CFO of de eni Corporate Manager, aan wie de Maatschappij functioneel rapporteert, al naargelang de informatiestromen die gewoonlijk plaatsvinden tussen de Maatschappij en de bevoegde structuren van eni. 13 van 27

14 Op verzoek van de Controlestructuur van eni spa, of in geval van gebeurtenissen of omstandigheden in verband met de uitvoering van de activiteiten die onder de bevoegdheid van de Controlestructuur van eni spa vallen, zal de Controlestructuur van de Maatschappij verslag uitbrengen aan de Controlestructuur van eni spa Informatiestromen naar de Controlestructuur: verplichte informatienota s De Controlestructuur dient door de Bestemmelingen (zoals gedefinieerd in lid 4.2. hieronder) in kennis te worden gesteld van alle gebeurtenissen die de Maatschappij verantwoordelijk zouden kunnen stellen voor Overtredingen die het Model wil voorkomen. Hiertoe: zal de Chief Financial Officer van de Maatschappij minstens op halfjaarlijkse basis een ontmoeting hebben met de Controlestructuur voor het onderzoek van de audits die uitgevoerd zijn inzake het beheer van financiële middelen; zal de CEO van de Maatschappij aan de Controlestructuur, op continue of ten minste driemaandelijkse basis, de naar het Team Presidio Eventi Giudiziari van eni verzonden kennisgevingen bezorgen alsook de auditverslagen opgesteld door de Internal Audit Function van eni en de follow-uprapporten die voortvloeien uit de ontvangen kennisgevingen; zal iedere manager of werknemer alle gedragingen melden die niet in overeenstemming zijn met de principes en inhoud van het Model en contact opnemen met de Controlestructuur; consultants, medewerkers en zakenpartners brengen over hun voor de Maatschappij uitgevoerde activiteit rechtstreeks verslag uit aan de Controlestructuur; de Controlestructuur zal de ontvangen verslagen en de te ondernemen acties evalueren. De te goeder trouw meldende partijen zijn beschermd tegen enigerlei vorm van vergelding, discriminatie of bestraffing en hun identiteit zal in ieder geval vertrouwelijk gehouden worden, onverminderd de verplichtingen krachtens de wet en de bescherming van de rechten van de Maatschappij of van de personen die ten onrechte of te kwader trouw beschuldigd worden. Er worden specifieke informatiekanalen ingericht om de communicatie en de informatiestroom te vergemakkelijken. Zo dient iedere informatiestroom gericht te worden aan: Of het fysieke postadres: Controlestructuur eni gas & power NV/SA Ter attentie van het Secretariaat van de Controlestructuur Guimardstraat/Rue Guimard 1A 1040 Brussel/Bruxelles 14 van 27

15 3.3. Relaties tussen de Controlestructuur van eni S.p.A. en van dochtermaatschappijen De Controlestructuur van eni S.p.A. bevordert, via dochtermaatschappijen, de verspreiding en kennis van de methodologie en tools voor de implementering van het Model. Daartoe zullen speciale vergaderingen georganiseerd worden voor het onderzoeken en delen van alle significante ervaring. De Controlestructuur van dochtermaatschappijen kan, indien nodig, een beroep doen op externe middelen voor het uitvoeren van controles. Er zullen in ieder geval bijzondere overeenkomsten afgesloten worden waarin, onder andere, de serviceniveaus, de informatiestromen en de bescherming van de vertrouwelijkheid worden vastgesteld. Alleen de dochtermaatschappijen zelf zullen beslissen over enigerlei correctieve maatregelen met betrekking tot hun organisatiemodellen, als gevolg van de uitgevoerde controles. De Controlestructuur van elke onrechtstreeks gecontroleerde maatschappij van eni S.p.A. zal de Controlestructuur van elke rechtstreeks gecontroleerde maatschappij van eni S.p.A. in kennis stellen van de erkende feiten, enigerlei tuchtmaatregelen en aanpassingen van haar Model. Anderzijds zal de Controlestructuur van de rechtstreekse dochtermaatschappij de Controlestructuur van eni S.p.A. en de CEO van de rechtstreekse dochtermaatschappij hiervan in kennis stellen. Een kopie van de informatienota zal verstuurd worden naar ofwel de Chief Executive Officer van eni ofwel de CFO van eni ofwel de betrokken Division/Direction General Manager ofwel de betrokken Corporate Manager van eni. Op verzoek van de Controlestructuur van eni S.p.A., of in geval van gebeurtenissen of omstandigheden in verband met de uitvoering van de activiteiten die onder de bevoegdheid van de Controlestructuur van eni S.p.A. vallen, zullen de Controlestructuren van de dochtermaatschappijen verslag uitbrengen aan de Controlestructuur van eni S.p.A Relaties tussen de Controlestructuur van de Maatschappij en van dochtermaatschappijen De Controlestructuur van de Maatschappij bevordert, via dochtermaatschappijen, de verspreiding en kennis van de methodologie en tools voor de implementering van het Model. Daartoe zullen speciale vergaderingen georganiseerd worden voor het onderzoeken en delen van enigerlei significante ervaring. De Controlestructuur van dochtermaatschappijen kan, indien nodig, een beroep doen op externe middelen voor het uitvoeren van controles. Er zullen in ieder geval 15 van 27

