Cause-related marketing: een onderzoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cause-related marketing: een onderzoek"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR Cause-related marketing: een onderzoek Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de bedrijfseconomie Eline Baert onder leiding van Prof. Dr. P. Van Kenhove I

2 II

3 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR Cause-related marketing: een onderzoek Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de bedrijfseconomie Eline Baert onder leiding van Prof. Dr. P. Van Kenhove III

4 PERMISSION Ondergetekende verklaart dat de inhoud van deze masterproef mag geraadpleegd en/of gereproduceerd worden, mits bronvermelding. Eline Baert IV

5 Voorwoord Een masterproef schrijf je niet alleen. Daarom gaat mijn oprechte dank uit naar bepaalde personen die me gedurende het schrijven van deze masterproef hebben gesteund. Vooreerst wens ik mijn promotor, professor Dr. Van Kenhove, te bedanken voor de deskundige ondersteuning bij het opzetten van het gevoerde onderzoek, het verwerken van de resultaten en het schrijven van de masterproef. Vervolgens gaat mijn dank uit naar de mensen die mijn vragenlijst invulden. Zonder hen, had ik dit onderzoek niet kunnen voeren. Uiteraard gaat mijn dank ook uit naar mijn ouders. In de eerste plaats omdat ze mij de kans hebben gegeven deze studies te volgen, maar ook omwille van hun onvoorwaardelijke steun de afgelopen zes jaar. Tot slot wil ik mijn vriend en klasgenoten bedanken die er zowel bij het inspannende als ontspannende deel van de studies waren. Eline Baert Gent, 18 mei 2010 V

6 Inhoudsopgave Voorwoord... V Overzicht tabellen en figuren... VIII Abstract... 1 Algemene inleiding... 2 HOOFDSTUK 1: Cause-related marketing... 4 HOOFDSTUK 2: waarden Waarden en hun invloed op consumentengedrag Waardenmodel van Schwartz... 8 HOOFDSTUK 3: de modererende variabelen Keuzemogelijkheid goede doel Cocreatie HOOFDSTUK 4: de afhankelijke variabelen De aankoopintentie Wil om meer te betalen Attitude ten opzichte van het bedrijf Attitude ten opzichte van het doel HOOFDSTUK 5: Onderzoeksopzet Onderzoek naar de rechtstreeks relaties tussen waarden en CRM-gedrag Onderzoek naar het modererend effect van cocreatie en de keuzemogelijkheid tussen doelen en CRM-gedrag HOOFDSTUK 6: methode Pretest Studie Opzet Steekproef Afhankelijke variabelen Betrouwbaarheidsanalyse HOOFDSTUK 7: Resultaten De invloed van de waardetypes op CRM-gedrag De invloed van de modererende variabelen op CRM-gedrag VI

7 7.3. Invloed van de keuzemogelijkheid tussen doelen en cocreatie op de relatie van de resultingvariabelen met CRM-gedrag De invloed van keuzemogelijkheid tussen doelen en cocreatie op CRM-gedrag HOOFDSTUK 8: discussie Bespreking resultaten Beperkingen Aanbevelingen toekomstig onderzoek Besluit REFERENTIES VII

8 Overzicht tabellen en figuren Tabel 1: bereidheid tot betalen van meerprijs voor deodorant (N= 53) Tabel 2: Cronbach alpha van waardetypes Tabel 3: Significante verbanden bij lineaire regressie van waarden op CRM-gedrag Tabel 4: moderatie-effect van aantal doelen Tabel 5: moderatie-effect cocreatie Tabel 6: De invloed van cocreatie en aantal doelen op CRM-gedrag Figuur 1: Overzicht van resultaten eerder onderzoek... 6 Figuur 2: Circumplex waarden van Schwartz... 9 Figuur 3: Onderzoeksmodel Figuur 4: Prijs deodorant Figuur 5: Invloed van keuzemogelijkheid op CRM-gedrag Figuur 6: Modererende rol van cocreatie op relatie OTC en CRM-gedrag Figuur 7: modererende rol van cocreatie op de relatie tussen 'resulting selfenhancement' en CRM-gedrag Figuur 8: De modererende rol van cocreatie op de relatie 'resulting conservation' en CRM-gedrag VIII

9 Abstract Cause-related marketing houdt in dat een profitorganisatie en een nonprofitorganisatie samenwerken om er allebei beter van te worden. Door een online bevraging gingen we in deze studie na welke waarden aan de basis lagen voor het stellen van cause-related marketing-gedrag (CRM-gedrag). We onderzochten daarna of deze verbanden gemodereerd werden door cocreatie en het hebben van keuzemogelijkeden tussen doelen. Tot slot gingen we na nog na of er een direct verband bestond tussen de modererende variabelen en CRM-gedrag. Onze doelgroep bestond uit jongeren tussen 18 en 24 jaar. Er werd een significant positief verband gevonden tussen self-transcendence en CRM-gedrag. Deze relatie werd bovendien gemodereerd door het aantal doelen. We vonden ook een negatief verband tussen resulting selfenhancement en CRM-gedrag. Cocreatie modereerde het verband tussen openess to change en CRM-gedrag, alsook tussen de resultingvariabelen en CRM-gedrag. Er werd een significant positief verband gevonden tussen de keuzemogelijkheid van doelen en CRM-gedrag. We vonden geen verband van cocreatie met CRM-gedrag. 1

10 Algemene inleiding Sinds enkele decennia stelt men heel wat politieke, sociale en economische veranderingen vast. Bedrijven komen meer en meer in het nieuws door het stellen van onethisch gedrag. Denken we hierbij aan het kinderarbeidschandaal van Nike, de heisa rond de reportage waaruit bleek dat voor de donzen dekbedden van IKEA ganzen levend werden geplukt, etc.. Deze gebeurtenissen droegen bij tot reacties vanuit de bedrijfswereld door meer aandacht te besteden aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Cause-related marketing past in dit verhaal. Bedrijven kunnen dan wel maatschappelijk verantwoord ondernemen, het is nog altijd de consument die overtuigd moet worden om het product te kopen. Waarderen consumenten cause-related marketing of staan ze er net weigerachtig tegenover. Het is het heel belangrijk het doen en denken van de consument te begrijpen om zo inzicht te verwerven in het volledige marktproces. In deze masterproef wordt het verband nagegaan van waarden op CRM-gedrag. Aangezien waarden vrij stabiel zijn bij mensen is het voor bedrijven interessant om te weten welke waarden er voor zorgen dat mensen CRM-gedrag stellen. Het zou kunnen dat mensen die hoog scoren op self-enhancement, minder geneigd zijn om CRMgedrag te steunen, omdat ze meer op zichzelf gericht zijn. We gaan ook na of cocreatie en de keuzemogelijkheid tussen doelen een rol spelen bij het stellen van CRM-gedrag. Indien blijkt dat cocreatie inderdaad een rol speelt bij het stellen van CRM-gedrag, zal het belangrijk zijn voor bedrijven om mensen mee te laten beslissen hoe men een doel precies wenst te steunen. Indien blijkt dat de keuze tussen doelen en cocreatie positief gecorreleerd is met CRM-gedrag, zouden bedrijven kunnen overwegen om hun producten aan meerdere goede doelen te koppelen en de consument de mogelijkheid te bieden om zelf te beslissen welk doel ze wensen te steunen. 2

11 In de literatuur werd vrij veel aandacht besteed aan de invloed van persoonlijkheidsfactoren op de attitude ten opzichte van CRM-gedrag. We missen echter onderzoek naar de invloed van dieperliggende waarden op CRM-gedrag. Daarom lijkt het ons relevant om dit na te gaan. In het eerste hoofdstuk lichten we kort toe wat cause-related marketing is en wat reeds onderzocht werd. Daarna gaan we in de drie volgende hoofdstukken dieper in op de waarden, cocreatie en de keuzemogelijkheid tussen doelen en CRM-gedrag. In hoofdstuk 5 lichten we ons onderzoeksopzet toe. In hoofdstuk 6 bespreken we de methode. Hoofdstuk 7 geeft ons een overzicht van de resultaten en in hoofdstuk 8 gaan we dieper in op de mogelijke verklaringen voor deze resultaten. In deze thesis gaan we niet verder in op antecedenten zoals geslacht, religie,etc. Enkele van deze nemen we wel op als controlevariabelen. 3

12 HOOFDSTUK 1: Cause-related marketing Cause-related marketing (CRM) is een onderwerp dat bij heel wat mensen de wenkbrauwen doet fronsen, maar waar we, vaak onbewust, meer en meer aan worden blootgesteld. Cause-related marketing is een sociaal verantwoorde marketingmethode die streeft naar twee objectieven. Enerzijds streef het naar het beter presteren van de onderneming, anderzijds streeft het naar het helpen van een goed doel, door een bijdrage te schenken aan een goed doel bij de verkoop van een product (Varadarajan & Menon, 1988). Eenvoudiger gezegd, cause-related marketing houdt in dat een profitorganisatie gaat samenwerken met een non-profitorganisatie met als doel daar allebei beter van te worden. Een voorbeeld van cause-related marketing vinden we bij Pampers en Unicef. Zij werken samen om tetanusvaccinaties te voorzien voor moeders en kinderen in arme landen. Bij de aankoop van één doos pampers, wordt een vaccin van tetanus geleverd aan Unicef. Een ander voorbeeld is Colruyt die via collibri verschillende projecten zoals een scholingsproject in de vluchtelingenkampen op de grens tussen Tanzania en Rwanda, een opleidingsproject voor jonge boeren in Indonesië, etc. steunt. CRM is een bedrijfsstrategie om aan consumenten hun sociale verantwoordelijkheid te tonen en zo hun imago te verbeteren (Varadarajan & Menon (1988). Uit een onderzoek van Smith & Alcorn (1991) bleek dat bijna de helft van de consumenten (46%) bereid was om van merk te veranderen wanneer het andere merk sociaal verantwoordelijke projecten steunde. Bijna één derde (30%) zei soms een bepaald product te kopen simpelweg omwille van het feit dat er een goed doel werd mee gesteund. Verder bleek ook dat consumenten, indien de prijs en de kwaliteit van een product gelijk bleef, sneller zouden veranderen van merk naar een merk dat geassocieerd werd met een doel dat ze goed vonden (Cone Communications Press Release 1997). 4

13 Eerdere studies toonden aan dat grote giften door CRM meer effectief zijn bij luxeproducten dan bij dagdagelijkse producten. Bij kleine giften maakt het geen verschil of het om een luxeproduct of een dagdagelijks product gaat (Strahilevitz & Meyers, 1998). De verklaring voor dit patroon ligt in het feit dat door de donatie het schuldgevoel van de luxeaankoop minder erg wordt. In ons onderzoek zullen we een dagdagelijks product onderzoeken, namelijk deodorant. Uit onderzoek van Youn & Kim (2008) bleek dat diverse persoonlijke factoren een rol speelden bij de attitude ten opzichte van CRM. Men vond een negatief verband tussen leeftijd en het hebben van een positieve attitude ten opzichte van CRM. De bezorgdheid over hoe ze door anderen worden gezien (publiek zelfbeeld) en het gevoel zich verantwoordelijk te moeten gedragen vertoonden een positief verband met de attitude ten opzichte van CRM. Verder vonden ze ook een positieve relatie tussen interpersoonlijk vertrouwen (geloof dat anderen eerlijk zijn), externe locus of control, individuen die betrokken zijn in een religieuze organisatie, het hebben van een sociaal netwerk, het reeds eerder hebben gesteund van een goed doel en het betrokken zijn bij vrijwilligerswerk en een positievere attitude hebben ten opzichte van CRM. Ross, Patterson & Stutts (1992) vonden verder ook nog dat vrouwelijke respondenten een positievere attitude rapporteerden dan mannen. Rosen, Caglar & Satish (submitted) vonden ook een positief verband tussen het aantal doelen en de attitude ten opzichte van CRM-gedrag. In figuur 1 vinden we een overzicht van de resultaten. Uit deze bevindingen kunnen we afleiden dat bepaalde persoonlijkheidskenmerken een invloed hebben op de attitude ten opzichte van CRM-gedrag. Wij stellen ons nu de vraag of aan deze eigenschappen geen fundamentele waarden zijn verbonden die zorgen voor het stellen van CRM-gedrag. Daarom gaan we in het volgende deel na welke waarden mensen bezitten en hoe die het CRM-gedrag kunnen beïnvloeden. 5

14 Figuur 1: Overzicht van resultaten eerder onderzoek Leeftijd Demografisch o Geslacht Psychografisch o Externe locus of control o Publiek zelfbeeld o Interpersoonlijk vertrouwen o Adverteringscepticisme o Persoonlijke verantwoordelijkheid o Sociale verantwoordelijkheid o Religiositeit o Sociale netwerken o Vrijwilliger o Eerder al goed doel gesteund Attitude ten opzichte van CRM-gedrag - + 6

15 HOOFDSTUK 2: waarden Bijna alle mensen verwijzen af en toe naar hun eigen waarden of naar de waarden van andere mensen wanneer ze een beslissing moeten nemen. Waarden representeren overtuigingen van consumenten over wat aanvaardbaar gedrag is. Ze overstijgen, in tegenstelling tot attitudes, situaties en zijn meer duurzaam doordat ze centraal liggen in de persoonlijkheidsstructuur (Rokeach, 1973). Overeenkomstig met de literatuur zijn waarden: concepten van overtuigingen over gewenste eindtoestanden van gedragingen die een specifieke situatie overstijgen. Ze leiden tot een selectie of evaluatie van gedrag en gebeurtenissen en zijn geordend naar relatief belang (Schwartz & Bilsky, 1987). Ze drukken de doelen uit die mensen motiveren en de manier waarop ze die doelen kunnen bereiken. Mensen hebben vaak dezelfde waarden, maar verschillen in het belang die ze toekennen aan een bepaalde waarde. Daarom vormen ze een belangrijke basis om consumentengedrag, zoals de productkeuze, merkkeuze en marktsegmentatie, te begrijpen (Burges & Steenkamp, 1999), maar mogelijk ook het CRM-gedrag van een consument Waarden en hun invloed op consumentengedrag Marketeers hebben bij het bestuderen van consumentengedrag heel wat onderzoek gedaan naar het belang van attitudes en attitudeveranderingen. Aan de rol van waarden werd echter weinig aandacht besteed (Vinson, Scott & Lamont, 1977). Rokeach (1969) stelde dat waarden sterk kunnen verschillen tussen mannen en vrouwen, werklozen en niet-werklozen, goede studenten en slechte studenten etc.. Onderzoek naar de invloed van waarden op consumentengedrag heeft zich voornamelijk geconcentreerd op de invloed van waarden op merkkeuze (Vinson et al., 1977). Volgens hen levert het meten van consumentenwaarden interessante informatie op voor marketeers naast de informatie die ze uit psychografische en demografische gegevens halen. Wanneer grote marktsegmenten kunnen worden geïdentificeerd op basis van hun waardenprofiel kunnen marketeers producten ontwerpen die specifiek op die waarden inspelen. Waarden helpen bovendien consumentengedrag te verklaren omdat ze een centrale rol spelen in de consument 7

16 zijn cognitieve denkprocessen en omdat er wordt verondersteld dat ze vrij stabiel zijn over de tijd (Brangule-Vlagsma, Pieters & Wedel, 2002). Uit onderzoek van Homer en Kahle (1988) bleek dat individuele waarden een effect hebben op het gedrag van consumenten, door de attitudes. Dit wil zeggen dat de waarden van individuen een invloed hebben op de attitudes ten opzichte van consumentenproblemen, die op hun beurt invloed uitoefenen op het finale gedrag van consumenten. Waarden spelen mogelijk een grotere rol dan vele mensen denken. Hawkins, Best & Coney (1995) rapporteerden dat consumenten de smaak van een bepaald bier soms verkiezen boven een ander, zelf als het bier eigenlijk identiek is, omdat de waarden, waarop de marketing van het ene bedrijf inspeelt, beter waren. Ook Durgee et al. (1996) vonden dat bedrijven die de waarden van hun consumenten kenden, in een betere positie waren dan concurrenten om interesse te wekken in hun product (Durgee et al., 1996). Wij wensen via het waardenmodel van Schwartz de invloed van waarden op CRM-gedrag na te gaan Waardenmodel van Schwartz Schwartz (1992) definieert een model dat de inhoud en de structuur van waarden meer in detail uitwerkt op basis van empirisch crosscultureel onderzoek. Waarden zijn gewenste transsituationele doelen, variërend in belang, die een leidraad vormen voor het leven van een persoon (Schwartz, 1994). Drie universele eisen liggen aan basis van die waarden: de behoefte van een individu als biologisch organisme, de behoefte om sociale interacties te coördineren en de behoefte om een groep te laten functioneren. Uit deze drie basisvereisten heeft Schwartz tien verschillende waardetypes afgeleid die elk een doel of motivatie uitdrukken. Deze waarden bespreken we zo dadelijk. Schwartz stelt dat de waarden dynamisch georganiseerd zijn op basis van overeenkomsten en verschillen. Waarden die naast elkaar liggen op de cirkel zijn mentaal en fysiek vrij compatibel. Hoe verder de waarden van elkaar liggen, hoe minder ze met elkaar verbonden zijn. Macht en universalisme zijn bijvoorbeeld tegengestelde waarden, terwijl macht en succes dichter bij elkaar liggen (Schwartz, 1992). Schwartz (1994) stelt dat de 10 waarden een quasicirculaire structuur hebben 8

17 (zie figuur 1). De structuur is quasicirculair omdat de waarden op een cirkel zijn geplaatst, maar ze niet allemaal evenveel plaats innemen. Bovendien liggen traditie en conformiteit op dezelfde plaats in de cirkel, maar ligt traditie meer aan de buitenkant van de cirkel. Figuur 2: Circumplex waarden van Schwartz SELF-TRANSCENDENCE UNIVERSALISM BENEVOLENCE TRADITION SELF-DIRECTION conformiteit OPENESS TO CHANGE CONSERVATION STIMULATION SECURITY HEDONISM ACHIEVEMENT POWER SELF-ENHANCEMENT Relaties tussen waarden kunnen samengevat worden in termen van een 2- dimensionele structuur die samengesteld is uit vier hogere-orde waardetypes (Schwartz, 1992). De eerste dimensie wordt resulting conservation genoemd (Steenkamp, Ter Hofstede & Wedel). De score op deze dimensie wordt berekend door de gemiddelde score van conservation te verminderen met openess to change. Conservation combineert veiligheids-, conformiteits- en traditionele waarden, terwijl openess to change, stimulatie en self-direction waarden combineert. Deze dimensie onderscheidt waarden op basis van de mate waarin ze mensen motiveren om hun eigen emoties en intellectuele interesses te volgen, zelf als dit onzekerheid met zich meebrengt (openess to change) tegenover het voorzien van een stabiele toestand en 9

18 de zekerheid die dit biedt (conservation). De tweede dimensie noemen we resulting selfenhancement. Deze dimensie wordt berekend door de gemiddelde score op selfenhancement te verminderen met selftranscendence (Steenkamp,Ter Hofstede & Wedel, 1999). Self-transcendence combineert universalisme en benevolence waarden, terwijl self-enhancement macht en succes combineert. Deze dimensie onderscheidt waarden op basis van de mate waarin het mensen motiveert om hun eigen belangen na te streven zelf als dit ten koste gaat van anderen (selfenhancement) tegenover het overstijgen van eigenbelang en welvaart van anderen en van de natuur nastreven (self-transcendence). Selfenhancement steunt dus eerder op het IK-gevoel, terwijl self-transcendence eerder op het WIJ-gevoel steunt. Hedonisme heeft deels elementen van openheid en van self-enhancement. In dit onderzoek wilden we nagaan welke waarden CRM-gedrag voorspellen. Een plausibele assumptie zou kunnen zijn dat mensen die hoog scoren op selfenhancementwaarden minder geneigd zijn om CRM-gedrag te stellen dan mensen die hoog scoren op self-transcendencewaarden. Hierna lichten we eerst kort de verschillende waarden van Schwartz toe. Universalisme Dit waardetype houdt het begrijpen, aanvaarden, tolereren en beschermen van de welvaart van alle mensen en van de natuur in. Dit waardetype bestaat uit negen waarden: innerlijke harmonie, een vredevolle wereld breeddenkendheid, sociale rechtvaardigheid, gelijkheid, eenheid met de natuur, wijsheid en bescherming van de natuur (Schwartz, 1992; 1994). Dit waardetype wordt ondergebracht bij het hogere waardetype self-transcendence. Benevolence (liefdadigheid) Liefdadigheid benadrukt de bescherming en het onderhouden van de welvaart van mensen met wie men vaak in contact komt. Het doel van liefdadigheid is het onderhouden en het verbeteren van de welvaart van mensen met wie je frequent persoonlijk contact hebt (Schwartz, 1992). Benevolence bestaat uit 9 waarden: betekenisvol leven, spiritueel leven, rijpe liefde, echte vriendschap, behulpzaam, loyaal, verantwoordelijk, eerlijk en vergevingsgezind zijn. Het verschil met 10

19 universalisme is dat benevolence voornamelijk gericht is op mensen waar men frequent mee in contact komt, terwijl universalisme geen onderscheid maakt tussen de in- en outgroup (Schwartz, 1992; 1994). Dit waardetype wordt ondergebracht bij het hogere waardetype self-transcendence. Conformiteit Conformiteit is een waardetype dat het vermijden van acties en impulsen die mensen in de war brengen of anderen kwetsen en sociale verwachtingen of normen schaden inhoudt. Deze vragen voor zelfrestrictie komen voort uit de morele systemen van een gemeenschap en worden geïnternaliseerd door individuen (Parson, 1957). De set van waarden die dit waardetype bevat zijn: zelfdiscipline, beleefdheid, eerbied voor ouders en anderen en gehoorzaamheid. Dit waardetype wordt ondergebracht bij het hogere waardetype conservation. Traditie Overal ontwikkelen groepen symbolen en praktijken die gedeelde ervaringen uitdrukken. Traditionele manieren van gedrag worden symbool van de groep zijn solidariteit (Parsons, 1957). Tradities nemen meestal de vorm aan van religieuze rituelen, overtuigingen en normen. Het is een waardetype dat respect, betrokkenheid en aanvaarding van de gewoonten en ideeën die traditionele cultuur of religie toont, inhoudt. Waarden als vroomheid, respect voor traditie, nederigheid en spiritueel leven, meten dit waardetype (Schwartz, 1992). Het verschil tussen conformiteit en traditie bestaat er in dat conformiteit meer gericht is op het vermijden dat je andere personen kwetst, terwijl traditie meer gericht is op religie, betrokkenheid en aanvaarding van gewoonten en ideeën van culturen of religies (Schwartz & Boehnke, 2004). Ook dit waardetype wordt bij het hogere waardetype conservation ondergebracht. 11

20 Veiligheid Waardetype dat veiligheid, harmonie en stabiliteit omvat. Het is mogelijk dat individuele en groepsveiligheid apart fungeren (Braithwaithe & Law, 1985). Hier wordt het echter als één domein beschouwd. De set van waarden die tot dit waardetype behoren zijn: nationale veiligheid, gezondheid, veiligheid voor het gezin, het gevoel erbij te horen, orde in de samenleving, gunsten beantwoorden, gezondheid en schoon zijn (Schwartz, 1994). Dit waardetype wordt ook bij het hogere waardetype conservation ondergebracht. Macht Waardetype dat gekenmerkt wordt door sociale status en prestige, controle of dominantie over mensen en resources (Schwartz, 1994). Waarden hierbij zijn autoriteit, welvaart, sociale macht, in stand houden van je publieke imago, rijkdom, gezag en erkenning door anderen. Dit waardetype wordt bij self-enhancement ondergebracht. Succes Waardetype dat gekenmerkt wordt door persoonlijk succes door het tonen van competenties die in overeenstemming zijn met sociale standaarden. Wat succes precies omvat varieert mogelijk naargelang de cultuur, maar overal zal het de basis zijn voor sociale erkenning en status. De set van waarden die dit doel wensen te meten zijn: succesvol zijn, ambitieus zijn, bekwaam zijn, zelfrespect hebben, intelligent zijn en invloedrijk zijn (Schwartz, 1992; 1994). Zowel machts- als succeswaarden focussen op sociale waardering. Maar de succeswaarden omvatten meer actieve uitingen van competenties bij concrete interacties, terwijl machtswaarden meer het verkrijgen van een dominante positie binnen het algemeen sociaal systeem omvatten (Schwartz, 1996). Ook dit waardetype wordt bij self-enhancement ondergebracht. 12

21 Hedonisme Hedonisme is een waardetype dat gekenmerkt wordt door plezier en sensuous gratification voor zichzelf. De set van waarden die dit doel wensen te meten zijn: graag leven en plezier. Over dit waardetype heerst er onduidelijkheid of het aan het hogere waardetype self-enhancement of openess to change dient toegewezen te worden (Steenkamp, Ter Hofstede & Wedel, 1999). Daarom zullen we na de datainzameling kijken voor welk hoger waardetype hedonisme zorgt voor een hogere betrouwbaarheid. Stimulatie Stimulatiewaarden komen voort uit de behoefte aan variëteit en stimulatie om zo een optimaal niveau van activatie te bereiken. Het is een waardetype dat gekenmerkt wordt door opgewondenheid en uitdagingen in het leven (Schwartz, 1992). De set van waarden die dit waardetype wensen te meten zijn: durf, een gevarieerd en uitdagend leven. Dit waardetype wordt bij het hogere waardetype openess to change ondergebracht. Zelfsturing Het doel van dit waardetype is onafhankelijkheid van gedachten en acties kiezen, creëren en ontdekken. Dit waardetype wordt afgeleid uit de intrinsieke wens om macht te hebben en controle te bezitten over de situatie (Allport, 1961; Bandura, 1977). De set van waarden die dit waardetype wensen te meten zijn: creativiteit, kiezen van eigen doelen, zelfrespect, onafhankelijkheid, nieuwsgierigheid en vrijheid (Schwartz, 1994). Ook dit waardetype wordt bij het hogere waardetype openess to change ondergebracht. 13

22 HOOFDSTUK 3: de modererende variabelen 3.1. Keuzemogelijkheid goede doel Het hebben van een keuzemogelijkheid betekent dat mensen kunnen kiezen welk goed doel ze willen steunen. Uit eerder onderzoek bleek dat mensen een positievere attitude hadden ten opzichte van CRM indien ze de mogelijkheid hadden om uit verschillende doelen te kunnen kiezen dan wanneer men geen mogelijkheid had om een keuze te maken (Rosen, Caglar en Satish; submitted). Een mogelijke verklaring hiervoor is het feit dat mensen het idee hebben dat bedrijven die samenwerken met meerdere goede doelen meer sociaal verantwoord zijn dan bedrijven die slechts met één goed doel samenwerken Cocreatie Cocreatie betekent dat mensen samen met het bedrijf waarde willen creëren (Rosen et al., submitted). Ze krijgen de kans om inspraak te geven in hoe ze het doel willen steunen. Volgens Sheth & Uslay (2007) zou het leiden tot een groter gevoel van vertrouwen tussen de consument en het bedrijf. Wij willen nagaan of cocreatie de relatie tussen waarden en CRM-gedrag modereert door aan een aantal deelnemers de kans te geven om te bepalen hoe het geld, dat door cause-related marketing over wordt gedragen aan het goede doel, zal worden besteed. Een voorbeeld hierbij zou kunnen zijn dat je bv. door een aankoop te doen bij Colruyt zou kunnen beslissen of je helpt om water te voorzien in de vluchtelingenkampen of je liever steun geeft aan een onderwijsproject in het vluchtelingenkamp. 14

23 HOOFDSTUK 4: de afhankelijke variabelen Het effect van CRM-gedrag wordt gemeten aan de hand van 4 afhankelijke variabelen: de aankoopintentie, de wil om meer te betalen, de attitude ten opzichte van het bedrijf en de attitude ten opzichte van het doel De aankoopintentie Uit een studie van Smith & Alcorn (1991) bleek dat 45.6% van de bevraagde consumenten bereid waren om van merk te veranderen als een ander merk een goed doel steunde, 30% gaf aan dat ze soms gewoon iets kochten omdat ze zo een goed doel steunden. Er dient wel opgemerkt te worden dat wanneer consumenten zeggen iets te doen in een hypothetische situatie dit mogelijk niet hun uiteindelijke gedrag weerspiegelt (Cui, Trent, Sullivan & Matiru, 2003). Onderzoek van Cui et al. (2003) toont aan dat consumenten die positief stonden ten opzichte van CRM een grotere aankoopintentie hadden, dan zij die minder positief stonden ten opzichte van CRM. Wij stellen ons de vraag of bepaalde waarden aan de grondslag liggen van het al dan niet geneigd zijn om een product aan te kopen bij een bedrijf dat aan CRM-marketing doet Wil om meer te betalen Uit een onderzoek van Smith & Alcorn (1991) bleek dat consumenten bereid waren om meer te betalen indien het bedrijf CRM-gedrag stelde. Wij wensten na te gaan of de waarden een invloed hadden op de wil om meer te betalen. 15

24 4.3. Attitude ten opzichte van het bedrijf Attitudes zijn evaluatieve beoordelingen gewenst of ongewenst- ten opzichte van objecten, mensen of gebeurtenissen. Ze geven aan hoe iemand zich voelt. bv. als een persoon zegt: ik koop graag producten van producenten die aan CRM doen, drukt die persoon een attitude uit over cause-related marketing (Stephen & Timothy, 2007). Webb & Mohr (1998) vonden dat de attitude van consumenten ten opzichte van een bedrijf die een goed doel sponsorde grotendeels positief waren. 4.4 Attitude ten opzichte van het doel Waarden kunnen ook een invloed hebben op hoe mensen staan ten opzichte van goede doelen. Tot op vandaag werd hier nog geen onderzoek naar gevoerd. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat mensen die hoger scoren op self-enhancement negatiever staan ten opzichte van goede doelen omdat ze eigenbelang belangrijker vinden dan groepsbelang. 16

25 HOOFDSTUK 5: Onderzoeksopzet In ons onderzoek wensen we de invloed van waarden op cause-related marketing na te gaan. Zo willen we te weten komen of het waardenpatroon van mensen een invloed heeft op hun cause-related marketinggedrag. Op basis van eerder onderzoek vermoeden we dat de mogelijkheid om een doel te kiezen en de mate waarin men mee kan beslissen over hoe het doel wordt ingevuld (cocreatie) een modererend effect zal hebben op de relatie. Eerst gaan we de relatie na tussen de waarden en CRMgedrag. Daarna kijken we of cocreatie en de keuzemogelijkheid tussen doelen deze relatie modereert. Tot slot gaan we ook nog na of er een rechtstreekse relatie wordt gevonden tussen cocreatie en keuzemogelijkheid doelen en CRM-gedrag Onderzoek naar de rechtstreeks relaties tussen waarden en CRM-gedrag Hierna formuleren we de hypothesen met betrekking tot de relatie tussen de waarden en het CRM-gedrag. We formuleren telkens één hypothese met betrekking tot de relatie van hogere-orde-waardetypen en het CRM-gedrag en hypothesen per onderliggend waardetype. Hypothese 1: Conservation vertoont een positief verband met CRM-gedrag Mensen die hoog scoren op conservation zijn op zoek naar een stabiele toestand en zekerheid. Ze zullen daarom minder snel switchen van merk, terwijl mensen die laag scoren op conservation makkelijker zullen beslissen om over te stappen naar een ander merk. Hypothese 1a: Conformiteit vertoont een positief verband met CRM-gedrag Mensen die hoog scoren op dit waardetype hechten veel belang aan wat anderen van hen denken. Ze willen de sociale verwachtingen en normen niet schaden waardoor ze meer geneigd zijn om een goed doel te steunen. Eerdere studies toonden al aan dat persoonlijke en sociale verantwoordelijkheid een sterke positieve relatie vertonen met het steunen van een goed doel (Youn & Kim, 2008). 17

26 Hypothese 1b: Traditie vertoont een positief verband met CRM-gedrag Mensen die hoog scoren op dit waardetype hechten veel belang aan nederigheid, respect, betrokkenheid en aanvaarding van gewoonten en ideeën. We veronderstellen dat mensen die hoog scoren op traditie, zich niet superieur voelen ten opzichte van anderen, waardoor ze meer geneigd zijn om een goed doel te steunen. Eerder onderzoek toonde al aan dat religiositeit een positief verband vertoonde met het steunen van goede doelen (Youn & Kim, 2008). Hypothese 1c: Veiligheid vertoont een positief verband met CRM-gedrag Mensen die hoog scoren op dit waardetype vinden het belangrijk dat er orde is in de samenleving, dat de nationale veiligheid kan worden gegarandeerd, dat zijn gezin in een veilige omgeving kan opgroeien. Een hoge score op dit waardetype impliceert dat die mensen het belangrijk vinden dat de veiligheid van anderen kan worden gegarandeerd. Daardoor zullen ze meer geneigd zijn om een goed doel te steunen. Hypothese 2: Self-transcendence vertoont een positief verband met CRM-gedrag Mensen die hoog scoren op dit waardetype willen goed zijn voor anderen en de natuur. Dit impliceert dat ze zich makkelijker zullen laten overhalen om een goed doel te steunen. Hypothese 2a: Universalisme vertoont een positief verband met CRM-gedrag Mensen die hoog scoren op dit waardetype willen de natuur en de mensen beschermen. Ze dragen sociale rechtvaardigheid hoog in het vaandel en ook bescherming van de natuur vinden ze belangrijk. Hierdoor laten ze zich ook makkelijker overtuigen om een goed doel te steunen die steun verleent aan kinderen of aan dieren. 18

27 Hypothese 2b: Benevolence vertoont een positief verband met CRM-gedrag Mensen die hoog scoren op dit waardetype vinden de welvaart van mensen die ze goed kennen belangrijk. Ze vinden behulpzaamheid en eerlijkheid belangrijk. Hoewel deze waarden mogelijk meer gericht zijn op welvaart van naaste familieleden en vrienden, zorgen waarden als behulpzaamheid en eerlijkheid er mogelijk ook voor dat deze mensen meer geneigd zijn om goede doelen te steunen. Hypothese 3: Openess to change vertoont een negatief verband met de aankoopintentie, de bereidheid om meer te betalen, de attitude ten opzichte van het bedrijf en de attitude ten opzichte van het doel Mensen die hoog scoren op waardetypes uit deze categorie, zullen makkelijker overstappen naar een ander merk wanneer ze de prijsverhoging te hoog vinden of ze niet achter het gesteunde doel staan. Ze staan immers open voor verandering, wat hen makkelijker doet switchen van merk. Hypothese 3a: Self-direction vertoont een negatief verband met CRM-gedrag Mensen die hoog scoren op dit waardetype vinden het belangrijk dat ze onafhankelijk kunnen zijn. Ze genieten van hun vrijheid en dragen zelfrespect hoog in het vaandel. Ze hebben graag zelf macht over de situatie (Schwartz, 1994). We veronderstellen dat mensen die hoog scoren op deze waarde, minder geneigd zullen zijn om CRM-gedrag te stellen omdat ze plots met het feit worden geconfronteerd dat een bedrijf beslist om zijn prijzen te verhogen. Ze hebben zelf geen controle over de situatie en wensen deze prijsverhoging daardoor ook niet te betalen. Hypothese 3b: Stimulatie vertoont een negatief verband met CRM-gedrag Mensen die hoog scoren op deze waarden vinden het belangrijk dat ze een gevarieerd en uitdagend leven hebben (Schwartz, 1994). Ze zullen dus waarschijnlijk ook sneller beslissen om eens een andere deodorant uit te proberen wanneer de prijs van de deodorant stijgt. 19

28 Hypothese 3c: Hedonisme vertoont een negatief verband met CRM-gedrag Mensen die hoog scoren op deze waarden maken graag plezier in het leven. Ze willen voornamelijk zelf plezier in het leven en zijn minder bezig met hoe ze anderen een plezierig leven kunnen bezorgen. Dit zorgt er mogelijk voor dat ze minder geneigd zijn om CRM-gedrag te stellen. Hypothese 4: Self-enhancement vertoont een negatief verband met CRM-gedrag Mensen die hoog scoren op self-enhancement willen goed presteren, soms ten koste van andere personen. Mogelijk hebben zij het idee dat ze het zelf goed hebben en voelen ze geen behoefte om een goed doel te steunen wanneer ze hun aankopen doen. Hypothese 4a: Succes vertoont een negatief verband met CRM-gedrag Mensen die hoog scoren op dit waardetype vinden het belangrijk om zelf succesvol te zijn en invloed te hebben op andere personen. Deze mensen zijn voornamelijk op zichzelf gericht en vinden het bijgevolg minder belangrijk dat andere mensen of dieren worden geholpen. Daardoor veronderstellen we dat ze minder geneigd zullen zijn om CRM-gedrag te vertonen. Hypothese 4b: Macht vertoont een negatief verband met CRM-gedrag (meer bepaald met de aankoopintentie, de bereidheid om meer te betalen, de attitude ten opzichte van het bedrijf en de attitude ten opzichte van het doel De mensen die hoog scoren op dit waardetype streven naar een hoge sociale status, prestige en controle over mensen. Ze willen rijk worden en erkenning krijgen van anderen. Dit leidt er mogelijk toe deze mensen niet bereid zijn om meer te betalen om zo een goed doel te steunen. 20

29 5.2. Onderzoek naar het modererend effect van cocreatie en de keuzemogelijkheid tussen doelen en CRM-gedrag. Hypothese 5: De keuzemogelijkheid tussen doelen modereert de relatie tussen de waarden en CRM-gedrag We veronderstellen dat mensen die de mogelijkheid hebben om tussen verschillende doelen te kiezen, positiever zullen staan ten opzichte ven CRM-gedrag dan mensen die deze keuze niet hebben. Uit eerder onderzoek (Cordova & Lepper, 1996) bleek dat het aanreiken van keuzemogelijkheden positieve gevolgen heeft, zelf als die keuzes triviaal zijn. Hypothese 6: Cocreatie modereert de relatie tussen de waarden en CRM-gedrag Hierover werd tot op vandaag geen onderzoek naar gevoerd. Cocreatie is het kunnen kiezen hoe je een bepaald doel steunt. Mensen die mee mogen beslissen hoe het doel precies wordt gesteund staan mogelijk positiever ten opzichte van CRM-gedrag. Tot slot gingen we ook nog na of er een direct verband werd gevonden tussen de keuzemogelijkheid doelen (hypothese 7), cocreatie (hypothese 8) en CRM-gedrag. 21

30 Figuur 3: Onderzoeksmodel Keuzemogelijkheid doelen cocreatie Self-transcendence Benevolence Universalisme Conservation Conformiteit Traditie Veiligheid Self-enhancement Power Achievement Aankoopintentie CRM-gedrag Wil om meer te betalen Attitude ten opzichte van het bedrijf Attitude ten opzichte van het goede doel Openess to change Hedonisme Self-Direction Stimulatie 22

31 geld bereid te betalen voor deodorant HOOFDSTUK 6: methode 6.1. Pretest Een pretest werd uitgevoerd bij 53 studenten. Het doel van de pretest was na te gaan hoeveel de prijs maximaal mocht stijgen om te beslissen om het product nog aan te kopen. Indien bijvoorbeeld zou blijken dat er niemand meer bereid is om aan 4.00 euro het product nog te kopen, lijkt het ons niet aan te raden deze prijs te gebruiken. De vraag die hierbij werd gesteld was: Je favoriete deodorant kost normaal 3. Nu wil dit merk zijn prijzen blijvend opslaan, om met dat geld een goed doel te steunen. Hoeveel ben je bereid om te betalen voor de deodorant?. Waarbij men kon kiezen tussen 3, 3.10, 3.30, 3.50, 3.75, De resultaten van de pretest vinden we terug in tabel 1 en figuur 2. Uit de resultaten blijkt dat de meerderheid van de respondenten bereid is 0.50 cent meer te betalen voor de deodorant. We merken echter ook op dat er 12 respondenten bereid zijn om 1 euro meer te betalen. Onze deodorant zal worden aangeboden voor 3.50, wat dus een prijsverhoging van 17% is. Tabel 1: bereidheid tot betalen van meerprijs voor deodorant (N= 53) Prijs Aantal personen die dit willen betalen Cumulatief aantal Figuur 4: Prijs deodorant Aantal personen die prijsverhoging willen betalen 23

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) Het aantal eerste en tweede generatie immigranten in Nederland is hoger dan ooit tevoren. Momenteel wonen er 3,2 miljoen immigranten in Nederland, dat is 19.7% van de totale

Nadere informatie

MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORY OVERZICHT

MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORY OVERZICHT MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORY OVERZICHT INTRODUCTIE De Motives, Values, Preferences Inventory () is een persoonlijkheidstest die de kernwaarden, doelen en interesses van een persoon in kaart brengt.

Nadere informatie

142 Executive Summary. Nederlandstalige Samenvatting (Summary in Dutch)

142 Executive Summary. Nederlandstalige Samenvatting (Summary in Dutch) 142 Executive Summary Nederlandstalige Samenvatting (Summary in Dutch) Customer Loyalty & Face Concerns: Differences between Eastern and Western Consumers 143 NEDERLANDSTALIGE SAMENVATTING (SUMMARY IN

Nadere informatie

Ondernemerschap in Vlaanderen: een vergelijkende, internationale studie

Ondernemerschap in Vlaanderen: een vergelijkende, internationale studie Ondernemerschap in Vlaanderen: een vergelijkende, internationale studie De Global Entrepreneurship Monitor (GEM) is een jaarlijks onderzoek dat een beeld geeft van de ondernemingsgraad van een land. GEM

Nadere informatie

De drijfveren zijn ontwikkeld en aangeleverd door Coert-Jan Tomassen van CJT for Sales: Coert-Jan Tomassen info@cjtforsales.com www.cjtforsales.

De drijfveren zijn ontwikkeld en aangeleverd door Coert-Jan Tomassen van CJT for Sales: Coert-Jan Tomassen info@cjtforsales.com www.cjtforsales. Drijfveren Tool 1.0 Carolien van Herrikhuyzen www.cforcycling.nl www.cforcycling.com carolien@cforcycling.nl Om wat handvaten te hebben voor een gesprek met ons begeleidingsteam bij het formuleren van

Nadere informatie

MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORY

MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORY MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORY O V E R Z I C H T INTRODUCTIE De Motives, Values, Preferences Inventory () is een persoonlijkheidstest die de kernwaarden, doelen en interesses van een persoon meet.

Nadere informatie

De Vlaamse overheid b(r)ouwt een diverse werkvloer

De Vlaamse overheid b(r)ouwt een diverse werkvloer De Vlaamse overheid b(r)ouwt een diverse werkvloer Holebi s & transgenders als collega s DIENST DIVERSITEITSBELEID Resultaten online enquête Om de situaties van homo s, lesbiennes, biseksuelen (holebi

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Docenten in het hoger onderwijs zijn experts in wát zij doceren, maar niet noodzakelijk in hóe zij dit zouden moeten doen. Dit komt omdat zij vaak weinig tot geen training hebben gehad in het lesgeven.

Nadere informatie

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012 Opdrachtgever: Uitvoering: Koro Enveloppen & Koro PackVision Tema BV December 2014 1 I N L E I D I N G In 2014 heeft Tema voor de vijfde

Nadere informatie

Beschrijving van de gegevens: hoeveel scholen en hoeveel leerlingen deden mee?

Beschrijving van de gegevens: hoeveel scholen en hoeveel leerlingen deden mee? Technische rapportage Leesmotivatie scholen van schoolbestuur Surplus Noord-Holland Afstudeerkring Begrijpend lezen 2011-2012, Inholland, Pabo-Alkmaar Marianne Boogaard en Yvonne van Rijk (Lectoraat Ontwikkelingsgericht

Nadere informatie

Rapportgegevens Marketing en sales potentieel test

Rapportgegevens Marketing en sales potentieel test Rapportgegevens Marketing en sales potentieel test Respondent: Jill Voorbeeld Email: voorbeeld@testingtalents.nl Geslacht: vrouw Leeftijd: 39 Opleidingsniveau: wo Vergelijkingsgroep: Normgroep marketing

Nadere informatie

Moral Misfits. The Role of Moral Judgments and Emotions in Derogating Other Groups C. Wirtz

Moral Misfits. The Role of Moral Judgments and Emotions in Derogating Other Groups C. Wirtz Moral Misfits. The Role of Moral Judgments and Emotions in Derogating Other Groups C. Wirtz Mensen die als afwijkend worden gezien zijn vaak het slachtoffer van vooroordelen, sociale uitsluiting, en discriminatie.

Nadere informatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life is een uniek instrument dat medewerkers in de zakelijke markt helpt om duurzaam gezond en vitaal te kunnen blijven

Nadere informatie

Dit wordt jouw jaar!

Dit wordt jouw jaar! WERKBOEK Dit wordt jouw jaar! 12 krachtige lessen in persoonlijke groei dr. Ben Tiggelaar DIT WORDT JOUW JAAR! WERKBOEK BEN TIGGELAAR 1 OVER GELUK EN SUCCES HOOFDSTUK 1-2 "Geluk is niet het doel, maar

Nadere informatie

De invloed van Vertrouwen, Relatietevredenheid en Commitment op Customer retention

De invloed van Vertrouwen, Relatietevredenheid en Commitment op Customer retention De invloed van Vertrouwen, Relatietevredenheid en Commitment op Customer retention Samenvatting Wesley Brandes MSc Introductie Het succes van CRM is volgens Bauer, Grether en Leach (2002) afhankelijk van

Nadere informatie

Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt

Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt WHITEPAPER Hoe ouder, hoe trouwer Switchen & behouden in de 50-plusmarkt Onderzoek van het (een initiatief van Bindinc) toont aan dat onder 50-plussers merktrouw vaker voorkomt dan onder 50- minners. Daarbij

Nadere informatie

Handleiding Nederlandse Werkwaardentest

Handleiding Nederlandse Werkwaardentest Handleiding Nederlandse Werkwaardentest Versie 1.0 (c), mei 2008 Dr Edwin van Thiel Nederlandse werkwaardentest De Nederlandse werkwaardentest is eind 2006 ontwikkeld door 123test via een uitgebreid online

Nadere informatie

Onderzoeksrapport MASS. Fase 1

Onderzoeksrapport MASS. Fase 1 Onderzoeksrapport MASS Media adolescenten sociale steun stress Fase 1 1 Beste directieleden en leerkrachten, Enkele maanden geleden nam uw school deel aan de eerste fase van het MASS-onderzoeksproject.

Nadere informatie

EQ - emotionele intelligentie in kaart

EQ - emotionele intelligentie in kaart EQ - emotionele intelligentie in kaart 24-3-2014 BASISPROFIEL Laan van Vlaanderen 323 1066 WB Amsterdam INTRODUCTIE Het EQ rapport brengt iemands emotionele intelligentie in kaart. Dit is het vermogen

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

Jongeren en Gezondheid 2014 : Socio-demografische gegevens

Jongeren en Gezondheid 2014 : Socio-demografische gegevens Resultaten HBSC 14 Socio-demografische gegevens Jongeren en Gezondheid 14 : Socio-demografische gegevens Steekproef De steekproef van de studie Jongeren en Gezondheid 14 bestaat uit 9.566 leerlingen van

Nadere informatie

Computeraffiniteit belangrijk op kantoor

Computeraffiniteit belangrijk op kantoor Auteur A.R. Goudriaan E-mailadres alex@goudriaan.name Datum 16 november 2008 Versie 1.0 Titel Computeraffiniteit belangrijk op kantoor Computeraffiniteit belangrijk op kantoor tevredenheid over de automatiseringsafdeling

Nadere informatie

Geven en ontvangen van steun in de context van een chronische ziekte.

Geven en ontvangen van steun in de context van een chronische ziekte. Een chronische en progressieve aandoening zoals multiple sclerose (MS) heeft vaak grote consequenties voor het leven van patiënten en hun intieme partners. Naast het omgaan met de fysieke beperkingen van

Nadere informatie

/hpm. Onderzoek werkstress, herstel en cultuur. De rol van vrijetijdsbesteding. 6 februari 2015. Technische Universiteit Eindhoven

/hpm. Onderzoek werkstress, herstel en cultuur. De rol van vrijetijdsbesteding. 6 februari 2015. Technische Universiteit Eindhoven Onderzoek werkstress, herstel en cultuur De rol van vrijetijdsbesteding 6 februari 2015 Technische Universiteit Eindhoven Human Performance Management Group ir. P.J.R. van Gool prof. dr. E. Demerouti /hpm

Nadere informatie

VERTROUWEN NEEMT TOE EN LOYALITEIT WORDT BELANGRIJKER

VERTROUWEN NEEMT TOE EN LOYALITEIT WORDT BELANGRIJKER Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Kien Het Nederlandse Donateurspanel METING MAART 2015 VERTROUWEN NEEMT TOE EN LOYALITEIT WORDT BELANGRIJKER

Nadere informatie

Waarden en competen-es. Katrien Baert Vincent Van Damme

Waarden en competen-es. Katrien Baert Vincent Van Damme Waarden en competen-es Katrien Baert Vincent Van Damme 1 Programma 1. What s in a name? Waarden Competenties Talenten definities, voorbeelden Waarden en talenten versus cultuur en competenties Het belang

Nadere informatie

Mathilde Descheemaeker Adriaan Spruyt Dirk Hermans

Mathilde Descheemaeker Adriaan Spruyt Dirk Hermans Mathilde Descheemaeker Adriaan Spruyt Dirk Hermans Experimentele psychopathologie Op zoek naar de psychologische processen die een rol spelen bij het ontstaan, in stand houden en terugval van psychopathologie

Nadere informatie

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau.

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. 4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes 4.2.1. Algemeen In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. Instellingsniveau (vragenlijst coördinator) provincie,

Nadere informatie

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL Meting maart 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID

Nadere informatie

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan De zorg en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking moet erop gericht zijn dat de persoon een optimale kwaliteit

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

VOORBEELDRAPPORT MARKETING EN SALES POTENTIEEL TEST

VOORBEELDRAPPORT MARKETING EN SALES POTENTIEEL TEST VOORBEELDRAPPORT MARKETING EN SALES POTENTIEEL TEST Respondent: J. de Vries ( voorbeeld) E- mailadres: jdevries@example.com Geslacht: Man Leef tijd: 32 Opleiding sniveau: HBO Verg elijking sg roep: Normg

Nadere informatie

Linking the Customer Purchase Process to E-commerce

Linking the Customer Purchase Process to E-commerce Samenvatting Elektronische handel verandert fundamenteel de manier waarop consumenten goederen en diensten kopen. E-commerce is het kopen en verkopen van producten of diensten via elektronische systemen

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Boeien en Binden, bezielende leiders doen het

Boeien en Binden, bezielende leiders doen het Boeien en Binden, bezielende leiders doen het Verslag van de Workshop tijdens de Noorderlinkdagen 2006 Door Maurits Bruel en Stef Driessen De Noorderlinkdagen zijn weer voorbij. Het was een groot succes,

Nadere informatie

Hoe gelukkig ben je? Opdracht 1

Hoe gelukkig ben je? Opdracht 1 Hoe gelukkig ben je? Geluk is een veranderlijk iets. Het ene moment kun je jezelf diep gelukkig voelen, maar het andere moment lijkt het leven soms maar een zware last. Toch is voor geluk ook een soort

Nadere informatie

TH-MI Motivation Indicator. Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd.

TH-MI Motivation Indicator. Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd. Brown Jeremy Manager Brainwave Ltd. TH-MI Motivation Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 30-08-2013 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 30-08-2013. OVER DE MOTIVATION

Nadere informatie

Samenvatting. (Summary in Dutch)

Samenvatting. (Summary in Dutch) (Summary in Dutch) Impulsieve keuzes voor aantrekkelijke opties zijn doorgaans geen verstandige keuzes op de lange termijn (Hofmann, Friese, & Wiers, 2008; Metcalfe & Mischel, 1999). Wanneer mensen zich

Nadere informatie

Algemene inleiding Reclame is vandaag de dag niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Bekende producenten brengen hun producten en diensten onder de aandacht van het grote publiek via verschillende

Nadere informatie

Inzet van social media in productontwikkeling: Meer en beter gebruik door een systematische aanpak

Inzet van social media in productontwikkeling: Meer en beter gebruik door een systematische aanpak Inzet van social media in productontwikkeling: Meer en beter gebruik door een systematische aanpak 1 Achtergrond van het onderzoek Bedrijven vertrouwen meer en meer op social media om klanten te betrekken

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie

Methodologische bijsluiter: Discriminatie van beroepskrachten met een migratieachtergrond. Niet alles is wat het soms lijkt

Methodologische bijsluiter: Discriminatie van beroepskrachten met een migratieachtergrond. Niet alles is wat het soms lijkt Methodologische bijsluiter: Discriminatie van beroepskrachten met een migratieachtergrond. Niet alles is wat het soms lijkt Hans Vermeersch(*) en Pieter De Pauw(**) (*) Expertisecentrum Sociale Innovatie,

Nadere informatie

Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van

Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van het donateursvertrouwen. Het veldwerk is uitgevoerd

Nadere informatie

SAMENVATTING. Samenvatting

SAMENVATTING. Samenvatting Samenvatting In deze studie is de relatie tussen gezinsfunctioneren en probleemgedrag van kinderen onderzocht. Er is veelvuldig onderzoek gedaan naar het ontstaan van probleem-gedrag van kinderen in de

Nadere informatie

Partnerkeuze bij allochtone jongeren

Partnerkeuze bij allochtone jongeren Partnerkeuze bij allochtone jongeren Inleiding In april 2005 lanceerde de Koning Boudewijnstichting een projectoproep tot voorstellen om de thematiek huwelijk en migratie te onderzoeken. Het projectvoorstel

Nadere informatie

Samenvatting. Leeftijd en Psychologisch Contractbreuk in Relatie tot Werkuitkomsten

Samenvatting. Leeftijd en Psychologisch Contractbreuk in Relatie tot Werkuitkomsten Samenvatting Leeftijd en Psychologisch Contractbreuk in Relatie tot Werkuitkomsten De beroepsbevolking in Nederland, maar ook in andere westerse landen, vergrijst in een rap tempo. Terwijl er minder kinderen

Nadere informatie

Bijlage 1: Methode. Respondenten en instrumenten

Bijlage 1: Methode. Respondenten en instrumenten Bijlage 1: Methode In deze bijlage doen wij verslag van het tot stand komen van onze onderzoeksinstrumenten: de enquête en de interviews. Daarnaast beschrijven wij op welke manier wij de enquête hebben

Nadere informatie

Size matters! ATLAS onderzoek 2013: BlowUPs niet te missen en effectief

Size matters! ATLAS onderzoek 2013: BlowUPs niet te missen en effectief Size matters! ATLAS onderzoek 2013: BlowUPs niet te missen en effectief Inhoudsopgave ATLAS onderzoek 2013 4 De wereld van BlowUPs 9 Bewustzijn 5 Het ATLAS onderzoek 10 Imago 6 Onderzoeksopzet 11 Impact

Nadere informatie

Doorbreek je belemmerende overtuigingen!

Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Herken je het dat je soms dingen toch op dezelfde manier blijft doen, terwijl je het eigenlijk anders wilde? Dat het je niet lukt om de verandering te maken? Als

Nadere informatie

Ondernemen als. Deel 1. Doelgroep: Naam: Telefoon:

Ondernemen als. Deel 1. Doelgroep: Naam: Telefoon: Ondernemen als Deel 1 Doelgroep: Naam: Telefoon: 2 Over Rose Drs. Rose Jansen Marketingpsycholoog Spiritueel Businesscoach Journeytherapeut In 2006 studeerde ik af als Journeytherapeut bij Brandon Bays.

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

rapporteerden. Er werden geen verschillen gevonden in schoolprestaties, spijbelgedrag en middelengebruik tussen de verschillende groepen.

rapporteerden. Er werden geen verschillen gevonden in schoolprestaties, spijbelgedrag en middelengebruik tussen de verschillende groepen. Samenvatting Samenvatting Depressie en angst zijn de meest voorkomende psychische stoornissen in de adolescentie met een enorme impact op het individu. Veel adolescenten rapporteren depressieve en angst

Nadere informatie

Individuele verschillen in. persoonlijkheidskenmerken. Een genetisch perspectief

Individuele verschillen in. persoonlijkheidskenmerken. Een genetisch perspectief N Individuele verschillen in borderline persoonlijkheidskenmerken Een genetisch perspectief 185 ps marijn distel.indd 185 05/08/09 11:14:26 186 In de gedragsgenetica is relatief weinig onderzoek gedaan

Nadere informatie

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Dit is een korte vragenlijst die bedoeld is om een aantal van je denkbeelden, attitudes en gedrag in werksituaties in kaart te brengen. Wees zo eerlijk mogelijk

Nadere informatie

Verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt: sector- en sekseverschillen

Verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt: sector- en sekseverschillen 1 Verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt: sector- en sekseverschillen Peter van der Meer Samenvatting In dit onderzoek is geprobeerd antwoord te geven op de vraag in hoeverre het mogelijk is verschillen

Nadere informatie

Klantloyaliteit in de theatersector

Klantloyaliteit in de theatersector Klantloyaliteit in de theatersector Pieter de Rooy rooy.h@nhtv.nl maart 2008 Kwaliteit & klanttevredenheid: leveren te weinig op! Klanten die minder vaak terugkomen zijn waarschijnlijk tevreden, maar het

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) Burnout, een toestand van mentale uitputting door chronische stress in de werksituatie, vormt een ernstig maatschappelijk probleem dat momenteel veel aandacht krijgt. In

Nadere informatie

Samenvatting. Dutch Summary.

Samenvatting. Dutch Summary. Samenvatting Dutch Summary. 125 126 Dutch Summary Nederlandse Samenvatting (Summary in Dutch) Door de aanwezigheid van omstanders helpen mensen elkaar minder snel en minder vaak. Dit geldt voor zowel noodsituaties,

Nadere informatie

Sportpanel Sport beweegt naar werk

Sportpanel Sport beweegt naar werk Sportpanel Sport beweegt naar werk November 2014 De sportvereniging is er niet meer alleen voor het sportaanbod. De sportvereniging heeft de afgelopen jaren steeds meer functies gekregen. Zo draagt de

Nadere informatie

Samenvatting afstudeeronderzoek klantloyaliteit in professionele diensten. Stijn Voet, MSc.

Samenvatting afstudeeronderzoek klantloyaliteit in professionele diensten. Stijn Voet, MSc. Samenvatting afstudeeronderzoek klantloyaliteit in professionele diensten Stijn Voet, MSc. 1. Aanleiding onderzoek Professionele dienstverlening wordt gekenmerkt door groot verschil in kennisniveau tussen

Nadere informatie

1 2 3 4 5 Deze grafiek kan op twee manieren gelezen worden. Ten eerste toont hoe het belang van een bepaald soort reisagentgezelschap evolueert over de tijd. Ten tweede kan je per leeftijdsgroep aflezen

Nadere informatie

03.03.2010 Conferentie Studiesucces

03.03.2010 Conferentie Studiesucces 03.03.2010 Conferentie Studiesucces Anita de Vries A.devries@noa-vu.nl A.de.vries@psy.vu.nl 1/40 03.03.2010 Conferentie Studiesucces Persoonlijkheid als voorspeller van Studieprestatie & Contraproductief

Nadere informatie

Leren/coachen van meisjes - Dingen om bij stil te staan

Leren/coachen van meisjes - Dingen om bij stil te staan De ontwikkeling van vrouwen en meisjes in het rugby heeft de afgelopen jaren flink aan momentum gewonnen en de beslissing om zowel heren als dames uit te laten komen op het sevenstoernooi van de Olympische

Nadere informatie

Ulrica WF van Panhuys Authentic Leadership www.uwfvanpanhuys.com

Ulrica WF van Panhuys Authentic Leadership www.uwfvanpanhuys.com Module 1 Profileren van de emotionele intelligentie: Team Effectiviteit (). De Team Effectiviteit wordt vastgesteld door het identificeren, vaststellen en beheersen van de emotionele intelligentie van

Nadere informatie

CASI MODEL (Pag 122) Stappen. Antwoorden

CASI MODEL (Pag 122) Stappen. Antwoorden CASI MODEL (Pag 122) HOE KANSRIJK IS UW CAMPAGNE? Het Campagne Strategie Instrument (CASI) is een hulpmiddel om tot onderbouwde keuzes te komen voor het opzetten van een campagne. Het gaat hierbij om campagnes

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË

Standaard Eurobarometer 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Standaard Eurobarometer 80 DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie.

Nadere informatie

EWI - pretest. Dag van de Klant Open Bedrijvendag

EWI - pretest. Dag van de Klant Open Bedrijvendag EWI - pretest Dag van de Klant Open Bedrijvendag Sandra Jansen & Roland Van Gompel Research Managers (Indigov) Wouter Samyn Research Director (Indigov) 1 Inhoud Methodologie Steekproef Imago ondernemerschap

Nadere informatie

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360-rapport Thomas Voorbeeld Thomas Leiderschap Vragenlijst Persoonlijk & Vertrouwelijk Inhoud Inleiding Toelichting bij het 360-rapport Gemiddelde per competentie Weergave van de 5 hoogste en 5 laagste

Nadere informatie

Waarom welzijn? Over de ethiek van diergebruik en de waarde van welzijn

Waarom welzijn? Over de ethiek van diergebruik en de waarde van welzijn Waarom welzijn? Over de ethiek van diergebruik en de waarde van welzijn Dr. Franck L.B. Meijboom Ethiek Instituut & Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht Welzijn We zijn niet de eerste! Welzijn

Nadere informatie

Brandhome interne synthese onderzoek marketing vs. techologie. 20 mei 2015

Brandhome interne synthese onderzoek marketing vs. techologie. 20 mei 2015 Brandhome interne synthese onderzoek marketing vs. techologie 20 mei 2015 Onderzoek - doelstelling Marketing en technologie beiden raken steeds verder verweven met elkaar. Vandaag kunnen ze niet meer

Nadere informatie

Rapport Kor-relatie- monitor

Rapport Kor-relatie- monitor Rapport Kor-relatie- monitor Voor: Door: Publicatie: mei 2009 Project: 81595 Korrelatie, Leida van den Berg, Directeur Marianne Bank, Mirjam Hooghuis Klantlogo Synovate 2009 Voorwoord Gedurende een lange

Nadere informatie

Summary in Dutch Samenvatting (Summary in Dutch)

Summary in Dutch Samenvatting (Summary in Dutch) Summary in Dutch Samenvatting (Summary in Dutch) Sinds het bekend is dat roken uitermate schadelijk is voor de gezondheid - na een publicatie van de Surgeon General of the United States in 1964 - is rookgedrag

Nadere informatie

IWT KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2013 Executive summary redactie door IWT. Uitgevoerd door: GfK Belgium Opgesteld voor:

IWT KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2013 Executive summary redactie door IWT. Uitgevoerd door: GfK Belgium Opgesteld voor: IWT KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2013 Executive summary redactie door IWT Uitgevoerd door: GfK Belgium Opgesteld voor: 1 Onderzoeksopzet Om bij de verdere ontwikkeling van zijn werking beter rekening

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Naasten op de IC bedoeld? De CQI Naasten op de IC is bedoeld is bedoeld om de kwaliteit van de begeleiding en opvang van

Nadere informatie

Samenvatting (Dutch summary)

Samenvatting (Dutch summary) Samenvatting (Dutch summary) Deze studie onderzocht seksueel risicogedrag van homoseksuele mannen in vaste relaties, voornamelijk onder mannen die deelnemen aan de Amsterdamse Cohort Studies onder Homoseksuele

Nadere informatie

Samenvatting Dit proefschrift beschrijft een aantal onderzoeken op het gebied van gehechtheid en psychosociaal functioneren in de volwassenheid. In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de gehechtheidstheorie.

Nadere informatie

Wat motiveert u in uw werk?

Wat motiveert u in uw werk? Wat motiveert u in uw werk? Begin dit jaar heeft u kunnen deelnemen aan een online onderzoek naar de motivatie en werktevredenheid van actuarieel geschoolden. In dit artikel worden de resultaten aan u

Nadere informatie

Test: carrière-ankers

Test: carrière-ankers Test: carrière-ankers Wat is de reden dat je werkt? Wat motiveert je in je werk? Welke elementen moeten je werk bevatten om het je echt naar de zin te maken zodat je met plezier en productief kunt functioneren?

Nadere informatie

INHOUD 1 Introductie van de Roos van Leary 2 De uitwerking van de Roos van Leary 3 Werken met de Roos van Leary

INHOUD 1 Introductie van de Roos van Leary 2 De uitwerking van de Roos van Leary 3 Werken met de Roos van Leary INHOUD 1 Introductie van de Roos van Leary 11 Invloed op anderen 11 De Roos van Leary 13 Kiezen van gedrag 23 Communicatie 26 Uitbreiding van het model 27 Het verhaal en de Roos van Leary 28 2 De uitwerking

Nadere informatie

Fort van de Democratie

Fort van de Democratie Fort van de Democratie Stichting Vredeseducatie / peace education projects Het Fort van de Democratie WERKT! Samenvatting van een onderzoek door de Universiteit van Amsterdam naar de effecten van de interactieve

Nadere informatie

Vragenlijst om je Mind-set in kaart te brengen

Vragenlijst om je Mind-set in kaart te brengen Vragenlijst om je Mind-set in kaart te brengen Om je bewust te worden van directe loyaliteiten is het noodzakelijk om alle ideeën, oordelen en de geleefde relationele realiteit van je voorouders in kaart

Nadere informatie

Recente trends in cause-related marketing

Recente trends in cause-related marketing UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 Recente trends in cause-related marketing Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science in de

Nadere informatie

Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw

Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw Dit document beschrijft kort de bevindingen uit het onderzoek over biseksualiteit van het AmsterdamPinkPanel.

Nadere informatie

Feedback rapport Kwaliteitsindicatoren palliatieve zorg. Fictief voorbeeld feedbackrapport TEAM X

Feedback rapport Kwaliteitsindicatoren palliatieve zorg. Fictief voorbeeld feedbackrapport TEAM X Feedback rapport Kwaliteitsindicatoren palliatieve zorg Fictief voorbeeld feedbackrapport TEAM X Auteurs: Kathleen Leemans, Joachim Cohen Contact: kleemans@vub.ac.be 02/477.47.64 De indicatorenset is ontwikkeld

Nadere informatie

TilburgInstituteforInterdisciplinary StudiesofCivilLaw andconflict ResolutionSystems

TilburgInstituteforInterdisciplinary StudiesofCivilLaw andconflict ResolutionSystems TilburgInstituteforInterdisciplinary StudiesofCivilLaw andconflict ResolutionSystems RapportEvaluatie Online Mediation in Echtscheidingszaken Aanleidingvoorhetonderzoek In 2008 heeft Juripax in opdracht

Nadere informatie

Omdat uit eerdere studies is gebleken dat de prevalentie, ontwikkeling en manifestatie van gedragsproblemen samenhangt met persoonskenmerken zoals

Omdat uit eerdere studies is gebleken dat de prevalentie, ontwikkeling en manifestatie van gedragsproblemen samenhangt met persoonskenmerken zoals Gedragsproblemen komen veel voor onder kinderen en adolescenten. Als deze problemen ernstig zijn en zich herhaaldelijk voordoen, kunnen ze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren van

Nadere informatie

Tekst 21: The Signature Effect: Signing influences Consumption-Related Bahavior bij priming self-identity (Kettle & Haubl)

Tekst 21: The Signature Effect: Signing influences Consumption-Related Bahavior bij priming self-identity (Kettle & Haubl) Tekst 21: The Signature Effect: Signing influences Consumption-Related Bahavior bij priming self-identity (Kettle & Haubl) Inleiding Je handtekening zetten speelt een belangrijke rol in je leven. Als consument

Nadere informatie

BETEKENIS EN OORZAKEN VAN EETSTOORNISSEN: OPVATTINGEN VAN PATIËNTEN EN HUN OUDERS

BETEKENIS EN OORZAKEN VAN EETSTOORNISSEN: OPVATTINGEN VAN PATIËNTEN EN HUN OUDERS BETEKENIS EN RZAKEN VAN EETSTRNISSEN: VATTINGEN VAN ATIËNTEN EN HUN UDERS Walter Vandereycken & Dafne Bollen In de onderzoeksliteratuur blijkt er de laatste jaren wel een groeiende belangstelling voor

Nadere informatie

Effectiviteit muziek in TV reclame. Master Thesis Ronald Veldman, Erasmus Universiteit Rotterdam, SPOT samenvatting

Effectiviteit muziek in TV reclame. Master Thesis Ronald Veldman, Erasmus Universiteit Rotterdam, SPOT samenvatting Effectiviteit muziek in TV reclame Master Thesis Ronald Veldman, Erasmus Universiteit Rotterdam, SPOT samenvatting The role of music in commercials, a nostalgic approach Ronald Veldman, Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Wat is jouw voorkeursstijl voor conflicten?

Wat is jouw voorkeursstijl voor conflicten? Wat is jouw voorkeursstijl voor conflicten? Conflictstijlen test Bron: K.W. Thomas & R.H. Kilmann Inhoud/doel: Doel van deze vragenlijst is inzicht verkrijgen in de persoonlijke manier waarop iemand met

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting 169 Nederlandse samenvatting Het vakgebied internationale bedrijfskunde houdt zich bezig met de vraagstukken en de analyse van problemen op organisatieniveau die voortkomen uit grensoverschrijdende activiteiten.

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

Marcq Coaches & Supervisors B.V. Conradstraat 38 (Groothandelsgebouw) Postbus 19252 3001 BG Rotterdam KvK Rotterdam: 24442233 btw: NL 8198.43.258.

Marcq Coaches & Supervisors B.V. Conradstraat 38 (Groothandelsgebouw) Postbus 19252 3001 BG Rotterdam KvK Rotterdam: 24442233 btw: NL 8198.43.258. Marcq Supervisor Assessment Kandidaat Marcq Coaches & Supervisors B.V. Conradstraat 38 (Groothandelsgebouw) Postbus 19252 31 BG Rotterdam KvK Rotterdam: 24442233 btw: NL 8198.43.258.B1 Rabobank: 1643157

Nadere informatie

IN-STORE COMMUNICATIE

IN-STORE COMMUNICATIE UIVERSITEIT GET FACULTEIT ECOOMIE E BEDRIJFSKUDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 I-STORE COMMUICATIE Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen Valerie

Nadere informatie

Uitwisseling tussen teamleden in sociale teams cruciaal voor prestatie

Uitwisseling tussen teamleden in sociale teams cruciaal voor prestatie Uitwisseling tussen teamleden in sociale teams cruciaal voor prestatie Voorlopige resultaten van het onderzoek naar de perceptie van medewerkers in sociale (wijk)teams bij gemeenten - Yvonne Zuidgeest

Nadere informatie