Grote risico s. Kortom: veilig werken is erg belangrijk voor heftruckchauffeurs!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grote risico s. Kortom: veilig werken is erg belangrijk voor heftruckchauffeurs!"

Transcriptie

1

2 Grote risico s De wet op de gevaarlijke werktuigen beschouwt de vorkheftrucks als gevaarlijke machine. Daarom moeten heftrucks aan bepaalde veiligheidseisen voldoen. Dit is niet onterecht aangezien er jaarlijks nog steeds zo n 200 ongelukken plaatsvinden in Nederland met heftrucks, met gevolgen variërend van slechts materiële schade tot ernstig letsel of zelfs overlijden. Wij gaan er echter van uit dat er geen gevaarlijke heftrucks bestaan. Er bestaan wel mensen, die op een gevaarlijke wijze werken met heftrucks. De afgelopen jaren staan steeds dezelfde ongelukken in de top 4: aanrijdingen, beknellingen, vallende ladingen en van hoogte vallen. In het overgrote deel van de ongevallen ligt de oorzaak bij het niet opvolgen of ontbreken van duidelijke veiligheidsvoorschriften en door onvoldoende onderhoud. Kortom: veilig werken is erg belangrijk voor heftruckchauffeurs! Combineer daarom een slimme aanschaf, regelmatig onderhoud, een goede organisatie én een veilige werkwijze. Dat maakt het werken met de heftruck niet alleen veiliger, maar ook een stuk efficiënter! 2

3 Veilig(er) werken Veilig(er) werken met de heftruck? Dat kan op een aantal manieren. zowel door de werkgever als de werknemer. In deze brochure leest u meer over de volgende punten: 1. Werkgever: Verantwoordelijkheden Een slimme aanschaf Servicepartner keuze Goede organisatie 2. Werknemer: Controlepunten voor het starten Werken met de heftruck Controlepunten bij einde werkzaamheden Veilig(er) werken 3

4 Verantwoordelijkheden Verantwoordelijkheden van de werkgever De werkgever is er volgens de arbo-wetgeving verantwoordelijk voor dat werknemers, die een mobiel arbeidsmiddel met een eigen aandrijving bedienen (zoals een heftruck, elektro-pallettruck, graafmachine, enz) over een specifieke deskundigheid beschikken (art. 7.17c lid 1 van het arbobesluit). Het begrip specifieke deskundigheid is - m.u.v. het hijsbewijs - door de wetgever niet gedefinieerd; waardoor het de verantwoordelijkheid van de werkgever is. Voor het invullen van specifieke deskundigheid zijn drie gebieden van belang: Vaktechnische vaardigheden, zoals het besturen van de truck/machine, het positioneren van lading, het graven, het hijsen, e.d; De spelregels/verkeersregels die op het bedrijf zijn afgesproken, zoals welke snelheden in welke gebieden, rijroutes, waar parkeren, wie is verantwoordelijk voor dagelijks onderhoud, etc; Merkspecifieke kennis; de truck/machine van merk a kan op meerdere punten verschillen van de truck/machine van merk b. Stel duidelijke verkeersregels op voor het gebruik van de heftruck De werkgever dient te inventariseren welke specifieke deskundigheden in zijn werksituatie vereist zijn en daarop moet een instructieprogramma ontwikkeld worden. De werkgever moet zelf bepalen op welke wijze deze instructie verzorgd wordt. Belangrijk is het hierbij om: Een goede inventarisatie te maken van de vereiste specifieke deskundigheid; Een adequate instructie (laten) verzorgen die de drie hierboven genoemde deskundigheidsgebieden afdekt; Schriftelijk vastleggen (incl. ondertekening), dat de betreffende medewerker deze instructie heeft gevolgd. 1. Werkgever 1. Werkgever Verantwoordelijkheden 4

