No. Risico Gevolgen Kans Financieel gevolg Invloed

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "No. Risico Gevolgen Kans Financieel gevolg Invloed"

Transcriptie

1 Risicoanalyse begroting 2015 No. Risico Gevolgen Kans Financieel gevolg Invloed 1 Verlaging kredietwaardigheid financiële instelling waarop wij Financieel - Waardevermindering van onze 3% max % debiteurenrisico lopen effectenportefeuille (beleggingsverliezen) 2 Als de BRU wordt opgeheven en taken en bevoegdheden bij de Financieel - Transitiekosten 50% max % provincie komen dan kan het toch zijn dat ondanks beheersmaatregelen van de BRU er risico's voor rekening van de provincie komen. 3 Hart van de Heuvelrug Financieel - Inkomsten (verkopen) 33% max % 4 Projecten gelieerd aan Hart van de Heuvelrug (Dorrestein) Financieel - Inkomsten (verkopen) 25% max % 5 De provincie wordt aangesproken voor de financiële bijdragen aan de Financieel - Extra kosten 50% max % waterschappen in de kosten van de muskusrattenbestrijding over het 1e halfjaar van Dit a.g.v. een wijziging van de Waterwet (waarin de overdracht van de muskusrattenbestrijding naar de waterschappen geregeld is) per Aanspraak op de borgstelling voor de convenantsleningen van het Financieel - Kosten (aanspraak op borgstelling) 10% max % Nationaal Groenfonds 7 De concessiehouders Openbaar Vervoer en Regio taxi gaan failliet Financieel - Er moet een andere vervoerder 10% max % worden ingehuurd 8 Garantstelling eigen risico gewasschade edelhert. Vanaf 2013 is de Financieel - Aanspraak op garantstelling 50% max % provincie financieel verantwoordelijk voor de begroting van het Faunafonds. Onderdeel van deze begroting vormen lastig voorspelbare tegemoetkomingen in schade door beschermde diersoorten. Met het akkoord heeft de provincie zich garant gesteld voor deze begroting met o.a. de uitkeringen, mits is voldaan aan de eisen van het Faunafonds. 9 Gewijzigde inzichten en/of gewijzigde regelgeving Financieel - Extra kosten voor sanering; 50% max % uitvoering kan anders zijn dan vereist met kans op niet verhaalbare vervolgschade Imago - Imagoschade bij calamiteiten Vertraging / stagnatie - Vertraging van het project 10 Zwakke financiële situatie recreatieschappen Financieel - Bijdragen aan tekort bij 10% max % recreatieschappen (verbonden partijen) 11 Projecten gelieerd aan Hart van de Heuvelrug (Vliegbasis) Financieel - Inkomsten (verkopen) 10% max %

2 12 Niet naleven van onze Europese verplichtingen voor INSPIRE (Europese richtlijn voor harmonisatie van ruimtelijke informatie). Financieel - Het opleggen van een boete tot een maximum van per dag dat er niet aan de richtlijnen is voldaan 13 Ten onrechte verleende subsidie i.h.k.v. de bedrijvenregeling Financieel - Derving inkomsten (vergoeding Ministerie) 14 Toegezegde geldelijke bijdragen van derden vervallen Financieel - Provincie moet zelf de kosten dragen Imago - politieke imagoschade Vertraging / stagnatie - uitvoering van het project start te laat 10% max % 10% max % 15% max % 15 Als bibliotheken geen klant meer willen/kunnen zijn van BISC dan Financieel - Personeel moet afvloeien 30% max % ontstaan frictiekosten, bijv. omdat personeel moet afvloeien. De provincie wordt hierop aangesproken vanwege de wettelijke rol van de provincies. 16 Rechtelijke uitspraak kan de provincie verplichten tot aanvullende Financieel - Uitkeren compensatie 50% max % compensatie OV -bedrijven voor de gestegen dieselprijzen. 17 Vervuiling bodem voormalige stortplaatsen Financieel - Kosten (sanering) 10% max % 18 Decentralisatie Rijkstaken met efficiencykorting Financieel - De uitkering voor naar de provincie 25% max % gedecentraliseerde Rijkstaken is ontoereikend voor het (adequaat kunnen) uitvoeren van deze taken 19 In- of uitplaatsen van taken uit verbonden partijen (RUD) Financieel - Transitiekosten 50% max % 20 De provincie wordt aangesproken op de verstrekte borgstelling aan RTV Financieel - De executieverkoop dekt 10% max % Utrecht voor het pand borgstelling niet 21 Risico's ten gevolg van het gebruik van de weg Financieel - schade aan de weg en/of 40% max % kunstwerken; aansprakelijkheid voor ongeval; schade aan voertuigen Imago - aansprakelijkheid voor ongeval; afloop van ongeval is erger Vertraging / stagnatie - schade aan de weg en/of kunstwerken 22 Niet nakomen aflossingsverplichtingen door houders aardgas Financieel - Kosten (kwijtschelding) 20% max % tankstations 23 Aanspraak op de borgstelling voor de hypothecaire geldleningen van Financieel - Kosten (a.g.v. de aanspraak op de 5% max % (17) medewerkers borgstelling) 24 Veroordeeld worden tot indexatie van de tarieven voor lopende Financieel - Meer kosten (niet begroot) 10% max % contracten agrarisch natuurbeheer (waaronder weidevogels) 25 Decentralisatie ontheffingsverlening Flora en fauna wet van het Rijk zonder (of met te weinig) financiële dekking. Financieel - Niet gedekte (personeels)kosten (eigen personeel / inhuur) 50% max %

3 26 Grote aantallen bezwaarschriften door activisten. Financieel - Inhuur capaciteit en boete in geval 25% max % van termijnoverschrijding Imago - In geval van negatieve publiciteit 27 Vertraging in de realisatie van activiteiten Financieel - wijziging van de projectopdracht; 20% max % beroep op nadeelcompensatie verkeer- en vervoersbewegingen Imago - imagoschade door onbegrip aanwonende en weggebruikers Vertraging / stagnatie - project kan niet gestart worden; project wordt stilgelegd 28 Garantiefonds Energie oud Financieel - Kosten (garantstelling) 10% max % 29 Presto - Aanbesteding levert minder geschikt product Financieel - Herstelkosten 20% max % 30 Schades blijken niet te zijn verzekerd Financieel - Hogere kosten dan noodzakelijk - 10% max % niet of onvolledige dekking - te laat betalen verzekering waardoor vervallen mogelijkheid tot aanspraak - eigen risico neem toe - onvoldoende benutting verhaalmogelijkheid 31 Provincie wordt aansprakelijk gesteld voor schade aan kabels en Financieel - boetes; kapot getrokken kabels en 10% max % leidingen. leidingen; onderhoud aan de verkeerde objecten uitgevoerd Imago - organisatie aansprakelijk gesteld voor gebreken aan elektrische installaties 32 Benadeelde partij doet beroep op planschadeverordening (Wro) Financieel - Kosten (planschade) 10% max % 33 Nazorg afvalberging (stortplaats Smink) Financieel - Kosten (nazorg) 10% max % 34 Niet of onvolledig dekken van claims door aansprakelijkheidsverzekering Financieel - Extra kosten voor provincie 10% max % 35 Inkoop en aanbestedingen zijn niet rechtmatig Financieel - Schadeclaims 40% max % Imago - Imagoschade Vertraging / stagnatie - Vertraging omdat aanbesteding over moet 36 Te weinig legesopbrengsten Financieel - De legesopbrengsten zijn niet 30% max % kostendekkend 37 Er wordt misbruik en/of oneigenlijk gebruik gemaakt van subsidiegelden Financieel - Verspilling gemeenschapsgeld Imago - Onrechtmatige subsidies; Vertraging / stagnatie - Beleidsdoelen worden niet gehaald 25% max %

4 38 M.b.t. de Monumentenwacht Utrecht heeft de provincie verklaard dat de Financieel - Garantstelling wordt uitbetaald. uitgaven van de Prov. Stichting Monumentenwacht Utrecht - voor zover Imago - Politieke gevoeligheid niet gedekt door inkomsten uit de opbrengst van goederen en diensten - voor tenminste 90% zullen worden gefinancierd uit de door de provincie jaarlijks ter beschikking gestelde middelen. Deze uitleg kan verschillend worden geïnterpreteerd. Vooralsnog wordt uitgegaan van de "worst case" interpretatie. Dit houdt in dat de provincie jaarlijks het risico loopt ter hoogte van het bedrag dat op de provinciale begroting staat. 39 Presto - Proof of concept mislukt Financieel - Herstelkosten 40 Het niet voldoen aan (interne en/of) Europese regels m.b.t. inkoop- en aanbesteding en/of onduidelijkheid over te leveren product(en). Financieel - Aanbesteding overdoen; boetes en schadeclaims; Vertraging / stagnatie - aanbesteding overdoen 10% max % 10% max % 20% max % 41 Financiering justitietaken Bureau Jeugdzorg Financieel - Kosten (justitietaken) 5% max % 42 Tekort(en) op het 'woonschepenproject' Financieel - Meer uitgaven dan inkomsten 20% max % 43 Aanspraak op de borgstelling voor de leningen van een tweetal in de Financieel - Kosten (a.g.v. de aanspraak op de 10% max % provincie gevestigde zorginstellingen borgstelling) 44 De provincie wordt aansprakelijk gesteld voor onterecht verleende, of Financieel - Schadeclaim bij de provincie 20% max % geweigerde vergunning 45 Presto - Aanbesteding duurt langer Financieel 40% max % 46 Presto - Benodigde aanpassingen werkprocessen komen niet (tijdig Financieel 15% max % en/of afdoende) tot stand 47 Niet alle jeugdzorg medewerkers hebben per juli 2015 de provincie Financieel - Frictiekosten (tweede halfjaar 2015) 25% max % verlaten 48 Garantstelling knelpuntenpot woningbouw Financieel - Kosten (garantstelling) 15% max % 49 Onvoldoende fysieke beveiliging provinciale gebouwen Financieel - Extra kosten bij diefstal; Onbevoegden hebben toegang tot provinciale gebouwen; Brand- en gevolgschade met verstoring normale bedrijfsproces; Schadeclaims bij letselschade; Leenkunst raakt beschadigd of wordt gestolen, waardoor extra kosten Imago - Toegang tot vertrouwelijke informatie en openbaarmaking daarvan Vertraging / stagnatie - Stagnatie bij verlies van documenten

5 50 Fysieke calamiteiten archief (onbevoegde toegang tot het archief, bedreigingen door ongedierte, brandbeveiliging onvoldoende) Financieel - Claims bij uitlekken van vertrouwelijke informatie - Beschadiging van archiefstukken Imago - Imagoschade bij uitlekken van vertrouwelijke informatie Vertraging / stagnatie - Stagnatie bij verlies van belangrijke dossiers Financieel - meer uitkering van vergoedingen 51 Aangekondigde wijziging van de oude regelgeving nadeelcompensatie kabels en leidingen 52 Archief bevat incomplete informatie Financieel - Tekortkomingen in bewijslast bij een rechtszaak Vertraging / stagnatie - Stagnatie bedrijfsproces 53 ICT gerelateerde voorvallen, waaronder hacking, uitval, etc. Financieel - Claims in geval van misbruik/oneigenlijk gebruik privacygevoelige gegevens - stagnatie bedrijfsproces met extra herstelkosten - verloren gaan van gegevens - extra kosten door noodzakelijke inhuur externen met het oog op (gevaar voor) continuïteit - traag netwerk, storingen 54 Subsidie wordt aangemerkt als staatssteun Financieel - Schadeclaim 25% max % Imago - Imagoschade bij negatieve publiciteit door terugvordering 55 Presto - Technische implementatie niet tijdig gereed Financieel 25% max % Vertraging / stagnatie / Uitloop 56 Uitlekken van vertrouwelijke informatie Financieel - Claims in geval van misbruik gegevens en identiteitsfraude Imago - Imagoschade 57 Contract- en/of faillissementsrisico bij (innovatieve) projecten Financieel - Project duurder dan voorzien; 20% max % nieuwe opdrachtnemer zoeken Imago - imagoschade Vertraging / stagnatie - project kan niet worden afgemaakt / loopt vertraging op 58 Negatieve publiciteit Financieel 20% max % Imago - Imagoschade 59 Onrechtmatig handelen i.h.k.v. de groene taak/regelgeving Financieel - Schadeplichtig aan de medepartij 20% max % 60 Garantstelling gemeente Houten inzake Berg&Boschschool Financieel - Kosten (garantstelling) 5% max % 61 Gemeentelijke nalatigheid bij huisvesting statushouders Financieel - Kosten (huisvesting) 5% max % 62 Provincie draait op voor niet nakomen van toezeggingen door mede-overheden (cofinanciering) Financieel - Extra kosten 10% max %

6 63 Inkomende en uitgaande post wordt niet adequaat geregistreerd Financieel - Schadeclaims 10% max % Imago - Belangrijke post wordt niet tijdig behandeld (fatale termijnen) 64 Financiële problemen Verbonden partijen Financieel - Claim bij provincie/verlies 10% max % 65 Presto - Onvoldoende commitment management Financieel 5% max %

Algemene voorwaarden. Mormel

Algemene voorwaarden. Mormel Algemene voorwaarden Mormel Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit

Nadere informatie

Paragraaf 2 Weerstandsvermogen

Paragraaf 2 Weerstandsvermogen Paragraaf 2 Weerstandsvermogen Inleiding In deze paragraaf dienen gemeenten aan te geven of zij over voldoende vermogen beschikken om hun risico s op te vangen. Het weerstandsvermogen kent een directe

Nadere informatie

Bestuursrapportage-1/2003 2

Bestuursrapportage-1/2003 2 ,QKRXGVRSJDYH%HVWXXUVUDSSRUWDJH«««««««««3DJ +22)'678.,1/(,',1* +22)'678.5$33257$*(23%(/(,'67$$.1,9($8,QOHLGLQJ D%HVWXXUVHQPDQDJHPHQWVWDI%06 E(HQKHLG&RQFHUQ&RPPXQLFDWLH(&& F6WDWHQJULIILH G&RQFHUQVWDI H3URYLQFLDOH6HUYLFHGLHQVW36'

Nadere informatie

Voorstel aan het AB. Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/2014.05315. Onderwerp Risicomanagement 2013. Agendapuntnr. 4 AB-vergadering 2-4-2014

Voorstel aan het AB. Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/2014.05315. Onderwerp Risicomanagement 2013. Agendapuntnr. 4 AB-vergadering 2-4-2014 FPC Voorstel aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/2014.05315 Onderwerp Risicomanagement 2013 Agendapuntnr. 4 AB-vergadering 2-4-2014 Besluit Voorgesteld wordt over te gaan tot: Vaststellen

Nadere informatie

2 Profielschets... 5 3 Risico's per aandachtsgebied... 7

2 Profielschets... 5 3 Risico's per aandachtsgebied... 7 Voorbeeld ABN AMRO Online Risicoscan Dhr. AA Risicoscan 20 juli 2011 1 Inleiding... 3 2 Profielschets... 5 3 Risico's per aandachtsgebied... 7 3.1 Management... 7 3.2 Bedrijfsproces en logistiek... 10

Nadere informatie

Pagina 1 van 8 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING MEDIGARANT

Pagina 1 van 8 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING MEDIGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING MEDIGARANT Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Onder "Medigarant" wordt de volgende vennootschap verstaan: Medigarant handelend onder de naam Medigarant, onderdeel

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De Besloten Vennootschap Cloud2, gevestigd te Alkmaar, en/of iedere (rechts)persoon of vennootschap die door hen het recht is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DSL / Hosting

Algemene voorwaarden DSL / Hosting Algemene voorwaarden DSL / Hosting Defenities ETB Automatisering B.V. is degene die de goederen en/of diensten van welke aard ook aan Contractant aanbiedt of levert, hierna te noemen ETB Automatisering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN 1. Algemeen 1.1 Rimote Media wordt in het document verder aangeduid met Rimote. De afnemende partij zal voortaan worden

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 ALGEMENE VOORWAARDEN TELEFOONDIENST.NL

Pagina 1 van 6 ALGEMENE VOORWAARDEN TELEFOONDIENST.NL ALGEMENE VOORWAARDEN TELEFOONDIENST.NL Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Onder "Telefoondienst.nl" wordt de volgende vennootschap verstaan: Telefoondienst.nl handelend onder de naam Telefoondienst.nl. 1.2

Nadere informatie

Artikel 3 Aanbiedingen (offertes) 3.1 Alle aanbiedingen (offertes) van R&M Contact Solutions zijn vrijblijvend.

Artikel 3 Aanbiedingen (offertes) 3.1 Alle aanbiedingen (offertes) van R&M Contact Solutions zijn vrijblijvend. ALGEMENE VOORWAARDEN R&M CONTACT SOLUTIONS Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Onder "R&M Contact Solutions" wordt de volgende vennootschap verstaan: R&M Contact Solutions handelend onder de naam R&M Contact

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Artikel 1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Master

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2013

INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2013 JAARSTUKKEN 2013 1 2 INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2013 1 JAARVERSLAG 6 1.1 Inleiding 6 1.2 Verslaggeving 6 1.3 Ontwikkelingen in het verslagjaar 7 1.4 Exploitatieresultaat 2013 9 1.5 Incidentele baten en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1. Definities... 2 Artikel 2. Algemeen... 2 Artikel 3. Verplichtingen Budgetbytes Hosting Solutions... 3 Artikel 4. Verplichtingen Klant... 3 Artikel 5. Tarieven...

Nadere informatie

54665116, BTW NL8513.92.775B01, ING

54665116, BTW NL8513.92.775B01, ING ALGEMENE VOORWAARDEN m.b.t. zakelijke klanten, niet consumenten artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Agri Solar BV, hierna te

Nadere informatie

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Gemeente Uden

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Gemeente Uden Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Gemeente Uden Opgesteld door: Functie: Afdeling: Cluster: Marieke Wagemakers Adviseur Planning & Control Middelen Bedrijfsbureau - 1 - Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Shared- & Reseller Hosting

Aanvullende voorwaarden Shared- & Reseller Hosting Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op de internet & hosting diensten van Brabix, hiertoe behoren: Shared Webhosting, Resellerhosting, Dedicated Serverhosting, VPS Hosting & Domeinnaamregistraties.

Nadere informatie

Nota risicomanagement Delfland

Nota risicomanagement Delfland Nota risicomanagement Delfland Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Doel van deze nota 5 1.3 Leeswijzer 6 2 Risico s en risicomanagement 7 2.1 Risico s 7 2.2 Risicomanagement 7 2.3 Taken en bevoegdheden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734

ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734 ALGEMENE VOORWAARDEN SAM DEKKERS TIMMERWERKEN KVK 56025734 Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door SAM DEKKERS TIMMERWERKEN,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Internet-gerelateerde diensten van LowCostInternet. Artikel I: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden voor Internet-gerelateerde diensten van LowCostInternet. Artikel I: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden voor Internet-gerelateerde diensten van LowCostInternet Artikel I: Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en transacties,

Nadere informatie

Voorwaarden. Financiering Nationaal Restauratiefonds

Voorwaarden. Financiering Nationaal Restauratiefonds Voorwaarden Financiering Nationaal Restauratiefonds Leeswijzer Uw offerte Voor u liggen de Voorwaarden Financiering Nationaal Restauratiefonds d.d. 1 oktober 2013, hierna te noemen: Voorwaarden. Deze

Nadere informatie

1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Page 1 of 11 1. Geldigheid 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VD- Design.be / VD-Hosting.be en een opdrachtgever waarop VD-Design.be / VD-Hosting.be deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CCB

Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden van Call Center Benelux B.V. gevestigd en kantoorhoudend te 5707 AZ Helmond aan de De Hoefkens 5/A hierna te noemen: CCB Artikel 1. Definities 1.1 In deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Athlon Privé Lease 2015

Algemene Voorwaarden Athlon Privé Lease 2015 Algemene Voorwaarden Athlon Privé Lease 2015 Getting you there Bij Athlon vinden we het belangrijk dat onze klanten weten waar ze aan toe zijn. Hierbij vind je de Algemene Voorwaarden die bij je Privé

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Tritel B.V. - versie februari 2014

Algemene voorwaarden Tritel B.V. - versie februari 2014 Algemene voorwaarden Tritel B.V. - versie februari 2014 Artikel 1 Definities Aansluiting: de mogelijkheid gebruik te maken van de door Tritel geboden en door de Contractant bestelde Diensten. Algemene

Nadere informatie

Risicomanagement en Weerstandsvermogen

Risicomanagement en Weerstandsvermogen BELEIDSNOTA Risicomanagement en Weerstandsvermogen Gemeente Deventer Deventer, mei 2007 Team Planning & Control Voorwoord Voor u ligt de Concept beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen. Het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Mindwize Telemarketing BV

Algemene voorwaarden. Mindwize Telemarketing BV Algemene voorwaarden Mindwize Telemarketing BV Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden. VIVAT N.V., handelend onder de naam VIVAT Verzekeringen

Algemene Inkoopvoorwaarden. VIVAT N.V., handelend onder de naam VIVAT Verzekeringen VIVAT N.V., handelend onder de naam VIVAT Verzekeringen Statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende aldaar aan Croeselaan 1, 3521 BJ Ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamer van

Nadere informatie

Nota risicomanagement Delfland

Nota risicomanagement Delfland Nota risicomanagement Delfland Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Doel van deze nota 5 1.3 Leeswijzer 6 2 Risico s en risicomanagement 7 2.1 Risico s 7 2.2 Risicomanagement 7 2.3 Taken en bevoegdheden

Nadere informatie