De Rijp Oud Recht Inv.nr Bewerking Marianne Teunis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6380 Bewerking Marianne Teunis"

Transcriptie

1 1 boomgaardje De Rijp transport inventarisnr: Cornelis Olij verk. aan Pieter Koorn een boomgaardje, gelegen achter de huizen naar het westend toe, bel. de koper O, Dirk Jansz. Bakker W. De koopsom is 55 gld. 2 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Klaas Aldertsz., Klaas Jacobsz. Plugger, Dirk en Cornelis Allerts mede voor Guurtje Allerts erfg. van Allert Claasz. en Jacob Harmensz. gehuwd met Antjen Ans erfg. van Teunisje die de laatste huisvrouw was van Allert Claasz. beiden overl. verk. aan Willem Sloten een huis en erf gelegen op de Lievelandsbuurt bel. Jan Pot O, Willem Pietersz. W, vaarsloten N. en Z. De gemene straat doorstrekt het erf. Aan de oostzijde een eigen vrije gang en voor over de straat een wijk om een schuitje in te leggen. De koopsom is 80 gld. 3 land De Rijp transport inventarisnr: Maarten Liefjes verk. aan Josua Eenhoorn, koopman, een stukje land groot 5 agele 21 roe 14 voet gelegen bezuiden het dorp, bel. de Zuiddijksloot O, Aafje Beets Z, en W, het Oudijk N. De koopsom is 110 gld. 18 st. 12 penning 20 gld. de agele. 4 land De Rijp transport inventarisnr: Josua Eenhoorn, koopman, verk. aan Aafje Sijmonsz. Beets wed. van Pieter Beets een stukje land groot 5 agele 21 roe 14 voet gelegen aan de Zuiddijksloot, bel. de koopster Z, en W, het Oudijk N. De koopsom is 110 gld. 18 st. 12 penning 20 gld. de agele. 5 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: = blad 1 =

2 Cornelis Barkhout, verk. aan Claas Jacobsz. Gorter een huis en erf, het noorderste, gelegen aan de Oostdijk bel. Arian Haring Z, het land van Jan Vlaming N. Met voorwaarde dat A. Barkhout en zijn vrouw, zo lang zij leven, hun kleren mogen bleken op het bleekveld achter het huis. De koopsom is 75 gld. betaald met een custingbrief. 6 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Pieter de Vos, verk. aan Jan van Hoorn, koopman, een huis en erf bel. het gemene pad van de Keisersbuurt Z, de koper N, de Middelstraat O, vaarsloot W. De koopsom is 85 gld. 7 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Pieter Jacobsz. de Boer, verk. aan Arian Dirksz. een huis en erf gelegen op de Achteromsbuurt naar het Oostend, bel. Lolle Pietersz. O, de kinderen van Jan Jansz. Matselaar W, de vaarsloot N, de straat Z. De gemene straat doorstrekt het erf voor het huis. De koopsom is 90 gld. 8 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Cornelis en Josua Eenhoorn, diakenen van de Vermaning, verk. aan Neeltje Penders een huis en erf 45 voet lang van de straat af, gelegen Meelsakbuurt, bel. Cornelis Lourisz. Costelijk Z, een gang gemeen met anderen N, het bleekveld van Sijmen Spek en Claas van Marken W. Een recht om op het bleekveld een secreet te mogen zetten voor eigen gebruik, aan de kant van het water. De koopsom is 57 gld. 9 boomgaard met speelhuis De Rijp transport inventarisnr: Meynert Bek, secr. en Cornelis Groen, oud schepen en vroetschap, administrateurs over de goederen van Evert Jansz, Overschie overl. verk. aan Jan Taanman en Maarten Beets in compagnie, een boomgaard met een speelhuisje er in gelegen bezuiden het dorp in de banne, bel. Meynert Bek O, Jan Joosten W, vaarsloten Z, en N. De koopsom is 70 gld. 10 boomgaard De Rijp transport = blad 2 =

3 inventarisnr: Meynert Bek, secr. en Cornelis Groen, oud schepen en vroetschap, administrateurs over de goederen van Evert Jansz, Overschie overl. verk. aan Meynert Bek, een boomgaard gelegen bezuiden het dorp in de banne, bel. de koper W, Dieuwer Willem Bek O, de sloten Z, en N. Met verwijzing naar eerdere transporten o.a. aan Louris Sijmonsz. in 1717 en op aan Evert Jansz. vanwege de verponding. De koopsom is 11 gld. 11 erf De Rijp transport inventarisnr: Jacob Juuriaansz. verk. aan Klaas Toornburg, medicijn dr. 5 duimbreedte van zijn erf bewesten het huis van de koper ter lengte van 25 voeten van het kookhuis af tot het pakhuis van de koper, gelegen op 't Nieuweland, de verkoper mag op zijn erf niets timmeren wat het uitzicht van de koper belet. De koopsom is 12 gld. 12 huis, erf en tuin De Rijp transport inventarisnr: Sijmon Dorregeest uit Zaandam, verk. aan Jan Poulisz. een huis, erf en tuin gelegen op 't Zuid bel. Cornelis Jacobsz. Hom Z, Claas Arisz. Prins N, vaarsloten O, en W. De gemene straat doorstrekt het erf. De koopsom is 115 gld. In de kantlijn: aan Claas Pietersz. Visscher in door Gecommiteerde Raden van de Staten van Holland en Vriesland het recht van de bieren verleend om in zijn huis te voeren dd en volgens opdracht van De Rijp rentebrief inventarisnr: Klaas Spoors gehuwd met Lijsbeth Lakemans, verk. aan Grietje Taams wed. van Mr. Dirk Admiraal in leven burgemeester van Monnikendam, een rentebrief ten laste van 't Gemene land ten kantore te Haarlem, folio 4622 verso, uitgezet dd gld. staande op naam van Jacob Claasz. Sanen van Monnikendam en bij voorn. Lijsbeth Lakeman, ge rfd van Everardus Bronser in leven predikant van de Gereformeerde Gemeente te Schiedam en aldaar op overl. De koopsom is 1780 gld. 14 hennepkloppersmolen "De Liefde" De Rijp transport inventarisnr: = blad 3 =

4 Claas Gorter, van Noordeinde, verk. aan Tijmon Kat, uit Graft, 1/16 part aan de hennipkloppersmolen "De Liefde" gelegen bezuidwesten het dorp. De koopsom is 16 gld. 15 hennepkloppersmolen "De Liefde" De Rijp transport inventarisnr: Claas Prinsen te Noordeinde, verk. aan Arent de Jong, 1/16 part aan de hennipkloppersmolen "De Liefde" gelegen bezuidwesten het dorp. De koopsom is 24 gld. 16 taanhuis De Rijp transport inventarisnr: Jan van der Lijn, meerderjarige zoon van Jacob Toornenburg en Gabrant Groot, voogden over de minderjarige kinderen en tevens voor de andere meerderjarige kinderen van Andries van der Lijn en Neel Jans. verk. aan Sijmon en Vredrik Beets, 2/25 parten in het taanhuis met de roerende goederen, bel. de mond van de Mieweijt ten N. De koopsom is 95 gld. 17 erfje De Rijp transport inventarisnr: Anne Teunis wed. van Tijmon Pender, verk. aan Dirk Vet, medicijnmeester, een erfje gelegen achter de huizen beoosten de Gou, bel. de koper O, en W, vaarsloten Z, en N. De koopsom is 30 gld. 18 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Dirk Poulisz. mede voor zijn broer Jan Poulisz. en voor Vredrik Beets de voogd van Cornelis Poulisz. en Teunis Windig en Pieter IJsbrantsz. Mars, als weesvaders van de Mennoniten in alimentatie hebbende Aaltje Poulis, als erfg. van Poulis Jansz. Stierman, verk. aan Willem Mop, een huis en erf gelegen benoorden het dorp achter de huizen over de sloot, bel. Neeltje Alderts O, de Gou W, sloten Z, en N. De koopsom is 86 gld. 19 huis en erf De Rijp transport = blad 4 =

5 inventarisnr: Willen Mop, verk. aan Dirk Vet, een huis en erf gelegen benoorden het dorp achter de huizen over de sloot, bel. Neeltje Alderts O, sloten Z, en N, de Gou W. De koopsom is 91 gld. 20 damschuit De Rijp transport inventarisnr: Jan Kornelisz. Bakker te Graft mede voor zijn zuster Kornelisje Kornelis wed. van Adrianes van der Werff, verk. aan Jan Poulisz. de helft van een dubbele damschuit, de andere helft heeft hij al. De schuit is door beiden samen bevaren op Amsterdam, lang over steven 50 voet, wijd 13 voet, hol na advenant en verder toebehoren, en de helft van een Tou de andere behoort aan Jan Dirksz Joor, de 40ste penning is betaald aan J. Lantslot. De koopsom is 130 gld. 21 pakhuis "De Os" en erf De Rijp transport inventarisnr: Aldert Thaamsz. de Geus met procuratie van Vrouwe Geertruy Kokx wed. van Pieter Vet in leven burgemeester en raad te Purmerend absolute boedelhoudster en ook als moeder en enige testementaire voogdes van de onmondige kinderen door P.Vet bij haar verwekt. De procuratie is gepasseerd voor not. Cornelis Baars te Purmerend dd verk. aan Cornelis Hop, koopman, 1. een huis gebruikt als pakhuis genaamd "De Os" met erf er achter. 2. een erf gelegen 1. aan de Regtestraat bewesten de Dam 2. aan de Heerestraat, voor over de straat. bel. 1. Abraham Kos W, een gemene gang waar dit huis een portie in heeft volgens opdracht dd O, de Heerestraat Z, Sijmon Hillebrants N. 2. vaarsloot Z, een gemene gang W, Sijmon Beets O. Zie voor de waterafvoer de acte waarin verwijzing naar opdracht dd aan Maartje Auwels de moeder van Pieter Vet. De koopsom is 360 gld. 22 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Arend Penges, koopman, verk. aan Gerrit Cornelisz. een huis en erf gelegen op Lievelandsbuurtje van de ene vaarsloot tot de ander, bel. Willem Pietersz. O, IJsbrant Sijmonsz. W. Aan de oostzijde een eigen vrije gang, de gemene straat doorstrekt het erf. De koopsom is 60 gld. 23 huis, erf en paardenstal De Rijp transport = blad 5 =