16 bijzondere overeenkomsten afgesloten worden waarin, onder andere, de serviceniveaus, de informatiestromen en de bescherming van de vertrouwelijkheid worden vastgesteld. Alleen de dochtermaatschappijen zelf zullen beslissen over enigerlei correctieve maatregelen met betrekking tot hun organisatiemodellen, als gevolg van de uitgevoerde controles. De Controlestructuur van enigerlei gecontroleerde maatschappij zal de Controlestructuur van de Maatschappij in kennis stellen van de erkende feiten, enigerlei tuchtmaatregelen en aanpassingen van haar Model. Op verzoek van de Controlestructuur van eni S.p.A. of in geval van relevante gebeurtenissen of omstandigheden in verband met de uitvoering van de activiteiten die binnen de bevoegdheid van de Controlestructuur van eni S.p.A. vallen, zullen de Controlestructuren van de dochtermaatschappijen verslag uitbrengen aan de Controlestructuur van eni S.p.A. 3.5 Verzamelen en bewaren van informatie Elke informatie, elk verslag, elke kennisgeving waarvan sprake is in het Model wordt door de Controlestructuur bewaard in een papieren en/of computerarchief. Onverminderd de legitieme bevelen van Overheden worden alle gegevens en informatie uit het archief alleen aan partijen buiten de Controlestructuur ter beschikking gesteld met de voorafgaande toestemming van de Controlestructuur zelf. 16 van 27

17 HOOFDSTUK 4 PERSONEN VOOR WIE HET MODEL EN DE UITBREIDING ERVAN VAN TOEPASSING IS 4.1. Voorwoord De principes en de inhoud van het Model worden, zowel binnen als buiten de Maatschappij, wijd en zijd verspreid. De Controlestructuur van eni controleert de initiatieven voor de uitbreiding van het Model naar dochtermaatschappijen en voor interne communicatie en training. Een kopie van het Model, en van de herzieningen daarvan, wordt ter informatie door de CEO van de Maatschappij gestuurd naar de COO, de CCOO, de CFO of de eni Corporate Manager, aan wie de Maatschappij functioneel rapporteert, al naargelang de informatiestromen die gewoonlijk plaatsvinden tussen de Maatschappij en de bevoegde structuren van eni, en in ieder geval naar de Controlestructuur van eni spa Bestemmelingen van het Model De principes en inhoud van het Model gelden voor de leden van bedrijfsorganen, van het management en voor de werknemers van de Maatschappij alsook voor iedereen die in België en daarbuiten meewerkt aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de Maatschappij (hierna de Bestemmelingen ) Training en communicatie Communicatie en persoonlijke training zijn belangrijke vereisten voor de implementering van het Model. De Maatschappij verbindt zich ertoe de kennis van het Model bij het management en de werknemers te bevorderen waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen verschillende graden van kennis gebaseerd op hun functie en rol en hun constructieve bijdrage aan een beter begrip van de principes en inhoud van het Model te stimuleren Communicatie aan de leden van bedrijfsorganen Alle individuele leden van alle bedrijfsorganen worden formeel door de Controlestructuur in kennis gesteld van het Model en moeten een verklaring ondertekenen dat zij het Model gelezen hebben en dat zij akkoord gaan met de principes en inhoud ervan. Deze verklaring wordt gearchiveerd en bewaard door de Controlestructuur. 17 van 27

