BIJEENKOMST GEDRAGSCODE MEDISCHE HULPMIDDELEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJEENKOMST GEDRAGSCODE MEDISCHE HULPMIDDELEN"

Transcriptie

1 BIJEENKOMST GEDRAGSCODE MEDISCHE HULPMIDDELEN FHI Bijeenkomst Gedragscode Medische Hulpmiddelen 16 november 2011 Erik Vollebregt

2 Overzicht Aanleiding en tot standkoming NL code t.o.v. andere (internationale) codes 4 basisprincipes voor business compliance Stap voor stap door de inhoud Controle/sanctiebeleid/recht Voorbeeld casussen (vooraf ingediend door de leden)

3 Totstandkoming en achtergrond Nationale en internationale tendens tot meer transparantie over relaties tussen zorgprofessionals en industrie Geneesmiddelenindustrie ging al voor in deze ontwikkeling en gaat nu alweer naar nog verdere transparantie (Sunshine) (Inter)nationale wetgeving stelt steeds strengere eisen op het gebied van separatie en transparantie FCPA, Anti-Bribery Act, Sunshine Act (Inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van zelfregulering Eucomed, COCIR, EDMA, Nefemed, etc. Uitgangpunt code Samenwerking met de medische professie is nodig en wenselijk (R&D, training, PMS, etc.), maar mag niet leiden tot ongewenste beïnvloeding van de aankoopbeslissing van medische hulpmiddelen

4 Professionalisering en kansen

5 De vier principes van business compliance (art. 3 CMH) 1. Separatie scheid sales van andere zaken 2. Equivalentie betaal fair market value 3. Documentatie alle afspraken schriftelijk 4. Transparantie leg de volle bedoeling vast Niet alleen de letter, ook de geest

6 De inhoud

7 Definities Zorgprofessional De natuurlijke persoon die, al dan niet in dienstverband of samenwerking met anderen, in het kader van zorg of ondersteuning zelf medische hulpmiddelen gebruikt en/of over de aanschaf of het gebruik daarvan beslist en/of betrokken is bij het proces rond het voorschrijven, selecteren, aanmeten van en/of adviseren over het gebruik van medische hulpmiddelen. Instelling Het organisatorische verband dat strekt tot verlening van zorg en/of ondersteuning en valt onder de Kwaliteitswet zorginstellingen.

8 Definities Leverancier De (rechts)persoon die een medisch hulpmiddel produceert, in de handel brengt, invoert, in voorraad heeft, wederverkoopt en/of aflevert, dan wel aan een hulpmiddel gerelateerde diensten verleent. Interactie Elke vorm van contact tussen een leverancier en een zorgprofessional waarbij de zorgprofessional een op geld te waarderen voordeel wordt aangeboden of in het vooruitzicht gesteld.

9 Uitingen In alle media, schriftelijk of mondeling, wervend of niet wervend Zowel vergelijkend als niet vergelijkend Eisen: Geen misleiding Accuraat, actueel en waarheidsgetrouw Juist en controleerbaar Geen afbreuk aan goede smaak en fatsoen en niet aan reputatie van bedrijfstak, ZPs en medische hulpmiddelen Juistheid van uitingen moet je kunnen bewijzen met geschikt bewijs (zoals studies, IFU, artikelen)

10 Interacties Begrip leverancier Omvat niet alleen de supply chain van medische hulpmiddelen maar ook verleners van gerelateerde diensten (art. 1 (d)) Op geld te waarderen voordelen mogen alleen aangeboden en/of gevraagd worden binnen kader van de GMH Alleen bonussen en kortingen mogen gekoppeld worden aan aankopen, voorschrijven, gebruiken of aanbevelen

11 Bonussen en kortingen ivm handelstransacties Maatregelen of handelspraktijken inzake prijzen, marges en kortingen die verband houden met een handelstransactie Criteria kortingen in geld of in natura toegestaan voor zover het branche gerelateerde producten uitdrukkelijk schriftelijk moeten worden verrekend met de (rechts)personen die rechtstreeks partij zijn bij de handelstransactie dan wel rechtstreeks betrokken zijn bij de distributie of aflevering van de medische hulpmiddelen waarop de handelstransactie betrekking heeft

12 Geschenken Criteria Winkelwaarde < 50 en max 3 per jaar / ZP Geen cash of equivalent Praktijkgerelateerd / voor patiëntenzorg / mogelijk zuiver educatieve functie Mag met logo product of leverancier Geen geschenk zijn Productmonsters Attenties die worden verstrekt in verband met een bijzondere, eenmalige gebeurtenis, voor zover deze redelijk zijn en passend bij deze gebeurtenis Eucomed leden opgepast: Q/A30 over significant life events geschenken mag niet

13 Sponsoring bijeenkomsten: algemeen Fabrikant moet zelf bijeenkomst toetsen (ook al wordt die door 3e georganiseerd), en verzekeren dat: a. het programma qua programma opbouw evenwichtig en redelijk is, en geen recreatieve en sociale activiteiten bevat die geen verband houden met de bijeenkomst, en b. de locatie qua ligging en faciliteiten gerechtvaardigd is, en c. de kosten redelijk zijn. er mag alleen betaald worden voor de ZP zelf organisator moet sponsoring uitdrukkelijk in de uitnodiging/programma te vermelden

14 Sponsoring: onafhankelijke 3den bijeenkomsten Leverancier moet toetsen: Programma (voldoende inhoudelijk en evenwichtig) Locatie Vergoed mogen worden: 1. inschrijvingskosten; 2. één of meerdere redelijk geprijsde maaltijden; 3. noodzakelijke overnachtingen, voor zover redelijk geprijsd; 4. redelijke reiskosten Redelijk indien: a. de leverancier per zorgprofessional niet meer bijdraagt in de hierboven genoemde kosten dan 500 per bijeenkomst tot een maximum van per jaar, of b. de zorgprofessional tenminste 50% van de hierboven genoemde kosten zelf draagt

15 Sponsoring: onafhankelijke 3den bijeenkomsten Overgangsregeling ten aanzien van kosten Voor zorgprofessionals die geen beroepsbeoefenaren zijn in de zin van de Geneesmiddelenwet (bijv. inkopers) is vergoeding ook redelijk als: a. Betreft deelname aan een door onafhankelijke derden georganiseerde bijeenkomsten die zijn geaccrediteerd door een door de betrokken beroepsgroep erkende (nationale of internationale) instantie, en b. de leverancier niet méér bijdraagt dan: in 2012: per jaar in één keer; in 2013: per jaar in één keer.

16 Sponsoring: productgerelateerde bijeenkomsten van leverancierss noodzakelijk zijn in het kader van een mogelijke beslissing tot aanschaf en/of goed gebruik en onderhoud Criteria: Programma voldoende inhoudelijk en gericht op doel bijeenkomst Locatie faciliteiten / geografische ligging Kosten alleen bijeenkomst, verblijf, reis (geen entertainment!) Meldingsplicht aan werkgever / instelling

17 Sponsoring: geaccrediteerde bijeenkomsten van leveranciers Ook al is de bijeenkomst geaccrediteerd, leverancier moet toch inhoudelijk toetsen aan GMH Criteria: Programma voldoende inhoudelijk en gericht op doel bijeenkomst Locatie faciliteiten / geografische ligging Kosten alleen bijeenkomst, verblijf, reis (geen entertainment!) Meldingsplicht aan werkgever / instelling Kosten redelijk als a. per ZP niet meer dan 500 per bijeenkomst tot een maximum van per jaar, of b. de ZP tenminste 50% van de hierboven genoemde kosten zelf draagt. Organisatiekosten (zoals sprekers, zaalhuur, documentatiemateriaal) vallen niet onder kosten

18 Overige bijeenkomsten van leveranciers Ook al is de bijeenkomst geaccrediteerd, leverancier moet toch inhoudelijk toetsen aan GMH Criteria: Programma voldoende inhoudelijk en gericht op doel bijeenkomst Locatie faciliteiten / geografische ligging op of vlak bij de locatie waar de zorgprofessional werkzaam, tenzij elders noodzakelijk Kosten alleen bijeenkomst, verblijf, reis (geen entertainment!) Meldingsplicht aan werkgever / instelling Kosten redelijk als per ZP niet meer dan 50 per bijeenkomst tot een maximum van 250 per jaar. Organisatiekosten (zoals sprekers, zaalhuur, documentatiemateriaal) vallen niet onder kosten

19 Dienstverlening: vergoeding Consultancy, opvolgstudies, klinische proeven, workshops, etc. Toegestaan als: a. de dienst heeft een legitiem doel dat van betekenis is voor de leverancier; b. de keuze voor de dienstverlener is gebaseerd op diens kwalificaties en expertise in relatie tot de gevraagde dienst; c. de dienstverlening is in een schriftelijke overeenkomst voor bepaalde tijd vastgelegd met instemming van instelling / werkgever, en d. de vergoeding voor de dienst voldoet aan critera separatie equivalentie kostenvergoeding redelijk

20 Dienstverlening: overeenkomst Overeenkomst bevat: a. de inhoud, aard, duur en omvang van de dienst; b. het daarmee te bereiken resultaat en/of doel; c. de vergoeding voor de dienst en vergoeding van eventuele onkosten; d. de verklaring van de betrokken zorgprofessional dat hij het bestuur van de instelling dan wel de werkgever het doel en de reikwijdte van de overeenkomst heef gemeld, en zorg draagt voor de vereiste toestemming Als onderzoek: onderzoeksprotocol of eventueel schriftelijk vastgelegd schema van de werkzaamheden bij overeenkomst alle relevante en/of vereiste toestemmingen en goedkeuringen voor het doen van dit onderzoek moeten verkregen te worden Overgangsregime voor bestaande overeenkomsten van een jaar, indien overeenkomst op moment van openbaarmaking GMH redelijkerwijs niet kan worden opgezegd of gewijzigd (toel: aanzienlijke gevolgen )

21 Sponsoring overig Al dan niet voor tegenprestatie Bijvoorbeeld: beurzen, onderzoek Geen sponsoring van individuen, behalve voor proefschriften (max 250) Doelen Onderzoek, wetenschap/zorg, scholing of voorlichting Eisen Schriftelijk (behalve bij proefschriften) Separatie Beurzen moeten door derde worden toegekend en aan derde betaald (tenzij directe betaling verzocht door derde) Transparantie toestemming bestuur instelling / werkgever ZP vermelding van gesponsord onderzoek in presentaties

22 Sponsoring: patiëntenorganisaties Exclusiviteit van sponsoring alleen te bedingen voor specifieke projecten Documentatie Alle afspraken schriftelijk vastleggen patiëntenorganisatie verklaart dat zij de NPCF Gedragscode Fondsenwerving onderschrijft en naleeft Transparantie Bij concrete activiteiten communiceert organisatie wie mogelijk gemaakt heeft Sponsoring via derden moet uit overeenkomst blijken Overeenkomst is opvraagbaar voor derden

23 Andere actoren Instellingen Instellingen moeten GMH naleven Toezien dat ZPs GMH naleven ZPs ruimte geven om aan de GMH te voldoen Zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten zorgverzekeraars die zorgverzekeringen aanbieden of uitvoeren zorgkantoren die uitvoering geven aan de AWBZ gemeenten die uitvoering geven aan de WMO GMH is van overeenkomstige toepassing

24 Overgangsrecht Inwerkingtreding 1 januari 2012 Overgangsregime alleen voor Bijkomsten Verplichtingen die vóór 1 januari 2012 zijn aangegaan bijeenkomst niet in strijd met GMH Dienstverlening en sponsoring Verplichtingen die vóór 1 januari 2012 zijn aangegaan tot 1 januari 2013 niet in strijd met GMH Mits verplichting op moment van openbaarmaking van GMH redelijkerwijs niet kan worden opgezegd of gewijzigd

25 De excuses Excuus Antwoord Onze concurrent doet het ook niet Ga je als bedrijf zo met alle regels om? Anders krijgen we deze deal niet Wil je deals krijgen door de regels te overtreden? Arts / instelling wil het niet anders Instellingen binden zich ook aan de GMH Instellingen moeten toezien op compliance ZPs Arts heeft eigen verplichting belangenverstrengeling te voorkomen

26 De gevolgen Handhaving zelfregulering GMH Eucomed Oneerlijke mededinging acties door concurrenten GHM schept normen voor eerlijke mededinging in de NL markt Anti corruptie/fraude wetgeving FCPA (VS) Anti-Bribery Act (Groot Britannië) Aanbestedingsrecht Aanbestedende diensten kunnen ondernemingen die bewijsbaar ernstige fouten hebben gemaakt uitsluiten (art. 45 (3) (d) BAO en art. 6 BIBOB)

27 Overlap andere codes en regels CGR KOAG/KAG gaat over zelfhulp medische hulpmiddelen Iedereen heeft te maken met andere (interne en (inter)nationale) codes, interne regels en (inter)nationale regelgeving werken met de strengste regels die op het bedrijf van toepassing

28 Casussen

29 Scope Worden de patiënten ook als zorgverleners gezien? Wij produceren en verkopen stomahulpmiddelen. Ons grote probleem is dat sommige stomaverpleegkundigen in de ziekenhuizen tevens op de payroll staan van collega aanbieders. Wij vinden dat niet kunnen en vragen ons af waarom dat in de gedragscode niet wordt afgeschermd.

30 Sponsoring Gelden de maxima voor sponsorbedragen per jaar per persoon, per onderdeel of ook cumulatief? Wat is de hoogte van de vergoedingen bij reizen. Is dit max 500 of max 50%. Wanneer je een arts meeneemt op reis naar een symposium en de kosten zijn Moet hij dan 3500 zelf betalen of 2000? Waarom kunnen bedrijven wel geldstromen naar voorschrijvers laten toestromen voor zgn onderzoek, beoordelingspanels, lezingen en is het niet toegestaan om voor voorschrijvers, die klant zijn, een recreatieve bijeenkomst te organiseren, bv een sportdag, barbecue of eindejaarsdiner? Gelden de maxima voor sponsorbedragen per jaar per persoon, per onderdeel of ook cumulatief? bv. Max 1500 p.p. per jaar voor sponsoring wetenschappelijke bijeenkomsten en max voor training of geldt hier samen een bedrag max. bedrag van 1500 per jaar. Graag een praktisch concept sponsorovereenkomst dat te gebruiken is voor diverse sponsoringen.

31 Sponsoring: eigen evenementen Hoe wordt omgegaan met door brancheleden georganiseerde symposia? Op welke wijze kunnen wij de medische professie faciliteren/ondersteunen bij producttrainingen in ons trainingscentrum te Parijs? Is het correct dat de 250 p/j voor geaccrediteerde bijeenkomsten betrekking heeft op de kosten die echt voor de specialist gemaakt worden ( Hotel, dinner, transport)? Of moeten we bv alle kosten ( stand, sprekers, materiaal etc) ook erbij optellen en delen door het aantal specialisten. Met andere worden : wat zijn ALLE KOSTEN?

32 Sponsoring: overig Hoe zit het met ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek. Je moet dan denken aan een financiële bijdrage voor b.v. een AIO, of voor het beschikbaar stellen van apparatuur, etc. Hoe wordt omgegaan met betrokkenheid van brancheleden bij onderzoekstrajecten in de medische sector Waarom is er gekozen om toch proefschrift sponsoring toe te laten, terwijl EUCOMED dit niet goedkeurt aangezien het als persoonlijk voordeel voor de arts wordt gezien?

33 Sponsoring: overig Geïnteresseerd naar voorbeelden waarbij sponsoring plaatsvindt van een leverancier aan ziekenhuizen waarbij deze ziekenhuizen een goed doel (bv een derde wereld ziekenhuis) helpen. wat mag wel en wat mag niet in dergelijke gevallen. Is het geoorloofd om als leverancier op uitnodiging van een maatschap in een ziekenhuis een product of dienst te komen presenteren (er worden meerder leveranciers uitgenodigd), waarbij de maatschap een financiële bijdrage verlangt (bijvoorbeeld 500,00)

34 Geschenken Mag bij bijvoorbeeld een standaardactie een cadeau (praktijkgerelateerd) onder de deelnemers verloot woren van meer dan 50,-

35 Dienstverlening Enkele van onze klanten zijn lid van internationale advisery boards van de organisatie. Hier worden ze niet voor betaald maar wel ontvangen wel een vergoeding voor reis- en verblijfskosten. Dit moet anders geregeld worden Wat is een acceptabel tarief voor hun advies? Dit wordt niet genoemd in de gedragscode.

36 Bewustwording Attendering in de branche en meldingsprocedure; hoe gaat dit in zijn werk? Hoe worden bedrijven, distributeurs en agenten in kennis gesteld van deze gedragscode en overtuigd van de noodzaak om zich eraan te houden? Wie gaat concreet de ziekenhuizen informeren, hoe gaan ze dat doen. Gaan de ziekenhuizen weer de artsen informeren?

37 Overgangsrecht Het bedrag voor de overgangsregeling in 2012 lijkt ons te laag. We hebben voor een aantal congressen in 2012 al in mei 2011 reserveringen gemaakt, zowel hotels als ook tickets. Die kunnen we alleen annuleren tegen hoge kosten. Is dit iets wat onder de overgangsregeling zou kunnen vallen? Wel hebben we nu al de beslissing genomen om geen nieuwe reserveringen meer te maken, die niet in lijn zijn met de gedragscode.

38 Dank voor uw aandacht Erik Vollebregt Axon Advocaten Piet Heinkade HC Amsterdam T F M E B

Gedragscode. Our pursuit. Life s potential.

Gedragscode. Our pursuit. Life s potential. Gedragscode Our pursuit. Life s potential. Onze Gedragscode is een weergave van de leidende ethische principes die de inzet van Allergan voor naleving (compliance) ondersteunen. Dit document dient voor

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode Beste collega, Iedere dag leveren onze beslissingen en acties een bijdrage aan het vormen van de reputatie en het toekomstig succes van ons bedrijf. Wij, als AbbVie medewerkers, hebben

Nadere informatie

Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing van medisch specialisten voldoende, betere borging nodig. Utrecht, november 2012

Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing van medisch specialisten voldoende, betere borging nodig. Utrecht, november 2012 Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing van medisch specialisten voldoende, betere borging nodig Utrecht, november 2012 Nalevingsniveau reclameregels bij nascholing van medisch specialisten voldoende,

Nadere informatie

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN AANGAANDE DE TOEPASSING VAN DE CODE VOOR DEONTOLOGIE

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN AANGAANDE DE TOEPASSING VAN DE CODE VOOR DEONTOLOGIE PRAKTISCHE RICHTLIJNEN AANGAANDE DE TOEPASSING VAN DE CODE VOOR DEONTOLOGIE Inhoudsopgave DEEL I. TOELICHTING BIJ DE BASISREGELS Hoofdstuk I. Wetenschappelijke bijeenkomsten Afdeling 1. Definitie Afdeling

Nadere informatie

Het Blauwe Boek. Inzetten voor COMPLIANCE. Door ons integer te gedragen, verdienen we het vertrouwen en het respect van de mensen die wij dienen.

Het Blauwe Boek. Inzetten voor COMPLIANCE. Door ons integer te gedragen, verdienen we het vertrouwen en het respect van de mensen die wij dienen. Het Blauwe Boek Samenvatting van de beleidsregels van Pfizer met betrekking tot zakelijk gedrag Inzetten voor COMPLIANCE Door ons integer te gedragen, verdienen we het vertrouwen en het respect van de

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Gedragscode. Imperial Tobacco Gedragscode 09.08.10 DEFINITIEVE VERSIE

Gedragscode. Imperial Tobacco Gedragscode 09.08.10 DEFINITIEVE VERSIE Gedragscode contents onze gedragscode van Alison Cooper Section 1 Zakelijke Integriteit Section 2 Verantwoorde Commerciële Praktijken Section 3 Vertrouwen, Respect en Verantwoorde-lijkheid Section 4 Beheer

Nadere informatie

Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE

Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE INHOUDSOPGAVE INLEIDING Doel en toepassingsgebied...1 Onze toezegging...1 Naleving van wet- en regelgeving...2 Hulpmiddelen voor werknemers...2 Meldingsplicht...3 Disciplinaire

Nadere informatie

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG INHOUDSOPGAVE De Oracle-code voor ethiek en zakelijk gedrag..........1 Inzicht in deze code...............................1 Toepasselijkheid van deze code.....................2

Nadere informatie

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG Ver. 01 / March 2013 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE...3 1.1 Het bedrijf en onze waarden...3 1.2 Wat is de Ethische Gedragscode en Normen

Nadere informatie

Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken

Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken The Way Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken The Way Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken Onze gedragscode voor verantwoord ondernemen Boodschap van de Chief Executive De meest constante

Nadere informatie

QUEST SOFTWARE, INC. CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK. (Als zodanig gewijzigd in november 2009)

QUEST SOFTWARE, INC. CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK. (Als zodanig gewijzigd in november 2009) QUEST SOFTWARE, INC. CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK (Als zodanig gewijzigd in november 2009) Inleiding Quest Software, Inc. ( Quest ) spant zich ten volle in voor de naleving van de strengste normen

Nadere informatie

Onze vonk van integriteit Baxalta - Mondiale gedragscode. Sectietitel 1

Onze vonk van integriteit Baxalta - Mondiale gedragscode. Sectietitel 1 Onze vonk van integriteit Baxalta - Mondiale gedragscode Sectietitel 1 Inhoud Brief van de CEO 03 Onze waarden en acties 04 De belofte van de Baxalta-vonk 07 Bedrijfsoverzicht 08 Beslissingskader voor

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2005 / 108. Naam Gedragscode voor ambtenaren (2005) Publicatiedatum 4 oktober 2005.

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2005 / 108. Naam Gedragscode voor ambtenaren (2005) Publicatiedatum 4 oktober 2005. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2005 / 108 Naam Gedragscode voor ambtenaren (2005) Publicatiedatum 4 oktober 2005 Opmerkingen - Vaststelling van de gedragscode bij besluit van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een bericht van onze president en CEO. Kaizen is onze manier van leven. Onze kernwaarden. Inleiding

Inhoudsopgave. Een bericht van onze president en CEO. Kaizen is onze manier van leven. Onze kernwaarden. Inleiding Gedragsnormen Inhoudsopgave Een bericht van onze president en CEO Onze kernwaarden Inleiding Toepasbaarheid van onze Gedragsnormen Conflicten tussen onze normen en de beleidsregels van Danaher-bedrijven

Nadere informatie

Gedragscode voor. bedrijfsvoering

Gedragscode voor. bedrijfsvoering Gedragscode voor bedrijfsvoering 1 Een bericht van AlanKrause MWH Global, Inc. is een bedrijf dat constant in beweging is. Voor een bedrijf dat zo dynamisch is als het onze hebben we hard moeten werken

Nadere informatie

INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF. Waarom een integriteitsbeleid?

INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF. Waarom een integriteitsbeleid? INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF Waarom een integriteitsbeleid? Huis & Erf gaat er in principe vanuit dat onze bestuurders, medewerkers en andere betrokkenen die in naam van Huis & Erf handelen,

Nadere informatie

ING GESCHENKEN, AMUSEMENT EN HET TEGENGAAN VAN OMKOPING

ING GESCHENKEN, AMUSEMENT EN HET TEGENGAAN VAN OMKOPING ING GESCHENKEN, AMUSEMENT EN HET TEGENGAAN VAN OMKOPING ING Groep Compliance Risk Management BANKING INVESTMENTS LIFE INSURANCE RETIREMENT SERVICES WWW.COMPLIANCERISKMANAGEMENT.INTRANET Informatieblad

Nadere informatie

Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie

Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie 28 mei 2009 Integriteitscode de Sleutels 28 mei 2009 2 INHOUDSOPGAVE Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie 1. Voorwoord 4 2. Organisatiebrede

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A)

ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A) ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A) Dit is bedrijfsbeleid van Armstrong World Industries, Inc. Dat geldt voor u, in uw hoedanigheid als een Armstrong werknemer, en aan alle medewerkers, bestuurders en functionarissen

Nadere informatie

Per post en e-mail: g.j.salden@minfin.nl Ministerie van Financiën Mevrouw drs. G.J. Salden Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG. Amersfoort, 11 mei 2012

Per post en e-mail: g.j.salden@minfin.nl Ministerie van Financiën Mevrouw drs. G.J. Salden Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG. Amersfoort, 11 mei 2012 Adfiz Stadsring 201 Postbus 235 3800 AE Amersfoort tel. +31(0)33 464 34 64 fax +31(0)33 462 20 75 info@adfiz.nl www.adfiz.nl Per post en e-mail: g.j.salden@minfin.nl Ministerie van Financiën Mevrouw drs.

Nadere informatie

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE Zoals gewijzigd op 22 september 2014 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTER VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR Bij HEICO doen we zaken op een uiterst eerlijke en ethische manier. Deze

Nadere informatie

Gedragscode Schagen Groep

Gedragscode Schagen Groep Gedragscode Schagen Groep Hasselt Voorwoord Eén gedragscode voor de Schagen Groep Schagen is een bouwbedrijf in de ruimste zin des woords. Een zorgvuldige afweging van de belangen van opdrachtgevers, aandeelhouders

Nadere informatie

RICHTLIJNEN EN REGELINGEN GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT

RICHTLIJNEN EN REGELINGEN GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT RICHTLIJNEN EN REGELINGEN GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT 1 2 INHOUD VERANTWOORDING 4 ALGEMENE BEPALINGEN 6 RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 7 RICHTLIJN 2 INTEGRITEIT 12 RICHTLIJN 3 VERSLAGLEGGING 16 RICHTLIJN

Nadere informatie

Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag

Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Welkom 3 Inleiding 4 Verantwoordelijkheid tegenover elkaar 6 Verantwoordelijkheid tegenover Ashland en haar Aandeelhouders

Nadere informatie

Onze. Leidende principes. Gedragscode van Cargill

Onze. Leidende principes. Gedragscode van Cargill Onze Leidende principes Gedragscode van Cargill Het beleid op basis waarvan wij altijd onze zaken hebben gedaan is dat ons woord evenveel waard is als onze belofte. John MacMillan, Sr., 1923 Introductie

Nadere informatie

Gedragscode Propertize. September 2014

Gedragscode Propertize. September 2014 Gedragscode Propertize September 2014 Vastgesteld door de directie d.d. 8 juli 2014 Woord vooraf Vertrouwen en integriteit zijn voor Propertize van cruciaal belang. Onze stakeholders hebben gerechtvaardigde

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Integriteitscode Elde College

Integriteitscode Elde College Integriteitscode Elde College 1 1. Inleiding... 3 2. Wie vallen er onder de code?... 3 3. Algemene uitgangspunten... 4 4. De omgang met leerlingen, ouders, collega s en externe partners... 4 5. Scheiding

Nadere informatie

EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF. Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek

EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF. Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek INTRODUCTIE Wij willen graag de Gedragscode van Clear Channel met u delen. Bob Pittman William Eccleshare In deze Clear Channel

Nadere informatie