kader klokkenluiden in een notendop

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "kader klokkenluiden in een notendop"

Transcriptie

1 kader klokkenluiden in een notendop Klokkenluiders en ondernemingsraad 1 Juridisch kader klokkenluiden in een notendop Juridisch Hannah de Jong 1. Inleiding De ontwikkelingen op het gebied van klokkenluiden volgen elkaar in snel tempo op. Te denken valt aan de oprichting van het Adviespunt Klokkenluiders 4 per 1 oktober 2012 op initiatief van de Ministeries BZK en SZW en de sociale partners. De doorstart van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid, 5 die misstanden in de publieke sector onderzoekt, op dezelfde datum is een ander voorbeeld. Evenals de verhalen in de pers rond Manning, Snowden en Wikileaks, en de recente oprichting van Publeaks: 6 een Nederlands platform waaraan bijna alle media deelnemen en waarnaar klokkenluiders (anoniem) informatie kunnen lekken. Maar ook op wetgevingsterrein speelt het nodige, zoals het Wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders dat momenteel in de Eerste Kamer wordt behandeld. 7 Voor zowel werkgevers als werknemers en ambtenaren is het belangrijk dat er goede procedures zijn voor het aankaarten van vermeende misstanden. Deze dienen ter bescherming van personen die een misstand binnen de organisatie melden, maar ook ter bescherming van de organisatie tegen misstanden. In dit artikel ga ik in op een aantal onderwerpen die in dit kader van belang zijn. Aan de orde komen het belang van een klokkenluidersregeling, de vraag of uit wet- en regelgeving verplichtingen voortvloeien tot het instellen van een klokkenluidersregeling en het beschermen van klokkenluiders. Ook ga ik in op een aantal lessen die uit de jurisprudentie op het gebied van klokkenluiden kunnen worden getrokken. 2. Belang klokkenluidersregeling Een klokkenluidersregeling werkt als een soort gedragscode voor werknemers. Hierin zijn, als het goed is, in ieder geval de procedure, zorgvuldigheidsvereisten en de rechtsbescherming voor de klokkenluider vastgelegd. 8 Klokkenluidersregelingen moeten veilig melden mogelijk maken en duidelijkheid bieden over de te volgen procedure. Een klokkenluidersregeling moet werken als een hulpmiddel voor de potentiële melder. Het Adviespunt Klokkenluiders heeft, in het kader van haar advisering aan (potentiële) klokkenluiders, inmiddels veel klokkenluidersregelingen bekeken. Daarbij is opgevallen dat regelingen soms lastig te begrijpen zijn vanwege de hoeveelheid juridische begrippen en omdat bij sommige organisaties onvoldoende aandacht is besteed aan de definities van bepaalde begrippen. Soms worden zelfs (tekstuele) barrières opgeworpen in klokkenluidersregelingen, zodat er sprake lijkt te zijn van een ontmoediging om te melden. Maar ook duidelijke varianten passeren de revue: waarbij bijvoorbeeld een heldere toelichting op de regeling is gegeven met voorbeelden uit de praktijk. 4 Zie: 5 Zie: 6 Zie: https://publeaks.nl. 7 Kamerstukken I 2013/14, Zie ook: de Verklaring inzake het omgaan met vermoedens van misstanden in ondernemingen en de voorbeeldregeling van de Stichting van de Arbeid d.d. 3 maart

2 juridisch kader klokkenluiden in een notendop Het is in de visie van het Adviespunt Klokkenluiders belangrijk dat in ieder geval: aandacht wordt besteed aan het opstellen van een laagdrempelige klokkenluidersregeling; duidelijk wordt gemaakt wíe er kan melden (slechts werknemers, of juist ook ex-werknemers en ZZP-ers), waarover er precies gemeld kan worden (soort en type vermeende misstanden) en bij wie en in welke volgorde; overleg met en instemming van de Ondernemingsraad is ten aanzien van de regeling; duidelijk wordt gemaakt dat de regeling bestaat en waar deze te vinden is; aandacht is voor de mogelijk benodigde educatie van degenen die meldingen kunnen ontvangen (zoals bijvoorbeeld leidinggevenden en personeelsfunctionarissen); adequaat en correct worden gehandeld bij meldingen en een (gedegen en onafhankelijk) intern onderzoek naar de vermeende misstand wordt ingesteld; actie wordt ondernomen afhankelijk van de bevindingen van de onderzoekers; en aandacht is voor de (positie van) klokkenluider en dat hij/zij wordt beschermd. Een goede klokkenluidersregeling is uiteraard belangrijk, maar of een intern meldsysteem uiteindelijk in de praktijk goed functioneert, is van veel factoren afhankelijk. Het gaat er uiteindelijk om dat een cultuur bestaat waarin vermoedens veilig gemeld kunnen worden, zonder angst voor negatieve gevolgen. Melden zou moeten worden gezien als iets positiefs waar de organisatie zijn voordeel mee kan doen. In de praktijk blijkt er (te) vaak weerstand te bestaan. Werkgevers zouden er goed aan doen deze weerstand te laten varen. Het serieus oppakken van een klokkenluidersmelding (of een daaraan voorafgaand signaal) kan immers mogelijk voorkomen dat een werknemer zich genoodzaakt ziet om met zijn vermoedens naar buiten te treden, met alle mogelijke media-aandacht en reputatieschade van dien. Dan laat ik het risico op het verwikkeld raken in allerlei juridische procedures nog onbesproken. De misstand kan, in een eerder stadium echter, intern worden onderzocht, opgelost en er kunnen maatregelen worden genomen om herhaling in de toekomst te voorkomen. Met het creëren van een veilig meldklimaat kunnen werkgevers dus hun voordeel doen. 3. Verplichting tot het hebben van een klokkenluidersregeling In de volgende paragrafen wordt stilgestaan bij de vraag of er een verplichting voor werkgevers is om een klokkenluidersregeling in te stellen. Daarbij wordt een een selectie van wet- en regelgeving tegen het licht gehouden; dit artikel bevat geen uitputtend overzicht. Buiten beschouwing zijn gelaten de eisen die aan klokkenluidersregelingen worden gesteld vanuit de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Verder is buiten beschouwing gelaten de verplichting van werkgevers om op grond van de Arbeidsomstandighedenwet een beleid te voeren omtrent ongewenste omgangsvormen. Overheid Op basis van artikel 125quinquies lid 1 onder f Ambtenarenwet is de overheidswerkgever verplicht om een regeling omtrent het melden van en omgaan met vermoedens van een misstand vast te stellen en uit te voeren. De Ambtenarenwet bepaalt 14

3 Klokkenluiders en ondernemingsraad verder dat de ambtenaar die te goeder trouw de bij hem levende vermoedens van misstanden meldt volgens deze regeling, geen nadelige gevolgen voor zijn rechtspositie zal ondervinden tijdens en na het volgen van die procedure. Deze voorgaande verplichting is van toepassing op het Rijk, Politie, Defensie, Waterschappen, Provincies en Gemeenten. 9 Bedrijfsleven Voor de private sector is er geen algemene wet waaruit een verplichting tot het instellen van een klokkenluidersregeling volgt, maar in sommige, meer sector-specifieke, regelgeving zijn er wel verplichtingen tot het hebben van een klokkenluidersregeling te vinden. Ik noem er een aantal. Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen hebben op grond van artikel II.1.7 van de corporate governance code (hierna: de Code ) 10 de verplichting een klokkenluidersregeling in te stellen. Ook dient het bestuur van een beursvennootschap er zorg voor te dragen dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie intern kunnen rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen de vennootschap van algemene, financiële of operationele aard. De bepalingen van deze code vormen best practices en geven een normstelling voor het gedrag van bestuurders en commissarissen van beursvennootschappen. Voor de code geldt echter wel het pas toe of leg uit principe; dit houdt in dat de code in principe dient te worden nageleefd, en indien dat niet het geval is, in het jaarverslag van de desbetreffende beursvennootschap moet worden uitgelegd waarom dat niet is gebeurd en op welke onderdelen dat het geval is. Momenteel wordt in de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders (Kamerstukken I 2013/14, 33258, hierna: het Wetsvoorstel ) behandeld. Indien deze wet wordt aangenomen dan worden werkgevers die (in de regel) ten minste vijftig personen in dienst hebben, verplicht een klokkenluidersregeling vast te stellen (artikel 2 Wetsvoorstel). Het Wetsvoorstel behelst ook een opzegverbod en een verbod op benadeling vanwege het melden van een misstand bij onder meer de werkgever (artikel 18 Wetsvoorstel). Voor banken en beleggingsondernemingen volgt uit artikel 71 lid 3 van de nieuwste bankenrichtlijn 11 dat zij over passende procedures dienen te beschikken opdat hun werknemers in staat zijn inbreuken intern via een specifiek, onafhankelijk en zelfstandig kanaal te melden. Ook dient deze werknemers bescherming toe te komen minimaal tegen vergelding, discriminatie of andere soorten onbillijke behandeling. 9 Zie onder meer: Besluit van 15 december 2009, houdende een regeling voor het melden van een vermoeden van een misstand bij de sectoren Rijk en Politie; Besluit van 30 augustus 2010, houdende wijziging van het Algemeen militair ambtenarenreglement in verband met het een regeling voor het melden van een vermoeden van een misstand Richtlijn 2013/36/EU van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG. 15

4 juridisch kader klokkenluiden in een notendop Voor accountantsorganisaties volgt de verplichting tot het hebben van een klokkenluidersregeling uit de Verordening Accountantsorganisaties. Artikel 32 lid 1 van deze verordening bepaalt dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar werkzame of aan haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde moeten kunnen stellen, zodat deze kunnen worden gemeld zonder dat dit gevaar oplevert voor de rechtspositie van de melder. Internationaal Nederlandse bedrijven met een notering aan een Amerikaanse beurs, of Nederlandse dochtervennootschappen van bedrijven met een Amerikaanse beursnotering, zijn gehouden voor bepaalde misstanden (bijvoorbeeld interne fraude/boekhoudkundige zaken) een klokkenluidersregeling in te stellen. 12 Bovendien mogen klokkenluiders op grond van deze wet onder bepaalde voorwaarden geen sancties of represailles van een melding ondervinden. 13 Wordt een klokkenluider toch benadeeld ten gevolge van zijn of haar melding, dan kan dit zelfs een (federaal) strafbaar feit opleveren. 14 Uit internationale wetgeving ter voorkoming van corruptie en fraude kunnen ook verplichtingen tot het instellen van een klokkenluidersregeling voortvloeien, zoals bijvoorbeeld uit de UK Bribery Act Hoewel dit een Engelse anticorruptiewet betreft, kan deze wet toch van toepassing zijn op Nederlandse bedrijven die in het Verenigd Koninkrijk zaken doen. De UK Bribery Act bepaalt dat bedrijven beleid en regelingen moeten hebben ter voorkoming van corruptie en fraude. Bedrijven die falen in het voorkomen van omkoping zijn op grond van deze wet strafbaar. In een toelichtend rapport bij deze wet wordt bepaald dat onder het (preventief) instellen van regelingen ter voorkoming van omkoping mede wordt verstaan: The reporting of bribery including speak up or whistleblowing procedures Jurisprudentie Hoewel de meeste klokkenluidersregelingen bepalen dat een klokkenluider niet rechtspositioneel mag worden benadeeld, gebeurt dat helaas soms wel. Een werkgever vindt bijvoorbeeld dat een klokkenluider zijn geheimhoudingsbeding heeft geschonden door naar buiten te treden en onderneemt juridische actie. Of iemand wordt vanwege zijn interne melding weggepest of overgeplaatst naar een andere afdeling. In de volgende paragrafen ga ik nader in op een aantal lessen die getrokken kunnen worden uit de jurisprudentie op het gebied van klokkenluiden. In de relatie tussen werkgever en werknemer is veelal een geheimhoudingsverplichting overeengekomen. Een werknemer is op grond van artikel 7:611 BW als goed werknemer gehouden tot discretie en loyaliteit tegenover zijn werkgever. Voor ambtenaren geldt zelfs een wettelijke geheimhoudingsplicht (artikel 125a Ambtenaren- 12 Dit volgt uit de Amerikaanse Sarbanes-Oxley Act 2002, Section 301(4). 13 Section 806, Sarbanes-Oxley Act Section 1107, Sarbanes-Oxley Act The Bribery Act 2010, Guidance about procedures which relevant commercial organisations can put into place to prevent persons associated with them from bribing, p

5 Klokkenluiders en ondernemingsraad wet). Degene die overweegt een klokkenluidersmelding extern te doen (bij bijvoorbeeld een inspectie), moet daarom een afweging maken tussen het belang van de samenleving bij openbaarmaking van de misstanden en het belang van de werkgever bij geheimhouding van bedrijfsgevoelige informatie. In het kader van deze belangenafweging zijn zowel de materiële (inhoudelijke) zorgvuldigheidseisen als de formele (procedurele) zorgvuldigheidseisen van belang. Een klokkenluider handelt materieel zorgvuldig, indien hij een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden heeft dat er sprake is van een serieuze misstand, met de openbaarmaking een maatschappelijk belang in het geding is en het belang van de openbaarmaking in maatschappelijk opzicht voorgaat op het belang van de werkgever bij geheimhouding. Een klokkenluider handelt formeel zorgvuldig, indien hij de betreffende feiten eerst intern aan de orde stelt, tenzij dat in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Voorts dient hij de feiten op een passende en evenwichtige wijze bekend te maken, indien de interne melding niet tot correctieve actie leidt. Nederlandse jurisprudentie In het arrest Meijer/De Schelde uit 1990 (HR 20 april 1990, NJ 1990, 702) heeft de Hoge Raad zich voor het eerst in een klokkenluiderszaak uitgelaten over de begrenzing van de vrijheid van meningsuiting. In deze zaak was de werknemer (tevens ondernemingsraad lid) op staande voet ontslagen omdat hij vertrouwelijke informatie naar buiten had gebracht. De Hoge Raad oordeelde dat een schending van de geheimhoudingsplicht een ontbinding of een dringende reden voor ontslag op staande voet kan rechtvaardigen; een beroep op de vrijheid van meningsuiting maakt dat niet anders. In 2012 oordeelde de Hoge Raad in het Quirijns/Theodoor Gilissen-arrest (HR 26 oktober 2012, JAR 2012/313, RAR 2013/14) dat goed werknemerschap (artikel 7:611 BW) in beginsel met zich meebrengt dat de werknemer is gehouden tot discretie en loyaliteit, ook in het geval van een vermoeden van een misstand. Een geheimhoudingsverplichting brengt met zich mee dat de (vermoedelijke) misstand eerst intern (binnen de eigen organisatie) aan de orde moet worden gesteld, voordat er mee naar buiten wordt getreden. Wel blijken uit dit arrest twee rechtvaardigingsgronden om hiervan af te wijken: (1) indien aannemelijk is dat interne melding vooraf niet zinvol is (bijv. omdat de melding betrekking heeft op de hoogste functionarissen binnen de organisatie) of (2) indien (interne) regelgeving verplicht tot melding bij een externe (toezichthoudende) instantie. Europese jurisprudentie Uitgangspunt in de Europese rechtspraak is de vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM). Dit recht is echter niet onbegrensd. Het EHRM heeft in een tweetal uitspraken (EHRM 12 februari 2008, NJ 2008, 305 (Guja/Moldavië) en EHRM 21 juli 2011, NJ 2012, 282 (Heinisch/Duitsland)) een aantal afwegingscriteria geformuleerd aan de hand waarvan de gedraging (en bescherming) van een klokkenluidende werknemer moet worden beoordeeld. Kort samengevat betreft het de volgende criteria: 1. Het algemeen belang dat met onthulling is gediend. 2. De wijze waarop de informatie is onthuld. 17

6 juridisch kader klokkenluiden in een notendop 3. Het waarheidsgehalte van de onthulde informatie. 4. Het motief van de klokkenluider. 5. De schade die de werkgever door de onthulling lijdt. 6. De zwaarte van de opgelegde sanctie. Opvallend is dat in de Nederlandse rechtspraak het beginsel van vrijheid van meningsuiting alsmede de criteria van het EHRM slechts in beperkte mate terugkomen. Uitgangspunt in de Nederlandse rechtspraak is de verplichting tot geheimhouding van de werknemer, gebaseerd op het beginsel van goed werknemerschap. 5. Conclusie Uit de jurisprudentie volgt dat een klokkenluider zorgvuldig te werk moet gaan als hij/zij een vermoeden van een misstand wil aankaarten. De hoofdregel bij het aankaarten van een misstand is dat de interne procedure eerst dient te worden doorlopen, behalve als er sprake is van bijzondere omstandigheden. Indien er sprake is van bijzondere omstandigheden is het belangrijk dat klokkenluiders zich goed laten adviseren over de mogelijkheden om de misstand aan te kaarten, en niet zonder meer actie ondernemen. Werkgevers doen er verstandig aan te zorgen voor een heldere en laagdrempelige klokkenluidersregeling zodat werknemers worden aangemoedigd deze route te volgen en ook duidelijk is wat zij kunnen verwachten. Dit geeft werkgevers de kans de misstand te beëindigen en de klokkenluider goed te behandelen, zodat de kans op escalatie zo klein mogelijk is, hetgeen ook in het belang van de klokkenluider is. Het is bovendien niet zonder meer ter vrije keuze van werkgevers of zij een klokkenluidersregeling instellen en al dan niet rechtspositionele bescherming bieden. Er is inmiddels vrij veel wet- en regelgeving waaruit dergelijke verplichtingen voortvloeien. Hoewel een klokkenluidersregeling an sich belangrijk is, is het niet voldoende; er moet ook een cultuur worden gecreëerd waar men misstanden durft aan te kaarten zonder vrees voor de eigen positie. 18

3 De nieuwe Wet Huis voor klokkenluiders en de rol van de ondernemingsraad

3 De nieuwe Wet Huis voor klokkenluiders en de rol van de ondernemingsraad Klokkenluiders en ondernemingsraad 3 De nieuwe Wet Huis voor klokkenluiders en de rol van de ondernemingsraad Alexander Briejer & Miranda Koevoets 1. Inleiding De klokkenluidersproblematiek heeft in literatuur

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Waddinxveen, 15 december 2014 Doc.nr.: 1412025 / # Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Waarom een klokkenluidersregeling... 3 1.2 Definities...

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Thús Wonen

Klokkenluidersregeling Thús Wonen Klokkenluidersregeling Thús Wonen Voorwoord Thús Wonen vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie.

Nadere informatie

2 Het Adviespunt Klokkenluiders Het

2 Het Adviespunt Klokkenluiders Het Adviespunt Klokkenluiders Klokkenluiders en ondernemingsraad 2 Het Adviespunt Klokkenluiders Het Fanny Tahalele Op 1 oktober 2012 is het Adviespunt Klokkenluiders van start gegaan. Inmiddels is het adviespunt

Nadere informatie

Klokkenluidersregelingen in het MBO. Inleiding

Klokkenluidersregelingen in het MBO. Inleiding Klokkenluidersregelingen in het MBO Inleiding 1. Het Adviespunt Klokkenluiders (hierna: Adviespunt ) is een onafhankelijke instelling die in oktober 2012 door de overheid is opgericht om advies en ondersteuning

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Voorwoord Sinds 1 januari 2010 is er voor de brancheorganisaties in de zorg een vernieuwde Zorgbrede Governancecode van kracht. Deze code regelt dat Stichting Humanitas aanspreekbaar

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG 1. Algemeen In de Governancecode Woningcorporaties d.d. november 2006 wordt gesteld dat de directeurbestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar

Nadere informatie

Scalda. Klokkenluidersregeling Scalda Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen Scalda. Versie: 5 november 2012

Scalda. Klokkenluidersregeling Scalda Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen Scalda. Versie: 5 november 2012 Scalda Klokkenluidersregeling Scalda Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen Scalda Versie: 5 november 2012 Voorgenomen Besluit College van Bestuur d.d. 13 november

Nadere informatie

Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand

Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand Klokkenluidersregeling Kennemer Wonen Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand Kennemer Wonen vindt het belangrijk dat werknemers op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DG Bestuur en Koninkrijksrelaties Directie Arbeidszaken Publieke Sector

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Artikel 1 Doel DeltaWonen vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Daarom is

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING GOED WONEN ZEDERIK

KLOKKENLUIDERSREGELING GOED WONEN ZEDERIK KLOKKENLUIDERSREGELING GOED WONEN ZEDERIK Vastgesteld door het MT op 14 oktober 2008 Inleiding Goed Wonen Zederik heeft een integriteitscode opgesteld waarin is uitgewerkt hoe integer wordt omgegaan met

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING CIZ

KLOKKENLUIDERSREGELING CIZ KLOKKENLUIDERSREGELING CIZ Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid Klokkenluidersregeling vastgesteld 31 december 2014 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 1. INTERNE MELDING

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling. Beleid en regelingen Stadlander

Klokkenluiderregeling. Beleid en regelingen Stadlander Klokkenluiderregeling Beleid en regelingen Stadlander Stadlander Goedkeuring managementteam op 21 maart 2011 Postbus 203 Goedkeuring Raad van Commissarissen op 26 april 2011 4600 AE Bergen op Zoom Instemming

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND HOOFDSTUK 1. DEFINITIES Artikel 1. Definities In deze regeling worden de volgende definities gebruikt: betrokkene: degene die al dan niet in

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGLEMENT STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP

KLOKKENLUIDERSREGLEMENT STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP KLOKKENLUIDERSREGLEMENT STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP Inleiding/beleidslijn Trifolium verwacht dat haar medewerkers zich te allen tijde aan in- en externe regelgeving en afspraken zullen houden.

Nadere informatie

ZO DOEN WE DAT BIJ "WOONGENOOT" Klokkenluidersregeling voor de organisatie

ZO DOEN WE DAT BIJ WOONGENOOT Klokkenluidersregeling voor de organisatie ZO DOEN WE DAT BIJ "WOONGENOOT" Klokkenluidersregeling voor de organisatie KLOKKENLUIDEN BIJ WOONGENOOT Klokkenluidersregeling voor de organisatie AANLEIDING Deze regeling biedt iedere medewerker van WoonGenoot

Nadere informatie

BNG Regeling melding (vermeende) misstand

BNG Regeling melding (vermeende) misstand Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 0703750750 www.bngbank.nl BNG Regeling melding (vermeende) misstand BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

Regeling Melden Misstanden SAKS

Regeling Melden Misstanden SAKS 2015 Regeling Melden Misstanden SAKS SAKS, juni 2015 Versie 1.0 Voorwoord De Regeling Melden Misstanden SaKS regelt de procedure voor het omgaan met een vermoeden van een misstand. De regeling draagt bij

Nadere informatie

Toelichting bij de gewijzigde voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand

Toelichting bij de gewijzigde voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand Toelichting bij de gewijzigde voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand Ter introductie Het is belangrijk dat ambtenaren die een vermoeden van een misstand hebben, deze op een laagdrempelige wijze kunnen

Nadere informatie

Regeling melding misstanden Heliomare (Klokkenluidersregeling)

Regeling melding misstanden Heliomare (Klokkenluidersregeling) Werkingsgebied Vastgesteld In werking op Geldig tot Documenteigenaar Auteur Heliomare 14-12-2010 01-01-2011 01-01-2015 Raad van Bestuur Bestuurssecretaris Regeling melding misstanden Heliomare (Klokkenluidersregeling)

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Area

Klokkenluidersregeling Area Area Juli 2015 Klokkenluidersregeling Inleiding In de Governancecode Woningcorporaties van Aedes is in artikel II.1.6 gesteld dat de directeur-bestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar voor

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling PThU

Klokkenluidersregeling PThU Klokkenluidersregeling PThU Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. een melder: degene die (het vermoeden) van een misstand meldt. b. bevoegd

Nadere informatie

Regeling melden (vermoedens) van misstanden

Regeling melden (vermoedens) van misstanden Regeling melden (vermoedens) van misstanden 1. Doel van de regeling en toepassingsgebied 1.1 Deze regeling geeft de wijze aan waarop een medewerker (vermoedens van) een misstand kan melden. Cosun moedigt

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Domesta (vastgesteld door de bestuurder op 13-5-2014)

Klokkenluidersregeling Domesta (vastgesteld door de bestuurder op 13-5-2014) Klokkenluidersregeling Domesta (vastgesteld door de bestuurder op 13-5-2014) Domesta is een maatschappelijk ondernemer en heeft als corporatie de verantwoordelijkheid over vastgoed en (financiële) middelen

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Amsterdam, 1 juli 2007

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Amsterdam, 1 juli 2007 Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Amsterdam, 1 juli 2007 Klokkenluidersregeling De Key 1 Inhoudsopgave 1 Definities...3 2 Interne procedure...3 3 Melding

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Juli 2013 Klokkenluidersregeling Poort6 Inleiding Poort6 hecht er veel waarde aan dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen maken van eventuele vermoedens van

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling ZVH

Klokkenluidersregeling ZVH Klokkenluidersregeling ZVH Inleiding ZVH biedt kwaliteitshuisvesting aan mensen met een laag inkomen. Dat is onze missie die we eind 2008 hebben geformuleerd. Na bijna 100 jaar zijn we daarmee nog steeds

Nadere informatie

Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013

Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013 Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013 Het bevoegd gezag van [GEMEENTE OF ORGANISATIE INVULLEN]; gelet op het bepaalde in artikel 15:2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

specifiek voorstellen te doen om de positie van klokkenluiders in het arbeidsrecht te versterken. Pagina 1 van 5

specifiek voorstellen te doen om de positie van klokkenluiders in het arbeidsrecht te versterken. Pagina 1 van 5 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Stichting van de Arbeid Postbus 90405 2509 LK DEN HAAG Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid Postbus 556 2501 CN DEN HAAG APS AAR Schedeldoekshaven 200 2511

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Stichting Standvast Wonen Klokkenluidersregeling Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 18 september 2014 Goedgekeurd door Raad van Commissarissen d.d. 26 september 2014 Henri van Hees Controller d.d.

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Inleiding Velison Wonen acht het van belang dat medewerkers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van ernstige misstanden binnen de organisatie.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 258 Voorstel van wet van de leden Van Raak, Heijnen, Schouw, Voortman, Segers en Ouwehand, houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Commissie integriteit overheid (CIO)

JAARVERSLAG 2010. Commissie integriteit overheid (CIO) JAARVERSLAG 2010 Commissie integriteit overheid (CIO) Inhoudsopgave 1. Instelling en taken CIO 3 2. Samenstelling CIO en secretariaat 4 3. Aantallen en doorlooptijd 4 4. Analyse aantallen 4 5. Opvolging

Nadere informatie

www.afier.com Klachtenregeling Inhoud

www.afier.com Klachtenregeling Inhoud 7 Klachtenregeling Inhoud 1. Doelstellingen en uitgangspunten 2. Contactpersonen 3. Klachtenprocedure 4. Evaluatie klachtenafhandeling 5. Geheimhouding 6. Privacy en rechtbescherming 1. Doelstellingen

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling. Stichting Woonconcept Woonconcept Holding en daaraan gelieerde ondernemingen

Klokkenluiderregeling. Stichting Woonconcept Woonconcept Holding en daaraan gelieerde ondernemingen Klokkenluiderregeling Stichting Woonconcept Woonconcept Holding en daaraan gelieerde ondernemingen Augustus 2008 Hoofdstuk Pagina Inleiding 3 1. Definities 4 2. Algemene bepalingen 5 3. Interne procedure

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Als je werkt, breng je vaak meer tijd door met je collega s dan met je familie en vrienden. Alle reden dus om extra aandacht te besteden aan goede onderlinge verhoudingen en gedragingen

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Regeling inzake het omgaan Inleiding De modelregeling van de Stichting van de Arbeid vormt voor Fonds 1818 en Het Nutshuis het uitgangspunt. De tekst daarvan is onveranderd gelaten. De bedoeling van deze

Nadere informatie

Regionale Uitvoeringsdiens Utrecht KLOKKENLUIDERSREGELING PROCEDURE MELDING MISSTAND

Regionale Uitvoeringsdiens Utrecht KLOKKENLUIDERSREGELING PROCEDURE MELDING MISSTAND Regionale Uitvoeringsdiens Utrecht KLOKKENLUIDERSREGELING PROCEDURE MELDING MISSTAND 1 INHOUD ART. TEKST VAN DE REGELING PAG. Wettelijke grondslag 3 1 Definities 3 2 Interne melding 3 3 Behandeling interne

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 1669

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 1669 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1669 14 augustus 2014 Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 22 september 2009, nummer 2009INT246702 houdende vaststelling van regels

Nadere informatie

VERKLARING INZAKE HET OMGAAN MET VERMOEDENS VAN MISSTANDEN IN ONDERNEMINGEN (geactualiseerde versie) 3 maart 2010, publicatienr.

VERKLARING INZAKE HET OMGAAN MET VERMOEDENS VAN MISSTANDEN IN ONDERNEMINGEN (geactualiseerde versie) 3 maart 2010, publicatienr. VERKLARING INZAKE HET OMGAAN MET VERMOEDENS VAN MISSTANDEN IN ONDERNEMINGEN (geactualiseerde versie) 3 maart 2010, publicatienr. 1/10 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk)

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling onderwijs OPSO en SPOOR

Klokkenluidersregeling onderwijs OPSO en SPOOR Klokkenluidersregeling onderwijs OPSO en SPOOR -2014 Status: Datum Geleding Naam Steller M. Selij/G. Stavenuiter Projectgroepen September 2014 Directeurenoverleg Alle directeuren van OPSO/SPOOR September

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie Mei 2009 1 Incidentenregeling van Inleiding Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden

Nadere informatie

VOORSTEL GRONDWETSTRIJD

VOORSTEL GRONDWETSTRIJD VOORSTEL GRONDWETSTRIJD GRONDRECHT TER BESCHERMING VAN KLOKKENLUIDERS Door: Korné Boerman Frank de Winter Tweede ronde GrondwetStrijd, 28 februari 2014. VOORSTEL VAN WET Wij, Willem-Alexander, bij de gratie

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008

Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008 Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008 Inleiding Ymere vindt openheid, fatsoen en integer handelen erg belangrijk. Ymere wil dat medewerkers bij hun handelen hoge normen hanteren op dit gebied. Dit

Nadere informatie

Een klokkenluider van het Huis. De laatste ronde ingeluid?

Een klokkenluider van het Huis. De laatste ronde ingeluid? ONTSLAG Een klokkenluider van het Huis. De laatste ronde ingeluid? MW. MR. DR. M.M. KOEVOETS EN MR. A. BRIEJER Op 14 mei 2012 is het wetsvoorstel Wet Huis voor klokkenluiders (33 258) ingediend, waarmee

Nadere informatie

Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds UWV

Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds UWV Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds UWV Inleiding Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden indien het vermoeden bestaat dat er sprake is van een Incident binnen Pensioenfonds

Nadere informatie

Regeling integriteitmeldingen gemeente Waalwijk, P&O/cfw, 11/0007253 Vastgesteld door het college van de gemeente Waalwijk d.d. 16 augustus 2011 1

Regeling integriteitmeldingen gemeente Waalwijk, P&O/cfw, 11/0007253 Vastgesteld door het college van de gemeente Waalwijk d.d. 16 augustus 2011 1 Regeling integriteitmeldingen Gemeente Waalwijk respectvol, open en eerlijk samenwerken Vastgesteld door het college van de gemeente Waalwijk d.d. 16 augustus 2011 1 Inleiding Een goede regeling voor het

Nadere informatie

Uitgegeven: 5 januari 2010. 2010, no. 1 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

Uitgegeven: 5 januari 2010. 2010, no. 1 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 5 januari 2010 2010, no. 1 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit d.d. 27 oktober 2009 (reg.nr. nr. 00854998) van Gedeputeerde Staten van Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân stellen de volgende

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Oosterpoort. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Klokkenluiderregeling Oosterpoort. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Klokkenluiderregeling Oosterpoort Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Groesbeek Juni 2008 1 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Definities 4 3. Het melden van een (vermoeden

Nadere informatie

AuditNL West B.V. Klokkenluidersregeling. Versie 1.2. Identificatienummer 21 Status Vastgesteld

AuditNL West B.V. Klokkenluidersregeling. Versie 1.2. Identificatienummer 21 Status Vastgesteld 1 AuditNL West B.V. Klokkenluidersregeling Versie 1.2. Identificatienummer 21 Status Vastgesteld 2 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 1 2 Klokkenluidersregeling... 2 1 1 Algemeen In deze regeling worden de volgende

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van de wethouder van Middelen en Sport van 4 juni 2003, P&O nr. 03/2314;

Gelezen het voorstel van de wethouder van Middelen en Sport van 4 juni 2003, P&O nr. 03/2314; Regeling melden Integriteitschendingen Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, Gelezen het voorstel van de wethouder van Middelen en Sport van 4 juni 2003, P&O nr. 03/2314; Gelet op artikel 125, derde

Nadere informatie

Integriteitscode (incl. klokkenluidersregeling)

Integriteitscode (incl. klokkenluidersregeling) WVH-nr: 3.1 Opsteller: Jeanette de Koning Proceseigenaar: Bas Molenaar Datum: februari 2009 Geautoriseerd door: MT+ Versie: 3 Datum vastgesteld: 10 februari 09 (MT+), in werking: 1 april 09 Bestemd voor:

Nadere informatie

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014 Bedrijfscode PMeijer Augustus 2014 PMeijer / Molenwerf 32 / 1911 DB / Uitgeest Postbus / 1920 AA / Akersloot / 0251 27 82 78 info@pmeijer.nl / pmeijer.nl Bedrijfscode Het hanteren van een bedrijfscode

Nadere informatie

Regeling melding misstand woningcorporaties

Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling van de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand en van de (rechts)bescherming van de melder en de vertrouwenspersoon integriteit.

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2010/0008461

Provinciaal blad nr. 2010/0008461 Provinciaal blad nr. 2010/0008461 Klokkeluidersregeling besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 5 januari 2010 kenmerk: 1001646 gepubliceerd op: 1 februari 2010 inwerkingtreding op: 1 februari 2010 kennisgeving

Nadere informatie

DE INTERNE MELDPROCEDURE HEEMWONEN

DE INTERNE MELDPROCEDURE HEEMWONEN DE INTERNE MELDPROCEDURE HEEMWONEN 1. REIKWIJDTE & DOEL 1.1 Deze interne meldprocedure beschrijft de wijze waarop meldingen van mogelijk frauduleus, onethisch of onwettig gedrag kunnen worden gedaan en

Nadere informatie

AZL. Corporate Compliance POLICY. Klokkenluider Policy. Versie 1.0

AZL. Corporate Compliance POLICY. Klokkenluider Policy. Versie 1.0 AZL Corporate Compliance POLICY Klokkenluider Policy Versie 1.0 Klokkenluidersbeleid mei 2014 1 INFORMATIEBLAD Gepubliceerd door: AZL Deze Policy geeft uitvoering aan de eisen van, en is afgestemd op,

Nadere informatie

1 Stand van zaken...1 2 Praktijk...3 3 Probleem...5 4 Oplossing...7

1 Stand van zaken...1 2 Praktijk...3 3 Probleem...5 4 Oplossing...7 Klokkenluiden Inhoud 1 Stand van zaken...1 2 Praktijk...3 3 Probleem...5 4 Oplossing...7 1 Stand van zaken Klokkenluiden is de afgelopen jaren onderwerp van discussie geweest. In het rapport De weg van

Nadere informatie

gelet op artikel(en) 15:2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeenten;

gelet op artikel(en) 15:2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeenten; Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel(en) 15:2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeenten; gelet op het instemmende besluit van de Ondernemingsraad d.d. 6

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 29 436 Wijziging van de mbtenarenwet en enkele andere wetten in verband met goed ambtelijk handelen, goed werkgeverschap en algemene regels over

Nadere informatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds Mei 2009 1 Incidentenregeling van Inleiding Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden indien het vermoeden

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Meldingsregeling overtredingen of misstanden Group Compliance Document informatie Titel Klokkenluidersregeling Auteur Group Compliance Versie 2.0 Datum 1 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Doel

Nadere informatie

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid Klokkenluidersbeleid Pagina 1 van 6 Inleiding en documentcontrole Dit document is bedoeld om informatie te verstrekken met betrekking tot het beleid, de procedures, normen of richtsnoeren van G4S Group

Nadere informatie

Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KLOKKENLUIDERSREGELING EN VERTROUWENSPERSONEN. Datum 7 december 2010. MID/PO Bijlagen 1 Zaaknummer 20660

Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KLOKKENLUIDERSREGELING EN VERTROUWENSPERSONEN. Datum 7 december 2010. MID/PO Bijlagen 1 Zaaknummer 20660 agendapunt 3.b.3 916262 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KLOKKENLUIDERSREGELING EN VERTROUWENSPERSONEN Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 7 december 2010 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

Procedure voor de bescherming van klokkenluiders in KBC Asset Management NV

Procedure voor de bescherming van klokkenluiders in KBC Asset Management NV Procedure voor de bescherming van klokkenluiders in KBC Asset Management NV 1. Basisprincipes KBC Asset Management NV verwacht dat haar medewerkers de voorwaarden van hun arbeidscontracten te goeder trouw

Nadere informatie

VERTROUWENSPERSOON VERTROUWENS- /OMBUDSMAN PERSOON / OMBUDSMAN

VERTROUWENSPERSOON VERTROUWENS- /OMBUDSMAN PERSOON / OMBUDSMAN REGELING REGELING VERTROUWENSPERSOON VERTROUWENS- /OMBUDSMAN PERSOON / OMBUDSMAN Vastgesteld Vastgesteld door CvB CvB 18.06.2013 18.06.2013 na instemming O.R. 13.06.2013 Toelichting Regeling Vertrouwenspersoon,

Nadere informatie

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

KLACHTEN- EN KLOKKENLUIDERSREGELING INLEIDING

KLACHTEN- EN KLOKKENLUIDERSREGELING INLEIDING KLACHTEN- EN KLOKKENLUIDERSREGELING 1. INLEIDING Bij Stolwijk Kelderman accountants fiscalisten staat een betrokken relatie met elke cliënt centraal. We willen dat u zich thuis voelt en dat u een antwoord

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Velserbroek december 2007, Colofon In opdracht van: directie Auteurs: Martin West Pré Wonen Postbus 2008 2002 CA Haarlem 1.1. Inleiding Pré Wonen acht het van belang dat medewerkers

Nadere informatie

1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen

1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen Beleid ongewenste omgangsvormen en de vertrouwenspersoon 1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen Helaas vinden er soms ongewenste situaties op of rondom het voetbalveld plaats die betiteld kunnen

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling SmitsVandenBroek

Klokkenluidersregeling SmitsVandenBroek Klokkenluidersregeling SmitsVandenBroek 1. Algemeen SmitsVandenBroek vindt een goede klachtenregeling belangrijk. Daarom is het van belang dat medewerkers en personen van buiten onze organisatie vermeende

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Stichting MeerWonen

Klokkenluidersregeling Stichting MeerWonen Klokkenluidersregeling Stichting MeerWonen 1.1 Inleiding Bij Stichting MeerWonen geldt een zogenaamde klokkenluidersregeling die de procedure inhoudt op welke wijze een medewerker (een vermoeden van) een

Nadere informatie

Toezicht op de werkvloer

Toezicht op de werkvloer Toezicht op de werkvloer Wat mag (of moet) de werkgever? Henriëtte Dekker en Peter de Waal 23 september 2010 Toezicht: ja Toe maar: nee Op het programma 1. Wettelijk kader, doel en vormen werkgeverstoezicht

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Social Media. mr. Hayat Barrahmun mr. Anja van Dijck 26 juni 2012

Social Media. mr. Hayat Barrahmun mr. Anja van Dijck 26 juni 2012 Social Media mr. Hayat Barrahmun mr. Anja van Dijck 26 juni 2012 1 2 3 De praktijk Mag een werkgever Social Media gebruiken om informatie te verzamelen over (aankomende) werknemers? Wanneer is ge- of misbruik

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 706 Besluit van 30 augustus 2010, houdende wijziging van het Algemeen militair ambtenarenreglement en het Burgerlijk ambtenarenreglement Defensie

Nadere informatie

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders Gedragscode Branchevereniging VvE Beheerders Inhoud 1. Inleiding... 3 2. BVVB Gedragscode 2.1 Communicatie. 3 2.1.1 Informatie.. 3 2.1.2 Geheimhouding 3 2.1.3 Acquisitie.. 3 2.1.4 BVVB. 4 2.2 Betrouwbaarheid

Nadere informatie

I-Infrastructuur Incidenten

I-Infrastructuur Incidenten I-Infrastructuur Incidenten Incidenten zijn situaties waarin medewerkers in strijd met de waarden en normen van de organisatie hebben gehandeld. Het oppakken van (vermoedens van) misstanden is een aandachtsgebied

Nadere informatie

449. Klok en klepel: klokkenluidersregelingen privacyrechtelijk perspectief

449. Klok en klepel: klokkenluidersregelingen privacyrechtelijk perspectief 449. Klok en klepel: klokkenluidersregelingen vanuit arbeids- en privacyrechtelijk perspectief mr. m. BenBrahim en mr. F.C. van der Jagt in dit artikel worden de belangrijkste arbeidsrechtelijke en privacyrechtelijke

Nadere informatie

Meldprocedure. Bij vermoeden van een misstand. Personeel & Organisatie Wendy Oosterwijk 07 2015 Versie 2.0 4 augustus 2015 15-077

Meldprocedure. Bij vermoeden van een misstand. Personeel & Organisatie Wendy Oosterwijk 07 2015 Versie 2.0 4 augustus 2015 15-077 Meldprocedure Bij vermoeden van een misstand Personeel & Organisatie Wendy Oosterwijk 07 2015 Versie 2.0 4 augustus 2015 15-077 Meldprocedure Bij vermoeden van een misstand Versiebeheer Versie Wie Directiebesluit

Nadere informatie

De regeling zal periodiek worden geëvalueerd om deze op effectiviteit te toetsen en voor mogelijke verbetering zorg te dragen.

De regeling zal periodiek worden geëvalueerd om deze op effectiviteit te toetsen en voor mogelijke verbetering zorg te dragen. Preambule Deze regeling is vastgesteld door het bestuur van Deloitte Holding B.V. (hierna: het Bestuur ) en geldt voor Deloitte Holding B.V. en al haar (directe of indirecte) volledige dochtermaatschappijen

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP (Bijlage van Eureko Achmea Incidentenbeleid)

KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP (Bijlage van Eureko Achmea Incidentenbeleid) KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP (Bijlage van Eureko Achmea Incidentenbeleid) Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Eureko: Raad van Bestuur: De medewerker: Externe Vertrouwenspersoon:

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP

KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Eureko: Raad van Bestuur: De medewerker: Externe Vertrouwenspersoon: Interne Vertrouwenspersoon: Vertrouwenscommissie:

Nadere informatie

nummer 35 van 2013 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 3 september 2013, kenmerk 4.3/2013006411, afdeling Management Ondersteuning

nummer 35 van 2013 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 3 september 2013, kenmerk 4.3/2013006411, afdeling Management Ondersteuning nummer 35 van 2013 Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies, Handreiking gedragscode provinciale ambtenaren en Regeling procedures en bescherming bij melding van vermoedens van een misstand

Nadere informatie

Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid Wft CRD IV Consultatievoorstel CRD IV Samenhang CRD IV

Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid Wft CRD IV Consultatievoorstel CRD IV Samenhang CRD IV Het Consultatievoorstel van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen ("Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid") brengt in het Algemeen Deel van de Wet op het financieel toezicht ("Wft") voor een

Nadere informatie

Actualiteiten arbeidsrecht HR Seminar van 19 mei 2015

Actualiteiten arbeidsrecht HR Seminar van 19 mei 2015 Actualiteiten arbeidsrecht HR Seminar van 19 mei 2015 Overzicht actualiteiten arbeidsrecht 1. Wijzigingen verlofregelingen per 1 januari 2015 en 1 juli 2015 2. Flexibel werken 3. Wet Huis voor klokkenluiders

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 202 Besluit van 22 mei 2015, houdende wijziging van het Tijdelijk besluit Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden en het Besluit bestuursorganen

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE & MELDINGSREGELING

INTEGRITEITSCODE & MELDINGSREGELING INTEGRITEITSCODE & MELDINGSREGELING Woningstichting Ons Doel Vastgesteld d.d. 26 mei 2015 Gewijzigd d.d. 30 september 2015 Inleiding Ons Doel wil voor medewerkers, klanten en samenwerkingspartners een

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE MELDINGSREGELING

INTEGRITEITSCODE MELDINGSREGELING INTEGRITEITSCODE & MELDINGSREGELING Vastgesteld d.d. 21-10-2008 Gewijzigd d.d. 08-10-2009 ; 09-12-2013 Inleiding Laurentius wil voor de medewerkers, klanten en samenwerkingspartners een professionele,

Nadere informatie

De definitieve Code Corporate Governance, enige beschouwingen vanuit risicoperspectief.

De definitieve Code Corporate Governance, enige beschouwingen vanuit risicoperspectief. De definitieve Code Corporate Governance, enige beschouwingen vanuit risicoperspectief. In de Code van Commissie Peters De Veertig Aanbevelingen (juni 1997) staat in zeer algemene termen iets over risicobeheersing.

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Hilversum. Datum: 28 augustus 2012. Rapportnummer: 2012/134

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Hilversum. Datum: 28 augustus 2012. Rapportnummer: 2012/134 Rapport Rapport over een klacht over de gemeente Hilversum. Datum: 28 augustus 2012 Rapportnummer: 2012/134 2 Klacht 1. Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Hilversum geen inzage heeft gegeven in het

Nadere informatie

REGELING INDIVIDUEEL KLACHTENRECHT VOOR MEDEWERKERS CAVENT

REGELING INDIVIDUEEL KLACHTENRECHT VOOR MEDEWERKERS CAVENT REGELING INDIVIDUEEL KLACHTENRECHT VOOR MEDEWERKERS CAVENT Goedgekeurd door het MT op : 25 januari 2012 Instemming verleend door de OR op : 15 februari 2012 Ingangsdatum van deze regeling : 1 mei 2012

Nadere informatie