18 Training en communicatie aan managers, Unit Officers en Key Officers Het Model wordt door de Controlestructuur formeel meegedeeld aan alle managers van de Maatschappij (op de rol en in functie), alle Unit Officers en Key Officers (laatstgenoemden indien ze niet tot een van de eerste twee categorieën behoren). De principes en inhoud van toepasselijke wetten en van het Model worden eveneens uitgelegd tijdens opleidingscursussen. Het bijwonen van deze cursussen is verplicht. De structuur van de opleidingscursussen wordt op voorstel van de betrokken bedrijfsafdelingen goedgekeurd door de Controlestructuur Communicatie aan leidinggevende bedienden, bedienden en arbeiders (geen Key Officers) Het Model wordt uitgehangen op de mededelingenborden van de maatschappij en meegedeeld aan iedere werknemer van de maatschappij. Bovendien worden specifieke initiatieven genomen om ervoor te zorgen dat leidinggevende bedienden, bedienden en arbeiders (geen Key Officers) in kennis gesteld worden van het Model Training en communicatie aan de hand van computertools Het Model kan door alle werknemers geraadpleegd worden op de intranetsite van de Maatschappij; bovendien kan het door alle bezoekers - ook niet-werknemers - geraadpleegd worden op de website van de Maatschappij. Verder kunnen specifieke opleidings- en communicatie-initiatieven georganiseerd worden via e-learning Communicatie aan derde partijen en aan de markt In overeenstemming met de bepalingen van de Ethische Code van eni worden alle personen die met de Maatschappij zakelijke relaties onderhouden in kennis gesteld van de principes en inhoud van het Model. Alle overeenkomsten met derde partijen die contractuele betrekkingen hebben met de Maatschappij moeten een bepaling bevatten waarmee de betrokken derde partij dient in te stemmen en die bepaalt dat zulke partij de wet en de referentieprincipes van het Model dient na te leven. In verband hiermee stellen interne voorschriften standaardbepalingen vast die voorzien in de volledige of gedeeltelijke toepassing van het Model in overeenstemming met de activiteit die door het contract geregeld wordt, zoals het recht om het contract te beëindigen, en/of de betaling van boetes, en/of andere tools en middelen ter bescherming van de Maatschappij. 18 van 27

19 4.5. Uitbreiding van het Model naar dochtermaatschappijen Het Model bevat eveneens een reeks principes en het referentiepunt voor de vaststelling van het Model van iedere dochtermaatschappij. Dochtermaatschappijen moeten zich schikken naar de algemene normen inzake transparantie en de specifieke controlenormen in het Model. Zo moeten ze onder meer specifieke maatregelen identificeren die verband houden met de kenmerken van iedere afzonderlijke maatschappij (organisatiestructuren en bedrijfsactiviteiten). Iedere dochtermaatschappij zal haar eigen autonome en zelfstandige Controlestructuur uitwerken. In overeenstemming met het voorgaande: i) wordt het Model door de Controlestructuur van de moedermaatschappij of door iedere dochtermaatschappij naar de Chief Executive Officer gestuurd; ii) keurt iedere dochtermaatschappij haar Model goed en actualiseert iedere dochtermaatschappij dit Model in overeenstemming met wat hierboven is vastgesteld; de Algemene Principes zijn fundamentele elementen die door geen enkele dochtermaatschappij gewijzigd mogen worden; iii) wordt een kopie van het Model van de dochtermaatschappij en van de herziening ervan door de CEO van de dochtermaatschappij hetzij naar de Chief Executive Officer van de Maatschappij, hetzij naar de Controlestructuur van de Maatschappij, en, in ieder geval, naar de Controlestructuur van eni S.p.A. gestuurd. De afgevaardigden die door de Maatschappij zijn aangewezen in de bedrijfsorganen van gedeeltelijk in bezit zijnde maatschappijen, in consortia en joint ventures bevorderen de principes en inhoud van het Model binnen hun eigen bevoegdheidsdomein. De Controlestructuur monitort de voortgang van de uitbreiding van het Model naar dochtermaatschappijen Vereenvoudigd model voor kleine entiteiten In het geval van kleine bedrijven 5 en/of niet-operationele bedrijven 6 en/of bedrijven in vereffening kan een vereenvoudigd model worden aangenomen - zonder afbreuk te doen aan het verplichte karakter van de Algemene Beginselen van het Model - dat 5 Om te bepalen of een orgaan/bedrijf "klein" is, moet de interne hiërarchische en functionele structuur onderzocht worden. Bedrijven kunnen als "klein" beschouwd worden als ze aan twee of meer van de volgende kenmerken van een hiërarchische en functionele structuur voldoen: (a) het ontbreken of de lage complexiteit van de personeelsstructuur of de structuur van externe medewerkers, (b) het ontbreken of de lage complexiteit van de organisatie van de activa die nodig zijn voor de uitvoering van de bedrijfsactiviteit, (c) het bestaan van aanzienlijke outsourcingrelaties voor het uitvoeren van significante aspecten van de bedrijfsactiviteiten; (d) het ontbreken of de kleine omvang van operationele activiteiten; (e) de lage complexiteit van bestuurs- en beheersorganen en het kleine aantal partijen dat de bevoegdheid heeft om de onderneming naar buiten toe te vertegenwoordigen, (f) de geringe omzet en het kleine aantal financiële transacties van de onderneming. 6 Een onderneming die nog niet van start gegaan is of die langer dan de periode van een boekjaar het genereren van inkomsten uit de kernactiviteit onderbroken heeft. 19 van 27

20 gekenmerkt wordt door de volgende elementen: toewijzing van het toezicht op de doeltreffendheid en de naleving van modellen en van de actualisering ervan aan het beheersorgaan; identificatie van Gevoelige Activiteiten door het hoger management van de dochtermaatschappij dat hierover adequate informatie zal verstrekken aan de raad van bestuur; aanpassing en rationalisatie van de controlenormen van het Model in overeenstemming met de kenmerken van de interne bedrijfsvoering; en ten minste eenmaal per jaar controle door de raad van bestuur van de dochtermaatschappij of nog voldaan wordt aan de vereisten om als kleine bedrijfsentiteit gekwalificeerd te worden en om het recht op het vereenvoudigd model te behouden. 20 van 27

Eni gas & power nv. Voorheen Distrigas nv/sa MODEL 231

Eni gas & power nv. Voorheen Distrigas nv/sa MODEL 231 Eni gas & power nv Voorheen Distrigas nv/sa MODEL 231 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van DISTRIGAS NV op 28 oktober 2009 Wijzigingen goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 20 april 2011 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Befimmo NV. Reglement van de interne audit

Befimmo NV. Reglement van de interne audit Befimmo NV Inhoud Article 1 - Opzet... 1 Article 2 - Opdracht, doelstellingen en activiteiten... 2 Article 3 - Jaarprogramma... 3 Article 4 - Rapportering... 3 Article 5 - Autoriteit... 4 Article 6 - Onafhankelijkheid...

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2. INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN 1. Inleiding Op 9 april 2014 maakte de Europese Commissie aan het Europees Parlement een voorstel van richtlijn over

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3.

Nadere informatie

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Publicatieblad Nr. L 225 van 12/08/1998 blz. 0016-0021 DE RAAD VAN

Nadere informatie

Beleid inzake bestrijding van omkoping

Beleid inzake bestrijding van omkoping Beleid inzake bestrijding van omkoping Inleiding RPC Group Plc (de Company ) voert een nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie in haar zakelijke transacties over de gehele wereld, zowel in de

Nadere informatie

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité Bijlage 3 Intern reglement van het Auditcomité 1. Samenstelling en vergoeding Het Comité bestaat uit twee leden die door de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder worden aangeduid uit de onafhankelijke Bestuurders.

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

Omgaan met melden vermoeden misstand (Klokkenluidersregeling)

Omgaan met melden vermoeden misstand (Klokkenluidersregeling) Omgaan met melden vermoeden misstand (Klokkenluidersregeling) GGNet Gelet op het belang dat GGNet hecht aan het voeren van een deugdelijk integriteitsbeleid en, als onderdeel daarvan, aan een goed klokkenluidersbeleid,

Nadere informatie

BNG Regeling melding (vermeende) misstand

BNG Regeling melding (vermeende) misstand Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 0703750750 www.bngbank.nl BNG Regeling melding (vermeende) misstand BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode

Zakelijke en ethische gedragscode Ingangsdatum: 28/2/08 Vervangt: 26/10/04 Goedgekeurd door: Raad van bestuur DOEL CODE Verzekeren dat de zakelijke activiteiten van de Mine Safety Appliances Company ( MSA ) stroken met de missie en het

Nadere informatie

Dealing Code. 5 juni 2007. A07899865/0.1/08 Jun 2007 1

Dealing Code. 5 juni 2007. A07899865/0.1/08 Jun 2007 1 Dealing Code 5 juni 2007 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 3 1 Inleiding... 4 2 Definities...5 3 Algemeen verbod op de verrichtingen met voorwetenschap... 7 4 Transacties door Werknemers

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Relevant orgaan... 5-10 Te communiceren controle-aangelegenheden

Nadere informatie

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand)

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) Deze regeling is de uitwerking van de wettelijke verplichting

Nadere informatie

REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017

REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017 REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina Introductie; Definities....3 Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Hoofdstuk III. Hoofdstuk

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting)

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) October 2013 Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Belangenconflicten

Nadere informatie

BESLUIT (EU) 2017/935 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

BESLUIT (EU) 2017/935 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK 1.6.2017 L 141/21 BESLUIT (EU) 2017/935 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 16 november 2016 betreffende de delegatie van de bevoegdheid tot vaststelling van deskundigheids- en betrouwbaarheidsbesluiten

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juli 2014, PB14-235] Artikel 1 Definities De definities welke in dit compliance charter worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE

L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6 mei 2008 inzake de externe kwaliteitsborging voor wettelijke auditors en auditkantoren die

Nadere informatie

Europees Handvest inzake lokale autonomie

Europees Handvest inzake lokale autonomie (Tekst geldend op: 04-02-2010) Europees Handvest inzake lokale autonomie (vertaling: nl) Europees Handvest inzake lokale autonomie PREAMBULE De Lidstaten van de Raad van Europa die dit Handvest hebben

Nadere informatie

N.V. Jean VERHEYEN (Verzekeringsagent) Bedrijfspolitiek op het gebied van de belangenconflicten

N.V. Jean VERHEYEN (Verzekeringsagent) Bedrijfspolitiek op het gebied van de belangenconflicten MiFID Belangenconflicten beleid Versie 18/08/2014 - Deze versie annuleert en vervangt alle vorige versies 1. Inleiding Conform de Europese reglementering (Markets in Financial Instruments Directive, hierna

Nadere informatie

PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE

PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE Statuut Het Audit- en Toezichtscomité is een raadgevend comité van de Raad van Bestuur, met uitzondering voor de punten waarvoor

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER Gelieve er nota van te nemen dat dit een vertaling is van een origineel document in het Engels. OVEREENKOMST TUSSEN SECURITAS AB (publ) EN UNION NETWORK INTERNATIONAL EN DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date:

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date: oktober 2018 Issue oktober 2016 Page: 1 of 5 I. DOEL Als medewerkers en leden van de raad van commissarissen van Modine zijn wij jegens Modine Manufacturing Company en dochterondernemingen (gezamenlijk

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE OUDERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE OUDERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE OUDERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een toenemende convergentie

Nadere informatie

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar.

