Algemene Biochemie Opgelet: de inhoud van dit vak werd dit jaar aangepast.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Biochemie Opgelet: de inhoud van dit vak werd dit jaar aangepast."

Transcriptie

1 Algemene Biochemie Opgelet: de inhoud van dit vak werd dit jaar aangepast. - Gevraagd: structuur van arginine + in welke configuratie komt het voor in een eiwit? - Gegeven figuur van geologische tijdschaal: uitleggen + hoe is hemoglobine geëvolueerd. - Bespreek coöperatief effect + toepassen op hemoglobine. - Hoe wordt lactose opgenomen in E.Loci - Geef de structuur van Isoleucine en bespreek de chiraliteit. - Hemoglobine/Myoglobine. Geef de curve van myoglobine. Geef dan de curve van hemoglobine + bespreek het duidelijke verschil tussen beiden en leg aan de hand van dit verschil het onderscheid in functie (in de bloedbaan) uit tussen beide globines. - Waarom worden bij een baxter (bevattende zouten) ook glucosemoleculen bijgedaan? - Waarom functioneert een eiwit goed bij ph = pi. - Oefening op enzymkinetiek. - PH-vraagstuk. - Vraagstuk over Michaelis-Mentis vergelijking. - Structuren teken van 2 opgegeven aminozuren. - pi berekenen van een aminozuur (als er een lading aan zit moet het zich in neutrale vorm bevinden). - Geknipt eiwit terug samenstellen. - Volgorde van elueren (van een kolom) uitleggen bij gegeven aminozuren. (alleen 1 letter notaties geven) vb ionenuitwisselaar met V, K, E - Fisher projectie. - Waarom heeft Hb sigmoidale curve en Mb hyperbolische curve + verband met hun rol in het lichaam. - Chargaffregel. - Eiwit herkennen op gegeven figuur en uitleggen over de structuur (vb collageen). - ATP en spierwerking uitleggen + structuurformule. - Restrictiekaart maken. - Torsie hoeken en ramachandran plot herkennen + uitleggen. - Van welk aminozuur is dopamine afgeleid? (naam + structuur) - Welke heeft de hoogste zure pk waarde: azijnzuur of glycine + verklaring. - Bij gegeven α - helix de belangrijkste afstanden geven (bv 3.6 AZ per draai) + andere typische kenmerken. - Leg uit hoe je een aminozuuranalyse zou aanpakken en wat je er uit kan leren. - Gegeven de structuur van collageen (met de verschillende aminozuren aangeduid): bespreek in functie van de aminozuren en zijn structuur.

2 Analytische Chemie - Bespreek de buffercapaciteit van een mengsel van een sterke base en twee zwakke basen waaraan een sterk zuur wordt toegevoegd. Schets in een grafiek, bespreek kwalitatief, zo mogelijk kwantitatief - Titratiecurve bij AgNO3 +X- > AgX + NO3. Wat gebeurt er voor, tijdens en na het EP als je 10 maal verdund. Uitgaande van dat de concentraties Ag NO3 en X ongeveer gelijk zijn - Granfuncties voor zuur-basetitraties en bespreek andere eindpuntdetectiemethoden. - Granfuncties bij titratie azijnzuur met NaOH - conditionele oplosbaarheidsconstante bij calciumoxalaat bepalen + pk in grafiek tov ph uitzetten bijvraag (na mondeling gedeelte) : bepaal rico in begin - en eindpunt - Bespreek kort: accuracy, CZV, complexometrische terugtitraties, anova, confidence level, activiteitscoëfficiënt, coprecipitatie, coning and quartering, jodometrie, jodimetrie, repeatability, riffler, verdringingstitratie, detectielimiet, activiteit, digereren, oertiterstof, karl-fisher, methode van Mohr, BOD, CRM, homogene precipitatie, thiosulfaat, t = xa - xb / (s/ vn), ionensterkte, Volhard, smelt of flux, standard error, Kjeldahl - metaal M wordt getriteerd met EDTA en hulpcomplexvormer (ML2) geef de relevante parameters bij EP, alle formules zelf afleiden uit vb. K-waarden, behalve formule voor alfa bij meerwaardige zuren, waarvan je de hoofdformule krijgt. Oefeningen: 1. a) 1 mol AgSCN en 1 mol AgBr worden opgelost in 1 L water, bereken de evenwichtsconcentraties aan Ag+, Br- en SCN-. Gegeven Ks(AgBr) en Ks(AgSCN) b) 1 mol AgSCN en 1 mol AgBr worden opgelost in 1 L NH3. Bereken de evenwichtsconcentraties Br- en SCN- en de analytische concentratie Ag. Gegeven voor Ag(NH3)x K1 en K2. 2. Van een meststof wordt... g omgezet in K2Co(NO2)6, dit wordt opgelost in HCl en dan getitreerd met... ml... M Ce, waarbij het nitriet wordt omgezet in nitraat. Geef de reactie van de titratie en bereken de potentiaal bij het EP. Wat is het kaliumgehalte (m-m %) van de meststof? Gegeven E0 (NO2/NO3), E0 (Ce) 3. Hoeveel gram zwavelzuur en Na2SO4 moet worden afgewogen om 1 L buffer te maken met een ph van 2,80. Gegeven pka(hso4) ml oplossing die... M is aan Cd2+ en... M aan Pb2+ wordt getitreerd met... M EDTA, de oplossing is gebufferd op ph 10 (CN buffer). Gegeven: voor Cd(CN)x K1, K2, K3, K4. K(CdY2- ), K(PbY2-). Bereken de verhouding PbY2-/CdY2- bij het EP voor Pb2+. Hou rekening met de volumeverandering door de titratie.

3 Fysica Theorie: - Bereken het Elektrische veld en potentiaal voor een oneindig lange draad. Met tekening en wiskundige berekeningen. - Gegeven de wet van Ampère, wat wil dit in woorden betekenen. Pas toe in een punt P op afstand r van een stroomvoerende draad met verwaarloosbare dikte. Pas ook toe in een punt P op afstand r binnen een stroomvoerende draad met straal R - Alles van elektrische dipool. - Geef de defenitie van de elektrische dipool (ED). Als je een ED in en EV brengt wat gebeurt er dan volgens de mechanica en verklaar. Hoe kan je dit nog verklaren via de potentiele energie van een ED. - Bespreek het experiment van Thomson. - Hall effect + 2 vb/toepassingen van dat verloop. - Geef de equivalente weerstand in een parallel en serieschakeling en leid dit ook af voor de capaciteit in resp de parallel en serieschakeling. Wat is de equivalente weerstand/ condensator voor een schakeling van drie weerstanden/condensatoren in serie en in parallel. - Galvanometer uitleggen. - Bepaal het vermogen in een kring met gewoon een weerstand bij een stroomkring met een wisselspanning, bepaal de formule voor I (rms) en leg uit wat dit is - Bespreek de elektrische motor - Capaciteit van een bolcondensator en bol berekenen. - Afleiding van Elektrisch veld voor condensator (op 2 manieren waarvan 1 op oneindig mag verondersteld worden). (1e manier: met wet van Gauss, 2e manier elektrisch veld van een oneindige vlakke plaats berekenene en de velden van de twee platen zijn additief: gewoon optellen). En bespreek ook de capaciteit van die condensator. - Kwantitatief LC circuit bespreken + wat gebeurd er als de weerstand niet te verwaarlozen valt en hoe kan je dat voorkomen. - RC-keten. Vgl, exponentiel verloop van V en i. - RC keten kwantitatief uitleggen + tek + betekenis capacitieve tijdcst - Vergelijking van een RLC keten geven (de differentiële, dus ook afleiden) Aantonen van de vergelijking voor demping in die keten, met verlies onder de vorm van vermogen dus (dit houdt een heel complexe afleiding in!!) Het verloop van de energie tekenen. Bewijs dat q(t) bij een gedempte elektromagnetische trilling gegeven wordt door:... (formule werd gegeven) steunend op de wet van behoud van energie. Toon aan dat dit een oplossing is van de differentiaalvergelijking. Geef de betekenis van deze vergelijking (zie grafiekje: trilling uiteindelijk ophoudt door energieverlies) - Bereken de maximale elektrische energie opgeslagen in een condensator (leidt dus af). Leidt de differentiaal vergelijking voor een LC keten af (via de elektrische energie van de condensator en de magnetische energie van de inductor (gegeven)). Amplitude, eigenfrequentie, fasehoek zoeken en figuur tekenen. Toon aan dat de energie in de keten constant is. - Bespreek de energiën in een LC keten (E in functie van t). Wat gebeurt er als je de weerstand

4 in rekening brengt, Stel via de wet van behoud van energie de differentiaalvergelijking op van q(t) in een RLC keten. Bewijs dat q(t)=geg de algemene oplossing is van die differentiaalvergelijking en bepaal A en phi in die oplossing (geg de beginsituatie t=0). Wat is de fysische betekenis (amplitude en frequentie) van die q(t) met A en phi erin. - Bespreek algemeen het gedrag van de potentiaal van een geladen, geleidend lichaam. - Bepaal de potentiaal van een bol in een punt buiten de bol en binnen de bol. Er mag niet uitgegaan worden van de definities van het elektrisch veld van een puntlading(die moest je ook nog berekenen) - Een lengtesegment L van een rechte, dunne geleider bevindt zich in een homogeen MV onder een van nul verschillende hoek met de veldlijnen. Aan de hand van welk effect kan men waarnemen dat door de geleider een stroom i loopt? Bespreek dit effect en toon aan dat het finaal in een eenvoudige wiskundige formule, in essentie bestaande uit twee vectoren, kan vertaald worden. Onderstel hierbij dat de hoek 90 bedraagt. Het betreffende effect ligt aan de basis van de elektrische motor. Leg uit zonder het principe in extenso mathematish uit te werken. - Leid het MV B af dat heerst in het midden van een dicht gewikkelde solenoïde met lengt L en bestaande uit N wikkelingen waardoor een stroom i loopt. - Leg het begrip magnetisatie uitleg HEEL ruim het begrip Ferromagnatisme uit (weissdomeinen, hysteresislus,...) - Waarom wordt een cyclotron gebruikt. Geef in detail de werking ervan. Een cyclotron heeft zijn beperkingen welke? - Poynting vector, bewijs eigenschap voor intensiteit. - X-stralen: hoe opwekken + verloop x-stralenspectrum tekenen. welke 2 processen liggen aan de basis - Een doorslaggevend argument voor het corpusculair karakter van straling werd geleverd door de X-stralenverstooiïngsexperimenten uitgevoerd door A. Compton. Bespreek deze zgn. comptonverstrooiïng: waaruit bestaat het experiment, wat wordt waargenomen, en hoe kunnen de waarnemingen verklaard worden?

5 Fysische Chemie - 2 tabellen met kp waarden: eenheid en richting bepalen en G van de reactie bespreken en formule geven. - Meng entropie verklaren en toepassen op een oefening - Grafiek van vriespuntverlaging van stoffen in oplossing (3,2 en 1)die deeltjes vormen (hoe meer deeltjes ze vormden hoe groter de vriespuntverlaging is). - Fasediagram van vast naftaleen en benzeen in evenwicht met oplossing van naftaleen en benzeen bespreken - Bespreek het evolutieprincipe aan de hand van de vrije enthalpie en pas toe op reacties in de gasfase - Oplossing van benzeen en tolueen: maak een schets van het temperatuur-toegevoegde warmte diagram. Maak een schatting voor de verdampingsenthalpie van het mengsel. (molfracties en standaard verdampingsenthalpie van de afzonderlijk componenten gegeven) - Voor de reactie ammoniaksynthese. Gegeven: Δ H en de Δ G + figuur van de hoeveelheid gevormd in functie van druk en ook in functie van T. Leg alles uit wat je weet. - Grafiek(soort diagram) van azijnzuur(links) in functie van molfractie en (rechts) benzeen. Wat is er fout aan figuur + waarom - Berekenen van de Δ H, Δ G en Δ S uit een evenwichtsfuntie van twee vaste stoffen en een gas. Zet T en P uit. - Bespreking ammoniak-synthese (mondeling). Gegeven de standaard vrije enthalpieverandering (bepaald evenwichtsconstante) standaard enthalpieverandering. Reactie endo- of exotherm? Bespreken van de temperatuursafhankelijkheid van het evenwicht en drukafhankelijkheid. - Fasenregel van Gibbs bespreken en relevante voorbeelden geven - Druk-samenstellingsdiagram gegeven van een mengsel benzeen - azijnzuur. Interpreteren: Op het diagram was te zien dat het benzeen de wet van Raoult niet volgt terwijl het azijnzuur de wet van Henry wel volgt... Uit deze thermodynamische tegenstrijdigheid moesten we besluiten dat er iets mis was aan de interpretatie van het systeem (het azijnzuur zal dimeren vormen als het in oplossing gaat in benzeen) - Mengsel van water en butanol: grafiek bespreken. (zie H10) - Grafiek bij colligatieve eigenschappen: daling van de chemisch potentiaal van dampdruk van water boven een mengsel van water met sucrose(= niet vluchtige component). Chemisch potetiaal van het water bespreken. Chemisch potentiaal van het sucrose bespreken. Interpreteer deze chemische potentialen. Hoe zou jij de chemische potentialen van het niet vluchtig bestanddeel experimenteel bepalen (via roostermodel zie oef). - Bespreek de Langmuir stellingen plus bewijs en uitleggen. - Thermodynamisch evenwicht uitleggen aan de hand van de begrippen systeemarbeid en omgevingsarbeid (cte p en V). - Toepassing op Langmuir stellingen. - Aceton-chloroform mengsel: leg uit. - Waarom bij standaardomstandigheden zuivere vloeistof kookt bij vaste temperatuur? - Toon aan dat een azeotroop punt in een p-x diagram ook een azeotroop punt is een T-x diagram.

6 - Bespreek grondig het hydrofoob effect en geef voorbeelden. - Je hebt een tweefasengeheel van sterk zure wateroplossing en benzeen. aan dit mengsel wordt een derde component toegevoegd( azijnzuur) er blijkt: concentratie azijnzuur opgelost in benzeen / (concentratie azijnzuur opgelost in water) = K. Hoe interpreteer je dit resultaat?.2 - Wederzijdse oplosbaarheid van H2o in CH2Cl2. Leg uit. - Bespreek thermodynamisch evenwicht in termen van systeemarbeid en omgevingsarbeid bij constante druk en temperatuur.bespreek met relevante evenwichtssituaties. - Twee gassen A en B kunnen adsorberen aan eenzelfde adsorptieplaats. stel dat beide voldoen aan de langmuir hypothesen. vind een uitdrukking voor de bezettingsgraad van beide gassen en bespreek limietgevallen - Bespreek fasendiagram en leg relatie met clausius-clapeyron. - Wat zijn oppervlakactieve stoffen? leg hun werking uit aan de hand van de gibbsadsorptievergelijking (ge moest ook een moleculaire verklaring van oppervlaktespanning geven en een moleculaire verklaring van de wijziging in de oppervlaktespanning). - Een niet-vluchtige stof toevoegen aan een solvent resulteert in kookpuntstijging, wat gebeurt er met kookpunt als een niet-vluchtige stof wordt toegevoegd?

7 Kristal Chemie Schriftelijk: - Bespreek de voorwaarden om te voldoen aan de verschillende mogelijk draaiassen in een kristal (1,2,3,4,6). Bespreek ook in dit verband de quasikristallen (5 tallige assen) - Rooster tekenen als gegeven zijn = de coordinaten van enkele punten (Pb, Sn, O) en de vlakgroep - Bepalen wat de structuur formule zou zijn, wat het type kristal zou zijn (bv hier was het denk ik trigonaal) - Kan je een verschil in intensiteit zien tussen hcp en fcc van een metalische structuur als je het bekijkt volgens de bragg 002 reflectie - Bespreek de wet van Steno en zijn gevolgen. - Bespreek de stereografische projectie. - Wat is een puntgroep, hoeveel zijn er en bespreek het stereogram van 4/mmm - Wat verstaat men onder kristalstructuur, het rooster en het motief. - Hoe definieert men de indices van Miller voor kristalvlakken en ribben en waarom zijn deze rationaal? - Leg uit hoe witte X-straling ontstaat, leg uit aan de hand van een elektronenenergieniveauschema wat karakteristieke straling is. - Bespreek de absorptiekarakteristieken van vaste stoffen voor X-stralen en leg uit hoe men op een eenvoudige manier koper K$ kan verzwakken. - Leid de voorwaarde van Von Laue voor X-stralen diffractie van een kristal af. - Leg uit hoe men door een Edwald-constructie in de reciproke ruimte uit de Von Laue voorwaarden de wet van Bragg kan afleiden. - Leg de wet van Bragg uit met betrekking van spiegeling aan netvlakken. - Leg uit hoe de 2/22 röntgengoniometer werkt. - Waarom treedt de 001-reflectie bij BCC niet op? Illustreer op 2 manieren. - Wat zijn Laue indices? - Projectie van Fe(OH)2 (puntgroep 3(streep)m1), en symmetrie-elementen aanduiden - Debye-Scherrer methode geeft bepaalde film met golflengte λ voor een kubisch kristal. Toon aan dat dit een I-rooster is. - 3 diffractiemethoden bespreken - Oef op plaatsing atomen, puntgroep is gegeven - Oef op intensiteitsberekening - Bespreek de Ewald-constructie in de reciproke ruimte en leid daaruit de Braggvgl af. Toon nog een andere manier om de Braggvgl af te leiden. - Kun je met een Deye-Scherr opname uitmaken of bij een metallisch kristal het om een kubisch dichtste stapeling gaat of om een kubisch lichaamsgecentreerde stapeling gaat? En bewijs je antwoord. - Fe3Al kristalliseert uit in 3 fasen. Gegeven fase A eenheidscel is kubus met op (0,0,0) en op

8 (1/2,1/2,1/2) een gelijke waarschijnlijkheid aan Fe en Al atomen. Gegeven fase B eenheidscel is kubus met op (0,0,0) enkel Fe en op (1/2,1/2,1/2) een gelijke waarschijnlijkheid aan Fe en Al atomen. Gegeven fase C eenheidscel is kubus en dan een hele reeks coordinaten. Gevraagd wat is het bravaisrooster van iedere fase en motiveer je antwoord met eventueel een projectietekening. - Bespreek 3 diffractiemethoden. - Geef een project volgens 001 van ruimtegroep P4(2)schroefas dus /m (P4/m) en gegeven unieke coord en bepalen van welk kristalstelsel. - Het verschil in intensiteit staven voor NiO tusen 200 en 210 reflectie met dichtheden, ionenstralen en een grafiek met atomaire verstrooiingsfactor geven. uitdoving uitleggen plus bewijs voor een A rooster Braggreflectie: een structureel motief analoog als in het boek van kristallografie maken - aan de hand van een gegeven formule die de hoeken tussen contactvlakken maakt, moet hij de miller indices bepalen van een vlak. - Je krijgt de unieke atoomcoordinaten en die tekening met al de symmetrie-elementen erop ( spiegel, glijspiegel... ) en je moet de projectie maken op het (001) vlak Ook ruimtegroep, kristalstelsel en chemische samenstelling geven. - Je krijgt een aantal dhkl-waarden in Ångström. Het komt van een monster met 2 stoffen in. Eén met een kubisch P en een met een kubisch F rooster. Je moet dus al die waarden indiceren en dimensies van de eenheidscellen van de 2 stoffen geven. Mondeling: - Tetraeder: welke puntgroep, teken de puntgroep,...? - I (innergecentreerde kubussen) - Vlakgroep bepalen van een Esher, eenheidscel erin aanduiden - Stereografische projectie van een puntgroep. - Projectie op [002] van grafiet, bevat dit vlak glijspiegelvlakken, welke vlakgroep is dit.- voorwerp: bevat dit een glijspiegelvlak, welke puntgroep is dit (moest het een kristal zijn)

9 Organische Chemie Theorie - Bespreek de kinetische en de thermodynamische aspecten van de reactiesnelheid. - Bespreek de kinetische en de thermodynamische aspecten van de zuurtegraad. - Bespreek de oxidatie van primaire alcoholen met Cr(VI). - Bespreek het postulaat van Hammond en illustreer met 2 voorbeelden. - Bespreek de [1,n]-sigmatrope omleggingen - Hammondpostulaat + figuur. - Bespreek het belang van het solvent bij nucleofiele substitutie. - (2R, 3S)-3-chloor-2-butanol geeft met KOH in EtOH een oxiraan. Bespreek de strucuur. - Bespreek E2. - Bespreek E1. - Bespreek syn-eliminatie. - Bespreek halogeneren van propaan met chloor en broom. - Bespreek de aromatische elektrofiele substitutie (+ effect van de aanwezige substituenten op de richting en de reactiviteit). - Bespreek de sulfonering van naftaleen onder kinetische en thermodynamische controle. - Bespreek de reactiviteit van aminen met HNO2 (+NaOH en HCl) - Bespreek 1,3 dipolaire cycloadditie - Bespreek de reductie - Geef het mechanisme van allylbromering. - Geef het mechanisme van allylbromering met N-broomsuccinimide. - Geef het mechanisme van de Wittig-reactie met een fosforylide. - Geef het mechanisme van de vorming van een ketal. - Geef het mechanisme voor - Geef het mechanisme van aldolcondensatie met NaOH. - Geef het mechanisme van aldolcondensatie in zuur midden. - Geef het mechanisme van verzeping van een ester met NaOH. - Geef het mechanisme van de vorming van een ester uit een carbonzuur en een alcohol. - Geef het mechanisme van Claisencondensatie voor

10 - Geef het mechanisme van de oxidatie van RCH2OH met CrO3. - Geef het mechanisme van de reductie van een alkyn met Na in vloeibaar NH3. - Geef het mechanisme van de Baeyer-Villiger oxidatie voor RCOR met R CO3H. - Geef het mechanisme voor een alkyn in een oplossing van Na in NH3. - Geef het mechanisme van de vorming van een diazoniumzouot (RNH2 + HNO2). - Geef de reactiviteit van aminen ten opzichte van HNO2 - Geef uitleg over de 1,3-dipolaire cycloadditie - Vergelijk de reactiviteit van primaire alifatische en aromatische aminen met HNO2. - Vergelijk de elektrofiele substitutie aan pyridine en aniline. - Vergelijk de elektrofiele substitutie aan pyridine en pyrrool Oefeningen - Geef mechanisme van - Bereid: Vul aan:

11

12 Chemische binding - Voor welke d-configuraties verwacht u een sterk Jahn-Teller effect? - Bespreek de selectieregels bij de elektronenspectroscopie. - Geef een vibratie-analyse voor het carbonaatanion. - Hoe ziet het pi-systeem eruit voor : (en dan een tekening : een vierring met op elk hoekpunt een dubbele binding naar een CH2)

13 Spectroscopische Analysemethoden - zelfabsorptie - waarom vertonen zwaardere elementen een betere detectielimiet in XRF? - waarom voert men bij UV-VIS best niet bij te hoge of te lage absorbantie metingen uit? - GFAAS: leg het temperatuurprogramma uit, bespreek het l'vov platform en bespreek de voor-en nadelen van GFAAS t.o.v. vlam AAS juist/fout vraagjes (zo volledig mogelijk uitwerken) - je hebt geen monochromator meer nodig bij AAS omdat je al met een HKL werkt - je hebt bij AAS en ICPOES geen last van ionen wegens de lage temperatuur - de absorbantie A in functie van de golflengte geeft evenwijdige grafieken voor oplossingen die dezelfde component bevatten, maar in verschillende concentratie? - chemische toestand waarin een element voorkomt beïnvloedt XRF signaal? - de matrix beinvloedt het xrf signaal? - titraties in UV-VIS ( pag. uv-vis 27), een aantal grafiekjes tekenen. xrf: - hoe selecteer je golflengte ( = > analysatorkristal uitleggen) - lichte t.o.v. zware elementen ( pag. xrf - 14 ) - correctie voor matrixeffecten, niet door mathematische correctie - Zeeman-achtergrondcorrectiesysteem - Opstellingen voor simultane multi-elementbepaling bij ICPOES.

6 MAGNETISME EN ELEKTROMAGNETISME

6 MAGNETISME EN ELEKTROMAGNETISME Evalueren in fysica 6-de jaar blz. 1 6 MAGNETISME EN ELEKTROMAGNETISME 1 Meerkeuze 1.1 Drie spoelen A, B en C zijn in serie in een kring geschakeld. In de kring bevindt zich een ideale spanningsbron van

Nadere informatie

Reactie-energie, reactiesnelheid en evenwicht. Inhoud. Reactie-energie (bovenbouw)...2 Reactiesnelheid (bovenbouw)...2 Evenwicht (bovenbouw)...

Reactie-energie, reactiesnelheid en evenwicht. Inhoud. Reactie-energie (bovenbouw)...2 Reactiesnelheid (bovenbouw)...2 Evenwicht (bovenbouw)... Reactie-energie, reactiesnelheid en evenwicht Je kunt bij een onderwerp komen door op de gewenste rubriek in de inhoud te klikken. Wil je vanuit een rubriek terug naar de inhoud, klik dan op de tekst van

Nadere informatie

Warmte en de eerste hoofdwet van de thermodynamica

Warmte en de eerste hoofdwet van de thermodynamica Wanneer het koud is, dienen warme kleren als isolatoren om het warmteverlies van het lichaam naar de omgeving door geleiding en convectie te verminderen. De stralingswarmte van een kampvuur kan jou en

Nadere informatie

Periodieke verschijnselen : elektro-magnetische trillingen en golven

Periodieke verschijnselen : elektro-magnetische trillingen en golven Periodieke verschijnselen : elektro-magnetische trillingen en golven Auteur : Jouri Van Landeghem versie 0;91 1 Copyright (c) 2008 Jouri Van Landeghem. Toestemming wordt verleend tot het kopiëren, verspreiden

Nadere informatie

Wetenschappelijke experimenten voor de derde graad

Wetenschappelijke experimenten voor de derde graad Cahiers T 3 Europe Vlaanderen nr. 38 Wetenschappelijke experimenten voor de derde graad Verzamelen van gegevens met sensoren en TI-Nspire CX of TI-84 Plus Hans Bekaert Olivier Douvere Wetenschappelijke

Nadere informatie

Algemene Natuurkunde II

Algemene Natuurkunde II Algemene Natuurkunde II professor P. Van Duppen Inge Verbeek 2006-2007 Inhoudsopgave IV Elektriciteit en Magnetisme 1 23 Elektrische velden en de wet van Coulomb 3 23.1 Eigenschappen van elektrische ladingen............................

Nadere informatie

J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A

J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A 2 jan dezider kees koomen-majernik Fundamentele vergelijkingen De Schrödingervergelijking:

Nadere informatie

13 Evenwichten. Hoofdstuk 13 Evenwichten. 13.1 Omkeerbare reacties. 13.2 Dynamisch evenwicht

13 Evenwichten. Hoofdstuk 13 Evenwichten. 13.1 Omkeerbare reacties. 13.2 Dynamisch evenwicht 13 Evenwichten 13.1 Omkeerbare reacties Hoofdstuk 13 Evenwichten Het is in de praktijk vrijwel onmogelijk om beide reacties tegelijk te laten verlopen. 7 a Roze + n H 2 O Blauw.n H 2 O 3 1 a Schrijf beide

Nadere informatie

Toets T2 Algemene en Anorganische Chemie. 30 oktober 2013

Toets T2 Algemene en Anorganische Chemie. 30 oktober 2013 Toets T2 Algemene en Anorganische Chemie 30 oktober 2013 Naam: Studentnummer Universiteit Leiden: Dit is de enige originele versie van jouw tentamen. Het bevat dit voorblad, enkele pagina s met informatie

Nadere informatie

Examen HAVO. scheikunde. tijdvak 1 dinsdag 27 mei 13.30-16.30 uur

Examen HAVO. scheikunde. tijdvak 1 dinsdag 27 mei 13.30-16.30 uur Examen HAVO 2008 tijdvak 1 dinsdag 27 mei 13.30-16.30 uur scheikunde Dit examen bestaat uit 38 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 79 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met

Nadere informatie

Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3

Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave 5 1. Inleiding 7 2. Voorbeelden van Onderzoekspractica Overzicht 9 1 Basis De Dichtheid van een Materiaal - leerlinginstructie 10 docentinstructie 12 2 Verwerven

Nadere informatie

- 1 - WERKEN MET STOOM. Werken met stoom

- 1 - WERKEN MET STOOM. Werken met stoom - 1 - WERKEN MET STOOM - 2 - VOORWOORD. Deze lesstof is bedoeld om de belangrijkste thermodynamische beginselen die bij het proces van energieopwekking een rol spelen, kort te behandelen. Vele begrippen

Nadere informatie

Reader. Science. Thema Energie. Prijs 2,85. Science 1 energie

Reader. Science. Thema Energie. Prijs 2,85. Science 1 energie Reader Science Thema Energie Prijs 2,85 Science 1 energie Beweging en energie Zowel de levende als de niet levende natuur zijn constant in beweging. Alles blijft veranderen. Dit veranderen heeft alles

Nadere informatie

BLUE ENERGY ZONNE-ENERGIE UIT WATER

BLUE ENERGY ZONNE-ENERGIE UIT WATER BLUE ENERGY ZONNE-ENERGIE UIT WATER Colofon De module Blue Energy: zonne-energie uit water is bestemd voor de lessen Natuur, Leven en Technologie (NLT). De module is op 3 februari 2010 gecertificeerd door

Nadere informatie

Elektrische en magnetische velden

Elektrische en magnetische velden Elektrische en magnetische velden ELEKTRISCHE EN MAGNETISCHE VELDEN 5 VWO versie 0.2 1 Elektrische en magnetische velden Elektriciteit en magnetisme beheersen ons leven. Een wereld zonder TV s, computers

Nadere informatie

DRUK. 1 Meerkeuzevragen met slechts één juist antwoord. Evaluatie druk p.1

DRUK. 1 Meerkeuzevragen met slechts één juist antwoord. Evaluatie druk p.1 Evaluatie druk p.1 DRUK 1 Meerkeuzevragen met slechts één juist antwoord 1.1 Twee glazen buizen (1) en (2) zijn verbonden door een gummislang. Buis (2) zit vast aan een statief. De buizen zijn tot de helft

Nadere informatie

MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO

MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO Leven en Natuurkunde MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO LEVEN EN NATUURKUNDE In deze lessenserie nemen we een kleine duik in de biofysica. De biofysica beschrijft levende systemen aan de

Nadere informatie

Energie om mee te nemen

Energie om mee te nemen 001 Nieuwe Scheikunde Energie om mee te nemen Een module over batterijen Module 02 Leerlingentekst 003 inhoud voorwoord 005 inleiding 006 elektrische energie 007 hoe reageren een reductor en een oxidator

Nadere informatie

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp Elektronica 1 Spanningsbronnen 2 Weerstanden en diodes in de elektronica 3 Spanningsdeler, potentiaal, opamp 4 Stroomsterkte en lading; condensator 5 Het op- en ontladen van een condensator 6 De 555 timer

Nadere informatie

WWW.OVERAL.NOORDHOFF.NL VIERDE EDITIE. EINDREDACTIE Wim Sonneveld. AUTEURS Robert Bouwens Paul Doorschot Joost van Reisen Annemieke Vennix

WWW.OVERAL.NOORDHOFF.NL VIERDE EDITIE. EINDREDACTIE Wim Sonneveld. AUTEURS Robert Bouwens Paul Doorschot Joost van Reisen Annemieke Vennix WWW.OVERAL.NOORDHOFF.NL VIERDE EDITIE EINDREDACTIE Wim Sonneveld AUTEURS Robert Bouwens Paul Doorschot Joost van Reisen Annemieke Vennix EXPERIMENTEN Jan Frankemölle ICT André van der Hoeven Marten van

Nadere informatie

De kleinste bouwstenen en hun krachten

De kleinste bouwstenen en hun krachten Inhoud De kleinste bouwstenen en hun krachten...2 Het Standaardmodel...2 Fundamentele deeltjes: Fermionen...3 Fundamentele krachten: Bosonen...4 Opgave: B c -meson...5 Het Higgs-mechanisme...6 Deeltjesversneller...9

Nadere informatie

Blue Energy. Thijs van der Zaan Martijn Klein. Fase 3 Profielwerkstuk. Profielwerkstuk V6 NLT

Blue Energy. Thijs van der Zaan Martijn Klein. Fase 3 Profielwerkstuk. Profielwerkstuk V6 NLT Blue Energy Thijs van der Zaan Martijn Klein Profielwerkstuk V6 NLT Fase 3 Profielwerkstuk Wat is het optimale vermogen van onze RED-cel? Profielwerkstuk VWO 6 Martijn Klein Thijs van der Zaan 2012 Begeleidt

Nadere informatie

Start van de moderne fysica

Start van de moderne fysica Documentatiemap Start van de moderne fysica Christian Maes extra documentatie bij de vertaling van de publicaties van Albert Einstein uit 1905 door Frans A. Cerulus christian.maes@fys.kuleuven.be frans.cerulus@fys.kuleuven.be

Nadere informatie

ZUREN EN BASEN. Samenvatting voor het VWO. versie mei 2013

ZUREN EN BASEN. Samenvatting voor het VWO. versie mei 2013 ZUREN EN BASEN Samenvatting voor het VWO versie mei 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Vooraf 2. Algemeen 3. Zuren 4. Basen 5. Het waterevenwicht 6. Definities ph en poh 7. ph BEREKENINGEN 7.1. Algemeen 7.2. Water

Nadere informatie

Gebufferd papier. Module 5. In deze module maak je kennis met zuren en basen, hun eigenschappen en reac es. Voornaamste begrippen zijn: indicatoren

Gebufferd papier. Module 5. In deze module maak je kennis met zuren en basen, hun eigenschappen en reac es. Voornaamste begrippen zijn: indicatoren Module 5 Gebufferd papier In deze module maak je kennis met zuren en basen, hun eigenschappen en reac es. Voornaamste begrippen zijn: indicatoren zuurgraad (ph) ph berekeningen zuurbase reac es 2014 H.J.C.

Nadere informatie

Klassieke Mechanica Een brede introductie

Klassieke Mechanica Een brede introductie Klassieke Mechanica Een brede introductie H. Christiaen 2 Versie 1.51 16-10-2014 Omslagillustratie: foto ontleend aan Wiki Commons: Newtons cradle animation (http://commons.wikimedia.or/wiki/file:newtons_cradle_animation_book.gif)

Nadere informatie

MENSELIJK LICHAAM (ON)BEGRENSDE MOGELIJKHEDEN 5 HAVO

MENSELIJK LICHAAM (ON)BEGRENSDE MOGELIJKHEDEN 5 HAVO Menselijk Lichaam MENSELIJK LICHAAM (ON)BEGRENSDE MOGELIJKHEDEN 5 HAVO MENSELIJK LICHAAM Het menselijk lichaam is in deze module de centrale context. Hoofdstuk 1 gaat over de warmtehuishouding van het

Nadere informatie

Anouk Matthys. Academiejaar 2009 2010. Scriptie voorgelegd tot het behalen van de graad Van Master in de Geologie

Anouk Matthys. Academiejaar 2009 2010. Scriptie voorgelegd tot het behalen van de graad Van Master in de Geologie FACULTEIT WETENSCHAPPEN Vakgroep Geologie en Bodemkunde Relatieve paleomagnetische-intensiteitmetingen op Holocene sedimenten uit het Villarricameer (Chili, Zuid-Amerika)- Bijdrage tot de mastercorrelatiecurve

Nadere informatie

Uitwerking exameneisen examen Zendamateur N/F

Uitwerking exameneisen examen Zendamateur N/F Uitwerking exameneisen examen Zendamateur N/F Op basis van exameneisen versie 30 juli 2010, referentie 944a.v1/944b.v1 Door Robert Elsinga, PC5E Versie 1.02 d.d.08-03-2015 [bewust lege pagina] Pagina 2

Nadere informatie

0. Inleiding. Afb. 0.01 HOOFDSTUK 0: INLEIDING 7

0. Inleiding. Afb. 0.01 HOOFDSTUK 0: INLEIDING 7 Inhoud Hoofdstuk 0: Inleiding Hoofdstuk 1: Draaistroommotoren Hoofdstuk 2: Frequentie-omvormers Hoofdstuk 3: Frequentie-omvormers en draaistoomm. Hoofdstuk 4: Bescherming en Veiligheid Bijlage I: Algemene

Nadere informatie