6 inventarisnr: Aaltje Pieters wed. van Maarten Evertsz. verk. aan Cornelis Walenburg, gehuwd met Jannetje Jans te Alkmaar, 1. een huis en erf achter op de wal, gebruikt als herberg genaamd "De Verbrande Rijp" 2. een paardestal gelegen 1. aan de Regtestraat naar het oostend, 2. voor over de straat. bel. 1. Baart Cornelisz. Ven O, Louris Cornelisz. W, de sloot N. 2. Barber Alderts O, het pad naar 't Hoofd W, Jan Willemsz. Vervlassen Z. De koper neemt tot last de schuld aan Cornelis Huygen 300 gld. aan Willem van der Does 800 gld. die koopman is te Amsterdam, contant betaald 225 gld. (zie ook contract) De koopsom is 1325 gld. 24 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Cornelisjen Cornelis wed. en boedelhoudster van Adrianus van der Werf, verk. aan Willem Mop een huis en erf gelegen op de Looyersbuurt, het noorderste aldaar, bel. Pieter Cornelisz. Buyk. De koopsom is 50 gld. 25 stolp en erf De Rijp transport inventarisnr: Jan Harmensz. uit de Beemster, verk. aan Willem Jansz. uit de Beemster, een stolp en erf, gelegen op 't Oostdijkje, bel. het Overtoomslootje N, de dijksloot W, Aerjan Barkhout Z, Lubbert Jochem zijn wed. O. De koopsom is 35 gld. 26 erfje achter "De Os" De Rijp transport inventarisnr: Cornelis Stolp verk. aan de kinderen van Jacob Pietersz. Groot en Anna Jacobs, het recht dat hij heeft gekocht bij het erfje liggende achter het huis "De Os" gelegen bewesten de Dam, bel. Abraham Kos W, tegen het huis "De Os" en Sijmon Hillebrants in. Het huis is gekocht door Geertruy Kokx wed. en boedelhoudster van Pieter Vet op uit Purmerend, zijn moeder had het gekocht op De kopers hadden het eerder verkocht op aan Abraham Kos. De koopsom is 200 gld. 27 huis en erf De Rijp transport = blad 6 =

7 inventarisnr: Schout en schepenen als curatoren over de insolvente boedel van Adriaan Cornelisz. Blok en Diewer Claes bij publieke verkoop, verk. aan Josua Eenhoorn, koopman, een huis en erf gelegen op de Kralingbuurt, bel. Gerrit Sijmonsz. Ruts O, Jan Sloof W, de havens N, en Z. De gemene straat doorstrekt het erf ten O, een gang gemeen met G.S.Ruts tot het hekje van het bleekveld het laatste stuk is van hem alleen tot aan het water. De koopsom is 220 gld. 28 huis, erf en hekelhok De Rijp transport inventarisnr: Claes Arisz. Prins en Cornelis de Boer mede voor Jacob Schey als redders van de boedel van Dirk Reyersz. verk. aan Reyer Cornelisz. een huis, erf en hekelhok gelegen op 't Vlaander, strekkende in de lengte van de straat tot achter op de vaarsloot, bel. over de gang van dit huis Maarten Cornelisz. Borsjes O, Jan Rijks W. De koopsom is 112 gld. 29 hennepkloppersmolen "De Raven" De Rijp transport inventarisnr: Claes Arisz. Prins en Cornelis de Boer mede voor Jacob Schey als redders van de boedel van Dirk Reyersz. verk. aan Gerrit Jansz. 1/32 part aan de hennipkloppersmolen "De Raven" gelegen bezuiden het dorp. De koopsom is 20 gld. 30 erf De Rijp transport inventarisnr: Claes Arisz. Prins en Cornelis de Boer mede voor Jacob Schey als redders van de boedel van Dirk Reyersz. verk. aan Jacob Schey de helft van een erf gelegen op de Prinsebuurt strekkende van de straat zuidwaarts tot achter op de vaarsloot, bel. ten O, het huis door Cornelis Pronk gekocht van Reyer Cornelisz. het huis van Claas Aris W. De verkopers hebben aan J.Schey 35 gld. toegegeven. 31 hennepkloppersmolen "De Raven" De Rijp transport inventarisnr: Willem Mop, verk. aan Pieter Blau en Dirk Cornelisz. 1/16 part aan de hennipkloppersmolen "De Raven" gelegen bezuidwesten het dorp. De koopsom is 25 gld. = blad 7 =

8 32 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Reyer Cornelisz. verk. aan Cornelis Jansz. Pronk een huis en erf gelegen op de Prinsebuurt, bel. het erf van Swaantje Louris O, de straat N, de sloot Z. De koopsom is 40 gld. 33 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Jan Kievit en Dirk Bent, mede voor Aerjantje Jans, verk. aan Maarten Stam een huis en erf gelegen aan de Regtestraat beoosten de Dam, strekkende van de sloot tot de straat, bel. Jan Groot W, Gijs Jansz. O, met recht aan gangen waarin genoemd Gijs Jansz. Gosem en Dirk Nomes, Trijn Mars, Meynert Maartensz. Neyer, Gosem Gogemsz. Aan dit huis is een spijntje getimmerd dat weggehaald moet worden op verzoek van de eigenaars van het huis ten westen. De koopsom is 26 gld. 34 hennepkloppersmolen "De Raven" De Rijp transport inventarisnr: Jacob Baan, verk. aan Pieter IJsbrantsz. Mars, koopman, 1/16 part van de hennipkloppersmolen "De Raven" gelegen bezuidwesten het dorp. De koopsom is 29 gld. 35 hennepkloppersmolen "De Liefde" De Rijp transport inventarisnr: Hillebrant Schagen, koopman, verk. aan Willem Mop, 1/16 part in de hennipkloppersmolen "De Liefde" gelegen bezuidwesten het dorp. De koopsom is 33 gld. 36 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: = blad 8 =

9 Dr. Jacob Toornburg, Jacob Pietersz. Heynes en Garbrant Groot te samen mede voor Jan Baan, met procuratie van Reynouw Remmerts wed. van Dirk Vet gepasseerd voor not. Jacob Schoolhouder, verk. aan Dani l Jansz. Guldeman, een huis en erf gelegen aan de Regtestraat bewesten de Dam, bel. Teunis Windig O, een gemene gang waar de eigenaars van dit huis een vrij overpad hebben W. Volgens transport van aan Maarten Beets heeft dit huis 1/4 part in een gemene gang lopende voor over de straat tussen de huizen van Sijmon Beets. De koopsom is 500 gld. waaronder een custingbrief van 375 gld. 37 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Louris Backer, verk. aan Dani l Jansz. Guldemaan een huis en erf gelegen aan de Regtestraat bewesten de Dam, bel. over de gang van dit huis met de wed. van Sijmon Sloof O, Pieter Pomper W, de straat N, de sloot Z. Aan de westzijde moet dit huis een bekwame goot houden. De koopsom is 131 gld. 38 huis, erf en hekelhok De Rijp transport inventarisnr: Jacob Sijgertsz. en Dirk Middelhoven, voogden over de kinderen van Arent Cok en Neel Claes Appels, Cornelis Maartensz. Mars gehuwd met Lijsbeth Arents, mede voor Claes Jansz. wonend te Oost-Graftdijk, gehuwd met Neeltje Arents, en voor Claes Arentsz. Appel meerderjarige zoon van A.Cok en N.J.Appels voorn. verk. aan Albert Ysaaksz. een huis, erf en hekelhok op de wal, gelegen op de Heykesbuurt, bel. Jacob Brom O, Cornelis Groot W, vaarsloten Z, en N. De gemene straat doorstrekt het erf. De koopsom is 105 gld. 39 land De Rijp transport inventarisnr: Claas Dirksz. Backer van 't Noordeinde verk. aan Pieter IJsbrantsz. Mars, een stuk land groot 10 agele 5 roe 15 voet, gelegen benoorden het dorp bij de watermolens, bel. de Oostdijksloot O, Cornelis Eenhoorn W, en Z, Nanning Teunisz. W. De koopsom is 436 gld. 7 st. 10 penning. 40 gang, bleekveld en secreet De Rijp transport inventarisnr: Pieter Kat, voogd der Gemene armen tevens voor andere voogden, als redder van de boedel van zal. Pieter Kostelijk, verk. aan Trijn Teunis, een voorwoning van een huis en erf waar het op staat met de helft van een gang beoosten het = blad 9 =

10 huis en de helft van een bleekveld en secreet achter de achterwoning waarvan zij de helft al bezit, gelegen op 't Riet, bel. Pieter Jacobsz. van Petten O, Jan Vergay W. De koopsom is 7 gld. 41 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Jacob de Boer, verk. aan Jan Veen een huis en erf gelegen op 't Venje, bel. Arent Arentsz. de Jonge O, Cornelis Olij W, de straat N, de sloot Z. De koopsom is 86 gld. waaronder een custingbrief van 43 gld. 42 hennepkloppersmolen "De Liefde" De Rijp transport inventarisnr: Floris Jacobs en Jan Taanman voogden over het achtergelaten kind van Maarten Liefjes en Anna Sijmons, tevens voor de medevoogden, verk. aan Pieter IJsbrantsz. Mars, 1/16 part in de hennipkloppersmolen "De Liefde" gelegen bezuiden het dorp. De koopsom is 34 gld. 43 huis, erf en bleekveld De Rijp transport inventarisnr: Pieter Kat, verk. aan Cornelis Lourisz. een. huis en erf gelegen op de Keysersbuurt belend het brugpad O, Garbrant Groot W, en Z. 2/ Garbrant Groot en Cornelis Pau W, een gang gemeen met G.Groot O, het zuidelijke halve deel van de straat hoort bij dit huis en een bleekveld, bezuiden de straat voor het huis van Garbrant Groot. De koopsom is 150 gld. 44 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Jacob Sijgers, verk. aan Aris Jacobsz. een huis en erf gelegen op 't Riet, bel. een gemeen pad waar dit huis een portie in heeft W, Dirk Gerritsz. O, Lou Bakker en Harmen Loohuys Z, de sloot N. De koopsom is 50 gld. 45 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: = blad 10 =

11 Aris Jacobsz. verk. aan Pieter Jacobsz. de Boer, een huis en erf gelegen aan de Regtestraat het oosterse op het Oosteinde, bel. Maarten Dani ls de Boer W, de ringsloot van de Beemster O, de straat N. De koopsom is 140 gld. 46 lijf De Rijp transport inventarisnr: Louris Cornelisz. uit de Beemster, verk. aan Jacob Kleijbroek uit de Beemster, een Leijf, gelegen op het Oosteind, bel. Cornelis Walenburg O. De Leijf staat ter bede aan het huis van Neeltje Jas de wed. van Dirk Buysman, wagenmaker, op wiens verzoek de Leijf weggehaald moet worden. Van de noordzijde van de Leijf gaat een pad over het pad van Louris Cornelisz. tot aan de straat, deze is voor gezamenlijk onderhoud. De koopsom is 31 gld. 10 st. 47 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Cornelis Olij, verk. aan Albert Willemsz. een huis en erf gelegen op 't Venje, bel. Jan Veen O, Arent Louwes W, de straat N, de sloot Z. De koopsom is 200 gld. waaronder een custingbrief van 133 1/3 gld. 48 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Jan Pietersz. Remmen, verk. aan Kornelis Olij, een huis en erf gelegen op 't Venje, bel. Dirk Kornelisz. Alemonde O, Klaas Besjes W, de straat N, de sloot Z. Aan de oostzijde een vrije gang. De koopsom is 140 gld. waaronder een custingbrief van 70 gld. 49 erf De Rijp transport inventarisnr: Volgens hun resolutie op verkopen schepenen en vroetschap wegens achterstallige ongelden door Jacob en Stijn Louwijs, verk. aan Maarten Cornelisz. Borsjes een erf, gelegen op't Riet, bel. Cornelis Reyersz. O, een gemeen pad en de erfg. van Heyn Borsjes w, de straat Z, de sloot N. Te betalen 2 gld. per jaar met straat- diep- en bruggeld. 50 land De Rijp transport = blad 11 =

12 inventarisnr: Maarten Beets, Jan Taanman en Cornelis Taanman als voogden van Jan Maartensz. Liefjes, minderjarige zoon van Maarten Liefjes, en Anna Sijmons, ook namens de medevoogd Floris Jacobsz. verk. aan Barent van Petten, een stuk land groot 8 agele 26 roe 3voet, gelegen tussen de Boeyer en de Belsloot, bel. de koper W, en N, Cornelis Backer O. De koopsom is 242 gld. 7 st. 8 penning. 51 land De Rijp transport inventarisnr: Maarten Beets en Jan en Cornelis Taanman tevens voor hun medevoogd Floris Jacobsz. als voogden van Jan Maartensz. Liefjes, minderjarige zoon van Maarten Liefjes en Anna Sijmons, verk. aan Arent Penges, een stukje land groot 3 agele 24 roe 5 voet gelegen bij de Meckelandsslot, bel. de koper N, en W, Kors Aldetsz. Z, Jacob Sijgertsz O. De koopsom is 68 gld. 19 gld. de agele. 52 land De Rijp transport inventarisnr: Maarten Beets en Jan en Cornelis Taanman tevens voor hun medevoogd Floris Jacobsz. als voogden van Jan Maartensz. Liefjes, minderjarige zoon van Maarten Liefjes en Anna Sijmons, verk. aan Teunis Jacobsz. Baan, een stukje land groot 7 agele 18 roe, gelegen tussen Graft en de Gou, gezamenlijk in beide bannen bezuiden de banpaal, bel. Jacob Kan W, Jan Boon O, de wed. van Pieter Teunissen Z. De koopsom is 208 gld. 12 st. 28 gld. de agele. 53 land De Rijp transport inventarisnr: Maarten Beets en Cornelis Taanman, voogden over Jan Maartensz. Liefjes, minderjarige zoon van Maarten Liefjes en Anna Sijmons, verk. aan Willem Pietersz, een stukje land groot 7 agele 18 roe 11 voet, gelegen tegenover de huizen die staan aan Westend, bel. het pakhuis van de erfg. van Engel Arentsz. O, voor een deel met de boomgaard van Mr. Jacob Schoolhouder Z. De koopsom is 373 gld. 7 st. 4 penning 50 gld. de agele. 54 huis en erf De Rijp inventarisnr: = blad 12 =

13 Claas Jacobsz. Gorter, verk. aan Pieter Jansz. wonend in de zuiderlijkste watermolen aan 't Oostdijkje een huis en erf gelegen aan 't oostdijkje, bel. Aarjan Haring Z, 't land van Jan Vlaming N, de ringsloot O, de dijksloot W. Met conditie dat Aedriaen Barkhout en zijn vrouw hun kleren bleken mogen op het bleekveld achter dit huis zo lang zij leven. De koopsom is 55 gld. 55 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: IJsbrant Jansz. meerderjarige zoon van Jan Jansz. Matselaar, overl. mede voor Taam Taamsz. gehuwd met Hiltje Jansdr. Matselaar en voor Neeltje Penders gehuwd met Jan Jansz. die een zoon geweest is van J.J.Matselaar over wiens minderjarige kinderen, Dirk en Willem Jansz. voogd is Jan Beets die tevens voor de medevoogd IJsbrant Jansz. optreed, verk. aan Cornelisz. Blank een huis en erf, gelegen op de Achteromsbuurt naar het oostend toe, bel. Dirk Ariaansz. O, Willen Olij W. Een gang gemeen voor over de straat tussen de huizen en erven van Louris Drijverman en Jacob Schay. De koopsom is 128 gld. 56 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Cornelis Blank, verk. aan Claas Jacobsz. Gorter, een huis en erf, gelegen aan de Achteromsbuurt naar 't Oosteind, bel. Dirk Ariaansz. O, Willem Olij W. Een gang gemeen voor over de straat tussen de huizen van Louris Drijverman en Jacob Schay. De koopsom is 160 gld. 57 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: IJsaak Gerritsz. en Cornelis Thijs, verk. aan Dirk Allertsz. een huis en erf gelegen op 't westeind, bel. de wed. en kinderen van Claas Mak O, het meelmolenpad W. De koopsom is 40 gld. 58 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Cornelis Huygen, oud schepen en vroetschap, verk. aan Willem de Beer, een huis, pakhuis en erf gebruikt als kuiperij, gelegen op de Keysersbuurt, van de ene sloot tot de ander, bel. over de gang van dit huis de wed. van Jacob Pietersz. Kuyper O, de wed. en kinderen van Jochem Jansz. en Garbrant Groot W. De Heerestraat doorstrekt het erf. De koopsom is 455 gld. waaronder een custingbrief van 227 gld. 10 st. = blad 13 =

14 59 huis, erf en bleekveld De Rijp transport inventarisnr: Arent Penges, koopman, als voogd van Aris Middelhoven, en mr. Jacob Schoolhouder, schepen, in opdracht van Neeltje Alderts, verk. aan Cornelis Meijndertsz. een huis, erf en bleekveld achter over de sloot, gelegen aan de Regtestraat beoosten de Dam, bel. Jan Jochemsz. O, een gemene gang W, de koper N. Met 1/3 van een secreet achter op de wal en het recht om voorn. gang te gebruiken tot de gang over de straat. De koopsom is 132 gld. 60 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Klaas van Marken, verk. aan Arent Willemsz. Prins, een huis en erf gelegen op de Meelsakbuurt, bel. Sijmon Spek W, de straat N, en O, Cornelis Poulisz. Z. Met een bleekveld achter het huis van Neeltje Penders en een gedeelte aan een gang om daar naar toe te gaan. De koopsom is 50 gld. 61 stolp en erf De Rijp transport inventarisnr: Cornelis Poulisz. Swart, verk. aan Pieter Lubbertsz. een stolp en erf gelegen op 't Oosteind, bel. Joost Dirksz. Smit O, en Z, de sloot W, en N. met een portie aan een gang van 't erf tot de straat. De koopsom is 250 gld. waaronder een custingbrief van 150 gld. 62 huis, erf en achterhuisje De Rijp transport inventarisnr: Jacob Besjes en Teunis Windig mede namens de andere voogden van de kinderen van Kornelis Besjes en Mary Willems, verk aan Aldert Korsz. een huis en erf en achterhuiske, gelegen bezuiden de Dam, bel. Meynert Beck Z, Sijmon Ruts N. Met een portie aan de gang tussen de huizen van Sijmon Ruts en Sijmon van der Hout, van de straat tot de sloot. Ook een portie aan de waterstoep voor over de straat bezuiden het huis van Antjen wed. van Pieter Klaasz. Vriesjes. De koopsom is 415 gld. 63 huis, erf en bleekveld De Rijp transport = blad 14 =

15 inventarisnr: Jacob Besjes en Teunis Windig mede namens de andere voogden van de kinderen van Kornelis Besjes en Mary Willems, verk. aan Aris Middelhoven te Niedorp, 1. huis en erf 2. een bleekveld, gelegen aan de Regtestraat belend 1. de Dam O, Jan Dirksz. Bakker W, Kornelis Huygen en de gang van de sluis Z. 2. Dirk Aris O, de kinderen van Jan de Wit W, Jan Dirksz. Bakker Z, de Regtestraat N, en een portie in de gang om daar te komen. En een portie aan de waterstoep bewesten de sluis. Het hennehok en de kaasstelling zijn tegen het huis van Jan Dirksz. Bakker aangetimmerd en moet op verzoek verwijderd worden. De koopsom is 740 gld. 64 boomgaard De Rijp transport inventarisnr: Jacob Besjes en Teunis Windig mede namens de andere voogden van de kinderen van Kornelis Besjes en Mary Willems, verk. aan Dirk en Jacob van der Beek, een boomgaard gelegen benoorden het dorp, bel. Arent Penges O, Klaas Besjes W, met 1/3 part van een huiske over het water aan het eind van de boomgaard van Klaas Besjes. De koper zal geen recht noch overpad hebben over de boomgaard om in het huisje te komen. Men moet daar zien te komen met een vaartuig of anderszins. De koopsom is 31 gld. 65 huis, erf en bleekveld De Rijp transport inventarisnr: Pieter Kornelisz Buyk, verk. aan Trijn Cornelis, 1. huis en erf 2. een bleekveld, achter over de sloot, gelegen op het Schermerpad, belend 1. Aldert Groot Z, Pieter IJsbrantsz. N, 2. Klaas Swaen N, en O. Met een portie aan de gemene gang van de Schermerhaven tot de straat tussen de stal van Aldert Groot en het huis van Engel van Tongeren. De koopsom is 68 gld. 66 huis, erf en 2 boomgaarden De Rijp transport inventarisnr: Maarten Lourisz. Mut gehuwd met Risgen Jacobs Comejans, uit Purmerend, enige erfg. van Geertje Poulis Kools, verk. aan Pieter Schot 1. huis en erf 2. 2 boomgaarden achter over de sloot, gelegen aan De Regtestraat, belend 1. Cornelis Groen O, mr. Gerrit Bos W, 2. de ene aan het huis de ander Meijnert Pelt O. De koopsom is 675 gld. = blad 15 =

16 67 huis en 2 erven De Rijp transport inventarisnr: Mary Kornelis, verk. aan Cornelis Klaasz. Mak, haar zoon, 1. huis en erf 2. een erf gelegen op 't Westend, belend 1. Jacob de Beer O, Siewert Sijmonsz. W, 2. Cornelis Visker O, Dirk Aldertsz W. De koopsom is 190 gld. 68 huis, erven en boomgaard De Rijp transport inventarisnr: Risjen Jacobs Comenjans, uit Purmerend, met mondelinge toestemming van haar man Maarten Lourisz. Mut, enige erfg. van Geertjen Poulis Kools, verk. aan Pieter Schot, 1. huis en erf 2. een erfje en boomgaard achter over de sloot, gelegen aan de Regtestraat, van de ene sloot tot de ander, belend 1. Cornelis Groen O, mr. Gerrit Bos W, de sloot N, de straat Z. 2. het erfje dezelfde als het huis, de boomgaard met Meyndert Pelt O. De koopsom is 675 gld. 69 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Claas Blau, met procuratie van Lambert de Wolf uit Amsterdam, gepasseerd voor not. Harmanius Wolf te Amsterdam dd zoon en erfg. van Giljan de Wolf, verk. aan Dirk Kuyp, een huis en erf, gelegen beoosten de Dam aan de ZZ. van de Regtestraat, bel. de haven Z, over de gang Pieter Arentsz. O, Bouwen Geel W, de gang behoort bij dit huis en Dirk Middelhoven volgens opdracht dd De koopsom is 350 gld. 70 gang De Rijp transport inventarisnr: Guurt Jans wed. en Dirk Aerjans (Vijselaar) die een zoon is van Aerjan Dirksz. Vijselaar, verk. aan Jan Gerritsz. Haas, 1/3 part in een gang, gelegen bezuiden de Regtestraat op het Oostend, bel. tussen de huizen van de koper en Allert de Geus strekkende van de straat tot de sloot. Guurt Jans zal zo lang zij in het huis woont van A.D. Vijselaar het recht hebben de gang te gebruiken. De koopsom is 4 gld. = blad 16 =

17 71 hennepkloppersmolen "De Raven" De Rijp transport inventarisnr: De Rijp Oud Recht Inv.nr Willem Mop, verk. aan Willem Beets 1/16 part aan de hennipkloppersmolen "De Raven" gelegen bezuiden het dorp. De koopsom is 45 gld. 72 damschuit De Rijp transport inventarisnr: Garbrand Keyzer, Cornelis de Boer, Cornelis Jacobsz. Pau en Jacob Meut, armenvoogden in alimentatie hebbende de enige zoon en erfg. van Jacob Haan, verk. aan Klaas Swaan, een dubbele damschuit met toebehoren varende van De Rijp op Amsterdam vv. Aan de collecteur Lanslot is de 40e penning betaald. De koopsom is 750 gld. waaronder een custingbrief van 350 gld. 73 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Aerjan de Vos tevens namens zijn medevoogd Klaas Arisz. Prins voogden van de kinderen van Louris Samson en namens de verdere erfg. van Jan Aves, verk. aan Jan Meesbergen een huis en erf gelegen op 't Zuid, bel. Jan Poest N, Jan de Beer Z, sloten O, en W. De gemene straat doorstrekt het erf. De koopsom is 90 gld. 74 wijk en erf De Rijp transport inventarisnr: Dirk Cornelisz. Koekman, verk. aan Jan Gerritsz. Haas, een wijk en erf, bel. de ringsloot O, Dirk en Wouter Kuyp N, het oliemolenerf Z. verkregen door Koekman op De koopsom is 25 gld. 75 korenmolen De Rijp transport inventarisnr: = blad 17 =

18 Klaas Jansz. uit Berkhout, verk. aan Cornelis Pietersz. Braak een korenmolen, huis en erf gelegen aan de Oostdijk, verkregen door K.Jansz. op , met verwijzing naar custingbrief dd waarop nog 1100 gld. schuld staat die de koper overneemt. De koopsom is 3600 gld. waaronder begrepen de schuld van 1100 gld. 76 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Kornelis Lourisz. Kostelijk, verk. aan Jacob Schey, een huis en erf gelegen op de Meelsakbuurt, bel. Neeltjen Penders N, Lambert Jansz. Z, met wie een gang gemeen van de straat tot de sloot, de straat O, de sloot W. De koopsom is 41 gld. 77 buisschip "Het Bonte Lam" De Rijp transport inventarisnr: Jan Boon, boekhouder en lasthebber van de gemene reders, verkopen aan Arent Blau, koopman te Saardam, een buisschip "Het Bonte Lam" in 1700 nieuw uitgehaald lang 63 voet, breed 15 voet, 1 duim, hol 8 voet 8 duim. In 1720 met een eykhuid verdubbeld, met tuigage etc. De koopsom is 845 gld. 78 land De Rijp transport inventarisnr: Claas Jansz. Besjes, verk. aan Klaas Klaasz. Prinsen, van Noordeinde, een stukje land groot 1 agele 36 roe 8 voet gelegen beoosten de Gou. bel. de koper N, en W, vaarsloten Z, en O. De koopsom is 42 gld. 1 st. 8 penning. 79 hennepkloppersmolen "De Raven" De Rijp transport inventarisnr: Jacob Baan, verk. aan Pieter Jansz. Hoven, 1/16 part in de hennipkloppersmolen "De Raven" gelegen bezuidwesten het dorp, bel. het land van Abraham Kos Z. n. en W. De koopsom is 31 gld. 80 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: = blad 18 =

19 Trijn Meijnderts wed. en boedelhoudster van Pieter Teunisz. geeft ten geschenke aan Jacob Baan een huis en erf gelegen bewesten 't Riet, over de sloot, bel. Jan Klaasz. Kee W, de sloot O, en N, de erfg. van Arent Louwes Z. De koopsom is nihil. 81 land De Rijp transport inventarisnr: Jan Jansz. Nomes, verk. aan Fredrik Pietersz. Beets, koopman, een stuk land groot 15 agele 25 roe 10 voet gelegen bezuidwesten het dorp, bel. de dijksloot O, de Prinsebuurtsloot N, de kinderen van Jacob Pietersz. Groot en het erf van Zeger Bastercum W, de houtzaagmolen van Dirk Sijvertsz. en Arent Penges Z. De koopsom is 891 gld. 10 st. 4 penning 57 gld. de agele. 82 land De Rijp transport inventarisnr: Klaas Jansz. Beets, verk. aan Jan Klaasz. Mars, een stuk land, volgens het maatboek 2 mat, gelegen bezuidwesten het dorp, bel. de Boeierssloot O, het Oudijk Z, Klaas Liefjes en Barent van Petten N, Teunis IJsbrantsz. W. De koopsom is 200 gld. 83 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Schout en schepenen hebben getracht op in publieke veiling te verkopen het halve huis van de wed. en kinderen van Jasper Heertjes, vanwege achterstallige ongelden. Het huis werd niet verkocht. Op 31 januari zijn zij in het Raadhuis overeen gekomen met Garbrant Groot procuratie hebbende van de wed. en Pieter Gelis en Cornelis Jacobsz. Pau namens de zoon, als voogd, de wed. en zoon van Louris Sijmonsz. Olij, verk. een half huis en erf, de andere helft heeft zij al (het achterhuis) gelegen op de Lieflandsbuurt bel. geen, met een bleekveld voor en een portie aan de gang daar beoosten strekkende van de straat tot de sloot. De koopsom, voor niets. 84 boomgaard De Rijp transport inventarisnr: Maarten Beets en Floris Jacobsz. voogden over de minderjarige zoon van Maarten Liefjes, en Anna Sijmons, en Cornelisje Cornelis wed. en boedelhoudster van Adrianus van der werf, verk. aan dr. Jacob Toornburg, een boomgaard = blad 19 =

20 gelegen benoorden de huizen naar 't Westend toe, bel. de kinderen van Cornelis Floris Keers O, Engel van Tongeren W. De koopsom is 40 gld. 85 boomgaard De Rijp transport inventarisnr: Engel van Tongeren, verk. aan dr. Jacob Toornburg, een boomgaard, gelegen benoorden de huizen naar 't Westend toe, bel. de koper O, Claas Beets W. De koopsom is 39 gld. 86 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Dirk Poulisz. geeft weg aan Gerrit Dirksz. een huis en erf gelegen op de Prinsebuurt, bel. Jan Tuck Z, Sijmon Vet en Harmen Sandertsz. Lusing W, Klaas Arisz. Prins O, een gemene gang W. De koopsom nihil. 87 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Klaas Blau, voogd over de kinderen van Guurtje Klaas, Engel Teunisz. de Boer, voogd over de minderjarige kinderen van Jan Poest, Pieter Schot als diaken van de Gereformeerde Gemeente, in alimentatie hebbende een kind van Griet Jans, tevens voor hun mede voogden en diakenen en gezamenlijk voor de andere erfg. van Jan Olij en Anna Dirks, verk. aan Adriaan de Lange, vroetschap en oud schepen, een huis en erf gelegen aan de Regtestraat benoorden de Dam, bel. een gemene gang O, eigendom van de koper en verkoper Hillebrant Schagen W, de straat N, de sloot Z. Tegen dit huis staat een leyf van H.Schagen aangebouwd, die hem weg zal moeten halen wanneer dit verzocht wordt, op zijn erf heeft dit huis het recht van osendrop. De koopsom is 360 gld. 88 huis, erven en hekelhok De Rijp transport inventarisnr: Gerrit Teunisz. Kalis, verk. aan Jan Lourisz. Petten, 1. huis en erf 2. erf met hekelhok gelegen op de Meelsakbuurt, belend 1. Michiel Klaasz. Wiel Z, met wie een pad gemeen, Jacob van de Volgert N, de straat O, de sloot W. 2. de Kadijk Z, de straat W, Dirk Jacobsz. Baas O, en N. De koopsom is 94 gld. = blad 20 =

21 89 land De Rijp transport inventarisnr: Claas Jan Beets, verk. aan Willem Cornelisz. Bek, een stuk land groot 13 agele 37 roe 15 voet, gelegen bezuiden het Oudijk, bel. Meijnert Bek O, de koper W, de koper en Dirk Gerritsz. Purmerend Z, het erf van Zeger Castercum N. De koopsom is 446 gld. 7 st. 32 gld de agele. 90 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Jacob Lourisz. van Petten, verk. aan Claas Haan, een huis en erf gelegen ZZ. Regtestraat beoosten de Dam, bel. Meijnerd Pelt O, een gemene gang waar dit huis een portie in heeft W. Met een portie in de gang benoorden de Regtestraat beoosten het huis van Jan Beets en de stal van Cornelis Willemsz. Moon, strekkende van de straat noordwaarts tot de sloot. De koopsom is 67 gld. 10 st. 91 huis en erf "Valkenburg" De Rijp transport inventarisnr: Cornelis Huygen, oud schepen en vroetschap, schenkt aan Hendrik Gerritsz. een huis en erf genaamd "Valkenburg" gelegen op 't Zand bel. over de gang met Hendrik Arentsz. een gemene gang waar dit huis een portie in heeft, behorende bij het land van Cornelis Huygen en de molen van de erfg. van mr. Claas Bosch Z. De koopsom is nihil. 92 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Cornelis Swaan als mede erfgenaam uit hoofde van zijn vrouw Trijntje Cornelis (Smit) van haar vader Cornelis Klaasz. Smit, verk. aan zijn zwager Klaas Cornelisz. Smit, de helft van een huis en erf, de andere helft heeft hij al, gelegen aan de Regtestraat naar het Oosteind toe, bel. over de gang van dit huis met Joost Dirksz. Smit O, een gemene gang waar dit huis een portie in heeft W, de straat Z, de sloot N. De koopsom is 250 gld. een custingbrief met 1/3 part aan de gang voor over de straat tussen de huizen van Pieter de Boer en Pieter 't Lam van de straat af zuidop tot de haven, de helft daarvan heeft hij al. 93 land De Rijp transport = blad 21 =

22 inventarisnr: Willen Pietersz. Wunst, verk. aan Jacob Baan een stukje land groot 7 agele 18 roe 4 penning, gelegen bezuiden de huizen naar het Westend, bel. de boomgaard van Jacob Schoolhouder, en de wed. van Engel Arentsz. O, de vaarsloten W,N, en Z. De koopsom is 395 gld. 15 st. 4 penning. 94 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Teunis Pietersz. uit het Noordeinde van Graft, verk. aan Dirk Stevensz. een huis en erf gelegen op de Kralingbuurt, bel. Teunis Vos O, Jacob Swaan W, de sloot N, de gemene straat doorstrekt het erf. De koopsom is 55 gld. 95 huis, erf en hekelhok De Rijp transport inventarisnr: Sijger Jacobsz. verk. aan Klaas Albertsz. van Marken, een huis en erf met hekelhok op de wal, gelegen bewesten de Tilbrug, bel. Cornelis Jansz. Thijs O, de erfgenamen van Jan Maartensz. Liefjes W, sloten N, en Z. De 's Heerenstraat doorstrekt het erf. De koopsom is 54 gld. 96 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Aris Jacobsz. verk. aan Jacob Jansz. Corf, een huis en erf gelegen op 't Riet, bel. de verkopers O, een gemene gang waar dit huis een portie in heeft W, Harmen Lohuys en het bleekveld van Lou Backer Z. zie voor verdere bijzonderheden de acte omtrent de Leyf die tegen dit huis aangetimmerd is, de gang en betaling van de ongelden. De koopsom is 45 gld. 97 hennepkloppersmolen "De Raven" De Rijp transport inventarisnr: Dirk Cornelisz. en Pieter Blau, verk. aan Hendrik Kelderman, mede schepen, 1/16 part in de hennipkloppersmolen "De Raven" gelegen bezuidwesten het dorp. De koopsom is 30 gld. 98 hennepkloppersmolen "Het Fortuijn" = blad 22 =

23 De Rijp transport inventarisnr: Pieter Blau, verk. aan Pieter Gelis en Cornelis Pau, kooplieden, 1/16 part aan de hennipkloppersmolen "Het Fortuyn", gelegen aan de Zuiddijk. De koopsom is 32 gld. 99 hennepkloppersmolen "De Raven" De Rijp transport inventarisnr: Garbrant Groot, verk. aan Willem Mop, 1/16 part aan de hennipkloppersmolen "De Raven" gelegen bezuidwesten het dorp. De koopsom is 27 gld. 100 land De Rijp transport inventarisnr: Jacob Schoolhouder, met procuratie dd gepasseerd vor not. Cornelis van Eijk te Alkmaar, van Joan Joon te Leiden gehuwd met Maria Groen, Cornelis Groen, mede schepenen, als voogd over de minderjarige erfg. van Elisabeth Loth wed. van Jan Groen te Alkmaar overl. gemachtigd voor not. C. van Eijk op , benevens Hester du Bois wed. van Adriaan Groen te Alkmaar overl. mede voor haar kinderen, A. Groen ook erfg. van zijn vader J. Groen. Door schepenen van Alkmaar Apostil verleend op op 't request van C. Groen en H. du Bois. Allen erfg. van Jan Groen en Elisabeth Loth. Bij publieke veiling op verkocht aan Cornelis Groen de helft van een stuk land, de andere helft heeft hij al, groot 4 agele 21 roe 5/6 voet, uit de boedel gelegen bezuiden de Oudijk, bel. Pieter Beets W, Dirk Gerritsz. Purmerend O, mr. Gerrit Bosch Z. De koopsom is 95 gld 1st. 101 land De Rijp transport inventarisnr: Jacob Schoolhouder, met procuratie dd gepasseerd voor not. Cornelis van Eijk te Alkmaar, van Joan Joon te Leiden gehuwd met Maria Groen, de erfg. van Jan Groen en Elisabeth Loth te Alkmaar overl. Cornelis Groen, mede schepenen, als voogd over de minderjarige kinderen erfg. gemachtigd voor not. C. van Eijk op , benevens Hester du Bois wed, van Adr. Groen te Alkmaar overl. Door schepenen van Alkmaar Apostil verleend op op 't request van C. Groen en H. du Bois. Bij publieke veiling op verkocht aan Lowijs Doree, 1/3 in een stukje land groot 5 agele 18 roe 5 voet gelegen deels in de banne van De Rijp en Zuid-Schermer. bel. Aris Willemsz. Gorter Z, het Oostdijkje O, waarover het pad naar de Zuid-Schermer. De koopsom is 218 gld. 6 st. 4 penning. 102 huis De Rijp transport = blad 23 =

24 inventarisnr: Floris Jacobsz. namens Mary Maartens, verk. aan Pieter Kat, mr. kuiper, de helft van een huis, de andere helft staat op naam van Cornelis Kat, gelegen op het Westend, bel. het erf van Cornelis Winkels O, Cornelis Lijkels W, het voor en achterhuis is door een muur gescheiden waardoor de koper 30 gld. toe geeft. 103 erf De Rijp transport inventarisnr: OVEREENKOMST Guurtje Frans wed. van Jacob Olij mede voor haar kinderen, draagt een gedeelte van haar erf over aan Jan van Hoorn zoals hij was overeen gekomen met haar overl. man. Jan van Hoorn heeft het al bebouwd met een kelder, schrijfkamer en huizinge. Daarvoor in de plaats heeft hij een loden goot aangebracht tussen hun huizen en zal deze onderhouden zoals ook van de volgende eigenaars verwacht wordt. 104 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Jacob Scheij, verk. aan Maarten Hoek, een huis en erf gelegen op de Meelsakbuurt, bel. Neeltje Penders N, Lambert Jansz. Z. met wie een gang gemeen van de straat tot de sloot. De koopsom is 35 gld. 105 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Sijmon Jansz. Swol en zijn zuster Anne Jans, verk. aan Bouwen Claasz. van Petten, een huis en erf gelegen op de Prinsebuurt, bel. voorn. Anna Jans en Jacob Drul O, het erf van Hendrik Arentsz. W, Ten O. een gang gemeen met Anne Jans eb Jacob Drul. De koopsom is 60 gld. 106 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Sijmon Jansz. Vet en Harmen Sandertsz. Lusingh, verk. aan Dirk Jacobsz. Kuyper, een huis en erf gelegen op de Prinsebuurt, bel. Claas Arisz. Prins Z, Sijmon Jansz. Vet N, de sloot O, een gemeen pad W, waar dit huis een portie in = blad 24 =

25 heeft, de gemene straat doorstrekt het erf. De koopsom is 70 gld. waaronder een custingbrief van 46 gld. 13 st. 4 penning. 107 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Cornelis Visscher, verk. aan Cornelis Weijertsz. een huis en erf, gelegen ZZ. Regtestraat naar 't Oostend bel. Jan van Dulken W, de houttuin van Pieter de Boer O, de sloot Z. Aan de oostzijde een gang gemeen met Pieter de Boer. De koopsom is 300 gld. 108 huis, erf en hekelhok De Rijp transport inventarisnr: Claas Jan Beets, verk. aan Cornelis Jochemsz. Klinker, een huis erf en hekelhok, gelegen naar het Zuid, bel. Trijntje Willems Z, een gemeen pad waar dit huis een portie in heeft van de straat tot de poort ten N, en voor van de straat tot het water. sloten O, en W. s'heerenstraat doorstrekt het erf. De koopsom is 240 gld. 109 koestal, hooiberg en erf De Rijp transport inventarisnr: Etjen Neijnertsz. wed. van Josua Eenhoorn, verk. aan Pieter IJsbrantsz. Mars, koopman, een koestal, hooiberg en erf, gelegen op 't Nieuweland, bel. een gemene gang Z, en O, de sloot N, de kinderen van Dirk Scharn W. De koopsom is 175 gld. 110 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Allert Teunisz, verk. aan Cornelis de Boer, 1. een half huis 2. de helft van een erf, de andere helft heeft hij al, gelegen 1. NZ. Regtesraat beoosten de Dam, 2. achter over de sloot. belend 1, Jacob Besjes en Jacob Heijnes O, Jan Jochemsz. W, de sloot N. 2. Jan Jochemsz. W. De koopsom is 100 gld. = blad 25 =

26 111 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Jacob Besjes en Jacob Heijnes, verk. aan Cornelis de Boer, een huis en erf, gelegen NZ. Regtestraat beoosten de Dam. bel. Aris Backer O, de koper W, met een portie in de gang en wal voor over de straat naar de haven toe tussen de huizen van Michiel Willemsz. Boel en Claas Swaan. De koopsom is 160 gld. 112 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Poulus Jansz. en Cornelis Groen, diakenen der Doopsgezinde Gemeente te Graftdijk, op benoemd tot testamentaire administrateurs van Aerjan Dirksz. te Graftdijk overl. gepasseerd voor not. Jacob Schoolhouder, verk. aan IJsbrant Jansz. een huis en erf en aankleve, gelegen op de St. Jacobsbuurt, bel. Maarten Aerjeans Z, Sijmon en Frederik Beets N, sloten O, en W. De gemene straat doorstrekt het erf. De koopsom is 120 gld. 113 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: IJsbrant Jansz. verk. aan Marijtje Schevenhuisen te Purmerend, een huis en erf en aankleve, gelegen op de St. Jacobsbuurt, bel. Maarten Aerjansz. Z, Sijmon en Frederik Beets N, sloten O en W. De gemene straat doorstrekt het erf. De koopsom is 150 gld. 114 huis, erf en hekelhok De Rijp transport inventarisnr: Aarjan Willemsz. mede voor de wed. en kinderen van Pieter Egbertsz. verk. aan Jacob Sijmonsz. een huis, erf en hekelhok gelegen op 't Zuid, bel. Teunis Windig Z, over de gang van dit huis een leeg erf N, sloten O. en W. De gemene straat doorstrekt het erf, tot mei 1723 is het huis verhuurt voor 22 gld. dat aan de koper toekomt. De koopsom is 39 gld. 115 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: = blad 26 =

27 Grietje Adriaans, verk. aan Jan Smit, een huis en erf, gelegen aan de Regtestraat beoosten de Dam, bel. Pieter Arentsz.W, ten O een gemene gang waar dit huis een portie in heeft en in de gang voor over de straat voor de huizen op de Looyersbuurt tot de vaarsloot de haven Z. De koopsom is 200 gld. 116 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Willem Pietersz. verk. aan Gerrit Cornelisz. een huis en erf gelegen op de Lievelandsbuurt, bel. Willem Sloten O, de koper W, vaarsloten Z. en W. De gemene straat doorstrekt het erf, ten W een eigen vrije gang en een regenwaterbak gemeen met de koper. De koopsom is 100 gld. 117 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Gerrit Cornelisz. verk. aan Claas Wit, een huis en erf, gelegen op de Lievelandsbuurt, bel. Willem Sloten O, de koper W, vaarsloten Z. en N. ten W een eigen vrije gang en een regenwaterbak gemeen met de koper. De koopsom is 100 gld. 118 huis, erf en boomgaard De Rijp transport inventarisnr: Dirk Koppen van Bovenkarspel, gehuwd met Grietje Cornelisdr. dochter van Meijntjen Lols, verk. aan Harmen Stellingwerf, 1. huis en erf, 2. een boomgaard, gelegen 1. aan de Regtestraat beoosten de Dam 2. achter de sloot belend 1. de houtschuur van Cornelis Huygen O, Sijmon Poest W, 2/ de wed. van Gaaf Klaasz. en Cornelis Poulisz. Swart Z, Aris Kriek W, voorts met vaarsloten. Volgens opdracht aan Pieter de Geus dd is het erf afgehekt tot zekere gang. Met recht aan de halve gang ten W. De koopsom is 525 gld. 119 lijfrente De Rijp transport inventarisnr: = blad 27 =

28 Jacob Loten, Raad der stad Amsterdam, verk. aan Elisabeth Johanna Schilthouwer, te Amsterdam, Een lijfrente brief op de naam van E.J. Schilthouwer van 1000 gld. op de 1ste koping en uitzetting 5 jaar oud. Haar moeder was juffr. Alida Alewijn. De verkoping geschiedde voor voorn. J.Loten, van de Staten van Holland en West-Vriesland ten kantore te Amsterdam staande onder nummer 47 folio verleden op getekend door: P. Schatter, Pieter van Dorp, Pancras, A.Heinsius. Ter ordenantie van de staten getekend door Sijmon van Beaumont. De brief heeft aan een francijnen staart onder uithangend een groot zegel. De lijfrente bedraagd jaarlijks 90 ponden tot 40 groten (2 1/2 cent) het pond, in twee parten te betalen op 11 febr. en 11 aug. 120 huis en erven De Rijp transport inventarisnr: Claas Hand, uit Alkmaar, en Pieter 't Lam, als voogden over Aefje Cornelis de Geus, en Goossen Wierma, verk. aan Jan, Pieter, Claas en Aagje van der Lijn, 1. een huis en erf, 2. een erfje achter over sloot, gelegen NZ. Regtestraat beoosten de Dam, belend 1. Sijmon Poest O, over de gang met Dirk Nomes W, de sloot N. 2. Cornelis Meynertsz. O, Voorts met vaarsloten. Met een portie in de gang en wal bewesten het huis en een portie aan de gang en wal voor over 's Heerenstraat tussen de huizen van Trijn Mars en Meynert Maartens Neyer. De koopsom is 300 gld. waaronder een custingbrief van 150 gld. 121 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Jannetjen Pieters, gemachtigt door haar man Jan Vlaming, die op reis is naar Oost-Indi, verk. aan Willem Jansz. een huis en erf gelegen aan de Oostdijk, bel. de koper N, de verkoopster Z, Aerjan Barkhout W, de wed. van Lubbert Jochemsz. O. De koopsom is 30 gld. 122 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Schout en schepenen, verk. aan Cornelis Adriaansz. een huis en erf, uit een insolvente boedel van Willem Jansz. Koning en Neel Jans, beide overl. wegens achterstallige ongelden. De boedel is gered door de diakenen van de Doopsgezinde Gemeente. Gelegen op de Heykesbuurt, het westelijkste aldaar. De koopsom is 7 gld. 123 losrentebrief De Rijp transport inventarisnr: = blad 28 =

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6379 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6379 Bewerking Marianne Teunis 1 oliemolen - 8.5.1710 - de Rijp transport inventarisnr: 6379 1 Aldert Sijmonz. namens de erfg. van Sijmon Allerts en Diewertjen Keeses te Zaandam op het Kalf voor de ene en Willem Cornelisz. de Lange

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6381 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6381 Bewerking Marianne Teunis 1 huis en erf - 5.5.1731 - De Rijp transport inventarisnr: 6381 1 Garbrant Groot en Maarten Borsjen, testementaire administrateurs over de boedel van Adraan de Vos, verk. aan Jacob van Deventer, een huis

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv. nr. 6377 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv. nr. 6377 Bewerking Marianne Teunis 1 huis en erf - 15.5.1685 - de Rijp op het Oosteinde transport inventarisnr: 6377 1 De Rijp Oud Recht Inv. nr. 6377 Heyn Jansz van Sluys nu wonend te Edam verkoopt aan Pieter Gerritsz Decker een huisje

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr Bewerking Marianne Teunis 1 land - 30.3.1697 - de Rijp op het Zuideinde transport inventarisnr: 6378 1 De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6378 Jan Allertsz Betjes, kaaskoper verkoopt aan de kinderen van wijlen Willem Beets een stuk land

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6382 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6382 Bewerking Marianne Teunis 1 pakhuis en bleekveld - 22.4.1741 - De Rijp transport inventarisnr: 6382 1 Pieter Beets verkoopt voor f 1835,- aan Teunis Mars een huis pakhuis daarachter een leijf daar bezijden aan erf met bleekveld

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6385 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6385 Bewerking Marianne Teunis blz. 1, 18-1-1777; Jan Addekes verkoopt aan Pieter Fiers, wonend op de Beets, een huis en erf kohiernr. 197 aan de Regtestraat beoosten de Cralingbrug. Belend over de gang en wal, waar dit huis een portie

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6387 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6387 Bewerking Marianne Teunis Blz. 1, 19-05-1792; Simon Poest verkoopt aan Cornelis Ruyers een huis met erf nr. 59 gelegen aan de noordzijde van de Regtestraat beoosten de Dam, belend met Pieter Vogel O en met het timmerhuis van Pieter

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6384 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6384 Bewerking Marianne Teunis blz. 1., 26-4-1766; Pieter Oostenraad Boon verkocht aan Pieter Schoolhouder een stukje land, groot 14 agele in verponding 1 mad 10 5/8 zestiende, aan de Oostkant van de Gou tegenover de Noordeindersloot.

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6386 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6386 Bewerking Marianne Teunis blz. 1, 29-05-1784, Pleuntje van der Meer gehuwd met Jan Jacobsz Wit, verkoopt aan Beertje Jacobsz Hop wonend te De Rijp, een huis en erf aan de Rechtestraat no. 138 bewesten de Dam beoosten en naast de

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr Bewerking Marianne Teunis 1 erf - 29.11.1674 - de Rijp, op het Oosteinde transport inventarisnr: 6376 1-v. De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6376 Jan Frederiksz Beets, biersteker verkoopt aan Claes Maertensz Koen, houtkoper een erf op

Nadere informatie

Klapper Beemster DTB 10 t/m 14: Doopsgezinde gemeente Beemster-Oosthuizen; Lidmaten / echtparen

Klapper Beemster DTB 10 t/m 14: Doopsgezinde gemeente Beemster-Oosthuizen; Lidmaten / echtparen dtb10-7 Aris Hooijberg Geertje Beets dtb13-1 Aris Cornelisz Hooijberg Geertje Pieters Beets dtb14-7 Aris Cornelisz Hooijberg Geertje Pieters Beets dtb13-2 Cornelis Hooijberg Guurtje Jacobs Roothart dtb14-4

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr Bewerking Marianne Teunis 1 huis en erf - 6.4.1655 - de Rijp, op het Oosteinde transport inventarisnr: 6375 47-v. De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6375 Trijntje Frederix wed. van Cornelis Tijsz. Wagenmaker verk. aan Poulis Jansz. wnd.

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6388 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6388 Bewerking Marianne Teunis blz 1, 3-9-1802; Pieter Muus verkoopt aan Jacob en Gerrit Koning tot Graft, 1/16 part in een hennepkloppersmolen genaamd "De Liefde", even bezuid westen het dorp nr 586, koopsom is 10 gld. blz 2, 3-9-1802;

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr Bewerking Marianne Teunis 1 huis en erf - 13.4.1754 transport inventarisnr: 6383 1 Dirk de Goede, en Cornelis Avis mede voor Barend van Deventer gemachtigd bij onderhandse akte dd. 11-10-1753 over de boedel van Jacob van Deventer,

Nadere informatie

Berkhout (met De Leek), index verponding 1733

Berkhout (met De Leek), index verponding 1733 Berkhout (met De Leek), index verponding 1733 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 Inventarisnummer:

Nadere informatie

Hoogkarspel, index ref. grafboek 1757-1828

Hoogkarspel, index ref. grafboek 1757-1828 Hoogkarspel, index ref. grafboek 1757-1828 - gemaakt door Wim Verhart - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Regionaal Archief Alkmaar Archief: DTB Hoogkarspel Inventarisnummer 8 Omschrijving: Nederduits

Nadere informatie

Venhuizen, index ref. dopen

Venhuizen, index ref. dopen Venhuizen, index ref. dopen 1755-1767 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Venhuizen Inventarisnummer: 2 Omschrijving: Nederduits

Nadere informatie

Aartswoud, index verponding 1733

Aartswoud, index verponding 1733 Aartswoud, index verponding 1733 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 Inventarisnummer:

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3647) Wim Wijsman, Purmerend, oktober 1998 23-06-1731 VERKOOP VAN EEN HUIS EN ERF EN LAND IN DEN ILP FOLIO 1-R Verkoper: Willem

Nadere informatie

Klapper Ilpendam DTB 8a - Dopen Gereformeerd Purmerland,

Klapper Ilpendam DTB 8a - Dopen Gereformeerd Purmerland, 06-02-1622 Aam Aamsz Guert 03-04-1622 Cornelis Bording Cornelis 05-06-1622 Cornelis Claasz Keelen Jannetje Sijmens Trijntje 03-07-1622 Cornelis Claasz Duegts Marij Claas Duwertje 31-07-1622 Taams Isbrantsz

Nadere informatie

Oosthuizen, index ref. dopen

Oosthuizen, index ref. dopen Oosthuizen, index ref. dopen 1786-1792 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Oothuizen Inventarisnummer: 2 Omschrijving: Dopen

Nadere informatie

Klapper Oosthuizen DTB 13 - Dopen gereformeerd 1726-1811 - Etersheim-Schardam

Klapper Oosthuizen DTB 13 - Dopen gereformeerd 1726-1811 - Etersheim-Schardam dtb 13-1 10-11-1726 Welmet Jan Pietersz Geertje Cornelis gedoopt te Etersheim dtb 13-1 24-11-1726 Jan Hillebrand Jansz Maartje Adriaans gedoopt te Etersheim dtb 13-1 26-12-1726 Dieuwertje Cornelis Cornelis

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3660) Wim Wijsman, Purmerend, september 1999 04-03-1789 AKTE VAN VOOGDIJ 3660 AKTE 1a Johannes Reinhard Beekmeijer uit Ilpendam,

Nadere informatie

Oostzaan, geref. dopen

Oostzaan, geref. dopen Oostzaan, geref. dopen 1735-1736 - gemaakt door Rob Bishoff - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Holland Archief, Haarlem Archief: DTB Oostzaan Inventarisnummer: 1a Omschrijving: Dopen gereformeerd

Nadere informatie

De kwartierstaat van Cornelia Bruins

De kwartierstaat van Cornelia Bruins een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Cornelia Bruins door 4 februari 2017 De kwartierstaat van Cornelia Bruins Generatie 1 1. Cornelia Bruins, dochter van Johannes Hermanus Bruins (volg

Nadere informatie

Beemster, index geref. dopen 1704-1710

Beemster, index geref. dopen 1704-1710 Beemster, index geref. dopen 1704-1710 - gemaakt door Aart van Beuzekom - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Beemster Inventarisnummer: 2a Omschrijving:

Nadere informatie

Zuid-Zijpe, index doopsgezinde geboorten

Zuid-Zijpe, index doopsgezinde geboorten Zuid-Zijpe, index doopsgezinde geboorten 1729-1811 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Zijpe Inventarisnummer: 15 Omschrijving:

Nadere informatie

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen Een aantal oude huizen en boerderijen van Warder zijn voorzien van een gevelsteen. Hierop staat aangegeven wanneer

Nadere informatie

Beemster en Oosthuizen, transcriptie doopsgez. geboorten

Beemster en Oosthuizen, transcriptie doopsgez. geboorten Beemster en Oosthuizen, transcriptie doopsgez. geboorten 1737-1793 - gemaakt door Pieter Hellingman - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Beemster Inventarisnummer:

Nadere informatie

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant)

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) I Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) is geboren in 1790 in Heer Huijgenwaert, zoon van Joannes (Jan) Claasz Quant (Quand, Kwant) en Trijntje (Catherina)

Nadere informatie

NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE

NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE NA 467 Sijbrand Roos Aan het begin van dit deel is een register. De eerste 15 akten zijn verloren gegaan en worden hieronder vermeld zoals ze in het register staan. (1) Testament

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3656) Wim Wijsman, Purmerend, juni 1999 06-03-1703 BEWIJS VAN MOEDERS ERFDEEL 3656 AKTE 1 Claas Jansz Nies uit Purmerland verklaart

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3651) Wim Wijsman, Purmerend, januari 1999 05-07-1786 VERKOOP VAN EEN BAKKERIJ TE ILPENDAM 3651 FOLIO 1-R Verkoper: Willem Witting

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3649) Wim Wijsman, Purmerend, december 1998 14-01-1758 VERKOOP VAN EEN HUIS EN ERF TE ILPENDAM PAG. 1 Verkoper: Cornelis Kalkman

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr Bewerking Marianne Teunis f.1-2, acte 1, 17-8-1808; Jan Boon jr. Jacob Water en Gerard Joan van Hoolwerf schepenen van De Rijp en Cornelis Boonacker als schout en secr. met procuratie dd. 15-8-1808 gepasseerd voor notaris Jacob

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3642) Wim Wijsman, Purmerend, februari 1998 Hier begint 't Protocol ende tegelijck oock de 1e rekeninge van de XXe en XLe penningen,

Nadere informatie

Purmerend, index geref. dopen

Purmerend, index geref. dopen Purmerend, index geref. dopen 1703-1706 - gemaakt door Remko Ooijevaar - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Purmerend Inventarisnummer: 4 Omschrijving:

Nadere informatie

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt,

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, 1672-1977 Archief Delft 857 Hofwoning te 't Woudt 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Oostzaan, geref. dopen

Oostzaan, geref. dopen Oostzaan, geref. dopen 1669-1671 - gemaakt door Rob Bishoff - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Holland Archief, Haarlem Archief: DTB Oostzaan Inventarisnummer: 1a Omschrijving: Dopen gereformeerd

Nadere informatie

Oostzaan, geref. dopen

Oostzaan, geref. dopen Oostzaan, geref. dopen 1714-1717 - gemaakt door Rob Bishoff - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Holland Archief, Haarlem Archief: DTB Oostzaan Inventarisnummer: 1a Omschrijving: Dopen gereformeerd

Nadere informatie

Abbekerk, index verponding 1733

Abbekerk, index verponding 1733 Abbekerk, index verponding 1733 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 Inventarisnummer: 525

Nadere informatie

Obdam, index ref. dopen

Obdam, index ref. dopen Obdam, index ref. dopen 1645-1713 - gemaakt door D.P. Raar - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Obdam Inventarisnummer 1 Omschrijving: Nederduits gereformeerde

Nadere informatie

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761 VIIc - 1 Na het overlijden van Annetje Arensdr Ham op 2.6.1762 te Berkel en Rodenrijs zijn Arij en Willem van Rijt en Geertje Cornelisdr Brederode, dochter van Marijtje van Rijt, als nakomelingen van Catharina

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3659) Wim Wijsman, Purmerend, september 1999 27-04-1776 TESTAMENT 3659 AKTE 1 Testament op de langstlevende van Pieter Pietersz

Nadere informatie

Klapper Kwadijk DTB 1b - Trouwen gereformeerd

Klapper Kwadijk DTB 1b - Trouwen gereformeerd 08-01-1701 Jurriaan Pleen Maritje Kornelis staan ook in het oude boek 01-01-1701 Pouwels Kornelisz Sgilder Trijn Klaas hij j.m. zij j.d. beide van Kwadijk 11-02-1701 jan Jansz Vlas Hilgond Jacobs hij wed.

Nadere informatie

Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel

Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel Bevat samenvattingen uit akten in Rechterlijke, notariele en weeskamer archieven. De transcripties staan in afzonderlijke documenten. Recht. Arch. N ad IJ

Nadere informatie

Klapper Middelie DTB Dopen gereformeerd

Klapper Middelie DTB Dopen gereformeerd 2-12-1705 Klaas Dirkzoon Dirk Klaas Naam moeder onbekend Warder 4-12-1705 Stijntje Klaasz Klaas Plas Naam moeder onbekend 4-12-1705 Dirk Klaasz Naam vader onbekend Naam moeder onbekend 4-4-1706 Pietertje

Nadere informatie

Uitgeest, impost overlijden

Uitgeest, impost overlijden Uitgeest, impost overlijden 1806-1811 Bronbewerking: Arthur Groen Versie 1, november 1997 Oorspronkelijke bron: DTB17 Uitgeest Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Historische Vereniging

Nadere informatie

De kwartierstaat van Cornelis(Cor) Bommer

De kwartierstaat van Cornelis(Cor) Bommer een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Cornelis(Cor) Bommer door 4 oktober 2017 De kwartierstaat van Cornelis(Cor) Bommer Generatie 1 1. Cornelis(Cor) Bommer, zoon van Theunis(Antoon) Bommer

Nadere informatie

De nakomelingen van Maagbeloontje Cornelisd

De nakomelingen van Maagbeloontje Cornelisd een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Maagbeloontje Cornelisd door 16 september 2016 De nakomelingen van Maagbeloontje Cornelisd Generatie 1 1. Maagbeloontje Cornelisd, is geboren op 26 januari

Nadere informatie

Dopen NG Knollendam 1657-1792

Dopen NG Knollendam 1657-1792 Knollendam werd door de Zaan in twee delen gesplitst, te weten Oost en West-Knollendam. De kerk van de Gereformeerde kerk Knollendam en Marken-binnen stond feitelijk te West-knollendam, vallend onder Wormerveer

Nadere informatie

Huizen, transcriptie ref. lidmaten 1733-1736

Huizen, transcriptie ref. lidmaten 1733-1736 Huizen, transcriptie ref. lidmaten 1733-1736 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Huizen Inventarisnummer: 21 Omschrijving: Nederduits

Nadere informatie

HISTORISCH KADASTER ALKMAAR (vs 4.0) oorsprong toponym Wognumsbuurt, Alkmaar

HISTORISCH KADASTER ALKMAAR (vs 4.0) oorsprong toponym Wognumsbuurt, Alkmaar HISTORISCH KADASTER ALKMAAR 1493-1910 (vs 4.0) oorsprong toponym Wognumsbuurt, Alkmaar Kad.E2 = VpC4-a DAT[1 585.02.1 5] BRON[RAA, ORA 311 fol.116v] Gerrit Allertsz alias Gerrit van Woggenum, wonend in

Nadere informatie

Purmerend, index geref. dopen

Purmerend, index geref. dopen Purmerend, index geref. dopen 1678-1679 - gemaakt door Remko Ooijevaar - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Purmerend Inventarisnummer: 3 Omschrijving:

Nadere informatie

Oostzaandam, index r.k. trouwen (Het Kalf) 1748-1755

Oostzaandam, index r.k. trouwen (Het Kalf) 1748-1755 Oostzaandam, index r.k. trouwen (Het Kalf) 1748-1755 - gemaakt door Willem van der Hoeven - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Zaandam Inventarisnummer:

Nadere informatie

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f.

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f. VIIi - 1 Op 9.1.1721 maken Arij Claesz van Rijt, bouwman, en Annetje Hermansdr Berkel, wonende te Hof van Delft, hun testament op. Het betreft een testament op de langstlevende, waarbij deze wordt verplicht

Nadere informatie

Klapper Purmerend DTB - Trouwen voor het Gerecht 1651-1795, gereformeerden

Klapper Purmerend DTB - Trouwen voor het Gerecht 1651-1795, gereformeerden Harmen Huntelaar Lokkum in Gelderland Hillegont Eggers jm jd ondertrouw 21-10-1731; ingeschreven bij 06-01-1732 Klaas Gerritsz Maritje Sijmonsz wedn jd eerste gebod op 30-08-1711; daarna waren er moeilijkheden

Nadere informatie

MOLENAARS IN DE ZIJPE IN 1674 EN 1742.

MOLENAARS IN DE ZIJPE IN 1674 EN 1742. MOLENAARS IN DE ZIJPE IN 1674 EN 1742. Op de kaart van de Zijpe van Batista Doetecomius uit 1600 staan in totaal 21 molens: twee in de polders B en T, één in polder. C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, en Q

Nadere informatie

Klapper Beemster DTB 4c - Trouwen gereformeerd 1770-1795 (1796-1811 ontbreekt in klapper)

Klapper Beemster DTB 4c - Trouwen gereformeerd 1770-1795 (1796-1811 ontbreekt in klapper) 01-01-1787 Jan Mienes Maartje van Raalte weduwnaadochter jonge- 17-12-1786 in ondertrouw, 6 gld 01-02-1784 Sijmen Hendriks Bouman Maartje Jansz Quadijk jongemadochter jonge- 18-01-1784 in ondertrouw, 30

Nadere informatie

Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan

Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan I Arend Cornelisse van der Swan. Arend is overleden in 1633. Notitie bij Arend: volgens Dek waren er 6 zonen. Echter later in de correcties op Dek gecorrigeerd.

Nadere informatie

70. GENEALOGIE VAN HET GESLACHT LOUW uit Landsmeer en Watergang (fragment)

70. GENEALOGIE VAN HET GESLACHT LOUW uit Landsmeer en Watergang (fragment) 70. GENEALOGIE VAN HET GESLACHT LOUW uit Landsmeer en Watergang (fragment) I Pieter Cornelisz GROOT, verm. wonende in de Beemster 1654, overl. 1654, verm. zn van een Cornelis Louwrensz; tr. vóór 18.10.1654

Nadere informatie

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van VIIj - 1 Op 29.4.1729 koopt Aalbregt van Rijt - 1 morgen 422 roeden land in de Noord-Kethelpolder, grenzend aan oost de Poldervaart zuid Frank van der Burg west de Delfweg noord de kinderen en erfgenamen

Nadere informatie

Oostzaan, geref. dopen

Oostzaan, geref. dopen Oostzaan, geref. dopen 1636-1639 - gemaakt door Rob Bishoff - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Holland Archief, Haarlem Archief: DTB Oostzaan Inventarisnummer: 1a Omschrijving: Dopen gereformeerd

Nadere informatie

Klapper Ilpendam DTB 1a en 2 - Dopen gereformeerd

Klapper Ilpendam DTB 1a en 2 - Dopen gereformeerd 8-4-1663 Pieter Sijmonsz Coel Trijntie Jans Neeltie vader 3-5-1663 Jan Jansz Lijsbeth Jans Claes vader 30-5-1663 Claes Hansz Lijsbet Heijndericks Marten vader 30-5-1663 Claes Hansz Lijsbet Heijndericks

Nadere informatie

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch een genealogieonline publicatie Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch door 30 november 2014 Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch Generatie

Nadere informatie

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema NT00067_42 Nadere Toegang op inv.nr 42 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de oudste

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3658) Wim Wijsman, Purmerend, september 1999 12-06-1741 TESTAMENT 3658 AKTE 1 Testament op de langstlevende van Jan Fransz en

Nadere informatie

VIb - 1. TRIJNTJE JASPERSDR VAN VELDEN, weduwe van Pieter Philipsz Pijnaker, begr. Vlaardingen juli 1678

VIb - 1. TRIJNTJE JASPERSDR VAN VELDEN, weduwe van Pieter Philipsz Pijnaker, begr. Vlaardingen juli 1678 VIb - 1 JAN JANSZ VAN RIJT, zn. van Jan Willemsz van Rijt en Grietje Jans van Alphen (zie Vb), bouwman in de Broekpolder in Vlaardingerambacht, leenman aldaar, molenmeester aldaar, begr. Vlaardingen jan.

Nadere informatie

De nakomelingen van Jan Lauerensz. van Loosen

De nakomelingen van Jan Lauerensz. van Loosen een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jan Lauerensz. van Loosen door 7 augustus 2017 De nakomelingen van Jan Lauerensz. van Loosen Generatie 1 1. Jan Lauerensz. van Loosen, is geboren rond

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3655) Wim Wijsman, Purmerend, april 1999 13-01-1693 BOEDELSCHEIDING 3655 AKTE 1 Paulus Pietersz uit Landsmeer en Pieter Claasz

Nadere informatie

Maagscheiding tussen de kinderen Jan Wolters en Hillechien Geerts op 21 oktober 1725

Maagscheiding tussen de kinderen Jan Wolters en Hillechien Geerts op 21 oktober 1725 Maagscheiding tussen de kinderen Jan Wolters en Hillechien Geerts op 21 oktober 1725 Op onder gegeven datum is er een zeker contract van maagscheiding ingegaan tussen Jan Roelofs 1 nomine uxoir Fijchien

Nadere informatie

Historie pand Westkaai

Historie pand Westkaai Historie pand Westkaai Boven de voordeur van het pand van Restaurant Westkaai (Westhavenkade 9 10) staat de volgende spreuk te lezen: Laat winden waaien en stormen loeien. En iedereen zich met zichzelf

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Nummer archiefinventaris: 3.20.32 Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Klapper Ilpendam DTB 19 t/m 23 - Impost op het begraven, Gaardersarchief

Klapper Ilpendam DTB 19 t/m 23 - Impost op het begraven, Gaardersarchief 28-01-1715 Pieter Jacobsz aangegeven door Jacob Claesz ---- 30-01-1715 Jan Andriesz Spanje aangegeven door Aem Moensz 05-02-1715 Dirk IJsbrantsz aangegeven door Jacob IJsbrantsz 06-02-1715 Jacob Jansz

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3661) Wim Wijsman, Purmerend, september 1999 08-01-1795 BOEDELSCHEIDING 3661 AKTE 1 Jan Visser en Klaas Klomp, met last en procuratie

Nadere informatie

Warmenhuizen, transcriptie ref. trouwen 1735-1743, 1773-1782

Warmenhuizen, transcriptie ref. trouwen 1735-1743, 1773-1782 Warmenhuizen, transcriptie ref. trouwen 1735-1743, 1773-1782 - gemaakt door O.P. van Driel - Oorspronkelijke bron Instelling: MVG (Mormonen voor Vrede en Gerechtigheid), Eindhoven Filmnr.: 0428013 Archiefinstelling:

Nadere informatie

Klapper Jisp DTB : Trouwen gereformeerd

Klapper Jisp DTB : Trouwen gereformeerd 11-9-1672 Dirk Claasz wednr Grietje Cornelis 11-9-1672 Jan Jansz Steen, van der Aafje Jans 11-9-1672 Cornelis Cornelisz Jonge, de Jacomijntje Ravenzuil wed 1-12-1672 Floris Jansz Aaltje Cornelis wed 19-1-1673

Nadere informatie

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2004 Nadere Toegang op inv. nr 2004 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de dorpsgerechten van Tull

Nadere informatie

Uitgeest, lidmaten geref.kerk 1672-1760 en 1784-1804

Uitgeest, lidmaten geref.kerk 1672-1760 en 1784-1804 Uitgeest, lidmaten geref.kerk 1672-1760 en 1784-1804 Bronbewerking: Arthur Groen Versie 1, mei 1993 Oorspronkelijke bron: DTB2 en 3 Uitgeest Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Historische

Nadere informatie

The pedigree of Cornelis(Cor) Bommer

The pedigree of Cornelis(Cor) Bommer a genealogieonline publication The pedigree of Cornelis(Cor) Bommer by 29 September 2016 The pedigree of Cornelis(Cor) Bommer Generation 1 1. Cornelis(Cor) Bommer, son of Theunis(Antoon) Bommer (follow

Nadere informatie

De kwartierstaat van Dirk Schouten

De kwartierstaat van Dirk Schouten een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Dirk Schouten door 6 maart 2017 De kwartierstaat van Dirk Schouten Generatie 1 1. Dirk Schouten, zoon van Dirk Schouten (volg 2) en Pieternella Jongeneel

Nadere informatie

Beemster, index geref. dopen 1710-1715

Beemster, index geref. dopen 1710-1715 Beemster, index geref. dopen 1710-1715 - gemaakt door Aart van Beuzekom - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Beemster Inventarisnummer: 2a Omschrijving:

Nadere informatie

Klapper Purmerend DTB 1 t/m 9 - Dopen gereformeerd 1603-1620 en 1640-1811

Klapper Purmerend DTB 1 t/m 9 - Dopen gereformeerd 1603-1620 en 1640-1811 DTB 1-2 30-03-1603 Reijmerich Pietersdr Pieter Tijmansz Trijn Pouwelsdr Purmerend DTB 1-2 24-04-1603 Stijntie Garbrants Garbrant Jansz Neel IJsbrantsdr Purmerend DTB 1-2 24-04-1603 Trijn Reijnsdr Reijn

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM. INVENTARISNUMMER 386 (ged.) MINUUT GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC.

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM. INVENTARISNUMMER 386 (ged.) MINUUT GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 386 (ged.) MINUUT GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 02-05 - 1705 t/m 02-01 - 1708 1 0 5 FOLIO S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG TE

Nadere informatie

STAMBOOM DE JAGER RIENKS

STAMBOOM DE JAGER RIENKS STAMBOOM VAN HET GESLACHT DE JAGER RIENKS 2005-02-27 Bronnen o.a.: Dijt, Texelse Geslachten, 2 delen G. Terpstra, Famyljeboek fan de Rienksen Aantekeningen en schriften van J. de Jager Czn (J1) Stamboom

Nadere informatie

Klapper Middelie DTB 5-10-11-12 Doopsgezind Lidmaten, met geboorten, trouwen en overlijden, 1726-1828

Klapper Middelie DTB 5-10-11-12 Doopsgezind Lidmaten, met geboorten, trouwen en overlijden, 1726-1828 DTB 11-184 17 Jan Jansz Slot overleden 10-03-1796 oud 91 jaar en ruim 10 maanden, leraar 1737 DTB 11-205 09-02-1726 17 Jan Jansz Slot overleden 10-03-1796 DTB 10-02 01-05-1704 17 Jan Jansz Slodt overleden

Nadere informatie

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 353 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 08-05 - 1694 T/M 30-03 - 1698

OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 353 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 08-05 - 1694 T/M 30-03 - 1698 OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM INVENTARISNUMMER 353 GIFTBOEK AKTEN VAN TRANSPORT VAN ONROERENDE ZAKEN ETC. 08-05 - 1694 T/M 30-03 - 1698 1 9 5 FOLIO`S BEWERKING DOOR HENK VAN DER WAAG SPIJKENISSE 1 2

Nadere informatie

De geschiedenis van het Padje thans Badhuisweg

De geschiedenis van het Padje thans Badhuisweg De geschiedenis van het Padje thans Badhuisweg Het Padje in 1820 Het padje is echter al veel ouder Op een document uit het jaar 1690, waarin de kerkelijke bezittingen worden genoemd, wordt het Padje al

Nadere informatie

Purmerend, index geref. dopen

Purmerend, index geref. dopen Purmerend, index geref. dopen 1699-1703 - gemaakt door Remko Ooijevaar - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Purmerend Inventarisnummer: 4 Omschrijving:

Nadere informatie

Oostzaandam, index r.k. trouwen (Het Kalf) 1795-1806

Oostzaandam, index r.k. trouwen (Het Kalf) 1795-1806 Oostzaandam, index r.k. trouwen (Het Kalf) 1795-1806 - gemaakt door Willem van der Hoeven - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Zaandam Inventarisnummer:

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3 R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3 P R O T O C O L L E N V A N V O O R S C H O U T E N S C H E P E N E N V E R L E D E N A K T E N V A N

Nadere informatie

NA DE ENGELS-RUSSISCHE INVASIE

NA DE ENGELS-RUSSISCHE INVASIE 1 NA DE ENGELS-RUSSISCHE INVASIE VERGOEDINGEN VOOR DE KOEDIJKER BURGERS NA DE OORLOG IN 1799 ENGELS-RUSSISCHE INVASIE Op 27 augustus 1799 landden Engelse en Russische troepen bij Callantsoog in Noord-Holland,

Nadere informatie

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?...

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 6. Fragmenten 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 1. Jan Cornelisz, volgt IIa. 2. Elbert Cornelisz, volgt IIb. 3. Geertgen Cornelisz, overl.

Nadere informatie

Stamboom Families Bronder, Korevaar, Walter

Stamboom Families Bronder, Korevaar, Walter een genealogieonline publicatie Stamboom Families Bronder, Korevaar, Walter door 4 maart 2017 Stamboom Families Bronder, Korevaar, Walter Generatie 1 1. Dirk Bronder, zoon van Dirk Jansz Brons en Lijsbeth

Nadere informatie

Genealogie van de familie Van der Jagt

Genealogie van de familie Van der Jagt Genealogie van de familie Van der Jagt I Ploen LEENDERTSZOON is geboren in 1545 in Barendrecht, Zuid-Holland, Nederland. Ploen is overleden vóór 13-03-1620 in Barendrecht, Zuid- Holland, Nederland, ten

Nadere informatie

Het geslacht " VREUGDENHIL " en de familierelatie met Clara Jansdr. van Spaerwoude

Het geslacht  VREUGDENHIL  en de familierelatie met Clara Jansdr. van Spaerwoude Het geslacht " VREUGDENHIL " en de familierelatie met Clara Jansdr. van Spaerwoude Generatie I DIRC, geb. tussen 1280 en 1310. Generatie II Heynric DIRCXZ., geb. tussen 1330 en 1340, Lid Kerstmisgilde

Nadere informatie

BOERDERIJ DORPSSTRAAT 69 OOSTWOUD boerderij Oostwoud. Bouw- en bewoningsgeschiedenis Oostwouderdorpsstraat 69 te Oostwoud

BOERDERIJ DORPSSTRAAT 69 OOSTWOUD boerderij Oostwoud. Bouw- en bewoningsgeschiedenis Oostwouderdorpsstraat 69 te Oostwoud BOERDERIJ DORPSSTRAAT 69 OOSTWOUD 1 Bouw- en bewoningsgeschiedenis Oostwouderdorpsstraat 69 te Oostwoud Op dit perceel stonden twee stolpboerderijen. De voorste boerderij dateerde uit de 17 e eeuw. In

Nadere informatie

Purmerend, index geref. dopen

Purmerend, index geref. dopen Purmerend, index geref. dopen 1721-1724 - gemaakt door Remko Ooijevaar - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Purmerend Inventarisnummer: 5 Omschrijving:

Nadere informatie

Schagen, selectie van regesten t.b.v. veldnamenonderzoek transporten 1785-1801

Schagen, selectie van regesten t.b.v. veldnamenonderzoek transporten 1785-1801 Schagen, selectie van regesten t.b.v. veldnamenonderzoek transporten 1785-1801 - gemaakt door Karel Numan - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Regionaal Archief, Alkmaar Archief: Oud-rechterlijk en

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie