- b volledig Indonesisch -- &...I. zo I i, sruseechapsverh ocding t a. -.. a, volledig Medes-lands

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- b volledig Indonesisch -- &...I. zo I i, sruseechapsverh ocding t a. -.. a, volledig Medes-lands"

Transcriptie

1 322 deze iicta, welke i:i gemeen overleg tussen de lllinisteries v%n UOi? un BZ is opgesteld, zal volgens de richtlijnen, door de Minis terraad gegeven gepoogd worden een zakelijke be3chouwing te geven van de voor- en nadelen in het algemeen on vcor hek betrokken gebied en Nederland in het bijzondor, -i--gort3ïrl.ceienrie uit de verschillende mogelijkheden voor wat betreft Üe toekomstige status van Nieuw-Guinea, waarui% de Regoring een keuze zal moeten dcen, ril ' -.. a, volledig Medes-lands - b volledig Indonesisch c o c oidomin i LUL zo I i, sruseechapsverh ocding t a 1, een Nederlapds trustschap 2., een Tndonesisch trustschap 3, een gezamenlijk NederlandsSAiistralisch trustschap. - e, andere tussenoplossi.ngen, -- &...I.aA*:,.s 1 u i t en d N (2 d er lan ds e s o uv er e in ii; e i t...- ui.i.iyi"~-lp~--.v.-.-.*-.- _.- Elen voort; d uren de N e derlands e $10 uv ere in i t e it z GU kunnen worden bepleit; GP de volgende gronden: 1?" Go :el%npez 7;- bet Land zelve, &.E van àe wtoshtctne 5evoI.kia.g zijr: het beste gediend met een voortgezet Dederlands besbuur, voortbo.wend op de reeds tic en de resu1lat;en van de arbeid'van 2 Neeerland beschik% over! een langdui t,acv, de Sesfuursvoeying in de tropen ui$toeri ag %e geven aan de verplichtin L%C-r,ha.rUer in arto 73 yocr wat betzef bel.anger!. en äe wtwikkeling der bevolk Nederland is v rts, mede door de 1 c: u -5 ue Le h ulpm.i. dd e 3, waarover het s6aa.t- beschikt? hie oe ontegenzegg de 2dV,331,,,, Raer Regering e3 volk j.ncpa.rinen, en ccordineken om in eige stellen en de staathuishouding op t Iï, De he.c;o!.kirig, voor zover zij in, staat is zich een oordeel tc ~crm~1 over de.&oekomtige status van het door haar bcx~o.-:de gebied, i$ cver het algemeen sterk geporteerd VOO handkaving -~JG:J het Nederlandse bestuur en van een vertrouwen 5.n d-t, rj.ae.r haar gevoelen Christelijke gezag, waarvan zij v~xywucil-.:)~ dal; het haar zal beschermen tegen de in veel opzich2cr; gevree sde Mah.=imedû.nnse Indonesische buurstmt, Slechts een gerj age minderheid; welke overigens nadat men te;" pl.aatse na cie ~cuvereinlücit~overdracht van Nederlandse zij de een meer positie: sta,idyu;at is gaa. Innemen, nog in aantal is $erug- Ge 1. ap e n ; i s ce n $eg en ovc rg e s t e 1 Ce me JI ing 5 oe gedaan '4 III D r'

2 111, I'etlerlilnd mag in het licht zijner roeping als be3hcc.rder van een afhankelijk gebied (art, 73 VnlO) het door hem J best,uurcle land niet aan anderen overdragen, tenzij het be.larg van di! betrokken bevolking dit zi3u eisen of Ncderland nit,f, j.11 stütit zou zijn zijn plichtai op den duur nacr achoren te vervullen en door de overdracht een verbetering in dit opzicht mdg verwacht worden, Tv, Er zijnagrote groepen in Indonesie, in het bijaonder onder de IndrS-Eur.opeanen, intier hoop gevestigd IS op de mogelijkheid van kolonisatie in HieuwGdinqa, welke het -JC,~Y dlegeae uit die groep, die niet geneigd zijn, het Indocesische staatsburgerschap aan te nomen en Indonesie willen verlaten (terwijl zij zich aan de andere kbt,ook in Nederland niet thuis zullen VoeLeri df daar gech pimtd voor hert zal zijn) mogelijk zou hoeten m&keh dáar aeyi ikiellw bestaan te vinden. +'V, Sommigen zien in FIieuw-Guinea het lqzd van de ongekende mogcli jkheden op economisch gebied. 2oa:Ls hieronder nader aal worden uiteengezet en reeds uit het rapport van Be Fact-f inding Commissie is gebleken, zijn dergelijke ver-, wachkingen vooralsnog niet op feiten gebaseerd. De betekenis van Nieuw-Guinca is in dit opzich'c (lus nog.4uestieusd Vï, LLTc-grtdurFng van de Nederlandse souvereiniteit over Nieuw-Guinea, altkrans van enige vorm va11 medezeggenschap, is ook cten aonditio sine qca non, wil Nederland een rol bltjves, qetlt-11?n Z.O,Azie en in de Pacific, Reeds meer dcìn ürie eeuwen heeft Nederland daar zijn irivloed kmen doen gelden en het zal zijn stesn ter plaatse kunnen doen horen, ao Langehet in dit gebied over grondgebied beschikt, 20 heeft de souvereiniteit over Nieuw-Guima voor Nederland neer dan plsatsel.i,jke betekenis, Door zj.& gezag ovcx dit 5erritols te handh:iven, zal Nederland irt de toekomst lid kunnen blijven van de South Pacific Comniission, waardoor het In de toekomst ook op cultureel en economls-ch gebied. in 6it deel van de wereld invloed aal kimen blijven Uitoef en en. Ook: voor het lidmaatschap van de ECAFE en de deelneming aan de regionale oonferenties van enkele ahdere orgnn.i.sat,ies van de VA, als de ILO, de FAO, de UNESCO en de WHO, kan. het voor FleiIerland van betekenis zijn het gtrzcg over i\lieuw-guhea %e behouden, Het 1i.dmaatscktap v.in de ECAFE zal vrrel niet automtisoh vervallen, indien Nederland de souvereiniteit over Niemv- Giiinea zou verliezen.; dit lídmaatsohap berust nol,, niet op 13eder2ands gebiedshezit in &ie, doch vloeit voort uit de torms of referesce, waarin Nederl<md zonder meer als lid word+, Nederland als lid van de WAFE te doen vit%rcden, zou diis een wijziging in de t'errns of reference nodig zijn, waartoe alleen de Economische en Sociale Raad van cle V,N, de bevoegdheid bezst, 'Y?nr,eer Rcderl.ond T'Jieuv+Guinea zou opgeven, is het eohtci niet geheel ondenkbaar, dat er in de ECAPEl stemmen - Zoudm -

3 -3- zouden opgaarn. om hiertoe voorstellen n&n de ECOYOC te dom cn het zou in dat gev.lil inderdaad mogelijk zijn dnt zowel 3.e ECIIFE als de EC03OC zich uit zoudon spreken tegen ocn verdere deelname van Nederland aan de ECAIX, hetgccn niet zeer wa:j.rschijnlijk is zolang Nederlmd, in welke vorm dtm ook, souvereinc rechten over Nieuw-Guincu blijft uitoefcncn, Ten a'inzien van de regionale conferenties vin de hierboven opgesomde spccialized ngencies geldt eveneens, dat de andere landen, die in de regionale orgnnisnties verenigd zijn, in ecn zich terugtrekken van Ncderlmd uit Nieuw- Guinea aanleiding zouden kunnen vinden om het daarheen te leiden, dat Nederland voor deze rsgionnle conferenties in de toekomst geen uitnodigingen mem 'zou ontvnngcn, zonder dat Nederland in een dergelijk geval hiertegen met succes zou kunnen protesteren, zoals het Zou kunnen doen: wanneer het nog grondgebied in het Verre Oosten heeft, Uit het bovenstaande volgt, diit de deelname vim Nederland aan een aantal ve ::schillende intermi timale org<anisaties in Azie en de Pacific cn de mogelijkheid hierdóor invloed uit te oefenen in een uit po1itid.c oogpunt zo belangrijk werelddeel, vsrband zou kunnan houden met de positie die dit land in Nieuw-Guinea weet te behouden. Tenslottc. ligt Niouw-Guinsa in een strategisch cn mc.t het oog op de bestrijding van het oprukkend communisme (waarovor cldcrs ia deze nota worden geliandeld) belangrijk gfibied, waardoor Nederland oen belangrijke troef in handen heeft, die net bij afstand van elkz medezeggensohap ter plaatse ZOU verspelen. VII, Terislotto haeft blijkens de jongste nota van de Australische Ministzr van Buitenlandse Zaken deze Rogering uitdrukkclijk aan IYedorland te kennen gegeven, dat zij cr een groot belang aiin hecht, dat Nederlaiict: de- souvereiniteit over Nic$uw-Guinea behoudt, waarbij zij bereid is nadur ov2rleg trt plegen over de to2komstige bestuursvoering Australh wil hisrbij, ook in economisch en finanoleel opzicht, gaarne hulp verlenen, zodat van die zijde alle steun is te verwachten, hetgeen vooral van be.lang is als wij van het anderu buurland indonesie moeilijkheden zouden ondervinden, ook al kan Australie 011s niet altles bieden wat de R, I,S, ons eventueel zou onthouden (arbeidskrachten). Ala nadelen van een uit sluit ende Nederlandse souvere i- niteit zouden moeten worden genoemd: I, Zou de R,I,S, niet bereid zijn van haar aanspraken op Nieuw-Guinea af te zien, dan moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van Indonesische agfitatio in binnen- en buitenland tegen de bestaande toestand, 2, Ofschoon de Nederlandse positie t.a, v, Nieuw-Guinoa internationaal-politiek bezien sterk is en het de RVSI niet mogelijk: zal blijkim om zich in dit opzicht te verzekeren van de steun van alle landen, die in het, Indonesisch conflict aan de zijdevan de Republiek hebben gestaan, zal zi3 zich niettemin ook in deze kwestia in de sympathie van meerasre: Aziatische staten verheugen en bovendisn wellicht van de ni jde van Sovjet Rusland, diens sateilieten en China - stvun -

4 -4 - steun ontvagen, Het is zelfs niet uitgeslaten dat ook andere staten, behorend tot het anti-ko:loniale blok, dat het overgrote deel der Unlû vormt, zich in dit opzicht weer tegen Nederland zu:llen keren, Men zou van deze zijde dan de handhaving van tie Nederlandse souvereiniteit over Nieuw- Guinea Laken als zijnde een voortzetthg yan het kolonialisme in A2d.e met voorbijzien van heb.feit, dat ingeval van overgadg van dit gebied naar de R11118, in feite een zrjer slecht e vorm van kolonialisme haar instede ZOU doen. 3. Daarenboven zou, indien RVSI deze huestie ernstig meent, zoals men uit de uitlatingen van President dukarno ZOU moeten opmaken, de Unieverhouding, juist; in dit stadium, waarin het wederzijdse vertrouwen nog moet groeien, ernstig beproefd. kunnen worden en zelfs orider de druk der extreem nationalistische groepen op het spel kunnen staan, met alle oonsequenties op politiek, economisch ort finanoieel gebied daaraan verbonden, Reeds thans is gebleken hoe men in sommige kri.ngen van het handels- en bedrijfsleven hier in Nederland het bezwaar voelt van het feit;, dat de kwestie Nieuw-Guinea nog hangende is en telkens een volledige toenadering; van Indonesische zijde in de weg blijkt te staan. 4. Voorts zou voor de openlegging van Nieuw-Guinea een zeer grote behoefte aan werkkrachten bestaan,, welke ter plaatse niet in voldoende mte beschikbaar zijn, terwijl het om politieke redenen wel gevaarlijk zal zijn van Indonesisohe werkkrachten. gebruik te maken, hoewel een behoorlî jke emigratie- >) regeling daar waarschijnlijk tegen zou kunnen waken, 5. Als belangrijkste punt van overwegirg t.a,v, de wenseli jkheid van een voortgezette Nederlandse Souvereiniteit moge hier tenslotte worden genoemd de vraag of Nederlcind Ln staat zou zijn de offsrs te brengen, die! nodig Zouden zijn om ook in de toekomst het beheer over Ni.euw-Guinea te blijven voeren en zo ja, of' het hiertoe bereid ZOU zijn, Alvorens eventueel cominercieel verantwo0rd.e investeringen mogelijk zouden zijn, is immers een uitgebreid ontwikkefingspr0gramm.a van overh.eidswege noodzakelijk: (wegen, havens, gezonàhoidszorg, communicaties, huisvesting), welke uitgaven op zichzelf geen rente zullen opleveren en derhalve uit de rijkskas zullen moeten worden voldaan, tlenzij men in het groot de exp1oitatl.e van het begin af door een apart liohaam kan laten verzorgen, Ook dan zal het Rijk hieriri ongetwijfeld zijn d0el moeten bijdragen, Weliswaar zull.en de economische problemen in het slot van deze nota in een. afzonderlijk hoofdsltuk bespreking vinden, doch bij de overweging vcm de eaonolmische nogelijkheden dient rekening te worden gehouclen met de politieke OMstandigheid dat Nederland indien het ook in de toekomst de souvereiniteit over Nieuw-Guinea wil behouden niet Zal kunnen volstaan met het op de huiâige begroting gebaseerde, eventueel zelfs wat meer uitgebreid bestluur, doch het ook in acononische zin tot ontwikkeling zal moeten brengen, aangezien Nederland anders internationdal in gebreke ZOU blijven, - b e -

5 b, Uitsluitend Indonesische souvereiniteitl, L U L _I iirrp---^i*-. Het grote voordecl van een beslissin2 In deze zin zou zijn dat Nederland hiermede een mogelijke strijd met de RIS om Nieuw Gulnea met alle bezwaren van dien en gevaren, ook voor de Unie, bespaard blijft en de RIS hierdoor een wapen uit handen wordt genomen,waarvan door de meer riili-- tante leiders nog madr al te zraag cebruik wor4.t gemaabt om!iun volgeliceen tot voortzezette actie aan te sporental was het alieen maar on hui'aandacht af %e leiäen van de binnenland-se moe ili j'rheden, Ais nadelen moeten in het bijzonder worden Tenoerad:. I, ':Jaar Nederland tot nu toe aen de snuvereiniteit over Nieuw Giiinea heeft vastcehouden, ook ter RTC,. zelfs wanneer er grote andere belangen op het spel stonden, zal een p1otseli.nge' koersverandering in dik opzioht in het buitenland niet worden begrepen en ook in Nederland door verschillende politieke parti jen niet wordcrn gewaardeerd en in het algemeen prestigeverlies tengevolge hebben. 2. Het is duidelijk,dat de RIS lange Jaren niet in staat zal blijken iets in het belang van de opheffing der Fapoeats te verrichten, In Republikeinse kringen heeft men er nooit belangstelling voor getoond, temdij1 de S.nkeresee van Oost- Indonesie,waarvan de actie voor Nieuw-Guinea uit&ng,voornamelijk op prestigc-,ove~~regingen berust, welke wellicht worden gevoed door het verlangen naar oliebronnen en andere, meer speculatieve I econoraische verwachtingen.. Vaar het al de vraag is, of Nederland in staat zou zijn de openlegging van Nieuw Guinea VOOT zijn rekening te naisn, kan net zckerheiä worden vastgesteld,dat de RVSI hiertoe geheel niet bij machte is, en er ook minder gemakkelijk dan Nederland in zou slagen vreemd kapitaal Ban te trekken om Nieuw-Guinea tot ontwikkeling te brengen, 3. Door een.overdraging van de souvereiniteit over Nieuw Guinea aan de RVSI zou de bevolking het slachtoffer worden van een kolonisatie door Indonesi&rs, zonder de aan een beheer door een 'aiesters land verbonden materifsle en culturele voordelen en zonder.de waarborgen, die gelegen zijn in het toezicht van de V.N. op afhankelijk gebied onder Viesters bestuur ingevolge het UNOcharter. Reeds fop de RTC heeft de Republikeinse vertegenwoordiger, Mohammed Yamin, met zoveel woorden gezegd, dat de RIK91 uitsluitende souvereiniteit ovei: Nieuw Guixiea wenste en bij haar bestuur over het in de RVSI geincorporeerde gebied, dat immers aïs een interne aangelegenheid zou moe ten worden beschouwd, geen inmenging van de zi.jde van de VN of andere landen zou dulden, 4, Blijlrens de joligste nota zou Austra:Lik! de overdracht van de souvereiniteit aan de RVSI. Keclerlond ernstig kwalijk nerne n. c Condominium Nederland-Indonesie. in het geval van een conaominiwn-status (eventueel in Unieverband) zouden bezwaren vermela onder A grotendeels vervallen. Indien hiertoe de nodige maatregelen worden ge- - troffen -

6 .i;yo-ffcri, ZOU nj.e-+,s meer het aantrekken van xerkkracht5n sroor de opcalegging van Nieuw-Guinea in de vreg behoeven ' te süecic. tgrwij1 de kolonisakie van da Indo-Europeanen va01 zcver zij daartoe nog lust. mochten gevoelen, onbclcmneid zc)u kunnen plaats vinden. Dc good-wil1 der Aziatische isnde2 zou bchouden kunnen blijven,ter?yijl a3n de Unie door 4i-L ob ;ject een materiele inhoud. zou worden gegeven, I/ hou. echter de R.V.S.I. een gelijkwaardig aandeel in de besixursvoering wensen en verkrijgen, dan zal de ~~edbc!rlendsc:. invloecl in de practijk steeds minder tct zijn reeh% komen. 130 RIS zou alle gelegenheid hebben om de üo vn2;bere au.zuch*;hone bevolking, voor wiz het teil dele wegval.len van het uitsluitend Nederlands gezagsr een enorne psyvhisühe scnok zou bed-uiden, propagailtiistisch te bewerken, zcdat nadrirnate de bevolking zelve ook meer zeggenschap zal, krijgen het resterende Neder:landse gezag op den duur het veld zou moeten ruimen. Immers ook al Zou men met de RIS tob overcenstemming komen over ieen blijvende oplossing van de Nieuw Guinea kwestie in de hier besproken zin, 70 heeft de ervaring geleerd, dat gevreesd moet v\rordcn,dat ùc Indonesische nationalistische regering deze regeling s.lechl's al= ccn 't.fase in de strijd naar volledige onafhaakelijkheidfl ( in dit geval van Nleuw Guinea) boscho?xtvt en r;p ik hierboven omschreven wijze actk zal blijven voeren, tot Hederland zich geheel uit Nieuw Guinea zal hebben teniggvtrokkcn, De jongste uitlatingen van President, Sukarna bevestigen deze opvatting, Ook in het ulgeinccn ka11 wo3nden gezegd, dat in de gesch2edeni.s de condominixia- s hu elders in'de wereld cen weinig acceptabele hestuursvorm is gebleken, In deze vorm zou een condominium-status op den duur tn EED de iactc Iridonesische souverefniteit resulteren, Zou NedcrlanZ dit gevaar door een tijdig verbreken aer b2-laueml-e ooercenkomst willen bezwereii, dan ZOU zich de simmeie als b0ve.n in A omschreven herstellen, echtes ondcr rlngii:ist;igcr omstaadigheden dan oot% te voren,, Ke5, wil voorkomen,dat de Unie in ieder geval nog te jcng?.a Om op grond van de reeds opgedane ervaringen tot cc11 zo belangrijke stap als de stichting van een oondominlum P - J O ~ gaan, Zoals ook door dc jongste nota wordt bavcstigd,# zouden ~ur, dc zijd? van Austr;ilie tegen een dergelijke stztus 17.31; Nieuw Gulnea 'bezwaren worden ingebracht amgezien dit land tcecht zal v.?ezeli voor een toenemend8 En op dcn duur Lriocij.Ijk te stuitcn invloed van de R,V,S,I u!i.,. T'r7J.s SjS ohqss$rh>xcina i. I I~(~,G~~z. iands Y'rusi;schalp_, ---u c-"..l".lyll- Wcdc~lsnd zou zich Indien de riogc.lijkhcid sub B ver.- vurpc,r_ wordt, aan hct verwijt,dat het, in strijij met de o-zcrigcxm $er R,T,C,, ~evcilsde gedmgslijn, blijvend over?!ei; ioi; ~73n cen wder volk wenst te beschikken, kunnen c;n,i;txaclrcn doo~ zc1f scappen te ondernrrnen om te torien,dnt hc5 c3:iist wil mckcn inet de beginselen 'van het UNO4hartcs

7 inzake he t bestuur ova? niet-zelfstandige gebieden 11 hierdoor tevsns ontheven worden val de uisluitende ver3ntwoopdelijkheid voor Nieuw-Guinoa door VOO? dit gebied een taistschap ann te vragen in het kader vlan art.77 Lid sub C van het Handvest. Als Trustee zou Nederland in feite dezelfde bevoegdheiden bczitten als voorheen voorz3ver te dier zake niet anders zou worden overeengekomen, Het zou echter in ieder geval eens per jmr voor het forum van de up.jo moeten verschijnen alwaar het uiteraard de aanvallen vc?n het merendeel der andere staten zal moeten veiduren en bovendien een tdensmende controle,, ook bijzondere onderzoekingen der zijde van de UNO, door rnirldel agn periodieke bezoeken vafl commissies moeten vertmoi?'ten. Ik consequenties zouden zijn, dat Nederland, hoewel het door het onder Trustschap stellen Van Nieuw-Guinea zou konen ernst te willen maken met een golítiek welke bre-ekt met eon ko1oniai:l bestuur en streeft riqar ecn ontwikkeling van arin hax zorgen toevertrouwd gebied in de st van bet UNO-charter, hierdoor juist; meer in hot aoekli Van de UNO treedt als een ilbeherendlt land dus ULS ecn mogenahei8 die iri dit' tijdsbestek aan de ~tverkeerde kdntîl stq3.2;!' ;i.~ist nu Neclerlsnd na (ie R.T.C. in dit opzicht gerehabiliteerd was. Iiidien Rederland een dergeli jk6 trustpch8psverhoudin~ overweegt, '.vefidient het aanbevelin& hierover zo tijdig te beslissen,dat een eventuele stap heertoe, bij d een tijdstip viprdt gedaan, da$ het initiatief Me 1Tederl.and blijkt te zijn uitgegaan en niet Be indruk maalct te zijn "Ifgedwongen Trustschap van de RIS, Deze oplossing werd. reeds bij m0rid.e van Moh, Yamin namens beide Indonesische delegaties 1;er R,T,CI in de Nieuw-Guinea Comraìssie bij voorbast verworpen. ben dergelijke regeling zou zich inderdaad a1 heel alecht vcrstaaq met de ideologische propaganda, die wordt gevoerd om Nieuw - Guinea als een intrinsiek deel van Indonesie en ae beval-+ king als Indoneslers te beschouwen, nog afgezien van het feit af de RIS door de UNO geschikt en bekwaam ZOY worden geacht om als Trustee op te treden. Op grond van äeze ovcmkging moge deze mogelijkheid evericils een gemeenschappelijk Nederlands-Indonesisch trustschap verder buiten bes chouwing ifiii3 rde n ge l a t en. i;. Australisch Trustschal, I_ Hiervan zou alleen sprzke kunnen zijn als Nederland Nieuw-Guinea aan de UnTO overdroeg en deze zou beslissen AustraliF! als Trustee aan te wijzen. Een eventuele ccindidatuur van Aus tralie hiervoor zou door Nederland echter moeilijk kunnen worden gesteund in verband met de verlangens van de deelgenoot in de Unie,'

8 P 7 behnlve de hiertegen onder d i. en 3 alingevoerde zrgu- Eenten kunnen tegen deze opl3ssing de bez\mren vemrld onder a worden a3ngevderd, Bovendien moet worden betwijfeld of Austsali? hitzrvooj: z3u voelen,amgezien het niet geneigd zal zijn een Trustschjp te annva:árden voor I'npua, Dver welk gebied het in tegenstelling met Noord Nieuirr-Suinea de volledige souvereiniteit uitoefent, hoewel het in het licht van de jongste Austrc;lische nota denkbwr is, dat Austr?lhb hierover ZDU willen prciten, Van Indones!ische zijde zal men zich tegen een dergelijk trustschap verzetten, terwijl het de vraig is in hoeverre men de UNO zal lrunnen overtuigen van de wenselijkheid van een Gemeenschappelijk beheer over' een trustschaps gebied, Een gemeenschappelijk beheer kan bovcndien bij verschil VGZI inzicht en streven der betrokken sta ten een bron worden van onoverkomelijke moeilijkheden, warirbij te bedenkenis, dat Australie! door cillcrlei ornstandigheden tegenover Nederland in het voqrdeeî. ZOU zijn vrairmee het zijn wil zou 'V\iU1senom te zetten, De voordelen van een dergelijke regeling zouden zijn, dlit Nederland een gemeensch2ppeli jk front - zouden kunnen vormen tegen Indonesische 8ctiviteìten infiltraties) en andere ongewenste buitenlandse invlseden en,nederland wellicht profijt zal kunnen trekken vu nn bestamde verbinfiingen met en bases in Australisch gebied, terwijl bij de te verwichten groei van het natlonnliteitsbesef onder de Pspuriis op den duur mn meer hctrmohfeuze oii.t;,ikkeling van de interne polikieke verhoudingen 02 het gehele eiland zou kunnen wvorden tegemset gezien,.te U laatste'punt lijkt wel het belangrijkste, iiocyi ook bij een uitsluitend Idederlands Trustschap is een neiging t D t toenadering van befde bevolkingen op den duur te verwichten en zal tegen de tijd, dat de bevolking rijp is voor zclrstandigheid wel blijken in hoeverre zij een vereniging met Oost-Nieuw Guinea wenst, wriarmede tijdig rckeniq zou hnnea worden gehouden. e. Andere tussccoplossingcn zijn: 1, Nederland-se aouvereiniteit over ~ i e u ~ ~ - G u ~ n ~ ~, ~ ~ ~ ~ ~ ~ - arin --- -"- de.---. It,,V,,5'a~Ï-b-Z'i?i>~de concessies of :indere rechten worden _*..- Lu--"& -*.-..-.Ytoeszcnd$ v3or een bepaalde periode. A.c;ng,czie:n het de R,V,S.I, in verband met de nitiomlistische scntlmcnten in Indmesic juist vooral te dden is om de souvereinj teit1 zou deze oslossing' weinig hebben, terneer waar er gcen enkele redcn zou zijn om iri een door een lves-- terse rnogcndheid als Nederland bestuurd gebied mn een in economisch en technisch opzicht onontwikke13 land als de R,B.S.I. juist op dit terrein een bepcial.de InvlDed toe te kcnneii o Llle partijen zullen het er dczrom wel over ecns zijn, da5, Zcdien een tussenoplossing van deze soort zou moeten wor'dcn gekozen, äe verhouding omgekeerd zou moeten zijn, t,

9 I ,-.-!i - 2, Indonesische souvereiniteit wa2rbi j Nederlsnd bepsalde rechten zou behouden. Volgens een uitlating van Sultln Hxnid, welke echter later weersproken is, zou de R,,V.S,I. eventueel in over- weging vril.lcn nemen om hct gebied, als zij er de souvereiniteit OVE';_" zou krijgen, vmr 4'9 jaar arin NedErland in pacht tc geven. Deze. opl3ssing biedt ogenschijnlijk he t vo5rdee1,dnt tegemoet z3u warden gekomen a3ni de in Indonesie nagestreefde nationalistische idealen,vaardoor een steen des aanstoats voor-de Uniebetrekkingen zou verdwijnen, terwijl Nederland een eeuw lang de vrije hand zau hebben om het land te exploreren en te exploiteren. h. de tussmtijd zou de bevolking t3t zelfstmdigheid kunnen worden opgevoed en (139r Nederland in de gelegenheid kunnen worden gesteld haar stem in de wereld telaten hwen en haar zelfbeschikkin~srecht zoveel mogelijk te doen gelden, hetgeen van bijzonder belang is tegen de tijd, drit de pachttermijn verloopt, Aan de andere kant zou deze regeling - evenals die genoemd sub 1 - grote bezwaren opleveren in verband met het gevaar voor inf il ra ie en intimidatie van Indonesische nationalistentis che zijde, Berst wanneer de toestand in Indonesie zelf op bevredigendc wijze zou zijn gestabiliseerd, de veiligheid hersteld en aan alle willekeur en terreur daar een einde zc)u zijn gemaakt, zodat hek de ondernemingen in h m en Sumatra weer mogelijk gemaakt zou worden ongestoord en rendabel. %e. werken, ZOU een oplossing als deze overweging verdienen,. Tot zolang zou zelfs de beste regeling op papier, ook al krijgt Indonesie hierbij slechts de blote souvereiniteit en Rederland alle bestuurs-en: exploitatierechten, ernstig gevaar ldpcin in de practijk nie6 te kunnen worden gehandhaafd, zodat men rekening moet houden met een snel afglijden naar vmntocistanden, zoals thans op Java heersen,,in een gebied waar naast alle moeilijkheden die men daar moet overwinnen,althans in dit 'opzicht op het ogenbtik geen zorgen be stiaun o

10 - 10 A." Slians mogen de algemeiie interndt,ionaal --- ~o1itie.k-e en strate- -.--Y..."- -a. ~&s>-~~+ji e c t e q, ci ï e iic2 t i\(i e uw ~-u i i'l E! il v r 9 i:p. 2% u! I v G r 'b o o n -F,- in ndme besc'iouvring worden?,cnomexl, waarbij zï j terza- 111en zullen worden behanc!dd, aangezien het i n solizi.,:ige opzichten niet wei mogelij!.: is ze va,il ell~.ii~?w te uc'neic^en. --I.-, o Het vooriilc,iíis-lc: gevldr, dat het bevc)ll;inesllrriie eil: nd vdn btiitensf becreigt, -nast dat van het in W ~ZED impc-.rialistisch verlangen VEII c3e R.V,C,I.- vloeit voor% uit de overbevoiking vzn China en Jzyan, die 013 den dunr dssnooils met gewôld een uitweg zal zoe!;sn, Deze uitweg zou in vsrscaill_eiide ric:11;ing I.umen gevonder? V~O~C'EL~ (/ifrika met inbegrii2 van hiadagascer, austr;-iie, t-snerilrd) n wearsch.ìjnlijk gezocht wordea in de rich%ïng, war ze de zwziíste tegensta-?, verwacht, clerhalire ~ L Ge J richting van WXGUW Guinea, 3seds heeî'c men Smerikzans6 zî.jde tgg8_iov r het oiilags in dit ve~-huncl in Japan vernom6n verlrntiea een tegemoetkoiaenq~ liouding uimgenomn. ITet.,,angaan van en I Tru s t s c he ps ~e r ho uil ï lig z OU d 8 b E i;ro!ckôn T r u s tmo ge n d hei d wel eeris Pnuiineii dviingen aar! een terzakef door de Verenigde Naties uitgeoefrnds druk toe te geven en ook Be met souverein gez~g over :lieuw Guinea bek-lede morz_sndhei4 zal er ernstig rekening mede hebber! te houder;, da.% zij onder zwre drul: zsl worden gezet, T'iil men di.t gevar trc,chten te keren, dan zal gestreefd moeten vjore'ui3 n;m een status wnrslks 6s bsstcj voorjr-t.clrdefi verscl-izft voor ee~r zo sl?oedig mogeli ji-: c)pril~p,,ge.n- cn bevollieri van bet ï\7ieuv~ Guinea, territoir. Ook in dit opzlcht z~illeii de COD DOmiseh2 en f inz.nciele mogelijkheden am de v~rschillcnde oplossingen verboïiden, de doorsllg mo6leri gcvun, ivaurbi j da mening van de Verenigde Statcii v8n i,ilizrik& ovcr dit probleem van veel belzrig is, ornc!zt, voorloplg b61~13grijke kapitaalssteun voorncmelî jk uit de VescnigGe Staten %e V6I'WEbCht n 13, 11. Pen twsede facet van cieze beschouwing wordt gevoriid 5001 de algemene strategisch6 bet ekerris, var1 Nieuw-Guinea 02 grond van a de geografisclie ligging; b o de mo gelijklied en tot het vestigen vc, n militatire bases en steunpunten; c. de mogeli jkheden om uit liet gebied strategische grondstoff ea te betiwrken. Uit dien hoofde bc:stc,at bij de V.Su, die ten Voorden van Illieuw-Guinsa een groot -.antal militairt. bg,ses bezitten p,rots belcngstelling voor de toelcomst van dit eiland, zat bovendien een gebied is, wiiar van communistische invloed nog geen spr8ks is, Door :?,ar ligcing enerzijds dan de Zuid-grens van het Stille Oc sa8angsbied, waarbinnen de Verc ~iigci F: Stdt en van :msrikü het vc:stip,en van militaire bzsses en steunpunten een actieve politiek voeren, en undcrzijds aan c?c, - Noord-grens -

11 Ncord-grens van een pebisd, be:icreiid tot, $6 belc uceiisf a si: vati hek B:rits.v gemefisbest, n-7emt PÍLeu;+GLlsi?ed cer, slsutelpositis in. Van Tiieuw ~uir~ea uit ],en ::msrika mede izu1.p vur1ener-i aan Singapore, d,,l zonder steun van lx~iten, in het der vtin luchtstrijdkrachtan, orimogs1:ijl; zou, kunnel; vror86n g ho~i6 n, 3e 6riige typhoonvrije route v&t! d~ TJTS9.~s, nciur Singzpors looic,t nol,, ovc3r tiieuw crl?i,ylos,, cl~idas?. zicli rw8s c l ~ rmg, uit de afgolopsrl wcreldoorlog st~1~115i3d e vliegbascs Blak en kioll.adiu bl;viiiùsii. De kustlijn vaa Pieuw-Guined is zodanig gevormd, dzt het cildcj over ni tuurlijka hevens bôuchikt welke tot ìig-lbats vl i? vlooteenheden kunnen dienen,, A m de inrichting vdn de basas zelve, dia zovsel mogelijk sarsupporting moet~t~ zijn echter b~l~ug,rij!~e kosten VGYbo nil t,n Voorts is d~ boäem~?pervlalcts op ~ ~ ~ ~ s c h a i l9icatscn l ~ n d gesclaikt voor het 2dnleggôn vali vllagveldsn, wcjuvclli da zwc~drsie bomenwerpers lcunnsn o.ptijgen. ge vlicgveiden Biak en Koliondi.,, welke rscas tijdöris dz sfgc-,f.opvn oorlog door dv hmeriknsn =.ls vliegbuses voor zivdre bomwnvrcrpcrs werden i.ngcric:l.it en gebruikt,t zullsd zondcr Y C G ~ bszwar voor dit 4021 wsd crom iri geri;cdlicid 'cunncn wor6 cn gcbracht Niet het oog op ecn eventueel gc;bru:k va11 de citoombom (c o waterstofbom) in een toeicomstig Pacific-conflict I is de betekenis van e611 doeltrôf'f ende verspreidin,? van 4oelen wederom strrk nlsar voren go%rc+den, In ai% verband best,&t in milit,ûlre-deslundigë kringen de m.igijig G ~ I de opvabting dot militaire bases en steunpunten bij voorkeur dienm te word$n ingericht op klcinc oilandsn, zodanig gccn lwctsbaar lzndfront bezittci? en slxhts ovcr zus of door de lucht zijn te bcna,dcren, los te l;.tm. Dcrgcli jkc l:l?înc izilclndcn biudcn nl. t- wcsnig gzlcgenh(:id tot ecn verspreidlog van doclen (Wo0 many cgps In one baskctfp) zodzt de gcdlchtcn thans uitgl-ayi ndr hrt inrichten van bsscs cn s-beunpuntcn op cîldndcn vdn voldotadv omvang om vorznbcdocld begirnscl van vcr;sprc.i- ding tc kunncn 3oorv0~~2~ door rniddcl van lict agn1cggt-n VLZ~ vcr uit isnligg~nd~: stcun~unten cn ogslagpìdztsrn, tvdetrvoor Ni,:uw-Guin3d uitncmcnd gcsshikt is, Voorts rmg viroidcn zang,:nom::n, dat; indi-n, cvcnsïs în dc vorige oorlog van uit het Fool?d.:n -cn opmcirs tlg;:n AustraJic zou pl~ats vindcri,, Nieuw C%.in~d hiorvoor onvermijdeli jk als tfsteppingstonerc zal dienen. In C i t verband worde opgemerkt, dat ofschoon de ~~erilmanse vloot in hôt eerste stadium vizu de vorige wereldoorlog nog gering in 1;recl;t was 6n het vooradlige Nedsrìnnds-Indie in JP- 13anse lìsnden was gevalien, de Japznnerc liet niet hebben hangcdurfd het zeer zwak verdcdigrle kustralie aan ts vallen, voordat Nisuw Gulnea in hun bezit was, (lok de in de Vogelkop aariwczigs aardolie :;an in ver-. band hlernisde van b6ti-:l:gnis zijn, De mogslijkhsld, dat in ocn eventuele Pacîf ic-oorlog geen aardolis-producten - uit -

ZITTING 1961 1962 6767

ZITTING 1961 1962 6767 ZITTING 1961 1962 6767 Nota inzake het aardgas GELEIDENDE BRIEF Nr. 1 's-gravenhage, 11 juli 1962. Conform mijn toezegging tijdens de behandeling van hoofdstuk XIII der rijksbegroting voor het dienstjaar

Nadere informatie

OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS MR J. TERPSTRA

OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS MR J. TERPSTRA OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS DOOR MR J. TERPSTRA De positie van het bijzonder onderwijs in Nederland is uniek in de gehele wereld. Niet alleen kennen wij reeds een eeuw lang vrijheid van onderwijs,

Nadere informatie

S4!D SOCIALISME EN DEMOCRATIE JAARGANG 1953 INHOUD. J. F. de JOllgh, J. de Kadt, Th. J. A. M. van Lier, H. Oosterhuis, H. Vos,

S4!D SOCIALISME EN DEMOCRATIE JAARGANG 1953 INHOUD. J. F. de JOllgh, J. de Kadt, Th. J. A. M. van Lier, H. Oosterhuis, H. Vos, S4!D SOCIALISME EN DEMOCRATIE MAANDBLAD VAN DE PARTIJ VAN DE ARBEID Onder redactie van W. Banning, voorz., J. M. den Uyl, secr., J. Barents, J. J. A. Berger, J. J. Buskes, M. v. d. Goes van Naters, Ph.

Nadere informatie

policy bespreking d.d. 19 januari 1959 H.BVD wil een historisch overzicht geven en tevone een toekomst slaan.

policy bespreking d.d. 19 januari 1959 H.BVD wil een historisch overzicht geven en tevone een toekomst slaan. NOOT 5 policy bespreking d.d. 19 januari 1959 Aanwezig! Han - R.D KB/N - DAB - EZ 1 - EZ 2 - DPO. H.BVD wil een historisch overzicht geven en tevone een toekomst slaan. in de 11.13VD geeft eed. programma

Nadere informatie

ZITTING 1957 1958 4742

ZITTING 1957 1958 4742 ZITTING 1957 1958 4742 Regelen ter bevordering van hel sparen door jeugdige personen (Jeugdspaarwet) VOORLOPIG VERSLAG Nr. 4 (De vroegere stukken zijn gedrukt in de zitting 1956 1957) De vaste Commissie

Nadere informatie

ZITTING 1962 1963 6000

ZITTING 1962 1963 6000 ZITTING 1962 1963 6000 Wet op de dividendbelasting 1960 MEMORIE VAN ANTWOORD (Ingezonden bij brief van 17 januari 1963) Nr. 11 ALGEMEEN De ondergetekenden menen uit het voorlopig verslag te mogen afleiden

Nadere informatie

NIEUW GUINEA ALS WERELDPROBLEEM

NIEUW GUINEA ALS WERELDPROBLEEM NIEUW GUINEA ALS WERELDPROBLEEM De recente gebeurtenissen in Indonesië plaatsen de kwestie Nieuw Guinea in een benauwende actualiteit. Een actualiteit die te beklemmender is, nu wel duidelijk wordt, dat

Nadere informatie

ZITTING 1953 1954 3497

ZITTING 1953 1954 3497 ZITTING 1953 1954 3497 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden in hel jaar 1953 V VERSLAG No. 2 Samenstelling van het College. Opleiding van het personeel. S 1. Inleiding In de

Nadere informatie

De beraadslaging wordt gesloten. De wetsvoorstellen worden zonder stemming aangenomen.

De beraadslaging wordt gesloten. De wetsvoorstellen worden zonder stemming aangenomen. Voorzitter woonwagen- en woonschepenregelgeving (25333). Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen. Aan de orde is de (voortzetting van de) behandeling van: - het voorstel

Nadere informatie

Beleidsnota Zuid-Molukkers (1978)

Beleidsnota Zuid-Molukkers (1978) Beleidsnota Zuid-Molukkers (1978) r o n Aan Zijn* Bxeellentie d«mini» t «r ran Binnenlandse Zaken, Sehedeldeekahaven 200, '«-qrayehhaqs Molak»» aotiti cx. 8 februari 19?8 Hierbij aog* ik üw«ixecllantia

Nadere informatie

Zitting 1973-1974 - 12 601

Zitting 1973-1974 - 12 601 Zitting 1973-1974 - 12 601 Wijziging van de inkomstenbelasting en van de loonbelasting in het kader van het belastingplan 1974 MEMORIE VAN ANTWOORD (Ingezonden 9 november 1973) Nr. 6 Het dekkingsplan Zeer

Nadere informatie

Bas is p rog ram ma november 1 966

Bas is p rog ram ma november 1 966 Bas is p rog ram ma november 1 966 e e Christen Democraten Unie VOORWOORD Reeds jaren wordt er geschreven en gediscussieerd over een reeële vernieuwing en aanpassing van ons sterk verouderd partij politieke

Nadere informatie

Zitting 1971-10 808. Wijziging van enige bepalingen betreffende de rechterlijke organisatie VERSLAG VAN EEN OPENBAAR GEHOOR. Nr. 9

Zitting 1971-10 808. Wijziging van enige bepalingen betreffende de rechterlijke organisatie VERSLAG VAN EEN OPENBAAR GEHOOR. Nr. 9 Zitting 1971-10 808 Wijziging van enige bepalingen betreffende de rechterlijke organisatie VERSLAG VAN EEN OPENBAAR GEHOOR Nr. 9 (De vroegere stukken zijn gedrukt in de zittingen 1969-1970 en 1970-1971.)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1983-1984 Rijksbegroting voor het jaar 1984 18100 Hoofdstuk VIII Departement van Onderwijs en Wetenschappen Nr. 95 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

9 DE VERGADERING. Zitting 1968-1969 EERSTE KAMER. 9de vergadering - 27 november '68 127. Algemene politieke en financiële beschouwingen rijksbegroting

9 DE VERGADERING. Zitting 1968-1969 EERSTE KAMER. 9de vergadering - 27 november '68 127. Algemene politieke en financiële beschouwingen rijksbegroting Algemene politieke en financiële beschouwingen rijksbegroting 9de vergadering - 27 november '68 127 9 DE VERGADERING VERGADERING VAN WOENSDAG 27 NOVEMBER 1968 (Bijeenroepingsuur 10.00) Ingekomen stukken.

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

de cultuur van de woonwagenbewoner,

de cultuur van de woonwagenbewoner, de cultuur van de woonwagenbewoner, behouden of uit laten sterven? inleiding In het voorjaar van 2014 namen twee woonwagenbewoners (zie bijlage 1) actie om de woonwagencultuur op de Nationale Inventaris

Nadere informatie

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 M.J.A.Y. (Marleen) Stieger Doctoraalscriptie Geschiedenis Onder begeleiding van Prof. Dr. D.A. Hellema

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.12.2002 COM(2002) 718 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor Europese regelgevende agentschappen. MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor

Nadere informatie

341. Voorontwerp Insolventiewet (2008)

341. Voorontwerp Insolventiewet (2008) 341. Voorontwerp Insolventiewet (2008) Op 1 november 2007 heeft de voorzitter van de Commissie Insolventierecht een advies in de vorm van een voorontwerp Insolventiewet aan de minister van Justitie aangeboden.

Nadere informatie

EEN VOORLOPIG ONDERZOEK NAAR DE ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN IN NEDERLANDS NIEUW GUINEA

EEN VOORLOPIG ONDERZOEK NAAR DE ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN IN NEDERLANDS NIEUW GUINEA EEN VOORLOPIG ONDERZOEK NAAR DE ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN IN NEDERLANDS NIEUW GUINEA DRUK C. HAASBEEK - ALPHEN AAN DEN RIJN EEN VOORLOPIG ONDERZOEK NAAR DE ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN IN NEDERLANDS NIEUW

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 711 Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enige andere wetten (recht van keuze voor ouderdomspensioen in plaats van nabestaandenpensioen

Nadere informatie

innr i fa- r/ Kisi.nnr f i ct^ ^^ /r -/^ /sf' tunjeq xnnjbq «n «I 6^7 W F J <ï J ON rvoa u 'QO

innr i fa- r/ Kisi.nnr f i ct^ ^^ /r -/^ /sf' tunjeq xnnjbq «n «I 6^7 W F J <ï J ON rvoa u 'QO 8861 mr ^ 836 KV ' innr i fa- r/ AT Kisi.nnr f i ct^ ui UBY tnnjbq «n «I tunjeq UI xnnjbq UI ^^ /r -/^ /sf' 6^7 W F J

Nadere informatie

Consultatiedocument juli 2011. Toelichting ALGEMEEN. 1. Inleiding

Consultatiedocument juli 2011. Toelichting ALGEMEEN. 1. Inleiding Toelichting ALGEMEEN 1. Inleiding Deze nota van wijziging regelt de herziening van het toezicht op de naleving van voorschriften door advocaten. Deze regeling is aangekondigd door de Staatssecretaris van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 21 893 Vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Wet verevening

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Zitting 1980-1981 Nr. 88h 16 400 V Beleidsdebat over het onderdeel Ontwikkelingssamenwerking van het Departement van Buitenlandse Zaken MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 15

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van schade door letsel en overlijden te verruimen MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

Nadere informatie

VERGADERING VAN DINSDAG 21 OKTOBER 2003

VERGADERING VAN DINSDAG 21 OKTOBER 2003 2-001 VERGADERING VAN DINSDAG 21 OKTOBER 2003 2-002 VOORZITTER: DE HEER GERHARD SCHMID Ondervoorzitter (De vergadering wordt om 9.02 uur geopend) 2-003 Urgentverklaring 2-004 De Voorzitter. Aan de orde

Nadere informatie

JHET HOOFD VAN DE DIENST/JU

JHET HOOFD VAN DE DIENST/JU MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN B.V.D. No. : 22J198. Bijl. : Betr. : Financiën van de C.P.N. VGravenhage,^ '",pp. JavastraatóS H' R ("'J^ GEHEIM /' ^ ~A Hiermede heb ik de eer Uwe Excellentie een rapport

Nadere informatie

Relativiteit en medebezit

Relativiteit en medebezit piv Bulletin 8 Inhoud Pagina 1 Hangmatarrest a) Relativiteit en medebezit b) Naschrift Pagina 13 Uitbreiding verzekeringsplicht ex 7:611 Pagina 18 Voordeelverrekening en sommenverzekering Pagina 21 Opleidingshuis

Nadere informatie