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar. Gedragscode Artikel 1. Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a. leden van de raad van toezicht, leden van het bestuur, leden van het verantwoordingsorgaan; b. alle medewerkers van het pensioenfonds,

Nadere informatie

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt.

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt. Hoofding van het kantoor XYZ Verslagen van de bedrijfsrevisor (1) aan de raad van bestuur (2) van de Vlaamse rechtspersoon in uitvoering van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Stichting Pensioenfonds Avery Dennison GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. Vastgesteld door de RvC op 13 december 2007 Reglement Audit Commissie Ballast Nedam N.V. d.d. 13 december 2007 1 / 10 INLEIDING 3 1. SAMENSTELLING 3 2. TAKEN

Nadere informatie

VMOBB BELEID INZAKE PREVENTIE EN BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN

VMOBB BELEID INZAKE PREVENTIE EN BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN VMOBB Beleid inzake preventie en beheer van belangenconflicten BELEID INZAKE PREVENTIE EN BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN VMOBB - Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand van Brabant Zuidstraat 111

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR

ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR 1. INLEIDING EN DEFINITIES 1.1 EMIR verplicht ondernemingen om te rapporteren over de OTC-derivatentransacties die zij aangaan. Dit betekent dat zowel

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 17.6.2017 L 155/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/1018 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN Prudentieel toezicht op de beleggingsondernemingen

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN Prudentieel toezicht op de beleggingsondernemingen Prudentieel toezicht op de beleggingsondernemingen Brussel, 14 november 2002. CIRCULAIRE D1/EB/2002/6 AAN DE BELEGGINGSONDERNEMINGEN OVER HUN INTERNE CONTROLE EN OVER DE INTERNE AUDITFUNCTIE EN DE COMPLIANCE-FUNCTIE

Nadere informatie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Datum: 04-02- 2015 Rev: 1 Vrijgave:EQS Officer Pagina: 1 van 9 Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Bij H.Essers geldt een nultolerantie voor omkoping en corruptie. Wij streven naar een eerlijk

Nadere informatie

Mededeling FSMA_2017_18-4 dd. 29/09/2017

Mededeling FSMA_2017_18-4 dd. 29/09/2017 Mededeling FSMA_2017_18-4 dd. 29/09/2017 Alle natuurlijke of rechtspersonen die voornemens zijn een gekwalificeerde deelneming te verwerven, te vergroten, te verkleinen of te vervreemden in het kapitaal

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Titel: Klokkenluidersregeling PSW Januari 2017 / EvG

Titel: Klokkenluidersregeling PSW Januari 2017 / EvG Titel: Klokkenluidersregeling PSW Januari 2017 / EvG Inleiding PSW heeft een klokkenluidersregeling. Doel is een zorgvuldige afhandeling van meldingen van redelijke vermoedens van misstanden binnen de

Nadere informatie

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Voorwoord In februari 2007 ontwikkelden de Europese mobiele providers en content providers een gezamenlijke structuur voor

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE. Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE. Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016 REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de RvC. 0.2 De auditcommissie

Nadere informatie

- [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 1.

- [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 1. Voorbeeld Regeling melden vermoeden misstand (Interne klokkenluidersregeling [naam gemeente/organisatie]) BIJLAGE BIJ ECWGO/U201601078 Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie]

Nadere informatie

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 MKB Webhoster erkent dat privacy belangrijk is. Dit Privacy- en Cookiebeleid (verder: Beleid) is van toepassing op alle producten diensten

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens behorende bij de overeenkomst Medische advisering Participatie met kenmerk 1100070198 Partijen: 1. De gemeente Utrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Regeling Incidenten InleIdIng Vastned directie Regeling Incidenten Raad van Commissarissen

Regeling Incidenten InleIdIng Vastned directie Regeling Incidenten Raad van Commissarissen Regeling Incidenten Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail N.V.

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

Nieuwe controlenorm Bevestigingen van de leiding van de entiteit

Nieuwe controlenorm Bevestigingen van de leiding van de entiteit Nieuwe controlenorm Bevestigingen van de leiding van de entiteit Op 6 juni 1997 heeft de Raad van het IBR een controleaanbeveling goedgekeurd Bevestigingen door de leiding. Deze aanbeveling heeft het voorwerp

Nadere informatie

USG People N.V. Almere. Tracking Compliance Program Reglement

USG People N.V. Almere. Tracking Compliance Program Reglement USG People N.V. Almere Tracking Compliance Program Reglement Versie 16 juni 2011 1/9 Inhoudsopgave 1. Reglement voor USG People N.V. inzake de voorafgaande meldingsplicht voor het verkrijgen en houden

Nadere informatie

Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen

Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen Pagina 1 van 5 Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen Inleiding Dit document dient als bijlage bij alle systemen waarbij het Keurmerk RitRegistratieSystemen (RRS) wordt geleverd en is hier

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Stichting Amstelring Groep

Klokkenluidersregeling Stichting Amstelring Groep Klokkenluidersregeling Stichting Amstelring Groep Preambule Deze regeling draagt eraan bij dat zorgorganisaties zorgvuldig omgaan met een (vermoeden van een) misstand. In deze regeling komt tot uitdrukking

Nadere informatie

Gedragscode ICT-functionarissen Universiteit Twente

Gedragscode ICT-functionarissen Universiteit Twente Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SB/UIM/12/1107/khv Datum: 13 december 2012 Gedragscode ICT-functionarissen Universiteit Twente Vanuit hun functie hebben ICT-functionarissen vaak verregaande

Nadere informatie

GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene versie 22 augustus 2017

GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene versie 22 augustus 2017 GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden personen zijn: 1.1.a. de medewerkers van Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (COM),

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

De EU-lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme gelden

De EU-lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme gelden EUROPESE UNIE ~OVERZICHT~ De EU-lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme gelden PERS 6 februari 2008 In december 2001 heeft de EU voor

Nadere informatie

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN 2.2.8. PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN BESLUIT VAN HET BUREAU VAN 10 MAART 2014 HET BUREAU VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Codex over het welzijn op het werk Boek I.- Algemene beginselen Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 89/391/EEG van de Raad

Nadere informatie

Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) Deel I: Gegevens over de aanbestedingsprocedure en de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit Informatie over bekendmaking Voor een aanbestedingsprocedure

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

Regeling Klokkenluiden

Regeling Klokkenluiden Regeling Klokkenluiden Doelgroep Deze regeling is van toepassing op alle medewerkers van Van Lanschot. Gepubliceerd door Compliance Vervangt Beleid d.d. 1 april 2015 Instemming verleend door De ondernemingsraad

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 Samenvatting van het advies met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die het bedrag beperkt

Nadere informatie

MELDPROCEDURE SPEAK UP

MELDPROCEDURE SPEAK UP MELDPROCEDURE SPEAK UP KPN hecht grote waarde aan eerlijkheid, transparantie en integriteit. We werken continu aan een klimaat waarin iedereen zich vrij voelt om ongewenst gedrag te melden. Ongewenst gedrag

Nadere informatie

Gedragscode Privacy RRS

Gedragscode Privacy RRS Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode Privacy RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) 7 november 2013 1 Inhoud

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers Initiatief

Nadere informatie

Welke informatie verzamelen we en wat doen we ermee? Voor ons volledige pakket van diensten kunnen wij de volgende soorten informatie verzamelen:

Welke informatie verzamelen we en wat doen we ermee? Voor ons volledige pakket van diensten kunnen wij de volgende soorten informatie verzamelen: Privacy 11 September 2017 Privacybeleid Flexx4Nu Services is sinds 10 augustus 2017 onderdeel van HelloFlex People. Dit privacybeleid is geld voor: Flexx4Nu personeelsdiensten werving en selectie en Flexx4Nu

Nadere informatie

Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE):

Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE): Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE): TITEL III STRUCTUUR VAN DE SE Artikel 38 Onder de in deze verordening gestelde

Nadere informatie

PostNL groepsprocedure

PostNL groepsprocedure 1 juli 2016 PostNL N.V. PostNL groepsprocedure inzake klokkenluiden Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel Versie 2.0 PostNL groepsprocedure inzake klokkenluiden Dit document is een vertaling

Nadere informatie

REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND

REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: werknemer: de persoon die werkt of heeft gewerkt voor de Veiligheidsregio Utrecht zoals bedoeld in

Nadere informatie

Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014

Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014 Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014 Charter van het Audit Comité van de Raad van Bestuur van Indaver NV 1 Doelstelling van het Auditcomité Het Auditcomité van Indaver

Nadere informatie

Belangenconflictenbeleid

Belangenconflictenbeleid Belangenconflictenbeleid april 2014 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Belangenconflictenbeleid Inhoud 1. Situering...3 2. Belangenconflictenbeleid...3 3. Identificatie van belangenconflicten...4

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 5.7.2014 L 198/7 BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 31 januari 2014 betreffende de nauwe samenwerking met de nationale bevoegde autoriteiten van deelnemende lidstaten die niet de euro als munt hebben

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

BNG Compliance Charter

BNG Compliance Charter BNG Compliance Charter Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Contactpersoon Compliance, Integriteit en Veiligheidszaken T 070 3750 677 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair

Nadere informatie

Leidraad Integriteitcode

Leidraad Integriteitcode Leidraad Integriteitcode Datum: juni 2010 SurfIBO Het SURF Informatie Beveiligers Overleg is ingesteld door het platform SURF ICT en Organisatie met als doelen het actief stimuleren van en richting geven

Nadere informatie

Gedragscode Privacy RRS

Gedragscode Privacy RRS Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode Privacy RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) Versie no 4: 1 juli

Nadere informatie

Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling

Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling InterUM BV; gelet op het belang dat InterUM BV hecht aan het voeren van een deugdelijk

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/9 VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/9 VAN DE COMMISSIE L 3/41 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/9 VAN DE COMMISSIE van 5 januari 2016 betreffende het gezamenlijk indienen en het uitwisselen van gegevens overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/035 BERAADSLAGING NR 11/026 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN (CENTRAL BANK) VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen WILLEMSTAD, mei 2004 VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid (Klokkenluidersregeling)

Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid (Klokkenluidersregeling) Regeling: Klokkenluidersregeling Datum: 24-05-2016 Kenmerk: BGTN7386 Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid (Klokkenluidersregeling) De gemeenschappelijke regeling WOZL en de

Nadere informatie

Privacy Gedragscode RitRegistratieSystemen Privacy Gedragscode RRS

Privacy Gedragscode RitRegistratieSystemen Privacy Gedragscode RRS Privacy Gedragscode RitRegistratieSystemen Privacy Gedragscode RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) Versie: 1.2 (concept) Datum:

Nadere informatie

AZL. Corporate Compliance POLICY. Klokkenluider Policy. Versie 1.0

AZL. Corporate Compliance POLICY. Klokkenluider Policy. Versie 1.0 AZL Corporate Compliance POLICY Klokkenluider Policy Versie 1.0 Klokkenluidersbeleid mei 2014 1 INFORMATIEBLAD Gepubliceerd door: AZL Deze Policy geeft uitvoering aan de eisen van, en is afgestemd op,

Nadere informatie

PUBLIC RAADVAN DEEUROPESEUNIE. Brusel,30april2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC RAADVAN DEEUROPESEUNIE. Brusel,30april2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE RAADVAN DEEUROPESEUNIE Brusel,30april2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 NOTAI/A-PUNT van: hetsecretariaat-generaalvanderaad aan: hetcomitévanpermanentevertegenwoordigers/deraad

Nadere informatie

HOOFDSTUK I SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT; FUNCTIES

HOOFDSTUK I SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT; FUNCTIES MZ/PS 14.0502 1011482 NOT2014-0392 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Dutch Design Platform HOOFDSTUK I SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT; FUNCTIES 1. Samenstelling; taakverdeling 1.1 De leden van de

Nadere informatie

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths De Code van Bedrijfsethiek voor van Smiths Als een internationaal bedrijf werkt de Smiths Group overal ter wereld samen met klanten, aandeelhouders en leveranciers. Deze belanghebbenden, tezamen met de

Nadere informatie