Grote risico s. Kortom: veilig werken is erg belangrijk voor heftruckchauffeurs!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grote risico s. Kortom: veilig werken is erg belangrijk voor heftruckchauffeurs!"

Transcriptie

1

2 Grote risico s De wet op de gevaarlijke werktuigen beschouwt de vorkheftrucks als gevaarlijke machine. Daarom moeten heftrucks aan bepaalde veiligheidseisen voldoen. Dit is niet onterecht aangezien er jaarlijks nog steeds zo n 200 ongelukken plaatsvinden in Nederland met heftrucks, met gevolgen variërend van slechts materiële schade tot ernstig letsel of zelfs overlijden. Wij gaan er echter van uit dat er geen gevaarlijke heftrucks bestaan. Er bestaan wel mensen, die op een gevaarlijke wijze werken met heftrucks. De afgelopen jaren staan steeds dezelfde ongelukken in de top 4: aanrijdingen, beknellingen, vallende ladingen en van hoogte vallen. In het overgrote deel van de ongevallen ligt de oorzaak bij het niet opvolgen of ontbreken van duidelijke veiligheidsvoorschriften en door onvoldoende onderhoud. Kortom: veilig werken is erg belangrijk voor heftruckchauffeurs! Combineer daarom een slimme aanschaf, regelmatig onderhoud, een goede organisatie én een veilige werkwijze. Dat maakt het werken met de heftruck niet alleen veiliger, maar ook een stuk efficiënter! 2

3 Veilig(er) werken Veilig(er) werken met de heftruck? Dat kan op een aantal manieren. zowel door de werkgever als de werknemer. In deze brochure leest u meer over de volgende punten: 1. Werkgever: Verantwoordelijkheden Een slimme aanschaf Servicepartner keuze Goede organisatie 2. Werknemer: Controlepunten voor het starten Werken met de heftruck Controlepunten bij einde werkzaamheden Veilig(er) werken 3

4 Verantwoordelijkheden Verantwoordelijkheden van de werkgever De werkgever is er volgens de arbo-wetgeving verantwoordelijk voor dat werknemers, die een mobiel arbeidsmiddel met een eigen aandrijving bedienen (zoals een heftruck, elektro-pallettruck, graafmachine, enz) over een specifieke deskundigheid beschikken (art. 7.17c lid 1 van het arbobesluit). Het begrip specifieke deskundigheid is - m.u.v. het hijsbewijs - door de wetgever niet gedefinieerd; waardoor het de verantwoordelijkheid van de werkgever is. Voor het invullen van specifieke deskundigheid zijn drie gebieden van belang: Vaktechnische vaardigheden, zoals het besturen van de truck/machine, het positioneren van lading, het graven, het hijsen, e.d; De spelregels/verkeersregels die op het bedrijf zijn afgesproken, zoals welke snelheden in welke gebieden, rijroutes, waar parkeren, wie is verantwoordelijk voor dagelijks onderhoud, etc; Merkspecifieke kennis; de truck/machine van merk a kan op meerdere punten verschillen van de truck/machine van merk b. Stel duidelijke verkeersregels op voor het gebruik van de heftruck De werkgever dient te inventariseren welke specifieke deskundigheden in zijn werksituatie vereist zijn en daarop moet een instructieprogramma ontwikkeld worden. De werkgever moet zelf bepalen op welke wijze deze instructie verzorgd wordt. Belangrijk is het hierbij om: Een goede inventarisatie te maken van de vereiste specifieke deskundigheid; Een adequate instructie (laten) verzorgen die de drie hierboven genoemde deskundigheidsgebieden afdekt; Schriftelijk vastleggen (incl. ondertekening), dat de betreffende medewerker deze instructie heeft gevolgd. 1. Werkgever 1. Werkgever Verantwoordelijkheden 4

5 Door een medewerker domweg naar een cursus te sturen om bijvoorbeeld een heftruck-rijbewijs te behalen is niet zeker gesteld, dat de werkgever zijn arbo-verantwoordelijkheden in deze ten volle heeft waargemaakt. Verder is het van belang een programma op te zetten om periodiek de deskundigheid op peil te houden. Medewerkers op een heftruck laten rijden zonder hiervoor een specifieke opleiding/ training/instructie te hebben gevolgd is een overtreding van het arbo-besluit en derhalve aan te merken als een economisch delict. Verder heeft deze nalatigheid vooral gevolgen als er een ongeval met persoonlijk letsel ontstaat. Nalatige werkgevers lopen dan het risico strafrechtelijk vervolgd te worden. Een ander risico dat de nalatige werkgever loopt, is de schadeclaim van de werknemer. Als het gaat om een ongeval met zware letselschade, dan loopt een dergelijke claim in de honderdduizenden Euro s. Bij aantoonbare nalatigheid is te verwachten dat, op basis van de WAM-verzekering, deze schade niet is te verhalen. 1. Werkgever Verantwoordelijkheden 5

6 Wederzijdse verantwoordelijkheid De machinerichtlijn en de arbowetgeving brengt een wederzijdse verantwoordelijkheidslijn fabrikant/importeur en werkgever tot stand. De fabrikant is verplicht om bedieningshandleidingen aangevuld met evt. trainingen/instructies te leveren, terwijl de werkgever verplicht is deze aan zijn medewerkers ter hand te stellen. Om de aansprakelijkheid binnen de wettelijke verantwoordelijkheidsketen af te regelen is het aan te bevelen om in overleg met de fabrikant/importeur/verdeler van de heftruck vast te stellen welke training adequaat is. De BMWT heeft naast het BMWT-Keur voor veiligheidskeuringen ook het systeem BMWT-Train ontwikkeld. Dit houdt in dat aangesloten ondernemingen, zoals Feyter Forklift Services, gecertificeerde opleidingen voor bestuurders van heftrucks kunnen verzorgen. Via de in company aanpak kunnen we u met het BMWT-Train garanderen dat de werkgever zijn verantwoordelijkheden - neergelegd in artikel 7.17c van het Arbo-besluit - heeft waargemaakt. Verder is het van belang, dat ervaren bestuurders regelmatig een opfris-training volgen. 1. Werkgever Verantwoordelijkheden 6

7 Een slimme aanschaf Een veilige heftruck Veilig(er) werken begint bij de keuze voor een voor het werk geschikte heftruck die voldoet aan alle veiligheidseisen. Een slimme aanschaf dus. Sinds 1 januari 1995 moeten heftrucks, die nieuw in gebruik genomen worden, geleverd worden onder het keur van de machinerichtlijn. Hierin zijn de fundamentele veiligheidseisen opgenomen, waaraan de heftruck moet voldoen. Deze fundamentele veiligheidseisen worden per machine uitgewerkt in geharmoniseerde normen. Voor heftrucks is dit de NEN EN Door het aanbrengen van het CE-Keur geeft de fabrikant de garantie, dat de machine voldoet aan de fundamentele veiligheidseisen; het CE-Keur is dus een veiligheidskeur. Op alle intern transport materieel dient een aantal veiligheidsvoorzieningen aanwezig te zijn. aangebracht op basis van risico-inventarisatie. Wanneer een persoon eigenmachtig, zonder instemming van de fabrikant, wijzigingen aanbrengt in in de beveiligingen van de machine, is die persoon daarmee zelf verantwoordelijk geworden, c.q. een eventuele aansprakelijkheid van de fabrikant is daarmee vervallen! 1. Werkgever Een slimme aanschaf 7

8 Servicepartner keuze Bij de aanschaf van een heftruck of ander intern transportmiddel, is het van belang dat u in het aankoopproces niet alleen kijkt naar de machine(s) zelf, maar ook naar de organisatie er achter. Uw machine zal immers regelmatig deskundig onderhouden en gekeurd moeten worden. Periodiek onderhoud Behalve dagelijks onderhoud dat door de bestuurder/medewerker uitgevoerd wordt (zie de controlepunten op pagina 15), is er het periodieke preventieve onderhoud dat op tijd, maar vooral ook deskundig, moet gebeuren. Daarvoor is kennis nodig van de heftruck, maar ook van het gebruik en de omstandigheden waaronder de heftruck is ingezet. De onderhoudscyclus is afhankelijk van: Inzetduur; Belasting; Werkomstandigheden. De heftruck die steeds volledig wordt belast in een vochtige en stoffige omgeving op een instabiele grondslag heeft bijvoorbeeld iedere 300 uur een onderhoudsbeurt nodig. Een heftruck, die werkt op verhard terrein waarbij slechts 60% van de capaciteit wordt gedraaid heeft bijvoorbeeld na 600 uur een onderhoudsbeurt nodig. Een heftruck die maar enkele uren per dag draait zal slechts eenmaal per half jaar een onderhoudsbeurt nodig hebben. Deskundig en tijdig uitgevoerd onderhoud draagt bij aan de veiligheid van de heftruck, de kans op een storing wordt sterk kleiner terwijl de levensduur van de heftruck groter wordt. 1. Werkgever Servicepartner keuze 8

9 Periodieke veiligheidskeuringen In de Arbo-wetgeving is vastgelegd dat hef- en magazijntrucks jaarlijks door een deskundige moeten worden gekeurd. Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen een onderhoudsbeurt en een veiligheidskeuring; een onderhoudsbeurt is gericht op het inzetbaar houden van de machine, terwijl een periodieke veiligheidskeuring gericht is op het terugdringen van risico s. Het is wel verstandig om een onderhoudsbeurt en een veiligheidskeuring te combineren, omdat hierdoor de keuring meer diepgang heeft, terwijl het ook nog kostenbesparend is. Rond het keuren van heftrucks wordt veelvuldig gediscussieerd over wat is deskundig. Om een bijdrage aan de oplossing van deze discussie te leveren heeft BMWT een systeem van periodieke veiligheidskeuringen ontwikkeld, dat een deskundige en onafhankelijke uitvoering van de keuring garandeert. De BMWT-leden, zoals Feyter Forklift Services, mogen zich deskundig noemen, omdat de BMWT-keurmeesters alleen die machines mogen keuren waarvan zij: Periodiek de fabrikantentraining volgen; Beschikken over de actuele manuals; Meetgereedschap gebruiken, die gecalibreerd zijn conform de specificaties van de fabrikant. De onafhankelijkheid wordt gegarandeerd doordat: Keurende bedrijven periodiek gecontroleerd worden door de TÜV; De uitgevoerde keuringen steeksproefsgewijs gecontroleerd worden door een onafhankelijke derde instantie. Samengevat komt het er op neem dat het BMWT-bedrijf dat de heftruck gekeurd heeft, daarmee als het ware de Arbo-verantwoordelijkheid van de werkgever overneemt. 1. Werkgever Servicepartner keuze 9

10 Goede organisatie Een goede organisatie van het werk draagt ook bij aan het veilig(er) werken met heftrucks. Regels en afspraken Maak afspraken over de rijsnelheid. Tref waar nodig maatregelen. Neem deze afspraken op in het verkeersreglement van het bedrijfsterrein en in de rijroutes in gebouwen; Verbied het met de heftruck optillen of meerijden van mensen. Leg dit ook op papier vast. Alleen als gekeurde voorzieningen (zoals een werkbak) gebruikt worden, mogen mensen met een heftruck op hoogte werken; Controleer de naleving van regels en afspraken over veilig werken met de heftruck. Leg ook deze controle vast in een reglement of protocol. Persoonlijke bescherming Gebruik de verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen. Zoals veiligheidsschoenen. Die beschermen je voeten bij overrijden of vallende ladingen; Verstrek waar nodig aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen. Zoals zuurvrije handschoenen, zuurbril, zuurbestendig schort en noodoogdouche; Controleer op het dragen van de beschikbare en verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen bij het werken op en om de heftruck. 1. Werkgever Goede organisatie 10

11 Werken met de heftruck Om te beginnen wordt bij iedere nieuwe heftruck een Nederlandstalige handleiding verstrekt. De bestuurder dient deze te bestuderen, zodat hij/zij weet wat wel en niet met de machine is toegestaan. Kantelrisico Het kantelrisico bij een heftruck is voorwaarts of zijwaarts. Het is gebleken, dat bij een zijwaartse kanteling de bestuurder de onbedwingbare neiging heeft om via de lage zijde van de heftruck weg te springen. Omdat dat de zijde is waarop de truck kantelt is het risico levensgroot aanwezig dat de bestuurder bekneld zal raken onder de heftruck. Een veiligheidsgordel heeft de hier de functie om de bestuurder binnen de contouren van de machine te houden. Bij een reachtruck zal de bestuurder er via de achterzijde afspringen. Het beknellingsrisico is niet aanwezig dus is de veiligheidsgordel bij de reachtruck niet verplicht. De bestuurder dient de bedieningshandleiding te bestuderen. Veiligheidsgordel of andere bescherming Juridisch is de draagplicht van de veiligheidsgordel op de heftruck helder geregeld. Het wetsartikel luidt als volgt: Indien het gevaar bestaat dat de te vervoeren personen bij kanteling of omslaan bekneld kunnen raken tussen delen van het mobiele arbeidsmiddel en de grond, is een systeem geïnstalleer waarmee zij kunnen worden tegengehouden. Dit betekent dat, sinds 5 december 2002, alle heftrucks voorzien moeten zijn van een veiligheidsgordel. In veel werksituaties is het echter onvermijdbaar, dat de bestuurder zeer frequent de heftruck op en af moet. In dergelijke situaties is de veiligheidsgordel een erg onpraktisch hulpmiddel. Als vervanging kan men dan kiezen voor een gesloten cabine of een beschermbeugel, een zogenaamde pilot protector. Een veiligheidsgordel is dan niet nodig. 2. Werknemer 2. Werknemer Werken met de heftruck 11

12 Parkeren van de heftruck Elke keer dat de bestuurder de truck verlaat moeten de vorken op de grond geplaatst zijn. Hierdoor wordt de truck geblokkeerd en wordt de schade aan de hydraulische installatie voorkomen. Zet de motor af en verwijder de contact- en/of massasleutel. Bij het parkeren op een helling kan het noodzakelijk zijn extra blokken te plaatsen. Algemeen Rijd zonder last met een horizontale vork Houd lading altijd zo laag mogelijk Let op voldoende doorrijdhoogte Rijd achteruit bij beperkt zicht door de mast Pas de rijsnelheid aan de omstandigheden aan Wees bedacht op slipgevaar Pas rijsnelheden aan en rem gelijkmatig af Neem bochten niet te snel Rijd hellingen op een juiste manier op en af Op de openbare weg moet een heftruck aan de wettelijke eisen voldoen TIPS Rijden op een helling Het rijden op hellingen levert kantelgevaar op. Belangrijk is daarom, dat u: Het zwaartepunt zo laag mogelijk houdt door de vorken zo laag mogelijk te houden; Met de vorken vooruit rijdt; Niet van rijrichting verandert; Langzaam rijdt. 2. Werknemer Werken met de heftruck 12

13 Hijsen met de heftruck Heftrucks zijn ontworpen voor het heffen van lasten. Vanuit het streven naar een multifunctionele inzet worden heftrucks ook (incidenteel) ingezet voor het uitvoeren van hijswerk c.q. het verplaatsen van vrijhangende lasten. Dit gebeurt op verschillende wijzen: 1. Door het monteren van een speciaal daarvoor ontworpen hijsarm (een jib); 2. Door over de vorken heen een koker te schuiven waaraan de last bevestigd wordt middels een ketting, kabel of hijsband. Voordat de heftruck ingezet wordt voor hijswerk moeten er een aan een aantal veiligheidseisen, die in het arbobesluit zijn vastgelegd, worden voldaan. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen via Feyter Forklift Services. Jib voor de heftruck. Laden en lossen Overbelast de heftruck nooit Gebruik nooit extra contragewicht om meer lading te kunnen oppakken Verplaats geen onstabiele lading Neem de lading zo ver mogelijk in de hiel van de vork Let op andere mensen Laat bij een reachtruck nooit mensen tussen mast en truck lopen of staan Let op losse voorwerpen bovenop de lading Zet een last altijd voorzichtig neer, op een veilige plek TIPS 2. Werknemer Werken met de heftruck 13

14 Laden van de batterij Maakt u gebruik van een elektrisch aangedreven heftruck, let dan op de volgende punten bij het laden van batterijen: 1. Batterijlader uitschakelen 2. Dichtheid elektroliet: - meten - noteren laadrapportenboek 3. Uitvoeren dagelijks onderhoud - controle vloeistof - schoonmaken batterij en deksel - stekkers en contrastekkers; schoon en vetvrij 4. Batterij aan truck koppelen 5. Batterijdeksel sluiten Brandstof tanken Bij het aftanken van een verbandingsheftruck zijn de volgende veiligheidsmaatregelen belangrijk: De motor moet worden uitgeschakeld; Alle elektrische systemen moeten worden uitgeschakeld; De cabineverwarming moet worden uitgeschakeld; De cabine dient verlaten te zijn; Voorkom het ontstaan van statische elektriciteit, door bijv. het mondstuk tegen de tank te houden; Vermijd open vuur, brandende sigaretten, e.d.; Tank af in een goed geventileerde ruimte; Alles wat gemorst wordt dient direct opgeruimd te worden en dienst afgevoerd te worden als chemisch afval. Maak het batterijcompartiment regelmatig schoon. 2. Werknemer Werken met de heftruck 14

15 Dagelijks onderhoud en controles Onderhoud Regelmatige controle, onderhoud en inspectie van de heftruck zijn nodig om veilig te kunnen werken. Een heftruck is een hoogwaardig technisch product, dat vaak zwaar wordt belast in wisselende omstandigheden. Iedere bestuurder is, voordat hij/zij gaat werken met de machine, zelf verantwoordelijk voor de controle van de heftruck. Controlepunten bij het starten van de heftruck Bij aanvang van de werkzaamheden moet de heftruck gecontroleerd worden. Belangrijk hierbij is de volgende checklist: Houd de cabine schoon en op orde; laat geen materiaal zoals gereedschap rondslingeren; Verwijder eventueel vuil en olie van voetpedalen, de voetplaten en de treden; Controleer de machine op lekkages en andere beschadigingen; Controleer de conditie van de veiligheidsgordel; Stel de stoel in naar uw comfort. De pedalen moeten volledig ingedrukt kunnen worden, terwijl u met de rug tegen de leuning zit; Controleer de banden. Slappe of beschadigde banden verminderen de stabiliteit van de machine; Controleer de werking van de remmen, de besturing, het hydraulisch systeem, de claxon en de verlichting; Controleer bij elektrotrucks de laadtoestand van de batterij, het vloeistofniveau van de batterij en kabels en stekkers; Controleer bij verbrandingstrucks het oliepeil, het koelsysteem, de accu en het luchtfilter. Reinigen van het luchtfilter behoort, zeker in een stoffige omgeving, tot het dagelijkse onderhoud. 2. Werknemer Dagelijks onderhoud en controles 15

16 Controlepunten bij einde werkzaamheden Om veilig en efficiënt te werken is het ook vereist na het beëindigen van de werkzaamheden de heftruck op de volgende punten te controleren: Algemeen Parkeer op een veilige plaats; Parkeerrem vastzetten; Rijrichtingschakelaar neutraal; Vorken op de grond; Contactsleutel verwijderen; Schade of gebreken doorgeven. Elektro Laadtoestand batterij; Vloeistofniveau batterij; Laden volgens aanwijzingen leverancier. Verbranding Tanken; Gaskraan dichtdraaien. 2. Werknemer Dagelijks onderhoud en controles 16

17 Meer weten? Voor meer informatie, artikelen en folders omtrent (werken met) heftrucks, magazijntrucks, verreikers enz. kijkt u op de website van Feyter Forklift Services, Ook kunt u bij Feyter Forklift Services terecht voor trainingen en keuringen. Interesse? Neem contact op via onderstaande contactgegevens. Groenlandweg SN Nieuwdorp Postbus AK Vlissingen T +31 (0) F +31 (0) Mr. F.J. Haarmanweg AM Terneuzen Postbus AB Terneuzen T +31 (0) F +31 (0)

veilig werken met DE heftruck

veilig werken met DE heftruck veilig werken met DE heftruck Grote risico s Vooral loodsmedewerkers en technisch personeel werken vaak met heftrucks. Daar gebeuren echter veel ongelukken mee: zo n 200 per jaar. Het gevolg: ernstig letsel

Nadere informatie

Veilig werken met de verreiker

Veilig werken met de verreiker Veilig werken met de verreiker Grote risico s Door de vele verschillende voorzetstukken is de verreiker een multifunctioneel, breed inzetbare machine die niet meer weg te denken is op de hedendaagse werkterreinen.

Nadere informatie

HEFTRUCK. Wat is de gewenste situatie? Maatregelen. Sector Hoveniers en Groenvoorziening

HEFTRUCK. Wat is de gewenste situatie? Maatregelen. Sector Hoveniers en Groenvoorziening HEFTRUCK Het gebruik van een heftruck brengt verschillende gevaren met zich mee: vallende lading, een kantelende heftruck en aanrijdingen met personen. Ongevallen met heftrucks hebben regelmatig een ernstige

Nadere informatie

HEFTRUCK. Wat is de gewenste situatie? Maatregelen. Sector Bloembollenteelt en handel

HEFTRUCK. Wat is de gewenste situatie? Maatregelen. Sector Bloembollenteelt en handel HEFTRUCK Het gebruik van een heftruck brengt verschillende gevaren met zich mee: vallende lading, een kantelende heftruck en aanrijdingen met personen. Ongevallen met heftrucks hebben regelmatig een ernstige

Nadere informatie

LOGISTIEKE OPLEIDINGEN HEFTRUCK PROEFEXAMEN 1 VEILIG WERKEN MET DE HEF- OF REACHTRUCK

LOGISTIEKE OPLEIDINGEN HEFTRUCK PROEFEXAMEN 1 VEILIG WERKEN MET DE HEF- OF REACHTRUCK LOGISTIEKE OPLEIDINGEN HEFTRUCK PROEFEXAMEN 1 VEILIG WERKEN MET DE HEF- OF REACHTRUCK Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4 Vraag 5 Vraag 6 Vraag 7 Vraag 8 Vraag 9 In de Arbo-wet gaat het om zaken als A gezondheid

Nadere informatie

SSVV Opleidingengids TOETSMATRIJS THEORIE-EXAMEN: WERKEN MET EEN VORKHEFTRUCK. Algemeen (basisbegrippen)

SSVV Opleidingengids TOETSMATRIJS THEORIE-EXAMEN: WERKEN MET EEN VORKHEFTRUCK. Algemeen (basisbegrippen) Toetsduur: 30 minuten Cesuur: 3 of meer is een voldoende TOETSMATRIJS THEORIE-EXAMEN: WERKEN MET EEN VORKHEFTRUCK Onderwerpen: Algemeen (basisbegrippen) Code Onderwerpen Tax. Code Toetstermen: De kandidaat

Nadere informatie

Theorie. Taxono mie Code

Theorie. Taxono mie Code Toetstermen: Werken met een vorkheftruck in de (petro)chemie Code Toetstermen Na afloop van de training kan de cursist ALGEMEEN Taxono mie Code Theorie Relevante aandachtspunten voor toetsing en examinering

Nadere informatie

Toolbox: Veilig werken met een heftruck

Toolbox: Veilig werken met een heftruck Toolbox: Veilig werken met een heftruck Inleiding Er gebeuren elk jaar ongeveer 4000 incidenten en ongevallen met heftrucks in Nederland waarvan 6 met dodelijke afloop. Uit gegevens van de Arbeidsinspectie

Nadere informatie

Veilig werken met de hoogwerker

Veilig werken met de hoogwerker Veilig werken met de hoogwerker Grote risico s Eén van de meest voorkomende ernstige incidenten in de bouw is het vallen van grote hoogte. De oorzaak van dit soort ongevallen dient meestal gezocht te worden

Nadere informatie

Dé VCA-specialist van Zuid-Nederland

Dé VCA-specialist van Zuid-Nederland Toolbox: Veilig werken met de heftruck Het doel van een toolboxmeeting is om de aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te verbeteren. Wat is een heftruck? Een heftruck is

Nadere informatie

LOGISTIEKE OPLEIDINGEN HEFTRUCK PROEFEXAMEN 2 VEILIG WERKEN MET DE HEF- OF REACHTRUCK

LOGISTIEKE OPLEIDINGEN HEFTRUCK PROEFEXAMEN 2 VEILIG WERKEN MET DE HEF- OF REACHTRUCK LOGISTIEKE OPLEIDINGEN HEFTRUCK PROEFEXAMEN 2 VEILIG WERKEN MET DE HEF- OF REACHTRUCK Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4 Vraag 5 Vraag 6 Vraag 7 Vraag 8 Vraag 9 Vraag 10 In de Arbo-wet gaat het om zaken als

Nadere informatie

Werken met vorkheftruck gevorderd (IS-001) Versie TC-K 2011-06-09

Werken met vorkheftruck gevorderd (IS-001) Versie TC-K 2011-06-09 Doelgroep Medewerkers die met een vorkheftruck moeten werken op een bedrijfsterrein, in installaties, werkplaatsen, magazijnen waarbij de opdrachten een zekere moeilijkheidsgraad hebben, bv stapelen in

Nadere informatie

LOGISTIEKE OPLEIDINGEN HEFTRUCK PROEFEXAMEN 3 VEILIG WERKEN MET DE HEF- OF REACHTRUCK

LOGISTIEKE OPLEIDINGEN HEFTRUCK PROEFEXAMEN 3 VEILIG WERKEN MET DE HEF- OF REACHTRUCK LOGISTIEKE OPLEIDINGEN HEFTRUCK PROEFEXAMEN 3 VEILIG WERKEN MET DE HEF- OF REACHTRUCK Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4 Vraag 5 Vraag 6 Vraag 7 In de Arbo-wet gaat het om zaken als A gezondheid en mensenkennis

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0052) Heftruckchauffeur (m/v)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0052) Heftruckchauffeur (m/v) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0052) Heftruckchauffeur (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Heftruckchauffeur (m/v) 1.2 Definitie Bestuurt een heftruck en houdt zich hierbij aan de kwaliteitsprocedures en veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

HEFTRUCK INSTRUCTIEKAART WERK OPSTARTEN BEDIENING

HEFTRUCK INSTRUCTIEKAART WERK OPSTARTEN BEDIENING HEFTRUCK WERK OPSTARTEN - Draag alle persoonlijke beschermingsmiddelen nodig voor het uit te voeren werk : - veiligheidsschoenen - handschoenen - gehoorbescherming, - Lees aandachtig de instructies bij

Nadere informatie

MACHINEVEILIGHEID ALGEMEEN

MACHINEVEILIGHEID ALGEMEEN MACHINEVEILIGHEID ALGEMEEN Het werken met machines, apparaten, gereedschappen en installaties (hierna te noemen: machines) kan gevaren veroorzaken. Machines kunnen gevaarlijk zijn of gevaarlijk worden

Nadere informatie

WERKEN OP HOOGTE MET DE HOOGWERKER

WERKEN OP HOOGTE MET DE HOOGWERKER WERKEN OP HOOGTE MET DE HOOGWERKER Het werken met een hoogwerker is veilig als de hoogwerker en de medewerker in de hoogwerker niet om kunnen vallen. Zorg daarom voor hoogwerkers en materiaal dat aan de

Nadere informatie

Opzet BMWT-Train Inleiding Verantwoordelijkheden m.b.t. het veilig en gezond werken van de heftruckchauffeur. Wederzijdse verantwoordelijkheid

Opzet BMWT-Train Inleiding Verantwoordelijkheden m.b.t. het veilig en gezond werken van de heftruckchauffeur. Wederzijdse verantwoordelijkheid Opzet BMWT-Train Inleiding De werkgever is er volgens de Arbo-wetgeving verantwoordelijk voor, dat werknemers die een mobiel arbeidsmiddel met een eigen aandrijving bedienen (b.v. een heftruck, een tientonmeterkraan,

Nadere informatie

Werken met starre verreiker (IS-003) Versie TC-K 2012-03-27

Werken met starre verreiker (IS-003) Versie TC-K 2012-03-27 Verduidelijking: Werken met verreiker Er zijn verschillende soorten verreikers, die ook verschillende functies kunnen uitoefenen. Praktisch alle verreikers zijn uitgerust met: - Voorwielsturing - Vierwielsturing

Nadere informatie

Gezond werken met. de handpallettruck

Gezond werken met. de handpallettruck Gezond werken met de handpallettruck Op de juiste manier inzetten Veel bedrijven gebruiken handpallettrucks voor het verplaatsen van goederen, ondanks de groeiende populariteit van de elektrische pallettruck.

Nadere informatie

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel. Chauffeur Containerheftruck. Opgenomen in de toets: Aantal vragen /opdrachten: Taxonomie code:

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel. Chauffeur Containerheftruck. Opgenomen in de toets: Aantal vragen /opdrachten: Taxonomie code: Opgesteld door: CCV Examenonderdeel Code: Naam: Toetsvorm: CHP Chauffeur Containerheftruck Praktijk 1. Controle en onderhoudshandelingen 10% 1.1 De kandidaat kan de controle- en de vorken van de containerheftruck

Nadere informatie

Verreiker: Gebruik als multifunctioneel werktuig.

Verreiker: Gebruik als multifunctioneel werktuig. Verreiker: Gebruik als multifunctioneel werktuig. Achtergrond Verreikers zijn bedoeld om lasten geleid te verplaatsen. Hierbij wordt een vorkenbord gebruikt met daaraan gekoppeld twee vorken om de last

Nadere informatie

Toetsmatrijs Vakbekwaamheid vorkheftruck-/reachtruckchauffeur praktijk Initieel en Verlenging

Toetsmatrijs Vakbekwaamheid vorkheftruck-/reachtruckchauffeur praktijk Initieel en Verlenging In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CB divisie CCV Categoriecode: HEF en E(Initieel examen), VHEF

Nadere informatie

Opleiding: BESTUURDER REACHTRUCK

Opleiding: BESTUURDER REACHTRUCK Opleiding: BESTUURDER REACHTRUCK De bestuurder reachtruck verplaatst en stapelt goederen over korte afstanden, vooral in smalle gangpaden van een magazijn. Hij gebruikt de reachtruck om goederen te stapelen

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Versnellingsbakkrik Datona

Veiligheidsinstructies Versnellingsbakkrik Datona Veiligheidsinstructies Versnellingsbakkrik Datona *dt-53107man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

vervolg VEILIG werken met de hoogwerker

vervolg VEILIG werken met de hoogwerker die voldoen aan de voorwaarden voor het specifieke gebruikersprofiel. Hij zal speciale aandacht geven aan de volgende punten: Hij overtuigt zich ervan dat alle gebruikers de instructie gelezen en begrepen

Nadere informatie

1 Veiligheid en gezondheid voorop De rol van de overheid De Arbo-wet Afsluiting 14

1 Veiligheid en gezondheid voorop De rol van de overheid De Arbo-wet Afsluiting 14 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 1 Veiligheid en gezondheid voorop 9 1.1 De rol van de overheid 9 1.2 De Arbo-wet 10 1.3 Afsluiting 14 2 De heftruck 15 2.1 Middelen van transport 15 2.2 Onderdelen van de

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona *dt-53114man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

VEILIGHEIDSTIPS VOOR JOBSTUDENTEN

VEILIGHEIDSTIPS VOOR JOBSTUDENTEN Bijlage Safety Flash - 2017 / 03 VEILIGHEIDSTIPS VOOR JOBSTUDENTEN Ik zorg ervoor dat mijn werkpost proper en ordelijk is. Ik zet alles na gebruik terug op zijn plaats. Ik hou alle doorgangen vrij en ik

Nadere informatie

Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing. Routetrein CX T. Aanvullingopdeseriebedieningsinstructies. vandetrekkercxt 51048070051 NL - 02/2012

Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing. Routetrein CX T. Aanvullingopdeseriebedieningsinstructies. vandetrekkercxt 51048070051 NL - 02/2012 Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Routetrein CX T Aanvullingopdeseriebedieningsinstructies vandetrekkercxt 1050 51048070051 NL - 02/2012 Inhoudsopgave g 1 Voorwoord Informatie over de documentatie...

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona

Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona *dt-57606man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

Task Safety Requirements Hoisting and Lifting NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Hoisting and Lifting NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 5 A. INLEIDING HIJS- & HEFWERKZAAMHEDEN Hijsen en heffen behoren tot de meest risicovolle werkzaamheden. Het gaat steeds om het verplaatsen van zware lasten met zware materialen, soms zelfs onder

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona

Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona *dt-53211man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Opleiding: BESTUURDER HEFTRUCK

Opleiding: BESTUURDER HEFTRUCK Opleiding: BESTUURDER HEFTRUCK De bestuurder heftruck verplaatst en stapelt goederen over korte afstanden, zowel binnen als buiten. Hij laadt en lost externe transportmiddelen. Hij voorziet de heftruck

Nadere informatie

Gezond werken met. de handpallettruck. dé arbo- en verzuimspecialisten in transport en logistiek

Gezond werken met. de handpallettruck. dé arbo- en verzuimspecialisten in transport en logistiek Gezond werken met de handpallettruck dé arbo- en verzuimspecialisten in transport en logistiek Op de juiste manier inzetten Gezond(er) werken Veel bedrijven gebruiken handpallettrucks voor het verplaatsen

Nadere informatie

HOOGWERKERS HIJS- & HEFTOESTELLEN

HOOGWERKERS HIJS- & HEFTOESTELLEN ALGEMENE BEDIENINGSINSTRUCTIES VOOR HOOGWERKERS TE LEZEN VOOR INGEBRUIKNAME GEBRUIK DE HOOGWERKER NIET INDIEN U DE HIERNAVOLGENDE REGELS NIET KENT! ALGEMENE VEILIGHEID, RIJGEDRAG EN BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Veilig werken met apparaten en machines

Veilig werken met apparaten en machines Published on Arbocatalogus voor de vlakglasbranche (http://www.arbocatalogus-vlakglas.nl) Veilig werken met apparaten en machines Oplossing status: Goedgekeurd door Inspectie SZW Een machine is een arbeidsmiddel,

Nadere informatie

www.motrac.be Motrac Occasies: zo goed als nieuw tegen een zeer aantrekkelijke prijs

www.motrac.be Motrac Occasies: zo goed als nieuw tegen een zeer aantrekkelijke prijs www.motrac.be Motrac Occasies: zo goed als nieuw tegen een zeer aantrekkelijke prijs Koop risicovrij Voor bedrijven die op zoek zijn naar eersteklas hef-en magazijntrucks, maar (nog) niet in nieuwe trucks

Nadere informatie

Toolbox Werken met grondverzetmaterieel

Toolbox Werken met grondverzetmaterieel Toolbox Werken met grondverzetmaterieel Stichting Arbouw 2009. Alle rechten voorbehouden. Risico s bij het werken met grondverzetmaterieel wegzakken en omvallen van de machines; aanrijdingen; beknelling

Nadere informatie

Handboek van een vacuümunit type VHU-40-HE Type: VHU-3000-HE Gewicht: 145 kg

Handboek van een vacuümunit type VHU-40-HE Type: VHU-3000-HE Gewicht: 145 kg De Brugman 9, NL-1948NB Beverwijk Tel: +31(0)251226477 Fax:+31(0)251221840 Email: info@hamevac.nl Site: www.hamevac.nl KvK: 34079398 BTW: NL800854202B01 Bank: 671113003 Iban: NL24INGB0671113003 Handboek

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Safety Event Didi Rinkel en Martin Krüger. Aansprakelijkheidskwesties rondom machines.

Safety Event Didi Rinkel en Martin Krüger. Aansprakelijkheidskwesties rondom machines. Safety Event 2016 www.vandiepen.com Didi Rinkel en Martin Krüger Aansprakelijkheidskwesties rondom machines Agenda Europese Richtlijnen Machinerichtlijn (2006/42/EG) Normen en aansprakelijkheid Contractuele

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0053) Reachtruckchauffeur (m/v)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0053) Reachtruckchauffeur (m/v) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0053) Reachtruckchauffeur (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Reachtruckchauffeur (m/v) 1.2 Definitie Bestuurt een reachtruck en houdt zich hierbij aan de kwaliteitsprocedures en veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

(indien van toepassing) 1. klem 2. vorkversteller (spreader) 3. side shift 4. verlengde vork

(indien van toepassing) 1. klem 2. vorkversteller (spreader) 3. side shift 4. verlengde vork Opgesteld door: CCV Examenonderdeel Code: Naam: Toetsvorm: n.v.t. Veiligheidscertificaat Vorkheftruck/Reachtruck Theorie Note: Waar in dit document vorkheftruck gelezen wordt, kan ook reachtruck staan.

Nadere informatie

... Think safety! Werken met. Hijsen en heffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

... Think safety! Werken met. Hijsen en heffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid ... Think safety! Werken met VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen Gasunie de hoogste prioriteit;

Nadere informatie

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen De wetgeving met betrekking tot machines en arbeidsmiddelen is niet eenvoudig. Er zijn diverse richtlijnen en wetten binnen de Europese Unie en

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BESTUURDER REACHTRUCK

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BESTUURDER REACHTRUCK OPLEIDINGENSTRUCTUUR BESTUURDER REACHTRUCK 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) BESTUURDER HEFTRUCK/REACHTRUCK Beroepencluster (SERV/Compensatiefonds

Nadere informatie

- 1 - Informatie over veiligheid bij tillen, dragen en werken met intern transport

- 1 - Informatie over veiligheid bij tillen, dragen en werken met intern transport - 1 - Informatie over veiligheid bij tillen, dragen en werken met intern transport Het komt op vrijwel iedere werkplek voor dat er wat moet worden verplaatst. In het magazijn en productiehal behoort het

Nadere informatie

Arbocatalogus pkgv- industrie Valgevaar

Arbocatalogus pkgv- industrie Valgevaar Arbocatalogus pkgv- industrie Valgevaar Bijlage 9 Veilig werken met hoogwerkers Inleiding Het werken met hoogwerkers vereist van de gebruikers een goede en actuele kennis van de machine. Een hoogwerker

Nadere informatie

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN EXAMINERING Werken met een (vork)heftruck Ingangsdatum 10 mei 2014

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN EXAMINERING Werken met een (vork)heftruck Ingangsdatum 10 mei 2014 Werken met een (vork)heftruck Ingangsdatum 10 mei 2014 SSVV versie 1.1 augustus 2015 Artikel 1 Het examen 1. Het examen dient te worden afgenomen conform de door VCA gepubliceerde toetsmatrijs (zie www.vcainfra.nl).

Nadere informatie

200 bar, 15 l/min., l, tandemasser met honda benzine motor (11,7 Hp 8.6 kw) Instructies voor gebruik, onderhoud en transport.

200 bar, 15 l/min., l, tandemasser met honda benzine motor (11,7 Hp 8.6 kw) Instructies voor gebruik, onderhoud en transport. Handleiding mobiele hogedrukreiniger 200 bar, 15 l/min., 1.140 l, tandemasser met honda benzine motor (11,7 Hp 8.6 kw) Instructies voor gebruik, onderhoud en transport. Inhoud 1. Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

Bedienen mobiele kraan

Bedienen mobiele kraan Bedienen mobiele kraan De machinist zorgt voor opstellen, onderhoud, bedienen en vaak ook het transport van de kraan. Hij werkt meestal vanuit een cabine en zorgt voor het verplaatsen (horizontaal en verticaal)

Nadere informatie

Vakbekwaamheid vorkheftruck-/reachtruckchauffeur praktijk

Vakbekwaamheid vorkheftruck-/reachtruckchauffeur praktijk Opgesteld door: CCV Categoriecode: HEF en E Toetsvorm: raktijk Bijzonderheden: Het vakbekwaamheidcertificaat bestaat uit een theorie en praktijk examen. Toelichting op tabel met afbakening = onomiecode

Nadere informatie

2 Soorten trekkers Indeling van trekkers Afsluiting Algemene bouw Hoofdonderdelen Afsluiting 32

2 Soorten trekkers Indeling van trekkers Afsluiting Algemene bouw Hoofdonderdelen Afsluiting 32 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 1 Veiligheidsvoorschriften 11 1.1 Veiligheidsvoorschriften 11 1.2 Veiligheidsvoorschriften voor het werken met de aftakas 16 1.3 Afsluiting 20 2 Soorten trekkers 21 2.1 Indeling

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Fabrikant: Gispen Parallelweg West 23 Postbus 30 NL 4100 AA Culemborg Holland. Type aanduiding: Gispen TM elektrisch hoogte verstelbare tafel (met het bedieningspaneel in het tafelblad)

Nadere informatie

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl Lees mij eerst! 1Lees deze handleiding zorgvuldig voor de laadbrug te gebruiken. De handleiding omschrijft

Nadere informatie

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV Opgesteld door: CCV Examenonderdeel Code: Naam: Toetsvorm: n.v.t. Veiligheidscertificaat Vorkheftruck/Reachtruck Praktijk Note: Waar in dit document vorkheftruck gelezen wordt, kan ook reachtruck staan.

Nadere informatie

Veiligheid vorkheftruck-/reachtruckchauffeur praktijk

Veiligheid vorkheftruck-/reachtruckchauffeur praktijk Opgesteld door: CCV Categoriecode: VHEF en VEA Note: Waar in dit document vorkheftruck gelezen wordt, kan Toetsvorm: raktijk ook reachtruck staan. Alleen als dit niet mogelijk is, Bijzonderheden: Het examen

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BESTUURDER HEFTRUCK

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BESTUURDER HEFTRUCK OPLEIDINGENSTRUCTUUR BESTUURDER HEFTRUCK 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) BESTUURDER HEFTRUCK/REACHTRUCK Beroepencluster (SERV/Compensatiefonds

Nadere informatie

Gezond werken met. rolcontainers

Gezond werken met. rolcontainers Gezond werken met rolcontainers Op de juiste manier inzetten Rolcontainers: ze worden veel gebruikt. Het werken met rolcontainers kan echter lichamelijk belastend zijn. Daarom is het belangrijk rolcontainers

Nadere informatie

E X T R A C T O R S QS-2115N

E X T R A C T O R S QS-2115N E X T R A C T O R S QS-2115N Extractor QS-2115N 1. Algemene veiligheidsvoorschriften N.B.: Lees de handleiding zorgvuldig door teneinde problemen te voorkomen. Zoals bij alle machines zijn ook aan deze

Nadere informatie

TOOLBOX VEILIG WERKEN MET MACHINES

TOOLBOX VEILIG WERKEN MET MACHINES TOOLBOX VEILIG WERKEN MET MACHINES WAAROM GEBEUREN ER MACHINE - ONGEVALLEN? Accidents are not due to lack of knowledge, but failure to use the knowledge we have. Mr. T. Kletz Ongevallen worden niet veroorzaakt

Nadere informatie

Handleiding: Rupsdumper zelfladende bak.

Handleiding: Rupsdumper zelfladende bak. Handleiding: Rupsdumper zelfladende bak. Veiligheidsvoorzieningen De bestuurdersplaats bevindt zich aan de achterkant van de machine. De operator moet op de treeplank staan en zich stevig vasthouden aan

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Aluminium Oprijplaten Datona

Veiligheidsinstructies Aluminium Oprijplaten Datona Veiligheidsinstructies Aluminium Oprijplaten Datona *dt-57342man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 4 Gebruik

Nadere informatie

Collega kom eens kijken:

Collega kom eens kijken: Collega kom eens kijken: 21-02-13 Opleidingscentrum Opglabbeek Opleidingscentrum Kontich Versie APRIL 2009 - Veiligheidsopleiding + screening: SCREENING PRAKTIJK VEILIGHEID CONTROLE TRUCKBESTURING Bedrijf

Nadere informatie

Heftruckchauffeur. Beroepsopleiding Studiegebied Auto BO AU Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Heftruckchauffeur. Beroepsopleiding Studiegebied Auto BO AU Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs Beroepsopleiding Studiegebied Auto BO AU 210 01.09.2016 Heftruckchauffeur Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs REFERENTIEKADER: ERKENDE BEROEPSKWALIFICATIE: HEFTRUCKCHAUFFEUR NIVEAU BEROEPSKWALIFICATIE:

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Verrijdbare heftafel Datona

Veiligheidsinstructies Verrijdbare heftafel Datona Veiligheidsinstructies Verrijdbare heftafel Datona *dt-53124man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Toolbox-meeting Werken met hoogwerkers

Toolbox-meeting Werken met hoogwerkers Toolbox-meeting Werken met hoogwerkers Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Het werken met gevaarlijke werktuigen vereist van de gebruikers

Nadere informatie

Branchenorm hefbruggen motorvoertuigenbranche Onderhoud en keuring van hefbruggen

Branchenorm hefbruggen motorvoertuigenbranche Onderhoud en keuring van hefbruggen Branchenorm hefbruggen motorvoertuigenbranche Onderhoud en keuring van hefbruggen Een hefbrug is een machine die bedoeld is om voertuigen op hoogte te brengen om vervolgens inspectie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Motor vermogen: 26 pk Eigen gewicht: 1599 kg KUBOTA WIELLADER

Motor vermogen: 26 pk Eigen gewicht: 1599 kg KUBOTA WIELLADER Motor vermogen: 26 pk Eigen gewicht: 1599 KUBOTA WIELLADER KRACHTIG, SOEPEL EN VEELZIJDIG Kubota heeft een nieuwe lijn wielladers in het assortiment van 1000 tot 2800. Deze nieuwe RT-serie is ontworpen

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona

Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona *dt-53220man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte. Inleiding

Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte. Inleiding Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte Inleiding Het werken op hoogte wordt als normaal beschouwd binnen de bouwnijverheid, echter vallende voorwerpen of werknemers die van grote hoogte naar beneden

Nadere informatie

Instructies Oud Papier & Karton

Instructies Oud Papier & Karton Instructies Oud Papier & Karton Memo KENMERK: Aan: Chauffeurs vrijwilligers oud papier en kartoninzameling (OPK) Van: Betreft: Veiligheidsinstructie Kopie: Datum: Maart 2015 Beste chauffeurs en vrijwilligers,

Nadere informatie

Elektrische pallettrucks: zonder kracht, toch veel vracht Whitepaper Werken met meelooppallettrucks

Elektrische pallettrucks: zonder kracht, toch veel vracht Whitepaper Werken met meelooppallettrucks TOYOTA MATERIAL HANDLING NEDERLAND Elektrische pallettrucks: zonder kracht, toch veel vracht Whitepaper Werken met meelooppallettrucks Zonder kracht toch veel vracht Dankzij de elektrische hefpomp en rijmotor

Nadere informatie

Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140

Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140 Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140 Installatieverantwoordelijkheid / NEN-3140 Inhoud presentatie: 1. Wie is installatieverantwoordelijke 2. Aanwijzing installatieverantwoordelijke 3. Toelichting

Nadere informatie

Gebruikershandleiding.

Gebruikershandleiding. Gebruikershandleiding. Fabrikant: Gispen International BV Parallelweg west 23 Postbus 30 NL 4100 AA Culemborg Holland. Type aanduiding: IC 2007 Elektrisch Hoogteverstelbare tafel. Bouwjaar: 2013 Versie

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN EXAMINERING werken met een starre verreiker voor heffen en hijsen (< 10 tonmeter) Ingangsdatum 23 juni 2014

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN EXAMINERING werken met een starre verreiker voor heffen en hijsen (< 10 tonmeter) Ingangsdatum 23 juni 2014 werken met een starre verreiker voor heffen en hijsen (< 10 tonmeter) Ingangsdatum 23 juni 2014 SSVV versie 1.1 augustus 2015 Artikel 1 Het examen 1. Het examen dient te worden afgenomen conform de door

Nadere informatie

4 MEI 1999. - Koninklijk besluit betreffende het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen.

4 MEI 1999. - Koninklijk besluit betreffende het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen. 4 MEI 1999. - Koninklijk besluit betreffende het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen. Belgisch Staatsblad 04 juni 1999 Gewijzigd door : KB van 28/08/02 BS van 18/09/02 4 MEI 1999. - Koninklijk besluit

Nadere informatie

Veilig werken met de Reach en Vorkheftruck Herinstructie - Online

Veilig werken met de Reach en Vorkheftruck Herinstructie - Online Veilig werken met de Reach en Vorkheftruck Herinstructie - Online Syllabus opleiding hef- en reachtruck Versie: 2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 4 1. Wetgeving... 5 2. Interne transportmiddelen... 8 3.

Nadere informatie

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel. Reachstackerchauffeur. Toetsvorm:

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel. Reachstackerchauffeur. Toetsvorm: Opgesteld door: CCV Examenonderdeel Code: Naam: RST Reachstackerchauffeur Theorie 1. Wettelijke eisen 1.1 De kandidaat kan aangeven wat het woord Arbo-wet betekent. 1.2 De kandidaat kan het doel van de

Nadere informatie

Toetsmatrijs Veiligheid vorkheftruck-/reachtruck praktijk

Toetsmatrijs Veiligheid vorkheftruck-/reachtruck praktijk In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CB divisie CCV Categoriecode: VHEF en VEA Toetsvorm: raktijk

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona *dt-56202man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

KIEPAUTO S. Maatregelen

KIEPAUTO S. Maatregelen KIEPAUTO S Wettelijke grondslag De maatregelen beschrijven op welke wijze werkgevers en werknemers invulling kan geven aan de wettelijke bepalingen uit de Arbowet. Valgevaar Arbobesluit Artikel 3.16 lid

Nadere informatie

TRILLINGEN. Wat is de gewenste situatie? Maatregelen. Sector Mechanisch loonwerk

TRILLINGEN. Wat is de gewenste situatie? Maatregelen. Sector Mechanisch loonwerk TRILLINGEN In nagenoeg alle machines, apparaten en voertuigen worden trillingen opgewekt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen hand- en armtrillingen door handgereedschappen en lichaamstrillingen door zitten

Nadere informatie

Risico s Vallen van hoogte. Collectieve beschermingsmiddelen Niet van toepassing.

Risico s Vallen van hoogte. Collectieve beschermingsmiddelen Niet van toepassing. Toolbox: Veilig werken met persoonlijke valbeveiliging Het doel van een toolboxmeeting is om de aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te verbeteren. Wat is persoonlijke

Nadere informatie

Fold-E Gebruikshandleiding

Fold-E Gebruikshandleiding Gebruikshandleiding Fold-E Gebruiksaanwijzing In deze gebruikershandleiding vindt u alle informatie over de juiste omgang met uw E-bike. Wij raden u daarom aan om deze handleiding zorgvuldig door te lezen.

Nadere informatie

INFOBLAD 01. Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11

INFOBLAD 01. Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11 INFOBLAD 01 Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11 INLEIDING 1.0 Algemeen De Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT) beheert alle certificatieschema s in het kader van Verticaal Transport.

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona

Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona *dt-56102man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik en

Nadere informatie

Werken met roterende verreiker met hijsfunctie (IS-032) Versie TC-K 2012-03-27

Werken met roterende verreiker met hijsfunctie (IS-032) Versie TC-K 2012-03-27 Verduidelijking: Werken met verreiker Er zijn verschillende soorten verreikers, die ook verschillende functies kunnen uitoefenen. Praktisch alle verreikers zijn uitgerust met: - Voorwielsturing - Vierwielsturing

Nadere informatie

WERKEN OP HOOGTE MET LADDERS EN TRAPPEN

WERKEN OP HOOGTE MET LADDERS EN TRAPPEN WERKEN OP HOOGTE MET LADDERS EN TRAPPEN Een val van een ladder of trap geeft ernstige verwondingen. Daarom is het zaak dit te voorkomen. Onder een ladder verstaan we draagbaar klimmaterieel, bestaande

Nadere informatie

Aantal onderzochte ongevallen top 3 sectoren

Aantal onderzochte ongevallen top 3 sectoren Factsheet ongevall met e heftruck, orderpicker, reachtruck, pallettruck, containerheftruck of gemotoriseerde stapelaar Deze analyse is gebaseerd op de aan de Arbeidsinspectie gemelde onderzochte ongevall

Nadere informatie

Heftrucks. Hoe voorkom ik ongevallen en schade?

Heftrucks. Hoe voorkom ik ongevallen en schade? Heftrucks Hoe voorkom ik ongevallen en schade? Heftrucks, hoe voorkom ik ongevallen en schade? Het is bekend dat er veel ongevallen gebeuren met heftrucks. Vaak is dan sprake van ernstig letsel of overlijden.

Nadere informatie

HIJSEN EN HEFFEN. Hijsen - heffen

HIJSEN EN HEFFEN. Hijsen - heffen Hijsen en heffen behoren tot de meest risicovolle werkzaamheden op een installatie. Ieder jaar gebeuren er ernstige ongelukken. Het gaat steeds om het verplaatsen van zware lasten met zware materialen,

Nadere informatie

Toetsmatrijs LZV. Opgesteld door:

Toetsmatrijs LZV. Opgesteld door: Opgesteld door: CCV Categoriecode: LZV : ondeling () (theoriegedeelte) en praktijk () Totaal aantal vragen: Dekkingsgraad toetstermen: 80% Cesuur: ijzonderheden: Toelichting op tabel met afbakening = onomiecode

Nadere informatie

Safety Event 2015. Remko Roosjen en Didi Rinkel. Aansprakelijkheid na ingebruikname machine. www.vandiepen.com

Safety Event 2015. Remko Roosjen en Didi Rinkel. Aansprakelijkheid na ingebruikname machine. www.vandiepen.com Safety Event 2015 www.vandiepen.com Remko Roosjen en Didi Rinkel Aansprakelijkheid na ingebruikname machine Agenda Introductie Ce-uitspraken.eu Contractuele verplichtingen Europese product- en sociale

Nadere informatie

ONLY TOYOTA TRUCKS WITH SAS KNOW HOW

ONLY TOYOTA TRUCKS WITH SAS KNOW HOW ONLY TOYOTA TRUCKS WITH SAS KNOW HOW www.toyota-forklifts.nl TO DRIVE DOWN COSTS Toyota vorkheftrucks met SAS maken gebruik van intelligente technologieën om chauffeurskosten en kosten als gevolg van schade

Nadere informatie

Handleiding: Verreiker roterend max. hefvermogen 20,6 mtr. incl. machinist

Handleiding: Verreiker roterend max. hefvermogen 20,6 mtr. incl. machinist Handleiding: Verreiker roterend max. hefvermogen 20,6 mtr. incl. machinist BEDIENINGSUITLEG 1 - Bestuurderszetel 17 - Hendel stuurafstelling 2 - Sleutelschakelaar (START) 18 - Bedieningshendel hijsen linker

Nadere informatie

QUICKSTART. Inbedrijfstelling. Werking B90R

QUICKSTART. Inbedrijfstelling. Werking B90R QUIKSTRT 90R WRSHUWING it is slechts een korte handleiding! Lees voor het gebruik of onderhoud van het apparaat de bij het apparaat gevoegde gebruiksaanwijzing. ij niet-naleving van de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie