Er waart een golf van idealisme door Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Er waart een golf van idealisme door Nederland"

Transcriptie

1 Manifest Er waart een golf van idealisme door Nederland Door Denktank Prof. dr. Sigrid He mels (EUR) Prof. dr. Gabriël van den Brink (UvT) Mr. Addie Stehouwe r (Nationale Ombudsman) Prof. dr. Sylvester Eijffinger (UvT) Mr. Marnix van Rij (E&Y) Felix Rottenberg Prof. dr. Theo Camps (UvT) Ds. Paul van Oosten (Diaconie Amsterdam) Prof. mr. Arno Akkermans (VU) Prof. dr. Lucas Meijs (EUR) Redactie: prof. dr. Theo Schuyt (VU) en Mr. Elly Mariani (VU) Uitgebreide versie 22 november 2013 Dit Manifest wil uiting geven aan een hoopgevende ontwikkeling in Nederland. Het Particulier maatschappelijk initiatief, oorspronkelijk, autonoom, oer-nederlands, zoekt een vorm, lokaal, regionaal en landelijk. Een vorm die zichtbaar is, waar maatschappelijke initiatieven elkaar tegenkomen en van elkaar leren. Een baken van hoop en inspiratie. Een vorm die ook voor overheden en marktpartijen zichtbaar en herkenbaar is.

2 De denktank is een tijdelijk, onafhankelijk adviesorgaan. De leden participeren zonder last of ruggespraak. De totstandkoming van dit advies is door een incidentele bijdrage van een particulier fonds mogelijk gemaakt. 2

3 Het Manifest Inhoudsopgave 1. Inleiding, probleemstelling en opzet 2. Begripsomschrijving 3. Missie en visie van particulie r maatschappelijk initiatief 4. Analyse 4.1 Hoe particulier initiatief in de verzorgingsstaat is gemarginaliseerd; een historische terugblik 4.2 Ontzield, verstatelijkt particulier initiatief 4.3 Behoefte aan betekenis; eigen identiteit 5. Oplossingen 5.1 Van handelingsverlegenheid naar leven met variëteiten 5.2 Onafhankelijkheidacceptatie 6. Wat te doen?; Naar een Nederlandse Raad voor Maatschappelijk Initiatief? Bijlage 1 Aanbevolen artikelen door leden van de Denktank Bijlage 2 The Independent Sector: leading organization in de Verenigde Staten 3

4 Manifest 1. Er is in de participatiesamenleving meer tussen overheid en de individueel verantwoordelijke burger 2. Er waart een golf van idealisme door Nederland; een golf van particuliere, maatschappelijke initiatieven 3. Dit idealisme past in de Nederlandse traditie van particulier initiatief 4. Dit particulier initiatief kent eigen organisatie- en governance vormen 5. Het aanprijzen van de individueel verantwoordelijke burger in de participatiesamenleving miskent dit maatschappelijk betrokken middenveld 6. De verantwoordelijkheid van particulier initiatief raakt aan de maatschappelijke verantwoordelijkheden van overheid en markt 7. De Nederlandse democratie en de Nederlandse verzorgingsstaat berusten op drie pijlers: vrijheid (burgerrechten, een vrije markt), gelijkheid (voor wet en overheid) en broederschap (betrokkenheid op elkaar en bij de maatschappij) 8. Particuliere, maatschappelijke initiatieven belichamen broederschap, betrokkenheid en directe democratie (dit te onderscheiden van politieke democratie) 9. Particulier initiatief wordt niet op de juiste wijze gekend en laat zich niet op de juiste wijze kennen 10. De balans tussen overheid, markt en particulier initiatief is scheefgetrokken 11. Een heroriëntatie van particulier initiatief is noodzakelijk om deze balans te herstellen 12. Een stap is dat partijen elkaar kennen, ontmoeten en waar mogelijk elkaar versterken 4

5 1. Inleiding, probleemstelling en opzet Dit Manifest is opgesteld om uiting te geven aan een grote bezorgdheid dat aan particulier initiatief in Nederland geen recht wordt gedaan. De vele vrijwilligers worden gezien als onbetaalde arbeidsreserve voor een bezuinigende overheid. Filantropische fondsen op hun beurt worden geacht bij te dragen om gaten in overheidsbudgetten te dichten. Dit Manifest wil echter ook uiting geven aan een hoopgevende ontwikkeling in Nederland. Particuliere maatschappelijke initiatieven alom. Vanaf 1993 is in Nederland een sector filantropie in opkomst 1. Geldwervende fondsen, vermogensfondsen treden vanaf dat moment meer op de voorgrond. Nieuwe fondsen nemen snel in aantal toe. Van de Ende, Cruijff, en Krajicek geven in Nederland een gezicht aan deze ontwikkeling. Lokale gemeenschapsfondsen doen hun intrede; particuliere zorgarrangementen ontstaan naast vele andere burgerinitiatieven, fondsen op naam floreren, maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt door bedrijven algemeen gepraktiseerd, voedselbanken verspreiden zich in snel tempo over het land, vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties, vertegenwoordigd door de NOV, zijn onmisbaar voor het functioneren van de maatschappij. Particulier initiatief is springlevend. Maatschappelijk onmisbaar, echter als sector nog weinig zichtbaar voor de politiek, onbekend voor ambtelijke beleidsmakers en gebrekkig communicatief naar het brede publiek. Dit betekent, dat dit particulier initiatief zichzelf nog onvoldoende georganiseerd heeft, geen duidelijke constituency heeft, gebaseerd op een visie en een missie. Dit werd bijvoorbeeld duidelijk bij de totstandkoming van het Belastingplan 2012 (inhoudende de Geefwet), dat uiteindelijk de uitkomst bevatte van politieke en maatschappelijke lobbyactiviteiten, met name toegespitst op fiscale regelingen met betrekking tot cultuur. De onlangs in de Troonrede 2013 gepropageerde participatiesamenleving maakt andermaal duidelijk dat het Kabinet voorbij gaat aan het feit dat er tussen overheid en de individueel verantwoordelijke burger meer bestaat, namelijk particulier, maatschappelijk initiatief. 8 wetenschappers uit verschillende disciplines en 4 maatschappelijke experts hebben als Denktank een poging ondernomen de situatie waarin het particulier initiatief op dit moment verkeert te duiden, een analyse te maken en oplossingen te bieden. Doelstelling Het doel van dit manifest uit wetenschappelijke hoek is om vanuit een onafhankelijke positie, steun te verlenen aan de maatschappelijke (branche) organisaties van het particulier initiatief en tevens een bijdrage te leveren aan de politieke en beleidsdiscussies over de Nederlandse verzorgingsstaat van de toekomst. Tegelijkertijd beoogt het manifest ook een bijdrage te leveren aan het zelfbewustzijn van de vele particuliere initiatieven en daarmee uiting te geven aan bezieling, perspectief en idealen, kortom, een baken van hoop te zijn. 1 Schuyt, Th. (2001). De Filantropische Sector en Philanthropic Studies in Nederland. Wetenschappelijke belangstelling voor een maatschappelijke sector in wording. Houten/ Diegem: Bohn stafleu Van Loghum. Oratie VU A msterdam 5

6 Probleemstelling Gezien het bovenstaande houdt de Denktank zich bezig met het beantwoorden van de volgende vragen: 1. Hoe kan de ontstane situatie van particulier maatschappelijk initiatief worden verklaard? 2. Hoe ziet de visie en missie van particulier maatschappelijk initiatief eruit? 3. Wat zijn oplossingen voor de ontstane situatie? Opzet Het voorwerk voor de tekst is gedaan via individuele interviews met de leden van de Denktank. Aan het eind van elk interview is gevraagd om een artikel (van eigen hand of anderszins) aan te leveren dat het best de eigen ideeën weerspiegelt. Deze artikelen zijn in Bijlage 1 opgenomen Afsluitend is met zes leden van de Denktank eenmaal gezamenlijk vergaderd. 6

7 2. Begripsomschrijving Filantropie is een ander woord voor particulier maatschappelijk initiatief dat zijn/haar eigen tijd investeert of portemonnee meebrengt. Uit betrokkenheid en ten behoeve van het algemeen nut. Filantropie staat voor vrijwillige bijdragen aan de maatschappij: particulieren steunen KWF Kankerbestrijding en de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM) middels donaties en nalatenschappen; fondsen investeren in de Nederlandse kenniseconomie; bedrijven sponsoren culturele instellingen en NOC-NSF; sportverenigingen draaien op vrijwilligers. Nederland is het land van het particulier initiatief. Ondernemerschap, handelsgeest werd en wordt - verbonden met maatschappelijke betrokkenheid; de koopman en de dominee is een bekende typering van deze Hollandse attitude. Filantropie kwam in het verleden tot uiting in het oprichten van ouderenhofjes, in armenzorg en opvang van weduwen en wezen. Geen land ter wereld kent zoveel ouderenhofjes als Nederland en het Maagdenhuis staat in het centrum van Amsterdam. Aan het eind van de 20 e eeuw is een nieuw, modern soort filantropie ontstaan. Mede gevoed door een toegenomen welvaart, maar ook het resultaat van een groeiend gevoel van eigen verantwoordelijkheid voor het welzijn van de (wereld)samenleving en gestimuleerd door veranderend overheidsbeleid. De moderne filantropie is niet langer liefdadigheid, maar bestrijkt het brede terrein van algemeen nut zoals natuur, cultuurbehoud of de kenniseconomie. Een kernachtige definitie van filantropie is die van Bob Payton (1988): voluntary action for the public good 2. Hij is een van de grondleggers van het Center on Philanthropy aan de universiteit van Indianapolis, in de Verenigde Staten. In het onderzoek Geven in Nederland wordt een meer uitgebreide definitie dan die van Payton gebruikt: Filantropie staat voor bijdragen in de vorm van geld, goederen en tijd (expertise), vrijwillig ter beschikking gesteld door individuen en organisaties (fondsen, kerken, bedrijven, goededoelenloterijen), waarmee primair algemeen nuttige doelen worden gesteund 3. Moderne filantropie staat voor de handeling, de bijdrage. In Nederland gebeurt dat in de regel aan organisaties; men geeft aan een goede doelen organisatie. Filantropie heeft twee verschijningsvormen: als sector filantropie en als inkomstenbron voor non-profit instellingen De sector filantropie: ten eerste zijn er de filantropische instellingen, zoals de Nierstichting, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het VSB Fonds, de Van de Ende Foundation en het Wereld Natuurfonds. Een aantal brancheorganisaties van een aantal filantropische instellingen vooral de grotere - heeft zich verenigd binnen de sector filantropie. De sector filantropie is een subsector van de Nederlandse non-profit sector. Zij onderscheidt zich echter van andere non-profit instellingen op het punt van de zelf verkregen financiële middelen (om deze vervolgens door te geven aan algemeen nuttige doelen). 2 Payton. R.L. (1988). Philanthropy: Voluntary Action for the Public Good. New York: Macmillan. 3 Schuyt, Th., B, Gouwenberg en R. Bekkers (red.) Geven in Nederland Den Haag: Reed Elsevier 7

8 Daarnaast komt filantropie voor als een bron van inkomsten voor non-profit instellingen. In het Global Civil Society research-project zijn wereldwijd de non-profit sectoren in 34 landen onderzocht. Wat betreft de inkomstenbronnen van deze sector wordt onderscheiden in: - charges/fees (eigen inkomsten uit de markt); - government funding (overheidsfinanciering); - philanthropy (vrijwillige bijdragen; filantropie). (Salamon et al. 2004; Burger en Dekker 2001) 4 Hier volgen gegevens van enkele Europese landen: Europa Eigen inkomsten Overheidsfinanciering Filantropie UK 45% 47% 9% Frankrijk 35% 58% 8% Duitsland 32% 64% 3% Nederland 39% 59% 2% België 19% 77% 5% (Salamon 2004:33) Binnen Europa staat Nederland met 2% filantropische bijdragen op de laatste plaats. De nog grotendeels door de overheid gefinancierde Nederlandse non-profit sector wordt zich bewust van filantropie als inkomstenbron en stelt in rap tempo fondsenwervers aan. Zo doen bijvoorbeeld universiteiten, ziekenhuizen en culturele instellingen steeds vaker en intensiever aan fondsenwerving. En zij doen een beroep op vrijwilligers. Naast overheidsfinanciering en eigen marktinkomsten blijkt filantropie voor non-profit instellingen een steeds meer noodzakelijke optie. Nederlanders geven derhalve tijd en geld aan organisaties van de sector filantropie en steeds meer - aan non-profit organisaties. 4 Salamon, L.M., S.W. Sokolowski and Associates. (2004). Global Civil Society. Dimensions of the Nonprofit Sector. Bloomfield: Kumarian Press. Burger, A. en P. Dekker (red.). (2001). Noch markt, noch staat. De Nederlandse non-profitsector in vergelijkend perspectief. Den Haavg: Sociaal en Cultureel Planbureau. 8

9 3. Missie en Visie van particulier, maatschappelijk initiatief De philos anthropos is de persoon die handelt uit liefde voor de mensheid. In algemene betekenis, For the Love of Mankind 5. De missie van particulier maatschappelijk initiatief is bijdragen aan de kwaliteit van samenleven en samenleving. Sociaal, maatschappelijk, cultureel, ecologisch en economisch. Particulier initiatief draagt op eigen initiatief bij aan essentiële maatschappelijke functies, algemeen nuttige functies. De visie van particulier initiatief is afhankelijk van de maatschappelijke context waarin dit particulier initiatief opereert. Voor Nederland is de visie van particulier, maatschappelijk initiatief dat door haar inzet de pluriformiteit in de samenleving en daarmee de democratie wordt bewaard en bevorderd. Deze visie op de rol van particulier maatschappelijk initiatief wordt in de context van de Verenigde Staten door Payton en Moody als volgt verwoord. Zij zien voor filantropie een fundamentele rol weggelegd, die in democratieën belangrijk is. We have argued that philanthropy plays an essential role in defining, advocating and achieving the public good.... Both government and philanthropy provide public goods. Sometimes they do so in partnership government money is a primary source of funding for non-profit organizations and other times philanthropy steps in to provide public goods. when both the market and government fail to do so. 6 Zij vervolgen: Democracy needs philanthropy because democracy is not simply a political phenomenon. 7 Het belang pluriformiteit; een hernieuwde balans tussen overheid en zelfstandig particulier initiatief een hernieuwd maatschappelijk middenveld - wordt in de context van de Verenigde Staten eveneens door Peter Berger en Richard Neuhaus bepleit. Zij menen dat de moderne verzorgingsstaat niet ontmanteld moet worden, maar dat alternatieve mechanismen nodig zijn Zij schreven op basis van onderzoek in opdracht van het Enterprise Institute te Washington de publicatie: To empower people, the role of mediating structures in public policy. 8 Zij definiëren deze tussenstructuren als volgt: those institutions standing between the individual in his private life and the large institutions of public life...such institutions have a private face, giving private life a measure of stability, and have a public face, transferring meaning and value to the megastructures 9 Volgens deze sociologen kunnen mediating structures een belangrijke rol spelen. Zij kiezen daarmee positie tegen een neoliberaal standpunt dat de nadruk legt op individuele verantwoordelijkheid, maar ook tegen een statelijk standpunt dat maatschappelijke vraagstukken zaak voor de overheid zijn. Berger en Neuhaus presenteren mediating structures als fundamentele sociale categorie, essentieel voor een democratische maatschappij: 5 Wiepking, P. (2008). For the Love of Mankind. A sociological Study on Charitable Giving. Ph.D dissertation. VU University Amsterdam, Faculty of Social Sciences 6 R.L. Payton en M.P. Moody, Understanding Philanthropy. Its Meaning and Mission, Bloomington en Indianapolis: Indiana University Press 2008, p R.L. Payton en M.P. Moody, o.c. p Berger, P.L. and R.J. Neuhaus. (1977). To empower people, the role of mediating structures in public policy. Washington D.C. : American Enterprise Institute 9 o.c. p. 6 9

10 Without institutionally reliable processes of mediation, the political order becomes detached from the values and realities of individual life. Deprived of its moral foundations, the political order is delegitimized. When that happens, the political order must be secured by coercion rather than by consent. And when that happens democracy disappears 10 Trommel spreekt van Gulzig bestuur 11. Het afgelopen decennium is in de wereld van politiek, beleid en bestuur een opmerkelijke ontwikkeling op gang gekomen. Terwijl in brede kring het geloof in maatschappelijke maakbaarheid achterhaald is verklaard, zien we een bestuur dat zich steeds indringender met de leefwereld van burgers bemoeit: achter de voordeur, in de wijken, op de arbeidsmarkt, in de vrije tijd. Bijzonder daarbij is ook dat maatschappelijke organisaties, marktpartijen en ook burgers zelf medeverantwoordelijk worden gemaakt voor de uitvoering van alsmaar meer bestuurstaken. Dit alles vormt aanleiding om van gulzig bestuur te spreken, ofwel bestuur dat erop gericht is burgers en organisaties tot grotere trouw en toewijding aan de publieke zaak te bewegen. De centrale stelling luidt dat gulzig bestuur een pathologische reactie vormt op een drievoudig moderniseringstrauma. Het verzorgingsstaatideaal vervliegt, het overheidsgezag erodeert, en het zelfordenende vermogen van de samenleving lekt weg. Gulzig bestuur duidt op een angstige poging dit tij te keren en maatschappelijke orde te realiseren waar deze juist steeds problematischer wordt. Voor de Europese verzorgingsstaten wijst Schuyt naar de Franse Revolutie om de rol van filantropie te verduidelijken 12. Overheid, markt en filantropie zijn drie allocatiemechanismen voor het bereiken van algemeen nuttige doelen. Vreemd genoeg is gebleken dat een monopolie van een van deze mechanismen niet tot een leefbare samenleving leidt. Een monopolistisch overheidsregime vaak omschreven als communistisch of socialistisch leidt tot bureaucratie en tot ontmoediging van persoonlijke verantwoordelijkheid. De markt daarentegen vergroot die persoonlijke verantwoordelijkheid en vrijheid, maar als monopolistisch allocatiemechanisme leidt het tot onacceptabele bestaansonzekerheid en wijdverbreide armoede. Als filantropie zou overheersen wordt de persoonlijke betrokkenheid vooropgesteld, maar dit mechanisme kan leiden tot willekeur en ongelijkheid. Een oplossing voor de toekomst ligt misschien in een samenspel van deze drie mechanismen, waarin de overheid een sterke basis van voorzieningen garandeert en de markt en de filantropische sector ruimte creëren voor dynamiek en pluriformiteit. Een dergelijke opzet sluit enerzijds aan bij de geschiedenis van Europese democratieën doordat het de principes van de Franse Revolutie doet herleven: vrijheid (markt), gelijkheid (overheid) en broederschap (filantropie). Deze opzet past anderzijds bij de overgang van Europese verzorgingsstaten naar een civil society waarin meer aandacht wordt besteed aan de bijdragen en verantwoordelijkheden van individuele burgers, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. De driedeling in maatschappelijke allocatiemechanismen en de voorgestane balans daartussen komt ook naar voren in fundamenteel interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek naar coördinatiemechanismen in organisatie- en samenlevingsvormen. Dit 10 o.c. p.6 11 Tro mmel, W. (2009). Gulzig bestuur. oratie, 17 sept. 2009, VU. Meppel: Uitgeverij Boom, 12 Schuyt, Th. (2012). Filantropie in Europese Verzorgingsstaten; een uitdagende belofte. In : Openbaar Bestuur 22, 5, pp

11 onderzoek heeft het volgende basismodel van menselijke acties en coördinatie ontwikkeld. 13,14 (het model is zowel op micro meso- en macro niveau van toepassing). In order to explain the coordination of actions, there is a multitude of approaches in the social sciences whose systematization, however, which can be briefly described as follows: Mode of Coordination Type of Transaction Reasons for Compliance Hierarchy power relation fear Market Exchange interest Norms and Values conformity and approval commitment Solidarity personal relationship sympathy trust With these four sets of concepts, different types of motivations of human behavior as well as typical social prerequisites are described. These concepts explain the emergence of chains of action in an ideal way: however, what we usually find in reality is a mixture of elements which can only be recognized as such through a sharp distinction of the ideal type. (het derde en vierde type worden vaak samengevoegd).. 13 Hegner, F (1986). Solidarity and hierarchy: institutional arrangements for the coordination of actions. In F. X. Kaufmann, G. Majone, & V. Ostrom (Eds.). Guidance, Control en Evaluation in the Public Sector. The Bielefeld Interdisciplinary Project, De Gruyter, Berlijn/New York. 14 Kaufmann, F. X. (1987). Prevention and Intervention in the analytical Perspective of Guidance. In Kl. Hurrelman, F. X. Kaufmann, & F. Lösel (Eds.), Social Intervention: Potential and Constraints (pp ). DeGruyter, Berlijn/New York. 11

12 4. Analyse 4.1 Hoe particulier, maatschappelijk initiatief in de verzorgingsstaat is gemarginaliseerd; een korte, historische schets. Het particulier initiatief speelde tot begin jaren 70 in de vorige eeuw een belangrijke rol in het realiseren van maatschappelijke doelen. Als landelijke koepel kende Nederland voor maatschappelijke doelen de Nationale Raad voor het Maatschappelijk Welzijn (NRMW). Deze opereerde op landelijk niveau als coördinatiepunt van burgerlijk en kerkelijk particulier initiatief en de overheid. Op provinciaal niveau en in grotere steden functioneerden vanaf 1965 Raden voor Overleg en Advies (POA s en ROA s). Het Memorandum voorbereiding wetgeving maatschappelijk en cultureel welzijn, dat in 1970 verscheen, wilde deze structuur wettelijk vastleggen (Memorandum 1970). Men wilde overgaan tot het wettelijk regelen van welzijnsactiviteiten, die alle tot het beleidsterrein van het toenmalige Ministerie van CRM behoorden. Belangrijke punten waren: beleidsvoering, wettelijke regeling en decentralisatie. De beleidsvoorbereiding moest volgens het Memorandum een zaak worden van overheid, particulier initiatief en bevolking gezamenlijk. Over de beleidsvoorbereiding werd als volgt gedacht: particuliere instellingen moesten zich voor zover dit niet het geval was samenbundelen in zogenaamde functionele raden (functioneel wilde zeggen per werksoort) en deze functionele raden sloten zich aan bij een Raad voor Overleg en Advies (een ROA) waarin het verzamelde particulier initiatief in overleg trad met de overheid en bevolking. In 1972 verscheen het proefschrift van Bram Peper, Vorming van Welzijnsbeleid 15 Zijn promotieonderzoek verrichte hij onder begeleiding van de socioloog prof. dr. J.A.A. van Doorn. Aan deze, (met prof. dr. C. Lammers schrijver van het sociologische standaardwerk Moderne Sociologie ) ontleende Peper het begrip institutionalisering om het verschijnsel particulier initiatief en de organisatie van bevolkingsparticipatie in het brede welzijnsbeleid te analyseren. Hij onderzocht doelstelling, maatschappelijke steun en middelen van particulier initiatief en concludeerde dat er sprake was van anticiperende institutionalisering. Peper bepleitte een alternatief, te weten autonome institutionalisering, oftewel politieke invloedvergroting. Als latere beleidsadviseur van het toenmalig toonaangevende ministerie van CRM (later VWS) en voorzitter van de Knelpuntennota werd zijn beleidsmodel voorbeeld voor het gehele overheidsbeleid. De hierboven genoemde coördinatiepunten voor particulier initiatief (ROA S) zijn na het verschijnen van de Knelpuntennota uit 1974 verdwenen. De overheid ging het welzijnswerk en de cultuursector (maar ook onderwijs en de zorg) volledig financieren. Dit proces van statelijke financiering van particuliere non-profit instellingen stoelde op het politieke uitgangspunt wie betaalt, bepaalt. Deze volledige financiering geschiedde evenwel volgens de mal van het bestaande, verzuilde, particulier initiatief. Als de overheid protestantschristelijke scholen begunstigde, werden en moesten tegelijkertijd ook katholieke en openbare scholen hetzelfde ontvangen. Door het evenredigheidsprincipe werd deze wijze van overheidsfinanciering van particulier initiatief een vermenigvuldigingsfactor. Om deze reden kreeg Nederland de grootste non-profit sector van de wereld. 16 Maar wel een met een uniek karakter: een sector van staatsparticulier initiatief Peper, B. (1972) Vorming van welzijnsbeleid. Meppel: Boo m 16 Salamon, L. M., & Et-al (Eds.). (2004). Global Civil Society: Dimensions of the Nonprofit Sector. Volume 2 (Vol. 2). Baltimore: Johns Hopkins University, p Waal, S. De. (2000). Nieuwe strategieën voor het publieke domein. Alphen a/d Rijn: Samsom 12

13 Op deze manier ontstonden in Nederland twee soorten particulier initiatief: het staatsparticulier initiatief en het zelfstandige particulier initiatief (de huidige sector filantropie ) dat functioneert op basis van eigen financiële middelen. Dit proces van verstatelijking leidde ertoe dat ook de landelijke overleg- en beleidsvoorbereidingcontacten tussen overheid en sector filantropie ophielden te bestaan. De zelfstandige instellingen, het traditionele goede doelen particulier initiatief kon zich door dit overheidsbeleid slechts aan de rand van de maatschappij nestelen. Onbekend maakte langzamerhand onbemind. 13

14 4.2. Ontzield, verstatelijkt particulier initiatief De oorspronkelijke zuilen zijn verstatelijkt en daarmee is de ziel eruit verdwenen; betaald, ontzield en gevuld met staatsrationaliteit. De belofte van de kerk er wordt voor u gezorgd is door de overheid overgenomen. Van den Brink heeft empirisch onderzoek gedaan naar hoe het in Nederland staat met idealen 18. Empirisch onderzoek, dat tussen 2008 en 2012 gelopen heeft. Verzuiling was in Nederland onze eigen Tocqueville. De laatste 20 jaar is er héél veel over de markt en heel veel over de overheid gesproken. Daartussen was er niks; dat is institutioneel weggevallen. Ons onderzoek richtte zich op hoe het staat met idealisme in Nederland. Wij zijn op zoek gegaan naar waardedefinities. 49% van de bevolking noemt sociale waarden als de belangrijkste; een betere samenleving. Van die 49% noemt 25% vitale waarden zoals een nieuw type spiritualiteit, natuur- en dierbescherming. Maar 12% van de Nederlandse bevolking noemt inkomen als de belangrijkste waarde. Er is een golf van idealisme die om een vorm vraagt. De oude vormen voldoen niet meer; de civil society moet opnieuw worden uitgevonden. Noch de overheid, noch de markt kan dit, en het kan niet van bovenaf gestuurd worden. Wat betreft het maatschappelijk initiatief en haar toekomst zie ik drie ontwikkelingen: 1. Mensen nemen hun idealen veel serieuzer op dan 20 jaar geleden. Tijdens de verzuiling geschiedde de beleving van idealen in de kerk, terwijl door de week hard werd gewerkt. Het sacrale was afgescheiden. Nu zijn idealen niet langer opgesloten, maar relevant geworden in het werkzame leven; in het bedrijf. Secularisatie betekent niet dat het idealisme minder is geworden, maar méér. 2. Een tweede ontwikkeling is de herwaardering in de jaren 80 van ondernemerschap: er wordt positief gedacht over een ondernemende houding, moeite doen, vasthouden, ook winst maken mag weer. 3. Een derde is verbondenheid ; dat zit in ons allemaal. Totaal nieuwe verbindingswijzen dienen zich aan. Maatschappelijk particulier initiatief is vanwege het ondernemerschap niet institutionaliseerbaar. Het loopt via verbeelding en beelden. Het begint bij burgers. Dan pas komen in latere fasen besturen en politiek. Wij kunnen het niet van bovenaf sturen. Daarnaast is het vermogen én de bereidheid om zelf iets te organiseren is ongelijk verdeeld. Er zijn groepen voor wie dit niet werkt. De klassieke verzorgingsstaat zal voor lagere klassen nodig blijven. 19 Volgens Sylvester Eijffinger is Nederland op dit punt de beschaving voorbij; de middengroepen en de hogere klassen redden zich wel. De last komt bij groepen die zich niet kunnen wapenen. Het verval van de economie is de economie van het verval geworden. De grondleggers van de economische wetenschap waren moraalfilosofen, met een integrale visie op economie én maatschappij. Sinds Pareto is economie wiskunde geworden en van de maatschappij losgezongen Van den Brink, G. (Red.) (2012). De Lage Landen en het Hogere. De Betekenis van Geestelijke Beginselen in het Moderne Bestaan. Amsterdam: Amsterdam University Press 19 Interview met Van den Brink, in Tilburg, 26 augustus Interview met Eijffinger in Tilburg, 26 augustus

15 4.3 Behoefte aan betekenis; eigen identiteit Akkermans: Particulier initiatief heeft te maken met hoe natuurlijke personen de maatschappij ervaren. Fiscale aftrek zou aandacht moeten schenken aan de (sociale) psychologie: het gaat bij particulier initiatief om de beleving van rechtvaardigheid en betrokkenheid. Juist die betrokkenheid heeft niet alleen maatschappelijke betekenis, maar ook - en vooral voor de personen zelf. De overheid is instrumenteel; de markt is bekend. Particulier initiatief betreft identificatie en betrokkenheid. In alle wetenschappen zie je de laatste jaren verbreding van het mensbeeld. Zie de klassieke economie die plaats heeft moeten maken voor Behavioral Economics. Wij zijn allen jarenlang blootgesteld aan de Doctrine van self-interest. We zijn gebrainwashed : als ik mijn eigenbelang nastreef, voel ik mij beter. Terwijl sociaal psychologen op basis van empirisch onderzoek tot de conclusie komen dat mensen betekenis willen geven; dat dit voor hen als menselijke drijfveer belangrijker is dan self-interest. Ook in de medische wetenschap wordt de traditionele dichotomie lichaam geest nu vervangen door het bio-psycho-sociale model. In het recht, bij conflictoplossingenstrategieën zie je hetzelfde. Er komt ruimte voor bredere visies. Niet alleen focus op het geschil, maar op de achterliggende belangen. In het oude vorm wordt de menselijke kant vergeten, de betekeniskant is weg. Zie het onderzoek onder slachtoffers, bij mensen bijvoorbeeld die een kind door een ongeval hebben verloren. Empirisch onderzoek wijst uit dat die slachtoffers zich vooral druk maken dat het niet nog een keer kan gebeuren; dat het gevaarlijke verkeersplein veranderd moet worden. Bij fouten in het ziekenhuis zie je dit ook terug: de betrokkenheid dat voorkomen wordt dat missers nogmaals worden gemaakt. Elk individu verwoordt het op zijn eigen manier; het gemeenschappelijke zit erin dat mensen betekenis willen geven. 21 Particulier initiatief en de overheid: privaat recht en publiekrecht. Het is geregeld dat via de parlementaire democratie het kader wordt geschapen voor privaatrecht en zelfregulering, maar deze werkelijkheid is achterhaald. Zie bijvoorbeeld de wet bescherming persoonsgegevens. De wet schrijft voor: Gedragscode Het Model Representativiteit Output legitimatie (het werkt!) En dit geschiedt onder het mom van zelfregulering: ik noem dit particulier onderaannemerschap. Meijs: Er waart een golf van idealisme suggereert dat er iets nieuws aan de hand is. Dat is niet zo. Het is een bestaande golf, vanuit een lange traditie. In de contacten tussen overheid en particuliere organisaties wordt het probleem van governance zichtbaar; daar zijn verschillen van inzicht. De overheid denkt in raden van toezicht, toezicht en control. Bijvoorbeeld bij de wetsvoorstellen op maatschappelijke ondernemingen. Particuliere organisaties, verenigingen werken anders, zij hebben andere organisatieprincipes. Overheid en particulier 21 Interview met Akkermans in Amsterdam, 30 juli

Manifest Er waart een golf van idealisme door Nederland

Manifest Er waart een golf van idealisme door Nederland Manifest Er waart een golf van idealisme door Nederland Door Denktank Prof. dr. Sigrid Hemels (EUR) Prof. dr. Gabriël van den Brink (UvT) Mr. Addie Stehouwer (Nationale Ombudsman) Prof. dr. Sylvester Eijffinger

Nadere informatie

Maatschappij Themarapport

Maatschappij Themarapport Maatschappij Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Jeroen Boon; Jack Simons Deelnemers: Diederik van der Burg; Peter Daub; Marc van der Hijden; Iteke van

Nadere informatie

Vrijwilligerswerkbeleid nog in de 1 kinderschoenen. plaatsbepaling. 6 Vrijwillige Inzet Onderzocht. Eric Lagendijk, adviseur/onderzoeker bij DSP-groep

Vrijwilligerswerkbeleid nog in de 1 kinderschoenen. plaatsbepaling. 6 Vrijwillige Inzet Onderzocht. Eric Lagendijk, adviseur/onderzoeker bij DSP-groep 6 Vrijwillige Inzet Onderzocht Vrijwilligerswerkbeleid nog in de 1 kinderschoenen plaatsbepaling Eric Lagendijk, adviseur/onderzoeker bij DSP-groep Overheidsbeleid dat gericht is op maatschappelijke activiteiten

Nadere informatie

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen.

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Riëtte Engelen (0459798) Volkerakstraat 7B 3522 RA Utrecht Tel.: 06 49 89 62 43 E-mail: RietteEngelen@gmail.com Universiteit Utrecht

Nadere informatie

A b s t r a c t. Journal of Social Intervention: Theory and Practice 2009 Volume 18, Issue 2, pp. 61 83 URN:NBN:NL:UI:10-1-100066

A b s t r a c t. Journal of Social Intervention: Theory and Practice 2009 Volume 18, Issue 2, pp. 61 83 URN:NBN:NL:UI:10-1-100066 Journal of Social Intervention: Theory and Practice 2009 Volume 18, Issue 2, pp. 61 83 URN:NBN:NL:UI:10-1-100066 ISSN: 1876-8830 URL: http://www.journalsi.org Publisher: Igitur, Utrecht Publishing & Archiving

Nadere informatie

De participatiesamenleving een utopie?

De participatiesamenleving een utopie? De participatiesamenleving een utopie? Een onderzoek naar de grenzen van zelfzorg door de civil society Scriptie bij de master Arbeid, zorg en welzijn: Beleid en interventie Algemene Sociale Wetenschappen,

Nadere informatie

Burgers tonen lef! Narratief onderzoek naar vraagpatronen van burgers en professionals die wonen of werken in de wijk Hambaken in s-hertogenbosch.

Burgers tonen lef! Narratief onderzoek naar vraagpatronen van burgers en professionals die wonen of werken in de wijk Hambaken in s-hertogenbosch. Narratief onderzoek naar vraagpatronen van burgers en professionals die wonen of werken in de wijk Hambaken in s-hertogenbosch. Buro Toonlef! M. van der Sanden oktober 2012 Inhoud Voorwoord 4 Samenvatting

Nadere informatie

12/2012. Rob. Loslaten in vertrouwen. Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving.

12/2012. Rob. Loslaten in vertrouwen. Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving. 12/2012 Loslaten in vertrouwen Rob Raad Ropenbaar voor het bestuur Loslaten in vertrouwen Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving December 2012 Rob Profiel De Raad voor het openbaar

Nadere informatie

ieuwe inancierings ormen VOOR UBLIEKE Een publicatie van: Impact AARDE Centrum voor Sociaal Ondernemerschap JUNI 2014 Impact Bonds in Nederland

ieuwe inancierings ormen VOOR UBLIEKE Een publicatie van: Impact AARDE Centrum voor Sociaal Ondernemerschap JUNI 2014 Impact Bonds in Nederland ieuwe inancierings ormen VOOR UBLIEKE AARDE Een publicatie van: Society Impact NSOB Centrum voor Sociaal Ondernemerschap JUNI 2014 Impact Bonds in Nederland nieuwe Financierings vormen VOOR PUBLIEKE WAARDE

Nadere informatie

WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID?

WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID? WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID? Thesis MBA-Health, april 2014 Erasmus CMDZ Rotterdam Anja Winkelaar & Annet van Ginkel Begeleider Prof.dr. Aad de Roo INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave

Nadere informatie

Relaties tussen Surinaamse en Nederlandse NGO s; Een perspectief op de samenwerking. ISBN 90 76736 03-0 Amsterdam: Amsterdam Research Institute for

Relaties tussen Surinaamse en Nederlandse NGO s; Een perspectief op de samenwerking. ISBN 90 76736 03-0 Amsterdam: Amsterdam Research Institute for Relaties tussen Surinaamse en Nederlandse NGO s; Een perspectief op de samenwerking. ISBN 90 76736 03-0 Amsterdam: Amsterdam Research Institute for Global Issues and Development Studies (AGIDS) Paramaribo:

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Verder Werken... ... er is nog een wereld te winnen! Eindrapport van de Commissie Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligersbeleid.

Verder Werken... ... er is nog een wereld te winnen! Eindrapport van de Commissie Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligersbeleid. Verder Werken...... er is nog een wereld te winnen! Eindrapport van de Commissie Vrijwilligersbeleid Commissie Vrijwilligersbeleid Geen mens is een Eiland, geheel op zichzelf John Donne 1572/1631 Uit:

Nadere informatie

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Enschede, december 2009 Rob van Dijk Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Afstudeercommissie: Dr. J.M. Gutteling, faculteit Gedragswetenschappen Prof. Dr. G.J. Hospers, faculteit

Nadere informatie

De efficiëntie van investeringen en sociaal kapitaal:

De efficiëntie van investeringen en sociaal kapitaal: De efficiëntie van investeringen en sociaal kapitaal: Verslag van een zoektocht Rudy de Jong Discussiepaper ten behoeve van het ASRE Onderzoeksseminar van 29 april 2010 over het thema Efficiëntie van Woningcorporaties

Nadere informatie

Etniciteit en Conflict in Macedonië

Etniciteit en Conflict in Macedonië Etniciteit en Conflict in Macedonië Jelmer Kamstra Opleiding Ontwikkelingsstudies Faculteit der Sociale Wetenschappen K.U. Nijmegen Juli 2004 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Theoretisch kader... 8 2.1

Nadere informatie

Meer of minder democratie?

Meer of minder democratie? Meer of minder democratie? Een kwalitatief onderzoek naar de manier waarop burgers de democratie in Nederland beleven. Hanna van Dijk Begeleiders: Hilde Coffé (UU) en Gerben Bruins (Ferro Explore!) Universiteit

Nadere informatie

-Een brochure in het kader van het Platform DSE-

-Een brochure in het kader van het Platform DSE- -Een brochure in het kader van het Platform DSE- Enthousiast over deze Brochure voor Mondiaal Bestuur? Geef 'm door. Dat kan ook digitaal; deze uitgave is e-book beschikbaar via http://www.platformdse.org/"

Nadere informatie

Social innovation op de. laat Nederland en Europa werken. Achtergronden bij de lezing van prof.dr. Ton Wilthagen, ReflecT/Tilburg University

Social innovation op de. laat Nederland en Europa werken. Achtergronden bij de lezing van prof.dr. Ton Wilthagen, ReflecT/Tilburg University Social innovation op de arbeidsmarkt laat Nederland en Europa werken Achtergronden bij de lezing van prof.dr. Ton Wilthagen, ReflecT/Tilburg University Ter gelegenheid van de Opening van het Academisch

Nadere informatie

HOOFDSTUK 6 VAN BEROEP: PROCESMANAGER

HOOFDSTUK 6 VAN BEROEP: PROCESMANAGER HOOFDSTUK 6 VAN BEROEP: PROCESMANAGER 6.1 Inleiding Maar hoe weet u dat? Och, dat is een mix van ervaring, onderbuik, spitzenfingergefühl, après-ski, yin-yang, win-win... Radioreclame Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Over corrumpering en herontdekking van de filantropie

Over corrumpering en herontdekking van de filantropie Over corrumpering en herontdekking van de filantropie Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Stichting Triodos Foundation Auteurs Bastiaan Zoeteman Joost Slabbekoorn Tilburg, 20 mei 2014 J.L Warandelaan

Nadere informatie

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om Internationale aspecten van gemeentelijk beleid Colofon Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Is niets doen een optie?

Is niets doen een optie? Is niets doen een optie? Op zoek naar een nieuw sturingsmodel voor decentrale duurzame energie initiatieven Willem Lammers Begeleid door: Prof. dr. I. Helsloot Master Bestuurskunde Faculteit der Managementwetenschappen

Nadere informatie

vertrouwen in wetenschap

vertrouwen in wetenschap vertrouwen in wetenschap voetregel 1 2013 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) Sommige rechten zijn voorbehouden / Some rights reserved Voor deze uitgave zijn gebruiksrechten van toepassing

Nadere informatie

Sociale ondernemingen: een verkennend advies

Sociale ondernemingen: een verkennend advies ADVIES 15/03 Mei 2015 Sociale ondernemingen: een verkennend advies SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag T 070 3499 499 E communicatie@ser.nl www.ser.nl 2015, Sociaal-Economische

Nadere informatie

EEN BEÏNVLOEDBARE COMBINATIE?

EEN BEÏNVLOEDBARE COMBINATIE? EEN BEÏNVLOEDBARE COMBINATIE? MINDSET & LEAN EEN BEÏNVLOEDBARE COMBINATIE? Is de invoering van onderdelen van Lean van invloed op de mindset? Masterthesis MHBA 10 Erasmus Universiteit Rotterdam Erasmus

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

RAPPORT. Quick scan: Aard, omvang en impact van maatschappelijk initiatief. Mei 2015

RAPPORT. Quick scan: Aard, omvang en impact van maatschappelijk initiatief. Mei 2015 RAPPORT Mei 2015 Auteurs Floor Basten Antoine Heideveld Kristel Logghe Marieke Verhagen Redactie: Bart van Ratingen Quick scan: Aard, omvang en impact van maatschappelijk initiatief In opdracht van Ministerie

Nadere informatie