5 Door een medewerker domweg naar een cursus te sturen om bijvoorbeeld een heftruck-rijbewijs te behalen is niet zeker gesteld, dat de werkgever zijn arbo-verantwoordelijkheden in deze ten volle heeft waargemaakt. Verder is het van belang een programma op te zetten om periodiek de deskundigheid op peil te houden. Medewerkers op een heftruck laten rijden zonder hiervoor een specifieke opleiding/ training/instructie te hebben gevolgd is een overtreding van het arbo-besluit en derhalve aan te merken als een economisch delict. Verder heeft deze nalatigheid vooral gevolgen als er een ongeval met persoonlijk letsel ontstaat. Nalatige werkgevers lopen dan het risico strafrechtelijk vervolgd te worden. Een ander risico dat de nalatige werkgever loopt, is de schadeclaim van de werknemer. Als het gaat om een ongeval met zware letselschade, dan loopt een dergelijke claim in de honderdduizenden Euro s. Bij aantoonbare nalatigheid is te verwachten dat, op basis van de WAM-verzekering, deze schade niet is te verhalen. 1. Werkgever Verantwoordelijkheden 5

6 Wederzijdse verantwoordelijkheid De machinerichtlijn en de arbowetgeving brengt een wederzijdse verantwoordelijkheidslijn fabrikant/importeur en werkgever tot stand. De fabrikant is verplicht om bedieningshandleidingen aangevuld met evt. trainingen/instructies te leveren, terwijl de werkgever verplicht is deze aan zijn medewerkers ter hand te stellen. Om de aansprakelijkheid binnen de wettelijke verantwoordelijkheidsketen af te regelen is het aan te bevelen om in overleg met de fabrikant/importeur/verdeler van de heftruck vast te stellen welke training adequaat is. De BMWT heeft naast het BMWT-Keur voor veiligheidskeuringen ook het systeem BMWT-Train ontwikkeld. Dit houdt in dat aangesloten ondernemingen, zoals Feyter Forklift Services, gecertificeerde opleidingen voor bestuurders van heftrucks kunnen verzorgen. Via de in company aanpak kunnen we u met het BMWT-Train garanderen dat de werkgever zijn verantwoordelijkheden - neergelegd in artikel 7.17c van het Arbo-besluit - heeft waargemaakt. Verder is het van belang, dat ervaren bestuurders regelmatig een opfris-training volgen. 1. Werkgever Verantwoordelijkheden 6

7 Een slimme aanschaf Een veilige heftruck Veilig(er) werken begint bij de keuze voor een voor het werk geschikte heftruck die voldoet aan alle veiligheidseisen. Een slimme aanschaf dus. Sinds 1 januari 1995 moeten heftrucks, die nieuw in gebruik genomen worden, geleverd worden onder het keur van de machinerichtlijn. Hierin zijn de fundamentele veiligheidseisen opgenomen, waaraan de heftruck moet voldoen. Deze fundamentele veiligheidseisen worden per machine uitgewerkt in geharmoniseerde normen. Voor heftrucks is dit de NEN EN Door het aanbrengen van het CE-Keur geeft de fabrikant de garantie, dat de machine voldoet aan de fundamentele veiligheidseisen; het CE-Keur is dus een veiligheidskeur. Op alle intern transport materieel dient een aantal veiligheidsvoorzieningen aanwezig te zijn. aangebracht op basis van risico-inventarisatie. Wanneer een persoon eigenmachtig, zonder instemming van de fabrikant, wijzigingen aanbrengt in in de beveiligingen van de machine, is die persoon daarmee zelf verantwoordelijk geworden, c.q. een eventuele aansprakelijkheid van de fabrikant is daarmee vervallen! 1. Werkgever Een slimme aanschaf 7

8 Servicepartner keuze Bij de aanschaf van een heftruck of ander intern transportmiddel, is het van belang dat u in het aankoopproces niet alleen kijkt naar de machine(s) zelf, maar ook naar de organisatie er achter. Uw machine zal immers regelmatig deskundig onderhouden en gekeurd moeten worden. Periodiek onderhoud Behalve dagelijks onderhoud dat door de bestuurder/medewerker uitgevoerd wordt (zie de controlepunten op pagina 15), is er het periodieke preventieve onderhoud dat op tijd, maar vooral ook deskundig, moet gebeuren. Daarvoor is kennis nodig van de heftruck, maar ook van het gebruik en de omstandigheden waaronder de heftruck is ingezet. De onderhoudscyclus is afhankelijk van: Inzetduur; Belasting; Werkomstandigheden. De heftruck die steeds volledig wordt belast in een vochtige en stoffige omgeving op een instabiele grondslag heeft bijvoorbeeld iedere 300 uur een onderhoudsbeurt nodig. Een heftruck, die werkt op verhard terrein waarbij slechts 60% van de capaciteit wordt gedraaid heeft bijvoorbeeld na 600 uur een onderhoudsbeurt nodig. Een heftruck die maar enkele uren per dag draait zal slechts eenmaal per half jaar een onderhoudsbeurt nodig hebben. Deskundig en tijdig uitgevoerd onderhoud draagt bij aan de veiligheid van de heftruck, de kans op een storing wordt sterk kleiner terwijl de levensduur van de heftruck groter wordt. 1. Werkgever Servicepartner keuze 8

9 Periodieke veiligheidskeuringen In de Arbo-wetgeving is vastgelegd dat hef- en magazijntrucks jaarlijks door een deskundige moeten worden gekeurd. Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen een onderhoudsbeurt en een veiligheidskeuring; een onderhoudsbeurt is gericht op het inzetbaar houden van de machine, terwijl een periodieke veiligheidskeuring gericht is op het terugdringen van risico s. Het is wel verstandig om een onderhoudsbeurt en een veiligheidskeuring te combineren, omdat hierdoor de keuring meer diepgang heeft, terwijl het ook nog kostenbesparend is. Rond het keuren van heftrucks wordt veelvuldig gediscussieerd over wat is deskundig. Om een bijdrage aan de oplossing van deze discussie te leveren heeft BMWT een systeem van periodieke veiligheidskeuringen ontwikkeld, dat een deskundige en onafhankelijke uitvoering van de keuring garandeert. De BMWT-leden, zoals Feyter Forklift Services, mogen zich deskundig noemen, omdat de BMWT-keurmeesters alleen die machines mogen keuren waarvan zij: Periodiek de fabrikantentraining volgen; Beschikken over de actuele manuals; Meetgereedschap gebruiken, die gecalibreerd zijn conform de specificaties van de fabrikant. De onafhankelijkheid wordt gegarandeerd doordat: Keurende bedrijven periodiek gecontroleerd worden door de TÜV; De uitgevoerde keuringen steeksproefsgewijs gecontroleerd worden door een onafhankelijke derde instantie. Samengevat komt het er op neem dat het BMWT-bedrijf dat de heftruck gekeurd heeft, daarmee als het ware de Arbo-verantwoordelijkheid van de werkgever overneemt. 1. Werkgever Servicepartner keuze 9

10 Goede organisatie Een goede organisatie van het werk draagt ook bij aan het veilig(er) werken met heftrucks. Regels en afspraken Maak afspraken over de rijsnelheid. Tref waar nodig maatregelen. Neem deze afspraken op in het verkeersreglement van het bedrijfsterrein en in de rijroutes in gebouwen; Verbied het met de heftruck optillen of meerijden van mensen. Leg dit ook op papier vast. Alleen als gekeurde voorzieningen (zoals een werkbak) gebruikt worden, mogen mensen met een heftruck op hoogte werken; Controleer de naleving van regels en afspraken over veilig werken met de heftruck. Leg ook deze controle vast in een reglement of protocol. Persoonlijke bescherming Gebruik de verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen. Zoals veiligheidsschoenen. Die beschermen je voeten bij overrijden of vallende ladingen; Verstrek waar nodig aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen. Zoals zuurvrije handschoenen, zuurbril, zuurbestendig schort en noodoogdouche; Controleer op het dragen van de beschikbare en verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen bij het werken op en om de heftruck. 1. Werkgever Goede organisatie 10

11 Werken met de heftruck Om te beginnen wordt bij iedere nieuwe heftruck een Nederlandstalige handleiding verstrekt. De bestuurder dient deze te bestuderen, zodat hij/zij weet wat wel en niet met de machine is toegestaan. Kantelrisico Het kantelrisico bij een heftruck is voorwaarts of zijwaarts. Het is gebleken, dat bij een zijwaartse kanteling de bestuurder de onbedwingbare neiging heeft om via de lage zijde van de heftruck weg te springen. Omdat dat de zijde is waarop de truck kantelt is het risico levensgroot aanwezig dat de bestuurder bekneld zal raken onder de heftruck. Een veiligheidsgordel heeft de hier de functie om de bestuurder binnen de contouren van de machine te houden. Bij een reachtruck zal de bestuurder er via de achterzijde afspringen. Het beknellingsrisico is niet aanwezig dus is de veiligheidsgordel bij de reachtruck niet verplicht. De bestuurder dient de bedieningshandleiding te bestuderen. Veiligheidsgordel of andere bescherming Juridisch is de draagplicht van de veiligheidsgordel op de heftruck helder geregeld. Het wetsartikel luidt als volgt: Indien het gevaar bestaat dat de te vervoeren personen bij kanteling of omslaan bekneld kunnen raken tussen delen van het mobiele arbeidsmiddel en de grond, is een systeem geïnstalleer waarmee zij kunnen worden tegengehouden. Dit betekent dat, sinds 5 december 2002, alle heftrucks voorzien moeten zijn van een veiligheidsgordel. In veel werksituaties is het echter onvermijdbaar, dat de bestuurder zeer frequent de heftruck op en af moet. In dergelijke situaties is de veiligheidsgordel een erg onpraktisch hulpmiddel. Als vervanging kan men dan kiezen voor een gesloten cabine of een beschermbeugel, een zogenaamde pilot protector. Een veiligheidsgordel is dan niet nodig. 2. Werknemer 2. Werknemer Werken met de heftruck 11

12 Parkeren van de heftruck Elke keer dat de bestuurder de truck verlaat moeten de vorken op de grond geplaatst zijn. Hierdoor wordt de truck geblokkeerd en wordt de schade aan de hydraulische installatie voorkomen. Zet de motor af en verwijder de contact- en/of massasleutel. Bij het parkeren op een helling kan het noodzakelijk zijn extra blokken te plaatsen. Algemeen Rijd zonder last met een horizontale vork Houd lading altijd zo laag mogelijk Let op voldoende doorrijdhoogte Rijd achteruit bij beperkt zicht door de mast Pas de rijsnelheid aan de omstandigheden aan Wees bedacht op slipgevaar Pas rijsnelheden aan en rem gelijkmatig af Neem bochten niet te snel Rijd hellingen op een juiste manier op en af Op de openbare weg moet een heftruck aan de wettelijke eisen voldoen TIPS Rijden op een helling Het rijden op hellingen levert kantelgevaar op. Belangrijk is daarom, dat u: Het zwaartepunt zo laag mogelijk houdt door de vorken zo laag mogelijk te houden; Met de vorken vooruit rijdt; Niet van rijrichting verandert; Langzaam rijdt. 2. Werknemer Werken met de heftruck 12

13 Hijsen met de heftruck Heftrucks zijn ontworpen voor het heffen van lasten. Vanuit het streven naar een multifunctionele inzet worden heftrucks ook (incidenteel) ingezet voor het uitvoeren van hijswerk c.q. het verplaatsen van vrijhangende lasten. Dit gebeurt op verschillende wijzen: 1. Door het monteren van een speciaal daarvoor ontworpen hijsarm (een jib); 2. Door over de vorken heen een koker te schuiven waaraan de last bevestigd wordt middels een ketting, kabel of hijsband. Voordat de heftruck ingezet wordt voor hijswerk moeten er een aan een aantal veiligheidseisen, die in het arbobesluit zijn vastgelegd, worden voldaan. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen via Feyter Forklift Services. Jib voor de heftruck. Laden en lossen Overbelast de heftruck nooit Gebruik nooit extra contragewicht om meer lading te kunnen oppakken Verplaats geen onstabiele lading Neem de lading zo ver mogelijk in de hiel van de vork Let op andere mensen Laat bij een reachtruck nooit mensen tussen mast en truck lopen of staan Let op losse voorwerpen bovenop de lading Zet een last altijd voorzichtig neer, op een veilige plek TIPS 2. Werknemer Werken met de heftruck 13

14 Laden van de batterij Maakt u gebruik van een elektrisch aangedreven heftruck, let dan op de volgende punten bij het laden van batterijen: 1. Batterijlader uitschakelen 2. Dichtheid elektroliet: - meten - noteren laadrapportenboek 3. Uitvoeren dagelijks onderhoud - controle vloeistof - schoonmaken batterij en deksel - stekkers en contrastekkers; schoon en vetvrij 4. Batterij aan truck koppelen 5. Batterijdeksel sluiten Brandstof tanken Bij het aftanken van een verbandingsheftruck zijn de volgende veiligheidsmaatregelen belangrijk: De motor moet worden uitgeschakeld; Alle elektrische systemen moeten worden uitgeschakeld; De cabineverwarming moet worden uitgeschakeld; De cabine dient verlaten te zijn; Voorkom het ontstaan van statische elektriciteit, door bijv. het mondstuk tegen de tank te houden; Vermijd open vuur, brandende sigaretten, e.d.; Tank af in een goed geventileerde ruimte; Alles wat gemorst wordt dient direct opgeruimd te worden en dienst afgevoerd te worden als chemisch afval. Maak het batterijcompartiment regelmatig schoon. 2. Werknemer Werken met de heftruck 14

15 Dagelijks onderhoud en controles Onderhoud Regelmatige controle, onderhoud en inspectie van de heftruck zijn nodig om veilig te kunnen werken. Een heftruck is een hoogwaardig technisch product, dat vaak zwaar wordt belast in wisselende omstandigheden. Iedere bestuurder is, voordat hij/zij gaat werken met de machine, zelf verantwoordelijk voor de controle van de heftruck. Controlepunten bij het starten van de heftruck Bij aanvang van de werkzaamheden moet de heftruck gecontroleerd worden. Belangrijk hierbij is de volgende checklist: Houd de cabine schoon en op orde; laat geen materiaal zoals gereedschap rondslingeren; Verwijder eventueel vuil en olie van voetpedalen, de voetplaten en de treden; Controleer de machine op lekkages en andere beschadigingen; Controleer de conditie van de veiligheidsgordel; Stel de stoel in naar uw comfort. De pedalen moeten volledig ingedrukt kunnen worden, terwijl u met de rug tegen de leuning zit; Controleer de banden. Slappe of beschadigde banden verminderen de stabiliteit van de machine; Controleer de werking van de remmen, de besturing, het hydraulisch systeem, de claxon en de verlichting; Controleer bij elektrotrucks de laadtoestand van de batterij, het vloeistofniveau van de batterij en kabels en stekkers; Controleer bij verbrandingstrucks het oliepeil, het koelsysteem, de accu en het luchtfilter. Reinigen van het luchtfilter behoort, zeker in een stoffige omgeving, tot het dagelijkse onderhoud. 2. Werknemer Dagelijks onderhoud en controles 15

16 Controlepunten bij einde werkzaamheden Om veilig en efficiënt te werken is het ook vereist na het beëindigen van de werkzaamheden de heftruck op de volgende punten te controleren: Algemeen Parkeer op een veilige plaats; Parkeerrem vastzetten; Rijrichtingschakelaar neutraal; Vorken op de grond; Contactsleutel verwijderen; Schade of gebreken doorgeven. Elektro Laadtoestand batterij; Vloeistofniveau batterij; Laden volgens aanwijzingen leverancier. Verbranding Tanken; Gaskraan dichtdraaien. 2. Werknemer Dagelijks onderhoud en controles 16

17 Meer weten? Voor meer informatie, artikelen en folders omtrent (werken met) heftrucks, magazijntrucks, verreikers enz. kijkt u op de website van Feyter Forklift Services, Ook kunt u bij Feyter Forklift Services terecht voor trainingen en keuringen. Interesse? Neem contact op via onderstaande contactgegevens. Groenlandweg SN Nieuwdorp Postbus AK Vlissingen T +31 (0) F +31 (0) Mr. F.J. Haarmanweg AM Terneuzen Postbus AB Terneuzen T +31 (0) F +31 (0)

R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k

R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k Inleiding 1 Milieu 2 Het besturen van heftrucks en 4 Verplaatsen van lasten 5 tractoren Beleidsverklaring 1 Persoonlijke bescherming

Nadere informatie

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage n 49 1: Voorbeelden van boetebedragen bij overtredingen arbowetgeving Overtreding Boetebedrag Onvoldoende voorlichting / onderricht 540 Medewerkers onvoldoende informeren over wijze waarop arbodeskundigheid

Nadere informatie

Transport en opslag op de bouwplaats. Arbouw-advies voor de bouwnijverheid

Transport en opslag op de bouwplaats. Arbouw-advies voor de bouwnijverheid Transport en opslag op de bouwplaats Arbouw-advies voor de bouwnijverheid Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren en

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D GEBRUIKERSHANDLEIDING NL PUMA 20 9006394D Nederlands 2011 Handicare Alle rechten voorbehouden. De verstrekte informatie mag geenszins worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze en met

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de Sociale Werkvoorziening

Arbeidsrisico s in de Sociale Werkvoorziening Arbeidsrisico s in de Sociale Werkvoorziening Gerichte inspecties in uw branche De belangrijkste arbeidsrisico s in de Sociale Werkvoorziening Deze brochure vertelt u meer over de belangrijkste arbeidsrisico

Nadere informatie

Zelfstandigen en de Arbowet

Zelfstandigen en de Arbowet Zelfstandigen en de Arbowet De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen Zelfstandigen en de Arbowet Deze brochure vertelt u meer over de belangrijkste

Nadere informatie

EHBO tel. 888 BHV tel. 789

EHBO tel. 888 BHV tel. 789 EHBO tel. 888 BHV tel. 789 02-07-13 2 / 37 Woord vooraf Veiligheid, gezondheid en milieu hebben een grote prioriteit in onze onderneming en vragen bij voortduring onze aandacht. Binnen het kader van de

Nadere informatie

2 Arbo- en milieuwetgeving... 7 2.1 Uitgangspunten van de Arbowet... 7 2.2 Bijzondere groepen: Jeugdigen... 8

2 Arbo- en milieuwetgeving... 7 2.1 Uitgangspunten van de Arbowet... 7 2.2 Bijzondere groepen: Jeugdigen... 8 VGM-instructie opleidingsbedrijf InstallatieWerk Inhoudsopgave 1 Veilig werken in de installatietechniek... 3 1.1 Leeswijzer... 3 1.2 Doel van de VGM-instructie... 3 1.3 Algemene VGM-regels... 4 1.4 Werken

Nadere informatie

Voorschriften. BUKO Services. Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Velserweg 2, Beverwijk. Postbus 519, 1940 AM Beverwijk 0251-26 27 26 BC 1005 S272385

Voorschriften. BUKO Services. Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Velserweg 2, Beverwijk. Postbus 519, 1940 AM Beverwijk 0251-26 27 26 BC 1005 S272385 Velserweg 2, Beverwijk BC 1005 S272385 BUKO Services Voorschriften Veiligheid, Gezondheid en Milieu Postbus 519, 1940 AM Beverwijk telefoon 0251-26 27 27 fax 0251-26 27 26 e-mail info@buko.nl internet

Nadere informatie

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl MD 500H MINI RUPS DUMPER Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Gebruiksaanwijzing LET OP! De motorolie en hydraulische olie is NORMAAL verwijderd voor transport (OF DE MACHINE IS STARTKLAAR

Nadere informatie

Gedragsregels en VG voorschriften

Gedragsregels en VG voorschriften Gedragsregels en VG voorschriften Uit deze gedragsregels en VG voorschriften mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op elke andere wijze ook,

Nadere informatie

Knellen, pletten en snijden bij machines en andere arbeidsmiddelen

Knellen, pletten en snijden bij machines en andere arbeidsmiddelen ARBOCATALOGUS DEEL 4 Knellen, pletten en snijden bij machines en andere arbeidsmiddelen VERSIE 2014 Deel 4: Knellen, pletten en snijden bij machines en andere arbeidsmiddelen Arbocatalogus sector Waterschappen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding A72, A82, A92

Gebruikershandleiding A72, A82, A92 Gebruikershandleiding A72, A82, A92 Gebruikershandleiding A72---A92 Serienummers van uw tractor Model = model indentificatie wordt gebruikt voor service en onderdelen Indentificatie number = serie nummer

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in garagebedrijven

Arbeidsrisico s in garagebedrijven De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 665 versie november 2008 Gerichte inspecties

Nadere informatie

deel 1 wettelijk kader

deel 1 wettelijk kader deel 1 wettelijk kader 1 FLOW 2010 Tekst: Adviesburo Nieman, 2008 / aanvullingen: De Goede Praktijk, 2010, update 2011, 2012, 2013 Redactie en druk: Graficiënt Printmedia 2 Voorwoord Voor u ligt deel 1

Nadere informatie

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Omschrijving Bladzijde Titelblad Inhoudsopgave 0.1 1. Voorwoord 1.1 2. Persoonlijke gegevens 2.1 2.1. Identificatie 2.1 2.2. Gegevens 2.1 2.3. Opleiding 2.1 2.4. Wijzigingen en

Nadere informatie

Locatiereglement Attero versie 2014. deel 1, 2 en 3

Locatiereglement Attero versie 2014. deel 1, 2 en 3 Locatiereglement Attero versie 2014 deel 1, 2 en 3 Inhoud Inleiding 5 1 Algemene regels 6 1.1 Inleiding 6 1.2 Toegang locatie 6 1.3 Veiligheid 6 1.4 Milieu 7 1.5 Orde, netheid en hygiëne 8 1.6 Calamiteiten

Nadere informatie

Steigerelementen. LAD Verbetering van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid

Steigerelementen. LAD Verbetering van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid Steigerelementen LAD Verbetering van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid Arbouw: verbetering van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid Arbouw is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties

Nadere informatie

Formulier Algemene RI&E

Formulier Algemene RI&E Formulier Algemene RI&E Bedrijfshulpverlening Elk bedrijf heeft de plicht om bedrijfshulpverlening te organiseren. Hieronder ziet u de onderwerpen waar u in uw RI&E aandacht aan dient te besteden. Deze

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT)

Arbeidsrisico s in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Inspectie SZW Arbeidsrisico s in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg en kraamzorg Gerichte inspecties in uw branche 2 Arbeidsrisico

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Duet junior V 2012.1

Gebruikshandleiding. Duet junior V 2012.1 Gebruikshandleiding Duet junior V 2012.1 2 Garantie Blz. 5 Algemene informatie Blz. 6 7 Ingebruikname Blz. 8 13 Gebruik Blz. 14 20 Onderhoud Blz. 22-24 Storingen Blz. 25 Technische Specificaties Blz. 26

Nadere informatie

Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers

Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers Postbus 11563 2502 AN Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer

Nadere informatie

Veilig en gezond werken op de bouwplaats

Veilig en gezond werken op de bouwplaats De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Veilig en gezond werken op de bouwplaats Postbus 90801 2509 LV Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 666

Nadere informatie

Gedragsregels Veiligheid Voorschriften

Gedragsregels Veiligheid Voorschriften -... 1.11 TECHNIEK Gedragsregels en Veiligheid Voorschriften MDI Techniek BV... -"'~ \~ NEN NBBU Nijverheidsweg 6, 7161 AA Neede Postbus 155, 7160 AD Neede T (0545) 288288 F (0545) 28 82 80 www.mditechniek.nl

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de wegenbouw

Arbeidsrisico s in de wegenbouw De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 634 versie augustus 2008 Gerichte inspecties

Nadere informatie

INTRODUCTIEBOEKJE BEDRIJVEN Versie 10 d.d. augustus 2013

INTRODUCTIEBOEKJE BEDRIJVEN Versie 10 d.d. augustus 2013 INTRODUCTIEBOEKJE BEDRIJVEN Versie 10 d.d. augustus 2013 INTRODUCTIEBOEKJE BEDRIJVEN Versie 10 d.d. augustus 2013 AB Werkt Bedrijfsverzorging BV AB Werkt Detachering BV AB Werkt Service BV AB Werkt Projecten

Nadere informatie

Beroepencluster. Bestuurder heftruck/reachtruck. Sectoroverschrijdend. In samenwerking met

Beroepencluster. Bestuurder heftruck/reachtruck. Sectoroverschrijdend. In samenwerking met Brussel, maart 2004 Beroepencluster Bestuurder heftruck/reachtruck Sectoroverschrijdend In samenwerking met Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid voor de Haven van Zeebrugge EDUCAM Het Centrum voor Opleiding,

Nadere informatie

Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties

Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties Gerard de Groot, MSc Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties VIL-VCU op basis van VCA 2008/05 en Eind- en toetstermen 2009/07, aangepast 1-4-2010 Uitgave

Nadere informatie

Het Blauwe Boekje. Veilig, Gezond en Milieuverantwoord. in de installatietechniek

Het Blauwe Boekje. Veilig, Gezond en Milieuverantwoord. in de installatietechniek Het Blauwe Boekje Veilig, Gezond en Milieuverantwoord werken in de installatietechniek Het Blauwe Boekje Veilig, Gezond en Milieuverantwoord werken in de installatietechniek 3 4 5 Dit is een uitgave van

Nadere informatie

meest gestelde vragen over CE-markering De Gier Stam &

meest gestelde vragen over CE-markering De Gier Stam & meest gestelde vragen over CE-markering De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over CE-markering De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie