Nederland, de FCPA en

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederland, de FCPA en"

Transcriptie

1 Buitenlandse corruptie: Nederland, de FCPA en compliance in strafrechtetij ke context mr R-J Boswijk- Compliance en corporale crime zijn door hun tegenstrijdigheid met elkaar verbonden en beide staan in een toenemende belangstelling van overheden, handhavers en ondernemingen. De connectie volgt ook uit twee onlangs verschenen publicaties die betrekking hebben op compliance en corporate crime: in november 2012 verscheen 'A Resource guide lo lhe U,S, Foreign Conupl PracticesAcl't en de tweede publicatie'phase 3 Report on Implementing the OECD Anli-Brìbery Conventìon in The Nethe lands'2 verscheen een paar weken terug met als bijgaand persbericht 'Nelherlands musl significanlly slep up ißíoreign bribery enforcement,says OECD'.3 In deze bijdrage bespreek ik beide publicaties vanuit een strâfrechtelijke invalshoek. De publicaties en deze bijdrage kunnen zowel interessantzijn voor handhavende overheidsinstanties en (bedrijfs)juristen als voor ondernemingen en haar compliance officers. l. inleiding Grensoverschrij dende comrptievoorkoming leunt sterk op de compliancefunctie. Compliance ka r fraude binnen een ondememing voorkomen en doen ontdekken. Compliance binnen een onderneming is feitelijk het onder controle houden van de organisatie om in overeenstemming te werken met de geldende wet- en regelgeving. Bij de ontdekking van grote (internatiotale)' corpordte crime' zaken wordt wijwel altijd achterafgeconstatee d dat de Compliance nìet goed gewerkt heeft en wordt een verbeterd complianceprograrnma geïmplementee d met als doel voorkoming van herhaling in de toekomst. Als jurist - zonder specialistische kennis van bedrijfskunde en organisatiestrucfuren, maar wel bekend met interne fraudeonderzoeken - blijkt dat dit makkelijker gezegd is dan gedaan Hoewel ondememingen de laatste jaren voor veel geld specifiek toegesneden compliancep ogr rmma's aanschaffen (op advies) van accountantsorganisaties, volgt uit de (strafrecht)praktijk dat deze soms slechts op papier bestaan. Niet in de laatste plaats heeft dit vennoedelijk te maken met het gegeven dat complianceprogramma's worden ingevoerd uit angst om in het kader van de United Kingdom Bribery Act (UKBA) en de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) als verdachte te worden aangemerkt, en niet zozeer om potentiële buitenlandse comrptie te voo komen.a Compliance ter voorkoming van fraude begint dan ook pas te werken als een op maat gesneden set aari inteme nornen en regels bestaat, het geheel effectief functioneert en aangepast wordt waar en wanneer dat nodig is. Zo moet de financiële verslaglegging goed op orde zijn, moet de verantwoordelijkheid voor de inen uitgaande geldstroom gedeeld zijn (bijvoorbeeld middels het vier-ogenprincipe), zou er een klokkenluidersregeling moeten zijn en dient er intern binnen een bedrijfook daadwerkelijk gehandhaafd te worden als norrnen worden overtreden Een andere partij die een essentiële rol kan spelen bij de voorkoming van buitenlandse corruptie is de Nederlandse overheid die met effectieve opsporing en doeltreffende handhaving eigen verantwoordelijkheden heeft om comrptie te bestrijden. In dit artikel bespreek ik wat Nederlandse ondememingen de komende jaren - mede naar aanleiding van de twee publicaties - kunnen verwachten van de opsporing en handhaving van omkoping van buitenlandse ambtenaren. In paragraaf 2 analyseer ik de aanbevelingen vrin de OESO \lbrking Group on Bribery (OESO Working Group) en aangekondigde wetswijzigingen van de Minister van Veiligheid en Justftie. Zal dit leiden tot een grotere buitenlandse com,rptiebestrijding door Nederlandse ondememingen? In paragraaf 3 bespreek ik de kenmerken en doorwerking van de FCPA in Nede land. Voor onder andere compliance officers is het interessant om kennis te nemen van de Amerikaanse gang van zaken bij potentiële overtredingen. Kun en wij (ondememing, overheid en advocaat) iets leren van de ontwikkelde anti-fraudepraktijk in de VS en de rol die Compliance daarin speelt? * Robbert-Jan Boswijk is advocaat bij Van Bavel Advocaten en gespecial iseerd in fi nancieel-economisch strafrecht. 1 Online te vinden op: ì n r'\ /.sec gov/spottight/fcpa shtml or wwwj ustice gov/criminal/fr aud/fcpa 2 Het rapport is te raadplegen op intemet: orgl daflnocom.rption 3 wwwoecd org/netherlands/netherl andsmustsignifi cantlystepupitsforeignbriberyenforcementsaysoecd htm Laatstelijk geraadpleegd: ltjanuari Zoals ook de OESO Working Group on Bribery constateerl in haa derde fase rapport Zie verderop in het artikel ridschrift voor Compl iance Nr I maart 2013

2 Builenlmdse cornptrc: Nederlmd, de FCPA en compl ance in strqfrechtel jke context 2. Gorruptiehandhaving in nederland 2.1. onderzoeken naar buitenlandse omkoping in nederland In december 2012 is het fase 3 rapport van de OESO Working Group aangaande Nederland gepubliceerd. Deze we kgroep staat in voor een systematische follow-up van de toepassing door de ondertekende landen van het OESO-Ve - drag inzake de bestrijding van comrptie van buitenlandse ambtena en in intemationale handelstransacties (OESOverdrag). De derde fase concenteert zich op drie pijlers: de vooruitgang die de landen hebben geboekt op de zwakke punten die in fase 2 werden geidentificeerd en de eventuele discussies die zijn gerezen nadat de wetgeving is veranderd. Er wordt ook gekeken naa de resultaten die er zijn geboekt en de inspanningen die de landen hebben geleverd. Het de - de fase rapport aangaande Nederland is op enkele onderdelen positief (bijvoorbeeld ten aanzien van de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel), maar de handhaving en opsporing laat zeer te wensen over: 'The Working Group on Bribery has serious concerns that lhe overall results offoreign bribery investigations andprosecutions to date are too low. Elevenyears after the enlry into lorce of the Convention in lhe Netherlands, no individtnl or company has been sanctionedþr foreign bribery. Out of 22 foreign bribery allegations received by lhe Dutch law enforcement authorilies, I4 have not fuiggered the openingo/any invesligalion, in parl due to a lack ofresources. Only two foreign bribery cases have led to prosecalions, which are scheduled to go to trial in 2013, andfour cases are lhe subject ofongo ng invest gations (avteur: waaronder de twee die in 2013 op zitting zullen komen)'5 De twee zaken die in 2013 mogelijk voor de rechter zullen komen betreffen een Nede lands groothandelsbedrij f dat verdacht wo dt van omkoping van een medewerker van de Wereldbank in verband met levering van medische goederen aan een Afükaans land en het binnenhalen van een baggercontract waarbij het vermoeden is dat steeþenningen zijn betaald. De andere nog lopende zaak die het rapport noemt, bet eft een onderzoek naar een olieconcem ten aanzien van een betaling aan de regering in Nigerìa die mogelijk zou zijn doorbetaald aan anderen. Een vierde onderzoek is onlangs afgesloten met een buitengerechtelijke afdoening.6 Het rapport verrneldt dat bij de aldere vier van de acht officiële onderzoeken de handdoek in de ring is gegooid Hieronder valt ook het onderzoek naa Philips met betrekking tot de problematiek in Polen waa in het Openbaar Ministerie in september 20 l0 zou hebben aangegeven niet verder te vervolgen. Opmerkelijk is dat de kwestie wel nog steeds op de Amerikaanse ltst staat van FCPA-onderzoeken. Het betreffende olieconcem staat hier voor bovengenoemde Nigeriaanse kwestie overigens (nog) niet op.? Wat valt er te verwachten naa aanleiding van de k itiek en aanbevelingen in het rapport? De kem van de k itiek in het OESO-rapport ligt met name in de gebrekkige opsporing van buitenlandse comrptie en de bestrijding daawan door de Nede landse Staat (het OM) Er zijn te weiníg fnanciele middelen en ook lijkt er soms sprake te zijn van gemak- zucht. Hieronder wordt een overzicht gegeven van mogelijk aankomende veranderingen 2.2. postbusvennootschappen Met name de proactieve controle op zogenaamde Nederlandse postbusvenaootschappen zolu zeeí te wensen overlaten Nederland telt volgens schatting van deze ondernemingen. Redenen waarom dit er zoveel zijn hangt samen met een gunstig fiscaal klimaat en het feil dat in Nederland weinig controle plaatsvindt op deze vennootschappen De rapporteurs maken zich ook ernstig zorgen over een overweging (ten overvloede) van het Hof's-Graven-hage in een beklag van Greenpeace tegen niet verdere vervolging van Trafigura Hier zou het hofoverwogen hebben dat niet di ect vaststaat dat Nederland rechtsmacht heeft over dergelijke postbusvennootschappen De uitspraak van het hof ligt echter wel iets genuanceerder Het hofoverwoog dienaangaande: 'De niet zonder meer te beantwoo den waag ofer al dan niet voldoende aanknopingspunten zijn om rechtsmacht aan te nemen, leent zich evenwel naa het oo deel van het hof veeleer voo beantwoording in het kader van een aanhangig gemaakte strafzaak gelet op de onderzoekmogelijkheden die de síatechter ter beschikking staan. Deze waag behoeft thans ook geen beantwoording gezien op hetgeen hiema wordt overwogen en beslist.'8 Het hofoverwoog dus weliswaa dat de waag van de rechtsmacht niet zonder meer is te beantwoorden, maa kwam tot deze overweging, zo lijkt het, omdat zij twijfelt over de aanwezigheid van bewijs om enige rechtsmacht aan te nemen. De eactie van de Nederlandse Staat op de laitiek zoals die in het rapport is opgenomen, lijkt tekenend voor haar aanpak die nujuist bekritiseerd wordt: '(we are) fully attare ofthe fact lhat housing lhese 'mailbox companies'brings along the corresponding responsibi li lies, including lhe respons i- bility to frghlforeign bribery The Netherlands is, however, only a small country, v)ith limited government (and thus law enforcement) resources.'e Deze reactie lijkt dan ook niet geheel in ove eenstemming te zijn met de verplichting die Nederland is umgegaan: 'member counlries should provide adequale resources to law enforcement authorities so as to permit efective invesligalìon and prosecution of bribery of foreign public oífcials in internationol business lransac- / ons. 'r0 Het valt te verwachten dat de opsporing de komendejaren sterker wordt gericht op door dergelijke vennootschappen en (vaak achterliggende) feitelijk leidinggevenden vermoedelijk begane strafbare feiten. tn dit kader past ook de onlangs aangescherpte WWFI naar aanleiding van aanbevelingen van het Financial Action Task Force (FATF), onder andere op het gebied van cliëntenonderzoek.rr t0 ll Zienoot3,p 5 van hetoeso-rapport P 10 en ll OESO-rapport Zie een informele lijst van lopende FCPA-onderzoeken Te raadpl egen via intemet: www. fcpabl og c omlblogl2o 13 I I 13 / the-corporate-investigations-list-january-20 I 3 html Hof's-Gravenhage 12 apnl 2011, IJN BQ10l2 P 19 OESO-rapport Annex I van de OESO-aanbevelingen 2009 Wet van 20 december 2012, Stb 2012,686; invoerings-kl van 20 december 20l2,Stb 2012, 687. Nr I maart 2013 l dschrift voor Com pliance

3 Buitenlmdse corruplie: Nederland, de FCPA en complnnce in slrafrechtelijke contut 2.3. Hogere geldboetes De oplossing van een ander lcitiekpunt, betreffende de hoogte van de geldboetes, is reeds gevonden in een conceptwetsvoorstel.12 De geldboetes zijn volgens de Working Group op dit moment onvoldoende effectief (lees: te laag). In het wetsvoorstel, dat de rapporteus zo snel mogelijk in werking wensen te zien, wo dt naast een z'ryaaþ dere gevangenisstraf voor valsheid in geschrift, witwassen en omkoping ook het opleggen van een geldboete aan de rechtspersoon tot l0%o vart de omzet voorgesteld Het is niet onaannemelijk als de wetgever uiteindelijk ook voorstelt om een bepaalde minimum-geldboete in de wet vast te leggen. Daamaest wordt voorgesteld om bij gevallen van omkoping een additionele regeling te treffen waarbij de betreffende ondememingen kunnen worden uitgesloten van aanbestedi - gen, mogelijk ook \ryanneer een vennootschap een schikking heeft getroffen.13 De aa bestedingswet maakf dat op dit moment overigens ook al mogelijk, maar uitsluitend wanneer de onderneming daadwerkelijk veroordeeld is voor shafbare feiten Dit is volgens het rapport dan ook een van de redenen dat bedrijven het er serieus aan gelegen is om te komen tot een buitengerechtelijke afdoening. Een aanpassing van de wet op dit punt lijkt mij niet opportuun Ondememingen die een buitengerechtelijke afdoening hebben geaccepteerd voor omkoping in het buitenland zouden met gecontroleerde compliance hun activiteiten moeten kunnen voortzetten meer (gezamenl jke) strafrechtelijke onderzoeken Zoals hierboven beschreven heeft het OM 14 yande22 o '- kopingszaken niet verder opgepakt. In het rapport is opgenomen dat dit enkele grote Nederlandse ondernemingen betreffen. De Nederlandse reactie zou zijn geweest dât bij enkele van deze zaken al sprake was van een strafrechtelijk onderzoek in een ande land dat ookjurisdictie had De kritiek van het rapport is gelegen in het gegeven dat Nederland vervolgens niets aan follow-up doet of informeert naa de stand van zaken en maakt de aanbeveling dat Nederland in dergelijke gevallen zelfeen onderzoek opstart, dan wel gezamenlijk.ra Het is waarschijnlijk dat Nederland zich de kritiek wel enigszins zal aantrekken en tot een hardere aanpak komt. Evenwel moet ook gezegd worden dat indien enkele vwt deze grote ondememingen onderwerp zijn van een FCPA-onderzoek deze ondememingen vaak langdurig in een 'plea bargaining'-fase zitten en er soms vele jaren geen voortgang wordt geboekt. Een aardig voorbeeld is ING Bank dat in 200ó bet okken werd bij een onderzoek naar het verrichten van Cubaanse en Iraanse betalingen door de Office of Foreign Assets Control (OFAC). Hoewel op basis van openbare bronnen niet precies te achterhalen is waarom pas in2012 een schikking van 619 miljoen werd overeengekomen, zal de eindeloze 'plea bargaining'-fase hier met name debet aan zi 'n geweest. Ook valt uit een reactie van het OM te concluderen dat waar dat opportuun is vaker met een buitenlandse partner een straftechtelijk onderzoek wordt gestaft (' j o int inves tigati on teams') DiTmede vanuit de prettige ervaringen die het OM heeft naa aanleiding vm debaggerzaak, waarin zij samenwerkt met justitie in Engeland. Daamaast is een ruimere samenwerking met de Wereldbank tot stand gekomen in de bestrijding van com ptie naar aanleiding van het nog lopende süafrechtelijk onderzoek met betrekking tot de We eldbank. Minister Opstelten sprak desti 'ds:'lntemationale comrptie en fraude bestrijden is een belangrijk principe voor de Nederlandse overheid Met de ondertekening van dit MvO (auteur: Memorandum van Overeenstemming) kunnen we gevallen van mogelijke fiaude sneller detecteren met de hulp van onze partners in de VS. Deze samenwerking werpt al vn chten afvoo beide pafijen. Zo is de Nederlandse overheid op aangeven van de afdeling Integ iteit van de We eldbank een onderzoek gestart naar mogelijke comrptie bij een Nederlands bedrij f.' I Klokkenluidersregeling Hoewel grote (beursgenoteerde) ondememingen vanuit hun corporale governance (op papier) al goed functionerende klokkenluidersregelingen hebbenr6, ontbreekt in Nederland een vanuit de overheid uniform doorgevoerde klokkenluidersregeling die klokkenluiders uit het bedrijfsleven beschermt op een breder gebied dan alleen ontslag en mogelijk zelß net als in de VS met de Dodd-Frank Act de klokkenluider stimuleert met een f,rnanciële prikkel.rt Evaluatie van de wet in de VS wijst uit dat veel tips over ÍÌaude en corruptie kornen van klokkenluiders en een niet geringe inbreng hebben in het aantal comrptieonderzoeken dat wordt opgepakt.rs In het verleden zijn overigens in de Tweede Kamer pogingen ondernomen om tot een andere ruriforme klokkenluidersregeling te komen, maar die hebben tot op heden nog niet tot iets concreets geleid. In Nederland wordt de klokkenluidersregeling steeds vaker branchespecifiek ingesteld en in oktober 2012 is de Onderzoeksraad Integriteit Overheid (OIO) opgericht die als opvolger van de Commissie l - tegriteit Overheid meer armslag moet krijgen om melders te beschermen.re Hoewel financiële prikkels in Nederland nog niet te verwachten zijn, zal de k itiek in het OESO-rapport wel mogelijk tot gevolg hebben dat de komendejaren enige versterking in de bescherming van de klokkenluider wordt doorgevoerd. 12 Wijzigrngvan het Wetboek van Strafiecht, het Wetboek van Strafrordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van fi nancieel-economische criminaliteit (vemriming mogetijkheden bestrijding fi nancieel-economische criminaliteit) Zie: wwwrij ksoverheid.nl/documenten-en-publ icaties/ kamerstukken /20 12/05 / 1 5 / wef.sv oorstel-vemriming-mogel ij khedenaanpak-fi nancieel-eco nomische-criminal iteit html 13 P.23 OESO-rapport 14 P 3l OESO-rapport l5 Persbericht 2l februa i 2012: hltpl/siteresources worldb ank otintdoii/resources/mo U _Dutch _02 ] I _l 2 _ tranlsated pdf. I 6 In Nederland is de klokkenluidersregeling verarkerd in de Code Tabaksblat, a t II I 7, waarín staat dat het bestuur zorg moet dragen voor zo een regeling l7 P 46 OEsO-rapport l8 Annual Report on the Dodd-Frank Wïistleblower Program 2012 Teraødplegen op intemet: \À/wwsec gov/about/oê fi ces/owb/annual-report pdf l9 Zie Tjdschrift voor Com pliance Nr I maart2013

4 Bu lenlmdse corruptie: Nederland, de FCPA en compliance n strofrechtelijke context 2.6. Concluderend Als het aari de Working Group ligt, zal Nederland de komende decennia veel meer moeten doen om omkoping van buitenlandse ambtenaren op te sporen en te vervolgen. Of dit daadwerkelijk gebeurt, zal vermoedelijk allereerst aftrangen van het wijmaken van de benodigde financiële en personele middelen Het valt te bezien of daar voldoende middelen voor beschikbaar zijn in de huidige economische tijd. Minister Opstelten gaf weliswaar aan dat het OESO-rapport zee serieus wordt genomen en dat er strenger gestraft zal gaan worden, maar dit is natuurlijk pas mogelijk indien er ook daadwerkelijk eerst iets opgepakt wordt 20 Waar sommige auteurs en partijen, waa onder ook Transparancy Intemational Nederland, van mening zijn dat het Nederlandse OM vaak ook in buitenlandse omkopingszaken met een bewijsprobleem zit, lijkt dit geen probleem te zijn waar de handhavers in de Verenigde Staten mee te maken hebben. Vanuit de praktijk (en mijn gevoel) lijkt de terughoudendheid van het OM en het ministerie soms eerder gelegen te zijn in bescherming van de Nede landse economie, het bedrijßleven en de belangen van de Nede landse Staat (in het buitenland). Deze economische overweging kan echter leiden tot nog meer financiële schade voor ondememingen Het onderzoek wordt dan immers juist opgepakt in het kader van de FCPA waarmee de ondememing is overgeleverd aan de autoriteiten in de VS. Indien Nederland daarentegen zelfeen straíìechtelijk onderzoek uitvoert, kan de eventuele vervolging tegen meer passende boetes worden afgedaan en ontleemt Nederland mogelijk op basis van het 'ne bis in idem-beginsel' rechtsmacht van de VS. Daamaasf lijkt het mij maatschappelljk en economisch meer te verantwoorden indien Nederlandse ondememingen voor de afdoening van een strafbaar feit - en geen reëel belang van de VS - een eventuele geldboete betalen aan de Nederlandse Staat Voor ondernemingen die zich bewegen in het internationaal handelsverkeer is echte niet alleen de Nederlandse opsporingsoptiek van belang. Van zowel de FCPA als de UK Bribery Act kan gezegd worden dat zlj in de praktijk een extraterritoriale werking hebben. In de volgende paragraaf beschrijf ik de doorwerking van de FCPA in Nederland en beschrijf ik enkele voor ondememingen en haar compliance offrcers inte essante onderdelen van de onlangs uitgebracht guide. De VS zal als initiatiefrremer van het OESO-verdrag ook vermoedelijk druk uitoefenen op Nederland om meer geld en tijd te besteden aan comrptieonderzoek en vervolging. Volgens Arlman (voorzitter Transparancy Intemational Nederland) zou in intemationaaljustitieel overleg ook zijn aangegeven dat wanneer Nederland niet zelf dit soort zaken oppakt, de VS dit waar mogelijk zullen doen 22 In november 2012 werd een langverwachte richtlijn uitgebracht van de 'Criminal Division of the US Department of Justice'gezamenlijk met de 'Enforcement Division of the US Securities and Exchange Commission'. De richtlijn draagt de naam'aresource guide to dre U.S. Foreign Comrpt Practices Act' (hiema: ' guide') 21 De guide geeft een overzicht van de bestaande jurisprudentie en interpretatie van een b eed scala aan FCPA-gerelateerde begrippen De guide ve schaft niet direct nieuwe informatie, maar geeft naast een overzicht van enkelejuridische FCPA-onderwerpen een aardig inzicht in de strafoervolgingsoverwegingen en de factoren die daarbij een rol spelen. Daar dient echter bij opgemerkt te worden dat het 'spel' in de plea bargaíning-fase zeer ondoorzichtig is en verschillende Amerikaanse auteurs aarìgeven dat in deze fase rechtszekerheid ontb eekt. Voor Nederlandse ondememingen en haa compliance officers is het interessant om het document grondig te lezen Voor dit afikel beperk ik mij tot de (door)werking van de FCPA en besteed ik aandacht aan het wijwillig melden van een overfeding (ook wel Voluntary SelfDisclosu e of VSD) en de rol van compliance in strafrechtelijke context. De rol van compliance in de financieel-economische straûechþraktijk is niet alleen van belang voor ondememingen die te maken kunnen krijgen met de FCPA. Ook ten behoeve van andere Nederlan dse 'corporate crime' zaken zal in de toekomst de rol van Compliance ook in súafoervolging en eventuele strafrnaat een grotere rol gaan krijgen De dooruverking van de FCpa De FCPA stelt buitenlandse omkoping van ambtenaren strafbaar en geeft daamaast regels met betrekking tot boekhoudvoorschriften voor ondememingen.2a De wet bestaat al sinds 1977 en is in 1997 gewijzigd naar aanleiding van het OESO- 3. De werking en doonryerking van de FCpa 3.1. inleiding Zaken als Philíps en vermoedelijk ook het olieconcem laten zien dat het zeker niet ondenkbeeldig is dat Nederlandse bedrijven daadwerkelijk te maken krijgen met een FCPA-onderzoek. Daamaast is de extraterritoriale werking van VS-recht al schering en inslag op het gebied van door de VS geautoriseerde sancties en embargo's die de export naar ofhet zakendoen met bepaalde landen enlofoverheden verbieden 2r Deze handhaving is in handen van de Offrce of Foreign Assets Control (OFAC) Onlangs nog, juni 2012, kwam de OFAC met ING Bank tot een schikking in verband met transacties die vanuit onder andere Cuba en I an over het territorium van de VS heen werden geboekt. De schikking waarin zelfs nog rekening werd gehouden met de (deels) medewerking van ING, bedroeg 619 miljoen. 20 NOS-uitzending 8 januari 2013: nl/ audío / opstelten-we-moeten-er-meer-aa dacht-aanschenken html 21 Dit geldt ook voor de handhaving van andere exportimport regelgeving, waaronder de Arms Export Control Act dat in handen is van de Bureau oflndustry and Security (BIS) en de Directorate ofdefense Trade Controls (DDrC) 22 NRC Hdndelsblad,2l december2012, 'Interview Paul Arlman, Transparency Intemational' Zie noot 1 Voor wat betreíì de omkoping geldt dat niet iedere vorm van dit gedrag strafbaar is gesteld Anders dan in de UK Br íbery Act zijn fac i I i tati n g paryenls - d ie ertoe le iden dat buitenlandse ambtenaren bepaalde routinematige overheidshandelingen verrichten - onder omstandigheden toegestaan N I maart2013 Tijdschrift voor C om pl i a nce

5 Euilenlmdse cormptte: Nederland, de FCPA en complønce n slrafrechtelijke contul verd ag w ur de VS sterk voor hebben gelobbyd.2s Het OESO-verdrag, waarbij Nederland en nog 35 landen zijn aangesloten, stelt de omkoping van buitenlandse rmbtenaren en rechters shafbaar en in Nederland heeft dat in 200 I geleid tot strafbaarstelling van deze vorm van com.rptie. De laatstejaren is een flinke stijging te zien van het aantal FCPA-zaken: van slechts enkele gevallen in 2004 tot meer dan 70 in De stijging is met name te verklaren uit de toename van de vervolging van niet-amerikaanse bedrijven, hetgeen ook geldt voor de handhaving van de sanctie- en exportregelgeving. Overtreding van de FCPA en de OFAC heeft in de afgelopenjaren ertoe geleid dat enkele gerenommeerde ondememingen torenhoge geldboetes kregen opgelegd. Nederlandse ondememingen kumen onder een aantal omstandigheden onder de werkingssfeer van de FCPA vallen Domestic concem en ssuer Indien Nederlandse ondememingen in Amerika genoteerde effecten uitgeven ziln zrj issuers ingevolge de FCPA ' Op 31 december 201I vielen hier negentien Nede lmdse ondememingen onder.28 Te denken valt in dit verband ook aan FCPA-zaken als Siemens en Alcatel-Lucent. Overigens dient opgemerkt te worden dat veel grote Nederlandse ondememingen soms ook weer onderdeel zijn van een nog groter concem, welk concern wel issuer is en onder de FCPA valt. Te denken valt bijvoorbeeld an Delta Lloyd dat onder de Engelse lssaer Aviva valt. Onder 'domestic concern' yallen kort gezegd alle Amerikaanse natuurlijke personen en rechtspersonen, maar ook peßonen met een gleencard. Indien Nederlandse bedrijven, haa directeuren, bestuurde s, werknemers, agenten en aarideelhouders handelen namens eeî dotneslic concern, de issaer of medeple gende (co-co nspfalors) ondememingen is de FCPA ook op hen van toepassing. Zo wordt een Nederlandse ex-bestuurder van het Nederlandse bedrijf Saybolt (welke 100% va r de aandelen hield in hetamerikaanse Saybolt) nog steeds gezocht voor FCPA-overtredingen uit l996l2e En ook wanneer een Amerikaanse besfuurder (domeslic concern) va l een Nede landse ondememing in verband wordt gebracht met overtreding van de FCPA in verband met omkoping is dit voldoende om vervolgens de Nederlandse ondememing aan te pakken Het is daarbij niet van belang of de vermeende omkoping al dan niet 6p fu erikaans grondgebied is geschied. Ook Nederlandse dochterondememingen of een joint-venture van een Amerikaans bedrijfvallen onder het bereik van de FCPA. lssuers en domesl c concerns (en haar samenspærners) kunnen al vervolgd worden wannee met het gebruik van Amerikaa rse mail of andere hulpmiddelen van interstatelijk handelsverkeer een corrupte betaling aan een buitenlandse arnbtenaar wordt bevo derd: zo valt een inte netbetaling van of naar een Amerikaanse bank onder het gebruik maken van een instrument van interstatelijke handelsverkeer Het toezicht op de naleving van de FCPA is in handen van de U.S. Department of Justice (DOJ) en de Secu ities and Exchange Commission (SEC). De DOJ is de strafrechtelijke handhaver voor issuers en haa bestuurde s, directeuren etc. en tevens de civiele en strafrechtelijke handhave waar het gaaf om domestic concerns. De SEC is de civiele handhaver bij overtredingen door rsszers en is ook nog behokken in het voortraject dat kan leiden tot een strafaa klacht van een FC- PA-overtreding. Er heeft zich inmiddels een klein aantal zaken tegen Nederlandse ondememingen voorgedaan. Onder andere de zaak Akzo Nobel geeíì een aardige inkijk in de toepæsing van de reikwüdte.3o Zo werd op een slimme manier het uitoefenen vanjurisdictie over een dochterondememing van Akzo vermeden door in de Amerikaanse schikking met Akzo (destijds nog issuer) als voorwaa de op te nemen dat de Nederlandse overheid hansigeert met deze dochteronderneming. Dezelfde constructie toont aan dat de Amerikaanse ove heid bereid is om van sfrafrechtelijke vervolging afte zien indien dit door het Nederlandse OM wordt opgepakt. Een andere Nederlandse zaak betreft.!r mp ro ge t t i, welk bedrij f werd vervolgd doordat het als co-conspiratorkon worden gezien in een omkopingszaak van Nigeriaanse ambtena en rr Deze twee Nederlandse zaken laten ook de beginselen zien van FCPA-aansprakelijkheid bij moeder-dochterondememingen en blj ovemamepraktijken Zo werd Akzo aansprakelijk gehouden voor het niet opmerken van de gtrgvanzaken bij de dochterondememingen (weliswaar op basis van de FCPA boekhoudvoo schriften) en werd in Snamprogetti ta de ovemame door de acquirerende partij naar aanleiding van een due diligence onde zoek een melding gedaan bij de DoJ. Dit had als gevolg dat Snamprogetti en anderen werden vervolgd en de acquirerende partij uiteindelijk garant diende staa voor de betaling van de geldboete. 25 Nadat de FCPA van kracht werd voor Ameri kaanse ondernemingen kwam men tot de conclusie dat het een vonn van concurrentievervalsing zou zijn indien ondernemingen die niet onderworpen \ryaren a ìn de wet in de VS er feitetijk voor konden kiezen om middels omkoping een gunstigere positie te verkijgen op de handelsmarkt De ongetijkheid is grotendeels verdwenen met het OESO-verdrag en de implementatie daarvan 26 Zie com/publications/ Pagesl2}l2YearBndFCPAUpdate aspx Overigens zij opgemerkt dat in 201 I en 20 l2 weer een daling te ontwaren is in het aantal strafoervolgingen 27 Zie 15 USC $ 78dd Zie www. sec gov/divi s ions/corpfi n/intematl/foreigngeographic2o1l pdf. 29 N B : op dat moment was de uitbreiding van de FCPA nog geen feit en was in Nederland buitenlandse corruptie ook nog niet strafbaar gesteld. Hoewel de Hoge Raad op 8 juli 2003 (L,INAE5288) de uitlevering toestond, is het tot op heden nog niet zover gekomen. Op intemet zijn hier verschillende (interessante) theorieën over te lezen 30 SEC v AkzoNobel,NV,No 07-cv-02293(DDC 2007) Akzo Nobel kwam met de DOJ een zogenaamd Deferred Prosecution Agreement (DPA) overeen Dit is een schikking metjustitie onder voorwaarden en houdt geen schulderkenning in 3l US. v Snamprogetti NetherlandsBV,No l:10-cr (S D Tex 2010) Ook deze zaak eindigde strafrechtelijk met een DPA met als voorwaarde dat een boete werd betaald aan de SEC en DOJ en dat het moederbedrijfenl garant stond voorde betaling Zie SEC v ENI, S p A and Snamprogetti Netherlands B V, No 4:10-cv (S D Tex ) In deze zaak is een van de hoogste totaalboetes ooit opgelegd Ijdschritt voor Com pliance Nr I maart2013

Ontwikkelingen rondom corruptiebestrijding in Nederland. Mr. A.J.P. Tillema. Inleiding

Ontwikkelingen rondom corruptiebestrijding in Nederland. Mr. A.J.P. Tillema. Inleiding Ontwikkelingen rondom corruptiebestrijding in Nederland Mr. A.J.P. Tillema Inleiding Corruptie en omkoping lijkt meer in de belangstelling te staan dan ooit. Op internationaal niveau kan bijvoorbeeld worden

Nadere informatie

Eerlijk zakendoen, zonder corruptie

Eerlijk zakendoen, zonder corruptie Eerlijk zakendoen, zonder corruptie Praktische tips voor ondernemen in het buitenland Voorwoord Natuurlijk weet u dat corruptie eerlijk zakendoen ondermijnt. Bovendien schaadt het de economische en maatschappelijke

Nadere informatie

Datum 7 april 2015 Betreft Schriftelijk overleg inzake ABN AMRO over o.a. de brief van 19 maart jl.

Datum 7 april 2015 Betreft Schriftelijk overleg inzake ABN AMRO over o.a. de brief van 19 maart jl. > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den H aag P ostbus 20201 2500 EE D en

Nadere informatie

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012 Corporate governance en btw-toezicht in Europa Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Corporate governance 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 079 Wijziging en aanvulling van een aantal bepalingen in het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 880 Wetgeving voor de elektronische snelweg Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 31 december 1998 De vaste commissie voor Justitie

Nadere informatie

tien keer tien Corruptie in 10 vragen en 100 antwoorden

tien keer tien Corruptie in 10 vragen en 100 antwoorden Uit 10 antwoorden op 10 vragen aan 10 deskundigen blijkt dat corruptie volledig uitbannen een illusie is, maar dat vermindering van corruptie wel van groot belang is. Hieruit volgt de verplichting voor

Nadere informatie

Consultatiedocument juli 2011. Toelichting ALGEMEEN. 1. Inleiding

Consultatiedocument juli 2011. Toelichting ALGEMEEN. 1. Inleiding Toelichting ALGEMEEN 1. Inleiding Deze nota van wijziging regelt de herziening van het toezicht op de naleving van voorschriften door advocaten. Deze regeling is aangekondigd door de Staatssecretaris van

Nadere informatie

SEMINAR FRAUDE, MONEY LAUNDERING EN CORRUPTIE MONEY LAUNDERING

SEMINAR FRAUDE, MONEY LAUNDERING EN CORRUPTIE MONEY LAUNDERING SEMINAR FRAUDE, MONEY LAUNDERING EN CORRUPTIE Koninklijk NIVRA - VERA Marriott Beach Hotel, Curaçao Lezing Mr. K. Frielink Dinsdag 25 mei 2004 14:00 15:30 uur MONEY LAUNDERING 1. Inleiding In het kader

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 638 Mensenhandel Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2002

Nadere informatie

Indien wordt overwogen om een aan Euronext

Indien wordt overwogen om een aan Euronext MR. P.E.B. CORTEN Het openbaar bod en de biedingsregels Indien wordt overwogen om een aan Euronext Amsterdam genoteerde vennootschap over te nemen, zal de desbetreffende potentiële koper zich rekenschap

Nadere informatie

OPZET EN ONTWIKKELING VAN EEN BEDRIJFSETHIEK- EN INTEGRITEITSBELEID

OPZET EN ONTWIKKELING VAN EEN BEDRIJFSETHIEK- EN INTEGRITEITSBELEID OPZET EN ONTWIKKELING VAN EEN BEDRIJFSETHIEK- EN INTEGRITEITSBELEID Ronald Stein 1. Inleiding In de afgelopen twintig jaar werden gedragscodes gemeengoed, te beginnen bij Amerikaanse bedrijven na onthullingen

Nadere informatie

Monitoring Commissie. Rapport monitoring boekjaar 2013. Januari 2015 secretariaat: Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. www.mccg.nl

Monitoring Commissie. Rapport monitoring boekjaar 2013. Januari 2015 secretariaat: Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. www.mccg.nl Monitoring Commissie Rapport monitoring boekjaar 2013 Januari 2015 secretariaat: Postbus 20401, 2500 EK Den Haag www.mccg.nl PAGINA 2 Monitoring Commissie Corporate Governance Code Rapport boekjaar 2013

Nadere informatie

16. Beboeting van rechtspersonen

16. Beboeting van rechtspersonen Prof. mr. D.R. Doorenbos is hoogleraar Ondernemingsstrafrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en advocaat bij Stibbe te Amsterdam. 16. Beboeting van rechtspersonen In ons strafstelsel is de hoogste

Nadere informatie

341. Voorontwerp Insolventiewet (2008)

341. Voorontwerp Insolventiewet (2008) 341. Voorontwerp Insolventiewet (2008) Op 1 november 2007 heeft de voorzitter van de Commissie Insolventierecht een advies in de vorm van een voorontwerp Insolventiewet aan de minister van Justitie aangeboden.

Nadere informatie

De toepassing van herstelbemiddeling binnen het strafrecht

De toepassing van herstelbemiddeling binnen het strafrecht De toepassing van herstelbemiddeling binnen het strafrecht Initiatiefnota van het lid Recourt 25 november 2014 Inleiding De laatste decennia is geprobeerd om de positie van het slachtoffer in het strafproces

Nadere informatie

449. Klok en klepel: klokkenluidersregelingen privacyrechtelijk perspectief

449. Klok en klepel: klokkenluidersregelingen privacyrechtelijk perspectief 449. Klok en klepel: klokkenluidersregelingen vanuit arbeids- en privacyrechtelijk perspectief mr. m. BenBrahim en mr. F.C. van der Jagt in dit artikel worden de belangrijkste arbeidsrechtelijke en privacyrechtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 928 Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Tax Control Framework

Tax Control Framework Tax Control Framework Van risicogericht naar "in control": het werk verandert DV 401-1Z*1PL 12345 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Internationale ontwikkelingen Corporate Governance

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 33 07 Wijziging van de wetgeving op het beleidterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Ethiek organiseren. Harry Hummels

Ethiek organiseren. Harry Hummels Ethiek organiseren Harry Hummels De ethiek van een organisatie wordt in belangrijke mate bepaald door de mensen die er werkzaam zijn. Ethiek is echter niet alleen een individuele aangelegenheid. Slechts

Nadere informatie

Rapport van de commissie van. Onderzoek DSB Bank. Den Haag, 23 juni 2010

Rapport van de commissie van. Onderzoek DSB Bank. Den Haag, 23 juni 2010 Rapport van de commissie van Onderzoek DSB Bank Den Haag, 23 juni 2010 1 2 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 7 Het beoordelingskader... 8 Reikwijdte van het onderzoek... 9 Uitvoering van het

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

ICTRecht in de praktijk

ICTRecht in de praktijk 03 - september 2014 ICTRecht in de praktijk Bitcoins: de gevolgen van decentralisatie Hoe om te gaan met ethische hackers? Checklist software op maat Wat speelt er bij Interconnect? Internetrechtspraak

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10581 8 juli 2010 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juni 2010, Z/M-3009481, houdende

Nadere informatie

Groenboek Wettelijke aansprakelijkheid voor producten met gebreken

Groenboek Wettelijke aansprakelijkheid voor producten met gebreken COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 28.07.1999 COM(1999)396 def. Groenboek Wettelijke aansprakelijkheid voor producten met gebreken (voorgelegd door de Commissie) Samenvatting Krachtens Richtlijn

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie