- b volledig Indonesisch -- &...I. zo I i, sruseechapsverh ocding t a. -.. a, volledig Medes-lands

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- b volledig Indonesisch -- &...I. zo I i, sruseechapsverh ocding t a. -.. a, volledig Medes-lands"

Transcriptie

1 322 deze iicta, welke i:i gemeen overleg tussen de lllinisteries v%n UOi? un BZ is opgesteld, zal volgens de richtlijnen, door de Minis terraad gegeven gepoogd worden een zakelijke be3chouwing te geven van de voor- en nadelen in het algemeen on vcor hek betrokken gebied en Nederland in het bijzondor, -i--gort3ïrl.ceienrie uit de verschillende mogelijkheden voor wat betreft Üe toekomstige status van Nieuw-Guinea, waarui% de Regoring een keuze zal moeten dcen, ril ' -.. a, volledig Medes-lands - b volledig Indonesisch c o c oidomin i LUL zo I i, sruseechapsverh ocding t a 1, een Nederlapds trustschap 2., een Tndonesisch trustschap 3, een gezamenlijk NederlandsSAiistralisch trustschap. - e, andere tussenoplossi.ngen, -- &...I.aA*:,.s 1 u i t en d N (2 d er lan ds e s o uv er e in ii; e i t...- ui.i.iyi"~-lp~--.v.-.-.*-.- _.- Elen voort; d uren de N e derlands e $10 uv ere in i t e it z GU kunnen worden bepleit; GP de volgende gronden: 1?" Go :el%npez 7;- bet Land zelve, &.E van àe wtoshtctne 5evoI.kia.g zijr: het beste gediend met een voortgezet Dederlands besbuur, voortbo.wend op de reeds tic en de resu1lat;en van de arbeid'van 2 Neeerland beschik% over! een langdui t,acv, de Sesfuursvoeying in de tropen ui$toeri ag %e geven aan de verplichtin L%C-r,ha.rUer in arto 73 yocr wat betzef bel.anger!. en äe wtwikkeling der bevolk Nederland is v rts, mede door de 1 c: u -5 ue Le h ulpm.i. dd e 3, waarover het s6aa.t- beschikt? hie oe ontegenzegg de 2dV,331,,,, Raer Regering e3 volk j.ncpa.rinen, en ccordineken om in eige stellen en de staathuishouding op t Iï, De he.c;o!.kirig, voor zover zij in, staat is zich een oordeel tc ~crm~1 over de.&oekomtige status van het door haar bcx~o.-:de gebied, i$ cver het algemeen sterk geporteerd VOO handkaving -~JG:J het Nederlandse bestuur en van een vertrouwen 5.n d-t, rj.ae.r haar gevoelen Christelijke gezag, waarvan zij v~xywucil-.:)~ dal; het haar zal beschermen tegen de in veel opzich2cr; gevree sde Mah.=imedû.nnse Indonesische buurstmt, Slechts een gerj age minderheid; welke overigens nadat men te;" pl.aatse na cie ~cuvereinlücit~overdracht van Nederlandse zij de een meer positie: sta,idyu;at is gaa. Innemen, nog in aantal is $erug- Ge 1. ap e n ; i s ce n $eg en ovc rg e s t e 1 Ce me JI ing 5 oe gedaan '4 III D r'

2 111, I'etlerlilnd mag in het licht zijner roeping als be3hcc.rder van een afhankelijk gebied (art, 73 VnlO) het door hem J best,uurcle land niet aan anderen overdragen, tenzij het be.larg van di! betrokken bevolking dit zi3u eisen of Ncderland nit,f, j.11 stütit zou zijn zijn plichtai op den duur nacr achoren te vervullen en door de overdracht een verbetering in dit opzicht mdg verwacht worden, Tv, Er zijnagrote groepen in Indonesie, in het bijaonder onder de IndrS-Eur.opeanen, intier hoop gevestigd IS op de mogelijkheid van kolonisatie in HieuwGdinqa, welke het -JC,~Y dlegeae uit die groep, die niet geneigd zijn, het Indocesische staatsburgerschap aan te nomen en Indonesie willen verlaten (terwijl zij zich aan de andere kbt,ook in Nederland niet thuis zullen VoeLeri df daar gech pimtd voor hert zal zijn) mogelijk zou hoeten m&keh dáar aeyi ikiellw bestaan te vinden. +'V, Sommigen zien in FIieuw-Guinea het lqzd van de ongekende mogcli jkheden op economisch gebied. 2oa:Ls hieronder nader aal worden uiteengezet en reeds uit het rapport van Be Fact-f inding Commissie is gebleken, zijn dergelijke ver-, wachkingen vooralsnog niet op feiten gebaseerd. De betekenis van Nieuw-Guinca is in dit opzich'c (lus nog.4uestieusd Vï, LLTc-grtdurFng van de Nederlandse souvereiniteit over Nieuw-Guinea, altkrans van enige vorm va11 medezeggenschap, is ook cten aonditio sine qca non, wil Nederland een rol bltjves, qetlt-11?n Z.O,Azie en in de Pacific, Reeds meer dcìn ürie eeuwen heeft Nederland daar zijn irivloed kmen doen gelden en het zal zijn stesn ter plaatse kunnen doen horen, ao Langehet in dit gebied over grondgebied beschikt, 20 heeft de souvereiniteit over Nieuw-Guima voor Nederland neer dan plsatsel.i,jke betekenis, Door zj.& gezag ovcx dit 5erritols te handh:iven, zal Nederland irt de toekomst lid kunnen blijven van de South Pacific Comniission, waardoor het In de toekomst ook op cultureel en economls-ch gebied. in 6it deel van de wereld invloed aal kimen blijven Uitoef en en. Ook: voor het lidmaatschap van de ECAFE en de deelneming aan de regionale oonferenties van enkele ahdere orgnn.i.sat,ies van de VA, als de ILO, de FAO, de UNESCO en de WHO, kan. het voor FleiIerland van betekenis zijn het gtrzcg over i\lieuw-guhea %e behouden, Het 1i.dmaatscktap v.in de ECAFE zal vrrel niet automtisoh vervallen, indien Nederland de souvereiniteit over Niemv- Giiinea zou verliezen.; dit lídmaatsohap berust nol,, niet op 13eder2ands gebiedshezit in &ie, doch vloeit voort uit de torms of referesce, waarin Nederl<md zonder meer als lid word+, Nederland als lid van de WAFE te doen vit%rcden, zou diis een wijziging in de t'errns of reference nodig zijn, waartoe alleen de Economische en Sociale Raad van cle V,N, de bevoegdheid bezst, 'Y?nr,eer Rcderl.ond T'Jieuv+Guinea zou opgeven, is het eohtci niet geheel ondenkbaar, dat er in de ECAPEl stemmen - Zoudm -

3 -3- zouden opgaarn. om hiertoe voorstellen n&n de ECOYOC te dom cn het zou in dat gev.lil inderdaad mogelijk zijn dnt zowel 3.e ECIIFE als de EC03OC zich uit zoudon spreken tegen ocn verdere deelname van Nederland aan de ECAIX, hetgccn niet zeer wa:j.rschijnlijk is zolang Nederlmd, in welke vorm dtm ook, souvereinc rechten over Nieuw-Guincu blijft uitoefcncn, Ten a'inzien van de regionale conferenties vin de hierboven opgesomde spccialized ngencies geldt eveneens, dat de andere landen, die in de regionale orgnnisnties verenigd zijn, in ecn zich terugtrekken van Ncderlmd uit Nieuw- Guinea aanleiding zouden kunnen vinden om het daarheen te leiden, dat Nederland voor deze rsgionnle conferenties in de toekomst geen uitnodigingen mem 'zou ontvnngcn, zonder dat Nederland in een dergelijk geval hiertegen met succes zou kunnen protesteren, zoals het Zou kunnen doen: wanneer het nog grondgebied in het Verre Oosten heeft, Uit het bovenstaande volgt, diit de deelname vim Nederland aan een aantal ve ::schillende intermi timale org<anisaties in Azie en de Pacific cn de mogelijkheid hierdóor invloed uit te oefenen in een uit po1itid.c oogpunt zo belangrijk werelddeel, vsrband zou kunnan houden met de positie die dit land in Nieuw-Guinea weet te behouden. Tenslottc. ligt Niouw-Guinsa in een strategisch cn mc.t het oog op de bestrijding van het oprukkend communisme (waarovor cldcrs ia deze nota worden geliandeld) belangrijk gfibied, waardoor Nederland oen belangrijke troef in handen heeft, die net bij afstand van elkz medezeggensohap ter plaatse ZOU verspelen. VII, Terislotto haeft blijkens de jongste nota van de Australische Ministzr van Buitenlandse Zaken deze Rogering uitdrukkclijk aan IYedorland te kennen gegeven, dat zij cr een groot belang aiin hecht, dat Nederlaiict: de- souvereiniteit over Nic$uw-Guinea behoudt, waarbij zij bereid is nadur ov2rleg trt plegen over de to2komstige bestuursvoering Australh wil hisrbij, ook in economisch en finanoleel opzicht, gaarne hulp verlenen, zodat van die zijde alle steun is te verwachten, hetgeen vooral van be.lang is als wij van het anderu buurland indonesie moeilijkheden zouden ondervinden, ook al kan Australie 011s niet altles bieden wat de R, I,S, ons eventueel zou onthouden (arbeidskrachten). Ala nadelen van een uit sluit ende Nederlandse souvere i- niteit zouden moeten worden genoemd: I, Zou de R,I,S, niet bereid zijn van haar aanspraken op Nieuw-Guinea af te zien, dan moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van Indonesische agfitatio in binnen- en buitenland tegen de bestaande toestand, 2, Ofschoon de Nederlandse positie t.a, v, Nieuw-Guinoa internationaal-politiek bezien sterk is en het de RVSI niet mogelijk: zal blijkim om zich in dit opzicht te verzekeren van de steun van alle landen, die in het, Indonesisch conflict aan de zijdevan de Republiek hebben gestaan, zal zi3 zich niettemin ook in deze kwestia in de sympathie van meerasre: Aziatische staten verheugen en bovendisn wellicht van de ni jde van Sovjet Rusland, diens sateilieten en China - stvun -

4 -4 - steun ontvagen, Het is zelfs niet uitgeslaten dat ook andere staten, behorend tot het anti-ko:loniale blok, dat het overgrote deel der Unlû vormt, zich in dit opzicht weer tegen Nederland zu:llen keren, Men zou van deze zijde dan de handhaving van tie Nederlandse souvereiniteit over Nieuw- Guinea Laken als zijnde een voortzetthg yan het kolonialisme in A2d.e met voorbijzien van heb.feit, dat ingeval van overgadg van dit gebied naar de R11118, in feite een zrjer slecht e vorm van kolonialisme haar instede ZOU doen. 3. Daarenboven zou, indien RVSI deze huestie ernstig meent, zoals men uit de uitlatingen van President dukarno ZOU moeten opmaken, de Unieverhouding, juist; in dit stadium, waarin het wederzijdse vertrouwen nog moet groeien, ernstig beproefd. kunnen worden en zelfs orider de druk der extreem nationalistische groepen op het spel kunnen staan, met alle oonsequenties op politiek, economisch ort finanoieel gebied daaraan verbonden, Reeds thans is gebleken hoe men in sommige kri.ngen van het handels- en bedrijfsleven hier in Nederland het bezwaar voelt van het feit;, dat de kwestie Nieuw-Guinea nog hangende is en telkens een volledige toenadering; van Indonesische zijde in de weg blijkt te staan. 4. Voorts zou voor de openlegging van Nieuw-Guinea een zeer grote behoefte aan werkkrachten bestaan,, welke ter plaatse niet in voldoende mte beschikbaar zijn, terwijl het om politieke redenen wel gevaarlijk zal zijn van Indonesisohe werkkrachten. gebruik te maken, hoewel een behoorlî jke emigratie- >) regeling daar waarschijnlijk tegen zou kunnen waken, 5. Als belangrijkste punt van overwegirg t.a,v, de wenseli jkheid van een voortgezette Nederlandse Souvereiniteit moge hier tenslotte worden genoemd de vraag of Nederlcind Ln staat zou zijn de offsrs te brengen, die! nodig Zouden zijn om ook in de toekomst het beheer over Ni.euw-Guinea te blijven voeren en zo ja, of' het hiertoe bereid ZOU zijn, Alvorens eventueel cominercieel verantwo0rd.e investeringen mogelijk zouden zijn, is immers een uitgebreid ontwikkefingspr0gramm.a van overh.eidswege noodzakelijk: (wegen, havens, gezonàhoidszorg, communicaties, huisvesting), welke uitgaven op zichzelf geen rente zullen opleveren en derhalve uit de rijkskas zullen moeten worden voldaan, tlenzij men in het groot de exp1oitatl.e van het begin af door een apart liohaam kan laten verzorgen, Ook dan zal het Rijk hieriri ongetwijfeld zijn d0el moeten bijdragen, Weliswaar zull.en de economische problemen in het slot van deze nota in een. afzonderlijk hoofdsltuk bespreking vinden, doch bij de overweging vcm de eaonolmische nogelijkheden dient rekening te worden gehouclen met de politieke OMstandigheid dat Nederland indien het ook in de toekomst de souvereiniteit over Nieuw-Guinea wil behouden niet Zal kunnen volstaan met het op de huiâige begroting gebaseerde, eventueel zelfs wat meer uitgebreid bestluur, doch het ook in acononische zin tot ontwikkeling zal moeten brengen, aangezien Nederland anders internationdal in gebreke ZOU blijven, - b e -

5 b, Uitsluitend Indonesische souvereiniteitl, L U L _I iirrp---^i*-. Het grote voordecl van een beslissin2 In deze zin zou zijn dat Nederland hiermede een mogelijke strijd met de RIS om Nieuw Gulnea met alle bezwaren van dien en gevaren, ook voor de Unie, bespaard blijft en de RIS hierdoor een wapen uit handen wordt genomen,waarvan door de meer riili-- tante leiders nog madr al te zraag cebruik wor4.t gemaabt om!iun volgeliceen tot voortzezette actie aan te sporental was het alieen maar on hui'aandacht af %e leiäen van de binnenland-se moe ili j'rheden, Ais nadelen moeten in het bijzonder worden Tenoerad:. I, ':Jaar Nederland tot nu toe aen de snuvereiniteit over Nieuw Giiinea heeft vastcehouden, ook ter RTC,. zelfs wanneer er grote andere belangen op het spel stonden, zal een p1otseli.nge' koersverandering in dik opzioht in het buitenland niet worden begrepen en ook in Nederland door verschillende politieke parti jen niet wordcrn gewaardeerd en in het algemeen prestigeverlies tengevolge hebben. 2. Het is duidelijk,dat de RIS lange Jaren niet in staat zal blijken iets in het belang van de opheffing der Fapoeats te verrichten, In Republikeinse kringen heeft men er nooit belangstelling voor getoond, temdij1 de S.nkeresee van Oost- Indonesie,waarvan de actie voor Nieuw-Guinea uit&ng,voornamelijk op prestigc-,ove~~regingen berust, welke wellicht worden gevoed door het verlangen naar oliebronnen en andere, meer speculatieve I econoraische verwachtingen.. Vaar het al de vraag is, of Nederland in staat zou zijn de openlegging van Nieuw Guinea VOOT zijn rekening te naisn, kan net zckerheiä worden vastgesteld,dat de RVSI hiertoe geheel niet bij machte is, en er ook minder gemakkelijk dan Nederland in zou slagen vreemd kapitaal Ban te trekken om Nieuw-Guinea tot ontwikkeling te brengen, 3. Door een.overdraging van de souvereiniteit over Nieuw Guinea aan de RVSI zou de bevolking het slachtoffer worden van een kolonisatie door Indonesi&rs, zonder de aan een beheer door een 'aiesters land verbonden materifsle en culturele voordelen en zonder.de waarborgen, die gelegen zijn in het toezicht van de V.N. op afhankelijk gebied onder Viesters bestuur ingevolge het UNOcharter. Reeds fop de RTC heeft de Republikeinse vertegenwoordiger, Mohammed Yamin, met zoveel woorden gezegd, dat de RIK91 uitsluitende souvereiniteit ovei: Nieuw Guixiea wenste en bij haar bestuur over het in de RVSI geincorporeerde gebied, dat immers aïs een interne aangelegenheid zou moe ten worden beschouwd, geen inmenging van de zi.jde van de VN of andere landen zou dulden, 4, Blijlrens de joligste nota zou Austra:Lik! de overdracht van de souvereiniteit aan de RVSI. Keclerlond ernstig kwalijk nerne n. c Condominium Nederland-Indonesie. in het geval van een conaominiwn-status (eventueel in Unieverband) zouden bezwaren vermela onder A grotendeels vervallen. Indien hiertoe de nodige maatregelen worden ge- - troffen -

6 .i;yo-ffcri, ZOU nj.e-+,s meer het aantrekken van xerkkracht5n sroor de opcalegging van Nieuw-Guinea in de vreg behoeven ' te süecic. tgrwij1 de kolonisakie van da Indo-Europeanen va01 zcver zij daartoe nog lust. mochten gevoelen, onbclcmneid zc)u kunnen plaats vinden. Dc good-wil1 der Aziatische isnde2 zou bchouden kunnen blijven,ter?yijl a3n de Unie door 4i-L ob ;ject een materiele inhoud. zou worden gegeven, I/ hou. echter de R.V.S.I. een gelijkwaardig aandeel in de besixursvoering wensen en verkrijgen, dan zal de ~~edbc!rlendsc:. invloecl in de practijk steeds minder tct zijn reeh% komen. 130 RIS zou alle gelegenheid hebben om de üo vn2;bere au.zuch*;hone bevolking, voor wiz het teil dele wegval.len van het uitsluitend Nederlands gezagsr een enorne psyvhisühe scnok zou bed-uiden, propagailtiistisch te bewerken, zcdat nadrirnate de bevolking zelve ook meer zeggenschap zal, krijgen het resterende Neder:landse gezag op den duur het veld zou moeten ruimen. Immers ook al Zou men met de RIS tob overcenstemming komen over ieen blijvende oplossing van de Nieuw Guinea kwestie in de hier besproken zin, 70 heeft de ervaring geleerd, dat gevreesd moet v\rordcn,dat ùc Indonesische nationalistische regering deze regeling s.lechl's al= ccn 't.fase in de strijd naar volledige onafhaakelijkheidfl ( in dit geval van Nleuw Guinea) boscho?xtvt en r;p ik hierboven omschreven wijze actk zal blijven voeren, tot Hederland zich geheel uit Nieuw Guinea zal hebben teniggvtrokkcn, De jongste uitlatingen van President, Sukarna bevestigen deze opvatting, Ook in het ulgeinccn ka11 wo3nden gezegd, dat in de gesch2edeni.s de condominixia- s hu elders in'de wereld cen weinig acceptabele hestuursvorm is gebleken, In deze vorm zou een condominium-status op den duur tn EED de iactc Iridonesische souverefniteit resulteren, Zou NedcrlanZ dit gevaar door een tijdig verbreken aer b2-laueml-e ooercenkomst willen bezwereii, dan ZOU zich de simmeie als b0ve.n in A omschreven herstellen, echtes ondcr rlngii:ist;igcr omstaadigheden dan oot% te voren,, Ke5, wil voorkomen,dat de Unie in ieder geval nog te jcng?.a Om op grond van de reeds opgedane ervaringen tot cc11 zo belangrijke stap als de stichting van een oondominlum P - J O ~ gaan, Zoals ook door dc jongste nota wordt bavcstigd,# zouden ~ur, dc zijd? van Austr;ilie tegen een dergelijke stztus 17.31; Nieuw Gulnea 'bezwaren worden ingebracht amgezien dit land tcecht zal v.?ezeli voor een toenemend8 En op dcn duur Lriocij.Ijk te stuitcn invloed van de R,V,S,I u!i.,. T'r7J.s SjS ohqss$rh>xcina i. I I~(~,G~~z. iands Y'rusi;schalp_, ---u c-"..l".lyll- Wcdc~lsnd zou zich Indien de riogc.lijkhcid sub B ver.- vurpc,r_ wordt, aan hct verwijt,dat het, in strijij met de o-zcrigcxm $er R,T,C,, ~evcilsde gedmgslijn, blijvend over?!ei; ioi; ~73n cen wder volk wenst te beschikken, kunnen c;n,i;txaclrcn doo~ zc1f scappen te ondernrrnen om te torien,dnt hc5 c3:iist wil mckcn inet de beginselen 'van het UNO4hartcs

7 inzake he t bestuur ova? niet-zelfstandige gebieden 11 hierdoor tevsns ontheven worden val de uisluitende ver3ntwoopdelijkheid voor Nieuw-Guinoa door VOO? dit gebied een taistschap ann te vragen in het kader vlan art.77 Lid sub C van het Handvest. Als Trustee zou Nederland in feite dezelfde bevoegdheiden bczitten als voorheen voorz3ver te dier zake niet anders zou worden overeengekomen, Het zou echter in ieder geval eens per jmr voor het forum van de up.jo moeten verschijnen alwaar het uiteraard de aanvallen vc?n het merendeel der andere staten zal moeten veiduren en bovendien een tdensmende controle,, ook bijzondere onderzoekingen der zijde van de UNO, door rnirldel agn periodieke bezoeken vafl commissies moeten vertmoi?'ten. Ik consequenties zouden zijn, dat Nederland, hoewel het door het onder Trustschap stellen Van Nieuw-Guinea zou konen ernst te willen maken met een golítiek welke bre-ekt met eon ko1oniai:l bestuur en streeft riqar ecn ontwikkeling van arin hax zorgen toevertrouwd gebied in de st van bet UNO-charter, hierdoor juist; meer in hot aoekli Van de UNO treedt als een ilbeherendlt land dus ULS ecn mogenahei8 die iri dit' tijdsbestek aan de ~tverkeerde kdntîl stq3.2;!' ;i.~ist nu Neclerlsnd na (ie R.T.C. in dit opzicht gerehabiliteerd was. Iiidien Rederland een dergeli jk6 trustpch8psverhoudin~ overweegt, '.vefidient het aanbevelin& hierover zo tijdig te beslissen,dat een eventuele stap heertoe, bij d een tijdstip viprdt gedaan, da$ het initiatief Me 1Tederl.and blijkt te zijn uitgegaan en niet Be indruk maalct te zijn "Ifgedwongen Trustschap van de RIS, Deze oplossing werd. reeds bij m0rid.e van Moh, Yamin namens beide Indonesische delegaties 1;er R,T,CI in de Nieuw-Guinea Comraìssie bij voorbast verworpen. ben dergelijke regeling zou zich inderdaad a1 heel alecht vcrstaaq met de ideologische propaganda, die wordt gevoerd om Nieuw - Guinea als een intrinsiek deel van Indonesie en ae beval-+ king als Indoneslers te beschouwen, nog afgezien van het feit af de RIS door de UNO geschikt en bekwaam ZOY worden geacht om als Trustee op te treden. Op grond van äeze ovcmkging moge deze mogelijkheid evericils een gemeenschappelijk Nederlands-Indonesisch trustschap verder buiten bes chouwing ifiii3 rde n ge l a t en. i;. Australisch Trustschal, I_ Hiervan zou alleen sprzke kunnen zijn als Nederland Nieuw-Guinea aan de UnTO overdroeg en deze zou beslissen AustraliF! als Trustee aan te wijzen. Een eventuele ccindidatuur van Aus tralie hiervoor zou door Nederland echter moeilijk kunnen worden gesteund in verband met de verlangens van de deelgenoot in de Unie,'

8 P 7 behnlve de hiertegen onder d i. en 3 alingevoerde zrgu- Eenten kunnen tegen deze opl3ssing de bez\mren vemrld onder a worden a3ngevderd, Bovendien moet worden betwijfeld of Austsali? hitzrvooj: z3u voelen,amgezien het niet geneigd zal zijn een Trustschjp te annva:árden voor I'npua, Dver welk gebied het in tegenstelling met Noord Nieuirr-Suinea de volledige souvereiniteit uitoefent, hoewel het in het licht van de jongste Austrc;lische nota denkbwr is, dat Austr?lhb hierover ZDU willen prciten, Van Indones!ische zijde zal men zich tegen een dergelijk trustschap verzetten, terwijl het de vraig is in hoeverre men de UNO zal lrunnen overtuigen van de wenselijkheid van een Gemeenschappelijk beheer over' een trustschaps gebied, Een gemeenschappelijk beheer kan bovcndien bij verschil VGZI inzicht en streven der betrokken sta ten een bron worden van onoverkomelijke moeilijkheden, warirbij te bedenkenis, dat Australie! door cillcrlei ornstandigheden tegenover Nederland in het voqrdeeî. ZOU zijn vrairmee het zijn wil zou 'V\iU1senom te zetten, De voordelen van een dergelijke regeling zouden zijn, dlit Nederland een gemeensch2ppeli jk front - zouden kunnen vormen tegen Indonesische 8ctiviteìten infiltraties) en andere ongewenste buitenlandse invlseden en,nederland wellicht profijt zal kunnen trekken vu nn bestamde verbinfiingen met en bases in Australisch gebied, terwijl bij de te verwichten groei van het natlonnliteitsbesef onder de Pspuriis op den duur mn meer hctrmohfeuze oii.t;,ikkeling van de interne polikieke verhoudingen 02 het gehele eiland zou kunnen wvorden tegemset gezien,.te U laatste'punt lijkt wel het belangrijkste, iiocyi ook bij een uitsluitend Idederlands Trustschap is een neiging t D t toenadering van befde bevolkingen op den duur te verwichten en zal tegen de tijd, dat de bevolking rijp is voor zclrstandigheid wel blijken in hoeverre zij een vereniging met Oost-Nieuw Guinea wenst, wriarmede tijdig rckeniq zou hnnea worden gehouden. e. Andere tussccoplossingcn zijn: 1, Nederland-se aouvereiniteit over ~ i e u ~ ~ - G u ~ n ~ ~, ~ ~ ~ ~ ~ ~ - arin --- -"- de.---. It,,V,,5'a~Ï-b-Z'i?i>~de concessies of :indere rechten worden _*..- Lu--"& -*.-..-.Ytoeszcnd$ v3or een bepaalde periode. A.c;ng,czie:n het de R,V,S.I, in verband met de nitiomlistische scntlmcnten in Indmesic juist vooral te dden is om de souvereinj teit1 zou deze oslossing' weinig hebben, terneer waar er gcen enkele redcn zou zijn om iri een door een lves-- terse rnogcndheid als Nederland bestuurd gebied mn een in economisch en technisch opzicht onontwikke13 land als de R,B.S.I. juist op dit terrein een bepcial.de InvlDed toe te kcnneii o Llle partijen zullen het er dczrom wel over ecns zijn, da5, Zcdien een tussenoplossing van deze soort zou moeten wor'dcn gekozen, äe verhouding omgekeerd zou moeten zijn, t,

9 I ,-.-!i - 2, Indonesische souvereiniteit wa2rbi j Nederlsnd bepsalde rechten zou behouden. Volgens een uitlating van Sultln Hxnid, welke echter later weersproken is, zou de R,,V.S,I. eventueel in over- weging vril.lcn nemen om hct gebied, als zij er de souvereiniteit OVE';_" zou krijgen, vmr 4'9 jaar arin NedErland in pacht tc geven. Deze. opl3ssing biedt ogenschijnlijk he t vo5rdee1,dnt tegemoet z3u warden gekomen a3ni de in Indonesie nagestreefde nationalistische idealen,vaardoor een steen des aanstoats voor-de Uniebetrekkingen zou verdwijnen, terwijl Nederland een eeuw lang de vrije hand zau hebben om het land te exploreren en te exploiteren. h. de tussmtijd zou de bevolking t3t zelfstmdigheid kunnen worden opgevoed en (139r Nederland in de gelegenheid kunnen worden gesteld haar stem in de wereld telaten hwen en haar zelfbeschikkin~srecht zoveel mogelijk te doen gelden, hetgeen van bijzonder belang is tegen de tijd, drit de pachttermijn verloopt, Aan de andere kant zou deze regeling - evenals die genoemd sub 1 - grote bezwaren opleveren in verband met het gevaar voor inf il ra ie en intimidatie van Indonesische nationalistentis che zijde, Berst wanneer de toestand in Indonesie zelf op bevredigendc wijze zou zijn gestabiliseerd, de veiligheid hersteld en aan alle willekeur en terreur daar een einde zc)u zijn gemaakt, zodat hek de ondernemingen in h m en Sumatra weer mogelijk gemaakt zou worden ongestoord en rendabel. %e. werken, ZOU een oplossing als deze overweging verdienen,. Tot zolang zou zelfs de beste regeling op papier, ook al krijgt Indonesie hierbij slechts de blote souvereiniteit en Rederland alle bestuurs-en: exploitatierechten, ernstig gevaar ldpcin in de practijk nie6 te kunnen worden gehandhaafd, zodat men rekening moet houden met een snel afglijden naar vmntocistanden, zoals thans op Java heersen,,in een gebied waar naast alle moeilijkheden die men daar moet overwinnen,althans in dit 'opzicht op het ogenbtik geen zorgen be stiaun o

10 - 10 A." Slians mogen de algemeiie interndt,ionaal --- ~o1itie.k-e en strate- -.--Y..."- -a. ~&s>-~~+ji e c t e q, ci ï e iic2 t i\(i e uw ~-u i i'l E! il v r 9 i:p. 2% u! I v G r 'b o o n -F,- in ndme besc'iouvring worden?,cnomexl, waarbij zï j terza- 111en zullen worden behanc!dd, aangezien het i n solizi.,:ige opzichten niet wei mogelij!.: is ze va,il ell~.ii~?w te uc'neic^en. --I.-, o Het vooriilc,iíis-lc: gevldr, dat het bevc)ll;inesllrriie eil: nd vdn btiitensf becreigt, -nast dat van het in W ~ZED impc-.rialistisch verlangen VEII c3e R.V,C,I.- vloeit voor% uit de overbevoiking vzn China en Jzyan, die 013 den dunr dssnooils met gewôld een uitweg zal zoe!;sn, Deze uitweg zou in vsrscaill_eiide ric:11;ing I.umen gevonder? V~O~C'EL~ (/ifrika met inbegrii2 van hiadagascer, austr;-iie, t-snerilrd) n wearsch.ìjnlijk gezocht wordea in de rich%ïng, war ze de zwziíste tegensta-?, verwacht, clerhalire ~ L Ge J richting van WXGUW Guinea, 3seds heeî'c men Smerikzans6 zî.jde tgg8_iov r het oiilags in dit ve~-huncl in Japan vernom6n verlrntiea een tegemoetkoiaenq~ liouding uimgenomn. ITet.,,angaan van en I Tru s t s c he ps ~e r ho uil ï lig z OU d 8 b E i;ro!ckôn T r u s tmo ge n d hei d wel eeris Pnuiineii dviingen aar! een terzakef door de Verenigde Naties uitgeoefrnds druk toe te geven en ook Be met souverein gez~g over :lieuw Guinea bek-lede morz_sndhei4 zal er ernstig rekening mede hebber! te houder;, da.% zij onder zwre drul: zsl worden gezet, T'iil men di.t gevar trc,chten te keren, dan zal gestreefd moeten vjore'ui3 n;m een status wnrslks 6s bsstcj voorjr-t.clrdefi verscl-izft voor ee~r zo sl?oedig mogeli ji-: c)pril~p,,ge.n- cn bevollieri van bet ï\7ieuv~ Guinea, territoir. Ook in dit opzlcht z~illeii de COD DOmiseh2 en f inz.nciele mogelijkheden am de v~rschillcnde oplossingen verboïiden, de doorsllg mo6leri gcvun, ivaurbi j da mening van de Verenigde Statcii v8n i,ilizrik& ovcr dit probleem van veel belzrig is, ornc!zt, voorloplg b61~13grijke kapitaalssteun voorncmelî jk uit de VescnigGe Staten %e V6I'WEbCht n 13, 11. Pen twsede facet van cieze beschouwing wordt gevoriid 5001 de algemene strategisch6 bet ekerris, var1 Nieuw-Guinea 02 grond van a de geografisclie ligging; b o de mo gelijklied en tot het vestigen vc, n militatire bases en steunpunten; c. de mogeli jkheden om uit liet gebied strategische grondstoff ea te betiwrken. Uit dien hoofde bc:stc,at bij de V.Su, die ten Voorden van Illieuw-Guinsa een groot -.antal militairt. bg,ses bezitten p,rots belcngstelling voor de toelcomst van dit eiland, zat bovendien een gebied is, wiiar van communistische invloed nog geen spr8ks is, Door :?,ar ligcing enerzijds dan de Zuid-grens van het Stille Oc sa8angsbied, waarbinnen de Verc ~iigci F: Stdt en van :msrikü het vc:stip,en van militaire bzsses en steunpunten een actieve politiek voeren, en undcrzijds aan c?c, - Noord-grens -

11 Ncord-grens van een pebisd, be:icreiid tot, $6 belc uceiisf a si: vati hek B:rits.v gemefisbest, n-7emt PÍLeu;+GLlsi?ed cer, slsutelpositis in. Van Tiieuw ~uir~ea uit ],en ::msrika mede izu1.p vur1ener-i aan Singapore, d,,l zonder steun van lx~iten, in het der vtin luchtstrijdkrachtan, orimogs1:ijl; zou, kunnel; vror86n g ho~i6 n, 3e 6riige typhoonvrije route v&t! d~ TJTS9.~s, nciur Singzpors looic,t nol,, ovc3r tiieuw crl?i,ylos,, cl~idas?. zicli rw8s c l ~ rmg, uit de afgolopsrl wcreldoorlog st~1~115i3d e vliegbascs Blak en kioll.adiu bl;viiiùsii. De kustlijn vaa Pieuw-Guined is zodanig gevormd, dzt het cildcj over ni tuurlijka hevens bôuchikt welke tot ìig-lbats vl i? vlooteenheden kunnen dienen,, A m de inrichting vdn de basas zelve, dia zovsel mogelijk sarsupporting moet~t~ zijn echter b~l~ug,rij!~e kosten VGYbo nil t,n Voorts is d~ boäem~?pervlalcts op ~ ~ ~ ~ s c h a i l9icatscn l ~ n d gesclaikt voor het 2dnleggôn vali vllagveldsn, wcjuvclli da zwc~drsie bomenwerpers lcunnsn o.ptijgen. ge vlicgveiden Biak en Koliondi.,, welke rscas tijdöris dz sfgc-,f.opvn oorlog door dv hmeriknsn =.ls vliegbuses voor zivdre bomwnvrcrpcrs werden i.ngcric:l.it en gebruikt,t zullsd zondcr Y C G ~ bszwar voor dit 4021 wsd crom iri geri;cdlicid 'cunncn wor6 cn gcbracht Niet het oog op ecn eventueel gc;bru:k va11 de citoombom (c o waterstofbom) in een toeicomstig Pacific-conflict I is de betekenis van e611 doeltrôf'f ende verspreidin,? van 4oelen wederom strrk nlsar voren go%rc+den, In ai% verband best,&t in milit,ûlre-deslundigë kringen de m.igijig G ~ I de opvabting dot militaire bases en steunpunten bij voorkeur dienm te word$n ingericht op klcinc oilandsn, zodanig gccn lwctsbaar lzndfront bezittci? en slxhts ovcr zus of door de lucht zijn te bcna,dcren, los te l;.tm. Dcrgcli jkc l:l?înc izilclndcn biudcn nl. t- wcsnig gzlcgenh(:id tot ecn verspreidlog van doclen (Wo0 many cgps In one baskctfp) zodzt de gcdlchtcn thans uitgl-ayi ndr hrt inrichten van bsscs cn s-beunpuntcn op cîldndcn vdn voldotadv omvang om vorznbcdocld begirnscl van vcr;sprc.i- ding tc kunncn 3oorv0~~2~ door rniddcl van lict agn1cggt-n VLZ~ vcr uit isnligg~nd~: stcun~unten cn ogslagpìdztsrn, tvdetrvoor Ni,:uw-Guin3d uitncmcnd gcsshikt is, Voorts rmg viroidcn zang,:nom::n, dat; indi-n, cvcnsïs în dc vorige oorlog van uit het Fool?d.:n -cn opmcirs tlg;:n AustraJic zou pl~ats vindcri,, Nieuw C%.in~d hiorvoor onvermijdeli jk als tfsteppingstonerc zal dienen. In C i t verband worde opgemerkt, dat ofschoon de ~~erilmanse vloot in hôt eerste stadium vizu de vorige wereldoorlog nog gering in 1;recl;t was 6n het vooradlige Nedsrìnnds-Indie in JP- 13anse lìsnden was gevalien, de Japznnerc liet niet hebben hangcdurfd het zeer zwak verdcdigrle kustralie aan ts vallen, voordat Nisuw Gulnea in hun bezit was, (lok de in de Vogelkop aariwczigs aardolie :;an in ver-. band hlernisde van b6ti-:l:gnis zijn, De mogslijkhsld, dat in ocn eventuele Pacîf ic-oorlog geen aardolis-producten - uit -

12 uit IniionesiE zullzn kunr:sn wor6oij betrokken, do.t de betekenis van dit olitxôntrum nog meer sti jgon, Een eventuele Pa.clîic-oorlog zal in ocsstc instatitic mo::tsn word2i-i gevoerd met dc înzct vaii aanzisnli j!:e mepi.- tiernc- dn lucht s%ri jdkrac hten. Voorts is dc bchosfts ban kerosine in belcngrljlc' rnct(3 toigcnoriiun door hut g6bruilr van strzalvlicgtuigen, inrsllce een vsel groter bra.ndstof verbruik hebben dan propellervliegtuigen. De e,anwezighcid vaii e617 oliecentrum in liet opsratiegebied kan derhblve van groks stsstegische betel-enis zijn. De iiwoductie van da oliebronnen op 'Nieu-vii C-ufns, zou hiertoe-- echter balaiigri jli mouten worilen opgevoerd. Zou fitederland de volledige souvarslnitsit OVEI.. Nieuw Guinea behoudeii, dan we1 zich als anice Trustee zien ~angewezeu, dam moet betwijfeld vror!en of hst, voor Necl~srloiiii va.n voldoen? e belang en f i nal3cit? l mogeii jk- is gro.te militaire bases op Nieuw GuinzA in te richten. DE RIS zal i n het geval, dat de souvereiniteit dan haar ml tvorciea overgedragen, sts311ig niet bereid zijn om hv.w ver- dedigingspotentieel in belengrijl-s mate op een zo excentrisch gelsgen deel van haar gsbied t& concentreren. In het gsv0.l van net behoud van de MederlamlSe souvereiniteit mag worden kangenomm, dc*t Pederland in p15ncipe generlei bezwaar zou hebben tegen sen nauw6 militaire sanenwsrking niet de V.S,, Australis a11 Nisuw Zec:Land, en de V.S. zou toöstzan op ons gebied de nodigc! militaire bases aan ts leggm, DG R.V.S.1, ZOU dit mindsr gemzkloslijk vallsn, aangszien zij door zulks tos te staan bevrcësd zal zijn voor vcrdergaande a.pbrokkeling vzn h&sr, zo juist vcrkmgen souvcreiniteit, waaroj? clkc iiibrcuk 21s een soort natfondc vernedering wordt gcvould. Voorts zal zij zich dan nauw met do ::rriurikaailsc bc.leiigsir virbondcn weten en niet mcr in staa.t; zijn om ccn in navolging van Indis in dit opzicht onafhsnkclijkc kocrs op 1iGt terrein van de buitenlïndsc politiek tc bli jveii volg~n. Uitsindclijk moet nog wordci2 gawczcn op de snelle wijziging van de politieke toestana in Z.û,Azie, die ullerwegsn plaats grijpt. lien sluits zijn ogen niet voor de mogelijkheid, dat liet conununisme er birmen GEn & twee jaren in geslzagd zal zijn gshesl Z.0,Azie te bsheerseii en het is zser de vraag of de R.V.S,I. regering zich binnen zo korte tijd voldoende zal hebben weten t: consoliderea om in staat 6s zijn deze immense dreiging af 1;s wenden indiva eer! anti-communistische Regering zich r,l zou hebben Iruiinen hd.ndhaven, 7ou onverhoopt de R,V,,S.I, in de ban ven het comunisine gevat worden, dan zullen ds ter.rot,c. p>esmcal2;e afspraken v?~ar~61oos worden, ei] ze1 de Unie-verhouding ECZ! oati jdig einde nemen, Dan zou Neder1;nds Nieuw Guilzea hetzij onder Neder1,aridse souvarelniteit c.oi trustschap, lnstzij als Uniegebied, wa~rov~r de mmhl nog gslieel in Ned 5rlc;ndse h~nden is, tenslotte voor de verdediging tegeuj öeii ver-, dôrguand opstuwer! vati het comunisms zowel voor - australie -

13

14 B, Bhnenlandse politieke en I 1.- andere overwegingen: --.--wc- Eet betrekking- tot het vraagstuk Nieu-w4uinea liggen de binnenlandse politieke verhoudingen aldus,. dat t& on af sta.nd van de souvereiniteit over dft 'gebied aan & 'R,I,Sl, zich hebben uitgesproken de K,V.P,., de A,R.., de C,H,U., de V.V,D,+, de St,Ger, en Vbelter,', 8 bfat betreft de P.v.d,h, is van cten eensgezind -,stand-' punt weinig gebleken. Rr is.een stroniing,. dia voor afstand is, olm welke overw dan Ook, en een stroming, die een condominium met de a ' tot zelfbestuur. Nederland is moreel. niet gerecfitigd zich eenzijdig van, deze verplichting te ontdoen en dfe zonder meergver te dragen aan de R.I.8,; indien Nederland zioh daarvan zou wensen te ontdoen,zav zij uit hoofde va haar internationaal aanvaarde verplichtingen de Veren de naties in;,de gelegenheid dienen te stellen een t a<m te wijzen, het belang van de autochtone bevolking is meer gebaat bij een voortzetting van de Nederlandse leiding dan bij overcracht van die leidfng aan de R.I..S,: het is, aan geen twijfel onderhevig,dat Nederland in d it opzicht over de nodige 'ervaring en de wetenschappelijke, technische en personele hulpbronnen beschilyt, terwijl Indonesie voor de opbouw van de eigen staat'nog geruime tijd westerse hulp niet zal lninnen ontberen. Nieuw4uinea is een groot, leeg land, dat - zonder sohade te berokkenen aan de belangen der autochtonen - ruimte biedt voor grote aantallen (Indische) Nederlanders, indien e-ondige expltrue gunstige perspectieven _u o.p e nt, -L een groadlge en wetenschappe:lijk verantwoorde exploratie van de mogelijkheden op Nieuw-Guinea heeft in feite nog nimmer plaats gevonden; het lige voor de hand eerst na een zodanige eqloratie te ooacluaemn of dit gebied a:l dan niet ~oekomstmogelfjkheden biedt

15 het 3e. 9e de bevolkingstoename van bjederlanä zal in- een nabi je toekomst zelfs bij voortgezette industrialisatie onvermijdelijk leiden tot toenemende werkeloosheid, de lasten waarvan in de honderden millioenen guldens (s Jaars zullen gaan belopen; uit dien hoofde komt het economisch verantwoord voor enkele tientallen millioenen guldens te besteden aan een grondtige exploratie op Nieuw-Guinea, teneinde zekerheid te verkrzjgcn omtrent de mogelijkheid althans een deel van de overbevolking van )ed.erxand daarheen te spuien; indien Nederland zich zou ontdoen van Nieuw-Guinea, en daarmede van ezn rechtstreeks belang bij dit deel. Vi3n de Pacific, zal FTed-erland in internationaal opzicht oavermijdeli jk aan belangri jkkieid inboe ten, Voorstanders voor afstand van Nieuw-Guinea aan de R.I.S. en voor een gemeenschappelijk beheer baseren zich. * -. in hocsfdzaak op de 'volgende overwegiagen: * I a, weigering om Nieuw-Guinea over te dragen aan de R.î.$,+, zal de verhouding tussen de Unie-partners vertrobbelen en de Nederlandse belangen in Indonesie schaden; het be:lang, dat Nederland bij het behoud van Nieuw-Guinea ' kam hebben, is zulks niet waard. b. de kosten van het beheer van Nieuw-Guinea gaan f imanti&le draagkracht van Nederlarid. I * C. De invloed van het Nieuw-Guinea vraagstuk op de -c ver- -11 hou&&g met de R,I.,S. Tye vraag dicnt onder opn te worden $,ezi*en of', indien Neder:LBnd 'bij de komende onderhandelingen vasthoudt aan zijn ter R,T,C ingenomen standpunt om de souvereiniteit aver Nieuw-Guinea - niet over te dragen aan de R.I.S., niet I '. I gevreesd moet vmrden dat zulks de ver:houding tussen de Unie-partners dmmate zaljvertroebeìen*, dat I realiseren. van de Unie in gevaar wordt gebraoht en dat de Nederlandse belangen in Indonesie geschaad zullen worden. Van InùonesLsche zijde wordt deze vraag gevoed. Ten annzien hiervan kan tv'orden opgemerkt dat de samenwerkftig tussen :Indonesie en Nederland niet minder een Indonesisch dan een Nederlands belang is. Voorlopig is. Indonesie nog in hoge mate van Nederlandse bijstand.af-' I hankel-ijk, hetgeen men in Indonesie zeer wel beseft, Ver- * breking van de. samenwerking zou dus-zeer tegen het belang van Indonesie ze:lf zijn. Afgezien von deze zakelijlfe overvagingen kan de samenwerking in de Unie allee,n dsxn groeien, indien tussen de partners de wil tot samenwerking c;n een basis van vertrouwen aanwezig zijn. Vanneer een der partners, teneinde onsedelijkc eisen :if te bwingen, gebruik zou mken' van middelen tvelke. grenzen aan chantage, zou geconstateerd moeten worden dat in feite geen basis'van vertrouwen aanwezig kan zijn, Wanneer PTederland hieraan I zou tnegeven,welke waarborg bestaat er d&n,dat Inäonesia na teci aanzien van Nieuw-Guinea bevredigd te zijn in de toekomt niet voor andere doeleinden izaar hetzelfde niddel zal grijpen? - Fen - L

16 Fen vafl de moeilijkheden van de regering-hatta is, dat in de R,I.S, verschillende rnachtsgroeperingen aanwezig zijn, in een end-erlinge strijd om de macht gewikkelditerwijl nog niet valt te voorspellen wanneer en OP veike wijze een zekere stabilisering zal zijn incetreden, Iet ter R,T.C o ohbeslist laten van het geschilpunt Nieuw-Guinea moes noodwendig tot het,gevolg leiden, dat enerzijds de extreme nationalisten hun propaganda op dit ene overgebleven geschilpunt gaan concentreren en dat dc R,I.S,-regering zich niet veroorloven.kan zich daarvan te aistanci~ren,anderzijds dat de kwestie Nieuw-Guinea vrelkome aanknopingspunten biedt om de aandacht af te leiden van eigen binnenlandse moeilijkheden,. Uit net standpunt van de Indonesische delegaties ter R.,T,C, is wel duidelijk gebleken,dat Nieuw-Guinea voor hen in hoofdzaak een prestige-en sentimentakwestie uitmaakt Bij de overweging van de vraag of een eventueie weigering tot afstand van Nieuw-Guinea aan de R,I.S, niet tot gevolg zal hebben vertroebeling van de verhouding tussen de Unie-partners en sohade aan de Nederlaridse belangen in Indonesie, is van belang hetgeea,zich ter R,T,C, in de boezem der Indonesische delegaties heef k afgespeelà,.. Volgens betrouwbaar te achten inlichtingen had de * Repvblikeinse delegatie voor de aanvaai*ding van het compromis inzake Nieuw-Guinea reeds besloten, dat in geen geval de RaT.Co daarop mocht stranden,zouat men in principe bereid was te berusten in het; verlies van Bieuw-Guinea, Eenzelfde besluit. werd-daarop genomen in de B,F,O,-delegatie met alleen de stem van Anak Agoeng tegenp Geen van beide delegaties k:on zich veroorlovkn met lege handen thuis te komen; men moest de overigens ruime t\rknst binnenhalen om de extreme nationalistcn de wind uit de zeilen t,e nemen, anderzijds beseffende dat men om Nieuw-Guinea alleen wel eens de internationale steun ZOU kunnen verspelen, Tegen deze achtergrond bezien lijkt de verwachting gerechtvaardigd, dat zolang de,meer constructieve elementen in de RYIoSc aan het bewind blij.ven, behoudens een aanvanke-. rijke verkoeling in de wederzijdse betrekkingen, geen al te gmce vrees gekoesterd behoeft te worden, dat ten gevolge van de kwestie Nieuw-Guinea het realiseren van de Unie en Ce Nederlandse belangen in Indonesie uiteindelijk in gevaar komen Slagen daarentegen de extreme nationalisten er in de mach% Ln handen te krijgen, dan bestaat er in dit opzicht een zeer regel gevaar,waarbi j echter bedacht dient %e vmoräen,dat alsdan ook zonaer de Nieuw-Guinea kwestie voor de Unie en voor de NedesZandse belangen gevreesd dient, 5e vrordcjnu

17

18 .- O 4 ts h r ' I.'. 6 c:- y y

19 - 19 -

20 Ook op dat punt is een beschouwing in concreto niet wel riiogelijk, Tot dusverre was NG een residentie, vteìke weml gefinancier; door de cenvrale Roge:rLng, waar-beganover doze Iron stellen de vol<edige o;3brengs-b van algenene middelen op he% gebieti van fitin c-bc en indiî-ocle belastingen in allerlei vorm, de opbrengst; van de mijnbouw en van de in TJG werlczam landsbedrijven als b.vv de Post- TclegraaP- en Telefoondienst. Dc ini.icfiting der begro-bing van Indonesië maakte het 1îLs-L fiiogel:ij$ he-; aaiidee1 van NG en al deze hel'líiigcn te bdpalend Bij toen voorlopige opzet van de raming van ontvang:;-i;en en uitgaven voo~ het nieuwe rijksdeel Iron rnet de gevvi j zigdu omstaxidighecien nog geen rekening worden gehouden, waarorn moest worden uitzegaan van eon begrenzing van het door Nodorland bl.j te ;ms.;ciî tekort. Een voor die "residtmtie;? opgezette bcgro'iling 1949 sloot met een uitgave-cijfer van ruim 29, millioen, waartol;=enover de ontvangsten op ruim 6 rillioen werden geramid. Voor liet nieuwe Gouvcrnomnt staat uito-raard dc zaak geheel anders, De uitgaven voor cenlrale d%nnsi;en en intemationale VorbindinGcn, zomede die aûn de opbou.w van hut Regaring?+ apparaat verbonden, zullen een stijging te zian geven - gedeeltelijk kapitaal en gedooltelijk exp1oil;ati.o - maar aan do andore zi j6c zullon de ontvangs-ben, die vrloegeer aan dct Contrsnako Regoring wsrden algedragon eil die welke rcch$s reeks ui% een,:igen cxsloitatio voortvloeien, komen ten batc van EG. Eeui meer zuiver beeld daarvan kan cei?s-b in du loop van dit jaar wordcn vorkmgen, wanneer ook heti offuck van clc NG rwnt bc1;c:nd is, Voordion kan een begroting ucn globaal inzicht geven in dc ontvanypton en voorzovey nodic; dicnen YOOY een bo- F;r onz in;.; d e r ui t gav en. Uaiincey de oconomische oponlogging voostschri jat, brengt d i'c dircct,\: baton rnec:. lilen uitbrclding dor exploratio-ver- Gunning a3.s door do mgfai[ govraagti, g;ecft diroct ccn opbr~~gsb van gld. sor jaaj?. Edii dergelijk (12 zichz+li: be:schouwii be-brekkcli jk kleine baa% is bij hot huidiesi: uiygavcnpoil rcdds ucn zeur boj-ang-;ili ji:c bij $rage i Een gunstjigc olimixtning, die tot cxploi-batic zou lcidan, zou rocds oen in mcoräcre pocon;di ui'i;gcdrul:to guns-l;igc: bcinvlob ding van hot bogrolings- 'h);;uj.d to zien gcvcnr In hot ccoiiomisch gcdcoltc; van dozu nota is cdn opsort?- iqíing van rfiogclijkheuon gcf=ov~ii, vmsrvan da offcctuering bij tiun blij vc,nd Nkddlands behlvcr van NG op kor-bc termi jn vorzcla rd lzìn worden goacht on Cic stuk voor stuk di.: positie van hot hui.- nadc:lit;o saldo bcinvlouddn. De van Zandswc!gc tc: verstrdc- 1wii fonc:.cc;n, dii: saman, oolr inct de vcrincardorde oj?brongston, VOOT Gun gcbiod als NG nog goring zijn en blijven, - ook aj. Iran daarbij wd. als vaststaand w0rd.m aan8;onomn dat do I~~TGPM hdt torrcin V;I~ wmkzaamlicid wil uitbroidcn, Ida't du NG Elii j haar kaak op larìdboialcundig eobiod weer wil opatton dn dat do inkrusso van dc: NG nlijnbouw &Tij wcer aanwezig is, wanndor hot goblod - NodCTlandei, - h

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

UITWERKING OEFENVRAGEN NEDERLAND EN INDONESIE VIER EEUWEN CONTACT EN BEINVLOEDING GESCHIEDENIS

UITWERKING OEFENVRAGEN NEDERLAND EN INDONESIE VIER EEUWEN CONTACT EN BEINVLOEDING GESCHIEDENIS UITWERKING OEFENVRAGEN NEDERLAND EN INDONESIE VIER EEUWEN CONTACT EN BEINVLOEDING VAK: NIVEAU: GESCHIEDENIS MAVO De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen.

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN. JAARGANG 1951 No. 4 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN. JAARGANG 1951 No. 4 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 3 (1950) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN JAARGANG 1951 No. 4 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL UNIEZAKEN Memorandum houdende een

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

'3 RIJKSWA'PEKSTAAT '

'3 RIJKSWA'PEKSTAAT ' '3 RIJKSWA'PEKSTAAT '.._---- 3 DIRECT IE W ATEIiHUiU1SlIOIJPT NG EN W AT8RBE'YEG I 1iG 't 'I *Hydrometrische Afdeling ---.._- Memorandum IV 1. jlnì,eidinr: in dc mcniornnda -1.1on :i!.i zijn gol.fro~intratios

Nadere informatie

Tekststudio Schrijven en Schrappen 06-13 59 30 44 www.schrijven-en-schrappen.nl - lotty@schrijven-en-schrappen.nl -

Tekststudio Schrijven en Schrappen 06-13 59 30 44 www.schrijven-en-schrappen.nl - lotty@schrijven-en-schrappen.nl - Graag zou ik je bij dezen iets vertellen betreffende onnodig moeilijk taalgebruik dat geregeld wordt gebezigd. Alhoewel de meeste mensen weten dat ze gerust in spreektaal mogen schrijven, gebruiken ze

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.2662 (068.05) ingediend door: hierna te noemen 'klagers', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E )

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E ) Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E ) INHOUDSOPGAVE OVERWEGINGEN ALGEMEEN 1. Definities 2. Het lidmaatschap CONTRIBUTIEREGELING

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 september 2001 (13.09) (OR. it) 11551/01 UEM 73 ECOFIN 228

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 september 2001 (13.09) (OR. it) 11551/01 UEM 73 ECOFIN 228 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 september 2001 (13.09) (OR. it) 11551/01 UEM 73 ECOFIN 228 INGEKOMEN DOCUMENT Betreft: monetaire overeenkomst tussen de Italiaanse Republiek, namens de Europese Gemeenschap,

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN

HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 november 2003 (07.11) (OR. it) 14286/03 LIMITE VISA 180 COMIX 662

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 november 2003 (07.11) (OR. it) 14286/03 LIMITE VISA 180 COMIX 662 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 november 2003 (07.11) (OR. it) PUBLIC 14286/03 LIMITE VISA 180 COMIX 662 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep visa Ontwerp-beschikking van

Nadere informatie

.I V{! 1L.I. SF{ L;V[; I11 Ni

.I V{! 1L.I. SF{ L;V[; I11 Ni - Saneringsbe /anviaig Beleids lav. 11)1)1,iiIti(»ifttiiI 1 iv ii Irlif,tt 1 1 ) 1 ((liii [th1tuni fl S 1

Nadere informatie

BEGELEIDENDE NOTA Betreft: Monetaire overeenkomst tussen de Italiaanse Republiek, namens de Europese Gemeenschap, en de Republiek San Marino

BEGELEIDENDE NOTA Betreft: Monetaire overeenkomst tussen de Italiaanse Republiek, namens de Europese Gemeenschap, en de Republiek San Marino RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 juli 2001 (09.07) (OR. it) 10622/01 UEM 71 ECOFIN 193 BEGELEIDENDE NOTA Betreft: Monetaire overeenkomst tussen de Italiaanse Republiek, namens de Europese Gemeenschap,

Nadere informatie

1. Doelstellingen. 2. Doelgroep

1. Doelstellingen. 2. Doelgroep ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Stichting Brabant Onderneemt en op de (internet)deelname aan en het partnerschap van haar organisatie. Zij worden aangeduid als 'algemene

Nadere informatie

Rederlandschlndisde laatschappij

Rederlandschlndisde laatschappij J VAN-PE Rederlandschlndisde laatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. i:, o-i, Handel enz. JK ^f ",. 'T 4 STATUTEN VAN DE Rederlandsch-Indische Maatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. OGILVIE & Co. 1885.

Nadere informatie

FACILITATIEOVEREENKOMST

FACILITATIEOVEREENKOMST FACILITATIEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. Raedthuys Energie B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Enschede, kantoorhoudende aan

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Buitenlandse pleegkinderen

Buitenlandse pleegkinderen Buitenlandse pleegkinderen Buitenlandse pleegkinderen Algemeen Adoptief-pleegkinderen Voorschriften betreffende de behandeling van verzoeken om opneming Voorschriften voor opneming en toelating Voorschriften

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. U I T S P R A A K Nr. 2000/111 Mo. i n d e k l a c h t nr. 019.00. hierna te noemen 'klager',

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. U I T S P R A A K Nr. 2000/111 Mo. i n d e k l a c h t nr. 019.00. hierna te noemen 'klager', RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 019.00 ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 september 2005 (07.09) (OR. en) 11522/05 Interinstitutioneel dossier: 2005/0020 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 september 2005 (07.09) (OR. en) 11522/05 Interinstitutioneel dossier: 2005/0020 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 september 2005 (07.09) (OR. en) PUBLIC 11522/05 Interinstitutioneel dossier: 2005/0020 (COD) LIMITE JUSTCIV 150 CODEC 660 NOTA van: het voorzitterschap aan:

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 27.04.2004 COM(2004) 315 definitief 2004/0107 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de kennisgeving aan de Republiek Korea van de opzegging

Nadere informatie

FACILITATIEOVEREENKOMST

FACILITATIEOVEREENKOMST FACILITATIEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. Raedthuys Energie B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Enschede, kantoorhoudende aan

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

18 december 2007 Uitspraak Raad van State 31 oktober 2007; nieuwe beslissing op bezwaar

18 december 2007 Uitspraak Raad van State 31 oktober 2007; nieuwe beslissing op bezwaar Stichting Algemene Programma Raad (APR) p/a Hellingman Bunders advocaten t.a.v. mr. M. Bunders Postbus 75401 1070 AK AMSTERDAM Datum Onderwerp 18 december 2007 Uitspraak Raad van State 31 oktober 2007;

Nadere informatie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL Inzake: (WERKNEMER) Verzoeker tegen: (OMROEPWERKGEVER) Verweerster 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie 1.1. Krachtens artikel 49 lid

Nadere informatie

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Inzake de klacht van [Klaagster BV], gevestigd te [gemeente] aan de [adres], hierna te noemen klaagster,

Nadere informatie

2.1 Voorschriften voor opneminq en toelatinq voor wat betreft verzoeken om opneming ingediend vanaf 15 juli 1989

2.1 Voorschriften voor opneminq en toelatinq voor wat betreft verzoeken om opneming ingediend vanaf 15 juli 1989 B 18 Buitenlandse pleeskinderen 4 Bij de beslissing tot toelating dient door de Minister van Justitie getoetst te worden aan het algemene "aanvaardbare toekomstcriterium". Dit criterium houdt in dat een

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 21 d.d. 2 april 2009 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil - Stork en mr. B. Sluijters) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

De tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde middelen worden gevormd door alle wettige baten.

De tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde middelen worden gevormd door alle wettige baten. Stichting AOC Oost Naam en Zetel Artikel 1 1. De Stichting draagt de naam: Stichting AOC OOST-NEDERLAND De stichting gebruikt als handelsnaam: AOC Oost 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Doetinchem

Nadere informatie

NMI MEDIATION REGLEMENT 2001

NMI MEDIATION REGLEMENT 2001 Nederlands Mediation Instituut NMI MEDIATION REGLEMENT 2001 Artikel 1 - Definities In dit reglement wordt verstaan onder: NMI: de Stichting Nederlands Mediation Instituut, gevestigd te Rotterdam. Reglement:

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

CM01-025 Utrecht, 23 oktober 2001. Betreft: implementatie Richtlijn 2001/55 inzake tijdelijke bescherming van ontheemden

CM01-025 Utrecht, 23 oktober 2001. Betreft: implementatie Richtlijn 2001/55 inzake tijdelijke bescherming van ontheemden Permanente commissie Secretariaat van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, telefoon 31 (30) 297 42 14/43 28 telefax 31 (30) 296 00 50 e-mail cie.meijers@forum.nl postbus 201, 3500 AE Utrecht/Nederland

Nadere informatie

College voor geschillen medezeggenschap defensie

College voor geschillen medezeggenschap defensie ADVIES Dossiernr: Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: de Commandant Maritieme

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 12/03/2015

Datum van inontvangstneming : 12/03/2015 Datum van inontvangstneming : 12/03/2015 Samenvatting C-51/15-1 Zaak C-51/15 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Rolnummer: RP98.041 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING INZAKE EEN GESCHIL

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. U I T S P R A A K Nr. 2000/95 Med. i n d e k l a c h t nr. 092.00. hierna te noemen 'klager',

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. U I T S P R A A K Nr. 2000/95 Med. i n d e k l a c h t nr. 092.00. hierna te noemen 'klager', RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 092.00 ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 059 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet, alsmede enige andere wetten in verband met de introductie van aanvullende

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-384 d.d. 23 oktober 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. J.W.M. Lenting en mr. E.M. Dil-Stork, leden en mr. E.C. Aarts, secretaris)

Nadere informatie

BINNENLANDSE ZAKEN, BEZITSVORMING EN PUBLIEK- E?*??**,, *" -> ' 'l ""^ B.V.D. RECHTELIJKE BEDRIJFSORGANISATIE Stadhoudersplantsoen

BINNENLANDSE ZAKEN, BEZITSVORMING EN PUBLIEK- E?*??**,, * -> ' 'l ^ B.V.D. RECHTELIJKE BEDRIJFSORGANISATIE Stadhoudersplantsoen MINISTERIE VAN 's-gravenhage, ' ' BINNENLANDSE ZAKEN, BEZITSVORMING EN PUBLIEK- E?*??**,, *" -> ' 'l ""^ B.V.D. RECHTELIJKE BEDRIJFSORGANISATIE Stadhoudersplantsoen No.: ^52.501 Bijl.: 2 G E H E I M 1

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde

Nadere informatie

Uitspraak 22 oktober rolnr. 95/82 M I. Griffie 3050/81 Type: ev. HET GERECHTSHOF TE s-gravenhage, eerste meervoudige belastingkamer;

Uitspraak 22 oktober rolnr. 95/82 M I. Griffie 3050/81 Type: ev. HET GERECHTSHOF TE s-gravenhage, eerste meervoudige belastingkamer; Uitspraak 22 oktober rolnr. 95/82 M I Griffie 3050/81 Type: ev HET GERECHTSHOF TE s-gravenhage, eerste meervoudige belastingkamer; GEZIEN het beroepschrift van X te Z tegen de uitspraak van de Inspecteur

Nadere informatie

Betreffende: Exa^ag j de psychologie Zijne Excellentie de Minister 3 " van Onderwijs, Kunsten en wetenschappeet te 's-gbavbnhage

Betreffende: Exa^ag j de psychologie Zijne Excellentie de Minister 3  van Onderwijs, Kunsten en wetenschappeet te 's-gbavbnhage ONDERWIJSRAAD No 05HÛ s-gravenhage, 5 Maart 19 52 ]f( Ajlft(^ T" U.V. Statenlaan 125 B ifct op schrijven van ÖJ AUfiUStUS 1951«M "" 9e ' ieve * het "" wocrd d '9,ekenln 9 1 Äl*»3»*» **** -y., en nummer

Nadere informatie

- een bijgewerkte lijst van landen die onderworpen zijn aan een EU-embargo op de uitvoer van wapens (bijlage I);

- een bijgewerkte lijst van landen die onderworpen zijn aan een EU-embargo op de uitvoer van wapens (bijlage I); RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 1 juli 1999 (02.08) (OR. en) 9691/99 LIMITE PESC 207 COARM 2 BEGELEIDENDE NOTA van : het secretariaat van de Raad aan : de delegaties nr. vorig doc. : 12978/98 PESC 291

Nadere informatie

Gew. bij S.B. 1983 no. 104.

Gew. bij S.B. 1983 no. 104. WET van 24 november 1975, tot regeling van het Surinamerschap en het Ingezetenschap (S.B.1975 no.4), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1983 no. 104, S.B. 1984 no. 55, S.B.

Nadere informatie

Zaak C-475/99. Firma Ambulanz Glöckner tegen Landkreis Südwestpfalz

Zaak C-475/99. Firma Ambulanz Glöckner tegen Landkreis Südwestpfalz Zaak C-475/99 Firma Ambulanz Glöckner tegen Landkreis Südwestpfalz (verzoek van het Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz om een prejudiciële beslissing) Artikelen 85, 86 en 90 EG-Verdrag (thans artikelen

Nadere informatie

I. oen brief, doar den Inspecteur der ki.a. der 1J.S.B.

I. oen brief, doar den Inspecteur der ki.a. der 1J.S.B. 'a-gravenhage, 28 Maart 1935. Hierbij heb Ik de eer Uwer Excellenfie afsehríft am te bieden van: I. oen brief, doar den Inspecteur der ki.a. der 1J.S.B. gericht aan alle *.A. Cammwdantcn; 2. een opgave

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2003.1733 (052.03) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Behoort bij schrijven no. 689.865

Behoort bij schrijven no. 689.865 Behoort bij schrijven no. 689.865 Ex. no.,2-c VERKIEZING TWEEDE KAMER 1963 - PSP Bij de ruim 70,000, door de PSP in maart 1962 gewonnen t.o.v. 1959» voegden zich op 15 mei jl. die van nog bijna 8.000 kiezers.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

~.-- -~====~l~~~~ --==1. ~e{oigr -t:;-lslyo 4 dl e::tr&cfiov« er, VI ~ ). I Ft. wow ~ SCALE 1 : 1.000. maandag 24 januari 2005 09:04

~.-- -~====~l~~~~ --==1. ~e{oigr -t:;-lslyo 4 dl e::tr&cfiov« er, VI ~ ). I Ft. wow ~ SCALE 1 : 1.000. maandag 24 januari 2005 09:04 _. 2 / ff/t {'~eir.lt::e Ni r e f,,~almelo ~r ~e{oigr -t:;-lslyo 4 dl e::tr&cfiov«er, VI ~ ). I Ft. Gt'me-,,,nte Almelo Team G.eo-Inform,:ltie en B>e!

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer:

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: De ondergetekenden: Vestide, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17058500, kantoorhoudende Willemstraat 28, postcode 5611 HD

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland

Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek- Waterland Naam, zetel en duur Artikel 1 1 De Stichting is genaamd: Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie

Nadere informatie

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV PARTIJEN: 1. Stichting Prioriteit DIM Vastgoed, statutair gevestigd te Breda,

Nadere informatie

vast te stellen de navolgende Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt

vast te stellen de navolgende Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Hefpunt, overwegende dat: - het in het kader van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregeling Waterschapspersoneel

Nadere informatie

Partijen: De medezeggenschapsraad van de openbare basisschool "De Quint" te Alkmaar, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR)

Partijen: De medezeggenschapsraad van de openbare basisschool De Quint te Alkmaar, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR) Uitspraaknr. G416 Datum: 17 november 1993 Soort geschil: Interpretatiegeschil Partijen: De medezeggenschapsraad van de openbare basisschool "De Quint" te Alkmaar, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad

Nadere informatie

LANDELIJKE CONFERENTIE VAN DE SWP OP 1 en 2 OKTOBER 1960

LANDELIJKE CONFERENTIE VAN DE SWP OP 1 en 2 OKTOBER 1960 Behoort bij schrijven no. 557»6?3 LANDELIJKE CONFERENTIE VAN DE SWP OP 1 en 2 OKTOBER 1960 S a m e n v a t t i n Op 1 en 2 oktober 19^0 hield de Socialistische Werkers Partij te Amsterdam een landelijke

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid.

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. NU in Raadsvoorstel gemeente Reg. nr Ag. nr Datum Boxtel 96100086 6 28-03-96 Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. Inhoud Zowel de oude gemeente

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Partijen: Raadgevend bureau Borgdorff en opdrachtgever, Verder te noemen Raadgevend bureau Borgdorff en O, verklaren in het kader van het verlenen van een opdracht tot dienstverlening

Nadere informatie

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee alyph- v noordzeekanaalgebied AB-vergadering: 09-01-2013 DB-vergadering: Agendapunt: 10 Onderwerp: Archiefverordening Omgevingsdienst Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee Bijlagen: 1 Samenvatting:

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

2.1 Consument houdt bij Aangeslotene onder meer een dollarrekening aan.

2.1 Consument houdt bij Aangeslotene onder meer een dollarrekening aan. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 154 d.d. 23 augustus 2010 (mr. V. van den Brink, voorzitter, en de heren G.J.P. Okkema en prof. drs. A.D. Bac RA) 1. Procedure De Commissie

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2003.5489 (144.03) ingediend door: hierna te noemen 'klager, tegen: hierna te noemen de tussenpersoon. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend

Nadere informatie

REGLEMENTEN VAN ORDE EN REGLEMENTEN VOOR DE PROCESVOERING

REGLEMENTEN VAN ORDE EN REGLEMENTEN VOOR DE PROCESVOERING L 82/56 2.6.204 REGLEMENTEN VAN ORDE EN REGLEMENTEN VOOR DE PROCESVOERING REGLEMENT VAN ORDE VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK, Gezien

Nadere informatie

SLOTAKTE. AF/CE/EG/nl 1

SLOTAKTE. AF/CE/EG/nl 1 SLOTAKTE AF/CE/EG/nl 1 De gevolmachtigden van: HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE, DE FRANSE REPUBLIEK, IERLAND,

Nadere informatie

BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 8 augustus 2001

BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 8 augustus 2001 BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP 8 augustus 2001 Vonnisnummer : 2000/053, 2000/088 en 2000/089 Datum : 8 augustus 2001 Rechters : mrs. Van Gijn, Ilsink en Groeneveld Middel : Winstbelasting Artikel : 7 en 33

Nadere informatie

KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders

KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders - Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. - Voor het vervoer naar, van

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.)

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) 1 HJP/cm/5125039/40036078 2623783-v6 VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) Op tweeduizend acht zijn voor mij, mr. Hendrikus Johannes Portengen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 19 529 Vaststelling van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR WILGENHAEGE STEDEKROON. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR WILGENHAEGE STEDEKROON. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR WILGENHAEGE STEDEKROON Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN Definities aandelen: administratiekantoor:

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-67 d.d. 2 maart 2012 (prof.mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XV (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) voor

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

Belangen: Wel of niet ingrijpen in Syrië?

Belangen: Wel of niet ingrijpen in Syrië? Belangen: Wel of niet ingrijpen in Syrië? Korte omschrijving werkvorm: Leerlingen moeten zich inleven in een permanent lid van de Veiligheidsraad van de VN. Ze gaan aan de slag met het vraagstuk of de

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD)C7-0215/12 Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de toekenning van tariefcontingenten voor

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-139 d.d. 27 april 2012 prof. mr. E.H. Hondius, voorzitter, mr. A.P. Luitingh en mr. J.Th. de Wit, leden en mr. P.E. Roodenburg, secretaris)

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN CBS de Rehoboth te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIES Artikel 1. Wet: De Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, staatsblad 1992, nummer

Nadere informatie

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER GERECHTSHOF TE AMSTERDAM TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER Beslissing van 20 november 2003 in de zaak onder rekestnummer 330/2003 GDW van: X gerechtsdeurwaarder te APPELLANT, t e g e n Y Bewindvoerder,

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Laatstelijk gewijzigd door het bestuur van Stichting Personeelspensioenfonds APG op 27 november 2013 1 REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche Ifz 27, 28 29 205 jz INHOUD 4 4 5 6 7 j OV ë z xf 2 7 x 3 8 9 0 2 4 9 22 f & f z OP-/Afj N OPNINSTIJDN VNMNTNHAL FULL SRVIC FORMUL j CONTACT V D j MTAVA A f z j, D C ( fy) j D z, Tj, C x z j jz MTAVA V

Nadere informatie

B 11 Buitenlandse werknemers 3 4

B 11 Buitenlandse werknemers 3 4 B 11 Buitenlandse werknemers 3 4 7 Factoren die van invloed kunnen zijn op de voortzetting van het verblijf In het volgende komen enkele factoren ter sprake die van invloed kunnen zijn op de verblij fsrechtelij

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Groep visa nr. vorig doc.: 8696/03 VISA 70 COMIX 260 Betreft:

Nadere informatie