IMPACT OP (AANPAK VAN) ORGANISATIES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IMPACT OP (AANPAK VAN) ORGANISATIES"

Transcriptie

1 Governance, risk en compliance Internationale anticorruptiewetgeving IMPACT OP (AANPAK VAN) ORGANISATIES Het World Economic Forum schat de financiële schade door fraude en corruptie wereldwijd op 2600 miljard US dollar per jaar. Het is niet verwonderlijk dat landen daarom steeds striktere wetgeving invoeren om fraude en corruptie tegen te gaan. Ook Nederlandse organisaties die internationaal opereren kunnen onder deze wetgeving, zoals de UK Bribery Act 2010 en de US Foreign Corrupt Practices Act, vallen. De auteur licht de strenger wordende internationale wetgeving toe aan de hand van een onderzoek onder Nederlandse ondernemers en beschrijft een stappenplan hoe organisaties hiermee kunnen omgaan. DOOR MARTIJN HIN Corruptie is niets nieuws. Wel staat het vandaag de dag nationaal en internationaal volop in de schijnwerpers. Recente ontwikkelingen tonen aan dat elke organisatie, zowel in de profit- als in de non-profitsector ermee te maken kan krijgen en dat corruptie voor niemand een ver-van-mijn-bedshow is. Een voorbeeld. In theorie wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten omkoping van een buitenlandse ambtenaar: omkoping om een voorkeursbehandeling te verkrijgen, waarbij de ambtenaar binnen de regels opereert of omkoping om diensten te verkrijgen die de ambtenaar niet mag leveren. Veel Corruptie is voor niemand een ver-van-mijn-bedshow organisaties zien de eerste vorm van omkoping (de zogenoemde facilitation payment) als onschuldig, hoewel deze wel degelijk strafbaar is onder de UK Bribery Act. Het is zaak dat organisaties zich snel bewust worden van de risico s die ze lopen op het gebied van corruptie, want zodra ze onder het vergrootglas van de strenger wordende toezicht- of opsporingsinstanties komen te liggen, is het leed eigenlijk al geschied. Dan dreigen omvangrijke sancties die tot 10 procent van de bedrijfsomzet kunnen oplopen, naast de bijbehorende imagoschade die enorm kan zijn. Engelse wetgeving meest recent In de toelichtingen bij de UK Bribery Act 2010 en US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) wordt melding gemaakt van de beginselen waaraan organisaties zich moeten houden. In dit artikel komt de toelichting van de Britse overheid om de UK Bribery Act 2010 te verduidelijken aan de orde, omdat dit de meest recente toelichting is en deze ook de beginselen van de FCPA dekt. Een zestal beginselen wordt besproken, de zogenoemde adequate procedures, die een organisatie kan verwerken in haar bedrijfsprocessen om (in het geval van corruptie of omkoping) aan te tonen dat ze voldoende inspanningen heeft verricht om omkoping te voorkomen. Deze beginselen zijn niet normatief en in de praktijk kunnen ze op verschillende manieren in een juiste en passende toepassing uitgewerkt worden, afhankelijk van bijvoorbeeld de grootte van de organisatie. Wetgeving kent geen grenzen Zoals gezegd, is de buitenlandse anticorruptiewetgeving strenger geworden. Vooral de UK Bribery Act 2010 en de FCPA hebben meer slagkracht gekregen door hun grotere reikwijdte. De maximale straf is een gevangenisstraf van 10 jaar, een boete waarvan de hoogte onbeperkt is, het in beslag nemen van goederen en de diskwalificatie van een bestuur. In de UK Bribery Act 2010 staat bijvoorbeeld expliciet dat organisaties die er niet in slagen om de aan hen gelieerde personen te weerhouden van omkoping, hiervoor strafbaar kunnen worden gesteld. En ter illustratie alleen al het zakendoen met Engelse afnemers kan ervoor zorgen 28 OKTOBER 2014

2 dat de eisen in de UK Bribery Act ook voor Nederlandse organisaties gelden. Zo valt een bedrijf met activiteiten of belangen in de UK of de Verenigde Staten onder de wetgeving van die landen, maar dit is ook het geval als er in Amerikaanse dollars of Britse ponden wordt gehandeld, een bestuurder de Britse nationaliteit heeft of een dochteronderneming of joint venture in een van deze landen actief is. Daarbij is de geografische locatie waar de eventuele steekpenningen zijn betaald of omkoping heeft plaatsgevonden voor de wet- en regelgeving niet van belang. Ook het geven van steekpenningen in Afrika of Azië kan zodoende strafbaar zijn. Een natuurlijk persoon die directe verantwoordelijkheid heeft voor de strafbaar gestelde activiteiten loopt het risico om strafrechtelijk vervolgd te worden door de autoriteiten van de UK of VS. De werking van de UK Bribery Act 2010 en FCPA reikt dus verder dan de eigen landsgrenzen. Onderzoek In opdracht van BDO onderzocht TNS/Nipo de mate waarin Nederlandse ondernemers bekend zijn met deze internationale anti-bribery- en corruptiewet- en regelgeving. Hierna zet ik enkele belangrijke resultaten uit het onderzoek voor u op een rij. Waar ligt de verantwoordelijkheid voor het thema corruptie binnen uw organisatie? De verantwoordelijkheid voor corruptie(preventie) hoort volgens de buitenlandse anticorruptiewet- en regelgeving niet alleen op directieniveau te liggen, maar ook in de business zelf en bij stafafdelingen als Compliance en Juridische zaken. Van de respondenten antwoordde 84 procent de directie, procent zei de afdeling compliance en nog eens procent in de business. Aan welke regelgeving dient uw organisatie te voldoen op het gebied van corruptie? Bijna een derde van de bedrijven geeft aan dat zij niet weten Alleen al het zakendoen met Engelse afnemers kan ervoor zorgen dat de eisen in de UK Bribery Act ook voor Nederlandse organisaties gelden aan welke wetgeving zij zich moeten houden (29%). Dit is een zorgelijk signaal, omdat deze bedrijven potentieel een groot risico lopen als ze niet voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Een op de vijf bedrijven geeft aan niet te hoeven voldoen aan bepaalde wetgeving (19%). Heeft u beheersmaatregelen ingericht om corruptie tegen te gaan? De aanwezigheid van adequate anticorruptieprocedures kunnen de eventuele strafmaat bij de constatering van corruptie verlagen. Uit nadere analyse blijkt dat vier op de tien bedrijven op de hoogte is van de preventieve maatregelen die volgens de Bribery Act op orde moeten zijn (41%). Heeft u een risicoassessment gedaan op het gebied van corruptie? Vier op de tien bedrijven heeft een risicoassessment voor cor- Directieniveau 84 Bribery Act 2010 (UK) Complianceafdeling The Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) 1977 (USA) In de business Andere wetgeving 31 Juridische afdeling 17 Onbekend 29 Anders 15 Geen wetgeving Figuur 1 Afdelingen waar volgens respondenten de verantwoordelijkheid voor de preventie van corruptie ligt Figuur 2 Antwoorden op de vraag aan welke wetgeving onderzochte bedrijven zich moeten houden OKTOBER

3 Betrokkenheid van top-level management 60 Risk assessment Communicatie en training Monitoring en evaluatie Due diligence 44 Maatregelen van de Bribary Act doorgevoerd Anders, namelijk 32 Geen van deze Figuur 3 In de organisatie bestaande beheersmaatregelen tegen corruptie ruptie uitgevoerd (41%). Bedrijven die een risicoassessment hebben uitgevoerd laten een heel divers beeld zien in wat ze precies hebben gedaan: ~ activiteiten beoordeeld en gekeken waar de mogelijke problemen liggen bij mensen ; ~ interviews gehouden met alle mensen die ermee te maken zouden kunnen hebben. Weet niet Figuur 4 Percentage bedrijven dat al dan niet een risicoassessment heeft uitgevoerd 41 Iets meer dan de helft van de onderzochte bedrijven heeft echter geen risicoassessment uitgevoerd op het gebied van corruptie (%). Deze bedrijven geven vooral aan dat dat komt omdat het risico op corruptie heel klein is en omdat er vooralsnog geen reden toe is geweest. Een greep uit de reacties: ~ Wij zijn een kleine onderneming en hebben vrij goed in de peiling wat er gebeurt. ~ Het is bij ons niet van toepassing. ~ We hebben nog niet met echte corruptie te maken gehad. ~ We zijn nog niet zover. ~ Wij denken te weten waar de risico s liggen en daar handelen we naar. Is binnen de organisatie een plan van aanpak aanwezig in geval van corruptie? Is binnen de organisatie een plan van aanpak aanwezig in geval een inval van (buitenlandse) autoriteiten op verdenking van corruptie plaatsvindt? Figuur 5 Bedrijven die een plan van aanpak voor corruptie hebben (links). Bedrijven die een plan van aanpak hebben mocht er een inval door autoriteiten plaatsvinden (rechts) 30 OKTOBER 2014

4 33, nog niet meegemaakt 76 Figuur 6 Interesse van raden van commissarissen in risicobeheersing van corruptie, het heeft ons er niet van weerhouden Figuur 7 Bedrijven die al dan niet zaken willen doen in landen waar corruptie voorkomt Corruptie binnen de regels 8 15 Deze resultaten schetsen het beeld dat een groot deel van de organisaties (% en 65%) een response-plan kan implementeren of verbeteren. Corruptie tegen de regels Niet mee te maken gehad 8 64 De werking van de UK Bribery Act 2010 en FCPA reikt dus verder dan de eigen landsgrenzen Krijgt u wel eens vragen van de raad van commissarissen over de (beheersing van) corruptie? Tevens is het onderwerp corruptie onderbelicht bij de raad van commissarissen van 76 procent van de onderzochte organisaties. Heeft corruptie in het land waar uw organisatie zaken wilde doen u er ooit van weerhouden die zaken te doen of weerhouden (additionele) investeringen te doen? Griekenland, Rusland, China, Angola, Kenia, Polen zijn een paar landen die worden genoemd, waar een bedrijf zich er ooit van Opzet onderzoek Het beschreven onderzoek is uitgevoerd door middel van telefonisch veldwerk. Het veldwerk is uitgevoerd in het najaar van 2013, onder Nederlandse bedrijven die banden hebben met het buitenland (import, export of een vestiging in het buitenland) en minstens vijftig klasse werkzame personen (KWP s). Iedereen die 15 uur per week of langer in het bedrijf werkt, telt als één persoon). In totaal zijn 75 personen benaderd, die (mede) verantwoordelijk zijn voor beleid op het gebied van risicomanagement of compliance. Figuur 8 Weet niet weerhouden heeft om zaken of investeringen te doen. Sommige bedrijven willen echter niet aangeven om welke landen het gaat. Adequate procedures om corruptie te voorkomen Het hebben van procedures vermindert eventuele strafmaat In de UK Bribery Act 2010 is expliciet opgenomen dat organisaties die er niet in slagen om de aan hen gelieerde personen te weerhouden van omkoping, hiervoor strafbaar kunnen worden gesteld. Kan een organisatie echter aantonen dat ze ondanks dat er een geval van omkoping heeft plaatsgevonden voldoende procedures in haar bedrijfsprocessen heeft opgenomen om dergelijke situaties te voorkomen, dan kan dit effectief aangevoerd worden ter verdediging. In de FCPA is een dergelijke bepaling niet expliciet opgenomen, maar wordt er impliciet melding gemaakt van de effectiviteit van complianceprogramma s bij het bepalen van de hoogte van de strafmaat. Waar ligt de verantwoordelijkheid voor anticorruptieprocedures? De verantwoordelijkheid voor het implementeren van de adequate procedures ligt bij het bestuur van een organisatie, maar het kan deze delegeren naar medewerkers of een afdeling die Vormen van corruptie waarmee bedrijven buiten Nederland te maken hebben gehad OKTOBER

5 Beginsel Proportionele procedures Betrokkenheid van het management Risicoassessment Due diligence Communicatie (training) Monitoring en review Welke stappen vallen onder dit beginsel? Inventariseren van bestaande procedures ter preventie van corruptie. In kaart brengen welke procedures ontbreken of aangescherpt moeten worden, rekening houdend met de specifieke corruptierisico s die uw organisatie loopt. Integreren van de procedures ter preventie van corruptie in bestaande procedures. De richtlijn geeft aan dat procedures helder, praktisch, toegankelijk en effectief geïmplementeerd moeten zijn en gehandhaafd moeten worden. Elementen die opgenomen kunnen worden in de beschrijving van deze procedures zijn de betrokkenheid bij preventie van corruptie, de algemene aanpak van het mitigeren van corruptierisico s en de strategische visie op hoe het preventiebeleid in de organisatie geïmplementeerd kan worden. In kaart brengen van organisatiecultuur en de wijze waarop zogenoemde soft controls daarop van invloed zijn. Het management van de organisatie is betrokken bij het anticorruptiebeleid. Van belang is dat onder leiding van het management een cultuur wordt gecreëerd waarin corruptie niet wordt getolereerd. Actief uitdragen van anticorruptiehouding en juist voorbeeldgedrag van het management. Uitvoeren risicoanalyse om inzicht te krijgen in de risico s die uw organisatie loopt op het gebied van corruptie door inventarisatie van de aard en omvang van potentiële corruptierisico s door risico-identificatie en -prioritering. Dit betreft risico s op verschillende niveaus, zowel intern als extern (land, sector, transactie, project en samenwerking met derden). In kaart brengen van bestaande maatregelen voor en effecten van deze risico s en waar nodig het creëren van aanvullende maatregelen. Periodiek, onderlegd en vastgelegd beoordelen van deze corruptierisico s. Inrichten van procedures voor de omgang met derde partijen en het aannemen van een kritische houding bij het aangaan van relaties met derden. Onderdeel van het onderzoek (due diligence) naar de derde partijen dient het risico op corruptie te zijn. Implementeren van communicatie en training van de anticorruptieprocedures in het algehele preventiebeleid. Het beginsel geeft aan dat training de bewustwording van medewerkers over corruptie vergroot. Selecteren en inzetten van eventuele andere toepasselijke communicatiematerialen en -middelen binnen uw organisatie. Toegankelijk maken van informatie over corruptie om mogelijk preventieve procedures te monitoren, evalueren en aanpassen. Opzetten van een monitoring- en reviewcyclus om periodiek de ingestelde procedures te monitoren en te beoordelen. Actualiseren of verbeteren van de ingestelde procedures (indien nodig). zich inhoudelijk met het thema bezighoudt. Het is hierbij van belang dat de implementatie van de adequate procedures geen eenmalige exercitie is, maar een continu proces van monitoren, beoordelen en desgewenst aanpassen van de procedures. Stappenplan Hoe integreert u nu de adequate procedures in de bestaande bedrijfsprocessen? Het bovenstaande stappenplan, niet gespecificeerd op de kenmerken van een specifieke organisatie (zoals op bedrijfsomvang en branche), kan u op weg helpen. Het is gebaseerd op de toelichting van vooral de UK Bribery Act. Door op basis van dit stramien een op uw eigen organisatie toegespitst plan van aanpak te ontwikkelen en uit te voeren, maakt u een begin met het volledig integreren van anticorruptiemaatregelen in bestaande bedrijfsprocessen. Voorkomen is altijd beter dan genezen! Martijn Hin is Partner bij BDO Forensics Litigation Support en is in deze functie verantwoordelijk voor het uitvoeren van preventieve en repressieve forensische onderzoeken bij diverse (inter)nationale organisaties anticorruptie). 32 OKTOBER 2014

Onderzoeksrapport: Implementatie UK Bribery Act 2010 bij ondernemingen in Nederland

Onderzoeksrapport: Implementatie UK Bribery Act 2010 bij ondernemingen in Nederland Onderzoeksrapport: Implementatie UK Bribery Act 2010 bij ondernemingen in Nederland Inhoudsopgave WellervanWoerden c.s. en ngcompliance hebben in samenwerking met de Vereniging van Compliance Officers

Nadere informatie

Eerlijk zakendoen, zonder corruptie

Eerlijk zakendoen, zonder corruptie Eerlijk zakendoen, zonder corruptie Praktische tips voor ondernemen in het buitenland Voorwoord Natuurlijk weet u dat corruptie eerlijk zakendoen ondermijnt. Bovendien schaadt het de economische en maatschappelijke

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

OPZET EN ONTWIKKELING VAN EEN BEDRIJFSETHIEK- EN INTEGRITEITSBELEID

OPZET EN ONTWIKKELING VAN EEN BEDRIJFSETHIEK- EN INTEGRITEITSBELEID OPZET EN ONTWIKKELING VAN EEN BEDRIJFSETHIEK- EN INTEGRITEITSBELEID Ronald Stein 1. Inleiding In de afgelopen twintig jaar werden gedragscodes gemeengoed, te beginnen bij Amerikaanse bedrijven na onthullingen

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

tien keer tien Corruptie in 10 vragen en 100 antwoorden

tien keer tien Corruptie in 10 vragen en 100 antwoorden Uit 10 antwoorden op 10 vragen aan 10 deskundigen blijkt dat corruptie volledig uitbannen een illusie is, maar dat vermindering van corruptie wel van groot belang is. Hieruit volgt de verplichting voor

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

Een positieve blik op modellen voor risicomanagement

Een positieve blik op modellen voor risicomanagement TPC Een positieve blik op modellen voor risicomanagement 26 Er zijn de afgelopen jaren nieuwe normen op het gebied van risicomanagement ontstaan. Welke handvatten geven deze normen COSO, ISO 31000 en M_o_R

Nadere informatie

Privacy: In control of in de krant?

Privacy: In control of in de krant? PRIVACY & INFORMATION GOVERNANCE Privacy: In control of in de krant? Resultaten Privacy-onderzoek KPMG & TNS-NIPO December 2010 IT ADVISORY Privacybescherming: organisaties zijn onbewust onbekwaam 1. Samenvatting

Nadere informatie

ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement

ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement TPC public control integraal risicomanagement norm ISO 31000 verankering implementatie ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement Het voor integraal risicomanagement vaak gebruikte COSO-model biedt

Nadere informatie

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG INHOUDSOPGAVE De Oracle-code voor ethiek en zakelijk gedrag..........1 Inzicht in deze code...............................1 Toepasselijkheid van deze code.....................2

Nadere informatie

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012 Corporate governance en btw-toezicht in Europa Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Corporate governance 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Operationeel Risico Management

Operationeel Risico Management Operationeel Risico Management Benchmark Rapport 2009 Auteurs: Danielle Wareman Karel Janssen Merel Verschure Research: Khanh Ly Vincent de W inter Schiphol Oost, 2009 Nederland 2009 DCE Consultants Niets

Nadere informatie

Buffers, bedrijfsmodellen, risico beheer, bestuur en datakwaliteit. Thema s DNB toezicht 2013

Buffers, bedrijfsmodellen, risico beheer, bestuur en datakwaliteit. Thema s DNB toezicht 2013 Buffers, bedrijfsmodellen, risico beheer, bestuur en datakwaliteit Thema s DNB toezicht 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Inleiding 5 2 De financiële sector vergroot zijn weerbaarheid 6 2.1 Banken: migratie

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties

Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties Een VBDO handleiding voor de structurele inbedding van MVO Consultancy and Research for Environmental Management Spuistraat 104d 1012

Nadere informatie

Management Systeem Integrale Veiligheid

Management Systeem Integrale Veiligheid Management Systeem Integrale Veiligheid Inhoudsopgave 0 INLEIDING... 3 0.1 ALGEMEEN... 3 0.2 PROCESBENADERING... 4 0.3 BIJDRAGEN... 5 1 SCOPE... 6 2 NORMATIEVE REFERENTIES... 6 3 TERMINOLOGIE EN DEFINITIES...

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

BrabantWonen & Integriteit

BrabantWonen & Integriteit BrabantWonen & Integriteit December 2012 Definitief 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Deel 1: Integriteitbeleid... 5 1. Wat is integriteit?... 5 2. Uitgangspunten... 5 3. Borgen van integriteit... 6 Deel

Nadere informatie

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl 2011 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Governance van beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Bedrijfsmodellen, buffers, risicobeheer en integriteit. Thema s DNB toezicht 2014

Bedrijfsmodellen, buffers, risicobeheer en integriteit. Thema s DNB toezicht 2014 Bedrijfsmodellen, buffers, risicobeheer en integriteit Thema s DNB toezicht 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Inleiding 5 4.7 Pensioenfondsen: beheersing marktrisico 21 4.8 Cross-sectoraal: complexe

Nadere informatie

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Whitepaper Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Wat zijn de digitale risico s die in uw organisatie om aandacht vragen? Fraude, hacken, lekken of manipuleren van informatie,

Nadere informatie

Interne Beheersing: in control of in de krant?

Interne Beheersing: in control of in de krant? Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Jim Emanuels Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Rede uitgesproken bij de aanvaarding

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

Nota Risicomanagement

Nota Risicomanagement Nota Risicomanagement Haarlem, Najaar 2014 Nota Risicomanagement Pagina 1 Samenvatting Risicomanagement is het effectief en systematisch omgaan met de kansen en bedreigingen die de realisatie van organisatiedoelstellingen

Nadere informatie

Tax Control Framework

Tax Control Framework Tax Control Framework Van risicogericht naar "in control": het werk verandert DV 401-1Z*1PL 12345 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Internationale ontwikkelingen Corporate Governance

Nadere informatie

32% 73% 79% Economische criminaliteit: Een bedreiging voor elk bedrijf. Economic Crime Survey Nederland 2014 In samenwerking met de VU Amsterdam

32% 73% 79% Economische criminaliteit: Een bedreiging voor elk bedrijf. Economic Crime Survey Nederland 2014 In samenwerking met de VU Amsterdam Economic Crime Survey Nederland 2014 In samenwerking met de VU Amsterdam Economische criminaliteit: Een bedreiging voor elk bedrijf 73% Bijna driekwart van de bedrijven slachtoffer van economische criminaliteit

Nadere informatie

duurzaamheidsverslag Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld

duurzaamheidsverslag Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld duurzaamheidsverslag 2012 Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld duurzaamheid voor ABN AMRO in 2012 in het kort duurzaamheid voor ABN AMRO in 2012 in het kort Als toonaangevende bank in Nederland

Nadere informatie

Van perceptie naar werkelijkheid

Van perceptie naar werkelijkheid White Paper 6 juni 2013 Juridische aandachtspunten ten aanzien van Cloud Computing Van perceptie naar werkelijkheid Bij aanbieders van Cloud Computing gaat het vaak om grote buitenlandse spelers, waardoor

Nadere informatie

45 mei 2010. compact. Risicomanagement. Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen

45 mei 2010. compact. Risicomanagement. Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen 45 mei 2010 compact Risicomanagement Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen Risicomanagement Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen 45 mei 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Risicomanagement

Nadere informatie

Onze onderzoeks- en adviespraktijk geeft

Onze onderzoeks- en adviespraktijk geeft FRAUDEBEHEERSING: HET MOET ANDERS De aanpak van fraudepreventie moet anders, getuige het aantal en de aard van de incidenten die in de financiële sector aan het licht komen. Regelgeving, governance codes

Nadere informatie