Common Consolidated Corporate Tax Base

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Common Consolidated Corporate Tax Base"

Transcriptie

1 Common Consolidated Corporate Tax Base Het toerekeningmechanisme als oplossing voor transfer pricing problematiek? The hardest thing in the world to understand is the income tax. Albert Einstein Jan Ammerlaan Postmaster directe belastingen Stichting Europese Fiscale Studies

2 I Inhoudsopgave I II Inhoudsopgave I Lijst met gebruikte afkortingen I III Inleiding II III.1 Inleiding II III.2 Probleemstelling II III.3 Afbakening II 1 Common Consolidated Corporate Tax Base Inleiding Naar een Europese vennootschapsbelasting? Hoofdlijnen van de CCCTB Kwalificerende vennootschappen en consolidatie Eén uniforme heffingsgrondslag Toerekening van de heffingsgrondslag Administratieve aspecten 7 1. Conclusie 8 2 CCCTB: het toerekeningmechanisme versus het arms-length beginsel 2.1 Inleiding 2.2 Het arm s length beginsel 2.3 Het toerekeningmechanisme De Formule De Factor Arbeid De Factor Activa De Factor Omzet Conclusie 17 IV Conclusie V IV.I Antwoord op de probleemstelling V V Literatuurlijst X V.1 Literatuur X V.2 Websites X

3 II Lijst met gebruikte afkortingen CCCTB CCCTB WG EC EU IASB IFRS IFRS EU TEU TFEU WP Common Consolidated Corporate Tax Base Common Consolidated Corporate Tax Base Working Group Europese Commissie Europese Unie International Accounting Standards Board International Financial Reporting Standards International Financial Reporting Standards as adopted by the EU Treaty on the European Union Treaty on the Functioning of the European Union Working Paper

4 III Inleiding III.1 Inleiding Als onderdeel van de Leergang Post Master Directe Belastingen van de Stichting Europese Fiscale Studies ( EFS ) wordt de deelnemers verzocht een verhandeling te schrijven over een onderwerp met een Europees rechtelijke dimensie. Daarbij is mijn keuze is gevallen op het CCCTB 1 project van de Europese Commissie en de toepassing van een verdeelsleutel bij de toerekening van bedrijfswinsten aan de lidstaten, ook wel de formula apportionment approach genoemd. Door de Europese Commissie wordt als groot voordeel van toepassing van de CCCTB wel verwezen naar het verdwijnen van transfer pricing en arms length problematiek bij transacties tussen verbonden lichamen voor multinationals. Mijns inziens wordt de arms length problematiek hiermee niet zozeer opgelost als wel ingeruild voor een gelijkluidende discussie op het niveau van de in de CCCTB participerende lidstaten en is het dus interessant om de systematiek van winsttoedeling onder toepassing van de CCCTB te beoordelen in het licht van het (aloude) arms length criterium en de te verwachten verschuivingen in resultaattoerekening onder toepassing van de CCCTB. III.2 Probleemstelling Ik kom tot de volgende probleemstelling: Wat behelst de formula apportionment approach onder toepassing van het CCCTB en welke ver- schillen kent deze benadering onder vergelijking met het arms length beginsel? III.3 Afbakening 30 Het CCCTB project kent vele discussiegebieden. Ik zal deze alleen behandelen voor zover relevant in het licht van de probleemstelling. 1 CCCTB staat voor Common Consolidated Corporate Tax Base, ofwel voor een gemeenschappelijke grondslag voor de fiscale geconsolideerde winstberekening van concernvennootschappen binnen de Europese Unie. P.H.J. Essers, CCCTB dreigt aan vlijt ten onder te gaan in WFR, 07/741 II

5 Indien wij in het kader van deze verhandeling de apportionment approach uit de CCCTB willen duiden, dan ontkomen wij er niet aan om kort de uitgangspunten en doelstellingen van de CCCTB zelf te behandelen. Dit zal ik doen in hoofdstuk 1. Tenslotte volgt in hoofdstuk 2 een gedetailleerde analyse van de apportionment approach in het licht van het arms length beginsel. Ik sluit af met een samenvatting en een conclusie. Jan Ammerlaan 2 2 Werkzaam bij GBA Adviseurs te Den Haag III

6 1 Common Consolidated Corporate Tax Base 1.1 Inleiding In dit hoofdstuk zal ik de verschillende kenmerken van de CCCTB ofwel de Common Consolidated Corporate Tax Base beschrijven. Hierbij zal ik ingaan op de diverse bijzondere kenmerken van het project. Ik begin met een globale beschrijving omtrent de aanloop tot het voorstel en sluit af met een conclusie. 1.2 Naar een Europese vennootschapsbelasting? In de Europese Unie is de afgelopen jaren weinig vooruitgang geboekt met harmonisatie van de verschillende stelsels van vennootschapsbelasting van de lidstaten. 3 In tegenstelling tot bij de indirecte belastingen is er geen sprake van een verdragsverplichting tot harmonisatie van de directe belastingen in de lidstaten, waaronder de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. De lidstaten zijn terughoudend met harmonisatie van de vennootschapsbelasting met het oog op de eigen belastingopbrengsten en de angst om soevereiniteit op dit gebied te verliezen. 4 Tenslotte komt ook de recente toenames van het aantal lidstaten het harmonisatieproces van de vennootschapsbelasting niet ten goede. Vanwege het gebrek aan harmonisatie bestaat binnen de Europese Unie momenteel een lappendeken aan stelsels van vennootschapsbelasting met de nodige dispariteiten tussen de lidstaten. Internationaal opererende ondernemingen zien zich hierdoor geconfronteerd met hogere administratieve kosten. Strik en van Streek noemen in dit kader bijvoorbeeld de administratieve lasten gerelateerd aan de transfer problematiek bij grensoverschrijdende transacties. Verder verwijzen Strik en van Streek bijvoorbeeld naar de beperkte mogelijkheden tot compensatie van grensoverschrijdende verliezen binnen de Europese Unie. Ik zou hier nog de compliance kosten gerelateerd aan de vestigingen in de verschillende lidstaten aan willen toevoegen. Vestigingen in meerdere lidstaten vereisen bijvoorbeeld even zovele aangiften vennootschapsbelasting en (decentrale) administraties. 3 Harmonisatie van vennootschapsbelasting is vooralsnog met name afkomstig uit de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie, waarbij regelgeving afkomstig uit de nationale stelsels van vennootschapsbelasting wordt getoetst aan de verdragen. Dit wordt ook wel negatieve harmonisatie genoemd. Op het gebied van de beperkt (positieve) harmonisatie zij verwezen naar de weinige voorstellen die daadwerkelijk zijn geïmplementeerd, zoals bijvoorbeeld de Fusierichtlijn 90/434/EEC; de Moeder Richtlijn 90/43/EEC, het Arbitrageverdrag 90/436/EEC en de intrest & royalty richtlijn 03/49/EC. Hierbij kan nog worden vermeld dat omtrent deze maatregelen reeds sinds de jaren zestig van de vorige eeuw werd onderhandeld. 4 Zo is bijvoorbeeld een conceptrichtlijn van de Europese Commissie inzake grensoverschrijdende verliescompensatie bij gebrek aan enthousiasme bij de lidstaten ingetrokken S.A.W.J. Strik en J.L. van Streek, Hoofdlijnen van de vennootschapsbelasting van de toekomst: de CCCTB in Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur, 09/2 1

7 Een ander effect van het gebrek aan harmonisatie betreft de belastingconcurrentie tussen de lidstaten, welke zich bijvoorbeeld uit in lagere tarieven en de introductie van bijzondere regimes voor bepaalde activiteiten. Vanuit de Europese Unie wordt dit als een ongewenst effect gezien. 6 Vanuit geschetste problematiek is de Europese Commissie actief om dispariteiten voor internationaal opererende ondernemingen weg te nemen. Onder leiding van toenmalig commissaris Bolkestein werd in 01 een rapport gepubliceerd over de toekomst van de heffing van vennootschapsbelasting binnen de Europese Unie. 7 In dat rapport werd een aantal varianten voor een Europese vorm van vennootschapsbelasting gepresenteerd, met als meest interessante varianten 8 home state taxation 9 en common base taxation. Met deze laatste projecten is de Europese Commissie aan de slag gegaan, waarbij geleidelijk het laatste project de overhand heeft gekregen. Omdat het bij aanvang duidelijk was dat veel onderzoekwerk zou moeten worden verricht naar de mogelijke vormgeving en complicaties van het systeem heeft de Europese Commissie de Common Consolidated Corporate Tax Base Working Group ( CCCTB WG ) opgericht, waaronder ook weer subgroepen zijn gevormd welke zich hebben toegelegd op specifieke onderzoeksgebieden. 11 Deze CCCTB WG heeft sinds de aanvang van werkzaamheden diverse Working Papers ( WP ) gepubliceerd, 12 op basis waarvan een conceptrichtlijn zou worden ontwikkeld op basis van artikel 1 TFE (art. 94 EG oud). 13 Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de CCCTB in de voorstellen een optioneel karakter kent. Ondernemingen kunnen kiezen voor toepassing van CCCTB of toepassing van het nationale stelsel van vennootschapsbelasting. De nationale stelsels van vennootschapsbelasting worden in het voorstel van de Commissie dan ook niet afgeschaft. 14 Verder blijven ook de tarieven tot de autonomie van de lidstaten behoren. Vanuit een politiek oogpunt was dit een verstandige zet, want anders was het project waarschijnlijk al vanaf het begin gedoemd een stille dood te sterven, bang als de lidstaten zijn om onderdelen van hun belastingsoevereiniteit aan Brussel over te dragen. Daarmee is overigens ook weer de discussie over de noodzaak van een minimum vennootschapsbelasting tarief 6 Zie bijvoorbeeld Ecofin Council, Conclusions of the Econfin Council Meeting concerning taxation policy on 1 December 1997 in Offical Journal of the European Communities, 98/C 2/01; 7 European Commission, Company taxation in the Internal Market, in Com (01) 82 8 Zie o.a. P. Kavelaars, Naar een Europese winstgrondslag (deel 1) in WFR 08/ Onder home state taxation wordt vennootschapbelasting geheven op basis van de regelgeving van de staat waar de zetel van de onderneming gevestigd is op basis van het beginsel van wederzijdse erkenning. In verband met concurrentie overwegingen is het project nu met name gericht op kleine- & middelgrote bedrijven. Recentelijk zijn er echter geen ontwikkelingen. Het common base taxation project ofwel voluit consolidated corporate tax base project behelst de totstandkoming van één uniforme heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting. 11 P. Kavelaars, Naar een Europese winstgrondslag (deel 1) in WFR 08/ met Working Paper 66 op 26 maart 08 voorlopig als laatste document 13 European Commission, CCCTB WG, Possible elements of a technical outline; Working Document 7, in ec.europa.eu/taxation_customs /resources/...tax/.../ccctbwp07_en.pdf; p Te verwachten is echter dat toepassing van de CCCTB de lidstaten onder druk zal zetten de nationale stelsels aan te passen aan de CCCTB. 2

8 dan wel een toegestane bandbreedte rond het gemiddelde vennootschapsbelastingtarief in de EU opgelaaid. Na de introductie van de CCCTB kan immers nog steeds een fiscale concurrentieslag met behulp van tarieven worden gevoerd. Naar mijn inschatting zal deze verder intensiveren wanneer de grondslagen zijn geüniformeerd en de vergelijkende uiteindelijke belastingdruk tussen staten nog veel transparanter zal worden dan dat deze nu is Hoofdlijnen van de CCCTB De CCCTB kent de volgende kenmerken: Consolidatie van fiscale winsten en verliezen in een CCCTB-fiscale eenheid ; 19 Eén uniforme heffingsgrondslag ( common tax base ); Toepassing van een verdeelsleutel bij toerekening van de heffingsgrondslag aan de lidstaten ( formulary apportionment approach ); Heffing op basis van de nationale tarieven van de lidstaten over de toegerekende heffingsgrondslag ( application of national tax rates ) De belastingautoriteiten uit de lidstaat van vestiging van de onderneming zijn verantwoordelijk voor heffing en controle ( one stop-shop ) In de volgende paragrafen zal ik deze kenmerken kort bespreken Kwalificerende vennootschappen en consolidatie Vennootschappen die voldoen aan de volgende drie criteria kunnen opteren voor toepassing van de CCCTB: 21 De vennootschap is gevestigd in een lidstaat of beschikt over een filiaal in de lidstaat; De vennootschap komt voor op een als bijlage bij de CCCTB-richtlijn op te nemen lijst met kwalificerende rechtsvormen; en Verder is nog belastingconcurrentie mogelijk op het gebied van bijvoorbeeld tarief(structuur), belastingvrije som en (bijzondere) aftrekregimes, zoals bijvoorbeeld voor investeringen. 16 P.H.J. Essers, CCCTB dreigt aan vlijt ten onder te gaan, uit: WFR 07/ Voor een uitgebreide beschrijving omtrent de werking van de CCCTB zij verwezen naar Working Paper 7; European Commission, Common Consolidated Corporate Tax Base Working Group, Possible elements of a technical outline, WP0; gepubliceerd op de website van de Europese Commissie 18 Voor een beschrijving zij tevens verwezen naar M. Aujean, The harmonization of corporate taxation in the EU: a long and winding road (niet gepubliceerd) 19 Terminologie ontleend aan S.A.W.J. Strik en J.L. van Streek; t.a.p. p. 46 Na berekening van de heffingsgrondslag ( common tax base ) en toedeling ervan aan de lidstaten ( apportionment approach ) kunnen de lidstaten over de aldus berekende heffingsgrondslag het nationale tarief aan vennootschapsbelasting heffen. Onder toepassing van de CCCTB vindt geen uniformering van tarieven plaats, het blijft aan de lidstaten zelf deze vast te stellen. 21 Hierbij zij verwezen naar WP7; paragrafen

9 De vennootschap is onderworpen aan de heffing van door een lidstaat geheven nationale vennootschapsbelasting. Een onderneming kan alleen als groep ( CCCTB-groep of CCCTB-fiscale eenheid ) voor toepassing van de CCCTB kiezen. Dat betekent dat alle kwalificerende vennootschappen in de groep automatisch opteren voor toepassing. Deze benadering wordt ook wel de all in/all-out benadering genoemd. 22 Als kwalificerende groepsmaatschappij kwalificeren alle vennootschappen waarin direct of indirect een 0% of meer belang 23 wordt gehouden. Na opteren voor toepassing van de CCCTB geldt vervolgens dat alle belangen van meer dan 7% worden betrokken in de consolidatiekring ten behoeve van de CCCTB, ook wel de CCCTB-fiscale eenheid genoemd. 24 Het systeem gaat daarbij uit van een volledige consolidatie, dat wil zeggen dat ook de resultaten toerekenbaar aan minderheidsbelangen volledig worden meegeconsolideerd in de heffingsgrondslag. Het hanteren van verschillende kwantitatieve maatstaven voor kwalificeren en consolideren wordt in de praktijk overigens bekritiseerd Eén uniforme heffingsgrondslag Onder de CCCTB wordt één uniforme heffingsgrondslag toegepast. Deze wordt bepaald door het saldo van het belastbare inkomen en de aftrekbare lasten. De heffingsgrondslag wordt berekend op jaarbasis. De CCCTB kent het volgende inkomensbegrip: Income would be broadly defined to include income of any kind, whether monetary of nonmonetary, including not only trading income but also proceeds from disposal of assets and rights, interest, dividends and other profit distributions, royalties, subsidies and grants, Gifts, compensation and ex-gratia payments. Income would not include equity or debt raised by the taxpayer De CCCTB kent dus een ruim inkomensbegrip dat zowel inkomsten uit actieve bedrijfsuitoefening als passieve beleggingsinkomsten dekt. De volgende zaken worden uitgezonderd van het inkomensbegrip: 22 WP07.8 & S.A.W.J. Strik en J.L. van Streek; t.a.p. p Bij de bepaling van de belangen wordt een formeel zeggenschapscriterium gehanteerd 24 Vergelijk S.A.W.J. Strik en J.L. van Streek, t.a.p. p. 4 Zie bijvoorbeeld Aujean, t.a.p. p. en S.A.W.J. Strik en J.L. van Streek; t.a.p. p WP

10 - subsidies directly linked to the acquisition, construction or improvement of a depreciable business asset; - proceeds from the disposal of pooled assets; - certain dividend and PE income 27 and capital gains 28 De aftrekbare kosten worden beschreven als: Deductible expenses would mean all expenses incurred by the taxpayer for business purposes in the production, maintenance or securing of income including costs of research and development or in the raising of equity of debt for business purposes. 29 Deze definitie zou vervolgens worden gevolgd door een lijst met niet aftrekbare kosten, zoals bijvoorbeeld: profit distributions, repayments of equity of debt or any payment to or expenditure incurred for the benefit of shareholders or persons related thereto; expenses relating to assets treated as non-business; 0% of entertainment costs; appropriation of retained earnings which forms a part of equity (reserves); corporate income tax; bribes; fines and penalties payable to a public authority for breach of any legislation; management costs to the extent to which they are incurred by a company in deriving dividend and PE income and capital gains which are exempt income; monetary gifts and donations except to charitable bodies meeting common criteria to be established under the comitology procedure; costs relating to the acquisition, construction or improvement of fixed assets except those relating to research and development. 30 Voor zover het transacties met gelieerde partijen buiten de CCCTB-consolidatie betreft, geldt voor de berekening van de CCCTB-winst het zogenoemde at arms length -beginsel Onder de CCCTB is sprake van gelieerdheid van partijen bij kapitaal- of zeggenschapsbelangen groter dan 27 Hiermee introduceert de CCCTB een met de Nederlandse deelnemingsvrijstelling vergelijkbaar systeem. Deze is echter alleen relevant voor dividendstromen van deelnemingen waar de belastingplichtige een belang houdt groter dan %, maar kleiner dan 7%. Het inkomen van alle deelnemingen waar een belang in wordt gehouden dan groter is dan 7% wordt immers meegeconsolideerd in de heffingsgrondslag onder de CCCTB. 28 Hiermee worden niet-gerealiseerde waardestijgingen van activa mee bedoeld. Zie tevens WP WP07.24 ; het uitgangspunt inzake de aftrekbare kosten betreft een zakelijkheidvereiste, of business purpose test. Zie ook bijvoorbeeld S.A.W.J. Strik en J.L. van Streek, t.a.p WG Dat wil zeggen dat wordt uitgegaan van een prijs die tussen onafhankelijke partijen tot stand zou zijn gekomen. Zie tevens S.A.W.J. Strik en J.L. van Streek, t.a.p. 48

11 %. 32 Hierbij zij overigens vermeld dat onderlinge transacties met belastingplichtigen die in de CCCTB consolidatie worden betrokken reeds automatisch elimineren. Zoals eerder aangegeven wordt dit punt als één van de grote voordelen van de CCCTB voor multinationals gezien. Vanuit het Bolkestein rapport van 01 werd in eerste instantie gedacht aan toepassing van IFRS als startpunt bij het bepalen van de heffingsgrondslag voor de CCCTB. Voordeel hierbij zou zijn dat ondernemingen met een beursnotering in één van de lidstaten vanaf 0 33 reeds verplicht zijn om IFRS toe te passen bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekeningen. 34 Na toepassing van IFRS zouden dan een aantal aanpassingen volgen om tot het fiscale resultaat te komen, bijvoorbeeld eliminatie van niet-gerealiseerde winsten. Omdat de meeste lidstaten echter toepassing van IFRS voor de vennootschappelijke jaarrekening niet toestaan en de notie dat een aantal IFRS standaarden minder geschikt zouden zijn voor het bepalen van de heffingsgrondslag is deze benadering echter verlaten en besloten om bij de CCCTB aan te sluiten bij eigen te ontwikkelen standaarden voor het vaststellen van de heffingsgrondslag. In dit kader wordt bijvoorbeeld verwezen naar het feit dat feit dat IFRS accrual accounting toepast en in een aantal gevallen fair value 3 accounting voorstaat. Een andere overweging is bijvoorbeeld dat IFRS standaarden worden ontwikkeld worden door een privaatrechtelijk orgaan dat in beginsel niet onderworpen is aan Europees toezicht Toerekening van de heffingsgrondslag De geconsolideerde fiscale heffingsgrondslag wordt onder de CCCTB jaarlijks verdeeld onder de lidstaten. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de winst hierbij niet aan de lidstaten wordt toegerekend, maar aan de diverse onderdelen van die deel uitmaken van de CCCTB consoliderende 32 WG07.78; De CCCTB WG kiest hier voor een vaste kwantitatieve maatstaf. 33 Onder toepassing van Verordening 1606/02 van het Europees Parlement en de Raad van 19 juli 02 ( IAS Verordening ) dienen alle EU vennootschappen met een beursnotering verplicht met ingang van boekjaar 0 verplicht internationale standaarden voor de jaarrekening ( IFRS EU ) op de geconsolideerde jaarrekening toe te passen. IFRS EU betreft de International Financial Reporting Standards zoals afgegeven door de privaatrechtelijke instelling International Accounting Standards Board ( IASB ) en voor toepassing goedgekeurd door de Europese Unie ( IFRS EU ). 34 Er wordt onderscheid gemaakt tussen de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening. De enkelvoudige jaarrekening betreft de balans en de winst- en verliesrekening met bijbehorende toelichting van de rechtspersoon zelf. In de praktijk wordt ook wel gesproken van de vennootschappelijke jaarrekening. Met de geconsolideerde jaarrekening wordt gedoeld op één jaarrekening van alle in de consolidatie begrepen juridische zelfstandige maatschappijen alsof er sprake is van één maatschappij. De vennootschappelijke of commerciële jaarrekening is echter de jaarrekening zoals deze door de algemene vergadering is vastgesteld. Tot de vennootschappelijke behoort mede, als deze is opgesteld, de geconsolideerde jaarrekening. Het in de praktijk voorkomende gebruik om de enkelvoudige jaarrekening met vennootschappelijke jaarrekening aan te duiden is fout. H. Beckman, A.J. Bindenga e.a., Compendium voor de jaarrekening, Fair value (IAS 39.9) betreft het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een verplichting kan worden afgewikkeld, tussen ter zake goed geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde partijen die onafhankelijk zijn. Als niet een voldoende liquide markt beschikbaar is, wordt de reële waarde berekend met behulp van modellen, zoals contante waarde berekeningen of optiewaarderingsmodellen, waarbij de gegevens aan de hand van de reële waarde wordt berekend, zoals rentepercentage, credit rating en prijsvolatiliteit, afkomstig zijn uit de markt. Vergelijk IAS 39.48A 36 International Financial Reporting Standards worden ontwikkeld door de International Accounting Standards Board, een onafhankelijk privaatrechtelijk orgaan gevestigd in London en de opvolger van de Board van het International Accounting Standards Committee. 6

12 eenheid. De lidstaat waar het groepsonderdeel is gevestigd, betrekt de aldus toegerekende winst in de heffingsgrondslag tegen het nationale tarief van de lidstaat. Volgens de Commissie dient de verdeelsleutel te zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 37 De verdeelsleutel moet voor belastingplichtigen en belastingdiensten éénvoudig toepasbaar zijn en éénvoudig te controleren zijn; De verdeelsleutel bestand zijn tegen mogelijke manipulatie; De verdeelsleutel moet leiden tot een redelijke en billijke verdeling van de geconsolideerde heffingsgrondslag; De verdeelsleutel moet geen aanleiding geven tot ongewenste belastingcompetitie; Na een moeizaam proces waarbij verschillende methoden werden beoordeeld viel de keuze van de commissie uiteindelijk toepassing van een formulary apportionment systeem, waarbij de verdeling van de heffingsgrondslag aan de vennootschappen uit de CCCTB consolidatie plaatsvindt op basis van een formule gebaseerd op de drie productiefactoren die volgens de Commissie aan de grondslag staan van het fiscale inkomen. De drie productiefactoren in kwestie betreffen kapitaal, arbeid en omzet Administratieve aspecten Het administratieve systeem van de CCCTB is gebaseerd op de volgende 3 concepten: A. Principal taxpayer B. One-stop shop C. Principal tax authority Principal taxpayer 30 De vennootschap die aan het hoofd van de vennootschappen staat van de CCCTB consolidatiekring fungeert als principal taxpayer voor de in de CCCTB betrokken vennootschappen. Deze vennootschap is verantwoordelijk voor aangifte van de onder toepassing van de CCCTB bepaalde heffingsgrondslag. De andere vennootschappen hoeven vervolgens zelf geen aangifte te doen. 37 Volgens Working paper 60 is het niet de bedoeling dat de verdeelsleutel de huidige distributie van fiscaal belastbaar inkomen van de groepsonderdelen over de lidstaten zal weerspiegelen en ook niet met dat doel dient te worden ontworpen. Het moge duidelijk zijn dat hier sprake is van een zeer sensitief onderwerp aangezien deze de belastingopbrengsten van de lidstaten direct raakt. WP

13 Principal tax authority/one stop shop De belastingdienst van de lidstaat waar de hoofdbelastingplichtige is gevestigd is als principal tax authority verantwoordelijk voor controle van de geconsolideerde aangifte, het doorvoeren van correcties en vaststelling van de aanslag. De in de CCCTB consolidatie betrokken vennootschappen hebben daardoor voor de aangifte slechts met één belastingdienst te maken. De aan de hoofdbelastingplichtige opgelegde aanslag functioneert vervolgens voor de overige lidstaten als een middel om de in hun staat verschuldigde belasting in te vorderen van de desbetreffende vennootschappen die betrokken zijn in de CCCTB consolidatie. 38 De aangifte dient te worden gedaan binnen negen maanden na afloop van het belastingjaar. De navorderingsperiode beslaat in beginsel drie jaar gerekend vanaf het moment van aangifte. Deze periode kan worden verlengd tot zes jaar in geval van een opzettelijke fout of grove nalatigheid van de belastingplichtige. Indien de fout strafrechtelijk wordt vervolgd, kan de navorderingstermijn zelfs worden opgerekt tot twaalf jaar of langer als dat vanwege nader onderzoek gerechtvaardigd is. 1. Conclusie In dit hoofdstuk zijn de kenmerken van de Common Consolidated Corporate Tax Base ofwel CCCTB in vogelvlucht besproken. Zo hebben wij gezien dat onder toepassing van de CCCTB de heffingsgrondslag wordt bepaald door consolidatie van fiscale winsten en verliezen van de vennootschappen die deel uitmaken van de CCCTB consolidatiekring. Ten behoeve van de CCCTB consolidatiekring kwalificeren alle vennootschappen waarin direct of indirect een 0% belang wordt gehouden. Na opteren voor toepassing van de CCCTB geldt vervolgens dat alle belangen van meer dan 7% worden betrokken in de consolidatiekring ten behoeve van de CCCTB Het systeem gaat daarbij uit van een volledige consolidatie, dat wil zeggen dat ook de resultaten toerekenbaar aan minderheidsbelangen volledig worden meegeconsolideerd in de heffingsgrond- 38 Strik en van Streek kunnen zich overigens moeilijk voorstellen dat dit administratieve systeem politiek haalbaar is. In dit verband halen zij een voorbeeld aan van een Frans/Duits concern waarbij de topholding gevestigd is in Cyprus. De Cypriotische belastingdienst zou daarmee verantwoordelijk worden voor de vaststelling van de belastinggrondslag en de verdeling tussen Frankrijk en Duitsland, terwijl deze nauwelijks een heffingsbelang heeft onder toepassing van de CCCTB. In Cyprus is immers slechts de topholding gevestigd. S.A.W.J. Strik en J.L van de Streek, t.a.p., p. 0 Mijns inziens moet daarbij ook nog rekening worden gehouden met de culturele verschillen en de verschillende wijze van handelen van de betrokken belastingdiensten uit de lidstaten. 39 Vergelijk S.A.W.J. Strik en J.L. van Streek, t.a.p. p. 4 8

14 slag. Het hanteren van verschillende kwantitatieve maatstaven voor kwalificeren en consolideren wordt in de praktijk overigens bekritiseerd. 40 Onder de CCCTB wordt één uniforme heffingsgrondslag toegepast. Deze wordt bepaald door het saldo van het belastbare inkomen en de aftrekbare lasten. De heffingsgrondslag wordt berekend op jaarbasis. Voor het bepalen van de heffingsgrondslag worden onder de CCCTB eigen grondslagen ontwikkeld ter bepaling van fiscale winsten en verliezen. De aldus bepaalde geconsolideerde heffingsgrondslag wordt vervolgens aan de lidstaten toegerekend op basis een verdeelsleutel. Hierbij is gekozen voor toepassing van een formulary apportionment systeem, waarbij de heffingsgrondslag wordt toegerekend aan de verschillende vennootschappen op basis van de inzet van de productiefactoren kapitaal, arbeid en omzet. Tenslotte staat de CCCTB voor een one-stop-shop gedachte, waarbij de vennootschap die aan het hoofd van de CCCTB consolidatiekring staat als principal taxpayer verantwoordelijk is voor de aangifte bij de belastingdienst in de lidstaat van vestiging van die vennootschap. Deze principal tax authority is vervolgens verantwoordelijk voor de aangifte, het doorvoeren van correcties en het vaststellen van de aanslag. 40 Zie bijvoorbeeld Aujean, t.a.p. p. en S.A.W.J. Strik en J.L. van Streek; t.a.p. p. 46 9

15 2 CCCTB: het toerekeningmechanisme versus het armslength beginsel 2.1 Inleiding In het vorige hoofdstuk zijn de hoofdlijnen van de Common Consolidated Corporate Tax Base besproken. In dit hoofdstuk zal ik nader ingaan op het toerekeningmechanisme van de heffingsgrondslag onder de CCCTB. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt met het arms-length beginsel. 2.2 Het arm s length beginsel De internationalisering en globalisering van het bedrijfsleven heeft geleid tot de verspreiding van ondernemingen over de hele wereld. Door moderne communicatiemiddelen, snelle transportmiddelen en meer en meer afschaffing van protectionistische regelgeving zijn markten over de hele wereld nu binnen handbereik. De OESO heeft ten aanzien van het winstallocatie vraagstuk een aantal richtlijnen uitgevaardigd en het arm s length beginsel geïntroduceerd. 43 De definitie van het arm s length principe is beschreven in paragraaf 1 van artikel 9 van het OESO modelverdrag, en luidt als volgt: Als tussen gelieerde ondernemingen in de handelsbetrekkingen of financiële voorwaarden worden overeengekomen of opgelegd, die afwijken van die welke zouden worden overeengekomen tussen onafhankelijke ondernemingen, mogen alle voordelen die een van de ondernemingen zonder deze voorwaarden zou hebben behaald, maar ten gevolge van die voorwaarden niet heeft behaald, worden begrepen in de voordelen van die onderneming en dienovereenkomstig belast. Met het arm s length beginsel worden afzonderlijke ondernemingen uit een groep onder toepassing van een zelfstandigheidfictie als afzonderlijke entiteiten behandeld. Met dit principe worden door 41 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 199, herzien , herzien J.A. Hagen, Focus op verrekenprijzen, uit: WFR 08/ OESO rapport Transfer Pricing and Multinational Enterprises (1979)

16 verbonden partijen gegenereerde internationale inkomsten toegewezen aan verschillende fiscale rechtsgebieden conform vergelijkbare situaties van derden Het toerekeningmechanisme Na een consolidatie van de resultaten van de CCCTB-fiscale eenheid in één uniforme heffingsgrondslag dient deze te worden toegewezen aan de verschillende entiteiten uit de CCCTB-groep op basis van een vast te stellen verdelingsmechanisme. Hierbij dient het mechanisme gericht te zijn op de volgende principes: 4 Het mechanisme is éénvoudig toepasbaar zowel voor belastingdiensten als belastingplichtigen; Het mechanisme is moeilijk te manipuleren en dient geen factoren te bevatten die makkelijk verplaatsbaar zijn naar andere belastingjurisdicties; Het mechanisme moet leiden tot een rechtmatige en billijke verdeling van de heffingsgrondslag tussen de lidstaten; en Het mechanisme moet geen aanleiding geven tot ongewenste belastingcompetitie De problematiek van de verdeelsleutel is door de CCCTB WG uitgewerkt in working paper 60 van 13 november 07 en nader besproken tijdens een discussiebijeenkomst op tot 12 december 07 te Wenen. Aangezien het onderwerp rechtstreeks de opbrengst van de vennootschapsbelasting van de verschillende lidstaten raakt mag het onderwerp zich in de warme belangstelling van de lidstaten verheugen Oorspronkelijk heeft de Europese Commissie twee mechanismen overwogen voor het verdelen van resultaten binnen de CCCTB-fiscale eenheid: een macro- en een micro-economische benadering. De eerste methode gaat uit van factoren die samenkomen op het niveau van de lidstaat macrobased approach, zoals het Bruto Nationaal Product en nationale BTW-grondslagen. 47 De macroeconomische benadering werd vervolgens verworpen vanwege het gebrek aan samenhang met de daadwerkelijke economische activiteit zoals deze door een onderneming wordt uitgevoerd in een lidstaat waar de onderneming ook belastingplichtig is. 44 M. Erasmus-Koen, De Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB): mogelijke elementen van het toerekeningmechanisme; uit: WFR 08/16 4 WP Zie bijvoorbeeld WG en P. Kavelaars, t.a.p., p Zie WP 60.9 en WP WP Een ander bezwaar dat naar voren werd gebracht betrof de verwachting dat een verdeling van de heffingsgrondslag op macroeconomische grondslag tussen de lidstaten aanleiding zou kunnen geven tot een aanzienlijke verhoging van de nationale tarieven van de vennootschapsbelasting. Iedere lidstaat zou op basis van de macro-economische factoren immers een vast aandeel van de heffingsgrondslag toegewezen krijgen. Zie WP

17 De tweede benadering richt zich op factoren die op het niveau van de individuele onderneming worden berekend, zoals de toegevoegde waarde value added approach of toerekening aan de hand van formules formulary apportionment approach. Bij een toegevoegde waardebenadering wordt de heffingsgrondslag van de groep toegerekend op basis van de verhouding van de waarde die door ieder groepslid wordt toegevoegd aan de aan de gezamenlijke toegevoegde waarde van de groep. 0 De toegevoegde waardebenadering werd verworpen vanwege de verwachte complexiteit bij het bepalen van de individuele toegevoegde waarde die de verschillende ondernemingen creëren binnen de groep. Een ander gesignaleerd probleem bij deze methodiek betrof het feit dat bij het bepalen van de toegevoegde waarde op transacties toch weer een bepaalde transfer pricing problematiek zou ontstaan, terwijl de CCCTB juist veréénvoudiging en kostenreductie voorstaat. 1 Onder de laatste methodiek ofwel de formulary apportionment approach wordt de heffingsgrondslag van de groep toegerekend aan de individuele ondernemingen uit de groep op basis van een vooraf vastgestelde formule die elementen bevat die de factoren vertegenwoordigen die worden geacht groepsinkomen te genereren. Elk element uit de formule kent een bepaald gewicht. De Commissie heeft vervolgens een keuze gemaakt voor deze laatste methodiek. Bij het opstellen van de formule heeft de Commissie een mix van factoren beoogd die op juiste wijze de productiefactoren van de ondernemingen zou weergeven zonder onnodige complexiteit te creëren. Daarbij was de Commissie van mening dat de te selecteren factoren zowel de aanbod- als de vraagzijde van de productiefactoren zouden betreffen. Met het oog op deze uitgangspunten is uiteindelijk gekozen voor productiefactoren arbeid, kapitaal (aanbodzijde) en omzet (vraagzijde). 2 3 De formule voor toerekening van de heffingsgrondslag uit het voorstel van de Commissie luidt als volgt: 0 M. Erasmus-Koen, t.a.p.; p.2 1 WP 2.16 en 17 2 WP De WG heeft zich bij de totstandkoming en de analyse van de formulary apportionment laten leiden door de ervaringen met dit systeem in de Verenigde Staten en Canada. In beide landen wordt formulary apportionment toegepast voor de verdeling van de door de staten geheven vennootschapsbelasting. P. Kavelaars, t.a.p., p. 4 12

18 In de formule is (nog) geen weging aan de individuele factoren toegekend. In Working Paper 60 geeft de Commissie aan dat de weging van de factoren een discussie is die op politiek niveau moet worden gevoerd in het licht van de verwachte verschuiving van belastingopbrengsten en niet moet worden gezien als een technische kwestie. Voor alle lidstaten zal dezelfde formule met dezelfde wegingsfactoren gelden. 4 Verder zal de formule van toepassing zijn op de totale belastbare inkomsten, zowel de inkomsten uit de actieve bedrijfsuitoefening als de passieve inkomsten zoals dividend, royalty s en rente. 6 Naar mening van de OESO is de (global) formulary apportionment methodiek niet gebaseerd op het arm s length beginsel gebaseerde methode 7 om de juiste hoogte van het resultaat vast te stellen. De OESO brengt hiervoor een aantal argumenten in stelling. Het eerste bezwaar dat de OESO aanvoert is dat het systeem een risico van dubbele belasting inhoudt wanneer er tussen de deelnemende landen geen overeenstemming bestaat over een uniforme heffingsgrondslag, over een gemeenschappelijk administratief systeem, over de factoren waarover de op basis waarvan de belastinggrondslag moet worden verdeeld over de verschillende jurisdicties en over de wijze waarop die factoren moeten worden beoordeeld en gewogen. 8 In het voorstel van de Commissie zijn echter op deze punten bepaalde keuzes gemaakt in een poging om tot een uniform systeem te komen. 30 Een ander bezwaar van de OESO is dat vooraf bepaalde formules een arbitrair karakter kennen en voorbijgaan aan de marktsituatie, de specifieke omstandigheden van afzonderlijke ondernemingen en de door het management zelf bepaalde allocatie van middelen, waardoor er een winstallocatie tot stand zou kunnen komen die niet in een redelijke verhouding staat tot de specifieke feiten die op de transactie betrekking hebben. Met name een formule die gebaseerd is op een combinatie van kosten, activa, loonsom en omzet, rekent impliciet een bepaald bedrag aan winst toe per component aan ieder lid van de groep en in iedere belastingjurisdictie, ongeachte de verschillen in functies, activa, risico s en efficiëntie en de verschillen tussen de leden van het concern. 9 Onder de global formulary apportionment methodiek wordt de groep van ondernemingen belast op een geconsolideerde basis en wordt geabstraheerd van de zelfstandigheidfictie verbonden aan het 4 WP In dit kader zij nog vermeld dat in de Verenigde Staten en Canada de afzonderlijke staten wel een afzonderlijke toerekeningformule kunnen vaststellen, wat volgens Kavelaars echter niet tot niet tot noemenswaardige distorsies tussen de staten leidt. Er zou sprake zijn van een soort natuurlijk evenwicht. P. Kavelaars, t.a.p., p. 4 6 WP OECD, a.w., OECD, a.w OECD, a.w.,

19 arm s length beginsel. Daardoor wordt geen rekening gehouden met belangrijke geografische verschillen, de efficiency van afzonderlijke ondernemingen en andere factoren. Bij toepassing van het arm s length beginsel wordt in principe rekening gehouden met het feit dat gelieerde ondernemingen een afzonderlijke winst- of verliescentrum met individuele kenmerken kan zijn en in econo misch opzicht winst kan behalen, zelfs als de rest van de groep verlies leidt. Aan dit laatste punt wil ik nog toevoegen dat het gesignaleerde verschil in benadering met het arm s length beginsel nog verder wordt vergroot door toepassing van de wegingsfactoren in de formule, welke door de Commissie niet nader zijn ingevuld en zijn doorgeschoven naar politieke besluitvorming. De wegingsfactoren zullen naar verwachting eerder een politieke dan microeconomische invulling krijgen. 2.4 De Formule De Factor Arbeid De factor arbeid kan op meerdere manieren worden gemeten. De meest voor de hand liggende methoden betreffen de loonkosten en het aantal werknemers. Omdat beide methoden tot (ongewenste) uiteenlopende resultaten kunnen leiden heeft de Commissie hier gekozen voor toepassing van een combinatie van beide elementen. 63 Omdat een combinatie van beide elementen in de formule de factor arbeid een te zwaar gewicht zou geven is gekozen voor een combinatievariant, waarbij beide elementen voor een deel meewegen. Het aantal werknemers omvat al het personeel van de vennootschap, waaronder de managers en de directieleden. Voor de definitie van het begrip werknemer wordt aangesloten bij het nationale recht van de lidstaat waar de werknemer werkzaam is en op basis van wederzijdse erkenning tussen de 60 OECD, a.w., Bij dit laatste argument zij overigens vermeld dat het arm s length criterium op dit laatste punt ook wel wordt bekritiseerd, omdat er onder toepassing van dit criterium geen rekening wordt gehouden met synergie effecten van het optreden als een concern of economies of scale. Zie bijvoorbeeld M. Erasmus-Koen, a.w., p.1 62 Verder verwijst de OESO nog naar de te verwachten (hogere) compliance kosten en verplichtingen om gegevens te verstrekken die toepassing van deze methode met zich mee zou brengen, omdat de informatie zou moeten worden verzameld over de hele groep en in elke jurisdictie zou moeten worden aangeboden op basis van de lokale valuta en de regels voor de (fiscale) boekhouding, die in de desbetreffende jurisdictie gelden. Dit probleem is echter (gedeeltelijk) voorzien in het voorstel van de Commissie door toepassing van de one-stop-shop en principal tax authority beginselen. Naar mijn mening wordt de (mogelijke) rechtsongelijkheid daarmee echter niet volledig weggenomen aangezien ik zo mijn twijfels heb of de belastingdiensten van bijvoorbeeld Duitsland of Cyprus in de rol van principal tax authority met dezelfde materialiteit een fiscale audit zullen doen. Afgezien van culturele verschillen zal ook het geldelijke belang (hoogte van de aanslag versus de te verrichten werkzaamheden) voor de betrokken belastingdienst een rol spelen. Zie tevens S.A.W.J. Strik en J.L van de Streek, t.a.p., p De belangrijkste reden voor het in twee afzonderlijke elementen opsplitsen van de factor arbeid is tot op zekere hoogte het corrigeren van de bestaande verschillen in het beloningsniveau in de verschillende lidstaten. Het loonniveau is in vele lidstaten (veel) lager dan andere lidstaten. Tegelijkertijd is in de lidstaten met lagere loonniveaus over het algemeen sprake van een hoger aantal werknemers met een lagere arbeidsproductiviteit en omgekeerd. Om deze effecten tussen de lidstaten zoveel mogelijk te neutraliseren is een systeem wenselijk waarbij zowel met loonsom als aantal werknemers rekening worden gehouden. P. Kavelaars, t.a.p., p. 1. Verder zij verwezen naar WP en bijvoorbeeld M. Erasmus-Koen, t.a.p., p.3 14

20 lidstaten. 64 Ingehuurde tijdelijke krachten worden niet meegeteld. Werknemers worden op basis van full time equivalents in aanmerking genomen. De factor loonkosten heeft betrekking op de salarislasten uitbetaald aan de werknemers en de aftrekbare lasten zoals sociale premies, provisies en aandelenopties. In geval van uitgeleend personeel wordt een uitzondering op voornoemde regeling gemaakt. Werknemers die in dienst zijn van een vennootschap in lidstaat A, maar werkzaam zijn voor een vennootschap in lidstaat B, worden toegerekend aan de vennootschap in lidstaat B. 6 Zou met ingeleend personeel geen rekening worden gehouden, dan zou dat wellicht aanleiding kunnen zijn voor ondernemingen om werknemers onder te brengen in landen met lagere tarieven. In de literatuur wordt wel opgemerkt dat de toerekeningfactor arbeid CCCTB groepen in de verleiding zou kunnen brengen om personeel te laten migreren naar jurisdicties met een laag belastingtarief. Daarbij wordt verwezen naar bijvoorbeeld callcenters en IT-ontwikkelingscentra. 66 Aangezien ik verwacht dat reeds bij vestiging van callcenters of IT ontwikkelingscentra reeds scherp op de kosten gelet zal worden ben ik echter wat sceptisch over mogelijke fiscale migraties in het kader van de CCCTB De Factor Activa De tweede factor betreft de activa van de vennootschap. De gedachte hierbij is dat zonder productiemiddelen c.q. activa geen productie mogelijk is en dat een gedeelte van de inkomsten van de vennootschap aan de activa dient te worden toegerekend. Belangrijk discussiepunt bij de factor activa is of alle activa in aanmerking moeten worden genomen. Volgens het voorstel van de Commissie 67 kwalificeren alleen de materiële vaste activa van de groep. Dit betekent bijvoorbeeld dat financiële 68 & immateriële activa en voorraden niet in aanmerking worden genomen. 30 Volgens de Commissie zijn financiële activa en voorraden in potentie zeer makkelijk te verplaatsen tussen groepsonderdelen en dus minder geschikt voor resultaatallocatie binnen de formule. Immateriële activa worden niet in aanmerking genomen omdat ook deze in potentie zeer mobiel zijn. Een andere reden om de immateriële activa niet in aanmerking te nemen betreft het waarderingsvraag- 64 WP WP Erasmus-Koen, t.a.p., p3 67 WP Hier zou dan een uitzondering worden gecreëerd voor financiële instellingen.

Internationaal Belastingrecht. Winstallocatie Vaste Inrichtingen.

Internationaal Belastingrecht. Winstallocatie Vaste Inrichtingen. Internationaal Belastingrecht. Winstallocatie Vaste Inrichtingen. Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Internationale Fiscale Zaken Besluit van 15 januari 2011, nr. IFZ2010/457 M, Staatscourant

Nadere informatie

September 2008. Het BBV en de IPSAS

September 2008. Het BBV en de IPSAS September 2008 Het BBV en de IPSAS Het BBV en de IPSAS In de literatuur over verslaggeving van de overheid duikt de laatste jaren een nieuw fenomeen op, de International Public Sector Accounting Standards

Nadere informatie

Taxtueel. nummer 2 2013. Belastingontduikers

Taxtueel. nummer 2 2013. Belastingontduikers Taxtueel. nummer 2 2013 Belastingontduikers Inhoudsopgave 4 16 28 34 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 26 27 28 30 32 34 36 38 40 42 43 Voorwoord Nieuwe fiscale regels eigen woning Werkkostenregeling verlengd

Nadere informatie

van spaarbankvrijstelling naar bankenbelasting over fiscaal instrumentalisme bij de regulering van banken

van spaarbankvrijstelling naar bankenbelasting over fiscaal instrumentalisme bij de regulering van banken van spaarbankvrijstelling naar bankenbelasting over fiscaal instrumentalisme bij de regulering van banken prof. dr. a.h.m. daniels inaugurele rede 12 april 2013 Van spaarbankvrijstelling naar bankenbelasting

Nadere informatie

De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19

De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19 De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19 De bepaling van financiële veronderstellingen en de verwerking van actuariële resultaten in de jaarrekening S.J. de Ridder Erasmus

Nadere informatie

Voor vrij ondernemen. IFRS for SME. De mkb-versie van IFRS vergeleken met Nederlandse jaarrekeningregels

Voor vrij ondernemen. IFRS for SME. De mkb-versie van IFRS vergeleken met Nederlandse jaarrekeningregels Voor vrij ondernemen IFRS for SME De mkb-versie van IFRS vergeleken met Nederlandse jaarrekeningregels IFRS FOR SME De mkb-versie van IFRS vergeleken met Nederlandse jaarrekeningregels IFRS FOR SME De

Nadere informatie

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG II Reactie van de staatssecretaris van Financiën De leden van enkele fracties binnen de vaste commissie voor Financiën hebben naar

Nadere informatie

Uit de schaduw van het bankwezen

Uit de schaduw van het bankwezen Uit de schaduw van het bankwezen Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Holland Financial Centre Uit de schaduw van het bankwezen Feiten en cijfers over bijzondere financiële instellingen en het schaduwbankwezen

Nadere informatie

Update. Inhoud. Redactioneel 3 Nederland als gidsland in de ontwikkeling van de accountantswetgeving?

Update. Inhoud. Redactioneel 3 Nederland als gidsland in de ontwikkeling van de accountantswetgeving? Update. Inhoud Redactioneel 3 Nederland als gidsland in de ontwikkeling van de accountantswetgeving? Accounting 6 Overgang naar een DC-regeling bij een overschot in de pensioenregeling onder IAS 19 10

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de jaarrekening op fiscale grondslag

Gebruikershandleiding voor de jaarrekening op fiscale grondslag Een initiatief van de Nederlandse overheid Gebruikershandleiding voor de jaarrekening op fiscale grondslag ten behoeve van het opstellen van jaarrekeningen over verslagjaar 2010 [COMMENTAAR INDIENBAAR

Nadere informatie

Het aggregatieprobleem in IFRS: een terreinverkenning

Het aggregatieprobleem in IFRS: een terreinverkenning EXTERNE VERSLAGGEVING Het aggregatieprobleem in IFRS: een terreinverkenning Kees Camfferman SAMENVATTING De bepaling van het aggregatieniveau waarop activa en verplichtingen gegroepeerd worden, is in principe

Nadere informatie

De positie van de bewaarder onder de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD)

De positie van de bewaarder onder de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) De positie van de bewaarder onder de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) In hoeverre heeft de bewaarder onder de AIFMD ruimte om een eigen invulling te geven aan zijn rol en aansprakelijkheid

Nadere informatie

In Balans 2013. Toezicht Financiële Verslaggeving

In Balans 2013. Toezicht Financiële Verslaggeving In Balans 2013 Toezicht Financiële Verslaggeving Oktober 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Inleiding 5 2 Outlook 7 3 Aandachtspunten uit reguliere desktopreviews 12 4 Aandachtspunten themaonderzoeken 2013

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Investment Fund N.V.

Prospectus Delta Lloyd Investment Fund N.V. 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Investment Fund N.V. Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de aandelen in het Delta Lloyd Investment

Nadere informatie

Aandachtspunten Financiële Verslaggeving 2012. Toezicht Financiële Verslaggeving

Aandachtspunten Financiële Verslaggeving 2012. Toezicht Financiële Verslaggeving Aandachtspunten Financiële Verslaggeving 2012 Toezicht Financiële Verslaggeving September 2012 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 4 2 Inleiding 7 3 Aandachtspunten voor de jaarlijkse financiële verslaggeving

Nadere informatie

I. Algemene beschouwingen

I. Algemene beschouwingen STATEN VAN CURACAO ZITTING 2010-2011 ------------------------------------------------------------------------ LANDSVERORDENING van de tot wijziging van de Algemene landsverordening Landsbelastingen 1,

Nadere informatie

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012 Corporate governance en btw-toezicht in Europa Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Corporate governance 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

De performance van de btw

De performance van de btw De performance van de btw Rede, uitgesproken door Prof.dr. Gert-Jan van Norden Prof. dr. G.J. (Gert-Jan) van Norden is hoogleraar belastingrecht, in het bijzonder indirecte belastingen, aan Tilburg University.

Nadere informatie

De onzakelijke lening uitgekristalliseerd?

De onzakelijke lening uitgekristalliseerd? De onzakelijke lening uitgekristalliseerd? Document: Bachelor scriptie Naam: C.A. Baart Studierichting: Fiscale economie Studentnummer: 325760 Datum: Juli 2013 Begeleidende docent: J. Van den Berg Inhoudsopgave

Nadere informatie

LEZINGEN COMMISSIE VAKTECHNIEK 2010/2011

LEZINGEN COMMISSIE VAKTECHNIEK 2010/2011 LEZINGEN COMMISSIE VAKTECHNIEK 2010/2011 1 2 Onroerende zaken Lezingen Commissie Vaktechniek 2010/2011 de Jonge Orde van Belastingadviseurs Sdu Uitgevers Den Haag 3 Omslagontwerp: du Rieu Grafisch Ontwerpers

Nadere informatie

Een eerste verkenning van het Voorstel Verordening bescherming persoonsgegevens

Een eerste verkenning van het Voorstel Verordening bescherming persoonsgegevens Computerrecht, Een eerste verkenning van het Voorstel Verordening bescherming persoonsgegevens Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: Computerrecht 2012/75 Bijgewerkt tot:

Nadere informatie

BTW en gezondheidszorg. Bestuurlijk een uitdaging

BTW en gezondheidszorg. Bestuurlijk een uitdaging BTW en gezondheidszorg Bestuurlijk een uitdaging Peter Kamsteeg MBA-Health April 2011 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 4 Management samenvatting 5 1. Inleiding 6 1.1 Zorg Op Noord 1.2 Conceptualisering 2. Onderzoeksstrategie

Nadere informatie

ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland

ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland Van: 1. Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) der Universiteit van Amsterdam, B.E. Baarsma en M. de Nooij 2. Norton Rose Advocaten, W. Koster

Nadere informatie

De niet-economisch handelende belastingplichtige. Wat is zijn aftrekrecht?

De niet-economisch handelende belastingplichtige. Wat is zijn aftrekrecht? De niet-economisch handelende belastingplichtige Wat is zijn aftrekrecht? Door: Myrthe (M.M.) Hinskens LL.M 2010/2011 Inhoudsopgave Lijst met gebruikte afkortingen 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 4 1.1 Probleemstelling

Nadere informatie

Naar een evenwichtige behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen in de vennootschapsbelasting

Naar een evenwichtige behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen in de vennootschapsbelasting Naar een evenwichtige behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen in de vennootschapsbelasting D66 TA E Green Paper Jeroen Leek jc.leek@xs4all.nl Lars Bijsmans lagbijsmans@hotmail.com Augustus 2011

Nadere informatie

Tax Control Framework

Tax Control Framework Tax Control Framework Van risicogericht naar "in control": het werk verandert DV 401-1Z*1PL 12345 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Internationale ontwikkelingen Corporate Governance

Nadere informatie

Update. Inhoud. 3 Van de redactie

Update. Inhoud. 3 Van de redactie Update. Inhoud 3 Van de redactie Accounting 7 Nieuw deel van IFRS 9 gepubliceerd 10 Exposure draft IASB inzake Revenue Recognition: einde van de POC-methode en van garantievoorzieningen en verliezen nemen

Nadere informatie

Ondernemerschap door voorbereiding

Ondernemerschap door voorbereiding Ondernemerschap door voorbereiding Een onderzoek naar de invloed van duurzame voorbereidende handelingen op het btw-ondernemerschap ingeval van incidentele prestaties Door: Jeroen de Jong 2011/ 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

E-commerce; een virtuele heffing?

E-commerce; een virtuele heffing? ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Nadruk verboden Erasmus School of Economics Masterthesis E-commerce; een virtuele heffing? De effectiviteit van de belastingheffing over e-commerce activiteiten. Naam: D.

Nadere informatie