Ethische gedragscode. De principes die de bedrijfsactiviteiten van Travelex bepalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ethische gedragscode. De principes die de bedrijfsactiviteiten van Travelex bepalen"

Transcriptie

1 De principes die de bedrijfsactiviteiten van Travelex bepalen

2 Travelex verplicht zichzelf om bij zijn bedrijfsvoering de hoogste professionele en ethische standaards te handhaven 1

3 Aan allen, Travelex verplicht zich om bij zijn bedrijfsvoering de hoogste professionele en ethische standaards te handhaven. Het is van cruciaal belang dat we onze uitstekende reputatie op het gebied van eerlijkheid en integriteit behouden en voortdurend de gouden standaard blijven neerzetten. Deze gedragscode zet de principes uiteen die de bedrijfsactiviteiten van Travelex bepalen. Alle medewerkers van Travelex dienen dit beleid te begrijpen en na te leven. De Bribery Act van het Verenigd Koninkrijk heeft invloed over de hele wereld Als een financiële dienstverlener bevindt Travelex zich in een uitstekende positie om corruptie, omkoping en fraude tegen te gaan en we beschikken over controlemechanismen om deze risico s aan het licht te brengen en te voorkomen. De Anti-Bribery wet uit 2011 heeft echter opnieuw de nadruk gelegd op deze verantwoordelijkheden. Sinds deze wet per 1 juli 2011 van kracht is gegaan, heeft Travelex diverse initiatieven genomen die erop gericht zijn de nieuwe wetgeving en principes na te leven. Klokkenluiderbeleid: Het Travelex klokkenluiderbeleid omvat de meldmechanismen, inclusief de te volgen stappen en contactinformatie in geval van ernstige zaken die aan hoger management moeten worden doorgegeven of die beter buiten het lijnmanagement om behandeld kunnen worden. Alle telefoongesprekken naar een Travelex klokkenluidertelefoonnummer worden ontvangen door het Head of Compliance en de ter sprake gebrachte kwesties worden in vertrouwen behandeld. Het is van cruciaal belang dat alle Travelex medewerkers vertrouwd zijn met dit beleid en de juiste wegen bewandelen als ze denken dat een kwestie moet worden geëscaleerd. Indien u vragen hebt, kunt u deze stellen aan uw lijnmanager, aan het Compliance team, HR, of aan elk lid van het Executive Committee. Met vriendelijke groet, Peter Jackson CEO Ethische Gedragscode: De Ethische gedragscode berust op het gezonde verstand en het oordeelsvermogen van alle Travelex medewerkers. We willen dat al onze Travelex medewerkers zich gesteund voelen en weten waar ze zich kunnen wenden voor advies, informatie of om een kwestie inzake de Ethische gedragscode aan te kaarten. Doorgaans is uw lijnmanagement of Compliance functionaris in de juiste positie om u op deze punten van meer informatie te voorzien. 2

4 Relaties met klanten We streven ernaar onze klanten van een uitstekende service te voorzien. Integriteit, vertrouwen en eerlijkheid vormen de basis voor alles wat we doen. We zijn erop gericht onze klanten de beste oplossingen te bieden voor hun behoeften op het gebied van vreemde valuta en internationale betalingen. We waarborgen de vertrouwelijkheid van de informatie van onze klanten. Relaties met medewerkers We geloven in onze mensen. Bij Travelex: gaan we eerlijk en respectvol met onze medewerkers om streven we naar een veilige en gezonde werkomgeving waarderen we alle culturen rekruteren, ontwikkelen en belonen we medewerkers op basis van hun verdiensten waarborgen we de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens van onze medewerkers bestrijden en voorkomen we discriminatie gebaseerd op etnische afkomst, geslacht/ seksuele geaardheid, nationaliteit, religie, huwelijkse staat, leeftijd, lichamelijke beperking of politieke gezindheid spannen we ons actief in om ongepast gedrag, waaronder seksueel, racistisch, religieus of elke andere vorm van treiteren, pesten of intimidatie, tegen te gaan en te voorkomen we garanderen medewerkers die klachten hebben of tegen wie klachten zijn ingebracht dan wel tegen wie disciplinaire procedures lopen, een correcte en eerlijke behandeling van hun zaak Relaties met toeleveranciers Bij de inkoop van goederen en diensten van toeleveranciers en verkopers houden Travelex en zijn medewerkers zich aan de volgende principes: belangenverstrengeling moet worden vermeden of bekend worden gemaakt alle voorschriften en wettelijke vereisten worden nageleefd; en we zullen op integere, eerlijke en hoffelijke wijze relaties met onze toeleveranciers onderhouden. Toeleveranciers/verkopers worden geselecteerd en opnieuw aangesteld op basis van verdienste en conform het Travelex inkoopbeleid en -procedures. Public relations Alle publieke communicatie en alle advertenties dienen eerlijk, accuraat en goed begrijpelijk te zijn. Financiële informatie wordt samengesteld conform de relevante vereisten op het gebied van wet- en regelgeving. Alcohol-/druggebruik Medewerkers mogen geen illegale drugs of onder toezicht staande middelen gebruiken, bezitten, verkopen, distribueren of onder de invloed ervan staan terwijl ze werkzaam zijn voor Travelex of zich op Travelex-terrein bevinden. 3 We geloven in onze mensen. Bij Travelex gaan we eerlijk en respectvol met onze medewerkers om

5 Tegenstrijdige belangen Elke medewerker is verplicht potentieel tegenstrijdige belangen te vermijden of te beheersen op een eerlijke en objectieve wijze. Tegenstrijdige belangen kunnen ontstaan tussen: de privé-belangen van een medewerker en Travelex of zijn klanten of toeleveranciers; twee klanten. Travelex senior management heeft een bedrijfscultuur gecreëerd die de correcte behandeling van klanten te allen tijde stimuleert. Dit betekent dat Travelex: producten op de markt zal brengen en verkopen die zijn ontworpen om in de behoeften van onze klanten te voorzien; de klanten van duidelijke informatie zal voorzien, voor, gedurende en na de verkoop; productprestatie- en het serviceniveaus bieden die beantwoorden aan de standaard die we onze klanten hebben toegezegd; en na de verkoop geen onredelijke barrières zal opwerpen indien de klant het product wil ruilen, van provider wil veranderen, of een claim of klacht wil indienen. Elk persoonlijk financieel belang (bijv. een andere baan, consultancy, directeurschap, aanzienlijk aandelenbezit of andere financiële overeenkomst) tussen een medewerker en iedereen met wie Travelex zaken doet, dient te worden medegedeeld aan en schriftelijk te worden goedgekeurd door de lijnmanager en HR. Elke door Travelex afgesloten investeringstransactie dient aan de relevante regels voor handel met voorkennis en marktmisbruik te voldoen. Travelex senior management heeft een bedrijfscultuur gecreëerd die de correcte behandeling van klanten te allen tijde stimuleert Elke medewerker is verplicht potentieel tegenstrijdige belangen te vermijden of te beheersen op een eerlijke en objectieve wijze 4

6 Hoe we concurreren Travelex is een groot voorstander van de principes van vrije concurrentie. Het is alle medewerkers verboden samen te werken met concurrenten of enige andere partij, tegen de belangen van onze klanten in. Verboden praktijken omvatten: overeenkomsten sluiten of handelingen verrichten die erop gericht zijn concurrentie te voorkomen, beperken of verstoren (zoals prijsafspraken of concurrentiebeperkingen); prijzen overeen te komen of deze of andere gevoelige informatie te bespreken met concurrenten; kunstmatig de voorraad goederen of diensten beperken; een valse aanbieding of aanbesteding doen. Anti-concurrentiegedrag stelt Travelex niet alleen bloot aan mogelijke wettelijke aansprakelijkheid, maar in veel rechtsgebieden op de wereld, inclusief het Verenigd Koninkrijk, worden individuen die zich inlaten met prijsafspraken en/ of het manipuleren van aanbestedingsprocedures, ook strafrechtelijk vervolgd. Omkoping & corruptie Het is Travelex-medewerkers en vertegenwoordigers verboden steekpenningen aan te bieden of te accepteren. Onder steekpenningen wordt verstaan elke vorm van geldelijk of niet-geldelijk voordeel of prikkel, met als bedoeling (of waarschijnlijk resultaat) dat de ontvanger oneerlijk, illegaal of onethisch zal handelen of vertrouwen of een andere plicht zal schenden (bijvoorbeeld: de plicht in goed vertrouwen of onpartijdig te handelen). Voorbeelden omvatten: het aanbieden van contante betalingen, buitensporige geschenken of gastvrijheid aan klanten of potentiële klanten het aanbieden van contante betalingen, buitensporige geschenken of gastvrijheid aan een overheid of overheidsfunctionaris het aannemen van contante betalingen, buitensporige geschenken of gastvrijheid van huidige klanten of potentiële klanten, toeleveranciers/verkopers. Travelex is een groot voorstander van de principes van vrije concurrentie Het is alle medewerkers verboden samen te werken met concurrenten of enige andere partij, tegen de belangen van onze klanten in 5

7 Hoewel het volgens de anti-corruptiewetten in sommige landen is toegestaan, is smeergeld in het Verenigd Koninkrijk en in tal van andere landen bij wet verboden. Er bestaat geen strikte definitie van smeergeld, maar in het algemeen verwijst dit naar een kleine betaling aan een laaggeplaatste regeringsambtenaar of overheidsfunctionaris om de uitvoering van een routine, non-discretionaire overheidsof ambtelijke taak te bespoedigen (bijv. het stempelen van een visum). Het bepalende kenmerk van smeergeld is dat het niet wordt gegeven om de functionaris over te halen om op de een of andere manier gebruik te maken van zijn of haar discretionaire bevoegdheid. Onder het beleid van Travelex is het verboden smeergeld te betalen tenzij er schriftelijke toestemming is verleend door het Head of Compliance. Zonder een dergelijke schriftelijke autorisatie zijn betalingen van smeergeld door Travelex niet toegestaan, zelfs niet daar waar dit volgens de plaatselijke gebruiken wordt verwacht. Dit vereist de wet in het Verenigd Koninkrijk. Het is Travelex-medewerkers en vertegenwoordigers verboden steekpenningen aan te bieden of te accepteren Geschenken & entertainment Het is aanvaardbaar een geschenk of entertainment van een redelijke waarde uit beleefdheid, een teken van waardering of uitdrukking van dankbaarheid aan een bestaande of potentiële klant of zakelijke relatie aan te bieden. Het geven van ongepaste (bijv. buitensporige of smakeloze) geschenken of entertainment is echter niet aanvaardbaar en zou zelfs illegaal kunnen zijn. U dient altijd contact op te nemen met het Head of Compliance in uw land of regio voor u geschenken of gastvrijheid aanbiedt aan een regeringsfunctionaris, een functionaris van een nationale entiteit, een politicus of politieke partij. In veel landen is het in strijd met de wet om dergelijke personen geschenken of entertainment aan te bieden. Geschenken of zakelijke entertainment, zowel gegeven als ontvangen, dienen redelijk en gepast te zijn. Geschenken of entertainment dienen niet te worden gegeven of ontvangen, van andere partijen, als: ze als buitensporig gezien zouden kunnen worden; ze een belangenverstrengeling zouden kunnen veroorzaken ze als een financiële prikkel zouden kunnen worden opgevat; of ze bestaan uit contanten of het equivalent daarvan. 6

8 Als u niet zeker weet wat buitensporige gastvrijheid inhoudt, neem dan contact op met Compliance. In het algemeen wordt een eenmalig, niet uit contanten bestaand geschenk ter waarde van minder dan 50 / US $75 niet buitensporig geacht. Van uit het billijkheidbeginsel kan Compliance de limieten verlagen naar regionale maatstaven van levenstandaard. Het is nooit gepast om een geschenk te vragen. Alle geschenken met een tegenwaarde hoger dan de, door de Head of Compliance, voor uw regio vastgelegde limiet die door Travelex medewerkers worden gegeven of ontvangen dienen gemeld te worden bij uw lijnmanager en vastgelegd worden in een door Compliance beheerd register. Geschenken of zakelijk entertainment, gegeven of ontvangen, dienen redelijk en gepast te zijn Vergoeding onkosten van klanten Travelex kan binnen redelijke grenzen de reisen verblijfskosten van bestaande en potentiële klanten vergoeden, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: het vergoeden van dergelijke onkosten is geen overtreding volgens de plaatselijke wetten of het beleid van de klant; de reis- en verblijfskosten houden rechtstreeks verband met de promotie, demonstratie of uitleg van Travelex producten of diensten, of vallen onder een contract tussen Travelex en die persoon; de onkosten zijn redelijk en gepast;en de juiste procedures voor het verkrijgen van interne goedkeuring zijn gevolgd. U dient altijd contact op te nemen met het hoofd Head of Compliance in uw land of regio voordat u aanbiedt de onkosten te vergoeden voor een regeringsfunctionaris, een functionaris van een nationale entiteit, een politicus of een politieke partij. In veel landen is het in strijd met de wet om dergelijke personen een onkostenvergoeding aan te bieden. Travelex can meet the reasonable travel and living expenses of current and potential customers 7

9 Relaties met agenten en joint ventures Voorafgaand aan de benoeming van een agent, vertegenwoordiger, joint venture partner of een andere, vergelijkbare overeenkomst, dienen gepaste screeningprocedures en due diligence zorgvuldig te worden toegepast om er zeker van te zijn dat (a) hij of zij de ethische standaards van Travelex deelt en (b) om een goede beoordeling te kunnen maken, van de kwalificaties en de reputatie met betrekking tot de bedrijfsvoering van de derde partij. Dergelijke overeenkomsten dienen altijd schriftelijk te worden vastgelegd en ze dienen de juiste ethische bedrijfsvoering te bevatten, inclusief, indien nodig, de verplichting voor de derde partij om de ethische bedrijfsvoering van Travelex te handhaven bij de uitvoering van een dergelijke overeenkomst. Deze overeenkomsten zijn vaak voor lange duur en een aanzienlijke investering voor Travelex. In het geval dat de derde partij zich ongepast gedraagt, zou Travelex onder de anticorruptiewetgeving aansprakelijk kunnen worden gesteld, wat zou kunnen leiden tot het beëindigen van de overeenkomst, met aanzienlijke gevolgen, zowel op het commerciële vlak als wat onze reputatie betreft. Klokkenluiden Van alle medewerkers en vertegenwoordigers wordt verwacht dat ze melding maken van alle mogelijk illegale activiteiten of ernstig wangedrag dat ze in hun werkomgeving tegenkomen. Daarmee beschermt u uzelf, evenals uw collega s en Travelex. Travelex garandeert dat medewerkers en vertegenwoordigers een oprechte melding kunnen doen zonder te hoeven vrezen voor represailles of dat de zaak niet serieus zal worden genomen, en zonder daarvoor te moeten lijden onder pesterijen of een slechte behandeling. Details van de te volgen procedures staan vermeld in het Travelex klokkenluiderbeleid. Achter in dit document vindt u de gratis telefoonnummers voor klokkenluiders voor elk van onze landen. Van alle medewerkers en vertegenwoordigers wordt verwacht dat ze melding maken van alle mogelijke illegale activiteiten of ernstig wangedrag dat ze in hun werkomgeving tegenkomen 8

10 Gebruik van bedrijfseigendommen Travelex medewerkers dienen de eigendommen van Travelex en van onze klanten te beschermen en op correcte wijze te gebruiken. Eigendommen omvatten (bijvoorbeeld) materiële en intellectuele eigendommen, systemen, kapitaal, informatie en klantgegevens. Verduistering van eigendommen of misbruik van systemen en informatie (bijv. het versturen van ongepaste s of het surfen naar aanstootgevende websites) is verboden en dergelijk gedrag kan leiden tot disciplinaire maatregelen. Het kan ook illegaal zijn. Vertrouwelijke informatie Informatie betreffende onze klanten, toeleveranciers, verkopers, partners, medewerkers en Travelex zelf (bijv. transacties, financiële informatie, systemen, data, alle correspondentie, regelgevende- en overheidscontacten) dienen als strikt vertrouwelijk te worden behandeld en alle medewerkers en toeleveranciers dienen de vereiste stappen te nemen om dergelijke data te beschermen volgens onze richtlijnen met betrekking tot databescherming en hieraan gerelateerde training. Het verlies of potentiële verlies van vertrouwelijke informatie moet worden gerapporteerd aan het lijnmanagement en aan Compliance zodra het verlies of het potentiële verlies is opgemerkt. Het niet onmiddellijk melden van het verlies van data is een ernstige disciplinaire zaak. De gegevens van al dergelijke incidenten zullen door Compliance worden bijgehouden. Het niet onmiddellijk melden van het verlies van data is een ernstige disciplinaire zaak Travelex-medewerkers dienen de eigendommen van Travelex en van onze klanten te beschermen en op correcte wijze te gebruiken 9

11 Politieke betrokkenheid & Bijdragen Travelex is politiek neutraal. We houden ons op de hoogte van wettelijke ontwikkelingen en we zullen in actie komen om onze belangen en die van onze klanten te beschermen. Elke medewerker die een officiële positie inneemt in een politieke partij (bijv. raadslid, of plaatselijke partijfunctionaris) of daarnaar streeft, dient dit vooraf te melden aan Compliance en dient een dergelijke positie te melden als een potentiële bron van tegenstrijdige belangen. Het verlies of potentiële verlies van vertrouwelijke informatie moet worden gerapporteerd aan het lijnmanagement en aan Compliance zodra het verlies of het potentiële verlies is opgemerkt 10

12 Gratis klokkenluidertelefoon Telefoonnummers: Land Lokaal nummer: Australië Bahrein België Brazilië Canada China (Zuid) China (Noord) Tsjechische Republiek Frankrijk Duitsland Hong Kong India Italië Japan Macau Malaysia Malta Nederland Nieuw Zeeland Nigeria Alleen * Oman * Alleen Qatar Alleen Singapore Zuid Afrika Zwitserland VAE Verenigd Koninkrijk VS * Het volgende adres kan ook worden gebruikt om een vertrouwelijke melding te doen: Alle telefoongesprekken naar de Travelex klokkenluidertelefoons zullen worden beoordeeld door het Head of Compliance en de onder de aandacht gebrachte kwesties zullen vertrouwelijk worden behandeld.

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths De Code van Bedrijfsethiek voor van Smiths Als een internationaal bedrijf werkt de Smiths Group overal ter wereld samen met klanten, aandeelhouders en leveranciers. Deze belanghebbenden, tezamen met de

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

Beleid inzake bestrijding van omkoping

Beleid inzake bestrijding van omkoping Beleid inzake bestrijding van omkoping Inleiding RPC Group Plc (de Company ) voert een nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie in haar zakelijke transacties over de gehele wereld, zowel in de

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Datum: 04-02- 2015 Rev: 1 Vrijgave:EQS Officer Pagina: 1 van 9 Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Bij H.Essers geldt een nultolerantie voor omkoping en corruptie. Wij streven naar een eerlijk

Nadere informatie

Ethische bedrijfsprincipes

Ethische bedrijfsprincipes Ethische bedrijfsprincipes Vepo Cheese b.v. Beneluxweg 1 2411NG Bodegraven Nederland 1 Ethische bedrijfsprincipes Inhoudsopgave Blz. Gedragsregels 3 1. Algemene bedrijfsprincipes 3 2. Naleving 3 3. Melden

Nadere informatie

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. 2017 Inhoudsopgave Gedragscode Waarom een gedragscode? 3 Voor wie geldt de gedragscode? 3 Openbaarheid gedragscode 3 Onze mensen, klanten en planeet

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbinnen omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 1 januari 2017 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Directeur Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 2.0 De PostNL Business Principles zijn officieel uitgegeven

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN Geven van geschenken/aanbieden van amusement 1. Aan klanten, leveranciers, zakenpartners en externe belanghebbenden. Het geven van geschenken moet in overeenstemming

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET JUNI 2015 ANTICORRUPTIEBELEID DOEL Dun & Bradstreet streeft naar de hoogste ethische normen. Wij geloven in het op een eerlijke en oprechte manier zakendoen

Nadere informatie

NSG Group Gedragscode voor leveranciers

NSG Group Gedragscode voor leveranciers Inleiding NSG Group Gedragscode voor leveranciers Het doel van NSG Group is om op professioneel, juridisch en ethisch vlak de hoogst mogelijke wereldwijde reputatie te genieten voor de manier waarop wij

Nadere informatie

Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode. (bijgewerkt 12 mei 2011)

Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode. (bijgewerkt 12 mei 2011) Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode (bijgewerkt 12 mei 2011) Mecom Group plc ( het bedrijf of Mecom ) streeft ernaar verantwoord zaken te doen. Onze reputatie als mediagroep is gebaseerd op

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Voorwoord door de Raad van Bestuur VolkerWessels bouwt al 150 jaar met zorg aan projecten voor diverse opdrachtgevers. Onze nuchtere en verantwoordelijke aanpak

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April Gedragsprincipes Gedragsprincipes April 2016 1 Gedragsprincipes April 2016 3 Inhoud Juridisch en ethisch verantwoord zaken doen Naleving van de wet en van het beleid van Givaudan... 6 Omkoping en corruptie...

Nadere informatie

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 Ondernemingscode Procumulator B.V. - juli 2014 1 INHOUD 1. Doel van de Ondernemingscode... 3 2. Integriteit... 3 3. Zaken doen... 5 4. Bedrijfsmiddelen en informatie...

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbij omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden gedragsnormen

Nadere informatie

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG Als medewerker van PPG wordt van u verwacht dat u het Algemene anticorruptiebeleid van PPG leest en naleeft. Als u vragen of bedenkingen over het Beleid of uw nalevingsverplichtingen hebt, kunt u contact

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling 1. DOEL Brunel streeft ernaar aan al haar zakelijke activiteiten op eerlijke en ethische wijze uitvoering te geven. We hechten daarbij groot belang aan open communicatie en verwachten

Nadere informatie

Redevco Integriteitsbeleid

Redevco Integriteitsbeleid Redevco Integriteitsbeleid Integriteitsverklaring Redevco heeft altijd de hoogste integriteitsnormen gehanteerd en zal dit ook in de toekomst blijven doen. Deze normen kunnen slechts worden nageleefd als

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Documenttitel : Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Datum : 1 januari 2011 : Documentnummer : 1.22 HR-Concernregelingen Agrifirm Group Versie : 2011-1

Nadere informatie

Sonova Groep Gedragscode

Sonova Groep Gedragscode Sonova Groep Gedragscode Een mededeling van de CEO Innovatie, engagement en verantwoordelijkheid zijn de kernwaarden en overtuigingen die we allen delen. Zij geven onze bedrijfscultuur weer en verbinden

Nadere informatie

Beleid van de GLS Group inzake het voorkomen van omkoping

Beleid van de GLS Group inzake het voorkomen van omkoping Beleid van de GLS Group inzake het voorkomen van omkoping Inleiding Het vertrouwen dat onze klanten in de GLS Group stellen behoort tot onze waardevolste assets. Wij moeten ons allemaal tot het uiterste

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Gedragscode VESUVIUS: black 85% PLC: black 60% VESUVIUS: white PLC: black 20% VESUVIUS: white PLC: black 20%

Gedragscode VESUVIUS: black 85% PLC: black 60% VESUVIUS: white PLC: black 20% VESUVIUS: white PLC: black 20% Gedragscode 2 Vesuvius / Gedragscode 3 Bericht van de CEO Deze gedragscode onderstreept het belang dat wij hechten aan ethisch handelen en naleving van wet- en regelgeving Beste collega s, Deze gedragscode

Nadere informatie

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep Datum: 26.06.2013 Versie: v 1.0 Goedgekeurd door: Compliance Officer 1 1. Doel Dit Beleid werd opgesteld met als doel onze verantwoordelijkheden, alsook die van iedereen

Nadere informatie

Gedragscode Propertize. September 2014

Gedragscode Propertize. September 2014 Gedragscode Propertize September 2014 Vastgesteld door de directie d.d. 8 juli 2014 Woord vooraf Vertrouwen en integriteit zijn voor Propertize van cruciaal belang. Onze stakeholders hebben gerechtvaardigde

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten Gedragscode Gezond verstand, Gezond geweten 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar

Nadere informatie

Gedragscode Propertize. Mei 2015

Gedragscode Propertize. Mei 2015 Gedragscode Propertize Mei 2015 Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 26 mei 2015 0 Versiebeheer, autorisatie en publicatie 0.1 Versiebeheer Versie Status Auteur(s) Wijziging/toevoeging Mei 2015 Definitief

Nadere informatie

Regeling Klokkenluiden

Regeling Klokkenluiden Regeling Klokkenluiden Doelgroep Deze regeling is van toepassing op alle medewerkers van Van Lanschot. Gepubliceerd door Compliance Vervangt Beleid d.d. 1 april 2015 Instemming verleend door De ondernemingsraad

Nadere informatie

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen Ahold Gedragscode Het juiste doen Ahold Gedragscode 2 Inhoud 1. Houd je aan de wet 4 Overal waar we zaken doen houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving. 2. Respecteer elkaar 6 We respecteren de

Nadere informatie

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

Principes voor gedrag door de onderneming

Principes voor gedrag door de onderneming Uitgegeven september 2005 Gereviseerd april 2012 Gereviseerd oktober 2017 Principes voor gedrag door de onderneming Epson vervult haar sociale verantwoordelijkheid door te handelen in lijn met de onderstaande

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS Weatherford heeft een reputatie opgebouwd als een bedrijf dat staat op ethische handelspraktijken en een hoge graad van integriteit nastreeft in al zijn zakelijke transacties.

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van

Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van 06 2013 Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van iedereen verwacht? Wat wordt er van managers

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

Leveranciersgedragscode

Leveranciersgedragscode Leveranciersgedragscode 1. Achtergrond en uitgangspunten Het Ronald McDonald Kinderfonds vangt gezinnen op van ernstig zieke kinderen. In onze bedrijfsvoering streven wij naar optimaal en verantwoord rendement

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO

GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO Beste collega's, Er zijn maar weinig dingen zo belangrijk als uw reputatie. Dat geldt zowel voor bedrijven als voor individuen. De ethische reputatie van Logitech

Nadere informatie

GEDRAGSCODE September 2013

GEDRAGSCODE September 2013 GEDRAGSCODE Wij hebben een duidelijke en eenvoudige set waarden - bij alles wat we doen streven we ernaar moedig, fantasierijk en fatsoenlijk te zijn. Werken volgens deze waarden betekent niet alleen dat

Nadere informatie

Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment

Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment I DOEL Het geven en ontvangen van zakelijke gunsten (geschenken, maaltijden, reizen en entertainment) is een gebruikelijke zakelijke praktijk, met als

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode

Zakelijke en ethische gedragscode Ingangsdatum: 28/2/08 Vervangt: 26/10/04 Goedgekeurd door: Raad van bestuur DOEL CODE Verzekeren dat de zakelijke activiteiten van de Mine Safety Appliances Company ( MSA ) stroken met de missie en het

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

De Gunnebo gedragscode

De Gunnebo gedragscode De Gunnebo gedragscode 2 Woord vooraf van de CEO Het is de visie van Gunnebo om wereldwijd toonaangevend leverancier te worden van een veiligere toekomst. Om deze visie te realiseren, moeten wij wereldwijd

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar en

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017 Zakelijke gedragscode The Binding Site Group Limited Maart 2017 Deze Zakelijke Gedragscode is van toepassing op iedereen bij The Binding Site Group Limited, met inbegrip van de wereldwijde dochterondernemingen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ( Code of conduct )

GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) KALB Accountants & Adviseurs Wie zijn wij en waar staan wij voor? Mensen die integriteit, respect en teamwerk laten zien Energieke en enthousiaste mensen die plezier in

Nadere informatie

Belangenconflictenbeleid

Belangenconflictenbeleid Belangenconflictenbeleid april 2014 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Belangenconflictenbeleid Inhoud 1. Situering...3 2. Belangenconflictenbeleid...3 3. Identificatie van belangenconflicten...4

Nadere informatie

Gedragscode. Deze Gedragscode vervangt met ingang van 1 januari 2016 de bestaande gedragscode van de Vastned Groep.

Gedragscode. Deze Gedragscode vervangt met ingang van 1 januari 2016 de bestaande gedragscode van de Vastned Groep. Gedragscode Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. De missie van Vastned Retail N.V. (

Nadere informatie

Gedragscode van Deerns

Gedragscode van Deerns 01 juni 2015 Gedragscode van Deerns www.deerns.com Inhoud 1 Inleiding 1 2 De kernwaarden van Deerns 2 2.1 Covenant van Deerns 3 2.2 Gelijke kansen en non-discriminatie 3 2.3 Overeenstemming met de arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

PHOENIX group. Anti-Omkoping en Corruptie Beleid

PHOENIX group. Anti-Omkoping en Corruptie Beleid PHOENIX group Anti-Omkoping en Corruptie Beleid Inhoudsopgave pagina 1. Introductie 3 2. Doelstelling 3 3. Reikwijdte van dit beleid 3 4. Conflicterende belangen 3 5. Wetgeving 4 6. Wat is omkoping en

Nadere informatie

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid Klokkenluidersbeleid Pagina 1 van 6 Inleiding en documentcontrole Dit document is bedoeld om informatie te verstrekken met betrekking tot het beleid, de procedures, normen of richtsnoeren van G4S Group

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

Anti-corruptiebeleid van Elopak

Anti-corruptiebeleid van Elopak Anti-corruptiebeleid van Elopak Anti-corruptiebeleid van Elopak Elopak hanteert een zero tolerance -beleid ten aanzien van omkoping en corruptie. Hetzelfde geldt voor het aanvaarden van gastvrijheid, entertainment

Nadere informatie

en dit zijn onze principes

en dit zijn onze principes en dit zijn onze principes Inhoud Dit zijn onze principes Dit zijn onze principes We doen het samen We werken duurzaam We tonen respect We hebben aandacht Verder wegwijs 03 08 10 12 14 18 Alle bedrijven

Nadere informatie

Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek

Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek De raad van bestuur (het "bestuur") van Kelly Services, Inc. ("de onderneming") heeft de volgende code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek (de "code") aangenomen

Nadere informatie

Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg

Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg Uw verplichting om te voldoen aan alle wetten en alle beleidslijnen van Johnson & Johnson De bedrijven van Johnson & Johnson

Nadere informatie

Integriteit & Zakendoen met Defensie

Integriteit & Zakendoen met Defensie Integriteit & Zakendoen met Defensie 2 it takes two to tango Integriteit bij Defensie; de spelregels U werkt doorgaans prettig samen met Defensie. Het ministerie is een goede en betrouwbare afnemer van

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Mensenrechten Beleid (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.2/2013 op 22 februari 2013) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode versie 05 januari 2015 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle

Nadere informatie

Gedrags- en integriteitscode

Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Voorwoord WPM Groep is een sterk en vooraanstaand bedrijf in de vastgoedmarkt in Nederland. Wij onderscheiden ons door hoog gekwalificeerde medewerkers

Nadere informatie

Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen

Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen Raadsleden 1 mogen het vertrouwen dat zij van hun kiezers hebben gekregen, niet schaden. Ze zijn voortdurend in een dubbele positie: aan de ene kant dienen

Nadere informatie

Experian plc Wereldwijde Gedragscode. Versie 1.0. Zaken doen met integriteit

Experian plc Wereldwijde Gedragscode. Versie 1.0. Zaken doen met integriteit Experian plc Wereldwijde Gedragscode Versie 1.0 Zaken doen met integriteit OR NL akkoord 12 jan 2012 v. 15 mrt 2011 Inhoudsopgave 1. Hoe wij zaken doen Verklaring van de CEO 2. Belanghebbenden respecteren

Nadere informatie

KOERS GEDRAGSCODE Datum 20 september 2013

KOERS GEDRAGSCODE Datum 20 september 2013 KOERS GEDRAGSCODE Datum 20 september 2013 INLEIDING Deze gedragscode is vastgesteld op 20 september 2013 door de Directie van Koers Groep. De gedragscode is een instructie aan alle medewerkers van KOERS.

Nadere informatie

Anti-Omkoping en Corruptie Beleid

Anti-Omkoping en Corruptie Beleid Anti-Omkoping en Corruptie Beleid 1. Inleiding 1.1 Doel Dit beleid consolideert de opstelling van ABN AMRO Groep* (hierna ABN AMRO) ten aanzien van omkoping en corruptie en vormt een aanvulling op de Core

Nadere informatie

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V.

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. 6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. Inleiding Wij willen graag dat de cliënten van THUIS met zorg Zaanstreek thuiszorg tevreden zijn over de zorg die aan hen wordt geboden. Ook vinden we het

Nadere informatie

De a.s.r. gedragscode. Juni 2016

De a.s.r. gedragscode. Juni 2016 De a.s.r. gedragscode Juni 2016 Inhoud 1. a.s.r. gedragscode. 3 2. Wie wij zijn en wat wij doen. 4 3. De gedragsregels in het kort. 5 3.1 Wij houden ons aan de wet en aan branche-afspraken 5 3.2 Wij respecteren

Nadere informatie

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S Algemeen Het beleid van Imtech N.V. is gericht op de continuïteit van de onderneming als een winstgevende organisatie, die met haar bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

Algemene Beleidsuitgangspunten

Algemene Beleidsuitgangspunten Shell International B.V. 2010 Deze publicatie, of onderdelen daarvan, mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van Shell International B.V. Deze toestemming zal onder normale

Nadere informatie

Laatste revisiedatum:

Laatste revisiedatum: oktober 2016 Pagina: 1 van 5 I. DOEL Dit beleid bevestigt de inzet van Modine voor het naleven van de anticorruptiewetten waaronder het Bedrijf valt, inclusief de Amerikaanse Wet op buitenlandse omkooppraktijken

Nadere informatie

Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen

Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen Collegeleden 1 mogen het vertrouwen dat zij van hun kiezers hebben gekregen, niet schaden. Collegeleden zijn voortdurend in een dubbele positie: aan

Nadere informatie

Speak up Interne meldingsprocedure

Speak up Interne meldingsprocedure Speak up Interne meldingsprocedure Interne meldingsprocedure bij BAM 1 In deze leidraad: 1 Definities / 3 2 Vermoeden van een misstand / 4 3 Meldingsprocedure / 4 4 Toekenning van verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is Flyct Gedragscode Introductie Dit is onze Gedragscode Uit onze Gedragscode blijkt waar wij voor staan en geeft aan wat wij wel en niet doen. De code omvat onze kernprincipes en wat ze in de praktijk betekenen.

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing):

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing): Aanwijzingen: DEZE DUE DILIGENCE-VRAGENLIJST MET VERKLARING DIENT TE WORDEN INGEVULD EN ONDERTEKEND DOOR EEN GEVOLMACHTIGD VERTEGENWOORDIGER VAN DE EXTERNE PARTIJ. ALLE GEVRAAGDE INFORMATIE MOET WORDEN

Nadere informatie

RWE Gedragscode (mei 2016)

RWE Gedragscode (mei 2016) RWE Gedragscode (mei 2016) RWE Gedragsregels Integriteit en naleving van de wet zijn de kenmerken van ons zakelijk handelen. Dit verwachten we tevens van onze partners. Wij hebben ons in het bijzonder

Nadere informatie

V1 PR 01. Integriteit, Respect en Loyaliteit

V1 PR 01. Integriteit, Respect en Loyaliteit Gedragscode Medewerkers Pagina 1 van 6 Gedragscode Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie onze organisatie diensten verleent, daarover tevreden zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers

Nadere informatie

Gedragscode voor leveranciers

Gedragscode voor leveranciers Gedragscode voor leveranciers Gedragscode voor leveranciers 1. EEN DIENSTBETREKKING WORDT OP VRIJWILLIGE BASIS GEKOZEN 1.1 Er is geen sprake van gedwongen arbeid, schuldarbeid, mensenhandel of onvrijwillig

Nadere informatie